Pääkaupunkiseudun palvelualojen sekajätteen laatu vuonna 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pääkaupunkiseudun palvelualojen sekajätteen laatu vuonna 2012"

Transkriptio

1 Pääkaupunkiseudun palvelualojen sekajätteen laatu vuonna 2012 Koulut, päivittäistavarakaupat, ravintolat, sairaalat ja toimistot Koostumustutkimus Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority

2 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Opastinsilta 6 A Helsinki puhelin faksi Lisätietoja Kimmo Koivunen, puhelin Copyright Kartat, graafit, ja muut kuvat: HSY Kansikuva: HSY / Kai Widell Edita Prima Oy Helsinki 2013

3 Esipuhe Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) on kuntayhtymä, joka tuottaa ympäristöpalveluita pääkaupunkiseudun asukkaille ja yrityksille. Toimintansa vuoden 2010 alussa aloittaneessa HSY:ssä yhdistyvät Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan vesilaitokset sekä YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan jätehuolto sekä seutu- ja ympäristötieto. Jätteiden laatua ja määrien kehitystä seuraamalla voidaan suunnitella kustannustehokasta ja ympäristöystävällistä jätehuoltoa. Suunnittelua tukevat myös tiedot eri toiminnoista muodostuvien jätteiden ominaisuuksista. Suurin osa HSY:lle ohjautuvasta yhdyskuntajätteestä on peräisin kotitalouksista ja julkisista palveluista. Näiden toimintojen sekajätteen koostumus määrittelee osaltaan jätehuollon kehitystarpeita jätteiden käsittelyn, jäteneuvonnan sekä jätteiden materiaali- ja energiasisällön hyödyntämisen kannalta. Tieto palvelee myös jätteiden muodostumisen ehkäisyyn liittyvää kehitystyötä. Tässä tutkimuksessa on selvitetty HSY:n alueella syntyvän palvelualojen sekajätteen koostumusta lajittelututkimuksen avulla. Tutkimuksen on suorittanut Ramboll Finland Oy HSY:n toimeksiannosta. Työstä Ramboll Finland Oy:ssä on vastannut Sanna Pulkkinen, aineiston tilastollisen käsittelyn ovat tehneet Seela Sinisalo ja Anne Vehmas. Tutkimusmenetelmän asiantuntijana työssä on käytetty Virve Toukolaa. Lisäksi lajittelun valvonnassa on ollut mukana Salla Sillanpää ja aineiston käsittelyssä Jussi Kurikka-Oja Ramboll Finland Oy:stä. Lajittelussa ja keräysseurannassa tutkimusapulaisina on ollut opiskelijoita. HSY:llä projektia ovat ohjanneet Lotta Toivonen, Kimmo Koivunen ja Kirsi Karhu. Keräysjärjestelyistä on vastannut HSY:n kuljetuspalvelusta Juho Nuutinen. Lisäksi sairaalan sekajätteen lajittelussa on käytetty HUS-Ympäristökeskuksen Mirja Virran ja Pirkko Väätäisen asiantuntemusta. Tampereella Sanna Pulkkinen Ramboll Finland Oy

4 Tiivistelmä HSY järjestää kotitalouksien ja julkisten palveluiden jätehuollon Helsingissä, Espoossa, Kauniaisissa, Vantaalla sekä Kirkkonummella. Alueella tehtiin syksyllä 2012 palvelualojen sekajätteen koostumustutkimus. Tavoitteena oli tuottaa tietoa palvelualojen sekajätteen laadusta. Lisäksi haluttiin vertailla eri toimialoilla syntyvän jätteen koostumusta sekä selvittää hyötyjätteiden keräyksen vaikutusta palvelualojen sekajätteen koostumukseen. Pääkaupunkiseudun elinkeinorakenne on hyvin palveluvaltainen, ja vuonna 2010 pääkaupunkiseudun työpaikoista 85 % oli palvelualoilla. Tässä palvelualojen sekajätteen koostumustutkimuksessa on tarkasteltu erikseen viittä eri toimialaryhmää: koulutusta, päivittäistavarakauppoja, majoitus- ja ravitsemuspalveluja, terveydenhuoltoa sekä julkishallintoa. Toimialaryhmät pyrittiin valitsemaan siten, että ne edustaisivat pääkaupunkiseudulla merkittäviä palvelualoja. Sekajätteen koostumustutkimukseen valittiin vain HSY:n sekajätteen astiakeräyksen piirissä olevia palvelualojen kohteita. Poikkeuksen muodostivat sairaalat, joiden osallistumisesta tutkimukseen sovittiin suoraan HUS-Kiinteistöt Oy:n kanssa. Lisäksi päivittäistavarakaupat sovittiin suoraan Suomen Lähikauppa Oy:n kanssa. Tutkimuksen mukaan sekajätteen koostumuksessa oli merkittäviä eroja eri toimialojen välillä. Merkittävimmät erot eri toimialaryhmien sekajätteen koostumuksessa ovat elintarvikejätteen, pehmopaperin, PVC- ja fluoripitoisten materiaalien, vaippojen ja kuukautissiteiden sekä muu palava -jakeeseen luokiteltavan materiaalin ja sekalaisten jätteiden osuuksissa. Erot johtuvat pääosin palvelualojen hyvin erityyppisestä toiminnasta. Ravintoloissa ja kaupoissa elintarvikejätteen osuus sekajätteestä on lähes 40 % ja muilla toimialoilla noin 5 25 %. Pehmopaperin osuus sekajätteestä on kouluissa korkeampi kuin muilla toimialoilla. Sairaaloissa sekajätteeseen päätyy enemmän PVC- ja fluoripitoisia muoveja, vaippoja ja kuukautissiteitä sekä muu palava -jakeeseen luokiteltavia muovista ja imukykyisistä materiaaleista valmistettuja suojia yms. terveydenhuollossa käytettäviä kertakäyttötuotteita. Myös sekalaisten jätteiden osuus on sairaaloissa hieman suurempi kuin muilla toimialoilla, sillä sairaaloissa käytetään paljon useista materiaaleista valmistettuja esineitä. Julkaisija Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Tekijät Ramboll / Sanna Pulkkinen, Seela Sinisalo Päivämäärä Julkaisun nimi Pääkaupunkiseudun palvelualojen sekajätteen koostumus vuonna 2012 Avainsanat Sekajäte, sekajätteen koostumus, palvelualat, koostumustutkimus Sarjan nimi ja numero: HSY:n julkaisuja 6/2013 issn l isbn (nid.) isbn (pdf) issn (nid.) issn (pdf) Kieli: suomi Sivuja: 35 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä PL 100, HSY puhelin , faksi Tulosten perusteella sekajätteeseen päätyy eri toimialoilla edelleen runsaasti erilliskeräykseen kelpaavia jätejakeita. Näistä esimerkiksi elintarvikejätteiden osuus (lähes 40 %) kaupoissa ja ravintoloissa on huomattava. Materiaalikierrätykseen kelpaavien kuitumateriaalien ja energiajätteen erilliskeräykseen kelpaavien jätejakeiden osuus kaikilla toimialoilla on huomattava. 4

5 Sammandrag HRM ordnar avfallshanteringen för hushåll och offentliga tjänster i Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda och Kyrkslätt. Hösten 2012 undersöktes servicebranschernas blandavfall beträffande dess sammansättning. Avsikten var att få fram information om vad som ingår i blandavfallet från servicebranscherna. Dessutom ville man jämföra avfallets beskaffenhet inom olika servicebranscher samt utreda hur insamlingen av återvinnbart avfall påverkar mängden blandavfall från servicebranscherna och avfallets innehåll. Huvudstadsregionens näringsstruktur är mycket servicedominerad. År 2010 fanns 85 % av arbetsplatserna i huvudstadsregionen i servicebranscherna. I den här undersökningen granskades blandavfallets sammansättning inom fem olika branschgrupper: utbildning, dagligvaruaffärer, logi- och måltidsservice, hälsovård och offentlig förvaltning. Branschgrupperna valdes så att de skulle representera betydande servicebranscher i huvudstadsregionen. För undersökningen av blandavfallets sammansättning valdes endast sådana serviceproducenter som omfattas av HRM:s insamling av blandavfall i sopkärl. Ett undantag var sjukhusen. För deras deltagande i undersökningen gjordes en överenskommelse direkt med HNS-Fastigheter Ab. För dagligvaruaffärerna gjordes dessutom en överenskommelse direkt med Suomen Lähikauppa Oy. Enligt undersökningen fanns det stora skillnader i blandavfallets sammansättning mellan olika branscher. De största skillnaderna i blandavfallets sammansättning i olika branschgrupper gällde andelarna av livsmedelsavfall, mjukpapper, PVC- och fluorhaltiga material, blöjor och menstruationsskydd samt material som hör till fraktionen annat brännbart och diverse avfall. Skillnaderna beror främst på att olika branscher har mycket olika typer av verksamhet. I restauranger och affärer är livsmedelsavfallets andel av blandavfallet närmare 40 % och i andra branscher cirka 5 25 %. Mjukpapprets andel av blandavfallet är större i skolor än i andra branscher. Sjukhusens blandavfall innehåller bland annat mera PVC- och fluorhaltiga plaster, blöjor och menstruationsskydd samt skydd av plasthaltigt och absorberande material som räknas som annat brännbart avfall. Även andelen av diverse avfall är något större på sjukhus än i andra branscher på grund av att sjukhusen använder många föremål som är tillverkade av flera olika material. Utgivare Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Författare Ramboll / Sanna Pulkkinen, Seela Sinisalo Datum Publikationens namn Blandavfallsmängd från servicebranscherna i huvudstadsregionen samt dess beskaffenhet 2012 Nyckelord Blandavfall, blandavfallets sammansättning, servicebranscher, sammansättningsundersökning Publikationsseriens titel och nummer: HRM:s publikationer 6/2013 issn l isbn (hft) isbn (pdf) issn (hft) issn (pdf) Språk: finska Sidor: 35 Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster PB 100, HSY telefon , fax Resultaten visar att mycket avfall av fraktioner som duger i separatinsamling fortfarande hamnar i blandavfallet inom olika branscher. Av dessa utgör exempelvis livsmedelsavfallet (närmare 40 %) i affärer och restauranger en betydande del. Andelen avfallsfraktioner som duger i separatinsamling av fibermaterial för materialåtervinning och energiavfall är avsevärd i alla branscher. 5

6 Abstract Helsinki Region Environmental Services Authority organizes the waste management for households and public administration and services in the areas of Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa and Kirkkonummi. A study of the composition of mixed solid waste was carried out in September The aim of the study was to produce information on composition of mixed municipal solid waste produced in the service sector and public administration. The compositions of mixed municipal solid waste produced in different branches of the service sector were compared. Additionally the impact of source separation and separate collection of recoverable waste fractions was analyzed. The economic structure of the metropolitan area is centered on services, and in % of the workplaces were in the service sector. This study analyzed the composition of mixed municipal solid waste in five different branches of the service sector. The branches were chosen so that they represent the most important services in the metropolitan area, and they were education, grocery shops, restaurants and accommodation services, healthcare, and public administration. Only service sector units that have their mixed waste containers emptied by the Helsinki Region Environmental Services Authority were included in this study. Exceptionally, the participation of hospitals was agreed upon directly with HUS-Kiinteistöt Oy, and the participation of grocery shops with Suomen Lähikauppa Oy. According to the results of the study there are significant differences in the composition of mixed municipal solid waste produced in different branches of the service sector. The largest differences are in the shares of food waste, tissue paper, PVC and fluoride containing waste, sanitary towels and diapers, in the share of other materials suitable for incineration, and in the share of miscellaneous wastes. The differences are mainly due to the fact that activities in which waste is generated are very different in different types of services. In restaurants and grocery stores the share of food waste is nearly 40 % of the weight of mixed municipal solid waste, whereas in other sectors it varies from 5 to 25 %. The share of tissue paper is the highest in education sector. In hospitals the shares of PVC and fluoride containing plastics, sanitary towels and diapers, and other materials suitable for incineration (such as sheets containing adsorptive fiber materials and plastics etc.) are larger than in other sectors. Also the share of miscellaneous waste was slightly larger in hospitals than in other sectors, because in hospitals objects containing various materials are used and disposed frequently. Published by Helsinki Region Environmental Services Authority Author Ramboll / Sanna Pulkkinen, Seela Sinisalo Date of publication Title of publication Quality of mixed solid waste in service sector in the Helsinki metropolitan area 2012 Keywords Mixed municipal solid waste, composition of mixed waste, service sector, waste sorting study Publication series title and number: HSY publications 6/2013 issn l isbn (print) isbn (pdf) issn (print) issn (pdf) Language: Finnish Pages: 35 Helsinki Region Environmental Services Authority PO Box 100, HSY Tel , Fax The results of this study show that the share of materials suitable for source separation and recycling is still large in mixed waste produced in the service sector and public administration. For example, the share of food waste (nearly 40 %) in grocery stores and restaurants is notable. Also the share of fiber materials suitable for recycling, and the share of waste suitable for separate collection of energy fraction, is large in all service sector branches. 6

7 Sisällys 1 Johdanto 8 2 Tutkimuksen taustat ja tavoitteet Pääkaupunkiseudun elinkeinorakenne Viimeisimmät palvelualojen jätteisiin liittyvät tutkimukset Tavoitteet ja rajaus 10 3 Tutkimusmenetelmä Suunnittelu Tutkimusryhmät ja otoksen koko Tutkimusalueet Kiinteistöjen valinta Koulut Päivittäistavarakaupat Ravintolat Sairaalat Toimistot Tutkimusviikko Ajankohta Jätteiden keräys Näytteenotto ja käsinlajittelu Sekajätteen määrän selvittäminen Aineiston käsittely Näytteen kokonaispainon laskeminen Kuormien ja näytteiden määrä Tulosten tilastollinen merkitsevyys 14 4 Palvelualojen kohteiden keräysseurannan tulokset Tutkimusviikolla kerätyn sekajätteen määrä Koulut Ravintolat Toimistot 16 5 Palvelualojen sekajätteen koostumus vuonna Päivittäistavarakaupat Koulut Ravintolat Toimistot Palvelualojen väliset erot 20 6 Jätteen koostumuksen muutokset vuodesta 2004 vuoteen Tutkimusaineistojen vertailtavuus Muutokset toimialoittain 21 7 Tulosten luotettavuus 24 8 Päätelmät 25 9 Lähdeluettelo Liitteet 27 Liite 1. Sekajätteen koostumustutkimuksessa käytetty lajitteluohje 27 Liite 2. Palvelualojen sekajätteen koostumus painoprosenttitarkasteluna toimialaryhmittäin vuonna Liite 3. Palvelualojen sekajätteen koostumus painoprosenttitarkasteluna karkealla jaolla toimialaryhmittäin vuonna

8 1 Johdanto Tulevaisuuden jätemäärien ennakointi on yksi tärkeimmistä keinoista toimivan, kustannustehokkaan ja ympäristöystävällisen jätehuollon toteuttamiseksi. Toiminnan muutoksien suunnitteluun ja toteutettujen muutosten tuloksien seuraamiseen tarvitaan luotettavaa tietoa jätteiden koostumuksesta. Luotettavan tiedon saamiseksi HSY on selvittänyt pääkaupunkiseudun palvelualoilla syntyvän sekajätteen sisältöä koostumustutkimuksen avulla. Palvelualojen sekajätteen koostumustutkimus tehtiin viikon mittaisena tarkkailujaksona syyskuussa Tutkimuksessa on tarkasteltu erikseen viittä eri toimialaryhmää: koulutusta, päivittäistavarakauppoja, majoitus- ja ravitsemuspalveluja, terveydenhuoltoa sekä julkishallintoa. Tässä raportissa on kuvattu vuoden 2012 tutkimuksen suunnittelu, toteutus ja tulokset. Lisäksi tutkimuksen tuloksia on verrattu vuoden 2004 palvelualojen sekajätteen koostumustutkimuksen tuloksiin. 8

9 2 Tutkimuksen taustat ja tavoitteet Pääkaupunkiseudun palvelualojen vuoden 2012 sekajätteen koostumustutkimus on toteutettu osana Materiaalitehokas jätehuolto hanketta (EAKR A31559). Hanke pyrkii valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteiden mukaisesti vähentämään yhdyskuntajätteen määrää ja ohjaamaan jätteitä materiaalikierrätykseen ja uudelleenkäyttöön. Hanke saa Päijät-Hämeen liiton myöntämää rahoitusta Etelä-Suomen EAKR-ohjelmasta. Tämän HSY:n vuoden 2012 palvelualojen sekajätteen koostumustutkimuksen yhteydessä MTT toteutti sekajätteeseen päätyvän ruokajätteen lajittelukokeen. HSY:n tutkimusta varten kerättyjen ja lajiteltujen näytteiden biojätettä sisältävät jätejakeet luovutettiin MTT:n tutkimukseen, jossa ne lajiteltiin uudelleen ruokajätteen analysoinnin näkökulmasta. MTT:n ruokajätetutkimus on oma kokonaisuutensa, mutta yhteistyössä toteutetun lajittelukokeen tulokset täydentävät toisiaan. 2.1 Pääkaupunkiseudun elinkeinorakenne HSY:n toimialue muodostuu neljästä kaupungista: Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen. Koko alueella oli väestörekisterin tietojen mukaan asukasta vuoden 2012 alussa. Näistä Helsingissä , Espoossa , Vantaalla ja Kauniaisissa asukasta. HSY:n toimialueella asuu noin 20 % koko Suomen väestöstä. Lisäksi HSY on järjestänyt erillissopimuksella alkaen myös Kirkkonummen jätehuollon. Kirkkonummen asukasmäärä oli vuoden 2012 alussa asukasta. Pääkaupunkiseudun elinkeinorakenne on hyvin palveluvaltainen. Yritystoiminnan erityispiirteitä ovat palvelusektorin suuri osuus sekä palvelualojen monipuolisuus. Tässä suhteessa Helsingin seutu muistuttaa Euroopan muita suurkaupunkeja, mutta poikkeaa ratkaisevasti kaikista muista Suomen alueista. Vuonna 2010 pääkaupunkiseudun työpaikoista 85 % oli palvelualoilla (TOL 2008 päätoimialat G S) ja noin 14 % jalostusaloilla (TOL 2008 päätoimialat B F). Suurimmat yksittäiset päätoimialat ovat tukku- ja vähittäiskauppa (G) sekä koulutus, terveys- ja sosiaalipalvelut (Q). Näillä toimialoilla on noin 30 % pääkaupunkiseudun työpaikoista (kuva 1). Seuraavaksi suurimmat toimialat ovat ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (M), informaatio ja viestintä (N), teollisuus (C) sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminta (N), joissa on noin kolmasosa pääkaupunkiseudun työpaikoista. Palvelualojen sekajätteen koostumustutkimus kohdistuu toimialoihin, jotka toimialaluokituksen mukaan sijoittuvat luokkiin tukku- ja vähittäiskauppa (G), koulutus (P), majoitus- ja ravitsemustoiminta (I), terveyspalvelut (Q) sekä ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (M), hallinto- ja tukipalvelutoiminta (N), julkinen hallinto ja (A) Maa-, metsä- ja kalataloustoiminta (B) Kaivostoiminta ja louhinta (C) Teollisuus (D) Sähkö-, kaasu ja lämpöhuolto (E) Vesi-, viemäri- ja jätehuolto (F) Rakentaminen (G) Tukku- ja vähittäiskauppa (H) Kuljetus ja varastointi (I) Majoitus- ja ravitsemistoiminta (J) Informaatio ja viestintä (K) Rahoitus- ja vakuutustoiminta (L) Kiinteistöalan toiminta (M) Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (N) Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (O) Julkinen hallinto ja maanpuolustus, sosiaalivakuutus (P) Koulutus (Q) Terveys- ja sosiaalipalvelut (R) Taiteet, viihde ja virkistys (S) Muu palvelutoiminta (T-U) Muut palvelut (X) Toimiala tuntematon 0,2 % 0,0 % 0,6 % 0,3 % 1,2 % 0,1 % 1,1 % 7,7 % 5,1 % 6,8 % 3,9 % 7,7 % 3,9 % 8,7 % 7,2 % 6,2 % 6,4 % 2,4 % 3,3 % 12,6 % 14,7 % Kuva 1. Pääkaupunkiseudun työpaikat toimialaluokituksen (TOL2008) mukaan vuonna (Lähde: Tilastokeskus) 9

10 maanpuolustus (O) ja muu palvelutoiminta (S). Toimialaluokituksen mukaista palveluiden jaottelua ei kuitenkaan ole suoraan käytetty koostumustutkimuksessa, koska toimialaluokituksen mukaiset luokat sisältävät toimintoja, jotka eivät ole olleet mukana palvelualojen sekajätteen koostumustutkimuksessa. Koostumustutkimusta varten toimialat on nimetty seuraavasti: koulut, päivittäistavarakaupat, ravintolat, sairaalat ja toimistot. Vuonna 2010 noin puolet pääkaupunkiseudun työpaikoista oli koostumustutkimuksen mukaisten tutkimusryhmien aloilla (kuva 2). Päivittäistavarakaupat Peruskoulut ja lukiot Ravintolat Sairaalat Toimistot Muut toimialat 3,5 % 3,0 % 4,6 % 5,8 % 28,7 % Kuva 2. Palvelualojen sekajätteen koostumustutkimuksen tutkimusryhmien mukaiset työpaikat pääkaupunkiseudulla vuonna (Lähde: Tilastokeskus) 54,4 % 2.2 Viimeisimmät palvelualojen jätteisiin liittyvät tutkimukset Pääkaupunkiseudun palvelualoilla (koulut, päivittäistavarakaupat, ravintolat, sairaalat ja toimistot) syntyvän sekajätteen koostumusta on tutkittu viimeksi vuonna (YTV, 1/2005, Pääkaupunkiseudun palvelualojen sekajätteen laatu). Tutkimuksessa selvitettiin toimialoittain sekajätteen koostumusta eri palvelualoilla. Lisäksi pääkaupunkiseudun palvelualoilla (koulut, päivittäistavarakaupat, ravintolat ja sairaalat) on tutkittu biojätteen koostumusta vuonna 2010 (HSY, 6/2011 Pääkaupunkiseudun biojätteen koostumus). 2.3 Tavoitteet ja rajaus Tutkimuksen pääasiallisena tavoitteena oli tuottaa luotettavaa ja ajantasaista tietoa palvelualojen sekajätteen koostumuksesta. Lisäksi tavoitteena oli vertailla erityyppisten toimialojen sekajätteen koostumusta sekä selvittää hyötyjätteiden kiinteistökohtaisen keräyksen vaikutusta palvelualojen sekajätteen koostumukseen. Tuloksia käytetään HSY:n oman toiminnan suunnittelussa jätteen synnyn ehkäisyn suunnittelu tuote- ja materiaalikierrätyksen tehostaminen jätelajikohtaisen hyötykäytön seuraaminen jätteenkäsittelymenetelmien suunnittelu loppusijoitettavan jätteen laadun määrittäminen jätteenkeräyksen suunnittelu jäteneuvonnan suunnittelu strateginen suunnittelu Tutkimus on rajattu koskemaan pääkaupunkiseudun palvelualojen sekajätettä. Palvelualoista tutkimuksessa ovat mukana päivittäistavarakaupat, koulut, ravintolat, sairaalat ja toimistot. Tässä tutkimuksessa ei selvitetty hyötykäyttöön soveltuvien materiaalien lajittelun ympäristövaikutuksia keräysketjun tai hyödyntämismahdollisuuksien näkökulmasta. 10

11 3 Tutkimusmenetelmä Palvelualojen sekajätteen koostumustutkimus on otostutkimus, jossa tutkimukseen on valittu palvelualojen kohteita pääkaupunkiseudulta (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen). Tutkimus rajattiin koskemaan pääasiallisesti vain HSY:n asiakkaina olevia palvelualojen kohteita. Poikkeuksena ovat sairaalat ja päivittäistavarakaupat, joiden tutkimukseen osallistuminen sovittiin suoraan jätteen tuottajan kanssa (HUS-Kiinteistöt Oy ja Suomen Lähikauppa Oy). 3.1 Suunnittelu Tutkimusryhmät ja otoksen koko Tutkimusta varten palvelualat jaettiin viiteen tutkimusryhmään: koulut päivittäistavarakaupat ravintolat sairaalat toimistot Palvelualojen sekajätteen koostumustutkimukseen valittiin vain HSY:n sekajätteen astiakeräyksen piirissä olevia palvelualojen kohteita. Poikkeuksen muodostivat sairaalat, joiden osallistumisesta tutkimukseen sovittiin suoraan HUS-Kiinteistöt Oy:n kanssa. Lisäksi päivittäistavarakaupat sovittiin suoraan Suomen Lähikauppa Oy:n sekä heidän jätteenkuljettajansa HFT Network Oy:n kanssa. Taulukossa 1 on esitetty lähtöaineistossa olevien palvelualojen kohteiden määrä sekä tutkimukseen valittujen kohteiden määrä tutkimusryhmittäin. Toteutunut otos on tutkimusviikolla toteutuneiden kohteiden määrä tutkimusryhmittäin. Taulukko 1. Palvelualojen sekajätteen koostumustutkimuksen tutkimusryhmät ja otoksen koko vuonna Tutkimusryhmä Otos, kpl Toteutunut otos, kpl Koulut Päivittäistavarakaupat 6 6 Ravintolat Sairaalat (alueet) 3 3 Toimistot Tutkimukseen valittujen kiinteistöjen määrä pyrittiin valitsemaan siten, että jokaisesta ryhmästä saadaan tilastollisesti edustava otos. Koska lähtöaineistossa oli vähän tutkimukseen soveltuvia kohteita, jouduttiin tutkimuksessa tyytymään tavoiteltua pienempiin otoksiin. Erityisesti kauppojen, ravintoloiden sekä toimistojen osalta tämä vaikuttaa tutkimuksen luotettavuuteen sekä tulosten yleistettävyyteen koko alalle Tutkimusalueet Vuoden 2012 koostumustutkimuksen alueet rajattiin koskemaan aikaisemmissakin koostumustutkimuksissa käytettyjen urakoitsijoiden (SITA Finland Oy ja Lassila & Tikanoja Oyj) urakoimia sekajätteen keräysalueita. Tutkimuksen kannalta kriittiseksi muodostui tutkimusryhmien mukaisten kohteiden määrä alueella Kiinteistöjen valinta Kiinteistöjen valintaa rajattiin niin, että tutkimukseen valittiin vain kiinteistöjä, joilla jätteen keräykseen käytetään perinteisiä pyörällisiä jäteastioita. Poikkeuksen muodostivat sairaalat, joissa jätteen keräykseen käytetään puristinta. Näin pystyttiin rajaamaan tutkimusviikolla käytettävän keräyskaluston määrää ja varmistamaan tutkimustulosten vertailukelpoisuus aikaisempiin tutkimuksiin. Lisäksi kiinteistöjen valinnassa varmistettiin HSY:n asiakasrekisteritietojen perusteella, että tutkimukseen valittavissa kohteissa oli ainoastaan tutkimusryhmän mukaista toimintaa. Kiinteistöt valittiin tutkimukseen tutkimusryhmittäin sekajätteen keräysrytmin mukaan. Kaikki tutkimuksen kiinteistöt valittiin siten, että keräyspäivä tutkimuksessa oli sama kuin kiinteistön normaalikeräyksessä. Tutkimuksen rajauksien takia (urakka-alueet, kiinteistöjen keräysjärjestelmät) tutkimukseen oli valittava kaikki kiinteistöt soveltuvilta urakka-alueilta, eikä kiinteistöjen määrää voitu rajata maantieteellisesti. Kiinteistöjen valinnassa määrääväksi tekijäksi muodostui kohteiden määrä ja jätteen keräyspäivä Koulut Tutkimukseen valittiin vain peruskouluja ja lukioita. Tähän päädyttiin, koska todettiin ammattikoulujen ja korkeampien koulutusasteiden oppilaitoksien olevan toiminnoiltaan keskenään hyvin erilaisia ja näiden jätteiden laadun riippuvan pääasiassa opetusalasta. Tutkimukseen valittiin kahdeksan koulua Espoosta, seitsemän koulua Vantaalta ja 13 koulua Helsingistä. Helsingistä valituista kouluista kolme oli lukioita. 11

12 Päivittäistavarakaupat Tutkimukseen valitut päivittäistavarakaupat olivat pääasiassa Suomen Lähikauppa Oy:n kauppakohteita. Tutkimukseen ei saatu mukaan muiden kauppaketjujen kohteita, kaupan suuryksiköitä tai kauppakeskuksia Ravintolat Ravintoloiden osalta kiinteistöjen valintaa vaikeuttivat ainoastaan ravintolakäytössä olevien kiinteistöjen vähäinen määrä HSY:n omissa asiakkaissa sekä yhtenäisten keräysreittien ja päivien vähäinen määrä. Ravintoloiden otoksessa noin kolmasosa on ruokaravintoloita, noin kolmasosa grillikioskeja ja loput pizzerioita ja hampurilaisravintoloita. Otoksessa ei ollut mukana yhtään hotellia Sairaalat Terveydenhuollon sektorilta tutkimukseen valittiin kolme sairaala-aluetta, joissa erilaiset sairaalatoiminnot erikoissairaanhoidon yksiköistä terveydenhuollon tutkimus-, majoitus- ja ravitsemuspalveluihin ovat monipuolisesti edustettuna. Mukana ei ollut perusterveydenhuollon yksiköitä kuten terveyskeskuksia Toimistot Tutkimuksessa julkishallintoa edustamaan valittiin toimistokiinteistöjä. Kiinteistöjen valinta pyrittiin rajaamaan siten, että kiinteistöissä olisi mahdollisimman vähän muuta kuin toimistokiinteistöjen normaalia toimintaa. Valintaa vaikeutti ainoastaan toimistokäytössä olevien kiinteistöjen vähäinen määrä HSY:n omissa asiakkaissa sekä yhtenäisten keräysreittien ja päivien vähäinen määrä. Tutkimukseen valituissa kiinteistöissä oli mm. seurakunnan, ammattiliittojen ja suunnittelutoimistojen toimintoja. 3.2 Tutkimusviikko Käytössä oli pääasiassa kaksi keräysautoa. Tutkimusajot pyrittiin optimoimaan urakka-alueista riippumatta. Jäteautoon tyhjennettiin kaikki valittujen kohteiden sekajäteastiat samaan tapaan kuin normaaliin jätteenkeräykseen kuului. Kuormaan ei otettu esineitä, jos ne eivät kuuluneet jätehuoltosopimuksen piiriin. Suurimman osan ajasta tutkimusavustajat olivat jäteautojen mukana ja tekivät muistiinpanoja kiinteistöltä kerättävistä jätejakeista: astioiden määrästä, koosta, täyttöasteesta ja sisällön vastaavuudesta. Tutkimusavustajat kirjasivat ylös havaitsemansa poikkeavat asiat, kuten epäilyksen tyhjennysauton tai pesuauton käynnistä kiinteistöllä ennen tutkimuskeräystä. Kaikissa kohteissa keräysjakso edusti yhtä viikkoa. Poikkeuksena yksi sairaalan sekajätekuorma, joka edustaa neljää päivää. Keräysjakson pituus on huomioitu aineiston käsittelyssä ja tulosten tulkinnassa Näytteenotto ja käsinlajittelu Sekajätteen koostumustutkimus tehtiin Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen alueella. Jätekuormat kipattiin asfalttikentälle, jossa kuormista otettiin näytteet (kuva 3). Kuormat jaettiin näytemäärän mukaan erillisiksi kasoiksi. Kuormista otettiin 1 5 näytettä. Näytekasoista eroteltiin suuret ja poikkeavat jätteet. Samalla isot jätesäkit avattiin, pienempiä roskapusseja ei avattu näytteenottovaiheessa. Poikkeavan suuret tai painavat jäte-erät poistettiin kasasta ja punnittiin erikseen. Niiden painon suhteellinen osuus liitettiin näytteen jätemäärään kappaleessa esitetyllä tavalla. Suurien ja poikkeavien jätteiden erottelun jälkeen näytekasasta otettiin kokoomanäyte lapioimalla jätettä 660 litran pyörälliseen jäteastiaan noin 80 kg. Näytteet lajiteltiin käsin tutkimusta varten pystytetyssä huvilateltassa (kuva 4). Käsinlajittelussa sekajätenäyte (660 litran jäteastia) lajiteltiin fysikaalisten ominaisuuksiensa mukaan 35 eri jätejakeeseen lajittelupöydän päällä Ajankohta Koostumustutkimus järjestettiin syyskuussa viikolla 38 ( ). Keräysviikko pyrittiin valitsemaan siten, että viikko vastaisi mahdollisimman hyvin kyseisen vuodenajan tyypillistä jätemäärää. Viikon valinnassa pyrittiin välttämään myös pitkiä juhlapyhiä ja koulujen lomakausia. Keräysviikolla vallitsi pääasiassa aurinkoinen syyssää, välillä oli sateista (sademäärä yhteensä noin 14 mm). Keskilämpötila tutkimusviikon aikana oli + 12 C Jätteiden keräys Tutkimusviikolla kaksi urakoitsijaa keräsi tutkimukseen valittujen kiinteistöjen sekajätteet tutkimusryhmittäin. Kuva 3. Näytteet otettiin asfalttikentälle levitetystä kuormasta. 12

13 34, ryhmiteltiin jäte muu palava -, muu palamaton - tai sekalaiset pakkaukset -nimiseen jätejakeeseen. Vain jos näistäkään jätejakeista ei mikään ollut sopiva ko. jätteelle, se voitiin ryhmitellä sekalaiset jätteet -nimiseen jätejakeeseen. Tarvittaessa muita materiaaleja sisältävä tuote punnittiin erikseen ja siinä olevien materiaalien osuudet arvioitiin Sekajätteen määrän selvittäminen Kuva 4. Sekajäte näytteet lajiteltiin käsin 31 jätejakeeseen seulalla varustetun lajittelupöydän päällä. Lajittelupöydällä oli 50 mm seula. Seulan ylite lajiteltiin kullekin jätejakeelle varattuun astiaan. Seulan alite muodosti hienoaines -nimisen jätejakeen, jonka koostumus arvioitiin paino-% osuuksin silmämääräisesti. Tilastoinnissa hienoaineksen osuudet on lisätty jätejakeisiin. Lajiteltavat jätejakeet sekä ohjeistus tuotteiden ja materiaalien lajittelusta on esitetty lajitteluohjeessa liitteessä 1. Jätteiden lajittelussa materiaalin tunnistus tehtiin silmämääräisesti. Eri materiaalit pyrittiin mahdollisuuksien mukaan irrottamaan toisistaan. Pakkaukset, joiden pinnassa oli biojätettä, laitettiin pakkauksen materiaalin mukaiseen jätejakeeseen. Pakkaukset, joissa oli runsaasti ruokaa sisällä, laitettiin biojätteeseen. Tällä menettelyllä pyrittiin pääsemään todellisiin biojätteen ja pakkauksien painoihin näytteessä. Periaatteena lajittelussa oli, että jätemateriaalit luokiteltiin sen mukaan, miten ne olisi voitu syntypaikalla lajitella ennen jäteastiaan laittamista. Esimerkiksi paperi-, pahvi- tai kartonkipakkauksista ei voi enää lajittelussa tietää varmaksi, olivatko ne kastuneet jo ennen roskapussiin laittamista vai vasta jätepussissa, astiassa tai näytteen käsittelyssä. Tällaiset pakkaukset lajiteltiin sen mukaan, mikä oli niiden oletettu käyttötarkoitus ja kelpoisuus erilliskeräykseen ennen jätteeksi päätymistä. Esimerkiksi muropakkaus lajiteltiin keräyskartonkiin ja lihan tai kalan käärepaperi muu paperi, pahvi ja kartonki -nimiseen jätejakeeseen. Mikäli materiaalien erottaminen oli mahdotonta tai jätettä ei voitu muuten laittaa mihinkään jätejakeista 1 29 tai Sekajätteen määrää selvitettiin punnitsemalla kaikki koostumustutkimukseen tulevat kuormat. Kuormien punnitsemiseen käytettiin Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen autovaakaa. Jokaisen kuorman osalta tiedettiin, kuinka monesta kohteesta jätekuorma oli kerätty ja kuinka tiheä keräysväli kiinteistöissä oli. Käsin lajitellut näytteet punnittiin jokaisesta näytteestä erikseen ja tulokset kirjattiin ylös. Jätejakeiden punnitukseen käytettiin vaa'allista pumppukärryä, jonka tarkkuus oli 1 kg ja mittausalue kg sekä elektronista vaakaa, jonka tarkkuus oli 20 g ja mittausalue 0 50 kg. 3.3 Aineiston käsittely Näytteen kokonaispainon laskeminen Näytteen kokonaispaino muodostuu käsin lajitellun näytteen painosta, suurten ja poikkeavien jätteiden osuudesta sekä hienoaineksen osuudesta. Suurten ja poikkeavien jätteiden osuus lisättiin käsin lajitellun näytteen massaan laskennallisesti. Suurten ja poikkeavien jätejakeiden vastaava osuus saadaan kertomalla suuren ja poikkeavan jätejakeen paino kertoimella x: Kerrointa käyttämällä saadaan osuus, jonka verran suurta jätejaetta voidaan olettaa olevan näytteessä. Lisäämällä suurten jätejakeiden osuudet käsin lajitellun näytteen painoon saadaan näytteiden kokonaispainot. Esimerkkinä näyte, jossa: käsilajitellun näytteen massa on 100 kg kuorman osan massa kg kuormasta eroteltujen suurten jätejakeiden massa on 200 kg ja suurissa erotellun yksittäisen paistinpannun massa on 4 kg (muut metallijätteet) Tällöin käsin lajitellun näytteen muut metallijätteet -jakeen painoon lisätään paistinpannun osuutena 100/( )*4 kg = 0,2 kg, jonka jälkeen näytteen x = k/(o s), jossa k o s käsin lajitellun näytteen massa kuorman osan massa, josta suuret ja poikkeavat jätteet on eroteltu kaikkien kuormasta eroteltujen suurten ja poikkeavien jätteiden massa 13

Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2012

Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2012 Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2012 Koostumustutkimus Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2007

Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2007 Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2007 Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2007 YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV Pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun kotitalouksien jätemääriin vaikuttavat tekijät

Pääkaupunkiseudun kotitalouksien jätemääriin vaikuttavat tekijät Pääkaupunkiseudun kotitalouksien jätemääriin vaikuttavat tekijät Pääkaupunkiseudun kotitalouksien jätemääriin vaikuttavat tekijät YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta

Lisätiedot

Jätteen määrä pääkaupunkiseudun peruskouluissa vuosina 2011 ja 2013

Jätteen määrä pääkaupunkiseudun peruskouluissa vuosina 2011 ja 2013 Jätteen määrä pääkaupunkiseudun peruskouluissa vuosina 2011 ja 2013 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services

Lisätiedot

JÄTTEEN SYNNYN EHKÄISY VUOTEEN 2010, JESSE. Hankkeen loppuraportti. Helsingin seudun ympäristöpalvelut

JÄTTEEN SYNNYN EHKÄISY VUOTEEN 2010, JESSE. Hankkeen loppuraportti. Helsingin seudun ympäristöpalvelut JÄTTEEN SYNNYN EHKÄISY VUOTEEN 2010, JESSE. Hankkeen loppuraportti. Helsingin seudun ympäristöpalvelut Jätteen synnyn ehkäisy vuoteen 2010, JESSE. Hankkeen loppuraportti. Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

Helsingin seudun yritysraportti

Helsingin seudun yritysraportti Helsingin seudun yritysraportti Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

RAPORTTI 41. Ruokahävikki suomalaisessa ruokaketjussa. Foodspill 2010 2012 -hankkeen loppuraportti

RAPORTTI 41. Ruokahävikki suomalaisessa ruokaketjussa. Foodspill 2010 2012 -hankkeen loppuraportti MTT RAPORTTI 41 Ruokahävikki suomalaisessa ruokaketjussa Foodspill 2010 2012 -hankkeen loppuraportti Kirsi Silvennoinen, Heta-Kaisa Koivupuro, Juha-Matti Katajajuuri, Lotta Jalkanen, Anu Reinikainen 41

Lisätiedot

HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasujen päästöt 2011

HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasujen päästöt 2011 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasujen päästöt 2011 Helsingin

Lisätiedot

HSY:n energiatase, energiansäästötoimet ja kasvihuonekaasupäästöt 2012

HSY:n energiatase, energiansäästötoimet ja kasvihuonekaasupäästöt 2012 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority HSY:n energiatase, energiansäästötoimet ja kasvihuonekaasupäästöt

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun yritysraportti

Pääkaupunkiseudun yritysraportti Pääkaupunkiseudun yritysraportti Yritysten ja niiden toimipaikkojen rakenne, sijoittuminen ja muutostrendit 2000-luvulla Pääkaupunkiseudun yritysraportti Yritysten ja niiden toimipaikkojen rakenne, sijoittuminen

Lisätiedot

EUCO2 80/50 EUROOPAN KAUPUNKISEUTUJEN VÄHÄHIILINEN TULEVAISUUS. Pääkaupunkiseudun skenaariotyöpajat 5. 8.10.2010. Helsingin seudun ympäristöpalvelut

EUCO2 80/50 EUROOPAN KAUPUNKISEUTUJEN VÄHÄHIILINEN TULEVAISUUS. Pääkaupunkiseudun skenaariotyöpajat 5. 8.10.2010. Helsingin seudun ympäristöpalvelut EUCO2 80/50 EUROOPAN KAUPUNKISEUTUJEN VÄHÄHIILINEN TULEVAISUUS Pääkaupunkiseudun skenaariotyöpajat 5. 8.10.2010 Helsingin seudun ympäristöpalvelut EUCO2 80/50 Euroopan pääkaupunkien vähähiilinen tulevaisuus

Lisätiedot

HLJ 2015 Liikkumistottumukset Helsingin seudulla 2012

HLJ 2015 Liikkumistottumukset Helsingin seudulla 2012 7 01 HLJ 015 Liikkumistottumukset Helsingin seudulla 01 HLJ 015 Liikkumistottumukset Helsingin seudulla 01 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A, 0050 Helsinki PL

Lisätiedot

Talvirenkaiden pölypäästöt ja eri katupölylähteiden osuudet kadunvarrella kerätyissä hiukkasnäytteissä

Talvirenkaiden pölypäästöt ja eri katupölylähteiden osuudet kadunvarrella kerätyissä hiukkasnäytteissä Talvirenkaiden pölypäästöt ja eri katupölylähteiden osuudet kadunvarrella kerätyissä hiukkasnäytteissä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki

Lisätiedot

JÄTTEEN MONILOKEROKERÄYSKOKEILU ITÄ-UUDENMAAN JÄTEHUOLTO OY:N ALUEELLA SIPOOSSA VUOSINA 2012-2013

JÄTTEEN MONILOKEROKERÄYSKOKEILU ITÄ-UUDENMAAN JÄTEHUOLTO OY:N ALUEELLA SIPOOSSA VUOSINA 2012-2013 JÄTTEEN MONILOKEROKERÄYSKOKEILU ITÄ-UUDENMAAN JÄTEHUOLTO OY:N ALUEELLA SIPOOSSA VUOSINA 2012-2013 Aalto-yliopisto Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitos 26.08.2013 1 JÄTTEEN MONILOKEROKERÄYSKOKEILU ITÄ-UUDENMAAN

Lisätiedot

Kuva: 194 x 194 mm. Liikenteen ei-pakokaasuperäisten hiukkasten päästöinventaario pääkaupunkiseudulle

Kuva: 194 x 194 mm. Liikenteen ei-pakokaasuperäisten hiukkasten päästöinventaario pääkaupunkiseudulle Kuva: 194 x 194 mm Liikenteen ei-pakokaasuperäisten hiukkasten päästöinventaario pääkaupunkiseudulle Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki

Lisätiedot

SAIRAALOIDEN JÄTEHUOLLON KÄYTÄNNÖT LOIMI- HÄMEEN JÄTEHUOLLON TOIMIALEELLA

SAIRAALOIDEN JÄTEHUOLLON KÄYTÄNNÖT LOIMI- HÄMEEN JÄTEHUOLLON TOIMIALEELLA SAIRAALOIDEN JÄTEHUOLLON KÄYTÄNNÖT LOIMI- HÄMEEN JÄTEHUOLLON TOIMIALEELLA Kartoitus ja arviointi alueen sairaaloiden jätehuollosta Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Kestävän kehityksen koulutusohjelma Forssa,

Lisätiedot

JULIAN KAUPUNKI 2035. Helsingin seudun yhdyskuntarakenteen kehittämisen ilmastovaikutukset. Helsingin seudun ympäristöpalvelut

JULIAN KAUPUNKI 2035. Helsingin seudun yhdyskuntarakenteen kehittämisen ilmastovaikutukset. Helsingin seudun ympäristöpalvelut JULIAN KAUPUNKI 2035 Helsingin seudun yhdyskuntarakenteen kehittämisen ilmastovaikutukset Helsingin seudun ympäristöpalvelut Julian kaupunki 2035 Helsingin seudun yhdyskuntarakenteen kehittämisen ilmastovaikutukset

Lisätiedot

Helsingin seudun yrityskatsaus. Toimipaikat 2012

Helsingin seudun yrityskatsaus. Toimipaikat 2012 Helsingin seudun yrityskatsaus Toimipaikat 2012 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin

Lisätiedot

Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE

Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE Tekniikka ja liikenne 2011 2 Vaasan ammattikorkeakoulu Ympäristöteknologian koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Nina Kangasniemi Opinnäytetyön

Lisätiedot

KERROSTALON JÄTE- HUOLTO ASUKKAAN NÄKÖKULMASTA

KERROSTALON JÄTE- HUOLTO ASUKKAAN NÄKÖKULMASTA Lajittelisin, jos KERROSTALON JÄTE- HUOLTO ASUKKAAN NÄKÖKULMASTA Kehittämisen perusteita Improving Household Waste Management in Existing Blocks Tekesin Streams teknologiohjelman projekti Irene Roos, Työtehoseura

Lisätiedot

Talonrakennustyömaan jätehuollon kehittäminen

Talonrakennustyömaan jätehuollon kehittäminen VTT TIEDOTTEITA MEDDELANDEN RESEARCH NOTES 1883 Talonrakennustyömaan jätehuollon kehittäminen Hannu Koski, Jari Lehtinen, Anna-Leena Perälä & Markku Kiviniemi VTT Rakennustekniikka Jari Pölönen Skanska

Lisätiedot

Elintarvikeketjussa syntyvä ruokahävikki

Elintarvikeketjussa syntyvä ruokahävikki 12 Elintarvikeketjussa syntyvä ruokahävikki Kirjallisuuskatsaus Heta-Kaisa Koivupuro, Lotta Jalkanen, Juha-Matti Katajajuuri, Anu Reinikainen ja Kirsi Silvennoinen 12 Elintarvikeketjussa syntyvä ruokahävikki

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON KAMPUSALUEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA

TURUN YLIOPISTON KAMPUSALUEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA Pekka Sinkkonen TURUN YLIOPISTON KAMPUSALUEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA Opinnäytetyö Ympäristöteknologian koulutusuohjelma Huhtikuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 24.4.2014 Tekijä(t) Pekka Sinkkonen

Lisätiedot

TURUN SEUDUN BIOJÄTEHUOLLON ELINKAARISELVITYS

TURUN SEUDUN BIOJÄTEHUOLLON ELINKAARISELVITYS Opinnäytetyö (YAMK) Insinööri ylempi AMK Ympäristöteknologia 2012 Henna Knuutila TURUN SEUDUN BIOJÄTEHUOLLON ELINKAARISELVITYS kasvihuonekaasupäästöjen vertailu OPINNÄYTETYÖ (YAMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

HLJ 2011 Saavutettavuustarkastelut, SAVU

HLJ 2011 Saavutettavuustarkastelut, SAVU 18 2012 HLJ 2011 Saavutettavuustarkastelut, SAVU HLJ 2011 Saavutettavuustarkastelut, SAVU HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A, Helsinki PL 100, 00077 HSL puhelin

Lisätiedot

Autojen yhteiskäytön edistäminen Helsingin seudulla, HSL

Autojen yhteiskäytön edistäminen Helsingin seudulla, HSL 18 2013 Autojen yhteiskäytön edistäminen Helsingin seudulla, HSL Toinen, tarkistettu laitos (21.11.2013) HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki puhelin (09) 4766

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN ONNETTOMUUSREKISTEREIDEN PEITTÄVYYSTUTKIMUS

TIELIIKENTEEN ONNETTOMUUSREKISTEREIDEN PEITTÄVYYSTUTKIMUS TIELIIKENTEEN ONNETTOMUUSREKISTEREIDEN PEITTÄVYYSTUTKIMUS Liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelma LINTU-julkaisuja 7/2012 TIELIIKENTEEN ONNETTOMUUSREKISTEREIDEN PEITTÄVYYSTUTKIMUS

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS. Toimipaikat 2009. Helsingin seudun ympäristöpalvelut

HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS. Toimipaikat 2009. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS Toimipaikat 2009 Helsingin seudun ympäristöpalvelut HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS 2009 HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS Toimipaikat 2009 HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS 2009

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJAYRITTÄJYYS UUDELLAMAALLA Raportti ulkomaalaistaustaisten yritysten määrästä, toimialasta ja yrittäjien kansallisesta taustasta

MAAHANMUUTTAJAYRITTÄJYYS UUDELLAMAALLA Raportti ulkomaalaistaustaisten yritysten määrästä, toimialasta ja yrittäjien kansallisesta taustasta MAAHANMUUTTAJAYRITTÄJYYS UUDELLAMAALLA Raportti ulkomaalaistaustaisten yritysten määrästä, toimialasta ja yrittäjien kansallisesta taustasta Uudenmaan liiton julkaisuja E 116-2011 Uudenmaan liiton julkaisuja

Lisätiedot

Raideliikenneasemien turvallisuus pääkaupunkiseudulla

Raideliikenneasemien turvallisuus pääkaupunkiseudulla Raideliikenneasemien turvallisuus pääkaupunkiseudulla Raideliikenneasemien turvallisuus pääkaupunkiseudulla YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta Opastinsilta

Lisätiedot