NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1"

Transkriptio

1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Sivistyslautakunta KÄSITELLYT ASIAT Sivu 78 Sivistyslautakunnan osavuosikatsaus ajalle Lausunto luottamushenkilö- ja toimintaorganisaation uudistamisesta alkaen 80 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta 8 81 Nummenpään koulun lakkauttaminen alkaen Suomiehen koulun lakkauttaminen alkaen Sari Koivupalon oikaisuvaatimus varhaiskasvatuksen aluejohtajan päätöksestä nro Lasten kotihoidon tuen kuntalisän seuranta ajalla Varhaiskasvatuksen palveluseteli, seurantaraportti ajalta Koulujen johtokuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Kehitys- ja keskusteluasiat

2 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Sivistyslautakunta Aika klo 17:00-18:50 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Osallistujat Läsnä Korhonen Virpi, KESK puheenjohtaja Aronen Jari, PerusS jäsen Jalava Markku, KOK varapuheenjohtaja Lausvaara Tarja, KESK jäsen Palonen Eetu, PerusS jäsen Pispala Leni, VIHR jäsen Valli Mika, RKP jäsen Viitala-Aaltio Ritva, KESK jäsen Viljakainen Sanna, SDP jäsen Hirvonen Tiina esittelijä Hyvämäki Kirsi pöytäkirjan pitäjä Mattila Riina, KOK varajäsen Poissa Aittakallio Minna, KOK jäsen Oral Nezir, SDP jäsen Sandelin Marja-Leena kunnanhallituksen edustaja Peltonen Siiri nuorisolautakunnan edustaja Muut Luostarinen Kati valmistelija Sorvali Anu valmistelija Valimaa-Arotie Tarja valmistelija klo 17:00-17:55 Mäkinen Ville hallintosihteeri Muut saapuvilla olleet Hallikainen Monica asiantuntija klo 17:00-17:45 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eetu Palonen ja Leni Pispala Käsitellyt asiat 78-88

3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Allekirjoitukset Virpi Korhonen puheenjohtaja Kirsi Hyvämäki pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Eetu Palonen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Leni Pispala klo 9:00 alkaen Todistaa Kirsi Hyvämäki

4 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunnan osavuosikatsaus ajalle SIVIS 78 Kunnanhallituksen talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan hallintokunnat raportoivat talousarviovuoden aikana kunnanhallitukselle ja valtuustolle osavuosikatsauksilla talouden ja tavoitteiden toteutumisesta ja toimintansa vaikuttavuudesta. Osavuosikatsaus II annetaan kunnanhallitukselle ja valtuustolle ajalta II osavuosikatsauksessa hallintokunnat selvittävät sitovien toiminnallisten tavoitteiden ja talouden toteutumista alkuvuonna ja ennustavat koko talousarviovuoden toteutumisen. Raportissa selvitetään myös kunnan strategian ja erillisohjelmien, kuntayhtymien ja muiden yhteistyötahojen yhteishankkeiden ja muiden yhteistyötahojen yhteishankkeiden sekä näiden ohjeiden kohtien ohjelmien toteutumista. Sivistyslautakunnan osavuosikatsaus II on liitteenä (liite 1). Tämän hetken arvion mukaan kaikkien muiden tulosalueiden, paitsi koulutuspalveluiden, toimintakate toteutuu suunnitellusti talousarvion mukaisena. Tällä hetkellä arvioidaan, että koulutuspalveluiden toimintakate ylittyy n euroa. Ylitykset koostuvat - valmistavien luokkien kustannuksista (budjetoimattomia kustannuksia n euroa), jotka saadaan valtionavustuksina takaisin vuoden 2016 osalta vuonna Nurmijärvellä on tällä hetkellä viisi valmistavan opetuksen luokkaa. - valmistavien luokkien oppilaiden koulukuljetuskustannuksista (ylittyvät n euroa). Osavuosikatsauksessa raportoidaan lisäksi sivistyslautakunnalle lautakuntaan nähden sitovien tavoitteiden toteutumista tulosalueilla. Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ym pä ris töön ja ilmastonmuutokseen: Yritysvaikutusten arviointi: Esitys: Sivistyslautakunta päätää esittää kunnanhallitukselle liitteen 1 mukaisen osavuosikatsauksen ajalta Sivistyslautakunta esittää euron lisämäärärahaa koulutuspalveluiden tulosalueelle. Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Tiina Hirvonen, puh Päätös: Esitys hyväksyttiin. Päätökseen kuuluu liite 1.

5 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Sivistyslautakunta Lausunto luottamushenkilö- ja toimintaorganisaation uudistamisesta alkaen SIVIS 79 Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt hyväksyä uuden organisaatiomallin kunnan johtamisjärjestelmän jatkovalmistelun pohjaksi ja lähetti esityksen lausuntokierrokselle lauta- ja johtokuntiin sekä yhteistoimintamenettelyssä käsiteltäväksi. KH: n päätös liitteessä 2 ja organisaatiomalli liitteessä 3. Lausunnot pyydetään syyskuun 2016 loppuun mennessä. Sivistystoimialalla on valmisteltu luottamushenkilö- ja toimintaorganisaation uudistamisesta alkaen seuraava lausunto: Sivistyslautakunta pitää toimialojen määrää riittävänä, eli Sote-uudistuksen jälkeen kunnassa olisi ympäristö- ja sivistystoimialat. Lautakunnista sivistyslautakunnalla, kaavoituslautakunnalla ja teknisellä lautakunnalla on jatkossa selkeä rooli ja tehtävät. Sen sijaan elinvoimalautakunta, jonka alaisuudessa on matriisi/prosessi, ei löydä paikkaansa tai tehtäviä organisaatiomallista. Matriisissa/prosessissa oleva hallinto on varmasti myös jossain määrin toimiva. Toimialoille tulisi kuitenkin jäädä substanssiosaamista hallintoon liittyvissä asioissa sekä toimiala-asiantuntijoita, joiden sijoittuminen ei käy selville organisaatiomallista. Sivistyslautakunta pitää nykyistä sivistystoimialan rakennetta tulosalueineen on toimivana. Uudessa organisaatiomallissa matriisiin sijoitetut kirjasto- ja kulttuuripalvelut tulisi poistaa matriisista ja lisätä toimialalle. Yhdistetty koulutus- ja nuorisopalvelut on isohko tulosalue. Liikuntapalveluiden luonteva paikka olisi myös sivistystoimialalla. Niinpä sivistystoimiala voisi koostua kolmesta tulosalueesta: koulutuspalvelut, varhaiskasvatuspalvelut ja vapaa-ajan palvelut, joka sisältäisi kirjasto- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut ja liikuntapalvelut. Tämän organisaatiokaavion mukaan matriisissa/projektissa työskentelevällä henkilöllä voi olla ääritapauksessa jopa kolme esimiestä, joka tekee vastuista ja työskentelystä hankalaa, eikä välttämättä palvele käyttäjän eli kuntalaisen etuja. Sivistyslautakunta haluaakin korostaa, että uudessa organisaatiorakenteessa tulisi varmistaa, että kuntalainen ja palveluiden käyttäjä on keskiössä ja hänen tulee joka tilanteessa olla selvillä siitä, mihin tahoon tai henkilöön hänen täytyy kuntaan liittyvässä asiassa olla yhteydessä Uudessa organisaatiossa voisi olla prosesseissa asiat, jotka ovat toimialoille yhteisiä ja läpileikkaavat niiden toimintaa. Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ym pä ris töön ja ilmastonmuutokseen:-

6 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Sivistyslautakunta Yritysvaikutusten arviointi:- Esitys: Sivistyslautakunta antaa kunnanhallitukselle esittelytekstin mukaisen lausunnon luottamushenkilö- ja toimintaorganisaation uudistamisesta alkaen. Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Tiina Hirvonen, puh Päätös: Esitys hyväksyttiin. Päätökseen kuuluu liitteet 2-3.

7 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Sivistyslautakunta Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta SIVIS 80 Lastensuojelulaki (417/2007) astui voimaan Laissa to detaan, että kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun jär jes tämi sek si ja kehittämiseksi kunnan tai kuntien toimintaa koskeva suun ni tel ma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Suunnitelma on otet ta va huomioon kuntalain (365/1995) 65 :n mukaista ta lous arvio ta ja -suunnitelmaa laadittaessa. Lasten ja nuorten hy vin voin tisuun ni tel mal la ohjataan, johdetaan ja kehitetään lasten- ja nuorten hy vin voin ti työ tä kunnassa. Suunnitelman toteutumisesta ra por toidaan kerran vuodessa lasten ja nuorten palveluista vastaaville asian tun ti ja lau ta kun nil le mukaan lukien kuntasuunnittelulautakunta ja viedään tiedoksi kunnanhallitukselle. Nurmijärvellä Lasten ja nuor ten hyvinvointisuunnitelman toteutumista ohjaaja ja seuraa Lasten ja nuor ten hyvinvoinninohjausryhmä. Nurmijärven kunnanvaltuusto hyväksyi lasten ja nuorten hy vin voin tisuun ni tel man vuosille kokouksessaan ( 50). Suunnitelman toi men pi de osios sa on keskeisiksi painopistealueiksi nostettu suunnitelmaa val mis tel taes sa pidettyjen kuulemis- ja keskustelutilaisuuksissa sekä ke rä tyn tiedon pohjalta esiin nousseet kehittämisen teemat vuosille Pääpaino vuoden 2015 raportoinissa lautakunnille oli suunnitelman tunnettavuudessa. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ohjausryhmä linjasi kesäkuun 2016 kokousessaaan, että lautakunnille annettavassa 2016 raportissa pääpaino on toimenpiteiden toteutumissa. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan on kirjattu kuusi kehittämisen kohdetta ja niiden alle joukko toimenpiteitä. Kehittämisen kohteet ja niihin liittyvät toimenpiteet ovat: 1. Lasten ja nuorten harrastaminen a. Liikkuva koulu -hankkeen*) edistäminen Nurmijärvellä b. Välituntiliikunnan lisääminen - supervälitunti*) c. Päiväkotien liikuntaedellytysten parantaminen d. Harrasteliikuntatoiminnan kehittäminen e. Lähiliikuntapaikkojen rakentaminen, koulujen pihojen ja muiden liikkumista lisäävien paikkojen kehittäminen (esim. skeittipuistot) f. Kerhotoiminnan kehittäminen koulussa g. Seura-, järjestö- ja yhdistystoiminnan tukeminen h. Tietopaketti lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksista.

8 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Sivistyslautakunta Kouluruokailun kehittäminen a. Yhteistyössä Aleksian kanssa kehitetään toimintatapoja, joilla lapset ja nuoret pääsisivät kehittämään koko kouluruokailua. Erilaiset kokeilut. 3. Ennaltaehkäisevän ja varhaisen tuen palveluiden kehittäminen a. Nuorille suunnatun matalan kynnyksen toimintamallin suunnittelu ja toiminnan toteuttaminen -paikka, josta nuori saa palvelua ilman lähetettä (mm. yhdistetty päihde -ja mielenterveyspalvelu) b. Varhaiskasvatuksen psykologin viran perustaminen c. Sosiaali-, terveys- ja liikuntapalveluissa kehitetään ja kohdennetaan yhteistyössä nuorille suunnattuja palveluja siten, että ne kohdentuvat varhain ja tehokkaasti. d. Hyvinkään sairaanhoitoalueen kunnissa valmistuu nuorisopsykiatrian hoitopolku yhteistyössä erikoissairaanhoidon ja kuntien kanssa. e. Koulukahvilatoimintaa kehitetään edelleen ja tutkitaan mahdollisuuksia järjestää sitä kaikille yläkouluille (yhteistyö seurakunnan kanssa) f. Vahvistetaan vertaisryhmätoimintaa ennaltaehkäisevänä tukena (Maestro- ryhmät - Vertti- ryhmät) 4. Kannustavat kohtaamiset a. Ihmeelliset vuodet*) työtapojen ja ajattelutavan kehittäminen ja vahvistaminen, koulutukset henkilöstölle (alakoulut, varhaiskasvatus sekä neuvola- ja kouluterveydenhoitajat), konsultatiivisen tuen tarjoaminen arjen kasvattajille sekä moniammatillisesti toteutetut vertaisryhmät vanhemmille b. Huoli puheeksi -koulutukset, verkostomaiset työskentelytavat, yhdyspintatarkastelut, Omin jaloin -toiminta*) c Viestinnässä (kutsut, helmiviestit yms.) kiinnitetään huomiota lasten ja nuorten osallisuuteen omissa asioissaan (viestit lapsille ja nuorille selkeitä ja ymmärrettäviä) 5. Lasten ja vanhempien eroauttaminen a. Perheasioiden sovittelu, tuki vanhempien välisiin keskusteluihin lasten asioiden ja arjen käytäntöjen ratkaisemiseksi erotilanteessa. b. Peruspalveluiden toimijat saavat tarvittaessa asiantuntija-apua perhepalveluilta c. Koulutusta peruspalveluille perheoikeudellisista asioista

9 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Sivistyslautakunta d. Ero lapsiperheissä -koulutus peruspalveluille e. Kootaan tietopaketti erotilanteeseen liittyvistä asioista (vuoroasuminen, koulukuljetus, huoltajuusasiat..) f. Vanhemman neuvo- vertaistukiryhmä, toimintatapoja erovanhemmuuden kysymyksiin, vanhempien väliseen vuorovaikutukseen ja yhteistoimintaan. g. Lasten vertaistukiryhmät lapsille, joiden vanhemmat ovat eronneet Taikuri ryhmä vuotiaille ja Vetskari-ryhmä vuotiaille 6. Ryhmään kuulumisen ja yhteisön merkitys a. Kehitetään oppilaskuntatoimintaa sekä toimintatapoja, joissa lapsia ja nuoria kuullaan b. Monialaisesti toteutetut ryhmäytyspäivät seitsemäsluokkalaisille c. Kohdennetut, luokkakohtaiset ryhmäytykset tarvittaessa d. Opettajien koulutus, erityisesti luokanvalvojille suunnatut koulutukset e. Pienryhmät lasten havainnoinnin, kuulemisen ja kohtaamisen mahdollistajana. f. Koulutukset vertaissovittelusta (Miniverso) g. Opiskeluhuoltosuunnitelmaan kirjataan toimenpiteet yhteisöllisen opiskeluhuollon edistämiseksi, hyvien käytänteiden vaihtaminen ja jakaminen koulujen kesken Liitteeseen 4 on koottu tietoa toimenpiteiden toteutumisesta ja tavoista joilla niitä on toteutettu. Suurin osa kirjatuista toimenpiteistä on toteutunut ja osa ja vakiinnuttanut asemansa ja juurtunut jatkuvaksi toiminnaksi. Liitteeksi (liite 5) on koottu myös tiedossa olevia mittareita sekä toiminnasta kerättyä palautetta, jotka antavat viitteitä siitä miten toimenpiteet ovat vaikuttaneet ja mitä toimenpiteistä on seurannut. Suunnitelman seurantaa vaikeuttaa se, että Thl ei ole pystynyt toimittamaan kuntakohtaisia vastauksia vuoden 2015 kouluterveyskyselystä kahdeksas ja yhdeksäs luokkalaisten osalta. Lisäksi liitteessä 6 on kirjattu koonti helmikuussa pidetystä keskusteluillasta, jossa arvioitiin toimenpiteiden toteutumista ja niiden toimivuutta. Illan aikana työskenneltiin ryhmissä, joissa kehittämiskohteiden etenemistä oli pohtimassa lapsia, nuoria, huoltajia ja kehittämiskohteiden parissa toimivia työntekijöitä. Ryhmissä olivat keskusteluissa myös mukana lasten ja nuorten ohjausryhmän jäsenet sekä kunnan luottamushenkilöitä. Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ym pä ris töön ja ilmastonmuutokseen:- Yritysvaikutusten arviointi:-

10 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Sivistyslautakunta Esitys: Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi suunnitelman toteutumisen tämän het ki sen arvioinnin ja lähettää sen tiedoksi edelleen kunnanhallitukselle. Lisätietoja: toimiala-asiantuntija Olli Laiho, puh Päätös: Esitys hyväksyttiin. Päätökseen kuuluu liitteet 4-6.

11 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Sivistyslautakunta Nummenpään koulun lakkauttaminen alkaen SIVIS 81 Tietoja koulusta Nummenpään koulu sijaitsee Nurmijärven länsiosassa, n. 13 kilometrin päässä Nurmijärven kirkonkylästä. Nummenpään vanhin koulurakennus on rakennettu vuonna 1899 ja käytössä oleva koulurakennus vuonna Koulussa on lukuvuonna oppilasta. Oppilasmäärät ovat viimeisen viiden lukuvuoden aikana vaihdelleet 13 ja 17 oppilaan välillä. Koulussa työskentelee yksi vakituinen opettaja ja yksi vakituinen koulunkäynnin ohjaaja. Lisäksi koulussa on kouluhuoltaja (työaika n. 20 h/vko), jonka tehtävänä ovat siivous ja ruokahuolto. Kouluhuoltaja toimii Aleksia-liikelaitoksen alaisuudessa. Koulun rehtorin tehtäviä hoitaa Röykän koulun rehtori. Koulun lakkauttamista koskevat selvitykset Hallintolain 31 : n mukaan viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarvittavat tiedot ja selvitykset. Koulujen lakkauttamista koskevissa päätöksissä kunta opetuksen järjestäjänä arvioi, mitä selvityksiä se päätöksen valmistelemiseksi tarvitsee. Kunnanhallitus asetti palveluverkkosuunnitelman tar kis tamis ta varten toimikunnan, jonka tehtäväksi annettiin kunnan pal ve luverk kosuun ni tel man tarkistaminen siten ja sellaisella aikataululla, että talousarvion suunnitelmakaudella kunnan taloutta voidaan tasapainottaa palveluverkon uudelleenjärjestelyillä. Toi mi kun ta täs men si toimeksiantoa siten, että palveluverkkoa tar kas tel laan myös pitkällä aikavälillä ja kokonaisuutena, eikä etsitä vain ly hyen ai ka vä lin säästöjä. Toimikunta on ottanut huomioon lu kio työ ryh män työs ken te lyn ja on seurannut SOTE -uudistuksen ete ne mis tä. Toi miti la tar pei den kannalta toimikunta arvioi, että pääosa asia kas pal ve lun tar vit se mis ta toimitiloista tarvitaan SOTE-ratkaisusta riip pu mat ta. Sen sijaan hallinnon tiloihin voi kohdistua suurempia muu tok sia. Syyskuun lopussa 2015 toimikunta valmisteli kunnanhallitukselle tilanne kat sa uk sen kunnan palveluverkon nykytilasta ja sen vah vuuksis ta, heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhista. Samalla toi mi kunnan työskentelylle annettiin lisäaikaa helmikuun loppuun 2016 saakka. Palveluverkkotoimikunnalle on valmisteltu varhaiskasvatuksen ja kou lu tus pal ve lui den palveluverkon kehittämistarpeita ja -mah dol li-

12 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Sivistyslautakunta suuk sia päätaajamakohtaisesti. Näiden tarkastelujen perusteella, ja ot taen huomioon myös lukiotyöryhmän loppuraportti, on muo dos tettu var hais kas va tuk sen ja opetuksen palveluverkon ke hit tä mis vaih toeh dot. Kirkonkylän ja Rajamäen osalta vaihtoehdot kytkeytyvät toisiin sa riippuen siitä, rakennetaanko yksi uusi lukio vai jatkavatko mo lem mat nykyiset lukiot. Valtuusto hyväksyi kokouksessaan periaate- ja aluekohtaisia linjauksia koskien Nurmijärven kunnan palveluverkkoa. Aluekohtaisesti linjattiin kyläkoulujen osalta, että Nummenpään ja Suomiehen kouluissa luo vu taan opetustoiminnasta alkaen. Valtuusto tekee mahdolliset päätökset koulujen lakkauttamisesta marraskuussa Palveluverkkotoimikunnan laatimat kehittämisvaihtoehdot ovat kokonaisuudessaan nähtävillä kunnan kotisivuilla os. e=meeting_frames Asian vireilläolosta ilmoittaminen ja vaikutusmahdollisuuksien varaaminen (HallintoL 41 ) Hallintolain 41 : n 2 momentin mukaisesti asian vireilläolosta ja vaikuttamismahdollisuuksien käyttämisestä on ilmoitettu asian merkityksen ja laajuuden kannalta sopivalla tavalla. Koska koulun lakkauttamisessa on kyse hallintolain 41 : ssä tarkoitetusta asiasta, jolla on huomattavia vaikutuksia muiden kuin asianosaisten elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin, viranomaisen tulee varata näille henkilöille mahdollisuus saada tietoja asiankäsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä saada tietoa asiasta. Vaikutusmahdollisuuksien varaamiseksi järjestettävän tilaisuuden ajankohta on ollut sellainen, että kuntalaisilla on ollut mahdollisuus vaikuttaa asian käsittelyyn. Asianosaisten kuuleminen (HallintoL 34 ) Hallintolain 34 : n mukaisesti asianosaisille on ennen asian ratkaisemista varattu tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. Nurmijärven kunnan sivistystoimi on ilmoittanut julkisista keskusteluja kuulemistilaisuuksista Nummenpään ja Suomiehen koulujen osalta kunnan virallisella ilmoitustaululla julkaistulla kuulutuksella , paikallislehdessä julkaistulla kuulutuksella ja kunnan kotisivuilla. Kuulutus on liitteenä 7. Lisäksi oppilaiden huoltajille on lähtenyt sähköinen tiedote Helmi-oppilashallinto-ohjelman kautta , jossa on lisäksi mainittu oppilaiden koulussa tapahtuvien kuulemistilaisuuksien ajankohdat (Suomies ja Nummenpää ).

13 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Sivistyslautakunta Hallintolain mukaisesti keskustelu- ja kuulemistilaisuudesta on laadittu erillinen pöytäkirja, johon on kirjattu tilaisuudessa esille tuodut asiat. Pöytäkirja on liitteessä 8. Lisäksi asiasta on ollut mahdollista jättää kirjallinen mielipide viimeistään klo 16 mennessä toimittamalla se osoitteeseen Nurmijärven kunnan sivistystoimi, PL 37, Nurmijärvi tai sähköpostilla osoitteeseen Määräaikaan mennessä saapui viisi (5) sähköpostia. Kaikissa sähköpostiviesteissä perusteltiin, miksi Nummenpään koulu tulisi lakkauttaa. Perustelut on yhdistelty liitteessä 9, jotta ketään kirjallisen mielipiteen antanutta henkilöä ei voida antamansa palautteen perusteella yksilönä tunnistaa. Oppilaiden kuuleminen toteutettiin Nummenpäässä Kuulemisen muistio on liitteessä 10. Henkilöstön kuuleminen toteutettiin kunnan virastolla (Kuulemisen tiedot ovat liitteessä 11, ei julkinen.) Aleksia on kuullut henkilöstöään Vaikutusmahdollisuuksien varaaminen ja asianosaisten kuuleminen ovat olleet erillisiä tilaisuuksia. Lapsivaikutusten ennakkoarviointi Lapsivaikutusten ennakkoarviointi on prosessi, jossa arvioidaan etukäteen päätösesityksen vaikutuksia lasten hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen. Ennakkoarviointi mahdollistaa eri vaihtoehtojen vertailun ja parhaan ratkaisun löytymisen. Se on myös tapa varmistaa YK: n lapsen oikeuksien sopimuksen edellyttämä lapsen edun harkinta lasta tai lapsia koskevassa päätöksenteossa. Lapsivaikutusten ennakoinnissa ja arvioinnissa keskeistä on kysyä, miten tulevat tai tapahtumassa olevat muutokset vaikuttavat lapsen ja lapsiperheen arkeen ja kokemuksiin. Yleisellä tasolla määritellään niitä perusedellytyksiä ja laatutekijöitä, joita palvelun toteutumisen osalta kunnassa on hyvä arvioida. Lapsivaikutusten ennakkoarvioinnissa on otettu kantaa siihen, miten lasten opetuksen laatu turvataan, millainen on lapsen sosiaalinen ympäristö ja millaisissa tiloissa opetusta annetaan. Myös esiopetusta, iltapäivätoimintaa, koulumatkaa ja oppilashuollollisia palveluita on ennakkoarvioitu nykyisessä tilanteessa ja vaihtoehtoisessa tilanteessa, jos oppilaat siirtyvät Uotilan kouluun. Lapsivaikutusten ennakkoarviointi liitteessä 12. Oppilaiden kuulemisen yhteydessä oppilaat kirjoittivat ja kertoivat, että Nummenpään koulussa hyviä asioita ovat mm. pieni koulu, jossa ei ole hälinää ja kukaan ei kiusaa. Kaikki voivat leikkiä

14 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Sivistyslautakunta yhdessä, on iso piha eikä ole ilkeitä tai vihaisia oppilaita. Lisäksi koulussa on yhteishenki ja koulu on lähellä. Koulussa ei heidän mielestään ollut mitään muutettavia asioita, paitsi parempi kiipeilyteline. Hyvinä asioina siirtymisessä toiseen kouluun pidettiin uusia kavereita, ja sita, että niitä on enemmän. Myös iltapäiväkerhoa ja pokemoneja Pokemon Go-pelissä pidettiin hyvinä. Ikävinä asioina siirryttäessä uuteen kouluun mainittiin ärsyttävät tai kiusaavat oppilaat, ei pääse suoraan kaverille ja on pitkä matka, koulu on liian iso, siellä on liian vähän pihavälineitä eikä ole metsämajoja eikä voi leikkiä pihaleikkejä. Myös tupakanpolttoa koulualueen lähellä, vääränlaista soittokelloa ja sitä, että koulu maksaa enemmän, pidettiin ikävänä. Voisi myös joutua kaverin kanssa eri kouluun. Lapsivaikutusten ennakkoarvioinnin perusteella lasten Nummenpään koulussa hyvinä pitämänsä asiat säilyvät pääosin ennallaan, mikäli he siirtyvät Uotilan kouluun. Uotilan koulu on edelleen pieni koulu, vaikka oppilasmäärä on lähes 100 oppilasta. Oppilasmäärä/luokka ei kuitenkaan kasva merkittävästi nykyiseen Nummenpään luokkaan ( ) verrattuna. Uotilan koulussa on ennakkoarvioinnin mukaan yhtä hyvät tai jopa paremmat pihavälineet kuin Nummenpään koulussa. Koulumatkat pitenevät ja tästä syystä ne tullaan järjestämään matkan perusteella pääosin maksuttomin koulukyydein. Perusopetus on oppilaille maksutonta eikä koulu siis maksa sen enempää kuin Nummenpäässäkään. Minkään koulun välittömässä läheisyydessä ei saa tupakoida. Missään koulussa ei myöskään saa kiusata. Vaikka lapset eivät omassa kuulemisessaan ottaneetkaan kantaa ennakkoarvioinnissa esille nostettuihin opetuksen laatuun, oppilashuollollisiin palveluihin tai esiopetukseen, uuden opetussuunnitelman mukaisen opetuksen antaminen yksiopettajaisessa koulussa on käytännössä mahdotonta. Valinnaisuus, monialaiset opinnot ja vertaisarviointi jäävät ennakkoarvioinnin mukaan toteutumatta samoin kuin uusien oppiaineiden opetussuunnitelman mukainen opetus. Lasten kuulemisten ja lapsivaikutusten ennakkoarvioinnin perusteella voidaan todeta, että lasten tärkeinä pitämänsä asiat toteutuvat myös Uotilan koulussa. Lisäksi lapsen kasvun ja kehityksen, ihmissuhteiden, yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden kannalta Nummenpään koulun lakkauttaminen on perusteltua. Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ym pä ris töön ja ilmastonmuutokseen: Taloudelliset vaikutukset ovat opetustoiminnan osalta vuonna 2017 (lakkautus alkaen) n euroa ja jatkossa n euroa/vuosi. Kiinteistön mahdollisesta myynnistä aiheutuvia tuloja ei ole otettu huomioon.

15 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Sivistyslautakunta Koulukuljetukset pyritään hoitamaan vuoroautoilla, joitä käyttävät myös samalta suunnalta yläkouluun tulevat oppilaat, mutta kuljetuksista arvioidaan aiheutuvan lisäkustannuksia vuonna 2017 n euroa ja jatkossa n euroa/vuosi. Yritysvaikutusten arviointi:- Esitys: Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallituksen kautta edelleen valtuustolle, että Nummenpään koulun opetustoiminta lakkautetaan alkaen. Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Tiina Hirvonen, puh Päätös: Esitys hyväksyttiin. Päätökseen kuuluu liitteet 7-12.

16 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Sivistyslautakunta Suomiehen koulun lakkauttaminen alkaen SIVIS 82 Tietoja koulusta Suomiehen koulu sijaitsee Nurmijärven pohjoisosassa, n. 13 kilometrin päässä Nurmijärven kirkonkylästä. Suomiehen vanhin ja käytössä oleva koulurakennus on rakennettu vuonna 1916 ja toinen koulurakennus vuonna Koulussa on lukuvuonna oppilasta. Oppilasmäärät ovat viimeisen viiden lukuvuoden aikana vaihdelleet 14 ja 23 oppilaan välillä. Koulussa työskentelee yksi vakituinen opettaja ja yksi koulunkäynninohjaaja. Lisäksi koulussa on kouluhuoltaja (17,5 h/vko), jonka tehtävänä ovat siivous, ruokahuolto ja pienimuotoiset kiinteistöpalvelun tehtävät. Kouluhuoltaja toimii liikelaitos Aleksian alaisuudessa. Koulun rehtorin tehtäviä hoitaa Rajamäen koulun rehtori. Koulun lakkauttamista koskevat selvitykset Hallintolain 31 : n mukaan viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarvittavat tiedot ja selvitykset. Koulujen lakkauttamista koskevissa päätöksissä kunta opetuksen järjestäjänä arvioi, mitä selvityksiä se päätöksen valmistelemiseksi tarvitsee. Kunnanhallitus asetti palveluverkkosuunnitelman tar kis tamis ta varten toimikunnan, jonka tehtäväksi annettiin kunnan pal ve luverk kosuun ni tel man tarkistaminen siten ja sellaisella aikataululla, että talousarvion suunnitelmakaudella kunnan taloutta voidaan tasapainottaa palveluverkon uudelleenjärjestelyillä. Toi mi kun ta täs men si toimeksiantoa siten, että palveluverkkoa tar kas tel laan myös pitkällä aikavälillä ja kokonaisuutena, eikä etsitä vain ly hyen ai ka vä lin säästöjä. Toimikunta on ottanut huomioon lu kio työ ryh män työs ken te lyn ja on seurannut SOTE -uudistuksen ete ne mis tä. Toi miti la tar pei den kannalta toimikunta arvioi, että pääosa asia kas pal ve lun tar vit se mis ta toimitiloista tarvitaan SOTE-ratkaisusta riip pu mat ta. Sen sijaan hallinnon tiloihin voi kohdistua suurempia muu tok sia. Syyskuun lopussa 2015 toimikunta valmisteli kunnanhallitukselle tilanne kat sa uk sen kunnan palveluverkon nykytilasta ja sen vah vuuksis ta, heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhista. Samalla toi mi kunnan työskentelylle annettiin lisäaikaa helmikuun loppuun 2016 saakka. Palveluverkkotoimikunnalle on valmisteltu varhaiskasvatuksen ja kou lu tus pal ve lui den palveluverkon kehittämistarpeita ja -mah dol li-

17 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Sivistyslautakunta suuk sia päätaajamakohtaisesti. Näiden tarkastelujen perusteella, ja ot taen huomioon myös lukiotyöryhmän loppuraportti, on muo dos tettu var hais kas va tuk sen ja opetuksen palveluverkon ke hit tä mis vaih toeh dot. Kirkonkylän ja Rajamäen osalta vaihtoehdot kytkeytyvät toisiin sa riippuen siitä, rakennetaanko yksi uusi lukio vai jatkavatko mo lem mat nykyiset lukiot. Valtuusto hyväksyi kokouksessaan periaate- ja aluekohtaisia linjauksia koskien Nurmijärven kunnan palveluverkkoa. Aluekohtaisesti linjattiin kyläkoulujen osalta, että Nummenpään ja Suomiehen kouluissa luo vu taan opetustoiminnasta alkaen. Valtuusto tekee mahdolliset päätökset koulujen lakkauttamisesta marraskuussa Palveluverkkotoimikunnan laatimat kehittämisvaihtoehdot ovat kokonaisuudessaan nähtävillä kunnan kotisivuilla os. e=meeting_frames Asian vireilläolosta ilmoittaminen ja vaikutusmahdollisuuksien varaaminen (HallintoL 41 ) Hallintolain 41 : n 2 momentin mukaisesti asian vireilläolosta ja vaikuttamismahdollisuuksien käyttämisestä on ilmoitettu asian merkityksen ja laajuuden kannalta sopivalla tavalla. Koska koulun lakkauttamisessa on kyse hallintolain 41 : ssä tarkoitetusta asiasta, jolla on huomattavia vaikutuksia muiden kuin asianosaisten elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin, viranomaisen tulee varata näille henkilöille mahdollisuus saada tietoja asiankäsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä saada tietoa asiasta. Vaikutusmahdollisuuksien varaamiseksi järjestettävän tilaisuuden ajankohta on ollut sellainen, että kuntalaisilla on ollut mahdollisuus vaikuttaa asian käsittelyyn. Asianosaisten kuuleminen (HallintoL 34 ) Hallintolain 34 : n mukaisesti asianosaisille on ennen asian ratkaisemista varattu tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. Nurmijärven kunnan sivistystoimi on ilmoittanut julkisista keskusteluja kuulemistilaisuuksista Nummenpään ja Suomiehen koulujen osalta kunnan virallisella ilmoitustaululla julkaistulla kuulutuksella , paikallislehdessä julkaistulla kuulutuksella ja kunnan kotisivuilla. Kuulutus on liitteenä 13. Lisäksi oppilaiden huoltajille on lähtenyt sähköinen tiedote Helmi-oppilashallinto-ohjelman kautta , jossa on lisäksi mainittu oppilaiden koulussa tapahtuvien kuulemistilaisuuksien ajankohdat (Suomies ja Nummenpää ).

18 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Sivistyslautakunta Hallintolain mukaisesti keskustelu- ja kuulemistilaisuudesta on laadittu erillinen pöytäkirja, johon on kirjattu tilaisuudessa esille tuodut asiat. Pöytäkirja on liitteessä 14. Lisäksi asiasta on ollut mahdollista jättää kirjallinen mielipide viimeistään klo 16 mennessä toimittamalla se osoitteeseen Nurmijärven kunnan sivistystoimi, PL 37, Nurmijärvi tai sähköpostilla osoitteeseen Määräaikaan mennessä saapui yksi sähköposti, jossa perusteltiin, miksi Suomiehen kaltainen pikku koulu tulisi lakkauttaa. Perustelut eriteltyinä liitteessä 15, jotta kirjallisen mielipiteen antanutta henkilöä ei voida antamansa palautteen perusteella yksilönä tunnistaa. Oppilaiden kuuleminen toteutettiin Suomiehen koulussa Kuulemisen muistio on liitteessä 16. Henkilöstön kuuleminen toteutettiin kunnan virastolla ja (Kuulemisten tiedot ovat liitteessä 17, ei julkinen.) Aleksia on kuullut henkilöstöään Vaikutusmahdollisuuksien varaaminen ja asianosaisten kuuleminen ovat olleet erillisiä tilaisuuksia. Lapsivaikutusten ennakkoarviointi Lapsivaikutusten ennakkoarviointi on prosessi, jossa arvioidaan etukäteen päätösesityksen vaikutuksia lasten hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen. Ennakkoarviointi mahdollistaa eri vaihtoehtojen vertailun ja parhaan ratkaisun löytymisen. Se on myös tapa varmistaa YK: n lapsen oikeuksien sopimuksen edellyttämä lapsen edun harkinta lasta tai lapsia koskevassa päätöksenteossa. Lapsivaikutusten ennakoinnissa ja arvioinnissa keskeistä on kysyä, miten tulevat tai tapahtumassa olevat muutokset vaikuttavat lapsen ja lapsiperheen arkeen ja kokemuksiin. Yleisellä tasolla määritellään niitä perusedellytyksiä ja laatutekijöitä, joita palvelun toteutumisen osalta kunnassa on hyvä arvioida. Lapsivaikutusten ennakkoarvioinnissa on otettu kantaa siihen, miten lasten opetuksen laatu turvataan, millainen on lapsen sosiaalinen ympäristö ja millaisissa tiloissa opetusta annetaan. Myös esiopetusta, iltapäivätoimintaa, koulumatkaa ja oppilashuollollisia palveluita on ennakkoarvioitu nykyisessä tilanteessa ja vaihtoehtoisessa tilanteessa, jos oppilaat siirtyvät Nukarin kouluun. Lapsivaikutusten ennakkoarviointi liitteessä 18. Oppilaiden kuulemisen yhteydessä oppilaat kirjoittivat ja kertoivat, että Suomiehen koulussa hyviä asioita ovat mm. eläinpäivät, tunnit, liikunta, jalkkis ja keinuminen välitunneilla, pesis, iso piha, metsä ja omenapuut, on vähän oppilaita ja pieni koulu, jossa kaikki tuntee

19 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Sivistyslautakunta toisensa. Koulussa toivottiin kaunon opettamista, lisätilaa välitunneille, lupaa kiipeillä puihin ja kouluruokaa entiselleen. Hyvinä asioina siirtymisessä toiseen kouluun pidettiin uusia kavereita (sekä myös vanhojen kavereiden näkemistä) ja sitä, että kavereita on enemmän ja samalla luokalla. Toivottiin, että opettajat osaa pitää kuria ja että siellä olisi tasapainoiset säännöt. Myös isoa liikuntasalia pidettiin hyvänä samoin kuin parempaa kiipeilytelinettä ja uusia jalkkismaaleja. Ikävinä asioina siirryttäessä uuteen kouluun mainittiin se, että jotkut hyvät ystävät eivät tule sinne, tai muistaisi enää. Pelättiin, että uudessa koulussa saattaa olla kiusaamista eikä siellä ole niin hyvä yhteishenki, ei tarpeeksi keinuja, ei luistelukenttää eikä jalkapallomaaleja. Koska koulu on iso, kavereita ei näe kuin välkillä. Lapsivaikutusten ennakkoarvioinnin perusteella lasten Suomiehen koulussa hyvinä pitämänsä asiat säilyvät pääosin ennallaan, mikäli he siirtyvät Nukarin kouluun.nukarin koulu on edelleen pieni koulu, vaikka oppilasmäärä on lähes 90 oppilasta. Oppilasmäärä/luokka ei kuitenkaan kasva merkittävästi nykyiseen Suomiehen luokkaan ( ) verrattuna. Nukarin koulussa on ennakkoarvioinnin mukaan yhtä hyvät tai jopa paremmat pihavälineet kuin Suomiehen koulussa. Ja piha on myös suuri, tosin omenapuita ei taida olla. Nukarin koulussa eikä missään muussakaan koulussa saa kiusata. Vaikka lapset eivät omassa kuulemisessaan ottaneetkaan kantaa ennakkoarvioinnissa esille nostettuihin opetuksen laatuun, oppilashuollollisiin palveluihin tai esiopetukseen, uuden opetussuunnitelman mukaisen opetuksen antaminen yksiopettajaisessa koulussa on käytännössä mahdotonta. Valinnaisuus, monialaiset opinnot ja vertaisarviointi jäävät ennakkoarvioinnin mukaan osittain toteutumatta samoin kuin osittain myös uusien oppiaineiden opetussuunnitelman mukainen opetus. Lasten kuulemisten ja lapsivaikutusten ennakkoarvioinnin perusteella voidaan todeta, että lasten tärkeinä pitämänsä asiat toteutuvat myös Nukarin koulussa. Lisäksi lapsen kasvun ja kehityksen, ihmissuhteiden, yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden kannalta Suomiehen koulun lakkauttaminen on perusteltua. Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ym pä ris töön ja ilmastonmuutokseen: Taloudelliset vaikutukset ovat opetustoiminnan osalta vuonna 2017 (lakkautus alkaen) n euroa ja jatkossa n euroa/vuosi. Kiinteistön mahdollisesta myynnistä aiheutuvia tuloja ei ole otettu huomioon. Koulukuljetukset pyritään hoitamaan vuoroautoilla, joitä käyttävät myös samalta suunnalta yläkouluun tulevat oppilaat, joten kuljetuksista ei arvioida tulevan lisäkustannuksia. Kuljetusten osalta

20 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Sivistyslautakunta saattaa tulla pientä säästöä, kun oppilaat kuljetetaan olemassa olevalla joukkoliikenteellä Nukarin kouluun. Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ym pä ris töön ja ilmastonmuutokseen:- Esitys: Yritysvaikutusten arviointi:- Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallituksen kautta edelleen valtuustolle, että Suomiehen koulun opetustoiminta lakkautetaan alkaen. Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Tiina Hirvonen, puh Päätös: Esitys hyväksyttiin. Päätökseen kuuluu liitteet

21 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Sivistyslautakunta Sari Koivupalon oikaisuvaatimus varhaiskasvatuksen aluejohtajan päätöksestä nro SIVIS 83 Selostus Sari Koivupalo on hakenut lasten kotihoidon tuen kuntalisää alkaen saakka. Hän on saanut asiasta kielteisen päätöksen, jonka oikaisua hän nyt haluaa (liite 19). Kotihoidon tuen ja sen kuntalisän saamisen ehtona on mm. että lapsen vanhemmat tai muut huoltajat eivät valitse lapselle kunnan järjestämää varhaiskasvatuslain mukaista varhaiskasvatuspaikkaa ( Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta, 3 ). Kotihoidon tuki ja sen kuntalisä ovat vaihtoehtoinen lasten hoidon tuki suhteessa kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen. Molempia lasten hoidon järjestämiseksi olevia tukimuotoja, tässä tapauksessa päiväkotipaikkaa ja kotihoidontuen kuntalisää ei voi saada yhtäaikaisesti. Sari Koivupalon lapsella, Friida Anttalaisella on voimassa oleva hoitosuhde Tähkärinteen päiväkodissa. Kotihoidon tuen ja sen kuntalisän saamiseksi Koivupalon olisi pitänyt irtisanoa lapsensa hoitosuhde Tähkärinteen päiväkodissa. Näin hän ei ole tehnyt. Päiväkodin johtaja on antanut liitteenä 20 olevan lausunnon perheen sitoutumisesta pitää lapsensa pois päivähoidosta kesä- heinäkuun 2016, mutta siinä ei ole erikseen mainittu, että hoitopaikkaa ei ole irtisanottu. Nurmijärveläisille perheille annetaan mahdollisuus pitää lapsensa pois päivähoidosta kesä-heinäkuun ajan niin, ettei heille koidu tältä ajalta päivähoitomaksuja. Kahden kuukauden poissaolo ei kuitenkaan tarkoita hoitosuhteen katkeamista päiväkotiin. Hoitosuhde katkeaa ainoastaan silloin, kun vanhemmat irtisanovat lapsensa varhaiskasvatuspaikan. Sari Koivupalo ei ole irtisanonut lapsensa Friida Anttalaisen päiväkotipaikkaa hakemansa kotihoidon tuen kuntalisän ajaksi. Friida Anttalainen on ollut koko tuon ajan kirjoilla Tähkärinteen päiväkodissa, eikä näin ollen ole oikeutettu kotihoidon tuen kuntalisään tuolta ajalta. Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ym pä ris töön ja ilmastonmuutokseen: Yritysvaikutusten arviointi: Esitys: Sivistyslautakunta päättää, ettei päätöksen oikaisemiseen ole syytä, koska kotihoidon tuen myöntämisen edellytykset eivät täyty. Sivistyslautakunta päättää säilyttää aluejohtajan päätöksen

22 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Sivistyslautakunta ennallaan. Lisätietoja: Varhaiskasvatuspäällikkö Leena Laine, p Esittelijän muutosesitys: Sivistyslautakunta päättää, ettei päätöksen oikaisemiseen ole syytä, koska kotihoidon tuen myöntämisen edellytykset eivät täyty.( Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta, 3 ). Sivistyslautakunta päättää säilyttää aluejohtajan päätöksen ennallaan. Päätös: Esittelijän muutosesitys hyväksyttiin. Päätökseen kuuluu liitteet

23 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Sivistyslautakunta Lasten kotihoidon tuen kuntalisän seuranta ajalla SIVIS 84 Lasten kotihoidon tuen kuntalisä on nykyisessä muodossa ollut voimassa alkaen. Päättäessään kuntalisästä, valtuusto päätti myös, että kuntalisän vaikutuksista raportoidaan vuosittain osavuosikatsauksen yhteydessä. Kuntalisän suuruus on 200 euroa kuukaudessa ja sitä maksetaan heti vanhempainrahakauden jälkeen perheen nuorimmalle lapselle siihen saakka kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta. Ehtona on, ettei perhe käytä subjektiivista oikeuttaan kunnalliseen tai yksityiseen päivähoitoon vaan hoitavat kaikki lapsensa itse. Lasten kotihoidon tuen piirissä olevista lapsista on tehty erillinen raportti, jota päivitetään vuosittain (liite 21). Kotihoidon tuen kuntalisän saajien määrä vaihtelee jonkin verran kuukausittain, mutta on vakiintunut lapseen kuukaudessa. Vaihtelut vuositasolla ovat pieniä. Toistaiseksi alhaisimmat lapsimäärät ovat kuluneena vuonna olleet tammikuussa ja helmikuussa, jolloin lapsimäärät alittivat 300 lapsen rajan niukasti. Tammikuussa lapsia oli tuen piirissä 287 ja helmikuussa 297. Kesäkuukausina lasten määrä kasvaa selkeästi. Heinäkuussa 2016 kuntalisää maksettiin 344 lapsesta. Kotihoidon tuen kuntalisän kustannukset ovat noin euroa vuositasolla. Raportista poimittua: * Nurmijärvellä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevien lasten määrä pysyttelee alle 60 prosentissa ikäluokasta (59 %), kun prosentti koko maassa on tilastokeskuksen 2014 tilaston mukaan 63 %. * Alle 3-vuotiaita lapsia on varhaiskasvatuksen piirissä % ikäluokasta eli 476 lasta, joista 173 lasta oli alle 2-vuotiaita (16,96 %). 1-vuotiaiden osuus palvelujen käyttäjistä nousi kuluvana vuonna 4,69 %. * Alle 2-vuotiaiden lasten osuus kotihoidon piirissä pienentyi 1,36 % -yksikköä vuoteen 2015 verrattuna. Alle 1-vuotiaiden lasten osuus kotihoidossa pienentyi 4,61 %-yksikköä vuoteen 2015 verrattuna. * Alle 2-vuotiaiden lasten osuus kotihoidossa on kuitenkin 2,24 %-yksikköä suurempi kuin vuonna 2006 ja alle 1-vuotiaiden osuus on 4.09 %-yksikköä suurempi kuin vuonna Kerätystä raportista näkyy, että vuositasolla ja koko kuntalisän

24 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Sivistyslautakunta olemassaolon aikana vaihtelut lapsimäärissä ovat olleet todella pieniä. Se, miten perheet hoitomuotonsa valitsevat, riippuu monista eri tekijöistä. Siihen vaikuttavat taloussuhdanteiden vaihtelut ja sen myötä perheiden työtilanteet, vanhempien koulutustausta ja haluttu urakehitys sekä perheen arvomaailma. Tarkempaa kerättyä tietoa siitä, mikä osuus kotihoidon tuen kuntalisällä on vanhempien kotiin jäämiseen, ei ole olemassa. Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ym pä ris töön ja ilmastonmuutokseen: Yritysvaikutusten arviointi: Esitys: Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi lasten kotihoidon tuen kuntalisän seurantaraportin ja antaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle. Lisätietoja: Varhaiskasvatuspäällikkö Leena Laine, Päätös: Esitys hyväksyttiin. Päätökseen kuuluu liite 21.

25 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Sivistyslautakunta Varhaiskasvatuksen palveluseteli, seurantaraportti ajalta SIVIS 85 Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan pykälässä 88 ottaa palvelusetelin käyttöön yksityisten palveluntuottajien päivähoitopalvelujen tuottamiseen. Palvelusetelistä päättäessään kunnanvaltuusto edellytti, että palvelusetelin käytöstä raportoidaan vuoden kuluttua sen käyttöönotosta. Palveluseteli otettiin käyttöön Sääntökirjassa kunta asetti palvelusetelilain 5 :n mukaiset palvelusetelituottajien hyväksymiskriteerit. Palvelusetelin sääntökirja on menettelytapaohje kunnan ja palveluntuottajien kanssa. Kunta valvoo yksityisten palveluntuottajan toimintaa yhdessä Aluehallintoviraston ja palvelun käyttäjien kanssa. Lakisääteiset edellytykset palvelujen tuottamiseen palvelusetelillä on määritelty palvelusetelilaissa (569/2009). Palvelusetelituottajiksi valittiin kahdeksan päiväkotia, jotka kaikki täyttivät asetetut kriteerit ja ovat neljän eri yritysketjun tai perheen yrityksiä. Palvelusetelituottajiksi hyväksyttiin seuraavat päiväkodit: Pilke päiväkodit Oy: Matilda, Graniittitie 1, Klaukkala Helmitarha, Punamullantie 12 B, Nurmijärvi Hippa, Lumpperintie 6, Nurmijärvi Touhula Varhaiskasvatus Oy: Touhula Nurmijärvi, Ohjastie 1 Touhula Klaukkala, Pikkutikankuja 2 Aarresaari/Touhula: Myötätuulen päiväkoti, Vehnäpellontie 4 Nurmijärvi, Renginkaappi Ky: LG Plyschool Oy: Metsäpirtti. Pirttitie 4 A. Klaukkala Kids World Playschool Tähden Maja Petärinteentie 95, Perttula Näistä viisi päiväkotia toimii kunnalta vuokratuissa tiloissa ja kolmella on uudet tilat, jotka he ovat vuokranneet omilta yhteistyökumppaneiltaan. Tämä on tehnyt mahdolliseksi luopua kunnan huonokuntoisimmista päiväkodeista, eikä kunnan ole tarvinnut investoida itse päiväkotirakennuksiin. Kunnallisista päiväkodeista Tuuliviiri, Majakka ja Mäkitupa on voitu lakkauttaa uusien yksityisten hoitopaikkojen syntymisen vuoksi. Kunnan

26 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Sivistyslautakunta lakkautetuissa päiväkodeissa oli yhteensä 124 paikkaa ja vastaavasti uusia hoitopaikkoja yksityisiin päiväkoteihin on tullut lisää 126. Kunnan lopetettujen yksiköiden henkilöstösäästöt olivat euroa ja vuokramenot euroa vuositasolla.uuden 6-ryhmäisen päiväkodin rakentaminen tulisi maksamaan tilakeskuksen asiantuntijoiden mukaan noin euroa. Yksityisillä palveluntuottajilla on samat laatuvaatimukset kuin kunnankin päiväkodeilla. He noudattavat kunnan laatimia asiakirjoja, kuten esiopetuksen opetussuunnitelmaa ja varhaiskasvatussuunnitelmaa ja muita toimintaa ohjaavia valtakunnallisia ohjeita ja lakeja. Kuntaan perustettiin yksityisen päivähoidon koordinaattorin vakanssi alkaen. Hän on käynyt säännöllisesti valvontakäynneillä yksityisten palveluntuottajien yksiköissä. Mitään suurempaa huomauttamista toiminnasta ei ole ollut. Hän on antanut myös ohjausta ja neuvontaa tarvittaessa. Valvontakäyntejä on alkuvaiheessa ollut jopa 5-10 käyntiä yksikköä kohden johtuen uusista aloittavista päiväkodeista ja siihen liittyvästä ohjeistuksesta ja neuvonnasta. Yksityisen päivähoidon koordinaattori on ollut mukana myös asiakaspalavereissa ja silloin, jos jollain lapsella on olut tarvetta erityisen hoidon tukeen ja kiertävän erityisopettajan konsultaatioihin. Vertailua Palveluseteli Palvelusetelimenot olivat yhteensä euroa ja välisenä aikana euroa. Tarkasteluajankohtana palvelusetelimenot olivat yhteensä euroa. Yksityisissä päiväkodeissa hoidettiin keskimäärin 284 lasta kuukaudessa, joten keskimääräiseksi palvelusetelin hinnaksi tuli 657 euroa/lapsi/kk. Tarkemmat tiedot kuukausittain ovat tämän pykälän liitteenä (liite 22 ). Palveluseteli maksetaan palveluntuottajalle 12 kuukaudelta. Perheet maksavat omavastuuosuutensa palveluntuottajalle, jolloin kunnalta jää hoitomaksutuotot saamatta. Keskimääräinen omavastuuosuus on 196 euroa/lapsi/kuukausi, mikä tekee euroa lasta kohden vuoden tarkastelujaksolla. Kokonaisuudessa tuloja jäi tarkastelujaksolla saamatta euroa (liite 22). Yksityisen hoidon tuki ja sen kuntalisä Yksityisen hoidon tuki muodostuu Kelan lakisääteisestä hoitorahasta ja tulosidonnaisesta hoitolisästä sekä kuntalisästä. Jos lapsen varhaiskasvatusoikeus on yli 20 tuntia viikossa, maksetaan

27 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Sivistyslautakunta hoitorahaa 173,74 euroa jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta. Tulosidonnainen hoitolisä on korkeintaan 146,11 euroa/lapsi kuukaudessa. Yksityisen hoidon suuruus määräytyy alkaen lapsen varhaiskasvatusoikeuden laajuuden perusteella. Jos lapsen varhaiskasvatusoikeus on enintään 20 tuntia viikossa, hoitorahaa maksetaan 63,93 euroa/lapsi/kuukausi ja mahdollinen hoitolisä maksetaan silloin puolitettuna. Nurmijärven kunta maksaa myös yksityisen hoiton tuen kuntalisää. Kuntalisän määrä vaihtelee perheen tulojen mukaan siten, että yksityinen hoito maksaa perheelle saman kuin kunnallinenkin hoito. Edellytyksenä on kuitenkin, että hoitopaikan hinta on enintään: Päiväkoti alle 3 v yli 3 v 1088 /kk 772 /kk Perhepäivähoito 636 /kk 609 /kk Jos hoitopaikan hinta ylittää em. hinnat, vanhemmat maksavat itse ylimenevän osuuden. Yksityisen hoidon tuet maksetaan suoraan palveluntuottajalle ja hoitomaksut maksetaan kunnalle. Ajalla yksityisen hoidon tuen ja sen kuntalisän kustannukset olivat euroa. Yksityisen hoidon tuen ja sen kuntalisän menot olivat ja välisenä aikana euroa. Lapsia yksityisen hoidon tuen ja sen kuntalisän piirissä oli tarkastelujaksolla kuukautta kohden keskimäärin 76, joten keskimääräiseksi yksityisen hoidon tuen ja sen kuntalisän kustannukseksi tuli 426 euroa/lapsi/kuukausi. Tarkempi erittely liitteessä (liite 22). Yksityisen hoidon tuki ja sen kuntalisä maksetaan 11 kuukaudelta vuoden aikana. Aikaisempina vuosina yksityisen hoidon tuen ja kuntalisän kustanukset (euroa/vuosi): Yksityisen hoidon tuki Yksityisen hoidon tuen kuntalisä Yhteensä tarkastelujakson palvelusetelin kustannukset ja yksityisen hoidon tuen ja sen kuntalisän kustannukset eivät ole keskenään vertailukelpoisia, koska on kysymys vaihtoehtoisesta

28 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Sivistyslautakunta lasten hoidon järjestämisestä. Tarkastelujakson aikana suurin osa perheistä on siirtynyt yksityisen hoidon tuelta palvelusetelin käyttäjäksi. Palvelusetelimenojen vertaaminen vuoden 2013 ja 2014 yksityisen hoidon tukiin antaa enemmän tietoa kahden eri tukimuodon suhteista. Vuosien keskimääräinen yksityisen hoidon tuen ja sen kuntalisän vuosikustannus oli euroa ja ajanjaksolla yksityisen hoidon tuen kustannukset olivat euroa. Yksityisen hoidon tuesta ja sen kuntalisästä siirtyi palvelusetelin kuluihin euroa. Yksityisillä palveluntuottajilla on kuitenkin ollut välisenä aikana enemmän lapsia (126 uutta hoitopaikkaa) palveluidensa piirissä kuin vuosina 2013 ja 2014 koska on aloittanut kaksi uutta palvelusetellipäiväkotia. Eri vaihtoehtojen hintavertailua Alla olevassa kuvassa on hintavertailua kolmen yhtä suuren päiväkodin kustannuksista kunnallisessa päivähoidossa, palvelusetelillä tuotetussa palvelussa ja yksityisen hoidon tuella ja sen kuntalisällä tuotetussa palvelussa. Päiväkodeissa on esimerkkilaskelmassa 12 alle 3-vuotiasta ja 42 yli 3-vuotiasta lasta. Yksityisen palveluntuottajan saamia hoitomaksutuloja ei tässä ole huomioitu. Alla olevassa kuvassa palvelusetelituotannossa huomioitu myös hoitomaksutulojen osuus, joka kunnan sijasta ohjautuu palvelusetelituottajalle eli yksityiselle päiväkodille. Päiväkoti /lapsi/kk /54 /54 lasta/vuosi

Koulun lakkauttamista koskevat selvitykset

Koulun lakkauttamista koskevat selvitykset Sivistyslautakunta 81 29.09.2016 Nummenpään koulun lakkauttaminen 1.8.2017 alkaen 198/12.00.00.01/2014 SIVIS 81 Tietoja koulusta Nummenpään koulu sijaitsee Nurmijärven länsiosassa, n. 13 kilometrin päässä

Lisätiedot

Koulun lakkauttamista koskevat selvitykset

Koulun lakkauttamista koskevat selvitykset Sivistyslautakunta 82 29.09.2016 Suomiehen koulun lakkauttaminen 1.8.2017 alkaen 197/12.00.00.01/2014 SIVIS 82 Tietoja koulusta Suomiehen koulu sijaitsee Nurmijärven pohjoisosassa, n. 13 kilometrin päässä

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen palveluseteli, seurantaraportti ajalta

Varhaiskasvatuksen palveluseteli, seurantaraportti ajalta Sivistyslautakunta 85 29.09.2016 Varhaiskasvatuksen palveluseteli, seurantaraportti ajalta 1.8.2015-31.7.2016 SIVIS 85 Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 8.10.2014 pykälässä 88 ottaa palvelusetelin käyttöön

Lisätiedot

OHJAUS, SEURANTA, ARVIOINTI

OHJAUS, SEURANTA, ARVIOINTI OHJAUS, SEURANTA, ARVIOINTI kuntalaisille tiedottaminen, järjestöjen, yhdistysten ja seurojen tiedottaminen, suunnitelman työyhteisössä käsittely yhdyspintatarkastelut, johtamisen rakenteet, oppilashuolto

Lisätiedot

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta 1 Sivistyslautakunta 48 27.08.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta SIVIS 48 Lastensuojelulaki (417/2007) astui voimaan 1.1.2008. Laissa todetaan, että kunnan tai useamman

Lisätiedot

Yritysvaikutusten arviointi:

Yritysvaikutusten arviointi: Kh 19.10.2015 259 NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA Sivistyslautakunta 67 08.10.2015 Lasten kotihoidon tuen kuntalisän seuranta ajalla 1.10.2002-31.3.2015 SIVIS 67 Lasten kotihoidon tuen kuntalisä on

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

VUORENMAAN KOULUN LAKKAUTTAMINEN ALKAEN

VUORENMAAN KOULUN LAKKAUTTAMINEN ALKAEN Sivistyslautakunta 30 03.11.2015 Sivistyslautakunta 34 22.12.2015 Sivistyslautakunta 7 09.02.2016 VUORENMAAN KOULUN LAKKAUTTAMINEN 1.8.2016 ALKAEN 257/12.00/2015, 249/12.00/2014 SIVLTK 30 (Asian valmistelija

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 13 Aleksia-liikelaitoksen osavuosikatsaus I ajalta Viranhaltijapäätökset 4

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 13 Aleksia-liikelaitoksen osavuosikatsaus I ajalta Viranhaltijapäätökset 4 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Aleksia -liikelaitoksen johtokunta 24.05.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 13 Aleksia-liikelaitoksen osavuosikatsaus I ajalta 1.1.-30.4.2016 3 14 Viranhaltijapäätökset 4

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 1 Sivistyslautakunta 27.10.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Peruskoulujen ja lukioiden lukuvuosisuunnitelmat lukuvuodelle 2016-2017 90 Oikaisuvaatimus Sara Sofia Hakkaraisen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 Nuorisolautakunta 27.09.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 32 Nuorisolautakunnan osavuosikatsaus II ajalta 1.1.-31.8.2016 3 33 Nuorisoyhdistysten kohdeavustukset 5 34 Lasten

Lisätiedot

4.9.2012 klo 17.30-19.30. Teva Tarja puheenjohtaja JÄSENET

4.9.2012 klo 17.30-19.30. Teva Tarja puheenjohtaja JÄSENET KUHMOISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Sivistyslautakunta Sivu 54 KOKOUSAIKA 4.9.2012 klo 17.30-19.30 KOKOUSPAIKKA Kuntala SAAPUVILLA OLLEET Teva Tarja puheenjohtaja JÄSENET Korpela Heljä Korvenranta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 15.06.2016 Sivu 1 / 1 2626/2016 02.05.01 101 Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. 09 816 23300 Anne

Lisätiedot

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2009 90 Sivistyslautakunta 15.09.2009 Aika 15.09.2009 klo 18:00-20:22 Paikka Haukkamäen koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 92

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 08.06.2016 Sivu 1 / 1 2626/2016 02.05.01 33 Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Anne Peltonen, puh. 050 320 9753 Titta Tossavainen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 10.02.2016 Sivu 1 / 1 522/2016 02.05.00 13 Muutokset lasten yksityisten hoidon tukea koskevaan lainsäädäntöön sekä niiden vaikutus Espoon yksityisen hoidon tuen järjestelyihin ja kuntalisään Valmistelijat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (7) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (7) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/216 1 (7) 25 Helsingin kaupungin päättämä varhaiskasvatuksen laajuus ja yksityisen hoidon tuen Helsinki-lisä 1.8.216 alkaen HEL 216-2236 T 2 5 1 Päätös päätti, että yksityisen

Lisätiedot

Keskiviikko klo Matti Lohen koulu

Keskiviikko klo Matti Lohen koulu RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/ 2014 Sivistyslautakunta Sivu 1 (11) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 19.11.2014 klo 17.00-18.30 Matti Lohen koulu Anu Hotti Pirkko

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21 17.02.2016 Sivu 1 / 1 522/2016 02.05.00 21 Muutokset lasten yksityisten hoidon tukea koskevaan lainsäädäntöön sekä niiden vaikutus Espoon yksityisen hoidon tuen järjestelyihin ja kuntalisään Valmistelijat

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Lukkarin koulun johtokunta 09.04.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Lukkarin koulun 1A JA 1B -luokkien yökoulu 3 2 Lukkarin koulun 2A JA 2B -luokkien yökoulu 4 3 Lukkarin

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Nummenpään koulun johtokunta 27.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 NUMMENPÄÄN KOULUN TYÖSUUNNITELMAN TÄYDENTÄMINEN/KOULURETKI SUOMENLINNAAN 2 NUMMENPÄÄN KOULUN TYÖSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo-lisän maksaminen lasten yksityisen hoidon tuen lakisääteisen hoitolisän korotuksena

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo-lisän maksaminen lasten yksityisen hoidon tuen lakisääteisen hoitolisän korotuksena 18.10.2016 Sivu 1 / 1 4303/2016 02.05.01 43 Espoo-lisän maksaminen lasten yksityisen hoidon tuen lakisääteisen hoitolisän korotuksena Valmistelijat / lisätiedot: Anne Peltonen, puh. 050 320 9753 Titta

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Yksityisen hoidon tuen kuntalisä alkaen. Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Yksityisen hoidon tuen kuntalisä alkaen. Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 16 02.03.2016 tuen kuntalisä 1.8.2016 alkaen Sivistyslautakunta 02.03.2016 16 Lakia lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta muutetaan 1.8.2016 alkaen. Muutokset koskevat pääosin

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 29.10.2015 klo 14:00-16:05 Paikka Kaupungintalo, 2. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Keskiviikko 19.8.2015 klo 16.00-18.30

Keskiviikko 19.8.2015 klo 16.00-18.30 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 19.8.2015 klo 16.00-18.30 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Maaniitun koulun johtokunta 21.09.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 10 Maaniitun koulun lukuvuosikohtainen työsuunnitelma 2015-2016 3 11 Koulujen työ- ja loma-ajat lukuvuosina

Lisätiedot

PALVELUSETELI YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON RAHOITUSVAIHTOEHTONA

PALVELUSETELI YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON RAHOITUSVAIHTOEHTONA Sivistyslautakunta 70 11.09.2014 Kunnanhallitus 269 29.09.2014 Valtuusto 88 08.10.2014 PALVELUSETELI YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON RAHOITUSVAIHTOEHTONA SIVIS 70 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1 Nuorisolautakunta AIKA 17.12.2015 klo 18:00 PAIKKA Flamingo Spa, Tasetie 8 Vantaa Käsiteltävät asiat Asia 47 48 49 50 51 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Liite 23 Opetus- ja kasvatusltk 27.11.2014 Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Kuntaliitto (Lahtinen & Selkee) on vuonna 2014 tehnyt selvityksen varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LAPSIVAIKUTUSTEN ENNAKKOARVIOINNIN VAIHEET OVAT:

LAPSIVAIKUTUSTEN ENNAKKOARVIOINNIN VAIHEET OVAT: Lapsivaikutusten ennakkoarviointi (Suomiehen koulu) Lapsivaikutusten ennakkoarviointi on prosessi, jossa arvioidaan etukäteen päätösesityksen vaikutuksia lasten hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen.

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö.

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö. Heinolan kaupunki Kunnallinen johtosääntö III/SIV Sivistystoimi Kaupunginvaltuuston 11.11.2013 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 17.2.2014 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 hyväksymä Sivistystoimen johtosääntö

Lisätiedot

TEHTÄVÄKUVA kehittäminen valtuuston asettamien päämäärien, strategisten päätösten ja tavoitteiden mukaisesti

TEHTÄVÄKUVA kehittäminen valtuuston asettamien päämäärien, strategisten päätösten ja tavoitteiden mukaisesti TEHTÄVÄKUVA 2017 Toimiala/tulosalue/yksikkö: Tehtävänimike: Kelpoisuusehdot: Henkilön nimi: Välittömät alaiset: Esimiehen nimi ja tehtävänimike: Toimialan/tulosalueen/yksikön perustehtävä: Tehtävän tarkoitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/ /2014. Kunnanhallitus 298. Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/ /2014. Kunnanhallitus 298. Kunnanhallitus Kunnanhallitus 298 08.12.2014 Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/12.00.00/2014 Kunnanhallitus 298 Kunnanhallitus 20.10.2014 247 Koulutuslautakunta on kokouksissaan 8.9. ja 23.9.2014 valmistellut

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lukkarin koulun johtokunta 14.01.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Lukkarin koulun oppilashuoltoryhmän toiminnan arviointiraportti lv 2014-2015 2 Lukkarin koulun talousarvion

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18

Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 5/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (12) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012. Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä

Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012. Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012 Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä Kuntaliitto selvitti keväällä 2012, kuinka monessa Manner-Suomen kunnassa

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska)

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Varhaiskasvatuspalvelut (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Puheenvuoron sisältö Peruspalvelukuntayhtymä Kallion esittelyä Varhaiskasvatuspalveluiden esittelyä Kehittämistyö varhaiskasvatuspalveluissa

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset alkaen

Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset alkaen Perusturvalautakunta 57 19.05.2016 Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset 1.8.2016 alkaen 241/05.10.00/2016 Perusturvalautakunta 57 Lainsäädännöllistä ja valtuuston päättämää

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE Yleistä palvelusetelistä: Palveluseteli on yksi kuntien käytössä oleva varhaiskasvatuksen järjestämistapa. Hausjärvellä varhaiskasvatuksen palvelusetelin

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Vanhusneuvosto 31.10.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 22 Kunnanhallituksen puheenjohtaja Outi Mäkelän puheenvuoro 4 23 Nurmijärven opiston rehtori Jenni Karemon puheenvuoro

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 71 Kokousaika 25.8.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Merihelmi, Laitakari Käsiteltävät asiat 61 62 63 64 65 66 67 68 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

kunnanviraston kokoushuone

kunnanviraston kokoushuone Jämijärven kunta Sivistyslautakunta KOKOUSKUTSU Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika ti 16.9.2014 klo 18.30 Paikka kunnanviraston kokoushuone Käsiteltävät asiat 38 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1 Kulttuurilautakunta 24.03.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 16 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv)

Lisätiedot

YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON PALVELURAHAOHJEISTUKSEN TARKISTUS ALKAEN

YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON PALVELURAHAOHJEISTUKSEN TARKISTUS ALKAEN YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON PALVELURAHAOHJEISTUKSEN TARKISTUS 1.8.2016 ALKAEN Vanhempainrahakauden päätyttyä vanhemmalla on mahdollisuus hakea alle kouluikäiselle lapselleen päivähoitoa tai tukea hoidon järjestämiseen

Lisätiedot

Kajaanin varhaiskasvatus SK

Kajaanin varhaiskasvatus SK Kajaanin varhaiskasvatus 2014- SK 15.05.2014 Valtakunnalliset suuntaukset 2013- Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeiden arviointia vaikeuttaa: Valmistelussa laki varhaiskasvatuksesta. Lakiesitys tulee

Lisätiedot

Keskiviikko klo

Keskiviikko klo RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3/ 2017 Sivistyslautakunta Sivu 1 (10) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 22.3.2017 klo 16.00-17.15 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 2 ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaista

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 1/2017 1 Koululautakunta Aika 19.01.2017 klo 09:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Yöhoidon tarve varhaiskasvatuksessa 3 2 Työsuunnitelman

Lisätiedot

Rautalammin lukio, Rautalampi 28.3.2013

Rautalammin lukio, Rautalampi 28.3.2013 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2013 Sivistyslautakunta Sivu 1 (15) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka 27.3.2013 klo 16.00-16.46 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen Helena

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta 09.04.2017 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 2 Keskusvaalilautakunta Aika 09.04.2017 klo

Lisätiedot

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Pohjois-Tapiolan lukion opiskelijoiden koulutuksen järjestäminen alkaen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Pohjois-Tapiolan lukion opiskelijoiden koulutuksen järjestäminen alkaen 16.02.2017 Sivu 1 / 1 543/2017 12.01.01 25 Pohjois-Tapiolan lukion opiskelijoiden koulutuksen järjestäminen 1.8.2017 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 Jaakko Turpeinen, puh.

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 15.05.2017 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen osavuosikatsaus l:n käsittely ja hyväksyntä

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Vanhusneuvosto AIKA 06.04.2017 klo 14:00-15:20 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, kokoustila Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Jatkokokousaika Maanantai 2.12.2013 klo 13.00 15.22 Jatkokokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT

Lisätiedot

No 5/2017 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 1. Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo

No 5/2017 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 1. Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA No 5/2017 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 1 KOKOUSAIKA 9.8.2017 klo 18.36 19.00 KOKOUSPAIKKA Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo JÄSEN: VARAJÄSEN: Antti Waris, pj

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Kunnanhallitus

Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Sivistyslautakunta 5 28.01.2016 Kunnanhallitus 40 15.02.2016 Laki varhaiskasvatuslain muuttamisesta - oikeus 20 tunnin varhaiskasvatukseen viikossa sekä laki kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Vanhusneuvosto 26.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Tarja Salosen puheenvuoro 2 Vuoden 2014 toimintakertomuksen hyväksyminen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2011. Sivistyslautakunta 16.08.2011 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2011. Sivistyslautakunta 16.08.2011 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2011 Sivistyslautakunta 16.08.2011 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 16.08.2011 klo 18.00 18.30 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Röykän koulun johtokunta 23.09.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 8 RÖYKÄN KOULUN TYÖSUUNNITELMAN 2015-2016 HYVÄKSYMINEN 9 RÖYKÄN KOULUN TYÖSUUNNITELMAN TÄYDENTÄMINEN/ 3A

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 3 Konserniohjaus 5 4 Varhaiskasvatuksen ajankohtaiskatsaus 6 5 Muut asiat 7

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 3 Konserniohjaus 5 4 Varhaiskasvatuksen ajankohtaiskatsaus 6 5 Muut asiat 7 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/2018 1 (8) Tarkastuslautakunta Aika 17.01.2018 klo 17:00-18:50 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 5 Nurmijärvi-Tuusula työterveyshuollon yhteistyöhankkeen tilanne 3

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 5 Nurmijärvi-Tuusula työterveyshuollon yhteistyöhankkeen tilanne 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 28.03.2017 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 5 Nurmijärvi-Tuusula työterveyshuollon yhteistyöhankkeen tilanne 3 NURMIJÄRVEN KUNTA

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/12

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/12 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/12 Koulutuslautakunta Aika 02.05.2017 klo 17:00-18:20 Paikka Kunnanvirasto Käsitellyt asiat Asia Sivu 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 27 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 07.11.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 48 Sosiaali- ja terveysjohtajan

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 4 6A-luokan (nyt 5A) leirikoulu 4 5 6B-luokan (nyt 5B) leirikoulu 5 6 6C-luokan (nyt 5C) leirikoulu 6

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 4 6A-luokan (nyt 5A) leirikoulu 4 5 6B-luokan (nyt 5B) leirikoulu 5 6 6C-luokan (nyt 5C) leirikoulu 6 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Maaniitun koulun johtokunta 20.05.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 4 6A-luokan (nyt 5A) leirikoulu 4 5 6B-luokan (nyt 5B) leirikoulu 5 6 6C-luokan (nyt 5C) leirikoulu 6

Lisätiedot

Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa. Sakari Kela

Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa. Sakari Kela Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa Sakari Kela 14.9.2017 Kunnan olemassaolon tarkoitus? Edellytysten luominen kunnan asukkaiden itsehallinnon sekä osallistumisen ja vaikuttamisen toteutumiselle.

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/ (9) Tarkastuslautakunta. Paikka Valtuustovirastotalo, lautakuntien kokoushuone, 3. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/ (9) Tarkastuslautakunta. Paikka Valtuustovirastotalo, lautakuntien kokoushuone, 3. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/2016 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:05-16:05 Paikka Valtuustovirastotalo, lautakuntien kokoushuone, 3. krs., Suokatu 42 Lisätietoja Saapuvilla olleet

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010 Sivistyslautakunta 9.11.2010 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 9.11.2010 klo 18.00-18.50 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen Jesse Mattila Annika

Lisätiedot

Päätös: Valtuusto lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi

Päätös: Valtuusto lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi Varavaltuutettu Antti Ahosen ja kahden muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite: Lapsiperheissä on tulevaisuus lasten kotihoidontuen Hämeenlinna-lisään on löydyttävä kestävä, pysyvä ratkaisu KV

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 17.12.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 28 Taloustoteuma 3 29 Talousarvio 2016 ja taloussuunitelma vuosille 2017-2018 4

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

ESITYSLISTA 5/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ESITYSLISTA 5/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 87 ESITYSLISTA 5/2017 KOKOUSAIKA klo 19.00 - KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Jyrki Järvinen Anne Joensuu Anne Kniivilä Ann-Helen Mäkelä Juha Niemissalo

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 21/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 21/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 21/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 08.11.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.11.2016 kello 19.30 Käsiteltävät asiat Paikka Valtuuston kokoushuone 253 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Asianro 308/ / Palvelusetelin käyttöönotto päivähoidossa

Asianro 308/ / Palvelusetelin käyttöönotto päivähoidossa Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 308/12.01.06/2012 120 Palvelusetelin käyttöönotto päivähoidossa Tiivistelmä Kaupunginhallitus on kokouksessaan 20.8.2012 303 päättänyt pyytää sivistyslautakunnalta

Lisätiedot

LASTEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄ / ALOITTEET 75/08.050/2010 142/08.050/2009. Ptltk 40 Liitteet 1-2.

LASTEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄ / ALOITTEET 75/08.050/2010 142/08.050/2009. Ptltk 40 Liitteet 1-2. Perusturvalautakunta 40 07.04.2010 Kunnanhallitus 79 12.04.2010 Perusturvalautakunta 48 21.04.2010 Kunnanhallitus 93 26.04.2010 Perusturvalautakunta 56 19.05.2010 Kunnanhallitus 127 07.06.2010 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Toivakan kunta Esityslista 3/2017 1/10. Sivistyslautakunta Aika klo 16:30. Toivakan kirjasto. Käsiteltävät asiat

Toivakan kunta Esityslista 3/2017 1/10. Sivistyslautakunta Aika klo 16:30. Toivakan kirjasto. Käsiteltävät asiat Toivakan kunta Esityslista 3/2017 1/10 Aika 24.10.2017 klo 16:30 Paikka Toivakan kirjasto Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 29 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 30 Esityslistan hyväksyminen 4 31 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 7.9.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 12.9.2016 kello 18.30 Käsiteltävät asiat Paikka Jämijärven keskuskoulu, taideluokka 191 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 23.04.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 13 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteiden tarkentaminen

Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteiden tarkentaminen Sivistyslautakunta 90 22.11.2012 Sivistyslautakunta 64 08.10.2015 Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteiden tarkentaminen SIVIS 90 Sivistystoimen toimialan johtosäännön 4.6. kohdan

Lisätiedot