Uutta tuulta esteettömyyteen Invalidiliiton Esteettömyysprojektin ulkoisen arvioinnin loppuraportti. Joulukuu 2008 Maija Säkäjärvi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uutta tuulta esteettömyyteen Invalidiliiton Esteettömyysprojektin ulkoisen arvioinnin loppuraportti. Joulukuu 2008 Maija Säkäjärvi"

Transkriptio

1 Uutta tuulta esteettömyyteen Invalidiliiton Esteettömyysprojektin ulkoisen arvioinnin loppuraportti Joulukuu 2008 Maija Säkäjärvi

2 Esteettömyysprojekti on Invalidiliiton vuosina toteuttama projekti. Sosiaalikehitys Oy on arvioinut projektia vuosina Uutta tuulta esteettömyyteen on ulkoisen arvioinnin loppuraportti.

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto Rakennetun ympäristön esteettömyyden nykytila ja haasteet Esteettömyysprojektin toimintalogiikka Arvioinnin toteutus Arvioinnin kohdentuminen Arviointiaineistot ja analysointimenetelmät Arvioinnin tulokset Tavoitteiden asettelu Projektin toimijat ja toteutus Projektin toiminta, tuotokset ja tulokset Projektin merkitys esteettömyyden edistämisessä Yhteenveto arvioinnin tuloksista Projektin tulevaisuus / Invalidiliiton esteettömyystyön jatkonäkymät Johtopäätökset LIITE 1 Verkostokyselyyn vastanneiden taustatietoja LIITE 2 Kyselyn avovastauksia LIITE 3 Kyselylomake LIITE 4 Haastateltavat

4 1 Johdanto Rakennetun ympäristön esteettömyyden haasteellisuutta kuvaa se, että asia on ollut esillä eri painoarvoilla ja eri lähtökohdista jo vuosikymmeniä. Ponnisteluista huolimatta ympäristömme ei ole kuitenkaan vielä täysin esteetön. Esteettömyyttä käsiteltiin pitkään lähinnä vammaispoliittisena kysymyksenä. 1 Väestön ikääntymiskehitykseen havahtumisen myötä esteettömyys on viime vuosina alettu ymmärtää laaja-alaisemmin kaikkia ihmisiä vähintään jossain elämänvaiheessa hyödyttävänä asiana. Aivan viime aikoina esteettömyydestä on keskusteltu myös rakentamiskustannuksia nostattavasta näkökulmasta 2. Lisähaasteensa esteettömyyskeskusteluun tuo se, ettei esteettömyyden kustannuksista ole kuitenkaan olemassa tarkkaa tietoa, eikä esteettömyyden toteutumisesta ylipäätään kerätä systemaattista tilastotietoa. Keskustelua on siten pitkälti täytynyt käydä arviotiedon ja tuntemuksien pohjalta, jolloin toimijoiden asenteet ovat saaneet suuren merkityksen luvulla on uusittu useita rakentamissäädöksiä, mitkä asettavat nykyisen määräysten mukaisen esteettömyyden minimitason. Ongelmana on ollut määräysten aluekohtaisten tulkintojen kirjavuus. Olemassa olevan asuntokannan uusiutumisen hitaus asettaa myös omat haasteensa esteettömyyden toteutumiselle. Esteettömyyden haasteet ovat siten moninaiset. Invalidiliiton vuosina toteuttama Esteettömyysprojekti on ottanut haasteen omalta osaltaan vastaan ja pyrkinyt lisäämään eri toimijoiden tietoisuutta ja osaamista rakennetun ympäristön esteettömyydestä sekä saattamaan konkreettisestikin yhteen esteettömyyden parissa toimivia tahoja. Projektissa on pyritty kokoamaan esteettömyydestä entuudestaan ollutta, osin hajallaan sijainnutta tietoa sekä tuottamaan myös uutta materiaalia. Projektissa yhdeksi tärkeäksi tehtäväksi on otettu tiedostamattomien herättely eli niiden tahojen tavoittaminen, jotka eivät ole vielä ymmärtäneet esteettömän asuin- ja liikkumisympäristön merkitystä omalla kohdalla. Projektissa on pyritty tuomaan esille, ettei esteettömyys koske vain vammaisia, vaan yhtä lailla kaikkia ihmisiä eri elämänvaiheissa ja - tilanteissa. Projektin onnistumisen kannalta yksi keskeinen kysymys on, miten tätä esteettömyyden ilosanomaa on pystytty projektin myötä edistämään siten, että se tulevaisuudessa voisi näkyä konkreettisestikin rakennuskannan esteettömyytenä. Esteettömyysprojektissa erityisen kiinnostavaa onkin se, onko projektin aikana löytynyt sellaisia keinoja / 1 Esteettömyys on edelleenkin vammaisten näkökulmasta keskeinen arvo. Esteettömyys on nostettu vahvasti esiin vuoden 2006 Euroopan neuvoston uudessa vammaispoliittisessa ohjelmassa sekä vuoden 2007 YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa. 2 Kuluneen vuoden aikana asuntoministerin toimesta ns. normitalkoissa on pyritty kartoittamaan sellaisia normeja, joiden nähdään turhaan nostavan rakentamisen kustannuksia. Normitalkoissa esteettömyys on noussut esiin yhtenä tekijänä muiden joukossa. Ks. normitalkoista tarkemmin 1

5 menetelmiä, joilla esteettömyystietoa voidaan siirtää käytännöksi tai onko löytynyt erityisiä syitä, mitkä selittävät miksi asiassa ei ole vuosien saatossa edistytty. Projektin ulkoisesta arvioinnista on vastannut Sosiaalikehitys Oy, missä arvioinnin on toteuttanut tutkija Maija Säkäjärvi. Arviointi on seurannut projektia vuodesta 2006 lähtien eli lähes projektin alusta alkaen. Arvioinnin tehtäväksi oli asetettu arvioida projektin ohjautumista ja prosessia, projektin asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä projektin lopputulosta. Arvioinnista on valmistunut aiemmin kaksi väliraporttia. 3 Vuotta 2006 koskeva arviointiraportti käsitteli ennen kaikkea projektin liikkeelle lähdön kokemuksia ja tavoitteiden asettelua. Seuraavana vuonna projektin toteutusta ja sen hetkistä tuloksellisuutta tarkasteltiin valitun arviointiasetelman mukaisesti projektin toimeenpanon, johtamisen, asiakkuuden sekä yhteistyösuhteiden näkökulmista. Projektin toteutuksen kannalta ulkoisen arvioinnin keskeisin viesti tuotiin esille tässä raportissa. Käsillä oleva raportti on arvioinnin loppuraportti, jossa vedetään yhteen tähänastisia arvioinnin tuloksia sekä esitetään arvio projektin tuloksellisuudesta sen päättyessä. Loppuraporttia varten on päivitetty olemassa olevia aineistoja. Lisäksi arviota on täydennetty uusilla näkökulmilla, kuten esimerkiksi paikallisten vammaisneuvostojen edustajien haastatteluilla. Projektin laaja-alaisuudesta johtuen arviointiraportti liikkuu toisaalla varsin yleisellä tasolla ja toisaalla arvioidaan hyvinkin yksityiskohtaisesti esimerkiksi projektin yksittäisiä tuotoksia. Raportissa painottuu arvioinnin kyselyaineistojen tulosten esittely. Etenkin esteettömyyden tilaa ja haasteita koskevia tuloksia toivotaan voitavan hyödyntää Invalidiliiton ja myös muiden toimijoiden tulevassa esteettömyystyössä. Raporttiin on poimittu tästä syystä runsaastikin suoria lainauksia verkostokyselyn avokysymyksistä. Raporttiin voi kuitenkin perehtyä paneutumatta avovastauksiin. Ulkoiset arvioinnit tilataan usein hankkeiden viimeisten kuukausien aikana, jolloin ulkoisen arvioitsijan havaintoja ja kehittämisehdotuksia on päästy hyödyntämään käytännössä vasta tulevissa hankkeissa. Ainoan arviointiraportin valmistuttua samaan aikaan kuin projektikin päättyy, on valitettavan usein käynyt niin, että projektihenkilöstön ajatukset ovat jo muissa asioissa. Tällöin arviointitulosten ja arvioinnista muutoin saatavien oppien hyödyntäminen ovat jääneet varsin vähäisiksi. Viime vuosina on kuitenkin ollut ilahduttavaa havaita, että yhä useammin ulkoinen arvioitsija on otettu projektin peiliksi ja kriittiseksi ystäväksi jo varhaisemmassa vaiheessa. Tällöin on tarvittaessa mahdollista tehdä ulkopuoli- 3 Säkäjärvi, Maija Invalidiliiton Esteettömyysprojektin ulkoinen arviointi. Ensimmäinen väliraportti: Tilannekatsaus arvioinnin etenemiseen ja projektin alkuvaiheita koskeviin havaintoihin. Joulukuu Säkäjärvi, Maija ESTEETTÖMÄMPÄÄN SUUNTAAN Invalidiliiton Esteettömyysprojektin ulkoisen arvioinnin toinen väliraportti. Tammikuu

6 sen tahon havaintojen pohjalta korjaavia liikkeitä jo hankkeen toteutusaikana. Loppuraportin sijaan hankkeiden toteuttajille tärkeämmäksi voi edellä mainitusta johtuen nousta arvioinnin väliraportit. Esteettömyysprojektin ulkoisella arvioitsijalla on ollut hieno mahdollisuus seurata projektin etenemistä pitemmällä jänteellä. Projektihenkilöstö on ollut selvästi innostunut tärkeäksi kokemansa teeman edistämisestä ja on periksi antamattomuudella sekä ahkeruudella pyrkinyt edistämään projektin tavoitteiden toteutumista. Ulkoinen arviointi kuitenkin päättyy tässäkin projektissa samaan aikaan kuin projekti itsekin. Ulkoisen arvioinnin mukana olo ei siten poista sitä yleisempää haastetta, mikä usein liittyy järjestöjen toteuttamiin hankkeisiin, joissa tavoitteena on lisätä yleistä tietoisuutta ja osaamista ja missä vaikuttavuus tulee näkymään vasta vuosien kuluttua. Eli ulkoisen arvioinnin mukanaolosta huolimatta vaikuttavuuden osoittaminen jää tässäkin projektissa todentamatta. Esteettömyysprojektin kohdalla vasta vuosien kuluttua mahdollisesti vasta uuden arkkitehti- ja suunnittelijasukupolven myötä nähdään miten esteettömiä asuntoja ja tiloja on todella rakennettu. Tällöinkin on mahdoton osoittaa, mikä on ollut yhden yksittäisen hankkeen merkitys. Tähän keskusteluun palataan raportissa tarkemmin. Projektin perustamaan ja ylläpitämään esteettömyysverkostoon kuuluu lähes neljä sataa eri alojen esteettömyysasiantuntijaa ja -toimijaa. Ulkoisen arvioinnin toimesta on koottu verkostolle suunnattujen kyselyiden kautta seurantatietoa yleisemminkin rakennetun ympäristön esteettömyyden tilasta ja haasteista. Seuraavassa luvussa kuvaillaan lähinnä tämän aineiston pohjalta projektin toimintaympäristöä ja siinä mahdollisesti tapahtuneita muutoksia. Luvussa kolme kuvataan lyhyesti ulkoisen arvioinnin näkökulmasta projektin tavoitteiden saavuttamiseksi tarkoitettua toiminta- ja vaikuttavuuslogiikkaa. Luvussa neljä esitetään täsmennetyt arviointikysymykset ja kuvataan arvioinnin toteutusta. Luvussa viisi esitetään varsinaiset arviointitulokset projektin toteutuksesta ja tuloksellisuudesta. Luvussa kuusi kuvataan projektin tulevaisuuden näkymiä eli miltä projektin hyviksi koettujen tulosten juurruttaminen tällä hetkellä näyttää. Viimeisessä luvussa esitetään arvioinnin johtopäätökset, joita lukijat toivon mukaan voivat hyödyntää ennen kaikkea tulevassa esteettömyystyössä, mutta myös yleisemmin hanketyöskentelyssä. 3

7 2 Rakennetun ympäristön esteettömyyden nykytila ja haasteet Seuraavassa projektin toimintaympäristöön liittyviä asioita käsitellään projektin luoman toimijaverkoston näkökulmasta. 4 Esteettömyyden nykytilaa koskevia tuloksia esitellään ensisijaisesti syksyllä 2008 toteutetun kyselyn kautta. Tuloksia vertaillaan soveltuvin osin viimevuotiseen kyselyyn. Eroja voidaan tulkita lähinnä suuntaa antavina. Tulokset vaativat vielä esteettömyystoimijoiden omaa tulkintaa ja tulosten onkin tarkoitus osaltaan herättää toimijoita pohtimaan omaa työtään ja sen kehittämistä esteettömyyden edistämisen näkökulmasta. Rakennetun ympäristön esteettömyyden toteutuminen Verkostoon kuuluvien henkilöiden mukaan rakennetun ympäristön esteettömyyden toteutuminen on pysynyt kuluneen vuoden aikana ennallaan. Kouluarvosanalla 4 10 arvioiden keskiarvo on edelleen 6,6. Kuviosta 2 näkee, että annettujen arvosanojen jakauma kuitenkin vaihtelee jonkin verran vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. % (N=92) 2008 (N=93) Kuvio 1. Kouluarvosana (4-10) rakennetun ympäristön esteettömyyden toteutumisesta Suomessa vuosina 2007 ja Parhaimpia arvosanoja on annettu siitä, että uudisrakentamisessa esteettömyys on otettu huomioon aiempaa paremmin ja rakentamisen jälki on uudiskohteissa kohtuullisen estee- 4 Vuonna 2008 verkoston silloisesta 333 jäsenestä kyselyyn vastasi 93 henkilöä. Verkoston jäsenistä kymmenkunta koki olevansa joko esteellinen vastaamaan kyselyyn tai esimerkiksi työpaikan vaihdon vuoksi ei kokenut enää olevansa relevantti osallistumaan kyselyyn. Lisäksi muutama yhteydenotto ei tavoittanut vastaanottajaa lainkaan. Vastausprosenttia 29 voidaan pitää kohtuullisena, sillä kyselyyn vastasi taustan mukaan erilaisia verkoston jäseniä (LIITE 1, liitetaulukko 1). Suurin yksittäinen vastaajaryhmä oli erilaiset järjestötoimijat. Vastanneita on myös eri puolelta Suomea (LIITE 1, liitetaulukko 2). Vuonna 2007 vastaavaan kyselyyn vastasi 92 henkilöä. Vastaajista osa on pysynyt samana. Vuosien 2007 ja 2008 tulokset ovat kohtuullisen vertailukelpoisia, joten raportissa tulokset esitetään mahdollisuuksien mukaan molemmista vuosista. Kyselyn tuloksia esitetään raportin eri luvuissa. 4

8 töntä. Sen sijaan vanhan rakennuskannan esteellisyys ja vanhan korjaamiseen liittyvät ongelmat laskevat arvosanoja. Vanhoissa rakennuksissa ongelmaksi on koettu etenkin hissien puute ja wc-tilojen toimimattomuus. Esteettömyyden kokonaisuus koetaan kuitenkin tärkeäksi eli ei riitä, että taloon on rakennettu hissi jos asunnon muut tilat eivät ole soveltuvia esimerkiksi pyörätuolia käyttäville. - Uudisrakentaminen toteuttaa määräysten mukaisen esteettömän rakennuskannan, mutta peruskorjaukset ja suojellut kohteet tulevat hitaammin perässä. - Uudet kohteet pääsääntöisesti rakennetaan esteettömiksi, mutta vanhempien kohteiden, erityisesti liiketilojen sisäänkäynnin korjaamiset esteettömiksi jäävät enimmäkseen hoitamatta. Toinen vastinpari on julkisen ja yksityisen rakennuskannan esteettömyys. Parempia arvioita on annettu siitä, että julkisissa kohteissa esteettömyys toteutuu entistä paremmin. Yksityisissä asunnoissa ja rakennuksissa, joita eivät ohjeistukset vastaavassa määrin koske, esteettömyys koetaan yhä ongelmaksi. Esimerkiksi rivitalokohteet voivat jäädä varsin esteellisiksi. Osa vastaajista onkin perustellut alhaisempaa arviotaan tällä näkökulmalla. - Julkisissa rakennuksissa esteettömyys huomioidaan jo hyvin, mutta esim. rivitalorakennuksissa esteettömyys huomioidaan huonosti. Miinusta on tullut esteettömyyden kapea-alaisesta tulkinnasta. Esteettömyyttä tarkastellaan monien mielestä yhä liikaa pelkästään liikuntaesteisten näkökulmasta. Esimerkiksi akustiikan ja valaistuksen huomioon ottaminen koetaan tärkeäksi näkö- ja kuulovammaisten esteettömyyden toteutumisen kannalta. - Jossakin esteettömyys otetaan hyvin huomioon, jossakin taas ei lainkaan. Toimimisesteettömän rakentamisen lainsäädäntöä myös kierretään. Esteettömyys mielletään usein myös pelkästään liikkumisen esteettömyydeksi esim. huonokuuloisia, kuuroutuneita ja kuuroja ei välttämättä huomioida. Yleinen linjaus näyttäisi olevan, että esteettömyyden koetaan menneen parempaan suuntaan. Osa kyselyyn vastanneista kokee Suomen kuitenkin olevan muita maita jäljessä esteettömyysasioissa. Henkilöt, joilla on vertailukohtaa muistakin maista, antoivat tästä syytä alhaisimpia arvosanoja. Esteettömyyden koetaan liian usein jäävän juhlapuhetermiksi, jolloin kauniista ja hyvää tarkoittavista puheista huolimatta esteettömyys ei siirry käytäntöön. Useat vastanneista kokevat, että tieto tavoittaa enimmäkseen asiasta kiinnostuneet. Tällöin kaikki asiantuntijatkaan eivät miellä asiaa loppuun asti. Voi riittää, että ratkaisut ovat erään vastaajan sanoin sinne päin. Myös hyvästä suunnittelusta huolimatta rakentamisvaiheen välinpitä- 5

9 mättömyys ja tietämättömyys voivat pilata hyvän aikomuksen. Siten myös tästä näkökulmasta perusteltiin alhaisia arvosanoja. - Esteetöntä rakennetaan lakien mukaan, mutta ei kuitenkaan varmisteta että se yksittäinen rakennusmies/nainen varmasti ymmärtää asian. Esim. uuteen kerrostaloon tehty hieno luiska mutta ei tarkistettu että kiveys johon luiska päättyy olisi tasaisesti samalla tasolla luiskan pinnan kanssa TAI parvekkeeen lattia nostetaan mutta ei huomioida kynnystä/rakoa mikä on parvekkeen oven ja korotuksen välillä. Pyörätuolin etupyörät jäävät jumiin. - Esteettömyys on juhlapuhetermi, jolle harvoin annetaan käytännön rakennusratkaisuissa huomiota. Kun annetaan, rakennetut ratkaisut ovat sinnepäin, detaljit puuttuvat ja ymmärrys siitä, miten vaikkapa pyörätuolilla tai edes rollaattorilla ko paikassa liikutaan. - Ohjeet ja säännökset ovat periaatteessa hyvät, mutta toteutuksen viimeistely ontuu ja huonolla ylläpidolla tuhotaan moni hyvä asia. - Teoriatasolla asia tiedetään, mutta käytännön ratkaisuissa ei useinkaan ole ajateltu asiaa loppuun asti, jolloin lopputulos on torso. - Suunnittelijoilla on kyllä tarpeeksi tietoa siitä, että mitenkä rakennukset ja pihat tehdään esteettömiksi, mutta sitä tietoa ei vaan käytetä. En ymmärrä tällaista yhteiskuntaa, kun ei pidetä lakipykälistä kiinni näinkin tärkeissä asioissa. Tavallinen maalaisjärkikin sen sanoo, että missä on hyvä liikkua. Tarkempi ja jyrkempi valvonta pitää saada asialle. Yhdeksi selkeäksi ongelmaksi ja arvosanaa laskevaksi tekijäksi nähdään se, ettei esteettömyyttä ole riittävässä määrin vastuutettu kuntatasolla ja korkeammalla tasolla. Useat vastaajat olivat myös huolissaan meneillään olevasta rakentamisnormien tarkistuksesta. - Kunnilta ja kaupungeilta puuttuu esteettömyysstrategia tai vastuuhenkilö.joka veisi esteettömyyttä eteenpäin. - Pitäisi vihdoinkin saada päätös eri tahojen vastuista: ministeriöt ym. Yksittäisenä kielteisenä kommenttina mainittiin isokokoisten sivuuttaminen esteettömyyskeskustelussa. Jo vuosi sitten rakennetun ympäristön esteettömyyden todettiin menevän parempaan suuntaan, tosin hitaasti. Kuvioihin 2-6 on koottu tietoa siitä, miten laaja-alaisesti erilaisia esteettömyyden parissa toimivia tahoja edustavat verkoston jäsenet kokevat tilanteen tällä hetkellä. Vastaajia pyydettiin tänäkin vuonna arvioimaan mahdollista muutosta ja muutoksen suuntaa yleisesti esteettömyyden toteutumisessa rakennetussa ympäristössä, tiedon saatavuutta, yleistä tietoisuutta esteettömyydestä sekä asiantuntijoiden tietoisuutta esteettömyydestä kuluneina parina viime vuotena. Kuluneen vuoden aikana projektissa on pyritty entistä aktiivisemmin tavoittamaan myös tavallisia kuluttajia, joten tänä vuonna tämän lisäksi tiedusteltiin näkemystä erilaisten asunnon hankkijoiden ja korjaajien esteettömyystietoisuudesta. Kuvioiden alle on koottu lainauksia vastaajien arvioiden perusteluista. 6

10 Kyselyn perusteella esteettömyyden toteutumisen kokemisessa näyttäisi tapahtuneen vähäistä muutosta kuluneen vuoden aikana. Edellisen vuoden tapaan enemmistön mielestä esteettömyydessä on menty edelleen eteenpäin, mutta asian näin kokevien osuus on alhaisempi kuin vuotta aiemmin. Tämä voinee johtua monistakin seikoista. Myönteisin tulkinta lienee se, että yhä suuremman joukon mielestä ihannetila esteettömyyden suhteen olisi saavutettu, jolloin parempaan suuntaan ei enää ole mahdollista mennä. Kysely tehtiin syksyllä, jolloin on käyty keskustelua rakentamista koskevista normeista myös esteettömyyden kannalta. Käyty keskustelu on voinut heikentää arvioita. Esteettömyyden toteutuminen rakennetussa ympäristössä 2008 (N=93) (N=92) % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Muutosta tapahtunut parempaan suuntaan Ei merkittävää muutosta/ tilanne pysynyt ennallaan Muutosta tapahtunut huonompaan suuntaan Kuvio 2. Kyselyyn vastanneiden näkemykset vuonna 2007 ja 2008 esteettömyyden toteutumisesta rakennetussa ympäristössä - ainakin suunnitelmissa mainittu - Aktiivisella yhteyden pidolla viranomaisiin. - tietoa on, mutta ei toteudu käytännössä - YM:n julkiset linjaukset ja esim menossa oleva normiperkaus - lisää hissejä, luiskia - On saatu käyttöön uusia ohjeita (SuRaKu, ym) - Miten ministeriön normiohjaus vaikuttaa tähän tulevaisuudessa? - lausuntoja vammaisneuvostolta kysytään hyvin... - Asiasta puhutaan, invaliidiliitolla hyviä matkasaarnaajia. - muutosta parempaan varsinkin X:n katuverkostossa. Museot jo osittain hyviä! - uudet rakennukset 7

11 Verkoston jäsenten mukaan tiedon saatavuus esteettömyyteen liittyvistä asioista on parantunut. Tietoon liittyy kuitenkin huoli siitä, miten kattavasti tieto tavoittaa nimenomaan oleelliset tahot. Tiedon saatavuus rakennetun ympäristön esteettömyydestä 2008 (N=93) (N=92) % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Muutosta tapahtunut parempaan suuntaan Ei merkittävää muutosta/ tilanne pysynyt ennallaan Muutosta tapahtunut huonompaan suuntaan Kuvio 3. Kyselyyn vastanneiden näkemykset vuonna 2007 ja 2008 tiedon saatavuudesta rakennetun ympäristön esteettömyydestä - tiedotusta tehostettu hyvin - Tietoa kyllä löytyy, mutta sitä ei vaan jostain syystä haluta käyttää oikein. - Lehdissä aihe ollut esillä - Julkaisuja on paljon. Nykyisin myös paljon esteettömyystietoa netissä. - tietoa saa monipuolisesti esim. netissä, lehdistä, tv-ohjelmista - esteettömyysasiamiehiä on jo 6 kpl, jotka levittävät tehokkaasti tietoa - Tietoa on selkeästi enemmän, mutta tavoittaako se kaikkia tarvitsijoita - netti - On saatavilla tietoa, kunhan vaan osaa hakea. - aina pitää selvittää itse etukäteen - esim. tämän projektin myötä loistavaa tiedottamista - Huomioitava tiedotuksessa myös se, miten pitkät on otettu huomioon ko. yksityiskohtien mitoituksissa. 8

12 Tiedon tavoittamisen haaste liittyy juuri yleisen esteettömyystietoisuuden tasoon. Siinä tilanne näyttäisi pysyneen ennallaan, jopa hieman heikentyneen. Yleinen tietoisuus esteettömyydestä 2008 (N=93) (N=92) % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Muutosta tapahtunut parempaan suuntaan Ei merkittävää muutosta/ tilanne pysynyt ennallaan Muutosta tapahtunut huonompaan suuntaan Kuvio 4. Kyselyyn vastanneiden näkemykset vuonna 2007 ja 2008 yleisen tietoisuuden tasosta esteettömyydestä - Ei silti toimi - tiedotus edesauttanut - ns. asiantuntijat tietää esteet, mutta ei pidetä väliä niiden poistamisessa. Vammaiset itse joutuu vaatimaan parannukset. Arkkitehdeiltä ym. vaadittava lakien noudattamista. - Termi tunnetaan mutta uskotaan että sinnepäin rakentaminen riittää - Muutkin kuin vammaiset henkilöt alkavat ymmärtää tilanteen. - Mielipidekirjoitukset levittävät tietoisuutta sekä eri järjestöt toimivat tässä tehokkaasti - asenteet tökkivät - Joita se ei koske eivät välttämättä huomaa. Reilu puolet vastanneista arvioi asiantuntijoiden, kuten esimerkiksi suunnittelijoiden ja rakennusvalvonnan tietoisuuden kehittyneen kuluneina parina viime vuotena parempaan suuntaan. Vuosi sitten parempaan suuntaan kehittymisen osuus oli kuitenkin selkeästi suurempi. Ne, ketkä arvioivat tilanteen pysyneen ennallaan, perustelivat näkemystään mm. sillä, ettei asian tiedostaminen kuitenkaan näy lopputuloksen esteettömyytenä. Lisäksi esteettömyyden toteutuminen edellyttäisi, että kaikki suunnittelijat sitoutuisivat siihen. 9

13 Asiantuntijoiden tietoisuus esteettömyydestä (esim. suunnittelijat, rakennusvalvonta) 2008 (N=93) (N=92) % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Muutosta tapahtunut parempaan suuntaan Ei merkittävää muutosta/ tilanne pysynyt ennallaan Muutosta tapahtunut huonompaan suuntaan Kuvio 5. Kyselyyn vastanneiden näkemykset vuonna 2007 ja 2008 asiantuntijoiden tietoisuuden tasosta esteettömyydestä - harvoja asiantuntijoita jotka huomioivat - kuuluu perustietoihin - Talopakettien suunnittelijat syvältä:( - Tietoa on hyvin saatavilla, mutta ei pidetä väliä sen noudattamisesta. Liiton täytyy vaatia lakien noudattamista. - Tiedostavat asian, mutta ne kustannukset... - hieman heräämistä ehkä - Samat tietäjät jatkavat vuodesta toiseen - Ilmenee toteuttamishaluttomuutta - Ministeriöille tulee yhä puutteellisia hakemuksia kunnista. - onko todellista muutosta? - esim. pyörätuolikäyttäjien asiantuntemusta tulisi hyödyntää enemmän esim. suunitellessa luiskien kaltevuuden. - Esteettömyydestä puhutaan jo kaupungin virastoissa, joten tietoa on. - asenteet tökkivät - Rakennuksen valvonta jo ajantasalla, suunnittelijat kannattais laittaa viikoksi pyörätuoliin! - Jos seuraa aikaansa, tietoa saa runsaasti eri paikoista Vajaa kolmannes kyselyyn vastanneista arvioi, että tavallisten asunnon hankkijoiden tietoisuus esteettömyydestä on mennyt parina viime vuotena parempaan suuntaan. Kuluttajien tavoittaminen näyttää kuitenkin selkeältä haasteelta. Edelleen tarvitaan toimia, jotta kuluttajat jatkossa osaisivat itsekin vaatia esteetöntä suunnittelua. Erityisryhmien uskotaan tuntevan tarpeensa, mutta muille kuluttajille arvellaan yhä edelleen olevan vaikea mieltää hyötyvänsä esteettömyydestä. 10

14 Kuluttajien tietoisuus esteettömyydestä (asunnon hankkijat, korjaajat) 2008 (N=93) % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Muutosta tapahtunut parempaan suuntaan Ei merkittävää muutosta/ tilanne pysynyt ennallaan Muutosta tapahtunut huonompaan suuntaan (ei kysytty vuonna 2007) Kuvio 6. Kyselyyn vastanneiden näkemykset vuonna 2008 kuluttajien tietoisuuden tasosta esteettömyydestä - hinta määräävä tekijä - Tästä en osaa sanoa - Eihän kuluttaja pykälistä tiedä. Viranomaisilta täytyy vaatia, että he noudattavat lakia. Lakipykälistä löytyy tietoa, kun vaan sitä käytettäisiin. - Asuntomessut (joita valtio tukee) eivät tunnusta tätä asiaa kuin "erityiskohteissa" - yleisöllä omia pelkoja toimintakyvyn rajoitteiden lisääntymisestä, ajatus halutaan torjua - asia kiinnostaa esim. ikääntyviä ihmisiä, monet ovat jo hyvin valveutuneita :) Asia arkipäiväistyy kuluttajille vaikkapa "remontti-reiskan" ohjelmissa - "Ei koske mua (olen terve)" - tiedonkulkua/-saanti kuluttajille tulisi parantaa - On levinnyt kuulopuheiden avulla - Ei osata katsoa osto hetkellä ympäristöä vaan asunto ja sen esteettömyys on vain mielessä - kts. kysymys 3. Kun ei asia vielä heitä koske, ei välttämättä olla kiinnostuneita asiasta! Rakennetun ympäristön esteettömyyden haasteet Asenteet koetaan yhä edelleen suurimmaksi haasteeksi rakennetun ympäristön esteettömyyden toteutumisessa. Myönteistä on, että pientä kohentumista asenteisiin liittyen on kuitenkin havaittavissa. Myös tietoa on koettu olevan nyt paremmin, sillä yleinen tiedon puute on koettu vähemmän haasteelliseksi tänä vuonna kuin vuotta aiemmin. Sen sijaan nimenomaan oikean tiedon löytämisen ovat useammat kokeneet viime vuotta haasteellisemmaksi. Reilu 40 prosenttia vastanneista arvioi resurssien puutteen haasteeksi. Materiaalin puutetta ei sen sijaan tänä vuonna koettu juuri lainkaan ongelmalliseksi. 11

15 Asenteet Resurssien puute Yleinen tiedon puute Oikean tiedon löytäminen Jokin muu Materiaalin puute % 2007 (N=92) 2008 (N=93) Kuvio 7. Suurimmat haasteet rakennetun ympäristön esteettömyyden toteutumisessa vuosina 2007 ja Selkeä enemmistö vastanneista (85 %) kokeekin rakennetun ympäristön esteettömyydestä olevan nykyisin riittävästi tietoa saatavilla. Reilun kymmenenneksen mielestä tietoa on täysin riittävästi ja vajaan kahden kolmasosan mielestä jokseenkin riittävästi. Edelliseen vuoteen nähden tiedon riittävänä kokevien osuus on lisääntynyt. Vuosi sitten neljännes kyselyyn vastanneista koki, ettei tietoa ole saatavilla riittävästi. Onko rakennetun ympäristön esteettömyydestä mielestäsi saatavilla nykyisin riittävästi tietoa? (N=92) Täysin riittävästi (n=11) 12 % Täysin riittämättömästi (n=0) 0 % Jokseenkin riittämättömästi (n=14) 15 % Jokseenkin riittävästi (n=67) 73 % Kuvio 8. Tiedon riittävyys rakennetun ympäristön esteettömyydestä (2008) Kyselyyn vastaajia pyydettiin arvioimaan esteettömyyttä tukevaa yleistä yhteiskunnallista asenneilmapiiriä asteikolla asenteet myönteiset asenteet kielteiset. Tämän pohjalta asenteiden voidaan todeta olevan suhteellisen myönteisiä. Viisikohtaisella asteikolla keskiarvoksi tulee 3,5. 12

16 Taulukko 1. Esteettömyyttä tukeva yleinen asenneilmapiiri Asteikko lkm % Asenteet myönteiset 4 4% % % % Asenteet kielteiset 0 0 % Asenneilmapiiriä koskevat kommentit olivat lähinnä esimerkkejä kielteisistä asenteista. Hyvää tahtoa uskotaan olevan, mutta puheet eivät valitettavan usein kanna tekoihin asti. - Asenteet ovat periaatetasolla myönteisiä esteettömyyttä kohtaan, mutta käytännön tasolla ollaan kovastikin kielteisiä. - "Mitä siinä sellasella tekee" niitähän on niin vähän. - Asenteet kiristyy kun esim kerrotaan hinta ja että normien purku olisi muuten mahdollista - Ihmiset pelkäävät oman toimintakyvyn menetystä, niin he eivät uskalla ja halua paneutua esteettömyyteenkään - Mutta asenne näyttää riittävän vain juhlapuheisiin saakka - "Selvin päin kukaan ei vastusta" - ymmärretään, että lapsiperheetkin hyötyvät estettömyydestä - suhtaudutaan myönteisesti periaatteessa, mutta käytännön tilanteissa, joissa pitäisi tehdä esteettömyyteen vaikuttavia päätöksiä nousee "kyllä aina löytyy kantajia!" -asenne. - Ns. terveet myöntävät esteettömyyden olevan tärkeää, mutta käytännössä ei kuitenkaan olla rahan antamisen puolella esim. valtuustoissa. Asiaa ei pidetä riittävän tärkeänä tiukassa taloustilanteessa. Muiksi esteettömyyden toteutumisen haasteiksi mainittiin ammattitaidottomuus, ymmärtämättömyys, välinpitämättömyys, piittaamattomuus ylläpidossa sekä määräysten ylimalkaisuus. Ristiriitatilanteita voi syntyä jos joudutaan asettamaan vastakkain esimerkiksi kulttuurihistorialliset arvot ja esteettömyys. Viime vuosien merkittävimmät tulokset esteettömyyden saralla Kyselyyn vastanneilta tiedusteltiin merkittävimpiä tuloksia rakennetun ympäristön esteettömyyden saralla viimeksi kuluneina parina vuotena. Tulokset liittyvät seuraaviin asioihin: ohjeistuksen paraneminen konkreettisia tekoja: enemmän esim. luiskia, hissejä, invaparkkipaikkoja, invavessoja esteettömyyden esillä pysyminen lisääntyneen julkisen keskustelun myötä parantunut tiedonsaatavuus kuntien esteettömyysasiamiehet 13

17 esteettömyyden huomioon ottaminen yritysten tuotesuunnittelussa esteettömyyden ymmärtäminen liikuntaesteisiä laajemmin - Merkittävimmät parannukset ovat tulleet rakennuslainsäädännön kautta. Esimerkiksi uusi lainsäädäntö on tuonut sen, että rakennetun ympäristön korjausrakentamisessa esteettömyysnormeja on otettava huomioon korjausrakentamisessa. -Ulkotilojen suunnittelussa Suraku ja sen tuloksena tehdyt tyyppipiirustukset -näin varmistetaan uuden ja korjattavien kohteiden esteettömyys luonnollisena osana prosessia. - Selkeä ohjeistus uudistuotantoa varten. ja soveltamisohjeet korjausrakentamiseen. Paikallisten rakennusvalvontaviranomaisten erilainen osaaminen ongelmana korjausrakentamisessa. - Luiskia on tehty edes jonkin verran. - Pyörätuolilla liikkuminen on parantunut merkittävästi esim. automaattiovet, luiskat, hissit lisääntyneet. Myös asenteet ovat parantuneet. - Julkisten rakennusten esteettömyys, museoiden saavutettavuus - Tiedon välitys internetissä - Hissittömät talot poistuvat pikkuhiljaa peruskorjausten myötä - hissiavustukset asuntoosakeyhtiölle erittäin tärkeä asia. - Valaistukseen kiinnitetään enemmän huomiota Liikennevalojen äänisignaalien muuttaminen nakutukseen Uusien pintamateriaalien kehittäminen Moniaistisen rakentamisen käsite alkaa tulla tutuksi - muistetaan paremmin että esteettömyyttä on muutakin kuin liikkumisesteet (näkö. kuulo, tietotekniikka) - Hissiasiamies Helsingissä, SuRaKu-projekti ja sen jatkona tulleet katutyyppipiirustukset, Lemminkäisen luiskattureunatuki suojatielle, joka on hyväksytetty eri vammaisjärjestöillä yleiseen käyttöön sopivana, esteettömien pysäkkien lisääntyminen ja esteettömyysasiamiesten kasvava joukko katsomassa, että jotain konkreettista tapahtuu. - On alettu huomioida rakennetun ympäristön saavutettavuus aikaisempaa paremmin. Kehitetty luonnossa liikkumisen mahdollisuuksia mm, kaupoissa asioimisen helpottamista ja huomioitu tarpeet kulttuuripalveluissa jne.. Aistivammoista kärsivien tarpeita ei ehkä osata huomioida samassa määrin kuin liikuntarajoitteisten tarpeita. Selkokielistä materiaalia on heikosti saatavilla. - Esteettömyys on noussut julkiseen keskusteluun vielä paremmin, mediatoimittajat ovat tietoisempia ja se näkyy artikkeleiden käsittelyssä. - Esteettömyydestä puhumisen kautta ajattelun lisääminen tästä näkökulmasta jo suunnitteluvaiheessa. Toivottavasti se tie on kuljettu loppuun, jolloin uusiin rakennuksiin pitää heti tehdä asunnon muutostöitä esteettömyyden varmistamiseksi. 14

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 2015 Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 1 SISÄLTÖ YHTEENVETO... 3 1 LÄHIRUOKAOHJELMA... 7 2 TEHTÄVÄ JA OHJAAVA AJATTELUTAPA... 8

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

Työmieli-hankkeen arviointiraportti

Työmieli-hankkeen arviointiraportti Työmieli-hankkeen arviointiraportti ajanjaksolta: huhtikuu 2010 - toukokuu 2011 Hanna Hannukainen Sisällys 1. Aluksi... 2 2. Työmieli-hanke lyhyesti... 3 3. Arvioinnin lähtökohdat ja arvioinnin kokonaisuus...

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

RAY:n avustaman ehkäisevän päihdetyön nykytilan arviointi

RAY:n avustaman ehkäisevän päihdetyön nykytilan arviointi Avustustoiminnan raportteja 17 Wennberg Mikko, Oosi Olli, Alavuotunki Kaisa, Soikkeli Markku RAY:n avustaman ehkäisevän päihdetyön nykytilan arviointi Yleisestä tiedon jakamisesta vuorovaikutukseen ja

Lisätiedot

Oppimisvaikeudet esiin!

Oppimisvaikeudet esiin! Avustustoiminnan raportteja 26 Olli Oosi, Nita Korhonen Oppimisvaikeudet esiin! RAY:n Oppimisvaikeusohjelman arviointi Avustustoiminnan raportteja 26 Olli Oosi, Nita Korhonen Oppimisvaikeudet esiin! RAY:n

Lisätiedot

Lapin EU-projektien arviointikäytännöt

Lapin EU-projektien arviointikäytännöt Juha Koskela Lapin EU-projektien arviointikäytännöt Esiselvitysraportti Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan julkaisuja C. Tutkimusraportteja ja selvityksiä 54 Rovaniemi 2013 ISSN 1237-2676

Lisätiedot

RAY:n arviointikoulutus

RAY:n arviointikoulutus RAY:n arviointikoulutus Tuomas Koskela & Henna Harju Arviointi- ja koulutusyksikkö 1 Sisältö 1. Taustaa 1.1. RAY: Arvioinnin tilaa kartoittava selvitys 2011 2. Miksi arviointia tarvitaan? 2.1. Yleistä

Lisätiedot

ORDER-PROJEKTIN ULKOINEN ARVIOINTI

ORDER-PROJEKTIN ULKOINEN ARVIOINTI 2012 Keimo Sillanpää, Tommi Ålander, Sirpa Korhonen & Jouni Ponnikas ORDER-PROJEKTIN ULKOINEN ARVIOINTI TK-Eval Arviointiraportti 29.8.2012 1 2 SISÄLTÖ 1 ORDER-PROJEKTI... 4 2 ARVIOINTITEHTÄVÄ... 5 2.1

Lisätiedot

ESR-strategian arviointi

ESR-strategian arviointi Kari Hietala Oy Kari Hietala Oy Kari Hietala Marraskuu 2009 ESR-strategian arviointi Sisällysluettelo 1. ESR-strategia ja Lissabonin strategia 1 2. ESR-strategian relevanssi 2 3. ESR-ohjelman sisältö 4

Lisätiedot

Arvioinnin kartalla. matka teoriasta käytäntöön

Arvioinnin kartalla. matka teoriasta käytäntöön M e r v i A a l t o - K a l l i o P a u l a S a i k k o n e n P i r j o K o s k i n e n - O l l o n q v i s t Arvioinnin kartalla matka teoriasta käytäntöön TERVEYDEN EDISTÄMISEN KESKUS CENTRET FÖR HÄLSOFRÄMJANDE

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa I, 2004-2007

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa I, 2004-2007 Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa I, 2004-2007 Raija Tiainen Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry

Lisätiedot

Tulevaisuus on saavutettava

Tulevaisuus on saavutettava Tulevaisuus on saavutettava Toimittanut Päivi Tahkokallio Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Suomen DfA-verkosto Tulevaisuus on saavutettava Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Suomen DfA-verkosto

Lisätiedot

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA oppaan on RAY:n tilaamana laatinut Evalue Praxis Oy Espoo 2004 Sisällysluettelo: 1. Johdanto...3 2. Lähtökohtia arvioivaan ajatteluun...6 2.1. Arvioiva ajattelu on

Lisätiedot

18/07. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittaman EQUALyhteisöaloiteohjelman. 2. hakukierroksen toimeenpanosta. Arvioinnit

18/07. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittaman EQUALyhteisöaloiteohjelman. 2. hakukierroksen toimeenpanosta. Arvioinnit Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittaman EQUALyhteisöaloiteohjelman arviointi 2. hakukierroksen toimeenpanosta Suomen Aluetutkimus FAR Teemu Juntunen Hanketaito Oy Harri Lappalainen Selvitys työhallinnon

Lisätiedot

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Jälkiarviointi Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2009 gg Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden

Lisätiedot

ALKOHOLIOHJELMA 2004-2007 LOPPUARVIOINTIRAPORTTI

ALKOHOLIOHJELMA 2004-2007 LOPPUARVIOINTIRAPORTTI ALKOHOLIOHJELMA 2004-2007 LOPPUARVIOINTIRAPORTTI 1 Johdanto...3 2 Ulkoinen arviointi...5 2.1 Ulkoisen arvioinnin tavoitteet...5 2.2 Ulkoisen arvioinnin arviointikysymykset ja arviointikriteerit...6 2.3

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

TOP SCHOOL -HANKKEEN ARVIOINTI

TOP SCHOOL -HANKKEEN ARVIOINTI TOP SCHOOL -HANKKEEN ARVIOINTI 2013 TOP School -hankkeen rahoittajia ovat Pirkanmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahasto ja Tampereen kaupunki 2 Lukijalle Kehittämishankkeen tavoitteena on aina tuottaa

Lisätiedot

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän toimivuus ja vaikuttavuus

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän toimivuus ja vaikuttavuus Seija Mahlamäki-Kultanen Kim Byholm Jorma Kärppä Ari Orelma Juha Vaso Päivi Kamppi Gunnel Knubb- Manninen Heikki Silvennoinen Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän toimivuus ja vaikuttavuus Med svenska

Lisätiedot

Tietoturvatietoisuuden edistäminen

Tietoturvatietoisuuden edistäminen Tietoturvatietoisuuden edistäminen Seminaariraportti Tampereen teknillinen yliopisto Tietoliikennetekniikan laitos Seminaari, Tietojenkäsittelyn turvallisuus (TLT-3600) Talvilukukausi 2008 2009 Jukka Koskinen

Lisätiedot

Liisa Kytölä, Keimo Sillanpää, Tommi Ålander ja Valo Ruottinen ETELÄ-SAVON MAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN 2007-2013 ARVIOINTI SELVITYKSIÄ

Liisa Kytölä, Keimo Sillanpää, Tommi Ålander ja Valo Ruottinen ETELÄ-SAVON MAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN 2007-2013 ARVIOINTI SELVITYKSIÄ SELVITYKSIÄ: 46 Liisa Kytölä, Keimo Sillanpää, Tommi Ålander ja Valo Ruottinen ETELÄ-SAVON MAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN 2007-2013 ARVIOINTI SELVITYKSIÄ RESEARCH PAPERS 1 Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

LUOVA TAMPERE -OHJELMAN LOPPUARVIOINTI

LUOVA TAMPERE -OHJELMAN LOPPUARVIOINTI Vastaanottaja Tampereen kaupunki/kari Kankaala Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 27.2.2012 VILJAMAA, LAHTINEN & VALKONEN LUOVA TAMPERE -OHJELMAN LOPPUARVIOINTI VILJAMAA, LAHTINEN & VALKONEN LUOVA

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kohti Ohjaamoa Kirjoittajat: Pakkala Arja Saukkonen Sakari Savonmäki Pasi Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus Projektinumero S12593

Lisätiedot

Tiivistä yhteistyötä ja käytännön tietoa Satakunnan välityömarkkinoille Välkky-projektin kokonaisarviointi. Jukka Lidman Riitta Kinnunen

Tiivistä yhteistyötä ja käytännön tietoa Satakunnan välityömarkkinoille Välkky-projektin kokonaisarviointi. Jukka Lidman Riitta Kinnunen Tiivistä yhteistyötä ja käytännön tietoa Satakunnan välityömarkkinoille Välkky-projektin kokonaisarviointi 2014 Jukka Lidman Riitta Kinnunen SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 1 2 Arvioinnista... 2 2.1. Arviointiaineisto...

Lisätiedot