KAAVOITUSKATSAUS 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAAVOITUSKATSAUS 2010"

Transkriptio

1 KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO

2 KAAVOITUSKATSAUS 2010 JA KAAVOITUSOHJELMA SISÄLTÖ: sivu Esipuhe 3 Maakuntakaavoitus 4 Yleiskaavoitus 5 Asemakaavoitus 7 *Vireillä *Tarpeita Ranta-asemakaavat 13 Muut maankäyttöön liittyvät hankkeet 13 Arvio tonttitarjonnan riittävyydestä 14 Ympäristölautakunta 15 Yhteystiedot 16 LIITTEET: Kartta 1 Yleiskaava- ja ranta-asemakaavahankkeet Kartta 2 Asemakaavahankkeet Kaavojen käsittelyvaiheet/ osallisten ja kaupunkilaisten osallistuminen 1

3 Kankaanpään vilkasta torielämää kesällä Asemakaavan yleissuunnittelun johtavia periaatteita vuodelta 1947: Asutussuunnittelun tulee pohjautua oleviin oloihin niin ajan kuin paikan suhteen ja samalla olla kauttaaltaan orgaanista, elävän arkkitehtonisen luomishengen läpitunkemaa. Sen päämääränä tulee kaiken aikaa olla parhaiden mahdollisten elin- ja toimintaedellytysten luominen kaupungille ja sen asukkaille. Otto-Iivari Meurman v teoksessa Asemakaavaoppi 2

4 ESIPUHE Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Kaavoituskatsaus kertoo siis Kankaanpään kaupunkisuunnittelun ajankohtaisista asioista. Kaavoitusohjelmassa esitellään tulossa olevia hankkeita. Asiakirja laaditaan Kankaanpäässä syksyisin liittyen talousarvion ja taloussuunnitelman valmisteluun. Hankkeiden kiireellisyysjärjestys elää ja myös uusia kohteita otetaan ohjelmaan tarpeen mukaan. Tietoa suunnitelmista ja niiden käsittelyvaiheista saa internetistä kaupungin kotisivuilta Merkittävimpänä suunnittelutehtävänä on meneillään keskustan ja sitä ympäröivien kylien (Hapua, Jyränkylä, Lohikko, Narvi) osayleiskaavan laadinta. Yleiskaava on kaupungin kehittämisen keskeinen ohjausväline. Maankäytön suunnittelussa pyritään avoimuuteen. Hankkeista tiedotetaan jo suunnittelun käynnistyessä; jokaisesta kaavasta laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Osallisille tarjotaan mahdollisuus vaikuttaa suunnitteluun sen eri vaiheissa. Kaavojen käsittelyvaiheita ja vaikutusmahdollisuuksia on havainnollistettu kaavioin tämän raportin lopussa. Kankaanpäässä maankäytön suunnittelua hoitaa ympäristökeskuksessa suunnittelutoimisto, jossa maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämänä kaavoittajana toimii kaupunginarkkitehti Maija Anttila. Kaikissa kaupunkisuunnittelua koskevissa asioissa voi kääntyä suunnittelutoimiston puoleen. Yhteystiedot löytyvät raportin lopusta. Kankaanpäässä YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO Maija Anttila Kaupunginarkkitehti TkT 3

5 MAAKUNTAKAAVOITUS Satakunnan seutukaava 5 on vahvistettu ympäristöministeriön päätöksellä ja se on saanut lainvoiman (KHO). Maankäyttö- ja rakennuslain 20 :n perusteella seutukaava on lukien muuttunut maakuntakaavaksi MRL:n mukaisin oikeusvaikutuksin ja sitä noudatetaan, kunnes vahvistamiskäsittelyssä oleva maakuntakaava on saanut lainvoiman. Satakunnan maakuntakaava on laadittu ns. kokonaismaakuntakaavana, eli kaavassa ovat mukana kaikki maakunnan kunnat sekä kaikki alueidenkäyttömuodot eli toiminnot. Maakuntakaava toimii valtakunnallisten, ylimaakunnallisten, maakunnallisten, seudullisten ja ylikunnallisten alueidenkäyttökysymysten yhteen sovittajana. Se tulee olemaan ohjeena kuntakaavoitukselle ja viranomaisten muulle alueiden käyttöä koskevalle suunnittelulle. Kuntien paikalliset alueidenkäyttökysymykset käsitellään kuntien yleis- ja asemakaavoissa. Ote Satakunnan maakuntakaavaehdotuksesta Kankaanpään keskustan kohdalta Satakunnan maakuntakaavan suunnitteluvaiheet: I) Aloitusvaihe: osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2003 II) Laatimisvaihe a) Tavoiteraportti 2004 b) Valmisteluvaiheen erillisselvitykset c) Luonnos julkisesti nähtävillä III) Ehdotusvaihe: Maakuntakaavaehdotus oli MRL 65 :n ja MRA 12 :n mukaisesti virallisesti nähtävillä Muistutuksiin ja lausuntoihin sisältyi yhteensä 554 palautekohtaa. Vastineet näihin hyväksyttiin maakuntahallituksessa IV) Hyväksymisvaihe: Maakuntavaltuusto on hyväksynyt maakuntakaavaehdotuksen V) Vahvistamisvaihe: Maakuntakaava on ympäristöministeriön vahvistettavana. Maakuntakaavan aineistoon ja laadintaprosessiin voi tutustua tarkemmin Satakuntaliiton kotisivuilla Muita keskeisiä maakunnan suunnitteluun kuuluvia asiakirjoja ovat Satakunnan maakuntasuunnitelma 2030, jossa osoitetaan maakunnan tavoiteltu pitkän tähtäimen kehitys sekä Satakunnan maakuntaohjelma ja sen vuosittain laadittava toteuttamissuunnitelma. 4

6 YLEISKAAVOITUS (KARTTA 1) Yleiskaava määrittelee yleispiirteisesti kaupungin alueidenkäytön mm. asumisen, liikenteen ja virkistyksen tarpeisiin. Yleiskaava voidaan laatia joko koko kaupungin alueelle tai rajatulle alueelle, jolloin sitä kutsutaan osayleiskaavaksi. Kankaanpään kaupungissa on osayleiskaavoja yhteensä hehtaarin alueella seuraavasti: Taajamien (Keskusta ja Niinisalo) osayleiskaava 1992 (oikeusvaikutukseton) Majajärven osayleiskaava 1990 (oikeusvaikutukseton) Venesjärven osayleiskaava, vahvistettu 1996 Vihteljärven - Niemenkylän osayleiskaava, vahvistettu 1999 Karvianjokilaakson osayleiskaava, lainvoimaiseksi 2006 Rantojen suunnittelutilanne on Kankaanpäässä melko hyvä, kun Venesjärven, Vihteljärven ja Karvianjokilaakson alueilla on kaupungin laatimat oikeusvaikutteiset yleiskaavat. Ranta-asemakaavoja on näiden lisäksi eri järvillä. Tarkoituksenmukaisen yleiskaavakokonaisuuden muodostaisi tulevaisuudessa kuitenkin ns. Eteläinen järvialue eli Hapuan- ja Äpätinjärvi, Kivijärvet, Madesjärvet ja Verttuunjärvi. Maakuntakaavan valmistumisen jälkeen tulisi kaupungin käynnistää Niinisalon ja harjualueiden, Hämeenkankaan ja Pohjankankaan osayleiskaavatyö. Y1 Keskustan osayleiskaava Kaupunginhallituksen päätöksellä käynnistetty oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laadinta keskustaajamaan ja sen lähikyliin Hapualle, Lohikkoon, Jyränkylään ja Narviin on saatu luonnosvaiheeseen syksyllä Keskustan osayleiskaavatyön aluerajaus. Suunnittelualue käsittää keskustaajaman ohella sen lievealueet ja lähimmät kylät Hapuan, Lohikon, Jyränkylän ja Narvin. Yleiskaavatyö on edennyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman ( ) mukaan. Viranomaisneuvottelu järjestettiin Vuonna 2008 koottiin perusselvityksiä ja käynnistettiin laaja kansalaiskeskustelu soveltamalla uusia vuorovaikutustapoja. Projektisihteerin irtisanouduttua työ jatkui kesällä 2009 yleiskaavatyön ja Tekeshankkeen konsultin valinnalla. Konsultiksi valittiin Eriksson Arkkitehdit Oy:n kumppaneinaan mm. Trafix Oy ja Gaia Consulting Oy. Talvella 2010 edettiin rakennemallivaiheeseen ja keväällä 2010 käsiteltiin alustavaa osayleiskaavaluonnosta. Yleiskaavatyöhön liittyen on vireillä Tekesin Kestävä yhdyskunta -ohjelmasta rahoitusta saava hanke Vähäenergisen kaupunki- ja liikkumismallin kehittäminen yleiskaavatyössä (tarkemmin sivulla 15). Projekti kestää vuoden 2010 loppuun. Vuorovaikutteista suunnittelua yleiskaavan laadinnassa: 5

7 Aloitusseminaari , tulevaisuuslaboratoriotyöskentely Kaupunkihautomot Kyselyt mm. lauantaitorilla ja kaupungin nettisivulla Aito kaupunki -seminaari ja työpajat (rakennemallivaihtoehdot) Asukaspäivät , Hapua, Lohikko, Narvi, Keskusta Kaupunkihautomopäivä , alustava luonnos Kaupunginvaltuuston seminaari , osayleiskaavaluonnos Yleiskaavalla oma nettiosoite Yleiskaavatiedotteita lähetetty sidosryhmille ja jakeluun ilmoittautuneille 7 kpl Yleiskaavan perusselvityksiä: Luontoselvitys / Airix Ympäristö, FM Sanna Tolonen Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden inventoinnit, ins. Laura Hesso Kaavavarantoselvitys, mittaustoimisto / Riikka Utunen Yleiskaava 92:n toteutuneisuusselvitys, suunnittelutoimisto / Marjo Lahtinen Kaupunkihautomoiden ja kaupunkilaiskyselyn (ml. lauantaitorikysely) annin yhteenveto ja visualisointi, Mariitta Vuorenpää Maisemaselvitys/ Eriksson Arkkitehdit Oy/ Maarit Suomenkorpi Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet, yhteenveto/ Maija Anttila Yleiskaavatyön etenemistä ja tehtyjä selvityksiä voi seurata kaupungin nettisivun Keskustan yleiskaavatyö -linkistä. Kaupunginhallitus on päättänyt asettaa osayleiskaavaluonnoksen laatimisvaiheen vuorovaikutusmenettelyyn MRL 62 :n ja MRA 30 :n mukaisesti: - Osayleiskaavaluonnos on nähtävillä välisen ajan kaupungintalolla, Kahvila Postellissa ja em. kaupungin nettisivuilla - Esittelytilaisuus/ Kankaanpää 2030 seminaari järjestetään Kylätilaisuudet Lausuntopyynnöt Luonnosvaiheen palautteen käsittely ajoittuu talveen Tavoitteena on saada yleiskaavaehdotus hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2011 keväällä. Keskustan osayleiskaavatyön yhteydessä on laadittu kohdesuunnitelmia Kankaanpään Portin, Käpylän ja Jämintien varren, Mettälänkankaan (kuvassa), Myllymäen laajennusalueen, Opistonrannan ja Montun alueille. Kohdesuunnitelmat ovat visioita tulevaiuuteen ja havainnollistavat osayleiskaavan ratkaisuja. 6

8 ASEMAKAAVOITUS (KARTTA 2) Asemakaavassa alueiden käyttö ja rakentamistapa määritellään yksityiskohtaisesti: rakennusoikeus, rakennusten korkeus ja rakennusten sijainti tontilla. Asemakaava tai asemakaavan muutos laaditaan joko kaupungin tai maanomistajien aloitteesta. Kaavat laatii yleensä ympäristökeskuksen suunnittelutoimisto. Kankaanpään kaupungissa on vahvistettua asemakaavaa yhteensä 960,83 ha (rasteroitu alue kartalla 2). Pinta-alaa ovat viimeksi kasvattaneet vuonna 2009 vahvistuneet Lorvikylän/ Päiviken yritysalueen ja Koskenojan Metallikylän asemakaavat. Vanhaa, maalaiskunnan aikaista rakennuskaavaa (nyk. myös asemakaava) on jäljellä vielä 71,55 ha. Asemakaavoituskohteita on vireillä vv seuraavasti: (Kaavoituskatsaus, kartta 2) Hankkeiden etenemistä voi seurata kaupungin verkkosivuilla 1. Käpylä, Keskuskadun itäpuoli Keskuskadun varteen laadittiin ensimmäinen asemakaavaluonnos jo syksyllä 1997 tuolloin vireillä olleiden hankkeiden vuoksi (Autoluojus Ky ja Helluntaiseurakunta). Mm. alueella havaitun liito-oravakannan johdosta kaavoitustyö jäi vuosiksi. Osan kaava-alueesta siirryttyä kaupungin omistukseen jatkettiin kaavoitustyötä vuonna Alueen kaavoitus toisi vaihtoehtoista tonttitarjontaa keskustan ytimeen. - Kaavaluonnos oli MRL 62 :n mukaisesti julkisesti nähtävillä Lounais-Suomen ympäristökeskus perehtyi kaavaluonnokseen keväällä 2009 ja työneuvottelu järjestettiin Ympäristökeskus edellytti ekologisen maisemaselvityksen laatimista kaavoituksen pohjaksi. - Luonto- ja maisemaselvitykset valmistuivat syksyllä Ympäristölautakunta käsitteli aiemmasta luonnoksesta saadun palautteen ja ekologisen selvityksen pohjalta tehdyn uuden luonnoksen Luonnoksessa liito-oravametsä on osoitettu puistoalueeksi. ELY-keskus hyväksyi luonnoksen mukaisen ratkaisun pidetyssä kehittämiskeskustelussa. - Kaavaluonnos viimeisteltiin (vrt. kuva) ja asetettiin kolmannen kerran laatimisvaiheen kuulemiseen väliseksi ajaksi. Ratkaisun eteenpäin vieminen edellyttää useita maanvaihto- ja lunastuskysymysten ratkaisuja. - Asemakaava pyritään saamaan hyväksymiskäsittelyyn talvella

9 2. KSM-Lämpötekniikka KSM Lämpötekniikka Oy:n/ Jussi Päivike anomuksesta ympäristölautakunta päätti käynnistää Asemakadun ja Larumonkadun välissä olevien tonttien ja asemakaavan muuttamisen siten, että kyseiset kaksi tonttia yhdistämällä olisi mahdollista toteuttaa noin 1200 m2:n suuruinen liikerakennus. -Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos asetettiin ympäristölautakunnan käsittelyn jälkeen MRL 63 :n ja MRA 30 :n mukaisessa tarkoituksessa väliseksi ajaksi. Osallisia informoitiin muutoksesta kirjeitse. -Nähtävänä olon aikana jätettiin yksi kirjallinen huomautus. -Kaavan jatkotyö tapahtuu hankkeen edellyttämässä aikataulussa. KSM Lämpötekniikka/ kaavamuutoksen sijainti 3. Vanha hautausmaa Seurakunnan aloitteesta ympäristölautakunta päätti ottaa vanhan hautausmaan asemakaavan muutostyön laadittavaksi. Kaava-alue käsittää Laviantien ja Keskuskadun välisen alueen Toivontien ja Kappelinpuiston välissä. Asemakaavan aloituskokous järjestettiin ja OAS käsiteltiin ympäristölautakunnassa Kaavamuutos turvaisi Kappelinpuiston säilymisen nykyisen levyisenä ja toisaalta hautausmaan huoltopihan järjestelyt. Seurakunnan toivomuksesta hanke jäi kuitenkin tuolloin lepäämään. Kaavatyötä on jatkettu uudelleen syksyllä Ympäristölautakunta hyväksyi kaavaluonnoksen MRL 62 :n mukaiseen laatimisvaiheen vuorovaikutusmenettelyyn. Kankaanpään seurakunnalta ja kaupungin ao. lautakunnilta pyydettiin lausunto luonnoksesta. Vilkkaimman keskustelun sai aikaan kaavaluonnokseen sisältynyt esitys montun osoittamisesta Y- alueeksi, jonka Keskuskadun puoleiselle osalle voitaisiin rakentaa rinteeseen porrastuen rakennuksia ja rakenteita julkisille palveluille, kuten palveluasumiselle sekä kulttuuri-, vapaa-aika- ja virkistyspalveluille. Alueen rakentamattomat osat tuli luonnoksen mukaan säilyttää yleisessä virkistyskäytössä. (vrt. kuva yllä) Ympäristölautakunta käsitteli kaavaluonnoksesta saadut lausunnot ja päätti niiden perustella tehtävistä muutoksista. Montun osalta periaateratkaisu olisi yllä olevan kuvan mukainen. Lopullinen kaavaratkaisu edellyttää vielä kaupungin ja seura- 8

10 kunnan kesken käytäviä maapoliittisia neuvotteluja. Asemakaava pyritään saamaan hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2010 puolella. 4. Pajunen & Sere Erkki ja Ritva Pajunen ovat anoneet ns. Asellin aukion varrella olevan omistamansa tontin asemakaavan muuttamista siten, että tontille voisi toteuttaa V- kerroksisen asuin-liiketalon. Voimassa olevan asemakaavan suurin sallittu kerrosluku on III. Myös viereisen tontin omistaja, kiinteistöyhtymä Sere- Björklöf Merja ja Sere Hanna on anonut asemakaavan muuttamista vastaavalla tavalla. - Kaupunginhallitus on suhtautunut myönteisesti Pajusen kaavamuutosanomukseen päättänyt 333, että myös Seren tontin kaava otetaan tutkittavaksi Pajusen kaavamuutoksen yhteydessä. - Kaavoituksen vireilläolosta on ilmoitettu ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä helmikuussa Kaavaluonnosvaihtoehtoja on tutkittu, mutta rakentamispaineiden hiljennyttyä tämän kaavan jatkotyö on jäänyt kiireellisempien kohteiden vuoksi. - Kesällä 2010 on käyty jatkoneuvotteluja hakijatahon kanssa ja kaavatyö jatkuu sovittujen tonttiselvitysten laadinnan jälkeen. 5. Kankaanpään liittymän alue Valtatien 23 ja kantatien 44 liittymän lounaispuolella olevan maa-alueen omistajan L & A Kulmala Oy:n kanssa on kesällä 2009 neuvoteltu alustavasti alueen asemakaavoituksen käynnistämisestä ja sovittu kohteen sisällyttämisestä kaavoitusohjelmaan. Alueen suunnittelusta on järjestetty kutsukilpailu yhteistyössä tiehallinnon, Oy Shell Ab:n ja Kankaanpään kaupungin kesken. Sen tulokset kuitenkin vanhentuivat ja liittymä on sen jälkeen toteutettu kiertoliittymänä Valometsä -teoksineen. Alue muodostaa tärkeän Kankaanpään Portin ja kaupunki on kaikissa suunnitteluvaiheissa edellyttänyt maisemallisesti korkeatasoista toteutusta. Vireillä olevan keskustan osayleiskaavatyön yhteydessä alueelle laadittiin kohdesuunnitelma, jossa tutkittiin mm. maakuntakaavaehdotukseen sisältyvän eritasoliittymävarauksen ratkaisumallia. Liittymän viereinen alue on yleiskaavaluonnoksessa osoitettu huoltoasema-alueeksi, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Rautatien ja kl-väylän välinen alue on osoitettu virkistysalueeksi. Asemakaavatyö jatkuu ns. hankekaavoituksena. 9

11 6. Helinäkoti/ Helmituvat Kiinteistöt Oy Kelankaari/ Hely Niemi ja Heli Pihlajamäki on anonut tontin asemakaavan muuttamista siten, että tontille suunnitellut vanhusten asuintalot, Helmi-Tuvat 1 ja 2 olisi mahdollista toteuttaa ylittäen jonkin verran asemakaavan mukaista rakennusoikeutta ja rakennusalaa. Ympäristölautakunta otti myönteisen kannan muutokseen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavan muutosluonnos on laadittu suunnittelutoimistossa. Muutos käsittää myös Helinäkodin tontin. Ympäristölautakunta on hyväksynyt asemakaavaluonnoksen MRL 62 ja MRA 30 mukaiseen laatimisvaiheen kuulemiseen. Kaavamuutos saataneen hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2010 puolella. Muutosalue rajattuna ajantasa-asemakaavaan. 7. Hapi-Keittiöt Oy ja Wilmaikkuna Oy Hapi-Keittiöt Oy ja Wilmaikkuna Oy ovat päivätyllä kirjeellään anoneet Sillanpäänkadun varrella omistamiensa tonttien ja sekä jälkimmäiseen rajoittuvan LP-alueen asemakaavan muuttamista siten, että kummankin tontin pinta-alaa ja rakennusoikeutta voitaisiin kasvattaa. Osa Wilmaikkuna Oy:n tontista tulisi liitettäväksi Hapi-Keittiöt Oy:n tonttiin ja Wilmaikkuna Oy:n tonttiin anotaan liitettäväksi viereinen, kaupungin omistama LP-alue. Kaavamuutosalueen rajaus - Ympäristölautakunta on ottanut myönteisen kannan anomukseen ja esittänyt kaupunginhallitukselle, että asemakaavan muutostyö sisällytetään kaavoitusohjelmaan. 8. Pansia/ Ewonankadun alue Ewonankadun ympäristön asemakaavatyö käynnistettiin kaavoitusohjelmaan perustuen syksyllä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavan muutosluonnos on laadittu suunnittelutoimistossa. - Ympäristölautakunta on hyväksynyt asemakaavaluonnoksen MRL 62 ja MRA 30 mukaiseen laatimisvaiheen kuulemiseen. - Kaavaluonnoksen mukainen ratkaisu toisi alueelle 4-6 uutta teollisuustonttia. 10

12 Asemakaavoitustarpeita on vuosille seuraavasti: (Kaavoitusohjelma, kartta 2) Monet seuraavista kohteista ovat olleet kaavoitusohjelmassa pitkään. Suunnittelun tarve on selkeästi olemassa, mutta kiireellisempien kohteiden mennessä edelle, nämä ovat siirtyneet. Toisaalta kyseisille alueille kohdistuvien hankkeiden ajankohtaistuessa mikä tahansa näistä kohteista voi nousta ohjelman kärkeen. Ympäristölautakunta päivittää kaavoitusohjelmaa tarpeen mukaan. 9. Kantri Oy Kantri Oy on anonut omistamansa tontin asemakaavan muuttamista siten, että tontille voitaisiin rakennuttaa V-kerroksinen asuinkerrostalo/ liikerakennus palvelutyyppiseen asumiseen, joka käyttäisi hotellin palveluja ja ympäröiviä liikuntapalveluja. Hotellin tontilla on käyttämätöntä rakennusoikeutta noin 2000 m2 ja sallittu kerrosluku on III. Ympäristölautakunta on päättänyt käynnistää kaavan muutostyön. Kaavatyötä viedään eteenpäin rakennushankkeen valmistelun edellyttämässä aikataulussa. Vieressä nykyisen asemakaavan havainnekuva, jonka mukainen pohjoisen puoleinen siipiosa on toteuttamatta. 10. Lohikko Lohikon Metsärinteentien alue on saatu kaupungin jätevesiverkon piiriin. Tämä kylän ydinalue tulisi asemakaavoittaa. Ns. lievealueselvityksen yhteydessä alueelle on laadittu alustava kaavarunko. Alueella on jonkin verran myös kaupungin maanomistusta. Vuonna 2008 käynnistynyt osayleiskaavatyö ohjaa asemakaavoitusta. 11. Makkaramäki Pansiantien etelän puoleisen alueen, lähinnä Kirkkokadun varren kaavoittaminen on tulossa ajankohtaiseksi, koska ns. lievealueselvityksen mukaan kaupungin jätevesiverkko on päätetty johtaa ko. alueelle. Alueella on sekä kaupungin että yksityistä maata. Lievealueselvityksen yhteydessä alueelle on laadittu alustava kaavarunko. Vuonna 2008 käynnistynyt osayleiskaavatyö ohjaa asemakaavoitusta. 12. Rauhankadun varsi Entisten rakennuskaava-alueiden asemakaavoittaminen olisi tärkeää mm täydennysrakentamisen mahdollistamiseksi. Rauhankadun varren kaavoitusta on kiirehditty maanomistajien taholta ja ympäristölautakunta on päättänyt ottaa asian esiin kaavoitusohjelman laadinnassa. Rauhankadun pohjoispäässä on myös asemakaavan muutostarvetta. Hanketta viedään eteenpäin kaavoitusyksikön resurssien mukaan. 11

13 13. Niinisalon osa-alue (Esan levykaluste ympäristöineen) Kaavahanke tuli aikanaan vireille alueella toimivan Esan Levykaluste Oy:n laajennustarpeen vuoksi. Suunnittelualue käsitti Niinisalonkadun, Taulunojantien, Kievarinkadun ja Lampisenkadun välisen alueen. Asemakaavaehdotus valmistui 2007 ja kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavaehdotuksen Päätöksestä valitettiin Turun hallinto-oikeuteen, joka kumosi päätöksellään kaupunginvaltuuston hyväksymispäätöksen, koska kaava mm perustui riittämättömiin selvityksiin. Kaupunki valitti asiasta Korkeimpaan Hallinto-oikeuteen, mutta KHo pysytti Turun hallinto-oikeuden päätöksen. Asemakaavan laatiminen tulisi käynnistää uudelleen. 14. Jyränkylä Alueen kaavoittaminen on tulossa ajankohtaiseksi, koska kaupungin jätevesiverkko on päätetty johtaa ko. alueelle. Alue on kokonaan yksityisessä omistuksessa. Ns. lievealueselvityksen yhteydessä alueelle on laadittu alustava kaavarunko ja laadittavana oleva keskustan osayleiskaava ohjaa alueen asemakaavoitusta. 15. Käpylä, ent. meijerin alue Kankaanpään entisen osuusmeijerin alue on vanhan rakennuskaavan mukaista teollisuusaluetta. Alueelle ja sitä ympäröivään suurkortteliin (Rautatienkadulta entiselle rautatieasemalle asti) on tarpeen laatia asemakaava. Hanketta viedään eteenpäin yhteistyössä kiinteistönomistajan kanssa meijerialueen ja olevan rakennuskannan tulevan käyttötarkoituksen täsmennyttyä. 16. Myllymäki, Valkilantien alue Myllymäen kaupunginosan kortteli 213 (Haanpäänkadun ja Vuohiniityntien välissä) rajoittuu kaakkoisreunaltaan Valkilantien katualuevaraukseen. Katualue on leveydeltään 40 metriä, mikä vastaa pääkatujen leveyttä. Pääkatu ei ole toteutunut asemakaavan mukaisesti vaan kaupunginosan pääkatuna toimii Vuohiniityntie, johon Valkilantie nykyisellään liittyy T-liittymällä. Tämä järjestely tulee osayleiskaavaluonnoksen mukaan säilymään myös tulevaisuudessa, joten asemakaavaa tulisi muuttaa korttelin 213 ja Valkilantien katualuevarauksen osalta. Muutoksessa voisi selvittää yritystonttien tarvetta ostaa lisämaata tonttiin kavennettavasta katualuevarauksesta. 17. Jämintie (Kärki) Marko Kärki on anonut omistamansa teollisuusalueen asemakaavan muuttamista rivitaloalueeksi. Asia on ollut esillä ympäristölautakunnassa Hanke on todettu edellyttävän yleiskaavallista tarkastelua. Osayleiskaavaluonnoksessa alue on osoitettu TY-alueeksi. 18. Käpylä, Kruunuhaan alue Alue on kaupunkirakenteessa keskeistä, yksityisessä omistuksessa olevaa entistä rakennuskaava-aluetta, jota on jonkin verran rakennettu poikkeusluvin. Alueen asemakaavoitus tapahtuu todennäköisesti vaiheittain. Keskustan osayleiskaavatyön yhteydessä on osalle ko. aluetta laadittu kohdesuunnitelma. Osayleiskaava tulee ohjaamaan alueen asemakaavoitusta. 12

14 Entinen rakennuskaava-alue Kaavoitusohjelman kohteet 1, 3, 12, 15 ja 18 sisältävät maalaiskunnan aikana vahvistunutta rakennuskaavaa. Näiden lisäksi ko. aluetta on vielä Ruokojärven rannassa. Alue on ollut rakennuskiellossa kuntamuodon muutoksesta 1967 lähtien. Kielto umpeutui ja kaavat tulivat voimaan asemakaavana. Kaupunginhallitus arvioi kaavojen ajantasaisuutta , mistä lähtien ko. alueet ovat jälleen olleet rakennuskiellossa kaavojen vanhentuneisuuden vuoksi. Kieltoa on jatkettu KH:n päätöksellä ja se on voimassa asti. Ohjelmakauden ulkopuolelle jäävät kohteet (mustalla rajatut alueet kartalla 2) Ohjelmakauden ulkopuolelle jää kohteita, joiden kaavoitus selkiinnyttäisi alueen kiinteistöteknistä tilannetta ja täydennysrakentamisen mahdollisuuksia, mutta joiden sisällyttäminen ohjelmaan ei ole resurssisyistä mahdollista. Tällaisia ovat Niinisalon taajaman eri osa-alueet: keskusta, Kytölä ja Vilhonpelto. Uutta asuinaluetta on tarpeen mukaan kaavoitettavissa Pitkämäen osa-alueille ja muille yleiskaavassa osoitettaville alueille. RANTA-ASEMAKAAVAT Kankaanpään kaupungin alueella on eri järvien rannoilla rantakaavoitettua aluetta yhteensä 607,44 ha. Pinta-alaa on viimeksi kasvattanut vuonna 2009 hyväksytty Pikku- Mateen lounaisosan ranta-asemakaava. Ranta-asemakaavan laatiminen on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan pääsääntöisesti maanomistajien asia. Kankaanpäässä ei tätä kaavoituskatsausta laadittaessa ole vireillä yhtään ranta-asemakaavahanketta. MUUT MAANKÄYTTÖÖN LIITTYVÄT HANKKEET Energiatehokas Pitkämäki Pitkämäen uuden asuinalueen suunnittelu sai vuonna 2008 rahoitusta Tekesin Kestävä yhdyskunta -teknologiaohjelmasta. Hankeyhteistyössä olivat mukana kaupungin ao. hallintokunnat, Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n ja Prizztech Oy. Hanke on päättynyt. Hankeraportti ja lisätietoa hankkeesta löytyy osoitteessa Vähäenergisen kaupunki- ja liikkumismallin kehittäminen yleiskaavatyössä Tekesin Kestävä yhdyskunta teknologiaohjelma rahoittaa tätä Kankaanpään keskustan ja sen lähikylien yleiskaavatyöhön liittyvää hanketta tehdyn päätöksen 13

15 perusteella. Projekti on Kestävä yhdyskunta -ohjelman demonstraatioprojekti ja rahoituspäätöstä on perusteltu mm. seuraavasti: Kankaanpään kaupungin projektin Vähäenergisen kaupunki- ja liikkumismallin kehittäminen yleiskaavatyössä vaikutus uuden osaamisen luomiseen sekä myönteisten ympäristövaikutusten kehittymiseen pikkukaupunkien kestävään kehitykseen on suuri sekä uusi. Tekesin rahoitus lisää projektin onnistumismahdollisuuksia. Rahoitus kattaa 50 % projektin kokonaiskustannuksista ( ). Projektissa nostetaan liikkumisen suunnittelu maankäytön suunnittelun keskeiseksi lähtökohdaksi ja tavoitteena on päästövähennysten saavuttaminen kevyen liikenteen olosuhteita parantamalla. Hankkeessa kehitetään liikenteen ja maankäytönsuunnittelun sektorirajoja ylittäviä toimintamalleja sekä ekologisen kaupunkimallin arviointija mallinnusmenetelmiä. Vrt. sivu 5, Keskustan yleiskaava. Liikkumistapakysely toteutettiin tammikuussa ja sen tuloksista tiedotettiin Hankkeen loppuraportti on valmisteilla syksyllä Projektiaika päättyy EcoDrive -hanke Kankaanpään kaupunki on vuoden 2009 alusta ollut mukana myös valtakunnallisessa EcoDrive - Ekotehokkaasti uudistuva yhdyskunta Tekes -hankkeessa. Hankkeeseen osallistuvia tahoja ovat Valtion teknillinen tutkimuslaitos VTT, Teknillinen korkeakoulu TKK, Helsingin yliopisto HY sekä ns. yritysrahoittajina ARA, Helsingin energia, Helsingin kaupunki, Tampereen kaupunki, Kokkolan kaupunki, Kokkolan Energia, Kankaanpään kaupunki, Riihimäen kaupunki, Osuuskunta Suomen Asuntomessut ja Skanska. Kankaanpäästä kaupunginarkkitehti Maija Anttila kuuluu hankkeen johtoryhmään ja Vatajankosken Sähkö Oy osallistuu selvityksiin osaltaan. Kankaanpään osaprojekteja hankkeessa ovat seuraavat (tekijänä VTT): - Liikkumistottumuksia koskevan kyselyn valmistelu ja tulosten tulkinta yleiskaavatyöhön liittyvän projektin osana (liittyy edelliseen hankkeeseen). - Ekotehokkuuden ja liikunnan yhdistämistä ympäristötaiteeseen tutkittiin järjestämällä kilpailu SAMK Kuvataiteen opiskelijoille talvella Kohdealueena oli keskustasta Pitkämäkeen johtava Jämintien liikenneympäristö. Palkintolautakunnassa oli VTT:n edustus. - Pitkämäen asuntoalueen vaihtoehtoisten lämmitystapojen energia- ja ekotehokkuuden tutkiminen. Tuloksia esiteltiin EcoDrive projektin johtoryhmän kokoontuessa Kankaanpäässä elokuussa Raportti on valmisteilla. ARVIO TONTTITARJONNAN RIITTÄVYYDESTÄ Kaupungilla on ollut tontteja tarjolla kysyntää vastaavasti. Pientalotontteja on viime aikoina myyty eniten Kaivolan alueelta, jossa on varattavissa enää neljä tonttia. Pitkämäen alueelta on syksyllä 2010 varattu ensimmäiset kaksi omakotitonttia ja kahden paritalotontin myyntisopimus on valmisteilla. Maapoliittisin ja kaavoituksen keinoin pystytään jatkossakin turvaamaan riittävä ja monipuolinen tonttitarjonta kaupungin strategian mukaisesti. Uusia tontteja tultaneen lähiaikoina saamaan myös aivan ydinkeskustaan, Käpylän alueelle (vrt. asemakaavoituskohde nro 1). Lohikon ja Makkaramäen osa-alueiden kaavoitus toisi vaihtoehtoista tonttitarjontaa. 14

16 Tilanteessa oli omakoti- tai paritalotontteja varattavissa keskustassa seuraavasti: Kaivola 4, Pitkämäki 4 (tulossa myyntiin lisäksi 17) ja kylissä: Niinisalo 3, Veneskoski 2, Venesjärvi 2. Kaupungilla on lisäksi rivitalotontteja Kirnukalliolla, Kangasmoisionkadun varrella ja Pitkämäestä on vuonna 2010 tulossa myyntiin yksi rivitalotontti. Kerrostalotontteja on Paasikivenkadun ja Alpinkadun jatkeen varrella. Yritystontteja on niin ikään tarjolla runsaasti mm. uusien Päiviken yritysalueen ja Metallikylän kaavojen alueilla. Tonttitarjontaan voi tutustua kaupungin nettisivujen etusivun linkistä Kaupungin tonttitarjonta. YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Maankäytön suunnittelusta vastaa Kankaanpäässä ympäristölautakunta, jolle kuuluvat myös mittaus- ja kiinteistötoimen sekä rakennusvalvonnan asiat. Ympäristölautakunnan kokoonpano kaudella on: Jäsen Jari Koivisto, pj. Irmeli Rosenberg, vpj. Irmeli Elomaa Raimo Hannukainen Kauko Kerola Reino Lahti Nina Laiho Marita Rantala Paavo Tuori Henkilökohtainen varajäsen Raisa Karinsalo-Manninen Galina Luosalo Ulla Hietamäki Tapio Nevala Heikki Kautonen Sisko Leppäniemi Kirsi Hietikko Anna Tuulinen Markus Ruuhimäki Kaupunginhallituksen edustajana ympäristölautakunnassa on Helena Tuomala ja varaedustajana Anja Vähäkoski. Kaavoitusta koskevat asiat saavat lopulliset päätöksensä yleensä kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa. 15

17 Ympäristölautakunta pidetyn kokouksen jälkeen: vasemmalta JariKoivisto (pj.), Nina Laiho, Helena Tuomala (kh:n edustaja), Tapio Nevala (varajäsen), Irmeli Elomaa, Paavo Tuori, Irmeli Rosenberg (vpj.), Kauko Kerola, Marita Rantala, Reino Lahti. Kuvasta puuttuu Raimo Hannukainen. YHTEYSTIEDOT - Maija Anttila, kaupunginarkkitehti, puh tai maija.anttila(at)kankaanpaa.fi - Marjo Lahtinen, suunnitteluavustaja, puh marjo.lahtinen(at)kankaanpaa.fi - Marja Vaajasaari, kaavasuunnittelija (määräaik.), puh marja.vaajasaari(at)kankaanpaa.fi Kankaanpäätä ja ympäristökuntia; Merikarviaa, Siikaista, Honkajokea, Karviaa ja Jämijärveä palvelee maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvissä asioissa - Ilmari Mattila, aluearkkitehti puh , tai ilmari.mattila(at)kankaanpaa.fi KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO Kaupungintalo, 3.kerros, Kuninkaanlähteenkatu 12, PL 36, KANKAANPÄÄ 16

18

19

20 KAAVOJEN KÄSITTELYVAIHEET I VIREILLETULO toteuttaja: Ympäristökeskus / suunnittelutoimisto suunnitteluasiakirjat ja tulosteet: OAS = Osallistumis- ja arviointisuunnitelma = opas suunnittelun seuraamiseen ja siihen osallistumiseen VIREILLETULOSTA ILMOITTAMINEN OSALLISTEN ja kaupunkilaisten osallistuminen I MIELIPIDE: osallisilla on tilaisuus ottaa kantaa OAS:n sisältöön ja osallistua työn tavoite- ja arvokeskusteluun II LUONNOSVAIHE toteuttaja, päätöksentekijä: suunnittelutoimisto, ympäristölautakunta 1) vuorovaikutteinen suunnittelu ja osallistumisen järjestäminen 2) tiedottaminen osallisille 3) kaavaluonnos KAAVALUONNOS VALMIS JA KAAVAN VALMISTELUMATERIAALI ESILLÄ nähtävillä neuvotteluja ja esittelytilaisuuksia 4) palautteen ja lausuntojen käsittely 5) kaavaehdotuksen laadinta II YHDESSÄ- TYÖSKENTELY: työryhmiä, kyselyitä LAUSUNNOT MIELIPIDE: mielipiteet kaavaluonnoksesta suunnittelutoimistoon joko suullisesti tai kirjallisesti

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 Ak 5171 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 20.11.2012 RUOKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 61 tonttia 1, tilaa 214-406-3-466

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2010 Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 18.2.2016 ASEMAKAAVA Asemakaava koskee Kankaanpään kaupungin 12. kaupunginosan (Jyllinmäki) tilaa Kangastus 214-406-1-819. 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 21.9.2010 ASEMAKAAVA 9. kaupunginosan (Kärki) korttelin 743 osan asemakaavan muutos (Kelankaari) 1. SUUNNITTELUALUE SIJAINTI JA REKISTERI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016 16.11.2015, tark 25.1.2016 Kerhomajankadun kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 214005183 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 17.12.2015 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 303 (tontit 1 ja

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Markku Mattila ja Johanna Salminen ovat

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5188 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 40 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Asemakaavan muutos, Santtio 11, kortteli 32 sekä puisto- ja lähivirkistysalue Liite 1 1 Sijainti opaskartalla Aluerajaus Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 42 / Ymp.ltk 27.8.2013 / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2004/ 28.3.2006 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. kaupunginosan (Keskus) urheilualue (liikuntakeskus ja golfkenttä) 1. SUUNNITTELUALUE SIJAINTI

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos. kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos. kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 12.10.2015 VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos Hyvinkään kaupungin 17. kaupunginosan katualuetta koskeva asemakaavan muutos 17:036 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 23.11.2015

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN LAATIMINEN KIVIRANNAN KAAKKOISKULMAAN

ASEMAKAAVAN LAATIMINEN KIVIRANNAN KAAKKOISKULMAAN TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne 20.3.2002 1 ASEMAKAAVAN LAATIMINEN KIVIRANNAN KAAKKOISKULMAAN 2VDOOLVWXPLVMDDUYLRLQWLVXXQQLWHOPD.DDYRLWXNVHQNRKGH Asemakaavoitettava alue sijaitsee 22.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ JAAKONSAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 31.10.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.8.2007 tark. 11.1.2010 Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2010 1 TEHTÄVÄN KUVAUS ESIPUHE Niinniemen alueen asemakaavoitus käynnistyi virallisesti

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

Kuva 1:Alueen sijainti. ( Nilsiän kaupunki)

Kuva 1:Alueen sijainti. ( Nilsiän kaupunki) Nilsiän kaupunki 1/5 NILSIÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 615 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaava-alue sijaitsee Nilsiän Mäntyrinteen kaupunginosassa. Asemakaavan muutos

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee tilalla 3:14 E18 -tien Lelun eritasoliittymän

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.3.2016 KURIKAN KAUPUNKI Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö)

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kivilähteen teollisuusalueen

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ YLÖSTALONTIE-PELTOMÄENTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 249-AK1501 PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.3.2015 12.5.2016 Nosto Consulting Oy Osallistumis-

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS: VILPPULAN KORTTELI 18/OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) TARKISTETTU

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS: VILPPULAN KORTTELI 18/OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) TARKISTETTU MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS: VILPPULAN KORTTELI 18/OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) TARKISTETTU 17.11.2014 17.11.2014 2/8 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO / SUUNNITTELUOSASTO SANTALANTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavoitettava alue sijaitsee Naantalin Luonnonmaalla, noin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 SIIKAISTEN KUNTA 28.8.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN KALLIJÄRVEN RANNALLA TILOJA: MARJAMÄKI 747-411-3-207 JA RANTAMÄKI 747-411-3-218 2 1.

Lisätiedot

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUUN KAUPUNKI KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella. Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI VALIMOTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: 20600874 PÄIVÄYS: 10.8. 2016, TARK. 10.10. 2016 Sweco Ympäristö Oy SOMERON KAUPUNKI Valimotien

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus 2016

Kaavoituskatsaus 2016 Kaavoituskatsaus 2016 Kemiönsaaren kunta Kaavoituskatsaus sisältää muun muassa: sivu Mitä kaavoitus on? 2 Ajankohtaista kaavoituksessa Vuonna 2016 kaavoitusyksikkö tulee työskentelemään useamman ison asemakaavahankkeen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston.

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 24.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue käsittää Äänejärven

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde:

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 21.10.2015 1(6) LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 8. Suensaaren kaupunginosan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 MERIKARVIAN KUNTA 04.12.2016 KAAVA Merikarvian Malskerin ranta-asemakaavan muutos koskien Riispyyn kylän tilaa Kivikari 484-414-2-122 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 Aluearkkitehti Ilmari

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

KUHMOINEN RUOKOMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu tark

KUHMOINEN RUOKOMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu tark KUHMOINEN RUOKOMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 17.1.2008. tark 6.5.2008. Kartta 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Osallistumis- ja arviointisuunnitelman

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.5.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03) 888 111

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUANKOSKI Pieksän järvien rantaosayleiskaavan ja Muuruveden Karhonveden rantaosayleiskaavan muutos Rantaosayleiskaavamuutokset koskevat tiloja Haukiniemi 434-1- 129, Venhonranta 434-2-58, Pieksänranta

Lisätiedot

Vaihelan asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

Vaihelan asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Vaihelan asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Aloite Naantalin kaupunki 7.2.2011, päiv. 1.6.2012 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Naantalin kaupungissa Velkuanmaan Pohjakylässä.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

YLIVIESKA. Asemakaavan muutos koskee Kaisaniemen (6.) kaupunginosan korttelin 5 osaa ja puistoaluetta.

YLIVIESKA. Asemakaavan muutos koskee Kaisaniemen (6.) kaupunginosan korttelin 5 osaa ja puistoaluetta. YLIVIESKA Liite 2 Asemakaavan muutos koskee Kaisaniemen (6.) kaupunginosan korttelin 5 osaa ja puistoaluetta. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MRL 63 Täydennetty 10 / 2014 ehdotusvaihe Osallistumis-

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kittilän kirkonkylän osayleiskaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivitetty 31.8.

KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kittilän kirkonkylän osayleiskaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivitetty 31.8. KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO Puh 040 356 500, Fax 016-642259 31.8.2010 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kittilän kirkonkylän osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivitetty 31.8.2010

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA Kaavan nimi: ARVENMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee 201 kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

Leppävirran kunta Taajaman asemakaava hankkeet, Kirkkokaarre ja Matinkuja. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Leppävirran kunta Taajaman asemakaava hankkeet, Kirkkokaarre ja Matinkuja. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LEPPÄVIRRAN KUNTA LEPPÄVIRRAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS LIITE 2 MAANKÄYTTÖ JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.3.2008. Täydennetty 06.5.2009

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI , SAMMONKATU 1 d

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI , SAMMONKATU 1 d KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 51 21 5, SAMMONKATU 1 d ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE ASEMAKAAVATYÖN TARKASTELUALUE KOKKOLAN

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot