KOULUASIOISTA PÄÄTTÄVILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULUASIOISTA PÄÄTTÄVILLE"

Transkriptio

1 O KOULUASIOISTA PÄÄTTÄVILLE 11 aluainme kiinnittää luiomion siihen, että ii itossopimuksen ehtoihin on kirjattu, sivistyspalvel uiden säilyminen l uupovaarassa lähipalvel mia. Koulutoi mihan on sivistyspalveluiden oleellisin osa, joten sopimuksen perusteella se tulee säilyttää täällä. Olemme keränneet adressin koulun säilyttämisen puolesta. Siihen on kertynyt 204 nimeä ja meillä on oppilaiden vanhemniilta keräuyjä perusteita luupovaaran koulun puolesta. \ lieleen sieltä jäivät muutamat komnmentit: En halua, että lapseni tarvitsee matkustaa tunteja päivässä koulumatkoihin, riittää kun aikuiset matkustavat töihin km päivässä O Eikö ole aina turvallisempaa (sekä halvempaa) että muutama aikuinen matkustaa eikä suuri joukko lapsia Pitkät koulumatkat tekevät syrjässä asumisen lähes mahdottomaksi lapsiperheille Onko larkoi tuskin tehdä perheiden asuminen liitosal ueilla käytännössä mahdottomaksi vai miksi juuri entiset itosalueem joutuvat kärsimään säästöistä enemm nän kuin kantakaupungin alue? 1uupovaaran viimeinen kyläkoulu vietiin Koverosta viime vuonna ja siinä vaiheessa annettiin ymmärtää. että sillä hinnalla saadaan pitää vläkoulu. i Voimmeko luottaa siihen, että asiaa valmistellessa sitä tarkastellaan sektorimal lia laajemmin: onko koululoimen hudi etissa säästöltä näyttävä säästöä myös kokonaistaloudessa? Onko laskelmissa huomioitu esimerkiksi ne alstanmnlkset. jotka syntyvät tyhjilleen jäävien koulutilojen ylläpidosta ja parakkien ja muiden uusien tilojen tarpeesta siellä, missä oppilasinälirät vastaavasti kasvavat, sekä niuut tilapalvelukulut? Entä onko arvioitu sosiaali ja terveystoimessa lisääntyvien kustannusten summaa, kun oppilaat siirtyvät yhä isompiin vksiköihin eivätkä opettajilla ole mahdollisuutta tuntea oppilaitaan samalla tapaa kuin pienemmissä kouluissa ja 1 uokissa sekä sitä myötä kasvava koulupsykologien ja kuraattorien tarve? Lasten pitenevälle päivälle ei hintaa lasketa. mutta mitkä kulut kaikkineen syntyvät kuljetuksisla? Inhimilliset tarpeet ja hyvin tai pahoinvointi jäävät askelmien ulkopuolelle, mutta taloudellisia vaikutuksia arvioitaessa tulisi olla halua ja kykyä pitkän tähtäimen laskelmiin. i iedustelemmekin millaisia kokonaisvaltaisia laskelmia Joensuun kaupungin koulupälitöksistä on tehty? llaluaisimme myös tietää millaisia selvityksiä Joensuussa on tehty aiempien lamojen kouluja koskeneiden säästötoimenpiteiden pitkän juoksun toteutuneista taloudellisista ja muista vaikutuksista? Saamamme käsityksen mukaan tämä yläkouluvalmistelu on kouluverkkoratkaisuja laadittaessa valmistumassa vii mneisenä. Olisi erittäin tärkeää, että kaikki kouluraikaisut käsiteltäisiin kokonaisuuksina, koska aakoul uraikaisuja perustellaan usein yläkouluratkaisuilla. Y hteniiiskoulun verralon etu on. että samat Opettajat Voi at opettaa oppi laita läpi sekä ala että v lilasteen ja se mahdollistaisi myös erimyisopettajien käyttämisen paitsi perusktiltmmi, myös esikoulun ja päivähoidon tarpeisiin. Oppilaat tulevat opettaj i lie yhtenäiskoulussa myös kovin tutuiksi ja moni asia oli helpompi hoitaa kuin suuremumnissa kouluissa tai eri 1lisillä ylä ja ala astei Ilo, moni asia havaitaan nopeanlmin ja voidaan \ arhaisemmn Iii myös puuttua ja vaikuttaa. [uupovaaran yhtenäiskoulun kaltai tien yhteisöl 1 isyys on sw.imuiaioiu \ ui imavara. Käsi tvksemmne mukaan jo nyt 01 uupovaaral km ja Ki i hielysvaaralla on yhteisiä kieltenopeilaj km j a niiden osni tul opeiussuunnitelinal tehdäiinkin jo yhteistyötä. ()petustunnit on soviteltu niin, että samat opetlaal voivat loi via nmolemtui 1km ylä koultu 1 la. 1.isäksi jo tällä hetkellä koululla käy kiertävä uskonnonopettaja ja myös :ervevdenlmoilajan vasitiiml km on useampi koulu. Saamamme y mmärryksen mukaan henl i löluintuu omi m umi iihiiim järjesiely n ihan myönteisesti. ( )nko olisiko mahdollista nykyistä enenumniin käyttää samoja pe tta ia sekä luupovaarassa cliii Ki ihtel ysvaarassa? 1. uokanopettaj athan ovat tänä päi vänii varsin osaavia ja ovat usein opiskelleet 1 isäaineita. 01 isihan hul 1 ua jiittää till lainen resurssi hyödyimtiimniittä! Voisi iimne ottaa selviieu l:uj

2 esimerkkiä Savonlinnasta, jossa jo on alettu käyttää samoja aineenopettajia eri kouluilla. Olisi me ärjestely. jossa opettajat liikkuvat koulujen välillä, verrattomasti parempi lasten kannalta, mutta jos asiaa tarkastellaan pelkkien eurojen valossa, niin tuleehan myös huomattavasti halvemmaksi Ii ik utel la j ui takin opettajia kuin ensin tyhjentää toimiva koulurakennus ja silti pitää huolta tästä tyhj illeen jltävlistä rakennuksesta. järjestää sitten uutta koulutilaa siirrettäville oppilaille heidän uudessa koulussaan ja lisäksi kuljettaa koko lapsi joukkoa päivittäin. JoeiISULIhan voisi näyttää kansallista esimerkkiä ja tehdä pioneerityön koulujen välistä yhteistyötä kehittämällä säilyttäen kyläkouluja! Y läkoulun lakkauttamisella olisi myös nionia laaj empia. suurta huolestumista herättäviä seurauk sia. iulmpo\ aara on aina ollut yrittäjäpitäjä ja tälläkin hetkellä paikkakunta tarjoaa monia työpaikkoja. \äistä esimerkkeinä Hopearinne. Hukka Design. Karelia Parkett ja Ouneva Group. Jos koulu lakkauieiaan. kuimika pian työntekijät muuttavat perheineen koulujen perässä muualle ja miten sitten käy näille yrityksille? Tai.uinka pian vläkoulun lakkauttamisen jälkeen vuorossa olisi esimerkiksi kiijaston sulkeminen? 1 uupovaaralainen voima ja yhteisöllisyys on harvinaislaatuista; harvalla paikkakunnalla saadaan jäi eslöpuolella ralkootyöllä niin palj on aikaiseksi kuin täällä. Pidämme esimerkiksi lasten harrastuksista huolia vapaaehtoisvoimin. Tuntuisi kohtuulliselta, että lapset voisivat saada kaupungin toimesta käydä edes peruskoulun lähialueellaan. laluamme muistuttaa päättäjiä siitä, että YK:n lapsen oikeuksien sopimus sekä MLL:n kannanotto asiaan olisi syytä pitää punaisena lankana lasta koskevista asioista päätettäessä. On huomattavaa, että sitoutuessaan kyseiseen sopimukseen Suomi on myös jui idisesti velvoitettu noudattamaan sitä. Päätökset. ja eritoten koulupäätökset. tulee tehdä tietoon perustuvan lapsivaikutusten arvioinnin pohjalta ja pyvdlimmek in miähdäksemine tästä tehdyn arvion. Tietävätkö päättäjät tai muut kansalaiset, että lapsen oikeuksien komitea on toistuvasti esittänyt huolensa siitä, että Suomessa ei ole ymmärretty, mitä lapsen edulla tarkoitetaan eikä elvoitetta ole sovellettu lapsiin liittyvissä lainsäädäntö, hallinto ja oikeudenkävntiasioissa sekä lapsia \oske\ issa ja iapsiin vaikuttavissa toimintapoliti koissa. ohjelmissa ja liankkeissa. 1 laluaisimme. että koulupäiitöksiä tehtäessä kuultaisiin myös Perheiden kokeinusasiantuntijamielipiteitä ja tiedustelemme miten ja milloin tällaista keskustelua on tarkoitus j ärjestää. Ohessa on liitteenä paikallislehtiin toimittamamme vetoomus Tuupovaaran yläkoul un säi lyttäni isen puolesta sekä kcräiimämme adressin nimilista. Liitteenä on myös koululaisten vanhemmilta saamammue vläkoulun!akkunttamisajatusta koskevat palautelaput. Aiheesta on myös ilmestynyt jutut Karjalaisessa ,2013 ja >oostan Sanomissa. Yhteistvöhaluisin terveisin 1 umipuvaaran yhtenliiskoul un vanhempai nyhdistyksen ja koululaisten perheiden puolesii 1 uupovaaran koulun vanhenipainyhdistyksen puheenjohtaja puhelin: 04( sposti teija.homnaneni)jotwire.fi

3 ensimmäiseksi otettava huomioon lapsen etu. Muita sopimuksessa määriteltyjä valtion lapsen näkemysten kunnioittaminen. vastuu niiden toteutumisesta. Sopimus siis sitoo valtiota paitsi moraalisesti, myös oikeudellisesti. jossa käydään perusteellisesti läpi lapsille kuuluvat oikeudet ja asetetaan valtiolle ensisijainen vetoomus YK:n lapsen oikeuksien sopimus on kaikkia alle 18vuotiaita lapsia koskeva ihmisoikeussopimus. Sopimus lepää sen kivijalan päällä, että lasta koskevia päätöksiä tehtäessä on aina velvoitteita on mm. taata syrjimättömyyden toteutuminen ja lapsen oikeus kehittymiseen sekä On aika toden teolla tarkastella tehdäänkö koulupäätöksiä näiden periaatteiden pohjalta. Tulevatko kaikki Joensuun alueen lapset, asuinpaikasta riippumatta, kohdelluiksi samanarvoisesti? Syrjimättä niitä, jotka eivät ehkä asu eivätkä käy koulun kantakaupungin välittömässä Tuupovaaran koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Sekä kaikkiin vanhempiin: mietitään Tuupovaaran yhtenäiskoulun todellista merkitystä lapsillemme perheiden eriarvoisuutta. päätöstensä seurauksista, vaikka säästöjen kohteiksi joutuneet lapset niitä käytännön seurauksia Säästät ja raha valitettavasti näyttävät usein painavan eniten ja lasten etujen pienempi ääni jää läheisyydessä? Mielestäni lapsilla tulisi olla oikeus elämään ja kehitykseen kotinsa lähellä, omassa tutussa ja turvallisessa ympäristössään ja ilman kohtuuttomiksi venyviä koulukuljetusaikoja. TUUPO VAARAN YLÄKOULUN SIIRÄMISAIKEISTA päättäjille sekä kaikille vanhemmille Tuupovaaran yhtenäiskoulun kohtalon niiettimiseksi Mielestäni lastemme tulisi olla yhtä arvokkaita asuivatpa he missä päin Joensuuta tahansa. Myös kuntaliitosten jälkeisessä päätöstenteossa on tärkeää huolehtia siitä, että kaikkien päätösten tulee olla tasaarvoisia yhteisalueen kaikille asukkaille. Vai onko kuntaliitosten jälkeen tarkoitus erilaisilla päätöksillä pikkuhiljaa pakottaa kaikki alueen asukkaat siirtymään kantakaupungin läheisyyteen? Tämäkin on kyllä kieltämättä käynyt mielessä. Onko lasten edun huomioinen ja sen ensisijaisuus ollut ohjenuorana koulukeskusteluja käydessä? kuulematta vaikka tosin aivan varmasti lapsen elämän perusteiden, kuten lähikoulun turvaaminen on väistämättä myös se taloudellisin ratkaisu, jos asioita kyetään tarkastelemaan sektoreiden sijaan suurina kokonaisuuksina ja kuluvaa valtuustokautta pidemmällä aikajanalla. Päätökset, ja eritoten koulupäätökset, on tehtävä tietoon perustuvan lapsivaikutusten arvioinnin pohjalta; epäilen sen valitettavasti jäävän usein tekemättä. Vai onko lapsia itseään tai vanhempia heidän etujensa valvojina kuultu asiasta? Tuupovaaran koulun vanhempainyhdistys haluaa helpottaa asiaa ja laittaa viikolla 51 Tuupovaaran lasten koteihin kyselyn asiasta. Kyselyllä haetaan myös lasten mielipidettä, Koska heidän näkemyksensä täytyy tulla kuulluksi: hehän sitten näiden päätösten mukaan elävät ja niiden vaikutukset kantavat. Minä tiedän ainakin 123 syytä, miksi yhtenäiskoulu Tuupovaarassa on paras vaihtoehto lapsillemme. Mietin löytyykö päättäjiltä yhtä monta syytä siirron perusteiksi? Äiti Teresan sanoin: Emme voi tehdä suuria asioita, vain pieniä asioita suurella rakkaudella. Päättäjillä tosin on mahdollisuus tehdä myös suuria asioita! Heillä tulisi olla myös vastuu sitten elämässään ja arjessaan kantavat. Onko edellisestä lamasta opittu mitään? Suomesta löytyy useitakin tutkimuksia, jotka osoittavat laman aikana tehtyjen leikkausten vaikuttaneen haitallisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin; on aivan hyvin tiedossa, että leikkaukset poikivat myöhemmin lisäkustannuksia sekä lisäävät pahoinvointia ja Vetoan päättäjiin: kantakaa vastuunne ja miettikää koulupäätöksiä vielä kerran perin juurin. ja paneudutaan kyselyn täyttämiseen mahdollisimman totuudenmukaisen lapsiarvioinnin tekerniseksi. Teija Homanen Tuupovaaran MLL:n paikallisosaston puheenjohtaja

4 r,o:tte(,rja olisi kerätä meiltä jokaiselta mahdollisimman monta syytä, miksi haluamme pitää Tuupovaarassa 1heäiskouIur, eskarista yläkoulun viimeiseen luokkaan tulevaisuudessakin. 1 L4t? 1 Koska lasten etu ja oikeudet menevät muiden etujen edelle. MLL:n Tuupovaaran paikallisosaston puheenjohtaja 2 I4nr% {dk1 isd /( Cv fthlr )( [q L4o. 1 O / r f f( /1 / 7 2W7 fj9 d [L IC c z f: : 7 L g2/jz t z zzz /2,2J,/ fr///7 ; :z 7) L. k) P5b :;3 23 e4.å± A1 :L,LL(t e

5 Dc cc cc Dc J J J.j J J J J C O C C C C CD CD CD U1 CC C DC CD CD N I CC CD Dc CD D ÅJ N 0 CD DC t (s 5 1 c c 1 ( D 0) 5 (t 3 1 r ) D c s ( 70

6 ( 0 1 g 5 r) i. ) 1 3 (. D.. 0 E i., L cl).cl).!p. z E cl) o 0 c.9, cl) cl) 4 : \ o 0 E } E. :( ( 1 j 0 D

7 ( 1? 1 4 (O 4 rj 0 i r [ fl 0 r r r rn rfl cfl zr Lf Lr L(

8 o,i kerätä meiltä jokaiselta mahdollisimman monta syytä, miksi haluamme pitää Tuupovaarassa tenäiskoulun eskarista yläkoulun viimeiseen luokkaan tulevaisuudessakin, Pe 1, il i 1 i taj fr7 ((I ( Koska lasten etu ja oikeudet menevät muiden etujen edeiie. MLL:n Tuupovaaran paikallisosaston puheenjohtaja 2;xc AL \&iic\ 1 L4 1, i, 7e7i / fr ;

9 . o LD o cc cc cc cc cc t DC J N ) cr c, DC LJ LD LC LD D LD D

10 2. Mitä mieltä olette itse Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttärnisestä / \ )c1 es 1. Mitä mieltä lapsesi on Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä kokoontumispailda on Tuupovaarassa klo 8.30, josta lähdetään esim. Kiihtelysvaaraan 6. Mitä lcoulun siirtyminen merkitsisi lapselle ja perheelle käytäimössä? ( LVI Mitä mieltä olette itse Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä 4. Mitä mieltä lapsesi on Tuupovaaran koulustaj sen s1ilyttämisestä C \.D ]ldj7\ kokoontumispaikka on Tuupovaarassa klo 8.30, josta lähdetään esim. Kiihtelysvaaraan 3. Mitä koulun siirtyminen merkitsisi lapselle ja perheelle käytännössä? os s/j/ j q rqqj);s nu yeiet 1upoV(rC?fl kjft 1 s1 c ) s ) h 1 k c

11 . L Mitä mieltä lapsesi on Tuupovaaran koulustaja sen säilyttämisestä.ls 2. Mitä mieltä olette itse Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä I\i Qg\\C \\i 3. Mitä koulun siirtyminen merkitsisi lapselle perheelle käytännössä? kokoontumispailda on Tuupovaarassa klo 8.30, josta lähdetään esim. Kiihtelysvaaraan ja 4. Mitä mieltä lapsesi on Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttäinisestä 5. Mitä mieltä olette itse Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttäinisestä We s4 x oi( vxos4 /SI( 6. Mitä koulun siirtyminen merkitsisi lapselle ja perheelle käytännössä? kokoontumispailda on Tuupovaarassa klo 8.3 0, josta lähdetään esim. Kiihtelysvaaraan itsi. ci t c

12 1. Mitä mieltä lapsesi on Tuupovaaraii koulusta ja sen säilyttämisestä (Lkt i. 1 s 7. P 2. Mitä mieltä olette itse Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä To4tU & < (t L SC1?. //fl)i. 3. Mitä koulun siirtyminen merkitsisi lapselle ja perheelle käytännössä? Esirnerkkitapaus esim. mihin kellonaikaan monelta joudutaan lähtemään jos esim. kokoontumispaikka on Tuupovaarassa klo 8.30, josta lähdetään esim. Kiihtelysvaaraan L., 4. Mitä mieltä lapsesi on Tuipovaaran koulusta ja sen säilyttärnisestä 4// h1 //? T1 c:, /f; /6 5. Mitä mieltä olette itse Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä, : f /1L I( 6. Mitä koulun siirtyminen merkitsisi lapselle ja perheelle käytännössä? kokoontumispaikka on Tuupovaarassa klo 8.3 0, josta lähdetään esim. Kiihtelysvaaraan aloittamaan koduamo 9.00 /. v IJ. /, es

13 6. Mitä koulun siirtyminen merkitsisi lapselle ja perheelle käytännössä? /kctiiii L,e.jki. vv.tl& e 7t 5. Mitä mieltä olette itse Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttärnisestä 4. Mitä mieltä lapsesi on Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä Esimerkkitapaus esim. mihin kehonaikaan monelta joudutaan lähtemään jos esim. kokoontumispaikka on Tuupovaarassa klo 8.30, josta lähdetään esim. Kiihtelysvaaraan 6. Mitä koulun siirtyminen merkitsisi lapselle ja perheelle käytännössä? e. 4o%. *. j 5. Mitä mieltä olette itse Tuupovaran koulusta a sen säilyttämisestä 1) 4 & san 4. Mitä mieltä lapsesi on Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä Ii* AV 1fl\ VV rysscs kokoontumispaikka on Tuupovaarassa klo 8.30, josta lähdetään esim. Kiihtelysvaaraan KYSYMYKSIÄ I<OTEIHIN MAHDOLLISEN YLÄKOULUN SIIRTYMISEN JOHDOSTA 1./ I<YSYMYKSIÄ KOTEIHIN MAHDOLLISEN YLÄKOULUN SIIRTYMISEN JOHDOSTA

14 2. Mitä mieltä olette itse Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttärnisestä Seb\ Tqcc&c 5 Uc Lc.pse.r bicus 1. Mitä mieltä lapsesi on Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttärnisestä 1 / i Ö )c_ / V L jl L5L Esimerkkitapaus esim. mihin kel lonaikaan monelta jo udtitaan lähtemään jos esim. kokoonturnispaikka on Tuupovaarassa klo josta 1ähdetään esim. K iihtelysvaaraan.. Mitä koulun siirtyminen merkitsisi lapselle ja perheelle käytännössä? / L 5 L { J h. r \...U. t, 2. Mitä mieltä olette itse Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä r e& r ItLss\ 1. Mitä mieltä lapsesi on Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttärnisestä YstävälUsin terveisin: Tuupovaaran koulun vanhempainyhdistys 3LCLC ) n (dlk t Scc7\ 7 kokoontumispaikka on Tuupovaarassa klo 8.30, josta lähdetään esim. Kiihtelysvaaraan.. Mitä koulun siirtyminen merkitsisi lapselle ja perheelle käytännössä? LkU\uU.L 4\. 1c uore sci cl Ts*Icc c3 uv e e*c S ;

15 lo0l 6. Mitä koulun siirtyminen merkitsisi lapselle ja perheelle käytännössä? hlonicirki.sc/y 1,pc r7j.fc? 5. Mitä mieltä olette itse Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä kl s 4. Mitä mieltä lapsesi on Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä trfl OuLu P4)T L, rt 9 3o kokoontumispaikica on Tuupovaarassa klo 8.30, josta lähdetään esim. Kiihtelysvaaraan 3. Mitä koulun siirtyminen merkitsisi lapselle ja perheelle käytännössä? ULO ILy o 2. Mitä mieltä olette itse Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttäinisestä L0ULU LPUe HUA(&L Oi LkiTj *X/ 1. Mitä mieltä lapsesi on Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä Ystävällisin tervesin: Tuupovaaran koulun vanhempainyhdistys ( ri7ppuei L /,tli/ rj e/jyr( rc c,f7 (k Her,)rir7e/7 / CLJ/L./L() /,f kokoontumispailda on Tuupovaarassa klo 8.30, j osta lähdetään esim. Kiihtelysvaaraan Esimerkkitapaus esim. mihin kel lonaikaan monelta joudutaan lähtemään jos esim.

16 4. Mitä mieltä lapsesi on Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä 5. Mitä mieltä olette itse 1 uupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä 6. Mitä koulun siirtyminen merkitsisi lapselle ja perheelle käytännössä?. 41 r&. Ti. J. E \ 0 Esimerkkitapaus esim, mihin kellonaikaan monelta joudutaan lähtemääii jos esim. /1) 5, 7)/. S( /O,.i, t I? y,.. Z / /2L. kokoontumispaikka on Tuupovaarassa klo 8.3 0, josta lähdetään esim. Kiihtelysvaaraan. S; /;.? / fo. E3 kokoontumispaikka on Tuupovaarassa klo 8.30, josta lähdetään esim. Kiihtelysvaaraan KYSYMYIKSIÄ KOTEIHIN MAHDOLLISEN YLÄKOULUN SIIRTYMISEN JOHDOSTA 4. Mitä mieltä lapsesi on Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttärnisestä 5. Mitä mieltä olette itse Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä (. (. 6. Mitä koulun siirtyminen merkitsisi lapselle ja perheelle käytännössä? A 4 / (i.j i 2)

17 . Esmerkkitapaus esim. niihin kellonaikaan monelta joudutaan lähtemään jos esim 3. Mitä koulun siirtyminen merkitsisi lapselle ja perheelle käytännössä? L\\ Lk %( SCk 2. Mitä mielta olette itse 1 uupovaaran koulusta a sen sailytlamisesti LL& f\ft5o\ r Iefii, O)C)SO\ f 4. Mitä mieltä lapsesi on Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä Ystavallsn terveisin: Tuupovaaran koulun vanhempaniyhdistys /.. 1 Esirnerkkitapaus esim. mihin kellonaikaan monelta joudutaan lähtemään jos esim. kokooiiturnispaikka on Tuupovaarassa klo 8.30, josta lähdetään esim. Kiihtelysvaaraan 3. Mitä koulun siirtyminen merkitsisi lapselle ja perheelle käytännössä? c /c. ( 2. Mitä mieltä olette itse Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä 1. Mitä mieltä lapsesi on Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttärnisestä YstävIIisin terveisin: Tuupovaaran koulun vanhempainyhdistys t e +Pe h c.. aloittamaan koulua klo). 00 O e(\ Yr 15 kokoontumispaikka on Tuupovaarassa klo 830, josta lähdetään esim. Kiihtelysvaaraan

18 L 2. Mitä mieltä olette itse Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttärnisestä ki, c Jt 14 9 i.; Mitä mieltä lapsesi on Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä YstäväiNsin terveisin: Tuupovaaran koulun vanhempainyhdistys kokoontumispaikka on Tuupovaarassa klo 8.30, josta lähdetään esim. Kiihtelysvaaraan 6. Mitä koulun siirtyminen merkitsisi lapselle ja perheelle käytännössä? rn L ( JC.i! t0 C)S!.. hjt( b 3 )tkcl 5. Mitä mieltä olette itse Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä CtL) 4. Mitä mieltä lapsesi on Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttärnisestä /L tr,, m. kokoontumispaikka on Tuupovaarassa klo 8.30, josta lähdetään esim. Kiihtelysvaaraan 3. 1 a cou un sur yrninei merkitsisi lapselle ja perheelle käytännössä? / V IQJ:D,1c, & k c / 1L s 4 / 4/./. / rn L o / t. ; //o,v ( A / Q D/ i i o? 0 /. j

19 c,tj ) 1.1 > > > > > r) 0 5 z J J 0 0 J 1 IIJ z z ẕ J IJi ) ) ;, ; : ( ) ( /,.) E ;4 J ( /.1. : > :czl ; 4 C/D ) 7, ( 1/ 0 1 C:c1 + : z j z j o 1 (. ) c 7I > J ).FJI J ( ) 1) / vi ) 1 :c UD.. j

20 ,/ J/ 7 7)/ 5//77 2. Mitä mieltä olette itse Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä / 47. /4Z/ j M /fc//), ;p# X/7 t/& C/7jfc, / 1. Mitä mieltä lapsesi on Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä / 1 1 /4 27 C / //t / /L /L //i,/tcc,22( C /1) //4 c?&( fi /t1t J %? /// / /J 7/e7, II,,,f7 // f/ 4 4/7 ic/ / / )AJ(.// / 1f/ / )j*) /2 )47 / / /f 49J/) /)7;). 4, L /Y 2/?//1. kokoontumispaikka on Tuupovaarassa klo 8.30, josta lähdetään esim. Kiihtelysvaaraan 3. Mitä koulun siirtyminen merkitsisi lapselle ja perheelle käytännössä? 7/

21 1. Mitä mieltä lapsesi on Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttärnisestä u 2. Mitä mieltä olette itse Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä c c ) &CC \ c. \\ C P c \ t \ j ct. l (J»\... cl i. r. c+ c, i kokoonturnispaikka on Tuupovaarassa klo 8.30, josta lähdetään esiin. Kiihtelysvaaraan 3. Mitä koulun siirtyminen merkitsisi lapselle ja perheelle käytännössä? \ yt

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011 Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja llä 11 Vanhempien palautteet Marja Leena Nurmela Tukeva/Rovaseutu Tietoa lasten eroryhmästä Lasten eroryhmät kokoontuivat 7

Lisätiedot

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Tuija Metso Oppilaan parhaaksi yhteistä huolenpitoa Helsinki Vanhempien barometri 2007 Suomen Vanhempainliiton kysely vanhemmille kouluhyvinvoinnista

Lisätiedot

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry 30.11.2013 Reino Myllymäki Tausta Tutkimus suoritettiin Etelä-Tuusulan kyläyhdistysten verkkosivustolla

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lomake annetaan etukäteen huoltajille mietittäväksi. Lomakkeen lopussa on lapsen kehitystä suojaavia tekijöitä kotona ja koulussa, ja

Lisätiedot

Osallisuuden pedagogiikka - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja, LTO, KM, Päiväkoti Kuusimäki, Lempäälä

Osallisuuden pedagogiikka - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja, LTO, KM, Päiväkoti Kuusimäki, Lempäälä Osallisuuden pedagogiikka - kohti uudenlaista toimintakulttuuria Elina Kataja, LTO, KM, Päiväkoti Kuusimäki, Lempäälä elina.kataja@lempaala.fi Kasvatuksen ydinkysymykset Millaisia lapsia haluamme kasvattaa?

Lisätiedot

Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia

Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia Alueen vanhemmat ilmaisevat vakavan huolensa Kannelmäen ja Maununnevan koulutilojen riittämättömyydestä. Helsingin kaupungin antamien tietojen mukaan alueen

Lisätiedot

Suvianna Hakalehto-Wainio apulaisprofessori VAMMAISTEN LASTEN IHMISOIKEUKSIEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA

Suvianna Hakalehto-Wainio apulaisprofessori VAMMAISTEN LASTEN IHMISOIKEUKSIEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA Suvianna Hakalehto-Wainio apulaisprofessori VAMMAISTEN LASTEN IHMISOIKEUKSIEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA LAPSEN OIKEUKSISTA LAPSEN OIKEUKSIEN KEHITYS lapsi sosiaalisena ongelmana lapsi suojelun kohteena lapsi

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen nimi: syntymäaika Päivähoitopaikka: HELAPUISTON PÄIVÄKOTI PÄÄSKYSEN PÄIVÄKOTI PPH KESKUSTELUN päivämäärä: osallistujat: Lapsen ja vanhemman aiemmat kokemukset päivähoidosta:

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

Kysely kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä/kaikki alueet

Kysely kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä/kaikki alueet (avokysymysten vastaukset erikseen) N= 138 Taustakysymykset Opetusalue 12 ( 9% ) Alue 1 (Jokikylän, Kuivaniemi ja Olhava) 29 ( 21% ) Alue 2 (Alaranta, Ojakylä ja Pohjois-Ii) 62 ( 45% ) Alue 3 (Asema, Hamina

Lisätiedot

Emma ja Julija ovat ruvenneet huomioimaan Jennaa enemmän. He ovat hyviä ystäviä.

Emma ja Julija ovat ruvenneet huomioimaan Jennaa enemmän. He ovat hyviä ystäviä. Sakke aloittaa peruskoulun, Eetu ja Karim menee yhdeksännelle luokalle ja Julija, Emma ja Jenna aloittavat kahdeksannen luokan ja ovat siitä innoissaan. Emma ja Julija ovat ottaneet Jennan mukaan ja Jennakin

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

MAALAHTI KOPPARBACKEN. Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus. Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen

MAALAHTI KOPPARBACKEN. Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus. Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen MAALAHTI KOPPARBACKEN Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen _(._l \ '- ; ( MAALAHTIKOPPARBACKEN Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus 1985 Tapio

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKITERIALLITU PATENT- OC REGITERTYRELEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bkslut Kaupparekisteri andelsregistret Verhallinnsta saapuneet tiedt Uppgifter inkmna från skatteförvaltningen

Lisätiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vastausta Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vesa.raasumaa@gmail.com Muokkaa tätä lomaketta Tiivistelmä Olen 5% Tyttö 5 % Poika 5 % 5% Vuosiluokkani on 8,% 3,8% 7. 5 % 8. 8. % 9. 7 3.8 % 5% Alakouluni

Lisätiedot

Lähemmäs. Marjo Lavikainen

Lähemmäs. Marjo Lavikainen Lähemmäs Marjo Lavikainen 20.9.2013 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Kehittämisohjelman valmistelu alkoi lasten ja nuorten verkkokuulemisella

Lisätiedot

Entten tentten ja pelistä pois? 2016

Entten tentten ja pelistä pois? 2016 Entten tentten ja pelistä pois? 2016 Riitta Kauppinen Kansalaistoiminnan päällikkö Pelastakaa Lapset ry Maaliskuu 2016 Pelastakaa Lasten Eväitä Elämälle ohjelma 1301 lasta 313 000 100 harrastusta 462 toisen

Lisätiedot

Ajankohtaista koulukuljetuksista

Ajankohtaista koulukuljetuksista Ajankohtaista koulukuljetuksista Karhukuntien liikenneturvallisuusja koulukuljetusseminaari 4. 5.10.2012 Kai Leppimäki, Porin kaupungin koulutusvirasto Porin koulutoimen kuljetusoppilaat Tilastopäivän

Lisätiedot

Länkipohjan koulun ja Kuoreveden yhtenäiskoulun oppilaaksiottoalueiden rajan tarkastelu

Länkipohjan koulun ja Kuoreveden yhtenäiskoulun oppilaaksiottoalueiden rajan tarkastelu Länkipohjan koulun ja Kuoreveden yhtenäiskoulun oppilaaksiottoalueiden rajan tarkastelu 20.2.2017 Prosessi Kaksi kuntalaisaloitetta koskien oppilaaksiottoalueen muutosta (kuntalaki 23 ); aloitteet pitävät

Lisätiedot

Väestöarvion laadinta ja väestötietojen hyödyntäminen Jyväskylässä

Väestöarvion laadinta ja väestötietojen hyödyntäminen Jyväskylässä Väestöarvion laadinta ja väestötietojen hyödyntäminen Jyväskylässä Kymppi Moni työpaja 22.3.2012 Leena Rossi ja Anna Isopoussu Jyväskylän väestöarvio Koko kaupungin väestöarvio Käsitteistö: väestöennuste,

Lisätiedot

T A Q. Aiempien traumaattisten kokemusten kartoitus Traumatic Antecedents Questionnaire. Copyright: Bessel A. van der Kolk. Suomennos: Kimmo Absetz

T A Q. Aiempien traumaattisten kokemusten kartoitus Traumatic Antecedents Questionnaire. Copyright: Bessel A. van der Kolk. Suomennos: Kimmo Absetz T A Q Aiempien traumaattisten kokemusten kartoitus Traumatic Antecedents Questionnaire Copyright: Bessel A. van der Kolk. Suomennos: Kimmo Absetz Aiempien traumaattisten kokemusten kartoitus Nimi: Päivämäärä:

Lisätiedot

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Valma-hanke 2004-2005 Lastensuojelullisen huolen arvioinnin työväline on kokonaisuudessaan tarkoitettu välineeksi silloin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta. 10 Asianro 1323/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta. 10 Asianro 1323/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 1323/12.01.02/2013 Oikaisuvaatimus kasvun ja oppimisen lautakunnan päätöksestä 27.11.2012/Jari Vartiainen Perusopetusjohtaja Kari Raninen Perusopetus-

Lisätiedot

VIRASOJAN KOULULAISILLE PARAKIT

VIRASOJAN KOULULAISILLE PARAKIT ADRESSI VIRASOJAN KOULULAISILLE PARAKIT Virasojan koululaiset ja henkilökunta ovat työskennelleet 5 vuotta poikkeusolosuhteissa sisäilmaongelmien vuoksi. Nyt on aika lopettaa pompottelu ja taata oppilaille

Lisätiedot

Harjoitus 2 ( )

Harjoitus 2 ( ) Harjoitus 2 (24.3.2015) Tehtävä 1 Figure 1: Tehtävän 1 graafi. Aikaisimmat aloitushetket selvitetään kaavoilla v[0] = 0 v[p] max 0 i p 1 {v[i]+a i (i,p) E} = v[l]+a l d[p] l. Muodostetaan taulukko, jossa

Lisätiedot

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 YHTEENVETO 1/3 Koulukysely suoritettiin 1. 19.9.2014 ja kysely onnistui erinomaisesti. Vastausmäärä oli 1299 kpl, mikä

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

Lakineuvonnan näkökulma: kehitysvammaisten lasten perusopetuksen haasteita

Lakineuvonnan näkökulma: kehitysvammaisten lasten perusopetuksen haasteita Lakineuvonnan näkökulma: kehitysvammaisten lasten perusopetuksen haasteita Perusopetuksen iltapäivä, Jyväskylä 28.9.2016 Tanja Salisma, lakimies, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 1 Tukiliiton neuvontapalvelut

Lisätiedot

LAVA Lapsivaikutusten arviointi seurakunnan päätöksenteossa

LAVA Lapsivaikutusten arviointi seurakunnan päätöksenteossa LAVA Lapsivaikutusten arviointi seurakunnan päätöksenteossa 3.10.2015 Pirjo Ojala Siilinjärven seurakunnan lapsiasiavaltuutettu Lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri YK:N LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUS

Lisätiedot

No, miten voidaan yrittää varmistaa se, että saadaan aikaiseksi sopimus, joka toimii myös arjessa?

No, miten voidaan yrittää varmistaa se, että saadaan aikaiseksi sopimus, joka toimii myös arjessa? Väestöliiton järjestämä seminaari 6.6.2008 Vertaistoiminnan kehittäjä, psykologi Virpi Lahtiharju: Miten lapsi voisi näkyä perheasioiden sovittelussa? Lapsi on sovittelussa mukana puheen ja mielikuvien

Lisätiedot

ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016

ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016 ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016 Ylivoimatekijät Konkreettisesti ajateltuna Orimattilan ylivoimatekijöihin kuuluvat luonnollisesti sekä asumisen että liiketoiminnan näkökulmasta edulliset neliöt. Konkretiaa

Lisätiedot

Huoltajakysely, kevät 2011 Ojakkalan koulu. Vihdin vanhemmat ry

Huoltajakysely, kevät 2011 Ojakkalan koulu. Vihdin vanhemmat ry Huoltajakysely, kevät 2011 Ojakkalan koulu Vihdin vanhemmat ry 1. Koulun ja kodin kontaktit? 2. Koulun ja kodin yhteistyötapojen tärkeys? 3. Toivomukset kodin ja koulun kontaktitavoista 4. Asenneväittämät

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Ilves

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Ilves Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille Ilves 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Ringettekoulu F E D C B 2. Vastaaja isä 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Lisätiedot

Nyhkälä 29.1.2015 luokat 4.-6. ohjaava opettaja Sari Metsäkivi 30.1.2015 luokat 1.-3. ohjaava opettaja Heidi Rouvali

Nyhkälä 29.1.2015 luokat 4.-6. ohjaava opettaja Sari Metsäkivi 30.1.2015 luokat 1.-3. ohjaava opettaja Heidi Rouvali Kaikkien Ahmoon koulun oppilaiden kuuleminen lukuvuonna 2014-2015 1. Oppilasneuvostojen kuuleminen Ahmoo 28.1.2015 Mukana Silja Silvennoinen ja Eija Pajarinen Nyhkälä 29.1.2015 luokat 4.-6. ohjaava opettaja

Lisätiedot

Oppilaskunnan lausunto Vuosaaren kouluverkon kehittämisestä Johtokunnan lausunto Vuosaaren kouluverkon kehittämisestä

Oppilaskunnan lausunto Vuosaaren kouluverkon kehittämisestä Johtokunnan lausunto Vuosaaren kouluverkon kehittämisestä Tehtaanpuiston yläasteen koulu PÖYTÄKIRJANOTE PL 3714 00099 Helsingin kaupunki Johtokunta 12.1.2016 6 Vuosaaren palveluverkko Aluksi johtokunta katsoi Yle:n alueuutiset 7.1.2016 päivältä. Uutiset kertoivat

Lisätiedot

Lapsen saattohoito YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen näkökulmasta

Lapsen saattohoito YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen näkökulmasta Lapsen saattohoito YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen näkökulmasta Pyöreän pöydän keskustelu 14.3.2016 Säätytalo, Helsinki 14.3.2016 1 Eettiset koodistot/ ohjeet Terveys-/ lääkintäoikeus Sosiaalioikeus

Lisätiedot

Lapset puheeksi lapsen kehityksen tukeminen, kun aikuinen sairastaa. Mika Niemelä, FT, Oulun yliopisto, Oulun yliopistollinen sairaala

Lapset puheeksi lapsen kehityksen tukeminen, kun aikuinen sairastaa. Mika Niemelä, FT, Oulun yliopisto, Oulun yliopistollinen sairaala Lapset puheeksi lapsen kehityksen tukeminen, kun aikuinen sairastaa Mika Niemelä, FT, Oulun yliopisto, Oulun yliopistollinen sairaala Sidonnaisuudet Tutkija, Oulun yliopisto, PPSHP Psykoterapiakouluttaja,

Lisätiedot

Esa Iivonen, johtava asiantuntija, vaikuttamistyö ja lasten oikeuksien edistäminen 30.10.2015. Ajankohtaiskatsaus lapsiperheköyhyyteen

Esa Iivonen, johtava asiantuntija, vaikuttamistyö ja lasten oikeuksien edistäminen 30.10.2015. Ajankohtaiskatsaus lapsiperheköyhyyteen Esa Iivonen, johtava asiantuntija, vaikuttamistyö ja lasten oikeuksien edistäminen 30.10.2015 Ajankohtaiskatsaus lapsiperheköyhyyteen Hyvinvoinnin perusta rakentuu lapsuudessa Lapsuusiän olosuhteet vaikuttavat

Lisätiedot

Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen

Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen Erityisopettaja Anne Kuusisto Neuvokas perhe Syömisen ja liikkumisen tavat lapsiperheen arjessa Tämän hetken lapset kuulevat paljon ruoka- ja liikkumiskeskustelua

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte?

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 25% 5 75% 10 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen Kansanpuolue 10 Sosialidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät Jokin muu

Lisätiedot

RuBu ja merkityksellisen osallisuuden kokemus. Georg Boldt, VTM

RuBu ja merkityksellisen osallisuuden kokemus. Georg Boldt, VTM RuBu ja merkityksellisen osallisuuden kokemus Georg Boldt, VTM georgmboldt@gmail.com Tausta Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus käynnisti osallistuvan budjetoinnin kokeilun keväällä 2013 Eroaa merkittävästi

Lisätiedot

Koulukuljetusohjeet. Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta / /2016. Koulutuslautakunta

Koulukuljetusohjeet. Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta / /2016. Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta 25 08.03.2016 Koulutuslautakunta 31 12.04.2016 Koulukuljetusohjeet 160/12.02.03/2016 Koulutuslautakunta 08.03.2016 25 Talouspäällikkö Timo Saario Perusopetuslaki määrittelee kriteerit,

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Esa Iivonen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

Suvianna Hakalehto-Wainio OTT,VT Asiantuntijalakimies. Lapsen osallisuus lastensuojelussa

Suvianna Hakalehto-Wainio OTT,VT Asiantuntijalakimies. Lapsen osallisuus lastensuojelussa Suvianna Hakalehto-Wainio OTT,VT Asiantuntijalakimies Lapsen osallisuus lastensuojelussa Esityksen rakenne 1) Lapsen oikeuksista Lapsen oikeuksien sopimus: keskeiset periaatteet Lasten oikeuksien toteutumisen

Lisätiedot

Kommentteja Irmeli Penttilän ja Päivi Keinäsen tutkimukseen Toimeentulo, työttömyys ja terveys. Arja Jolkkonen

Kommentteja Irmeli Penttilän ja Päivi Keinäsen tutkimukseen Toimeentulo, työttömyys ja terveys. Arja Jolkkonen Kommentteja Irmeli Penttilän ja Päivi Keinäsen tutkimukseen Toimeentulo, työttömyys ja terveys Arja Jolkkonen ECHP ECHP tuo rekisteripohjaisen pitkittäistutkimuksen rinnalle yksilöiden subjektiivisten

Lisätiedot

Säästötoimet ja niiden seuraukset

Säästötoimet ja niiden seuraukset Ohjelma: Osallistujien esittely Säästötoimet ja niiden seuraukset Kahvitauko Ajatustenvaihtoa Rahkoilan koulu Perustettu 1894 Oma rakennus 1902 Keittola ja sauna 1946 1950-luvulla kaksivuoro Peruskouluksi

Lisätiedot

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa:

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa: Lausunto 1 (5) Edunvalvonta/TK 20.9.2012 SAK 10670 / 2012 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry PL 157 00531 Helsinki Tunnistenumero: 73707199645-17 Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen

Lisätiedot

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS)

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) Selvitys V. Luhon vuonna 958 suorittamasta kaivauksesta kivikautisella asuinpaikalla Tuija Wallenius 989 Vuonna 958 Ville Luho suoritti tutkimuksia

Lisätiedot

Eliisa Soirila Marjo Oksanen Liisa Lehtinen Hämeenlinnan kaupungin varhaiskasvatuspalvelut

Eliisa Soirila Marjo Oksanen Liisa Lehtinen Hämeenlinnan kaupungin varhaiskasvatuspalvelut Eliisa Soirila Marjo Oksanen Liisa Lehtinen Hämeenlinnan kaupungin varhaiskasvatuspalvelut MISTÄ SATAKIELIPEDAGOGIIKKA SAI ALKUNSA? Kuntaliitos 2009 Tulevaisuuden pedagogiikka? Intoprojekti Reggio Emilia

Lisätiedot

nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO

nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO 1 nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO 2 Hyvä kotiväki Lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö ovat koti ja perhe. Varhaiskasvatus vastaa osaltaan lapsen hyvinvoinnista,

Lisätiedot

Riittävän hyvää isä? Esitelmää MLL:n isyyspäivillää 6.3 2009

Riittävän hyvää isä? Esitelmää MLL:n isyyspäivillää 6.3 2009 Riittävän n hyvä isä? Esitelmä MLL:n isyyspäivill ivillä 6.3 2009 Milloin riittävyys on koetuksella? Epävarmuus riittävyydest vyydestä ennen kuin on edes saanut lapsen. Silloin kun lapsemme voi psyykkisesti

Lisätiedot

/",rfu?+/ Á),^rs 05.ii3.2015. /t=9

/,rfu?+/ Á),^rs 05.ii3.2015. /t=9 /t=9 /",rfu?+/ Á),^rs 05.ii3.2015 Ylöjärven kunnalle 4.l.20ts Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennettä ollaan yhdistämässä koko Tampereen kaupunkiseutua kattavaksi yksiköksi EU:n palvelusopimusasetuksen

Lisätiedot

Kysely Piispanlähteen yläkoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=254 Julkaistu: /18. Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Kysely Piispanlähteen yläkoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=254 Julkaistu: /18. Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Kysely Piispanlähteen yläkoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=254 Julkaistu: 19.4.2010 1/18 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Kerro luokkasi 1. 7A 20 7,87% 2. 7B 20 7,87% 3. 7C 22 8,66% 4. 7D 24 9,45%

Lisätiedot

Lapsilähtöisyys rikosseuraamusalalla Mikkeli

Lapsilähtöisyys rikosseuraamusalalla Mikkeli Lapsilähtöisyys rikosseuraamusalalla 19.11.2015 Mikkeli Lapsivaikutusten arviointi päätöksenteossa Merike Helander Lakimies, lapsiasiavaltuutetun toimisto Merike Helander. lakimies, lapsiasivaltuutetun

Lisätiedot

Lastensuojelun Keskusliitto Armfeltintie 1, Helsinki Puh. (09)

Lastensuojelun Keskusliitto Armfeltintie 1, Helsinki Puh. (09) YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen määräaikaisraportointi YK:n lapsenoikeuksien komitealle ja lapsen oikeuksien sopimuksen vaihtoehtoinen raportti Toiminnanjohtaja Hanna Heinonen 9.11.2016 Lastensuojelun

Lisätiedot

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankin Säästämisbarometri 2013 HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankit osa suomalaista yhteiskuntaa jo 191 vuotta Suomen vanhin pankkiryhmä. Ensimmäinen Säästöpankki perustettiin

Lisätiedot

Kartta ja kompassi. 9. lk

Kartta ja kompassi. 9. lk lk artta ja kompassi 1. senteet puntarissa 2. unnetreenit miten viestin? 3. urun sormenjälki surusta ja kriisistä selviytyminen 4. ärkyvää kun mieli voi pahoin 5. atse tulevaisuuteen elämän unelmat ja

Lisätiedot

KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT

KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT SYLVÄÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KIIKAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS MARTTILAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS TYRVÄÄNKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS

Lisätiedot

IIN KUNNAN KOULUKULJETUSOHJE alkaen

IIN KUNNAN KOULUKULJETUSOHJE alkaen IIN KUNNAN KOULUKULJETUSOHJE 1.2.2017 alkaen Perusopetuslaki 32 1 ja 2 mom: Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan

Lisätiedot

Kurrekoti. Ammatillinen perhekoti. Ø koti seitsemälle lapselle. Ø kaksi tukiasuntoa, kun aika on kypsä omien siipien kokeiluun.

Kurrekoti. Ammatillinen perhekoti. Ø koti seitsemälle lapselle. Ø kaksi tukiasuntoa, kun aika on kypsä omien siipien kokeiluun. S Y K S Y 2 0 1 3 Kurrekoti Ammatillinen perhekoti Loistava sijainti! päiväkoti 500 m alakoulu 500 m yläkoulut 6km ja 12 km Lahti 12 km Nastola 12 km Helsinki 100 km E75 moottoritieliittymä 2 km Villähteen

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN Sivistyslautakunta 52 27.09.2007 Joutsan kunnanhallitus 4 08.10.2007 Kunnanvaltuusto 57 22.10.2007 Sivistyslautakunta 5 19.02.2008 Joutsan kunnanhallitus 62 04.03.2008 Kunnanvaltuusto 18 10.03.2008 Joutsan

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Lisää matalapalkkatyötä

Lisää matalapalkkatyötä Liite 1 Lisää matalapalkkatyötä Talousneuvosto 27.2.2013 Osmo Soininvaara Juhana Vartiainen Tausta Vlti Valtioneuvoston t kanslian tilaus kirjoittajilta, itt jilt sopimus 22.1.2013, 2013 määräaika 20.2.2013

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (Lapsen vasu) on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje 1-2016 3.5. 2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Olen uusi Venäjän alueen kummityön kordinaattori Ammi Kallio. Tämä on ensimmäinen kummikirje, jonka kirjoitan teille alueelta.

Lisätiedot

Esikoulu- / perhepäiväkotikysely 2015

Esikoulu- / perhepäiväkotikysely 2015 Esikoulu- / kysely 2015 Tutkimuksen tuloksia käytetään parantamaan esikoulujen ja päiväperhekotien laatua Göteborgissa. Vastaa kysymyksiin omien, vanhempana tai huoltajana saamiesi kokemusten pohjalta.

Lisätiedot

Havainnoitavan ryhmän lasten arviointi

Havainnoitavan ryhmän lasten arviointi Havainnoitavan ryhmän lasten arviointi Jyrki Reunamo Helsinki, Hämeenlinna, Kouvola & Turku Tammi-Helmikuu 2014 16.2.2015 1 Koulutuksen sisältö Lasten arviointi Oppimisympäristön arviointi Johtajien tekemä

Lisätiedot

Meidän koulu.»isojoen koulukolmio«milja Forsman

Meidän koulu.»isojoen koulukolmio«milja Forsman Meidän koulu»isojoen koulukolmio«milja Forsman 31.5.2016 Sisällysluettelo Meidän koulu...1 1. Johdanto...3 2. Tulokset...4 2.1 Sukupuoli?...4 2.2 Luokka?...4 2.3 Silmien väri?...5 2.4 Koulumatkan pituus?...5

Lisätiedot

Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja

Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja Pyöräilevässä ja kävelevässä koulubussissa lapset kulkevat aikuisen johdolla ennalta

Lisätiedot

MAOL 17.11.2012. Ajankohtaiskatsaus Koulutusjohtaja Heljä Misukka

MAOL 17.11.2012. Ajankohtaiskatsaus Koulutusjohtaja Heljä Misukka MAOL 17.11.2012 Ajankohtaiskatsaus Koulutusjohtaja Heljä Misukka Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013 2014 2015 2016 Esi-, 2017 perus- ja lisäopetuksen opsin perusteet

Lisätiedot

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen Nuorten Ystävät Perustettu 1907 Keskustoimisto sijaitsee Oulussa Kansalaisjärjestö- ja liiketoimintaa Lastensuojelu-, vammais-, perhekuntoutus-, mielenterveys-, työllistymis- ja avopalveluja sekä kehittämistoimintaa

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010 Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 0 LASTENTARHA, JÄLKKÄRI, AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA 00 00 PUIJOLA EDISTÄÄ SOSIAALISTA NUORISOTYÖTÄ PUIJOLAN NUORET 0 00 Puijolan Nuoret on tarjonnut

Lisätiedot

Hämeenkylän koulun väistötilat Vanhempainilta

Hämeenkylän koulun väistötilat Vanhempainilta Hämeenkylän koulun väistötilat 1.8.2017- Vanhempainilta 8.12.2016 Illan runko Klo 18-18.45 7.-9.-luokkalaisten väistötilat Keskustelu aiheesta Klo 18.45-19.30 1.-6.-luokkalaisten väistötilat Keskustelu

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52 VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET Kyselyyn vastanneita 52 Varhaiskasvatuksen vasukysely huoltajille Mitkä arvot ovat Sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Miten perus- ja ihmisoikeuksia käytetään? Ensisijaisena lähteenä YK:n vammaisten ihmisoikeussopimus

Miten perus- ja ihmisoikeuksia käytetään? Ensisijaisena lähteenä YK:n vammaisten ihmisoikeussopimus VIA-PROJEKTIN JURIDINEN POHJA Miksi juridiikkaa? Mikä on perusoikeus tai ihmisoikeus? Miten perus- ja ihmisoikeuksia käytetään? Ensisijaisena lähteenä YK:n vammaisten ihmisoikeussopimus Miksi juridiikkaa?

Lisätiedot

VANHEMMAN HAASTATTELULOMAKE

VANHEMMAN HAASTATTELULOMAKE VANHEMMAN HAASTATTELULOMAKE Lapsi Vanhempi Haastattelija Päivä ja paikka 1 LAPSI VANHEMMAN SILMIN Kerro minulle lapsestasi. Millainen hän mielestäsi on? Kerro omin sanoin tai käytä alla olevia kuvauksia:

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

Tunne-elämän ja taitojen kehityksen lisääntyvä huomioiminen lapsen ja nuoren kehityksen aikana

Tunne-elämän ja taitojen kehityksen lisääntyvä huomioiminen lapsen ja nuoren kehityksen aikana Tunne-elämän ja taitojen kehityksen lisääntyvä huomioiminen lapsen ja nuoren kehityksen aikana Terveydenhoitajien työotteen muutos Salon terveyskeskuksessa Sofia Maleike-Ruohola Perinteinen työ terveydenhoitajalla

Lisätiedot

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 Aika: Maanantai 29.8.2011 klo 18.00 Paikka: Vähä-Heikkilän yksikön ruokala Läsnä: Katrine Arbol-Lilleberg (saapui klo 18.35), Mia Enlund, Sanna Ketonen-Oksi,

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

MITÄ KUULUU NUORTEN OSALLISUUDELLE SATAKUNNASSA? POIMINTOJA NUORET LUUPIN ALLA HANKEAINEISTOSTA

MITÄ KUULUU NUORTEN OSALLISUUDELLE SATAKUNNASSA? POIMINTOJA NUORET LUUPIN ALLA HANKEAINEISTOSTA MITÄ KUULUU NUORTEN OSALLISUUDELLE SATAKUNNASSA? POIMINTOJA NUORET LUUPIN ALLA HANKEAINEISTOSTA Leena Haanpää Nuoret ja vaikuttaminen seminaari Rauma 24.1.2013 NUORET LUUPIN ALLA Hankkeen tavoitteet: -

Lisätiedot

Mielen avain, seuranta- ja arviointikysely

Mielen avain, seuranta- ja arviointikysely Mielen avain, seuranta- ja arviointikysely 1.11.2010-31.3.2011 Hyvät Mielen avain -hankkeen osahankkeen edustajat! Tämän Webropol -kyselyn tarkoituksena on seurata hankkeessanne tapahtunutta toimintaa

Lisätiedot

Mikä on osaamisen ydintä, kun tavoitteena on asiakkaan osallisuuden vahvistaminen lastensuojelussa?

Mikä on osaamisen ydintä, kun tavoitteena on asiakkaan osallisuuden vahvistaminen lastensuojelussa? Mikä on osaamisen ydintä, kun tavoitteena on asiakkaan osallisuuden vahvistaminen lastensuojelussa? Oulun seudun lastensuojelun kehittämisyksikön päätösseminaari 30.10.2009 Mirva Makkonen 1 Miksi osallisuus?

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA TEDOATOJA 75 992 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 99 AATALOUDE TALOUDELLE TUTKUSLATOS AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS 75 992 TEDOATOJA 75 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Yksinäisyys lasten silmin. Ida Spets, sosiaalityön opiskelija

Yksinäisyys lasten silmin. Ida Spets, sosiaalityön opiskelija Yksinäisyys lasten silmin Ida Spets, sosiaalityön opiskelija Tutkimusaihe ja tutkimuskysymykset Lasten yksinäisyys lasten näkökulmasta Sadutusmenetelmällä lasten tieto näkyviin 1) Mitä lapset kertovat

Lisätiedot

Lapin sote-mallin maakuntaseminaari

Lapin sote-mallin maakuntaseminaari Lapin sote-mallin maakuntaseminaari Rovaniemi Ministeri Huovinen OSASTONHOITAJAPÄIVÄT 2014 Sote-uudistuksen tavoitteet terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja terveyserojen kaventaminen sote-palvelujen

Lisätiedot

Kemin kaupungin koulu- ja päiväkotiverkkojen tarveselvitys

Kemin kaupungin koulu- ja päiväkotiverkkojen tarveselvitys Kemin kaupungin koulu- ja päiväkotiverkkojen tarveselvitys Vastaajia yhteensä 261 kpl Naisia 195kpl (74,7%) Miehiä 66 kpl (25,3%) Vastanneiden ikä Mielestäni alakoulun (0-6 lk) oppilaan lähikoulun tulisi

Lisätiedot

LIITE 1A AIKATAULUT JA REITTIKARTAT. Reittien pääväylät on merkattu kartalle, liitteessä 1B.

LIITE 1A AIKATAULUT JA REITTIKARTAT. Reittien pääväylät on merkattu kartalle, liitteessä 1B. LIITE 1A AIKATAULUT JA REITTIKARTAT Reittien pääväylät on merkattu kartalle, liitteessä 1B. Aikataulut: Koulut alkavat pääosin Pohjois-Sipoossa tasatunnein (8.00 10.00) ja päättyvät pääosin tasatunnein

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan

LIITTEET. asiakirjaan ROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.11.201 COM(201) 906 final ANNEXES 1 to LIITTEET asiakirjaan LUONNOS KOMISSION JA NVOSTON YHTEISEKSI TYÖLLISYYSRAPORTIKSI - oheisasiakirja komission tiedonantoon vuotuisesta kasvuselvityksestä

Lisätiedot

PENNO Selvitä rahatilanteesi

PENNO Selvitä rahatilanteesi PENNO Selvitä rahatilanteesi TIEDÄTKÖ, KUINKA PALJON SINULLA ON RAHAA KÄYTÖSSÄSI? Kuuluuko arkeesi taiteilu laskujen ja välttämättömien menojen kanssa? Tiedätkö, mihin rahasi kuluvat? Tämän Penno-työkirjan

Lisätiedot