Vienninedistämissuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vienninedistämissuunnitelma"

Transkriptio

1 ArviD-ohjelma Vienninedistämissuunnitelma ArviD-digi-tv-klusteri ArviD-ohjelman raportteja 06/2005 Toukokuu 2005, Helsinki. i

2 Tiivistelmä Tämä ArviD-digi-tv-klusterin vienninedistämissuunnitelma käsittää kahdeksan toimenpidettä, joiden avulla voidaan edistää suomalaisen interaktiivisen television sisältö- ja teknologiavientiä. Vientitoimet perustuvat kattavaan tarvekartoitukseen, jossa tunnistettiin vientiyritysten tuotteet ja tarjonta sekä odotukset kansainväliselle liiketoiminnalle. Keskeisiksi kohdemarkkinoiksi on valittu viisi maata (Saksa, Espanja, Etelä-Korea, Englanti ja Italia), joiden digitaalisen television kehitysvaihe on analysoitu useiden muuttujien kautta. Italian markkinatilanne ja mahdollisuudet suomalaisyrityksille on kartoitettu syvemmin tavalla, jota voidaan myöhemmin toteuttaa kunkin markkinaalueen kohdalla. Toimintaympäristö on kuvattu markkinoiden muodostumisen, kuluttajakäyttäytymisen, business drivereiden ja suomalaisten tukiorganisaatioiden kautta. Kansainvälistymisen painopisteet perustuvat yhtäältä suomalaiseen erityisosaamiseen, toisaalta resurssien keskittämisestä saatavaan kriittiseen massaan, jonka avulla nämä vientikiilat voidaan iskeä kansainväliseen markkinamaaperään. Vienninedistämissuunnitelman keskeinen johtopäätös on, että suomalaisella interaktiivisen television osaamisella on kansainvälistä vientipotentiaalia. Pieni yrityskoko ja vähäinen kansainvälisen kaupan kokemus kuitenkin heikentävät vientimahdollisuuksia. Suunnitelmassa esitetyillä, koko digi-tv klusterin kattavilla vienninedistämistoimenpiteillä on mahdollista edistää alan yritysten vientiä ja nostaa Suomen roolia kansainvälisillä sisältöliiketoiminnan markkinoilla. Suunnitelmassa korostuvat digi-tv-klusterin viennin edistämisen pitkäjänteinen koordinointi ja veturiyritysten merkitys. ii

3 Sisältö Tiivistelmä...ii Sisältö...iii 1 Johdanto Tarveanalyysi Yritykset Tuotteet ja tarjonta Kansainvälinen liiketoiminta Odotukset vientihankkeelle...4 Oman toiminnan kehittäminen...4 Tuotenäkökulma...4 Toimenpiteiden rahoitus...4 Yhteistyö...4 Jatkuvuus...5 Käytännön apu Yhteenveto Markkinakuvaukset Markkinarajaus Keskeisten markkinoiden vertailu...8 Saksa...9 Espanja...11 Etelä-Korea...13 UK...15 Italia Toimintaympäristö Kansainvälinen toimintaympäristö...20 Markkinoiden muodostuminen...21 Tekninen murros ja standardien kehittyminen...22 Käyttäjän valintamahdollisuudet lisääntyvät...22 Business drivers, liiketoiminnan ajurit Tukiorganisaatiot Suomessa...23 iii

4 5 Kansainvälistymisen painopisteet Sisältöpainotukset ja kiila-ajatus...26 Peliklusteri...28 e-government...28 e-learning...29 Urheilun sisältötuotanto...29 Yhteenveto Markkina-alueet Julkiset tukitoimet Teknologia Toimenpidesuunnitelma Toimenpiteiden yleiskuva Toimenpiteiden kuvaus Toimenpiteiden ajoitus...39 Luonnos aikataulusta...39 Yhteenveto toimenpiteistä...40 Liite 1: Italian markkinakuvaus...41 Liite 2: Lista haastatelluista...47 Teknologiayritykset...47 Sisältötuottajat...47 Jakelijat...47 Klusteritoimijat...47 Rahoittajat...47 iv

5 1 Johdanto Vienninedistämissuunnitelman lähtökohta on ArviD-digi-tv-klusteriohjelmaan kuuluva kansainvälisen kilpailukyvyn kohottamista koskeva tavoite. ArviD-työpajassa Gustavelundissa pohdittiin reseptiä, jolla digi-tv-klusterin uusyritykset saadaan menestymään maailmalla. Työryhmä piti kaikkein tärkeimpinä asioina teknologian ja sisältötuotannon paketointia kilpailukykyisiksi tuotteiksi. Yhteistyö eri toimijoiden välillä ja arvoverkon tuntemus nähtiin myös tärkeinä. Tekesin kanssa tehdyn valmistelun pohjalta liikenne ja viestintäministeriö tilasi suunnitelman vauhdittamaan kansainvälistymistä interaktiivisten sisältöjen vienninedistämisestä. Tavoite on suunnitella ArviD-ohjelman toiminnassa mukana olevien teknologiayhtiöiden ja sisällöntuottajien yhteiset vienninedistämistoimet. Tässä suunnitelmassa kuvataan klusteriyritysten kansainvälistymistarpeet ja valittujen kohdemaiden markkinatilanne, sekä esitetään toimenpidesuunnitelma. Kansainvälistymisen painopisteiksi on valittu neljä osaamisaluetta: pelit, e-government, e- Learning ja urheilun sisältötuotanto. Nämä kiilat ovat esimerkkejä sisällöistä, joiden avulla voidaan yhdistää useiden toimijoiden osaaminen ja tuotteet vientikelpoisiksi kokonaisuuksiksi. Toimenpidesuunnitelma kattaa konkreettiset vientitoimet ja ehdotuksen niiden toteuttamisaikataulusta. ArviD-vienninedistämissuunnitelman ovat tehneet Timo Tuovinen (DoorStories), Karri Hautanen ja Kim Hurtta (Finpro). 1

6 2 Tarveanalyysi Vienninedistämissuunnitelman tarveanalyysissä on koottu aikaisemmin ArviD-ohjelman aikana tehdyt tarvekartoitukset ja täydennetty niitä uusilla haastatteluilla alan yritysten ja sidosryhmien keskuudessa. Keskeiset tiedonlähteet ovat Gustavelundin workshop tammikuussa 2004, Digitaalisten sisältöjen kansainväliset markkinanäkymät-selvitys, ArviD:in puitteissa järjestetty kansainvälistymisseminaari helmikuussa 2005 sekä tätä projektia varten maalis-huhtikuussa 2005 tehdyt uudet haastattelut. Tarpeet pyrittiin keräämään eri yritysryhmien edustajilta kattavasti. Edustettuna oli niin teknologiayrityksiä, sisältö- ja mediayhtiöitä kuin myös muita tahoja, jotka ovat tekemisissä suomalaisen sisältöliiketoiminnan edellytysten, erityisesti kansainvälistymisen kanssa. Haastatellut yritykset ja henkilöt ovat listattu liitteessä Yritykset Vientisuunnitelman asiakasyritysten koko vaihtelee yhden ihmisen aloittavasta yrityksestä parinsadan hengen, jo asemansa kansainvälisillä markkinoilla vakiinnuttaneeseen yritykseen. Eräät yritykset ovat jo hankkineet kokemusta ulkomaisilla messuilla ja asiakastapaamisissa, muutamilla on tytäryhtiöitä ja toimistoja ympäri maailmaa. Osalla firmoista ei ole kansainvälistä kokemusta lainkaan. Yritysten erilaisista vienninedistämistarpeista löytyy kuitenkin paljon lähes kaikille yhteisiä asioita, kuten teknologian ja sisällöntuotannon paketointi kilpailukykyisiksi tuotteiksi, kärkituotteisiin keskittyminen, suorien kontaktien luominen, verkostoituminen, jne. Suorat kontaktit ulkomaisten ja suomalaisten yritysten välillä ovat tärkeitä, pilotointi ja sisältöjen paketointi ei välttämättä tapahdu pelkästään suomalaisten toimijoiden keskuudessa. 2.2 Tuotteet ja tarjonta Yritysten vientituotteet eroavat teknisesti ja toiminnallisesti suuresti toisistaan ja tämä hanke tarkasteleekin tarjontaa enemmän asiakasnäkökulmasta. Kenelle tuote on suunniteltu? Miten se jaellaan? Onko primääriasiakas broadcaster, tuotantoyhtiö, laitevalmistaja, teleoperaattori vai kuluttaja? Tämä tarkastelutapa palvelee parhaiten kansainvälistymisen painopisteiden ja toimenpiteiden suunnittelua. 2

7 Suurin osa yrityksistä näkee kohderyhmänä broadcasterit ja tuotantoyhtiöt. Joidenkin yritysten kohdalla kohdeasiakkaat eivät ole niin selvästi määritelty, eli yritykset eivät ole löytäneet oikeaa paikkaa omille tuotteille tai osaamiselle. Kun ala on muodostumassa ja muuttuu nopeasti, niin osaaminen onkin monesti tärkeämpi kuin nykyinen tuote. Haastatteluissa kartoitettiin myös tuotteen teknologiariippuvuus ja suhde valittuihin standardeihin, sekä liitännät muuhun vuorovaikutteiseen mediaan. Moni vastaaja piti MHPstandardiin rajoittumista markkinamahdollisuuksiaan rajoittavana tekijänä. 2.3 Kansainvälinen liiketoiminta Monen asiakasyrityksen kansainvälistyminen on vielä aloitusvaiheessa. Vientitoimia luonnehdittiin haastatteluissa sattumanvaraisiksi ja jopa sohimiseksi ja sähläämiseksi. Kohdemaan toimijat (jälleenmyyjät paketoijat operaattorit kuluttajat) eivät ole usealle yrityksille vielä selvillä. Tarvekartoituksessa käytettiin ArviDin ansaintalogiikkaselvityksen arvoverkkokuvaa, josta yritykset tunnistivat keskeisimmät asiakasryhmänsä. Ylivoimaisesti tärkeimmäksi asiakasryhmäksi nousivat tv kanavat ja tuotantoyhtiöt. Tuotteista ja toimintamallista riippuen myös sisällöntuottajat ja muut jakelijat (tele- ja kaapelioperaattorit) ovat tärkeä asiakasryhmä. Jo saatujen asiakkaiden analyysissä kartoitettiin, keitä ovat tärkeimmät kumppanit ja millainen liikesuhde on; kertakauppoja vai kiinteämpi partneruus. Tuloksena oli, että liiketoimintamallit vaihtelevat suuresti; suoramyynti on edelleen tavallista, edustajia ja jälleenmyyjiä käytetään, mutta ei ehkä niin paljon kun olisi yritysten tavoitetila. Ääritapauksissa on perustettu myös omia tytäryrityksiä, vaikkakin tämä on harvinaista. Edelleen käsiteltiin markkinatiedon hankkimista, verkostoitumista kohdemarkkinoilla ja kilpailukyvyn ylläpitämistä. Tässä asiassa on paljon kehitettävää ja mitä erilaisimpia tapoja käytettiin messukatalogeista ja Googlesta lähtien. Toisaalta kaikki yritykset korostivat verkostoitumisen ja kilpailukyvyn ylläpitämisen tarvetta (kts. kappale 2.4 alla). Jokaisessa haastattelussa listattiin myös kohdemarkkinat tärkeysjärjestyksessä. Odotetusti tärkeimmäksi markkina-alueeksi osoittautui Italia, missä MHP laitepenetraatio on suurin. Usealla vastaajalla on jo liiketoimintaa siellä. Muita tärkeitä markkina-alueita olivat Saksa, Englanti, Espanja, Etelä-Korea, Pohjoismaat (Ruotsi) ja Belgia. Hajamainintoja saivat myös Venäjä, Itä-Euroopan maat, Australia ja Brasilia. Tämän listan perusteella valittiin tarkasteltavat markkinat, jotka on kuvattu kappaleessa 3. Kohdemarkkinan tärkeyttä vastaajat arvioivat mm. markkinakoon, analogilähetysten päättämisajankohdan, teknologisen kehittyneisyyden ja käyttäjätottumusten (esim. mobiilitai nettivetoinen kulttuuri) kautta. 3

8 2.4 Odotukset vientihankkeelle Helmikuun vientiworkshopissa ilmaistu toive vientihankkeen konkreettisuudesta toistui yrityshaastatteluissa. Samalla kun tarvittavat vienninedistämistoimet kartoitettiin, arvioitiin myös erilaisten toimenpiteiden tehokkuus vientitulosten kannalta. Geneerisen markkinatiedon lisäämistä ei pidetty tärkeänä. Hands on apua tarvitaan, ei yleisiä markkinakuvauksia. Tärkeimpänä onnistumisen edellytyksenä pidettiin kohdemaan toimijoiden tuntemusta ja suoria kontakteja. Yleisimmin esitetty toive oli yrityskohtainen apu oikeiden kohteiden tunnistamisessa ja kontaktin luomisessa. Arvoverkon tuntemuksen lisäämistä ja asiakkaiden toimintatapoihin perehdyttämistä toivottiin. Markkinatuntemukseen kuuluu oman kilpailukyvyn kriittinen arviointi ja markkinointitoimien oikea ajoitus. Jokaiselle markkinalle pitää myös löytää sille ominainen draiveri, joka voi olla nouseva teknologia tai uusi kohderyhmä. Tämä edellyttää syvällistä kohdemaan tuntemusta. Yritysten odotukset vientihankkeen suhteen voidaan jakaa seuraavasti. Oman toiminnan kehittäminen Oman tuotteen merkityksen löytäminen kansainvälisessä tarjonnassa ja toimijakentässä. Kehittämiskohteita ovat kansainvälinen markkinaosaaminen, liiketoimintaosaaminen ja kvstrategian laatiminen. Tämä edellyttää syvällistä kohdemaatuntemusta ja pitkäjänteistä toimintaa markkinoilla. Tuotenäkökulma Tuotenäkökulmasta tärkeimmät odotukset liittyvät siihen, miten tuotekehitystä voi johtaa asiakkaiden tarpeista lähtien ja samalla hallita liitännäisteknologioita. Asiakaspreferenssien vaikutus liiketoimintamalliin voi olla merkittävä (esim. ostaako asiakas jotain tiettyä palvelua tai saman asian mahdollistavan tuotteen). Lisäksi toivottiin toimivia testialustoja. Yritykset ovat myös haluttomia sitoutumaan pelkästään MHP-standardiin ja haluavat. Toimenpiteiden rahoitus Niukat resurssit toistuvat haastatteluissa kansainvälistymistä rajoittavana tekijänä, joten julkisen tuen rooli kansainvälistymisen vauhdittajana on merkittävä. Rahallisen tuen olisi oltava etupainotteista; kansainvälistymisen kustannukset toteutuvat paljon ennen mahdollisia kauppoja. Yhteistyö Suomalaisten yritysten yhteistyötä toivottiin ja valmiutta siihen tuotiin vahvasti esiin. Vain pari haastateltua epäili kilpailuasetelmassa toimivien yritysten yhteistyöhalukkuutta. Sen 4

9 sijaan toisiaan täydentävät tuoteominaisuudet sopivat hyvin yhteismarkkinoitavaksi. Yhteistyökumppani voi olla esimerkiksi iso mainostaja tai pelitalo. Myös kilpailevat toimijat voivat profiloitua eri tavoin ja heidän roolinsa voi muuttua case- tai asiakaskohtaisesti. Tästä on esimerkkejä usealla alalla, joten ei ole mitään syytä miksei se toimisi suomalaisessa digitv klusterissa. Partnereiden avulla arvoverkon hahmottamista pidettiin yksin toimimista tehokkaampana. Yhteistyötä ulkomaalaisten toimijoiden kanssa pidettiin tärkeänä. Partneroitumisella voi edistää kohdemaan asiakasrajapintaan pääsyä. Messuille ehdotettiin esimerkiksi osallistumista yhteisellä Finnish/Nordic/Scandinavian paviljongilla. Jatkuvuus Vientikaupan rakentaminen on pitkäjänteinen prosessi, joka edellyttää systemaattisia panostuksia vuosien tähtäimellä. Vain muutamalla yrityksellä oli valmiina useamman vuoden kansainvälistymisstrategia. Markkinatietoisuuden lisääminen edellyttää johdettua keskustelufoorumia ohjelman puitteissa. Haastateltavat arvioivat ArviD-ohjelman hyvin tärkeäksi ja pitivät sen toimia onnistuneina. Ohjelman päättyessä vuoden 2005 lopussa kannettiin huolta siitä, mikä taho voisi pyörittää klusterille kuuluvia yhteisiä toimia jatkossa. Tämä tarve tuli haastatteluissa korostetusti esiin. Käytännön apu Seuraavassa joukko konkreettisia esimerkkejä toimenpiteistä, joita haastatteluissa tuotiin esiin. - Subventoitu messuosallistuminen. Esimerkkinä mainittiin suomalaisten oma, edustava parinsadan neliön osasto keskeisille messuille. Tärkeinä messutapahtumina haastatteluissa mainittiin MIP/MILIA, IBC, MIPCOM ja ECCA. - Kutsutaan joukko keskeisiä asiakkaita Suomeen kohdennetulle vierailulle. Parikymmentä vaikuttajaa isännöidään businessmyönteisessä hengessä, esim. marraskuisen Mind Trekin aikana. Vertaa tv- ja elokuvadraaman vientimarket FAVEX Tampereen elokuvajuhlien yhteydessä maaliskuussa Markkinamuutokset edellyttävät joskus nopeita toimia ja näitä varten pitäisi olla nopean reagoinnin puskurirahasto. Toisaalta tavanomainen vientituki on liian lyhytkestoista ja edellyttää älytöntä byrokratiaa. - Räätälöidyt asiakastapaamiset oli haastatteluissa usein toistunut toive. - Päättävässä asemassa olevien asiakkaiden tunnistaminen ja tapaamisten sopiminen. Myynti pitää aloittaa suoraan huipulta, broadcastereiden Hyvä veli verkosto pitää tuntea. 5

10 - Suomalaisten roadshow, kohteena oikeat kontaktit, mukana riittävä volyymi yrityksiä ja tuotteita kiinnostuksen herättämiseksi. Erottuvuus. - Yhteisen markkinointimateriaalin tuottaminen; suomalainen tuote- ja palveluportfolio, kohdemaittainen tarjonnan räätälöinti. - Vientirengas mainittiin hyvänä toimenpiteenä saada aikaan konkreettisia tuloksia kohdemarkkinoilla. 2.5 Yhteenveto Yhteenvetona tarveanalyysistä voi todeta, että yritysten tarpeet vaihtelevat mutta painottuvat kohdemarkkinoilla tehtävän työn tukemiseen. Usean yrityksen taholta kuultiin, ettei yleisiä markkinoiden tunnuslukuja kuvaavia selvityksiä tarvita. Kohdemarkkinoilla pitää päästä konkreettiselle tekemisen tasolle. Yhteenvetona tarveanalyysistä voidaan myös pitää niitä haasteita ja toteutettavia vaiheita, joita yritykset toivat esiin. Ne on koottu alla esitettyyn listaukseen, joka voisi toimia kansainvälistyvän digi-tv-yrityksen checklistana. Osa listan kohdista on yleisiä kansainvälistyvän pk-yrityksen tarpeita ja osa on tässä klusterissa korostuvia. Kaikki kohdat ovat tulleet tarveanalyysissä esiin. Haasteissa korostuvat referenssit ja uskottavuus, markkina- ja kilpailutilanteen tunteminen, oma osaaminen ja resurssit, sekä valmius toimia pitkäjänteisesti kohdemarkkinoilla (verkostoituminen, aktiivinen myyntityö, jne). 6

11 KANSAINVÄLISTYVÄN DIGITV-YRITYKSEN CHECKLIST: Onko tuote valmis, tuotteistettu ja lahjapakkaukseen paketoitu Ymmärrämmekö miten paikalliset tarpeet eroavat kotimarkkinoiden tilanteesta? Pystymmekö lokalisoimaan tuotetta riittävästi? Onko referenssejä kotimarkkinoilla case kuvauksia siitä, miten teknologiaa on sovellettu ja hyödynnetty? Onko tarvittava markkinointimateriaali olemassa? Onko meillä jotain ainutlaatuista osaamista tai innovaatiota jota kohdemarkkinoilla ei ole? Onko yrityksemme kansainvälistyminen uskottavaa? Onko markkinoiden pelureiden toimintatavat kartoitettu? Ymmärretäänkö eri markkinoiden eroja jotta pystytään keskittämään resurssit oikein Olemmeko tunnistaneet markkinoilla yrityksellemme sopivankokoisen tarpeen? Onko liiketoimintaprosesseissamme lisääntyvien asiakas- ja kumppanimäärien vaatimaa skaalautuvuutta? Onko meillä kyky palvella kohdemarkkinoilla toimivaa asiakasta tai kumppania? Onko tunnistettu markkinoilla jo toimivia tahoja, jotka voivat edistää toimintamme? Voimmeko hyödyntää jonkun paikallisen pelurin brandia markkinoinnissamme? Onko meillä kykyä verkostoitua paikallisiin tahoihin pitkäjänteisesti? Voimmeko kertoa asiakkaille ja jälleenmyyjille että rahaa on riittävästi 2-3 vuodeks Riittääkö kompetenssimme kansainvälisillä markkinoilla? 7

12 3 Markkinakuvaukset 3.1 Markkinarajaus Vienninedistämissuunnitelmaa varten tehtiin markkinakuvaukset viidestä maasta. Laajempi kartoitus tehtiin Italiassa, hieman suppeampi kartoitus tehtiin Espanjassa, Saksassa, Englannissa, sekä Etelä-Koreassa. Markkinat valittiin yrityshaastattelujen perusteella. Myös aiemmissa ArviD-ohjelman tapahtumissa ovat nousseet esiin tärkeät maat suomalaisen digi-tv-klusterin toimijoiden kannalta. Italia valittiin laajemman tarkastelun kohdemaaksi, koska: - Digi-tv-laitepenetraatio on Italiassa huippuluokkaa, - Teknologiastandardit ovat samat kuin Suomessa, - Valtiolla on aktiivisia panostuksia digi-tv:n edistämiseksi, - Suomalaisilla alan yrityksillä on suutin kiinnostus Italiaa kohtaan sekä parhaat referenssit sieltä. Espanja ja Saksa valittiin tarkasteltaviksi pääosin samoista syistä. Englanti valittiin digi-tv:n edelläkävijyyden vuoksi, ottaen kuitenkin huomioon, että maassa käytetyt teknologiat ovat hajanaiset ja erilaiset esimerkiksi Suomeen verrattuna.. Etelä-Korean laitevalmistajapuoli tarjoaa suomalaisille yrityksille mahdollisuuksia, mutta myös maa markkinana on erittäin mielenkiintoinen. Nämä maat nousivat selvästi esiin myös yrityshaastatteluissa. 3.2 Keskeisten markkinoiden vertailu Valittujen indikaattoreiden avulla pyrittiin selvittämään digi-tv-tilanne valituissa maissa siten, että pystyttiin suorittamaan vertailua maiden välillä. Indikaattoreiksi valittiin seuraavat määreet: - Bruttokansantuote - Asukasmäärä - TV-kotitalouksien lukumäärä - Digi-tv-kotitalouksien lukumäärä 8

13 - Digi-tv-penetraatioaste (%) - Digitaalisten kaapelitalouksien lukumäärä - Digitaalisten satelliittitalouksien lukumäärä - Digitaalisten terrestriaalitalouksien lukumäärä - Analogisten lähetysten lopettamispäivämäärä - TV-broadcastereiden / kanavien kuvaus Seuraavassa taulukossa on esitetty perustieto jokaisesta mukana olevasta maasta: Taulukko 1 Perustietotaulukko. BASIC DATA: Germany Spain UK South Korea GNP / Capita: USD USD USD USD GNP / Capita (PPP) USD USD USD 17,700 USD Population: 82,424,609 40,280,780 60,270,708 48,598,175 TV households: Digital TV households Digital TV penetration (%) 20 % 24 % 59 % 15 % Digital Cable households: Digital Satellite households: Digital Terrestrial households: Analogue switch-off date (2005 in densly populated areas) (broadcasters plea 2008) Saksa Saksan digi-tv-markkina on tähän asti ollut vahvasti satelliitti- ja kaapelivetoista. Koko tvmarkkinasta 56% vastaanottaa tv-lähetykset satelliitin kautta, 36% kaapelista ja loput (8%) maanpäällisenä (terrestriaali). Sama painotus (kts. alla oleva kuva) näkyy myös digi-tvpuolella. Vahvan kaapeli- ja satelliittikäytön selittää niiden kautta tarjottavien kanavien määrä ja laatu (92% Saksan kotitalouksista vastaanottaa yli 30 kanavaa). 9

14 Digital TV in Germany Digital Terrestrial households: 0,62 million 9 % Digital Cable households:; 1,98 million 28 % Digital Satellite households: 4,51 million 63 % Kuva 1 Saksan digi-tv-jakelun tilanne. DVB-T:n käyttäjämäärien nousuun uskotaan vahvasti koska: - Kanavien määrä ja laatu on kasvanut siirryttäessä digitaalisuuteen - Island-by Island lähestymistapa pakottaa analogisten lähetysten lopettamiseen (ensimmäiset alueet jo pelkästään digitaalisten lähetysten alaisina: Berlin 2003). TV-yhtiöiden vahva panostus digi-tv:oon näkyy selvästi. Sekä kaapelitoimijat että satelliittikanavat ovat panostaneet huomattavasti digitaalisuuteen ja se näkyy tarjottavien digitaalisten kanavien määrässä. Mm. maan suurin satelliittipalvelun tarjoaja, Premiere on siirtynyt kokonaan digitaalisiin lähetyksiin. Saksassa on myös vahva panostus MHP:lla toteutettuihin interaktiivisiin palveluihin. Kaikki pääkanavat (ARD, ZDF, Pro7 ja RTL) ovat sitoutuneet MHP-palveluiden tuottajiksi ja tarjoavat jo useita MHP-sovelluksia. Seuraavassa kuvassa on esitetty Saksan tv-alan tärkeimmät pelaajat: 10

15 Kuva 2 Saksan tv:n tärkeimmät toimijat. Tärkeimmät kanavat ovat ARD, ZDF, RTL, Pro7 sekä Premiere. Espanja Espanjan digi-tv-markkina on tällä hetkellä pääasiassa satelliittivetoista. Digi-tv-penetraatio on lähes 20%, mistä valtaosa on satelliittitalouksia. Kaapelitalouksia on alle 5% analogisella puolella. Espanjan digi-tv-markkina koki kovan kolauksen, kun maanpäällistä maksutv:ta pyörittävä Quiero meni konkurssin vuonna Eräs suurimmista tähän johtavista syistä oli se, että TVE ei lähtenyt mukaan Quieron tarjontaan, joten koko tarjonta oli maksullista. Käyttäjät joutuivat näin pitämään myös analogisen vastaanoton. Konkurssin seurauksena alan yritykset tulivat hyvin varovaisiksi ja tällä hetkellä odottavat valtion päätöksiä jatkon suhteen. Päätöksiä MUXien jaosta on luvassa kevään 2005 aikana. Quieron MUXit ovat edelleen jakamatta, minkä vuoksi ala on ollut lähes pysähtyneenä jo vuosia. Tästä huolimatta paikalliset TV-yhtiöt, Antena 3 ja Tele5 etunenässä painostavat hallitusta ripeään toimintaan. Hallitus kuitenkin haluaisi valtiollisen tv-yhtiö TVE:n toimivan digi-tv:n veturina, mutta koska yhtiö on vahvasti velkainen, tämä on hyvin epätodennäköistä. 11

16 Kuva 3 Espanjan tv-operaattorit. Espanjan kanavista huomattavimmat ovat TVE, Antena 3, Tele5 ja Canal+. Yhteenveto: Huolimatta Espanjan markkinoiden vahvasta satelliittipainotteisuudesta (Canal+), sen tarjoamat mahdollisuudet suomalaisille alan yrityksille ovat huomattavat. Maa on sitoutunut DVB-T-lähetyksissä MHP:iin ja esimerkiksi Katalonian alue pilotoi tällä hetkellä interaktiivisia digi-tv-palveluita. Kuva 4 Ruutukaappauksia Espanjasta. 12

17 Etelä-Korea Etelä-Korean tv-markkinaa, kuten muitakin markkinoita kuvaa valtion vahva rooli kehityksessä. Etelä-Korea on jo pitemmän aikaa ollut vahvasti tuomassa digi-tv:ta kuluttajille. Etelä-Korean digi-tv-penetraatio on 15%, mikä on pitkälti satelliitti- ja maanpäällisten lähetysten varassa. Kaapelipuoli ei ole panostanut vahvasti digi-tv:oon, vaikka esimerkiksi CJ CableNet julkisti OCAP-pohjaisen interaktiivisen palvelutarjonnan vuoden 2005 alussa.. Yhteensä siis yli 2 miljoonaa taloutta on digi-tv-lähetysten parissa. Huomattavin toimija alalla on SkyLife, joka tarjoaa kuluttajille maksimissa 160 kanavaa interaktiivisine palveluineen. Huomattavaa on, että mikäli Skylifen katsoja haluaa käyttää interaktiivisia palveluita, hänen pitää tilata uusi kanavapaketti (SkyTouch) ja maksaa siitä suurempaa kuukausimaksua. Yli kotitaloutta on tilannut tämän kanavapaketin (eli lähes kolmannes kaikista käyttäjistä). Skylife on myös DVB-S standardia käyttävä MHP:iin sitoutunut yhtiö. Myös muut yhtiöt ovat painostaneet Korean alasta vastaavaa ministeriötä DVB-T:n / MHP:n käyttöönottoon. Kuva 5 Etelä-Korean tv-lisäpalveluita. 13

18 Kuva 6 Etelä-Korean tv-operaattorit. Huomattavimmat eteläkorealaiset kanavat ovat valtiorahoitteinen KBS (sekä sen spin-off EBS), SBS, MBC sekä Skylife. Kaapelipuolella on satoja eri palveluntarjoajia loppukäyttäjän näkökulmasta. Etelä-Korea on myös maailman johtava set top boxien valmistaja. (Humax, Samsung, LG jne). Etelä-Korean hallitus on asettanut tavoitteeksi, että 40% maailmalla vuonna 2007 myytävistä set top boxeista olisi korealaisia. Tällä hetkellä markkinaosuus on 24%. Myös set top boxeissa käytettävien ohjelmien kehitys on Koreassa huippuluokkaa (Alticast jne.). Tämä tarjoaa huomattavan mahdollisuuden suomalaisille alan yrityksille. Etelä-Korea on myös panostamassa huomattavat resurssit mobiili-tv:n kehitykseen. Huhtikuussa 2004 Korean hallitus myönsi kuusi lisenssiä mobiili-tv-kanaville:kbs, MBC, SBS, kaapelitv-yhtiö YTN, radiokanava CBS sekä konsortio, jossa on mukana PSK Tech, Homecast ja Siging tech. Digitodayn mukaan toukokuun alussa aloitti SK Telecom-operaattorin tytäryhtiö TU Media maailma ensimmäisen mobiili-tv palvelun, joka välittää 7 video- ja 2 audiokanavaa arviolta vastaanotinlaitteelle. Myöhemmin määrä kasvaa yli 40 kanavaan. Palvelu on ilmaista toukokuun ajan mutta kesäkuusta alkaen se maksaa 13 dollaria kuukaudessa. 14

19 Taulukko 2 Etelä-Koreassa käytettävät digi-tv-standardit.. DTV Standard Datacast Standard Digital Terrestrial ATSC ATSC-DASE Digital Satellite DVB-S DVB-MHP Digital CATV Open Cable OCAP UK UK:n digitaalisen television kenttää hallitsee vahvasti sen hajautuminen erilaisten pelaajien ja teknologioiden suhteen. Englanti on kuitenkin maailman ehdottomasti edistyksellisin digitv-maa melkein 60%:n käyttöasteellaan. Digi-tv-puolta hallitsee vahvasti satelliittitoimija Sky Digital, jonka asiakkaana on noin 7.2 miljoonaa taloutta. Se vastaakin melkein puolta koko Englannin digi-tv-markkinasta. Digital TV in UK Digital Cable households: 2,5 million 17 % Digital Terrestrial households: 4,6 million 31 % Digital Satellite households: 7,7 million 52 % Kuva 7 Digi-tv Iso-Britanniassa. Englannin digi-tv-markkinaa varjosti pitkään ITV-Digital maksu-tv yhtiön konkurssi vuonna Sen raunioille rakennettiin kuitenkin BBC:n, Crown Castlen ja Skyn omistama Freeview joka tarjoaa free-to-air terrestriaalikanavia kuluttajille. Freeview on kohdistettu selkeästi keski-ikäisille. 75% sen katsojista on yli 35-vuotiaita ja 40% yli 55-vuotiaita. 80% Freeviewn katselusta kohdistuu kuitenkin edelleen peruskanaviin (samat kuin analogisella puolella). Freeview:lla on tällä hetkellä noin 5 miljoonaa katsojaa. Sen etuna on ilmaisuus (set top boxia lukuunottamatta) muihin tarjoajiin verrattuna. Maksu-tv:n paluuta epäiltiin pitkään, mutta kaksi Sky:n johtajaa perusti Top Up TV:n joka aloitti lähetyksensä maaliskuussa Top Up TV on kohdistettu kuluttajille, jotka haluavat hieman enemmän tarjontaa kuin minkä Freeview tarjoaa, mutta eivät ole valmiita maksamaan Sky Digitalin tarjonnasta. Top Up TV.llä on tällä hetkellä noin tilaajaa. Top Up TV maksaa 7.99 / kk. 15

20 Sky Digital on vahvin pelaaja Englannin markkinalla. Sky Digital aloitti toimintansa virallisesti vuonna 1998 toimien sitä ennen epävirallisesti. News Corporationin Rupert Murdoch omistaa Sky:sta 38%. Sky tarjoaa erilaisia kanavapaketteja alkaen / kk. Sillä on yli seitsemän miljoonaa tilaajaa. Kuva 8 Englannin TV-toimijat: Kuten aiemmin on jo mainittu, Englannin digi-tv-markkina on maailman kehittynein. Siellä on tarjontaa myös interaktiivisten palveluiden puolella. Tutkimuksen mukaan 80% digi-tvkäyttäjistä on käyttänyt / kokeillut interaktiivisia palveluita (painanut punaista nappia. Kanavat haluavat erottautua kilpailijoistaan myös tällä puolella: Night Fantastic: BBC:n dokumenttisarjan Light Fantastic yhteydessä toteutettu interaktiivinen palvelu, jossa katsojat pystyivät tv:n kaukosäätimellä tuomaan paikkasidonnaisen tähtikartan tv:n ruudulle ja hakemaan tietoa taivaalla näkyvistä tähdistä. Kuva 9 Night Fantastic (lähde: BBC). Pop Idol-ohjelman yhteyteen rakennettu interaktiivinen paketti Skylla tarjosi huomattavan määrän erilaisia palveluita. Katsojat pystyivät äänestämään suosikkiaan, hakemaan 16

21 lisätietoja esiintyjistä jne. Tämä, samoin kun Big Brother äänestykset, olivat erittäin suosittuja. Kuva 10. Pop Idols ruutukaappaus. Englannin markkinaa tarkasteltaessa on huomattava, että vaikka käytössä olevat teknologiat eroavat toisistaan suuresti, tarjoaa Englanti myös huomattavia mahdollisuuksia suomalaisille alan toimijoille. Ala on siellä erittäin kehittynyt, minkä vuoksi muu maailma tarkkailee Englannin markkinaa suurella mielenkiinnolla. Kuva 11 Interaktiivinen televisiomainonta.. 17

22 Interaktiivinen televisiomainonta on esimerkki Englannin mallin onnistumisesta. Vuoden 2004 ensimmäisellä puoliskolla ajettiin yli 500 interaktiivista kampanjaa ja yli 60% digitalouksista on painanut punaista nappia näiden kohdalla. Interaktiivinen mainonta on vahva kasvualue ja alue, missä suomalaisilla on paljon opittavaa Englannissa toteutetuista ratkaisuista. Italia Italian digi-tv markkina on yksi Euroopan ja maailman kehittyneimmistä. Tähän on osaltaan vaikuttanut Italian valtion puolelta tapahtuva vahva panostus digitaalisuuden edistämiseen mm. subventoitujen digi-tv-boksien kautta (110 MEUR vuonna 2004). Analogiset maanpäälliset lähetykset on tarkoitus lopettaa vuonna Italia on myös haastattelujen perusteella yksi vahvimmista vientimarkkinoista suomalaisille alan yrityksille. Monilla yrityksillä on jo aktiiviset ponnistelut käynnissä kauppojen saamiseksi ja kumppaneiden löytämiseksi. Italian markkinaa kuvaa vahva sateliitti-painotus, mutta maanpäällisten lähetysten suosioon uskotaan vahvasti. MHP-sovelluksia on Italiassa tarjolla jo huomattavia määriä (esim. Mediasetilla yli 40kpl). Tarkempi kuvaus Italian digi-tv-markkinaan on alla: Consuming Housing and TV Set Top Box Market Estimated figures TV Audience Mobile and Broadband TV 25 million households countrywide Third European player (after UK and Germany) with a high penetration rate. DTT households: 1,5 million Set Top Boxes sold (April 2005) Potential market: 25 million STBs According to Fondazione Ugo Bordoni: Market: MEUR in five years (estimate) STB potential market: MEUR (estimate) DTT Services invoicing model analogies with the mobile VAS market (Italy: SMS services in the last 5 years = MEUR) TV viewers (source: Censis 2005): Generalist TV viewers: 98% of people Satellite TV viewers: 16% Internet users: 28,8% Audience (source: Mediaset): 9 million viewers (average). Prime time: 28,5 million viewers TV Consumption: 234 minutes/day Mobile: 55,9 million subscribers Penetration rate: 101.8% ADSL connections: 9,5 million 28/03/2005 /11 Kuva 12 Italian digi-tv-toimintaympäristön kuvaus. 18

Mistä apua luonnontuotealan kansainvälistymiseen? Luonnontuotealan seminaari, Ähtäri 09.10.2003 Anneli Okkonen

Mistä apua luonnontuotealan kansainvälistymiseen? Luonnontuotealan seminaari, Ähtäri 09.10.2003 Anneli Okkonen Mistä apua luonnontuotealan kansainvälistymiseen? Luonnontuotealan seminaari, Ähtäri 09.10.2003 Anneli Okkonen Sisältö Mitä kansainvälistyminen on? Kansainvälistymisen menestystekijöitä Kansallisen innovaatioympäristön

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

KAIVOSTEOLLISUUDEN KASVUOHJELMA 2015-2017

KAIVOSTEOLLISUUDEN KASVUOHJELMA 2015-2017 KAIVOSTEOLLISUUDEN KASVUOHJELMA 2015-2017 Tuomo Airaksinen, Finpro 24.2.2015 Team Finland kasvuohjelmat ja rahoitus Team Finland Pk-yritysten kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen suunnattuja - toteutetaan

Lisätiedot

KV-OSAAMINEN TYÖELÄMÄSSÄ. Arcusys Oy Jari Järvelä

KV-OSAAMINEN TYÖELÄMÄSSÄ. Arcusys Oy Jari Järvelä KV-OSAAMINEN TYÖELÄMÄSSÄ Arcusys Oy Jari Järvelä OLEMME 90 KANSAINVÄLISYYS ARCUSYSISSÄ Kansainvälinen työyhteisö Kansainvälisyys ollut tietoinen päätös Työkieli on englanti Yrityksen liiketoiminta kansainvälistymässä

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

Digitaalisen TV-verkon liikennepalvelujen kokeilut

Digitaalisen TV-verkon liikennepalvelujen kokeilut Digitaalisen TV-verkon liikennepalvelujen kokeilut FITS- syystapaaminen Jukka Andersson Digita Oy Jukka Andersson 30.10.2003 # 1 Digitaalisen television tulevaisuuden historia Business 2.0 lehti lokakuussa

Lisätiedot

Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012

Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012 Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012 Askelmerkkejä kansainvälistymiseen Vientitoiminnan aloittaminen / uusien vientimaiden valinta - Kenelle tuotteenne / palvelunne on kehitetty?

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Mikä mättää mobiilipalveluissa?

Mikä mättää mobiilipalveluissa? Mikä mättää mobiilipalveluissa? Diplomi-insinööri Mika Helenius Toimitusjohtaja 19.12.2005 Esitys Mermit lyhyesti Ekosysteemi Palvelut Kumppanit Tulevaisuus Diplomi-insinööri Mika Helenius s. 1966 Mermitin

Lisätiedot

Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Isto Vanhamäki

Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Isto Vanhamäki Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Isto Vanhamäki 19.11.2015 Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Hankkeen toimenpiteet MIKSI?: Päijät-Hämeen maakuntaohjelmassa

Lisätiedot

Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille. Juha Pulkkinen Oulu,

Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille. Juha Pulkkinen Oulu, Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille Juha Pulkkinen Oulu, 16.1.2018 Kasvuun tähtääville yrityksille STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS

Lisätiedot

Itämeren alueen meriteollisuuden erityispiirteet ja yhteistyömahdollisuudet

Itämeren alueen meriteollisuuden erityispiirteet ja yhteistyömahdollisuudet Itämeren alueen meriteollisuuden erityispiirteet ja yhteistyömahdollisuudet Tapio Karvonen 7.6.2012 Itämeri-foorumi 0 Sisältö Laivanrakennuksen tila maailmalla Trendit Itämeren alueen maiden meriteollisuuden

Lisätiedot

Mikä on Kites? Monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan kansallinen yhdistys

Mikä on Kites? Monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan kansallinen yhdistys MIKÄ ON KITES? Mikä on Kites? Monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan kansallinen yhdistys Kites on perustettu: auttamaan suomalaisia yrityksiä pysymään mukana kansainvälistymisestä aiheutuvassa muutoksessa

Lisätiedot

Pasilan studiot. Median & luovien alojen keskus. Ilkka Rahkonen, Chief Partnership Officer, Operations, Yleisradio Oy

Pasilan studiot. Median & luovien alojen keskus. Ilkka Rahkonen, Chief Partnership Officer, Operations, Yleisradio Oy Pasilan studiot Median & luovien alojen keskus Ilkka Rahkonen, Chief Partnership Officer, Operations, Yleisradio Oy Suomalainen elokuvateollisuus hyötyy tästä ihan varmasti. Tässä kannattaa olla mukana

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Tekesin rahoitus startup-yrityksille

Tekesin rahoitus startup-yrityksille Tekesin rahoitus startup-yrityksille DM 1506263 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. DM 1506263 4-2016 Intoa ja osaamista Loistava tiimi Omaa rahaa Kansainvälinen

Lisätiedot

Tekesin palvelut teollisuudelle

Tekesin palvelut teollisuudelle DM xx-2016 Tekesin palvelut teollisuudelle Nastolan Teollisuusryhmä 28.9.2017 Markku Mäkelä/Tekes Lahti Tekesin toimipisteet Suomessa Rovaniemi Kemi Oulu Jyväskylä Seinäjoki Vaasa Tampere Pori Turku Kajaani

Lisätiedot

Teräväpiirtosisältöä antenniverkkoon. 3.11.2011 Jari Laiho, TDF Entertainment Oy

Teräväpiirtosisältöä antenniverkkoon. 3.11.2011 Jari Laiho, TDF Entertainment Oy Teräväpiirtosisältöä antenniverkkoon 3.11.2011 Jari Laiho, TDF Entertainment Oy TDF Entertainment on osa kansainvälistä TDF-konsernia Liikevaihto: 1,63 mrd eur (FY 2009) Työntekijöitä: 5050 Omistus: Texas

Lisätiedot

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Tekes innovaatiorahoittajana Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit Tutkimusorganisaatioiden

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskus vastaa kansainvälistymishaasteisiin

Pirkanmaan ELY-keskus vastaa kansainvälistymishaasteisiin Pirkanmaan ELY-keskus vastaa kansainvälistymishaasteisiin Tiina Ropo Kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus, Tiina Ropo, Innovaatiot ja Kansainvälistyvä liiketoiminta / Osaamisesta Kasvua

Lisätiedot

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012 Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 11.12.2012 Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: kansallista perustaa Hallitusohjelman kirjaukset: kirjastojen kehittäminen

Lisätiedot

Rahoittajan puheenvuoro. REPA- loppuseminaari Tuomas Lehtinen

Rahoittajan puheenvuoro. REPA- loppuseminaari Tuomas Lehtinen Rahoittajan puheenvuoro REPA- loppuseminaari 1.11.17 Tuomas Lehtinen Miksi Tekes oli mukana? Ideat testiin paremman kaupunkiympäristön puolesta Idea: Ilmanlaadun seuranta, kiertotalous ja älykäs vesi koskettavat

Lisätiedot

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle Jarmo Heinonen Kehitysjohtaja Biotalous ja Cleantech Keskeiset toimenpiteet tavoitteiden

Lisätiedot

Tekesin kuulumiset Linkosuon Leipomo. Nuppu Rouhiainen

Tekesin kuulumiset Linkosuon Leipomo. Nuppu Rouhiainen Tekesin kuulumiset 24.01.2017 Linkosuon Leipomo Nuppu Rouhiainen 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa kohti kansainvälisiä markkinoita. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tuomo Suortti 25.10.2011 DM Esityksen runko Vihreän kasvun palikat ja ohjelman tavoitteet Ohjelman kohderyhmät Sparrauskysymyksiä: Mistä

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille

Tekesin rahoitus yrityksille DM xx-2013 How to do business with drones? 26.8.2015 Tekesin rahoitus yrityksille Sampsa Nissinen Palvelujohtaja, Nuoret teollisuustuoteyritykset Tekes Yrityksille joilla on Halu ja kyky kasvaa Intoa ja

Lisätiedot

Tapio Kallioja toimitusjohtaja. Capital Markets Day 14.5.2003. SWelcom 14.5.2003

Tapio Kallioja toimitusjohtaja. Capital Markets Day 14.5.2003. SWelcom 14.5.2003 Tapio Kallioja toimitusjohtaja Capital Markets Day Nykyiset toiminta-alueet Kaupallinen televisio Digitaalinen maanpäällinen televisio Kaapelitelevisio Laajakaista-internet Digitaalinen kaapelitelevisio

Lisätiedot

Busy in Business. Juha Lehtonen 26.4.2012

Busy in Business. Juha Lehtonen 26.4.2012 Busy in Business Juha Lehtonen 26.4.2012 Markkinan kehityksen trendejä Markkinan kehityksen trendejä Globaali työjako muuttuu ja toiminta siirtyy maailmanlaajuisiin verkostoihin. Muutos haastaa paikallisen

Lisätiedot

Pk-instrumentti: Mitä komissio haluaa? Elina Holmberg EUTI, Tekes 3.6.2015

Pk-instrumentti: Mitä komissio haluaa? Elina Holmberg EUTI, Tekes 3.6.2015 Pk-instrumentti: Mitä komissio haluaa? Elina Holmberg EUTI, Tekes 3.6.2015 Komissio haluaa löytää kasvuhaluiset ja -kykyiset pk-yritykset ja auttaa niitä nopeampaan kansainväliseen kasvuun rahoituksen

Lisätiedot

Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011

Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011 Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011 Kehitysmaat ja kehittyvät maat avoinna uusiutuvan energian liiketoiminnalle DM 819060 06-2011 Groove - ohjelman tavoite Nostaa suomalaisten

Lisätiedot

LÖYTYYKÖ KAUPPAA JA KASVUA MAAILMALTA? - Sisäpiiritietoa viennistä ja vientimarkkinoista

LÖYTYYKÖ KAUPPAA JA KASVUA MAAILMALTA? - Sisäpiiritietoa viennistä ja vientimarkkinoista LÖYTYYKÖ KAUPPAA JA KASVUA MAAILMALTA? - Sisäpiiritietoa viennistä ja vientimarkkinoista TEAM FINLAND-KIERTUE, KOUVOLA 4.5.2017 Timo Vuori, Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n maajohtaja Keskuskauppakamarin

Lisätiedot

Digi Roadshow Tekes rahoitus. Aki Ylönen 15.4.2015

Digi Roadshow Tekes rahoitus. Aki Ylönen 15.4.2015 Digi Roadshow Tekes rahoitus Aki Ylönen 15.4.2015 Digitaalista liiketoimintaa -haku Rahoitusta ja asiantuntijapalveluja digitaalisen liiketoiminnan ja sen edellytysten kehittämiseen Erityisesti kansainvälistymistä

Lisätiedot

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Kari Penttinen 12.3.2013 Katsaus päättyneeseen ohjelmaan, jossa tavoitteina oli eri toimialoilla: Kilpailukyvyn parantaminen samanaikaisesti ICT:tä hyödyntämällä

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

Success Factors of the Finnish Mobile Services Market

Success Factors of the Finnish Mobile Services Market Success Factors of the Finnish Mobile Services Market Jukka Leinonen Product management & development Integrated Enterprise Services Suomalaisen mobiilimarkkinan perinteiset vahvuudet Vahva ekosysteemi

Lisätiedot

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto BEAM-ohjelma KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto 2 Tarve Suomen talouden elinehto on elinkeinoelämän uudistuminen ja kasvaminen. Suomalaisilla yrityksillä

Lisätiedot

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN Marko Pyhäjärvi PUHEENVUORON TAVOITE On olemassa miljoonia eri keinoja vauhdittaa matkailuyrityksen myyntiä, ja Facebookmarkkinointi on

Lisätiedot

Digi-tv kuulemistilaisuus

Digi-tv kuulemistilaisuus Digi-tv kuulemistilaisuus Petteri Järvinen 31.1.2007 "Meillä siirtymäaika on pidempi kuin monissa Euroopan maissa, joissa päätökset siirtymisestä on tehty vasta tällä vuosituhannella." (s. 29) Toimivia

Lisätiedot

Uutta tekniikkaa uutta liiketoimintaa

Uutta tekniikkaa uutta liiketoimintaa Uutta tekniikkaa uutta liiketoimintaa Tapio Kallioja toimitusjohtaja, CMD, 7.6.2004 Maanpäällinen digitaalinen televisio Lisää myyntiä Kustannussäästöjä Uusia palveluja Digitaalinen lähetysverkko Vaihe

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus. Yritysten osaamisen kehittäminen

Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus. Yritysten osaamisen kehittäminen Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus Yritysten osaamisen kehittäminen PALKO ensimmäinen vaihe Mukana kehittämässä: Helsinki Business College Oy Suomen ympäristöopisto SYKLI Tampereen aikuiskoulutuskeskus

Lisätiedot

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Energiatehokas ja kestävä Uusien ratkaisujen testaus Käyttäjät mukaan Rakentuu paikallisille vahvuuksille Elinvoimainen elinkeinoelämä

Lisätiedot

MEK:n ja Finpron yhdistymisen merkitys matkailutoimialalle Tilannekatsaus 3.3.2014 Lapin Matkailuelinkeinon Liitto Ry

MEK:n ja Finpron yhdistymisen merkitys matkailutoimialalle Tilannekatsaus 3.3.2014 Lapin Matkailuelinkeinon Liitto Ry MEK:n ja Finpron yhdistymisen merkitys matkailutoimialalle Tilannekatsaus 3.3.2014 Lapin Matkailuelinkeinon Liitto Ry Jarno Valkeapää, Finpro Ry Finpron ja MEK:n integraatio 10.10.2013 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista Tavoitetaso Nykytaso Haastateltavan kommentit 1 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky oman maakunnan alueella 4 4 4 2 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky valtakunnallisilla markkinoilla 4 5 3 Lisää markkinointia

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

Project hubila. Creative House of Finland Los Angeles

Project hubila. Creative House of Finland Los Angeles Project hubila Creative House of Finland Los Angeles hubila eli Creative House of Finland- palvelee luovien alojen yrittäjiä ja toimijoita Los Angelesissa, joka on musiikkiteollisuuden ja elokuva- ja televisiotuotannon

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI

MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI CASE: SOCIAL HERO & MICROSOFT JAANA VUORI MICROSOFT OY SATU YRJÄNEN SEK LOYAL OY PÄIVÄN SISÄLTÖ 1 2 3 4 5 6 Markkinoinnin ja ostokäyttäytymisen muutos Sisältöohjautuva

Lisätiedot

FINNODE CHINA FACTORY AUTOMATION AND HIGH-END EQUIPMENT MANUFACTURING. Jari Makkonen, Liwei Tan, Jenny Zhang Finpro ry Date 28.5.

FINNODE CHINA FACTORY AUTOMATION AND HIGH-END EQUIPMENT MANUFACTURING. Jari Makkonen, Liwei Tan, Jenny Zhang Finpro ry Date 28.5. FINNODE CHINA FACTORY AUTOMATION AND HIGH-END EQUIPMENT MANUFACTURING Jari Makkonen, Liwei Tan, Jenny Zhang Finpro ry Date 28.5.2012 Projektin päätavoitteet Kuvata teollisuusautomaation ajurit Kuvata kiinalaisen

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Maria Sundström Managing Director Meltwater Group 0 Agenda @MeltwaterFIN MELTWATER I. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA JA RAPORTOINTI Sosiaalisen

Lisätiedot

Facebook-opas tilitoimistoille

Facebook-opas tilitoimistoille Facebook-opas tilitoimistoille Joko tilitoimistollanne on Facebook-sivu? Jos ei, tähän oppaaseen on koottu 10 askeleen polku, jota seuraamalla sivu on helppo perustaa. MUUTAMA FAKTA SOSIAALISESTA MEDIASTA

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN VENÄJÄ-OSAAMISEN SELVITYS Eväitä menestykseen Venäjällä. KiVi 2009, Kotka 3.11.2009

PK-YRITYSTEN VENÄJÄ-OSAAMISEN SELVITYS Eväitä menestykseen Venäjällä. KiVi 2009, Kotka 3.11.2009 1 PK-YRITYSTEN VENÄJÄ-OSAAMISEN SELVITYS Eväitä menestykseen Venäjällä KiVi 2009, Kotka 3.11.2009 1 Fintra pähkinänkuoressa Suomen johtava kansainvälisen liiketoiminnan valmentaja lähes 50 vuoden kokemuksella

Lisätiedot

AntenniTV:n tulevaisuus. Anvian kesäpäivät. Liiketoimintapäällikkö, Teppo Ahonen 31.5.2013

AntenniTV:n tulevaisuus. Anvian kesäpäivät. Liiketoimintapäällikkö, Teppo Ahonen 31.5.2013 AntenniTV:n tulevaisuus Anvian kesäpäivät 31.5.2013 Liiketoimintapäällikkö, Teppo Ahonen DIGITA Olemme Suomen johtava langattomien viestintäverkkojen verkko-operaattori sekä merkittävä tietoliikenneverkkojen

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio 27.9.2012 Oskari Uotinen Intosome Oy on yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään yhteisöllisiä

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

FinnWell - teknologiaohjelma kansainvälisten yhteyksien avaajana Käyttäjälähtöinen sairaalatila HospiTool seminaari

FinnWell - teknologiaohjelma kansainvälisten yhteyksien avaajana Käyttäjälähtöinen sairaalatila HospiTool seminaari - teknologiaohjelma kansainvälisten yhteyksien avaajana Käyttäjälähtöinen sairaalatila HospiTool seminaari Pekka Kahri, Teknologia-asiantuntija Palvelut ja hyvinvointi Palveluinnovaatiot 11-2006 Copyright

Lisätiedot

Kuinka mittaan mediatiedotteen vaikuttavuuden? 24.9.2015 Sanelma Helkearo M-Brain

Kuinka mittaan mediatiedotteen vaikuttavuuden? 24.9.2015 Sanelma Helkearo M-Brain Kuinka mittaan mediatiedotteen vaikuttavuuden? 24.9.2015 Sanelma Helkearo M-Brain M-Brain on globaalisti toimiva tietopalvelu-, teknologia- ja konsultointiyritys Palvelumme ja ratkaisumme on räätälöity

Lisätiedot

Tekesin rahoituspalvelut yrityksille 2017 #

Tekesin rahoituspalvelut yrityksille 2017 # Tekesin rahoituspalvelut yrityksille 2017 #1916549 Kasvuun tähtääville yrityksille STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS Pienet ja keskisuuret yritykset,

Lisätiedot

Konesalien rakentamisen suomalaisen kilpailukyvyn kehittäminen. Markkinanäkymät 12.5.2014 Vesa Weissmann

Konesalien rakentamisen suomalaisen kilpailukyvyn kehittäminen. Markkinanäkymät 12.5.2014 Vesa Weissmann Konesalien rakentamisen suomalaisen kilpailukyvyn kehittäminen Markkinanäkymät 12.5.2014 Vesa Weissmann Sisällysluettelo 1) Mitä ollaan tekemässä ja miksi 2) Globaalit datakeskusinvestoinnit 3) Markkina-ajureita

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

ACTION SPACE FOR CURIOUS MINDS

ACTION SPACE FOR CURIOUS MINDS ACTION SPACE FOR CURIOUS MINDS Mitä Helsingin seudun Public-Private innovaatiokentän toimijat tarjoavat? 4P Partcipa tion Network facilitation Piloting projects/ programs Market creation Start-up programs

Lisätiedot

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI?

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? Miksi teema on kiinnostava Mitä maailmassa tapahtuu - 1 Perinteisten lentoyhtiöiden rinnalle syntyi halpalentoyhtiöt, jotka haastoivat asiakaslähtöisyyden koko

Lisätiedot

Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*)

Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*) Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*) Timo Seppälä 27. Elokuuta, 2014; Helsinki *) This research is a part of the ongoing research project Value Creation and Capture The Impact of Recycling

Lisätiedot

KiVi 2009 Live! Seminaari. Innovatiivisella tuotteella kansainvälisille markkinoille. Jukka-Pekka Karppinen, tekninen johtaja.

KiVi 2009 Live! Seminaari. Innovatiivisella tuotteella kansainvälisille markkinoille. Jukka-Pekka Karppinen, tekninen johtaja. KiVi 2009 Live! Seminaari 8.10.2009 Joensuu Innovatiivisella tuotteella kansainvälisille markkinoille Jukka-Pekka Karppinen, tekninen johtaja Flaxwood Oy YRITYS PÄHKINÄNKUORESSA Flaxwood Oy on perustettu

Lisätiedot

OmniCom Media Group Finland Miten ohjelmallinen ostaminen muuttaa median ja mainonnan liiketoimintaa (Mainonnan ostajan näkökulmasta).

OmniCom Media Group Finland Miten ohjelmallinen ostaminen muuttaa median ja mainonnan liiketoimintaa (Mainonnan ostajan näkökulmasta). OmniCom Media Group Finland Miten ohjelmallinen ostaminen muuttaa median ja mainonnan liiketoimintaa (Mainonnan ostajan näkökulmasta). CEO, Teemu Neiglick. Keitä me olemme? 34 92 40 KESKI-IKÄ ~15 000 palaveria

Lisätiedot

Digital. Intohimolla kansainvälisille markkinoille!

Digital. Intohimolla kansainvälisille markkinoille! Intohimolla kansainvälisille markkinoille! Onko kansainvälistyminen yrityksesi seuraava kasvuhaaste? Onko sinulla tarve ymmärtää miten palvelusi skaalautuu eri markkinoille? Tule mukaan ja toteuta tavoi7eesi!

Lisätiedot

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Imatra 14.1.2014 Virve Obolgogiani Mimino Oy Tavoitteena matkailutuotteen myynti venäläiselle asiakkaalle Miten asiakas

Lisätiedot

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA Cleantech-innovaatioiden kaupallistaminen Antti Herlevi Loppuseminaari

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille. Iisalmi Harri Kivelä

Tekesin rahoitus yrityksille. Iisalmi Harri Kivelä Tekesin rahoitus yrityksille Iisalmi 22.11.2016 Harri Kivelä DM 1506263 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. DM 1506263 4-2016 Intoa ja osaamista Loistava tiimi

Lisätiedot

Sosiaalinen media muuttaa maailman. Nyt! Heti! Nopeasti!

Sosiaalinen media muuttaa maailman. Nyt! Heti! Nopeasti! Sosiaalinen media muuttaa maailman Nyt! Heti! Nopeasti! Sara-Maria Forsberg Syyskuu 2014: 2 elokuvaa ja kansainvälinen levytys-sopimus Maaliskuu 2014: Kassaneiti Sosiaalinen Media YouTube Tuotetaan sisältöä

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille ja tutkimusorganisaatioille

Tekesin rahoitus yrityksille ja tutkimusorganisaatioille Tekesin rahoitus yrityksille ja tutkimusorganisaatioille DM 1506263 10-2015 Mitä Team Finland tarjoaa yritykselle? Team Finland edistää suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla. Tietoa, työkaluja,

Lisätiedot

Marjat maailmassa. Johdanto kansainvälisiin marjastrategiohin & trendeihin. Market intelligence for healthy profits

Marjat maailmassa. Johdanto kansainvälisiin marjastrategiohin & trendeihin. Market intelligence for healthy profits Market intelligence for healthy profits Marjat maailmassa Johdanto kansainvälisiin marjastrategiohin & trendeihin Projektin tavoitteet Löytää malleja marja-alan osaamisen tuotteistamiseksi korkean jalostusarvon

Lisätiedot

RUOKATURVALLISUUSRATKAISUT Viennin vauhdittajina. Jukka Lähteenkorva 8.9.2014

RUOKATURVALLISUUSRATKAISUT Viennin vauhdittajina. Jukka Lähteenkorva 8.9.2014 RUOKATURVALLISUUSRATKAISUT Viennin vauhdittajina Jukka Lähteenkorva 8.9.2014 HANKKEEN TAVOITTEET Tavoitteena on avata markkinoita innovatiivisille ratkaisuille ja yhteistoimintamalleille, joilla yritykset

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Ohjelmistoihin perustuva liiketoiminta: haasteita ja mahdollisuuksia

Ohjelmistoihin perustuva liiketoiminta: haasteita ja mahdollisuuksia Ohjelmistoihin perustuva liiketoiminta: haasteita ja mahdollisuuksia Virkaanastujaisesitelmä 16.9.2003 Professori Jyrki Kontio Ohjelmistotuoteliiketoiminta jyrki.kontio@hut.fi http://www.soberit.hut.fi/swbiz

Lisätiedot

Miten kehittyä metsäteollisuuden hovihankkijasta myös kansainväliseksi energia-asiantuntijaksi

Miten kehittyä metsäteollisuuden hovihankkijasta myös kansainväliseksi energia-asiantuntijaksi Engineering and Technical Services since 1973 CTS GROWS GREEN Miten kehittyä metsäteollisuuden hovihankkijasta myös kansainväliseksi energia-asiantuntijaksi Antti Lukka, toimitusjohtaja CTS Engtec 3.11.2009

Lisätiedot

World Alliance for Low Carbon Cities. 10. huhtikuuta 2013

World Alliance for Low Carbon Cities. 10. huhtikuuta 2013 World Alliance for Low Carbon Cities 10. huhtikuuta WALCC Finland 10.4. 13.00 Tilaisuuden avaus, Johan Wallin, WALCC 13.10 Mitä yritykset ovat tekemässä? WALCC tilannepäivitys 4-6 yrityspuheenvuoroa +

Lisätiedot

Suomen mobiiliklusterin kansainväliset mahdollisuudet ja haasteet

Suomen mobiiliklusterin kansainväliset mahdollisuudet ja haasteet Suomen mobiiliklusterin kansainväliset mahdollisuudet ja haasteet TkT Kari Tilli Teknologiajohtaja Tekes LEAD projektiseminaari, Dipoli, Espoo 24. toukokuuta 2005 Teknologian kehittämiskeskus 1 Esityksen

Lisätiedot

Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen. Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset

Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen. Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset Sisältö - Kasvu & kansainvälistyminen - Rahoituspalvelut - Verkostopalvelut - Ajankohtaista 10-2015

Lisätiedot

VAMOS. Liiketoiminnan mobiilit ratkaisut - teknologiaohjelma. Ismo Mäkinen. Logistiikan ja liikenteen toimialaaktivaattori

VAMOS. Liiketoiminnan mobiilit ratkaisut - teknologiaohjelma. Ismo Mäkinen. Logistiikan ja liikenteen toimialaaktivaattori VAMOS Liiketoiminnan mobiilit ratkaisut - teknologiaohjelma Ismo Mäkinen Logistiikan ja liikenteen toimialaaktivaattori Ohjelman pääkohdat Keskittyy yrityksille tehtäviin tuotteistettaviin ratkaisuihin:

Lisätiedot

Kestävää Kasvua Yrityksen näkökulma

Kestävää Kasvua Yrityksen näkökulma Kestävää Kasvua Yrityksen näkökulma Kenneth Ekman CTO CrisolteQ Ltd 29200 Harjavalta TEAM FINLAND Toiminta ja Palvelut Yritysten kansainvälistymistä tukevat palvelut Vaikuttaminen ulkomaiseen toimintaympäristöön

Lisätiedot

Jyväskylän kokemuksia

Jyväskylän kokemuksia Jyväskylän kokemuksia Investointeja ja kasvua yli rajojen 25.4.2012 Minna Haapala Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Jykesin kansainvälistymispalvelut Jykesin kansainvälistymispalvelut tukee yritysten

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

MITEN RAKENTAA MENESTYVÄ VERKKOKAUPPA? Keskiviikko 4.12.2013 klo 12.00 15.00 MITÄ YRITYKSESI TULEE TIETÄÄ VERKKOKAUPPAA PERUSTETTAESSA?

MITEN RAKENTAA MENESTYVÄ VERKKOKAUPPA? Keskiviikko 4.12.2013 klo 12.00 15.00 MITÄ YRITYKSESI TULEE TIETÄÄ VERKKOKAUPPAA PERUSTETTAESSA? MITEN RAKENTAA MENESTYVÄ VERKKOKAUPPA? Keskiviikko 4.12.2013 klo 12.00 15.00 MITÄ YRITYKSESI TULEE TIETÄÄ VERKKOKAUPPAA PERUSTETTAESSA? Toimitusjohtaja Petri Luukkonen, BusinessVercco Oy Taustaa BusinessVERCCO

Lisätiedot

Tekesin rahoitus mediaalan yrityksille. Minna Suutari ja Anna Alasmaa 27.1.2015 Median innovaatiotuen info

Tekesin rahoitus mediaalan yrityksille. Minna Suutari ja Anna Alasmaa 27.1.2015 Median innovaatiotuen info Tekesin rahoitus mediaalan yrityksille Minna Suutari ja Anna Alasmaa 27.1.2015 Median innovaatiotuen info Mikä on median innovaatiotuki? Mahdollisuus => Media-alalle korvamerkittyä lisärahoitusta Rahoitushakemusten

Lisätiedot

Stopover Finland HELI MENDE

Stopover Finland HELI MENDE Stopover Finland Matkailun tiekartta 2015-2025 Yhdessä enemmän kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun - strategiset projektit eli ns. kärkihankkeet käyntiin Matkailun strategisen ohjelman valmistelu

Lisätiedot

Digisovittimien testaus ja laitteiden linkitys HDpalveluissa. Timo Santi DigiPhilos Oy

Digisovittimien testaus ja laitteiden linkitys HDpalveluissa. Timo Santi DigiPhilos Oy Digisovittimien testaus ja laitteiden linkitys HDpalveluissa Timo Santi DigiPhilos Oy CA-linkitysprojektin tavoitteet Saada korkealaatuista, kuluttajaa kiinnostavaa HD-sisältöä tarjolle Suomen kaapelitelevisioverkkoihin.

Lisätiedot

Tekes digitaalisen liiketoiminnan edistäjänä

Tekes digitaalisen liiketoiminnan edistäjänä Tekes digitaalisen liiketoiminnan edistäjänä Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja tehostamalla,

Lisätiedot

Green Growth - Tie kestävään talouteen

Green Growth - Tie kestävään talouteen Green Growth - Tie kestävään talouteen 2011-2015 Ohjelman päällikkö Tuomo Suortti 7.6.2011, HTC Ruoholahti Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman laajuus: 79 miljoonaa euroa Lisätietoja: www.tekes.fi/ohjelmat/kestavatalous

Lisätiedot

Elintarvikealan mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina

Elintarvikealan mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina Elintarvikealan mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina Hankkeen tausta Kaupalla on valmiudet toimia kaiken kokoisten tavarantoimittajien kanssa Mikroyritysten pienemmät

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä. Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus

Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä. Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus 21.11.2012 Paukkuja uuden kasvun aikaansaamiseksi uusien kasvuyritysten

Lisätiedot