KAAVOITUSKATSAUS 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAAVOITUSKATSAUS 2010"

Transkriptio

1 KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO

2 KAAVOITUSKATSAUS 2010 JA KAAVOITUSOHJELMA SISÄLTÖ: sivu Esipuhe 3 Maakuntakaavoitus 4 Yleiskaavoitus 5 Asemakaavoitus 7 *Vireillä *Tarpeita Ranta-asemakaavat 13 Muut maankäyttöön liittyvät hankkeet 13 Arvio tonttitarjonnan riittävyydestä 14 Ympäristölautakunta 15 Yhteystiedot 16 LIITTEET: Kartta 1 Yleiskaava- ja ranta-asemakaavahankkeet Kartta 2 Asemakaavahankkeet Kaavojen käsittelyvaiheet/ osallisten ja kaupunkilaisten osallistuminen 1

3 Kankaanpään vilkasta torielämää kesällä Asemakaavan yleissuunnittelun johtavia periaatteita vuodelta 1947: Asutussuunnittelun tulee pohjautua oleviin oloihin niin ajan kuin paikan suhteen ja samalla olla kauttaaltaan orgaanista, elävän arkkitehtonisen luomishengen läpitunkemaa. Sen päämääränä tulee kaiken aikaa olla parhaiden mahdollisten elin- ja toimintaedellytysten luominen kaupungille ja sen asukkaille. Otto-Iivari Meurman v teoksessa Asemakaavaoppi 2

4 ESIPUHE Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Kaavoituskatsaus kertoo siis Kankaanpään kaupunkisuunnittelun ajankohtaisista asioista. Kaavoitusohjelmassa esitellään tulossa olevia hankkeita. Asiakirja laaditaan Kankaanpäässä syksyisin liittyen talousarvion ja taloussuunnitelman valmisteluun. Hankkeiden kiireellisyysjärjestys elää ja myös uusia kohteita otetaan ohjelmaan tarpeen mukaan. Tietoa suunnitelmista ja niiden käsittelyvaiheista saa internetistä kaupungin kotisivuilta Merkittävimpänä suunnittelutehtävänä on meneillään keskustan ja sitä ympäröivien kylien (Hapua, Jyränkylä, Lohikko, Narvi) osayleiskaavan laadinta. Yleiskaava on kaupungin kehittämisen keskeinen ohjausväline. Maankäytön suunnittelussa pyritään avoimuuteen. Hankkeista tiedotetaan jo suunnittelun käynnistyessä; jokaisesta kaavasta laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Osallisille tarjotaan mahdollisuus vaikuttaa suunnitteluun sen eri vaiheissa. Kaavojen käsittelyvaiheita ja vaikutusmahdollisuuksia on havainnollistettu kaavioin tämän raportin lopussa. Kankaanpäässä maankäytön suunnittelua hoitaa ympäristökeskuksessa suunnittelutoimisto, jossa maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämänä kaavoittajana toimii kaupunginarkkitehti Maija Anttila. Kaikissa kaupunkisuunnittelua koskevissa asioissa voi kääntyä suunnittelutoimiston puoleen. Yhteystiedot löytyvät raportin lopusta. Kankaanpäässä YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO Maija Anttila Kaupunginarkkitehti TkT 3

5 MAAKUNTAKAAVOITUS Satakunnan seutukaava 5 on vahvistettu ympäristöministeriön päätöksellä ja se on saanut lainvoiman (KHO). Maankäyttö- ja rakennuslain 20 :n perusteella seutukaava on lukien muuttunut maakuntakaavaksi MRL:n mukaisin oikeusvaikutuksin ja sitä noudatetaan, kunnes vahvistamiskäsittelyssä oleva maakuntakaava on saanut lainvoiman. Satakunnan maakuntakaava on laadittu ns. kokonaismaakuntakaavana, eli kaavassa ovat mukana kaikki maakunnan kunnat sekä kaikki alueidenkäyttömuodot eli toiminnot. Maakuntakaava toimii valtakunnallisten, ylimaakunnallisten, maakunnallisten, seudullisten ja ylikunnallisten alueidenkäyttökysymysten yhteen sovittajana. Se tulee olemaan ohjeena kuntakaavoitukselle ja viranomaisten muulle alueiden käyttöä koskevalle suunnittelulle. Kuntien paikalliset alueidenkäyttökysymykset käsitellään kuntien yleis- ja asemakaavoissa. Ote Satakunnan maakuntakaavaehdotuksesta Kankaanpään keskustan kohdalta Satakunnan maakuntakaavan suunnitteluvaiheet: I) Aloitusvaihe: osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2003 II) Laatimisvaihe a) Tavoiteraportti 2004 b) Valmisteluvaiheen erillisselvitykset c) Luonnos julkisesti nähtävillä III) Ehdotusvaihe: Maakuntakaavaehdotus oli MRL 65 :n ja MRA 12 :n mukaisesti virallisesti nähtävillä Muistutuksiin ja lausuntoihin sisältyi yhteensä 554 palautekohtaa. Vastineet näihin hyväksyttiin maakuntahallituksessa IV) Hyväksymisvaihe: Maakuntavaltuusto on hyväksynyt maakuntakaavaehdotuksen V) Vahvistamisvaihe: Maakuntakaava on ympäristöministeriön vahvistettavana. Maakuntakaavan aineistoon ja laadintaprosessiin voi tutustua tarkemmin Satakuntaliiton kotisivuilla Muita keskeisiä maakunnan suunnitteluun kuuluvia asiakirjoja ovat Satakunnan maakuntasuunnitelma 2030, jossa osoitetaan maakunnan tavoiteltu pitkän tähtäimen kehitys sekä Satakunnan maakuntaohjelma ja sen vuosittain laadittava toteuttamissuunnitelma. 4

6 YLEISKAAVOITUS (KARTTA 1) Yleiskaava määrittelee yleispiirteisesti kaupungin alueidenkäytön mm. asumisen, liikenteen ja virkistyksen tarpeisiin. Yleiskaava voidaan laatia joko koko kaupungin alueelle tai rajatulle alueelle, jolloin sitä kutsutaan osayleiskaavaksi. Kankaanpään kaupungissa on osayleiskaavoja yhteensä hehtaarin alueella seuraavasti: Taajamien (Keskusta ja Niinisalo) osayleiskaava 1992 (oikeusvaikutukseton) Majajärven osayleiskaava 1990 (oikeusvaikutukseton) Venesjärven osayleiskaava, vahvistettu 1996 Vihteljärven - Niemenkylän osayleiskaava, vahvistettu 1999 Karvianjokilaakson osayleiskaava, lainvoimaiseksi 2006 Rantojen suunnittelutilanne on Kankaanpäässä melko hyvä, kun Venesjärven, Vihteljärven ja Karvianjokilaakson alueilla on kaupungin laatimat oikeusvaikutteiset yleiskaavat. Ranta-asemakaavoja on näiden lisäksi eri järvillä. Tarkoituksenmukaisen yleiskaavakokonaisuuden muodostaisi tulevaisuudessa kuitenkin ns. Eteläinen järvialue eli Hapuan- ja Äpätinjärvi, Kivijärvet, Madesjärvet ja Verttuunjärvi. Maakuntakaavan valmistumisen jälkeen tulisi kaupungin käynnistää Niinisalon ja harjualueiden, Hämeenkankaan ja Pohjankankaan osayleiskaavatyö. Y1 Keskustan osayleiskaava Kaupunginhallituksen päätöksellä käynnistetty oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laadinta keskustaajamaan ja sen lähikyliin Hapualle, Lohikkoon, Jyränkylään ja Narviin on saatu luonnosvaiheeseen syksyllä Keskustan osayleiskaavatyön aluerajaus. Suunnittelualue käsittää keskustaajaman ohella sen lievealueet ja lähimmät kylät Hapuan, Lohikon, Jyränkylän ja Narvin. Yleiskaavatyö on edennyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman ( ) mukaan. Viranomaisneuvottelu järjestettiin Vuonna 2008 koottiin perusselvityksiä ja käynnistettiin laaja kansalaiskeskustelu soveltamalla uusia vuorovaikutustapoja. Projektisihteerin irtisanouduttua työ jatkui kesällä 2009 yleiskaavatyön ja Tekeshankkeen konsultin valinnalla. Konsultiksi valittiin Eriksson Arkkitehdit Oy:n kumppaneinaan mm. Trafix Oy ja Gaia Consulting Oy. Talvella 2010 edettiin rakennemallivaiheeseen ja keväällä 2010 käsiteltiin alustavaa osayleiskaavaluonnosta. Yleiskaavatyöhön liittyen on vireillä Tekesin Kestävä yhdyskunta -ohjelmasta rahoitusta saava hanke Vähäenergisen kaupunki- ja liikkumismallin kehittäminen yleiskaavatyössä (tarkemmin sivulla 15). Projekti kestää vuoden 2010 loppuun. Vuorovaikutteista suunnittelua yleiskaavan laadinnassa: 5

7 Aloitusseminaari , tulevaisuuslaboratoriotyöskentely Kaupunkihautomot Kyselyt mm. lauantaitorilla ja kaupungin nettisivulla Aito kaupunki -seminaari ja työpajat (rakennemallivaihtoehdot) Asukaspäivät , Hapua, Lohikko, Narvi, Keskusta Kaupunkihautomopäivä , alustava luonnos Kaupunginvaltuuston seminaari , osayleiskaavaluonnos Yleiskaavalla oma nettiosoite Yleiskaavatiedotteita lähetetty sidosryhmille ja jakeluun ilmoittautuneille 7 kpl Yleiskaavan perusselvityksiä: Luontoselvitys / Airix Ympäristö, FM Sanna Tolonen Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden inventoinnit, ins. Laura Hesso Kaavavarantoselvitys, mittaustoimisto / Riikka Utunen Yleiskaava 92:n toteutuneisuusselvitys, suunnittelutoimisto / Marjo Lahtinen Kaupunkihautomoiden ja kaupunkilaiskyselyn (ml. lauantaitorikysely) annin yhteenveto ja visualisointi, Mariitta Vuorenpää Maisemaselvitys/ Eriksson Arkkitehdit Oy/ Maarit Suomenkorpi Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet, yhteenveto/ Maija Anttila Yleiskaavatyön etenemistä ja tehtyjä selvityksiä voi seurata kaupungin nettisivun Keskustan yleiskaavatyö -linkistä. Kaupunginhallitus on päättänyt asettaa osayleiskaavaluonnoksen laatimisvaiheen vuorovaikutusmenettelyyn MRL 62 :n ja MRA 30 :n mukaisesti: - Osayleiskaavaluonnos on nähtävillä välisen ajan kaupungintalolla, Kahvila Postellissa ja em. kaupungin nettisivuilla - Esittelytilaisuus/ Kankaanpää 2030 seminaari järjestetään Kylätilaisuudet Lausuntopyynnöt Luonnosvaiheen palautteen käsittely ajoittuu talveen Tavoitteena on saada yleiskaavaehdotus hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2011 keväällä. Keskustan osayleiskaavatyön yhteydessä on laadittu kohdesuunnitelmia Kankaanpään Portin, Käpylän ja Jämintien varren, Mettälänkankaan (kuvassa), Myllymäen laajennusalueen, Opistonrannan ja Montun alueille. Kohdesuunnitelmat ovat visioita tulevaiuuteen ja havainnollistavat osayleiskaavan ratkaisuja. 6

8 ASEMAKAAVOITUS (KARTTA 2) Asemakaavassa alueiden käyttö ja rakentamistapa määritellään yksityiskohtaisesti: rakennusoikeus, rakennusten korkeus ja rakennusten sijainti tontilla. Asemakaava tai asemakaavan muutos laaditaan joko kaupungin tai maanomistajien aloitteesta. Kaavat laatii yleensä ympäristökeskuksen suunnittelutoimisto. Kankaanpään kaupungissa on vahvistettua asemakaavaa yhteensä 960,83 ha (rasteroitu alue kartalla 2). Pinta-alaa ovat viimeksi kasvattaneet vuonna 2009 vahvistuneet Lorvikylän/ Päiviken yritysalueen ja Koskenojan Metallikylän asemakaavat. Vanhaa, maalaiskunnan aikaista rakennuskaavaa (nyk. myös asemakaava) on jäljellä vielä 71,55 ha. Asemakaavoituskohteita on vireillä vv seuraavasti: (Kaavoituskatsaus, kartta 2) Hankkeiden etenemistä voi seurata kaupungin verkkosivuilla 1. Käpylä, Keskuskadun itäpuoli Keskuskadun varteen laadittiin ensimmäinen asemakaavaluonnos jo syksyllä 1997 tuolloin vireillä olleiden hankkeiden vuoksi (Autoluojus Ky ja Helluntaiseurakunta). Mm. alueella havaitun liito-oravakannan johdosta kaavoitustyö jäi vuosiksi. Osan kaava-alueesta siirryttyä kaupungin omistukseen jatkettiin kaavoitustyötä vuonna Alueen kaavoitus toisi vaihtoehtoista tonttitarjontaa keskustan ytimeen. - Kaavaluonnos oli MRL 62 :n mukaisesti julkisesti nähtävillä Lounais-Suomen ympäristökeskus perehtyi kaavaluonnokseen keväällä 2009 ja työneuvottelu järjestettiin Ympäristökeskus edellytti ekologisen maisemaselvityksen laatimista kaavoituksen pohjaksi. - Luonto- ja maisemaselvitykset valmistuivat syksyllä Ympäristölautakunta käsitteli aiemmasta luonnoksesta saadun palautteen ja ekologisen selvityksen pohjalta tehdyn uuden luonnoksen Luonnoksessa liito-oravametsä on osoitettu puistoalueeksi. ELY-keskus hyväksyi luonnoksen mukaisen ratkaisun pidetyssä kehittämiskeskustelussa. - Kaavaluonnos viimeisteltiin (vrt. kuva) ja asetettiin kolmannen kerran laatimisvaiheen kuulemiseen väliseksi ajaksi. Ratkaisun eteenpäin vieminen edellyttää useita maanvaihto- ja lunastuskysymysten ratkaisuja. - Asemakaava pyritään saamaan hyväksymiskäsittelyyn talvella

9 2. KSM-Lämpötekniikka KSM Lämpötekniikka Oy:n/ Jussi Päivike anomuksesta ympäristölautakunta päätti käynnistää Asemakadun ja Larumonkadun välissä olevien tonttien ja asemakaavan muuttamisen siten, että kyseiset kaksi tonttia yhdistämällä olisi mahdollista toteuttaa noin 1200 m2:n suuruinen liikerakennus. -Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos asetettiin ympäristölautakunnan käsittelyn jälkeen MRL 63 :n ja MRA 30 :n mukaisessa tarkoituksessa väliseksi ajaksi. Osallisia informoitiin muutoksesta kirjeitse. -Nähtävänä olon aikana jätettiin yksi kirjallinen huomautus. -Kaavan jatkotyö tapahtuu hankkeen edellyttämässä aikataulussa. KSM Lämpötekniikka/ kaavamuutoksen sijainti 3. Vanha hautausmaa Seurakunnan aloitteesta ympäristölautakunta päätti ottaa vanhan hautausmaan asemakaavan muutostyön laadittavaksi. Kaava-alue käsittää Laviantien ja Keskuskadun välisen alueen Toivontien ja Kappelinpuiston välissä. Asemakaavan aloituskokous järjestettiin ja OAS käsiteltiin ympäristölautakunnassa Kaavamuutos turvaisi Kappelinpuiston säilymisen nykyisen levyisenä ja toisaalta hautausmaan huoltopihan järjestelyt. Seurakunnan toivomuksesta hanke jäi kuitenkin tuolloin lepäämään. Kaavatyötä on jatkettu uudelleen syksyllä Ympäristölautakunta hyväksyi kaavaluonnoksen MRL 62 :n mukaiseen laatimisvaiheen vuorovaikutusmenettelyyn. Kankaanpään seurakunnalta ja kaupungin ao. lautakunnilta pyydettiin lausunto luonnoksesta. Vilkkaimman keskustelun sai aikaan kaavaluonnokseen sisältynyt esitys montun osoittamisesta Y- alueeksi, jonka Keskuskadun puoleiselle osalle voitaisiin rakentaa rinteeseen porrastuen rakennuksia ja rakenteita julkisille palveluille, kuten palveluasumiselle sekä kulttuuri-, vapaa-aika- ja virkistyspalveluille. Alueen rakentamattomat osat tuli luonnoksen mukaan säilyttää yleisessä virkistyskäytössä. (vrt. kuva yllä) Ympäristölautakunta käsitteli kaavaluonnoksesta saadut lausunnot ja päätti niiden perustella tehtävistä muutoksista. Montun osalta periaateratkaisu olisi yllä olevan kuvan mukainen. Lopullinen kaavaratkaisu edellyttää vielä kaupungin ja seura- 8

10 kunnan kesken käytäviä maapoliittisia neuvotteluja. Asemakaava pyritään saamaan hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2010 puolella. 4. Pajunen & Sere Erkki ja Ritva Pajunen ovat anoneet ns. Asellin aukion varrella olevan omistamansa tontin asemakaavan muuttamista siten, että tontille voisi toteuttaa V- kerroksisen asuin-liiketalon. Voimassa olevan asemakaavan suurin sallittu kerrosluku on III. Myös viereisen tontin omistaja, kiinteistöyhtymä Sere- Björklöf Merja ja Sere Hanna on anonut asemakaavan muuttamista vastaavalla tavalla. - Kaupunginhallitus on suhtautunut myönteisesti Pajusen kaavamuutosanomukseen päättänyt 333, että myös Seren tontin kaava otetaan tutkittavaksi Pajusen kaavamuutoksen yhteydessä. - Kaavoituksen vireilläolosta on ilmoitettu ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä helmikuussa Kaavaluonnosvaihtoehtoja on tutkittu, mutta rakentamispaineiden hiljennyttyä tämän kaavan jatkotyö on jäänyt kiireellisempien kohteiden vuoksi. - Kesällä 2010 on käyty jatkoneuvotteluja hakijatahon kanssa ja kaavatyö jatkuu sovittujen tonttiselvitysten laadinnan jälkeen. 5. Kankaanpään liittymän alue Valtatien 23 ja kantatien 44 liittymän lounaispuolella olevan maa-alueen omistajan L & A Kulmala Oy:n kanssa on kesällä 2009 neuvoteltu alustavasti alueen asemakaavoituksen käynnistämisestä ja sovittu kohteen sisällyttämisestä kaavoitusohjelmaan. Alueen suunnittelusta on järjestetty kutsukilpailu yhteistyössä tiehallinnon, Oy Shell Ab:n ja Kankaanpään kaupungin kesken. Sen tulokset kuitenkin vanhentuivat ja liittymä on sen jälkeen toteutettu kiertoliittymänä Valometsä -teoksineen. Alue muodostaa tärkeän Kankaanpään Portin ja kaupunki on kaikissa suunnitteluvaiheissa edellyttänyt maisemallisesti korkeatasoista toteutusta. Vireillä olevan keskustan osayleiskaavatyön yhteydessä alueelle laadittiin kohdesuunnitelma, jossa tutkittiin mm. maakuntakaavaehdotukseen sisältyvän eritasoliittymävarauksen ratkaisumallia. Liittymän viereinen alue on yleiskaavaluonnoksessa osoitettu huoltoasema-alueeksi, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Rautatien ja kl-väylän välinen alue on osoitettu virkistysalueeksi. Asemakaavatyö jatkuu ns. hankekaavoituksena. 9

11 6. Helinäkoti/ Helmituvat Kiinteistöt Oy Kelankaari/ Hely Niemi ja Heli Pihlajamäki on anonut tontin asemakaavan muuttamista siten, että tontille suunnitellut vanhusten asuintalot, Helmi-Tuvat 1 ja 2 olisi mahdollista toteuttaa ylittäen jonkin verran asemakaavan mukaista rakennusoikeutta ja rakennusalaa. Ympäristölautakunta otti myönteisen kannan muutokseen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavan muutosluonnos on laadittu suunnittelutoimistossa. Muutos käsittää myös Helinäkodin tontin. Ympäristölautakunta on hyväksynyt asemakaavaluonnoksen MRL 62 ja MRA 30 mukaiseen laatimisvaiheen kuulemiseen. Kaavamuutos saataneen hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2010 puolella. Muutosalue rajattuna ajantasa-asemakaavaan. 7. Hapi-Keittiöt Oy ja Wilmaikkuna Oy Hapi-Keittiöt Oy ja Wilmaikkuna Oy ovat päivätyllä kirjeellään anoneet Sillanpäänkadun varrella omistamiensa tonttien ja sekä jälkimmäiseen rajoittuvan LP-alueen asemakaavan muuttamista siten, että kummankin tontin pinta-alaa ja rakennusoikeutta voitaisiin kasvattaa. Osa Wilmaikkuna Oy:n tontista tulisi liitettäväksi Hapi-Keittiöt Oy:n tonttiin ja Wilmaikkuna Oy:n tonttiin anotaan liitettäväksi viereinen, kaupungin omistama LP-alue. Kaavamuutosalueen rajaus - Ympäristölautakunta on ottanut myönteisen kannan anomukseen ja esittänyt kaupunginhallitukselle, että asemakaavan muutostyö sisällytetään kaavoitusohjelmaan. 8. Pansia/ Ewonankadun alue Ewonankadun ympäristön asemakaavatyö käynnistettiin kaavoitusohjelmaan perustuen syksyllä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavan muutosluonnos on laadittu suunnittelutoimistossa. - Ympäristölautakunta on hyväksynyt asemakaavaluonnoksen MRL 62 ja MRA 30 mukaiseen laatimisvaiheen kuulemiseen. - Kaavaluonnoksen mukainen ratkaisu toisi alueelle 4-6 uutta teollisuustonttia. 10

12 Asemakaavoitustarpeita on vuosille seuraavasti: (Kaavoitusohjelma, kartta 2) Monet seuraavista kohteista ovat olleet kaavoitusohjelmassa pitkään. Suunnittelun tarve on selkeästi olemassa, mutta kiireellisempien kohteiden mennessä edelle, nämä ovat siirtyneet. Toisaalta kyseisille alueille kohdistuvien hankkeiden ajankohtaistuessa mikä tahansa näistä kohteista voi nousta ohjelman kärkeen. Ympäristölautakunta päivittää kaavoitusohjelmaa tarpeen mukaan. 9. Kantri Oy Kantri Oy on anonut omistamansa tontin asemakaavan muuttamista siten, että tontille voitaisiin rakennuttaa V-kerroksinen asuinkerrostalo/ liikerakennus palvelutyyppiseen asumiseen, joka käyttäisi hotellin palveluja ja ympäröiviä liikuntapalveluja. Hotellin tontilla on käyttämätöntä rakennusoikeutta noin 2000 m2 ja sallittu kerrosluku on III. Ympäristölautakunta on päättänyt käynnistää kaavan muutostyön. Kaavatyötä viedään eteenpäin rakennushankkeen valmistelun edellyttämässä aikataulussa. Vieressä nykyisen asemakaavan havainnekuva, jonka mukainen pohjoisen puoleinen siipiosa on toteuttamatta. 10. Lohikko Lohikon Metsärinteentien alue on saatu kaupungin jätevesiverkon piiriin. Tämä kylän ydinalue tulisi asemakaavoittaa. Ns. lievealueselvityksen yhteydessä alueelle on laadittu alustava kaavarunko. Alueella on jonkin verran myös kaupungin maanomistusta. Vuonna 2008 käynnistynyt osayleiskaavatyö ohjaa asemakaavoitusta. 11. Makkaramäki Pansiantien etelän puoleisen alueen, lähinnä Kirkkokadun varren kaavoittaminen on tulossa ajankohtaiseksi, koska ns. lievealueselvityksen mukaan kaupungin jätevesiverkko on päätetty johtaa ko. alueelle. Alueella on sekä kaupungin että yksityistä maata. Lievealueselvityksen yhteydessä alueelle on laadittu alustava kaavarunko. Vuonna 2008 käynnistynyt osayleiskaavatyö ohjaa asemakaavoitusta. 12. Rauhankadun varsi Entisten rakennuskaava-alueiden asemakaavoittaminen olisi tärkeää mm täydennysrakentamisen mahdollistamiseksi. Rauhankadun varren kaavoitusta on kiirehditty maanomistajien taholta ja ympäristölautakunta on päättänyt ottaa asian esiin kaavoitusohjelman laadinnassa. Rauhankadun pohjoispäässä on myös asemakaavan muutostarvetta. Hanketta viedään eteenpäin kaavoitusyksikön resurssien mukaan. 11

13 13. Niinisalon osa-alue (Esan levykaluste ympäristöineen) Kaavahanke tuli aikanaan vireille alueella toimivan Esan Levykaluste Oy:n laajennustarpeen vuoksi. Suunnittelualue käsitti Niinisalonkadun, Taulunojantien, Kievarinkadun ja Lampisenkadun välisen alueen. Asemakaavaehdotus valmistui 2007 ja kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavaehdotuksen Päätöksestä valitettiin Turun hallinto-oikeuteen, joka kumosi päätöksellään kaupunginvaltuuston hyväksymispäätöksen, koska kaava mm perustui riittämättömiin selvityksiin. Kaupunki valitti asiasta Korkeimpaan Hallinto-oikeuteen, mutta KHo pysytti Turun hallinto-oikeuden päätöksen. Asemakaavan laatiminen tulisi käynnistää uudelleen. 14. Jyränkylä Alueen kaavoittaminen on tulossa ajankohtaiseksi, koska kaupungin jätevesiverkko on päätetty johtaa ko. alueelle. Alue on kokonaan yksityisessä omistuksessa. Ns. lievealueselvityksen yhteydessä alueelle on laadittu alustava kaavarunko ja laadittavana oleva keskustan osayleiskaava ohjaa alueen asemakaavoitusta. 15. Käpylä, ent. meijerin alue Kankaanpään entisen osuusmeijerin alue on vanhan rakennuskaavan mukaista teollisuusaluetta. Alueelle ja sitä ympäröivään suurkortteliin (Rautatienkadulta entiselle rautatieasemalle asti) on tarpeen laatia asemakaava. Hanketta viedään eteenpäin yhteistyössä kiinteistönomistajan kanssa meijerialueen ja olevan rakennuskannan tulevan käyttötarkoituksen täsmennyttyä. 16. Myllymäki, Valkilantien alue Myllymäen kaupunginosan kortteli 213 (Haanpäänkadun ja Vuohiniityntien välissä) rajoittuu kaakkoisreunaltaan Valkilantien katualuevaraukseen. Katualue on leveydeltään 40 metriä, mikä vastaa pääkatujen leveyttä. Pääkatu ei ole toteutunut asemakaavan mukaisesti vaan kaupunginosan pääkatuna toimii Vuohiniityntie, johon Valkilantie nykyisellään liittyy T-liittymällä. Tämä järjestely tulee osayleiskaavaluonnoksen mukaan säilymään myös tulevaisuudessa, joten asemakaavaa tulisi muuttaa korttelin 213 ja Valkilantien katualuevarauksen osalta. Muutoksessa voisi selvittää yritystonttien tarvetta ostaa lisämaata tonttiin kavennettavasta katualuevarauksesta. 17. Jämintie (Kärki) Marko Kärki on anonut omistamansa teollisuusalueen asemakaavan muuttamista rivitaloalueeksi. Asia on ollut esillä ympäristölautakunnassa Hanke on todettu edellyttävän yleiskaavallista tarkastelua. Osayleiskaavaluonnoksessa alue on osoitettu TY-alueeksi. 18. Käpylä, Kruunuhaan alue Alue on kaupunkirakenteessa keskeistä, yksityisessä omistuksessa olevaa entistä rakennuskaava-aluetta, jota on jonkin verran rakennettu poikkeusluvin. Alueen asemakaavoitus tapahtuu todennäköisesti vaiheittain. Keskustan osayleiskaavatyön yhteydessä on osalle ko. aluetta laadittu kohdesuunnitelma. Osayleiskaava tulee ohjaamaan alueen asemakaavoitusta. 12

14 Entinen rakennuskaava-alue Kaavoitusohjelman kohteet 1, 3, 12, 15 ja 18 sisältävät maalaiskunnan aikana vahvistunutta rakennuskaavaa. Näiden lisäksi ko. aluetta on vielä Ruokojärven rannassa. Alue on ollut rakennuskiellossa kuntamuodon muutoksesta 1967 lähtien. Kielto umpeutui ja kaavat tulivat voimaan asemakaavana. Kaupunginhallitus arvioi kaavojen ajantasaisuutta , mistä lähtien ko. alueet ovat jälleen olleet rakennuskiellossa kaavojen vanhentuneisuuden vuoksi. Kieltoa on jatkettu KH:n päätöksellä ja se on voimassa asti. Ohjelmakauden ulkopuolelle jäävät kohteet (mustalla rajatut alueet kartalla 2) Ohjelmakauden ulkopuolelle jää kohteita, joiden kaavoitus selkiinnyttäisi alueen kiinteistöteknistä tilannetta ja täydennysrakentamisen mahdollisuuksia, mutta joiden sisällyttäminen ohjelmaan ei ole resurssisyistä mahdollista. Tällaisia ovat Niinisalon taajaman eri osa-alueet: keskusta, Kytölä ja Vilhonpelto. Uutta asuinaluetta on tarpeen mukaan kaavoitettavissa Pitkämäen osa-alueille ja muille yleiskaavassa osoitettaville alueille. RANTA-ASEMAKAAVAT Kankaanpään kaupungin alueella on eri järvien rannoilla rantakaavoitettua aluetta yhteensä 607,44 ha. Pinta-alaa on viimeksi kasvattanut vuonna 2009 hyväksytty Pikku- Mateen lounaisosan ranta-asemakaava. Ranta-asemakaavan laatiminen on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan pääsääntöisesti maanomistajien asia. Kankaanpäässä ei tätä kaavoituskatsausta laadittaessa ole vireillä yhtään ranta-asemakaavahanketta. MUUT MAANKÄYTTÖÖN LIITTYVÄT HANKKEET Energiatehokas Pitkämäki Pitkämäen uuden asuinalueen suunnittelu sai vuonna 2008 rahoitusta Tekesin Kestävä yhdyskunta -teknologiaohjelmasta. Hankeyhteistyössä olivat mukana kaupungin ao. hallintokunnat, Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n ja Prizztech Oy. Hanke on päättynyt. Hankeraportti ja lisätietoa hankkeesta löytyy osoitteessa Vähäenergisen kaupunki- ja liikkumismallin kehittäminen yleiskaavatyössä Tekesin Kestävä yhdyskunta teknologiaohjelma rahoittaa tätä Kankaanpään keskustan ja sen lähikylien yleiskaavatyöhön liittyvää hanketta tehdyn päätöksen 13

15 perusteella. Projekti on Kestävä yhdyskunta -ohjelman demonstraatioprojekti ja rahoituspäätöstä on perusteltu mm. seuraavasti: Kankaanpään kaupungin projektin Vähäenergisen kaupunki- ja liikkumismallin kehittäminen yleiskaavatyössä vaikutus uuden osaamisen luomiseen sekä myönteisten ympäristövaikutusten kehittymiseen pikkukaupunkien kestävään kehitykseen on suuri sekä uusi. Tekesin rahoitus lisää projektin onnistumismahdollisuuksia. Rahoitus kattaa 50 % projektin kokonaiskustannuksista ( ). Projektissa nostetaan liikkumisen suunnittelu maankäytön suunnittelun keskeiseksi lähtökohdaksi ja tavoitteena on päästövähennysten saavuttaminen kevyen liikenteen olosuhteita parantamalla. Hankkeessa kehitetään liikenteen ja maankäytönsuunnittelun sektorirajoja ylittäviä toimintamalleja sekä ekologisen kaupunkimallin arviointija mallinnusmenetelmiä. Vrt. sivu 5, Keskustan yleiskaava. Liikkumistapakysely toteutettiin tammikuussa ja sen tuloksista tiedotettiin Hankkeen loppuraportti on valmisteilla syksyllä Projektiaika päättyy EcoDrive -hanke Kankaanpään kaupunki on vuoden 2009 alusta ollut mukana myös valtakunnallisessa EcoDrive - Ekotehokkaasti uudistuva yhdyskunta Tekes -hankkeessa. Hankkeeseen osallistuvia tahoja ovat Valtion teknillinen tutkimuslaitos VTT, Teknillinen korkeakoulu TKK, Helsingin yliopisto HY sekä ns. yritysrahoittajina ARA, Helsingin energia, Helsingin kaupunki, Tampereen kaupunki, Kokkolan kaupunki, Kokkolan Energia, Kankaanpään kaupunki, Riihimäen kaupunki, Osuuskunta Suomen Asuntomessut ja Skanska. Kankaanpäästä kaupunginarkkitehti Maija Anttila kuuluu hankkeen johtoryhmään ja Vatajankosken Sähkö Oy osallistuu selvityksiin osaltaan. Kankaanpään osaprojekteja hankkeessa ovat seuraavat (tekijänä VTT): - Liikkumistottumuksia koskevan kyselyn valmistelu ja tulosten tulkinta yleiskaavatyöhön liittyvän projektin osana (liittyy edelliseen hankkeeseen). - Ekotehokkuuden ja liikunnan yhdistämistä ympäristötaiteeseen tutkittiin järjestämällä kilpailu SAMK Kuvataiteen opiskelijoille talvella Kohdealueena oli keskustasta Pitkämäkeen johtava Jämintien liikenneympäristö. Palkintolautakunnassa oli VTT:n edustus. - Pitkämäen asuntoalueen vaihtoehtoisten lämmitystapojen energia- ja ekotehokkuuden tutkiminen. Tuloksia esiteltiin EcoDrive projektin johtoryhmän kokoontuessa Kankaanpäässä elokuussa Raportti on valmisteilla. ARVIO TONTTITARJONNAN RIITTÄVYYDESTÄ Kaupungilla on ollut tontteja tarjolla kysyntää vastaavasti. Pientalotontteja on viime aikoina myyty eniten Kaivolan alueelta, jossa on varattavissa enää neljä tonttia. Pitkämäen alueelta on syksyllä 2010 varattu ensimmäiset kaksi omakotitonttia ja kahden paritalotontin myyntisopimus on valmisteilla. Maapoliittisin ja kaavoituksen keinoin pystytään jatkossakin turvaamaan riittävä ja monipuolinen tonttitarjonta kaupungin strategian mukaisesti. Uusia tontteja tultaneen lähiaikoina saamaan myös aivan ydinkeskustaan, Käpylän alueelle (vrt. asemakaavoituskohde nro 1). Lohikon ja Makkaramäen osa-alueiden kaavoitus toisi vaihtoehtoista tonttitarjontaa. 14

16 Tilanteessa oli omakoti- tai paritalotontteja varattavissa keskustassa seuraavasti: Kaivola 4, Pitkämäki 4 (tulossa myyntiin lisäksi 17) ja kylissä: Niinisalo 3, Veneskoski 2, Venesjärvi 2. Kaupungilla on lisäksi rivitalotontteja Kirnukalliolla, Kangasmoisionkadun varrella ja Pitkämäestä on vuonna 2010 tulossa myyntiin yksi rivitalotontti. Kerrostalotontteja on Paasikivenkadun ja Alpinkadun jatkeen varrella. Yritystontteja on niin ikään tarjolla runsaasti mm. uusien Päiviken yritysalueen ja Metallikylän kaavojen alueilla. Tonttitarjontaan voi tutustua kaupungin nettisivujen etusivun linkistä Kaupungin tonttitarjonta. YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Maankäytön suunnittelusta vastaa Kankaanpäässä ympäristölautakunta, jolle kuuluvat myös mittaus- ja kiinteistötoimen sekä rakennusvalvonnan asiat. Ympäristölautakunnan kokoonpano kaudella on: Jäsen Jari Koivisto, pj. Irmeli Rosenberg, vpj. Irmeli Elomaa Raimo Hannukainen Kauko Kerola Reino Lahti Nina Laiho Marita Rantala Paavo Tuori Henkilökohtainen varajäsen Raisa Karinsalo-Manninen Galina Luosalo Ulla Hietamäki Tapio Nevala Heikki Kautonen Sisko Leppäniemi Kirsi Hietikko Anna Tuulinen Markus Ruuhimäki Kaupunginhallituksen edustajana ympäristölautakunnassa on Helena Tuomala ja varaedustajana Anja Vähäkoski. Kaavoitusta koskevat asiat saavat lopulliset päätöksensä yleensä kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa. 15

17 Ympäristölautakunta pidetyn kokouksen jälkeen: vasemmalta JariKoivisto (pj.), Nina Laiho, Helena Tuomala (kh:n edustaja), Tapio Nevala (varajäsen), Irmeli Elomaa, Paavo Tuori, Irmeli Rosenberg (vpj.), Kauko Kerola, Marita Rantala, Reino Lahti. Kuvasta puuttuu Raimo Hannukainen. YHTEYSTIEDOT - Maija Anttila, kaupunginarkkitehti, puh tai maija.anttila(at)kankaanpaa.fi - Marjo Lahtinen, suunnitteluavustaja, puh marjo.lahtinen(at)kankaanpaa.fi - Marja Vaajasaari, kaavasuunnittelija (määräaik.), puh marja.vaajasaari(at)kankaanpaa.fi Kankaanpäätä ja ympäristökuntia; Merikarviaa, Siikaista, Honkajokea, Karviaa ja Jämijärveä palvelee maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvissä asioissa - Ilmari Mattila, aluearkkitehti puh , tai ilmari.mattila(at)kankaanpaa.fi KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO Kaupungintalo, 3.kerros, Kuninkaanlähteenkatu 12, PL 36, KANKAANPÄÄ 16

18

19

20 KAAVOJEN KÄSITTELYVAIHEET I VIREILLETULO toteuttaja: Ympäristökeskus / suunnittelutoimisto suunnitteluasiakirjat ja tulosteet: OAS = Osallistumis- ja arviointisuunnitelma = opas suunnittelun seuraamiseen ja siihen osallistumiseen VIREILLETULOSTA ILMOITTAMINEN OSALLISTEN ja kaupunkilaisten osallistuminen I MIELIPIDE: osallisilla on tilaisuus ottaa kantaa OAS:n sisältöön ja osallistua työn tavoite- ja arvokeskusteluun II LUONNOSVAIHE toteuttaja, päätöksentekijä: suunnittelutoimisto, ympäristölautakunta 1) vuorovaikutteinen suunnittelu ja osallistumisen järjestäminen 2) tiedottaminen osallisille 3) kaavaluonnos KAAVALUONNOS VALMIS JA KAAVAN VALMISTELUMATERIAALI ESILLÄ nähtävillä neuvotteluja ja esittelytilaisuuksia 4) palautteen ja lausuntojen käsittely 5) kaavaehdotuksen laadinta II YHDESSÄ- TYÖSKENTELY: työryhmiä, kyselyitä LAUSUNNOT MIELIPIDE: mielipiteet kaavaluonnoksesta suunnittelutoimistoon joko suullisesti tai kirjallisesti

KAAVOITUSKATSAUS 2009

KAAVOITUSKATSAUS 2009 KAAVOITUSKATSAUS 2009 KAAVOITUSOHJELMA 2010-2012 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 29.09.2009 Näkymä Kankaanpään keskustaan idästä, Kuninkaanlähteenkadun suunnasta kesällä 2008. Lentokuva Vallas Oy.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI MAKKARAMÄKI, ns. Karusellin alue Ak 5169 16.8.2011 ASEMAKAAVA Kankaanpään 10. kaupunginosan (Makkaramäki) osa aluetta, ns. Karusellin aluetta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 Ak 5171 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 20.11.2012 RUOKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 61 tonttia 1, tilaa 214-406-3-466

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2010 Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5192 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 28.02.2017 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) AK 5194 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.5.2017 ASEMAKAAVA Kaukolämpölaitoksen tontin laajennus Kankaanpään kaupungin 6. kaupunginosaa (Koskenoja), osaa kortteleista

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5178 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Kankaanpään keskustan kulttuurikortteli ei ole toteutunut voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Korttelin alueella

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän Sata aurinkoista päivää enemmän OSALLISUTMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Kirkonkylän asemakaavan muutos Oloneuvoksentie MERIKARVIAN KUNTA 29.5.2017 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt..2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 1.5.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 21.9.2010 ASEMAKAAVA 9. kaupunginosan (Kärki) korttelin 743 osan asemakaavan muutos (Kelankaari) 1. SUUNNITTELUALUE SIJAINTI JA REKISTERI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5185 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 47 sekä katualuetta ja

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 18.2.2016 ASEMAKAAVA Asemakaava koskee Kankaanpään kaupungin 12. kaupunginosan (Jyllinmäki) tilaa Kangastus 214-406-1-819. 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO

YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO KAAVOITUSKATSAUS 2011 KAAVOITUSOH HJELMA 2012-2014 2014 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 12.10.2011 KAAVOITUSKATSAUS 2011 JA KAAVOITUSOHJELMA 2012-2014 SISÄLTÖ: sivu Esipuhe 3 Maakuntakaavoitus 4

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie pää, Villähde. Lahti.fi OAS A (6) D/1080/ /2017. Askonkatu Lahti

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie pää, Villähde. Lahti.fi OAS A (6) D/1080/ /2017. Askonkatu Lahti OAS A-2716 1 (6) A-2716 22.5.2017 Asemakaavan muutos Kurenojantie pää, Villähde Lahti.fi OAS A-2716 2 (6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Asemakaavan

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Pirilän Kukkatalo Oy:n liiketoiminnan alueella Kerttulan kaupunginosassa

Lisätiedot

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016 16.11.2015, tark 25.1.2016 Kerhomajankadun kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI LIITE 1 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPUNGINOSAN NRO 8 KORTTELIN 801 TONTTI 7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.11.2014, TARK. 6.2.2015 Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 214005183 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 17.12.2015 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 303 (tontit 1 ja

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Kankaanpään tori kesällä 2005

Kankaanpään tori kesällä 2005 1 Kankaanpään tori kesällä 2005 Pikainenkin silmäys asemakaavoituksen historiaan osoittaa, että asemakaavallinen suunnittelukin on aikansa lapsi. Laadittu suunnitelma pystyy joksikin aikaa tarkoituksenmukaisesti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS Asemakaavan muutos koskien Karvian keskustan kortteleita 82 ja 83 sekä M aluetta. Tilat 230-405-8-76, 8-180, 8-179, 8-220 11.11.2013 Pohjois-Satakunnan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän Sata aurinkoista päivää enemmän OSALLISUTMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Kirkonkylän asemakaavan muutos - Värenmäki MERIKARVIAN KUNTA 3.2.2016 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen

Lisätiedot

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄIVÄYS: 16.12.2013, TARK. 9.4.2014, 30.11.2015 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5179 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 24.2.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 9. kaupunginosan (Kärki) korttelin 736 tontteja 9 ja 10 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5190 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 22.11.2016 ASEMAKAAVA Halmeen teollisuusalueen laajennuksen eteläosa Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosaa (Tapala), tiloja

Lisätiedot

Salonkatu IV, kaava nro 448 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Salonkatu IV, kaava nro 448 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Salonkatu IV, kaava nro 448 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

YLÖJÄRVI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Suunnittelualue

YLÖJÄRVI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Suunnittelualue YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK.10.6.2014 Dnro 270/51.512/2014 Asemakaavan muutos Kirkonseudun Kuruntien liikennealueiden sekä korttelin 8 tontin 6 ja korttelin 282 tontin 2 muutos välillä Soppeenmäki - Viljakkalantie

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Markku Mattila ja Johanna Salminen ovat

Lisätiedot

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 14.4.2015 / 25 KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos (Peräpellontien katualue) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26016 Turku, 4.1.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5188 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 40 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Näkymä Kankaanpään keskustaan kesällä 2003

Näkymä Kankaanpään keskustaan kesällä 2003 1 Näkymä Kankaanpään keskustaan kesällä 2003 Jokaiselle kaupungille ja kylälle on muodostunut aikojen kuluessa oma henkensä, johon vaikuttavat sen eletty historia, kulttuuri, maisemalliset ja luonnontieteelliset

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 1 (8) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 3.11.2015 / HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.11.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2015 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OULAISTEN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OULAISTEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN 15. KIVISENKANGAS KAUPUNGINOSAN KIVIKANKAANTIEN ITÄPUOLISIA KORTTELEITA SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ KATU- JA PUISTOALUEITA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Liite 4 / Ymp.ltk / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 4 / Ymp.ltk / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 4 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KUUSAMON KAUPUNKI 1 Dnr:o 619/2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan laaditaan asemakaavan muuttamisesta osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kuvataan osallisten

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5187 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 47 tonttia 1 ja korttelin

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2008 KAAVOITUSOHJELMA

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2008 KAAVOITUSOHJELMA KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2008 KAAVOITUSOHJELMA 2009-2012 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 15.10.2008 Näkymä Kankaanpään keskustaan kesällä 2008 Kaupungin imago on sitä mitä kaupunki on.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 PITKÄJÄRVI (107) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 2 JA VL-ALUE Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: Turku, 4.1., tark

EURAJOEN KUNTA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: Turku, 4.1., tark EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos (korttelin 153 tontti 4, korttelin 154 tontti 5, kortteleita 155 ja 157, korttelin 172 tontteja 1 ja 2, korttelin 173

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2005 KAAVOITUSOHJELMA 2006-

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2005 KAAVOITUSOHJELMA 2006- KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2005 KAAVOITUSOHJELMA 2006- MAANKÄYTTÖOSASTO / SUUNNITTELUTOIMISTO 27.9.2005 1 Kankaanpään tori 1960-luvulla Asemakaava on työohjelma. Samoin kuin mitään inhimillistä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Asemakaavan muutos, Santtio 11, kortteli 32 sekä puisto- ja lähivirkistysalue Liite 1 1 Sijainti opaskartalla Aluerajaus Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Ymp.ltk 14.4.2015 / 26 Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Asemakaava koskee Kalman kylän osaa kiinteistöstä (6:13) sekä lähiympäristöä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2014

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet

Lisätiedot

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 42 / Ymp.ltk 27.8.2013 / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus:

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: Kolpin asemakaavan muutos, korttelit 210-211 ja 221-229 sekä viheralue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 599407201606 2 Sisältö: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain

Lisätiedot

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 14.3.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYNÄMÄEN KUNTA 1.1 KATTELUKSEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E27437 PÄIVÄYS: 8.1. 2015, TARK. 4.9. 2015 Sweco Ympäristö Oy MYNÄMÄEN KUNTA Katteluksen

Lisätiedot

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote 1:1000 15.2.2007 Ajantasakartta 20 m Moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialue. Tontilla on osoitettava vähintään 5 autopaikkaa jokaista autohuoltopaikkaa

Lisätiedot

Pässinmäki, asemakaavan muutos, kaava nro 456 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Pässinmäki, asemakaavan muutos, kaava nro 456 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Pässinmäki, asemakaavan muutos, kaava nro 456 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 (OAS) (MRL 63 ) 1(5) Maankäyttöpalvelut 24.2.2015, päivitetty 27.5.2015 Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.11.2013 Vähä-Väkkärän ranta-asemakaavan osittainen muutos Porin kaupunki Rankun kylä Sopukka RN:o 6:68 Svälsö RN:o 6:70 (osa) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.1 SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662.30 PÄIVÄYS: 16.12. 2013, TARK. 9.4. 2014 Sweco Ympäristö Oy S w e co Y m p ä r is t ö O

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2004/ 28.3.2006 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. kaupunginosan (Keskus) urheilualue (liikuntakeskus ja golfkenttä) 1. SUUNNITTELUALUE SIJAINTI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

Kuva 1:Alueen sijainti. ( Nilsiän kaupunki)

Kuva 1:Alueen sijainti. ( Nilsiän kaupunki) Nilsiän kaupunki 1/5 NILSIÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 615 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaava-alue sijaitsee Nilsiän Mäntyrinteen kaupunginosassa. Asemakaavan muutos

Lisätiedot

VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos. kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos. kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 12.10.2015 VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ JAAKONSAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 31.10.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot