KOULUASIOISTA PÄÄTTÄVILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULUASIOISTA PÄÄTTÄVILLE"

Transkriptio

1 O KOULUASIOISTA PÄÄTTÄVILLE 11 aluainme kiinnittää luiomion siihen, että ii itossopimuksen ehtoihin on kirjattu, sivistyspalvel uiden säilyminen l uupovaarassa lähipalvel mia. Koulutoi mihan on sivistyspalveluiden oleellisin osa, joten sopimuksen perusteella se tulee säilyttää täällä. Olemme keränneet adressin koulun säilyttämisen puolesta. Siihen on kertynyt 204 nimeä ja meillä on oppilaiden vanhemniilta keräuyjä perusteita luupovaaran koulun puolesta. \ lieleen sieltä jäivät muutamat komnmentit: En halua, että lapseni tarvitsee matkustaa tunteja päivässä koulumatkoihin, riittää kun aikuiset matkustavat töihin km päivässä O Eikö ole aina turvallisempaa (sekä halvempaa) että muutama aikuinen matkustaa eikä suuri joukko lapsia Pitkät koulumatkat tekevät syrjässä asumisen lähes mahdottomaksi lapsiperheille Onko larkoi tuskin tehdä perheiden asuminen liitosal ueilla käytännössä mahdottomaksi vai miksi juuri entiset itosalueem joutuvat kärsimään säästöistä enemm nän kuin kantakaupungin alue? 1uupovaaran viimeinen kyläkoulu vietiin Koverosta viime vuonna ja siinä vaiheessa annettiin ymmärtää. että sillä hinnalla saadaan pitää vläkoulu. i Voimmeko luottaa siihen, että asiaa valmistellessa sitä tarkastellaan sektorimal lia laajemmin: onko koululoimen hudi etissa säästöltä näyttävä säästöä myös kokonaistaloudessa? Onko laskelmissa huomioitu esimerkiksi ne alstanmnlkset. jotka syntyvät tyhjilleen jäävien koulutilojen ylläpidosta ja parakkien ja muiden uusien tilojen tarpeesta siellä, missä oppilasinälirät vastaavasti kasvavat, sekä niuut tilapalvelukulut? Entä onko arvioitu sosiaali ja terveystoimessa lisääntyvien kustannusten summaa, kun oppilaat siirtyvät yhä isompiin vksiköihin eivätkä opettajilla ole mahdollisuutta tuntea oppilaitaan samalla tapaa kuin pienemmissä kouluissa ja 1 uokissa sekä sitä myötä kasvava koulupsykologien ja kuraattorien tarve? Lasten pitenevälle päivälle ei hintaa lasketa. mutta mitkä kulut kaikkineen syntyvät kuljetuksisla? Inhimilliset tarpeet ja hyvin tai pahoinvointi jäävät askelmien ulkopuolelle, mutta taloudellisia vaikutuksia arvioitaessa tulisi olla halua ja kykyä pitkän tähtäimen laskelmiin. i iedustelemmekin millaisia kokonaisvaltaisia laskelmia Joensuun kaupungin koulupälitöksistä on tehty? llaluaisimme myös tietää millaisia selvityksiä Joensuussa on tehty aiempien lamojen kouluja koskeneiden säästötoimenpiteiden pitkän juoksun toteutuneista taloudellisista ja muista vaikutuksista? Saamamme käsityksen mukaan tämä yläkouluvalmistelu on kouluverkkoratkaisuja laadittaessa valmistumassa vii mneisenä. Olisi erittäin tärkeää, että kaikki kouluraikaisut käsiteltäisiin kokonaisuuksina, koska aakoul uraikaisuja perustellaan usein yläkouluratkaisuilla. Y hteniiiskoulun verralon etu on. että samat Opettajat Voi at opettaa oppi laita läpi sekä ala että v lilasteen ja se mahdollistaisi myös erimyisopettajien käyttämisen paitsi perusktiltmmi, myös esikoulun ja päivähoidon tarpeisiin. Oppilaat tulevat opettaj i lie yhtenäiskoulussa myös kovin tutuiksi ja moni asia oli helpompi hoitaa kuin suuremumnissa kouluissa tai eri 1lisillä ylä ja ala astei Ilo, moni asia havaitaan nopeanlmin ja voidaan \ arhaisemmn Iii myös puuttua ja vaikuttaa. [uupovaaran yhtenäiskoulun kaltai tien yhteisöl 1 isyys on sw.imuiaioiu \ ui imavara. Käsi tvksemmne mukaan jo nyt 01 uupovaaral km ja Ki i hielysvaaralla on yhteisiä kieltenopeilaj km j a niiden osni tul opeiussuunnitelinal tehdäiinkin jo yhteistyötä. ()petustunnit on soviteltu niin, että samat opetlaal voivat loi via nmolemtui 1km ylä koultu 1 la. 1.isäksi jo tällä hetkellä koululla käy kiertävä uskonnonopettaja ja myös :ervevdenlmoilajan vasitiiml km on useampi koulu. Saamamme y mmärryksen mukaan henl i löluintuu omi m umi iihiiim järjesiely n ihan myönteisesti. ( )nko olisiko mahdollista nykyistä enenumniin käyttää samoja pe tta ia sekä luupovaarassa cliii Ki ihtel ysvaarassa? 1. uokanopettaj athan ovat tänä päi vänii varsin osaavia ja ovat usein opiskelleet 1 isäaineita. 01 isihan hul 1 ua jiittää till lainen resurssi hyödyimtiimniittä! Voisi iimne ottaa selviieu l:uj

2 esimerkkiä Savonlinnasta, jossa jo on alettu käyttää samoja aineenopettajia eri kouluilla. Olisi me ärjestely. jossa opettajat liikkuvat koulujen välillä, verrattomasti parempi lasten kannalta, mutta jos asiaa tarkastellaan pelkkien eurojen valossa, niin tuleehan myös huomattavasti halvemmaksi Ii ik utel la j ui takin opettajia kuin ensin tyhjentää toimiva koulurakennus ja silti pitää huolta tästä tyhj illeen jltävlistä rakennuksesta. järjestää sitten uutta koulutilaa siirrettäville oppilaille heidän uudessa koulussaan ja lisäksi kuljettaa koko lapsi joukkoa päivittäin. JoeiISULIhan voisi näyttää kansallista esimerkkiä ja tehdä pioneerityön koulujen välistä yhteistyötä kehittämällä säilyttäen kyläkouluja! Y läkoulun lakkauttamisella olisi myös nionia laaj empia. suurta huolestumista herättäviä seurauk sia. iulmpo\ aara on aina ollut yrittäjäpitäjä ja tälläkin hetkellä paikkakunta tarjoaa monia työpaikkoja. \äistä esimerkkeinä Hopearinne. Hukka Design. Karelia Parkett ja Ouneva Group. Jos koulu lakkauieiaan. kuimika pian työntekijät muuttavat perheineen koulujen perässä muualle ja miten sitten käy näille yrityksille? Tai.uinka pian vläkoulun lakkauttamisen jälkeen vuorossa olisi esimerkiksi kiijaston sulkeminen? 1 uupovaaralainen voima ja yhteisöllisyys on harvinaislaatuista; harvalla paikkakunnalla saadaan jäi eslöpuolella ralkootyöllä niin palj on aikaiseksi kuin täällä. Pidämme esimerkiksi lasten harrastuksista huolia vapaaehtoisvoimin. Tuntuisi kohtuulliselta, että lapset voisivat saada kaupungin toimesta käydä edes peruskoulun lähialueellaan. laluamme muistuttaa päättäjiä siitä, että YK:n lapsen oikeuksien sopimus sekä MLL:n kannanotto asiaan olisi syytä pitää punaisena lankana lasta koskevista asioista päätettäessä. On huomattavaa, että sitoutuessaan kyseiseen sopimukseen Suomi on myös jui idisesti velvoitettu noudattamaan sitä. Päätökset. ja eritoten koulupäätökset. tulee tehdä tietoon perustuvan lapsivaikutusten arvioinnin pohjalta ja pyvdlimmek in miähdäksemine tästä tehdyn arvion. Tietävätkö päättäjät tai muut kansalaiset, että lapsen oikeuksien komitea on toistuvasti esittänyt huolensa siitä, että Suomessa ei ole ymmärretty, mitä lapsen edulla tarkoitetaan eikä elvoitetta ole sovellettu lapsiin liittyvissä lainsäädäntö, hallinto ja oikeudenkävntiasioissa sekä lapsia \oske\ issa ja iapsiin vaikuttavissa toimintapoliti koissa. ohjelmissa ja liankkeissa. 1 laluaisimme. että koulupäiitöksiä tehtäessä kuultaisiin myös Perheiden kokeinusasiantuntijamielipiteitä ja tiedustelemme miten ja milloin tällaista keskustelua on tarkoitus j ärjestää. Ohessa on liitteenä paikallislehtiin toimittamamme vetoomus Tuupovaaran yläkoul un säi lyttäni isen puolesta sekä kcräiimämme adressin nimilista. Liitteenä on myös koululaisten vanhemmilta saamammue vläkoulun!akkunttamisajatusta koskevat palautelaput. Aiheesta on myös ilmestynyt jutut Karjalaisessa ,2013 ja >oostan Sanomissa. Yhteistvöhaluisin terveisin 1 umipuvaaran yhtenliiskoul un vanhempai nyhdistyksen ja koululaisten perheiden puolesii 1 uupovaaran koulun vanhenipainyhdistyksen puheenjohtaja puhelin: 04( sposti teija.homnaneni)jotwire.fi

3 ensimmäiseksi otettava huomioon lapsen etu. Muita sopimuksessa määriteltyjä valtion lapsen näkemysten kunnioittaminen. vastuu niiden toteutumisesta. Sopimus siis sitoo valtiota paitsi moraalisesti, myös oikeudellisesti. jossa käydään perusteellisesti läpi lapsille kuuluvat oikeudet ja asetetaan valtiolle ensisijainen vetoomus YK:n lapsen oikeuksien sopimus on kaikkia alle 18vuotiaita lapsia koskeva ihmisoikeussopimus. Sopimus lepää sen kivijalan päällä, että lasta koskevia päätöksiä tehtäessä on aina velvoitteita on mm. taata syrjimättömyyden toteutuminen ja lapsen oikeus kehittymiseen sekä On aika toden teolla tarkastella tehdäänkö koulupäätöksiä näiden periaatteiden pohjalta. Tulevatko kaikki Joensuun alueen lapset, asuinpaikasta riippumatta, kohdelluiksi samanarvoisesti? Syrjimättä niitä, jotka eivät ehkä asu eivätkä käy koulun kantakaupungin välittömässä Tuupovaaran koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Sekä kaikkiin vanhempiin: mietitään Tuupovaaran yhtenäiskoulun todellista merkitystä lapsillemme perheiden eriarvoisuutta. päätöstensä seurauksista, vaikka säästöjen kohteiksi joutuneet lapset niitä käytännön seurauksia Säästät ja raha valitettavasti näyttävät usein painavan eniten ja lasten etujen pienempi ääni jää läheisyydessä? Mielestäni lapsilla tulisi olla oikeus elämään ja kehitykseen kotinsa lähellä, omassa tutussa ja turvallisessa ympäristössään ja ilman kohtuuttomiksi venyviä koulukuljetusaikoja. TUUPO VAARAN YLÄKOULUN SIIRÄMISAIKEISTA päättäjille sekä kaikille vanhemmille Tuupovaaran yhtenäiskoulun kohtalon niiettimiseksi Mielestäni lastemme tulisi olla yhtä arvokkaita asuivatpa he missä päin Joensuuta tahansa. Myös kuntaliitosten jälkeisessä päätöstenteossa on tärkeää huolehtia siitä, että kaikkien päätösten tulee olla tasaarvoisia yhteisalueen kaikille asukkaille. Vai onko kuntaliitosten jälkeen tarkoitus erilaisilla päätöksillä pikkuhiljaa pakottaa kaikki alueen asukkaat siirtymään kantakaupungin läheisyyteen? Tämäkin on kyllä kieltämättä käynyt mielessä. Onko lasten edun huomioinen ja sen ensisijaisuus ollut ohjenuorana koulukeskusteluja käydessä? kuulematta vaikka tosin aivan varmasti lapsen elämän perusteiden, kuten lähikoulun turvaaminen on väistämättä myös se taloudellisin ratkaisu, jos asioita kyetään tarkastelemaan sektoreiden sijaan suurina kokonaisuuksina ja kuluvaa valtuustokautta pidemmällä aikajanalla. Päätökset, ja eritoten koulupäätökset, on tehtävä tietoon perustuvan lapsivaikutusten arvioinnin pohjalta; epäilen sen valitettavasti jäävän usein tekemättä. Vai onko lapsia itseään tai vanhempia heidän etujensa valvojina kuultu asiasta? Tuupovaaran koulun vanhempainyhdistys haluaa helpottaa asiaa ja laittaa viikolla 51 Tuupovaaran lasten koteihin kyselyn asiasta. Kyselyllä haetaan myös lasten mielipidettä, Koska heidän näkemyksensä täytyy tulla kuulluksi: hehän sitten näiden päätösten mukaan elävät ja niiden vaikutukset kantavat. Minä tiedän ainakin 123 syytä, miksi yhtenäiskoulu Tuupovaarassa on paras vaihtoehto lapsillemme. Mietin löytyykö päättäjiltä yhtä monta syytä siirron perusteiksi? Äiti Teresan sanoin: Emme voi tehdä suuria asioita, vain pieniä asioita suurella rakkaudella. Päättäjillä tosin on mahdollisuus tehdä myös suuria asioita! Heillä tulisi olla myös vastuu sitten elämässään ja arjessaan kantavat. Onko edellisestä lamasta opittu mitään? Suomesta löytyy useitakin tutkimuksia, jotka osoittavat laman aikana tehtyjen leikkausten vaikuttaneen haitallisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin; on aivan hyvin tiedossa, että leikkaukset poikivat myöhemmin lisäkustannuksia sekä lisäävät pahoinvointia ja Vetoan päättäjiin: kantakaa vastuunne ja miettikää koulupäätöksiä vielä kerran perin juurin. ja paneudutaan kyselyn täyttämiseen mahdollisimman totuudenmukaisen lapsiarvioinnin tekerniseksi. Teija Homanen Tuupovaaran MLL:n paikallisosaston puheenjohtaja

4 r,o:tte(,rja olisi kerätä meiltä jokaiselta mahdollisimman monta syytä, miksi haluamme pitää Tuupovaarassa 1heäiskouIur, eskarista yläkoulun viimeiseen luokkaan tulevaisuudessakin. 1 L4t? 1 Koska lasten etu ja oikeudet menevät muiden etujen edelle. MLL:n Tuupovaaran paikallisosaston puheenjohtaja 2 I4nr% {dk1 isd /( Cv fthlr )( [q L4o. 1 O / r f f( /1 / 7 2W7 fj9 d [L IC c z f: : 7 L g2/jz t z zzz /2,2J,/ fr///7 ; :z 7) L. k) P5b :;3 23 e4.å± A1 :L,LL(t e

5 Dc cc cc Dc J J J.j J J J J C O C C C C CD CD CD U1 CC C DC CD CD N I CC CD Dc CD D ÅJ N 0 CD DC t (s 5 1 c c 1 ( D 0) 5 (t 3 1 r ) D c s ( 70

6 ( 0 1 g 5 r) i. ) 1 3 (. D.. 0 E i., L cl).cl).!p. z E cl) o 0 c.9, cl) cl) 4 : \ o 0 E } E. :( ( 1 j 0 D

7 ( 1? 1 4 (O 4 rj 0 i r [ fl 0 r r r rn rfl cfl zr Lf Lr L(

8 o,i kerätä meiltä jokaiselta mahdollisimman monta syytä, miksi haluamme pitää Tuupovaarassa tenäiskoulun eskarista yläkoulun viimeiseen luokkaan tulevaisuudessakin, Pe 1, il i 1 i taj fr7 ((I ( Koska lasten etu ja oikeudet menevät muiden etujen edeiie. MLL:n Tuupovaaran paikallisosaston puheenjohtaja 2;xc AL \&iic\ 1 L4 1, i, 7e7i / fr ;

9 . o LD o cc cc cc cc cc t DC J N ) cr c, DC LJ LD LC LD D LD D

10 2. Mitä mieltä olette itse Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttärnisestä / \ )c1 es 1. Mitä mieltä lapsesi on Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä kokoontumispailda on Tuupovaarassa klo 8.30, josta lähdetään esim. Kiihtelysvaaraan 6. Mitä lcoulun siirtyminen merkitsisi lapselle ja perheelle käytäimössä? ( LVI Mitä mieltä olette itse Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä 4. Mitä mieltä lapsesi on Tuupovaaran koulustaj sen s1ilyttämisestä C \.D ]ldj7\ kokoontumispaikka on Tuupovaarassa klo 8.30, josta lähdetään esim. Kiihtelysvaaraan 3. Mitä koulun siirtyminen merkitsisi lapselle ja perheelle käytännössä? os s/j/ j q rqqj);s nu yeiet 1upoV(rC?fl kjft 1 s1 c ) s ) h 1 k c

11 . L Mitä mieltä lapsesi on Tuupovaaran koulustaja sen säilyttämisestä.ls 2. Mitä mieltä olette itse Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä I\i Qg\\C \\i 3. Mitä koulun siirtyminen merkitsisi lapselle perheelle käytännössä? kokoontumispailda on Tuupovaarassa klo 8.30, josta lähdetään esim. Kiihtelysvaaraan ja 4. Mitä mieltä lapsesi on Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttäinisestä 5. Mitä mieltä olette itse Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttäinisestä We s4 x oi( vxos4 /SI( 6. Mitä koulun siirtyminen merkitsisi lapselle ja perheelle käytännössä? kokoontumispailda on Tuupovaarassa klo 8.3 0, josta lähdetään esim. Kiihtelysvaaraan itsi. ci t c

12 1. Mitä mieltä lapsesi on Tuupovaaraii koulusta ja sen säilyttämisestä (Lkt i. 1 s 7. P 2. Mitä mieltä olette itse Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä To4tU & < (t L SC1?. //fl)i. 3. Mitä koulun siirtyminen merkitsisi lapselle ja perheelle käytännössä? Esirnerkkitapaus esim. mihin kellonaikaan monelta joudutaan lähtemään jos esim. kokoontumispaikka on Tuupovaarassa klo 8.30, josta lähdetään esim. Kiihtelysvaaraan L., 4. Mitä mieltä lapsesi on Tuipovaaran koulusta ja sen säilyttärnisestä 4// h1 //? T1 c:, /f; /6 5. Mitä mieltä olette itse Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä, : f /1L I( 6. Mitä koulun siirtyminen merkitsisi lapselle ja perheelle käytännössä? kokoontumispaikka on Tuupovaarassa klo 8.3 0, josta lähdetään esim. Kiihtelysvaaraan aloittamaan koduamo 9.00 /. v IJ. /, es

13 6. Mitä koulun siirtyminen merkitsisi lapselle ja perheelle käytännössä? /kctiiii L,e.jki. vv.tl& e 7t 5. Mitä mieltä olette itse Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttärnisestä 4. Mitä mieltä lapsesi on Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä Esimerkkitapaus esim. mihin kehonaikaan monelta joudutaan lähtemään jos esim. kokoontumispaikka on Tuupovaarassa klo 8.30, josta lähdetään esim. Kiihtelysvaaraan 6. Mitä koulun siirtyminen merkitsisi lapselle ja perheelle käytännössä? e. 4o%. *. j 5. Mitä mieltä olette itse Tuupovaran koulusta a sen säilyttämisestä 1) 4 & san 4. Mitä mieltä lapsesi on Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä Ii* AV 1fl\ VV rysscs kokoontumispaikka on Tuupovaarassa klo 8.30, josta lähdetään esim. Kiihtelysvaaraan KYSYMYKSIÄ I<OTEIHIN MAHDOLLISEN YLÄKOULUN SIIRTYMISEN JOHDOSTA 1./ I<YSYMYKSIÄ KOTEIHIN MAHDOLLISEN YLÄKOULUN SIIRTYMISEN JOHDOSTA

14 2. Mitä mieltä olette itse Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttärnisestä Seb\ Tqcc&c 5 Uc Lc.pse.r bicus 1. Mitä mieltä lapsesi on Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttärnisestä 1 / i Ö )c_ / V L jl L5L Esimerkkitapaus esim. mihin kel lonaikaan monelta jo udtitaan lähtemään jos esim. kokoonturnispaikka on Tuupovaarassa klo josta 1ähdetään esim. K iihtelysvaaraan.. Mitä koulun siirtyminen merkitsisi lapselle ja perheelle käytännössä? / L 5 L { J h. r \...U. t, 2. Mitä mieltä olette itse Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä r e& r ItLss\ 1. Mitä mieltä lapsesi on Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttärnisestä YstävälUsin terveisin: Tuupovaaran koulun vanhempainyhdistys 3LCLC ) n (dlk t Scc7\ 7 kokoontumispaikka on Tuupovaarassa klo 8.30, josta lähdetään esim. Kiihtelysvaaraan.. Mitä koulun siirtyminen merkitsisi lapselle ja perheelle käytännössä? LkU\uU.L 4\. 1c uore sci cl Ts*Icc c3 uv e e*c S ;

15 lo0l 6. Mitä koulun siirtyminen merkitsisi lapselle ja perheelle käytännössä? hlonicirki.sc/y 1,pc r7j.fc? 5. Mitä mieltä olette itse Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä kl s 4. Mitä mieltä lapsesi on Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä trfl OuLu P4)T L, rt 9 3o kokoontumispaikica on Tuupovaarassa klo 8.30, josta lähdetään esim. Kiihtelysvaaraan 3. Mitä koulun siirtyminen merkitsisi lapselle ja perheelle käytännössä? ULO ILy o 2. Mitä mieltä olette itse Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttäinisestä L0ULU LPUe HUA(&L Oi LkiTj *X/ 1. Mitä mieltä lapsesi on Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä Ystävällisin tervesin: Tuupovaaran koulun vanhempainyhdistys ( ri7ppuei L /,tli/ rj e/jyr( rc c,f7 (k Her,)rir7e/7 / CLJ/L./L() /,f kokoontumispailda on Tuupovaarassa klo 8.30, j osta lähdetään esim. Kiihtelysvaaraan Esimerkkitapaus esim. mihin kel lonaikaan monelta joudutaan lähtemään jos esim.

16 4. Mitä mieltä lapsesi on Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä 5. Mitä mieltä olette itse 1 uupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä 6. Mitä koulun siirtyminen merkitsisi lapselle ja perheelle käytännössä?. 41 r&. Ti. J. E \ 0 Esimerkkitapaus esim, mihin kellonaikaan monelta joudutaan lähtemääii jos esim. /1) 5, 7)/. S( /O,.i, t I? y,.. Z / /2L. kokoontumispaikka on Tuupovaarassa klo 8.3 0, josta lähdetään esim. Kiihtelysvaaraan. S; /;.? / fo. E3 kokoontumispaikka on Tuupovaarassa klo 8.30, josta lähdetään esim. Kiihtelysvaaraan KYSYMYIKSIÄ KOTEIHIN MAHDOLLISEN YLÄKOULUN SIIRTYMISEN JOHDOSTA 4. Mitä mieltä lapsesi on Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttärnisestä 5. Mitä mieltä olette itse Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä (. (. 6. Mitä koulun siirtyminen merkitsisi lapselle ja perheelle käytännössä? A 4 / (i.j i 2)

17 . Esmerkkitapaus esim. niihin kellonaikaan monelta joudutaan lähtemään jos esim 3. Mitä koulun siirtyminen merkitsisi lapselle ja perheelle käytännössä? L\\ Lk %( SCk 2. Mitä mielta olette itse 1 uupovaaran koulusta a sen sailytlamisesti LL& f\ft5o\ r Iefii, O)C)SO\ f 4. Mitä mieltä lapsesi on Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä Ystavallsn terveisin: Tuupovaaran koulun vanhempaniyhdistys /.. 1 Esirnerkkitapaus esim. mihin kellonaikaan monelta joudutaan lähtemään jos esim. kokooiiturnispaikka on Tuupovaarassa klo 8.30, josta lähdetään esim. Kiihtelysvaaraan 3. Mitä koulun siirtyminen merkitsisi lapselle ja perheelle käytännössä? c /c. ( 2. Mitä mieltä olette itse Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä 1. Mitä mieltä lapsesi on Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttärnisestä YstävIIisin terveisin: Tuupovaaran koulun vanhempainyhdistys t e +Pe h c.. aloittamaan koulua klo). 00 O e(\ Yr 15 kokoontumispaikka on Tuupovaarassa klo 830, josta lähdetään esim. Kiihtelysvaaraan

18 L 2. Mitä mieltä olette itse Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttärnisestä ki, c Jt 14 9 i.; Mitä mieltä lapsesi on Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä YstäväiNsin terveisin: Tuupovaaran koulun vanhempainyhdistys kokoontumispaikka on Tuupovaarassa klo 8.30, josta lähdetään esim. Kiihtelysvaaraan 6. Mitä koulun siirtyminen merkitsisi lapselle ja perheelle käytännössä? rn L ( JC.i! t0 C)S!.. hjt( b 3 )tkcl 5. Mitä mieltä olette itse Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä CtL) 4. Mitä mieltä lapsesi on Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttärnisestä /L tr,, m. kokoontumispaikka on Tuupovaarassa klo 8.30, josta lähdetään esim. Kiihtelysvaaraan 3. 1 a cou un sur yrninei merkitsisi lapselle ja perheelle käytännössä? / V IQJ:D,1c, & k c / 1L s 4 / 4/./. / rn L o / t. ; //o,v ( A / Q D/ i i o? 0 /. j

19 c,tj ) 1.1 > > > > > r) 0 5 z J J 0 0 J 1 IIJ z z ẕ J IJi ) ) ;, ; : ( ) ( /,.) E ;4 J ( /.1. : > :czl ; 4 C/D ) 7, ( 1/ 0 1 C:c1 + : z j z j o 1 (. ) c 7I > J ).FJI J ( ) 1) / vi ) 1 :c UD.. j

20 ,/ J/ 7 7)/ 5//77 2. Mitä mieltä olette itse Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä / 47. /4Z/ j M /fc//), ;p# X/7 t/& C/7jfc, / 1. Mitä mieltä lapsesi on Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä / 1 1 /4 27 C / //t / /L /L //i,/tcc,22( C /1) //4 c?&( fi /t1t J %? /// / /J 7/e7, II,,,f7 // f/ 4 4/7 ic/ / / )AJ(.// / 1f/ / )j*) /2 )47 / / /f 49J/) /)7;). 4, L /Y 2/?//1. kokoontumispaikka on Tuupovaarassa klo 8.30, josta lähdetään esim. Kiihtelysvaaraan 3. Mitä koulun siirtyminen merkitsisi lapselle ja perheelle käytännössä? 7/

21 1. Mitä mieltä lapsesi on Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttärnisestä u 2. Mitä mieltä olette itse Tuupovaaran koulusta ja sen säilyttämisestä c c ) &CC \ c. \\ C P c \ t \ j ct. l (J»\... cl i. r. c+ c, i kokoonturnispaikka on Tuupovaarassa klo 8.30, josta lähdetään esiin. Kiihtelysvaaraan 3. Mitä koulun siirtyminen merkitsisi lapselle ja perheelle käytännössä? \ yt

Johdatus lapsivaikutusten arviointiin 30.11.2015

Johdatus lapsivaikutusten arviointiin 30.11.2015 Johdatus lapsivaikutusten arviointiin Akaa 24.11.2015 Lapsivaikutusten arviointi Virkamiesten ja päättäjien työkalu lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä palveluiden

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia lukuvuoden 2011 2012 alusta toteutettavasta koulupiiriuudistuksesta

Kysymyksiä ja vastauksia lukuvuoden 2011 2012 alusta toteutettavasta koulupiiriuudistuksesta Kysymyksiä ja vastauksia lukuvuoden 2011 2012 alusta toteutettavasta koulupiiriuudistuksesta MUUTOKSEN TAUSTA 1. Miksi uudistus tehdään? 2. Millä perusteella koulupaikka 3. Mitkä ovat lähikoulun osoittamisen

Lisätiedot

Lapsi muuttuvissa palvelurakenteissa

Lapsi muuttuvissa palvelurakenteissa Tiedosta hyvinvointia 1 Lapsi muuttuvissa palvelurakenteissa Jyväskylä 19.11.2007 Liisa Heinämäki, KT, erikoistutkija Stakes, Tiedosta hyvinvointia 2 Mitä lapsella on oikeus odottaa? Onko hyvinvointi perusoikeus?

Lisätiedot

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina EROKUMPPANIT Nalleperhe Karhulan tarina Avuksi vanhempien eron käsittelyyn lapsen kanssa Ulla Sauvola 1 ALKUSANAT Tämä kirja on tarkoitettu avuksi silloin, kun vanhemmat eroavat ja asiasta halutaan keskustella

Lisätiedot

Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille

Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille 1. Vastaajan tiedot / Taustamuuttujaosio Vastaajaa koskeva tieto 1.1. sukupuoli mies nainen 1.2. ikä alle 20 vuotta 20 30 vuotta 31 40 vuotta yli 40 vuotta 1.3.

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus)

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus) 14 E KYSYMYSPAKETTI Elokuvan katsomisen jälkeen on hyvä varata aikaa keskustelulle ja käydä keskeiset tapahtumat läpi. Erityisesti nuorempien lasten kanssa tulee käsitellä, mitä isälle tapahtui, sillä

Lisätiedot

Yksinhuoltajana monikkoperheessä

Yksinhuoltajana monikkoperheessä Yksinhuoltajana monikkoperheessä J A N N A R A N T A L A L A S T E N P S Y K I A T R I A N E R I K O I S L Ä Ä K Ä R I P A R I - JA P E R H E P S Y K O T E R A P E U T T I 4. 9. 2 0 1 5 w w w. j a n n

Lisätiedot

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry 30.11.2013 Reino Myllymäki Tausta Tutkimus suoritettiin Etelä-Tuusulan kyläyhdistysten verkkosivustolla

Lisätiedot

Lapsi tarvitsee ympärilleen luotettavia, sanansa pitäviä ja vastuunsa kantavia aikuisia. Silloin lapsi saa olla lapsi. Tämä vahvistaa lapsen uskoa

Lapsi tarvitsee ympärilleen luotettavia, sanansa pitäviä ja vastuunsa kantavia aikuisia. Silloin lapsi saa olla lapsi. Tämä vahvistaa lapsen uskoa Luottamus SISÄLTÖ Perusluottamus syntyy Vastavuoroinen kiintymyssuhde Pieni on suurta Lapsi luottaa luonnostaan Lapsen luottamuksen peruspilarit arjessa Lapsen itseluottamus vahvistuu Luottamuksen huoneentaulu

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

Jokainen alle 18-vuotias on lapsi.

Jokainen alle 18-vuotias on lapsi. Jokainen alle 18-vuotias on lapsi. Lapsen oikeudet kuuluvat jokaiselle lapselle. Ketään lasta ei saa syrjiä hänen tai hänen vanhempiensa ominaisuuksien, mielipiteiden tai alkuperän vuoksi. Lapsia koskevia

Lisätiedot

Kuntauudistus on lasten ja nuorten asia

Kuntauudistus on lasten ja nuorten asia Tiedätkö, mitkä palvelut ovat lasten ja nuorten arjessa tärkeitä? Tiedottaako kuntasi suunnitelmista ja palveluista lapsille ja nuorille? Suunnitellaanko kunnassasi kuntaliitosta? Oletko kysynyt lapsilta

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014

Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014 Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014 LASTEN JA NUORTEN KUULEMISJÄRJESTELMÄ Syyslukukausi Arviointi ja kehittäminen Teemojen valinta Kuntayhteistyö Etenemissuunnitelma

Lisätiedot

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011 Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja llä 11 Vanhempien palautteet Marja Leena Nurmela Tukeva/Rovaseutu Tietoa lasten eroryhmästä Lasten eroryhmät kokoontuivat 7

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKITERIALLITU PATENT- OC REGITERTYRELEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bkslut Kaupparekisteri andelsregistret Verhallinnsta saapuneet tiedt Uppgifter inkmna från skatteförvaltningen

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Suvianna Hakalehto-Wainio apulaisprofessori VAMMAISTEN LASTEN IHMISOIKEUKSIEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA

Suvianna Hakalehto-Wainio apulaisprofessori VAMMAISTEN LASTEN IHMISOIKEUKSIEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA Suvianna Hakalehto-Wainio apulaisprofessori VAMMAISTEN LASTEN IHMISOIKEUKSIEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA LAPSEN OIKEUKSISTA LAPSEN OIKEUKSIEN KEHITYS lapsi sosiaalisena ongelmana lapsi suojelun kohteena lapsi

Lisätiedot

Nuoret ovat toivon sanansaattajia

Nuoret ovat toivon sanansaattajia Nuoret ovat toivon sanansaattajia Maria Kaisa Aula 23.3.2011 Minä selviydyn - foorumi aikuisille 1 YK:n lapsen oikeuksien sopimus (1991) Suojelu Protection Palvelut ja toimeentulo Riittävä osuus yhteisistä

Lisätiedot

Taustaa VANHEMPAINILTARUNKO

Taustaa VANHEMPAINILTARUNKO VANHEMPAINILTA Valintojen stoori -menetelmän läpi käyneiden oppilaiden huoltajille järjestetään Valintojen stoori - viikon aikana vanhempainilta, jossa heillä on mahdollisuus tutustua Valintojen stooriin

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointi Suomessa

Lasten ja nuorten hyvinvointi Suomessa Esa Iivonen Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus 5.10.2012 Lasten ja nuorten hyvinvointi Suomessa Lapsen oikeuksien sopimus Lapsen oikeuksien sopimus hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa

Lisätiedot

Lähetetty laitteesta Windowsin sähköposti. Lähettäjä :

Lähetetty laitteesta Windowsin sähköposti. Lähettäjä : Lähettäjä : Aihe: Liitteet : keskushallinto VL: Vastine Gunnarlan pk siirrosta Ojaniittu-taloon Metsolanja Nummentaustan vanhempainyhdistys ry Vastine.docx; vanhempainyhdistysliite l.docx Aihe: Vastine

Lisätiedot

Yhteistyövanhemmuus. Miten huolehdimme lapsesta eron jälkeen?

Yhteistyövanhemmuus. Miten huolehdimme lapsesta eron jälkeen? Yhteistyövanhemmuus Miten huolehdimme lapsesta eron jälkeen? On tärkeää, että lapsi saa varmuuden siitä, että molemmat vanhemmat säilyvät hänen elämässään. Toisen vanhemman puuttuessa lapsen elämästä on

Lisätiedot

MAALAHTI KOPPARBACKEN. Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus. Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen

MAALAHTI KOPPARBACKEN. Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus. Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen MAALAHTI KOPPARBACKEN Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen _(._l \ '- ; ( MAALAHTIKOPPARBACKEN Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus 1985 Tapio

Lisätiedot

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS)

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) Selvitys V. Luhon vuonna 958 suorittamasta kaivauksesta kivikautisella asuinpaikalla Tuija Wallenius 989 Vuonna 958 Ville Luho suoritti tutkimuksia

Lisätiedot

Emma ja Julija ovat ruvenneet huomioimaan Jennaa enemmän. He ovat hyviä ystäviä.

Emma ja Julija ovat ruvenneet huomioimaan Jennaa enemmän. He ovat hyviä ystäviä. Sakke aloittaa peruskoulun, Eetu ja Karim menee yhdeksännelle luokalle ja Julija, Emma ja Jenna aloittavat kahdeksannen luokan ja ovat siitä innoissaan. Emma ja Julija ovat ottaneet Jennan mukaan ja Jennakin

Lisätiedot

TURKU YHTEISÖLLISTÄ ASUMISTA JYRKKÄLÄN ALUEELLE MONIKKO -HANKE

TURKU YHTEISÖLLISTÄ ASUMISTA JYRKKÄLÄN ALUEELLE MONIKKO -HANKE TURKU YHTEISÖLLISTÄ ASUMISTA JYRKKÄLÄN ALUEELLE MONIKKO -HANKE TA P I O K A N G A S A H O 2 6. 1 0. 2 0 11 L Ä H TÖ KO H DAT S U UNNIT TE LUA LU E Lähdin suunnittelussa liikkeelle tutkimalla pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Pieksämäki VERSO ja MATKALAUKUT 4.4. 2014:

Pieksämäki VERSO ja MATKALAUKUT 4.4. 2014: Pieksämäki VERSO ja MATKALAUKUT 4.4. 2014: EHDOTUS LASTENKULTTUURIPOLIITTISEKSI OHJELMAKSI luovutettiin opetusministeri Krista Kiurulle ja kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäelle Helsingissä 14.2.2014,

Lisätiedot

Itäisen Leppävaaran oppilasalueen yläkouluihin hakeutuminen. Huoltajakyselyn tulokset 1.6.2015

Itäisen Leppävaaran oppilasalueen yläkouluihin hakeutuminen. Huoltajakyselyn tulokset 1.6.2015 Itäisen Leppävaaran oppilasalueen yläkouluihin hakeutuminen Huoltajakyselyn tulokset 1.6.215 Kohderyhmä ja vastaajien lukumäärä Perkkaanpuiston koulu 1.-6.-luokkalaisten huoltajat lukuvuonna 214-215 Tulevien

Lisätiedot

Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia

Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia Alueen vanhemmat ilmaisevat vakavan huolensa Kannelmäen ja Maununnevan koulutilojen riittämättömyydestä. Helsingin kaupungin antamien tietojen mukaan alueen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuus seurakunnassa Lapsivaikutusten arviointi. 31.10.2011, Helsinki Kaisa Rantala

Lasten ja nuorten osallisuus seurakunnassa Lapsivaikutusten arviointi. 31.10.2011, Helsinki Kaisa Rantala Lasten ja nuorten osallisuus seurakunnassa Lapsivaikutusten arviointi 31.10.2011, Helsinki Kaisa Rantala MIKSI PUHUMME OSALLISUUDESTA? Osallisuus on ohittamattoman tärkeää kirkon tulevaisuudelle. Missä

Lisätiedot

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Tarjoamme lapsille niin kodinomaista elämää kuin se on mahdollista laitoksessa.säännöllisen päivärytmin avulla luomme lapsille turvallisuutta.

Lisätiedot

VIRASOJAN KOULULAISILLE PARAKIT

VIRASOJAN KOULULAISILLE PARAKIT ADRESSI VIRASOJAN KOULULAISILLE PARAKIT Virasojan koululaiset ja henkilökunta ovat työskennelleet 5 vuotta poikkeusolosuhteissa sisäilmaongelmien vuoksi. Nyt on aika lopettaa pompottelu ja taata oppilaille

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke 2(6) Sisällys Aloite perhetyöhön... 3 Aloitusvaihe... 3 n suunnitelman tekeminen... 4 n työskentelyvaihe... 4 n työskentelyn arviointi... 5 n päättäminen... 5 3(6) Aloite perhetyöhön Asiakkuus lastensuojelun

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA AATALOUDE TALOUDELLSE TUTKUSLATOKSE TEDOATOJA : 3 TE AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS, 3 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 982 ELSK 98 aatalud taludellis tutkiuslaitks

Lisätiedot

HAIKEUS ROHKEUS ONNI YLPEYS RAKKAUS VÄLINPITÄMÄTTÖ- MYYS VIHA PELKO IHASTUS RAUHALLISUUS ILO VÄSYMYS INHO RIEMU TOIVO PETTYMYS KAIPAUS PIRTEYS

HAIKEUS ROHKEUS ONNI YLPEYS RAKKAUS VÄLINPITÄMÄTTÖ- MYYS VIHA PELKO IHASTUS RAUHALLISUUS ILO VÄSYMYS INHO RIEMU TOIVO PETTYMYS KAIPAUS PIRTEYS TYYTYVÄISYYS AHDISTUS SURU IHASTUS LUOTTAMUS EPÄLUULO ILO KAIPAUS VÄLINPITÄMÄTTÖ- MYYS PIRTEYS ONNI TOIVO JÄNNITYS RIEMU TUSKA EPÄTOIVO MIELIALAPÄIVÄKIRJA YLPEYS VIHA RAUHALLISUUS PELKO ROHKEUS VÄSYMYS

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu 1. LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖ JA LOMA-AJAT Syyslukukausi 12.8.2013 (ma) - 21.12.2013 (lauantai) Syysloma 14.10.-20.10.2013

Lisätiedot

Lapset palveluiden kehittäjiksi! Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011

Lapset palveluiden kehittäjiksi! Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011 Lapset palveluiden kehittäjiksi! Maria Kaisa Aula Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011 1 YK-sopimuksen yleiset periaatteet Lapsia tulee kohdella yhdenvertaisesti eli lapsen oikeudet kuuluvat

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi.

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi. PUU / j j l Y / E H ÄÄ l l l l r r Ä E H Ä l l j l j H rl r j K PUU j r r j r IE OA P P r j r l J rj r P r l j r l l j l r r j r j r P P l r j r l j P j Ml r j rg j r r l M A R JA r l l O E H ÄÄ l / l

Lisätiedot

Lapsen osallisuus ja kuuleminen

Lapsen osallisuus ja kuuleminen Lapsen osallisuus ja kuuleminen Lapsilähtöisyys rikosseuraamusalalla -seminaari 20.11.2015 L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I I T T O A r m f e l t i n t i e 1, 0 0 1 5 0 H e l s i n k i P u h.

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

http://www.angelniemenankkuri.com/index.php?page=ilu/nuoret/ajankohtaista&select=3&head=nuori%20...

http://www.angelniemenankkuri.com/index.php?page=ilu/nuoret/ajankohtaista&select=3&head=nuori%20... Sivu 1/28 " #%% ((%% ( * +, " -. / " - ("*0 "# % "# (( # # ( ( * # +,,-. /0,-,,2 3 #4 3 % % 5 5 * 4 % 3 6 4 4 44( ( % #"" #"#"# + 7. 4 %%2%%3 % 4 9#:200; 1 5242%% 1,1200/,/,/ (43%% 1 ("*01,01200/,202200/

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

LAVA Lapsivaikutusten arviointi seurakunnan päätöksenteossa

LAVA Lapsivaikutusten arviointi seurakunnan päätöksenteossa LAVA Lapsivaikutusten arviointi seurakunnan päätöksenteossa 3.10.2015 Pirjo Ojala Siilinjärven seurakunnan lapsiasiavaltuutettu Lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri YK:N LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUS

Lisätiedot

Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen. Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen. Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö TAVOITTEENA MAAILMAN OSAAVIN KANSA 2020 OPPIMINEN OSAAMINEN KESTÄVÄ HYVINVOINTI

Lisätiedot

Lapsen itsemääräämisoikeuden käyttäminen 25.11.2014

Lapsen itsemääräämisoikeuden käyttäminen 25.11.2014 Lapsen itsemääräämisoikeuden käyttäminen 25.11.2014 Lapsen itsemääräämisoikeuden käyttäminen Alaikäiset ja biopankit -keskustelu 25.11.2014 Merike Helander Merike Helander, lakimies 25.11.2014 2 Esityksen

Lisätiedot

Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin

Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin Punainen Risti on maailmanlaajuinen järjestö, jonka päätehtävänä on auttaa hädässä olevia ihmisiä. Järjestön toiminta pohjautuu periaatteisiin, jotka

Lisätiedot

Tukea vanhemmuuteen. Kasvamme Yhdessä vanhempainillat 7 luokan vanhemmille Terveydenhoitaja Anna Maija Puukka 28.2.2014

Tukea vanhemmuuteen. Kasvamme Yhdessä vanhempainillat 7 luokan vanhemmille Terveydenhoitaja Anna Maija Puukka 28.2.2014 Tukea vanhemmuuteen Kasvamme Yhdessä vanhempainillat 7 luokan vanhemmille Terveydenhoitaja Anna Maija Puukka 28.2.2014 Miksi? Miksi? Turun sanomat 29.1.14: Tykkääköhän lapsi minusta, jos rajoitan? Vanhempien

Lisätiedot

KMO: Yritysten ja oppilaitosten välinen. Koulutuksen ja työelämän yhteistyö tapahtuma 21.3.2013 Aalto Design Factory

KMO: Yritysten ja oppilaitosten välinen. Koulutuksen ja työelämän yhteistyö tapahtuma 21.3.2013 Aalto Design Factory KMO: Yritysten ja oppilaitosten välinen yhteistyökysely t Kysely toteutettu helmikuussa 2013, koonti Anne Bondaréw/Tapio Koulutuksen ja työelämän yhteistyö tapahtuma 21.3.2013 Aalto Design Factory yli

Lisätiedot

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMISEN TULOKSIA JA TAVOITTEITA Koordinaattoritapaaminen 19.8. Paasitorni

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMISEN TULOKSIA JA TAVOITTEITA Koordinaattoritapaaminen 19.8. Paasitorni OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMISEN TULOKSIA JA TAVOITTEITA Koordinaattoritapaaminen 19.8. Paasitorni Sanna Mäkinen, KM, sanna.makinen@joensuu.fi Kehittävä arviointi, Joensuun yliopisto TAUSTALLA: Hallitusohjelma:

Lisätiedot

Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa. Ajankohta helmikuu 2012

Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa. Ajankohta helmikuu 2012 Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa Ajankohta helmikuu 2012 Taustatiedot Yli 1000 500-999 50-499 10-49 Alle 10 Neljäs kysely helmikuussa 2012 Toteutettiin

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2016-2017

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2016-2017 Sivistyslautakunta 84 28.10.2015 Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2016-2017 728/12.00.01/2015 Sivistyslautakunta 84 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksessa

Lisätiedot

Tietokone työvälineenä

Tietokone työvälineenä Tietokone työvälineenä Aloitusluento 30.8.2013 Emilia Hjelm Yleistä kurssista Pakollinen Mahtava Työläs Palkitseva Kurssin laajuus 1 opintopiste ei vastaa kurssin todellista laajuutta. NYYH! Mutta TVT-ajokortista

Lisätiedot

KARVIAN ALAKOULUJEN VANHEMPAINILLAN RYHMÄTYÖT, 3.- 4. LK

KARVIAN ALAKOULUJEN VANHEMPAINILLAN RYHMÄTYÖT, 3.- 4. LK KARVIAN ALAKOULUJEN VANHEMPAINILLAN RYHMÄTYÖT, 3.- 4. LK Mitä tarkoittaa positiivinen kannustaminen? - rohkaiseminen Miten sitä voidaan toteuttaa a) kotona - jos lapsi ei vielä ymmärrä tehtävää, niin vanhemmat

Lisätiedot

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012 Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen Pekka Peura 28.01.2012 MOTIVAATIOTA JA AKTIIVISUUTTA LISÄÄVÄN OPPIMISYMPÄRISTÖN ESITTELY (lisätietoja maot.fi)

Lisätiedot

Suvianna Hakalehto-Wainio OTT,VT Asiantuntijalakimies. Lapsen osallisuus lastensuojelussa

Suvianna Hakalehto-Wainio OTT,VT Asiantuntijalakimies. Lapsen osallisuus lastensuojelussa Suvianna Hakalehto-Wainio OTT,VT Asiantuntijalakimies Lapsen osallisuus lastensuojelussa Esityksen rakenne 1) Lapsen oikeuksista Lapsen oikeuksien sopimus: keskeiset periaatteet Lasten oikeuksien toteutumisen

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA TEDOATOJA 75 992 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 99 AATALOUDE TALOUDELLE TUTKUSLATOS AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS 75 992 TEDOATOJA 75 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA

Lisätiedot

Tiedätkö, mitä ovat lasten ihmisoikeudet? Selkokielinen esite

Tiedätkö, mitä ovat lasten ihmisoikeudet? Selkokielinen esite LAPSIASIAVALTUUTETTU Tiedätkö, mitä ovat lasten ihmisoikeudet? Selkokielinen esite Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille. Ne kuuluvat myös kaikille lapsille. Lapsia ovat alle 18-vuotiaat. Mitä YK:n lapsen oikeuksien

Lisätiedot

Entten tentten ja pelistä pois? 2016

Entten tentten ja pelistä pois? 2016 Entten tentten ja pelistä pois? 2016 Riitta Kauppinen Kansalaistoiminnan päällikkö Pelastakaa Lapset ry Maaliskuu 2016 Pelastakaa Lasten Eväitä Elämälle ohjelma 1301 lasta 313 000 100 harrastusta 462 toisen

Lisätiedot

Tutkimus yläkoululaisten ihmis- ja lapsenoikeuskäsityksistä. TNS Gallup 2006

Tutkimus yläkoululaisten ihmis- ja lapsenoikeuskäsityksistä. TNS Gallup 2006 Tutkimus yläkoululaisten ihmis- ja lapsenoikeuskäsityksistä TNS Gallup 2006 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tutkimus toteutettiin kirjekyselynä lokakuussa 2006 TNS Gallup lähetti maakunnittain kiintiöitynä

Lisätiedot

Luottamuksellinen kyselylomake

Luottamuksellinen kyselylomake Luottamuksellinen kyselylomake Hakemus terapiaan terapeuttikandidaatille, joka opiskelee HumaNova Utbildning OY:ssa Terapiapalkkio on 30 /istunto (sis. alv.) ja maksetaan suoraan terapeuttikandidaatille

Lisätiedot

Mentalisaatiokyvyn kehittyminen

Mentalisaatiokyvyn kehittyminen Mentalisaatiokyvyn kehittyminen RF kyky kehittyy vain vuorovaikutuksessa toisen ihmisen kanssa varhaiset ihmissuhteet myöhemmät ihmissuhteet terapiasuhde Lapsen mentalisaatiokyky voi kehittyä vain jos

Lisätiedot

3/2014. Tietoa lukijoista

3/2014. Tietoa lukijoista 3/2014 Tietoa lukijoista Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden, Suomen 2. luetuimman päivälehden, kuukausiliite. Se on maaseudulla asuvalle ihmiselle tehty aikakauslehti. Lehti on onnistunut tehtävässään ja

Lisätiedot

Liikkuva työyhteisö kuinka voimme lisätä liikettä varhaiskasvattajan työhyvinvoinnin tueksi. Matleena Livson, asiantuntija, työyhteisöliikunta

Liikkuva työyhteisö kuinka voimme lisätä liikettä varhaiskasvattajan työhyvinvoinnin tueksi. Matleena Livson, asiantuntija, työyhteisöliikunta Liikkuva työyhteisö kuinka voimme lisätä liikettä varhaiskasvattajan työhyvinvoinnin tueksi Matleena Livson, asiantuntija, työyhteisöliikunta AKTIIVISEMPI ARKI työpajan työpohjat Nämä työpohjat on laadittu

Lisätiedot

Lapsilähtöisyys rikosseuraamusalalla Mikkeli

Lapsilähtöisyys rikosseuraamusalalla Mikkeli Lapsilähtöisyys rikosseuraamusalalla 19.11.2015 Mikkeli Lapsivaikutusten arviointi päätöksenteossa Merike Helander Lakimies, lapsiasiavaltuutetun toimisto Merike Helander. lakimies, lapsiasivaltuutetun

Lisätiedot

T A Q. Aiempien traumaattisten kokemusten kartoitus Traumatic Antecedents Questionnaire. Copyright: Bessel A. van der Kolk. Suomennos: Kimmo Absetz

T A Q. Aiempien traumaattisten kokemusten kartoitus Traumatic Antecedents Questionnaire. Copyright: Bessel A. van der Kolk. Suomennos: Kimmo Absetz T A Q Aiempien traumaattisten kokemusten kartoitus Traumatic Antecedents Questionnaire Copyright: Bessel A. van der Kolk. Suomennos: Kimmo Absetz Aiempien traumaattisten kokemusten kartoitus Nimi: Päivämäärä:

Lisätiedot

LASTEN KOULURUOKAKAMPANJA

LASTEN KOULURUOKAKAMPANJA LASTEN KOULURUOKAKAMPANJA Suomen Lasten Parlamentti Me olemme Suomen Lasten Parlamentin hallituksesta. 9-13 -vuotiaat lapset ympäri Suomea vaikuttavat joka viikko sellaisissa asioissa, jotka itse kokevat

Lisätiedot

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta O P A S K A U N I A I S T E N V I R A N H A L T I J O I L L E J A L U O T T A M U S H E N K I L Ö I L L E L A S T E N J A N U O R T E N K U U L E M I S E E N 1

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma / Lapsen oikeudet -kampanja

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma / Lapsen oikeudet -kampanja Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma / Lapsen oikeudet -kampanja Lasten oikeudet / Taulukkoraportti Taloustutkimus Oy Helmikuu 2010 Risto Nikunlaakso 3.2.2010 Aineiston rakenne AINEISTON

Lisätiedot

1. Seuraava kuvaus on lyhennetty lastensuojelun asiakirjoista. Lue kuvaus ja vastaa sitä koskevaan kysymykseen.

1. Seuraava kuvaus on lyhennetty lastensuojelun asiakirjoista. Lue kuvaus ja vastaa sitä koskevaan kysymykseen. FINLAND: 1. Seuraava kuvaus on lyhennetty lastensuojelun asiakirjoista. Lue kuvaus ja vastaa sitä koskevaan kysymykseen. Pentti, 2-vuotias poika Pentti syntyi seitsemän viikkoa etuajassa ja vietti neljä

Lisätiedot

10.8.2015. Kiusaaminen ja muu väärinkohtelu

10.8.2015. Kiusaaminen ja muu väärinkohtelu Kiusaaminen ja muu väärinkohtelu Kiusaaminen Kiusaaminen tarkoittaa pitkään jatkunutta, samaan ihmiseen kohdistuvaa vahingoittavaa käyttäytymistä. Kiusaamiseen liittyy vallan epätasapaino. Väärinkohtelu

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuus. Osallisuusteemaverkoston startti 7.9.2011, Turku Mikko Oranen

Lasten ja nuorten osallisuus. Osallisuusteemaverkoston startti 7.9.2011, Turku Mikko Oranen Lasten ja nuorten osallisuus Osallisuusteemaverkoston startti 7.9.2011, Turku Mikko Oranen Semmonen pikkunen huoli tutkimus lastensuojelun arviointikeskusteluista (1996) Lasten? Kaste / Turku 2011 Mitä

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkimusetiikasta

Ajankohtaista tutkimusetiikasta Terveiset Helsingissä 2.11.2010 järjestetystä Eettinen ennakkoarviointi ihmistieteissä -seminaarista Professori Matti Lehtihalmes Etiikka-työryhmän kokous 21.12.2010 klo 13.15 Ajankohtaista tutkimusetiikasta

Lisätiedot

muuttuviin elinkeinoelämän ii Toimitusjohtaja Jorma Turunen PRH:n sidosryhmätilaisuus 20.10.2011

muuttuviin elinkeinoelämän ii Toimitusjohtaja Jorma Turunen PRH:n sidosryhmätilaisuus 20.10.2011 Miten PRH vastaa muuttuviin elinkeinoelämän ja käyttäjien tarpeisiin? ii Toimitusjohtaja Jorma Turunen PRH:n sidosryhmätilaisuus 20.10.2011 Sisältöä Teknologiateollisuuden ja Suomen taloudellisesta tilanteesta

Lisätiedot

LIITE 1A AIKATAULUT JA REITTIKARTAT. Reittien pääväylät on merkattu kartalle, liitteessä 1B.

LIITE 1A AIKATAULUT JA REITTIKARTAT. Reittien pääväylät on merkattu kartalle, liitteessä 1B. LIITE 1A AIKATAULUT JA REITTIKARTAT Reittien pääväylät on merkattu kartalle, liitteessä 1B. Aikataulut: Koulut alkavat pääosin Pohjois-Sipoossa tasatunnein (8.00 10.00) ja päättyvät pääosin tasatunnein

Lisätiedot

JOROISTEN YHTENÄISKOULU - HANKEPROSESSI

JOROISTEN YHTENÄISKOULU - HANKEPROSESSI 7.4.2014 JOROISTEN YHTENÄISKOULU - HANKEPROSESSI PVM LOPULLINEN MÄÄRÄAIKA PÄÄMÄÄRÄ SAAVUTETTU Joroisten sivistystoimi/ Perusopetus Joroisten perusopetus kokonaan yhtenäiskoulussa lukuvuoden 2015-2016 alussa

Lisätiedot

Nyhkälä 29.1.2015 luokat 4.-6. ohjaava opettaja Sari Metsäkivi 30.1.2015 luokat 1.-3. ohjaava opettaja Heidi Rouvali

Nyhkälä 29.1.2015 luokat 4.-6. ohjaava opettaja Sari Metsäkivi 30.1.2015 luokat 1.-3. ohjaava opettaja Heidi Rouvali Kaikkien Ahmoon koulun oppilaiden kuuleminen lukuvuonna 2014-2015 1. Oppilasneuvostojen kuuleminen Ahmoo 28.1.2015 Mukana Silja Silvennoinen ja Eija Pajarinen Nyhkälä 29.1.2015 luokat 4.-6. ohjaava opettaja

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut.

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut. a Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava yli lää kari Tilaajan Esitys %MuutosTA TILAUS TA214 Ennuste2l4 215 214/TA2O1S Vastaanotto Avohoito-/vastaanottoasiakkaat 77 77 8 2 6% Vastaanotto

Lisätiedot

Eettisiä kysymyksiä vammaisen ja perheen kohtaamisessa

Eettisiä kysymyksiä vammaisen ja perheen kohtaamisessa Eettisiä kysymyksiä vammaisen ja perheen kohtaamisessa Ritva Halila, LT, dosentti, pääsihteeri etene@stm.fi Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE Sidonnaisuudet ei sidonnaisuuksia teollisuuteen

Lisätiedot

Lapsen kannustaminen arjessa ja haasteiden kääntäminen taidoiksi. Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry

Lapsen kannustaminen arjessa ja haasteiden kääntäminen taidoiksi. Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry Lapsen kannustaminen arjessa ja haasteiden kääntäminen taidoiksi Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry Luennon sisältö Lapsen kannustaminen Erilaiset tavat kannustaa

Lisätiedot

Kuntaliitossopimuksen mukaan: Lakisääteiset peruspalvelut turvataan lähipalveluina kuntalaisille kuntakeskuksissa.

Kuntaliitossopimuksen mukaan: Lakisääteiset peruspalvelut turvataan lähipalveluina kuntalaisille kuntakeskuksissa. Kouluverkko Sivistyslautakunnan iltakoulu 16.1.2014 Markku Kankkunen, Tuija Kauppinen, Marja-Liisa Brunou, Aila Kosunen, Minna Rautiainen, Riitta Kitunen, Sirpa Malinen Kuntaliitossopimuksen mukaan: Lakisääteiset

Lisätiedot

/",rfu?+/ Á),^rs 05.ii3.2015. /t=9

/,rfu?+/ Á),^rs 05.ii3.2015. /t=9 /t=9 /",rfu?+/ Á),^rs 05.ii3.2015 Ylöjärven kunnalle 4.l.20ts Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennettä ollaan yhdistämässä koko Tampereen kaupunkiseutua kattavaksi yksiköksi EU:n palvelusopimusasetuksen

Lisätiedot

Sinulle, joka olet kiinnostunut sijais- tai adoptiovanhemmuudesta

Sinulle, joka olet kiinnostunut sijais- tai adoptiovanhemmuudesta Sinulle, joka olet kiinnostunut sijais- tai adoptiovanhemmuudesta Toivomme, että PRIDE-valmennuksen ensimmäinen tapaaminen vastasi odotuksiasi ja rohkaistuit jatkamaan pohdintojasi. PRIDE-kotitehtävien

Lisätiedot

KANSALAISVAIKUTTAMISEN AJOKORTTI TYÖPAJA JYVÄSKYLÄSSÄ 14.11.2015

KANSALAISVAIKUTTAMISEN AJOKORTTI TYÖPAJA JYVÄSKYLÄSSÄ 14.11.2015 KANSALAISVAIKUTTAMISEN AJOKORTTI TYÖPAJA JYVÄSKYLÄSSÄ 14.11.2015 Konkreettisia ideoita koulun ja paikallistoimijoiden yhteistyön rakentamiseen uuden opetussuunnitelman hengessä Tarja Jukkala ja Sanna Lukkarinen

Lisätiedot

Yhteenveto vanhempien vastauksista/pdilahden koulu. Vastauksia yhteensd 1 3.

Yhteenveto vanhempien vastauksista/pdilahden koulu. Vastauksia yhteensd 1 3. Yhteenveto vanhempien vastauksista/pdilahden koulu Vastauksia yhteensd 1 3. 1. Koulun vahvuudet - yhteisollisyys (7) - yksilcillisyyden huomiointi (4) - ympdristo - vdlituntipiha ja luonto liihella (8)

Lisätiedot

Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaihe 2010-2012 seuranta ja tutkimus päähavainnot Tuija Tammelin ja Kaarlo Laine LIKES-tutkimuskeskus

Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaihe 2010-2012 seuranta ja tutkimus päähavainnot Tuija Tammelin ja Kaarlo Laine LIKES-tutkimuskeskus Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaihe 2010-2012 seuranta ja tutkimus päähavainnot Tuija Tammelin ja Kaarlo Laine LIKES-tutkimuskeskus Liikkuva koulu seminaari Helsinki 11.-12.9.2012 Alustuksen sisältö

Lisätiedot

Lapsen oikeudet ja lapsiperheköyhyys

Lapsen oikeudet ja lapsiperheköyhyys Esa Iivonen Twitter @EsaIivonen Miten kannatella lapset laman yli? Seminaari eduskunnassa lapsiperheköyhyydestä 8.3.2016 Lapsen oikeudet ja lapsiperheköyhyys Lapsiperheköyhyys perusoikeusja ihmisoikeusnäkökulmasta

Lisätiedot

Muistiliiton juhlavuosi välittää ja vaikuttaa. Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja

Muistiliiton juhlavuosi välittää ja vaikuttaa. Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja Muistiliiton juhlavuosi välittää ja vaikuttaa Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja Välittämisen viestin vieminen Välittämisen asenteen edistäminen yhteiskunnassa

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Esa Iivonen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

Kommentteja Irmeli Penttilän ja Päivi Keinäsen tutkimukseen Toimeentulo, työttömyys ja terveys. Arja Jolkkonen

Kommentteja Irmeli Penttilän ja Päivi Keinäsen tutkimukseen Toimeentulo, työttömyys ja terveys. Arja Jolkkonen Kommentteja Irmeli Penttilän ja Päivi Keinäsen tutkimukseen Toimeentulo, työttömyys ja terveys Arja Jolkkonen ECHP ECHP tuo rekisteripohjaisen pitkittäistutkimuksen rinnalle yksilöiden subjektiivisten

Lisätiedot

Draaman keinoin liikenteessä kampanja 2009-2010

Draaman keinoin liikenteessä kampanja 2009-2010 Draaman keinoin liikenteessä kampanja 2009-2010 1 Draaman keinoin liikenteessä Ammattioppilaitokset Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla (9) 2000 nuorta (74% M) 2/3 oli 17-18 v 95% ei ota jos ajaa 83% käyttää

Lisätiedot

Pyöräilevät ja kävelevät koulubussit

Pyöräilevät ja kävelevät koulubussit Pyöräilevät ja kävelevät koulubussit Petteri Nisula, Pyöräilykuntien verkosto Asukkaat ja ilmastonmuutoksen hillintä seminaari 6.11. Pyöräilevät ja kävelevät koulubussit Pyöräilevät ja kävelevät koulubussit

Lisätiedot