KOULUASIOISTA PÄÄTTÄVILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULUASIOISTA PÄÄTTÄVILLE"

Transkriptio

1 O KOULUASIOISTA PÄÄTTÄVILLE 11 aluainme kiinnittää luiomion siihen, että ii itossopimuksen ehtoihin on kirjattu, sivistyspalvel uiden säilyminen l uupovaarassa lähipalvel mia. Koulutoi mihan on sivistyspalveluiden oleellisin osa, joten sopimuksen perusteella se tulee säilyttää täällä. Olemme keränneet adressin koulun säilyttämisen puolesta. Siihen on kertynyt 204 nimeä ja meillä on oppilaiden vanhemniilta keräuyjä perusteita luupovaaran koulun puolesta. \ lieleen sieltä jäivät muutamat komnmentit: En halua, että lapseni tarvitsee matkustaa tunteja päivässä koulumatkoihin, riittää kun aikuiset matkustavat töihin km päivässä O Eikö ole aina turvallisempaa (sekä halvempaa) että muutama aikuinen matkustaa eikä suuri joukko lapsia Pitkät koulumatkat tekevät syrjässä asumisen lähes mahdottomaksi lapsiperheille Onko larkoi tuskin tehdä perheiden asuminen liitosal ueilla käytännössä mahdottomaksi vai miksi juuri entiset itosalueem joutuvat kärsimään säästöistä enemm nän kuin kantakaupungin alue? 1uupovaaran viimeinen kyläkoulu vietiin Koverosta viime vuonna ja siinä vaiheessa annettiin ymmärtää. että sillä hinnalla saadaan pitää vläkoulu. i Voimmeko luottaa siihen, että asiaa valmistellessa sitä tarkastellaan sektorimal lia laajemmin: onko koululoimen hudi etissa säästöltä näyttävä säästöä myös kokonaistaloudessa? Onko laskelmissa huomioitu esimerkiksi ne alstanmnlkset. jotka syntyvät tyhjilleen jäävien koulutilojen ylläpidosta ja parakkien ja muiden uusien tilojen tarpeesta siellä, missä oppilasinälirät vastaavasti kasvavat, sekä niuut tilapalvelukulut? Entä onko arvioitu sosiaali ja terveystoimessa lisääntyvien kustannusten summaa, kun oppilaat siirtyvät yhä isompiin vksiköihin eivätkä opettajilla ole mahdollisuutta tuntea oppilaitaan samalla tapaa kuin pienemmissä kouluissa ja 1 uokissa sekä sitä myötä kasvava koulupsykologien ja kuraattorien tarve? Lasten pitenevälle päivälle ei hintaa lasketa. mutta mitkä kulut kaikkineen syntyvät kuljetuksisla? Inhimilliset tarpeet ja hyvin tai pahoinvointi jäävät askelmien ulkopuolelle, mutta taloudellisia vaikutuksia arvioitaessa tulisi olla halua ja kykyä pitkän tähtäimen laskelmiin. i iedustelemmekin millaisia kokonaisvaltaisia laskelmia Joensuun kaupungin koulupälitöksistä on tehty? llaluaisimme myös tietää millaisia selvityksiä Joensuussa on tehty aiempien lamojen kouluja koskeneiden säästötoimenpiteiden pitkän juoksun toteutuneista taloudellisista ja muista vaikutuksista? Saamamme käsityksen mukaan tämä yläkouluvalmistelu on kouluverkkoratkaisuja laadittaessa valmistumassa vii mneisenä. Olisi erittäin tärkeää, että kaikki kouluraikaisut käsiteltäisiin kokonaisuuksina, koska aakoul uraikaisuja perustellaan usein yläkouluratkaisuilla. Y hteniiiskoulun verralon etu on. että samat Opettajat Voi at opettaa oppi laita läpi sekä ala että v lilasteen ja se mahdollistaisi myös erimyisopettajien käyttämisen paitsi perusktiltmmi, myös esikoulun ja päivähoidon tarpeisiin. Oppilaat tulevat opettaj i lie yhtenäiskoulussa myös kovin tutuiksi ja moni asia oli helpompi hoitaa kuin suuremumnissa kouluissa tai eri 1lisillä ylä ja ala astei Ilo, moni asia havaitaan nopeanlmin ja voidaan \ arhaisemmn Iii myös puuttua ja vaikuttaa. [uupovaaran yhtenäiskoulun kaltai tien yhteisöl 1 isyys on sw.imuiaioiu \ ui imavara. Käsi tvksemmne mukaan jo nyt 01 uupovaaral km ja Ki i hielysvaaralla on yhteisiä kieltenopeilaj km j a niiden osni tul opeiussuunnitelinal tehdäiinkin jo yhteistyötä. ()petustunnit on soviteltu niin, että samat opetlaal voivat loi via nmolemtui 1km ylä koultu 1 la. 1.isäksi jo tällä hetkellä koululla käy kiertävä uskonnonopettaja ja myös :ervevdenlmoilajan vasitiiml km on useampi koulu. Saamamme y mmärryksen mukaan henl i löluintuu omi m umi iihiiim järjesiely n ihan myönteisesti. ( )nko olisiko mahdollista nykyistä enenumniin käyttää samoja pe tta ia sekä luupovaarassa cliii Ki ihtel ysvaarassa? 1. uokanopettaj athan ovat tänä päi vänii varsin osaavia ja ovat usein opiskelleet 1 isäaineita. 01 isihan hul 1 ua jiittää till lainen resurssi hyödyimtiimniittä! Voisi iimne ottaa selviieu l:uj

2 esimerkkiä Savonlinnasta, jossa jo on alettu käyttää samoja aineenopettajia eri kouluilla. Olisi me ärjestely. jossa opettajat liikkuvat koulujen välillä, verrattomasti parempi lasten kannalta, mutta jos asiaa tarkastellaan pelkkien eurojen valossa, niin tuleehan myös huomattavasti halvemmaksi Ii ik utel la j ui takin opettajia kuin ensin tyhjentää toimiva koulurakennus ja silti pitää huolta tästä tyhj illeen jltävlistä rakennuksesta. järjestää sitten uutta koulutilaa siirrettäville oppilaille heidän uudessa koulussaan ja lisäksi kuljettaa koko lapsi joukkoa päivittäin. JoeiISULIhan voisi näyttää kansallista esimerkkiä ja tehdä pioneerityön koulujen välistä yhteistyötä kehittämällä säilyttäen kyläkouluja! Y läkoulun lakkauttamisella olisi myös nionia laaj empia. suurta huolestumista herättäviä seurauk sia. iulmpo\ aara on aina ollut yrittäjäpitäjä ja tälläkin hetkellä paikkakunta tarjoaa monia työpaikkoja. \äistä esimerkkeinä Hopearinne. Hukka Design. Karelia Parkett ja Ouneva Group. Jos koulu lakkauieiaan. kuimika pian työntekijät muuttavat perheineen koulujen perässä muualle ja miten sitten käy näille yrityksille? Tai.uinka pian vläkoulun lakkauttamisen jälkeen vuorossa olisi esimerkiksi kiijaston sulkeminen? 1 uupovaaralainen voima ja yhteisöllisyys on harvinaislaatuista; harvalla paikkakunnalla saadaan jäi eslöpuolella ralkootyöllä niin palj on aikaiseksi kuin täällä. Pidämme esimerkiksi lasten harrastuksista huolia vapaaehtoisvoimin. Tuntuisi kohtuulliselta, että lapset voisivat saada kaupungin toimesta käydä edes peruskoulun lähialueellaan. laluamme muistuttaa päättäjiä siitä, että YK:n lapsen oikeuksien sopimus sekä MLL:n kannanotto asiaan olisi syytä pitää punaisena lankana lasta koskevista asioista päätettäessä. On huomattavaa, että sitoutuessaan kyseiseen sopimukseen Suomi on myös jui idisesti velvoitettu noudattamaan sitä. Päätökset. ja eritoten koulupäätökset. tulee tehdä tietoon perustuvan lapsivaikutusten arvioinnin pohjalta ja pyvdlimmek in miähdäksemine tästä tehdyn arvion. Tietävätkö päättäjät tai muut kansalaiset, että lapsen oikeuksien komitea on toistuvasti esittänyt huolensa siitä, että Suomessa ei ole ymmärretty, mitä lapsen edulla tarkoitetaan eikä elvoitetta ole sovellettu lapsiin liittyvissä lainsäädäntö, hallinto ja oikeudenkävntiasioissa sekä lapsia \oske\ issa ja iapsiin vaikuttavissa toimintapoliti koissa. ohjelmissa ja liankkeissa. 1 laluaisimme. että koulupäiitöksiä tehtäessä kuultaisiin myös Perheiden kokeinusasiantuntijamielipiteitä ja tiedustelemme miten ja milloin tällaista keskustelua on tarkoitus j ärjestää. Ohessa on liitteenä paikallislehtiin toimittamamme vetoomus Tuupovaaran yläkoul un säi lyttäni isen puolesta sekä kcräiimämme adressin nimilista. Liitteenä on myös koululaisten vanhemmilta saamammue vläkoulun!akkunttamisajatusta koskevat palautelaput. Aiheesta on myös ilmestynyt jutut Karjalaisessa ,2013 ja >oostan Sanomissa. Yhteistvöhaluisin terveisin 1 umipuvaaran yhtenliiskoul un vanhempai nyhdistyksen ja koululaisten perheiden puolesii 1 uupovaaran koulun vanhenipainyhdistyksen puheenjohtaja puhelin: 04( sposti teija.homnaneni)jotwire.fi

3 ensimmäiseksi otettava huomioon lapsen etu. Muita sopimuksessa määriteltyjä valtion lapsen näkemysten kunnioittaminen. vastuu niiden toteutumisesta. Sopimus siis sitoo valtiota paitsi moraalisesti, myös oikeudellisesti. jossa käydään perusteellisesti läpi lapsille kuuluvat oikeudet ja asetetaan valtiolle ensisijainen vetoomus YK:n lapsen oikeuksien sopimus on kaikkia alle 18vuotiaita lapsia koskeva ihmisoikeussopimus. Sopimus lepää sen kivijalan päällä, että lasta koskevia päätöksiä tehtäessä on aina velvoitteita on mm. taata syrjimättömyyden toteutuminen ja lapsen oikeus kehittymiseen sekä On aika toden teolla tarkastella tehdäänkö koulupäätöksiä näiden periaatteiden pohjalta. Tulevatko kaikki Joensuun alueen lapset, asuinpaikasta riippumatta, kohdelluiksi samanarvoisesti? Syrjimättä niitä, jotka eivät ehkä asu eivätkä käy koulun kantakaupungin välittömässä Tuupovaaran koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Sekä kaikkiin vanhempiin: mietitään Tuupovaaran yhtenäiskoulun todellista merkitystä lapsillemme perheiden eriarvoisuutta. päätöstensä seurauksista, vaikka säästöjen kohteiksi joutuneet lapset niitä käytännön seurauksia Säästät ja raha valitettavasti näyttävät usein painavan eniten ja lasten etujen pienempi ääni jää läheisyydessä? Mielestäni lapsilla tulisi olla oikeus elämään ja kehitykseen kotinsa lähellä, omassa tutussa ja turvallisessa ympäristössään ja ilman kohtuuttomiksi venyviä koulukuljetusaikoja. TUUPO VAARAN YLÄKOULUN SIIRÄMISAIKEISTA päättäjille sekä kaikille vanhemmille Tuupovaaran yhtenäiskoulun kohtalon niiettimiseksi Mielestäni lastemme tulisi olla yhtä arvokkaita asuivatpa he missä päin Joensuuta tahansa. Myös kuntaliitosten jälkeisessä päätöstenteossa on tärkeää huolehtia siitä, että kaikkien päätösten tulee olla tasaarvoisia yhteisalueen kaikille asukkaille. Vai onko kuntaliitosten jälkeen tarkoitus erilaisilla päätöksillä pikkuhiljaa pakottaa kaikki alueen asukkaat siirtymään kantakaupungin läheisyyteen? Tämäkin on kyllä kieltämättä käynyt mielessä. Onko lasten edun huomioinen ja sen ensisijaisuus ollut ohjenuorana koulukeskusteluja käydessä? kuulematta vaikka tosin aivan varmasti lapsen elämän perusteiden, kuten lähikoulun turvaaminen on väistämättä myös se taloudellisin ratkaisu, jos asioita kyetään tarkastelemaan sektoreiden sijaan suurina kokonaisuuksina ja kuluvaa valtuustokautta pidemmällä aikajanalla. Päätökset, ja eritoten koulupäätökset, on tehtävä tietoon perustuvan lapsivaikutusten arvioinnin pohjalta; epäilen sen valitettavasti jäävän usein tekemättä. Vai onko lapsia itseään tai vanhempia heidän etujensa valvojina kuultu asiasta? Tuupovaaran koulun vanhempainyhdistys haluaa helpottaa asiaa ja laittaa viikolla 51 Tuupovaaran lasten koteihin kyselyn asiasta. Kyselyllä haetaan myös lasten mielipidettä, Koska heidän näkemyksensä täytyy tulla kuulluksi: hehän sitten näiden päätösten mukaan elävät ja niiden vaikutukset kantavat. Minä tiedän ainakin 123 syytä, miksi yhtenäiskoulu Tuupovaarassa on paras vaihtoehto lapsillemme. Mietin löytyykö päättäjiltä yhtä monta syytä siirron perusteiksi? Äiti Teresan sanoin: Emme voi tehdä suuria asioita, vain pieniä asioita suurella rakkaudella. Päättäjillä tosin on mahdollisuus tehdä myös suuria asioita! Heillä tulisi olla myös vastuu sitten elämässään ja arjessaan kantavat. Onko edellisestä lamasta opittu mitään? Suomesta löytyy useitakin tutkimuksia, jotka osoittavat laman aikana tehtyjen leikkausten vaikuttaneen haitallisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin; on aivan hyvin tiedossa, että leikkaukset poikivat myöhemmin lisäkustannuksia sekä lisäävät pahoinvointia ja Vetoan päättäjiin: kantakaa vastuunne ja miettikää koulupäätöksiä vielä kerran perin juurin. ja paneudutaan kyselyn täyttämiseen mahdollisimman totuudenmukaisen lapsiarvioinnin tekerniseksi. Teija Homanen Tuupovaaran MLL:n paikallisosaston puheenjohtaja

4 r,o:tte(,rja olisi kerätä meiltä jokaiselta mahdollisimman monta syytä, miksi haluamme pitää Tuupovaarassa 1heäiskouIur, eskarista yläkoulun viimeiseen luokkaan tulevaisuudessakin. 1 L4t? 1 Koska lasten etu ja oikeudet menevät muiden etujen edelle. MLL:n Tuupovaaran paikallisosaston puheenjohtaja 2 I4nr% {dk1 isd /( Cv fthlr )( [q L4o. 1 O / r f f( /1 / 7 2W7 fj9 d [L IC c z f: : 7 L g2/jz t z zzz /2,2J,/ fr///7 ; :z 7) L. k) P5b :;3 23 e4.å± A1 :L,LL(t e

5 Dc cc cc Dc J J J.j J J J J C O C C C C CD CD CD U1 CC C DC CD CD N I CC CD Dc CD D ÅJ N 0 CD DC t (s 5 1 c c 1 ( D 0) 5 (t 3 1 r ) D c s ( 70

6 ( 0 1 g 5 r) i. ) 1 3 (. D.. 0 E i., L cl).cl).!p. z E cl) o 0 c.9, cl) cl) 4 : \ o 0 E } E. :( ( 1 j 0 D

7 ( 1? 1 4 (O 4 rj 0 i r [ fl 0 r r r rn rfl cfl zr Lf Lr L(

8 o,i kerätä meiltä jokaiselta mahdollisimman monta syytä, miksi haluamme pitää Tuupovaarassa tenäiskoulun eskarista yläkoulun viimeiseen luokkaan tulevaisuudessakin, Pe 1, il i 1 i taj fr7 ((I ( Koska lasten etu ja oikeudet menevät muiden etujen edeiie. MLL:n Tuupovaaran paikallisosaston puheenjohtaja 2;xc AL \&iic\ 1 L4 1, i, 7e7i / fr ;

9 . o LD o cc cc cc cc cc t DC J N ) cr c, DC LJ LD LC LD D LD D

10 2. Mitä mieltä olette itse Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttärnisestä / \ )c1 es 1. Mitä mieltä lapsesi on Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä kokoontumispailda on Tuupovaarassa klo 8.30, josta lähdetään esim. Kiihtelysvaaraan 6. Mitä lcoulun siirtyminen merkitsisi lapselle ja perheelle käytäimössä? ( LVI Mitä mieltä olette itse Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä 4. Mitä mieltä lapsesi on Tuupovaaran koulustaj sen s1ilyttämisestä C \.D ]ldj7\ kokoontumispaikka on Tuupovaarassa klo 8.30, josta lähdetään esim. Kiihtelysvaaraan 3. Mitä koulun siirtyminen merkitsisi lapselle ja perheelle käytännössä? os s/j/ j q rqqj);s nu yeiet 1upoV(rC?fl kjft 1 s1 c ) s ) h 1 k c

11 . L Mitä mieltä lapsesi on Tuupovaaran koulustaja sen säilyttämisestä.ls 2. Mitä mieltä olette itse Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä I\i Qg\\C \\i 3. Mitä koulun siirtyminen merkitsisi lapselle perheelle käytännössä? kokoontumispailda on Tuupovaarassa klo 8.30, josta lähdetään esim. Kiihtelysvaaraan ja 4. Mitä mieltä lapsesi on Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttäinisestä 5. Mitä mieltä olette itse Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttäinisestä We s4 x oi( vxos4 /SI( 6. Mitä koulun siirtyminen merkitsisi lapselle ja perheelle käytännössä? kokoontumispailda on Tuupovaarassa klo 8.3 0, josta lähdetään esim. Kiihtelysvaaraan itsi. ci t c

12 1. Mitä mieltä lapsesi on Tuupovaaraii koulusta ja sen säilyttämisestä (Lkt i. 1 s 7. P 2. Mitä mieltä olette itse Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä To4tU & < (t L SC1?. //fl)i. 3. Mitä koulun siirtyminen merkitsisi lapselle ja perheelle käytännössä? Esirnerkkitapaus esim. mihin kellonaikaan monelta joudutaan lähtemään jos esim. kokoontumispaikka on Tuupovaarassa klo 8.30, josta lähdetään esim. Kiihtelysvaaraan L., 4. Mitä mieltä lapsesi on Tuipovaaran koulusta ja sen säilyttärnisestä 4// h1 //? T1 c:, /f; /6 5. Mitä mieltä olette itse Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä, : f /1L I( 6. Mitä koulun siirtyminen merkitsisi lapselle ja perheelle käytännössä? kokoontumispaikka on Tuupovaarassa klo 8.3 0, josta lähdetään esim. Kiihtelysvaaraan aloittamaan koduamo 9.00 /. v IJ. /, es

13 6. Mitä koulun siirtyminen merkitsisi lapselle ja perheelle käytännössä? /kctiiii L,e.jki. vv.tl& e 7t 5. Mitä mieltä olette itse Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttärnisestä 4. Mitä mieltä lapsesi on Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä Esimerkkitapaus esim. mihin kehonaikaan monelta joudutaan lähtemään jos esim. kokoontumispaikka on Tuupovaarassa klo 8.30, josta lähdetään esim. Kiihtelysvaaraan 6. Mitä koulun siirtyminen merkitsisi lapselle ja perheelle käytännössä? e. 4o%. *. j 5. Mitä mieltä olette itse Tuupovaran koulusta a sen säilyttämisestä 1) 4 & san 4. Mitä mieltä lapsesi on Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä Ii* AV 1fl\ VV rysscs kokoontumispaikka on Tuupovaarassa klo 8.30, josta lähdetään esim. Kiihtelysvaaraan KYSYMYKSIÄ I<OTEIHIN MAHDOLLISEN YLÄKOULUN SIIRTYMISEN JOHDOSTA 1./ I<YSYMYKSIÄ KOTEIHIN MAHDOLLISEN YLÄKOULUN SIIRTYMISEN JOHDOSTA

14 2. Mitä mieltä olette itse Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttärnisestä Seb\ Tqcc&c 5 Uc Lc.pse.r bicus 1. Mitä mieltä lapsesi on Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttärnisestä 1 / i Ö )c_ / V L jl L5L Esimerkkitapaus esim. mihin kel lonaikaan monelta jo udtitaan lähtemään jos esim. kokoonturnispaikka on Tuupovaarassa klo josta 1ähdetään esim. K iihtelysvaaraan.. Mitä koulun siirtyminen merkitsisi lapselle ja perheelle käytännössä? / L 5 L { J h. r \...U. t, 2. Mitä mieltä olette itse Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä r e& r ItLss\ 1. Mitä mieltä lapsesi on Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttärnisestä YstävälUsin terveisin: Tuupovaaran koulun vanhempainyhdistys 3LCLC ) n (dlk t Scc7\ 7 kokoontumispaikka on Tuupovaarassa klo 8.30, josta lähdetään esim. Kiihtelysvaaraan.. Mitä koulun siirtyminen merkitsisi lapselle ja perheelle käytännössä? LkU\uU.L 4\. 1c uore sci cl Ts*Icc c3 uv e e*c S ;

15 lo0l 6. Mitä koulun siirtyminen merkitsisi lapselle ja perheelle käytännössä? hlonicirki.sc/y 1,pc r7j.fc? 5. Mitä mieltä olette itse Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä kl s 4. Mitä mieltä lapsesi on Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä trfl OuLu P4)T L, rt 9 3o kokoontumispaikica on Tuupovaarassa klo 8.30, josta lähdetään esim. Kiihtelysvaaraan 3. Mitä koulun siirtyminen merkitsisi lapselle ja perheelle käytännössä? ULO ILy o 2. Mitä mieltä olette itse Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttäinisestä L0ULU LPUe HUA(&L Oi LkiTj *X/ 1. Mitä mieltä lapsesi on Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä Ystävällisin tervesin: Tuupovaaran koulun vanhempainyhdistys ( ri7ppuei L /,tli/ rj e/jyr( rc c,f7 (k Her,)rir7e/7 / CLJ/L./L() /,f kokoontumispailda on Tuupovaarassa klo 8.30, j osta lähdetään esim. Kiihtelysvaaraan Esimerkkitapaus esim. mihin kel lonaikaan monelta joudutaan lähtemään jos esim.

16 4. Mitä mieltä lapsesi on Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä 5. Mitä mieltä olette itse 1 uupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä 6. Mitä koulun siirtyminen merkitsisi lapselle ja perheelle käytännössä?. 41 r&. Ti. J. E \ 0 Esimerkkitapaus esim, mihin kellonaikaan monelta joudutaan lähtemääii jos esim. /1) 5, 7)/. S( /O,.i, t I? y,.. Z / /2L. kokoontumispaikka on Tuupovaarassa klo 8.3 0, josta lähdetään esim. Kiihtelysvaaraan. S; /;.? / fo. E3 kokoontumispaikka on Tuupovaarassa klo 8.30, josta lähdetään esim. Kiihtelysvaaraan KYSYMYIKSIÄ KOTEIHIN MAHDOLLISEN YLÄKOULUN SIIRTYMISEN JOHDOSTA 4. Mitä mieltä lapsesi on Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttärnisestä 5. Mitä mieltä olette itse Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä (. (. 6. Mitä koulun siirtyminen merkitsisi lapselle ja perheelle käytännössä? A 4 / (i.j i 2)

17 . Esmerkkitapaus esim. niihin kellonaikaan monelta joudutaan lähtemään jos esim 3. Mitä koulun siirtyminen merkitsisi lapselle ja perheelle käytännössä? L\\ Lk %( SCk 2. Mitä mielta olette itse 1 uupovaaran koulusta a sen sailytlamisesti LL& f\ft5o\ r Iefii, O)C)SO\ f 4. Mitä mieltä lapsesi on Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä Ystavallsn terveisin: Tuupovaaran koulun vanhempaniyhdistys /.. 1 Esirnerkkitapaus esim. mihin kellonaikaan monelta joudutaan lähtemään jos esim. kokooiiturnispaikka on Tuupovaarassa klo 8.30, josta lähdetään esim. Kiihtelysvaaraan 3. Mitä koulun siirtyminen merkitsisi lapselle ja perheelle käytännössä? c /c. ( 2. Mitä mieltä olette itse Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä 1. Mitä mieltä lapsesi on Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttärnisestä YstävIIisin terveisin: Tuupovaaran koulun vanhempainyhdistys t e +Pe h c.. aloittamaan koulua klo). 00 O e(\ Yr 15 kokoontumispaikka on Tuupovaarassa klo 830, josta lähdetään esim. Kiihtelysvaaraan

18 L 2. Mitä mieltä olette itse Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttärnisestä ki, c Jt 14 9 i.; Mitä mieltä lapsesi on Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä YstäväiNsin terveisin: Tuupovaaran koulun vanhempainyhdistys kokoontumispaikka on Tuupovaarassa klo 8.30, josta lähdetään esim. Kiihtelysvaaraan 6. Mitä koulun siirtyminen merkitsisi lapselle ja perheelle käytännössä? rn L ( JC.i! t0 C)S!.. hjt( b 3 )tkcl 5. Mitä mieltä olette itse Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä CtL) 4. Mitä mieltä lapsesi on Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttärnisestä /L tr,, m. kokoontumispaikka on Tuupovaarassa klo 8.30, josta lähdetään esim. Kiihtelysvaaraan 3. 1 a cou un sur yrninei merkitsisi lapselle ja perheelle käytännössä? / V IQJ:D,1c, & k c / 1L s 4 / 4/./. / rn L o / t. ; //o,v ( A / Q D/ i i o? 0 /. j

19 c,tj ) 1.1 > > > > > r) 0 5 z J J 0 0 J 1 IIJ z z ẕ J IJi ) ) ;, ; : ( ) ( /,.) E ;4 J ( /.1. : > :czl ; 4 C/D ) 7, ( 1/ 0 1 C:c1 + : z j z j o 1 (. ) c 7I > J ).FJI J ( ) 1) / vi ) 1 :c UD.. j

20 ,/ J/ 7 7)/ 5//77 2. Mitä mieltä olette itse Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä / 47. /4Z/ j M /fc//), ;p# X/7 t/& C/7jfc, / 1. Mitä mieltä lapsesi on Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä / 1 1 /4 27 C / //t / /L /L //i,/tcc,22( C /1) //4 c?&( fi /t1t J %? /// / /J 7/e7, II,,,f7 // f/ 4 4/7 ic/ / / )AJ(.// / 1f/ / )j*) /2 )47 / / /f 49J/) /)7;). 4, L /Y 2/?//1. kokoontumispaikka on Tuupovaarassa klo 8.30, josta lähdetään esim. Kiihtelysvaaraan 3. Mitä koulun siirtyminen merkitsisi lapselle ja perheelle käytännössä? 7/

21 1. Mitä mieltä lapsesi on Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttärnisestä u 2. Mitä mieltä olette itse Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä c c ) &CC \ c. \\ C P c \ t \ j ct. l (J»\... cl i. r. c+ c, i kokoonturnispaikka on Tuupovaarassa klo 8.30, josta lähdetään esiin. Kiihtelysvaaraan 3. Mitä koulun siirtyminen merkitsisi lapselle ja perheelle käytännössä? \ yt

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän 27.2.2013 työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1 Sisällys

Lisätiedot

Perheessä kaikki hyvin s. 8

Perheessä kaikki hyvin s. 8 Väestöliitto 3/09 Vappu Taipale: Perhe tulisi nähdä voimavarana s. 4 Perheessä kaikki hyvin s. 8 Nuori, koulutettu ja työtön Miten tässä näin kävi? s. 20 Vinkit oman hyvinvoinnin hoitoon s. 22 päätoimittajalta

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom sisällysluettelo aluksi mitä mielenterveyden ongelmat ovat? tunteiden häiriöt toiminnan häiriintyminen ajattelun häiriintyminen mistä mielenterveyden häiriöt johtuvat?

Lisätiedot

Kymmenen kysymystä kasvatuksesta

Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Toim. Elina Nivala Lasten Keskus Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Toim. Elina Nivala Lasten Keskus Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys

Lisätiedot

V ä e s t ö l i i t t o 1 / 0. Osa-aikatyö helpottaa elämää. Lapsiperheissä rahat tiukilla 11. Koulukiusaamista. voi ehkäistä 1

V ä e s t ö l i i t t o 1 / 0. Osa-aikatyö helpottaa elämää. Lapsiperheissä rahat tiukilla 11. Koulukiusaamista. voi ehkäistä 1 V ä e s t ö l i i t t o 1 / 0 Osa-aikatyö helpottaa elämää Lapsiperheissä rahat tiukilla 11 Koulukiusaamista voi ehkäistä 1 Tässä numerossa Ilmestyy 4 kertaa vuodessa Ensimmäinen vuosikerta Päätoimittaja

Lisätiedot

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA MULLA ON ASIAA OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA 1 OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA Sisältö Aluksi...5 Miksi hyvinvointitietoa kerätään?...6 Lasten hyvinvoinnin tietolähteitä...8

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille

Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille Onni löytyy arjesta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osasto ry:llä käynnistyi vuonna 2012 kolmivuotinen Lapsi ja ero -kehittämishanke,

Lisätiedot

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sisältö Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! - eli mihin

Lisätiedot

Hyvä ensitieto kantaa

Hyvä ensitieto kantaa Kehitysvammaisten Tukiliiton julkaisusarja 1/2014 Hyvä ensitieto kantaa Mari Vehmanen, Laura Vesa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Työryhmä kiittää kaikkia oppaan tekemiseen osallistuneita. Kehitysvammaisten

Lisätiedot

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Jenni Helenius (toim.) REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Vantaan, Nurmijärven, Suomen Vanhempainliiton ja Turun yliopiston Tehostetun ja erityisen tuen kehittämisverkosto Toimittanut

Lisätiedot

OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN!

OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN! Eeva Raunela OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN! - Äidinkieltä ja kirjallisuutta keskustellen On ollut mielenkiintoista kasvaa steinerkoulun lukion opettajaksi. Vaikka kuulun steinerkoulun käyneisiin oppilaisiin

Lisätiedot

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ 1 Oppaan suunnittelussa on ollut apuna työryhmä Kaisu Johansson Mika Niemelä Arja Mainio Kaisa-Mari Paananen Sami Räsänen Kuvat Tarja Paananen OPAS VANHEMMILLE LASTEN TUKEMISEEN,

Lisätiedot

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt Suomen kunnissa

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt Suomen kunnissa Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt Suomen kunnissa Keinoja ja ideoita yhdenvertaisuuden tueksi Jukka Lehtonen Tutkimukset ja selvitykset 8/06 SEKSUAALI- JA SUKUPUOLIVÄHEMMISTÖT SUOMEN KUNNISSA Keinoja

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Manuaali ja lokikirja Tytti Solantaus 1 SISÄLLYS LAPSET PUHEEKSI -TYÖMENETELMÄN TAUSTA JA PERIAATTEET... 3 JOHDANTO... 3 TOIMIVA LAPSI&PERHE

Lisätiedot

Erilaisia osallisuusmenetelmiä

Erilaisia osallisuusmenetelmiä Erilaisia osallisuusmenetelmiä Rauna Nerelli, Suomen Lasten Parlamentti Tässä on muutamia menetelmiä, joita voi käyttää lasten kanssa ryhmässä toimittaessa, kun halutaan vahvistaa lasten osallisuutta ja

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Tytti Solantaus. www.strong-kids.eu

Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Tytti Solantaus. www.strong-kids.eu Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Tytti Solantaus www.strong-kids.eu Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan

Lisätiedot

Tiina Sotkasiira, Päivi Harinen, Jussi Ronkainen (toim.) Meille saa tulla

Tiina Sotkasiira, Päivi Harinen, Jussi Ronkainen (toim.) Meille saa tulla Tiina Sotkasiira, Päivi Harinen, Jussi Ronkainen (toim.) Meille saa tulla Tiina Sotkasiira, Päivi Harinen, Jussi Ronkainen (toim.) Meille saa tulla 1 Meille saa tulla Kirjoittajat Kustantaja: Suomen Akatemian

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012 Soolibooli 1/12 27.1.2012 Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 Sisällys >>> 3 Tutkimuksesta potkua opettajankoulutukseen Pääkirjoitus. 4 Mennen tullen Ajankohtaisia

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUS 2. Valehtelisin, jos väittäisin SYRJINTÄ JA SYRJIMÄTTÖMYYS SUOMESSA

YHDENVERTAISUUS 2. Valehtelisin, jos väittäisin SYRJINTÄ JA SYRJIMÄTTÖMYYS SUOMESSA YHDENVERTAISUUS 2 Valehtelisin, jos väittäisin SYRJINTÄ JA SYRJIMÄTTÖMYYS SUOMESSA Valehtelisin, jos väittäisin SYRJINTÄ JA SYRJIMÄTTÖMYYS SUOMESSA SISÄMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 7.4.2014

Lisätiedot

Gunilla Englund. On kuin tulisi kotiin Ruotsinkielisen palvelun merkitys sosiaalipalvelun asiakkaille 3/2009

Gunilla Englund. On kuin tulisi kotiin Ruotsinkielisen palvelun merkitys sosiaalipalvelun asiakkaille 3/2009 1 Gunilla Englund On kuin tulisi kotiin Ruotsinkielisen palvelun merkitys sosiaalipalvelun asiakkaille 3/2009 On kuin tulisi kotiin Ruotsinkielisen palvelun merkitys sosiaalipalvelun asiakkaille Gunilla

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto.

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto. Kiinteistö Tammikuu 1/2014 VIESTI MIKKO VIRKAMäKI Taloyhtiöiden alueellinen yhteistyö olisi hieno asia sivu 5 KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. sivut

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE Asia Näkökulma Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Kehitysvammaisten

Lisätiedot

Kylässä oli ihanaa elää. Koskettava selviytymistarina. Kai Lomma 35 vuotta lapsi kylän johtajana

Kylässä oli ihanaa elää. Koskettava selviytymistarina. Kai Lomma 35 vuotta lapsi kylän johtajana 1 2015 Kylässä oli ihanaa elää Koskettava selviytymistarina Kai Lomma 35 vuotta lapsi kylän johtajana Testamenttilahjoittaja Miksi halusin testamentata SOS-Lapsikylälle? Pääkirjoitus Sisältö 2 PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

Iloa isovanhemmuuteen Työkirja isovanhemmille ja vanhemmille. Leena Tiilikka Anna Suutarla Marjo Kankkonen

Iloa isovanhemmuuteen Työkirja isovanhemmille ja vanhemmille. Leena Tiilikka Anna Suutarla Marjo Kankkonen Iloa isovanhemmuuteen Työkirja isovanhemmille ja vanhemmille Leena Tiilikka Anna Suutarla Marjo Kankkonen Tämä työkirja on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tukea vanhemmille -aineistoa. Työkirjan on

Lisätiedot