Tasavallan Presidentin avoin kirje luovutetaan akateemikoille Suomen Akatemian sinettikuviolla varustetussa akateemikonsauvassa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tasavallan Presidentin avoin kirje luovutetaan akateemikoille Suomen Akatemian sinettikuviolla varustetussa akateemikonsauvassa."

Transkriptio

1 a k a t e e m2004 i k o t a c a d e m i c i a n s

2 Tasavallan Presidentin avoin kirje luovutetaan akateemikoille Suomen Akatemian sinettikuviolla varustetussa akateemikonsauvassa.

3 a k a t e e m2004 i k o t a c a d e m i c i a n s

4 Nykymuotoinen Suomen Akatemia on toiminut vuodesta 1970 lähtien, mutta sen juuret ulottuvat 1940-luvun lopulle. Nimensä Suomen Akatemia on kuitenkin perinyt vielä noin kymmenen vuotta vanhemmasta ratkaisusta. A. K. Cajanderin hallitus antoi tammikuussa 1939 ensimmäisen lain Suomen Akatemiasta. Sotien vuoksi lain täytäntöönpanoa lykättiin. Lopulta se kumottiin ja vuonna 1947 annettiin uusi laki Suomen Akatemiasta ja valtion apurahoista korkeimman hengenviljelyn edistämiseksi. Vuonna 1947 perustetun Suomen Akatemian tehtävänä oli edistää tieteen ja taiteen kehitystä. Tehtävää hoitivat akateemikon viroissa olleet tiedemiehet ja taiteilijat. Akateemikon virkoja oli kaikkiaan kaksitoista. Akatemialakiin sisältyi myös apurahajärjestelmä, jonka pohjalta korkeakoulut myönsivät varttuneiden sekä nuorten tieteenharjoittajien apurahoja tutkijoille. Myös varttuneille ja nuorille taiteen edustajille oli omat apurahansa. Vanhan Akatemian esityksestä perustettiin vuonna 1949 maahamme tieteellisten toimikuntien järjestelmä länsieurooppalaisten esikuvien mukaisesti. Vuonna 1950 aloittivat toimintansa koko tieteen kenttää kattavina humanistinen ja luonnontieteellinen toimikunta luvulla ryhdyttiin maamme tiedehallintoa organisoimaan uudelleen. Useiden komiteoiden ja laajan keskustelun pohjalta päädyttiin siihen, että vanha Suomen Akatemia lakkautettiin ja toimikuntajärjestelmää kehitettiin voimakkaasti ja se yhdistettiin yhdeksi organisaatioksi. Uudelle tiedehallinnon keskuselimelle päätettiin siirtää Suomen Akatemian perinteikäs nimi. Suomen Akatemian historiaa The Academy of Finland: A Brief History 2 The Academy of Finland was founded in its present form in 1970, although its roots go back all the way to the late 1940s. The Academy s name is inherited from an even earlier decision. In January 1939, the Finnish Government under A.K. Cajander issued the first Act on the Academy of Finland, but enforcement was postponed because of the outbreak of war. It was eventually repealed and a new Act on the Academy of Finland and on state grants for promoting cultivation of the mind at the highest level was adopted in Founded in 1947, the Academy s mission was to promote the development of science and the arts. The task was entrusted to scientists and artists appointed to the post of Academician, of which there were twelve. The Act on the Academy also included a grant system that allowed universities to award scholarships to senior and junior researchers. Senior and junior artists had their own grants. A system of research councils along Western European lines was set up in Finland in 1949 in response to a proposal by the old Academy. Covering the whole field of scientific research, the Research Council for the Natural Sciences and the Research Council for the Humanities were launched in The 1960s saw a major overhaul of the Finnish system of science administration. After several committee meetings and extensive discussions, the decision was taken to discontinue the Academy and to streamline the research council system into one single organisation. This new central organ for science administration retained the time-honoured name of the Academy of Finland. S u o m e n A k a t e m i a n h i s t o r i a a

5 Suomen Akatemia on tiederahoituksen asiantuntijaorganisaatio. Akatemian tehtävänä on korkeatasoisen tieteellisen tutkimuksen edistäminen tieteelliseen laatuun perustuvalla pitkäjänteisellä tutkimusrahoituksella, luotettavalla arvioinnilla, tiedepoliittisella asiantuntemuksella ja monipuolisella globaalilla yhteistyöllä. Suomen Akatemian kehitystoimien pääpaino on ammattitutkijoiden uramahdollisuuksien monipuolisessa kehittämisessä, korkeatasoisten tutkimusympäristöjen edellytysten luomisessa ja kansainvälisten mahdollisuuksien hyödyntämisessä kaikilla tutkimuksen, tutkimusrahoituksen ja tiedepolitiikan alueilla. Akatemialla on käytössään useita erilaisia tutkimusrahoitusmuotoja. Akatemia rahoittaa mm. tutkimushankkeita, tutkimusohjelmia, tutkimuksen huippuyksiköitä, akatemiaprofessorin ja vanhemman tutkijan tutkimusvirkoja, tutkijankoulutusta sekä kansainvälistä yhteistyötä. Lisäksi Akatemia arvioi suomalaisen tieteen tasoa ja yksittäisiä tieteenaloja, tekee tiedepoliittisia selvityksiä ja kannanottoja sekä tekee tiedettä tunnetuksi suurelle yleisölle. Suomen Akatemian esityksestä tasavallan presidentti voi myöntää akateemikon arvonimiä. Suomen Akatemiassa on neljä tieteellistä toimikuntaa, jotka päättävät tutkimuksen rahoituksesta omilla toimialoillaan. Valtioneuvosto nimittää toimikunnat sekä Akatemian hallituksen kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Suomen Akatemia tänään The Academy of Finland today 3 The Academy of Finland is an expert organisation on research funding. Its mission is to promote high-level scientific research through long-term quality-based research funding reliable evaluation science policy expertise and extensive global cooperation. The main focus of the Academy s development activities is on improving opportunities for professional careers in research; providing resources and facilities for high-profile research environments; and making the best possible use of international opportunities in all fields of research, research funding, and science policy. The Academy has a number of funding instruments for different purposes. Among other things, it provides funding for research projects, research programmes, centres of excellence in research, research posts for Academy Professor and Academy Research Fellow, researcher training and international cooperation. In addition, the Academy monitors and evaluates the standard of scientific research and individual disciplines in Finland, carries out science policy surveys and issues science policy statements, and helps to make science more accessible to the general public. Based on the nominations made by the Academy of Finland, the President of the Republic may grant honorary titles of Academician. The Academy of Finland has four research councils which decide upon research funding within their respective fields of expertise. The research councils and the Board of the Academy are appointed by the Council of State for three-year terms. S u o m e n A k a t e m i a t ä n ä ä n

6 Suomalaiset akateemikot Finnish Academicians 4

7 Suomen Akatemian hallituksen esityksestä tasavallan presidentti voi myöntää akateemikon arvonimen erittäin ansioituneelle kotimaiselle tai ulkomaiselle tieteenharjoittajalle. Akateemikon arvonimi voi samanaikaisesti olla enintään kahdellatoista kotimaisella tieteenharjoittajalla. Ulkomaisten akateemikon arvonimen saajien määrää ei ole rajoitettu. 5 Based on nominations made by the Academy s Board, the President of the Republic may grant the title of Academician to highly distinguished Finnish or foreign scientists and scholars. The title of Academician can be held by no more than twelve Finnish scientists and scholars at a time. There are no restrictions on the number of foreign Academicians.

8 Erik Allardt Akateemikko Erik Allardt (s. 1925) on Suomen tunnetuimpia sosiologeja. Hän on kehittänyt sosiologiaa suurten teoreettisten ja empiiristen tutkimustensa ja laajalti luettujen oppikirjojensa kautta. Hän on välittänyt Suomeen etenkin amerikkalaisen, skandinaavisen ja ranskalaisen sosiologian lähestymistapoja. Suomalaisen yhteiskunnan poliittisen järjestelmän kehitykseen vaikuttivat 1960-luvulla Erik Allardtin tutkimukset, joissa yhdistyvät kahden yhteiskuntatieteellisen osa-alueen sosiaalisen rakenteen tutkimuksen ja poliittisten ristiriitojen tutkimuksen ongelmanasettelut. Hänen muita kiinnostuksen kohteitaan ovat olleet muun muassa kansainvälisten vertailujen kehittäminen sekä kielellisiä vähemmistöjä ja etnisyyttä koskeva tutkimus. Allardtin tärkeä oivallus oli, etteivät kansallisuudet ja etniset ryhmät sekä niitä koskevat rajat koskaan synny pelkästään siksi, että on olemassa rodullisia, kielellisiä ja kulttuurillisia erityispiirteitä. Sen sijaan ne ovat sosiaalisia tuotoksia, jotka perustuvat ihmisten kulloinkin esittämiin sosiaalisiin määritelmiin ja luokituksiin. Erik Allardt oli Helsingin yliopiston sosiologian professori yli kolme vuosikymmentä ja toimi kymmenen vuotta Suomen Akatemian tutkijaprofessorina. Åbo Akademin kanslerina hän toimi vuosina Tieteellisen työnsä lisäksi Allardt on toiminut voimakkaana vaikuttajana myös tiedepolitiikassa ja -hallinnossa. Suomen Akatemian tieteen keskustoimikunnan varapuheenjohtajana hän toimi vuosina ja puheenjohtajana Akateemikon arvonimen hän sai vuonna Academician Erik Allardt (b. 1925) is one of Finland s most famous sociologists. His major theoretical and empirical studies and widely used textbooks have had a huge impact on the development of sociology. He has been instrumental in introducing influences from American, Scandinavian and French sociology into Finland. In the 1960s, Erik Allardt s studies on social structure and political conflict two distinct areas of social scientific research that he managed fruitfully to combine very much influenced the development of the Finnish political system. Other key areas of work have included his contribution to developing international comparisons and research on linguistic minorities and ethnicity. Allardt made the important discovery that nationalities and ethnic groups and the boundaries around them never come about merely as a result of certain distinctive racial, linguistic and cultural characteristics, but they are social products that are based upon the social definitions and classifications presented by people at any given time. Erik Allardt served as Professor of Sociology at the University of Helsinki for more than three decades and as Academy of Finland Research Professor for ten years. He was Chancellor of Åbo Akademi University in In addition to his scientific work Erik Allardt has been a major influence in science policy and administration. He was Vice-Chair of the Academy of Finland Central Board of Research Councils in and Chairman in He was granted the honorary title of Academician in F i n n i s h A c a d e m i c i a n s

9 Albert de la Chapelle Akateemikko Albert de la Chapelle (s. 1933) nimitettiin Helsingin yliopiston lääketieteellisen genetiikan dosentiksi vuonna 1964 ja professoriksi Vuosina hän oli Suomen Akatemian akatemiaprofessorina. Hänen ryhmänsä nimitettiin vuonna 1994 tutkimuksen huippuyksiköksi. Vuodesta 1969 lähtien hän on toiminut Folkhälsanin perinnöllisyystieteen laitoksen esimiehenä. Lisäksi hän on vuodesta 1997 alkaen ollut Ohio State Universityn syöpägenetiikan professori sekä syöpägenetiikan tutkimusohjelman johtaja. Akateemikko de la Chapellen työ on alusta lähtien suuntautunut perinnöllisiin sairauksiin, aluksi erityisesti X- kromosomaalisiin poikkeavuuksiin, myöhemmin suomalaisen tautiperinnön geenivirheisiin sekä perinnöllisen paksunsuolen syövän geenitaustaan. Pitkälti hänen työnsä ja erinomaisten kansainvälisten kontaktiensa ansiosta suomalainen tautigeenien tutkimus on kansainvälisesti erittäin hyvin tunnettua ja arvostettua. Hänen ryhmässään on koulutettu kokonainen sukupolvi nykyaikaiset tutkimusmenetelmät hallitsevia geneetikkoja. De la Chapelle on yksi siteeratuimpia ja kansainvälisesti näkyvimpiä suomalaistutkijoita. Akateemikon arvonimen hän sai vuonna Academician Albert de la Chapelle (b. 1933) was appointed Docent of Medical Genetics at the University of Helsinki in 1964; ten years later in 1974, he became Professor of Medical Genetics. In he served as Academy Professor, and in 1994 his research group was nominated a centre of excellence in research. Since 1969 he has been in charge of Folkhälsan Institute of Genetics. Furthermore, since 1997 he has been Professor of Cancer Genetics at Ohio State University and director of the Human Cancer Genetics Program. Throughout his scientific career de la Chapelle has maintained a focus on hereditary diseases. His early studies were mainly concerned with X-chromosomal abnormalities, later on he turned his attention to gene mutations in the Finnish disease heritage and to the genetic background of hereditary colorectal cancer. It is largely by virtue of de la Chapelle s work and his excellent international contacts that Finnish research on diseases today enjoys widespread international recognition. A whole generation of genetists with competence in modern research methods has been trained in his research group. Albert de la Chapelle is one of the most quoted and internationally one of the most recognised Finnish researchers. He was granted the honorary title of Academician in S u o m a l a i s e t a k a t e e m i k o t

10 Nils Erik Enkvist Akateemikko Nils Erik Enkvist (s. 1925) aloitti tieteellisen uransa Helsingin yliopistossa vuonna 1949 ja siirtyi Åbo Akademin palvelukseen vuonna Åbo Akademissa hän toimi englannin kielen dosenttina ja vt. professorina vuosina Vuosina hän toimi Åbo Akademissa englannin kielen ja kirjallisuuden professorina sekä vuosina tyylin ja tekstin tutkimuksen henkilökohtaisena tutkijaprofessorina. Suomen Akatemian tutkijaprofessorina hän toimi vuosina Akateemikko Enkvistin tieteellinen työ on keskittynyt tyylin ja tekstin tutkimukseen ja hänen tutkimuksensa ovat innoittaneet suomalaista soveltavan kielitieteen tutkimusta. Useat hänen oppilaistaan ovat professoreina eri yliopistoissa. Hänen tutkimuksensa ovat herättäneet laajaa kansainvälistä kiinnostusta. Enkvist on toiminut vierailevana professorina useissa maissa sekä saanut lukuisia kansainvälisiä kunnianosoituksia. Tutkimuksen ja opetuksen ohella Enkvist on toiminut lukuisissa hallinnollisissa ja oman alansa luottamustehtävissä sekä Suomessa että kansainvälisellä kentällä. Åbo Akademin humanistisen tiedekunnan dekaanina hän oli vuosina , rehtorina ja kanslerina Akateemikon arvonimen hän sai vuonna Academician Nils Erik Enkvist (b. 1925) began his scientific career at the University of Helsinki in 1949 and moved to Åbo Akademi University in Here, he served as Docent and Acting Professor of English Language in In , he was Professor of English Language and Literature at Åbo Akademi University, and in Personal Research Professor of Style and Text. He held the post of Academy of Finland Research Professor in Nils Erik Enkvist s scientific research has focused on questions of style and text and his studies have been a major source of inspiration for Finnish research in applied linguistics. Several of his students have become professors at different universities. His work has attracted widespread international attention. He has served as visiting professor in many countries and he has earned several international honours. In addition to his research and teaching duties, Enkvist has held several administrative appointments and positions of trust both in Finland and abroad. He was Dean of the Faculty of Arts at Åbo Akademi University in , Rector in and Chancellor in He was granted the honorary title of Academician in F i n n i s h A c a d e m i c i a n s

11 Olavi Granö Akateemikko Olavi Granö (s. 1925) on toiminut vuodesta 1948 lähtien tutkimus- ja opetustehtävissä Helsingin yliopistossa, Helsingin kauppakorkeakoulussa ja Turun yliopistossa. Hän toimi Turun yliopiston maantieteen professorina vuosina ja kanslerina vuosina Saaristomeren tutkimuslaitoksen esimiehenä hän oli ja johtokunnan puheenjohtajana vuosina Akateemikko Granö on käsitellyt tutkimuksissaan monipuolisesti Suomen saaristojen ja Pohjanmeren rannikoiden luontoa erityisesti ihmisen ympäristönä ja talouselämän perustana. Hänen toisena keskeisenä tutkimuskohteenaan on ollut tieteentutkimus sekä maantieteen historia ja teoria. Akateemikko Granö on toiminut oman alansa tutkimus- ja opetustyön rinnalla myös tiedehallinnon keskeisissä tehtävissä. Yli kahden vuosikymmenen ajan hän toimi valtion luonnontieteellisen toimikunnan sekä tieteen keskustoimikunnan erilaisissa luottamustehtävissä. Hänen panoksensa tieteellisten toimikuntien järjestelmän kehittämisessä on ollut merkittävä. Akateemikko Granö toimi Suomen Akatemian tieteen keskustoimikunnan ensimmäisenä puheenjohtajana vuosina Akateemikon arvonimen hän sai vuonna Academician Olavi Granö (b. 1925) has worked in research and teaching at the University of Helsinki, the Helsinki School of Economics and Business Administration and the University of Turku since He was Professor of Geography at the University of Turku in and Chancellor from 1984 to He served as head of the Archipelago Research Institute in and was Chairman of the Board in In his studies Olavi Granö has dealt extensively with the natural environment of Finnish archipelagos and coastal regions along the North Sea as a human habitat and a foundation for economic life. Furthermore, he has shown great interest in science studies and the history and theory of geography. As well as working in research and teaching, Granö has held various appointments in science administration. For more than two decades, he has worked in positions of trust for the Research Council for the Natural Sciences and the Central Board of Research Councils. In addition, he has contributed significantly to the development of the modern system of research councils. Olavi Granö was the first Chairman of the Academy s Central Board of Research Councils in He was granted the honorary title of Academician in S u o m a l a i s e t a k a t e e m i k o t

12 Pekka Jauho Akateemikko Pekka Jauho (s. 1923) toimi vuosina Teknillisen korkeakoulun apulaisprofessorina. Vuosina hän oli Teknillisen korkeakoulun ydinfysiikan professori ja vuosina teknillisen fysiikan professori. Vuosina hän toimi myös reaktorilaboratorion johtajana. Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen pääjohtajana hän oli vuosina Akateemikko Jauhon julkaisutoiminta kohdistui aluksi teoreettisen fysiikan alueelle, lähinnä kvanttikenttäteoriaan ja neutronifysiikkaan. Hänen keskeiseksi tutkimusalueekseen muodostui kuitenkin suurten järjestelmien rakenteen ja niiden käyttäytymisen selvittäminen kvantitatiivisen riskianalyysin, modernin luotettavuustekniikan ja turvallisuusanalyysin avulla. Myöhemmin näitä menetelmiä sovellettiin laajasti muun muassa maamme energiahuollon suunnitteluun. Tutkimusta on laajennettu myöhemmin myös globaalisiin megajärjestelmiin sekä niiden futurologiaan. Akateemikko Jauholla on ollut lukuisia tieteellisiä ja hallinnollisia luottamustehtäviä sekä Suomessa että ulkomailla. Hänen vaikutuksensa maamme tieteen kehitykseen ja tiedehallintoon on ollut poikkeuksellisen suuri. Akateemikon arvonimen hän sai vuonna Academician Pekka Jauho (b. 1923) was Associate Professor at Helsinki University of Technology in In , he served as Professor of Nuclear Physics and in as Professor of Engineering Physics. During the period from 1962 to 1970, he was also director of the Reactor Laboratory. In he served as Director-General of the State Technical Research Centre. Jauho s early publications were in the field of theoretical physics, primarily quantum field theory and neutron physics. Over time, however, he came to devote his main research attention to exploring the structure and behaviour of large complex systems using quantitative risk analysis, modern reliability methods and security analysis. Later, these methods were applied on a large scale to national energy supply planning. Research has since expanded to take in global megasystems and their futurology. Jauho has held several scientific and administrative positions of trust both in Finland and internationally, and he has had an exceptional influence on the development of science and science administration in our country. He was granted the honorary title of Academician in F i n n i s h A c a d e m i c i a n s

13 Eino Jutikkala Akateemikko Eino Jutikkalan (s.1907) tieteellinen ura alkoi jo 1930-luvun alussa. Hän toimi Helsingin yliopistossa monissa tehtävissä, muun muassa Suomen historian dosenttina vuosina , Suomen historian ylim. professorina , taloushistorian professorina ja Suomen historian professorina Hän toimi Helsingin yliopiston historiallis-kielitieteellisen osaston varadekaanina ja dekaanina ja valtion humanistisen toimikunnan puheenjohtajana Akateemikko Jutikkala on julkaissut tutkimuksia historian eri aloilta muun muassa agraari-, väestö- ja kaupunkihistoriasta. Varsinkin sodan jälkeisinä vuosina hän on ollut monin tavoin kehittämässä ja avaamassa yhteyksiä erityisesti pohjoismaisen historiantutkimuksen yhteyteen. Oman tieteenalansa ja tiedehallinnon kehitykseen hän on vaikuttanut toimimalla useiden alansa yhdistysten puheenjohtajana ja muissa merkittävissä luottamustehtävissä. Akateemikon arvonimen hän sai vuonna Academician Eino Jutikkala (b. 1907) began his scientific work in the early 1930s. He held several different positions at the University of Helsinki, serving, for instance, as Docent of Finnish History in , extraordinary Professor of Finnish History in , Professor of Economic History in and Professor of Finnish History in He was Vice-Dean and Dean of the University of Helsinki Department of History and Linguistics in and Chairman of the Research Council for the Humanities in Jutikkala has published extensively in diverse fields of historical research, including agrarian, population and urban history. In the post-war period in particular, he has been involved in various ways in developing and opening up contacts with historians and historical research in other Nordic countries. He has contributed to the development of his own discipline and its administration by chairing several associations in this field and by working in other significant positions of trust. He was granted the honorary title of Academician in S u o m a l a i s e t a k a t e e m i k o t

14 Teuvo Kohonen Akateemikko Teuvo Kohonen (s. 1934) on työskennellyt Teknillisessä korkeakoulussa 1950-luvulta lähtien tutkimus- ja opetustehtävissä. Suomen Akatemian tutkija- ja akatemiaprofessorina hän on toiminut vuosina ja Hän on neuraalilaskennan ja assosiaatiomuistien alalla kansainvälisesti ansioituneimpia tutkijoita. Teuvo Kohosen vuonna 1981 kehittämä itseorganisoivan kartan (SOM) menetelmä on eräs tunnetuimmista neurolaskenta-algoritmeista. SOM:iin perustuu noin tieteellistä artikkelia, minkä perusteella sitä voidaan pitää kaikkien aikojen laajimmalle levinneenä suomalaisena tieteellisenä tuloksena. SOM:n sovelluksia hyödynnetään muun muassa dokumenttien ja kuvien analyysissä, prosessitekniikassa, sähkötekniikassa, kemiassa, lääketieteessä, taloustieteissä ja lingvistiikassa. Akateemikon arvonimen Kohonen sai vuonna Academician Teuvo Kohonen (b. 1934) has worked in research and teaching at Helsinki University of Technology since the 1950s. He held the position of Academy of Finland Research Professor and Academy Professor in and Internationally, Kohonen is one of the most distinguished scientists in the field of neural computing and associative memories. The self-organising map (SOM) method that he innovated in 1981 is one of the most famous algorithms developed for neural computation. To date, some 5,300 scientific articles have been based on this method, making it the most widely disseminated scientific innovation ever produced in Finland. SOM applications are used among other things in the analysis of documents and images as well as in process technology, electrical engineering, chemistry, medicine, economics and linguistics. He was granted the honorary title of Academician in F i n n i s h A c a d e m i c i a n s

15 Olli Lehto Akateemikko Olli Lehto (s. 1925) on ollut Helsingin yliopiston palveluksessa vuodesta Hän oli matematiikan assistenttina , dosenttina , apulaisprofessorina ja professorina Akateemikko Lehto toimi Helsingin yliopiston rehtorina vuosina ja kanslerina Vuosina hän oli Suomen Akatemian tutkijaprofessori. Lisäksi hän on toiminut useissa ulkomaisissa yliopistoissa vierailevana professorina, matemaatikkona teollisuuden palveluksessa sekä lukuisissa suomalaisissa ja kansainvälisissä tiede- ja kulttuurijärjestöissä luottamustehtävissä. Akateemikko Lehdon asema uusien matemaatikkosukupolvien kouluttajana ja maamme matemaattisten tieteiden edistäjänä on merkittävä. Hänen panoksensa näkyy vahvana myös Suomen korkeakoululaitoksen kehittämisessä. Akateemikon arvonimen hän sai vuonna Academician Olli Lehto (b. 1925) has served the University of Helsinki since He was Assistant of Mathematics in , Docent in , Associate Professor in and Professor in In he was Rector of the University of Helsinki and in Chancellor. From 1970 to 1975, he held the post of Academy of Finland Research Professor. In addition, he has been visiting professor at several foreign universities, and has served as a mathematician in industry and held various positions of trust in numerous Finnish and international scientific and cultural organisations. Lehto has had a very prominent role in raising new generations of mathematicians and in promoting Finnish mathematical sciences. He has also been a major influence in the development of the Finnish university system. He was granted the honorary title of Academician in S u o m a l a i s e t a k a t e e m i k o t

16 Jorma K. Miettinen Akateemikko Jorma K. Miettinen (s. 1921) käynnisti radiokemian opetuksen ja tutkimuksen Suomessa. Hän oli Helsingin yliopiston radiokemian laitoksen esimiehenä yli neljännesvuosisadan. Hän aloitti jo 1950-luvulla ilmakehässä suoritettujen ydinkokeiden laskeumien kartoitusmittaukset. Miettinen organisoi nopeasti laajoja tutkimushankkeita, joissa selvitettiin ravintoketjujen osuutta radionuklidien rikastumisessa sekä erityisesti tämän vaikutusta arktisten alueiden asukkaisiin. Laskeumatutkimukset synnyttivät Miettisen ideoimina tai organisoimina jatkuvasti uusia hankkeita. Näistä voidaan mainita esimerkiksi luonnollisen radioaktiivisen laskeuman tutkimukset, raskasmetallit ja transuraanit ympäristöongelmana, ydinjätteiden konsentroimismenetelmät, ydinpolttoaineen palamamääritykset sekä taistelukaasuanalyysit. Muita hankkeita ovat olleet muun muassa elintarvikkeiden säteilysäilönnän sekä säteilypolymeroinnin tutkimus. Tieteellisen työn lisäksi Miettisellä on ollut lukuisia merkittäviä tieteellisiä luottamustehtäviä sekä luottamustehtäviä suomalaisen turvallisuuspolitiikan alueella. Akateemikon arvonimen hän sai vuonna Academician Jorma K. Miettinen (b. 1921) is responsible for having started research and education in the field of radiochemistry in Finland. He served as head of the Department of Radiochemistry at the University of Helsinki for more than a quarter of a century. As early as the 1950s, he began measuring fallout levels from atmospheric nuclear tests. He then moved quickly to organise major research projects that were concerned with the role of food chains in the biological magnification of radionuclides and specifically with the impacts this had upon people living in Arctic regions. These fallout studies inspired a succession of spinoff projects ideated or organised by Miettinen. Amongst these, mention may be made of studies on natural radioactive deposits; heavy metals and transuranic elements as an environmental problem; methods of nuclear waste concentration; nuclear fuel burn-up determinations; and chemical war gas analyses. Other projects have included research into radiation polymerisation and radiation sterilisation of foodstuffs. In addition to his scientific work, Jorma K. Miettinen has occupied several important positions of trust both within the realm of science and Finnish security policy. He was granted the honorary title of Academician in F i n n i s h A c a d e m i c i a n s

17 Pirjo Mäkelä Akateemikko Pirjo Mäkelä (s. 1930) aloitti tutkimustyönsä Helsingin yliopiston Serobakterologian laitoksella vuonna Vuosina Mäkelä opiskeli Stanfordin yliopistossa Nobel-palkitun Joshua Lederbergin johdolla. Suomeen Mäkelä toi mukanaan uuden tutkimusalan, mikrobigenetiikan, jonka pohjalta ovat kehittyneet nykyiset geenitekniikat. Vuonna 1964 Mäkelä nimitettiin Valtion Seerumilaitoksen eli nykyisen Kansanterveyslaitoksen bakteeriosaston johtajaksi. Mäkelä on tehnyt Kansanterveyslaitoksessa pitkän uran. Hänellä on ollut lukuisia kotimaisia ja ulkomaisia asiantuntija- ja luottamustehtäviä. Hän on toiminut muun muassa Maailman terveysjärjestössä Suomen Geenitekniikan lautakunnan puheenjohtajana sekä kansainvälisen mikrobiologiyhdistyksen liiton presidenttinä. Mäkelä on tutkimuksissaan yhdistänyt molekyylibiologian ja kliinisen ja epidemiologisen tutkimuksen menetelmiä. Kansanterveyden kannalta merkityksellisintä on hänen tutkimusryhmänsä työ uusien rokotteiden kehittämiseksi vakavia bakteeritauteja vastaan. Lasten tavallisinta aivokalvontulehdusta ehkäisevä Hib-rokote on jo laajassa käytössä länsimaissa ja se on tulossa lasten rokotusohjelmiin myös kehitysmaissa. Akateemikko Pirjo Mäkelän asema infektiotautien tutkimuksen ja kliinisen mikrobiologian alalla on ollut merkittävä niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Suuri osa alan tutkijoista Suomessa on opiskellut Mäkelän ohjauksessa. Pirjo Mäkelä on Suomen ensimmäinen naispuolinen tieteen akateemikko. Akateemikon arvonimen hän sai vuonna Academician Pirjo Mäkelä (b. 1930) began her research work in 1952 at the University of Helsinki Department of Serobacteriology. In she studied at Stanford University under the supervision of Nobelist Joshua Lederberg. Upon her return to Finland Mäkelä brought with her a new field of study, microbe genetics, which has since led to the development of modern gene technologies. In 1964 Mäkelä was appointed director of the Department of Bacteriology of the State Serum Institute, today the National Public Health Institute. Mäkelä has enjoyed a long career at the Institute. She has been active in numerous positions of expertise both in Finland and internationally, among other things, in the WHO as Chair of the Finnish Board for Gene Technology and President of the International Union of Microbiological Societies. In her studies Mäkelä has combined the methods of both molecular biology and clinical and epidemiological research. From a public health point of view her most significant contribution has undoubtedly been in the development of new vaccines for serious bacterial diseases. The Hib vaccine which prevents the most common type of meningitis in children is widely used in Western countries and is set to be adopted in children s vaccination programmes in developing countries. Mäkelä has had an outstanding career in research on infectious diseases and clinical microbiology both in Finland and internationally. A large proportion of Finnish researchers in this field have studied under her supervision. Pirjo Mäkelä is the first Finnish woman to receive the honorary title of Science Academician, which was granted to her in S u o m a l a i s e t a k a t e e m i k o t

18 Arto Salomaa Akateemikko Arto Salomaa (s. 1934) toimi Turun yliopiston matematiikan professorina vuosina Salomaa oli Suomen Akatemian tutkijaprofessori sekä vuosina että Vuosina hän toimi akatemiaprofessorina. Lisäksi Salomaa on työskennellyt useissa ulkomaisissa yliopistoissa vierailevana professorina. Salomaa on ansioitunut monipuolisella tavalla muun muassa uusien, tietojenkäsittelyn kehitykseen syvästi vaikuttaneiden tutkimusalojen aktiivisena kehittäjänä, erinomaisena nuorten tutkijoiden ohjaajana, arvostettujen monografioiden kirjoittajana ja taitavana kansainvälisen tiedeyhteisön organisaattorina. Arto Salomaan tieteelliset saavutukset ja organisointikyky ovat erittäin arvostettuja kansainvälisessä tiedeyhteisössä. Akateemikon arvonimen hän sai vuonna Academician Arto Salomaa (b. 1934) served as Professor of Mathematics at the University of Turku from 1966 to He held the post of Academy of Finland Research Professor on two occasions, in and , and in served as Academy Professor. In addition, he has been visiting professor at several foreign universities. Salomaa has contributed significantly to new fields of study that have had a major impact on the development of computer science. He is also widely recognised as an inspirational supervisor of young researchers, an author of influential monographs and as a skilful organiser in the international science community. Salomaa s scientific achievements and his organisational skills are highly valued in the international science community. He was granted the honorary title of Academician in F i n n i s h A c a d e m i c i a n s

19 Päiviö Tommila Akateemikko Juhani Päiviö Tommila (s. 1931) on suomalaisen historian tutkimuksen keskeisiä henkilöitä. Hänellä on pitkä yliopistoura kahden yliopiston professorina. Turun yliopiston Suomen historian professorina hän toimi vuoteen 1976, jolloin hän siirtyi vastaavaan virkaan Helsingin yliopistoon. Helsingin yliopiston rehtorina hän toimi Lisäksi hän on ollut dekaanina Turun ja Helsingin yliopistoissa. Akateemikko Tommila on hyvin tuottelias ja arvostettu tutkija. Hän on kirjoittanut tai ollut päätoimittajana yli viidessäkymmenessä Suomen historian eri puolia valottavassa teoksessa. Hän on johtanut useita suuria historiahankkeita. Näiden tuloksena on syntynyt monumentaalisia teossarjoja, kuten Suomen kulttuurihistoria 1-3 ( ), Suomen kaupunkilaitoksen historia 1-3 ( ), Suomen lehdistön historia 1-10 ( ), Suomen hallitsijat (2000) ja Suomen tieteen historia 1-4 ( ). Hän on toiminut myös tieteen ja tutkimuksen kansainvälisen yhteistyön edistäjänä. Muun muassa Villa Lanten toiminnassa hän on ollut mukana alusta lähtien. Akateemikon arvonimen Tommila sai vuonna Academician Juhani Päiviö Tommila (b. 1931) is one of the most prominent figures of Finnish historical research. He has had a long career as professor of two universities. He served as Professor of Finnish History at the University of Turku until 1976, when he moved to the corresponding post at the University of Helsinki. He was Rector of the University of Helsinki in In addition, he has served as Dean at both Turku and Helsinki. Academician Tommila is a highly prolific and widely respected researcher. He has written or edited more than 50 works on different aspects of Finnish history. He has been in charge of several major history projects that have led to monumental series of volumes, including a series on Finnish cultural history (three volumes: ); the history of the Finnish town institution (three volumes: ); the history of the Finnish press (ten volumes: ); Finnish rulers (2000); and the history of Finnish science (four volumes: ). He has also worked actively to promote international cooperation in science and research, and has been involved in the work of Villa Lante since its inception. He was granted the honorary title of Academician in S u o m a l a i s e t a k a t e e m i k o t

20 Ulkomaiset akateemikot Foreign Academicians 18

Suomen Akatemialla ja akateemikoilla on pitkä historia

Suomen Akatemialla ja akateemikoilla on pitkä historia 2 0 0 9 Suomen Akatemialla ja akateemikoilla on pitkä historia Tasavallan Presidentin avoin kirje luovutetaan akateemikoille Suomen Akatemian sinettikuviolla varustetussa akateemikonsauvassa. Suomen Akatemian

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Faculty of Economics and Administration

Faculty of Economics and Administration Faculty of Economics and Administration in Finnish: Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta Bachelor of Administrative Sciences Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto Major subjects: Administrative Science

Lisätiedot

Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus. Ritva Dammert 12.3.2014

Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus. Ritva Dammert 12.3.2014 Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus Ritva Dammert 12.3.2014 Tohtorikoulutuksen organisoinnin periaatteita Helsingin yliopistossa Uusi tohtorikoulutusjärjestelmä on mittasuhteiltaan suuri muutos

Lisätiedot

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki Department of Economics Aalto University School of Economics P.O. Box 21240, 00076 Aalto Helsinki, Finland Tel: +358(0)40 304 5515 m.sarvimaki@lse.ac.uk http://hse-econ./sarvimaki/ Matti Sarvimäki July

Lisätiedot

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned OPINTOJEN TEHOKKUUS, LAATU JA PEDAGOGISET RATKAISUT työelämä- ja opiskelijalähtöiset pedagogiset ratkaisut amk-koulutuksessa 16.9. Työpaja I: Opintojen tehokkuus ja laatu www.arcada.fi DIAK to be Arcada

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

TIETEEN AKATEEMIKOT 1

TIETEEN AKATEEMIKOT 1 TIETEEN AKATEEMIKOT 1 2 TIETEEN AKATEEMIKOT T asavallan presidentti myöntää Suomen Akatemian hallituksen esityksestä akateemikon arvonimen erittäin ansioituneelle kotimaiselle tai ulkomaiselle tieteenharjoittajalle.

Lisätiedot

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 14.12.2015 klo 17.00 SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Suomalainen Tiedeakatemia myönsi 14.12.2015 pidetyssä tilaisuudessaan

Lisätiedot

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Master in Research and Innovation in Higher Education (MARIHE) Erasmus Mundus

Lisätiedot

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Tulokset, mahdollisuudet ja haasteet KV-Kevätpäivät 22.5.2012 LAHTI Janne Hokkanen Director for International Affairs Lappeenranta University of

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen 15.6.2016 Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen Kandidaattiohjelmat Ohjelman nimi tummennetulla, englanninkielinen nimi alla, hakukohteet kursiivilla. Tutkinto-ohjelman nimen perässä on

Lisätiedot

Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan yhdistys (LFTY) Finnish Society for Medical Physics and Medical Engineering

Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan yhdistys (LFTY) Finnish Society for Medical Physics and Medical Engineering Sivu 1/5 1) LFTY järjestämässä teemasessioita EMBEC2011 konferenssiin 2) Professori, terveydenhuollon tietotekniikka Professori, terveydenhuollon tietotekniikka 3) Early stage researcher positions in scientific

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija Tutkimuksen huippuyksiköt Maiju Gyran tiedeasiantuntija 1 21.12.2011 Programme for Centres of Excellence in Research 2012-2017 15 CoEs 2 Success rates in CoE Programmes Programme Plans of Intent Full proposals

Lisätiedot

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Lukion jälkeen.. Ammatillinen toinen aste 2v. Ammattikorkeakoulut 3,5-4v. Yliopistot 5,5-6 v. Opinnot ulkomailla After Upper Secondary Vocational school, 2 years

Lisätiedot

Apurahatutkija toivottu vai torjuttu yliopistossa

Apurahatutkija toivottu vai torjuttu yliopistossa Apurahatutkija toivottu vai torjuttu yliopistossa Ritva Dammert 17.3.2014 Tieteentekijöiden liiton seminaari Helsingin yliopiston toimenpideohjelma 2013 2016 ja tohtorikoulutus Huippututkimuksen tunnistaminen

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

Ansioluettelot ja tutkimusrahoituksen haku. Ohjelmapäällikkö Sirpa Nuotio

Ansioluettelot ja tutkimusrahoituksen haku. Ohjelmapäällikkö Sirpa Nuotio Ansioluettelot ja tutkimusrahoituksen haku Ohjelmapäällikkö Sirpa Nuotio 1 2.6.2006 Rahoituksen haku Akatemiasta Uudet hakuajat Sähköinen asiointi Uudet hakuohjeet Hakemus Hakulomake Tutkimussuunnitelma

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Suomen ja korkeatasoisen tutkimuksen kohtalonyhteys. Raimo Sepponen, prof. Elektroniikan laitos Sähkötekniikan korkeakoulu Aalto yliopisto

Suomen ja korkeatasoisen tutkimuksen kohtalonyhteys. Raimo Sepponen, prof. Elektroniikan laitos Sähkötekniikan korkeakoulu Aalto yliopisto Suomen ja korkeatasoisen tutkimuksen kohtalonyhteys Raimo Sepponen, prof. Elektroniikan laitos Sähkötekniikan korkeakoulu Aalto yliopisto Nordic Innovation Monitor 2009 There is probably no historical

Lisätiedot

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence JA CHALLENGE 18.-19.4.2013 Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence 12.11.2014 Challenges of the City of Turku What kind of city you would

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50- Aalto Doctoral Programme in Science, Follow-up Questionnaire for Doctoral Students - Perustieteiden tohtoriohjelma, seurantakysely jatko-opiskelijoille (22 % answered to the questionnaire) 1. Gender -

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa)

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa) Tutkimuksen laadunvarmistus laitostasolla: Itsearviointi Tutkimuksen laadunvarmistukseen ja laadun arviointiin liittyvä kysely on tarkoitettu vastattavaksi perusyksiköittäin (laitokset, osastot / laboratoriot,

Lisätiedot

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015. Kari Keskinen

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015. Kari Keskinen Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015 Kari Keskinen DM1369699 DM1369699 Green Mining (2011-2016) 81 projects started (39 company projects and 42 research projects) 117

Lisätiedot

Finnish way to build competitiveness

Finnish way to build competitiveness Finnish way to build competitiveness Learning Clusters 12th TCI Annual Global Conference Jyväskylä, Finland 14.10.2009 Antti Valle MEE, Innovation Dept. Division of R&D investments Large firms 1 = Share

Lisätiedot

League of Finnish-American Societies Scholarship Foundation

League of Finnish-American Societies Scholarship Foundation DO NOT STAPLE APPLICATION FORM League of Finnish-American Societies Scholarship Foundation The Foundation has been supporting Finnish students in their studies in the USA since 1970. Checklist. A complete

Lisätiedot

FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009

FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009 FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009 Ollipekka Kangas in short Ollipekka Kangas was born in 1965 in Riihimäki. He graduated as art teacher in 1997 and Master of Arts two years later from the University

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

Suomen 2011 osallistumiskriteerit

Suomen 2011 osallistumiskriteerit KAH Suomen 2011 osallistumiskriteerit ARTEMIS Call 2011 -työpaja @ Helsinki 17.1.2011 Oiva Knuuttila KAH ARTEMIS Advanced Research and Technology for Embedded Intelligence and Systems Sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa 23.7.2015 1/12 Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Alla olevissa taulukoissa kuvataan koulutusvastuun jakautumista tieteenalayksiköiden ja koulutusalojen kesken. Ensimmäinen taulukko

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Nuoren kliinikkotutkijan arjen näkökulmia: voiko tutkijan ja kliinikon työtä yhdistää?

Nuoren kliinikkotutkijan arjen näkökulmia: voiko tutkijan ja kliinikon työtä yhdistää? Nuoren kliinikkotutkijan arjen näkökulmia: voiko tutkijan ja kliinikon työtä yhdistää? Taneli Raivio, LT, dosentti Erikoistuva lääkäri HYKS Lastenklinikka sekä Biomedicum Helsinki, Biolääketieteen laitos,

Lisätiedot

Lähellä kaupungissa. Web-based learning environment relating to urban and geography studies

Lähellä kaupungissa. Web-based learning environment relating to urban and geography studies Lähellä kaupungissa Web-based learning environment relating to urban and geography studies Virpi Hirvensalo, Department of Geography and Geology, University of Turku GI Norden 9.6.2011 Project in a nutshell

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Puhe ja kieli, 27:4, 141 147 (2007) 3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Soile Loukusa, Oulun yliopisto, suomen kielen, informaatiotutkimuksen ja logopedian laitos & University

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

ERKKI SALMENHAARA. Viulusonaatti. Sonata for Violin and Piano (1982) M055 ISMN M-55003-068-8 Modus Musiikki Oy, Savonlinna 1994, Finland

ERKKI SALMENHAARA. Viulusonaatti. Sonata for Violin and Piano (1982) M055 ISMN M-55003-068-8 Modus Musiikki Oy, Savonlinna 1994, Finland ERKKI SALMENHAARA Viulusoaatti Soata for Violi ad Piao (98) M055 ISMN M-55003-068-8 Modus Musiikki Oy, Savolia 99, Filad ========== ERKKI SALMENHAARA (9 00) suoritti sävellykse diplomitutkio Jooas Kokkose

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Seppo Mattila. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Tähtitiede

PROFESSORILUENTO. Professori Seppo Mattila. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Tähtitiede PROFESSORILUENTO Professori Seppo Mattila Tähtitiede Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta 28.9.2016 Professori Seppo Mattila pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 28. syyskuuta

Lisätiedot

Sisustusarkkitehtuuri Kansavälinen Työpaja kauppankulttuuri ja ostoskeskuksen tilasuunnittelu Istanbulin Tekniillinen yliopisto Istanbul, Turkki

Sisustusarkkitehtuuri Kansavälinen Työpaja kauppankulttuuri ja ostoskeskuksen tilasuunnittelu Istanbulin Tekniillinen yliopisto Istanbul, Turkki ANSIOLUETTELO 25.05.2015 Zahra Rasti Teknologiapuistonkatu 2 B 23, 53850 Lappeenranta zahra.rasti@gmail.com www.rastistudio.com Puh: +358-401560268 Syntymäpäivämäärä: 13.07.1982 KOULUTUS 2012-2014 Sisustusarkkitehtuuri

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

Merentutkimuksen kansalliskomitea Finnish National SCOR Committee

Merentutkimuksen kansalliskomitea Finnish National SCOR Committee Merentutkimuksen kansalliskomitea toimii Kansainvälisen tieteellisen neuvoston ICSU:n asettaman Merentutkimuksen komitean (Scientific Committee on Oceanic Research, SCOR) kansallisena yhteistyötahona.

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma

Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma Yleisiä huomioita 2012 SSH-työohjelmasta Kohdennettu erityisten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi.

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE November 7, 2014 Paula Kilpinen 1 7.11.2014 Aalto University

Lisätiedot

Lähtökohtia huippututkimukseen. Pasi Sihvonen FT, tiedeasiantuntija

Lähtökohtia huippututkimukseen. Pasi Sihvonen FT, tiedeasiantuntija Lähtökohtia huippututkimukseen Pasi Sihvonen FT, tiedeasiantuntija 1 Huippututkimus Miten huipulle pääsee? Kansallinen huippuyksikköohjelma 2 Huippututkimus Excellent 1. Of the highest or finest quality;

Lisätiedot

TIETEEN AKATEEMIKOT. määrää ei ole rajoitettu.

TIETEEN AKATEEMIKOT. määrää ei ole rajoitettu. TIETEEN KTEEMIKOT T asavallan presidentti myöntää Suomen katemian hallituksen esityksestä akateemikon arvonimen erittäin ansioituneelle kotimaiselle tai ulkomaiselle tieteenharjoittajalle. kateemikon arvonimi

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu kuulemaan niitä julkisia esitelmiä, jotka Oulun yliopiston nimitetyt professorit pitävät Linnanmaalla Yliopistokatu 9 (KTK122), 10. toukokuuta 2016 klo 12.15 alkaen.

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

Land-Use Model for the Helsinki Metropolitan Area

Land-Use Model for the Helsinki Metropolitan Area Land-Use Model for the Helsinki Metropolitan Area Paavo Moilanen Introduction & Background Metropolitan Area Council asked 2005: What is good land use for the transport systems plan? At first a literature

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA?

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? Mitä Invest in -tapahtumat ovat? M&A T&K&I toimintaa GREEN FIELD Jackpot Pääomasijoitus Tutkimus -rahaa Grants Uusi tuotannollinen yritys suomeen Green Field Yritysosto

Lisätiedot

Kansainvälisen henkilöstön aktiivinen rekrytointi : yliopistojen strategiset ja operatiiviset toimenpiteet nyt ja jatkossa

Kansainvälisen henkilöstön aktiivinen rekrytointi : yliopistojen strategiset ja operatiiviset toimenpiteet nyt ja jatkossa Kansainvälisen henkilöstön aktiivinen rekrytointi : yliopistojen strategiset ja operatiiviset toimenpiteet nyt ja jatkossa Aalto-yliopisto, Sähkötekniikan korkeakoulu 21.5.2013 Levi Anne Kanto Sisältö

Lisätiedot

GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN. Markus Jokela, Psykologian laitos, HY

GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN. Markus Jokela, Psykologian laitos, HY GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN Markus Jokela, Psykologian laitos, HY Akateeminen tausta EPIDEMIOLOGIA - PhD (tekeillä...) UNIVERSITY COLLEGE LONDON PSYKOLOGIA -Fil. maisteri -Fil. tohtori KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINE

Lisätiedot

What can you be with a PhD? Outi Tolonen, PhD, Project Manager Biocenter Oulu

What can you be with a PhD? Outi Tolonen, PhD, Project Manager Biocenter Oulu What can you be with a PhD? Outi Tolonen, PhD, Project Manager Biocenter Oulu Outlines Finnish PhD career survey 2013 Career paths for a PhD Career planning My career (time permitting) PhD Career Survey

Lisätiedot

Entrepreneurship Society Social Innovation. *ship -project Antti Viitanen, project manager KyUAS

Entrepreneurship Society Social Innovation. *ship -project Antti Viitanen, project manager KyUAS Entrepreneurship Society Social Innovation *ship -project Antti Viitanen, project manager KyUAS Context Entrepreneurship Societies in Finland Patteri Entrepreneurship Society of Kymenlaakso region *ship

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Questionnaire for graduated doctors from the School of Science 2014 Kysely Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneille tohtoreille 2014

Questionnaire for graduated doctors from the School of Science 2014 Kysely Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneille tohtoreille 2014 Questionnaire for graduated doctors from the School of Science 2014 Kysely Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneille tohtoreille 2014 (69 graduated doctors in 2014) 22 % answered to the survey 1. Department

Lisätiedot

Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012

Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012 Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012 Liiketoimintamalli: taustaa (R. Jaikumar ja Barettan autotehdas) Tuottavuuden jatkuva parantaminen on mahdollista vain toteuttamalla

Lisätiedot

ISSRC Information Systems Security Research Center. University of Oulu, Department of Information Processing Science T.Wiander, M.

ISSRC Information Systems Security Research Center. University of Oulu, Department of Information Processing Science T.Wiander, M. ISSRC Information Systems Security Research Center University of Oulu, Department of Information Processing Science T.Wiander, M.Siponen TIMO WIANDER M.Sc (IS), B.Sc (Marketing) Project Manager ISSRC ISO/IEC

Lisätiedot

Kylmän sodan päättymisvaiheen tutkimustilanne

Kylmän sodan päättymisvaiheen tutkimustilanne Kylmän sodan päättymisvaiheen tutkimustilanne REIMAG-konsortio Turku 18.8.2014 Juhana Aunesluoma Network for European Studies / Juhana Aunesluoma www.helsinki.fi/yliopisto 22.9.2014 1 Kylmän sodan tutkimuksen

Lisätiedot

Paikkatiedon semanttinen mallinnus, integrointi ja julkaiseminen Case Suomalainen ajallinen paikkaontologia SAPO

Paikkatiedon semanttinen mallinnus, integrointi ja julkaiseminen Case Suomalainen ajallinen paikkaontologia SAPO Paikkatiedon semanttinen mallinnus, integrointi ja julkaiseminen Case Suomalainen ajallinen paikkaontologia SAPO Tomi Kauppinen, Eero Hyvönen, Jari Väätäinen Semantic Computing Research Group (SeCo) http://www.seco.tkk.fi/

Lisätiedot

Mitä meneillään FinBraTechissa?

Mitä meneillään FinBraTechissa? www.tuas.fi Mistä on kyse? Työ- ja elinkeinoministeriön sekä Turun kaupungin rahoittamassa FinBraTechhankkeessa (2014-2016) käynnistetään teknologiateollisuutta ja erityisesti merialoja palveleva yksikkö

Lisätiedot

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012 Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa Siru Korkala 12.10.2012 Tutkimuskysymykset Miten kansainväliseen liikkuvuuteen osallistuvat opiskelijat eroavat ei-liikkujista taustoiltaan Mitkä ovat liikkuvuuden

Lisätiedot

Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa

Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opettajien neuvottelupäivät Lapin ammattikorkeakoulussa 13.-14.11.2014

Lisätiedot

Altmetriikka teoriaa ja käytäntöä

Altmetriikka teoriaa ja käytäntöä Altmetriikka teoriaa ja käytäntöä Maria Forsman (HULib) STKS:n tutkijapalveluiden työryhmän seminaari Tutkijapalvelut näkyviksi tutkijapalvelut ja kirjaston rooli Tieteiden talo 4.11.2013 5.11.2013 1 Mitä

Lisätiedot

Uusi Opetussuunnitelma 2017 New Curriculum from 2017

Uusi Opetussuunnitelma 2017 New Curriculum from 2017 Uusi Opetussuunnitelma 2017 New Curriculum from 2017 Department of Biological and Environmental Science Bio- ja ympäristötieteiden laitos Jari Ylänne 10.11.2015 Miksi halutaan uudistaa opetussuunnitelmaa

Lisätiedot

TKI-yhteistyöllä alueellista, kansallista ja kansainvälistä vaikuttavuutta

TKI-yhteistyöllä alueellista, kansallista ja kansainvälistä vaikuttavuutta TKI-yhteistyöllä alueellista, kansallista ja kansainvälistä vaikuttavuutta Hans Söderlund Oulun Yliopiston hallituksen puheenjohtaja Tutkimusprofessori, VTT Yksilöt Yhteisöt Yritykset Kenen vastuulla tämä

Lisätiedot

Agenda. Background. PoDoCo

Agenda. Background. PoDoCo www.podoco.fi Agenda 2 Background PoDoCo Young doctors by sector of employment (2 year after the graduation) 3 8 % 7 % 20 % 2015 Private sector Academia 6 % 7 % 17 % 2013 Private sector Academia 6 % 9

Lisätiedot

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Ostamisen muutos muutti myynnin Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Taking Sales to a Higher Level Mercuri International on maailman suurin myynnin konsultointiyritys. Autamme asiakkaitamme parantamaan

Lisätiedot

Dir. emer. Klaus Thoma, Fraunhofer Institute for High-Speed Dynamics, Ernst-Mach-Institut

Dir. emer. Klaus Thoma, Fraunhofer Institute for High-Speed Dynamics, Ernst-Mach-Institut 1 (5) 9.5.2016 Strategisen tutkimuksen neuvosto STRATEGISEN TUTKIMUKSEN OHJELMAHAUT 2016 ARVIOINTIPANEELIT Turvallisuus verkottuneessa maailmassa tutkimusohjelma 12 huhtikuuta 2016, Helsinki Dr. Tarja

Lisätiedot

Equality of treatment Public Services

Equality of treatment Public Services Equality of treatment Public Services Providing high-quality Public Services in Europe based on the values of Protocol 26 (TFEU), Warsaw 12.10.2012 Kristian Siikavirta, Doctor of Law 18.10.2012 1 University

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

Struve route description. NGO PAIK Aivar Niinemägi 11.11.2015

Struve route description. NGO PAIK Aivar Niinemägi 11.11.2015 Struve route description NGO PAIK Aivar Niinemägi 11.11.2015 https://www.youtube.com/watch?v =f-up1t1es6s# http://www.geocaching.com/track/ map_gm.aspx?id=2954533 http://www.savasrokiskis.lt/en/struv e-route

Lisätiedot

Structure of Service Production in Central Finland

Structure of Service Production in Central Finland Structure of Service Production in Central Finland Martti Ahokas Regional Council of Central Finland Introduction Traditionally services in Finland produced by over 400 municipalities The service production

Lisätiedot

Millä kriteereillä kansainväliset yhteistyökumppanit valitaan - kuka päättää kriteereistä ja kumppaneista -

Millä kriteereillä kansainväliset yhteistyökumppanit valitaan - kuka päättää kriteereistä ja kumppaneista - Millä kriteereillä kansainväliset yhteistyökumppanit valitaan - kuka päättää kriteereistä ja kumppaneista - Helli Kitinoja Seinäjoen ammattikorkeakoulu KV-kevätpäivät Lahti 23.5.2012 4.6.2012 KESU 2011-2016

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia PROFESSORILUENTO Professori Leila Koivunen Yleinen historia Humanistinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Leila Koivunen pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa, Assistentinkatu 5 16. joulukuuta

Lisätiedot

Kutsu. Professoriluennot torstaina 4.12.2014 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

Kutsu. Professoriluennot torstaina 4.12.2014 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA Kutsu Professoriluennot torstaina 4.12.2014 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA Kutsu kuulemaan niitä julkisia esitelmiä, jotka Oulun yliopiston nimitetyt professorit pitävät lääketieteellisen tiedekunnan Leena

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON HYLLYLUOKITUS BOOKSELF CLASSIFICATION AT KAJAANI UAS LIBRARY

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON HYLLYLUOKITUS BOOKSELF CLASSIFICATION AT KAJAANI UAS LIBRARY KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON HYLLYLUOKITUS BOOKSELF CLASSIFICATION AT KAJAANI UAS LIBRARY 0 Yleistä. Tutkimusmenetelmät General. Research methods. 1 Filosofia. Philosophy 159.9 Psykologia Psychology

Lisätiedot

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo Windows Phone Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja hankkia

Lisätiedot

KOHTI NÄYTTÖPERUSTAISTA YLIOPISTO JA TIEDEPOLITIIKKAA RUSEn ehdotukset ja näkemykset yliopistojen rahoitusmallin kehittämissuunnista

KOHTI NÄYTTÖPERUSTAISTA YLIOPISTO JA TIEDEPOLITIIKKAA RUSEn ehdotukset ja näkemykset yliopistojen rahoitusmallin kehittämissuunnista KOHTI NÄYTTÖPERUSTAISTA YLIOPISTO JA TIEDEPOLITIIKKAA RUSEn ehdotukset ja näkemykset yliopistojen rahoitusmallin kehittämissuunnista OSMO KIVINEN JUHA HEDMAN RESEARCH UNIT FOR THE SOCIOLOGY OF EDUCATION

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

Yliopistojen valtakunnallinen opiskelijapalautekysely KANDIPALAUTE - KANDIDATRESPONS

Yliopistojen valtakunnallinen opiskelijapalautekysely KANDIPALAUTE - KANDIDATRESPONS Yliopistojen valtakunnallinen opiskelijapalautekysely KANDIPALAUTE - KANDIDATRESPONS - missä mennään? OHA-Forum-päivät 28.8.2013 Paula Ranne, UNIFI ry Valtakunnallinen kandipalaute: ideasta toteutukseen

Lisätiedot