sen kuitenkin kuulleet ja heissä on heränny t epäusko olevien oloj en aitouteen. He ovat h ieman heränneet, alkaneet ky syä ja etsiä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "sen kuitenkin kuulleet ja heissä on heränny t epäusko olevien oloj en aitouteen. He ovat h ieman heränneet, alkaneet ky syä ja etsiä."

Transkriptio

1 V VALON AARTEISTO Kun m e jokapäiväiset ihmiset, jotka olemme sy ntyneet ja kasv aneet ny kyaikaisissa y hteiskunnissa, katselemme elämää y mpärillämme, emme useinkaan huomaa siinä mitään epätav allista. Ol emme l apsesta asti tottuneet tällaiseen elämään. P ääasiallisin puuha näyttää jokaisella olev an aineellisen toimeent ulon hankkiminen. Sivuilm iöinä esiintyy erilaisia h arrastuksia, jotka antavat hieman vaihtelua elämän arkipäiväisyyteen. Kirkot yrittävät lohduttaa surevia ja sotalaitos huolehtii siitä, että siellä täällä kalistellaan aseita ja ko hennetaan kansan kunni aa. Eihän eläm ä muunlaista v oisi ollakaan. Mutta t ämän arkipäiväisyyden ja h armauden tak aa on aina kaikunut uskontojen alkupe räinen ääni. Se on kehoittanut etsimään totuutta. Tu o ääni on to sin hukk unut maailman meluun, m utta todettava on, että niin p itkälle kuin historiaa tunnetaan, aina tuo sam a ääni on kuul unut: etsikää totuutta! Kehoitus on an nettu uskontojen alku - peräisten jul istajien taholta, vaikka maallistuneet kirkot o vat sen tukah duttaneet. Muuta mat ih miset ovat 53

2 sen kuitenkin kuulleet ja heissä on heränny t epäusko olevien oloj en aitouteen. He ovat h ieman heränneet, alkaneet ky syä ja etsiä. He ovat alkaneet epäillä jopa kirk kojen pätev yyttä kristinuskon ed ustajina, koska Jees us Kristus, kristinuskon ensimmäinen julistaja nimenomaan huomautti: etsikää ja kolkuttakaa, etsivä löy tää ja kolku ttavalle avataan. Koska kysymyksessä on henkiset asiat, niin Mestari ei k ehoita etsimään ain eellisia arvoja, niitä mitä maailma voi antaa, vaan ky symyksessä on Ju malan etsintä. Käytettäköön Jumalasta mitä nim itystä tahansa, niin etsinnän koh de on se eläm äntakainen sisäinen mahti, josta kaikki olevainen on lähtöisin. Si tä on kehoit ettu etsimään ja sa malla luvataan, että etsijä löy tää. Jumalaa nim itetään myös t otuuden hengeksi. Kun Jeesus kuolem antuomiotaan odotellessaan keskusteli Pilatuksen kanssa, s anoen tulleensa julista maan totuutta, niin Pilatus ky syi hiem an pilkallisesti, mikä on totu us. S aatamme ky llä y mmärtää Pilatuksen näkökannan. H än oli aikansa valistunut ih minen. Hän oli tutki nut niiden ihm isten opetuksi a, jotka sanoivat etsineensä to tuutta ja oli huom annut, että heidän lö y- tönsä olivat melko pinnallisia. Nu o filosofit olivat pohtineet elämän ky symyksiä äly llään ja kuvittelivat jotakin l öytäneensä. Mutta Pilatus y mmärsi, ettei älyllinen p ohdiskelu vastann ut sitä tot uuden etsintää, joka löytää vasta ukset elä män arvoituksiin. Pilatus ehkä arveli Jeesuksen olevan erään noista pohdiskelijoista. Hän ky syikin y liolkaisesti: mikä on totuus. Kerrotaan Mestarin jättäneen siihen vastaamatta. Totuudesta on kä ytetty muitakin määritelmiä. Zo- 54

3 roaster näkee totuuden puhtaudessa, siinä on se päämäärä, jota kohti ihmisen tulee kulkea. Gauta ma Buddha p uhuu elämän hyvästä laista, oikeudesta, joka mittaa jokaiselle tekojensa mukaan. Pistis Sophia kertoo Jeesuksen puhune en m yös valon aarteistosta, jota olisi et sittävä ja joka olisi löydettävä. Toistam - me tuon Pistis Sophian kerto muksen: Maria jatkoi jälleen sanoe n Vapahtajal le: 'Herr a, j os usko ja m ysteriot ovat i tsensä il moittaneet, j os sielut sitten monta kerta a tulevat maail maan ja m ysterion saannin laim inlyövät, toivoen, että he toise lla kerralla maailmaan tulles saan ne ky llä sa avat, eik ö siinä ole vaara, etteivät he niitä koskaan onnistu saamaan? ' Vapahtaja vastasi opetuslapsilleen sanoen: 'Ko ko maailmalle j ulistakaa lausuen näin: Pyrkikää siihen, että Valon m ysteriot täällä ajassa j a vaivassa saisitte ja Valon valtakuntaan pääsisitt e. Äl kää päivää päivään älkääkä kierrosta kierrokseen liittäkö, toivoen mysteriot sa avanne toisella kerralla takaisin tullessanne. Eivät näm ä tiedä, m illoin tä ydellisten sielujen lukumäärä on saatu, sillä j os täy dellisten sielujen lukumäärä on saatu, niin m inä Valon portit suljen eikä kenkään täst ä hetkestä a lkaen sisäll e pääse, ei ulos liioin, sillä täy dellisten sielujen lukumäärä on saatu ja Ensi mmäisen My sterion m ysterio täy tetty, jonka vuoksi kaik keus sy ntynyt on, se merkitsee: Minä olen tuo Mysterio. Ja t ästä het kestä lähtien ei kenkään saat a V aloon tulla eikä p ois sieltä päästä. Sillä t äydellisten sielujen lukum äärän täy ttyessä, ennenkuin olen sy tyttänyt 55

4 maailman tuleen, jotta se aijoonit ja verhot ja pe rustukset ja koko m aakamaran ja kaikki sen oliot puhdistaisi, ihmiskunta on vielä olemassa. Noina aikoina usko ja mysteriot yhä enemmän paljastuvat... Ja monet sielut tulevat (niiden l uokse) ruumiin vai hdosten kier roksessa j a takaisin maailmaan tulee j oitakuita, jot ka näihin aikoihin m inua ja opetuksiani ovat kuunnelleet, jotka täy dellisten sielujen lukum äärän täy ttyessä Valon mysteriot l öytävät ja saav at va staan ottaa itsellensä j a Valon porteille tulevat ja näkevät, ett ä täydellisten sielujen lukumäärä on tä ysi, m ikä En simmäisen Mysterion ja kaikkeuden tiedon täydellist yminen on. Ja he havaitsevat, että minä olen Valon portit sulkenut, niin että mahdotonta on ke nenkään tästä hetkestä lähtien sisään tai ulos käydä'. Jeesus sanoo olevansa En simmäisen My sterion mysterio. Hänen takanaan on Ensimmäinen My sterio, Isä, kuten kristosofisesti y mmärrämme, joten J eesuksessa läsnäo leva Kristus on Isän Poika, eli Ensi m- mäisen My sterion mysterio. Kaikkeus on synt ynyt sit ä varten, että tämä My sterio täy tettäisiin ja se merkitsee t äydellisten sielujen lukum äärän täy ttymistä. Tämä on kuvaavaa puhetta, sillä sehän merkitsee, että kun riit tävä lukum äärä ih missieluja on saavuttanut kristussyntymän, niin Valon portit suljet aan. Nämä sielut ovat silloin lö ytäneet Ensi mmäisen Mysterion m ysterion eli mystillisen Kristuksen. Jeesus viittaa tässä historialliseen ajankohtaan josta hän puhuu t oisessa kohdassa: Ihm isen Pojan toisesta tulelemisesta. 56

5 Hän sanoo, että Ihm isen Poika t ulee kirkkaud essaan ja tuomiolle. Mutta ajast a jolloin täm ä t apahtuu, eivät tiedä t aivaan enkel it eikä Poika, sen tietää vain yksin Isä. Pekka Ervastin opetusten avulla voi mme päästä täst äkin asiasta se lvyyteen. Kun Jeesus sa noo olevansa tuo mysterio, niin koska Jeesus oli historiallinen henkilö se merkitsee sitä, että se mysterio on ennen J eesus Kri stusta ollut aivankuin kaukana. Pekka Ervastilta saamme kuu lla, että tilanne todellakin oli tä llainen. Kristus merkitsee Isän Ju malan tajunnassa olevaa täy dellisyysihannetta, täy dellistä ihmistä. Se oli alussa k aukana, aiva n kuin tähtiavaruuksissa. Mutta aikojen kuluessa Kri stus lähesty i ihmiskuntaa ja saavutti täy ttymyksensä Jeesus Kri stuksen kautta. Jeesus otti Jumalan Pojan tajuntaans a ja täten ilmensi täydellistä ih mistä ennen saavuttamattomalla taval la. Kun kristity t puhuvat Isästä, Pojasta j a Py hästä Hengestä, y mmärtäen näillä Ju malan kolm ivoimaisuutta, niin siinä on totuus takana. Koska ih minenkin on jär keä, tunnetta ja tahtoa, niin luonnollisesti Jumalakin, josta ihm istajunta on vuodatus, on kol minainen. Ko lmivoimaisuus esiintyy tässä elämän il mennyksessä niin, että tämän aurinkokuntammekin johto, Log os, on kolm ivoimainen. Sen muodostaa kolme suurta hi erarkiaa, olentojou kkoa, joita voidaan nimittää Isän, Pojan ja Py hän Hengen hierarkioiksi ja niiden j ohtajia voidaan nim ittää Isäksi, Pojaksi ja Pyhäksi Hengeksi. Pek ka Ervast sanoo Jeesus Kristuksesta, että hän oli aurinkokunta mme Logoksen P oika-ryhmän johtaja. Kun Jeesu s sanoo, että hä n puh uu sitä, m itä Isä o n käsken yt hänet 57

6 puhumaan ja että hän on Isän lähettämä, niin tuo lähettäjä, Isä, on aivan luonnollisesti ymmärrettynä Logoksen Isä-ryhm än johtaj a. Tä mä ei ole tuulesta temmattu ajatus, sillä kaikki profeetatkin olivat jonkun lähettämiä. Valkoinen Veljeskunta o n heidät läh ettänyt, se Veljeskunta lähett i maailmaan mm. H. P. Blavatskyn. Tä mä on huomioitava sei kka. Jeesus Kristus sanoi, ettei Ihmisen Pojan toisesta tule misesta ti edä enkelit taivaissa ei kä Poikakaan, vaan Isä yksin. Ihm isen Pojan toinen tulem inen on siis Isän tuleminen. Isä on Logok sen korkein johtaja, Isä-ryhmän johtaja, joten hänen tulostaan ei ti edä muut hierarkiat. Kristikunta on ajatellut, että Jeesus tulee uudelleen, mutta Pekka Ervast sanoo ettei Kristus synny uudell een, ei liioin Buddha, he olivat jo tä ysiä hedelmiä. S en sijaan L ogos saattaa il metä t avalla, jolla hän ei ole ennen ilmennyt. Ihmisen Pojan tulem iseen liitt yy odotus maail manlopusta ja viim eisestä t uomiosta. Jeesus sanoo, että Ih misen Pojan tule misen ajan tietää vain Isä yksin, ja Pekka Ervast antaa opetuksissaan ymmärtää, että hän sen tietää. Pekka Ervast tietää Ihmisen Pojan tulem isen j a siihen liittyvät seikat. Hän sanoo, ettei maailmanloppu m erkitse sitä, että tämä maapallo hä viäisi, vaan se merkitsee tä män ny kyisen ajan loppua ja uuden aikakauden, Vesimies-kauden alkamista. J a toisess a y hteydessä hän lisää, että Vesimies-kausi alkoi v iime vuosisadan l opulla. Elä mme siis keskellä m aailmanloppua, eli vanhan aika kauden loppua, joten Ihm isen Poika eli Isä on jo tullut. Näin ollen myös viim einen tuom io on käynnissä. Pi stis 58

7 Sophian tav alla sanoen Ensimmäinen My sterio on tullut. K un jum alallinen eläm ä il menee järkit ajuntana, niin se il menee ih misen kautta. Näin se on aina ilmennyt. Ihminen on korkei n tajunt a täällä fyysillisessä maailmassa ja ka ikki profeetat ovat olleet Jumalan il mennyksiä. He ovat olleet tavallisia ih misiä, mutta siinä merkityksessä erikoisia, että heidän kauttaan korkeam pi viisaus on purkaut unut esille. E i siis ole y liluonnollista siinä, että Jeesus Kristus oli Jumalan Poika, koska Ju malan tajunta ja elämä ilmeni hänessä t äydellisimmin. Kuitenkin hän oli persoonallinen olent o, ihm inen, jo ka söi, puhui, kärsi nälkää, paastosi... Hän osasi viisautensa ansiosta j ulistaa sellaisen m oraalin, m ikä esiintyy keskitettynä Matteuksen eva nkeliumin Vuorisaarnassa. Se on niin syvällinen s anoma, ettemme sen kaltaista tapaa toisissa uskonnoissa. Kun meidän aj allamme esiintyi toinen samanlaisella viisa udella varustettu ihm inen, Pekka Ervast, niin ei hänessä ole sen y liluonnollisempaa. Ju mala vain ilmeni häness ä tavalla, kuten P. E. itse sanoo jolla hän ei ole ennen ilmennyt. Mikä siis on se valon aarteisto, josta Pistis Sophi a kertoo? Se on Isän eli Ensimmäis en My sterion viisaus. Se oli vielä Jee suksen päivinä Isän tajunnassa, Logoksemme Isä-ry hmän hallussa ja v ain Jeesus o sasi tuoda sitä viisautta julki. Jeesus Kristus oli ovi Valon Aarteistoon eli Isän viisauteen. Siksi hän sanoo, että taivasten valtakuntaan on tultava ove sta ja että hän on tu o o vi. Joka tulee sinne m uualta kuin ovesta, hän on varas ja ry öväri. Mutta kun Pekka Ervastissa in- 59

8 karnoitui Isä-ryhm än johtaja, niin hänessä myös Valon Aarteisto, Ensimmäi sen My sterion viisaus sai fyysillisen il mennyksen. Se viisaus on Pekka Ervastin opetus. Hän kirjoitti suuren määrän kirjoja ja niihin on hänen vi isautensa talletettuna. Niihin sisält yy Ensimmäisen Mysterion sa laisuus, valon aarteisto, valon säiliö. Sitä nim itetään m yös Maailmanuskonnoksi ja kristosofiseksi elämänymmärrykseksi. Entä m iksi sitä sanomaa sanotaan my sterioksi, salaisuudeksi? Teosofista työtä on teht y jo v uodesta alkaen, silloin Pekka Ervast alkoi teosofisen työnsä Suom essa. Sitä jatkoi J. R. Hannula hänen jälkeensä, joten sitä on teht y jo 60 vu otta. Mutta jos katselemme, kuinka paljon on niitä, jotka ovat tätä sanomaa y mmärtäneet niin hu omaamme, että se on verrattain pieni jo ukko. Suuret jouko t eivät pääse tähän sanomaan sisälle. Se on kui n sul jettua, eli ihm isten tajunta on sulj ettu. Tämä sanoma on kuin mysterio. Vaikka se on kirjoissa esitett y m ahdollisimman selvästi, niin se on kuitenkin salaisuus. Siihen ei noin va in pääse sis älle. Valon Aarteisto ei avau du, ellei etsi totuutta, ellei etsi ja kolkuta. Kuitenkin ni itäkin on, jo tka etsivät ja löy tävät. On ihmisiä, jotka eivät ole tästä sano masta ennen kuulleet mutta j otka sattu malta ovat tulleet kosketuksiin kristosofisen elämän ymmärryksen kanssa. Heille tämä sanoma on jotenki n tuttua, aiv an kuin ol isivat sitä salaisesti koko ikänsä etsineet. He tuntevat aivankuin sukula isuutta henkise lle elämäny mmärrykselle, kun sen sat tumalta löy tävät. He saavat aart een kä- 60

9 siinsä, ostavat kirjan toi sensa jälkee n, kahlaavat läpi ne kaikki suuressa innostuksessa ja aikanaan huomaavat joutuneensa merkillisen ka aoksen keskelle. Teosofinen ja kristosofinen elämänymmärry s sisältää niin palj on a sioita, että niitä ei voi s ulattaa y ht'äkkiä. Tällainen etsijäsielu joutuu kui n suureen huo neeseen, Tem ppelin esikartanoon, jossa on paljon kaikenlaisia kuvapatsaita, maalauksia, sy mbooleja ja vertauskuvia. Niitä pitäisi y mmärtää, mutta niiden runsauden takia se on toivoto nta. Jos hän on ky llin viisas, niin hän keskittyy nyt tutkim uksissaan moraaliin. Vuorisa arnan viisi käskyä näkyy olevan m oraalinen keskus, m utta t ässä elä mänkatsomuksessa on niin paljon muuta kiinnostavaa, että etsijän täy tyy alussa jonkunverran voit taa uteliaisu uttaan. Puhutaan ihmisen ja maail moiden kehit yksestä, kuolem anjälkeisestä elä mästä, ihmisen rakenteesta, kar masta ja jälleensyntymisestä, Me stareista ja Valkoisesta Ve ljeskunnasta ja jokainen asia tuntuu vetävän puoleensa. Mutta kun hän, itseään voitettuaan hiljenee, niin s iinä hiljaisuudessa hän kuul ee jotakin. Hän kuulee nuo Vuorisaarnan autuudenjulistukset. Onhan hän nekin lukenut, niis täkin kuullut. Mutta ny t ne tulevat uudella tavalla hänen eteensä ja sanovat: kuu ntele. Autuaita ovat köy hät hengessään, autuaita ovat rauhan rakentajat, autuaita puhta at sy dämestä... Näm ä hiljaisuuden kuiskaukset p yrkivät tekem ään hänestä nöyrän. Hän joutu u aiva nkuin porti n eteen, joka kutsuu hiljent ymään ja syvent ymään autuudenjulistusten henkeen. Ja kun hän niitä miettii, niin hän ymmärtää, että hänen sielunsa pitäisi kohota siihen viri- 61

10 tykseen, m ikä vastaa autuudenjul istusten yhteistä sisältöä. Siihe n virity kseen päästy ään on ensi mmäinen huomio, ettei itse tiedä mitään. Kaik ki tämä valtava tietous on toisilta saatu, ei tässä ole o maa viisautta edes sit eeksi. Tä mä havainto on omiansa y hä ene m- män nö yryyttämään ja v apauttamaan om ista luuloistaan. Hän py rkii taivasten valtakunna n eli Valkoisen Veljeskunnan portille ja siihen valtakuntaan astujat tulevat ty öntekijöiksi Herra n viinim äessä. Sillä t yökentällä tehdään ty ötä Vuorisaarn an Mestarin johdolla ja siksi hänen t ulee uppou tua Vuorisaarnan henkeen. Pekka Ervast kuvaileekin, että Vuorisaarnan autuudenjulistukset m uodostavat taivasten valtakun - nan portin, sillä niistä huokuu se henki, jonka viri tykseen et sijän pitää tulla. Se virity s avaa ovet sulattamaan vahve mpaa ruokaa, Vuorisaarnan käsky jä. Ensimmäisessä käsky ssä sanotaan: ä lä suutu, älä vihastu, toises sa käsky ssä: älä ole ajatuksissasikaan epäpuhdas. Kolmannessa käsky ssä kehoitetaan totuuteen: älä vanno, ole aina tosi ja nelj ännessä sano taan: älä vastusta sitä, joka on paha. Viide nnessä kielle tään sotimasta ja kehoitetaan rakastamaan vihol lisiakin, vieraitakin k ansoja. Kenties hän oli aikaisemminkin näitä käsky jä m iettinyt ja ehkä yrittänyt niitä käytännöllistääkin, mutta jos häneltä puuttui autuudenjulistusten antama nöy ryys, niin hän ei päässy t portille. Vasta autuudenjulistusten henki tek ee Vuorisaarnan viisi käsky ä eläviksi. Viittä käsky ä miettimällä, niitä käytännöllistyttämällä kyky jensä ja voim iensa m u- kaan etsijä huom aa, että käskyjen henki up poutuu hänen vereensä siten, että hän elämän joka tilante essa 62

11 osaa arvostel la kaikkea käsky jen m oraalin mukaisesti. Onhan elämä hänen ympärillään täynnä kaikenla ista vaikeutta, mutta niitä voi m itata Vu orisaarnan viiden käskyn avull a. Etsijä huomaakin voivansa ny t tu rvallisesti käänty ä takaisin esikartanoonkin, m inkä läpi hän tuli, suuren kristosofisen tietouden pariin ja ryhtyä sitä tutki maan uudelta näkökulm alta. Hän on lö y- tänyt elämän ykseyden ja voi palata takaisin elämän moninaisuuteen ry htyäkseen sitä tutkim aan Vu orisaarnan hengessä. Silloin kaikki asiat avautuvat a ivan uudella tavalla. Hän voi y mmärtää esim. kuolemanjälkeistä el ämää siten, ettei se ole uteliaitt en ih misten t utkimuskohde, vaan vainajien rauhantila. Niiden täyt yy saada olla rauhassa, sil lä vainajat ovat Kristuksen helmassa. Hän y mmärtää jäll eensyntymisen l akia, ei vain filos ofisena selviönä, vaan kehitykseen olennaisesti kuuluvana, koska se tekee koulun käynnin ihmisyyttä kohti mahdolliseksi. Vuori saarna on kuljettava t i e, mutta elämästä el ämään tapahtuva jälleensyntyminen tekee päämäärän saavuttamisen mahdolliseksi. H än ymmärtää ja tuntee ihmisten velje yden keskinäiseksi rakkaudeksi, eikä vain viileän sovinnaisuuden ja h yötynäkökantojen m uodostamaksi suhteeksi. V uorisaarnan henki avaa filosofiset ja metafyysillisetkin ky symykset elävän eläm än kannalta. Kristosofinen elämäny mmärrys koska se on Logoksen Isä-ryhm än viisauden ruum istuma on todellinen Valon Aarteisto, joka ratkaisee kaikki elämän pulmat. Vuorisaarnan nel jäs käsky on siinä moraalin kulmakivi. Valon Aarteisto on ny t j okaisen löyd ettävissä. Vaikka sitä ny tkin pitää etsiä, koska se on m ys- 63

12 terio, jota ei kuten edellä sanoimme etsi mättä löydä, ni in s e ei ole enää niin m onen luk on tak ana. Mutta sen l öytäminen o n ny t yhtä välttämätön kuin Jeesuksenkin aikana, sill ä y häti pitää paikkansa Jee - suksen sanat : Etsikää Valoa, niin kauan kuin maan päällä vaellatte, sillä Valon portit voidaan sulkea. Pahan vastustamatto muus on käsky jen kulmakivi. Tämän käskyn antoi jo Jeesu s Kristus siinä m uodossa, että jos joku l yö sinua poskelle, nii n käännä hänelle toinenkin, ja jos joku pyytää sinulta vaatekappaleen, niin anna hänelle toinenkin. Tässä m uodossa pahan vastustamattomuus merkitsi meidän suhdettamme toisiin ihm isiin, kuten toisessa y hteydessä sanotaankin: älkää tehkö toiselle sitä, mitä ette sallisi itsellennekään tehtävän. Pekka Ervast antaa tähänkin lisävalaistusta. Hän sanoo, ettei pidä vastustaa pahaa edes omassa si elussaan. Sis äinen taistelu käy ulkoisen taistelun edellä. Tajunta on keskitettävä ihm isyyttä kohti, jotta sieluntila kasvaisi maakeskeisyydestä aurinkokeskeiseksi. Olemme kasvaneet sellai seen uskoon, että paha on karsittava pois juurineen. Se on vuosim iljoonia vallassa ollut käsity s. Pahaa va staan on taisteltav a, se on väki valloin nujerrettav a. Mutta Mestari sanoo, että paha ei lopu sitä vastaan taistelemalla. Ettekö näe, että kun te väkivallalla nuje rratte pahaa, niin sa malla te itse teette pahaa ja näin pahan voi ma vain kasvaa. Samoin kuin h yvä kasv aa hy vää tekem ällä, sam oin myöskin pah a kasvaa pahaa tekemällä. Vuosituhansia on taisteltu väkivalloi n pahaa vastaan, m utta me näemme, että pahan mahti yhä vain kasvaa. Se on 64

13 kasvanut nii n valtavaksi, että koko ihm iskunta elää nyt kuin kuolinkamppailussa militarismin rautakouran alla. Kristik unta ei ole vähääkään y mmärtänyt sitä Mestarin vertausta, ettei p idä kitkeä ohdakkeita vehnäpellosta, sill ä ohdakkeitten mukana nousee vehnäkin. Pahaa väkivalloin kitke mällä tuhoutuu h yväkin. Muistakaa, että el ämässä vallit see syy n ja seurauksen laki, joka m ittaa jokaiselle tekojensa mukaan. Kaikki se, mitä sano mme pahaksi, on s yyn j a seurauksen lain alaista. Karma hävittää aikanaan pahan, mutta hy vä on ikuista, se on Ju malasta. Paha on välttämättöm yys elämässä. Ei ole m itään, mikä ei olisi kotoisin J umalasta. Koska koko ilm ennyt eläm ä o n vuodatus J umalasta, niin ku inka paha vo isi olla ulkop uolella Jumalaa. Paha on vä lttämättömyys jossakin kohdassa elämän kiertokulussa. Se on vält tämättömyys sentähden, että meillä olisi mahdollisuus paha voittaa hyvällä ja näin kasvaa oikeiksi ihm isiksi. Katsell essamme ihmiskunnan tilaa, sitä sotaista helvettiä, m inkä keskellä elämme, täy tyy todeta, että olemme kaukana ihm isyydestä. Kri stosofinen elä mänymmärrys as ettaa ny t pahan vastustam attomuuden käskyn henkisen eläm än kulmakivenä eteemme ja sanoo: op pikaa sitä y mmärtämään, sulatt akaa s e its essänne, jotta se menisi vereenne ja oppisitte sitä el ämään. Se on ainoa kei no, jotta ihm iskunnan tila muuttuisi inhim illisemmäksi ja sodat loppuisivat. Syventyessämme pahan vastustamat tomuuden käskyyn, saattaa ainakin meistä länsimaal aisista t untua, että tuollainen neuvo on liian pa ssiivinen, negatiivinen. Olemme tottuneet tekemään, rakentamaan 65

14 ja hävittäm ään, olemme tott uneet t aistelulla rai vaamaan tiemme elämässä. Tuntuu kui n pahan vastustamattomuus olisi saamattom uutta, h eikkoutta, aivankuin pahan pakenem ista. Mutta Pekka Ervast on näyttänyt, että pahan vastustamattomuudella on myöskin pos itiivinen puoli. Jos itse käsky on pa ssiivinen, kielteinen suhtautum inen pahaan, niin positiivinen, aktiivinen puoli voidaan kuvata sanoilla: ei taistellen, v aan voittaen. Tällainenkin sanonta voi tuntua häm ärältä. Olemme tottuneet siihen, että taistelulla saavutetaan voitto. Kun kansat hy ökkäävät toisiaan vast aan, niin toine n niistä tavallisesti häviää ja toinen voitta a. Sama t aistelun henki on pesiy tynyt koko yhteiskuntaelämäämme niin, että se on ainakin kylmää sot aa leivästä, uskonnosta, sivistyksestä... Toisinaan sota muuttuu kuum aksikin. Kuinka mitään voittoa saavutettaisiin ilman taistelu a. Mutta ajatelkaamme. Muodostuvatko yhteiskunnat eri pu olineen siten, että raivopäiset ihmiset tappelevat ja tapp avat toisiaan, sitovat hengähtäess ään ha avojaan, hautaavat kuolleita ja jälleen tappele vat. Ei. Kaikki m itä on saatu aikaan, se on aikaansaatu t yöllä. Sivisty stä luodaan ty öllä, eikä murha-aseilla. Ja työssä voitetaan aina jotakin. Jos esim. rakennamme talon, niin meidän tä ytyy voittaa kaikenlaisia est eitä. Kun kaivet aan perustusta, niin maa on kovaa, se ei helpolla antaudu. Rakennusaineet painavat, ajatuksin on ratkottava pulmia, m utta kun nämä vastustavat voim at voitetaan, niin s yntyy rakennus. T yöllä rakennetaan, sodalla hävitetään. Sota hävittää sitä mitä on rakennettu. Sama sääntö pätee myös pahan voitta miseen. Ei 66

15 taistellen, vaan voittaen merkitsee si tä, että kun paha tulee meitä vastaan muodossa tai toisessa, joko meist ä itsestämme t ai meidän ul kopuoleltamme, niin asetum - me siihen nähden paha n vastustamattomuuden kannalle. Annamme pahan olla, s illä se on karman alaista ja häviää aikanaan. Emme kuitenkaan jää tähän passiiviseen tilaan, vaan suuntaamme koko tarm omme henkiseen työhön. Se t yö suuntaut uu kahtaalle: itseemme ja ihm iskuntaan. Nä in voitamme pahan henkisellä ty öllä. E mme taistele pahaa vastaan eikä hyvän puolesta. Hy vän puolesta on niin paljon taisteltu. Kuinka paljon onkaan käy ty sek ä uskonsotia että muita sotia, joissa kumpiki n osapuoli uskoo taistelevansa h yvän puolesta v ääryyttä, val hetta, jum alattomuutta y m. vastaan. Jokainen kansa väittää varustautuvansa armeijoilla, jotta olisi ky kenevä taist elemaan hyvän, oikeuden, tot uuden ja ihm isyyden p uolesta. Henkisessä elämässä ei taistell a, v aan tehdään ty ötä hyvän pu olesta. Itsessämme voitamme heikkouksi a ja vikoja, ja ul ospäin teemme tarm olla työtä kristo sofisen elämäny mmärryksen puolest a. Sillä tässä elämänymmärryksessä on sy vin totuus. On rakennettava uusi sivistys ja se rakennetaan henkisellä ty öllä Vu orisaarnan M estarin johdoll a. Ty ömme voimanlähde on se Valon A arteisto, joka Ensi mmäisen My sterion sanomassa on ihmiskunnalle julistettu. Pistis Sophia n sanat, että kun tä ydellisten sielujen lukumäärän täyttyessä tulee puhdistava tuli joka kaiken puhdista a, niin silloin ihm iskunta on vielä olemassa, viittaa aikakauteen, tuom iokauteen. Muu ih- 67

16 miskunta on vielä olem assa, vaikka täy dellisten si elujen lukum äärä on täy ttymässä. Mutta samalla Valon Portit alkava t sulkeutua. Sen huom aavat ne ihmiset, jotka aikoinaan kuunteliv at Jeesu ksen opetuksia, mutta olivat niille välinpitämättö miä. Ny t he uudelleen jälleensyntyessään huomaavat laiminlyöntinsä. Kristosofian valossa saata mme y mmärtää nä mä hämäräperäiset lauseet näin: Ihm isen Pojan tule minen on tapahtunut, se, jonka vain Isä tietää. Logoksen Isä-ry hmän johtaja on inkarn oitunut ja hänen sanomansa Valon Aarteisto on m aailmalle julistettu. Samalla on saapunut puhdistava t uli Siriuksesta ja muuttunut u udeksi luo nnonvoimaksi. Isän Valtaistuin on n yt m aan päällä ja suuri tuom iokausi on alkanut. Alkaneen aikakauden kuluessa ihmiskunta jaetaan kahtia kuten Jeesus kuvailee, eli osa ihmiskuntaa siirretään toiselle taivaankappaleelle kuten Pekka Er vast opettaa. Tänä aikakautena elää vielä suuri ihm iskunta, mutta täy dellisiäkin ihm isiä on m ukana, niitä, j otka jo ovat sisällä taivasten valtakunnassa tai ovat siihen tulemaisillaan. Täm ä Maa on kutsutt u tulemaan paratiisiksi, taivasten valtak unta on tot eutuva maanki n päällä. Sen perustus on jo laskettu siten, että Au ringon Kuni nkaallinen Neuvosto on saanut py syvän otteen m aapallolla. Jeesus Kristukselle se ei vielä onnistunut, sill ä Kristuksen seuraajat kokivat verimarttyyriuden, ih miskunta ei heitä sietäny t. Pekka E rvastin saavutuks essa tilanne muuttui niin, että henkisellä elämällä on elinmahdoll isuudet. Valon Aarteisto on nyt m aan pä ällä, mutta tuom iokauden kuluessa Valon portit asteettain suljetaan suurelta i hmiskunnalta, 68

17 koska kahtiajako on alk anut. Se merkinnee lähinnä jälleensyntymisen porttien sulkeutumista niiltä, jotka ovat toi vottomia lähesty mään maan päälle muodostuvaa taivaste n valtakuntaa eli Kristuksen Valkoista Veljeskuntaa. Maa on lähten yt kirka stuksen tielle ja kaikki eivät halua seurata mukana. Vitkastelijo itten tulo taivasten valtakuntaan siirtyy kaukaiseen t ulevaisuuteen. 69

Keskustellessamme jälleensyntymisestä totesit Jeesus Kristuksenkin opettaneen siitä. Jeesus puhui myös syyn ja seurauksen keskinäisestä suhteesta,

Keskustellessamme jälleensyntymisestä totesit Jeesus Kristuksenkin opettaneen siitä. Jeesus puhui myös syyn ja seurauksen keskinäisestä suhteesta, S Y Y S UH TEEN LAKI ELI KARMA Keskustellessamme jälleensyntymisestä totesit Jeesus Kristuksenkin opettaneen siitä. Jeesus puhui myös syyn ja seurauksen keskinäisestä suhteesta, johon jo viittasitkin,

Lisätiedot

RUUSURISTILÄINEN ELÄMÄNYMMÄRRYS

RUUSURISTILÄINEN ELÄMÄNYMMÄRRYS RUUSURISTILÄINEN ELÄMÄNYMMÄRRYS PEKKA ERVASTIN ESITELMÄ Ruusu-Risti-matineassa Kansallisteatterissa Helsingissä pääsiäispäivänä 1932 Näköispainos Kesävuori Purujärvi 1985 Digitalisoitu näköispainos 2006

Lisätiedot

I PEKKA ERVAST KIRKKO-EKLEESIA

I PEKKA ERVAST KIRKKO-EKLEESIA Uskontotieteellinen tutkimussarja I PEKKA ERVAST KIRKKO-EKLEESIA Helsingissä 1949 RUUSU-RISTI Hyvinkään Kirjapaino Osakeyhtiö Hyvinkää 1950. Digitalisoitu näköispainos 2006. ALKULAUSE Tämä Pekka Ervastin

Lisätiedot

Pekka Ervastin esitelmä 9/5 1915

Pekka Ervastin esitelmä 9/5 1915 Mitä on olla oma itsensä? (Olla oma itsensä II) Pekka Ervastin esitelmä 9/5 1915 Ihmisen ainoa onni ja autuus, hänen ainoa sielullinen ja henkinen pelastuksensa on siinä, että hän on oma itsensä, että

Lisätiedot

@EI KUKAAN TULE ISÄN TYKÖ MUUTEN KUIN MINUN KAUTTANIA

@EI KUKAAN TULE ISÄN TYKÖ MUUTEN KUIN MINUN KAUTTANIA @EI KUKAAN TULE ISÄN TYKÖ MUUTEN KUIN MINUN KAUTTANIA Pekka Ervastin esitelmä 2.10.1932 Johanneksen evankeliumin juhlallisen mahtavat sanat @minä olen tie, totuus ja elämä; ei kukaan pääse Isän tykö muuta

Lisätiedot

ELÄMÄN KOULU JA SEN OPETTAJAT

ELÄMÄN KOULU JA SEN OPETTAJAT ELÄMÄN KOULU JA SEN OPETTAJAT Pekka Ervastin esitelmä 22.5.1932 Elämän koulu lienee useimmille ihmisille käytännöllisesti katsoen vieras käsite, joskin siitä joskus kuulee puhuttavan. Välinpitämättömät

Lisätiedot

ONKO TOTUUDEN TIETO SAAVUTETTAVISSA?

ONKO TOTUUDEN TIETO SAAVUTETTAVISSA? RUUSU-RISTI-KIRJASTO N:o 18 ONKO TOTUUDEN TIETO SAAVUTETTAVISSA? ESITELMÄ PITÄNYT PEKKA ERVAST VIIPURI 1924 KUSTANNUSOSAKEYHTIÖ TIETÄJÄ NÄKÖISPAINOS KESÄVUORI PURUJÄRVI 1985 DIGITALISOITU NÄKÖISPAINOS

Lisätiedot

Jos Mestareita seuraisimme

Jos Mestareita seuraisimme RUUSU-RISTI-KIRJASTO N:o 16 Jos Mestareita seuraisimme... Pari sanaa yhteiskunnallisesta kysymyksestä ja Gandhin elämäntyöstä Helsingin esitelmiä helmikuulla 1924 pitänyt Pekka Ervast Näköispainos (Ensimmäisestä

Lisätiedot

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE VIRIKIRJAN JUMALANPALVELULIITE Merkkien selitykset: L Liturgi P Pappi E Esilukija eurakunta * eurakunta seisoo. + Liturgi tai pappi siunaa seurakunnan ristinmerkillä. (+) Liturgi, pappi tai esilukija voi

Lisätiedot

Seurakunta voi nousta uudelle tasolle

Seurakunta voi nousta uudelle tasolle 27.11.2011 Anne-Mari Manninen Seurakunta voi nousta uudelle tasolle Ääni on tärkein Ja minä henkilökohtaisesti olen Isältä rukoillut sitä, että Herra, minua ei kiinnosta onko minun hiukset aina täydelliset,

Lisätiedot

NIIN RAKASTI JUMALA MAAILMAA...

NIIN RAKASTI JUMALA MAAILMAA... NIIN RAKASTI JUMALA MAAILMAA... Pekka Ervastin esitelmä 26.12.1927 `Niin rakasti Jumala maailmaaa on ilmoitettu tämänpäiväisen esitelmän aiheeksi ja sehän on luonnollinen aihe näin joulun aikana. Meillä

Lisätiedot

MITÄ JOKAISEN TULEE TIETÄÄ TEOSOFIASTA?

MITÄ JOKAISEN TULEE TIETÄÄ TEOSOFIASTA? MITÄ JOKAISEN TULEE TIETÄÄ TEOSOFIASTA? kirj. Pekka Ervast 1919 [Sanojen kirjoitusasua nykyaikaistettu] Teosofia Sana teosofia on kreikkalaista alkuperää; muodostettuna kahdesta sanasta theos, jumala,

Lisätiedot

SUOMEN KANSALLISHALTIA

SUOMEN KANSALLISHALTIA SUOMEN KANSALLISHALTIA KIRJOTTANUT PEKKA ERVAST HELSINGISSÄ 1913 TEOSOFINEN KIRJAKAUPPA JA KUSTANNUSLIIKE TAMPEREELLA, TAMPEREEN SENTRAALIKIRJAPAINOSSA 1913. DIGITALISOITU NÄKÖISPAINOS 2006. VÄINÄMÖISEN

Lisätiedot

ARMON JÄRJESTYS ELI PYHITYKSEN TIE. Pekka Ervastin esitelmä 15.2.1931

ARMON JÄRJESTYS ELI PYHITYKSEN TIE. Pekka Ervastin esitelmä 15.2.1931 ARMON JÄRJESTYS ELI PYHITYKSEN TIE Pekka Ervastin esitelmä 15.2.1931 Armon järjestys, josta puhutaan kristillisissä dogmeissa eli uskonto-opissa ja jota merkillistä kyllä nimitetään myöskin autuuden järjestykseksi

Lisätiedot

MARTTI LUTHER. Haanokin poisottaminen. 106 Luterilainen 4/2012

MARTTI LUTHER. Haanokin poisottaminen. 106 Luterilainen 4/2012 106 Luterilainen 4/2012 MARTTI LUTHER Haanokin poisottaminen Erityisesti merkillepantavat ja syvälle sydämeen painettavat ovat siis sanat siitä, että Haanok on viety täältä ja otettu vastaan, eikä tekijänä

Lisätiedot

1. LARS ENARSON: Jerusalemin muureilla special, TV7(osa 2)

1. LARS ENARSON: Jerusalemin muureilla special, TV7(osa 2) 1 MESSIAANINEN JUUTALAISUUS Väinö Hotti 1. LARS ENARSON: Jerusalemin muureilla special, TV7(osa 2) Tehosteet: Väinö Hotti Ensimmäisellä vuosisadalla syntyi ei-juutalainen kristillisyys. Juutalaisen identiteetti

Lisätiedot

HARHAT JA TODELLISUUS

HARHAT JA TODELLISUUS HARHAT JA TODELLISUUS Sanonta kaikki virtaa tarkoittaa, että tämä näkyväinen maailma on harhanomainen, epätodellinen. Kaikki olevainen muuttuu, haihtuu, katoaa. Aineellinen elämä on vain hetkellinen leimahdus

Lisätiedot

Imatralla 28.02.2010 Marko Lind

Imatralla 28.02.2010 Marko Lind ALKUSANAT ALKUSANAT Johanneksen ilmestyksestä on saatavilla erilaisia selitysteoksia, jotka jättävät lukijansa suuren epätietoisuuden valtaan pystymättä useinkaan antamaan vastauksia suuriin kysymyksiin,

Lisätiedot

EI-KRISTITYN KÄÄNTYMISPROSESSI

EI-KRISTITYN KÄÄNTYMISPROSESSI EI-KRISTITYN KÄÄNTYMISPROSESSI Kylväjävertaus sisältää monta tärkeää näkökulmaa kristityksi tulemisen prosessista. Alla katkelma Matt. 13:13-23: 13. Minä puhun heille vertauksin siksi, että he näkevin

Lisätiedot

Tempaus ja Kristuksen tulemus

Tempaus ja Kristuksen tulemus Tempaus ja Kristuksen tulemus Kuolleitten ylösnousemisen toivo Meillä kristityillä on Raamatun ilmoituksen mukaan kuolleiden ylösnousemisen toivo. Apt.23:6; 24:15,21 Toivo tarkoittaa iankaikkista elämää

Lisätiedot

Ilmestyskirja. 2007 Pirkko Valkama Kansanlähetysopisto

Ilmestyskirja. 2007 Pirkko Valkama Kansanlähetysopisto Ilmestyskirja 2007 Pirkko Valkama Kansanlähetysopisto 1 Johdanto Voiko Jeesuksen opetuslapsi Johannes olla Ilmestyskirjan kirjoittaja? Miten tulkita Ilmestyskirjaa? Luku 1 Ilmestyskirjassa on menneisyyden,

Lisätiedot

Pelastus kuuluu kaikille

Pelastus kuuluu kaikille 1 Roomalaiskirjeen selitys 26 Room. 10: 5 21 Pelastus kuuluu kaikille Kuten jo moneen kertaan on todettu, tässä nyt käsittelyn alla olevassa Paavalin Roomalaiskirjeessä pääteemana on se, miten ihmisestä

Lisätiedot

Nro 2, helmikuu 2000, 3 vuosikerta. Ruusuristin Veljeskunta AMORCin Jäsenlehti ...

Nro 2, helmikuu 2000, 3 vuosikerta. Ruusuristin Veljeskunta AMORCin Jäsenlehti ... ROSA ET CRUX Nro 2, helmikuu 2000, 3 vuosikerta FILOSOFIAA - TIEDETTÄ - KULTTURIA Ruusuristin Veljeskunta AMORCin Jäsenlehti... Toimituksesta... 3 Imperaattori Christian Bernardin haastattelu... 5 Ympyrä...

Lisätiedot

Asenne, joka avaa taivaita

Asenne, joka avaa taivaita Esko Valtanen 2.1.2011 Asenne, joka avaa taivaita Eletään Herralle Tuossa ajattelin näin, että mitenkähän olisi jos olisi sellainen tilanne, että me tietäisimme ihan tasan tarkkaan, että sanotaan esim.

Lisätiedot

Vanhaa ja uutta armon valtakunnasta nykyajan ihmiselle

Vanhaa ja uutta armon valtakunnasta nykyajan ihmiselle Armo riittää Vanhaa ja uutta armon valtakunnasta nykyajan ihmiselle Numero 3 9. vsk 12.6.2012 Illan rauhaa Luhanka-järven rannalla. 1. Kor. 13:12. Kuva: Maire Lyytinen 2 Armo riittää Numero 3/2012 Meerin

Lisätiedot

KOOTKAA AARTEITA TAIVAASEEN! Matt. 6:19-24

KOOTKAA AARTEITA TAIVAASEEN! Matt. 6:19-24 KOOTKAA AARTEITA TAIVAASEEN! Matt. 6:19-24 19. Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste raiskaa ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. 20. Vaan kootkaa itsellenne aarteita

Lisätiedot

Elävien Jumala Luuk. 20:27-40

Elävien Jumala Luuk. 20:27-40 Elävien Jumala Luuk. 20:27-40 27. Sitten Jeesuksen luo tuli muutamia saddukeuksia, niitä, jotka väittävät, ettei ylösnousemusta ole. He kysyivät häneltä: 28. "Opettaja, Mooses on säätänyt meille näin:

Lisätiedot

Numero 5 14.12.2004. rukoillessaan. Se on osoitus ensinnäkin

Numero 5 14.12.2004. rukoillessaan. Se on osoitus ensinnäkin Armo riittää Numero 5 14.12.2004 Kiusattu Kristus Jeesus ilmestyi ylösnousemuksensa jälkeen opetuslapsilleen, jotka olivat peloissaan kokoontuneet lukittujen ovien taakse (Joh. 20:19). Tuomas ei ollut

Lisätiedot

OPETTAMINEN, KUTSUMUKSISTA SUURIN. Evankeliumin opettamisen lähdeteos

OPETTAMINEN, KUTSUMUKSISTA SUURIN. Evankeliumin opettamisen lähdeteos OPETTAMINEN, KUTSUMUKSISTA SUURIN Evankeliumin opettamisen lähdeteos OPETTAMINEN, KUTSUMUKSISTA SUURIN Evankeliumin opettamisen lähdeteos Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi Mielipiteitä

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot