NSS-Asiantuntijaseminaari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NSS-Asiantuntijaseminaari"

Transkriptio

1 NSS-Asiantuntijaseminaari Taustatietoa * Bandercom on perustettu 1992 * 10 vuotta VIRVE-järjestelmien parissa * Urakointi-, suunnittelu-, konsultointipalveluita vuodesta * 4 asiantuntijaa, toiminta-alue koko Suomi * Liikevaihto n. 1,3 meur Bandercom ja VIRVE Bandercom on urakoinut VIRVE-ja muita radioverkkourakointeja useisiin vaativiin kohteisiin ja ollut mukana tuomassa tietoutta kohdesuunnittelijoille, sekä edesauttanut kohteiden valmistumista aikataulussaan. Onhan VIRVE-toimivuus ollut monissa kohteissa viranomaisvaatimus rakennuksen käyttöönottoehdoissa. Kokonainen referenssilista on saatavissa; Merkittävimpinä kohteina ovat olleet mm. Stockmann Kasvu, useat kauppakeskukset ja maanalaiset parkkitilat. 1

2 VIRVE ja rakennusprojektin haasteet Heinäkuussa 2011 voimaantulleen uuden Pelastuslain myötä VIRVEvaatimukset on nyt selkeästi kirjattu lakiin ja paikalliset pelastusviranomaiset tulevat edellyttämään yhä useammissa kohteissa viranomaisverkon toimivuutta. Kasvavat vaatimukset tulevat vaikuttamaan moniin rakennusprojekteihin. Jo tällä hetkellä vallitsee paljon epätietoisuutta sekä suunnittelussa, että toteuttamisessa. On varmaa, että suunnittelun ammattilaiset ovat törmänneet moniin ongelmallisiin asioihin VIRVE-verkon sisätilaratkaisujen suunnittelussa ja toteutuksissa. Mitä voimme tarjota Läheltä asiaa seuranneena, osaavana ja VIRVE-verkkoa operoivan Suomen Erillisverkot Oy:n kouluttamana yrityksenä olemme käytettävissä kaikissa asiaan liittyvissä asioissa ennakkosuunnitelmasta ja kohdekartoituksesta aina urakointiin ja avaimet-käteen -tyyppiseen toteuttamiseen asti. OHJELMA 1. VIRVE-verkko ja mitä se tarkoittaa 2. Uusi pelastuslaki ja sen vaatimukset 3. Paikallisten pelastuslaitosten sovellusmallit, määräykset ja vaatimukset 4. Lyhyt kertaus radioverkko-/ RF-suunnitelusta 5. Prosessimalli by Bandercom 6. Rakentamisprosessi 7. Kustannustehokkuuden maksimointi 2

3 1. VIRVE-verkko ja mitä se tarkoittaa 1.1 Johdanto Viranomaisverkko VIRVE on koko Suomen kattava turvallisuusviranomaisten radioverkko. Verkkoa operoi ja kehittää Suomen Erillisverkot Oy. VIRVE-verkon on oltava mahdollisimman kattava niin sisä-kuin ulkotiloissa, jotta eri viranomaistahojen yhteydenpito voidaan varmistaa erityisolosuhteissa. 1.2 VIRVEn edut kiinteistön omistajalle VIRVE on viranomaisten tärkein viestintäväline. Kiinteistön turvalllisuustaso nousee, kun VIRVE-palvelut ovat saatavilla myös sisätiloissa. Palvelujen saatavuus nopeuttaa ja tehostaa viranomaisten ja turvahenkilöstön toimintaa niin normaalissa päivittäisessä työskentelyssä kuin mahdollisissa kriisitilanteissa (Poliisi ja palokunta, eräät vartiointiliikkeet). VIRVE-verkko ja mitä se tarkoittaa 1.3 Suomen Erillisverkkojen suositus VIRVE-palvelujen saatavuuden toteuttamiseksi sisätiloissa On suositeltavaa, että VIRVE rakennetaan kaikkiin kiinteistöihin joissa on merkittävä henkilö-, ympäristö-, omaisuuden- tai liiketoiminnallinen riski. Osoituksena tästä on esimerkiksi se, että kiinteistössä suoritetaan vuosittainen palotarkastus tai kiinteistössä on automaattinen paloilmoitin- tai sprinklerijärjestelmä. Tämä koskee uudisrakentamista ja olemassa olevia rakennuksia, joissa viranomainen on todennut puutteita VIRVEpalveluiden saatavuudessa. Verkon suunnittelulähtökohtana on ollut tarjota VIRVE-palvelua maanlaajuisesti ulkotiloissa. VIRVE-tukiasemaverkko on saavuttanut lopullisen laajuutensa, eikä verkkoa enää merkittävästi laajenneta. Tämän takia osaan rakennuksista tarvitaan erillinen VIRVEsisätilaratkaisu. => Suomen Erillisverkot on operaattori. Ei toteuta tai suunnittele sisätilaratkaisuja! 3

4 VIRVE-verkko ja mitä se tarkoittaa 1.4. Suomen Erillisverkkojen suositus VIRVE-palvelujen saatavuuden toteuttamiseksi sisätiloissa - ESIMERKIT Tyypillisiä esimerkkejä rakennuksista, joissa VIRVE-palveluita ei voi saavuttaa ulkopuolelta ovat mm: Rakennus on hyvin laaja Rakennuksessa on maanalaisia tiloja Rakennuksessa on paljon eri tiloja / väliseiniä Rakennusmateriaalit ovat radiosignaaleja läpäisemättömiä, esim. selektiivilasit Alueella on riittämätön ulkopeitto 2. Uusi Pelastuslaki ja sen vaatimukset 109 Viranomaisverkon käytettävyyttä koskevat erityiset vaatimukset Jos viestintämarkkinalain (393/2003) 2 :n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetun viranomaisverkon käytettävyys rakennuksessa tai rakennelmassa, jossa on tavallista suurempi henkilöturvallisuusriski, on estynyt rakennuksesta tai rakennelmasta johtuvasta rakenteellisesta syystä ja viranomaisverkon käytettävyys ei ole riittävä pelastustoiminnan asianmukaiseksi suorittamiseksi, alueen pelastusviranomainen voi määrätä rakennuksen tai rakennelman omistajan hankkimaan välttämättömiä viranomaisverkon käytettävyyttä varmistavia laitteita ja pitämään ne toimintakunnossa. 4

5 3. Paikallisten pelastuslaitosten sovellusmallit, määräykset ja vaatimukset 3.1 Vaihtelevat käytännöt Pelastuslaki määrittelee pelastuslaitoksen oikeuden vaatia VIRVE-kuuluvuutta. Laissa ei kuitenkaan määritellä sen tarkemmin minkälaajuisiin rakennuksiin, millaisin toimenpitein ja missä vaiheessa rakentamista tai remontointia kuuluvuuden tarve pitäisi määritellä. Tässä astuu kuvaan paikallinen pelastuslaitos joka omalta osaltaan määrää, jos määrää, miten asiassa edetään. Eri puolilla Suomea pelastuslaitoksilla on erilaisia käytäntöjä lain vaatimusten toteuttamiseksi. Tietoisuus lain antamista velvollisuuksista alkaa olla selvillä, ja käytännöt vaatimusten toteuttamiseksi työn alla. Näin alkuvaiheessa kuitenkaan kaikille pelastuslaitoksille ei ole vielä muodostunut selkeää (etenkään valtakunnallista) linjaa kuinka käytännössä tulisi toimia. 3. Paikallisten pelastuslaitosten sovellusmallit, määräykset ja vaatimukset 3.2 Vaihtelevat käytännöt verkko-operaattori Työkaluja asian hoitoon pelastuslaitokset, rakennuttajat ja urakoitsijat saavat esimerkiksi VIRVEä ylläpitävältä Suomen Erillisverkot Oy:ltä (sovellusohjeet, lomakkeet, suositukset jne). Asia on hyvin hoidossa muutamissa paikoissa, joita seuraavassa käytetään esimerkkeinä joiden pohjalta rakennuttajan ja urakoitsijoiden olisi hyvä toimia. => Verkko-operaattori ei tee sisätilojen suunnittelua tai tuota palveluita, vaan toimii operaattoriina ja ohjaa tarpeen mukaan palveluntarjoajien luo! 5

6 3.2 Rakennuksen riskianalyysi Uudenmaan alueen (ml. Helsinki) pelastuslaitokset vaativat riskianalyysin sekä tarvekartoituksen tehtäväksi mm. seuraavantyyppisiin kiinteistöihin: Isot kokoontumis- ja liiketilat Maanalaiset tilat (poislukien tavalliset kellaritilat) Automaattisella paloilmoittimella tai sammutuslaitteistolla varustetut kohteet Rakennuslupavaiheessa tehtävässä riskianalyysissä kartoitetaan VIRVEsisäpeiton tarve kiinteistössä. Riskianalyysi, jonka tulokset kirjataaan Erillisverkkojen tarvekartoituslomakkeelle L1, tehdään yhteistyössä pelastusviranomaisen kanssa. 3.3 Viranomaisvaatimus rakennuslupavaiheessa Mikäli viranomainen toteaa VIRVE-sisäpeiton tarpeelliseksi, se merkitään rakennusluvan ehdoksi (viranomaisvaatimus). Riskianalyysin tuloksena täytetään tarvekartoituslomake L1, joka toimii suunnittelun lähtökohtana. VIRVE-kuuluvuuden tulee olla mahdollisimman kattava kiinteistön eri osissa. Pelastusviranomaisen vaatimuksen kyseessäollessa VIRVE-sisätilaratkaisun laajuusmääritykset on tehtävä yhteistyössä pelastusviranomaisen kanssa. Tällöin kartoitetaan tilat, joissa VIRVEpalvelun on oltavasaatavilla. Kyseiset tilat merkitään vinoviivoituksella kiinteistön pohjakuvaan. Pohjakuva liitetään lomakkeeseen L1. Ennen rakennuksen käyttöönottoa tehtävän erityisen palotarkastuksen yhteydessä viranomaisverkon toimivuudesta tulee esittää hyväksytty alkuperäinen tarvekartoituslomake, johon asennustöistä vastaava on tehnyt käyttöönottoon liittyvät merkinnät. Puuttellinen toteutus estää rakennuksen käyttöönoton, ollen kuten mikä tahansa muukin rakennuslupaehto. 6

7 3.4 Ei viranomaisvaatimusta Jos sisäpeittoa ei todeta tarpeelliseksi tarvekartoituksen perusteella, voi toiminnanharjoittaja oman riskianalyysinsä perusteella todeta tarkoituksenmukaiseksi toteuttaa joka tapauksessa erillisen sisäpeittoratkaisun (omaehtoinen), jolloin vaatimukset ovat kuten rakennusluvan yhteydessäkin, mutta aikataulu sovitaan toiminnanharjoittajan kanssa eikä vaikuta tilojen käyttöönottoon. 3.5 Viranomaisvaatimus jälkikäteen Jos ennen rakennuksen käyttöönottoa edeltävän, tai jo olemassaolevan kiinteistön, erityisen palotarkastuksen yhteydessä havaitaan puutteita VIRVEsisäpeitossa, voi viranomainen määrätä VIRVE-sisäpeittoratkaisun toteutettavaksi näiltäosin. Vaatimukset voivat olla kuten rakennusluvan yhteydessäkin, toteuttamisen aikataulu sovitaan pelastusviranomaisen ja toiminnanharjoittajan kanssa. Vaatimus saattaa siirtää tilojen käyttöönottoa tai pahimmillaan johtaa tilojen käyttökieltoon. Toteutus tehdään Suomen Erillisverkot Oy:n ohjeen mukaisesti. 3.6 Muu viranomaisvaatimus Tarvittaessa viranomaisverkon käyttäjäksi oikeutettu taho voi toteuttaa oman toiminnan turvaamiseksi sisätilapeiton omassa toimitilassaan (muu viranomaisvaatimus), jolloin vaatimukset tulevat viranomaisen omasta tarpeesta. Toteutus tehdään Suomen Erillisverkot Oy:n ohjeen mukaisesti, mutta ei tarvita pelastusviranomaisen hyväksyntää. Riskianalyysin tai tarvekartoituksen perusteella määritellyissä kiinteistöissä VIRVEn kuuluvuus tulee olla varmistettu erityisesti kiinteistön pääkäyttötiloissa ja kulkureiteillä sekä porrashuoneissa ja poistumisteillä. Lisäksi kuuluvuus tulee varmistaa pelastus- ja sammutustyöhön tarkoitetuissa hisseissä, paloilmoitin-, sprinkleri-ja savunpoistokeskuksissa sekä niiden kulkureiteillä ja palokunnan ns. hyökkäysreiteillä. 7

8 3.7 Paikallisten pelastuslaitosten sovellusmallit Paikallisille pelastuslaitoksille jää tulkintavaraa pelastulain VIRVE-pykälän soveltamiseen. Seuraavat esimerkit havainnollistavat eri sovellustapoja: 3.7 Paikallisten pelastuslaitosten sovellusmallit a. Sovellustapa: Viranomaisen epätietoisuudesta ja virheellisestä soveltamisesta johtuva tapa. Ei rakennusluvassa, ei rakennusaikaisessa suunnittelussa, ei rakennusaikaisessa toteutuksessa. Kohde: Merkittävä tavaratalo Rakennuttajan edustaja ja telesuunnittelija olivat kysyneet useaan kertaan Bandercomin ehdotuksesta palotarkastajalta VIRVE-asiaa ja vaatimusta sisäpeiton toteuttamiseksi. Palotarkastaja ei ollut näinä kertoina ottanut kantaa asiaan. VIRVE-hanke jäi pois hankkeen yleissuunnitelmasta ja sitä ei toteutettu rakennusaikana. Edellä olevasta huolimatta, rakennuksen valmistuttua suoritetussa erityisessä palotarkastuksessa palotarkastaja jätti VIRVE-peiton puutteesta huomautuksen ja oli määrätä rakennuksen käyttökieltoon mikäli VIRVE-peittoa ei oltaisi toteutettu seuraavan kahden viikon aikana. 8

9 3.7 Paikallisten pelastuslaitosten sovellusmallit b. Sovellustapa: Viranomaisen epätietoisuudesta ja virheellisestä soveltamisesta johtuva tapa. Ei rakennusluvassa, ei rakennusaikaisessa suunnittelussa, ei rakennusaikaisessa toteutuksessa. Koska tavaratalon avajaiset olivat jo käsillä pystyttiin sopimaan jatkoajasta joka oli puoli vuotta. Erinäiset kiireet ja rakennuttaja-ja pääurakoitsijaorganisaation toimeksiantojen loputtua johtivat lopulta siihen, että vastuulliseksi jäänyt kiinteistö ei pystynyt kilpailuttamaan tai suunnitteluttamaan sisäpeittoverkkoa tuon puolen vuoden aikana. Kiinteistö sai lisää aikaa toteutukselle, uudet puoli vuotta. Tuolloin kiinteistön omistaja aktivoitui asiassa ja sai organisoitua kilpailutuksen ja suunnitelman VIRVEsisäpeiton urakoinnin pohjaksi. Sisäpeittoratkaisu saatiin tehtyä muutama päivä ennen uuden määajan umpeutumista. Koko prosessi tuli raskaaksi ja kalliiksi kiinteistölle verrattuna selkeään määräykseen, sekä rakennusaikaiseen hankesuunnitteluun sisällyttämiseen. 3.7 Paikallisten pelastuslaitosten sovellusmallit c. Sovellustapa: Viranomainen on tietoinen VIRVE-sisäpeiton tarpeesta ja vaatii sitä, ei kuitenkaan rakennusluvassa tai ei anna selkeää ja ohjaavaa tietoa hankesuunnittelua varten. Kohde: toimistotalon autopaikoituslaitos Ei selkeästi annettua vaatimusta peittoalueista. Ei käsitystä prosessin kulusta tai yleisistä vaatimuksista. Pelastuslaitoksen sisäisiä mielipide-eroja toteutuksen laajuudesta ja osittain uuden ja osittain saneerauksen alla olevan kohteen paloteknisestä kokonaisuudesta. Esim. saatetaan vaatia uuden osan sammutus-/ hyökkäysreiteille VIRVE-peitto mutta ei kuitenkaan vanhalle puolelle. Tämän jälkeen kuitenkin vaaditaan vanhalle puolellekin koska ne ovat rakennuksen käyttöönoton jälkeen yhtä ja samaa paloteknistä tilaa. Määräykset annetaan liian myöhään ja toteutusaikataulusta tulee epärealistinen ja kallis. Prosessi tulee raskaaksi ja kalliiksi rakennusyhtiölle ja rakennuttajalle. 9

10 3.7 Paikallisten pelastuslaitosten sovellusmallit d. Sovellustapa: Viranomainen on tietoinen VIRVE-sisäpeittotarpeesta, tuo sen esille selkeästi ja rajaa siihen kuuluvat alueet oikein. Antaa selkää ja ohjaavaa tietoa jota suunnittelu ja toteutus voivat käyttää. Kohde: iso kauppakeskus Selkeästi kerrottu prosessikuvaus ja helppo yhteistyö projektijohtourakoitsijan, pelastusviranomaisen ja Bandercomin välillä. Bandercomin rooli asiantuntijapainotteinen ja neuvotteleva. Hyväksytetty esisuunnitelma lähtötietoja varten (mm. peittoaluekuvaus ennen ja kuvaus toteutuksen jälkeisestä peittoalueesta) pelastusviranomaiselta. Viranomaisella oli antaa projektijohdolle selkeä kanta kaikkiin keskeisiin vaatimuksiin (mm. peittoaluevaatimus, varakäyntiaikavaatimus). Viranomainen selvästi ymmärsi rakennusprosessin kulun ja erityispiirteet mm. toteutusaikataulun suhteen. 3.7 Paikallisten pelastuslaitosten sovellusmallit e. Sovellustapa: Viranomainen on tietoinen VIRVE-sisäpeittotarpeesta, tuo sen esille selkeästi ja rajaa siihen kuuluvat alueet oikein. Antaa selkää ja ohjaavaa tietoa jota suunnittelu ja toteutus voivat käyttää. Kohde: iso kauppakeskus Projektijohtourakoitsijan TATE-päällikkö oli asiantunteva ja ymmärsi erikoisurakoinnin erityispiirteet, urakointia ei esim. pilkottu muutoin käytettyyn lohkomalliin vaan lopulta kilpailutuksen perusteella Bandercom urakoi VIRVEtoteutuksen kaikilla kauppakeskuksen työmaalohkoilla erikoisurakkana. Urakka valmistui hyvissä ajoin, ollen ensimmäinen talotekniinkan luovutettu urakka. Urakointi oli joutuisaa koska urakka oli selkeästi hankesuunnitelmassa ja aikataulutuksessa. Esim. antennikaapelointi oli mahdollista suorittaa ennen alakattotöitä tai töiden vaiheistuksen mukaan ja mm. antenniasennuksille saatiin selkeät malliasennukset ja materiaalihyväksynnät sujuivat hyvässä järjestyksessä. 10

11 3.7 Paikallisten pelastuslaitosten sovellusmallit Minkälaista sovellustapaa mieluiten käytettäisi? Sovellustavat aja b olisivat vaatineet aktiivisia toimenpiteitä niin rakennuttajan kuin rakennusurakoitsijankin suuntaan pelastusviranomaisten taholta. Jostain syystä kuitenkin asiat menivät niinkuin menivät. Mikäli rakennusvaiheessa olisi konsultoitu riittävässä määrin niin pelastuslaitosta kuin rakennuttajaakin, olisi asia ehkä saatu sopimusteknisesti sovittua jo hyvissä ajoin ja ylimääräisiltä kuluilta säästytty. Mikäli molemmissa kohteissa olisi varauduttu omaehtoisesti VIRVE-peiton mahdolliseen, jopa todennäköiseen tarpeeseen, olisi tarvittava verkko ollut valmiina määräyksen tullessa ja asia hoitunut toistimen tilaamisella ja järjestelmän lopputarkastuksella. Tällöin ongelmaksi muodostuu maksajan löytäminen ehkä tarvitaan -tilanteessa. Pelastusviranomaisen kanssa toimiseen on hyvä panostaa. Asiantuntevana kumppanina olemme mielellämme alkuvaiheesta asti mukana prosessissa. 4. Suunnittelun perusteita Radioverkkosuunnittelun kulmakiviä Radioverkkosuunnittelun perusteita suunnittelijanäkökulmasta Desibelilaskenta ns. Linkkibudjetti on kaiken RF-suunnittelun pohja Desibelilaskenta (lähtökohta vs. Tavoite karkea malli) Vaimennukset (vapaan tilan, kytkentä-, läpäisy-, jne) Kohteen materiaalien vaikutus Vahvistukset (aktiivilaite, antennit, jne) Tehosymmetria (tärkeä toistinratkaisuissa) Monitie-etenemisen vaikutukset (VIRVE/TETRA = TDMA) Komponenttien tunteminen Isolaatio- <-> oskillointikysymykset Kaikki käytännön suunnittelu pyörii lähtökohtaisesti desibelin ympärillä. Peruskysymys on: kuinka saadaan tiettyyn tilaan tarpeeksi laadukas ja toimintavarma radiojärjestelmä kun osa tekijöistä on tiedossa. Muu kuten esim. Monitie-etenemisen laskeminen on harvemmin välttämätöntä, mutta joskus tarpeellista. 11

12 5. Prosessimalli by Bandercom Oy Menettelytapoja ja palveluja Palvelut koostuvat erillisistä kokonaisuuksista, joita ovat mm. suunnittelu- ja konsultointipalvelut ja kokonaisuudet valvonta- ja toteamispalvelut laadunvarmistuspalvelut hyväksyttämispalvelut urakointi ja toteutuspalvelut Tilaajan kanssa sovitaan kunkin hankkeen ominaispiirteisiin sopivat palvelukokonaisuudet tai tarvittavat osapalvelut. 5.1 ALUSTAVAT PALVELUT: a. Konsultointirooli hankevalmistelussa 5. Prosessimalli by Bandercom Oy Menettelytapoja ja palveluita yhteydet tarvittaviin osapuoliin, konsultointi palopuolen ja sähköpuolen suunnittelijoiden kanssa. VIRVE-hankekehyksen luomiseen liittyvät muut konsulttipalvelut. pelastusviranomaisen konsultointi, vaatimuksien määrittäminen ja hankkeeseen sisällyttäminen lähtötilanteen selvittäminen, mm. rakennettavan kiinteistön ulkona olevan VIRVE-ja tarvittaessa muiden verkkojen (GSM yms) signaalinvoimakkuuksien mittaukset ja suunnittelun lähtötietojen luominen approksimoimalla voimakkuudet suhteessa rakennettavaa kokonaisuuteen ja esim. signaalin penetroitumisanalyysit erilaisiin rakenteellisiin ratkaisuihin ( ei korjata euron ongelmaa miljoonan euron ratkaisulla ). 12

13 5.1 ALUSTAVAT PALVELUT: a. Konsultointirooli hankevalmistelussa 5. Prosessimalli by Bandercom Oy Menettelytapoja ja palveluita VIRVE- ja muut operaattoriyhteydet (GSM yms) ja eri tahojen konsultointi suunnittelun ja hankkeen ohjaaminen suunnittelupalvelut kilpailuttamispalvelut ja hankintakonsultointi Käyttäjän toimintavarustushankintojen analysointi. Mikäli VIRVE-sisätilaratkaisu toteutetaan, voidaan samalla arvioida myös mahdollisuuksia käyttää VIRVEn antenniverkkoa toimintavarustuksen osittaisinvestointina tai matkapuhelinverkon sisätilaratkaisuna. Mikäli käyttäjä haluaa kattavan radioverkon omia tarpeitansa varten (esim. ULA-radion jakelu, radiopuhelinjärjestelmän antenniratkaisut, langaton lähiverkko, yms) on ne hyvä ottaa huomioon verkkoa suunniteltaessa ja toteuttaessa päällekkäisten investointien välttämiseksi. 5.1 ALUSTAVAT PALVELUT: 5. Prosessimalli by Bandercom Oy Menettelytapoja ja palveluja b. Peittoaluemittaukset (VIRVE ja esim. VSS-GSM) (kun rakennuksen kuori on valmis tai tarpeeksi valmis) signaalinvoimakkuudet merkitään pohjakuvaan pohjakuva-aineisto toimitetaan sekä A3 kokoisina paperikopioina sekä pdf-muotoisina kopioina. VIRVE ja GSM verkkojen solujen ja tukiasemasuuntien alustava selvitystyö (mikäli vielä selvittämättä). käytettävissä olevien signaalitasojen dokumentointi c. Alustava toteutussuunnitelma, suunnitelmakehys kirjallinen dokumentointi suunnitelmakehyksestä toimitetaan sähköpostilla (palvelee suunnittelijan tarpeita, sekä ohjaa hankintaprosessia). 13

14 5. 2 SISÄTILARATKAISUN SUUNNITTELU: a. Toimenpide-ja toteutussuunnitelma 5. Prosessimalli by Bandercom Oy Menettelytapoja ja palveluja toimenpide- ja toteutussuunnitelman ohjaavina tietoina käytetään valmistunutta peittoaluemittausta sekä pelastusviranomaisen määrittämää peittoaluevaatimusta b. VIRVE radioverkkosuunnitelma + muu radioverkko (tarvittaessa) yhtenäisen antenni- ja jakelujärjestelmän suunnittelu tarvittavien dokumenttien täyttäminen L1/L2 kaavakkeet (ErVe) VIRVE-toistinten tarvemäärittely ja suunnittelu VIRVE-toistinlaitteen hankinta Suomen Erillisverkot Oy:ltä operaattorikonsultointi (matkaviestinverkot) 5. Prosessimalli by Bandercom Oy Menettelytapoja ja palveluja 5.3 URAKOINNIN VALVONTA- JA TOTEAMISPALVELUT Mikäli kohteen VIRVE-toteutuksen, urakoinnin, suorittaa jokin muu yritys kuin Bandercom (kts. Urakointi) voi Bandercom tuottaa urakan valvonta-ja toteamispalveluita alihankintapohjaisesti. Tälllaisia palveuita ovat mm. toteutustapojen tarkastus ja valvonta Suomen Erillisverkot Oy:n tai muun operaattorin määräyksien vastaavuuden toteamiseksi mittauksien, analyysien ja dokumentaation tarkastus luovutusmateriaalin tarkastuspalvelut Suomen Erillisverkot Oy:n lopputarkastuksen valvonta raportointi sähkö- tai TATE vastaavalle muu yhteistyö 14

15 5.4 URAKOINTI 5. Prosessimalli by Bandercom Oy Menettelytapoja ja palveluja Urakkamallit: Suunnittele ja toteuta mallinen (erillis)kokonaisurakka mikäli soveltuu kohteen luonteeseen. Avaimet käteen sisätilaratkaisun toteuttamisen tilaaminen Bandercom Oy:ltä voi olla helpoin tapa monissa kohteissa ja lopulta myös edullisin. Urakka voidaan sopia alustavien palveluiden jälkeen tai urakka voidaan sopia ST-mallisena jo rakennushankkeen alussa. Toteutusurakka(erillisurakka) valmiin suunnitelman pohjalta (muu suunnittelutoimisto), erillisurakkana Tilaajalle tai aliurakkana pääurakoitsijalle. Sähkö-tai muun urakan aliurakka. Toteutus ja urakointi aliurakkana, mikäli VIRVE sisällytetty esim. sähköurakkaan. KVR-aliurakka, kokonaisvaltaisen urakoinnin aliurakkana Urakka voidaan tarjota kiinteähintaisena kokonaisurakkana, tavoitehintaurakkana tai muulla, esim. suoriteperusteisena palveluna (mm. aika- ja määräsidonnaiset veloitukset). Varsinaisen sisätilaratkaisun toteuttaminen AINA ammattilaisen tehtäväksi! 6. RAKENTAMISPROSESSI 6.1 URAKKAA EDELTÄVÄT: VIRVE-sisäpeittotarpeen määrittely hankesuunnittelu ja yhteistyö sähkö- ja palokonsulttien ja suunnittelijoiden kanssa mahdollinen VIRVE-asiantuntijayrityksen konsultointi pelastusviranomaisen konsultointi riskianalyysin valmistelu rakennusprojektiin sisällyttäminen VIRVE-asiantuntijayrityksen valinta urakkaa edeltäviin työvaiheisiin (mikäli tarvitaan) urakointia ja toteuttamista edeltävät ja suunnittelua ja toteutusta valmistelevat vaiheet; mittaukset ja raportointi, L1 lomakkeen sisällöt, suunnitelman kommentointi lopullisen suunnitelman tai esisuunnitelman ja urakkasopimusluonnoksen mukaisen toteutuksen kilpailuttaminen tarjous- ja urakoitsijaneuvottelut (mikäli tarvitaan) urakoitsijan valinta urakkasopimuksen solmiminen, maksupostijärjestelyt, välitavoitekysymykset yms. 15

16 6. RAKENTAMISPROSESSI 6.2 URAKAN VALMISTELU: työjärjestys ja aikataulu tarvittavat dokumentit töiden urakoimista ja toteuttamista varten yleiskuva järjestelmäkaaviosta periaatekuvat verkon aktiivilaiteosioista rakennusaikaisien kommunikaatiojärjestelmien toteutus mahdolliset materiaalihyväksynnät ja malliasennukset VIRVE-toistinlaitteen tarveilmoitusprosessin läpikäynti 6.3 URAKAN ERI VAIHEET: kaapelointityöt passiivikomponenttien asennukset (tehonjaot, suotimet, liitostyöt) antenniasennukset aktiivilaitteiden asennukset urakoitsijan vaihekohtaiset oman työn tarkastukset, punakynäversiot, itselleluovutus 6. RAKENTAMISPROSESSI 6.4 URAKAN VALVONTA: osatoteutuksien valvonta mm. maksueriä ja laadunvarmennusta varten välitavoitteiden täyttymisen toteaminen suunnittelijan konsultointi mahdollisen ulkopuolisen valvojan konsultointi 6.5 LAADUNVARMISTAMINEN: Toteuttamisen valvonta, sekä mittaus- ja käyttöönottotarkastukset Muutosdokumentaatiot / ajantasakuvat kiinteistöjen tarpeita varten Päivitetään tarvittavat dokumentit Suomen Erillisverkot Oy:n tarpeita varten Tarvittavat dokumentit ylläpitoa varten 16

17 6. RAKENTAMISPROSESSI 6.6 URAKAN LUOVUTTAMINEN JA HYVÄKSYNTÄPROSESSI Kun sisäverkko on asennettu ja se on valmis käyttöönotettavaksi, mitataan verkko hyväksytyllä mittausjärjestelmällä (vaatimukset on esitetty Suomen Erillisverkot Oy:n asennuskansiossa). Mittaustulokset liitetään asennuskansioon. Asennusyritys ja/tai suunnittelija tarkastaa VIRVE-päätelaitteella, tai muulla analysaattorilla jolla tarvittavat parametrit verkon toimivuudesta voidaan todeta (mm. signaalinvoimakkuus, signaalin laatu ja bittivirhesuhde), mittaamalla verkon toimivuuden jonka tulee täyttää L1- lomakkeessa esitetty vaatimus kuuluvuusalueen laajuudesta ja ohjeet signaalin laadusta. Asennusyritys ja/tai suunnittelija vastaa tilaajalle, että nämä kuuluvuusvaatimukset on täytetty ja esittää tästä mittauspöytäkirjan. Asennusyritys toimittaa valmiin, mittaustuloksilla ja asennuskuvilla täydennetyn sisäverkon asennuskansion Suomen Erillisverkot Oy:lle viimeistään lopputarkastuksen yhteydessä. 6. RAKENTAMISPROSESSI 6.7 HYVÄKSYNTÄPROSESSI - TILAAJA Tilaajan hyväksyntä Työn tilaajan edustaja tarkistaa visuaalisesti, että asennukset, läpiviennit ym. rakennustekniset seikat on tehty tilaajan ohjeen mukaisesti. Asennusyritys ja/tai suunnittelija esittää tilaajalle, että VIRVE-sisäverkon kuuluvuusvaatimukset on täytetty. Mikäli rakennustekniset seikat ja kuuluvuusvaatimukset ovat asianmukaiset, tilaaja hyväksyy työn ja urakkasopimuksessa määrätty taho ilmoittaa Erillisverkot Oy:lle, että VIRVE-sisäverkko on valmis ja tilaa lopputarkastuksen. 17

18 6. RAKENTAMISPROSESSI 6.8 HYVÄKSYNTÄPROSESSI VERKKO-OPERAATTORI Suomen Erillisverkot Oy:n hyväksyntä Suomen Erillisverkot Oy:n edustaja suorittaa valmiille kohteelle lopputarkastuksen. Lopputarkastus ja taajuuden käyttöoikeus tulee tilata Suomen Erillisverkot Oy:ltä. Lopputarkastuksessa tarkastetaan laitteiston asennus, radiotekniset yksityiskohdat sekä todetaan VIRVE-palvelun häiriötön toimivuus kiinteistössä sekä se ettei sisätilaratkaisu aiheuta häiriöitä rakennuksen ulkopuoliseen verkkoon. Lopputarkastuksessa asennusyrityksen tulee esittää sisäverkon asennuskansion mukainen dokumentointi. 6. RAKENTAMISPROSESSI 6.9 HYVÄKSYNTÄPROSESSI - KÄYTTÖÖNOTTAMINEN Suomen Erillisverkot Oy:n hyväksyntä Kun lopputarkastus on tehty ja VIRVE-sisäverkko hyväksytty sekä lopputarkastusmaksu suoritettu, Suomen Erillisverkot Oy antaa luvan laitteiston käyttöönotolle. Laitteiston käyttöönoton yhteydessä verkkolaite liitetään Suomen Erillisverkot Oy:n etävalvontaan, jonka jälkeen laitteisto on virallisesti käytössä. Suomen Erillisverkot Oy toimittaa ilmoituksen hyväksynnästä asennuskansioon merkitylle rakennuttajalle. Asennuksista vastaavan tahon on tiedotettava valmistumisesta pelastusviranomaiselle, mikäli L1-lomakkeeseen on näin kirjattu. 18

19 7. Kustannustehokkuus - VIRVE ja muut radioverkot 7.1 Mahdollisimman tehokas järjestelmän hyväksikäyttö Rakennukseen asennettua VIRVE-verkon kaapelointia (ja antenneja, jos suunnitteluvaiheessa huomioitu) voidaan käyttää tehokkaasti hyväksi toteutettaessa tilan omistajan tarvitsemia omia kommunikaatioyhteyksiä. Samassa verkossa voidaan jakaa niin radiopuhelin-ja ULA-radiosignaali (Esim. Stockmann myymälätilat ja keskustan huoltotunneli) kuin GSM ja langaton lähiverkkokin. Näin päällekkäiset kaapeloinnit jäävät pois ja kustannustehokkuus on huipussaan. Kustannustehokkuus - VIRVE ja muut radioverkot Mahdollisimman tehokas järjestelmän hyväksikäyttö 19

20 LOPPU Kysymyksiä? Kiitos! Pete Peltola 20

Kiinteistöjen VIRVE-kuuluvuuden toteuttaminen

Kiinteistöjen VIRVE-kuuluvuuden toteuttaminen Ohje 1(1) Kiinteistöjen VIRVE-kuuluvuuden toteuttaminen 1 Johdanto Viranomaisradioverkko VIRVE on koko Suomen kattava turvallisuusviranomaisten radioverkko. Verkkoa operoi ja kehittää Suomen Erillisverkot

Lisätiedot

Opas on saatavana sähköisenä osoitteessa www.turva-alanyrittajat.fi

Opas on saatavana sähköisenä osoitteessa www.turva-alanyrittajat.fi JULKAISIJAT Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Annankatu 24 00100 Helsinki Puhelin (09) 4767 5711 www.rakli.fi Turva-alan yrittäjät ry PL 55 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610 www.turva-alanyrittajat.fi

Lisätiedot

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta Korjaus rakentamis palveluiden hankintaopas taloyhtiöille A B C D Jari Virta Tarjouspyyntö Tarjous Neuvottelu Sopimus Kiinteistönpito Hankesuunnittelu Toteutussuunnittelu Rakentamisen valmistelu Työmaavaihe

Lisätiedot

kotikenttä jalkapallonurmihankkeen toteuttaminen

kotikenttä jalkapallonurmihankkeen toteuttaminen kotikenttä jalkapallonurmihankkeen toteuttaminen Voittoja joka päivä Suomen Palloliitto Kotikenttä Jalkapallonurmihankkeen toteuttaminen 2011 Esipuhe Opetusministeriön myöntämän tutkimusavustuksen turvin

Lisätiedot

12.Pääsuunnitelijakoulutus

12.Pääsuunnitelijakoulutus AaltoUniversityProfessionalDevelopment-AaltoPRO 12.Pääsuunnitelijakoulutuksen tutkielmat 12.Pääsuunnitelijakoulutus HaromaR.,Högström P.,Jääskeläinen O., KalioT.,Karvinen S.,KoivistoP.,KurthM., MahlbergN.,Räisänen

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 28.2.2014

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 28.2.2014 2014 VALVONTASUUNNITELMA Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 28.2.2014 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 5 2 KÄYTETYT TERMIT... 6 3 VALVONTASUUNNITELMA... 9 3.1 Valvontasuunnitelman sisältö... 9 3.2 Valvonnan

Lisätiedot

RAKENNUSKOHTEEN LAADUNVARMISTUS JA VIIMEISTELY

RAKENNUSKOHTEEN LAADUNVARMISTUS JA VIIMEISTELY Opinnäytetyö (AMK) Rakennustekniikan koulutusohjelma Talonrakennustekniikka 2012 Tero Iivonen RAKENNUSKOHTEEN LAADUNVARMISTUS JA VIIMEISTELY Salon kaupungintalo OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Kunnallinen ESCO-menettely

Kunnallinen ESCO-menettely Kunnallinen ESCO-menettely Ismo Heimonen, VTT RTE Mervi Himanen, VTT RTE Juha-Matti Junnonen, TKK RTA Pertti Koski, Motiva Oy Jarek Kurnitski, TKK LVI Markku Mikkola, VTT TUO Tapani Ryynänen, VTT TUO Mika

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu 1 KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva Teknillinen korkeakoulu 2 Sisältö 1. Johdanto... 4 OSA I Operatiivisen kiinteistöjohtamisen hankintaprosessi...

Lisätiedot

LIIKUNTAPAIKKOJEN TURVALLISUUSSUUNNITELMAOPAS

LIIKUNTAPAIKKOJEN TURVALLISUUSSUUNNITELMAOPAS LIIKUNTAPAIKKOJEN TURVALLISUUSSUUNNITELMAOPAS Toni Hyytinen 2009 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 5 1.1 Turvallisuussuunnittelu ja oppaan tarkoitus... 5 1.2 Liikuntapaikkojen turvallisuussuunnittelun haasteet

Lisätiedot

Juho Jussila LIIKETILOJEN RAKENTAMISPROSESSIN JOHTAMINEN ESI- MERKKINÄ H&M:N LIIKETILA KUOPION KAUPPAKESKUS MATKUKSESSA

Juho Jussila LIIKETILOJEN RAKENTAMISPROSESSIN JOHTAMINEN ESI- MERKKINÄ H&M:N LIIKETILA KUOPION KAUPPAKESKUS MATKUKSESSA Juho Jussila LIIKETILOJEN RAKENTAMISPROSESSIN JOHTAMINEN ESI- MERKKINÄ H&M:N LIIKETILA KUOPION KAUPPAKESKUS MATKUKSESSA LIIKETILOJEN RAKENTAMISPROSESSIN JOHTAMINEN ESI- MERKKINÄ H&M:N LIIKETILA KUOPION

Lisätiedot

Tuomo Törmälehto & Aki Taskila. TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta

Tuomo Törmälehto & Aki Taskila. TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta Tuomo Törmälehto & Aki Taskila TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalouden koulutusohjelma Ylivieskan yksikkö Toukokuu

Lisätiedot

Tietoturvatarkastuksen teettäjän pikaopas

Tietoturvatarkastuksen teettäjän pikaopas Tietoturvatarkastuksen teettäjän pikaopas Joulukuu 2013 Johdanto Yritysten toiminta nojaa nykyään hyvin toimiviin ja turvallisiin tietojärjestelmiin. Kuitenkin neljä viidestä tietoturvatarkastuskohteesta

Lisätiedot

Rakennushankkeen laadunvarmistus

Rakennushankkeen laadunvarmistus Juha-Matti Junnonen, TkL, tutkimuspäällikkö Teknillinen korkeakoulu, Rakentamistalous juha-matti.junnonen@hut.fi 1 Laadunvarmistuksen tavoitteet Laadunvarmistus sisältää kaikki ne toimenpiteet, jotka ovat

Lisätiedot

VESIHUOLTOVERKOSTOJEN SANEERAUKSEN JA YLLÄPIDON UUSIEN LIIKETOIMINTA- MAHDOLLISUUKSIEN KEHITTÄMISOHJELMA

VESIHUOLTOVERKOSTOJEN SANEERAUKSEN JA YLLÄPIDON UUSIEN LIIKETOIMINTA- MAHDOLLISUUKSIEN KEHITTÄMISOHJELMA FCG Finnish Consulting Group Oy VESIHUOLTOVERKOSTOJEN SANEERAUKSEN JA YLLÄPIDON UUSIEN LIIKETOIMINTA- MAHDOLLISUUKSIEN KEHITTÄMISOHJELMA Loppuraportti 31.8.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy I Loppuraportti

Lisätiedot

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille ESCO Hankinnat Säästöt Energiatehokkuus ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille 11/2012 Esipuhe Tässä raportissa käsitellään ESCO-hankinnan erityispiirteitä laajoissa, useita rakennuskohteita

Lisätiedot

RAKENNUSALAN SÄHKÖISTYSOPAS. Sähköinfo Oy

RAKENNUSALAN SÄHKÖISTYSOPAS. Sähköinfo Oy RAKENNUSALAN SÄHKÖISTYSOPAS Sähköinfo Oy Julkaisija Copyright Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Harakantie 18 B, 02650 Espoo PL 55, 02601 Espoo Puhelin 09 547 610 www.stul.fi kustantaja Sähköinfo

Lisätiedot

Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa. Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015

Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa. Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015 Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015 Mia Salonen OOPEAA Office for Peripheral Architecture 17.05.2015 Tiivistelmä Tutkielma

Lisätiedot

Kyläverkkohankkeiden toteuttaminen

Kyläverkkohankkeiden toteuttaminen Kyläverkkohankkeiden toteuttaminen Tekijät Seppo Alatörmänen Aimo Honkavuori Antero Isola Jussi Rantamo Jukka Rinne 2014 Kuvat Antero Isola Jussi Rantamo Fotolia.com Taitto 3D Verstas / Janne Juopperi

Lisätiedot

KIINTEISTÖ SUOMEN TALOKESKUKSEN YRITYSJULKAISU. Haastateltavana Kiinteistöliiton uusi puheenjohtaja, sivu 5. Energiatodistus tulee, sivu 8

KIINTEISTÖ SUOMEN TALOKESKUKSEN YRITYSJULKAISU. Haastateltavana Kiinteistöliiton uusi puheenjohtaja, sivu 5. Energiatodistus tulee, sivu 8 KIINTEISTÖ SUOMEN TALOKESKUKSEN YRITYSJULKAISU 1 2008 Haastateltavana Kiinteistöliiton uusi puheenjohtaja, sivu 5 Energiatodistus tulee, sivu 8 Uudiskohteen pelastussuunnittelu, sivu 12 Huoltokirjojen

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu Syvälahden koulun allianssiurakka Toteutusvaiheen Allianssisopimus (TAS) Luonnos 7.1.2015 Syvälahden koulun allianssiurakka 2 (31) Sisällysluettelo SOPIMUSOSAPUOLET...

Lisätiedot

Aikataulut pääsuunnittelijan työkaluna. Pääsuunnittelijakoulutus PS Pro 2015

Aikataulut pääsuunnittelijan työkaluna. Pääsuunnittelijakoulutus PS Pro 2015 Aikataulut pääsuunnittelijan työkaluna Pääsuunnittelijakoulutus PS Pro 2015 Ilkka Pekka Salminen VPL Arkkitehdit Oy 5/2015 Tiivistelmä Tekijä: Ilkka Pekka Salminen Työn nimi: aikataulut pääsuunnittelijan

Lisätiedot

PSYKOTERAPIA- INSTITUUTTI

PSYKOTERAPIA- INSTITUUTTI Etelä- ja Länsi-Suomen läänin Marraskuu 6/2013 Turvallisuus, Mielenterveys- ja päihdetyö SOSIAALI- JA KUNTATALOUS 1 SISÄLLÄ Sisäasiainministeriö, Pentti Partanen, s. 2 Rajavartiolaitos, eversti Arto Niemenkari,

Lisätiedot

Pientalorakentajan perustieto

Pientalorakentajan perustieto Pientalorakentajan perustieto SISÄLLYS ALKUSANAT... 2 1.0 HANKKEEN VAIHEET... 3 2.0 SUUNNITTELU... 4 2.1 TARPEIDEN KARTOITTAMINEN... 4 2.2 TONTTI... 5 2.3 KUSTANNUKSET... 6 2.4 SUUNNITTELUN OHJAAMINEN...

Lisätiedot

Mikko Manni. Rakennusprojektin LVI-valvonta ohje

Mikko Manni. Rakennusprojektin LVI-valvonta ohje Mikko Manni Rakennusprojektin LVI-valvonta ohje Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (ylempi AMK) -tutkinto Talotekniikan koulutusohjelma Opinnäytetyö 31.6.2011 2 Sisällys 1 Johdanto... 6 2 Rakennusprojekti...

Lisätiedot

SADe sote ICT-hankintaohje

SADe sote ICT-hankintaohje KUNTALIITTO SEKÄ SADe sote ICT-hankintaohje Hankintaohje versio 1.1 Hankintaohje versio 1.1 1 (30) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Hankintojen valmistelu... 2 2.1 Sote -hankintojen erityispiirteet...

Lisätiedot

LVI-luovutusaineiston laatiminen ja standardimalli

LVI-luovutusaineiston laatiminen ja standardimalli Henri Hietala LVI-luovutusaineiston laatiminen ja standardimalli Metropolia Ammattikorkeakoulu Rakennusmestari, LVI (AMK) Rakennusalan työnjohto Opinnäytetyö 11.2.2014 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 21/2003. Matkakeskusten informaatiojärjestelmien toteuttamisperiaatteet

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 21/2003. Matkakeskusten informaatiojärjestelmien toteuttamisperiaatteet LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 21/2003 Matkakeskusten informaatiojärjestelmien toteuttamisperiaatteet Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003 ESIPUHE Tämän työn tavoitteena

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU. Joni Ranta-Eskola WLANIN RAKENTAMINEN

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU. Joni Ranta-Eskola WLANIN RAKENTAMINEN VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Joni Ranta-Eskola WLANIN RAKENTAMINEN Liiketalous ja matkailu 2003 2 ALKUSANAT Tämä opinnäytetyö on suoritettu Vaasan ammattikorkeakoulussa tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa.

Lisätiedot

Pölpänet-verkkosuunnitelmahanke loppuraportti

Pölpänet-verkkosuunnitelmahanke loppuraportti Pölpänet-verkkosuunnitelmahanke loppuraportti Lahden Tiede- ja Yrityspuisto Oy Reijo Salminen, 2011 - 2-1 Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelo...- 2-2 Tiivistelmä...- 5-3 Alueverkkohankkeen alustavat valmistelut...-

Lisätiedot