KOULUASIOISTA PÄÄTTÄVILLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULUASIOISTA PÄÄTTÄVILLE"

Transkriptio

1 O KOULUASIOISTA PÄÄTTÄVILLE 11 aluainme kiinnittää luiomion siihen, että ii itossopimuksen ehtoihin on kirjattu, sivistyspalvel uiden säilyminen l uupovaarassa lähipalvel mia. Koulutoi mihan on sivistyspalveluiden oleellisin osa, joten sopimuksen perusteella se tulee säilyttää täällä. Olemme keränneet adressin koulun säilyttämisen puolesta. Siihen on kertynyt 204 nimeä ja meillä on oppilaiden vanhemniilta keräuyjä perusteita luupovaaran koulun puolesta. \ lieleen sieltä jäivät muutamat komnmentit: En halua, että lapseni tarvitsee matkustaa tunteja päivässä koulumatkoihin, riittää kun aikuiset matkustavat töihin km päivässä O Eikö ole aina turvallisempaa (sekä halvempaa) että muutama aikuinen matkustaa eikä suuri joukko lapsia Pitkät koulumatkat tekevät syrjässä asumisen lähes mahdottomaksi lapsiperheille Onko larkoi tuskin tehdä perheiden asuminen liitosal ueilla käytännössä mahdottomaksi vai miksi juuri entiset itosalueem joutuvat kärsimään säästöistä enemm nän kuin kantakaupungin alue? 1uupovaaran viimeinen kyläkoulu vietiin Koverosta viime vuonna ja siinä vaiheessa annettiin ymmärtää. että sillä hinnalla saadaan pitää vläkoulu. i Voimmeko luottaa siihen, että asiaa valmistellessa sitä tarkastellaan sektorimal lia laajemmin: onko koululoimen hudi etissa säästöltä näyttävä säästöä myös kokonaistaloudessa? Onko laskelmissa huomioitu esimerkiksi ne alstanmnlkset. jotka syntyvät tyhjilleen jäävien koulutilojen ylläpidosta ja parakkien ja muiden uusien tilojen tarpeesta siellä, missä oppilasinälirät vastaavasti kasvavat, sekä niuut tilapalvelukulut? Entä onko arvioitu sosiaali ja terveystoimessa lisääntyvien kustannusten summaa, kun oppilaat siirtyvät yhä isompiin vksiköihin eivätkä opettajilla ole mahdollisuutta tuntea oppilaitaan samalla tapaa kuin pienemmissä kouluissa ja 1 uokissa sekä sitä myötä kasvava koulupsykologien ja kuraattorien tarve? Lasten pitenevälle päivälle ei hintaa lasketa. mutta mitkä kulut kaikkineen syntyvät kuljetuksisla? Inhimilliset tarpeet ja hyvin tai pahoinvointi jäävät askelmien ulkopuolelle, mutta taloudellisia vaikutuksia arvioitaessa tulisi olla halua ja kykyä pitkän tähtäimen laskelmiin. i iedustelemmekin millaisia kokonaisvaltaisia laskelmia Joensuun kaupungin koulupälitöksistä on tehty? llaluaisimme myös tietää millaisia selvityksiä Joensuussa on tehty aiempien lamojen kouluja koskeneiden säästötoimenpiteiden pitkän juoksun toteutuneista taloudellisista ja muista vaikutuksista? Saamamme käsityksen mukaan tämä yläkouluvalmistelu on kouluverkkoratkaisuja laadittaessa valmistumassa vii mneisenä. Olisi erittäin tärkeää, että kaikki kouluraikaisut käsiteltäisiin kokonaisuuksina, koska aakoul uraikaisuja perustellaan usein yläkouluratkaisuilla. Y hteniiiskoulun verralon etu on. että samat Opettajat Voi at opettaa oppi laita läpi sekä ala että v lilasteen ja se mahdollistaisi myös erimyisopettajien käyttämisen paitsi perusktiltmmi, myös esikoulun ja päivähoidon tarpeisiin. Oppilaat tulevat opettaj i lie yhtenäiskoulussa myös kovin tutuiksi ja moni asia oli helpompi hoitaa kuin suuremumnissa kouluissa tai eri 1lisillä ylä ja ala astei Ilo, moni asia havaitaan nopeanlmin ja voidaan \ arhaisemmn Iii myös puuttua ja vaikuttaa. [uupovaaran yhtenäiskoulun kaltai tien yhteisöl 1 isyys on sw.imuiaioiu \ ui imavara. Käsi tvksemmne mukaan jo nyt 01 uupovaaral km ja Ki i hielysvaaralla on yhteisiä kieltenopeilaj km j a niiden osni tul opeiussuunnitelinal tehdäiinkin jo yhteistyötä. ()petustunnit on soviteltu niin, että samat opetlaal voivat loi via nmolemtui 1km ylä koultu 1 la. 1.isäksi jo tällä hetkellä koululla käy kiertävä uskonnonopettaja ja myös :ervevdenlmoilajan vasitiiml km on useampi koulu. Saamamme y mmärryksen mukaan henl i löluintuu omi m umi iihiiim järjesiely n ihan myönteisesti. ( )nko olisiko mahdollista nykyistä enenumniin käyttää samoja pe tta ia sekä luupovaarassa cliii Ki ihtel ysvaarassa? 1. uokanopettaj athan ovat tänä päi vänii varsin osaavia ja ovat usein opiskelleet 1 isäaineita. 01 isihan hul 1 ua jiittää till lainen resurssi hyödyimtiimniittä! Voisi iimne ottaa selviieu l:uj

2 esimerkkiä Savonlinnasta, jossa jo on alettu käyttää samoja aineenopettajia eri kouluilla. Olisi me ärjestely. jossa opettajat liikkuvat koulujen välillä, verrattomasti parempi lasten kannalta, mutta jos asiaa tarkastellaan pelkkien eurojen valossa, niin tuleehan myös huomattavasti halvemmaksi Ii ik utel la j ui takin opettajia kuin ensin tyhjentää toimiva koulurakennus ja silti pitää huolta tästä tyhj illeen jltävlistä rakennuksesta. järjestää sitten uutta koulutilaa siirrettäville oppilaille heidän uudessa koulussaan ja lisäksi kuljettaa koko lapsi joukkoa päivittäin. JoeiISULIhan voisi näyttää kansallista esimerkkiä ja tehdä pioneerityön koulujen välistä yhteistyötä kehittämällä säilyttäen kyläkouluja! Y läkoulun lakkauttamisella olisi myös nionia laaj empia. suurta huolestumista herättäviä seurauk sia. iulmpo\ aara on aina ollut yrittäjäpitäjä ja tälläkin hetkellä paikkakunta tarjoaa monia työpaikkoja. \äistä esimerkkeinä Hopearinne. Hukka Design. Karelia Parkett ja Ouneva Group. Jos koulu lakkauieiaan. kuimika pian työntekijät muuttavat perheineen koulujen perässä muualle ja miten sitten käy näille yrityksille? Tai.uinka pian vläkoulun lakkauttamisen jälkeen vuorossa olisi esimerkiksi kiijaston sulkeminen? 1 uupovaaralainen voima ja yhteisöllisyys on harvinaislaatuista; harvalla paikkakunnalla saadaan jäi eslöpuolella ralkootyöllä niin palj on aikaiseksi kuin täällä. Pidämme esimerkiksi lasten harrastuksista huolia vapaaehtoisvoimin. Tuntuisi kohtuulliselta, että lapset voisivat saada kaupungin toimesta käydä edes peruskoulun lähialueellaan. laluamme muistuttaa päättäjiä siitä, että YK:n lapsen oikeuksien sopimus sekä MLL:n kannanotto asiaan olisi syytä pitää punaisena lankana lasta koskevista asioista päätettäessä. On huomattavaa, että sitoutuessaan kyseiseen sopimukseen Suomi on myös jui idisesti velvoitettu noudattamaan sitä. Päätökset. ja eritoten koulupäätökset. tulee tehdä tietoon perustuvan lapsivaikutusten arvioinnin pohjalta ja pyvdlimmek in miähdäksemine tästä tehdyn arvion. Tietävätkö päättäjät tai muut kansalaiset, että lapsen oikeuksien komitea on toistuvasti esittänyt huolensa siitä, että Suomessa ei ole ymmärretty, mitä lapsen edulla tarkoitetaan eikä elvoitetta ole sovellettu lapsiin liittyvissä lainsäädäntö, hallinto ja oikeudenkävntiasioissa sekä lapsia \oske\ issa ja iapsiin vaikuttavissa toimintapoliti koissa. ohjelmissa ja liankkeissa. 1 laluaisimme. että koulupäiitöksiä tehtäessä kuultaisiin myös Perheiden kokeinusasiantuntijamielipiteitä ja tiedustelemme miten ja milloin tällaista keskustelua on tarkoitus j ärjestää. Ohessa on liitteenä paikallislehtiin toimittamamme vetoomus Tuupovaaran yläkoul un säi lyttäni isen puolesta sekä kcräiimämme adressin nimilista. Liitteenä on myös koululaisten vanhemmilta saamammue vläkoulun!akkunttamisajatusta koskevat palautelaput. Aiheesta on myös ilmestynyt jutut Karjalaisessa ,2013 ja >oostan Sanomissa. Yhteistvöhaluisin terveisin 1 umipuvaaran yhtenliiskoul un vanhempai nyhdistyksen ja koululaisten perheiden puolesii 1 uupovaaran koulun vanhenipainyhdistyksen puheenjohtaja puhelin: 04( sposti teija.homnaneni)jotwire.fi

3 ensimmäiseksi otettava huomioon lapsen etu. Muita sopimuksessa määriteltyjä valtion lapsen näkemysten kunnioittaminen. vastuu niiden toteutumisesta. Sopimus siis sitoo valtiota paitsi moraalisesti, myös oikeudellisesti. jossa käydään perusteellisesti läpi lapsille kuuluvat oikeudet ja asetetaan valtiolle ensisijainen vetoomus YK:n lapsen oikeuksien sopimus on kaikkia alle 18vuotiaita lapsia koskeva ihmisoikeussopimus. Sopimus lepää sen kivijalan päällä, että lasta koskevia päätöksiä tehtäessä on aina velvoitteita on mm. taata syrjimättömyyden toteutuminen ja lapsen oikeus kehittymiseen sekä On aika toden teolla tarkastella tehdäänkö koulupäätöksiä näiden periaatteiden pohjalta. Tulevatko kaikki Joensuun alueen lapset, asuinpaikasta riippumatta, kohdelluiksi samanarvoisesti? Syrjimättä niitä, jotka eivät ehkä asu eivätkä käy koulun kantakaupungin välittömässä Tuupovaaran koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Sekä kaikkiin vanhempiin: mietitään Tuupovaaran yhtenäiskoulun todellista merkitystä lapsillemme perheiden eriarvoisuutta. päätöstensä seurauksista, vaikka säästöjen kohteiksi joutuneet lapset niitä käytännön seurauksia Säästät ja raha valitettavasti näyttävät usein painavan eniten ja lasten etujen pienempi ääni jää läheisyydessä? Mielestäni lapsilla tulisi olla oikeus elämään ja kehitykseen kotinsa lähellä, omassa tutussa ja turvallisessa ympäristössään ja ilman kohtuuttomiksi venyviä koulukuljetusaikoja. TUUPO VAARAN YLÄKOULUN SIIRÄMISAIKEISTA päättäjille sekä kaikille vanhemmille Tuupovaaran yhtenäiskoulun kohtalon niiettimiseksi Mielestäni lastemme tulisi olla yhtä arvokkaita asuivatpa he missä päin Joensuuta tahansa. Myös kuntaliitosten jälkeisessä päätöstenteossa on tärkeää huolehtia siitä, että kaikkien päätösten tulee olla tasaarvoisia yhteisalueen kaikille asukkaille. Vai onko kuntaliitosten jälkeen tarkoitus erilaisilla päätöksillä pikkuhiljaa pakottaa kaikki alueen asukkaat siirtymään kantakaupungin läheisyyteen? Tämäkin on kyllä kieltämättä käynyt mielessä. Onko lasten edun huomioinen ja sen ensisijaisuus ollut ohjenuorana koulukeskusteluja käydessä? kuulematta vaikka tosin aivan varmasti lapsen elämän perusteiden, kuten lähikoulun turvaaminen on väistämättä myös se taloudellisin ratkaisu, jos asioita kyetään tarkastelemaan sektoreiden sijaan suurina kokonaisuuksina ja kuluvaa valtuustokautta pidemmällä aikajanalla. Päätökset, ja eritoten koulupäätökset, on tehtävä tietoon perustuvan lapsivaikutusten arvioinnin pohjalta; epäilen sen valitettavasti jäävän usein tekemättä. Vai onko lapsia itseään tai vanhempia heidän etujensa valvojina kuultu asiasta? Tuupovaaran koulun vanhempainyhdistys haluaa helpottaa asiaa ja laittaa viikolla 51 Tuupovaaran lasten koteihin kyselyn asiasta. Kyselyllä haetaan myös lasten mielipidettä, Koska heidän näkemyksensä täytyy tulla kuulluksi: hehän sitten näiden päätösten mukaan elävät ja niiden vaikutukset kantavat. Minä tiedän ainakin 123 syytä, miksi yhtenäiskoulu Tuupovaarassa on paras vaihtoehto lapsillemme. Mietin löytyykö päättäjiltä yhtä monta syytä siirron perusteiksi? Äiti Teresan sanoin: Emme voi tehdä suuria asioita, vain pieniä asioita suurella rakkaudella. Päättäjillä tosin on mahdollisuus tehdä myös suuria asioita! Heillä tulisi olla myös vastuu sitten elämässään ja arjessaan kantavat. Onko edellisestä lamasta opittu mitään? Suomesta löytyy useitakin tutkimuksia, jotka osoittavat laman aikana tehtyjen leikkausten vaikuttaneen haitallisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin; on aivan hyvin tiedossa, että leikkaukset poikivat myöhemmin lisäkustannuksia sekä lisäävät pahoinvointia ja Vetoan päättäjiin: kantakaa vastuunne ja miettikää koulupäätöksiä vielä kerran perin juurin. ja paneudutaan kyselyn täyttämiseen mahdollisimman totuudenmukaisen lapsiarvioinnin tekerniseksi. Teija Homanen Tuupovaaran MLL:n paikallisosaston puheenjohtaja

4 r,o:tte(,rja olisi kerätä meiltä jokaiselta mahdollisimman monta syytä, miksi haluamme pitää Tuupovaarassa 1heäiskouIur, eskarista yläkoulun viimeiseen luokkaan tulevaisuudessakin. 1 L4t? 1 Koska lasten etu ja oikeudet menevät muiden etujen edelle. MLL:n Tuupovaaran paikallisosaston puheenjohtaja 2 I4nr% {dk1 isd /( Cv fthlr )( [q L4o. 1 O / r f f( /1 / 7 2W7 fj9 d [L IC c z f: : 7 L g2/jz t z zzz /2,2J,/ fr///7 ; :z 7) L. k) P5b :;3 23 e4.å± A1 :L,LL(t e

5 Dc cc cc Dc J J J.j J J J J C O C C C C CD CD CD U1 CC C DC CD CD N I CC CD Dc CD D ÅJ N 0 CD DC t (s 5 1 c c 1 ( D 0) 5 (t 3 1 r ) D c s ( 70

6 ( 0 1 g 5 r) i. ) 1 3 (. D.. 0 E i., L cl).cl).!p. z E cl) o 0 c.9, cl) cl) 4 : \ o 0 E } E. :( ( 1 j 0 D

7 ( 1? 1 4 (O 4 rj 0 i r [ fl 0 r r r rn rfl cfl zr Lf Lr L(

8 o,i kerätä meiltä jokaiselta mahdollisimman monta syytä, miksi haluamme pitää Tuupovaarassa tenäiskoulun eskarista yläkoulun viimeiseen luokkaan tulevaisuudessakin, Pe 1, il i 1 i taj fr7 ((I ( Koska lasten etu ja oikeudet menevät muiden etujen edeiie. MLL:n Tuupovaaran paikallisosaston puheenjohtaja 2;xc AL \&iic\ 1 L4 1, i, 7e7i / fr ;

9 . o LD o cc cc cc cc cc t DC J N ) cr c, DC LJ LD LC LD D LD D

10 2. Mitä mieltä olette itse Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttärnisestä / \ )c1 es 1. Mitä mieltä lapsesi on Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä kokoontumispailda on Tuupovaarassa klo 8.30, josta lähdetään esim. Kiihtelysvaaraan 6. Mitä lcoulun siirtyminen merkitsisi lapselle ja perheelle käytäimössä? ( LVI Mitä mieltä olette itse Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä 4. Mitä mieltä lapsesi on Tuupovaaran koulustaj sen s1ilyttämisestä C \.D ]ldj7\ kokoontumispaikka on Tuupovaarassa klo 8.30, josta lähdetään esim. Kiihtelysvaaraan 3. Mitä koulun siirtyminen merkitsisi lapselle ja perheelle käytännössä? os s/j/ j q rqqj);s nu yeiet 1upoV(rC?fl kjft 1 s1 c ) s ) h 1 k c

11 . L Mitä mieltä lapsesi on Tuupovaaran koulustaja sen säilyttämisestä.ls 2. Mitä mieltä olette itse Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä I\i Qg\\C \\i 3. Mitä koulun siirtyminen merkitsisi lapselle perheelle käytännössä? kokoontumispailda on Tuupovaarassa klo 8.30, josta lähdetään esim. Kiihtelysvaaraan ja 4. Mitä mieltä lapsesi on Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttäinisestä 5. Mitä mieltä olette itse Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttäinisestä We s4 x oi( vxos4 /SI( 6. Mitä koulun siirtyminen merkitsisi lapselle ja perheelle käytännössä? kokoontumispailda on Tuupovaarassa klo 8.3 0, josta lähdetään esim. Kiihtelysvaaraan itsi. ci t c

12 1. Mitä mieltä lapsesi on Tuupovaaraii koulusta ja sen säilyttämisestä (Lkt i. 1 s 7. P 2. Mitä mieltä olette itse Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä To4tU & < (t L SC1?. //fl)i. 3. Mitä koulun siirtyminen merkitsisi lapselle ja perheelle käytännössä? Esirnerkkitapaus esim. mihin kellonaikaan monelta joudutaan lähtemään jos esim. kokoontumispaikka on Tuupovaarassa klo 8.30, josta lähdetään esim. Kiihtelysvaaraan L., 4. Mitä mieltä lapsesi on Tuipovaaran koulusta ja sen säilyttärnisestä 4// h1 //? T1 c:, /f; /6 5. Mitä mieltä olette itse Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä, : f /1L I( 6. Mitä koulun siirtyminen merkitsisi lapselle ja perheelle käytännössä? kokoontumispaikka on Tuupovaarassa klo 8.3 0, josta lähdetään esim. Kiihtelysvaaraan aloittamaan koduamo 9.00 /. v IJ. /, es

13 6. Mitä koulun siirtyminen merkitsisi lapselle ja perheelle käytännössä? /kctiiii L,e.jki. vv.tl& e 7t 5. Mitä mieltä olette itse Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttärnisestä 4. Mitä mieltä lapsesi on Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä Esimerkkitapaus esim. mihin kehonaikaan monelta joudutaan lähtemään jos esim. kokoontumispaikka on Tuupovaarassa klo 8.30, josta lähdetään esim. Kiihtelysvaaraan 6. Mitä koulun siirtyminen merkitsisi lapselle ja perheelle käytännössä? e. 4o%. *. j 5. Mitä mieltä olette itse Tuupovaran koulusta a sen säilyttämisestä 1) 4 & san 4. Mitä mieltä lapsesi on Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä Ii* AV 1fl\ VV rysscs kokoontumispaikka on Tuupovaarassa klo 8.30, josta lähdetään esim. Kiihtelysvaaraan KYSYMYKSIÄ I<OTEIHIN MAHDOLLISEN YLÄKOULUN SIIRTYMISEN JOHDOSTA 1./ I<YSYMYKSIÄ KOTEIHIN MAHDOLLISEN YLÄKOULUN SIIRTYMISEN JOHDOSTA

14 2. Mitä mieltä olette itse Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttärnisestä Seb\ Tqcc&c 5 Uc Lc.pse.r bicus 1. Mitä mieltä lapsesi on Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttärnisestä 1 / i Ö )c_ / V L jl L5L Esimerkkitapaus esim. mihin kel lonaikaan monelta jo udtitaan lähtemään jos esim. kokoonturnispaikka on Tuupovaarassa klo josta 1ähdetään esim. K iihtelysvaaraan.. Mitä koulun siirtyminen merkitsisi lapselle ja perheelle käytännössä? / L 5 L { J h. r \...U. t, 2. Mitä mieltä olette itse Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä r e& r ItLss\ 1. Mitä mieltä lapsesi on Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttärnisestä YstävälUsin terveisin: Tuupovaaran koulun vanhempainyhdistys 3LCLC ) n (dlk t Scc7\ 7 kokoontumispaikka on Tuupovaarassa klo 8.30, josta lähdetään esim. Kiihtelysvaaraan.. Mitä koulun siirtyminen merkitsisi lapselle ja perheelle käytännössä? LkU\uU.L 4\. 1c uore sci cl Ts*Icc c3 uv e e*c S ;

15 lo0l 6. Mitä koulun siirtyminen merkitsisi lapselle ja perheelle käytännössä? hlonicirki.sc/y 1,pc r7j.fc? 5. Mitä mieltä olette itse Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä kl s 4. Mitä mieltä lapsesi on Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä trfl OuLu P4)T L, rt 9 3o kokoontumispaikica on Tuupovaarassa klo 8.30, josta lähdetään esim. Kiihtelysvaaraan 3. Mitä koulun siirtyminen merkitsisi lapselle ja perheelle käytännössä? ULO ILy o 2. Mitä mieltä olette itse Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttäinisestä L0ULU LPUe HUA(&L Oi LkiTj *X/ 1. Mitä mieltä lapsesi on Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä Ystävällisin tervesin: Tuupovaaran koulun vanhempainyhdistys ( ri7ppuei L /,tli/ rj e/jyr( rc c,f7 (k Her,)rir7e/7 / CLJ/L./L() /,f kokoontumispailda on Tuupovaarassa klo 8.30, j osta lähdetään esim. Kiihtelysvaaraan Esimerkkitapaus esim. mihin kel lonaikaan monelta joudutaan lähtemään jos esim.

16 4. Mitä mieltä lapsesi on Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä 5. Mitä mieltä olette itse 1 uupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä 6. Mitä koulun siirtyminen merkitsisi lapselle ja perheelle käytännössä?. 41 r&. Ti. J. E \ 0 Esimerkkitapaus esim, mihin kellonaikaan monelta joudutaan lähtemääii jos esim. /1) 5, 7)/. S( /O,.i, t I? y,.. Z / /2L. kokoontumispaikka on Tuupovaarassa klo 8.3 0, josta lähdetään esim. Kiihtelysvaaraan. S; /;.? / fo. E3 kokoontumispaikka on Tuupovaarassa klo 8.30, josta lähdetään esim. Kiihtelysvaaraan KYSYMYIKSIÄ KOTEIHIN MAHDOLLISEN YLÄKOULUN SIIRTYMISEN JOHDOSTA 4. Mitä mieltä lapsesi on Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttärnisestä 5. Mitä mieltä olette itse Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä (. (. 6. Mitä koulun siirtyminen merkitsisi lapselle ja perheelle käytännössä? A 4 / (i.j i 2)

17 . Esmerkkitapaus esim. niihin kellonaikaan monelta joudutaan lähtemään jos esim 3. Mitä koulun siirtyminen merkitsisi lapselle ja perheelle käytännössä? L\\ Lk %( SCk 2. Mitä mielta olette itse 1 uupovaaran koulusta a sen sailytlamisesti LL& f\ft5o\ r Iefii, O)C)SO\ f 4. Mitä mieltä lapsesi on Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä Ystavallsn terveisin: Tuupovaaran koulun vanhempaniyhdistys /.. 1 Esirnerkkitapaus esim. mihin kellonaikaan monelta joudutaan lähtemään jos esim. kokooiiturnispaikka on Tuupovaarassa klo 8.30, josta lähdetään esim. Kiihtelysvaaraan 3. Mitä koulun siirtyminen merkitsisi lapselle ja perheelle käytännössä? c /c. ( 2. Mitä mieltä olette itse Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä 1. Mitä mieltä lapsesi on Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttärnisestä YstävIIisin terveisin: Tuupovaaran koulun vanhempainyhdistys t e +Pe h c.. aloittamaan koulua klo). 00 O e(\ Yr 15 kokoontumispaikka on Tuupovaarassa klo 830, josta lähdetään esim. Kiihtelysvaaraan

18 L 2. Mitä mieltä olette itse Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttärnisestä ki, c Jt 14 9 i.; Mitä mieltä lapsesi on Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä YstäväiNsin terveisin: Tuupovaaran koulun vanhempainyhdistys kokoontumispaikka on Tuupovaarassa klo 8.30, josta lähdetään esim. Kiihtelysvaaraan 6. Mitä koulun siirtyminen merkitsisi lapselle ja perheelle käytännössä? rn L ( JC.i! t0 C)S!.. hjt( b 3 )tkcl 5. Mitä mieltä olette itse Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä CtL) 4. Mitä mieltä lapsesi on Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttärnisestä /L tr,, m. kokoontumispaikka on Tuupovaarassa klo 8.30, josta lähdetään esim. Kiihtelysvaaraan 3. 1 a cou un sur yrninei merkitsisi lapselle ja perheelle käytännössä? / V IQJ:D,1c, & k c / 1L s 4 / 4/./. / rn L o / t. ; //o,v ( A / Q D/ i i o? 0 /. j

19 c,tj ) 1.1 > > > > > r) 0 5 z J J 0 0 J 1 IIJ z z ẕ J IJi ) ) ;, ; : ( ) ( /,.) E ;4 J ( /.1. : > :czl ; 4 C/D ) 7, ( 1/ 0 1 C:c1 + : z j z j o 1 (. ) c 7I > J ).FJI J ( ) 1) / vi ) 1 :c UD.. j

20 ,/ J/ 7 7)/ 5//77 2. Mitä mieltä olette itse Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä / 47. /4Z/ j M /fc//), ;p# X/7 t/& C/7jfc, / 1. Mitä mieltä lapsesi on Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä / 1 1 /4 27 C / //t / /L /L //i,/tcc,22( C /1) //4 c?&( fi /t1t J %? /// / /J 7/e7, II,,,f7 // f/ 4 4/7 ic/ / / )AJ(.// / 1f/ / )j*) /2 )47 / / /f 49J/) /)7;). 4, L /Y 2/?//1. kokoontumispaikka on Tuupovaarassa klo 8.30, josta lähdetään esim. Kiihtelysvaaraan 3. Mitä koulun siirtyminen merkitsisi lapselle ja perheelle käytännössä? 7/

21 1. Mitä mieltä lapsesi on Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttärnisestä u 2. Mitä mieltä olette itse Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä c c ) &CC \ c. \\ C P c \ t \ j ct. l (J»\... cl i. r. c+ c, i kokoonturnispaikka on Tuupovaarassa klo 8.30, josta lähdetään esiin. Kiihtelysvaaraan 3. Mitä koulun siirtyminen merkitsisi lapselle ja perheelle käytännössä? \ yt

Lapsi muuttuvissa palvelurakenteissa

Lapsi muuttuvissa palvelurakenteissa Tiedosta hyvinvointia 1 Lapsi muuttuvissa palvelurakenteissa Jyväskylä 19.11.2007 Liisa Heinämäki, KT, erikoistutkija Stakes, Tiedosta hyvinvointia 2 Mitä lapsella on oikeus odottaa? Onko hyvinvointi perusoikeus?

Lisätiedot

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina EROKUMPPANIT Nalleperhe Karhulan tarina Avuksi vanhempien eron käsittelyyn lapsen kanssa Ulla Sauvola 1 ALKUSANAT Tämä kirja on tarkoitettu avuksi silloin, kun vanhemmat eroavat ja asiasta halutaan keskustella

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia lukuvuoden 2011 2012 alusta toteutettavasta koulupiiriuudistuksesta

Kysymyksiä ja vastauksia lukuvuoden 2011 2012 alusta toteutettavasta koulupiiriuudistuksesta Kysymyksiä ja vastauksia lukuvuoden 2011 2012 alusta toteutettavasta koulupiiriuudistuksesta MUUTOKSEN TAUSTA 1. Miksi uudistus tehdään? 2. Millä perusteella koulupaikka 3. Mitkä ovat lähikoulun osoittamisen

Lisätiedot

Johdatus lapsivaikutusten arviointiin 30.11.2015

Johdatus lapsivaikutusten arviointiin 30.11.2015 Johdatus lapsivaikutusten arviointiin Akaa 24.11.2015 Lapsivaikutusten arviointi Virkamiesten ja päättäjien työkalu lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä palveluiden

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille

Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille 1. Vastaajan tiedot / Taustamuuttujaosio Vastaajaa koskeva tieto 1.1. sukupuoli mies nainen 1.2. ikä alle 20 vuotta 20 30 vuotta 31 40 vuotta yli 40 vuotta 1.3.

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Jokainen alle 18-vuotias on lapsi.

Jokainen alle 18-vuotias on lapsi. Jokainen alle 18-vuotias on lapsi. Lapsen oikeudet kuuluvat jokaiselle lapselle. Ketään lasta ei saa syrjiä hänen tai hänen vanhempiensa ominaisuuksien, mielipiteiden tai alkuperän vuoksi. Lapsia koskevia

Lisätiedot

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus)

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus) 14 E KYSYMYSPAKETTI Elokuvan katsomisen jälkeen on hyvä varata aikaa keskustelulle ja käydä keskeiset tapahtumat läpi. Erityisesti nuorempien lasten kanssa tulee käsitellä, mitä isälle tapahtui, sillä

Lisätiedot

Yksinhuoltajana monikkoperheessä

Yksinhuoltajana monikkoperheessä Yksinhuoltajana monikkoperheessä J A N N A R A N T A L A L A S T E N P S Y K I A T R I A N E R I K O I S L Ä Ä K Ä R I P A R I - JA P E R H E P S Y K O T E R A P E U T T I 4. 9. 2 0 1 5 w w w. j a n n

Lisätiedot

Lapsi tarvitsee ympärilleen luotettavia, sanansa pitäviä ja vastuunsa kantavia aikuisia. Silloin lapsi saa olla lapsi. Tämä vahvistaa lapsen uskoa

Lapsi tarvitsee ympärilleen luotettavia, sanansa pitäviä ja vastuunsa kantavia aikuisia. Silloin lapsi saa olla lapsi. Tämä vahvistaa lapsen uskoa Luottamus SISÄLTÖ Perusluottamus syntyy Vastavuoroinen kiintymyssuhde Pieni on suurta Lapsi luottaa luonnostaan Lapsen luottamuksen peruspilarit arjessa Lapsen itseluottamus vahvistuu Luottamuksen huoneentaulu

Lisätiedot

Nuoret ovat toivon sanansaattajia

Nuoret ovat toivon sanansaattajia Nuoret ovat toivon sanansaattajia Maria Kaisa Aula 23.3.2011 Minä selviydyn - foorumi aikuisille 1 YK:n lapsen oikeuksien sopimus (1991) Suojelu Protection Palvelut ja toimeentulo Riittävä osuus yhteisistä

Lisätiedot

Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014

Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014 Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014 LASTEN JA NUORTEN KUULEMISJÄRJESTELMÄ Syyslukukausi Arviointi ja kehittäminen Teemojen valinta Kuntayhteistyö Etenemissuunnitelma

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Kuntauudistus on lasten ja nuorten asia

Kuntauudistus on lasten ja nuorten asia Tiedätkö, mitkä palvelut ovat lasten ja nuorten arjessa tärkeitä? Tiedottaako kuntasi suunnitelmista ja palveluista lapsille ja nuorille? Suunnitellaanko kunnassasi kuntaliitosta? Oletko kysynyt lapsilta

Lisätiedot

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011 Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja llä 11 Vanhempien palautteet Marja Leena Nurmela Tukeva/Rovaseutu Tietoa lasten eroryhmästä Lasten eroryhmät kokoontuivat 7

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Tuija Metso Oppilaan parhaaksi yhteistä huolenpitoa Helsinki Vanhempien barometri 2007 Suomen Vanhempainliiton kysely vanhemmille kouluhyvinvoinnista

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointi Suomessa

Lasten ja nuorten hyvinvointi Suomessa Esa Iivonen Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus 5.10.2012 Lasten ja nuorten hyvinvointi Suomessa Lapsen oikeuksien sopimus Lapsen oikeuksien sopimus hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa

Lisätiedot

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry 30.11.2013 Reino Myllymäki Tausta Tutkimus suoritettiin Etelä-Tuusulan kyläyhdistysten verkkosivustolla

Lisätiedot

TURKU YHTEISÖLLISTÄ ASUMISTA JYRKKÄLÄN ALUEELLE MONIKKO -HANKE

TURKU YHTEISÖLLISTÄ ASUMISTA JYRKKÄLÄN ALUEELLE MONIKKO -HANKE TURKU YHTEISÖLLISTÄ ASUMISTA JYRKKÄLÄN ALUEELLE MONIKKO -HANKE TA P I O K A N G A S A H O 2 6. 1 0. 2 0 11 L Ä H TÖ KO H DAT S U UNNIT TE LUA LU E Lähdin suunnittelussa liikkeelle tutkimalla pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Taustaa VANHEMPAINILTARUNKO

Taustaa VANHEMPAINILTARUNKO VANHEMPAINILTA Valintojen stoori -menetelmän läpi käyneiden oppilaiden huoltajille järjestetään Valintojen stoori - viikon aikana vanhempainilta, jossa heillä on mahdollisuus tutustua Valintojen stooriin

Lisätiedot

LAPE-työpaja 6.2.: Lapsiystävällinen kunta Suomen UNICEF, Johanna Laaja

LAPE-työpaja 6.2.: Lapsiystävällinen kunta Suomen UNICEF, Johanna Laaja LAPE-työpaja 6.2.: Lapsiystävällinen kunta Suomen UNICEF, Johanna Laaja Ajattele lapsia? LAPE-hankesuunnitelmassa kuvattu tavoite: Kunnat, maakunnat ja valtion viranomaiset ovat SAANEET VÄLINEET TIETOON

Lisätiedot

LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIONTI HUITTISTEN KOULUVERKKOSELVITYKSESSÄ

LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIONTI HUITTISTEN KOULUVERKKOSELVITYKSESSÄ LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIONTI HUITTISTEN KOULUVERKKOSELVITYKSESSÄ KYSYMYKSET KOULULAISILLE 1. Millaisissa ympäristöissä on helppo ja kiva oppia? (Koulu, luokka, piha, lähiympäristö, retket) 2. Millaisissa

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta O P A S K A U N I A I S T E N V I R A N H A L T I J O I L L E J A L U O T T A M U S H E N K I L Ö I L L E L A S T E N J A N U O R T E N K U U L E M I S E E N 1

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuus seurakunnassa Lapsivaikutusten arviointi. 31.10.2011, Helsinki Kaisa Rantala

Lasten ja nuorten osallisuus seurakunnassa Lapsivaikutusten arviointi. 31.10.2011, Helsinki Kaisa Rantala Lasten ja nuorten osallisuus seurakunnassa Lapsivaikutusten arviointi 31.10.2011, Helsinki Kaisa Rantala MIKSI PUHUMME OSALLISUUDESTA? Osallisuus on ohittamattoman tärkeää kirkon tulevaisuudelle. Missä

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke 2(6) Sisällys Aloite perhetyöhön... 3 Aloitusvaihe... 3 n suunnitelman tekeminen... 4 n työskentelyvaihe... 4 n työskentelyn arviointi... 5 n päättäminen... 5 3(6) Aloite perhetyöhön Asiakkuus lastensuojelun

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Lapsivaikutusten arviointi lasten ja nuorten parhaaksi

Lapsivaikutusten arviointi lasten ja nuorten parhaaksi Lapsivaikutusten arviointi lasten ja nuorten parhaaksi Seurakuntien LAVA-työkalu lapsivaikutusten arviointiin hiippakuntasihteeri Ari Tähkäpää Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli Kirkolliskokouksen päätös

Lisätiedot

Itäisen Leppävaaran oppilasalueen yläkouluihin hakeutuminen. Huoltajakyselyn tulokset 1.6.2015

Itäisen Leppävaaran oppilasalueen yläkouluihin hakeutuminen. Huoltajakyselyn tulokset 1.6.2015 Itäisen Leppävaaran oppilasalueen yläkouluihin hakeutuminen Huoltajakyselyn tulokset 1.6.215 Kohderyhmä ja vastaajien lukumäärä Perkkaanpuiston koulu 1.-6.-luokkalaisten huoltajat lukuvuonna 214-215 Tulevien

Lisätiedot

Lapsen oikeudet toteutuvat arjessa - perusoppimäärä lapsen oikeuksista kuntapäättäjille

Lapsen oikeudet toteutuvat arjessa - perusoppimäärä lapsen oikeuksista kuntapäättäjille Lapsen oikeudet toteutuvat arjessa - perusoppimäärä lapsen oikeuksista kuntapäättäjille Lapsen oikeudet ovat ihmisoikeuksia Ihmisoikeudet ovat jakamattomia, toisistaan riippuvaisia, yleisiä, luovuttamattomia,

Lisätiedot

Lapset palveluiden kehittäjiksi! Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011

Lapset palveluiden kehittäjiksi! Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011 Lapset palveluiden kehittäjiksi! Maria Kaisa Aula Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011 1 YK-sopimuksen yleiset periaatteet Lapsia tulee kohdella yhdenvertaisesti eli lapsen oikeudet kuuluvat

Lisätiedot

1. Seuraava kuvaus on lyhennetty lastensuojelun asiakirjoista. Lue kuvaus ja vastaa sitä koskevaan kysymykseen.

1. Seuraava kuvaus on lyhennetty lastensuojelun asiakirjoista. Lue kuvaus ja vastaa sitä koskevaan kysymykseen. FINLAND: 1. Seuraava kuvaus on lyhennetty lastensuojelun asiakirjoista. Lue kuvaus ja vastaa sitä koskevaan kysymykseen. Pentti, 2-vuotias poika Pentti syntyi seitsemän viikkoa etuajassa ja vietti neljä

Lisätiedot

Pieksämäki VERSO ja MATKALAUKUT 4.4. 2014:

Pieksämäki VERSO ja MATKALAUKUT 4.4. 2014: Pieksämäki VERSO ja MATKALAUKUT 4.4. 2014: EHDOTUS LASTENKULTTUURIPOLIITTISEKSI OHJELMAKSI luovutettiin opetusministeri Krista Kiurulle ja kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäelle Helsingissä 14.2.2014,

Lisätiedot

Lapsen osallisuus ja kuuleminen

Lapsen osallisuus ja kuuleminen Lapsen osallisuus ja kuuleminen Lapsilähtöisyys rikosseuraamusalalla -seminaari 20.11.2015 L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I I T T O A r m f e l t i n t i e 1, 0 0 1 5 0 H e l s i n k i P u h.

Lisätiedot

Palokan koulukeskuskysely

Palokan koulukeskuskysely - Palokan koulukeskuskyselyssä kysyttiin kuntalaisten mielipiteitä siitä, millaiseksi koulukeskus voisi muodostua - Kysely toteutettiin hankkeen suunnittelussa mukana olevien osapuolten yhteistyönä - Käyttäjien

Lisätiedot

Yhdessä oppien, tietä raivaten kuntien ja palvelualueiden hyvinvointijohtamisen asiantuntijoiden seminaari

Yhdessä oppien, tietä raivaten kuntien ja palvelualueiden hyvinvointijohtamisen asiantuntijoiden seminaari Yhdessä oppien, tietä raivaten kuntien ja palvelualueiden hyvinvointijohtamisen asiantuntijoiden seminaari Vaikutusten ennakkoarviointi (EVA) kunnan päätöksenteossa Tuula Löf 27.2.2013 Joensuu Velvoite

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKITERIALLITU PATENT- OC REGITERTYRELEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bkslut Kaupparekisteri andelsregistret Verhallinnsta saapuneet tiedt Uppgifter inkmna från skatteförvaltningen

Lisätiedot

Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa harvoin

Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa harvoin Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa 2 3 4 5 Puhuminen auttaa Äidin kanssa Isän kanssa Äitipuolen kanssa Isäpuolen kanssa Isovanhempien

Lisätiedot

Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia

Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia Alueen vanhemmat ilmaisevat vakavan huolensa Kannelmäen ja Maununnevan koulutilojen riittämättömyydestä. Helsingin kaupungin antamien tietojen mukaan alueen

Lisätiedot

Yhteistyövanhemmuus. Miten huolehdimme lapsesta eron jälkeen?

Yhteistyövanhemmuus. Miten huolehdimme lapsesta eron jälkeen? Yhteistyövanhemmuus Miten huolehdimme lapsesta eron jälkeen? On tärkeää, että lapsi saa varmuuden siitä, että molemmat vanhemmat säilyvät hänen elämässään. Toisen vanhemman puuttuessa lapsen elämästä on

Lisätiedot

Lähetetty laitteesta Windowsin sähköposti. Lähettäjä :

Lähetetty laitteesta Windowsin sähköposti. Lähettäjä : Lähettäjä : Aihe: Liitteet : keskushallinto VL: Vastine Gunnarlan pk siirrosta Ojaniittu-taloon Metsolanja Nummentaustan vanhempainyhdistys ry Vastine.docx; vanhempainyhdistysliite l.docx Aihe: Vastine

Lisätiedot

Arvio metsd maa n a rvosta

Arvio metsd maa n a rvosta Arvi metsd maa n a rvsta Omistaja Lpr Klmenharju Kunta Kylli Tila Rn: Ala, ha 405 572 Klmenharju :l:89 24,9 ESPOO L6.5.20L7 Laatijan allekirjitus Teemu Saarinen Lisdtietja Arvi phjautuu Teemu Saarinen

Lisätiedot

TÄÄ OLIS TÄRKEE! Lapsivaikutusten arviointi

TÄÄ OLIS TÄRKEE! Lapsivaikutusten arviointi v TÄÄ OLIS TÄRKEE! Lapsivaikutusten arviointi Lapset ja nuoret näkyviksi Kangasalan seurakunnassa info työntekijöille ja luottamushenkilöille v Mikä ihmeen LAVA? Lapsivaikutusten arviointi eli LAVA on

Lisätiedot

KODIN JA KOULUN PÄIVÄ. Kodin ja Koulun Päivä

KODIN JA KOULUN PÄIVÄ. Kodin ja Koulun Päivä Kodin ja Koulun Päivä 2 Kodin ja Koulun Päivä Kutsuimme isovanhemmat kouluun klo 8-11 väliseksi ajaksi tutustumaan lastenlastensa koulunkäyntiin. Tarjosimme heille myös kahvit ja rehtori kertoili nykypäivän

Lisätiedot

Osallisuuden pedagogiikka - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja, LTO, KM, Päiväkoti Kuusimäki, Lempäälä

Osallisuuden pedagogiikka - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja, LTO, KM, Päiväkoti Kuusimäki, Lempäälä Osallisuuden pedagogiikka - kohti uudenlaista toimintakulttuuria Elina Kataja, LTO, KM, Päiväkoti Kuusimäki, Lempäälä elina.kataja@lempaala.fi Kasvatuksen ydinkysymykset Millaisia lapsia haluamme kasvattaa?

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Suvianna Hakalehto-Wainio apulaisprofessori VAMMAISTEN LASTEN IHMISOIKEUKSIEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA

Suvianna Hakalehto-Wainio apulaisprofessori VAMMAISTEN LASTEN IHMISOIKEUKSIEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA Suvianna Hakalehto-Wainio apulaisprofessori VAMMAISTEN LASTEN IHMISOIKEUKSIEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA LAPSEN OIKEUKSISTA LAPSEN OIKEUKSIEN KEHITYS lapsi sosiaalisena ongelmana lapsi suojelun kohteena lapsi

Lisätiedot

Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen. Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen. Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö TAVOITTEENA MAAILMAN OSAAVIN KANSA 2020 OPPIMINEN OSAAMINEN KESTÄVÄ HYVINVOINTI

Lisätiedot

MAALAHTI KOPPARBACKEN. Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus. Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen

MAALAHTI KOPPARBACKEN. Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus. Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen MAALAHTI KOPPARBACKEN Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen _(._l \ '- ; ( MAALAHTIKOPPARBACKEN Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus 1985 Tapio

Lisätiedot

HAIKEUS ROHKEUS ONNI YLPEYS RAKKAUS VÄLINPITÄMÄTTÖ- MYYS VIHA PELKO IHASTUS RAUHALLISUUS ILO VÄSYMYS INHO RIEMU TOIVO PETTYMYS KAIPAUS PIRTEYS

HAIKEUS ROHKEUS ONNI YLPEYS RAKKAUS VÄLINPITÄMÄTTÖ- MYYS VIHA PELKO IHASTUS RAUHALLISUUS ILO VÄSYMYS INHO RIEMU TOIVO PETTYMYS KAIPAUS PIRTEYS TYYTYVÄISYYS AHDISTUS SURU IHASTUS LUOTTAMUS EPÄLUULO ILO KAIPAUS VÄLINPITÄMÄTTÖ- MYYS PIRTEYS ONNI TOIVO JÄNNITYS RIEMU TUSKA EPÄTOIVO MIELIALAPÄIVÄKIRJA YLPEYS VIHA RAUHALLISUUS PELKO ROHKEUS VÄSYMYS

Lisätiedot

Yhteenveto vanhempien vastauksista/pdilahden koulu. Vastauksia yhteensd 1 3.

Yhteenveto vanhempien vastauksista/pdilahden koulu. Vastauksia yhteensd 1 3. Yhteenveto vanhempien vastauksista/pdilahden koulu Vastauksia yhteensd 1 3. 1. Koulun vahvuudet - yhteisollisyys (7) - yksilcillisyyden huomiointi (4) - ympdristo - vdlituntipiha ja luonto liihella (8)

Lisätiedot

LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI -TYÖPAJAT Mikkeli Kati Honkanen, THL & Esa Iivonen, MLL

LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI -TYÖPAJAT Mikkeli Kati Honkanen, THL & Esa Iivonen, MLL LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI -TYÖPAJAT Mikkeli 16.11.201 TYÖPAJOJEN TEEMAT 1) Perhekeskusverkostoon kuuluva avoin kohtaamispaikka 2) Mielenterveyttä kaikille kasiluokkalaisille 3) Kuka muu muka? Minusta

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lomake annetaan etukäteen huoltajille mietittäväksi. Lomakkeen lopussa on lapsen kehitystä suojaavia tekijöitä kotona ja koulussa, ja

Lisätiedot

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Tarjoamme lapsille niin kodinomaista elämää kuin se on mahdollista laitoksessa.säännöllisen päivärytmin avulla luomme lapsille turvallisuutta.

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma / Lapsen oikeudet -kampanja

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma / Lapsen oikeudet -kampanja Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma / Lapsen oikeudet -kampanja Lasten oikeudet / Taulukkoraportti Taloustutkimus Oy Helmikuu 2010 Risto Nikunlaakso 3.2.2010 Aineiston rakenne AINEISTON

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen nimi: syntymäaika Päivähoitopaikka: HELAPUISTON PÄIVÄKOTI PÄÄSKYSEN PÄIVÄKOTI PPH KESKUSTELUN päivämäärä: osallistujat: Lapsen ja vanhemman aiemmat kokemukset päivähoidosta:

Lisätiedot

Entten tentten ja pelistä pois? 2016

Entten tentten ja pelistä pois? 2016 Entten tentten ja pelistä pois? 2016 Riitta Kauppinen Kansalaistoiminnan päällikkö Pelastakaa Lapset ry Maaliskuu 2016 Pelastakaa Lasten Eväitä Elämälle ohjelma 1301 lasta 313 000 100 harrastusta 462 toisen

Lisätiedot

KOHTI YHTEISTÄ LAPSIKÄSITYSTÄ LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUS LAPSIKÄSITYSTEN YHDISTÄJÄNÄ

KOHTI YHTEISTÄ LAPSIKÄSITYSTÄ LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUS LAPSIKÄSITYSTEN YHDISTÄJÄNÄ Suvianna Hakalehto Lapsi- ja koulutusoikeuden apulaisprofessori KOHTI YHTEISTÄ LAPSIKÄSITYSTÄ LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUS LAPSIKÄSITYSTEN YHDISTÄJÄNÄ LAPSEN OIKEUDELLISEN ASEMAN KEHITYS lapsi sosiaalisena

Lisätiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vastausta Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vesa.raasumaa@gmail.com Muokkaa tätä lomaketta Tiivistelmä Olen 5% Tyttö 5 % Poika 5 % 5% Vuosiluokkani on 8,% 3,8% 7. 5 % 8. 8. % 9. 7 3.8 % 5% Alakouluni

Lisätiedot

MILLAINEN VÄKI TÄÄLLÄ TÄNÄÄN PAIKALLA?

MILLAINEN VÄKI TÄÄLLÄ TÄNÄÄN PAIKALLA? MIKÄ NUORTA AUTTAA? MILLAINEN VÄKI TÄÄLLÄ TÄNÄÄN PAIKALLA? KUN ITSE OLIN NUORI? KUINKA MONI KÄYNYT ITSE TERAPIASSA TAI SAANUT APUA? Innostunut, olen mukana kaikessa ikä Teen työni hyvin, ei muuta Oven

Lisätiedot

Lähemmäs. Marjo Lavikainen

Lähemmäs. Marjo Lavikainen Lähemmäs Marjo Lavikainen 20.9.2013 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Kehittämisohjelman valmistelu alkoi lasten ja nuorten verkkokuulemisella

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2016-2017

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2016-2017 Sivistyslautakunta 84 28.10.2015 Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2016-2017 728/12.00.01/2015 Sivistyslautakunta 84 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksessa

Lisätiedot

Nyhkälä 29.1.2015 luokat 4.-6. ohjaava opettaja Sari Metsäkivi 30.1.2015 luokat 1.-3. ohjaava opettaja Heidi Rouvali

Nyhkälä 29.1.2015 luokat 4.-6. ohjaava opettaja Sari Metsäkivi 30.1.2015 luokat 1.-3. ohjaava opettaja Heidi Rouvali Kaikkien Ahmoon koulun oppilaiden kuuleminen lukuvuonna 2014-2015 1. Oppilasneuvostojen kuuleminen Ahmoo 28.1.2015 Mukana Silja Silvennoinen ja Eija Pajarinen Nyhkälä 29.1.2015 luokat 4.-6. ohjaava opettaja

Lisätiedot

Tavoitteista totta lapsen oikeus osallistua. LOOK hankkeen juhlaseminaari Kirsi Pollari, erityisasiantuntija, Lastensuojelun Keskusliitto

Tavoitteista totta lapsen oikeus osallistua. LOOK hankkeen juhlaseminaari Kirsi Pollari, erityisasiantuntija, Lastensuojelun Keskusliitto Tavoitteista totta lapsen oikeus osallistua LOOK hankkeen juhlaseminaari 7.9.2017 Kirsi Pollari, erityisasiantuntija, Lastensuojelun Keskusliitto Lastensuojelun Keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki

Lisätiedot

Esi ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetukset

Esi ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetukset 17.1.2013 Esi ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetukset Kysymys 1: Oppilaiden koulunkäyntiajat tarvitaan tarjouslaskelman tekemiseen. Tarjouspyynnön liitteessä kohteet on mainittu ajoajat. Koulujen

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

ALAKOULUSTA YLÄKOULUUN. Mitä nivelvaiheen aikana tapahtuu 2/2

ALAKOULUSTA YLÄKOULUUN. Mitä nivelvaiheen aikana tapahtuu 2/2 ALAKOULUSTA YLÄKOULUUN Mitä nivelvaiheen aikana tapahtuu 2/2 TULEVAN SEISKALUOKKALAISEN MUISTILISTA Minun on annettava itselleni aikaa tutustua uuteen koulurakennukseen, koulukavereihin ja opettajiin.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta. 10 Asianro 1323/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta. 10 Asianro 1323/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 1323/12.01.02/2013 Oikaisuvaatimus kasvun ja oppimisen lautakunnan päätöksestä 27.11.2012/Jari Vartiainen Perusopetusjohtaja Kari Raninen Perusopetus-

Lisätiedot

Jorma Lehtojuuri, rkm Omakotiliiton rakennusneuvoja Juuan Omakotiyhdistys ry:n puheenjohtaja

Jorma Lehtojuuri, rkm Omakotiliiton rakennusneuvoja Juuan Omakotiyhdistys ry:n puheenjohtaja Jorma Lehtojuuri, rkm Omakotiliiton rakennusneuvoja Juuan Omakotiyhdistys ry:n puheenjohtaja Uusavuttomuus - uusi ilmiö Jorma Lehtojuuri Wikipedia määrittelee uusavuttomuuden varsinkin nuorten aikuisten

Lisätiedot

Länkipohjan koulun ja Kuoreveden yhtenäiskoulun oppilaaksiottoalueiden rajan tarkastelu

Länkipohjan koulun ja Kuoreveden yhtenäiskoulun oppilaaksiottoalueiden rajan tarkastelu Länkipohjan koulun ja Kuoreveden yhtenäiskoulun oppilaaksiottoalueiden rajan tarkastelu 20.2.2017 Prosessi Kaksi kuntalaisaloitetta koskien oppilaaksiottoalueen muutosta (kuntalaki 23 ); aloitteet pitävät

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu 1. LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖ JA LOMA-AJAT Syyslukukausi 12.8.2013 (ma) - 21.12.2013 (lauantai) Syysloma 14.10.-20.10.2013

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkimusetiikasta

Ajankohtaista tutkimusetiikasta Terveiset Helsingissä 2.11.2010 järjestetystä Eettinen ennakkoarviointi ihmistieteissä -seminaarista Professori Matti Lehtihalmes Etiikka-työryhmän kokous 21.12.2010 klo 13.15 Ajankohtaista tutkimusetiikasta

Lisätiedot

Varhaiskasvatus lapsen oikeuksien näkökulmasta

Varhaiskasvatus lapsen oikeuksien näkökulmasta Esa Iivonen, johtava asiantuntija, MLL Kommenttipuheenvuoro - Varhaiskasvatuksen tulevaisuus -seminaari 27.9.2017 Varhaiskasvatus lapsen oikeuksien näkökulmasta Lapsen oikeuksien sopimus lasten hyvinvoinnin

Lisätiedot

Eron jälkeinen isyys. Ilmo Saneri isätyöntekijä Isyyden Tueksi hanke

Eron jälkeinen isyys. Ilmo Saneri isätyöntekijä Isyyden Tueksi hanke Eron jälkeinen isyys Ilmo Saneri isätyöntekijä Isyyden Tueksi hanke Annankatu 16 B 28 00120 Helsinki puh: (09) 6126 620 miessakit@miessakit.fi www.miessakit.fi Miessakit ry miehiä tukevaa hyvinvointityötä

Lisätiedot

MaTänään otamme selvää, minkälaista sanomalehteä luemme.

MaTänään otamme selvää, minkälaista sanomalehteä luemme. MaTänään otamme selvää, minkälaista sanomalehteä luemme. Etsi lehdestä vastaukset seuraaviin kysymyksiin: a) Mikä on lehden nimi? b) Mikä on lehden ilmestymisnumero? c) Kuka on lehden päätoimittaja? d)

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja vanhempien osallisuuden tilanne Oulun seudun kunnissa. Tomi Kiilakoski Oulu 16.4.2013

Lasten, nuorten ja vanhempien osallisuuden tilanne Oulun seudun kunnissa. Tomi Kiilakoski Oulu 16.4.2013 Lasten, nuorten ja vanhempien osallisuuden tilanne Oulun seudun kunnissa Tomi Kiilakoski Oulu 16.4.2013 Seutukunnan nuorten näkemyksiä vanhemmista Vanhempien ohjeistaminen siitä, miten oma käyttäytyminen

Lisätiedot

3/2014. Tietoa lukijoista

3/2014. Tietoa lukijoista 3/2014 Tietoa lukijoista Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden, Suomen 2. luetuimman päivälehden, kuukausiliite. Se on maaseudulla asuvalle ihmiselle tehty aikakauslehti. Lehti on onnistunut tehtävässään ja

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN (3) PÖYTÄKIRJA 5..203 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Aika Paikka 5..203 klo 9.20 alkaen Ideapark, Kokoustila Kotka. Lempäälä Läsnä Osallistujalista liitteenä (liite ). KOKOUKSEN AVAUS TaLVIn

Lisätiedot

Emma ja Julija ovat ruvenneet huomioimaan Jennaa enemmän. He ovat hyviä ystäviä.

Emma ja Julija ovat ruvenneet huomioimaan Jennaa enemmän. He ovat hyviä ystäviä. Sakke aloittaa peruskoulun, Eetu ja Karim menee yhdeksännelle luokalle ja Julija, Emma ja Jenna aloittavat kahdeksannen luokan ja ovat siitä innoissaan. Emma ja Julija ovat ottaneet Jennan mukaan ja Jennakin

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa - isännöitsijän ja puheenjohtajan yhteistyö

Hyvä hallintotapa - isännöitsijän ja puheenjohtajan yhteistyö Hyvä hallintotapa - isännöitsijän ja puheenjohtajan yhteistyö toimitusjohtaja Mikko Peltokorpi, Matinkylän Huolto Oy hallituksen puheenjohtaja, Suomen Isännöintiliitto ry Taloyhtiön toimielinten roolijako

Lisätiedot

Tukea vanhemmuuteen. Kasvamme Yhdessä vanhempainillat 7 luokan vanhemmille Terveydenhoitaja Anna Maija Puukka 28.2.2014

Tukea vanhemmuuteen. Kasvamme Yhdessä vanhempainillat 7 luokan vanhemmille Terveydenhoitaja Anna Maija Puukka 28.2.2014 Tukea vanhemmuuteen Kasvamme Yhdessä vanhempainillat 7 luokan vanhemmille Terveydenhoitaja Anna Maija Puukka 28.2.2014 Miksi? Miksi? Turun sanomat 29.1.14: Tykkääköhän lapsi minusta, jos rajoitan? Vanhempien

Lisätiedot

Sinulle, joka olet kiinnostunut sijais- tai adoptiovanhemmuudesta

Sinulle, joka olet kiinnostunut sijais- tai adoptiovanhemmuudesta Sinulle, joka olet kiinnostunut sijais- tai adoptiovanhemmuudesta Toivomme, että PRIDE-valmennuksen ensimmäinen tapaaminen vastasi odotuksiasi ja rohkaistuit jatkamaan pohdintojasi. PRIDE-kotitehtävien

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuus. Osallisuusteemaverkoston startti 7.9.2011, Turku Mikko Oranen

Lasten ja nuorten osallisuus. Osallisuusteemaverkoston startti 7.9.2011, Turku Mikko Oranen Lasten ja nuorten osallisuus Osallisuusteemaverkoston startti 7.9.2011, Turku Mikko Oranen Semmonen pikkunen huoli tutkimus lastensuojelun arviointikeskusteluista (1996) Lasten? Kaste / Turku 2011 Mitä

Lisätiedot

LASTEN OIKEUDET. Setan Transtukipiste. Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä

LASTEN OIKEUDET. Setan Transtukipiste. Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä LASTEN OIKEUDET Setan Transtukipiste Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä >> SUKUPUOLEN MONINAISUUS ON JOIDENKIN LASTEN OMINAISUUS Joskus lapsi haluaa olla välillä poika ja välillä tyttö.

Lisätiedot

VIRASOJAN KOULULAISILLE PARAKIT

VIRASOJAN KOULULAISILLE PARAKIT ADRESSI VIRASOJAN KOULULAISILLE PARAKIT Virasojan koululaiset ja henkilökunta ovat työskennelleet 5 vuotta poikkeusolosuhteissa sisäilmaongelmien vuoksi. Nyt on aika lopettaa pompottelu ja taata oppilaille

Lisätiedot

Lapsen vieraannuttaminen ilmiönä Lapsi erotilanteissa toteutuuko lapsen etu? 16.12.2014

Lapsen vieraannuttaminen ilmiönä Lapsi erotilanteissa toteutuuko lapsen etu? 16.12.2014 Lapsen vieraannuttaminen ilmiönä Lapsi erotilanteissa toteutuuko lapsen etu? 16.12.2014 Helinä Häkkänen-Nyholm, PsT, dosentti, psykoterapeutti Psykologi- ja lakiasiaintoimisto PsyJuridica Oy Lapsen vieraannuttaminen

Lisätiedot

Vanhemmuussuunnitelma

Vanhemmuussuunnitelma Vanhemmuussuunnitelma Yhteinen lapsemme on / Yhteisiä lapsiamme ovat: Kunnioitamme toisiamme vanhempina, hyväksymme toistemme merkityksen lastemme elämässä ja toimimme yhteistyökumppaneina lastemme kasvattamisessa.

Lisätiedot

Harjoitus 2 ( )

Harjoitus 2 ( ) Harjoitus 2 (24.3.2015) Tehtävä 1 Figure 1: Tehtävän 1 graafi. Aikaisimmat aloitushetket selvitetään kaavoilla v[0] = 0 v[p] max 0 i p 1 {v[i]+a i (i,p) E} = v[l]+a l d[p] l. Muodostetaan taulukko, jossa

Lisätiedot

Kysely kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä/kaikki alueet

Kysely kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä/kaikki alueet (avokysymysten vastaukset erikseen) N= 138 Taustakysymykset Opetusalue 12 ( 9% ) Alue 1 (Jokikylän, Kuivaniemi ja Olhava) 29 ( 21% ) Alue 2 (Alaranta, Ojakylä ja Pohjois-Ii) 62 ( 45% ) Alue 3 (Asema, Hamina

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot