Työterveyslaitos Työturvallisuusrikos ja yhteisövastuu muuttuvassa työelämässä Liisa Lähteenmäki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työterveyslaitos. 14.05 14.30 Työturvallisuusrikos ja yhteisövastuu muuttuvassa työelämässä Liisa Lähteenmäki"

Transkriptio

1 Työryhmäkoordinaattorit: Minna Janhonen & Kaisa Eskelinen Työterveyslaitos Torstai , klo , Linna, RH Avaus Minna Janhonen & Kaisa Eskelinen Työturvallisuusrikos ja yhteisövastuu muuttuvassa työelämässä Liisa Lähteenmäki Verkostoyhteistyön muotoutuminen julkisen ja 3. sektorin välillä Espoon keskuksen kehittämisessä Ossi Salin Globalisaatio ja teknologian kehitys ammatillisen laaja-alaistumisen kehyksenä metallialalla Arja Haapakorpi Tauko Työskentely tuotekehitysverkostossa: rajakohteiden merkitys yhteistyösuhteiden muodostumisessa ja yhteistyön organisoimisessa Meri Jalonen Projektinhallinnan kehittäminen verkostossa yksittäisiä parannuksia vai organisaation toimintatavan tarkastelua? Heli Heikkilä How to lead a network? Minna Janhonen Yhteenveto ja loppukeskustelu 1

2 Liisa Lähteenmäki Turun yliopisto Anne Alvesalo-Kuusi Turun yliopisto Työturvallisuusrikos ja yhteisövastuu muuttuvassa työelämässä Vuonna 1995 työturvallisuusrikos kriminalisoitiin ensi kertaa rikoslaissa ja vuonna 2003 tehtiin merkittävä rikosoikeudellinen uudistus, kun oikeushenkilön rangaistusvastuu ulotettiin koskemaan myös työturvallisuusrikoksia. Kun aikaisemmin rangaistusvastuu voitiin kohdistaa vain yksilöön, oli se lakiuudistuksen myötä mahdollista kohdistaa myös työnantajana toimivaan organisaatioon. Uudistuksilla on pyritty reagoimaan työelämässä tapahtuneisiin muutoksiin, kuten verkostomainen ja projektimainen työn organisointi ja vuokratyön käyttö, työn palveluvaltaistuminen ja alihankintaketjut, jotka rikkovat työyhteisöjen perinteisiä rajoja ja vaikeuttavat turvallisuuden hallintaa. Poliisin tietoon tulleiden työturvallisuusrikoksina kirjattujen tapausten määrä kasvoi vuodesta 1996 vuoteen 2010 yli kaksinkertaiseksi, vajaasta sadasta yli kahteen sataan kolmeenkymmeneen. Vuosina yhteisösakko tuomittiin työturvallisuusrikoksesta käräjäoikeuksissa kuitenkin vain 23 kertaa. Ajanjaksolla yhteisösakkotuomioiden tuomioiden määrä oli jo lähes nelinkertainen (86 kpl). Esittelemme tutkimusprojektia, jossa työturvallisuusrikosta ja yhteisövastuuta tarkastellaan kahden näkökulman pohjalta: millä tavoin uudet työn organisointimuodot ja niihin liittyvä työturvallisuusvastuun pirstaloituminen ja toisaalta työturvallisuuden hallintaa ja vastuuta koskevat muutokset näyttäytyvät työturvallisuusrikosta ja yhteisövastuuta koskevissa lainsäädäntöprosesseissa ja itse säännösten toimeenpanossa. Kysymme muun muassa: Minkälaisia käsityksiä vastuusta, työturvallisuudesta ja turvallisuuden hallinnasta käydyt lainsäädäntökeskustelut heijastavat? Miten nämä käsitykset realisoituvat tuomiolauselmissa? Millaisissa tilanteissa oikeushenkilön rangaistusvastuu on syntynyt ja millaisissa tapauksissa yhteisösakkovaatimus on hylätty? Aineistomme koostuu eduskunnan arkistosta valikoitavista valtiopäiväasiakirjoista ja säädöskokoelmasta sekä vuosina käräjäoikeuksissa käsiteltyjen sellaisten työturvallisuusrikosten tuomioista ja tuomiolauselmista, joissa yhteisösakko on tuomittu tai hylätty. Tutkimushanke pyrkii tuottamaan analyysivälineitä monitahoistuvien työyhteisöjen toimintaan, turvallisuuteen ja tuottavuuteen vaikuttavien säätelyprosessien ja oikeudellisten ratkaisujen arvioimiseksi. Lainsäädännön ja tuomioistuinratkaisujen analyysi auttaa organisaatioita ymmärtämään työturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja lisää mahdollisuuksia toimia toisin. 2

3 Ossi Salin & Kaija Pesso Laurea ammattikorkeakoulu Verkostoyhteistyön muotoutuminen julkisen ja 3. sektorin välillä Espoon keskuksen kehittämisessä Tarkastelemme tutkimuksessamme sitä, millä tavoin julkisen ja kolmannen sektorin verkostomainen työ näyttäytyy Espoon keskuksen alueen ja palvelujen kehittämisessä. Tällaisia yhteistyön muotoja voidaan kuvata välitasossa toimimiseksi. Tutkimus on osa Ympäristöministeriön rahoittamaa Valittavat, välittävät verkostot -tutkimushanketta ( ). Verkostomaiselle työlle on ominaista, toimijoiden ja tavoitteiden moninaisuus, keskinäinen riippuvuus, pysyvät tai tilapäiset yhteistyön muodot ja aito vuoropuhelu. Teoreettinen viitekehyksemme rakentuu policy-verkostojen, sosiaalisten areenojen ja maailmoiden sekä dialogisuuden näkökulmista. Policyverkostossa on keskeistä yksityisen ja julkisen sektorin osallistuminen verkostomaiseen työskentelyyn Sosiaaliset maailmat ovat ryhmiä tai verkostoja, joilla on yhteiseksi koettuja päämääriä, sitoumuksia ja resursseja sekä yhtenäisiä tapoja käsitteellistää ja organisoida sosiaalista maailmaa. Sosiaaliset areenat viittaavat puolestaan tilanteisiin ja alueisiin, joissa ihmiset toimivat. Dialogisuutta tarkastellaan tutkimuksessa verkoston toiminnan ominaisuutena. Tutkimuskysymyksemme ovat: Millaiset tekijät motivoivat verkostotoimijoiden yhteistyötä, miten verkostoyhteistyötä kuvaillaan ja miten yksityisen ja julkisen sektorin toimijoiden yhteistyö on muutoksessa? Tutkimusaineisto on kerätty osana toimintatutkimusta haastattelemalla seitsemää Espoon keskuksen toimijaa lumipallo-otannalla. Aineistonanalyysimenetelmänä on verkostoanalyysi, jossa on sovellettu konstruktivistista situationaalista analyysia. Haastateltavat kuvasivat verkostoyhteistyötä hyväksi, jota leimasi epämuodolliset vuorovaikutussuhteet. Esille tuli hyvät tyypit, jotka arvostavat samaa päämäärää ja saavat asioita aikaiseksi. Verkostoyhteistyötä motivoivat yhteiseksi koetut tavoitteet. Toisaalta toimijat hakivat yhteiseksi koetun tavoitteen saavuttamisella ratkaisuja omiin haasteisiinsa. Järjestöt kokivat ajoittain mustasukkasuutta ja kilpailua yhteistyöstä julkaisen sektorin kanssa. Julkinen sektori haluaisi selkiyttää palvelujen rakennetta yksityisen sektorin kanssa. Järjestöt ja yhdistykset eivät motivoidu palvelujensa kilpailutukselle. 3

4 Arja Haapakorpi Helsingin yliopisto Globalisaatio ja teknologian kehitys ammatillisen laaja-alaistumisen kehyksenä metallialalla Metallialan ammatti- ja tehtävärakenteessa on tapahtumassa radikaaleja muutoksia; taustalla on kustannustehokkuuteen perustuvaan työnjakoon, teknologiaan ja toimialan sekä markkinoiden kansainvälistymiseen liittyviä tendenssejä. Globalisaatio, kustannustehokas työnjako ja teknologian muutos ovat yhteydessä toisiinsa, eli esimerkiksi työnjakoa toteutetaan globaalisti kustannustehokkuuden nimissä ja teknologia muuttaa kustannustehokkuuden kriteereitä. Metallialan kansainvälistyminen on moninaisempaa ja laajempaa kuin julkisuudessa esille tuotu tuotannon ulkoistaminen matalan palkkatason maihin. Esimerkiksi samoja tuotteita saatetaan tehdä eri maissa ja maanosissa, mikä liittyy markkinoiden läheisyyden merkitykseen. Kustannustehokkuus ei myöskään tarkoita halvinta hintaa, vaan edullisinta vaihtoehtoa tietynlaisessa arvonketjussa/työnjaollisessa rakenteessa. Tehtävärakenteet eriytyvät osin globaalisti, mikä rakenteistaa ammatteja myös Suomessa. Teknologiset innovaatiot hävittävät ja muuttavat metallialan ammatteja Suomessa. Automaation vaikutukset ulottuvat työpaikkojen ja tehtävien katoamisesta toimenkuvien monialaistumiseen. Toimialojen integroituminen ja sulautettu ohjelmointi muuttavat metallialan suunnittelua, tuotantoa ja palveluita, sillä mekaanisen koneen sijaan työn kohteena on useita elementtejä (sähkö, mekaniikka jne.) sisältävä laite, laitteisto tai järjestelmä, jonka rakentaminen ja ohjaus on tietokonevälitteistä. Ammattiryhmissä nämä kehityskulut näkyvät eri tavoin: monialaisuus ja ICT-osaamisen keskeisyys muokkaavat suunnittelua, palveluita ja tuotantoa eri tavoin. Esityksessä tarkastellaan metallialan ammattien laaja-alaistumista globaalissa toimintaympäristössä. Esitys pohjautuu tutkimukseen Ammattien laaja-alaistuminen ja sen työpoliittinen merkitys ( ). Tutkimuksen toteuttivat Arja Haapakorpi ja Jussi Onnismaa ja se oli Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama. 4

5 Meri Jalonen Aalto-yliopisto Työskentely tuotekehitysverkostossa: rajakohteiden merkitys yhteistyösuhteiden muodostumisessa ja yhteistyön organisoimisessa Verkostoja on yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa pidetty ihmisten välisinä, sosiaalisiin suhteisiin perustuvina rakenteina ja toiminnan organisaatiomuotoina. Erityisesti tieteen- ja teknologian tutkimuksessa on kuitenkin osoitettu inhimillisen toiminnan rakentuvan myös erilaisten artefaktien esineiden, teknologioiden ja käsitteiden hyödyntämiselle. Näin ollen artefaktit ovat merkittävässä osassa verkostojen syntymisessä ja ylläpitämisessä (Latour 2005). Miettisen ym. (2006) ehdottaman kohteellisen verkostokäsitteen mukaan verkostot ovat esineellis-sosiaalisia toimintajärjestelmiä, jotka ovat järjestäytyneet verkoston jakaman yhteisen kohteen, kuten uuden tuotteen, tuottamiseksi. Verkoston elementtien väliset suhteet perustuvat kohteen tavoittelun lisäksi sen tuottamisen edellyttämiin välineisiin, työnjakoon ja osaamiseen. Tarkastelen tutkimuksessani työskentelyä tuotekehitysverkostossa, joka syntyi uudenlaisen pakkauksen ja sen tuotantoprosessin kehittämiseksi. Verkosto muodostui vaiheittain tuotekehitysprosessin edetessä: alussa yhteistyötä tehtiin yrityksen tuotekehitysyksikön ja yliopistojen välillä, myöhemmin mukaan tuli alihankintayrityksiä. Tuote- ja prosessi-innovaation luominen oli tuotekehitysprosessin osallistujien yhteinen kohde, jonka ympärille verkosto rakentui sitä mukaa kun uutta osaamista ja materiaalisia resursseja tarvittiin. Esitän että kehitettävä pakkaus ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet houkuttelivat erilaisia toimijoita osallistumaan tuotekehitystyöhön ja liittymään verkostoon. Prosessin edetessä tarvittiin myös erilaisia prototyyppejä ja teknologioita, joiden kehittämisen kautta uusia kumppaneita tuli mukaan verkostoon. Sekä kehitettävä pakkaus että muut artefaktit toimivat siis rajakohteina (boundary objects) osallistuen yhteistyösuhteiden muodostamiseen sekä työskentelyn organisointiin tuotekehitysverkostossa (vrt. Star & Griesemer 1989). Lisäksi joillakin verkostokumppaneilla oli aiempaa kokemusta yhteistyöstä, mikä auttoi verkoston yhteistyösuhteiden rakentamisessa. Tutkimus perustuu tuotekehitysprosessin kulkua ja osallistujien toimintaa koskeviin haastatteluihin. Haastateltavat 17 henkilöä työskentelivät eri työtehtävissä pakkausyrityksessä, pilottiasiakkaalla sekä muissa yhteistyöyrityksissä osallistuen tuotekehitysprosessiin. Lähteet Latour, B. (2005). Reassembling the Social: An introduction to actor-network theory. Oxford: Oxford University Press. Miettinen, R., Toikka, K., Tuunainen, J., Lehenkari, J., & Freeman, S. (2006). Sosiaalinen pääoma ja luottamus innovaatioverkoissa. Tutkimusraportteja 9. Toiminnan teorian ja kehittävän työntutkimuksen yksikkö, Helsingin yliopisto. Star, S. L., & Griesemer, J. R. (1989). Institutional ecology, translations and boundary objects: Amateurs and professionals in Berkeley s Museum of Vertebrate Zoology, Social Studies of Science, 19(3),

6 Heli Heikkilä Työterveyslaitos Projektinhallinnan kehittäminen verkostossa yksittäisiä parannuksia vai organisaation toimintatavan tarkastelua? Monilla aloilla työ on projektimuotoista; arkea leimaavat aikataulupaineet ja viivästymisistä aiheutuvat hankaluudet. Työntekijän kalenteriajasta kilpailevat päällekkäiset hankkeet. Aikatauluhaasteita lisää se, että projektit toteuttaa usein yhden toimijan sijaan kokonainen verkosto, jossa erilaiset intressit ja toimintalogiikat kohtaavat. Myös asiakkaat ovat aiempaa aktiivisemmassa roolissa ja vaikuttamassa aikatauluihin toiveineen. Työelämä on vuosikymmenien saatossa monin tavoin muuttunut, mutta projektinhallinta ja johtaminen organisaatioissa eivät välttämättä ole kehittyneet samassa tahdissa. Schaupp et al. (2013, 21) mukaan teknologisten innovaatioiden myötä työhön on saatu uusia välineitä ja toimintatapoja, mutta muutos on monilla aloilla keskeneräinen: esimerkiksi johtamisessa on tunnistettavissa periaatteita, jotka perustuvat pitkään vallalla olleen massatuotannon logiikkaan. Massatuotannolle tyypillistä on esimerkiksi työtehtävien tarkka standardointi ja pyrkimys toiminnan ennustettavuuteen etukäteissuunnittelun avulla. (Schaupp et al ) Projektit mielletään selkeiksi työkokonaisuuksiksi, jotka etenevät alusta loppuun suunnitelman mukaisesti. Toisaalta esimerkiksi IT-alalla on havahduttu perinteisten projektinhallintakeinojen riittämättömyyteen ja otettu käyttöön ketteriä projektinhallintamenetelmiä, joissa jo lähtökohtana on ajatus toiminnan epävarmuudesta ja vaihtelevuudesta. Projektit jaetaan osakokonaisuuksiin, joiden etenemisen suunnittelusta annetaan vastuuta myös projektiryhmälle. (Hirkman et al ) Onnistuneessa projektinhallinnassa ei kuitenkaan ole kyse yksittäisten menetelmien valinnasta sinänsä. Organisaatioissa tarvitaan ensisijaisesti työkaluja kokonaistoiminnan analyysiin: mitä projektien pulmat kertovat työn muutoksesta sekä organisaation koko toimintamallista kehittämistarpeineen? Työterveyslaitoksen Rajoja rikkova työ -hankkeessa kehitettiin rakennusalan suunnittelutoimiston projektinhallintaa. Työskentely perustui kehittävään työntutkimukseen ja työtyyppi-käsitteeseen (Victor & Boynton 1998). Osallistujat haastettiin pohtimaan projekteja osana organisaation toiminnan kokonaisuutta ei yksittäisinä prosesseina, joiden sujuvuus on kiinni työntekijöiden sitoutumisesta, projektipäälliköiden napakkuudesta tai ohjeistuksen lisäämisestä. Mitä työskentelystä seurasi: oliko työtyypeistä kehittämisen tueksi? 6

7 Minna Janhonen Työterveyslaitos How to lead a network? Different kinds of social networks are replacing traditional workplaces and organizations as central unit of work. Group that carries out work tasks are changing. People that are put together are selected by purpose and defined by goal. This means that different kinds of professional, know-how based bonds are created between people. With this kind of network binding or bridging together people from different organizations, the issue of leadership is not unambiguous. How this kind of network can be lead after all? Lucia Crevani and her colleagues (2010) are saying that when examining how to lead a network, it is necessary to examine the leadership that takes place in co-operation between people. Furthermore, Joe Raelin (2011) is highlighting different modes of leadership that are taking place in social networks. He is pointing out the importance of sharing the control all over the organization. The new role of old, hierarchical leader is to facilitate the action and weave the network. His position is not in the middle of the action, but instead her/his most important task is to manage the boundary and to clear the way to others. Raelin (2011) is pointing out two new kind of control modes: peer control and self-control, which are taking place in every-day action of the network. In our study we examine how these new kinds of control modes are taking place in three different networks under study. One of them is presenting health care sector, and two others designing in construction industry in Finland. Preliminary results are showing that leaders really have new kinds of roles when participating social networks. Also the role of self-leadership is strong when network is central unit of work. It seems that everybody is a kind of a leader in social network. Results and their practical implications are discussed. 7

Toimintakonseptien muutokset, epäsynkronit ja työn häiriökuormitus - ratkaisuja yhteistyössä

Toimintakonseptien muutokset, epäsynkronit ja työn häiriökuormitus - ratkaisuja yhteistyössä Toimintakonseptien muutokset, epäsynkronit ja työn häiriökuormitus - ratkaisuja yhteistyössä Kirsti Launis Tuija Virtanen Riikka Ruotsala Loppuraportti Työsuojelurahastolle Työterveyslaitos Helsinki 2009

Lisätiedot

Ajan merkit mahdolliset maailmat Signs of the times possible worlds

Ajan merkit mahdolliset maailmat Signs of the times possible worlds Ajan merkit mahdolliset maailmat Signs of the times possible worlds 5.-6.3.2015 Helsingissä Helsingin yliopisto Abstraktikooste / Abstract book Sisällys 1 Crossing boundaries when making sense of agency:

Lisätiedot

Organisaation arvot ja liiketoiminnan tulos Joustava kyvykkyys talotekniikka-alalla

Organisaation arvot ja liiketoiminnan tulos Joustava kyvykkyys talotekniikka-alalla Julkaisu 584 Publication 584 Kari Viinisalo Organisaation arvot ja liiketoiminnan tulos Joustava kyvykkyys talotekniikka-alalla Tampere 2006 Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisu 584 Tampere University

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ. Joukkoistaminen ja verkon parvet nuorisotyön välineinä

OPINNÄYTETYÖ. Joukkoistaminen ja verkon parvet nuorisotyön välineinä OPINNÄYTETYÖ Joukkoistaminen ja verkon parvet nuorisotyön välineinä HypeCon-toiminta ja Impulssi-toimintamalli Mika Joensuu Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma YAMK (90 op) 04 / 2014 www.humak.fi

Lisätiedot

ARJA HAAPAKORPI JUSSI ONNISMAA. Ammattien laaja-alaistuminen ja sen työpoliittinen merkitys

ARJA HAAPAKORPI JUSSI ONNISMAA. Ammattien laaja-alaistuminen ja sen työpoliittinen merkitys ARJA HAAPAKORPI JUSSI ONNISMAA Ammattien laaja-alaistuminen ja sen työpoliittinen merkitys Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 41/2014 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ

Lisätiedot

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö Johanna Mononen Pro gradu -tutkielma Sosiaalihallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Toukokuu 2013 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Yhteistyöllä hyvinvointia

Yhteistyöllä hyvinvointia Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 31 Anna Karttunen, Aija Kettunen & Keijo Piirainen Yhteistyöllä hyvinvointia Järjestöjen välinen ja järjestö-kuntayhteistyö hyvinvoinnin lisääjänä

Lisätiedot

KEHITTÄVÄ MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ PROSESSINA

KEHITTÄVÄ MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ PROSESSINA TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS SARJA - SER. C OSA - TOM. 341 SCRIPTA LINGUA FENNICA EDITA KEHITTÄVÄ MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ PROSESSINA Lapsiperheiden varhaisen tukemisen

Lisätiedot

Vaikuttavuuskehikko ja indikaattorit

Vaikuttavuuskehikko ja indikaattorit Suomen Akatemian julkaisuja 6/08 Vaikuttavuuskehikko ja indikaattorit T tavuuden täisistä h Tässä rapor ja Tek arvioinnin k Rapor inno eli vaikut vaikut ys aattorit. V 99 Tarmo Report Lemola Evaluation

Lisätiedot

KAARINA TANTTU Palveluketjujen hallinta julkisessa terveydenhuollossa

KAARINA TANTTU Palveluketjujen hallinta julkisessa terveydenhuollossa KAARINA TANTTU Palveluketjujen hallinta julkisessa terveydenhuollossa Prosessilähtöisen toiminnan hallinta koordinoinnin näkökulmasta ACTA WASAENSIA No 176 Sosiaali- ja terveyshallintotiede 2 UNIVERSITAS

Lisätiedot

Mie teen vaan oman työni

Mie teen vaan oman työni JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 477 Seija Koskela Mie teen vaan oman työni Toimintatutkimus moniammatillisen yhteistyön ja ohjausosaamisen kehittämisestä JYVÄSKYLÄ STUDIES

Lisätiedot

TUIJA TOIVOLA Yrittäjyys verkostotaloudessa

TUIJA TOIVOLA Yrittäjyys verkostotaloudessa TUIJA TOIVOLA Yrittäjyys verkostotaloudessa Yksin tekemisestä verkostomaiseen toimintaan ACTA WASAENSIA No 144 Liiketaloustiede 60 Johtaminen ja organisaatiot UNIVERSITAS WASAENSIS 2005 ACTA WASAENSIA

Lisätiedot

PROJEKTISALKUN JOHTAMISEN LIIKETOIMINNALLISET HYÖDYT

PROJEKTISALKUN JOHTAMISEN LIIKETOIMINNALLISET HYÖDYT Karoliina Niiranen PROJEKTISALKUN JOHTAMISEN LIIKETOIMINNALLISET HYÖDYT Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 14.5.2014 Tekijä(t) Karoliina Niiranen

Lisätiedot

Liikenneviraston innovaatiotoiminnan kehittäminen

Liikenneviraston innovaatiotoiminnan kehittäminen Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Esa Hartman Liikenneviraston innovaatiotoiminnan kehittäminen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomiinsinöörin tutkintoa varten

Lisätiedot

Rikastuttava yhteistyö ja uudet toimintamallit

Rikastuttava yhteistyö ja uudet toimintamallit KATSAUS 317/2015 Rikastuttava yhteistyö ja uudet toimintamallit Innovaatioekosysteemi yhteiskunnan ajurina Pirjo Ståhle ja Mika Pirttivaara (toim.) 2 Pirjo Ståhle ja Mika Pirttivaara (toim.) Rikastuttava

Lisätiedot

M a r j a T o i v o n e n. Osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen tulevaisuudennäkymät 83/01

M a r j a T o i v o n e n. Osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen tulevaisuudennäkymät 83/01 M a r j a T o i v o n e n Osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen tulevaisuudennäkymät 83/01 ESR-julkaisut -sarja Päätoimittaja - Editor-in-Chief Riitta Kangasharju Toimitussihteeri - Editor Kimmo

Lisätiedot

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTE Kansalaisareenoilla vapaaehtoistoimintaa johtamassa! VALIKKO-verkoston osaamiskartoituksen tulkinnoista tulevaisuuden osaamistarpeisiin Marika Aro Järjestö- ja

Lisätiedot

Sosiologipäivät 2013 Odottamattomat seuraukset/oväntade konsekvenser 21. 22.3.2013, Turku Abstraktikooste

Sosiologipäivät 2013 Odottamattomat seuraukset/oväntade konsekvenser 21. 22.3.2013, Turku Abstraktikooste Sosiologipäivät 2013 Odottamattomat seuraukset/oväntade konsekvenser 21. 22.3.2013, Turku Abstraktikooste 1 Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot... 3 2 Arkiliikkumisen sosiologia... 5 3

Lisätiedot

Sociology Days 2013 Odottamattomat seuraukset/oväntade konsekvenser 21. 22.3.2013, Turku Abstract book

Sociology Days 2013 Odottamattomat seuraukset/oväntade konsekvenser 21. 22.3.2013, Turku Abstract book Sociology Days 2013 Odottamattomat seuraukset/oväntade konsekvenser 21. 22.3.2013, Turku Abstract book 1 Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot... 3 2 Arkiliikkumisen sosiologia... 5 3 Asumisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon esimiesten kokemuksia tietotekniikan hyödyllisyydestä työssään

Sosiaali- ja terveydenhuollon esimiesten kokemuksia tietotekniikan hyödyllisyydestä työssään Sosiaali- ja terveydenhuollon esimiesten kokemuksia tietotekniikan hyödyllisyydestä työssään Tietoa työstä TIETOTEKNIIKAN MAHDOLLISUUDET KÄYTÄNNÖN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JOHTAMIS- JA ESIMIESTYÖSSÄ

Lisätiedot

Moniäänisyyttä asiantuntijaorganisaation johtamiseen Case VTT

Moniäänisyyttä asiantuntijaorganisaation johtamiseen Case VTT VTT TIEDOTTEITA 2541 Paul Buhanist, Erkki Haramo, Katri Kallio, Tuukka Kostamo & Heli Talja Moniäänisyyttä asiantuntijaorganisaation johtamiseen Case VTT Dialogi-hankkeen loppuraportti VTT TIEDOTTEITA

Lisätiedot

Vastaava suuhygienisti ja vastaava hammaslääkäri: työparin kokemuksia esimiestyöstä

Vastaava suuhygienisti ja vastaava hammaslääkäri: työparin kokemuksia esimiestyöstä Riitta-Liisa Mäkelä Vastaava suuhygienisti ja vastaava hammaslääkäri: työparin kokemuksia esimiestyöstä Metropolia Ammattikorkeakoulu Suuhygienisti (AMK) Suun terveydenhuolto Opinnäytetyö 26.5.2014 Tiivistelmä

Lisätiedot

Kemikaalilaitosten verkostot ja niiden laajuus

Kemikaalilaitosten verkostot ja niiden laajuus Tukes-julkaisu 1/2010 Kemikaalilaitosten verkostot ja niiden laajuus Aki Ijäs TURVATEKNIIKAN KESKUS 2010 ISBN 952-5649-10-5 II TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Ympäristö- ja energiatekniikan

Lisätiedot

Innovaatiojohtaminen matkailunkehittämisyhtiöissä

Innovaatiojohtaminen matkailunkehittämisyhtiöissä Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketoiminta ja kulttuuri Imatra Hotelli ja ravintola - ala Matkailun koulutusohjelma Anne-Marie Koponen Innovaatiojohtaminen matkailunkehittämisyhtiöissä Opinnäytetyö 2013

Lisätiedot

Voimaantumisen mahdollistavan kontekstin luominen ja ylläpitäminen osaamista korostamalla. Tapaustutkimus Inarin kunnanvirasto

Voimaantumisen mahdollistavan kontekstin luominen ja ylläpitäminen osaamista korostamalla. Tapaustutkimus Inarin kunnanvirasto Voimaantumisen mahdollistavan kontekstin luominen ja ylläpitäminen osaamista korostamalla Tapaustutkimus Inarin kunnanvirasto Pirjo Kyrö Hallintotieteen pro gradu -tutkielma Lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Stakes 17.12.2007 Satu Korhonen ja Ilse Julkunen 1 Sisällys

Lisätiedot

KULJETUSYRITYKSET VERKOSTOISSA

KULJETUSYRITYKSET VERKOSTOISSA Oulun yliopisto Taloustieteiden tiedekunta LOGNET OSAAVAA HENKILÖSTÖÄ PK-YRITYSTEN LOGISTIIKKATEHTÄVIIN POHJOIS-SUOMESSA Ira Ahlstrand KULJETUSYRITYKSET VERKOSTOISSA SAATTEEKSI Kuljetusyritysten mahdollisuudet

Lisätiedot

HOITOTYÖN JOHTAJIEN TYÖHYVINVOINTIA TUKEVAT TEKIJÄT

HOITOTYÖN JOHTAJIEN TYÖHYVINVOINTIA TUKEVAT TEKIJÄT HOITOTYÖN JOHTAJIEN TYÖHYVINVOINTIA TUKEVAT TEKIJÄT Eva Tilander Terveyskasvatuksen pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Terveystieteiden laitos Syksy 2010 TIIVISTELMÄ Hoitotyön johtajien työhyvinvointia

Lisätiedot

Open Wave tutkimus avoimen innovoinnin mahdolisuuksista venealala

Open Wave tutkimus avoimen innovoinnin mahdolisuuksista venealala Länsi-Suomen muotoilukeskusmuova Open Wave tutkimus avoimen innovoinnin mahdolisuuksista venealala Open Wave-projektin tutkimusraporti MinnaJakobsson,JannePekkala& Annika Hissa AnneleEerola,JoukoMylyoja,Tatu

Lisätiedot

TIETOHALLINTOJOHTAJIEN KÄSITYKSIÄ TEHTÄVISTÄÄN JA OMASTA ROOLISTAAN TIETOHALLINNOSSA TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOISSA

TIETOHALLINTOJOHTAJIEN KÄSITYKSIÄ TEHTÄVISTÄÄN JA OMASTA ROOLISTAAN TIETOHALLINNOSSA TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOISSA TIETOHALLINTOJOHTAJIEN KÄSITYKSIÄ TEHTÄVISTÄÄN JA OMASTA ROOLISTAAN TIETOHALLINNOSSA TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOISSA Ritva Reponen Pro gradu-tutkielma Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto Itä-Suomen

Lisätiedot