ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 26/2013/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 26/2013/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2013"

Transkriptio

1 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 26/2013/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA Rukan jätevedenpuhdistamon ympäristölupa, Kuusamo Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta PL Kuusamo

2 2 SISÄLLYSLUETTELO HAKEMUS... 5 TOIMINTA JA SEN SIJAINTI... 5 LUVAN HAKEMISEN PERUSTE... 5 LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA... 5 TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE... 6 TOIMINTA-ALUE JA SEN YMPÄRISTÖ... 7 Alueen hydrologia... 7 Alueen luonto ja suojelukohteet... 7 Asutus ja muu rakennettu ympäristö... 9 Vesistön tila ja käyttö... 9 Veden laatu... 9 Kalasto ja kalastus Vesistön ekologinen tila Vesistön muu käyttö Maaperä ja pohjavesiolot TOIMINTA Yleistä Viemäriverkosto Puhdistamon tulokuormitus Arvio haitallisten aineiden esiintymisestä jätevesissä Asukasvastineluvun tarkastelu Puhdistamon mitoitus Puhdistamon rakentamispaikka ja tilat Puhdistamon toteutusaikataulu Prosessiosat Yleistä Vesien johtaminen Tulopumppaamo Saostuskaivolietteen vastaanotto Välppäys Hiekanerotus Esiselkeytys Ilmastus Väliselkeytys Kemikalointi Jälkisaostus Hiekkasuodatin (kontaktisuodatus) Lietteen gravitaatiotiivistys (sakeuttamo) Jäteveden jälkikäsittely LVI-työt Sähköistys Instrumentointi ja automaatiojärjestelmä Liikennejärjestelyt Kemikaalien käyttö ja varastointi Toiminnan lopettaminen nykyisellä puhdistamolla ja pintavalutuskentällä Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT), ympäristön kannalta paras käytäntö (BEP) ja energiatehokkuus YMPÄRISTÖKUORMITUS Päästöt pintavesiin Jätevesien laitoskäsittely Esitys lupamääräyksiksi Jätevesien jälkikäsittely Päästöt maaperään ja pohjaveteen Päästöt ilmaan Melu ja tärinä Jätteet, niiden ominaisuudet, määrä ja hyödyntäminen... 33

3 JÄTEVESIEN PURKUPAIKKAVAIHTOEHTOJEN TARKASTELU Nykyinen purkupaikka ja vaihtoehtoiset paikat Purkupaikkavaihtoehtojen vertailu Johtopäätökset TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN Vaikutus luontoon, luonnonsuojeluarvoihin ja rakennettuun ympäristöön Vaikutus pintavesiin Vedenlaatu Kalasto ja kalastus Vaikutus maaperään ja pohjaveteen Ilmaan joutuvien päästöjen vaikutus Melun ja tärinän vaikutukset TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN VAHINKOJA ESTÄVÄT TOIMENPITEET JA KORVAUKSET Vahinkoja estävät tai vähentävät toimenpiteet Kalataloudelliset velvoitteet Korvaukset ja vakuudet Aiemmassa lupaprosessissa tehdyt linjaukset Esitys tila- ja vesialuekohtaisiksi korvauksiksi LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksen täydennykset Lupahakemuksesta tiedottaminen Lausunnot Muistutukset ja mielipiteet Hakijan vastine ja hakemuksen muutos Lupahakemuksen täydennykset ja muutokset Lupahakemuksen täydennyksestä ja muutoksesta tiedottaminen Muutetusta hakemuksesta annetut lausunnot Muutetusta hakemuksesta esitetyt muistutukset ja mielipiteet Hakijan vastine Hakijan vastineesta ja pintavalutuskentän kasvillisuusselvityksestä annetut lausunnot Hakijan vastine lausunnoista, jotka on annettu hakijan aiemmasta vastineesta ja pintavalutuskentän kasvillisuusselvityksestä Neuvottelut ja katselmus MERKINNÄT A L U E H A L L I N T O V I R A S T O N R A T K A I S U KÄSITTELYRATKAISU YMPÄRISTÖLUPARATKAISU LUPAMÄÄRÄYKSET Jäteveden johtaminen Määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi Rakenteet ja laitteet Päästöt pintavesiin Päästöt ilmaan Melu Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen Kemikaalien varastointi Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet Kesälahden alusveden hapettaminen Tarkkailu- ja raportointimääräys Selvitysmääräykset Kalatalousmaksu Toiminnan lopettaminen Luvan täsmentäminen ja täydentäminen selvityksen perusteella KORVAUSMÄÄRÄYKSET OHJAUS ENNAKOIMATTOMIEN VAHINKOJEN VARALLE

4 LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Luvan voimassaolo Lupamääräysten tarkistaminen Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen UUDEN YMPÄRISTÖLUVAN HAKEMINEN KORVATTAVAT PÄÄTÖKSET RATKAISUN PERUSTELUT Käsittelyratkaisun perustelut Ympäristöluvan harkinnan perusteet Ympäristöluparatkaisun perustelut Lupamääräysten perustelut Jäteveden johtaminen Määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi Kesälahden alusveden hapettaminen Tarkkailu- ja raportointimääräys Selvitysmääräykset Kalatalousmaksu Toiminnan lopettaminen Luvan täsmentäminen ja täydentäminen selvityksen perusteella Korvausmääräysten perustelut VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET KÄSITTELYMAKSU Ratkaisu Perustelut Oikeusohjeet MUUTOKSENHAKU

5 5 HAKEMUS Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta on Pohjois-Suomen ympäristölupavirastoon saapuneella ja sittemmin täydentämällään hakemuksella pyytänyt lupaa Rukan jätevedenpuhdistamon toimintaan ja jätevesien johtamiseen Kesäjokeen Kuusamon kaupungissa. TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Rukalle suunnitellaan rakennettavaksi uusi jätevedenpuhdistamo vanhan puhdistamon viereen. Uusi puhdistamo on prosessiltaan aktiivilietelaitos väli- ja jälkiselkeytyksellä sekä hiekkasuodatuksella (tertiäärikäsittely). Puhdistamolla voidaan ottaa vastaan myös saostuskaivolietettä. Rukan nykyinen jätevedenpuhdistamo sijaitsee Rukatunturin länsipuolella, noin 25 km Kuusamon keskustaajamasta pohjoiseen valtatien 5 välittömässä läheisyydessä. Uusi puhdistamo on tarkoitus rakentaa samalle hakijan omistamalle kiinteistölle Rukapuhistamo RN:o 47:73. Alueella sijaitsevat myös Rukan uusi biolämpölaitos ja polttosiilot. Puhdistetut jätevedet on nykyisestä poiketen suunniteltu johdettavaksi paineviemärillä noin 2,4 km:n päähän hakijan omistuksessa olevalle, vajaan 5 ha:n kokoiselle pintavalutuskentälle, joka sijaitsee kiinteistöllä Kosteikko RN:o 46:72 (muodostettu kiinteistöstä Jänkälä RN:o 48:27 sekä kiinteistöillä Immola RN:o 48:6 ja Niemelä RN:o 46:1 sijainneista määräaloista). Pintavalutuskentältä puhdistetut jätevedet on tarkoitus johtaa Kesäjokeen ja edelleen Kitkajärven Kesälahteen. Kuivattu liete kompostoidaan Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan kompostointikentällä, joka sijaitsee Kuusamon kaatopaikan kupeessa, noin 7 km Kuusamon keskustaajamasta lounaaseen valtatien 20 läheisyydessä. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 13 a) kohdan mukaan asukasvastineluvultaan vähintään 100 henkilön jätevesien käsittelemiseen tarkoitetulla puhdistamolla on oltava ympäristölupa. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin 13) kohdan mukaan aluehallintovirasto ratkaisee jätevedenpuhdistamon ympäristölupa-asian, kun puhdistamo on tarkoitettu vähintään 100 henkilön jätevesien käsittelemiseen.

6 6 TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Rukan nykyisen puhdistamon toiminta perustuu Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston myöntämään ympäristölupaan nro 93/06/1, jonka Vaasan hallinto-oikeus on antamallaan päätöksellä muuttanut määräaikaiseksi ja määrännyt olemaan voimassa saakka. Uutta lupaa oli tarvittaessa haettava mennessä. Ympäristölupa on kuitenkin määrätty olemaan voimassa siihen saakka, kun uusi ympäristölupahakemus on lainvoimaisesti ratkaistu. Lietteen kompostointialueella on voimassa oleva, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen myöntämä lupa. Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on jätetty joulukuussa 2010 Kuusamon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Asian käsittely on siirtynyt Pohjois- Suomen aluehallintovirastolle. Rukan alueella on voimassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava, jonka ympäristöministeriö on vahvistanut Rukan jätevedenpuhdistamon alue kuuluu Kuusamon matkailukaupungin alueeseen (kk-4). Merkinnällä osoitetaan Koillis-Suomen aluekeskuksen ydinalue, jota kehitetään kansainvälisenä matkailu- ja kaupunkikeskuksena. Lisäksi alueella on loma- ja matkailualueen merkintä (R), jolla osoitetaan pääasiassa lomaasumiselle ja matkailua palveleville toiminnoille rakentamisalueita niihin kuuluvine liikenne-, virkistys- ja muine alueineen. Suunnittelumääräyksissä on sanottu, että yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota alueen tarkoituksenmukaisempaan käyttöön lomaasunto- ja matkailutoimintojen kannalta, toimintojen mitoitukseen sekä aluevarausten yhteensovittamiseen. Jätevedenpuhdistamon länsipuolella kulkee pääsähköjohto ja moottorikelkkailureitti. Suunnittelualueella on voimassa kaupunginvaltuuston hyväksymä yleispiirteinen Kuusamon yleiskaava, jossa puhdistamoalue sijoittuu matkailupalvelujen alueelle. Alueen länsipuolella kulkee moottorikelkkailureitti, josta kaavamerkintä toteaa seuraavaa: erityisesti valtatien varsi keskustan ja Rukan alueiden läheisyydessä on valtakunnallisesti tärkeä moottorikelkkailuyhteys. Itäpuolella on valtatie 5, joka on valtakunnallinen ja maakunnallinen matkailuväylä ja jota kehitetään matkailuliikenteen, kuljetusten ja muun pitkäaikaisen liikenteen pääväylänä. Hankealue kuuluu myös Kuusamon matkailukaupungin alueeseen, jossa alueelle suunniteltujen toimenpiteiden tulee sopeutua kansainvälisen ja kotimaisen matkailun tavoitteisiin ja tukea niiden toteuttamista. Toinen alueella voimassa oleva yleiskaava on Kesäjärven osayleiskaava, jossa puhdistamon alue on osoitettu yhdyskuntateknisen huollon alueeksi. Sen länsilaidassa kulkee moottorikelkkailu-ura/reitti, ja itä-länsisuuntaisesti voimajohto. Itäpuolella, valtatien 5 varrella, on melualue. Ympäröivä alue on Kesäjärven osayleiskaavassa osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi. Lounaispuolella, maa- ja metsätalousvaltaisen alueen takana, on matkailupalvelujen alue, joka on suunnittelutarvealuetta. Rukan alueella on voimassa Rukan asemakaava, jonka Kuusamon kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Asemakaavassa jätevedenpuhdistamon alue on yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten aluetta (ET), jonka länsi- ja pohjoispuolella on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M). Itäpuolella suunnittelualue rajautuu yleiseen tiehen. Alueella kulkeva voimajohto on osoitettu omalla merkinnällään.

7 Uusi pintavalutuskenttä ja sen laajennusvaraus sijoitetaan länsiosaltaan voimassa olevan, kaupunginvaltuuston hyväksymän Rukan oikeusvaikutteisen osayleiskaavan alueelle. Rukan osayleiskaavassa alue on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (kaavamerkintä M) ja osin maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (kaavamerkintä MU), jolla on ympäristöarvoja. 7 TOIMINTA-ALUE JA SEN YMPÄRISTÖ Alueen hydrologia Rukan jätevedenpuhdistamo sijaitsee Koutajoen latvavesistöalueella, joka ulottuu Kuusamon lisäksi Posion ja Sallan kuntien alueelle. Koutajoen vesistö jatkuu Venäjän puolelle ja laskee Paanajärven kautta Jäämereen. Valuma-alueen pinta-ala valtakunnan rajalla on noin km 2. Pinta-alasta noin 12 % on järviä. Puhdistetut jätevedet johdetaan Kesäjokeen, joka alkaa Kesäjärvestä ja laskee noin 10 km:n päässä Yli-Kitkajärven Kesälahteen. Kesäjoki on pieni, vähävirtaamainen joki, jossa jätevesien laimentumisolot yleensä ovat huonot. Joen valuma-alue on 18,4 km 2. Joen virtaamista ei ole mittaustuloksia. Jäteveden nykyisen purkupaikan kohdalla valuma-aluetta on vain 5,4 km 2 ja virtaama on varsinkin talvella hyvin vähäinen. Kesäjoen mainittavin sivu-uoma on etelästä noin 3 km:n päässä jokisuusta Kesäjokeen laskeva Mehtikananpuro. Tällä kohdalla Kesäjoen valuma-alue on 14,2 km 2. Jäteveden purkupaikan ja Mehtikananpuron laskukohdan välinen osuus Kesäjoesta on tällä hetkellä määritelty viemäriksi, jonka kunnossapito kuuluu luvanhaltijalle. Kesälahti on Yli-Kitkajärven Kesäsaaren rajaama lahti. Kesälahden ja Yli- Kitkajärven välillä on kaksi melko matalaa ja kapeaa salmea, jotka rajoittavat veden vaihtuvuutta lahdessa. Kesälahden pinta-ala on 0,97 km 2 ja lahdella on lähivaluma-aluetta 2,6 km 2. Kesälahden kokonaistilavuus on noin 3 milj. m 3 ja keskisyvyys noin 3 metriä. Suurin syvyys lahden pienialaisessa syvänteessä (Kesähauta) on noin 11 metriä. Pitkät niemekkeet ja saaret jakavat Kitkajärvet useiksi erillisiksi vesialueiksi. Pääaltaat erottaa toisistaan Kilkilösalmi. Yli- ja Ala-Kitkan järvialue on pinta-alaltaan noin 290 km 2. Vedet laskevat rotkolaaksossa virtaavaa Kitkajokea itään. Valtakunnan rajan tuntumassa Kitkajoki yhtyy Oulankajokeen. Alueen luonto ja suojelukohteet Rukan jätevedenpuhdistamo sijaitsee Koutajoen vesistön koskiensuojelulailla suojellulla valuma-alueella. Käytännössä valuma-alueen suojelu tarkoittaa sitä, että alueelle ei saa myöntää vesilaissa tarkoitettua lupaa uuden voimalaitoksen rakentamiseen. Puhdistamon alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse Natura alueverkoston kohteita, luonnonsuojelualueita tai suojeluohjelmiin kuuluvia aluerajauksia. Uusi jätevedenpuhdistamo on tarkoitus sijoittaa nykyisen puhdistamon kanssa samalle tontille, eikä alueella ole luontoarvoja.

8 Kitkajärvi kuuluu Natura verkostoon SCI- ja SPA-alueena (FI ); järvi kuuluu myös rantojensuojeluohjelmaan. Kitkajärvien kalastoon kuuluvat alkuperäiset taimen-, harjus- ja siikakannat ja järvet kuuluvat Project Aqua -ohjelmaan. Rukan jätevedenpuhdistamon uuden suunnitellun pintavalutuskentän alue on ojittamatonta, luonnontilaista suoaluetta. Pohjois-, itä- ja eteläosiltaan alue rajautuu kankaisiin, jotka on hakattu. Alueen poikki kulkee voimajohtolinja, Moisasenlammesta alkunsa saava vesiuoma, sekä alueen pohjoisosassa Kesäjoki. Suomen suoaluejaossa alue kuuluu Peräpohjolan aapasuot -alueeseen. Suoyhdistymätyypiltään alue kuuluu eteläiset pohjoisboreaaliset aapasuot -tyyppiin, joka on Suomen luontotyyppien uhanalaisuusluokituksen mukaan arvioitu säilyväksi (LC). Suunnitellun pintavalutuskentän sekä kentän laajennusvarauksen alueilla tehtiin kasvillisuusselvitys Kentän itäosa on keskeiseltä osaltaan varsinaista lettorämettä. Mänty (Pinus sylvestris) on valtapuuna rämemättäillä, joilla kasvaa myös katajaa (Juniperus communis), vaivaiskoivua (Betula nana) ja pohjanpajua (Salix lapponum). Kenttäkerroksessa esiintyy muun muassa maariankämmekkä (Dactylorhiza maculata), rätvänä (Potentilla erecta), metsämaitikka (Melampyrum sylvaticum), luhtavilla (Eriophorum angustifolium) ja jouhisara (Carex lasiocarpa). Sammalkerroksen lajistoa ovat muun muassa heterahkasammal (Sphagnum warnstorfii), lettorahkasammal (Sphagnum teres), lettosirppisammal (Scorpidium cossonii), rassisammal (Paludella squarrosa) sekä mättäillä ruskorahkasammal (Sphagnum fuscum) ja seinäsammal (Pleurozium schreberi). Lettorämettä esiintyy myös kentän laajennusvarauksen lounaisnurkalla. Pintavalutuskentän eteläpuolen kankaan reunalla kasvillisuus muuttuu lettokorveksi. Kuusi (Picea abies) ja harmaaleppä (Alnus glutinosa) muodostavat puuston. Pohjanpajua ja katajaa on runsaasti pensaskerroksessa. Kenttäkerroksessa esiintyy muun muassa korpikastikka (Calamagrostis purpurea), pullosara (Carex rostrata), metsäkurjenpolvi (Geranium sylvaticum), kurjenjalka (Comarum palustre) sekä siniheinä (Molinia caerulea). Sammalkerros on samanlainen kuin lettorämeellä. Kentän länsireunalla kulkevan uoman varsi on luhtalettoa. Kasvillisuus peittää lähes kokonaan uoman, jonka varrella kasvaa pajuja sekä muun muassa kurjenjalka, pullosara, jouhisara ja luhtavilla. Kankaan rajalla on pienialaisesti Sphagnum-lettonevaa, jonka kenttäkerroksen lajistossa esiintyy edellä mainittujen lajien lisäksi siniheinä, villapääluikka (Trichophorum alpinum) ja heterahkasammal. Kentän laajennusvarauksen alueella esiintyy Campylium-lettoa. Lettoväkäsammal (Campylium stellatum) ja lettosirppisammal ilmentävät tätä lettotyyppiä. Kenttäkerroksessa esiintyy muun muassa keltasara (Carex flava), lettovilla (Eriophorum latifolium), siniheinä, rätvänä ja punakko (Bartsia alpina). Alueella kasvaa runsaasti suopunakämmekkää (Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata). Kesäjoen sekä jokeen laskevan uoman varrella esiintyy Warnstorfii-lettoa, jonka ilmentäjälajina on heterahkasammal. Muuta lajistoa ovat muun muassa mesiangervo (Filipendula ulmaria), metsäkurjenpolvi, kaarlenvaltikka (Pedicularis sceptrumcarolinum), isotalvikki (Pyrola rotundifolia) sekä nurmitatar (Polygonum viviparum). Puustoa esiintyy jonkin verran, lähinnä kuusta. Kesäjoen varsi on heinien ja sarojen reunustama. Sen kasvillisuus ilmentää sara- ja ruoholuhtaa sekä luhtaista lettoa. 8

9 Selvitysalueella ei havaittu luonnonsuojelulain 29 :n nojalla suojeltavia luontotyyppejä. Suunnitellun pintavalutuskentän länsipuolelle sijoittuvan uoman voidaan katsoa kuuluvan vesilain (587/2011) 2 luvun 11 :n mukaisiin vesiluonnon suojelutyyppeihin. Selvitysalueella esiintyvät letot ovat metsälain 10 :n mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Selvitysalue kuuluu luontotyyppien uhanalaisuusluokituksessa Pohjois- Suomen alueeseen. Selvitysalueella havaituista kasvillisuustyypeistä välipintaletot ja luhtaletot on luokiteltu Pohjois-Suomessa ja koko maassa erittäin uhanalaisiksi (EN) ja lettokorvet ja lettorämeet vaarantuneiksi (VU). Selvitysalueella ei tiedetä esiintyvän, eikä maastokäynnillä havaittu luontodirektiivin liitteeseen IV kuuluvia, erityisesti suojeltavia, rauhoitettuja tai Suomen kansainvälisiä vastuukasvilajeja. Koko maassa vaarantuneista (VU) lajeista selvitysalueella esiintyy suopunakämmekkää (Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata). Lajia esiintyy kentän laajennusvarauksen alueella useita yksilöitä. 9 Asutus ja muu rakennettu ympäristö Jätevedenpuhdistamon välittömässä läheisyydessä ei ole vakituista asutusta eikä loma-asutusta. Lähimmät rakennetut kiinteistöt sijaitsevat noin 250 metrin etäisyydellä puhdistamorakennuksen kaakkois- ja lounaispuolella. Kauempana puhdistamon koillis-, itä- ja kaakkoispuolella sijaitsee enemmän asutusta. Puhdistamon ja asutuksen väliin jää valtatie 5. Vesistön tila ja käyttö Veden laatu Kesäjoki Kesäjoen happitilanne on ollut yleensä vähintään tyydyttävää tasoa (kyllästysaste yli 70 %). Kevättalvisin Rukan jätevedenpuhdistamon yläpuolella on kuitenkin havaittu ajoittain alentunutta hapen kyllästystä Kesäjärvestä valuvan vähähappisen veden seurauksena. Myös puhdistamon alapuolisella havaintopaikalla happitilanne on ajoittain heikentynyt, ja alimmillaan kyllästysasteen on havaittu olleen alle 40 % elokuussa 2006 ja heinäkuussa Kesäjoen suulla happitilanne on tasaisempi kuin joen yläosalla. Kokonaisfosforipitoisuudet ovat puhdistamon yläpuolella olleet korkeimmillaan kesäaikaan, jolloin pitoisuudet ovat olleet µg/l. Kokonaistyppipitoisuudet ( µg/l) ovat pääsääntöisesti olleet korkeimmillaan huhtikuussa. Puhdistamon alapuolella jätevesien vaikutus on näkynyt erityisesti korkeina typpipitoisuuksina ja tätä lievemmin kohonneina kokonaisfosforipitoisuuksina. Epäorgaanisten ravinteiden osalta fosfaattifosforin pitoisuusmuutokset ovat olleet melko pieniä, mutta ammonium- ja nitraattityppipitoisuuksien kasvu on ollut jätevesille tyypilliseen tapaan hyvin selkeää. Kesäjoen alaosallakin typpikuormitus on näkynyt usein 2 4-kertaisina pitoisuuksina puhdistamon yläpuoliseen havaintopaikkaan verrattuna. Ajoittain kevättalvisin vähäisten virtaamien aikaan pitoisuudet ovat olleet monikymmenkertaisia. Jätevesien vaikutusta Kesäjoessa kuvaa myös sähkönjohtavuuden kasvu puhdistamon alapuolella yläpuoliseen tasoon verrattuna. Puhdistamon alapuolella sähkönjohtavuusarvot ovat olleet noin kolme kertaa suurempia

10 kuin yläpuolella. Kesäjoen suulla sähkönjohtavuudet ovat yleensä normalisoituneet. Myös kemiallisen hapenkulutuksen (COD Mn ) arvot ovat nousseet lievästi puhdistamon kohdalla. Veden hygieenistä laatua kuvaavien fekaalisten koliformisten bakteerien määrä on ollut tarkastelujaksolla puhdistamon yläpuolella 0 88 kpl/100 ml, alapuolella kpl/100 ml ja Kesäjokisuulla kpl/100 ml. Pitoisuudet alittavat uimavesille asetetun toimenpiderajan (1 000 kpl/100 ml) lukuun ottamatta tätä korkeampaa, vuonna 2010 puhdistamon alapuolelta mitattua määrää. Tarkkailutulosten perusteella veden ph-tasossa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia jätevesien vaikutusalueella; ph on ollut sekä puhdistamon ylä- että alapuolella lähellä neutraalia. Kiintoainepitoisuudet ovat olleet pääosin pieniä, mutta ajoittain on mitattu kohonneita pitoisuuksia (noin 30 mg/l) sekä puhdistamon ylä- että alapuolella. Vuosina vedenlaatu on ollut Kesäjoen suulla kevättalvella ja kesällä keskimäärin seuraava: 10 Happi Happi ph S-joht. COD Mn Kok.P PO 4-P Kok.N NO 23-N NH 4-N Väri Sameus Kiintoaine mg/l Fek. kolit kpl/100 ml mg/l kyll.% ms/m mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg Pt/l FNU Talvi II IV Keskiarvo 11,0 76 7,1 17,7 10, ,7 2,0 46 Minimi 9,4 65 6,6 5,4 3, ,7 0,5 0 Maksimi 12,0 83 7,3 29,4 27, ,8 8,6 160 a-klorofylli µg/l Kesä VI VIII Keskiarvo 8,6 79 7,1 9,9 11, ,3 1,7 94 1,4 Minimi 6,4 62 7,0 7,9 5, ,9 0,7 11 0,7 Maksimi 9,7 91 7,3 12,5 19, ,2 6, ,4 Kesälahti (Karilahti) Kesälahdella happitilanne on pintavedessä ollut yleensä hyvä, sen sijaan alentuneita hapenkyllästysasteita on ollut sekä välivedessä että pohjanläheisessä vesikerroksessa läpi vuoden. Kesälahden pintakerroksessa vesi on yleensä ollut hyvälaatuista kesällä ja talvella. Sen sijaan syvemmissä vesikerroksissa sähkönjohtavuus, ravinnepitoisuudet, väriarvo ja kiintoainepitoisuus ovat olleet koholla ilmentäen jätevesikuormitusta. Pohjanläheisen vesikerroksen kokonaisfosforitasoon on todennäköisesti vaikuttanut myös heikko happitilanne ja fosforin liukeneminen pohjasedimentistä veteen. Vuosina Kesälahden vedenlaatu on ollut kevättalvella ja kesällä keskimäärin seuraava: Talvi II IV Syvyys t C Happi mg/l Happi kyll. % ph S-joht. ms/m COD Mn mg/l Kok.P µg/l 1 0,8 11,4 81 6,9 5,7 6, ,6 1,3 5 2,5 4,9 35 6,8 16,3 5, ,9 0,6 9 3,3 3,6 27 6,8 19,3 6, ,5 3,1 PO 4-P µg/l Kok.N µg/l NO 23-N µg/l NH 4-N µg/l Väri mg Pt/l Sameus FNU Kiintoaine mg/l a-klorofylli µg/l Kesä VI VIII 1 17,4 8,6 90 7,4 5,0 5, ,7 2,5 5 14,1 6,2 68 7,0 5,6 7, ,7 2,2 9 9,7 0,7 17 6,8 7,5 8, ,8 6, ,3 Kesälahden vesi on yleensä ollut lähistön muihin lahtiin verrattuna selvästi ravinteikkaampaa. Myös levätuotannon määrää ilmentävä a-klorofyllipitoisuus (4,7 12 µg/l) on ollut lievästi rehevien tai rehevien vesien tasoa, kun vertailukohtana käytetyissä Yli-Kitkajärven lahdissa klorofyllipitoisuudet ovat olleet selvästi pienempiä ja lähellä karujen vesistöjen tasoa.

11 Kesälahdella on myös ympäristöhallinnon säännöllistä leväseurantaa, jota tekevät pääasiassa kuntien ympäristöviranomaiset ja tavalliset rantaasukkaat. Jaksolla Kesälahdella on havaittu usein keski- ja loppukesäisin vähän levää vihertävinä hiutaleina tai tikkusina vedessä, ja veden näkösyvyys on pienentynyt. Vuosina 2008, 2010 ja 2011 levää ei ole kuitenkaan havaittu. Typen ja fosforin keskinäistä tärkeysjärjestystä perustuotannon ja kasviplanktonin kasvun rajoittajana voidaan arvioida epäorgaanisessa muodossa olevien ravinteiden pitoisuuksien ja ravinnesuhteiden tarkastelun avulla. Vuosina sekä epäorgaaninen typpi (NH 4 -N ja NO 2+3 -N) että epäorgaaninen fosfori (PO 4 -P) ovat olleet kesällä yleensä hyvin vähissä Kesälahden pintavedessä. Levätuotantoa rajoittavat tällöin molemmat ravinteet: 11 Eo.N µg/l N:P -suhde Kitk P rajoittaa 100 N ja P rajoittavat 50 0 N rajoittaa PO 4 -P µg/l Fosforilla on kuitenkin levätuotannon säätelijänä karuissa olosuhteissa suurempi merkitys kuin typellä, joten rehevyystason voidaan arvioida määräytyvän pääosin sen perusteella. Vuosien (jätetty pois elokuu 2011) ravinnepitoisuuksien ja a-klorofyllin välisen riippuvuuden perusteella Kesälahden rehevyystaso näyttää riippuvan vain kokonaisfosforipitoisuudesta, ja senkin selitysaste on vain 18 %. Tästä huolimatta myös typellä on rehevyyden kannalta selvä rooli, jota ei voida kokonaan unohtaa. Hakemuksen toimitetun täydennyksen liitteessä 5 (5/5) esitettyjen Kesälahden vedenlaatutietojen perusteella nitraatti- ja nitraattitypen yhteispitoisuus veden pintakerroksessa on vuosina ollut kesäisin lähes poikkeuksetta enintään 5 µg/l. Ammoniumtypen pitoisuudet ovat olleet kesäisin jonkin verran suurempia, mutta useimmiten epäorgaanista typpeä on ollut veden pintakerroksessa kaikkiaan alle 20 µg/l. Rukan jätevedenpuhdistamon nykyisessä ympäristölupapäätöksessä on annettu selvitysmääräys, jonka mukaan hakijan on selvitettävä Kesälahden hapetuksen vaikutusta lahden tilaan. Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta on teettänyt selvityksen ja sitoutunut kokeilemaan hapetuksen vaikutusta lahden tilan parantamiseksi. Aluehallintovirasto on antamallaan päätöksellä määrännyt toistaiseksi voimassa olevan talviaikaisen hapetusvelvoitteen. Hapetuksen vaikutuksia tarkkaillaan tehostetusti, ja kolmen vuoden jälkeen tarkkailutulosten perusteella arvioidaan toimenpiteen vaikutuksia ja riittävyyttä Kesälahden tilan kannalta. Hapetuskokeilu on aloitettu joulukuussa 2011.

12 12 Vedenlaadun kehitys Kesäjoen ja Kesälahden talvi- ja kesäaikaisten ravinne- ja a-klorofyllipitoisuuksien sekä happitilanteen kehittymistä pintavedessä on tarkasteltu vuosien tulosten perusteella. Puhdistamon korkea puhdistusteho fosforin suhteen ilmenee tuloksista Kesäjoen talvisten fosforipitoisuuksien laskuna jätevesimäärien kasvusta huolimatta. Kesäaikana fosforipitoisuuksissa ei ole nähtävissä selkeää kehityssuuntaa. Typpikuormituksen kasvu näkyy typpipitoisuuksien kasvuna etenkin kesällä. Kesälahden fosforipitoisuudet ovat laskeneet 2000-luvulla, joskin aivan viime vuosina talviajan pitoisuudet ovat nousseet taas 2000-luvun alun tasolle. Typpipitoisuudet ovat Kesälahdellakin kasvaneet, samoin a-klorofyllipitoisuus, joskin elokuussa 2011 mitattiin tavanomaista alhaisempi pitoisuustaso, joka voi tosin olla myös virheellinen määritys. Kalasto ja kalastus Kalastustiedustelujen mukaan Kesälahden kalastoon kuuluvat ainakin seuraavat kalalajit: muikku, siika, taimen, hauki, ahven, made, särki ja kiiski. Kesäjoen kalasto on vuosina 2001, 2005 ja 2009 tehtyjen sähkökoekalastusten perusteella niukka, ja se koostuu hauesta, ahvenesta ja mateesta. Sähkökoekalastuksista on vuosina 2001/2005/2009 saatu ilman laskennallisia korjauksia seuraavat tulokset (yks./100 m 2 ): Alaosa Keskiosa Taimen -/-/- 4,2/-/- Hauki 1,0/-/- 0,8/3,3/- Ahven -/2,5/- -/-/- Made -/-/- 1,7/3,3/- Kalojen yksilötiheydet ovat olleet pieniä. Vuonna 2009 saalista ei saatu ollenkaan. Vuonna 2001 Kesäjoen keskiosalta saatiin myös viisi taimenen poikasta ( mm), jotka lienevät nousseet jokeen Kitkajärvestä. Kirjanpitokalastajien vähäisellä verkkopyynnillä muikkua on saatu Kesälahdelta yleensä kohtalaisesti tai hyvin (0,6 2,5 kg verkon kokukertaa (pkk) kohden), mutta vuosina saalis oli pieni (vajaa 0,5 kg/pkk). Vuosina muikkua saatiin Kesälahdelta vain hiukan. Kalastus Kesälahdella tapahtuu pääasiassa tiheillä (silmäkoko mm) siikaverkoilla, joilla saadut siikasaaliit ovat olleet yleensä pieniä (0,2 0,4 kg/pkk). Siian yksikkösaaliit ovat vaihdelleet vuosittain ilman yksisuuntaista kehitystä. Ahven- ja särkisaaliit tiheillä verkoilla ovat olleet pieniä (yleensä tasoa 0,1 0,4 kg/pkk). Ahvenen yksikkösaalis on olut viime vuosina aiempaa pienempi, kun taas särjen yksikkösaalis on viime vuosina kohonnut. Hauen yksikkösaalis tiheillä verkoilla on ollut pieni (yleensä tasoa 0,3 0,4 kg/pkk). Hauen yksikkösaaliit ovat vaihdelleet vuosittain ilman yksisuuntaista kehitystä. Jätevesien johtaminen Kesäjokeen lisää Kesälahden rehevyyttä, ja kirjanpitokalastajien mukaan pyydysten limoittuminen haittaa kalastusta Kesälahdella. Kaloissa on esiintynyt makuvirheitä joka vuosi. Kesälahden rantatilojen kalastusta selvitettiin tilakohtaisesti postitiedustelulla tammi helmikuussa Kesälahdella oli yhteensä 26 yksityistä ran-

13 tatilallista. Tiedustelun kahden uusinnan jälkeen palautuksia saatiin yhteensä 22 (85 %). Seuraavassa tiedot on vastanneiden keskiarvotietojen pohjalta yleistetty kaikkia rantatilallisia kohden. Kesälahden rantatilallisista kalasti vuonna 2009 Kesälahdella 15 taloutta. Kalastukseen osallistui taloudesta keskimäärin 2,8 henkilöä, joten kalastajia oli siten yhteensä noin 40. Kalastus rajoittui lähes täysin avovesikauteen. Talvella kalastettiin vain pilkillä, ja lisäksi yksi kalastaja piti katiskoja pyynnissä läpi talven. Kalastus oli pääasiassa verkkokalastusta. Siikaverkoilla (solmuväli mm) kalastuspäiviä oli keskimäärin kymmenen taloutta kohden ja muikkuverkoilla vastaavasti kuusi. Nuottaa veti yksi kalastaja kahdeksan kertaa kesän aikana. Kesälahdella oli vuonna 2009 käytössä 46 siikaverkkoa ja 12 muikkuverkkoa. Siikaverkoista 79 % oli tiheitä siikaverkkoja (solmuväli mm), ja loput olivat käytännössä solmuväliltään mm. Nuottia oli käytössä yksi. Näiden lisäksi oli käytössä katiskoja, heittovapoja ja onkia. Rantatilallisten kokonaissaalis vuonna 2009 oli 760 kg, mistä muikkua oli 36 %, haukea 19 %, särkeä 17 % ja siikaa 15 %. Näiden lisäksi saatiin vähän ahventa, madetta ja kiiskeä. Kokonaissaaliista neljännes oli nuotalla pyydettyä muikkua. Talouskohtainen saalis oli kaikkien kalastajien keskiarvona keskimäärin 51 kg. Muilla kuin nuottakalastajalla talouskohtainen saalis oli 36 kg. Kalastajien määrä on vähentynyt Kesälahdella 2000-luvulla. Myös kalastusaktiivisuus on lahdella heikentynyt. Kotitarvenuottausta harjoitti vuonna 2009 enää yksi kalastaja. Verkkojen käyttö viittaa myös alentuneeseen pyyntiponnistukseen. Vuonna 2005 keskimääräinen kalastusaika oli siikaverkoilla 16 päivää ja muikkuverkoilla kymmenen päivää. Vuonna 2009 siikaverkoilla kalastettiin enää keskimäärin kymmenen päivää ja muikkuverkoilla kuusi päivää. Kokonaissaalis vuonna 2009 oli vajaa puolet vuosien 1998 ja 2005 saaliista. Erityisesti muikku-, siika- ja ahvensaalis on alentunut: Kalastavat taloudet Pyydykset (kpl) verkot (# mm) muikkuverkot nuotat katiskat heitto- /vetouisteluvavat koukut mato-onget pilkkionget Saalis (kg) taimen siika muikku harjus hauki ahven made särki kiiski yhteensä Saalis (kg/talous)

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 ASIA HAKIJA Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pudasjärvi

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS. PL 297 Päivämäärä Diaarinumero 33101 TAMPERE 19.11.2009 PIR-2008-Y-5-111

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS. PL 297 Päivämäärä Diaarinumero 33101 TAMPERE 19.11.2009 PIR-2008-Y-5-111 Ympäristölupaosasto Annettu julkipanon jälkeen PL 297 Päivämäärä Diaarinumero 33101 TAMPERE 19.11.2009 PIR-2008-Y-5-111 Pirkanmaan ympäristökeskus on korjannut päätöksen lupamääräystä 1 hallintolain 51

Lisätiedot

Päätös. Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus,

Päätös. Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2010/2 Dnro ESAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2010 ASIA Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Espoo. LUVAN HAKIJA Kaisa Kallion

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN LUPAPÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 47/2003/4 Dnro LSY-2002-Y-146 Annettu julkipanon Helsinki jälkeen 22.9.2003

LÄNSI-SUOMEN LUPAPÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 47/2003/4 Dnro LSY-2002-Y-146 Annettu julkipanon Helsinki jälkeen 22.9.2003 LÄNSI-SUOMEN LUPAPÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 47/2003/4 Dnro LSY-2002-Y-146 Annettu julkipanon Helsinki jälkeen 22.9.2003 ASIA Kakolanmäen jätevedenpuhdistamoa koskeva ympäristölupahakemus ja hakemus

Lisätiedot

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 5.10.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2003-Y-594-121 ASIA No YS 1409 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Nummi-Pusulan kunnan

Lisätiedot

EPV BIOTURVE Oy. HALKONEVA (Seinäjoki) TURVETUOTANTOALUEEN YMPÄRISTÖLUVAN HAKEMUSSUUNNITELMA

EPV BIOTURVE Oy. HALKONEVA (Seinäjoki) TURVETUOTANTOALUEEN YMPÄRISTÖLUVAN HAKEMUSSUUNNITELMA EPV BIOTURVE Oy HALKONEVA (Seinäjoki) TURVETUOTANTOALUEEN YMPÄRISTÖLUVAN HAKEMUSSUUNNITELMA Planora Oy 30.11.2012 Sisällysluettelo: 1 HAKIJAN YHTEYSTIEDOT, TOIMINTA JA SEN SIJAINTI... 1 2 TOIMINTAA KOSKEVAT

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY

LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS 16UEC0192 1.12.2014 LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY Ympäristölupahakemus Hyväristönmäelle rakennettavalle uudelle jätevedenpuhdistamolle Sisältö 1 1 JOHDANTO... 3 2 PERUSTIEDOT... 5 2.1

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Stora Enso Oyj / Marjaana Luttinen PL 196 90101 Oulu

ASIA. LUVAN HAKIJA Stora Enso Oyj / Marjaana Luttinen PL 196 90101 Oulu 1 PÄÄTÖS Nro 22/10/1 Dnro PSAVI/5/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2010 ASIA Kemijärven sellutehtaan toiminnan lopettamiseen liittyvien määräysten vahvistaminen ja tehdaskaatopaikan ympäristölupaa

Lisätiedot

Etelä-Savon ELY-keskuksen alueella sijaitsevien turvetuotantoalueiden käyttö-, hoito-, kuormitusja vesistötarkkailuraportti vuodelta 2013

Etelä-Savon ELY-keskuksen alueella sijaitsevien turvetuotantoalueiden käyttö-, hoito-, kuormitusja vesistötarkkailuraportti vuodelta 2013 Vapo Oy Etelä-Savon ELY-keskuksen alueella sijaitsevien turvetuotantoalueiden käyttö-, hoito-, kuormitusja vesistötarkkailuraportti vuodelta 213 Nab Labs Oy - ympäristöntutkimuskeskus Ambiotica Tutkimusraportti

Lisätiedot

Vapo Oy Energia, Itä-Suomen alue

Vapo Oy Energia, Itä-Suomen alue Vapo Oy Energia, Itä-Suomen alue Etelä-Savon ELY-keskuksen alueella sijaitsevien turvetuotantoalueiden käyttö-, hoito-, kuormitus- ja vesistötarkkailuraportti vuodelta 2012 Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus

Lisätiedot

Luonnonympäristön nykytila

Luonnonympäristön nykytila 3 Luonnonympäristön nykytila 3 Luonnonympäristön nykytila 3.1 Hankealueen sijainti Kaivospiirin nykyinen laajuus on noin 65 neliökilometriä ja kaivospiirin laajennusalueen pinta-ala on noin 71 neliökilometriä.

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille 24.8.2011.

Hakemus on tullut vireille 24.8.2011. Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2012/1 Dnro ESAVI/201/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.3.2012 ASIA Fortum Power and Heat Oy:n Järvenpään voimalaitoksen toiminnan olennaista muutosta koskeva hakemus sekä

Lisätiedot

Kiuruveden kaupunki, Iisalmen kaupunki ja Lapinlahden kunta

Kiuruveden kaupunki, Iisalmen kaupunki ja Lapinlahden kunta FCG Finnish Consulting Group Oy Kiuruveden kaupunki, Iisalmen kaupunki ja Lapinlahden kunta YLÄ-SAVON JÄTEVESIEN YHTEISKÄSITTELYN YMPÄ- RISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS 18.10.2010 Ylä-Savon jätevesien

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 32/11/2 Dnro PSAVI/22/04.09/2010 (PSY-2005-y-185) Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 32/11/2 Dnro PSAVI/22/04.09/2010 (PSY-2005-y-185) Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 32/11/2 Dnro PSAVI/22/04.09/2010 (PSY-2005-y-185) Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 1 ASIA LUVAN HAKIJA Sierilän voimalaitoksen rakentaminen ja käyttö, vesistön säännöstely sekä töidenaloittamislupa,

Lisätiedot

Vammalan Seudun Kalastusalueen

Vammalan Seudun Kalastusalueen Vammalan Seudun Kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma vuosille 2014-2018 Simo Suominen, Keijo Sydänmaa Vammalan seudun kalastusalue Kalastusalueen hallitus 2013 Osarahoitus: Ely - keskus kalatalousyksikkö

Lisätiedot

Pirkkalan kalastusalueen reittivesien käyttö- ja hoitosuunnitelma vuosille 2011-2020

Pirkkalan kalastusalueen reittivesien käyttö- ja hoitosuunnitelma vuosille 2011-2020 Pirkkalan kalastusalueen reittivesien käyttö- ja hoitosuunnitelma vuosille 2011-2020 ProAgria Pirkanmaa ry Pirkanmaan kalatalouskeskus Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO... 3 2 KALASTUSALUEEN PERUSTIEDOT...

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 5/2011 125 KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.12.2011 klo 13.00-15.45

Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 5/2011 125 KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.12.2011 klo 13.00-15.45 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 5/2011 125 KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.12.2011 klo 13.00-15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Haapaveden

Lisätiedot

PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU

PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU AHMA YMPÄRISTÖ OY 2014_10724 PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU OSA III KALATALOUSTARKKAILU 2013 AHMA YMPÄRISTÖ OY ii PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU 2013 OSA III: KALATALOUSTARKKAILU Copyright Ahma ympäristö Oy 26.5.2014

Lisätiedot

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista,

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Etelä-Suomi Päätös Nro 5/2011/4 Dnro ESAVI/355/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 ASIA HAKIJA Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

Hanna Alajoki 3.4.2014

Hanna Alajoki 3.4.2014 HAUHONSELÄN RAVINNEKUORMITUSSELVITYS JA YLEIS- KUNNOSTUSSUUNNITELMA Hanna Alajoki 3.4.2014 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Hauhonselän ravinnekuormitus ja kunnostamissuunnitelma Hankkeen

Lisätiedot

Vantaanjoen yhteistarkkailu

Vantaanjoen yhteistarkkailu Vantaanjoen yhteistarkkailu Vedenlaatu vuonna 212 Julkaisu 7/213 Heli Vahtera, Jari Männysalo ja Kirs Lah Vantaanjoen yhteistarkkailu Vedenlaatu vuonna 212 Heli Vahtera, Jari Männynsalo ja Kirsti Lahti

Lisätiedot

Karjaan Kaskimaan kunnostusja hapetussuunnitelma

Karjaan Kaskimaan kunnostusja hapetussuunnitelma Uudenmaan ympäristökeskuksen raportteja 6 2008 Karjaan Kaskimaan kunnostusja hapetussuunnitelma Anne-Marie Hagman Uudenmaan ympäristökeskus UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 6 2008 Karjaan Kaskimaan

Lisätiedot

Kollaja-hanke. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Kollaja-hanke. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Kollaja-hanke Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Kollaja-hanke Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 10.12.2007 SISÄLTÖ ESIPUHE 3 YHTEYSTIEDOT 3 1. JOHDANTO 5 2. HANKKEESTA VASTAAVA 6 Pohjolan Voima

Lisätiedot

Nro 48/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/45/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.5.2011

Nro 48/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/45/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.5.2011 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 48/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/45/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.5.2011 ASIA Porsastuotanto- ja lihasikalatoimintaa ja niiden laajentamista koskeva ympäristölupa-asia,

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI JA NURMIJÄRVEN KUNTA

HYVINKÄÄN KAUPUNKI JA NURMIJÄRVEN KUNTA RAPORTTI 16UWA0018 4.12.2012 HYVINKÄÄN KAUPUNKI JA NURMIJÄRVEN KUNTA Kiljavan pohjavesialue Suojelusuunnitelman päivitys 2 Yhteenveto Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien avulla pyritään turvaamaan pohjavesivarojen

Lisätiedot

24.7.2014 1 (36) Kuopion kaupunki Pohjavesialueen suojelusuunnitelma Jänneniemi. Julkinen

24.7.2014 1 (36) Kuopion kaupunki Pohjavesialueen suojelusuunnitelma Jänneniemi. Julkinen 0829705 24.7.2014 1 (36) Sisällysluettelo KUVAT JA TAULUKOT... 2 ALUKSI... 3 1. SUUNNITELMA-ALUEEN KUVAUS... 3 1.1. Pohjavesialueen kallio- ja maaperä sekä hydrogeologia... 3 1.2. Pohjavesimuodostumasta

Lisätiedot

Ylöjärven ympäristön tila 2013

Ylöjärven ympäristön tila 2013 Ylöjärven ympäristön tila 2013 Maankäyttö ja ympäristö Pentti Keskitalo 2014 www.ylojarvi.fi sivu Sisällys Johdanto 1 1. Maankamara ja pohjavedet 1 1.1 Maankamaran ainekset 1 1.2 Geologisesti arvokkaat

Lisätiedot

Päätös Nro 73/2011/1 Dnro ESAVI/539/04.08/2010

Päätös Nro 73/2011/1 Dnro ESAVI/539/04.08/2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 73/2011/1 Dnro ESAVI/539/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.8.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Olkiluodon telakan ympäristölupahakemus ja päätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta,

Lisätiedot

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma HEINOLAN KAUPUNKI Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma Jonna Markkanen 30.12.2013 Versio 1.1, 20.1.2014 / HS 2 SISÄLTÖ Käsitteet... 5 1 JOHDANTO... 7 2 POHJAVEDEN SUOJELUA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA OHJEISTUS...

Lisätiedot

Lokan ja Porttipahdan tekojärvien sekä niiden alapuolisten jokien vedenlaadun tarkkailu v. 2013

Lokan ja Porttipahdan tekojärvien sekä niiden alapuolisten jokien vedenlaadun tarkkailu v. 2013 AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 1778 KEMIJOKI OY Lokan ja Porttipahdan tekojärvien sekä niiden alapuolisten jokien vedenlaadun tarkkailu v. 213 Vesistötarkkailu vuonna 213 KEMIJOKI OY LOKAN JA PORTTIPAHDAN

Lisätiedot