sen kuitenkin kuulleet ja heissä on heränny t epäusko olevien oloj en aitouteen. He ovat h ieman heränneet, alkaneet ky syä ja etsiä.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "sen kuitenkin kuulleet ja heissä on heränny t epäusko olevien oloj en aitouteen. He ovat h ieman heränneet, alkaneet ky syä ja etsiä."

Transkriptio

1 V VALON AARTEISTO Kun m e jokapäiväiset ihmiset, jotka olemme sy ntyneet ja kasv aneet ny kyaikaisissa y hteiskunnissa, katselemme elämää y mpärillämme, emme useinkaan huomaa siinä mitään epätav allista. Ol emme l apsesta asti tottuneet tällaiseen elämään. P ääasiallisin puuha näyttää jokaisella olev an aineellisen toimeent ulon hankkiminen. Sivuilm iöinä esiintyy erilaisia h arrastuksia, jotka antavat hieman vaihtelua elämän arkipäiväisyyteen. Kirkot yrittävät lohduttaa surevia ja sotalaitos huolehtii siitä, että siellä täällä kalistellaan aseita ja ko hennetaan kansan kunni aa. Eihän eläm ä muunlaista v oisi ollakaan. Mutta t ämän arkipäiväisyyden ja h armauden tak aa on aina kaikunut uskontojen alkupe räinen ääni. Se on kehoittanut etsimään totuutta. Tu o ääni on to sin hukk unut maailman meluun, m utta todettava on, että niin p itkälle kuin historiaa tunnetaan, aina tuo sam a ääni on kuul unut: etsikää totuutta! Kehoitus on an nettu uskontojen alku - peräisten jul istajien taholta, vaikka maallistuneet kirkot o vat sen tukah duttaneet. Muuta mat ih miset ovat 53

2 sen kuitenkin kuulleet ja heissä on heränny t epäusko olevien oloj en aitouteen. He ovat h ieman heränneet, alkaneet ky syä ja etsiä. He ovat alkaneet epäillä jopa kirk kojen pätev yyttä kristinuskon ed ustajina, koska Jees us Kristus, kristinuskon ensimmäinen julistaja nimenomaan huomautti: etsikää ja kolkuttakaa, etsivä löy tää ja kolku ttavalle avataan. Koska kysymyksessä on henkiset asiat, niin Mestari ei k ehoita etsimään ain eellisia arvoja, niitä mitä maailma voi antaa, vaan ky symyksessä on Ju malan etsintä. Käytettäköön Jumalasta mitä nim itystä tahansa, niin etsinnän koh de on se eläm äntakainen sisäinen mahti, josta kaikki olevainen on lähtöisin. Si tä on kehoit ettu etsimään ja sa malla luvataan, että etsijä löy tää. Jumalaa nim itetään myös t otuuden hengeksi. Kun Jeesus kuolem antuomiotaan odotellessaan keskusteli Pilatuksen kanssa, s anoen tulleensa julista maan totuutta, niin Pilatus ky syi hiem an pilkallisesti, mikä on totu us. S aatamme ky llä y mmärtää Pilatuksen näkökannan. H än oli aikansa valistunut ih minen. Hän oli tutki nut niiden ihm isten opetuksi a, jotka sanoivat etsineensä to tuutta ja oli huom annut, että heidän lö y- tönsä olivat melko pinnallisia. Nu o filosofit olivat pohtineet elämän ky symyksiä äly llään ja kuvittelivat jotakin l öytäneensä. Mutta Pilatus y mmärsi, ettei älyllinen p ohdiskelu vastann ut sitä tot uuden etsintää, joka löytää vasta ukset elä män arvoituksiin. Pilatus ehkä arveli Jeesuksen olevan erään noista pohdiskelijoista. Hän ky syikin y liolkaisesti: mikä on totuus. Kerrotaan Mestarin jättäneen siihen vastaamatta. Totuudesta on kä ytetty muitakin määritelmiä. Zo- 54

3 roaster näkee totuuden puhtaudessa, siinä on se päämäärä, jota kohti ihmisen tulee kulkea. Gauta ma Buddha p uhuu elämän hyvästä laista, oikeudesta, joka mittaa jokaiselle tekojensa mukaan. Pistis Sophia kertoo Jeesuksen puhune en m yös valon aarteistosta, jota olisi et sittävä ja joka olisi löydettävä. Toistam - me tuon Pistis Sophian kerto muksen: Maria jatkoi jälleen sanoe n Vapahtajal le: 'Herr a, j os usko ja m ysteriot ovat i tsensä il moittaneet, j os sielut sitten monta kerta a tulevat maail maan ja m ysterion saannin laim inlyövät, toivoen, että he toise lla kerralla maailmaan tulles saan ne ky llä sa avat, eik ö siinä ole vaara, etteivät he niitä koskaan onnistu saamaan? ' Vapahtaja vastasi opetuslapsilleen sanoen: 'Ko ko maailmalle j ulistakaa lausuen näin: Pyrkikää siihen, että Valon m ysteriot täällä ajassa j a vaivassa saisitte ja Valon valtakuntaan pääsisitt e. Äl kää päivää päivään älkääkä kierrosta kierrokseen liittäkö, toivoen mysteriot sa avanne toisella kerralla takaisin tullessanne. Eivät näm ä tiedä, m illoin tä ydellisten sielujen lukumäärä on saatu, sillä j os täy dellisten sielujen lukumäärä on saatu, niin m inä Valon portit suljen eikä kenkään täst ä hetkestä a lkaen sisäll e pääse, ei ulos liioin, sillä täy dellisten sielujen lukumäärä on saatu ja Ensi mmäisen My sterion m ysterio täy tetty, jonka vuoksi kaik keus sy ntynyt on, se merkitsee: Minä olen tuo Mysterio. Ja t ästä het kestä lähtien ei kenkään saat a V aloon tulla eikä p ois sieltä päästä. Sillä t äydellisten sielujen lukum äärän täy ttyessä, ennenkuin olen sy tyttänyt 55

4 maailman tuleen, jotta se aijoonit ja verhot ja pe rustukset ja koko m aakamaran ja kaikki sen oliot puhdistaisi, ihmiskunta on vielä olemassa. Noina aikoina usko ja mysteriot yhä enemmän paljastuvat... Ja monet sielut tulevat (niiden l uokse) ruumiin vai hdosten kier roksessa j a takaisin maailmaan tulee j oitakuita, jot ka näihin aikoihin m inua ja opetuksiani ovat kuunnelleet, jotka täy dellisten sielujen lukum äärän täy ttyessä Valon mysteriot l öytävät ja saav at va staan ottaa itsellensä j a Valon porteille tulevat ja näkevät, ett ä täydellisten sielujen lukumäärä on tä ysi, m ikä En simmäisen Mysterion ja kaikkeuden tiedon täydellist yminen on. Ja he havaitsevat, että minä olen Valon portit sulkenut, niin että mahdotonta on ke nenkään tästä hetkestä lähtien sisään tai ulos käydä'. Jeesus sanoo olevansa En simmäisen My sterion mysterio. Hänen takanaan on Ensimmäinen My sterio, Isä, kuten kristosofisesti y mmärrämme, joten J eesuksessa läsnäo leva Kristus on Isän Poika, eli Ensi m- mäisen My sterion mysterio. Kaikkeus on synt ynyt sit ä varten, että tämä My sterio täy tettäisiin ja se merkitsee t äydellisten sielujen lukum äärän täy ttymistä. Tämä on kuvaavaa puhetta, sillä sehän merkitsee, että kun riit tävä lukum äärä ih missieluja on saavuttanut kristussyntymän, niin Valon portit suljet aan. Nämä sielut ovat silloin lö ytäneet Ensi mmäisen Mysterion m ysterion eli mystillisen Kristuksen. Jeesus viittaa tässä historialliseen ajankohtaan josta hän puhuu t oisessa kohdassa: Ihm isen Pojan toisesta tulelemisesta. 56

5 Hän sanoo, että Ihm isen Poika t ulee kirkkaud essaan ja tuomiolle. Mutta ajast a jolloin täm ä t apahtuu, eivät tiedä t aivaan enkel it eikä Poika, sen tietää vain yksin Isä. Pekka Ervastin opetusten avulla voi mme päästä täst äkin asiasta se lvyyteen. Kun Jeesus sa noo olevansa tuo mysterio, niin koska Jeesus oli historiallinen henkilö se merkitsee sitä, että se mysterio on ennen J eesus Kri stusta ollut aivankuin kaukana. Pekka Ervastilta saamme kuu lla, että tilanne todellakin oli tä llainen. Kristus merkitsee Isän Ju malan tajunnassa olevaa täy dellisyysihannetta, täy dellistä ihmistä. Se oli alussa k aukana, aiva n kuin tähtiavaruuksissa. Mutta aikojen kuluessa Kri stus lähesty i ihmiskuntaa ja saavutti täy ttymyksensä Jeesus Kri stuksen kautta. Jeesus otti Jumalan Pojan tajuntaans a ja täten ilmensi täydellistä ih mistä ennen saavuttamattomalla taval la. Kun kristity t puhuvat Isästä, Pojasta j a Py hästä Hengestä, y mmärtäen näillä Ju malan kolm ivoimaisuutta, niin siinä on totuus takana. Koska ih minenkin on jär keä, tunnetta ja tahtoa, niin luonnollisesti Jumalakin, josta ihm istajunta on vuodatus, on kol minainen. Ko lmivoimaisuus esiintyy tässä elämän il mennyksessä niin, että tämän aurinkokuntammekin johto, Log os, on kolm ivoimainen. Sen muodostaa kolme suurta hi erarkiaa, olentojou kkoa, joita voidaan nimittää Isän, Pojan ja Py hän Hengen hierarkioiksi ja niiden j ohtajia voidaan nim ittää Isäksi, Pojaksi ja Pyhäksi Hengeksi. Pek ka Ervast sanoo Jeesus Kristuksesta, että hän oli aurinkokunta mme Logoksen P oika-ryhmän johtaja. Kun Jeesu s sanoo, että hä n puh uu sitä, m itä Isä o n käsken yt hänet 57

6 puhumaan ja että hän on Isän lähettämä, niin tuo lähettäjä, Isä, on aivan luonnollisesti ymmärrettynä Logoksen Isä-ryhm än johtaj a. Tä mä ei ole tuulesta temmattu ajatus, sillä kaikki profeetatkin olivat jonkun lähettämiä. Valkoinen Veljeskunta o n heidät läh ettänyt, se Veljeskunta lähett i maailmaan mm. H. P. Blavatskyn. Tä mä on huomioitava sei kka. Jeesus Kristus sanoi, ettei Ihmisen Pojan toisesta tule misesta ti edä enkelit taivaissa ei kä Poikakaan, vaan Isä yksin. Ihm isen Pojan toinen tulem inen on siis Isän tuleminen. Isä on Logok sen korkein johtaja, Isä-ryhmän johtaja, joten hänen tulostaan ei ti edä muut hierarkiat. Kristikunta on ajatellut, että Jeesus tulee uudelleen, mutta Pekka Ervast sanoo ettei Kristus synny uudell een, ei liioin Buddha, he olivat jo tä ysiä hedelmiä. S en sijaan L ogos saattaa il metä t avalla, jolla hän ei ole ennen ilmennyt. Ihmisen Pojan tulem iseen liitt yy odotus maail manlopusta ja viim eisestä t uomiosta. Jeesus sanoo, että Ih misen Pojan tule misen ajan tietää vain Isä yksin, ja Pekka Ervast antaa opetuksissaan ymmärtää, että hän sen tietää. Pekka Ervast tietää Ihmisen Pojan tulem isen j a siihen liittyvät seikat. Hän sanoo, ettei maailmanloppu m erkitse sitä, että tämä maapallo hä viäisi, vaan se merkitsee tä män ny kyisen ajan loppua ja uuden aikakauden, Vesimies-kauden alkamista. J a toisess a y hteydessä hän lisää, että Vesimies-kausi alkoi v iime vuosisadan l opulla. Elä mme siis keskellä m aailmanloppua, eli vanhan aika kauden loppua, joten Ihm isen Poika eli Isä on jo tullut. Näin ollen myös viim einen tuom io on käynnissä. Pi stis 58

7 Sophian tav alla sanoen Ensimmäinen My sterio on tullut. K un jum alallinen eläm ä il menee järkit ajuntana, niin se il menee ih misen kautta. Näin se on aina ilmennyt. Ihminen on korkei n tajunt a täällä fyysillisessä maailmassa ja ka ikki profeetat ovat olleet Jumalan il mennyksiä. He ovat olleet tavallisia ih misiä, mutta siinä merkityksessä erikoisia, että heidän kauttaan korkeam pi viisaus on purkaut unut esille. E i siis ole y liluonnollista siinä, että Jeesus Kristus oli Jumalan Poika, koska Ju malan tajunta ja elämä ilmeni hänessä t äydellisimmin. Kuitenkin hän oli persoonallinen olent o, ihm inen, jo ka söi, puhui, kärsi nälkää, paastosi... Hän osasi viisautensa ansiosta j ulistaa sellaisen m oraalin, m ikä esiintyy keskitettynä Matteuksen eva nkeliumin Vuorisaarnassa. Se on niin syvällinen s anoma, ettemme sen kaltaista tapaa toisissa uskonnoissa. Kun meidän aj allamme esiintyi toinen samanlaisella viisa udella varustettu ihm inen, Pekka Ervast, niin ei hänessä ole sen y liluonnollisempaa. Ju mala vain ilmeni häness ä tavalla, kuten P. E. itse sanoo jolla hän ei ole ennen ilmennyt. Mikä siis on se valon aarteisto, josta Pistis Sophi a kertoo? Se on Isän eli Ensimmäis en My sterion viisaus. Se oli vielä Jee suksen päivinä Isän tajunnassa, Logoksemme Isä-ry hmän hallussa ja v ain Jeesus o sasi tuoda sitä viisautta julki. Jeesus Kristus oli ovi Valon Aarteistoon eli Isän viisauteen. Siksi hän sanoo, että taivasten valtakuntaan on tultava ove sta ja että hän on tu o o vi. Joka tulee sinne m uualta kuin ovesta, hän on varas ja ry öväri. Mutta kun Pekka Ervastissa in- 59

8 karnoitui Isä-ryhm än johtaja, niin hänessä myös Valon Aarteisto, Ensimmäi sen My sterion viisaus sai fyysillisen il mennyksen. Se viisaus on Pekka Ervastin opetus. Hän kirjoitti suuren määrän kirjoja ja niihin on hänen vi isautensa talletettuna. Niihin sisält yy Ensimmäisen Mysterion sa laisuus, valon aarteisto, valon säiliö. Sitä nim itetään m yös Maailmanuskonnoksi ja kristosofiseksi elämänymmärrykseksi. Entä m iksi sitä sanomaa sanotaan my sterioksi, salaisuudeksi? Teosofista työtä on teht y jo v uodesta alkaen, silloin Pekka Ervast alkoi teosofisen työnsä Suom essa. Sitä jatkoi J. R. Hannula hänen jälkeensä, joten sitä on teht y jo 60 vu otta. Mutta jos katselemme, kuinka paljon on niitä, jotka ovat tätä sanomaa y mmärtäneet niin hu omaamme, että se on verrattain pieni jo ukko. Suuret jouko t eivät pääse tähän sanomaan sisälle. Se on kui n sul jettua, eli ihm isten tajunta on sulj ettu. Tämä sanoma on kuin mysterio. Vaikka se on kirjoissa esitett y m ahdollisimman selvästi, niin se on kuitenkin salaisuus. Siihen ei noin va in pääse sis älle. Valon Aarteisto ei avau du, ellei etsi totuutta, ellei etsi ja kolkuta. Kuitenkin ni itäkin on, jo tka etsivät ja löy tävät. On ihmisiä, jotka eivät ole tästä sano masta ennen kuulleet mutta j otka sattu malta ovat tulleet kosketuksiin kristosofisen elämän ymmärryksen kanssa. Heille tämä sanoma on jotenki n tuttua, aiv an kuin ol isivat sitä salaisesti koko ikänsä etsineet. He tuntevat aivankuin sukula isuutta henkise lle elämäny mmärrykselle, kun sen sat tumalta löy tävät. He saavat aart een kä- 60

9 siinsä, ostavat kirjan toi sensa jälkee n, kahlaavat läpi ne kaikki suuressa innostuksessa ja aikanaan huomaavat joutuneensa merkillisen ka aoksen keskelle. Teosofinen ja kristosofinen elämänymmärry s sisältää niin palj on a sioita, että niitä ei voi s ulattaa y ht'äkkiä. Tällainen etsijäsielu joutuu kui n suureen huo neeseen, Tem ppelin esikartanoon, jossa on paljon kaikenlaisia kuvapatsaita, maalauksia, sy mbooleja ja vertauskuvia. Niitä pitäisi y mmärtää, mutta niiden runsauden takia se on toivoto nta. Jos hän on ky llin viisas, niin hän keskittyy nyt tutkim uksissaan moraaliin. Vuorisa arnan viisi käskyä näkyy olevan m oraalinen keskus, m utta t ässä elä mänkatsomuksessa on niin paljon muuta kiinnostavaa, että etsijän täy tyy alussa jonkunverran voit taa uteliaisu uttaan. Puhutaan ihmisen ja maail moiden kehit yksestä, kuolem anjälkeisestä elä mästä, ihmisen rakenteesta, kar masta ja jälleensyntymisestä, Me stareista ja Valkoisesta Ve ljeskunnasta ja jokainen asia tuntuu vetävän puoleensa. Mutta kun hän, itseään voitettuaan hiljenee, niin s iinä hiljaisuudessa hän kuul ee jotakin. Hän kuulee nuo Vuorisaarnan autuudenjulistukset. Onhan hän nekin lukenut, niis täkin kuullut. Mutta ny t ne tulevat uudella tavalla hänen eteensä ja sanovat: kuu ntele. Autuaita ovat köy hät hengessään, autuaita ovat rauhan rakentajat, autuaita puhta at sy dämestä... Näm ä hiljaisuuden kuiskaukset p yrkivät tekem ään hänestä nöyrän. Hän joutu u aiva nkuin porti n eteen, joka kutsuu hiljent ymään ja syvent ymään autuudenjulistusten henkeen. Ja kun hän niitä miettii, niin hän ymmärtää, että hänen sielunsa pitäisi kohota siihen viri- 61

10 tykseen, m ikä vastaa autuudenjul istusten yhteistä sisältöä. Siihe n virity kseen päästy ään on ensi mmäinen huomio, ettei itse tiedä mitään. Kaik ki tämä valtava tietous on toisilta saatu, ei tässä ole o maa viisautta edes sit eeksi. Tä mä havainto on omiansa y hä ene m- män nö yryyttämään ja v apauttamaan om ista luuloistaan. Hän py rkii taivasten valtakunna n eli Valkoisen Veljeskunnan portille ja siihen valtakuntaan astujat tulevat ty öntekijöiksi Herra n viinim äessä. Sillä t yökentällä tehdään ty ötä Vuorisaarn an Mestarin johdolla ja siksi hänen t ulee uppou tua Vuorisaarnan henkeen. Pekka Ervast kuvaileekin, että Vuorisaarnan autuudenjulistukset m uodostavat taivasten valtakun - nan portin, sillä niistä huokuu se henki, jonka viri tykseen et sijän pitää tulla. Se virity s avaa ovet sulattamaan vahve mpaa ruokaa, Vuorisaarnan käsky jä. Ensimmäisessä käsky ssä sanotaan: ä lä suutu, älä vihastu, toises sa käsky ssä: älä ole ajatuksissasikaan epäpuhdas. Kolmannessa käsky ssä kehoitetaan totuuteen: älä vanno, ole aina tosi ja nelj ännessä sano taan: älä vastusta sitä, joka on paha. Viide nnessä kielle tään sotimasta ja kehoitetaan rakastamaan vihol lisiakin, vieraitakin k ansoja. Kenties hän oli aikaisemminkin näitä käsky jä m iettinyt ja ehkä yrittänyt niitä käytännöllistääkin, mutta jos häneltä puuttui autuudenjulistusten antama nöy ryys, niin hän ei päässy t portille. Vasta autuudenjulistusten henki tek ee Vuorisaarnan viisi käsky ä eläviksi. Viittä käsky ä miettimällä, niitä käytännöllistyttämällä kyky jensä ja voim iensa m u- kaan etsijä huom aa, että käskyjen henki up poutuu hänen vereensä siten, että hän elämän joka tilante essa 62

11 osaa arvostel la kaikkea käsky jen m oraalin mukaisesti. Onhan elämä hänen ympärillään täynnä kaikenla ista vaikeutta, mutta niitä voi m itata Vu orisaarnan viiden käskyn avull a. Etsijä huomaakin voivansa ny t tu rvallisesti käänty ä takaisin esikartanoonkin, m inkä läpi hän tuli, suuren kristosofisen tietouden pariin ja ryhtyä sitä tutki maan uudelta näkökulm alta. Hän on lö y- tänyt elämän ykseyden ja voi palata takaisin elämän moninaisuuteen ry htyäkseen sitä tutkim aan Vu orisaarnan hengessä. Silloin kaikki asiat avautuvat a ivan uudella tavalla. Hän voi y mmärtää esim. kuolemanjälkeistä el ämää siten, ettei se ole uteliaitt en ih misten t utkimuskohde, vaan vainajien rauhantila. Niiden täyt yy saada olla rauhassa, sil lä vainajat ovat Kristuksen helmassa. Hän y mmärtää jäll eensyntymisen l akia, ei vain filos ofisena selviönä, vaan kehitykseen olennaisesti kuuluvana, koska se tekee koulun käynnin ihmisyyttä kohti mahdolliseksi. Vuori saarna on kuljettava t i e, mutta elämästä el ämään tapahtuva jälleensyntyminen tekee päämäärän saavuttamisen mahdolliseksi. H än ymmärtää ja tuntee ihmisten velje yden keskinäiseksi rakkaudeksi, eikä vain viileän sovinnaisuuden ja h yötynäkökantojen m uodostamaksi suhteeksi. V uorisaarnan henki avaa filosofiset ja metafyysillisetkin ky symykset elävän eläm än kannalta. Kristosofinen elämäny mmärrys koska se on Logoksen Isä-ryhm än viisauden ruum istuma on todellinen Valon Aarteisto, joka ratkaisee kaikki elämän pulmat. Vuorisaarnan nel jäs käsky on siinä moraalin kulmakivi. Valon Aarteisto on ny t j okaisen löyd ettävissä. Vaikka sitä ny tkin pitää etsiä, koska se on m ys- 63

12 terio, jota ei kuten edellä sanoimme etsi mättä löydä, ni in s e ei ole enää niin m onen luk on tak ana. Mutta sen l öytäminen o n ny t yhtä välttämätön kuin Jeesuksenkin aikana, sill ä y häti pitää paikkansa Jee - suksen sanat : Etsikää Valoa, niin kauan kuin maan päällä vaellatte, sillä Valon portit voidaan sulkea. Pahan vastustamatto muus on käsky jen kulmakivi. Tämän käskyn antoi jo Jeesu s Kristus siinä m uodossa, että jos joku l yö sinua poskelle, nii n käännä hänelle toinenkin, ja jos joku pyytää sinulta vaatekappaleen, niin anna hänelle toinenkin. Tässä m uodossa pahan vastustamattomuus merkitsi meidän suhdettamme toisiin ihm isiin, kuten toisessa y hteydessä sanotaankin: älkää tehkö toiselle sitä, mitä ette sallisi itsellennekään tehtävän. Pekka Ervast antaa tähänkin lisävalaistusta. Hän sanoo, ettei pidä vastustaa pahaa edes omassa si elussaan. Sis äinen taistelu käy ulkoisen taistelun edellä. Tajunta on keskitettävä ihm isyyttä kohti, jotta sieluntila kasvaisi maakeskeisyydestä aurinkokeskeiseksi. Olemme kasvaneet sellai seen uskoon, että paha on karsittava pois juurineen. Se on vuosim iljoonia vallassa ollut käsity s. Pahaa va staan on taisteltav a, se on väki valloin nujerrettav a. Mutta Mestari sanoo, että paha ei lopu sitä vastaan taistelemalla. Ettekö näe, että kun te väkivallalla nuje rratte pahaa, niin sa malla te itse teette pahaa ja näin pahan voi ma vain kasvaa. Samoin kuin h yvä kasv aa hy vää tekem ällä, sam oin myöskin pah a kasvaa pahaa tekemällä. Vuosituhansia on taisteltu väkivalloi n pahaa vastaan, m utta me näemme, että pahan mahti yhä vain kasvaa. Se on 64

13 kasvanut nii n valtavaksi, että koko ihm iskunta elää nyt kuin kuolinkamppailussa militarismin rautakouran alla. Kristik unta ei ole vähääkään y mmärtänyt sitä Mestarin vertausta, ettei p idä kitkeä ohdakkeita vehnäpellosta, sill ä ohdakkeitten mukana nousee vehnäkin. Pahaa väkivalloin kitke mällä tuhoutuu h yväkin. Muistakaa, että el ämässä vallit see syy n ja seurauksen laki, joka m ittaa jokaiselle tekojensa mukaan. Kaikki se, mitä sano mme pahaksi, on s yyn j a seurauksen lain alaista. Karma hävittää aikanaan pahan, mutta hy vä on ikuista, se on Ju malasta. Paha on välttämättöm yys elämässä. Ei ole m itään, mikä ei olisi kotoisin J umalasta. Koska koko ilm ennyt eläm ä o n vuodatus J umalasta, niin ku inka paha vo isi olla ulkop uolella Jumalaa. Paha on vä lttämättömyys jossakin kohdassa elämän kiertokulussa. Se on vält tämättömyys sentähden, että meillä olisi mahdollisuus paha voittaa hyvällä ja näin kasvaa oikeiksi ihm isiksi. Katsell essamme ihmiskunnan tilaa, sitä sotaista helvettiä, m inkä keskellä elämme, täy tyy todeta, että olemme kaukana ihm isyydestä. Kri stosofinen elä mänymmärrys as ettaa ny t pahan vastustam attomuuden käskyn henkisen eläm än kulmakivenä eteemme ja sanoo: op pikaa sitä y mmärtämään, sulatt akaa s e its essänne, jotta se menisi vereenne ja oppisitte sitä el ämään. Se on ainoa kei no, jotta ihm iskunnan tila muuttuisi inhim illisemmäksi ja sodat loppuisivat. Syventyessämme pahan vastustamat tomuuden käskyyn, saattaa ainakin meistä länsimaal aisista t untua, että tuollainen neuvo on liian pa ssiivinen, negatiivinen. Olemme tottuneet tekemään, rakentamaan 65

14 ja hävittäm ään, olemme tott uneet t aistelulla rai vaamaan tiemme elämässä. Tuntuu kui n pahan vastustamattomuus olisi saamattom uutta, h eikkoutta, aivankuin pahan pakenem ista. Mutta Pekka Ervast on näyttänyt, että pahan vastustamattomuudella on myöskin pos itiivinen puoli. Jos itse käsky on pa ssiivinen, kielteinen suhtautum inen pahaan, niin positiivinen, aktiivinen puoli voidaan kuvata sanoilla: ei taistellen, v aan voittaen. Tällainenkin sanonta voi tuntua häm ärältä. Olemme tottuneet siihen, että taistelulla saavutetaan voitto. Kun kansat hy ökkäävät toisiaan vast aan, niin toine n niistä tavallisesti häviää ja toinen voitta a. Sama t aistelun henki on pesiy tynyt koko yhteiskuntaelämäämme niin, että se on ainakin kylmää sot aa leivästä, uskonnosta, sivistyksestä... Toisinaan sota muuttuu kuum aksikin. Kuinka mitään voittoa saavutettaisiin ilman taistelu a. Mutta ajatelkaamme. Muodostuvatko yhteiskunnat eri pu olineen siten, että raivopäiset ihmiset tappelevat ja tapp avat toisiaan, sitovat hengähtäess ään ha avojaan, hautaavat kuolleita ja jälleen tappele vat. Ei. Kaikki m itä on saatu aikaan, se on aikaansaatu t yöllä. Sivisty stä luodaan ty öllä, eikä murha-aseilla. Ja työssä voitetaan aina jotakin. Jos esim. rakennamme talon, niin meidän tä ytyy voittaa kaikenlaisia est eitä. Kun kaivet aan perustusta, niin maa on kovaa, se ei helpolla antaudu. Rakennusaineet painavat, ajatuksin on ratkottava pulmia, m utta kun nämä vastustavat voim at voitetaan, niin s yntyy rakennus. T yöllä rakennetaan, sodalla hävitetään. Sota hävittää sitä mitä on rakennettu. Sama sääntö pätee myös pahan voitta miseen. Ei 66

15 taistellen, vaan voittaen merkitsee si tä, että kun paha tulee meitä vastaan muodossa tai toisessa, joko meist ä itsestämme t ai meidän ul kopuoleltamme, niin asetum - me siihen nähden paha n vastustamattomuuden kannalle. Annamme pahan olla, s illä se on karman alaista ja häviää aikanaan. Emme kuitenkaan jää tähän passiiviseen tilaan, vaan suuntaamme koko tarm omme henkiseen työhön. Se t yö suuntaut uu kahtaalle: itseemme ja ihm iskuntaan. Nä in voitamme pahan henkisellä ty öllä. E mme taistele pahaa vastaan eikä hyvän puolesta. Hy vän puolesta on niin paljon taisteltu. Kuinka paljon onkaan käy ty sek ä uskonsotia että muita sotia, joissa kumpiki n osapuoli uskoo taistelevansa h yvän puolesta v ääryyttä, val hetta, jum alattomuutta y m. vastaan. Jokainen kansa väittää varustautuvansa armeijoilla, jotta olisi ky kenevä taist elemaan hyvän, oikeuden, tot uuden ja ihm isyyden p uolesta. Henkisessä elämässä ei taistell a, v aan tehdään ty ötä hyvän pu olesta. Itsessämme voitamme heikkouksi a ja vikoja, ja ul ospäin teemme tarm olla työtä kristo sofisen elämäny mmärryksen puolest a. Sillä tässä elämänymmärryksessä on sy vin totuus. On rakennettava uusi sivistys ja se rakennetaan henkisellä ty öllä Vu orisaarnan M estarin johdoll a. Ty ömme voimanlähde on se Valon A arteisto, joka Ensi mmäisen My sterion sanomassa on ihmiskunnalle julistettu. Pistis Sophia n sanat, että kun tä ydellisten sielujen lukumäärän täyttyessä tulee puhdistava tuli joka kaiken puhdista a, niin silloin ihm iskunta on vielä olemassa, viittaa aikakauteen, tuom iokauteen. Muu ih- 67

16 miskunta on vielä olem assa, vaikka täy dellisten si elujen lukum äärä on täy ttymässä. Mutta samalla Valon Portit alkava t sulkeutua. Sen huom aavat ne ihmiset, jotka aikoinaan kuunteliv at Jeesu ksen opetuksia, mutta olivat niille välinpitämättö miä. Ny t he uudelleen jälleensyntyessään huomaavat laiminlyöntinsä. Kristosofian valossa saata mme y mmärtää nä mä hämäräperäiset lauseet näin: Ihm isen Pojan tule minen on tapahtunut, se, jonka vain Isä tietää. Logoksen Isä-ry hmän johtaja on inkarn oitunut ja hänen sanomansa Valon Aarteisto on m aailmalle julistettu. Samalla on saapunut puhdistava t uli Siriuksesta ja muuttunut u udeksi luo nnonvoimaksi. Isän Valtaistuin on n yt m aan päällä ja suuri tuom iokausi on alkanut. Alkaneen aikakauden kuluessa ihmiskunta jaetaan kahtia kuten Jeesus kuvailee, eli osa ihmiskuntaa siirretään toiselle taivaankappaleelle kuten Pekka Er vast opettaa. Tänä aikakautena elää vielä suuri ihm iskunta, mutta täy dellisiäkin ihm isiä on m ukana, niitä, j otka jo ovat sisällä taivasten valtakunnassa tai ovat siihen tulemaisillaan. Täm ä Maa on kutsutt u tulemaan paratiisiksi, taivasten valtak unta on tot eutuva maanki n päällä. Sen perustus on jo laskettu siten, että Au ringon Kuni nkaallinen Neuvosto on saanut py syvän otteen m aapallolla. Jeesus Kristukselle se ei vielä onnistunut, sill ä Kristuksen seuraajat kokivat verimarttyyriuden, ih miskunta ei heitä sietäny t. Pekka E rvastin saavutuks essa tilanne muuttui niin, että henkisellä elämällä on elinmahdoll isuudet. Valon Aarteisto on nyt m aan pä ällä, mutta tuom iokauden kuluessa Valon portit asteettain suljetaan suurelta i hmiskunnalta, 68

17 koska kahtiajako on alk anut. Se merkinnee lähinnä jälleensyntymisen porttien sulkeutumista niiltä, jotka ovat toi vottomia lähesty mään maan päälle muodostuvaa taivaste n valtakuntaa eli Kristuksen Valkoista Veljeskuntaa. Maa on lähten yt kirka stuksen tielle ja kaikki eivät halua seurata mukana. Vitkastelijo itten tulo taivasten valtakuntaan siirtyy kaukaiseen t ulevaisuuteen. 69

MAAILMANUSKONNON SISÄLTÖ

MAAILMANUSKONNON SISÄLTÖ MAAILMANUSKONNON SISÄLTÖ Kristosofia on maailmanuskonnon ydin ja teosofia johdattaa meitä tämän ytimen luo. Mitä siis on teosofia ja mitä kristosofia? Entä maailmanuskonto? Vastaamme näin: Maailmanuskonto

Lisätiedot

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo (Matt 16:18) Ja mina sanon sinulle: Sina olet Pietari, ja ta lle kalliolle mina rakennan seurakuntani, eiva tka tuonelan portit sita voita. (Matt

Lisätiedot

ei ole syntiä. Ehkä sotakin toisinaan tuomitaan sunnuntaipuheissa,

ei ole syntiä. Ehkä sotakin toisinaan tuomitaan sunnuntaipuheissa, V PELASTUKSEN KAIPUU Henkisen elämän siirtyessä kuvailemallemme kolmannelle portaalle, ikuiseen elämään johtavalle tielle, vie se totuudenetsijän oman sielunsa pariin, oman sielunsa heikkouksiin, puutteisiin

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Me lähdemme Herran huoneeseen

Me lähdemme Herran huoneeseen Me lähdemme l Herran huoneeseen "Jumalanpalvelus - seurakunnan elämän lähde Keminmaan seurakunnan ja Hengen uudistus kirkossamme ry:n talvitapahtuma 23.-25.1.2009 Reijo Telaranta Ilo valtasi minut, kun

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat.

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Herra on Paimen Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Joh. 10:11 Minä olen se hyvä paimen. Joh. 10:11 Minä olen

Lisätiedot

Valkoisen Veljeskunnan toimesta tapahtunut ja yhä tapahtuva ihmiskunnan kasvatustyö on uskontojen avulla suoritettavaa valistustyötä.

Valkoisen Veljeskunnan toimesta tapahtunut ja yhä tapahtuva ihmiskunnan kasvatustyö on uskontojen avulla suoritettavaa valistustyötä. Valkoisen Veljeskunnan toimesta tapahtunut ja yhä tapahtuva ihmiskunnan kasvatustyö on uskontojen avulla suoritettavaa valistustyötä. Veljeskunta lähettää keskuudestaan viisaan ihmisen, joka julistuksellaan

Lisätiedot

Jeesus söi viimeisen aterian oppilaittensa kanssa. Aterialla Jeesus otti leivän, mursi siitä palan ja kiitti.

Jeesus söi viimeisen aterian oppilaittensa kanssa. Aterialla Jeesus otti leivän, mursi siitä palan ja kiitti. Viimeinen ateria Jeesus sanoi oppilailleen: - On tullut minun aikani mennä pois. Jeesus tarkoitti, että hän kuolee pian. Oppilailleen Jeesus lupasi: - Minä olen aina teidän kanssanne. Älkää olko surullisia.

Lisätiedot

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 LUOMINEN 1) Raamattu kertoo kaiken olevaisen synnystä yksinkertaisen (entisajan) maailmankuvan puitteissa. 2) Raamatun

Lisätiedot

Pekka Ervastin esitelmä 1/

Pekka Ervastin esitelmä 1/ Mitä on usko? Pekka Ervastin esitelmä 1/10 1916 Te muistatte ja tiedätte kaikki, kuinka tässä protestanttisessa kirkossa pidetään uskoa ja elämää uskossa ainoana oikeana kristillisyytenä, ja kulmakivenä

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LASTEN VIRSI UUSI ILO MESSUUN! Aineistoa 1. adventin perhemessuun

UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LASTEN VIRSI UUSI ILO MESSUUN! Aineistoa 1. adventin perhemessuun UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LSTN VIRSI UUSI ILO MSSUUN! ineistoa 1. adventin perhemessuun oosianna! uta meitä m # # # c # # # # # # m/ D/F oo si an na! Kan san jou kon kans sa käymme F 4 F Þ m / Þ huu ta maan.

Lisätiedot

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Getsemane-niminen puutarha, yrttitarha Öljymäellä. b) Ajallinen yhteys

Lisätiedot

MIKSI JEESUS KUOLI RISTILLÄ?

MIKSI JEESUS KUOLI RISTILLÄ? Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) MIKSI JEESUS KUOLI RISTILLÄ? 1. Kertomuksen taustatietoja a) Vieraat termit Synti on Jumalan käskyjen rikkomista. Raamattu nimittää sitä mm. laittomuudeksi,

Lisätiedot

JOULUN TUNNELMA. Ken saavuttaa nyt voi joulun tunnelmaa niin parhaimman lahjan hän itselleen näin saa.

JOULUN TUNNELMA. Ken saavuttaa nyt voi joulun tunnelmaa niin parhaimman lahjan hän itselleen näin saa. JOULUN TUNNELMA Nyt joulun kellot näin kaukaa soi, joulurauhaa julistaa. Äänet hiljentyvät kaupungin ja on kiire jäänyt taa. Nyt syttyy tähdet nuo miljoonat jokaiselle tuikkimaan. Jälleen kodeissa vain

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Tulkaa, juokaa kuolemattomuuden

Tulkaa, juokaa kuolemattomuuden Tulkaa, juokaa kuolemattomuuden lähteestä "Jumalanpalvelus - seurakunnan elämän lähde Keminmaan seurakunnan ja Hengen uudistus kirkossamme ry:n talvitapahtuma 23.-25.1.2009 Reijo Telaranta 1. Aterian aikana

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki Kolminaisuusoppi Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki KOLMINAISUUSOPPI - KIRKON TÄRKEIN OPPI Kolminaisuusoppia pidetään yhtenä kristinuskon tärkeimmistä opeista. Se erottaa kirkon uskon muista uskonnoista.

Lisätiedot

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Suoraa puhetta, kuuleeko kukaan? Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Matt. 7: 1-6 1."Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. 2. Niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidät tuomitsemaan, ja niin kuin te mittaatte,

Lisätiedot

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Pekka Ervastin avauspuhe Ruusu-Ristin vuosikokouksessa 1934

Pekka Ervastin avauspuhe Ruusu-Ristin vuosikokouksessa 1934 Pekka Ervastin avauspuhe Ruusu-Ristin vuosikokouksessa 1934 Lausun teidät kaikki tervetulleiksi Ruusu-Ristin vuosikokoukseen. Olemme nyt saapuneet kaikki viettämään neljättätoista vuosikokousta ja toinen

Lisätiedot

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka - pyhäkössä Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa. Saarna 12.10.2008 Ari Puonti

JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa. Saarna 12.10.2008 Ari Puonti JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa Saarna 12.10.2008 Ari Puonti Herra Jumala asetti ihmisen Eedenin puutarhaan viljelemään (abad) ja varjelemaan (shamar) sitä.

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA SOKEAN

JEESUS PARANTAA SOKEAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA SOKEAN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Siiloan lammikko oli Jerusalemissa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Tänään meillä on kaksi vertausta, joissa kutsutaan väkeä töihin viinitarhaan. 2. Itse kertomus Raamatusta rinnakkaispaikkoineen Kukin

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

Jälleensyntyminen, karma ja täydellisyys. Pekka Ervastin looshipuhe Tampereella

Jälleensyntyminen, karma ja täydellisyys. Pekka Ervastin looshipuhe Tampereella Jälleensyntyminen, karma ja täydellisyys Pekka Ervastin looshipuhe Tampereella 28. 3. 1910 Ihmisen päämäärä on tulla täydelliseksi. Meillä jokaisella on jonkinlainen käsitys täydellisestä ihmisestä, ihmisestä,

Lisätiedot

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com 1 USKOONTULON ABC 2 1. Tunnusta, että olet tehnyt syntiä ja tee parannus. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet SINUA vastaan, kapinoineet ja poikenneet SINUN Käskyistäsi

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta Nettiraamattu lapsille Prinssi joesta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan.

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JAAKOBIN PAINI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. b)

Lisätiedot

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ.

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ. TIEHALLINTO OTJEH/J/ Tmi,,kjjwv Kirjasto Asiakkuusaapinen on tehty havainnoltistamaan Tiehallinnon johtokunnassa 30.9.2002 hyväksyttyä asiakkuusstrategiaa. Aapista ovat työstäneet Outi Ryyppö, Otti Haavisto,

Lisätiedot

Millainen olo sinulle tulee saunassa?

Millainen olo sinulle tulee saunassa? Millainen olo sinulle tulee saunassa? hyvä rauhallinen rento nälkäinen lämmin virkeä huono kiireinen kireä janoinen viluinen väsynyt CC Kirsi Alastalo 2016 Sauna-tekstiin liittyviä kysymyksiä Jos keskustelua

Lisätiedot

PEKKA ERVASTIN PUHE. esoteerisessa kokouksessa 6.4.1931. Rakkaat ystävät!

PEKKA ERVASTIN PUHE. esoteerisessa kokouksessa 6.4.1931. Rakkaat ystävät! PEKKA ERVASTIN PUHE esoteerisessa kokouksessa 6.4.1931 Rakkaat ystävät! Madame Blavatsky perusti esoteerisen osaston, sittemmin esoteeriseksi kouluksi nimetyn, v. 1888, sen perästä, kun Teosofisesta Seurasta

Lisätiedot

UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 58ms. JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.) JEESUKSEEN USKOMINEN LOGOKSENA 1. ELÄMÄ / KUOLEMA

UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 58ms. JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.) JEESUKSEEN USKOMINEN LOGOKSENA 1. ELÄMÄ / KUOLEMA UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 58ms JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.) JEESUKSEEN USKOMINEN LOGOKSENA 1. ELÄMÄ / KUOLEMA Kaikille muille sydämenlyönnit ovat rummutus kohti hautaa, mutta me elämme elämää

Lisätiedot

Pekka Ervastin esitelmä 5.12.1915 Helsingissä (Artikkeliksi järjestetyt muistiinpanot)

Pekka Ervastin esitelmä 5.12.1915 Helsingissä (Artikkeliksi järjestetyt muistiinpanot) Mysteriot Pekka Ervastin esitelmä 5.12.1915 Helsingissä (Artikkeliksi järjestetyt muistiinpanot) MYSTERIOT. I. Teosofisessa kirjallisuudessa puhutaan usein mysterioista ja mainitaan että niitä on sekä

Lisätiedot

Kirkkovuosi. Kuva: Seppo Sirkka

Kirkkovuosi. Kuva: Seppo Sirkka Kirkkovuosi Adventti aloittaa kirkkovuoden. Ensimmäisenä adventtina lauletaan Hoosianna ja sytytetään ensimmäinen kynttilä, toisena toinen, kolmantena kolmas ja neljäntenä neljäs kynttilä. Adventti, Adventus

Lisätiedot

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Kapernaumissa, synagoogassa

Lisätiedot

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä Kristinusko (AR) Kristinuskon historia Kristinuskon syntymä Juutalaisuudessa oli kauan jo odotettu, että maan päälle syntyy Messias, joka pelastaa maailman. Neitsyt Maria synnytti pojan Jeesus Nasaretilaisen,

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Nainen kaivolla

Nettiraamattu. lapsille. Nainen kaivolla Nettiraamattu lapsille Nainen kaivolla Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible for Children,

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 ...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa,

Lisätiedot

VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN

VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Tapahtuman paikka on joku kylä Samarian ja Galilean rajalla b) Vieraat

Lisätiedot

Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma

Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma Kiperiä kysymyksiä Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma Opetus Neljä jaksoa Vihasta ja riidasta (Matt. 5:21-26) Aviorikoksesta (5:27-32) Vannomisesta (5:33-37) Vihamiesten rakastamisesta (5:38-48) Matt.5:21-26

Lisätiedot

Matt. 11:28-30. Väsyneille ja stressaantuneille

Matt. 11:28-30. Väsyneille ja stressaantuneille Matt. 11:28-30 Väsyneille ja stressaantuneille Tulkaa minun luokseni.. ..kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat.. Minä annan teille levon. Matt. 11:29-30..Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja oppikaa minusta:

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 15/

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 15/ Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SADANPÄÄMIEHEN USKO 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Meille jo tutussa Jeesuksen kotikaupungissa, Kapernaumissa b) Kertomuksessa

Lisätiedot

Jeesus parantaa sokean

Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

b) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Jairus oli Kapernaumin synagoogan esimies ja hänellä oli vain yksi lapsi, 12-vuotias tytär.

b) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Jairus oli Kapernaumin synagoogan esimies ja hänellä oli vain yksi lapsi, 12-vuotias tytär. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VÄLIKOHTAUS MATKALLA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui - Kapernaumissa b) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Jairus oli Kapernaumin

Lisätiedot

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on?

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola i I V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Jeesuksen profetiat : Matteus 24 - Jesaja 2:1-4 62:6-7 (Jerusalem) - Hesekiel 36:19 ja 24 ja 28 - Sakarja 8:

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Hyvä Sisärengaslainen, Tervetuloa SLEY:n nuorisotyön sisärenkaan raamattukouluun! Tämän kevään kuluessa käymme läpi Johanneksen evankeliumin lyhyissä jaksoissa. Voit lähettää kysymyksiä, palautetta, esirukousaiheita

Lisätiedot

JOULUSEIKKAILU. -Aikamatka ensimmäiseen jouluun

JOULUSEIKKAILU. -Aikamatka ensimmäiseen jouluun JOULUSEIKKAILU -Aikamatka ensimmäiseen jouluun Näytelmä ensimmäisen joulun tapahtumista Israelissa. «Esitykset ja kuljetukset ilmaisia kaikille Kuopion kouluille ja päiväkodeille» Jouluseikkailu on alakoululaisille

Lisätiedot

Mikään uskonto ei ole totuutta korkeampi.

Mikään uskonto ei ole totuutta korkeampi. PEKKA ERVAST Mikään uskonto ei ole totuutta korkeampi. RUUSU - RISTI HELSINKI 1952 M atteuksen evankeliumin 7:nnessä luvussa ovat Kristuksen tunnetut sanat: rukoilkaa, niin teille annetaan; etsikää niin

Lisätiedot

Psalmin kertosäkeitä

Psalmin kertosäkeitä Psalmin kertosäkeitä Kaste Tämän päivän on Herra tehnyt Ps. 118:24. Virsikirjan jumalanpalvelusliitteessä nro 852. Tuomo Nikkola 2001 Tä - män päi - vän on Her - ra teh - nyt, i - loit - kaa ja rie - muit

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

ONKO MAAILMA PÄÄSSYT SISÄLLE SEURAKUNTAAN

ONKO MAAILMA PÄÄSSYT SISÄLLE SEURAKUNTAAN ONKO MAAILMA PÄÄSSYT SISÄLLE SEURAKUNTAAN Yhteyden ilta 2.10.2012 Tapani Talikainen Lähtökohtia illan opetukseen Sielujemme vihollinen pyrkii hävittämään Israelin ja uuden liiton seurakunnan Hyökkäys tapahtuu

Lisätiedot

SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI

SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI Päivitetty 26.12.2014 SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI P: Alkusiunaus L: Amen. Kunnia olkoon sinulle... Taivaallinen Kuningas... Pyhä Jumala... Isä meidän...

Lisätiedot

Saarna Evankeliumi Johannes Kastaja Elia Jeremia

Saarna Evankeliumi Johannes Kastaja Elia Jeremia Saarna 16.7.2017 Evankeliumi Matt. 16: 13-19 Kun Jeesus oli tullut Filippoksen Kesarean seudulle, hän kysyi opetuslapsiltaan: Kuka Ihmisen Poika on? Mitä ihmiset hänestä sanovat? He vastasivat: Toisten

Lisätiedot

Helka-neiti kylvyssä

Helka-neiti kylvyssä Helkanet kylvyssä Frtz Grunbaum suom. M. A. ummnen Solo Tenor???? m Fred Raymond sov. G. Ventur 2001 Tä män täs tä p Bass Uu m g Wow uu uu uu uu uu uu uu, uu p wow wow wow wow wow wow wow, wow uu wow Mart

Lisätiedot

JEESUS PILATUKSEN JA HERODEKSEN EDESSÄ

JEESUS PILATUKSEN JA HERODEKSEN EDESSÄ Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PILATUKSEN JA HERODEKSEN EDESSÄ 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin Jeesus Herodeksen

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Nainen kaivolla

Nettiraamattu lapsille. Nainen kaivolla Nettiraamattu lapsille Nainen kaivolla Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Lisätiedot

ELIA OTETAAN TAIVAASEEN

ELIA OTETAAN TAIVAASEEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ELIA OTETAAN TAIVAASEEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Elia otettiin taivaaseen jossakin Jordanin itäpuolella, Jerikon kohdalla.

Lisätiedot

Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama

Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama Loisto yllättää Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama Matt. 17:1-3 1 Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja tämän veljen Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen.

Lisätiedot

Armolahjat ja luonnonlahjat

Armolahjat ja luonnonlahjat Armolahjat ja luonnonlahjat Rakkauden palvelua varten Jumalan antamat lahjat Luonnonlahjat ja armolahjat liittyvät t syvällisell llisellä tavalla ihmisen kokonaisvaltaiseen kutsumukseen. Luonnonlahjat

Lisätiedot

sesta. Kristuksen löytäminen ei ole teologinen asia, se on ihmissielun sisäinen kosketus Kristukseen. Kristuksen löytäminen ei ole kristillinen

sesta. Kristuksen löytäminen ei ole teologinen asia, se on ihmissielun sisäinen kosketus Kristukseen. Kristuksen löytäminen ei ole kristillinen IHMISEN TIE Ihmisen tie on kulkua ihmisyyttä kohti, sisäistä kasvamista Kristuksen mitan mukaiseksi. Kristus on ihmisen perikuva ja se kuva on jokaisessa ihmisessä, joskin se useimmissa ihmisissä vielä

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Lisää 1. Joh 3:sta? http://www.sley.fi/luennot/raamattu/ UT/Johanneksen_kirjeet/1Joh03EK.h tm Hyvä Sisärengaslainen, 1. Johanneksen kirjeen kolmas luku puhuu Jumalan lahjasta, mutta myös hänen pyhästä

Lisätiedot

Kaksi taakan kantajaa. (Pojalla raskas taakka ja tytöllä kevyt)

Kaksi taakan kantajaa. (Pojalla raskas taakka ja tytöllä kevyt) Draama-Taakankantajat Kirjoittanut Irma Kontu Draama perustuu Raamatunjakeisiin: Fil. 4:6-7 Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan

Lisätiedot

Jumalan lupaus Abrahamille

Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Kouluun lähtevien siunaaminen

Kouluun lähtevien siunaaminen Kouluun lähtevien siunaaminen Tätä aineistoa käytetään rukoushetkessä (ks. sen rakenne s. 9), jossa siunataan kouluun lähtevät. Siunaaminen toimitetaan keväällä tai juuri ennen koulun alkamista. Siunaamisen

Lisätiedot

Evankeliumitekstissä Jeesus kertoo, että Isä herättää kuolleet, ja että myös hänellä, Pojalla on valtaa antaa elämä kenelle tahtoo.

Evankeliumitekstissä Jeesus kertoo, että Isä herättää kuolleet, ja että myös hänellä, Pojalla on valtaa antaa elämä kenelle tahtoo. 1 Jeesus sanoi juutalaisille:»totisesti, totisesti: ei Poika voi tehdä mitään omin neuvoin, hän tekee vain sitä, mitä näkee Isän tekevän. Mitä Isä tekee, sitä tekee myös Poika. Isä rakastaa Poikaa ja näyttää

Lisätiedot

Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F

Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F KUINKA RAAMATTU VOISI: 1. Tarttua meihin 2. Pysyä meissä 3. Tuottaa siunausta elämässämme Elämmekö sanasta? Elämän koulu Ei ihminen elä ainoastaan leivästä,

Lisätiedot

Kleopas, muukalainen me toivoimme

Kleopas, muukalainen me toivoimme Luukas 24 : 13-35 16 18 : Mutta heidän silmänsä olivat pimitetyt, niin etteivät he tunteneet häntä. Ja hän sanoi heille: "Mistä te siinä kävellessänne puhutte keskenänne?" Niin he seisahtuivat murheellisina

Lisätiedot

Jeremia, kyynelten mies

Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta

Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta Kirkkokuorolle, baritonisolistille ja uruille Tämä virren 64, kahden Piae Cantiones-laulun ja kolmen evankeliumikatkelman pohjalle rakentuva pieni passiomusiikki

Lisätiedot

PIETARI KIELTÄÄ JEESUKSEN

PIETARI KIELTÄÄ JEESUKSEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) PIETARI KIELTÄÄ JEESUKSEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Jerusalemissa, temppelin lähellä, Ylimmäisen papin palatsin pihalla.

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Kaldean maassa (eli Babyloniassa) Kebar-joen varrella. b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Daniel vankeudessa

Nettiraamattu. lapsille. Daniel vankeudessa Nettiraamattu lapsille Daniel vankeudessa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Vainoista herätykseen. Ap t. 8:1-17

Vainoista herätykseen. Ap t. 8:1-17 Vainoista herätykseen Ap t. 8:1-17 Jumalan sanallinen ilmoitus on lisääntyvää ja se huipentuu Jeesuksen ihmiseksi tulemiseen. Pelastusilmoitus loppuu apostolien ajan päättyessä. Jeesuksen antaessa lähetyskäskyn

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumalan lupaus Abrahamille

Nettiraamattu lapsille. Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Olet arvokas! Jokainen ihminen on arvokas ja siihen on syy.

Olet arvokas! Jokainen ihminen on arvokas ja siihen on syy. Olet arvokas! Jokainen ihminen on arvokas ja siihen on syy. Asiat ovat eriarvoisia! Elämme maailmassa, jossa asiat ovat eriarvoisia! Kulta on hopeaa arvokkaampaa, öljy on vettä kalliimpaa, jne.! Tämä arvottaminen

Lisätiedot

KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT

KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT Tänään meillä on kaksi vertausta, jotka kertovat siitä, kuinka Jumala kutsuu kaikkia taivaan hääjuhliin. 1. Kertomuksen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Omatoiminen tehtävävihko

Omatoiminen tehtävävihko Rippikoulu 2014 Ilomantsin ev.lut. seurakunta Omatoiminen tehtävävihko Nimi Rippikouluryhmä palautettava viimeistään 30.4.2014 Rippikoulusi alkaa nyt eikä vasta kesällä leirijaksolle tullessasi. Omatoimiset

Lisätiedot

JEESUS JA TURKULAINEN NAINEN. Jaakko Kujala Urban Light

JEESUS JA TURKULAINEN NAINEN. Jaakko Kujala Urban Light JEESUS JA TURKULAINEN NAINEN Jaakko Kujala Urban Light 17.3.2016 JOH. 4:3-30 (OMA KÄÄNNÖS ) Jeesus lähti Jyväskylästä ja oli taas menossa Ahvenanmaalle. Hänen oli kuljettava Turun kautta. Niin hän saapui

Lisätiedot