PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1"

Transkriptio

1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta AIKA klo 16:30-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 3 Urakkatarjoukset / Lakarin koulun lämmöntoimitus 5 4 Teollisuuskylän aluelämpö / Lämmönsiirtimien suunnitelman hyväksyminen 7 5 Teollisuuskylän aluelämpö / Lämmönsiirtimien urakkatarjoukset 8 6 Kokousten ajasta, paikasta ja koollekutsumistavasta päättäminen vuodeksi Pöytäkirjan tarkastustavasta päättäminen 10 8 Kokouspöytäkirjojen nähtävänäpitäminen vuonna Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjojen nähtävänäpitäminen vuonna Sisäinen valvonta / Sisäinen tarkastus Virat / Tarkastusinsinöörin virka Kaatopaikan sulkemistyön rakennuttajan loppuraportti Viranhaltijapäätösten ottaminen teknisen lautakunnan käsiteltäväksi Tiedoksisaatettavat asiat Syötteen järvihankkeen tarkkailutehtävät Lausunto / Jaurakkajärven ranta-asemakaavoitus 20 Merk. Puheenjohtaja Reijo Talala Pöytäkirjanpitäjä Terttu Määttä

2 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Aika klo 16:30-18:00 Paikka Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Talala Reijo 16:30-18:00 puheenjohtaja Ojala Sari 16:30-18:00 varapuheenjohtaja Baas Joonas 16:30-18:00 jäsen Kortetjärvi Paavo 16:30-18:00 jäsen Kuurola Matti 16:30-18:00 jäsen Laakkonen Kari 16:30-18:00 jäsen Salmela Pentti 16:30-18:00 jäsen Siuruainen-Kalliola Aira 16:30-18:00 jäsen Vikström Martta 16:30-18:00 jäsen Kinnula Ritva 16:30-18:00 tekninen johtaja/esittelijä Määttä Terttu 16:30-18:00 pöytäkirjanpitäjä POISSA Lehtimäki Outi jäsen Tihinen Paavo khall:n edustaja Riekki Vesa khall:n puh.johtaja Daavittila Kaarina kaupunginjohtaja MUU Partanen Pentti 16:35-16:50 energiainsinööri ALLEKIRJOITUKSET Reijo Talala Puheenjohtaja Terttu Määttä Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 1-16 PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Pudasjärvi Pentti Salmela Martta Vikström PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ kaupunginvirastossa klo 9-11 Terttu Määttä

3 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus TEK 1 Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta TEK 2 Tekninen lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pentti Salmela ja Martta Vikström.

5 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Urakkatarjoukset / Lakarin koulun lämmöntoimitus 1068/11/30/2011 TEK 3 Tekninen osasto on kilpailuttanut Lakarin koulun lämmöntoimituksen koti mai sella polttoaineella. Koska kyseessä on hankintalain mukaan EU-kynnysarvon ylittävä tarvikehankinta, siitä on ilmoitettu HILMA hankintakanavassa. Tarjouksen tuli olla tarjouspyynnön mukainen ja saapunut määräaikaan klo mennessä. Tarjouspyynnössä on pyydetty antamaan lämmöntoimituksen perusmaksu /v ja toimitetun energian hinta /MWh. Lisäksi on pyydetty esittämään mahdollisen avustuksen vaikutus lämmöntoimituksen perusmaksun suuruuteen. Määräaikaan mennessä tarjouksen Lakarin koulun lämmöntoimituk ses ta on jät tä nyt vain Pudasjärven Energiaosuuskunta. Tarjouspyynnössä on vaadittu tarjouksen liitteiksi selvitykset, että urakoitsijan kaikki yhteiskunnalliset velvoitteet on suoritettu. Tarjouspyynnön mukaan tarjouksista valitaan hinnaltaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Tarjouspyynnön mukaan tarjouksen arviointi ja vertailu suoritetaan kolmessa vaiheessa: 1. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi 2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 3. Tarjoushinnan vertailu Ensimmäisessä vaiheessa (kohdat 1 ja 2) selvite tään tarjoajien lakisääteiset, taloudelliset, rahoitukselliset, tekni set ja toiminnalliset edellytykset suoriutua lämmöntoimittajan teh tävistä tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Tar joajien ensimmäisen vaiheen arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin: Tarjoajan ja mahdollisten alihankkjoiden arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin: 1. Yhteiskunnalliset velvoitteet on suoritettu. 2. Voimassaoleva vastuuvakuutus. 3. Vakavaraisuus, maksu- ja toimituskykyisyys. Tarjousten vertailusta suljetaan pois tarjous, jos 1. se ei täytä ensimmäisessä arviointivaiheessa tarjoajalle asetetuja vaatimuksia 2. se ei täytä tarjouksen muodolle asetettuja vaatimuksia 3. tarjous ei ole saapunut määräaikaan mennessä. Ainoa tarjouksen antaja, Pudasjärven Energiaosuuskunta on esittänyt kaikki tarjouspyynnössä vaaditut tiedot ja todistokset. Varsi-

6 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ naista tarjousvertailu ei ole suoritettu, koska on jätetty vain yksi tarjous. Edellisen perusteella voidaan todeta, että tarjouksen antaja on täyttänyt vaaditut velvoitteet ja tarjous on siten hy väk sytty. Pudasjärven Energiaosuuskunta on jättänyt seuraavan tarjouksen: - Perusmaksu /v - Energiamaksu 47,00 /MWh Perusmaksu on laskettu 0 %:n investointituella, hinnat ovat alv 0 %.. Esitetyt hinnat on lämmöntoimituksen hintoja, edellyttäen että hankkeisiin ei saada valtion avustusta. Lisäksi tarjouksessa on esitetty mahdollisen avus tuksen vaikutus lämmöntoimituksen perusmaksun suuruuteen. Lämmöntoimituksen ehdot ja yksityiskohdat tulee neuvotella Kaupungin ja lämmöntoimittajan välisessä urakkasopimusneuvottelussa urakkasopimuksen laatimista varten.sopimuksien laatimisen yh teydessä on huomioitava mm. lämpökeskuksen sijoitus ja sopivuus koulukiinteistöjen läheisyyteen. Asiaa on valmistellut energianinsinööri Pentti Partanen, puh Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Lakarin koulun lämmöntoimittajaksi Pudasjärven energiaosuuskunnan annettetun tarjouksen perusteella. --- Merkitään, että energiainsinööri Pentti Partanen esitteli asiaa kokouksessa.

7 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Teollisuuskylän aluelämpö / Lämmönsiirtimien suunnitelman hyväksyminen 1069/11/30/2011 TEK 4 LVI-Suunnittelutoimisto J. taskinen Oy on laatinut suunnitelman Teollisuuskylän aluelämmitykseen liittyvistä lämmönsiirtimistä. Suunnitelma sisältää Teollisuushalli 1:n, Vastaanottohalli 1:n, Tek nis ten toimintojen keskuksen ja Vastaanottohalli 2:n aluelämmityksen lämmönsiirtimien suunnitelmat. Laadittu suunnitelma esitellään tekniselle lautakunnalle kokouksessa. Asian on valmistellut energiainsinööri Pentti Partanen, puh Tekninen lautakunta päättää hyväksyä laaditun suunnitelman. --- Merkitään, että energiainsinööri Pentti Partanen esitteli asiaa kokouksessa.

8 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Teollisuuskylän aluelämpö / Lämmönsiirtimien urakkatarjoukset 1069/11/30/2011 TEK 5 Tekninen osasto on kilpailuttanut Teollisuuskylän alueen aluelämmi tyk seen liit ty vien lämmönsiirtimien asennustyö tarvikkeineen. Koska kyseessä on hankintalain mukaan EU kyn nys ar von alittava ra ken nus urak ka, sitä ei ole ilmoitettu HIL MA hankintakanavassa. Hankintamenettelyssä noudatetaan erityisalojen hankintalain mukaista EU-kynnysarvon alittavaa hankintatapaa. Tekninen osasto on pyytänyt hankinnasta kirjallisesti urakkatar joukset LVI-CenterOulu Oy:ltä, Lapin LVI-Asennus Oy:ltä, Tale polar Oy:ltä, Pudasjärven LVI- ja rautatarvike Oy:ltä IL-Asen nus Oy:ltä ja Oiva Tulppo Oy:ltä. Tarjouspyynnön mukaan tarjoukseen tuli sisältyä sekä LVI- että tarvittavat rakennustekniset työt. Hankinnan valintaperusteena oli edullisin kokonaishinta. Tarjouksen tuli olla tarjouspyynnön mukainen ja saapunut määräai kaan klo mennessä. Määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset ovat: - LVI-Center Oulu Oy ,00 - LVI IL-Asennus Oy ,00 - Lapin LVI-Asennus Oy ,00 - Oiva Tulppo Oy ,00 Tarjoukset ovat tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisia, hinnat ovat alv 0 % hintoja. Tarjouksen jättäneillä on voimassaolevat todistukset yhteiskunnallisten velvoitteiden täyttämisestä. Tarjouspyynnön mukaan tarjouksen valintaperusteena on kokonaishinnaltaan edullisin hinta. Asian on valmistellut energiainsinööri Pentti Partanen, puh Tekninen lautakunta päättää valita Teollisuuskylän alueläm mi tykseen liit ty vien lämmönsiirtimien asennustyö urakoitsijaksi LVI-Center Oulu Oy:n edullisimman urakkatarjouksen perusteella. Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. --- Merkitään, että energiainsinööri Pentti Partanen esitteli asiaa kokouksessa.

9 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Kokousten ajasta, paikasta ja koollekutsumistavasta päättäminen vuodeksi 2011 TEK 6 Hallintosäännön (20-21 :n) mukaan toimielin päättää varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joila on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus osallistua kokoukseen, toimielimen päättämällä tavalla. Tekninen lautakunta päättää 1) kokoontua tarvittaessa jokaisen kuukauden 4. keskiviikko alkaen klo 16:30 sekä pitää ylimääräisiä kokouksia tarpeen mukaan, 2) toimittaa kutsun lautakunnan kokoukseen kirjallisena jäsenille, varajäsenille, kaupunginhallituksen puheenjohtajalle, kaupunginhallituksen edustajalle ja kaupunginjohtajalle, mikäli mahdollista viimeistään kokouspäivää edeltävän viikon keskiviikkona postitettuna. Kokouskutsuun liitetään mahdollisuuksien mukaan esittelevän viranhaltijan laatima esityslista kokouksessa käsiteltävistä asioista perusteluineen ja päätösehdotuksineen, 3) kokouksen esityslista ja pöytäkirja julkaistaan internetissä.

10 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjan tarkastustavasta päättäminen TEK 7 Kuntalain 62 :n mukaan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Hallintosäännön 31 :ssä todetaan, että pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Yleisin tapa tarkastaa pöytäkirja on, että toimielin valitsee jäsenistään tai varajäsenistä kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Näiden tulee olla sellaisia, jotka ovat olleet kokouksessa saapuvilla alusta lop puun ja esteettömiä kaikissa käsiteltävissä asioissa. Toimielin voi myös päättää, että pöytäkirja tarkastetaan joko samassa kokouksessa tai seuraavassa kokouksessa. Tekninen lautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjat vuonna 2011 valitsemalla kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kiireellisissä asioissa pöytäkirja tai yksittäinen asia voidaan tarkastaa heti kokouksessa.

11 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Kokouspöytäkirjojen nähtävänäpitäminen vuonna 2011 TEK 8 Kuntalain 63 :n ja hallintosäännön 31 :n mukaan toimielimen pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tms. valitusosoituksineen pidetään tarkastuksen jälkeen yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä on ennakolta vähintään yhtä päivää aiemmin ilmoitettu. Hallintokuntien pöytäkirjojen nähtävänäpitoa on yhte näis tetty siten, että kunkin hallintokunnan pöytäkirjat pidetään nähtä vänä ko kousviikon perjantaina klo 9:00-11:00 toimielimen pöytä kir janpitäjän toimistossa. Mikäli kaupungintalo on ao. päivä nä sul jettuna, nähtävänäpitopäivä siirtyy seuraavaksi kaupungin talon aukiolopäiväksi. Tekninen lautakunta päättää pitää pöytäkirjan yleisesti nähtävänä kokousviikon perjantaina klo 9:00-11:00 pöytäkirjanpitäjän toimistossa. Mikäli kaupungintalo on ao. päivänä suljettuna, nähtävänäpitopäivä siirtyy seuraavaksi kaupungintalon aukiolopäiväksi.

12 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjojen nähtävänäpitäminen vuonna 2011 TEK 9 Kuntalain 63 :n mukaan toimielimen pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen sen jälkeen, kun se on tarkastettu, pidettävä kaupungintalolla tai muussa sopivassa paikassa yleisesti nähtävänä. Tästä on edeltäpäin ilmoitettava si ten kuin kaupungin ilmoitukset julkaistaan. Mitä edellä on säädetty koskee vastaavasti kaupungin muunkin viranomaisen pöytäkirjaa, mikäli asianomainen viranomainen katsoo nähtävänäpitämisen tarpeelliseksi. Tekninen lautakunta päättää pitää viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat yleisesti nähtävänä jokaisen viikon perjantaina klo 12:00-15:00 kaupungintalolla ao. viranhaltijan työhuoneessa. Mi käli kaupungintalo on ao. päivänä suljettuna, nähtävänäpitopäivä siirtyy seuraavaksi kaupungintalon aukiolopäiväksi.

13 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Sisäinen valvonta / Sisäinen tarkastus TEK 10 Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kaupunginhallitus. Kuntalain mukaan tilintarkas tajan tehtävänä on sisäisen valvonnan asianmukaisuuden tarkas taminen. Sisäinen valvonta voi olla ennalta ohjaavaa, toimintaru tiineihin sisältyvää jatkuvaa toimintojen ja varojen käytön seuran taa tai jälkikäteen tapahtuvaa valvontaa. Sillä pyritään toiminnan tuloksellisuuden ylläpitämiseen, edistämiseen ja toteamiseen, kirjanpidon ja muiden informaatiojärjestelmien luotettavuuden var mistamiseen, erehdysten, virheiden ja väärinkäytösten ennaltaeh käisyyn ja toteamiseen sekä varojen huolellisen ja taloudellisen hoidon turvaamiseen. Sisäisen valvonnan käsite ei rajoitu vain perinteiseen rahatalouteen ja siihen liittyvään hallinnolliseen valvontaan, vaan kattaa laajemmin johdon valvonnan. Pudasjärven kaupungin sisäisen valvonnan ohjeen kohdan 6.2. mukaisesti toimielimen keskuudestaan valitseman kah den jäsenen on vä hin tään kerran vuodessa ennalta ilmoittamatta tarkastettava teh tävä alueensa kassat ja pankkitilien varat sekä sen hallussa olevat ar vopaperit ja vakuudet, saatavien perinnät ja varastot. Tarkas tuk sista on annettava kertomus kaupunginhallitukselle, ao. toimielimelle ja talousjohtajalle. Tekninen lautakunta päättää valita kaksi henkilöä sisäisen valvonnan ohjeiden edellyttämään tarkastustehtävään vuodeksi Tekninen lautakunta valitsi po. tarkastustehtävään vuodeksi 2011 jäsenet Joonas Baas ja Paavo Kortetjävi.

14 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Virat / Tarkastusinsinöörin virka 1059/03/05/2011 TEK 11 Oulunkaaren kuntayhtymän teettämän selvityksen (Rakentamiskäytäntöjen ja niihin liittyvien palveluiden kehittäminen) mukaan Pudasjärven rakennusvalvonnassa on 0,5 teknisen henkilön vaje. Selvityksen mukaan rakennusvalvonnan teknisen henkilöstön tarve on 2, kun se tällä hetkellä on 1,5 henkilöä. Nykyinen osa-aikatyötä tekevä rakennustarkastaja on jäämässä eläkkeelle tammikuussa 2013, mutta kertyneiden lomien ja eläkevapaiden vuoksi työstä poisjääminen tapahtuu jo kesällä Ko. rakennustarkastajan viran täyttäminen tarkastellaan myöhemmin erikseen. Hallintosäännön 12 :n mukaan asianomainen toimielin päät tää muun kuin johtosäännöissä mainittujen vakinaisen henki lös tön ottamisesta. Kiinteistöpäällikkö on anonut alkaen vuoden mittaista vuorotteluvapaata, joten tuleva tarkastusinsinööri hoitaisi osittain kiinteistöpäällikön tehtäviä. Myöhemmin tehtävät painottuvat rakennusvalvonnan tehtäviin. Viran kelpoisuusehtona on AMK-tutkinto tai aikaisempi talonrakennuksen opintosuunnalla suoritettu insinöörin tai teknikon tutkinto sekä voimassa olevassa maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa määritelty rakennustarkastajan kelpoisuus sekä riittävää kokemusta rakennussuunnitteluun ja rakennustyön suo ritukseen liittyvissä tehtävissä. Palkkaus ja muut ehdot määräytyvät Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) mukaan. Kaupunginhallitus on kokouksessaan perustanut tarkastusinsinöörin viran alkaen sekä antanut tekniselle lautakunnalle oikeuden julistaa virka avoimeksi ja valita henkilön ko. virkaan. Asian on valmistellut tekninen johtaja Ritva Kinnula Tekninen lautakunta päättää julistaa tarkastusinsinöörin viran haettavaksi.

15 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Kaatopaikan sulkemistyön rakennuttajan loppuraportti 156/10/35/2009 TEK 12 Kurenalan kaatopaikan sulkemisesta on laadittu rakennuttajan eli Pudasjärven kaupungin toimesta loppuraportti. Tekninen johtaja ehdottaa Kurenalan kaatopaikan sulkemistyön pääurakoitsijana toimi Niska & Nyyssönen Oy. Tilaajan toimesta sulkemistyön laadunval vonnan suoritti Ramboll Finland Oy. Pudasjärven kaupunki on antanut kaatopaikkatoiminnan lopettamiseen ja sulkemistyöhön liittyvän euron vakuuden. Suljetulla kaatopaikalla toteutetaan sulkemistyön jälkeistä tarkkailuohjelmaa, joka on määritelty Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen antamassa päätöksessä /1196Y Tarkkailua suorittaa Pöyry Finland Oy, joka raportoi tarkkailutulokset vuosittaisessa yhteenvetoraportissa. Tarkkailuraporttien mukaan kaatopaikasta ei ole aiheutunut ympäristölle ongelmia tai vaaraa, joten Ely-keskukselle voitanee esittää vakuuden pie nentämistä jälkitark kai lu kus tan nuk sia vastaavaksi euroon. Sulkemistyön loppuraportti jaetaan lautakunnan jäsenille esityslistan mukana. Asian on valmistellut maarakennusmestari Erkki Moilanen. Tekninen lautakunta päättää 1) hyväksyä Kurenalan kaatopaikan sulkemistyön rakennuttajan laatiman loppuraportin 2) esittää Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskukselle vakuussumman pienentämistä euroon jälkitarkkailukustannuksia vastaavaksi.

16 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätösten ottaminen teknisen lautakunnan käsiteltäväksi TEK 13 Kuntalain 51 :n sekä kaupungin hallintosäännön 32 :n (kaupun ginhallituksen, lautakunnan ja viranhaltijan otto-oikeus) määräys ten mukaisesti lautakunnalle on toimitettu seuraavat viranhaltija päätöspöytäkirjojen jäljennökset: 1) Vs. teknisen johtajan päätökset :t ; 10 kpl vakuuksien hyväksymispäätöstä ja 7 kpl vakuuksien palauttamispäätöstä. Tekninen lautakunta päättää todeta, ettei edellä mainittuja viranhaltijapäätöksiä Kuntalain 51 :n edellyttämässä järjestyksessä oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

17 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Tiedoksisaatettavat asiat TEK 14 Tekniselle lautakunnalle tiedoksi ovat saapuneet seuraavat päätökset ja kirjelmät: 1) Kaupunginhallituksen puheenjohtajan päätös ; Otto-oikeuden käyttäminen teknisen lautakunnan päätöksestä / Vesimaksun alennushakemus / Kalevi Marttila. 2) Helmi Hiitolan kirje jätehuollosta. 3) Otteet valtuuston pöytäkirjasta ; Talousarvio vuodelle 2011 ja taloussuunnitelma vuosille ; Talousarvion toteutuminen ; Pudasjärven kaupungin uudet jätehuoltomääräykset - 74; Jätetaksat ; Investoinnit v / Määrärahojen tarkennukset. 4) Maankäyttöinsinöörin päätös ; Määräalan myyminen / Tuomaala Pentti ja Silva. Tekninen lautakunta merkitsee em. päätökset ja kirjelmät tietoonsa saatetuiksi ja toteaa, etteivät ne anna aihetta lisätoimenpiteisiin.

18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Syötteen järvihankkeen tarkkailutehtävät 220/10/99/2009 TEK 152 Tekninen toimi on kilpailuttanut Syötteen järvi hank keen rakentamisaikaisen ja optiona käytön aikaisen vesistö- ja kalatalouden tark kai lu tehtävät. Hankinnassa on noudatettu kuntalakia ja Pudasjärven kaupungin hankintaohjetta sekä kansallisen kynnys ar von alit ta vaa han kin tata paa. Hankintamenettely on ollut rajoitet tu. Tarjouspyynnöt lähetettiin seuraaville; Lapin Vesitutkimus Oy, Pöyry Environment Oy, Ekomac Ky ja Suomen ympäristöpalvelu Oy. Tarjoukset tuli toimittaa klo mennessä. Tarjouksensa määräaikaan mennessä jättivät; Lapin Vesitutkimus Oy ja Pöyry Environment Oy. Ekomac Ky ja Suomen ympäristö palvelut Oy ilmoittivat etteivät jätä tarjoustaan. Tarjousvertailu säilytetään tarjousasiakirjojen mukana. Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Syötteen järvi hank keen ra kennusaikaisten tarkkailutehtävien toteuttajaksi Lapin Vesitutkimus Oy:n edullisimman tarjouksen perusteella hintaan 4664,00 euroa (alv 0%) ja option käyttöönotosta sovitaan erikseen sen jälkeen kun hanke on valmistunut. Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. TEK 15 Syötteen järven - Luppoveden rakentamishankkeen maarakennustöiden ja lumetusjärjestelmän urakan vas taan ot to tarkastus on pi detty Ympäristöluvan mukaan luvan saajan (kaupungin) on tarkkailtava lumetusvesialtaan vedenkorkeuksia ja virtaamia, Latvanaamankaojan vedenkorkeuksia ja vedenlaatua, töiden vaikutuksia vesistössä, päivittäin altaasta otettuja vedenottomääriä sekä hankkeen vaikutuksia hakemuksessa merkityn lähteen antoisuuteen ja veden laatuun. Tarkkailu on Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen mukaan tarpeen, jotta voidaan todeta vedenkorkeuden ja sitä kautta virtaaman lyhytaikaiset muutokset. Tämä on tar peen erityi sesti ojan purotaimenkannan turvaamiseksi. Teknisen lautakunnan tekemän päätöksen mukaan option käytöstä sovitaan erikseen, kun hanke on valmistunut.

19 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Lapin Vesitutkimus Oy:n optiot käytönaikaisesta tarkkailusta vuosille ovat yhteensä ,58 euroa (alv 0 %) sekä lisäk si mah dollinen palvelujen tuottajahintaindeksin korotus. Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Lapin Vesitutkimus Oy:n tarjouksen mukaiset käyttöön liittyvät tarkkailutehtävät vuosille

20 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Lausunto / Jaurakkajärven ranta-asemakaavoitus 1041/08/15/2010 TEK 16 Kaupunginhallitus pyytää teknisen lautakunnan lausuntoa päivätystä Jaurakkajärven ranta-asemakaavaehdotuksesta. Eh dotuksessa on tilalle osoitettu neljä omaran taista lomarakennus paik kaa, kool taan m2. Ajoyhteys tonteille tu lee kan ta tie 78:lta Aho lantien kautta. Tonteille on mahdollisuus rakentaa lomarakennuksen lisäksi talousrakennus ja saunarakennus. Ra ken nusoi keutta ton teilla on 150 kerros ne liö met riä, jos ta loma raken nukseen saa käyttää enintään 120 ker rosne liö met riä. Ra kennus paikkojen ulkopuolinen osa tilasta on osoi tet tu maa- ja met sä ta lous maak si ja lähivirkistysalueeksi. Rantaan on osoitettu yhteinen venevalkama-alue. Kaavaehdotuskartta jaetaan esityslistan mukana. Asian on valmistellut maankäyttöinsinööri Markku Mattinen, puh Tekninen lautakunta päättää lausuntonaan kaupunginhallitukselle, ettei sillä ole huomautettavaa ranta-asemakaavaehdotuksesta.

21 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKU- KIELTO Seuraavista päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta (KuntaL 91 ): Pykälät: 1-2, 11, Jäljempänä mainittuihin päätöksiin, joista voidaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus, ei saa hakea muutosta valittamalla (KuntaL 89 :n 1 mom.). Seuraaviin päätöksiin muutoksen hakeminen valittamalla on muutoin kielletty (pykälä ja peruste): OIKAISUVAATIMUS Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälät: 3-10, 12 Oikaisuvaatimusviranomainen: Pudasjärven kaupunki Tekninen lautakunta Varsitie 7 PL 10, Pudasjärvi Oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje liitetään pöytäkirjanotteeseen. MARKKINAOIKEUS ' Huom! Päätökseen ei saa hakea muutosta Kuntalain (356/1995) eikä hallintokäyttölain (586/1996) nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) vastainen. Asia voidaan siltä osin saat taa markkinaoikeuden käsiteltäväksi. MARKKINAOIKEUS Postiosoite: PL 118, HELSINKI Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3 Puh Faksi päivää

22 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vai se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Hallintovalituksella muutosta voi hakea vain asianosainen. Valitusviranomainen: OULUN HALLINTO-OIKEUS Isokatu 4, OULU PL 189, OULU puh Telekopio Kunnallisvalitus: pykälät Hallintovalitus: pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite, postiosoite, pykälät, valitusaika Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista (kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi tai päätös saatettu asianosaiselle tiedoksi). Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan tai muun valituskirjelmän laatijan nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet. Valittajan laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisesta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä tarvittaessa valtakirja (HLL 21 ). Valituskirjat on toimitettava yllä mainitulle valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 89 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

23 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 148

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 148 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 148 Tekninen lautakunta 12.05.2011 AIKA 12.05.2011 klo 17:00-17:57 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 112 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 246

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 246 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 246 Tekninen lautakunta 04.10.2012 AIKA 04.10.2012 klo 16:30-18:10 PAIKKA Puikkarin neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 146 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 80

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 80 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 80 Elinympäristövaliokunta 08.09.2014 AIKA 08.09.2014 klo 16:00-17:50 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 165 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 179

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 179 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 179 Kaupunginhallitus 14.04.2015 AIKA 14.04.2015 klo 16:00-19:00 PAIKKA Pohjantähden yläkerran kokoustila KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 99 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 Tekninen lautakunta 08.05.2014 AIKA 08.05.2014 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166 Tekninen lautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 13:00-15:55 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 Tekninen lautakunta 17.08.2015 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 71 45 TALOUDEN TOTEUTUMA AJALTA

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 05.02.2015 AIKA 05.02.2015 klo 18:30-20:40 PAIKKA Tekniikkakeskus, ent. valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Pöytäkirjan tarkastaminen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2014 410

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2014 410 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2014 410 Kaupunginhallitus 06.05.2014 AIKA 06.05.2014 klo 17:00-18:37 PAIKKA Pohjantähden yläkerran kokoustila KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 194 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 210

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 210 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 210 Tekninen lautakunta 27.11.2014 AIKA 27.11.2014 klo 13:00-16:20 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 124 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 143

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 143 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 143 Tekninen lautakunta 21.08.2014 AIKA 21.08.2014 klo 13:00-16:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 85 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1. Elinkeino- ja maaseutujaosto 05.05.2011

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1. Elinkeino- ja maaseutujaosto 05.05.2011 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 Elinkeino- ja maaseutujaosto 05.05.2011 AIKA 05.05.2011 klo 19:00-20:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2011 210. Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen kokoushuone, Puro. Nimi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2011 210. Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen kokoushuone, Puro. Nimi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2011 210 Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA 01.12.2011 klo 16:00-17:45 KOKOUSPAIKKA Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen kokoushuone, Puro OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117 Sivistyslautakunta 07.08.2013 AIKA 07.08.2013 klo 18:30-19:36 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600 Kunnanhallitus 29.12.2014 AIKA 29.12.2014 klo 18:30-19:13 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 382 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40. Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN RAKENTAMINEN;

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40. Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN RAKENTAMINEN; KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40 Yhdyskuntalautakunta 15.05.2012 AIKA 15.05.2012 klo 17:30-19:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189 Kunnanhallitus 26.06.2014 AIKA 26.06.2014 klo 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot