KAAVOITUSKATSAUS 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAAVOITUSKATSAUS 2010"

Transkriptio

1 KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO

2 KAAVOITUSKATSAUS 2010 JA KAAVOITUSOHJELMA SISÄLTÖ: sivu Esipuhe 3 Maakuntakaavoitus 4 Yleiskaavoitus 5 Asemakaavoitus 7 *Vireillä *Tarpeita Ranta-asemakaavat 13 Muut maankäyttöön liittyvät hankkeet 13 Arvio tonttitarjonnan riittävyydestä 14 Ympäristölautakunta 15 Yhteystiedot 16 LIITTEET: Kartta 1 Yleiskaava- ja ranta-asemakaavahankkeet Kartta 2 Asemakaavahankkeet Kaavojen käsittelyvaiheet/ osallisten ja kaupunkilaisten osallistuminen 1

3 Kankaanpään vilkasta torielämää kesällä Asemakaavan yleissuunnittelun johtavia periaatteita vuodelta 1947: Asutussuunnittelun tulee pohjautua oleviin oloihin niin ajan kuin paikan suhteen ja samalla olla kauttaaltaan orgaanista, elävän arkkitehtonisen luomishengen läpitunkemaa. Sen päämääränä tulee kaiken aikaa olla parhaiden mahdollisten elin- ja toimintaedellytysten luominen kaupungille ja sen asukkaille. Otto-Iivari Meurman v teoksessa Asemakaavaoppi 2

4 ESIPUHE Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Kaavoituskatsaus kertoo siis Kankaanpään kaupunkisuunnittelun ajankohtaisista asioista. Kaavoitusohjelmassa esitellään tulossa olevia hankkeita. Asiakirja laaditaan Kankaanpäässä syksyisin liittyen talousarvion ja taloussuunnitelman valmisteluun. Hankkeiden kiireellisyysjärjestys elää ja myös uusia kohteita otetaan ohjelmaan tarpeen mukaan. Tietoa suunnitelmista ja niiden käsittelyvaiheista saa internetistä kaupungin kotisivuilta Merkittävimpänä suunnittelutehtävänä on meneillään keskustan ja sitä ympäröivien kylien (Hapua, Jyränkylä, Lohikko, Narvi) osayleiskaavan laadinta. Yleiskaava on kaupungin kehittämisen keskeinen ohjausväline. Maankäytön suunnittelussa pyritään avoimuuteen. Hankkeista tiedotetaan jo suunnittelun käynnistyessä; jokaisesta kaavasta laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Osallisille tarjotaan mahdollisuus vaikuttaa suunnitteluun sen eri vaiheissa. Kaavojen käsittelyvaiheita ja vaikutusmahdollisuuksia on havainnollistettu kaavioin tämän raportin lopussa. Kankaanpäässä maankäytön suunnittelua hoitaa ympäristökeskuksessa suunnittelutoimisto, jossa maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämänä kaavoittajana toimii kaupunginarkkitehti Maija Anttila. Kaikissa kaupunkisuunnittelua koskevissa asioissa voi kääntyä suunnittelutoimiston puoleen. Yhteystiedot löytyvät raportin lopusta. Kankaanpäässä YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO Maija Anttila Kaupunginarkkitehti TkT 3

5 MAAKUNTAKAAVOITUS Satakunnan seutukaava 5 on vahvistettu ympäristöministeriön päätöksellä ja se on saanut lainvoiman (KHO). Maankäyttö- ja rakennuslain 20 :n perusteella seutukaava on lukien muuttunut maakuntakaavaksi MRL:n mukaisin oikeusvaikutuksin ja sitä noudatetaan, kunnes vahvistamiskäsittelyssä oleva maakuntakaava on saanut lainvoiman. Satakunnan maakuntakaava on laadittu ns. kokonaismaakuntakaavana, eli kaavassa ovat mukana kaikki maakunnan kunnat sekä kaikki alueidenkäyttömuodot eli toiminnot. Maakuntakaava toimii valtakunnallisten, ylimaakunnallisten, maakunnallisten, seudullisten ja ylikunnallisten alueidenkäyttökysymysten yhteen sovittajana. Se tulee olemaan ohjeena kuntakaavoitukselle ja viranomaisten muulle alueiden käyttöä koskevalle suunnittelulle. Kuntien paikalliset alueidenkäyttökysymykset käsitellään kuntien yleis- ja asemakaavoissa. Ote Satakunnan maakuntakaavaehdotuksesta Kankaanpään keskustan kohdalta Satakunnan maakuntakaavan suunnitteluvaiheet: I) Aloitusvaihe: osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2003 II) Laatimisvaihe a) Tavoiteraportti 2004 b) Valmisteluvaiheen erillisselvitykset c) Luonnos julkisesti nähtävillä III) Ehdotusvaihe: Maakuntakaavaehdotus oli MRL 65 :n ja MRA 12 :n mukaisesti virallisesti nähtävillä Muistutuksiin ja lausuntoihin sisältyi yhteensä 554 palautekohtaa. Vastineet näihin hyväksyttiin maakuntahallituksessa IV) Hyväksymisvaihe: Maakuntavaltuusto on hyväksynyt maakuntakaavaehdotuksen V) Vahvistamisvaihe: Maakuntakaava on ympäristöministeriön vahvistettavana. Maakuntakaavan aineistoon ja laadintaprosessiin voi tutustua tarkemmin Satakuntaliiton kotisivuilla Muita keskeisiä maakunnan suunnitteluun kuuluvia asiakirjoja ovat Satakunnan maakuntasuunnitelma 2030, jossa osoitetaan maakunnan tavoiteltu pitkän tähtäimen kehitys sekä Satakunnan maakuntaohjelma ja sen vuosittain laadittava toteuttamissuunnitelma. 4

6 YLEISKAAVOITUS (KARTTA 1) Yleiskaava määrittelee yleispiirteisesti kaupungin alueidenkäytön mm. asumisen, liikenteen ja virkistyksen tarpeisiin. Yleiskaava voidaan laatia joko koko kaupungin alueelle tai rajatulle alueelle, jolloin sitä kutsutaan osayleiskaavaksi. Kankaanpään kaupungissa on osayleiskaavoja yhteensä hehtaarin alueella seuraavasti: Taajamien (Keskusta ja Niinisalo) osayleiskaava 1992 (oikeusvaikutukseton) Majajärven osayleiskaava 1990 (oikeusvaikutukseton) Venesjärven osayleiskaava, vahvistettu 1996 Vihteljärven - Niemenkylän osayleiskaava, vahvistettu 1999 Karvianjokilaakson osayleiskaava, lainvoimaiseksi 2006 Rantojen suunnittelutilanne on Kankaanpäässä melko hyvä, kun Venesjärven, Vihteljärven ja Karvianjokilaakson alueilla on kaupungin laatimat oikeusvaikutteiset yleiskaavat. Ranta-asemakaavoja on näiden lisäksi eri järvillä. Tarkoituksenmukaisen yleiskaavakokonaisuuden muodostaisi tulevaisuudessa kuitenkin ns. Eteläinen järvialue eli Hapuan- ja Äpätinjärvi, Kivijärvet, Madesjärvet ja Verttuunjärvi. Maakuntakaavan valmistumisen jälkeen tulisi kaupungin käynnistää Niinisalon ja harjualueiden, Hämeenkankaan ja Pohjankankaan osayleiskaavatyö. Y1 Keskustan osayleiskaava Kaupunginhallituksen päätöksellä käynnistetty oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laadinta keskustaajamaan ja sen lähikyliin Hapualle, Lohikkoon, Jyränkylään ja Narviin on saatu luonnosvaiheeseen syksyllä Keskustan osayleiskaavatyön aluerajaus. Suunnittelualue käsittää keskustaajaman ohella sen lievealueet ja lähimmät kylät Hapuan, Lohikon, Jyränkylän ja Narvin. Yleiskaavatyö on edennyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman ( ) mukaan. Viranomaisneuvottelu järjestettiin Vuonna 2008 koottiin perusselvityksiä ja käynnistettiin laaja kansalaiskeskustelu soveltamalla uusia vuorovaikutustapoja. Projektisihteerin irtisanouduttua työ jatkui kesällä 2009 yleiskaavatyön ja Tekeshankkeen konsultin valinnalla. Konsultiksi valittiin Eriksson Arkkitehdit Oy:n kumppaneinaan mm. Trafix Oy ja Gaia Consulting Oy. Talvella 2010 edettiin rakennemallivaiheeseen ja keväällä 2010 käsiteltiin alustavaa osayleiskaavaluonnosta. Yleiskaavatyöhön liittyen on vireillä Tekesin Kestävä yhdyskunta -ohjelmasta rahoitusta saava hanke Vähäenergisen kaupunki- ja liikkumismallin kehittäminen yleiskaavatyössä (tarkemmin sivulla 15). Projekti kestää vuoden 2010 loppuun. Vuorovaikutteista suunnittelua yleiskaavan laadinnassa: 5

7 Aloitusseminaari , tulevaisuuslaboratoriotyöskentely Kaupunkihautomot Kyselyt mm. lauantaitorilla ja kaupungin nettisivulla Aito kaupunki -seminaari ja työpajat (rakennemallivaihtoehdot) Asukaspäivät , Hapua, Lohikko, Narvi, Keskusta Kaupunkihautomopäivä , alustava luonnos Kaupunginvaltuuston seminaari , osayleiskaavaluonnos Yleiskaavalla oma nettiosoite Yleiskaavatiedotteita lähetetty sidosryhmille ja jakeluun ilmoittautuneille 7 kpl Yleiskaavan perusselvityksiä: Luontoselvitys / Airix Ympäristö, FM Sanna Tolonen Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden inventoinnit, ins. Laura Hesso Kaavavarantoselvitys, mittaustoimisto / Riikka Utunen Yleiskaava 92:n toteutuneisuusselvitys, suunnittelutoimisto / Marjo Lahtinen Kaupunkihautomoiden ja kaupunkilaiskyselyn (ml. lauantaitorikysely) annin yhteenveto ja visualisointi, Mariitta Vuorenpää Maisemaselvitys/ Eriksson Arkkitehdit Oy/ Maarit Suomenkorpi Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet, yhteenveto/ Maija Anttila Yleiskaavatyön etenemistä ja tehtyjä selvityksiä voi seurata kaupungin nettisivun Keskustan yleiskaavatyö -linkistä. Kaupunginhallitus on päättänyt asettaa osayleiskaavaluonnoksen laatimisvaiheen vuorovaikutusmenettelyyn MRL 62 :n ja MRA 30 :n mukaisesti: - Osayleiskaavaluonnos on nähtävillä välisen ajan kaupungintalolla, Kahvila Postellissa ja em. kaupungin nettisivuilla - Esittelytilaisuus/ Kankaanpää 2030 seminaari järjestetään Kylätilaisuudet Lausuntopyynnöt Luonnosvaiheen palautteen käsittely ajoittuu talveen Tavoitteena on saada yleiskaavaehdotus hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2011 keväällä. Keskustan osayleiskaavatyön yhteydessä on laadittu kohdesuunnitelmia Kankaanpään Portin, Käpylän ja Jämintien varren, Mettälänkankaan (kuvassa), Myllymäen laajennusalueen, Opistonrannan ja Montun alueille. Kohdesuunnitelmat ovat visioita tulevaiuuteen ja havainnollistavat osayleiskaavan ratkaisuja. 6

8 ASEMAKAAVOITUS (KARTTA 2) Asemakaavassa alueiden käyttö ja rakentamistapa määritellään yksityiskohtaisesti: rakennusoikeus, rakennusten korkeus ja rakennusten sijainti tontilla. Asemakaava tai asemakaavan muutos laaditaan joko kaupungin tai maanomistajien aloitteesta. Kaavat laatii yleensä ympäristökeskuksen suunnittelutoimisto. Kankaanpään kaupungissa on vahvistettua asemakaavaa yhteensä 960,83 ha (rasteroitu alue kartalla 2). Pinta-alaa ovat viimeksi kasvattaneet vuonna 2009 vahvistuneet Lorvikylän/ Päiviken yritysalueen ja Koskenojan Metallikylän asemakaavat. Vanhaa, maalaiskunnan aikaista rakennuskaavaa (nyk. myös asemakaava) on jäljellä vielä 71,55 ha. Asemakaavoituskohteita on vireillä vv seuraavasti: (Kaavoituskatsaus, kartta 2) Hankkeiden etenemistä voi seurata kaupungin verkkosivuilla 1. Käpylä, Keskuskadun itäpuoli Keskuskadun varteen laadittiin ensimmäinen asemakaavaluonnos jo syksyllä 1997 tuolloin vireillä olleiden hankkeiden vuoksi (Autoluojus Ky ja Helluntaiseurakunta). Mm. alueella havaitun liito-oravakannan johdosta kaavoitustyö jäi vuosiksi. Osan kaava-alueesta siirryttyä kaupungin omistukseen jatkettiin kaavoitustyötä vuonna Alueen kaavoitus toisi vaihtoehtoista tonttitarjontaa keskustan ytimeen. - Kaavaluonnos oli MRL 62 :n mukaisesti julkisesti nähtävillä Lounais-Suomen ympäristökeskus perehtyi kaavaluonnokseen keväällä 2009 ja työneuvottelu järjestettiin Ympäristökeskus edellytti ekologisen maisemaselvityksen laatimista kaavoituksen pohjaksi. - Luonto- ja maisemaselvitykset valmistuivat syksyllä Ympäristölautakunta käsitteli aiemmasta luonnoksesta saadun palautteen ja ekologisen selvityksen pohjalta tehdyn uuden luonnoksen Luonnoksessa liito-oravametsä on osoitettu puistoalueeksi. ELY-keskus hyväksyi luonnoksen mukaisen ratkaisun pidetyssä kehittämiskeskustelussa. - Kaavaluonnos viimeisteltiin (vrt. kuva) ja asetettiin kolmannen kerran laatimisvaiheen kuulemiseen väliseksi ajaksi. Ratkaisun eteenpäin vieminen edellyttää useita maanvaihto- ja lunastuskysymysten ratkaisuja. - Asemakaava pyritään saamaan hyväksymiskäsittelyyn talvella

9 2. KSM-Lämpötekniikka KSM Lämpötekniikka Oy:n/ Jussi Päivike anomuksesta ympäristölautakunta päätti käynnistää Asemakadun ja Larumonkadun välissä olevien tonttien ja asemakaavan muuttamisen siten, että kyseiset kaksi tonttia yhdistämällä olisi mahdollista toteuttaa noin 1200 m2:n suuruinen liikerakennus. -Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos asetettiin ympäristölautakunnan käsittelyn jälkeen MRL 63 :n ja MRA 30 :n mukaisessa tarkoituksessa väliseksi ajaksi. Osallisia informoitiin muutoksesta kirjeitse. -Nähtävänä olon aikana jätettiin yksi kirjallinen huomautus. -Kaavan jatkotyö tapahtuu hankkeen edellyttämässä aikataulussa. KSM Lämpötekniikka/ kaavamuutoksen sijainti 3. Vanha hautausmaa Seurakunnan aloitteesta ympäristölautakunta päätti ottaa vanhan hautausmaan asemakaavan muutostyön laadittavaksi. Kaava-alue käsittää Laviantien ja Keskuskadun välisen alueen Toivontien ja Kappelinpuiston välissä. Asemakaavan aloituskokous järjestettiin ja OAS käsiteltiin ympäristölautakunnassa Kaavamuutos turvaisi Kappelinpuiston säilymisen nykyisen levyisenä ja toisaalta hautausmaan huoltopihan järjestelyt. Seurakunnan toivomuksesta hanke jäi kuitenkin tuolloin lepäämään. Kaavatyötä on jatkettu uudelleen syksyllä Ympäristölautakunta hyväksyi kaavaluonnoksen MRL 62 :n mukaiseen laatimisvaiheen vuorovaikutusmenettelyyn. Kankaanpään seurakunnalta ja kaupungin ao. lautakunnilta pyydettiin lausunto luonnoksesta. Vilkkaimman keskustelun sai aikaan kaavaluonnokseen sisältynyt esitys montun osoittamisesta Y- alueeksi, jonka Keskuskadun puoleiselle osalle voitaisiin rakentaa rinteeseen porrastuen rakennuksia ja rakenteita julkisille palveluille, kuten palveluasumiselle sekä kulttuuri-, vapaa-aika- ja virkistyspalveluille. Alueen rakentamattomat osat tuli luonnoksen mukaan säilyttää yleisessä virkistyskäytössä. (vrt. kuva yllä) Ympäristölautakunta käsitteli kaavaluonnoksesta saadut lausunnot ja päätti niiden perustella tehtävistä muutoksista. Montun osalta periaateratkaisu olisi yllä olevan kuvan mukainen. Lopullinen kaavaratkaisu edellyttää vielä kaupungin ja seura- 8

10 kunnan kesken käytäviä maapoliittisia neuvotteluja. Asemakaava pyritään saamaan hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2010 puolella. 4. Pajunen & Sere Erkki ja Ritva Pajunen ovat anoneet ns. Asellin aukion varrella olevan omistamansa tontin asemakaavan muuttamista siten, että tontille voisi toteuttaa V- kerroksisen asuin-liiketalon. Voimassa olevan asemakaavan suurin sallittu kerrosluku on III. Myös viereisen tontin omistaja, kiinteistöyhtymä Sere- Björklöf Merja ja Sere Hanna on anonut asemakaavan muuttamista vastaavalla tavalla. - Kaupunginhallitus on suhtautunut myönteisesti Pajusen kaavamuutosanomukseen päättänyt 333, että myös Seren tontin kaava otetaan tutkittavaksi Pajusen kaavamuutoksen yhteydessä. - Kaavoituksen vireilläolosta on ilmoitettu ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä helmikuussa Kaavaluonnosvaihtoehtoja on tutkittu, mutta rakentamispaineiden hiljennyttyä tämän kaavan jatkotyö on jäänyt kiireellisempien kohteiden vuoksi. - Kesällä 2010 on käyty jatkoneuvotteluja hakijatahon kanssa ja kaavatyö jatkuu sovittujen tonttiselvitysten laadinnan jälkeen. 5. Kankaanpään liittymän alue Valtatien 23 ja kantatien 44 liittymän lounaispuolella olevan maa-alueen omistajan L & A Kulmala Oy:n kanssa on kesällä 2009 neuvoteltu alustavasti alueen asemakaavoituksen käynnistämisestä ja sovittu kohteen sisällyttämisestä kaavoitusohjelmaan. Alueen suunnittelusta on järjestetty kutsukilpailu yhteistyössä tiehallinnon, Oy Shell Ab:n ja Kankaanpään kaupungin kesken. Sen tulokset kuitenkin vanhentuivat ja liittymä on sen jälkeen toteutettu kiertoliittymänä Valometsä -teoksineen. Alue muodostaa tärkeän Kankaanpään Portin ja kaupunki on kaikissa suunnitteluvaiheissa edellyttänyt maisemallisesti korkeatasoista toteutusta. Vireillä olevan keskustan osayleiskaavatyön yhteydessä alueelle laadittiin kohdesuunnitelma, jossa tutkittiin mm. maakuntakaavaehdotukseen sisältyvän eritasoliittymävarauksen ratkaisumallia. Liittymän viereinen alue on yleiskaavaluonnoksessa osoitettu huoltoasema-alueeksi, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Rautatien ja kl-väylän välinen alue on osoitettu virkistysalueeksi. Asemakaavatyö jatkuu ns. hankekaavoituksena. 9

11 6. Helinäkoti/ Helmituvat Kiinteistöt Oy Kelankaari/ Hely Niemi ja Heli Pihlajamäki on anonut tontin asemakaavan muuttamista siten, että tontille suunnitellut vanhusten asuintalot, Helmi-Tuvat 1 ja 2 olisi mahdollista toteuttaa ylittäen jonkin verran asemakaavan mukaista rakennusoikeutta ja rakennusalaa. Ympäristölautakunta otti myönteisen kannan muutokseen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavan muutosluonnos on laadittu suunnittelutoimistossa. Muutos käsittää myös Helinäkodin tontin. Ympäristölautakunta on hyväksynyt asemakaavaluonnoksen MRL 62 ja MRA 30 mukaiseen laatimisvaiheen kuulemiseen. Kaavamuutos saataneen hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2010 puolella. Muutosalue rajattuna ajantasa-asemakaavaan. 7. Hapi-Keittiöt Oy ja Wilmaikkuna Oy Hapi-Keittiöt Oy ja Wilmaikkuna Oy ovat päivätyllä kirjeellään anoneet Sillanpäänkadun varrella omistamiensa tonttien ja sekä jälkimmäiseen rajoittuvan LP-alueen asemakaavan muuttamista siten, että kummankin tontin pinta-alaa ja rakennusoikeutta voitaisiin kasvattaa. Osa Wilmaikkuna Oy:n tontista tulisi liitettäväksi Hapi-Keittiöt Oy:n tonttiin ja Wilmaikkuna Oy:n tonttiin anotaan liitettäväksi viereinen, kaupungin omistama LP-alue. Kaavamuutosalueen rajaus - Ympäristölautakunta on ottanut myönteisen kannan anomukseen ja esittänyt kaupunginhallitukselle, että asemakaavan muutostyö sisällytetään kaavoitusohjelmaan. 8. Pansia/ Ewonankadun alue Ewonankadun ympäristön asemakaavatyö käynnistettiin kaavoitusohjelmaan perustuen syksyllä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavan muutosluonnos on laadittu suunnittelutoimistossa. - Ympäristölautakunta on hyväksynyt asemakaavaluonnoksen MRL 62 ja MRA 30 mukaiseen laatimisvaiheen kuulemiseen. - Kaavaluonnoksen mukainen ratkaisu toisi alueelle 4-6 uutta teollisuustonttia. 10

12 Asemakaavoitustarpeita on vuosille seuraavasti: (Kaavoitusohjelma, kartta 2) Monet seuraavista kohteista ovat olleet kaavoitusohjelmassa pitkään. Suunnittelun tarve on selkeästi olemassa, mutta kiireellisempien kohteiden mennessä edelle, nämä ovat siirtyneet. Toisaalta kyseisille alueille kohdistuvien hankkeiden ajankohtaistuessa mikä tahansa näistä kohteista voi nousta ohjelman kärkeen. Ympäristölautakunta päivittää kaavoitusohjelmaa tarpeen mukaan. 9. Kantri Oy Kantri Oy on anonut omistamansa tontin asemakaavan muuttamista siten, että tontille voitaisiin rakennuttaa V-kerroksinen asuinkerrostalo/ liikerakennus palvelutyyppiseen asumiseen, joka käyttäisi hotellin palveluja ja ympäröiviä liikuntapalveluja. Hotellin tontilla on käyttämätöntä rakennusoikeutta noin 2000 m2 ja sallittu kerrosluku on III. Ympäristölautakunta on päättänyt käynnistää kaavan muutostyön. Kaavatyötä viedään eteenpäin rakennushankkeen valmistelun edellyttämässä aikataulussa. Vieressä nykyisen asemakaavan havainnekuva, jonka mukainen pohjoisen puoleinen siipiosa on toteuttamatta. 10. Lohikko Lohikon Metsärinteentien alue on saatu kaupungin jätevesiverkon piiriin. Tämä kylän ydinalue tulisi asemakaavoittaa. Ns. lievealueselvityksen yhteydessä alueelle on laadittu alustava kaavarunko. Alueella on jonkin verran myös kaupungin maanomistusta. Vuonna 2008 käynnistynyt osayleiskaavatyö ohjaa asemakaavoitusta. 11. Makkaramäki Pansiantien etelän puoleisen alueen, lähinnä Kirkkokadun varren kaavoittaminen on tulossa ajankohtaiseksi, koska ns. lievealueselvityksen mukaan kaupungin jätevesiverkko on päätetty johtaa ko. alueelle. Alueella on sekä kaupungin että yksityistä maata. Lievealueselvityksen yhteydessä alueelle on laadittu alustava kaavarunko. Vuonna 2008 käynnistynyt osayleiskaavatyö ohjaa asemakaavoitusta. 12. Rauhankadun varsi Entisten rakennuskaava-alueiden asemakaavoittaminen olisi tärkeää mm täydennysrakentamisen mahdollistamiseksi. Rauhankadun varren kaavoitusta on kiirehditty maanomistajien taholta ja ympäristölautakunta on päättänyt ottaa asian esiin kaavoitusohjelman laadinnassa. Rauhankadun pohjoispäässä on myös asemakaavan muutostarvetta. Hanketta viedään eteenpäin kaavoitusyksikön resurssien mukaan. 11

13 13. Niinisalon osa-alue (Esan levykaluste ympäristöineen) Kaavahanke tuli aikanaan vireille alueella toimivan Esan Levykaluste Oy:n laajennustarpeen vuoksi. Suunnittelualue käsitti Niinisalonkadun, Taulunojantien, Kievarinkadun ja Lampisenkadun välisen alueen. Asemakaavaehdotus valmistui 2007 ja kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavaehdotuksen Päätöksestä valitettiin Turun hallinto-oikeuteen, joka kumosi päätöksellään kaupunginvaltuuston hyväksymispäätöksen, koska kaava mm perustui riittämättömiin selvityksiin. Kaupunki valitti asiasta Korkeimpaan Hallinto-oikeuteen, mutta KHo pysytti Turun hallinto-oikeuden päätöksen. Asemakaavan laatiminen tulisi käynnistää uudelleen. 14. Jyränkylä Alueen kaavoittaminen on tulossa ajankohtaiseksi, koska kaupungin jätevesiverkko on päätetty johtaa ko. alueelle. Alue on kokonaan yksityisessä omistuksessa. Ns. lievealueselvityksen yhteydessä alueelle on laadittu alustava kaavarunko ja laadittavana oleva keskustan osayleiskaava ohjaa alueen asemakaavoitusta. 15. Käpylä, ent. meijerin alue Kankaanpään entisen osuusmeijerin alue on vanhan rakennuskaavan mukaista teollisuusaluetta. Alueelle ja sitä ympäröivään suurkortteliin (Rautatienkadulta entiselle rautatieasemalle asti) on tarpeen laatia asemakaava. Hanketta viedään eteenpäin yhteistyössä kiinteistönomistajan kanssa meijerialueen ja olevan rakennuskannan tulevan käyttötarkoituksen täsmennyttyä. 16. Myllymäki, Valkilantien alue Myllymäen kaupunginosan kortteli 213 (Haanpäänkadun ja Vuohiniityntien välissä) rajoittuu kaakkoisreunaltaan Valkilantien katualuevaraukseen. Katualue on leveydeltään 40 metriä, mikä vastaa pääkatujen leveyttä. Pääkatu ei ole toteutunut asemakaavan mukaisesti vaan kaupunginosan pääkatuna toimii Vuohiniityntie, johon Valkilantie nykyisellään liittyy T-liittymällä. Tämä järjestely tulee osayleiskaavaluonnoksen mukaan säilymään myös tulevaisuudessa, joten asemakaavaa tulisi muuttaa korttelin 213 ja Valkilantien katualuevarauksen osalta. Muutoksessa voisi selvittää yritystonttien tarvetta ostaa lisämaata tonttiin kavennettavasta katualuevarauksesta. 17. Jämintie (Kärki) Marko Kärki on anonut omistamansa teollisuusalueen asemakaavan muuttamista rivitaloalueeksi. Asia on ollut esillä ympäristölautakunnassa Hanke on todettu edellyttävän yleiskaavallista tarkastelua. Osayleiskaavaluonnoksessa alue on osoitettu TY-alueeksi. 18. Käpylä, Kruunuhaan alue Alue on kaupunkirakenteessa keskeistä, yksityisessä omistuksessa olevaa entistä rakennuskaava-aluetta, jota on jonkin verran rakennettu poikkeusluvin. Alueen asemakaavoitus tapahtuu todennäköisesti vaiheittain. Keskustan osayleiskaavatyön yhteydessä on osalle ko. aluetta laadittu kohdesuunnitelma. Osayleiskaava tulee ohjaamaan alueen asemakaavoitusta. 12

14 Entinen rakennuskaava-alue Kaavoitusohjelman kohteet 1, 3, 12, 15 ja 18 sisältävät maalaiskunnan aikana vahvistunutta rakennuskaavaa. Näiden lisäksi ko. aluetta on vielä Ruokojärven rannassa. Alue on ollut rakennuskiellossa kuntamuodon muutoksesta 1967 lähtien. Kielto umpeutui ja kaavat tulivat voimaan asemakaavana. Kaupunginhallitus arvioi kaavojen ajantasaisuutta , mistä lähtien ko. alueet ovat jälleen olleet rakennuskiellossa kaavojen vanhentuneisuuden vuoksi. Kieltoa on jatkettu KH:n päätöksellä ja se on voimassa asti. Ohjelmakauden ulkopuolelle jäävät kohteet (mustalla rajatut alueet kartalla 2) Ohjelmakauden ulkopuolelle jää kohteita, joiden kaavoitus selkiinnyttäisi alueen kiinteistöteknistä tilannetta ja täydennysrakentamisen mahdollisuuksia, mutta joiden sisällyttäminen ohjelmaan ei ole resurssisyistä mahdollista. Tällaisia ovat Niinisalon taajaman eri osa-alueet: keskusta, Kytölä ja Vilhonpelto. Uutta asuinaluetta on tarpeen mukaan kaavoitettavissa Pitkämäen osa-alueille ja muille yleiskaavassa osoitettaville alueille. RANTA-ASEMAKAAVAT Kankaanpään kaupungin alueella on eri järvien rannoilla rantakaavoitettua aluetta yhteensä 607,44 ha. Pinta-alaa on viimeksi kasvattanut vuonna 2009 hyväksytty Pikku- Mateen lounaisosan ranta-asemakaava. Ranta-asemakaavan laatiminen on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan pääsääntöisesti maanomistajien asia. Kankaanpäässä ei tätä kaavoituskatsausta laadittaessa ole vireillä yhtään ranta-asemakaavahanketta. MUUT MAANKÄYTTÖÖN LIITTYVÄT HANKKEET Energiatehokas Pitkämäki Pitkämäen uuden asuinalueen suunnittelu sai vuonna 2008 rahoitusta Tekesin Kestävä yhdyskunta -teknologiaohjelmasta. Hankeyhteistyössä olivat mukana kaupungin ao. hallintokunnat, Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n ja Prizztech Oy. Hanke on päättynyt. Hankeraportti ja lisätietoa hankkeesta löytyy osoitteessa Vähäenergisen kaupunki- ja liikkumismallin kehittäminen yleiskaavatyössä Tekesin Kestävä yhdyskunta teknologiaohjelma rahoittaa tätä Kankaanpään keskustan ja sen lähikylien yleiskaavatyöhön liittyvää hanketta tehdyn päätöksen 13

15 perusteella. Projekti on Kestävä yhdyskunta -ohjelman demonstraatioprojekti ja rahoituspäätöstä on perusteltu mm. seuraavasti: Kankaanpään kaupungin projektin Vähäenergisen kaupunki- ja liikkumismallin kehittäminen yleiskaavatyössä vaikutus uuden osaamisen luomiseen sekä myönteisten ympäristövaikutusten kehittymiseen pikkukaupunkien kestävään kehitykseen on suuri sekä uusi. Tekesin rahoitus lisää projektin onnistumismahdollisuuksia. Rahoitus kattaa 50 % projektin kokonaiskustannuksista ( ). Projektissa nostetaan liikkumisen suunnittelu maankäytön suunnittelun keskeiseksi lähtökohdaksi ja tavoitteena on päästövähennysten saavuttaminen kevyen liikenteen olosuhteita parantamalla. Hankkeessa kehitetään liikenteen ja maankäytönsuunnittelun sektorirajoja ylittäviä toimintamalleja sekä ekologisen kaupunkimallin arviointija mallinnusmenetelmiä. Vrt. sivu 5, Keskustan yleiskaava. Liikkumistapakysely toteutettiin tammikuussa ja sen tuloksista tiedotettiin Hankkeen loppuraportti on valmisteilla syksyllä Projektiaika päättyy EcoDrive -hanke Kankaanpään kaupunki on vuoden 2009 alusta ollut mukana myös valtakunnallisessa EcoDrive - Ekotehokkaasti uudistuva yhdyskunta Tekes -hankkeessa. Hankkeeseen osallistuvia tahoja ovat Valtion teknillinen tutkimuslaitos VTT, Teknillinen korkeakoulu TKK, Helsingin yliopisto HY sekä ns. yritysrahoittajina ARA, Helsingin energia, Helsingin kaupunki, Tampereen kaupunki, Kokkolan kaupunki, Kokkolan Energia, Kankaanpään kaupunki, Riihimäen kaupunki, Osuuskunta Suomen Asuntomessut ja Skanska. Kankaanpäästä kaupunginarkkitehti Maija Anttila kuuluu hankkeen johtoryhmään ja Vatajankosken Sähkö Oy osallistuu selvityksiin osaltaan. Kankaanpään osaprojekteja hankkeessa ovat seuraavat (tekijänä VTT): - Liikkumistottumuksia koskevan kyselyn valmistelu ja tulosten tulkinta yleiskaavatyöhön liittyvän projektin osana (liittyy edelliseen hankkeeseen). - Ekotehokkuuden ja liikunnan yhdistämistä ympäristötaiteeseen tutkittiin järjestämällä kilpailu SAMK Kuvataiteen opiskelijoille talvella Kohdealueena oli keskustasta Pitkämäkeen johtava Jämintien liikenneympäristö. Palkintolautakunnassa oli VTT:n edustus. - Pitkämäen asuntoalueen vaihtoehtoisten lämmitystapojen energia- ja ekotehokkuuden tutkiminen. Tuloksia esiteltiin EcoDrive projektin johtoryhmän kokoontuessa Kankaanpäässä elokuussa Raportti on valmisteilla. ARVIO TONTTITARJONNAN RIITTÄVYYDESTÄ Kaupungilla on ollut tontteja tarjolla kysyntää vastaavasti. Pientalotontteja on viime aikoina myyty eniten Kaivolan alueelta, jossa on varattavissa enää neljä tonttia. Pitkämäen alueelta on syksyllä 2010 varattu ensimmäiset kaksi omakotitonttia ja kahden paritalotontin myyntisopimus on valmisteilla. Maapoliittisin ja kaavoituksen keinoin pystytään jatkossakin turvaamaan riittävä ja monipuolinen tonttitarjonta kaupungin strategian mukaisesti. Uusia tontteja tultaneen lähiaikoina saamaan myös aivan ydinkeskustaan, Käpylän alueelle (vrt. asemakaavoituskohde nro 1). Lohikon ja Makkaramäen osa-alueiden kaavoitus toisi vaihtoehtoista tonttitarjontaa. 14

16 Tilanteessa oli omakoti- tai paritalotontteja varattavissa keskustassa seuraavasti: Kaivola 4, Pitkämäki 4 (tulossa myyntiin lisäksi 17) ja kylissä: Niinisalo 3, Veneskoski 2, Venesjärvi 2. Kaupungilla on lisäksi rivitalotontteja Kirnukalliolla, Kangasmoisionkadun varrella ja Pitkämäestä on vuonna 2010 tulossa myyntiin yksi rivitalotontti. Kerrostalotontteja on Paasikivenkadun ja Alpinkadun jatkeen varrella. Yritystontteja on niin ikään tarjolla runsaasti mm. uusien Päiviken yritysalueen ja Metallikylän kaavojen alueilla. Tonttitarjontaan voi tutustua kaupungin nettisivujen etusivun linkistä Kaupungin tonttitarjonta. YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Maankäytön suunnittelusta vastaa Kankaanpäässä ympäristölautakunta, jolle kuuluvat myös mittaus- ja kiinteistötoimen sekä rakennusvalvonnan asiat. Ympäristölautakunnan kokoonpano kaudella on: Jäsen Jari Koivisto, pj. Irmeli Rosenberg, vpj. Irmeli Elomaa Raimo Hannukainen Kauko Kerola Reino Lahti Nina Laiho Marita Rantala Paavo Tuori Henkilökohtainen varajäsen Raisa Karinsalo-Manninen Galina Luosalo Ulla Hietamäki Tapio Nevala Heikki Kautonen Sisko Leppäniemi Kirsi Hietikko Anna Tuulinen Markus Ruuhimäki Kaupunginhallituksen edustajana ympäristölautakunnassa on Helena Tuomala ja varaedustajana Anja Vähäkoski. Kaavoitusta koskevat asiat saavat lopulliset päätöksensä yleensä kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa. 15

17 Ympäristölautakunta pidetyn kokouksen jälkeen: vasemmalta JariKoivisto (pj.), Nina Laiho, Helena Tuomala (kh:n edustaja), Tapio Nevala (varajäsen), Irmeli Elomaa, Paavo Tuori, Irmeli Rosenberg (vpj.), Kauko Kerola, Marita Rantala, Reino Lahti. Kuvasta puuttuu Raimo Hannukainen. YHTEYSTIEDOT - Maija Anttila, kaupunginarkkitehti, puh tai maija.anttila(at)kankaanpaa.fi - Marjo Lahtinen, suunnitteluavustaja, puh marjo.lahtinen(at)kankaanpaa.fi - Marja Vaajasaari, kaavasuunnittelija (määräaik.), puh marja.vaajasaari(at)kankaanpaa.fi Kankaanpäätä ja ympäristökuntia; Merikarviaa, Siikaista, Honkajokea, Karviaa ja Jämijärveä palvelee maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvissä asioissa - Ilmari Mattila, aluearkkitehti puh , tai ilmari.mattila(at)kankaanpaa.fi KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO Kaupungintalo, 3.kerros, Kuninkaanlähteenkatu 12, PL 36, KANKAANPÄÄ 16

KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017

KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 7.10.2014 1 KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 SISÄLTÖ: sivu Esipuhe 4 Kaavajärjestelmä 5 Kaavoitusmenettely

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA 2011 2015

KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA 2011 2015 Asikkalan kunta KAAVOITUSKATSAUS 2010 1 ASIKKALAN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA 2011 2015 Häkälän asemakaava-alue Asikkalan kunta KAAVOITUSKATSAUS 2010 2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Kiteen kaupunki Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITEEN KAUPUNKI 82122815 11.8.2009 muutettu 1.2.2010, 28.10.2014, 19.1.2015 1. SIJAINTI JA NYKYTILANNE Osallistumis-

Lisätiedot

ALUEIDENKÄYTÖN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ JA LAINSÄÄDÄNTÖ

ALUEIDENKÄYTÖN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ JA LAINSÄÄDÄNTÖ ULVILAN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 ULVILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2014 2 / 10 KAAVOITUSKATSAUS 2014 Kaavoituskatsauksen (maankäyttö- ja rakennuslaki 7 ) tarkoitus on kertoa kaupungissa vireillä

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Satakunnan osuuskauppa / S market Asemakatu Asemakaavan muutoksen selostus 2. Kaupunginosa (Käpylä) korttelin 181 osa sekä rautatie ja katualue 21400 5166 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2015

KAAVOITUSKATSAUS 2015 KAAVOITUSKATSAUS 2015 Kunnan tulee maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 7) mukaan laatia vähintään kerran vuodessa katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI kaavoituskatsaus 2015

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI kaavoituskatsaus 2015 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI kaavoituskatsaus 2015 Maankäytön suunnittelu 2.2.2015 KAAVOITUSKATSAUS Kaavoituskatsaus julkaistaan kerran vuodessa. Kaavoituskatsauksessa esitellään käynnissä olevat ja lähiaikoina

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS. Uudessakaupungissa 15.12.2008. Kaupunginhallitus

KAAVOITUSKATSAUS. Uudessakaupungissa 15.12.2008. Kaupunginhallitus KAAVOITUSKATSAUS Uudenkaupungin kaupunkisuunnittelu ja maankäyttöosasto on laatinut MRL 7 mukaisen kaavoituskatsauksen, jossa esitellään kaavat, jotka ovat joko vireillä tai lähiaikoina vireille tulevia.

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 82122815-03 11.8.2009 muutokset 30.5.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖLAUTAKUNNAN JÄSENETIII

MAANKÄYTTÖLAUTAKUNNAN JÄSENETIII KAAVAPROSESSIoooooooiiiiiiiiiio VIREILLETULO KAAVOITUSVAIHE ooooooooooooooooo AIKATAULU osallistumis- ja arviointisuunnitelma, tavoitteiden asettaminen VALMISTELU kaavahankkeesta riippuen esimerkiksi kaavarunko

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 30.1.2008 / tark. 1.4.2008, 16.9.2008, 3.12.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Euran keskustan osayleiskaava

Euran keskustan osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A EURAN KUNTA Euran keskustan osayleiskaava Selostus Ehdotusvaihe FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19915 Selostus 1 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Sisällysluettelo

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2012

KAAVOITUSKATSAUS 2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 Kaupunkisuunnittelu KAUPUNKISUUNNITTELU Kaupunkisuunnittelu Tavoitteena toimiva ja viihtyisä ympäristö meille kaikille Tämä kaavoituskatsaus tarjoaa yleiskatsauksen Mikkelin kaupungin

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2015-2018. Hyväksytty Naantalin kaupunginhallituksessa 26.01.2015 39

NAANTALIN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2015-2018. Hyväksytty Naantalin kaupunginhallituksessa 26.01.2015 39 NAANTALIN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS - 2018 Hyväksytty Naantalin kaupunginhallituksessa 26.01. 39 I MAAKUNTAKAAVAT Maakuntakaavoituksesta vastaa Varsinais-Suomen liitto. Naantalin alueella ovat voimassa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Hakalahden (2.) kaupunginosan kortteli 4 ja siihen liittyvät katu- ja puistoalueet EHDOTUSVAIHE Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 20.5.2013 60 Hyväksyminen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Kaavaselostus Laukaan kirkonkylä ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Korttelit 670-674 ja 677 sekä niihin liittyvät viher- ja katualueet 410-AK-KIR-027 Ehdotus 6.5.2015 LAUKAAN KUNTA 2015 MAANKÄYTTÖOSASTO Tähän

Lisätiedot

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a KAAVOITUS N132 Kotirinne Asemakaava ja asemakaavan muutos Valmisteluaineiston selostus Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a Asia 299/713/2007 Kaavaprosessi ja käsittelyvaiheet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Noormarkun-Toukarin osayleiskaava

Noormarkun-Toukarin osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PORIN KAUPUNKI Noormarkun-Toukarin osayleiskaava Oikeusvaikutteinen Tavoitevuosi 2025 Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 0160P11420 Kaavaselostus 1 (46)

Lisätiedot

MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN?

MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN? 14.12.2011 tarkistettu 13.2.2012 Perhelän kortteli, asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro YLEISHAL: 716/2007 Kaavatunnus: 010089 MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN? Kaavoitustyö

Lisätiedot

433 ALUESAIRAALAN KAAVAMUUTOS 1

433 ALUESAIRAALAN KAAVAMUUTOS 1 Valkeakosken kaupunki 11.6.2011 Sivu 1/34 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 11.6.2012 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA 433 ALUESAIRAALAN KAAVAMUUTOS 1 Kaava-alueen sijainti on merkitty karttaan punaisella.

Lisätiedot

TUOMALA II, OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS, kaava nro 2037

TUOMALA II, OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS, kaava nro 2037 TUUSULAN KUNTA 1/8 Tuomala II, osayleiskaavan tarkistus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.4.2009, täydennetty 30.3.2010 LIITE 1 TUOMALA II, OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS, kaava nro 2037 Osallistumis-

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KAUPUNKI: KAUPUNGINOSA: Saarijärven kaupunki 1. kaupunginosa

Lisätiedot

YLIVIESKA. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 15.4.2014 42 Hyväksyminen Kaupunginhallitus . TEKNINEN PALVELUKESKUS.

YLIVIESKA. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 15.4.2014 42 Hyväksyminen Kaupunginhallitus . TEKNINEN PALVELUKESKUS. YLIVIESKA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Keskustan (1.) kaupunginosan kortteli 34, osa kortteleista 32 ja 41, torialue sekä katu- ja puistoalueet Ehdotusvaihe 1/2015 Vireille Teknisten palveluiden lautakunta

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2014

KAAVOITUSKATSAUS 2014 KAAVOITUSKATSAUS 204 Kaupunkisuunnittelu KAUPUNKISUUNNITTELU Kaupunkisuunnittelu Tavoitteena toimiva ja viihtyisä ympäristö meille kaikille Tämä kaavoituskatsaus tarjoaa yleiskatsauksen Mikkelin kaupungin

Lisätiedot

NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LAUKAA, LEPPÄVESI NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Kortteleita 206, 530-537, 542 sekä niihin liittyviä virkistysja katualueita koskeva asemakaavan muutos ja

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Aika 17.08.2015 klo 17:05-17:57 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot

YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS 1. VAIHE Asemakaavaton alue Hakatien ja Savarinväylän risteyksen eteläpuolella sekä asemakaavan muutos koskien osaa Hakatien katualueesta. Asemakaavalla

Lisätiedot