NSS-Asiantuntijaseminaari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NSS-Asiantuntijaseminaari"

Transkriptio

1 NSS-Asiantuntijaseminaari Taustatietoa * Bandercom on perustettu 1992 * 10 vuotta VIRVE-järjestelmien parissa * Urakointi-, suunnittelu-, konsultointipalveluita vuodesta * 4 asiantuntijaa, toiminta-alue koko Suomi * Liikevaihto n. 1,3 meur Bandercom ja VIRVE Bandercom on urakoinut VIRVE-ja muita radioverkkourakointeja useisiin vaativiin kohteisiin ja ollut mukana tuomassa tietoutta kohdesuunnittelijoille, sekä edesauttanut kohteiden valmistumista aikataulussaan. Onhan VIRVE-toimivuus ollut monissa kohteissa viranomaisvaatimus rakennuksen käyttöönottoehdoissa. Kokonainen referenssilista on saatavissa; Merkittävimpinä kohteina ovat olleet mm. Stockmann Kasvu, useat kauppakeskukset ja maanalaiset parkkitilat. 1

2 VIRVE ja rakennusprojektin haasteet Heinäkuussa 2011 voimaantulleen uuden Pelastuslain myötä VIRVEvaatimukset on nyt selkeästi kirjattu lakiin ja paikalliset pelastusviranomaiset tulevat edellyttämään yhä useammissa kohteissa viranomaisverkon toimivuutta. Kasvavat vaatimukset tulevat vaikuttamaan moniin rakennusprojekteihin. Jo tällä hetkellä vallitsee paljon epätietoisuutta sekä suunnittelussa, että toteuttamisessa. On varmaa, että suunnittelun ammattilaiset ovat törmänneet moniin ongelmallisiin asioihin VIRVE-verkon sisätilaratkaisujen suunnittelussa ja toteutuksissa. Mitä voimme tarjota Läheltä asiaa seuranneena, osaavana ja VIRVE-verkkoa operoivan Suomen Erillisverkot Oy:n kouluttamana yrityksenä olemme käytettävissä kaikissa asiaan liittyvissä asioissa ennakkosuunnitelmasta ja kohdekartoituksesta aina urakointiin ja avaimet-käteen -tyyppiseen toteuttamiseen asti. OHJELMA 1. VIRVE-verkko ja mitä se tarkoittaa 2. Uusi pelastuslaki ja sen vaatimukset 3. Paikallisten pelastuslaitosten sovellusmallit, määräykset ja vaatimukset 4. Lyhyt kertaus radioverkko-/ RF-suunnitelusta 5. Prosessimalli by Bandercom 6. Rakentamisprosessi 7. Kustannustehokkuuden maksimointi 2

3 1. VIRVE-verkko ja mitä se tarkoittaa 1.1 Johdanto Viranomaisverkko VIRVE on koko Suomen kattava turvallisuusviranomaisten radioverkko. Verkkoa operoi ja kehittää Suomen Erillisverkot Oy. VIRVE-verkon on oltava mahdollisimman kattava niin sisä-kuin ulkotiloissa, jotta eri viranomaistahojen yhteydenpito voidaan varmistaa erityisolosuhteissa. 1.2 VIRVEn edut kiinteistön omistajalle VIRVE on viranomaisten tärkein viestintäväline. Kiinteistön turvalllisuustaso nousee, kun VIRVE-palvelut ovat saatavilla myös sisätiloissa. Palvelujen saatavuus nopeuttaa ja tehostaa viranomaisten ja turvahenkilöstön toimintaa niin normaalissa päivittäisessä työskentelyssä kuin mahdollisissa kriisitilanteissa (Poliisi ja palokunta, eräät vartiointiliikkeet). VIRVE-verkko ja mitä se tarkoittaa 1.3 Suomen Erillisverkkojen suositus VIRVE-palvelujen saatavuuden toteuttamiseksi sisätiloissa On suositeltavaa, että VIRVE rakennetaan kaikkiin kiinteistöihin joissa on merkittävä henkilö-, ympäristö-, omaisuuden- tai liiketoiminnallinen riski. Osoituksena tästä on esimerkiksi se, että kiinteistössä suoritetaan vuosittainen palotarkastus tai kiinteistössä on automaattinen paloilmoitin- tai sprinklerijärjestelmä. Tämä koskee uudisrakentamista ja olemassa olevia rakennuksia, joissa viranomainen on todennut puutteita VIRVEpalveluiden saatavuudessa. Verkon suunnittelulähtökohtana on ollut tarjota VIRVE-palvelua maanlaajuisesti ulkotiloissa. VIRVE-tukiasemaverkko on saavuttanut lopullisen laajuutensa, eikä verkkoa enää merkittävästi laajenneta. Tämän takia osaan rakennuksista tarvitaan erillinen VIRVEsisätilaratkaisu. => Suomen Erillisverkot on operaattori. Ei toteuta tai suunnittele sisätilaratkaisuja! 3

4 VIRVE-verkko ja mitä se tarkoittaa 1.4. Suomen Erillisverkkojen suositus VIRVE-palvelujen saatavuuden toteuttamiseksi sisätiloissa - ESIMERKIT Tyypillisiä esimerkkejä rakennuksista, joissa VIRVE-palveluita ei voi saavuttaa ulkopuolelta ovat mm: Rakennus on hyvin laaja Rakennuksessa on maanalaisia tiloja Rakennuksessa on paljon eri tiloja / väliseiniä Rakennusmateriaalit ovat radiosignaaleja läpäisemättömiä, esim. selektiivilasit Alueella on riittämätön ulkopeitto 2. Uusi Pelastuslaki ja sen vaatimukset 109 Viranomaisverkon käytettävyyttä koskevat erityiset vaatimukset Jos viestintämarkkinalain (393/2003) 2 :n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetun viranomaisverkon käytettävyys rakennuksessa tai rakennelmassa, jossa on tavallista suurempi henkilöturvallisuusriski, on estynyt rakennuksesta tai rakennelmasta johtuvasta rakenteellisesta syystä ja viranomaisverkon käytettävyys ei ole riittävä pelastustoiminnan asianmukaiseksi suorittamiseksi, alueen pelastusviranomainen voi määrätä rakennuksen tai rakennelman omistajan hankkimaan välttämättömiä viranomaisverkon käytettävyyttä varmistavia laitteita ja pitämään ne toimintakunnossa. 4

5 3. Paikallisten pelastuslaitosten sovellusmallit, määräykset ja vaatimukset 3.1 Vaihtelevat käytännöt Pelastuslaki määrittelee pelastuslaitoksen oikeuden vaatia VIRVE-kuuluvuutta. Laissa ei kuitenkaan määritellä sen tarkemmin minkälaajuisiin rakennuksiin, millaisin toimenpitein ja missä vaiheessa rakentamista tai remontointia kuuluvuuden tarve pitäisi määritellä. Tässä astuu kuvaan paikallinen pelastuslaitos joka omalta osaltaan määrää, jos määrää, miten asiassa edetään. Eri puolilla Suomea pelastuslaitoksilla on erilaisia käytäntöjä lain vaatimusten toteuttamiseksi. Tietoisuus lain antamista velvollisuuksista alkaa olla selvillä, ja käytännöt vaatimusten toteuttamiseksi työn alla. Näin alkuvaiheessa kuitenkaan kaikille pelastuslaitoksille ei ole vielä muodostunut selkeää (etenkään valtakunnallista) linjaa kuinka käytännössä tulisi toimia. 3. Paikallisten pelastuslaitosten sovellusmallit, määräykset ja vaatimukset 3.2 Vaihtelevat käytännöt verkko-operaattori Työkaluja asian hoitoon pelastuslaitokset, rakennuttajat ja urakoitsijat saavat esimerkiksi VIRVEä ylläpitävältä Suomen Erillisverkot Oy:ltä (sovellusohjeet, lomakkeet, suositukset jne). Asia on hyvin hoidossa muutamissa paikoissa, joita seuraavassa käytetään esimerkkeinä joiden pohjalta rakennuttajan ja urakoitsijoiden olisi hyvä toimia. => Verkko-operaattori ei tee sisätilojen suunnittelua tai tuota palveluita, vaan toimii operaattoriina ja ohjaa tarpeen mukaan palveluntarjoajien luo! 5

6 3.2 Rakennuksen riskianalyysi Uudenmaan alueen (ml. Helsinki) pelastuslaitokset vaativat riskianalyysin sekä tarvekartoituksen tehtäväksi mm. seuraavantyyppisiin kiinteistöihin: Isot kokoontumis- ja liiketilat Maanalaiset tilat (poislukien tavalliset kellaritilat) Automaattisella paloilmoittimella tai sammutuslaitteistolla varustetut kohteet Rakennuslupavaiheessa tehtävässä riskianalyysissä kartoitetaan VIRVEsisäpeiton tarve kiinteistössä. Riskianalyysi, jonka tulokset kirjataaan Erillisverkkojen tarvekartoituslomakkeelle L1, tehdään yhteistyössä pelastusviranomaisen kanssa. 3.3 Viranomaisvaatimus rakennuslupavaiheessa Mikäli viranomainen toteaa VIRVE-sisäpeiton tarpeelliseksi, se merkitään rakennusluvan ehdoksi (viranomaisvaatimus). Riskianalyysin tuloksena täytetään tarvekartoituslomake L1, joka toimii suunnittelun lähtökohtana. VIRVE-kuuluvuuden tulee olla mahdollisimman kattava kiinteistön eri osissa. Pelastusviranomaisen vaatimuksen kyseessäollessa VIRVE-sisätilaratkaisun laajuusmääritykset on tehtävä yhteistyössä pelastusviranomaisen kanssa. Tällöin kartoitetaan tilat, joissa VIRVEpalvelun on oltavasaatavilla. Kyseiset tilat merkitään vinoviivoituksella kiinteistön pohjakuvaan. Pohjakuva liitetään lomakkeeseen L1. Ennen rakennuksen käyttöönottoa tehtävän erityisen palotarkastuksen yhteydessä viranomaisverkon toimivuudesta tulee esittää hyväksytty alkuperäinen tarvekartoituslomake, johon asennustöistä vastaava on tehnyt käyttöönottoon liittyvät merkinnät. Puuttellinen toteutus estää rakennuksen käyttöönoton, ollen kuten mikä tahansa muukin rakennuslupaehto. 6

7 3.4 Ei viranomaisvaatimusta Jos sisäpeittoa ei todeta tarpeelliseksi tarvekartoituksen perusteella, voi toiminnanharjoittaja oman riskianalyysinsä perusteella todeta tarkoituksenmukaiseksi toteuttaa joka tapauksessa erillisen sisäpeittoratkaisun (omaehtoinen), jolloin vaatimukset ovat kuten rakennusluvan yhteydessäkin, mutta aikataulu sovitaan toiminnanharjoittajan kanssa eikä vaikuta tilojen käyttöönottoon. 3.5 Viranomaisvaatimus jälkikäteen Jos ennen rakennuksen käyttöönottoa edeltävän, tai jo olemassaolevan kiinteistön, erityisen palotarkastuksen yhteydessä havaitaan puutteita VIRVEsisäpeitossa, voi viranomainen määrätä VIRVE-sisäpeittoratkaisun toteutettavaksi näiltäosin. Vaatimukset voivat olla kuten rakennusluvan yhteydessäkin, toteuttamisen aikataulu sovitaan pelastusviranomaisen ja toiminnanharjoittajan kanssa. Vaatimus saattaa siirtää tilojen käyttöönottoa tai pahimmillaan johtaa tilojen käyttökieltoon. Toteutus tehdään Suomen Erillisverkot Oy:n ohjeen mukaisesti. 3.6 Muu viranomaisvaatimus Tarvittaessa viranomaisverkon käyttäjäksi oikeutettu taho voi toteuttaa oman toiminnan turvaamiseksi sisätilapeiton omassa toimitilassaan (muu viranomaisvaatimus), jolloin vaatimukset tulevat viranomaisen omasta tarpeesta. Toteutus tehdään Suomen Erillisverkot Oy:n ohjeen mukaisesti, mutta ei tarvita pelastusviranomaisen hyväksyntää. Riskianalyysin tai tarvekartoituksen perusteella määritellyissä kiinteistöissä VIRVEn kuuluvuus tulee olla varmistettu erityisesti kiinteistön pääkäyttötiloissa ja kulkureiteillä sekä porrashuoneissa ja poistumisteillä. Lisäksi kuuluvuus tulee varmistaa pelastus- ja sammutustyöhön tarkoitetuissa hisseissä, paloilmoitin-, sprinkleri-ja savunpoistokeskuksissa sekä niiden kulkureiteillä ja palokunnan ns. hyökkäysreiteillä. 7

8 3.7 Paikallisten pelastuslaitosten sovellusmallit Paikallisille pelastuslaitoksille jää tulkintavaraa pelastulain VIRVE-pykälän soveltamiseen. Seuraavat esimerkit havainnollistavat eri sovellustapoja: 3.7 Paikallisten pelastuslaitosten sovellusmallit a. Sovellustapa: Viranomaisen epätietoisuudesta ja virheellisestä soveltamisesta johtuva tapa. Ei rakennusluvassa, ei rakennusaikaisessa suunnittelussa, ei rakennusaikaisessa toteutuksessa. Kohde: Merkittävä tavaratalo Rakennuttajan edustaja ja telesuunnittelija olivat kysyneet useaan kertaan Bandercomin ehdotuksesta palotarkastajalta VIRVE-asiaa ja vaatimusta sisäpeiton toteuttamiseksi. Palotarkastaja ei ollut näinä kertoina ottanut kantaa asiaan. VIRVE-hanke jäi pois hankkeen yleissuunnitelmasta ja sitä ei toteutettu rakennusaikana. Edellä olevasta huolimatta, rakennuksen valmistuttua suoritetussa erityisessä palotarkastuksessa palotarkastaja jätti VIRVE-peiton puutteesta huomautuksen ja oli määrätä rakennuksen käyttökieltoon mikäli VIRVE-peittoa ei oltaisi toteutettu seuraavan kahden viikon aikana. 8

9 3.7 Paikallisten pelastuslaitosten sovellusmallit b. Sovellustapa: Viranomaisen epätietoisuudesta ja virheellisestä soveltamisesta johtuva tapa. Ei rakennusluvassa, ei rakennusaikaisessa suunnittelussa, ei rakennusaikaisessa toteutuksessa. Koska tavaratalon avajaiset olivat jo käsillä pystyttiin sopimaan jatkoajasta joka oli puoli vuotta. Erinäiset kiireet ja rakennuttaja-ja pääurakoitsijaorganisaation toimeksiantojen loputtua johtivat lopulta siihen, että vastuulliseksi jäänyt kiinteistö ei pystynyt kilpailuttamaan tai suunnitteluttamaan sisäpeittoverkkoa tuon puolen vuoden aikana. Kiinteistö sai lisää aikaa toteutukselle, uudet puoli vuotta. Tuolloin kiinteistön omistaja aktivoitui asiassa ja sai organisoitua kilpailutuksen ja suunnitelman VIRVEsisäpeiton urakoinnin pohjaksi. Sisäpeittoratkaisu saatiin tehtyä muutama päivä ennen uuden määajan umpeutumista. Koko prosessi tuli raskaaksi ja kalliiksi kiinteistölle verrattuna selkeään määräykseen, sekä rakennusaikaiseen hankesuunnitteluun sisällyttämiseen. 3.7 Paikallisten pelastuslaitosten sovellusmallit c. Sovellustapa: Viranomainen on tietoinen VIRVE-sisäpeiton tarpeesta ja vaatii sitä, ei kuitenkaan rakennusluvassa tai ei anna selkeää ja ohjaavaa tietoa hankesuunnittelua varten. Kohde: toimistotalon autopaikoituslaitos Ei selkeästi annettua vaatimusta peittoalueista. Ei käsitystä prosessin kulusta tai yleisistä vaatimuksista. Pelastuslaitoksen sisäisiä mielipide-eroja toteutuksen laajuudesta ja osittain uuden ja osittain saneerauksen alla olevan kohteen paloteknisestä kokonaisuudesta. Esim. saatetaan vaatia uuden osan sammutus-/ hyökkäysreiteille VIRVE-peitto mutta ei kuitenkaan vanhalle puolelle. Tämän jälkeen kuitenkin vaaditaan vanhalle puolellekin koska ne ovat rakennuksen käyttöönoton jälkeen yhtä ja samaa paloteknistä tilaa. Määräykset annetaan liian myöhään ja toteutusaikataulusta tulee epärealistinen ja kallis. Prosessi tulee raskaaksi ja kalliiksi rakennusyhtiölle ja rakennuttajalle. 9

10 3.7 Paikallisten pelastuslaitosten sovellusmallit d. Sovellustapa: Viranomainen on tietoinen VIRVE-sisäpeittotarpeesta, tuo sen esille selkeästi ja rajaa siihen kuuluvat alueet oikein. Antaa selkää ja ohjaavaa tietoa jota suunnittelu ja toteutus voivat käyttää. Kohde: iso kauppakeskus Selkeästi kerrottu prosessikuvaus ja helppo yhteistyö projektijohtourakoitsijan, pelastusviranomaisen ja Bandercomin välillä. Bandercomin rooli asiantuntijapainotteinen ja neuvotteleva. Hyväksytetty esisuunnitelma lähtötietoja varten (mm. peittoaluekuvaus ennen ja kuvaus toteutuksen jälkeisestä peittoalueesta) pelastusviranomaiselta. Viranomaisella oli antaa projektijohdolle selkeä kanta kaikkiin keskeisiin vaatimuksiin (mm. peittoaluevaatimus, varakäyntiaikavaatimus). Viranomainen selvästi ymmärsi rakennusprosessin kulun ja erityispiirteet mm. toteutusaikataulun suhteen. 3.7 Paikallisten pelastuslaitosten sovellusmallit e. Sovellustapa: Viranomainen on tietoinen VIRVE-sisäpeittotarpeesta, tuo sen esille selkeästi ja rajaa siihen kuuluvat alueet oikein. Antaa selkää ja ohjaavaa tietoa jota suunnittelu ja toteutus voivat käyttää. Kohde: iso kauppakeskus Projektijohtourakoitsijan TATE-päällikkö oli asiantunteva ja ymmärsi erikoisurakoinnin erityispiirteet, urakointia ei esim. pilkottu muutoin käytettyyn lohkomalliin vaan lopulta kilpailutuksen perusteella Bandercom urakoi VIRVEtoteutuksen kaikilla kauppakeskuksen työmaalohkoilla erikoisurakkana. Urakka valmistui hyvissä ajoin, ollen ensimmäinen talotekniinkan luovutettu urakka. Urakointi oli joutuisaa koska urakka oli selkeästi hankesuunnitelmassa ja aikataulutuksessa. Esim. antennikaapelointi oli mahdollista suorittaa ennen alakattotöitä tai töiden vaiheistuksen mukaan ja mm. antenniasennuksille saatiin selkeät malliasennukset ja materiaalihyväksynnät sujuivat hyvässä järjestyksessä. 10

11 3.7 Paikallisten pelastuslaitosten sovellusmallit Minkälaista sovellustapaa mieluiten käytettäisi? Sovellustavat aja b olisivat vaatineet aktiivisia toimenpiteitä niin rakennuttajan kuin rakennusurakoitsijankin suuntaan pelastusviranomaisten taholta. Jostain syystä kuitenkin asiat menivät niinkuin menivät. Mikäli rakennusvaiheessa olisi konsultoitu riittävässä määrin niin pelastuslaitosta kuin rakennuttajaakin, olisi asia ehkä saatu sopimusteknisesti sovittua jo hyvissä ajoin ja ylimääräisiltä kuluilta säästytty. Mikäli molemmissa kohteissa olisi varauduttu omaehtoisesti VIRVE-peiton mahdolliseen, jopa todennäköiseen tarpeeseen, olisi tarvittava verkko ollut valmiina määräyksen tullessa ja asia hoitunut toistimen tilaamisella ja järjestelmän lopputarkastuksella. Tällöin ongelmaksi muodostuu maksajan löytäminen ehkä tarvitaan -tilanteessa. Pelastusviranomaisen kanssa toimiseen on hyvä panostaa. Asiantuntevana kumppanina olemme mielellämme alkuvaiheesta asti mukana prosessissa. 4. Suunnittelun perusteita Radioverkkosuunnittelun kulmakiviä Radioverkkosuunnittelun perusteita suunnittelijanäkökulmasta Desibelilaskenta ns. Linkkibudjetti on kaiken RF-suunnittelun pohja Desibelilaskenta (lähtökohta vs. Tavoite karkea malli) Vaimennukset (vapaan tilan, kytkentä-, läpäisy-, jne) Kohteen materiaalien vaikutus Vahvistukset (aktiivilaite, antennit, jne) Tehosymmetria (tärkeä toistinratkaisuissa) Monitie-etenemisen vaikutukset (VIRVE/TETRA = TDMA) Komponenttien tunteminen Isolaatio- <-> oskillointikysymykset Kaikki käytännön suunnittelu pyörii lähtökohtaisesti desibelin ympärillä. Peruskysymys on: kuinka saadaan tiettyyn tilaan tarpeeksi laadukas ja toimintavarma radiojärjestelmä kun osa tekijöistä on tiedossa. Muu kuten esim. Monitie-etenemisen laskeminen on harvemmin välttämätöntä, mutta joskus tarpeellista. 11

12 5. Prosessimalli by Bandercom Oy Menettelytapoja ja palveluja Palvelut koostuvat erillisistä kokonaisuuksista, joita ovat mm. suunnittelu- ja konsultointipalvelut ja kokonaisuudet valvonta- ja toteamispalvelut laadunvarmistuspalvelut hyväksyttämispalvelut urakointi ja toteutuspalvelut Tilaajan kanssa sovitaan kunkin hankkeen ominaispiirteisiin sopivat palvelukokonaisuudet tai tarvittavat osapalvelut. 5.1 ALUSTAVAT PALVELUT: a. Konsultointirooli hankevalmistelussa 5. Prosessimalli by Bandercom Oy Menettelytapoja ja palveluita yhteydet tarvittaviin osapuoliin, konsultointi palopuolen ja sähköpuolen suunnittelijoiden kanssa. VIRVE-hankekehyksen luomiseen liittyvät muut konsulttipalvelut. pelastusviranomaisen konsultointi, vaatimuksien määrittäminen ja hankkeeseen sisällyttäminen lähtötilanteen selvittäminen, mm. rakennettavan kiinteistön ulkona olevan VIRVE-ja tarvittaessa muiden verkkojen (GSM yms) signaalinvoimakkuuksien mittaukset ja suunnittelun lähtötietojen luominen approksimoimalla voimakkuudet suhteessa rakennettavaa kokonaisuuteen ja esim. signaalin penetroitumisanalyysit erilaisiin rakenteellisiin ratkaisuihin ( ei korjata euron ongelmaa miljoonan euron ratkaisulla ). 12

13 5.1 ALUSTAVAT PALVELUT: a. Konsultointirooli hankevalmistelussa 5. Prosessimalli by Bandercom Oy Menettelytapoja ja palveluita VIRVE- ja muut operaattoriyhteydet (GSM yms) ja eri tahojen konsultointi suunnittelun ja hankkeen ohjaaminen suunnittelupalvelut kilpailuttamispalvelut ja hankintakonsultointi Käyttäjän toimintavarustushankintojen analysointi. Mikäli VIRVE-sisätilaratkaisu toteutetaan, voidaan samalla arvioida myös mahdollisuuksia käyttää VIRVEn antenniverkkoa toimintavarustuksen osittaisinvestointina tai matkapuhelinverkon sisätilaratkaisuna. Mikäli käyttäjä haluaa kattavan radioverkon omia tarpeitansa varten (esim. ULA-radion jakelu, radiopuhelinjärjestelmän antenniratkaisut, langaton lähiverkko, yms) on ne hyvä ottaa huomioon verkkoa suunniteltaessa ja toteuttaessa päällekkäisten investointien välttämiseksi. 5.1 ALUSTAVAT PALVELUT: 5. Prosessimalli by Bandercom Oy Menettelytapoja ja palveluja b. Peittoaluemittaukset (VIRVE ja esim. VSS-GSM) (kun rakennuksen kuori on valmis tai tarpeeksi valmis) signaalinvoimakkuudet merkitään pohjakuvaan pohjakuva-aineisto toimitetaan sekä A3 kokoisina paperikopioina sekä pdf-muotoisina kopioina. VIRVE ja GSM verkkojen solujen ja tukiasemasuuntien alustava selvitystyö (mikäli vielä selvittämättä). käytettävissä olevien signaalitasojen dokumentointi c. Alustava toteutussuunnitelma, suunnitelmakehys kirjallinen dokumentointi suunnitelmakehyksestä toimitetaan sähköpostilla (palvelee suunnittelijan tarpeita, sekä ohjaa hankintaprosessia). 13

14 5. 2 SISÄTILARATKAISUN SUUNNITTELU: a. Toimenpide-ja toteutussuunnitelma 5. Prosessimalli by Bandercom Oy Menettelytapoja ja palveluja toimenpide- ja toteutussuunnitelman ohjaavina tietoina käytetään valmistunutta peittoaluemittausta sekä pelastusviranomaisen määrittämää peittoaluevaatimusta b. VIRVE radioverkkosuunnitelma + muu radioverkko (tarvittaessa) yhtenäisen antenni- ja jakelujärjestelmän suunnittelu tarvittavien dokumenttien täyttäminen L1/L2 kaavakkeet (ErVe) VIRVE-toistinten tarvemäärittely ja suunnittelu VIRVE-toistinlaitteen hankinta Suomen Erillisverkot Oy:ltä operaattorikonsultointi (matkaviestinverkot) 5. Prosessimalli by Bandercom Oy Menettelytapoja ja palveluja 5.3 URAKOINNIN VALVONTA- JA TOTEAMISPALVELUT Mikäli kohteen VIRVE-toteutuksen, urakoinnin, suorittaa jokin muu yritys kuin Bandercom (kts. Urakointi) voi Bandercom tuottaa urakan valvonta-ja toteamispalveluita alihankintapohjaisesti. Tälllaisia palveuita ovat mm. toteutustapojen tarkastus ja valvonta Suomen Erillisverkot Oy:n tai muun operaattorin määräyksien vastaavuuden toteamiseksi mittauksien, analyysien ja dokumentaation tarkastus luovutusmateriaalin tarkastuspalvelut Suomen Erillisverkot Oy:n lopputarkastuksen valvonta raportointi sähkö- tai TATE vastaavalle muu yhteistyö 14

15 5.4 URAKOINTI 5. Prosessimalli by Bandercom Oy Menettelytapoja ja palveluja Urakkamallit: Suunnittele ja toteuta mallinen (erillis)kokonaisurakka mikäli soveltuu kohteen luonteeseen. Avaimet käteen sisätilaratkaisun toteuttamisen tilaaminen Bandercom Oy:ltä voi olla helpoin tapa monissa kohteissa ja lopulta myös edullisin. Urakka voidaan sopia alustavien palveluiden jälkeen tai urakka voidaan sopia ST-mallisena jo rakennushankkeen alussa. Toteutusurakka(erillisurakka) valmiin suunnitelman pohjalta (muu suunnittelutoimisto), erillisurakkana Tilaajalle tai aliurakkana pääurakoitsijalle. Sähkö-tai muun urakan aliurakka. Toteutus ja urakointi aliurakkana, mikäli VIRVE sisällytetty esim. sähköurakkaan. KVR-aliurakka, kokonaisvaltaisen urakoinnin aliurakkana Urakka voidaan tarjota kiinteähintaisena kokonaisurakkana, tavoitehintaurakkana tai muulla, esim. suoriteperusteisena palveluna (mm. aika- ja määräsidonnaiset veloitukset). Varsinaisen sisätilaratkaisun toteuttaminen AINA ammattilaisen tehtäväksi! 6. RAKENTAMISPROSESSI 6.1 URAKKAA EDELTÄVÄT: VIRVE-sisäpeittotarpeen määrittely hankesuunnittelu ja yhteistyö sähkö- ja palokonsulttien ja suunnittelijoiden kanssa mahdollinen VIRVE-asiantuntijayrityksen konsultointi pelastusviranomaisen konsultointi riskianalyysin valmistelu rakennusprojektiin sisällyttäminen VIRVE-asiantuntijayrityksen valinta urakkaa edeltäviin työvaiheisiin (mikäli tarvitaan) urakointia ja toteuttamista edeltävät ja suunnittelua ja toteutusta valmistelevat vaiheet; mittaukset ja raportointi, L1 lomakkeen sisällöt, suunnitelman kommentointi lopullisen suunnitelman tai esisuunnitelman ja urakkasopimusluonnoksen mukaisen toteutuksen kilpailuttaminen tarjous- ja urakoitsijaneuvottelut (mikäli tarvitaan) urakoitsijan valinta urakkasopimuksen solmiminen, maksupostijärjestelyt, välitavoitekysymykset yms. 15

16 6. RAKENTAMISPROSESSI 6.2 URAKAN VALMISTELU: työjärjestys ja aikataulu tarvittavat dokumentit töiden urakoimista ja toteuttamista varten yleiskuva järjestelmäkaaviosta periaatekuvat verkon aktiivilaiteosioista rakennusaikaisien kommunikaatiojärjestelmien toteutus mahdolliset materiaalihyväksynnät ja malliasennukset VIRVE-toistinlaitteen tarveilmoitusprosessin läpikäynti 6.3 URAKAN ERI VAIHEET: kaapelointityöt passiivikomponenttien asennukset (tehonjaot, suotimet, liitostyöt) antenniasennukset aktiivilaitteiden asennukset urakoitsijan vaihekohtaiset oman työn tarkastukset, punakynäversiot, itselleluovutus 6. RAKENTAMISPROSESSI 6.4 URAKAN VALVONTA: osatoteutuksien valvonta mm. maksueriä ja laadunvarmennusta varten välitavoitteiden täyttymisen toteaminen suunnittelijan konsultointi mahdollisen ulkopuolisen valvojan konsultointi 6.5 LAADUNVARMISTAMINEN: Toteuttamisen valvonta, sekä mittaus- ja käyttöönottotarkastukset Muutosdokumentaatiot / ajantasakuvat kiinteistöjen tarpeita varten Päivitetään tarvittavat dokumentit Suomen Erillisverkot Oy:n tarpeita varten Tarvittavat dokumentit ylläpitoa varten 16

17 6. RAKENTAMISPROSESSI 6.6 URAKAN LUOVUTTAMINEN JA HYVÄKSYNTÄPROSESSI Kun sisäverkko on asennettu ja se on valmis käyttöönotettavaksi, mitataan verkko hyväksytyllä mittausjärjestelmällä (vaatimukset on esitetty Suomen Erillisverkot Oy:n asennuskansiossa). Mittaustulokset liitetään asennuskansioon. Asennusyritys ja/tai suunnittelija tarkastaa VIRVE-päätelaitteella, tai muulla analysaattorilla jolla tarvittavat parametrit verkon toimivuudesta voidaan todeta (mm. signaalinvoimakkuus, signaalin laatu ja bittivirhesuhde), mittaamalla verkon toimivuuden jonka tulee täyttää L1- lomakkeessa esitetty vaatimus kuuluvuusalueen laajuudesta ja ohjeet signaalin laadusta. Asennusyritys ja/tai suunnittelija vastaa tilaajalle, että nämä kuuluvuusvaatimukset on täytetty ja esittää tästä mittauspöytäkirjan. Asennusyritys toimittaa valmiin, mittaustuloksilla ja asennuskuvilla täydennetyn sisäverkon asennuskansion Suomen Erillisverkot Oy:lle viimeistään lopputarkastuksen yhteydessä. 6. RAKENTAMISPROSESSI 6.7 HYVÄKSYNTÄPROSESSI - TILAAJA Tilaajan hyväksyntä Työn tilaajan edustaja tarkistaa visuaalisesti, että asennukset, läpiviennit ym. rakennustekniset seikat on tehty tilaajan ohjeen mukaisesti. Asennusyritys ja/tai suunnittelija esittää tilaajalle, että VIRVE-sisäverkon kuuluvuusvaatimukset on täytetty. Mikäli rakennustekniset seikat ja kuuluvuusvaatimukset ovat asianmukaiset, tilaaja hyväksyy työn ja urakkasopimuksessa määrätty taho ilmoittaa Erillisverkot Oy:lle, että VIRVE-sisäverkko on valmis ja tilaa lopputarkastuksen. 17

18 6. RAKENTAMISPROSESSI 6.8 HYVÄKSYNTÄPROSESSI VERKKO-OPERAATTORI Suomen Erillisverkot Oy:n hyväksyntä Suomen Erillisverkot Oy:n edustaja suorittaa valmiille kohteelle lopputarkastuksen. Lopputarkastus ja taajuuden käyttöoikeus tulee tilata Suomen Erillisverkot Oy:ltä. Lopputarkastuksessa tarkastetaan laitteiston asennus, radiotekniset yksityiskohdat sekä todetaan VIRVE-palvelun häiriötön toimivuus kiinteistössä sekä se ettei sisätilaratkaisu aiheuta häiriöitä rakennuksen ulkopuoliseen verkkoon. Lopputarkastuksessa asennusyrityksen tulee esittää sisäverkon asennuskansion mukainen dokumentointi. 6. RAKENTAMISPROSESSI 6.9 HYVÄKSYNTÄPROSESSI - KÄYTTÖÖNOTTAMINEN Suomen Erillisverkot Oy:n hyväksyntä Kun lopputarkastus on tehty ja VIRVE-sisäverkko hyväksytty sekä lopputarkastusmaksu suoritettu, Suomen Erillisverkot Oy antaa luvan laitteiston käyttöönotolle. Laitteiston käyttöönoton yhteydessä verkkolaite liitetään Suomen Erillisverkot Oy:n etävalvontaan, jonka jälkeen laitteisto on virallisesti käytössä. Suomen Erillisverkot Oy toimittaa ilmoituksen hyväksynnästä asennuskansioon merkitylle rakennuttajalle. Asennuksista vastaavan tahon on tiedotettava valmistumisesta pelastusviranomaiselle, mikäli L1-lomakkeeseen on näin kirjattu. 18

19 7. Kustannustehokkuus - VIRVE ja muut radioverkot 7.1 Mahdollisimman tehokas järjestelmän hyväksikäyttö Rakennukseen asennettua VIRVE-verkon kaapelointia (ja antenneja, jos suunnitteluvaiheessa huomioitu) voidaan käyttää tehokkaasti hyväksi toteutettaessa tilan omistajan tarvitsemia omia kommunikaatioyhteyksiä. Samassa verkossa voidaan jakaa niin radiopuhelin-ja ULA-radiosignaali (Esim. Stockmann myymälätilat ja keskustan huoltotunneli) kuin GSM ja langaton lähiverkkokin. Näin päällekkäiset kaapeloinnit jäävät pois ja kustannustehokkuus on huipussaan. Kustannustehokkuus - VIRVE ja muut radioverkot Mahdollisimman tehokas järjestelmän hyväksikäyttö 19

20 LOPPU Kysymyksiä? Kiitos! Pete Peltola 20

Kuuluvuutta sisätiloihin seminaari 26.8.2014

Kuuluvuutta sisätiloihin seminaari 26.8.2014 Kuuluvuutta sisätiloihin seminaari 26.8.2014 Viranomaisverkkojen tarpeet Harri Hilden Virveverkko Oy Suomen Erillisverkot -konserni Konsernin emoyhtiö Suomen Erillisverkot Oy on Suomen valtion kokonaan

Lisätiedot

Kiinteistöjen VIRVE-kuuluvuuden toteuttaminen

Kiinteistöjen VIRVE-kuuluvuuden toteuttaminen Kiinteistöjen VIRVE-kuuluvuuden toteuttaminen 2016 Sisällys 1. Johdanto 3 2. VIRVEn edut kiinteistön omistajalle 3 3. Suositus VIRVE-palvelujen saatavuudesta sisätiloissa 3 4. VIRVE-sisäpeiton vaatimukset

Lisätiedot

Kuuluvuutta sisätiloihin 26.8.2014

Kuuluvuutta sisätiloihin 26.8.2014 Kuuluvuutta sisätiloihin 26.8.2014 Me Bandercomilla uskomme, että ihmisten pitäisi pystyä kommunikoimaan keskenään koska tahansa, missä tahansa, häiriöttömästi ja luotettavasti. Bandercom on omistautunut

Lisätiedot

800 MHz LTE-verkkojen

800 MHz LTE-verkkojen 800 MHz LTE-verkkojen käyttöönotto ja tvvastaanoton varmistaminen Heidi Himmanen Päällikkö, Taajuusvalvonta Antennialan tekniikkapäivä 29.10.2015 Esityksen sisältö 800 MHz operaattoreiden velvoitteet ja

Lisätiedot

HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen

HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen HIKLU Rakenteellinen paloturvallisuus Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita Jarkko Häyrinen 7.2.2012 Sähköverkkoon kytkettävien Sähköverkkoon kytkettävillä palovaroittimilla varustettavat

Lisätiedot

Korjaushankkeen laadun haasteet

Korjaushankkeen laadun haasteet KORJAUSHANKKEEN LAADUN HAASTEET 12.11.2013 Esko Lindblad Valvontapäällikkö, rakennusterveysasiantuntija, rkm Suomen Sisäilmakeskus Oy 1 Case ullakkorakentaminen 5 kerroksinen kerrostalo rakennettu 1920

Lisätiedot

Tervetuloa pohtimaan paloilmoittimia. Toivottaa Kari Koskela@spek.fi

Tervetuloa pohtimaan paloilmoittimia. Toivottaa Kari Koskela@spek.fi Tervetuloa pohtimaan paloilmoittimia Toivottaa Kari Koskela@spek.fi 29.11.2012 Paloilmoittimen toteutus Esisuunnittelu Rakennushankkeeseen ryhtyvä - Toteutuspöytäkirja Suunnittelu Yleensä sähkösuunnittelija

Lisätiedot

ERHE -hanke. Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista. Helsinki 13.11.2007 Jaana Rajakko

ERHE -hanke. Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista. Helsinki 13.11.2007 Jaana Rajakko ERHE -hanke Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista Helsinki 13.11.2007 Jaana Rajakko 19.11.2007 ERHE -hanke Hanke erheellisten paloilmoitusten vähentämiseksi erheellinen paloilmoitus

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TIEDONSIIRTO. Asiantuntijat tukenasi, kun tiedon pitää liikkua

KIINTEISTÖN TIEDONSIIRTO. Asiantuntijat tukenasi, kun tiedon pitää liikkua KIINTEISTÖN TIEDONSIIRTO Asiantuntijat tukenasi, kun tiedon pitää liikkua Kartoitus Suunnittelu Asennus Käyttöönotto, mittaukset ja hyväksynnät KAIKKI KERRALLA OIKEIN Apunasi projektin jokaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Päätehtävät ja roolit Tilaaja päättää Isännöitsijä johtaa taloyhtiötä Projektijohtaja johtaa hanketta Valvoja valvoo

Lisätiedot

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta Hannu Olamo 14.4.2010 Paloilmoittimia koskevat säännökset pelastuslaissa Laitteiden kunnossapidosta nykyistä vastaavat vaatimukset SM:n asetuksenantovaltuutta

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

Yhteiskäyttöisten matkaviestinjärjestelmien sisäantenniverkkojen toteutusvaatimukset

Yhteiskäyttöisten matkaviestinjärjestelmien sisäantenniverkkojen toteutusvaatimukset 1 28.10.2014 versio 1.0 DNA Oy Elisa Oyj TeliaSonera Finland Oyj Yhteiskäyttöisten matkaviestinjärjestelmien sisäantenniverkkojen toteutusvaatimukset 1 Taustaa Viime vuosina muuttuneet rakennusmääräykset

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Kirsi Rajaniemi Palonehkäisyn perinnepäivät, 25.-26.5.2011 Padasjoki 25.5.2011 1.7.2011 voimaan tulevat asetukset VN asetus pelastustoimesta (407/2011) VN asetus

Lisätiedot

Matkaviestinverkkojen sisäantenniverkkojen suunnittelun lähtökohdat

Matkaviestinverkkojen sisäantenniverkkojen suunnittelun lähtökohdat Matkaviestinverkkojen sisäantenniverkkojen suunnittelun lähtökohdat Radiotie Suomi Oy Jouni Pekonen Ficora - työpaja Sisäantenniverkot osana rakennuksen telesuunnittelua Miten varmistamme puhe- ja datapalvelut

Lisätiedot

Tervetuloa! 14.1.2016

Tervetuloa! 14.1.2016 Tervetuloa! 14.1.2016 Viranomaisvalvonta rakentamisessa Maankäyttö- ja rakennuslaki 124 Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia,

Lisätiedot

Sisäverkkojen saneeraus ja viranomaismääräysten huomioiminen taloyhtiöissä

Sisäverkkojen saneeraus ja viranomaismääräysten huomioiminen taloyhtiöissä Sisäverkkojen saneeraus ja viranomaismääräysten huomioiminen taloyhtiöissä Ravintola Nallikari, Oulu 22.9.2015 / Ari Kurkela Julkinen 1 Esityksen sisältö Vanhat sisäverkkomallit Sisäverkot 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Tontin pinta-ala: 2082m2

Tontin pinta-ala: 2082m2 Rakennuslautakunta 23 20.05.2015 Rakennuslupahakemus R2-2015 (6. kaupunginosan korttelin 82 tontti 5, Alppitie 10A, olohuoneen ja eteistilan laajennus ja muutos sekä terassin laajennus, lupaa haetaan jo

Lisätiedot

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen Puitesopimus Keski-Suomen työpajoilla tapahtuvaa nuorisoasteen koulutuksena toteutettavaa opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opintojaksojen suorittamista koskien Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

Terveisiä Teille tuleville rakentajille Vuoreksen asuntomessurakentajilta

Terveisiä Teille tuleville rakentajille Vuoreksen asuntomessurakentajilta Terveisiä Teille tuleville rakentajille Vuoreksen asuntomessurakentajilta Suunnitteluvaihe lukitsee käyttökustannukset 90%:sti Lämmitysjärjestelmiä kannattaa puntaroida, kuinka paljon lisäkilkkeitä siellä

Lisätiedot

Luotettava Laatutyömaa

Luotettava Laatutyömaa Luotettava Laatutyömaa Rakentamisen Laatu RALA ry Suomen Tilaajavastuu Oy Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto Lähtökohtana harmaan talouden ja rakentamisen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh 22.09.2016 Sivu 1 / 1 3883/2016 02.05.00 37 Taksat ja maksut Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh. 09 816 26840 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Johtokunta

Lisätiedot

Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti

Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Mistä hyvät rakennushankkeet on tehty RATUKE SEMINAARI Helsinki Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Milko Tietäväinen Rakennuttamispäällikkö Tampereen kaupunki T A M P E R E E N K A U P U N K I 1

Lisätiedot

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari 6.-7.2.2012 Rakennusvalvonnan ja pelastusviranomaisen roolit rakennusluvan vastaisen käyttötarkoituksen yhteydessä Hotelli Kuninkaantie 7.2.2012 Jussi Rahikainen

Lisätiedot

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE Pyydämme palauttamaan täytetyn lomakkeen osoitteeseen laatu@chamber.fi. Tarkastettava tilintarkastaja Laaduntarkastaja Laadunvalvontajärjestelmän kartoitus

Lisätiedot

Viestintäviraston näkemys sisätilakuuluvuusasioihin. Jukka Pihonen / Taajuusvalvonta / Viestintävirasto

Viestintäviraston näkemys sisätilakuuluvuusasioihin. Jukka Pihonen / Taajuusvalvonta / Viestintävirasto Viestintäviraston näkemys sisätilakuuluvuusasioihin Jukka Pihonen / Taajuusvalvonta / Viestintävirasto Kuuluvuusongelmien tausta Nykyään kiristyneet energiatehokkuusvaatimukset ovat johtaneet siihen, että

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (1) 53 Asianro 2888/10.03.00/2013 Oikaisuvaatimus / rakennustarkastaja Esa Koposen päätös 26.11.2012 1067 / osittaiset loppukatselmukset 26.3.2013 ja 2.4.2013 / 8-49-12

Lisätiedot

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo HUS-suunnittelijaseminaari 18.9.2014 Kari Kaleva / Granlund Oy Esityksen sisältö Uudet suunnitteluvaiheet Taloteknisen tehtäväluettelon rakenne Avoimen rakentamisen

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

Äänievakuointilaitteiden vaatimukset ja markkinavalvonta. Karoliina Puolanne Äänievakuointistandardien julkistamistilaisuus

Äänievakuointilaitteiden vaatimukset ja markkinavalvonta. Karoliina Puolanne Äänievakuointistandardien julkistamistilaisuus Äänievakuointilaitteiden vaatimukset ja markkinavalvonta Karoliina Puolanne 15.12.2009 Äänievakuointistandardien julkistamistilaisuus Tukesin markkinavalvonta Tukesin pelastustoimen laitteet ja CE-merkityt

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

URAKKAMUODOT JA VALVONTA

URAKKAMUODOT JA VALVONTA URAKKAMUODOT JA VALVONTA Valvojakurssi Hannu Äystö Hankkeen toteutusmuoto 2 Toteutusmuodolla tarkoitetaan hankkeen toteutustapaa Rakennuttamis-, suunnittelu- ja rakentamispalveluiden hankintatapa Tilaaja

Lisätiedot

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen Toimivuutta ja turvaa katolle Katse kattoon REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki 6.4.2016 Jari Suuronen Nordic Waterproofing Group Liikevaihto n. 200 M Henkilöstöä n. 650 Valmistusta Suomessa, Ruotsissa

Lisätiedot

Luotettava Laatutyömaa

Luotettava Laatutyömaa Luotettava Laatutyömaa Rakentamisen Laatu RALA ry Suomen Tilaajavastuu Oy Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto Luotettava Laatutyömaa Alan järjestäytyneet

Lisätiedot

Orbion Consulting Kuuluvuuden toteutus asuinkerrostalossa Rakennusfoorumi Seppo Seitsonen, p ,

Orbion Consulting Kuuluvuuden toteutus asuinkerrostalossa Rakennusfoorumi Seppo Seitsonen, p , Orbion Consulting Kuuluvuuden toteutus asuinkerrostalossa Rakennusfoorumi 1.11.2016 Seppo Seitsonen, p.050 566 8200, seppo.seitsonen@orbionconsulting.fi Sisäantennijärjestelmä - Matkaviestinverkot Yhteinen

Lisätiedot

Ajankohtaista säädöksistä

Ajankohtaista säädöksistä Ajankohtaista säädöksistä Kirsi Rajaniemi Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivä pelastustoimen laitteista, Tukes 8.-9.11.2011 Sisältö Voimassa olevat asetukset ja laitteita koskevat pelastuslain säännökset

Lisätiedot

VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ

VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 1 TURUN LVI-TEKNIIKKA OY Kähärlänkuja 13 20100 Turku p. 040 5013391 VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA KAARINA TYÖSELITYS LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 2 LVI-TYÖSELITYS LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN VENTTIILIASENNUKSET,

Lisätiedot

Pelastuspäällikkö Petri Talikka

Pelastuspäällikkö Petri Talikka Pelastuspäällikkö Petri Talikka AIHEALUEET Keskeiset hoitolaitoksien paloturvallisuutta koskevat säädökset, mm.: Pelastuslaki Laki pelastustoimen laitteista Suomen rakentamismääräyskokoelma muut määräykset

Lisätiedot

Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen

Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen Esteettömyyskartoittajatapaaminen 21.10.2016 Tampere Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen Niina Kilpelä esteettömyysasiantuntija, arkkitehti (SAFA) Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE p.

Lisätiedot

Tuetun maatilarakentamisen erityisehdot

Tuetun maatilarakentamisen erityisehdot Tuetun maatilarakentamisen erityisehdot 2015-2020 Frami B 19.5.2015 Seinäjoki 19.5.2015 Tapani Kaipio Tuetulla rakentamisinvestoinnilla tarkoitetaan maatalouden tuotantotoimintaan käytettävän rakennuksen,

Lisätiedot

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta Hankintayksikkö Oulun kaupunki/rakennusvalvonta y-tunnus: 0187690-1 Solistinkatu 2, Oulu, PL 83,

Lisätiedot

Energiatehokkuutta poistoilmalämpöpumpulla

Energiatehokkuutta poistoilmalämpöpumpulla Energiatehokkuutta poistoilmalämpöpumpulla Taloyhtiöiden energiaratkaisut 09.10.2014, Jyväskylän kaupunginkirjasto DI Petri Pylsy Rakennuksen lämpöenergiatase Tyypilliset suomalaiset 50-70-luvun asuinkerrostalot

Lisätiedot

Uloskäytävät ja lukitukset

Uloskäytävät ja lukitukset 2014 Uloskäytävät ja lukitukset Päijät-Hämeen pelastuslaitos 25.11.2014 Sisältö 1. Yleistä... 2 2. Uloskäytävien vähimmäisleveys... 2 3. Kulkureitin pituus... 3 4. Uloskäytävien merkitseminen ja valaiseminen...

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet

Rakentamisen uudet velvoitteet Rakentamisen uudet velvoitteet Lain tarkoitus ja tavoite Reaaliaikaisen kokonaiskuvan luominen yrityksistä ja työntekijöistä Tietojen avulla voidaan käsitellä, arvioida ja määritellä asiakkaiden verotusstatusta

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön määräys A:60

Sisäasiainministeriön määräys A:60 Sisäasiainministeriön määräys A:60 Paloilmoittimien hankinta, asennus, käyttöönotto, huolto, ja tarkastus SISÄLTÖ 1 Soveltamisala 2 Määritelmät 3 Paloilmoittimen määrittelyt 3.1 Perusmäärittelyt 3.2 Muut

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUS MAANALAISISSA TILOISSA

PALOTURVALLISUUS MAANALAISISSA TILOISSA PALOTURVALLISUUS MAANALAISISSA TILOISSA Esko Mikkola ja Tuomo Rinne VTT Copyright VTT LÄHTÖKOHTIA Maanalaisissa tiloissa tulipalo on erityisen vaarallinen: Poistuminen hidasta (pitkät etäisyydet, nousut,

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Pelastuslaitos 48/2014 07.11.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Pelastuslaitos 48/2014 07.11.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) 68 Poistumisturvallisuuden arviointi / Barnavårdsföreningen i Finland r.f., Stenbäckinkatu 7 HEL 2014-009245 T 09 00 00 Poistumisturvallisuusselvitys 18.7.2014 Päätös

Lisätiedot

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 15.10.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Mitkä ovat rakennushankkeen keskeiset osapuolet? Mitkä

Lisätiedot

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN As Oy Säästökenno SISÄLTÖ 1.... 3 2. ASENNUSPAIKKA... 3 3. KONDENSSI... 3 4. ÄÄNIARVOT... 4 5. LÄMPÖKUORMA... 4 6. LÄPIVIENNIT... 4 7. SÄHKÖTYÖT... 5 8. LAITTEISTON HUOLTO JA

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy / TP 4.3.2010

Onnettomuuksien ehkäisy / TP 4.3.2010 1 Ohje on laadittu yhteistyössä; Helsingin pelastuslaitoksen, Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa Itä-Uudenmaan pelastuslaitos;

Lisätiedot

Taloyhtiön korjaustarpeisiin 2000-luvun ratkaisut

Taloyhtiön korjaustarpeisiin 2000-luvun ratkaisut Rakennuttamisen Rakentaminen ammattilainen ammattina avuksesi! Uudenmaan Projektinjohtopalvelun kuvaus Taloyhtiön korjaustarpeisiin 2000-luvun ratkaisut Tekniikantie 12 Vaihde 020 779 0010 myynti@upj.fi

Lisätiedot

Yhteiset kokoukset ja toimitukset

Yhteiset kokoukset ja toimitukset Yhteiset kokoukset ja toimitukset Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Työmaakokoukset Työmaakokouksen tarkoituksena on luoda kontakti osapuolten kesken todeta työmaan tuotannon tila tutkia onnistuneen lopputuloksen

Lisätiedot

Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan?

Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan? Monttumaanantai, 18.5.2015 Annina Peisa, Lemminkäinen Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan? Maansiirto 8/1983 Vastuu kaivantotyön turvallisuudesta kuuluu hankkeen kaikille osapuolille Rakennuttaja

Lisätiedot

RT 80285 TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA. Hanke Nro. Rakennuskohde Naantalin sataman laiturin nro 20 ramppien peruskorjausurakka

RT 80285 TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA. Hanke Nro. Rakennuskohde Naantalin sataman laiturin nro 20 ramppien peruskorjausurakka elokuu 2001 korvaa RT 80233 1 (5) TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA Hanke Nro Rakennuskohde Naantalin sataman laiturin nro 20 ramppien peruskorjausurakka Tilaaja Naantalin kaupunki, Ympäristövirasto

Lisätiedot

Maanalaiset johdot ja putket sähköiseen rekisteriin

Maanalaiset johdot ja putket sähköiseen rekisteriin Maanalaiset johdot ja putket sähköiseen rekisteriin Verkkotietojärjestelmät ja kaivulupa.fi Kirmo Uusitalo Teknologiajohtaja, Keypro Oy Kirmo.uusitalo@keypro.fi 1 Keypron tuotteet ja palvelut Verkkotietojärjestelmät

Lisätiedot

TAPRE JA URAKKAOHJELMAN LAADINTA

TAPRE JA URAKKAOHJELMAN LAADINTA JA URAKKAOHJELMAN LAADINTA VERSIO 30.6.2014 TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI Tampereen kaupunki -ohje 06 30.6.2014 2 (8) -TUOTE: JA URAKKAOHJELMAN LAADINTA Kuka tekee Kenelle ja mihin

Lisätiedot

Antennijärjestelmät, ST-käsikirja 12

Antennijärjestelmät, ST-käsikirja 12 Antennijärjestelmät, ST-käsikirja 12 Tuotenumero: 412107 59,00 (+ alv 10%) normaalihinta 44,25 (+ alv 10%) jäsenhinta Tähän Tietotekniset järjestelmät -kirjasarjaan kuuluvaan ST-käsikirjaan on koottu käytännön

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

UUSI SAIRAALA. Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat. Matti Häyrynen 14.12.2012

UUSI SAIRAALA. Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat. Matti Häyrynen 14.12.2012 UUSI SAIRAALA Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat Matti Häyrynen 14.12.2012 Tehtäväksianto työryhmälle Ryhmä tarkastelee elinkaarimallin eri vaihtoehtoja ja niiden rahoituksen vaihtoehtoja

Lisätiedot

Rakennusaikainen kosteuden hallinta eli rakentamisen kuivaketju rakennusvalvonnan näkökulmia

Rakennusaikainen kosteuden hallinta eli rakentamisen kuivaketju rakennusvalvonnan näkökulmia Rakennusaikainen kosteuden hallinta eli rakentamisen kuivaketju rakennusvalvonnan näkökulmia Hannu Mönkkönen tarkastusinsinööri TAVOITTEENA TURVALLINEN JA TERVEELLINEN RAKENNUS Rakennuksen kosteuslähteet

Lisätiedot

PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO IM-MANAGERILLE Versio 1.0

PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO IM-MANAGERILLE Versio 1.0 Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt Projektipankki-tehtäväluettelo 1 (9) PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO IM-MANAGERILLE Versio 1.0 1. Omien tietojen päivitys ja ylläpito 2. Koulutus- ja konsultointipalvelut

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

Kuuluvuusongelmat uudis-ja korjausrakentamisessa

Kuuluvuusongelmat uudis-ja korjausrakentamisessa Kuuluvuusongelmat uudis-ja korjausrakentamisessa Kuuluvuuden heikentymisen syyt Energiatehokkuutta tavoiteltaessa rakennusten lämpöeristäminen on mennyt niin pitkälle, että mobiiliverkon kuuluvuus on talojen

Lisätiedot

KUNKUN PARKIN TOTEUTUKSEN JA OPEROINNIN KILPAILUTUKSEN PERIAATTEET/TAVOITTEET JA LAAJUUS

KUNKUN PARKIN TOTEUTUKSEN JA OPEROINNIN KILPAILUTUKSEN PERIAATTEET/TAVOITTEET JA LAAJUUS KUNKUN PARKIN TOTEUTUKSEN JA OPEROINNIN KILPAILUTUKSEN PERIAATTEET/TAVOITTEET JA LAAJUUS Kunkun parkki keskustan kehittämisohjelmassa Kunkun parkin pysäköinti- ja huoltolaitoksen rakentaminen toteuttaa

Lisätiedot

AVATER-loppuseminaari : Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys

AVATER-loppuseminaari : Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys AVATER-loppuseminaari 16.11.2016: Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys Tero Marttila, TTY Jommi Suonketo, Paavo Kero, Petri Annila Esityksen sisältö Tausta (ja tulevaisuus/tavoitteet) Määrittelyt

Lisätiedot

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo ETU SEMINAARI 10.5.2012 Helsinki, Säätytalo Terveydenhuolto osana tulevaisuuden laatujärjestelmiä ja auditointeja Tuija Lilja Kehityspäällikkö, laatutoiminnot SAARIOINEN OY Tuotantoeläinten terveydenhuolto

Lisätiedot

PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA

PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA PELASTUSOSASTO PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA Valmiusjohtaja Janne Koivukoski Sisäasiainministeriö Pelastusosasto Öljyntorjuntaprojektin (SÖKÖ) julkistamistilaisuus Kotka 6.3.2007 PELASTUSTOIMEN LAINSÄÄDÄNTÖÄ

Lisätiedot

ÄÄNIEVAKUOINTIJÄRJESTELMIEN

ÄÄNIEVAKUOINTIJÄRJESTELMIEN ÄÄNIEVAKUOINTIJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖ OSANA PALOILMOITINTA ERHE-hanke koulutuspäivä 1..010 Jarkko Häyrinen, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos TOIMINNALLINEN PALON MITOITUS Toiminnallisessa palon mitoituksessa

Lisätiedot

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus OHJE 1 (5) 31.8.2011 rev2 LUOVUTUSKANSIOT JA HUOLTOKIRJA Luovutuskansiot Luovutuskansioita luovutetaan Tilaajalle 3 sarjaa. Ennen Tilaajalle luovutusta kansiot toimitetaan suunnittelijoille tarkastusta

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA, PALOTARKASTUKSET JA POIKKEUSTILANTEET

PELASTUSSUUNNITELMA, PALOTARKASTUKSET JA POIKKEUSTILANTEET PELASTUSSUUNNITELMA, PALOTARKASTUKSET JA POIKKEUSTILANTEET Lähteet: Maatilojen palontorjunta, FK Finanssialan Keskusliitto http://www.satapelastus.fi/onnettomuuksienehkaisy/valvontatoiminta.html Valvontapäällikkö

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

Omakotitalon rakentajanopas

Omakotitalon rakentajanopas opas Omakotitalon rakentajanopas Muistathan, että rakennuslupa tulee hakea vuoden kuluessa kunnan tontin varaamisesta, ja rakentaminen tulee aloittaa kolmen vuoden kuluessa luvan myöntämisestä. Asiantuntijat

Lisätiedot

JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN

JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN Hankintasuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. RAKENNUTTAMINEN 3. SUUNNITTELU 4. TOTEUTUS 5. VIRANOMAISET 6. TOTEUTUSMUODON VALINTA 7. SUUNNITTELUMUODOT

Lisätiedot

Theseus ja rajatun käytön aineistot

Theseus ja rajatun käytön aineistot Theseus ja rajatun käytön aineistot Theseus-seminaari, 26.4.2016 Jyrki Ilva, jyrki.ilva@helsinki.fi Lähtökohta : mistä on kyse? Julkaisuarkistossa ensisijaisesti vapaasti saatavilla olevia aineistoja Miten

Lisätiedot

Aluesaneeraus vesilaitoksen näkökulmasta

Aluesaneeraus vesilaitoksen näkökulmasta Aluesaneeraus vesilaitoksen näkökulmasta Esityksen sisältö: HS-Veden esittely aluesaneeraushankkeiden taustaa kilpailutusmenettelyt aluesaneeraushankkeiden ominaispiirteitä HS-Veden aluesaneeraushankkeet

Lisätiedot

Rakentajan info. Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä. RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti

Rakentajan info. Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä. RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti Rakentajan info Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti 12.9.2016 Suunnittelun lähtökohtia Rakennus tulee suunnitella aina paikkaansa Maasto-olosuhteet,

Lisätiedot

Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka

Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka Anu Puttonen vs. tarkastusinsinööri 1 Valvontavastuut Pelastuslaitos Poliisi Tukes Raja Luokan 2 ja 3 ilotulitteet (kuluttajailotulitteet) Yksityishenkilön järjestämä

Lisätiedot

NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella

NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.5.2015 COM(2015) 209 final Embargo vista Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS V A R M I S T A S Ä H K Ö T U R V A L L I S U U S K Ä Y T Ä A S E N N U K S I S S A A M M A T T I L A I S T A VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS KÄYTÄ ASENNUKSISSA AMMATTILAISTA Kiinteitä sähköasennuksia saavat

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS 25.6.2008 Sakari Aalto 2 MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

( Taiteilija ), henkilön nimi, Y-tunnus. ( Tilaaja ), Y-tunnus. Yhteyshenkilön nimi: Yhteystiedot: Katuosoite: Sähköpostiosoite: Pankkitili IBAN:

( Taiteilija ), henkilön nimi, Y-tunnus. ( Tilaaja ), Y-tunnus. Yhteyshenkilön nimi: Yhteystiedot: Katuosoite: Sähköpostiosoite: Pankkitili IBAN: Mallisopimuspohja Lukijalle ja käyttäjälle Tämä mallisopimus on malli taideteoksen tilauksessa käytettävästä sopimuksesta. Se tähtää yleispätevyyteen ja keskimääräisyyteen, eikä siksi välttämättä sellaisenaan

Lisätiedot

PALVELUMME. Arvon rakentaja. RAKENNUTTAMINEN Rakennushankeiden johtamista pitkällä kokemuksella

PALVELUMME. Arvon rakentaja. RAKENNUTTAMINEN Rakennushankeiden johtamista pitkällä kokemuksella Yritysesite PALVELUMME RAKENNUTTAMINEN Rakennushankeiden johtamista pitkällä kokemuksella Arvon rakentaja Olemme rakennuttamisen konsultointia ja teknisen edunvalvonnan palveluja tuottava yritys. Toimimme

Lisätiedot

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 Antero Oksanen Ville Laine Kim Kaskiaro CC LAKIMIESLIITON KUSTANNUS 2010 Helsingin Kamari Oy ja tekijät ISBN 978-952-246-015-8 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

Sivu-urakan alistaminen

Sivu-urakan alistaminen Sivu-urakan alistaminen Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Yhteisen työmaan sopimussuhteet KÄYTTÄJÄ RAKENNUTTAJA SUUNNITTELIJAT PÄÄURAKOITSIJA URAKKASOPIMUS ALISTUSSOPIMUS ILMANV. SÄHKÖ PUTKI MUUT Talonrakennusteollisuus

Lisätiedot

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus. urakkaneuvotteluissa ja sopimuksissa. Asiamies Karri Kivioja 12.5.2014 Vantaa

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus. urakkaneuvotteluissa ja sopimuksissa. Asiamies Karri Kivioja 12.5.2014 Vantaa urakkaneuvotteluissa ja sopimuksissa Asiamies Karri Kivioja 12.5.2014 Vantaa Urakkatiedot Tilaajan velvollisuus antaa urakkatietoja on jokaisen tilaajan itsensä vastuulla myös ilman erillistä sopimista.

Lisätiedot

Tuotemallinnus tuottavuus- ja kilpailutekijänä Suomen buildingsmart toiminnan käynnistysseminaari

Tuotemallinnus tuottavuus- ja kilpailutekijänä Suomen buildingsmart toiminnan käynnistysseminaari Tuotemallinnus tuottavuus- ja kilpailutekijänä Suomen buildingsmart toiminnan käynnistysseminaari Keskiviikko, 31.1. 2007 Spektri, Otaniemi Reijo Hänninen, toimitusjohtaja Insinööritoimisto Olof Granlund

Lisätiedot

Radiotaajuuspäivät. Tuulipuistojen vaikutus antenni-tv-näkyvyyteen. Teppo Ahonen/Digita 20.11.2014

Radiotaajuuspäivät. Tuulipuistojen vaikutus antenni-tv-näkyvyyteen. Teppo Ahonen/Digita 20.11.2014 Radiotaajuuspäivät Tuulipuistojen vaikutus antenni-tv-näkyvyyteen 20.11.2014 Teppo Ahonen/Digita Esityksen sisältö 1. Tausta Tuulivoimapuistojen rakentamistilanne Digitan tekemät mittaukset ja selvitykset

Lisätiedot

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle Jussi Kuusela Amplit Oy 17.5.2016 YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN HISTORIA 1895 Arkkitehtiklubi hyväksyi kaavakkeen käytettäväksi yleisesti rakennusurakoissa

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Laadukas sisäverkko monipuolisten viestintäpalvelujen perusta. Viestintämarkkinapäivä Ohjaus-ryhmän päällikkö Jukka-Pekka Juutinen

Laadukas sisäverkko monipuolisten viestintäpalvelujen perusta. Viestintämarkkinapäivä Ohjaus-ryhmän päällikkö Jukka-Pekka Juutinen Laadukas sisäverkko monipuolisten viestintäpalvelujen perusta Viestintämarkkinapäivä 8.10.2013 Ohjaus-ryhmän päällikkö Jukka-Pekka Juutinen Laadukas sisäverkko monipuolisten viestintäpalvelujen perusta

Lisätiedot