Tasavallan Presidentin avoin kirje luovutetaan akateemikoille Suomen Akatemian sinettikuviolla varustetussa akateemikonsauvassa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tasavallan Presidentin avoin kirje luovutetaan akateemikoille Suomen Akatemian sinettikuviolla varustetussa akateemikonsauvassa."

Transkriptio

1 a k a t e e m2004 i k o t a c a d e m i c i a n s

2 Tasavallan Presidentin avoin kirje luovutetaan akateemikoille Suomen Akatemian sinettikuviolla varustetussa akateemikonsauvassa.

3 a k a t e e m2004 i k o t a c a d e m i c i a n s

4 Nykymuotoinen Suomen Akatemia on toiminut vuodesta 1970 lähtien, mutta sen juuret ulottuvat 1940-luvun lopulle. Nimensä Suomen Akatemia on kuitenkin perinyt vielä noin kymmenen vuotta vanhemmasta ratkaisusta. A. K. Cajanderin hallitus antoi tammikuussa 1939 ensimmäisen lain Suomen Akatemiasta. Sotien vuoksi lain täytäntöönpanoa lykättiin. Lopulta se kumottiin ja vuonna 1947 annettiin uusi laki Suomen Akatemiasta ja valtion apurahoista korkeimman hengenviljelyn edistämiseksi. Vuonna 1947 perustetun Suomen Akatemian tehtävänä oli edistää tieteen ja taiteen kehitystä. Tehtävää hoitivat akateemikon viroissa olleet tiedemiehet ja taiteilijat. Akateemikon virkoja oli kaikkiaan kaksitoista. Akatemialakiin sisältyi myös apurahajärjestelmä, jonka pohjalta korkeakoulut myönsivät varttuneiden sekä nuorten tieteenharjoittajien apurahoja tutkijoille. Myös varttuneille ja nuorille taiteen edustajille oli omat apurahansa. Vanhan Akatemian esityksestä perustettiin vuonna 1949 maahamme tieteellisten toimikuntien järjestelmä länsieurooppalaisten esikuvien mukaisesti. Vuonna 1950 aloittivat toimintansa koko tieteen kenttää kattavina humanistinen ja luonnontieteellinen toimikunta luvulla ryhdyttiin maamme tiedehallintoa organisoimaan uudelleen. Useiden komiteoiden ja laajan keskustelun pohjalta päädyttiin siihen, että vanha Suomen Akatemia lakkautettiin ja toimikuntajärjestelmää kehitettiin voimakkaasti ja se yhdistettiin yhdeksi organisaatioksi. Uudelle tiedehallinnon keskuselimelle päätettiin siirtää Suomen Akatemian perinteikäs nimi. Suomen Akatemian historiaa The Academy of Finland: A Brief History 2 The Academy of Finland was founded in its present form in 1970, although its roots go back all the way to the late 1940s. The Academy s name is inherited from an even earlier decision. In January 1939, the Finnish Government under A.K. Cajander issued the first Act on the Academy of Finland, but enforcement was postponed because of the outbreak of war. It was eventually repealed and a new Act on the Academy of Finland and on state grants for promoting cultivation of the mind at the highest level was adopted in Founded in 1947, the Academy s mission was to promote the development of science and the arts. The task was entrusted to scientists and artists appointed to the post of Academician, of which there were twelve. The Act on the Academy also included a grant system that allowed universities to award scholarships to senior and junior researchers. Senior and junior artists had their own grants. A system of research councils along Western European lines was set up in Finland in 1949 in response to a proposal by the old Academy. Covering the whole field of scientific research, the Research Council for the Natural Sciences and the Research Council for the Humanities were launched in The 1960s saw a major overhaul of the Finnish system of science administration. After several committee meetings and extensive discussions, the decision was taken to discontinue the Academy and to streamline the research council system into one single organisation. This new central organ for science administration retained the time-honoured name of the Academy of Finland. S u o m e n A k a t e m i a n h i s t o r i a a

5 Suomen Akatemia on tiederahoituksen asiantuntijaorganisaatio. Akatemian tehtävänä on korkeatasoisen tieteellisen tutkimuksen edistäminen tieteelliseen laatuun perustuvalla pitkäjänteisellä tutkimusrahoituksella, luotettavalla arvioinnilla, tiedepoliittisella asiantuntemuksella ja monipuolisella globaalilla yhteistyöllä. Suomen Akatemian kehitystoimien pääpaino on ammattitutkijoiden uramahdollisuuksien monipuolisessa kehittämisessä, korkeatasoisten tutkimusympäristöjen edellytysten luomisessa ja kansainvälisten mahdollisuuksien hyödyntämisessä kaikilla tutkimuksen, tutkimusrahoituksen ja tiedepolitiikan alueilla. Akatemialla on käytössään useita erilaisia tutkimusrahoitusmuotoja. Akatemia rahoittaa mm. tutkimushankkeita, tutkimusohjelmia, tutkimuksen huippuyksiköitä, akatemiaprofessorin ja vanhemman tutkijan tutkimusvirkoja, tutkijankoulutusta sekä kansainvälistä yhteistyötä. Lisäksi Akatemia arvioi suomalaisen tieteen tasoa ja yksittäisiä tieteenaloja, tekee tiedepoliittisia selvityksiä ja kannanottoja sekä tekee tiedettä tunnetuksi suurelle yleisölle. Suomen Akatemian esityksestä tasavallan presidentti voi myöntää akateemikon arvonimiä. Suomen Akatemiassa on neljä tieteellistä toimikuntaa, jotka päättävät tutkimuksen rahoituksesta omilla toimialoillaan. Valtioneuvosto nimittää toimikunnat sekä Akatemian hallituksen kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Suomen Akatemia tänään The Academy of Finland today 3 The Academy of Finland is an expert organisation on research funding. Its mission is to promote high-level scientific research through long-term quality-based research funding reliable evaluation science policy expertise and extensive global cooperation. The main focus of the Academy s development activities is on improving opportunities for professional careers in research; providing resources and facilities for high-profile research environments; and making the best possible use of international opportunities in all fields of research, research funding, and science policy. The Academy has a number of funding instruments for different purposes. Among other things, it provides funding for research projects, research programmes, centres of excellence in research, research posts for Academy Professor and Academy Research Fellow, researcher training and international cooperation. In addition, the Academy monitors and evaluates the standard of scientific research and individual disciplines in Finland, carries out science policy surveys and issues science policy statements, and helps to make science more accessible to the general public. Based on the nominations made by the Academy of Finland, the President of the Republic may grant honorary titles of Academician. The Academy of Finland has four research councils which decide upon research funding within their respective fields of expertise. The research councils and the Board of the Academy are appointed by the Council of State for three-year terms. S u o m e n A k a t e m i a t ä n ä ä n

6 Suomalaiset akateemikot Finnish Academicians 4

7 Suomen Akatemian hallituksen esityksestä tasavallan presidentti voi myöntää akateemikon arvonimen erittäin ansioituneelle kotimaiselle tai ulkomaiselle tieteenharjoittajalle. Akateemikon arvonimi voi samanaikaisesti olla enintään kahdellatoista kotimaisella tieteenharjoittajalla. Ulkomaisten akateemikon arvonimen saajien määrää ei ole rajoitettu. 5 Based on nominations made by the Academy s Board, the President of the Republic may grant the title of Academician to highly distinguished Finnish or foreign scientists and scholars. The title of Academician can be held by no more than twelve Finnish scientists and scholars at a time. There are no restrictions on the number of foreign Academicians.

8 Erik Allardt Akateemikko Erik Allardt (s. 1925) on Suomen tunnetuimpia sosiologeja. Hän on kehittänyt sosiologiaa suurten teoreettisten ja empiiristen tutkimustensa ja laajalti luettujen oppikirjojensa kautta. Hän on välittänyt Suomeen etenkin amerikkalaisen, skandinaavisen ja ranskalaisen sosiologian lähestymistapoja. Suomalaisen yhteiskunnan poliittisen järjestelmän kehitykseen vaikuttivat 1960-luvulla Erik Allardtin tutkimukset, joissa yhdistyvät kahden yhteiskuntatieteellisen osa-alueen sosiaalisen rakenteen tutkimuksen ja poliittisten ristiriitojen tutkimuksen ongelmanasettelut. Hänen muita kiinnostuksen kohteitaan ovat olleet muun muassa kansainvälisten vertailujen kehittäminen sekä kielellisiä vähemmistöjä ja etnisyyttä koskeva tutkimus. Allardtin tärkeä oivallus oli, etteivät kansallisuudet ja etniset ryhmät sekä niitä koskevat rajat koskaan synny pelkästään siksi, että on olemassa rodullisia, kielellisiä ja kulttuurillisia erityispiirteitä. Sen sijaan ne ovat sosiaalisia tuotoksia, jotka perustuvat ihmisten kulloinkin esittämiin sosiaalisiin määritelmiin ja luokituksiin. Erik Allardt oli Helsingin yliopiston sosiologian professori yli kolme vuosikymmentä ja toimi kymmenen vuotta Suomen Akatemian tutkijaprofessorina. Åbo Akademin kanslerina hän toimi vuosina Tieteellisen työnsä lisäksi Allardt on toiminut voimakkaana vaikuttajana myös tiedepolitiikassa ja -hallinnossa. Suomen Akatemian tieteen keskustoimikunnan varapuheenjohtajana hän toimi vuosina ja puheenjohtajana Akateemikon arvonimen hän sai vuonna Academician Erik Allardt (b. 1925) is one of Finland s most famous sociologists. His major theoretical and empirical studies and widely used textbooks have had a huge impact on the development of sociology. He has been instrumental in introducing influences from American, Scandinavian and French sociology into Finland. In the 1960s, Erik Allardt s studies on social structure and political conflict two distinct areas of social scientific research that he managed fruitfully to combine very much influenced the development of the Finnish political system. Other key areas of work have included his contribution to developing international comparisons and research on linguistic minorities and ethnicity. Allardt made the important discovery that nationalities and ethnic groups and the boundaries around them never come about merely as a result of certain distinctive racial, linguistic and cultural characteristics, but they are social products that are based upon the social definitions and classifications presented by people at any given time. Erik Allardt served as Professor of Sociology at the University of Helsinki for more than three decades and as Academy of Finland Research Professor for ten years. He was Chancellor of Åbo Akademi University in In addition to his scientific work Erik Allardt has been a major influence in science policy and administration. He was Vice-Chair of the Academy of Finland Central Board of Research Councils in and Chairman in He was granted the honorary title of Academician in F i n n i s h A c a d e m i c i a n s

9 Albert de la Chapelle Akateemikko Albert de la Chapelle (s. 1933) nimitettiin Helsingin yliopiston lääketieteellisen genetiikan dosentiksi vuonna 1964 ja professoriksi Vuosina hän oli Suomen Akatemian akatemiaprofessorina. Hänen ryhmänsä nimitettiin vuonna 1994 tutkimuksen huippuyksiköksi. Vuodesta 1969 lähtien hän on toiminut Folkhälsanin perinnöllisyystieteen laitoksen esimiehenä. Lisäksi hän on vuodesta 1997 alkaen ollut Ohio State Universityn syöpägenetiikan professori sekä syöpägenetiikan tutkimusohjelman johtaja. Akateemikko de la Chapellen työ on alusta lähtien suuntautunut perinnöllisiin sairauksiin, aluksi erityisesti X- kromosomaalisiin poikkeavuuksiin, myöhemmin suomalaisen tautiperinnön geenivirheisiin sekä perinnöllisen paksunsuolen syövän geenitaustaan. Pitkälti hänen työnsä ja erinomaisten kansainvälisten kontaktiensa ansiosta suomalainen tautigeenien tutkimus on kansainvälisesti erittäin hyvin tunnettua ja arvostettua. Hänen ryhmässään on koulutettu kokonainen sukupolvi nykyaikaiset tutkimusmenetelmät hallitsevia geneetikkoja. De la Chapelle on yksi siteeratuimpia ja kansainvälisesti näkyvimpiä suomalaistutkijoita. Akateemikon arvonimen hän sai vuonna Academician Albert de la Chapelle (b. 1933) was appointed Docent of Medical Genetics at the University of Helsinki in 1964; ten years later in 1974, he became Professor of Medical Genetics. In he served as Academy Professor, and in 1994 his research group was nominated a centre of excellence in research. Since 1969 he has been in charge of Folkhälsan Institute of Genetics. Furthermore, since 1997 he has been Professor of Cancer Genetics at Ohio State University and director of the Human Cancer Genetics Program. Throughout his scientific career de la Chapelle has maintained a focus on hereditary diseases. His early studies were mainly concerned with X-chromosomal abnormalities, later on he turned his attention to gene mutations in the Finnish disease heritage and to the genetic background of hereditary colorectal cancer. It is largely by virtue of de la Chapelle s work and his excellent international contacts that Finnish research on diseases today enjoys widespread international recognition. A whole generation of genetists with competence in modern research methods has been trained in his research group. Albert de la Chapelle is one of the most quoted and internationally one of the most recognised Finnish researchers. He was granted the honorary title of Academician in S u o m a l a i s e t a k a t e e m i k o t

10 Nils Erik Enkvist Akateemikko Nils Erik Enkvist (s. 1925) aloitti tieteellisen uransa Helsingin yliopistossa vuonna 1949 ja siirtyi Åbo Akademin palvelukseen vuonna Åbo Akademissa hän toimi englannin kielen dosenttina ja vt. professorina vuosina Vuosina hän toimi Åbo Akademissa englannin kielen ja kirjallisuuden professorina sekä vuosina tyylin ja tekstin tutkimuksen henkilökohtaisena tutkijaprofessorina. Suomen Akatemian tutkijaprofessorina hän toimi vuosina Akateemikko Enkvistin tieteellinen työ on keskittynyt tyylin ja tekstin tutkimukseen ja hänen tutkimuksensa ovat innoittaneet suomalaista soveltavan kielitieteen tutkimusta. Useat hänen oppilaistaan ovat professoreina eri yliopistoissa. Hänen tutkimuksensa ovat herättäneet laajaa kansainvälistä kiinnostusta. Enkvist on toiminut vierailevana professorina useissa maissa sekä saanut lukuisia kansainvälisiä kunnianosoituksia. Tutkimuksen ja opetuksen ohella Enkvist on toiminut lukuisissa hallinnollisissa ja oman alansa luottamustehtävissä sekä Suomessa että kansainvälisellä kentällä. Åbo Akademin humanistisen tiedekunnan dekaanina hän oli vuosina , rehtorina ja kanslerina Akateemikon arvonimen hän sai vuonna Academician Nils Erik Enkvist (b. 1925) began his scientific career at the University of Helsinki in 1949 and moved to Åbo Akademi University in Here, he served as Docent and Acting Professor of English Language in In , he was Professor of English Language and Literature at Åbo Akademi University, and in Personal Research Professor of Style and Text. He held the post of Academy of Finland Research Professor in Nils Erik Enkvist s scientific research has focused on questions of style and text and his studies have been a major source of inspiration for Finnish research in applied linguistics. Several of his students have become professors at different universities. His work has attracted widespread international attention. He has served as visiting professor in many countries and he has earned several international honours. In addition to his research and teaching duties, Enkvist has held several administrative appointments and positions of trust both in Finland and abroad. He was Dean of the Faculty of Arts at Åbo Akademi University in , Rector in and Chancellor in He was granted the honorary title of Academician in F i n n i s h A c a d e m i c i a n s

11 Olavi Granö Akateemikko Olavi Granö (s. 1925) on toiminut vuodesta 1948 lähtien tutkimus- ja opetustehtävissä Helsingin yliopistossa, Helsingin kauppakorkeakoulussa ja Turun yliopistossa. Hän toimi Turun yliopiston maantieteen professorina vuosina ja kanslerina vuosina Saaristomeren tutkimuslaitoksen esimiehenä hän oli ja johtokunnan puheenjohtajana vuosina Akateemikko Granö on käsitellyt tutkimuksissaan monipuolisesti Suomen saaristojen ja Pohjanmeren rannikoiden luontoa erityisesti ihmisen ympäristönä ja talouselämän perustana. Hänen toisena keskeisenä tutkimuskohteenaan on ollut tieteentutkimus sekä maantieteen historia ja teoria. Akateemikko Granö on toiminut oman alansa tutkimus- ja opetustyön rinnalla myös tiedehallinnon keskeisissä tehtävissä. Yli kahden vuosikymmenen ajan hän toimi valtion luonnontieteellisen toimikunnan sekä tieteen keskustoimikunnan erilaisissa luottamustehtävissä. Hänen panoksensa tieteellisten toimikuntien järjestelmän kehittämisessä on ollut merkittävä. Akateemikko Granö toimi Suomen Akatemian tieteen keskustoimikunnan ensimmäisenä puheenjohtajana vuosina Akateemikon arvonimen hän sai vuonna Academician Olavi Granö (b. 1925) has worked in research and teaching at the University of Helsinki, the Helsinki School of Economics and Business Administration and the University of Turku since He was Professor of Geography at the University of Turku in and Chancellor from 1984 to He served as head of the Archipelago Research Institute in and was Chairman of the Board in In his studies Olavi Granö has dealt extensively with the natural environment of Finnish archipelagos and coastal regions along the North Sea as a human habitat and a foundation for economic life. Furthermore, he has shown great interest in science studies and the history and theory of geography. As well as working in research and teaching, Granö has held various appointments in science administration. For more than two decades, he has worked in positions of trust for the Research Council for the Natural Sciences and the Central Board of Research Councils. In addition, he has contributed significantly to the development of the modern system of research councils. Olavi Granö was the first Chairman of the Academy s Central Board of Research Councils in He was granted the honorary title of Academician in S u o m a l a i s e t a k a t e e m i k o t

12 Pekka Jauho Akateemikko Pekka Jauho (s. 1923) toimi vuosina Teknillisen korkeakoulun apulaisprofessorina. Vuosina hän oli Teknillisen korkeakoulun ydinfysiikan professori ja vuosina teknillisen fysiikan professori. Vuosina hän toimi myös reaktorilaboratorion johtajana. Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen pääjohtajana hän oli vuosina Akateemikko Jauhon julkaisutoiminta kohdistui aluksi teoreettisen fysiikan alueelle, lähinnä kvanttikenttäteoriaan ja neutronifysiikkaan. Hänen keskeiseksi tutkimusalueekseen muodostui kuitenkin suurten järjestelmien rakenteen ja niiden käyttäytymisen selvittäminen kvantitatiivisen riskianalyysin, modernin luotettavuustekniikan ja turvallisuusanalyysin avulla. Myöhemmin näitä menetelmiä sovellettiin laajasti muun muassa maamme energiahuollon suunnitteluun. Tutkimusta on laajennettu myöhemmin myös globaalisiin megajärjestelmiin sekä niiden futurologiaan. Akateemikko Jauholla on ollut lukuisia tieteellisiä ja hallinnollisia luottamustehtäviä sekä Suomessa että ulkomailla. Hänen vaikutuksensa maamme tieteen kehitykseen ja tiedehallintoon on ollut poikkeuksellisen suuri. Akateemikon arvonimen hän sai vuonna Academician Pekka Jauho (b. 1923) was Associate Professor at Helsinki University of Technology in In , he served as Professor of Nuclear Physics and in as Professor of Engineering Physics. During the period from 1962 to 1970, he was also director of the Reactor Laboratory. In he served as Director-General of the State Technical Research Centre. Jauho s early publications were in the field of theoretical physics, primarily quantum field theory and neutron physics. Over time, however, he came to devote his main research attention to exploring the structure and behaviour of large complex systems using quantitative risk analysis, modern reliability methods and security analysis. Later, these methods were applied on a large scale to national energy supply planning. Research has since expanded to take in global megasystems and their futurology. Jauho has held several scientific and administrative positions of trust both in Finland and internationally, and he has had an exceptional influence on the development of science and science administration in our country. He was granted the honorary title of Academician in F i n n i s h A c a d e m i c i a n s

13 Eino Jutikkala Akateemikko Eino Jutikkalan (s.1907) tieteellinen ura alkoi jo 1930-luvun alussa. Hän toimi Helsingin yliopistossa monissa tehtävissä, muun muassa Suomen historian dosenttina vuosina , Suomen historian ylim. professorina , taloushistorian professorina ja Suomen historian professorina Hän toimi Helsingin yliopiston historiallis-kielitieteellisen osaston varadekaanina ja dekaanina ja valtion humanistisen toimikunnan puheenjohtajana Akateemikko Jutikkala on julkaissut tutkimuksia historian eri aloilta muun muassa agraari-, väestö- ja kaupunkihistoriasta. Varsinkin sodan jälkeisinä vuosina hän on ollut monin tavoin kehittämässä ja avaamassa yhteyksiä erityisesti pohjoismaisen historiantutkimuksen yhteyteen. Oman tieteenalansa ja tiedehallinnon kehitykseen hän on vaikuttanut toimimalla useiden alansa yhdistysten puheenjohtajana ja muissa merkittävissä luottamustehtävissä. Akateemikon arvonimen hän sai vuonna Academician Eino Jutikkala (b. 1907) began his scientific work in the early 1930s. He held several different positions at the University of Helsinki, serving, for instance, as Docent of Finnish History in , extraordinary Professor of Finnish History in , Professor of Economic History in and Professor of Finnish History in He was Vice-Dean and Dean of the University of Helsinki Department of History and Linguistics in and Chairman of the Research Council for the Humanities in Jutikkala has published extensively in diverse fields of historical research, including agrarian, population and urban history. In the post-war period in particular, he has been involved in various ways in developing and opening up contacts with historians and historical research in other Nordic countries. He has contributed to the development of his own discipline and its administration by chairing several associations in this field and by working in other significant positions of trust. He was granted the honorary title of Academician in S u o m a l a i s e t a k a t e e m i k o t

14 Teuvo Kohonen Akateemikko Teuvo Kohonen (s. 1934) on työskennellyt Teknillisessä korkeakoulussa 1950-luvulta lähtien tutkimus- ja opetustehtävissä. Suomen Akatemian tutkija- ja akatemiaprofessorina hän on toiminut vuosina ja Hän on neuraalilaskennan ja assosiaatiomuistien alalla kansainvälisesti ansioituneimpia tutkijoita. Teuvo Kohosen vuonna 1981 kehittämä itseorganisoivan kartan (SOM) menetelmä on eräs tunnetuimmista neurolaskenta-algoritmeista. SOM:iin perustuu noin tieteellistä artikkelia, minkä perusteella sitä voidaan pitää kaikkien aikojen laajimmalle levinneenä suomalaisena tieteellisenä tuloksena. SOM:n sovelluksia hyödynnetään muun muassa dokumenttien ja kuvien analyysissä, prosessitekniikassa, sähkötekniikassa, kemiassa, lääketieteessä, taloustieteissä ja lingvistiikassa. Akateemikon arvonimen Kohonen sai vuonna Academician Teuvo Kohonen (b. 1934) has worked in research and teaching at Helsinki University of Technology since the 1950s. He held the position of Academy of Finland Research Professor and Academy Professor in and Internationally, Kohonen is one of the most distinguished scientists in the field of neural computing and associative memories. The self-organising map (SOM) method that he innovated in 1981 is one of the most famous algorithms developed for neural computation. To date, some 5,300 scientific articles have been based on this method, making it the most widely disseminated scientific innovation ever produced in Finland. SOM applications are used among other things in the analysis of documents and images as well as in process technology, electrical engineering, chemistry, medicine, economics and linguistics. He was granted the honorary title of Academician in F i n n i s h A c a d e m i c i a n s

15 Olli Lehto Akateemikko Olli Lehto (s. 1925) on ollut Helsingin yliopiston palveluksessa vuodesta Hän oli matematiikan assistenttina , dosenttina , apulaisprofessorina ja professorina Akateemikko Lehto toimi Helsingin yliopiston rehtorina vuosina ja kanslerina Vuosina hän oli Suomen Akatemian tutkijaprofessori. Lisäksi hän on toiminut useissa ulkomaisissa yliopistoissa vierailevana professorina, matemaatikkona teollisuuden palveluksessa sekä lukuisissa suomalaisissa ja kansainvälisissä tiede- ja kulttuurijärjestöissä luottamustehtävissä. Akateemikko Lehdon asema uusien matemaatikkosukupolvien kouluttajana ja maamme matemaattisten tieteiden edistäjänä on merkittävä. Hänen panoksensa näkyy vahvana myös Suomen korkeakoululaitoksen kehittämisessä. Akateemikon arvonimen hän sai vuonna Academician Olli Lehto (b. 1925) has served the University of Helsinki since He was Assistant of Mathematics in , Docent in , Associate Professor in and Professor in In he was Rector of the University of Helsinki and in Chancellor. From 1970 to 1975, he held the post of Academy of Finland Research Professor. In addition, he has been visiting professor at several foreign universities, and has served as a mathematician in industry and held various positions of trust in numerous Finnish and international scientific and cultural organisations. Lehto has had a very prominent role in raising new generations of mathematicians and in promoting Finnish mathematical sciences. He has also been a major influence in the development of the Finnish university system. He was granted the honorary title of Academician in S u o m a l a i s e t a k a t e e m i k o t

16 Jorma K. Miettinen Akateemikko Jorma K. Miettinen (s. 1921) käynnisti radiokemian opetuksen ja tutkimuksen Suomessa. Hän oli Helsingin yliopiston radiokemian laitoksen esimiehenä yli neljännesvuosisadan. Hän aloitti jo 1950-luvulla ilmakehässä suoritettujen ydinkokeiden laskeumien kartoitusmittaukset. Miettinen organisoi nopeasti laajoja tutkimushankkeita, joissa selvitettiin ravintoketjujen osuutta radionuklidien rikastumisessa sekä erityisesti tämän vaikutusta arktisten alueiden asukkaisiin. Laskeumatutkimukset synnyttivät Miettisen ideoimina tai organisoimina jatkuvasti uusia hankkeita. Näistä voidaan mainita esimerkiksi luonnollisen radioaktiivisen laskeuman tutkimukset, raskasmetallit ja transuraanit ympäristöongelmana, ydinjätteiden konsentroimismenetelmät, ydinpolttoaineen palamamääritykset sekä taistelukaasuanalyysit. Muita hankkeita ovat olleet muun muassa elintarvikkeiden säteilysäilönnän sekä säteilypolymeroinnin tutkimus. Tieteellisen työn lisäksi Miettisellä on ollut lukuisia merkittäviä tieteellisiä luottamustehtäviä sekä luottamustehtäviä suomalaisen turvallisuuspolitiikan alueella. Akateemikon arvonimen hän sai vuonna Academician Jorma K. Miettinen (b. 1921) is responsible for having started research and education in the field of radiochemistry in Finland. He served as head of the Department of Radiochemistry at the University of Helsinki for more than a quarter of a century. As early as the 1950s, he began measuring fallout levels from atmospheric nuclear tests. He then moved quickly to organise major research projects that were concerned with the role of food chains in the biological magnification of radionuclides and specifically with the impacts this had upon people living in Arctic regions. These fallout studies inspired a succession of spinoff projects ideated or organised by Miettinen. Amongst these, mention may be made of studies on natural radioactive deposits; heavy metals and transuranic elements as an environmental problem; methods of nuclear waste concentration; nuclear fuel burn-up determinations; and chemical war gas analyses. Other projects have included research into radiation polymerisation and radiation sterilisation of foodstuffs. In addition to his scientific work, Jorma K. Miettinen has occupied several important positions of trust both within the realm of science and Finnish security policy. He was granted the honorary title of Academician in F i n n i s h A c a d e m i c i a n s

17 Pirjo Mäkelä Akateemikko Pirjo Mäkelä (s. 1930) aloitti tutkimustyönsä Helsingin yliopiston Serobakterologian laitoksella vuonna Vuosina Mäkelä opiskeli Stanfordin yliopistossa Nobel-palkitun Joshua Lederbergin johdolla. Suomeen Mäkelä toi mukanaan uuden tutkimusalan, mikrobigenetiikan, jonka pohjalta ovat kehittyneet nykyiset geenitekniikat. Vuonna 1964 Mäkelä nimitettiin Valtion Seerumilaitoksen eli nykyisen Kansanterveyslaitoksen bakteeriosaston johtajaksi. Mäkelä on tehnyt Kansanterveyslaitoksessa pitkän uran. Hänellä on ollut lukuisia kotimaisia ja ulkomaisia asiantuntija- ja luottamustehtäviä. Hän on toiminut muun muassa Maailman terveysjärjestössä Suomen Geenitekniikan lautakunnan puheenjohtajana sekä kansainvälisen mikrobiologiyhdistyksen liiton presidenttinä. Mäkelä on tutkimuksissaan yhdistänyt molekyylibiologian ja kliinisen ja epidemiologisen tutkimuksen menetelmiä. Kansanterveyden kannalta merkityksellisintä on hänen tutkimusryhmänsä työ uusien rokotteiden kehittämiseksi vakavia bakteeritauteja vastaan. Lasten tavallisinta aivokalvontulehdusta ehkäisevä Hib-rokote on jo laajassa käytössä länsimaissa ja se on tulossa lasten rokotusohjelmiin myös kehitysmaissa. Akateemikko Pirjo Mäkelän asema infektiotautien tutkimuksen ja kliinisen mikrobiologian alalla on ollut merkittävä niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Suuri osa alan tutkijoista Suomessa on opiskellut Mäkelän ohjauksessa. Pirjo Mäkelä on Suomen ensimmäinen naispuolinen tieteen akateemikko. Akateemikon arvonimen hän sai vuonna Academician Pirjo Mäkelä (b. 1930) began her research work in 1952 at the University of Helsinki Department of Serobacteriology. In she studied at Stanford University under the supervision of Nobelist Joshua Lederberg. Upon her return to Finland Mäkelä brought with her a new field of study, microbe genetics, which has since led to the development of modern gene technologies. In 1964 Mäkelä was appointed director of the Department of Bacteriology of the State Serum Institute, today the National Public Health Institute. Mäkelä has enjoyed a long career at the Institute. She has been active in numerous positions of expertise both in Finland and internationally, among other things, in the WHO as Chair of the Finnish Board for Gene Technology and President of the International Union of Microbiological Societies. In her studies Mäkelä has combined the methods of both molecular biology and clinical and epidemiological research. From a public health point of view her most significant contribution has undoubtedly been in the development of new vaccines for serious bacterial diseases. The Hib vaccine which prevents the most common type of meningitis in children is widely used in Western countries and is set to be adopted in children s vaccination programmes in developing countries. Mäkelä has had an outstanding career in research on infectious diseases and clinical microbiology both in Finland and internationally. A large proportion of Finnish researchers in this field have studied under her supervision. Pirjo Mäkelä is the first Finnish woman to receive the honorary title of Science Academician, which was granted to her in S u o m a l a i s e t a k a t e e m i k o t

96 Academia Scientiarum Fennica 2008

96 Academia Scientiarum Fennica 2008 96 Academia Scientiarum Fennica 2008 Antti Suviranta * 30.11.1923 30.3.2008 Suomalaisen Tiedeakatemian pitkäaikainen jäsen Antti Suviranta menehtyi sairauteen maaliskuun 30. päivänä 84-vuotiaana. Hän oli

Lisätiedot

Leena Peltonen-Palotie eli 57 vuotta

Leena Peltonen-Palotie eli 57 vuotta Kuva Jukka Rapo / Suomen Akatemia. Leena Peltonen-Palotie *16.6.1952 11.3.2010 Leena Peltonen-Palotie eli 57 vuotta (16.6.1952 11.3.2010). Hänen elämäänsä ja uraansa ei voi kutsua tähdenlennoksi, vaan

Lisätiedot

Fulbright Center News

Fulbright Center News 4 6 7 9 Fulbright Center, Saastamoinen Foundation and University of Kuopio Cooperation pages 10-13 Syksyn stipendiaatit laajasti eri aloilta Fulbright Centerin ja CIMOn uusi stipendi suomen kielen ja kulttuurin

Lisätiedot

4 Ennätysmäärä yliopistoja rahoittaa uusia jatko-opiskelijastipendiaatteja. 10 Partnering with the University of Turku

4 Ennätysmäärä yliopistoja rahoittaa uusia jatko-opiskelijastipendiaatteja. 10 Partnering with the University of Turku 4 Ennätysmäärä yliopistoja rahoittaa uusia jatko-opiskelijastipendiaatteja 10 Partnering with the University of Turku 18 Muutoksia testijärjestelyissä 20 Recognizing Alumni vol. 18 nro 2 (48) syksy/fall

Lisätiedot

fulbright center news

fulbright center news Fulbright-Finland for the Future Miten Fulbright-stipendiaatit valitaan International Vision vol. 23 nro 2 (58) syksy/fall 2013 fulbright center news Fulbright Finland...for the Future From the Executive

Lisätiedot

AIVOT JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN:

AIVOT JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN: AIVOT JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN: Neurotiede kohtaa koulutuksen LIFELONG LEARNING AND THE BRAIN: Neuroscience meets Education Brain developm Sisällysluettelo Contents CICERO Learning -verkoston puheenjohtajan

Lisätiedot

Fulbright Center News

Fulbright Center News Fulbright Centerin tiedotuslehti Vol. 15 Nro 2 (42) Syksy/Fall 2005 Launching the Fulbright Year pages 12 14 Tässä numerossa / In this issue: Record Number of Applications Received for Study in the US...(page

Lisätiedot

ETLA 60 vuotta 1. ETLA 60 vuotta. Tervehdyssanat. Jorma Ollila

ETLA 60 vuotta 1. ETLA 60 vuotta. Tervehdyssanat. Jorma Ollila ETLA 60 vuotta 1 ETLA 60 vuotta Tervehdyssanat Jorma Ollila 2 Jorma Ollila Jorma Ollila on Nokia Oyj:n hallituksen sivutoiminen puheenjohtaja. ja Royal Dutch Shell Plc:n hallituksen puheenjohtaja. Hän

Lisätiedot

Kemiauutiset. ChemistryNews. Kemia Suomi -hanke Kemian kansallinen profiloituminen

Kemiauutiset. ChemistryNews. Kemia Suomi -hanke Kemian kansallinen profiloituminen Kemiauutiset ChemistryNews KEMIAN LAITOKSEN ALUMNILEHTI 2015 Kemia Suomi -hanke Kemian kansallinen profiloituminen Kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituutille OPCW-The Hague -palkinto Tutkijakoulut

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU. MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO 10 vuotta tieteellä ja taiteella matkailun asiantuntijuuteen

MUUTTUVA MATKAILU. MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO 10 vuotta tieteellä ja taiteella matkailun asiantuntijuuteen 1 MUUTTUVA MATKAILU MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO 10 vuotta tieteellä ja taiteella matkailun asiantuntijuuteen TIETOA MATKAILUSTA JA MATKAILUELINKEINOSTA 1-2/2005 2 Sisällysluettelo ESIPUHE... 4 I JUURET...

Lisätiedot

Niilo Hallman, pitkäaikainen Helsingin

Niilo Hallman, pitkäaikainen Helsingin Niilo Hallman *15.7.1916 13.1.2011 Niilo Hallman, pitkäaikainen Helsingin yliopiston lastentautiopin professori ja HYKSin Lastenklinikan johtava ylilääkäri, kuoli 94-vuotiaana 13.1.2011 lähes kolme vuotta

Lisätiedot

fulbright center news

fulbright center news New Fulbright Partner HAAGA-HELIA University of Applied Sciences Strengths of Finland Attract U.S. Student Grantees Celebrating the 60th Anniversary of the Fulbright Agreement Alumni Relations and Institutional

Lisätiedot

Jaakko Paasivirta syntyi Helsingissä

Jaakko Paasivirta syntyi Helsingissä Jaakko Paasivirta *23.9.1931 18.1.2011 Jaakko Paasivirta syntyi Helsingissä 23.9.1931 ja kuoli 79 vuoden iässä 18.1.2011 Jyväskylässä. Suomalaisen Tiedeakatemian jäsenenä hän oli vuodesta 1979 lähtien.

Lisätiedot

2014 Vuosikertomus Annual Report

2014 Vuosikertomus Annual Report Suomen Lähi-idän instituutti The Finnish Institute in the Middle East Suomen Lähi-idän instituutin säätiö Foundation of the Finnish Institute in the Middle East 2014 Vuosikertomus Annual Report FIME Annual

Lisätiedot

ehittäjä Prime Mover Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus sivu 6 1/2011

ehittäjä Prime Mover Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus sivu 6 1/2011 Laurea tutkii ja kehittää Laurea Research & Development ehittäjä 1/2011 Prime Mover Laurea s Research, Development and Innovation has been evaluated page 22 Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus

Lisätiedot

The cultural construction of school mathematics and student achievement. Trends in Science Education Research from a German Perspective

The cultural construction of school mathematics and student achievement. Trends in Science Education Research from a German Perspective The cultural construction of school mathematics and student achievement Paul Andrews Stockholm University, Sweden paul.andrews@mnd.su.se In this talk I will consider the extent to which school mathematics

Lisätiedot

Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME

Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME 10 Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME TEN STEPS TO 2013+ A165*2007 ISBN 978-951-637-154-5 ISSN 1237-6507 THE REGIONAL COUNCIL

Lisätiedot

U.S. Schooling and Health Care Revisited:

U.S. Schooling and Health Care Revisited: Pääkirjoitus 1 2 U.S. Schooling and Health Care Revisited: Assaying Uses of Gross Domestic Product Arthur Melmed & Jean H.P. Paelinck In an exploratory study of certain aspects of the troubled U.S. schooling

Lisätiedot

Edda-verkosto Lainion lumikylässä 5 Maria Huhmarniemi ja Anniina Koivurova

Edda-verkosto Lainion lumikylässä 5 Maria Huhmarniemi ja Anniina Koivurova Sisältö Kesän jäsentiedote 1/2007 3 Martina Paatela-Nieminen Edda-verkosto Lainion lumikylässä 5 Maria Huhmarniemi ja Anniina Koivurova Talvitaidetta Jäämeren rannalla 8 Hanna Lehtonen, Suvituuli Tölli,

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 42

Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 42 Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 42 Harri Kostilainen & Pekka Pättiniemi (toim.) YHTEISKUNNALLISEN YRITYSTOIMINNAN MONET KASVOT FinSERN:in 14.11.2013 järjestämän yhteiskunnallisten

Lisätiedot

Spaces for learning: past, present and future

Spaces for learning: past, present and future Spaces for learning: past, present and future Proceedings of the FMSERA 30 th annual symposium in Vaasa, November 6-8, 2013 Ann-Sofi Röj-Lindberg, Lars Burman, Berit Kurtén-Finnäs & Karin Linnanmäki (Eds.)

Lisätiedot

Siirtolaisuus Migration 4/2011. Sisältö Contents. Ismo Söderling Pääkirjoitus: Lehtikirjoittelua rasismista ja amerikansuomalaista horioppia

Siirtolaisuus Migration 4/2011. Sisältö Contents. Ismo Söderling Pääkirjoitus: Lehtikirjoittelua rasismista ja amerikansuomalaista horioppia Siirtolaisuus Migration 4/2011 38. vuosikerta / 38th year ISSN 0355-3779 (painettu) ISSN 1799-6406 (verkkojulkaisu) Julkaisija / Publisher Siirtolaisuusinstituutti Migrationsinstitutet The Institute of

Lisätiedot

H i ram T. Langston, M. D. STATEMENT - LAUSUNT4

H i ram T. Langston, M. D. STATEMENT - LAUSUNT4 H i ram T. Langston, M. D. STATEMENT - LAUSUNT4 5.12.1990 s80904gg4 680904664 STATEMENT OF HIRAM T. LANGSTON. M.D. I am Hiram T. Langston, M.D., a surgeon by training. Thoracic surgery is my field of special

Lisätiedot

Expertise for Food Innovations

Expertise for Food Innovations MAKUSTELE 2008 0 Silk a Novel Food Marjat ja terveys Berries and Health Uusi elintarvike- asetus raamittaa kehitystyötä Have You Had a Taste of Finland? Expertise for Food Innovations index l index tervehdys

Lisätiedot

Puheenvuoroja maailmanlaajuiseen vastuuseen kasvamisesta

Puheenvuoroja maailmanlaajuiseen vastuuseen kasvamisesta Opetusministeriö Undervisningsministeriet Puheenvuoroja maailmanlaajuiseen vastuuseen kasvamisesta Opetusministeriön julkaisuja 2008:13 Taina Kaivola (toim.) Puheenvuoroja maailmanlaajuiseen vastuuseen

Lisätiedot

Vaikuttavuuskehikko ja indikaattorit

Vaikuttavuuskehikko ja indikaattorit Suomen Akatemian julkaisuja 6/08 Vaikuttavuuskehikko ja indikaattorit T tavuuden täisistä h Tässä rapor ja Tek arvioinnin k Rapor inno eli vaikut vaikut ys aattorit. V 99 Tarmo Report Lemola Evaluation

Lisätiedot

TAIDETTA YLI RAJOJEN ART ACROSS BORDERS

TAIDETTA YLI RAJOJEN ART ACROSS BORDERS THE FINNISH CULTURAL AND ACADEMIC INSTITUTES VISUAL ARTS WORK AND ITS EFFECTIVENESS IN 2000-2012 TAIDETTA YLI RAJOJEN ART ACROSS BORDERS SUOMEN KULTTUURI- JA TIEDEINSTITUUTTIEN KUVATAIDETYÖ JA SEN VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve, Pietari, Johannesburg. T&k-toiminta kansainvälistyy voimakkaasti. Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö

Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve, Pietari, Johannesburg. T&k-toiminta kansainvälistyy voimakkaasti. Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö Laurea tutkii ja kehittää 1/ 2010 Laurea Research & Development Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö Service Design is the Future Laurea kasvuyrittäjyyden edistäjänä Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve,

Lisätiedot

INFORS 1 / 2010. Suomen Operaatiotutkimusseuran jäsenlehti. FORS, Suomen Operaatiotutkimusseura ry. Finnish Operations Research Society

INFORS 1 / 2010. Suomen Operaatiotutkimusseuran jäsenlehti. FORS, Suomen Operaatiotutkimusseura ry. Finnish Operations Research Society INFORS Suomen Operaatiotutkimusseuran jäsenlehti 1 / 2010 FORS, Suomen Operaatiotutkimusseura ry Finnish Operations Research Society www.operaatiotutkimus.fi Suomen Operaatiotutkimusseura ry:n jäsenlehti

Lisätiedot

In Memoriam Michael G. Karni (1941 2002)

In Memoriam Michael G. Karni (1941 2002) Siirtolaisuus Migration 2/2002 29. vuosikerta / 29th year ISSN 0355-3779 Julkaisija / Publisher Siirtolaisuusinstituutti Migrationsinstitutet The Institute of Migration Linnankatu 61, 20100 Turku, Finland

Lisätiedot