TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1969

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1969"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA JÄSENLIITTOA JA 18 PIIRIÄ SEURAA JÄSENTÄ 384 MAAOTTELUA 27 URHEILUSSA KOULUTUSTILAISUUTTA, JOISSA OSANOTTAJAA KILPAILUA JA OTTELUA, JOISSA OSANOTTAJAA

2 Kun puusepänkisälli Kustaa Alatalo rohkaisi luontonsa..... PJlestari~sa luv~lia avioon mentyään ja kolmasti harkilluaan. Olli ja lähti. Paassaan knalhhattu Ja kauan hautomansa suunnitelma oman asunnon hankkimisesta. Ruoholahdessa oli rakenteilla sadan markan willoja hyvämaineisen ja raittiin ammatliväen lunastettavaksi. Siinä oli mahdollisuus. Jos pankki vaikka suostuisi... Oli jäädä Kruunuhaan apteekkarin valjakon alle Senaatin ohitettuaan. Ratkaisun hetket jännittivät, ettei aina sivulleen huomannut katsoa... Oli hän pankinjohtajan joskus kaupungilla nähnyt. Vlhäinen herra varmaan. Melk!:i~ k~!n. k.uv~~n.~öristä. ~euraava. Välähtävät nenälasit ja poskiparta. Valahtalslvatkohan ne hanelle 100 markan edestä. Saisi sen talon... Kustaa sai tahtonsa mukaan. Hänelle kävi hyvin. Eräälle meistä monista, joka yritti, tarttui tilaisuuteen ja käveli oikeasta ovesta sisälle. Jo 80 vuotta sitten. *J KORJAUSLEHTI SVUL:n VUOSIKIRJAAN 1970 Sivu 6 rivi 10»Suomen Valtakunnallinen Urheiluliitto» pitää olla Suomen Valtakunnan Urheiluliitto.» 174 Hämeen piirin jäsenmäärät: seuroja 195, miestä, naista, poikaa, tyttöä, yhteensä » 180 Keski-Suomen piirin kuntaluettelosta poistetaan Pihlajavesi, joka on liitetty Keuruuseen.» 182 Kymenlaakson piirin jäsenmäärät: seuroja 118, miestä, naista, poikaa, tyttöä, yhteensä » 238 Luetteloon lisätään golf.» 249 SVUL:n Nuoret: Erkki Heleniuksen nimen perästä poistetaan tähti (*) ja lisätään: (liitto johtokunnan ja työvaliokunnan sihteeri).» 251 Hämeen piiri: luetteloon lisätään Antero Kekkonen.» 272 Taulukko nuorten leiritoiminta: Piirileirit: Lappi: korjataan lukumäärä = 3, os.ott. = 216.» 277 Suomen Hiihtoliitto:»FIS:n mäenlaskukomitea. Jäsen Niskala, Martti» pitää olla: mäenrakennuskomitea.» 278 Taulukkoon lisätään: SVUL:n Nuoret: Pohjoismainen nuorisourheilukomitea, jäsen Ukko Könni, varajäsen Jaakko Estola, sihteeri Erkki Helenius. Keltaiset taulukkolehdet kirjan lopussa: Taulukko 1: Hämeen ja Kymenlaakson piirien jäsenlukuihin samat korjaukset kuin sivuilla 174 ja 182. Taulukko 6: Lahti: yhteensä tilaisuuksia (sarake 6) pitää olla Taulukko 8: Koripalloilun kansainväliset ottelut (sarake 1) pitää olla 43. KAHSALLIS-CSAKE-PAHKKI *) Nykyään kaikista asunto osakeluotoista yli viidesosa saadaan Kansallispankista.

3 Suomen Valtakunnan Urheiluliiton VUOSIKIRJA 1970 ja SVUL:n VUOSIKERTOMUS 1969

4 3

5 70. toimintavuoden täyttyessä Akseli Kaskela SVUL:n puheenjohtaia ~arva ssa maas a vapaaehtoinen urheiluelämä kytkeytyy niin vaikuttavana tekijänä kansan historian vaiheisiin kuin Suomessa. Ennen valtiollista itsenäistymistämme muodosti urheiluväki huo ~attavan tekijän kansallisen vapautemme pyrkimyksissä. Ateenan Ja Tukholman olympiakisat voittoineen nostivat kansallistuntomme ja herättivät laajat kansankerrokset ymmärtämään urheilun mer~ ityksen olemassaolomme taistelussa. Myöhemmät vuodet ja VUOSikymmenet ovat selvästi osoittaneet urheilukunnon ja voitontahdon osuuden kansamme kohtaloissa. äissä historian vai hei sa on vapaan kansalaistoiminnan alalla ollut j ohtava j a toimeenpaneva 0 uus urheilumme pääjärjestöllä Suomen Valtakunnan Urheiluliitolla. Sen riveissä eri asteissa on aina ollut intomielisiä j a kauaskatseisia henkilöitä, jotka itseään säästämättä ovat antaneet voimansa ja kykynsä urheilumme palvelukseen. Kannustavimpina herätteen antajina ovat kuitenkin olleet eri aikojen aktiiviurheilijamme loistavat saavutukset kansainvälisillä kentill ä ja eri tyisesti olympiakisoissa. Järjestömiesten ja -naisten tehtäviin on kuulunut innostuksen säilyttäminen ja syventäminen sekä toiminnallisten ja taloudellisten edellytysten luominen edessä olevia tapahtumia varten. Mutta SVUL:n toiminta olisi muodostunul vain pintakuohuksi, jos se olisi kiinnittänyt huomiota ainoastaan huippujen kasvattamiseen. J ärj estöurheilun tarkoitus ei ole yksinomaan parhaitten esille tuominen ja heidän maineensa sädekehässä peilaaminen. SVUL:n niinkuin urheilun yleensä perimmäisenä tehtävänä on aada mahdollisimman moni yhteiskuntamme jäsen harrastamaan liikuntaa terveytensä, kuntonsa ja elämänvireytensä ylläpitämiseksi. Urheilu ei ole itsetarkoitus, vaan välikappale kansan elinvoiman lisäämiseksi. Täs ä näkemyksessä SVUL teki aiotteen mm. kuntourheilua edistävän liiton a ikaansaamiseksi, joka toimenpide on osoittautunut tarkoituksenmukaiseksi ja hyödylliseksi. Se ei ole mitenkään ristiriidassa kilpa urheilun kanssa, vaan päinvastoin täydentää työkentällämme esiintyneitä aukkoja. Urheilu SVUL:ssa käsitetään kokona isuutena kaikille kaikkea tarjoavana. Jokaisella on valinnanvapaus kykyjensäja edellytystensä mukaan. 37 erikoisliittoa palvelee mahdollisuuksien a puitteissa kutakin toivomustensa mukaan. On ymmärrettävää, että erikoisliittojenkin kesken tapahtuu kilpailua jäsenlen saami esta riveihinsä, mutta sehä n juuri lisää harrastajien lukumäärää ja monipuolistaa toimintaa. Tämän jäljestelmän ja j ä lj estössämme vallitsevan kokonaishengen ansiosta SVUL:oon kuuluu nykyään lä hes henkilöjäsentä. Vaikka SVUL tiedetään j a tunnustetaan nykyisessä yhteiskunnassamme suurek i ja hyödylliseksi vaikuttajatekij ä ksi, ei sitä valtiovallan taholta avustustoiminnan suhteen ella iseksi arvo teta. Huolima tta virallisen tutkimuksen tuloksista, j oi den mukaan valtionapu olisi määriteltävä, SVUL saa kuitenkin vain suunnilleen puolet sii tä määrästä, j oka si lle oikeudenmukai esti kuuluu. Hallitseehan SVUL j äsenliittoineen, piireineen ja seuroineen suurimman osan m aamme vapaaehtoisen urheilun toimintakentä tä, Kilpailu-, koulutus-, valmennus-, j ärjestö- ja kansainvälisen yhteistyön luvut ja tulokset sen osoittavat. On vaikeata ymmärtää, miksi valtiovallan tuki urheilumme valtajärjestölle on epäoikeudenmukainen. Suomen Valtakunnan Urheiluliittoa ja sen toiminnan edelleen tehostamista tarvitaan nyky-yhteiskunnassamme. Se on kansamme elinvoimaile, fyysiselle ja psyykiselle kunnolle sekä kansalaisten työpanokselle j a tulevaisuuden uskoll e vähintään yhtä tärkeätä kuin 70 vuotta sitten. Se on osaltaan myös maamme kulttuurin ja voiman mitta suuresti lisääntyneiden itsenäisten kansakuntien kykyjä arvioitaessa. 4

6 SVUL:N 70-VUOTINENKEHITYSTIE SUOMEN SUURIMMAKSI Vv SVUL loimi ni,yellä Suomalainen Voimistelu- ja Urheiluliitto salaisena, koska tsaari ei vahvistanut sen sääntöjä. Jäsenluetteloa ei pidetty. V SVUL:n säännöt vahvistettiin. Liiton nimenä oli Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto. Ohjelmassa: voimistelu, urheilu, hiihto, uinti, pyöräily, paini, luistelu, soutu, atletiikka. V perustettiin jaostohauinnot: 1. voimistelu, 2. yleisurheilu, 3. paini j a atletiikka, 4. hiihto, luistelu ja pyöräily. V erikoisjaostot perustettiin: voimistelu-, urheilu-, hiihto-, paini-, pyörily-, pesäpalloilu-, poikaurheilujaosto. V jaostot itsenäistyivät vastaaviksi erikoisliitoiksi. V SVUL:n nimi muutettiin ja on siitä alkaen Suomen Valtakunnallinen Urheiluliitto. Vuosi I Erikois- Seuroja Ol/ Ii i Iloja J äseniä / / J äsenliitot liittyneet: : U rheilu-, V oimistelu-, Hiihto-, Pesäpallo-, Paini-, Pyöräily-, Poikaurheiluliitto. 1935: Painonnoslo-, Nyrkkeilyliitto : J ääkiekkoliitto. 1938: Uimaliiuo : Suunnistusliitto. 1947: Koripallo-, Luistelu-, Miekkailuliiuo : Naisten Liikuntakasvatusliitto : K äsipalloliitto II 1961: Taitoluistelu-, palloliitto. Kuntourheilu-, L ento : R atsastaja in-, Soutu-, Tennis-, Ampu ja in., Golf., K anootti-, 5-ottelun Liitto. 1963: Pöytätennis-, ] uda-, Sulkapallo-, Maattoriliitto : PurjehtijaliilLO. 1965, Moottorivene., Vesihiihtoliitto. 1966: Salamapallo., Ampumahiihtoliitto. 1967: Kävelyurheiluliitto. KANSALAISJÄRJESTÖKSI ~ == i 1960 : 37 ii = = 1968 Henkilöjäsenten määrä on kasvanut vv lähes 250-kertaiseksi Jäsenliittojen määrän kasvu *) Scuralukuihin eivät sisäll y pääseurojen jäscnseurat eivätkä kyläosastot, joita v yhteensä :..:=-_ 1906 _

7 Friedrich Blanz Huippu-urheilijan asenteet ja tressinsieto Suomea M eksikon Oly. k 9 J' 'd. mpla Isoissa v edustaneiden urheilj OI en psykologinen haastattelu- ja testi tutkimus 1. TUTKIMUKSE TA USTA.. Hui~pu-urh e ilij a l ta vaaditaan kilpailussa me t. seka fyysistä että kk' k nes ymlseen kil ailussa '. psyy.ist~ untoa. Kovassa kansainvälisessä p ~.ota ~ I ym plakl sat pa rhaiten edustavat - ei riitä p e;ta~taan hyva fyysi~en ~unto. Tasaväkisten kilpailijoiden kesken ra alsee. voiton uselmmjten psyykkinen vire J'a k'j'l latautuminen. ns. I pal uun 01. k'. ymi? l~ ISO! sa I?a~taan edustavaan urheilijaan kohdistuu monenlaisia odotuksia Ja paineita J'otka 'h... kil '1. ' ' al euttavat sen, etta Itse pal u, mutt~ varsmkm sllhen valmistautuminen 'a od t dostuvat henkisesti erittäin rasittaviksi Odot k' JO. us mu? ovat mm. oma m. '. u la asettavia tahoja. h ~a, seura, Joukkuetoven t, valmentajat urheilu- 1 0 to, oma 'perhe Ja ~st~vät, urheilija itse sekä julkinen 'sana. Tidan~etta ralkeuttaa vlela se, että odotusaika olympiakisoissa muoos uu.y een~a ~u ~mattavast i pitemmäksi, kuin mihin urh r on muissa kilpailuissa tottunut. ei IJ a Stressitilanteen vaikutus voi olla sek... vinen. Jos urheilija kestää paineen yltä: h ~s lt~l.vlm ~ ln.että negatiiliin t 1 t ' ' an I pal UIssa normaa-. u os ~soon tai tletylssa tapauksissa ylittääkin se. 11. stressi.on li s~nnyt kilpailumotivaatiota, mutta myös»t~ d~~vool~ maa» Ja ly'yslstä suo't k k.. J n us y ya. os taas urheilija ei kestä tätä pai- 8 netta, lamaantuu hänen psyykkinen vireensä, aiheutuu pelkotiloja, konflikteja ja epäonnistumisen tuntua. Kilpailija on»hävinnyt etukäteen» ja on menettänyt taistelutahtonsa. Tästä seuraa myös fyysisen suorituskyvyn lasku. Pahinta on, että tällainen tappiomieliala voi tarttua myös muihin oman joukkueenjäseniin, ja vaikuttaa myös heidä n tuloksiaan heikentävästi. 2. KYSYMYKSE ASETTELU - Mitkä ovat ne tilanne- j a ympäristötekijät, jotka kilpailua edeltävä sä odotustilanteessa eniten lisäävät painetta j a vaikeuttavat kilpailuun keskittymistä? _ Miten vaikuttaa joukkueeseen valitsemisen ajankohta stressinsietoon ja kilpailutuloksiin? - Mikä on erilaisten, lähinnä ulkoisten ja sisäisten motiivien vaikutus kilpailussa menestymiseen? - Missä määrin on kilpailussa m enes tyminen ennustettavissa odotus tilanteen psyykkisen vireen sekä urheilijan muiden ominaisuuksien arvioimisen pohjalta? 3. TUTKIMUSME ETELMÄ T u t kim u s h e n k i 1 ö s t ö käsitti 59 Suomea Meksikon Olympiakisoissa edustanutta urheilijaa. T u t kim u sa i n e i s t 0 koostui kirjallisista kyselylomakkeista sekä testeistä j a suullisesta haastattelusta. Aineisto kerättiin kultakin urheilijalta päivää ennen kunkin omaa kilpailuhetkeä eli ensimmäistä osallistumista. Näiden urheilijalta hankittujen tietoj en lisäksi isältyivät tutkimusaineistoon luonnollisesti kisoissa aavutetut tulokset ja sij oitukset sekä muut objektiiviset Liedot tulostasosta ki soissa ja ennen niitä. T u l os t e n k ä s i t te l y s s ä on päähuomio kiinnitetty kisoissa onnistuneen osaryhmän ja epäonnistuneen osaryhmän väliseen vertailuun keskiarvojen ja niiden merkitsevyyksien laskennan avulla. Kisoissa onnistumisen tai epäonnistumisen kriteerinä pidettiin: a) absoluuttista tulosta tai sijoitu ta, jota verrattiin saman vuoden parhaaseen tulokseen tai saavutukseen, b) tuloksen suhteellista etäisyyttä lajin parhaasta eli voittajan tuloksesta. Tietyissä laj eissa, kuten nyrkkeily j a paini, seurattiin myös vastustajan myöhempää menestymistä kisoissa. Tämän tilastollisen päävertailuryhmän lisäksi on tarkastelu eräiden muuttujaryhmien, kuten tyytyväisyyden tekijäin ja urheilemisen motiivien vastausjakautumia koko joukkueen osalta. 9

8 Esittelemme tällä aukeamalla K ullaan vahvan sepän, Juho K a n g a s n i e m e n kolme kovaa poikaa. Kaikki ovat Suomen nousevan painonnostourheilun kärkipään miehiä. Seuraavassa heidän meriittilistaansa: K a a r l 0 (kuva yllä) on synfynyt 1941.Sarja 90 kg. Olympiavoittaja 1968 Meksikossa tuloksella 517,5 kg. Maailmanmestari vuosina 1968 ja Nimetry Suomen parhaaksi urheilijaksi samoina vuosina. Parhaat tulokset toistaiseksi: punnerrus 180 kg, tempaus, 161 kg, ryöntö 195 kg ja yhteistulos 530 kg. Saavuttanut yhteensä 16 maailmanennärystä. Suomen Mestari vuosina 1965, -66, -67, -68, -69 ja -70. K a u k 0 (viereisellä sivulla ylimpänä) on synrynyt Sarja 110 kg. Saavuttanut tempauksen maailmanennätyksen kaksi kertaa: 158,0 kg ja 161 kg. EM-kilpailujen toinen 1969 tuloksella 507,5 kg. Parhaat tulokset: toistaiseksi: punnerrus 167,5 kg, tempaus 161,0 kg, ryöntö 190,0 kg ja yhteistulos 515,0 kg. K ari (viereisellä sivulla alimpana) on syn0myt Sarja 90 kg. Nuorten Suomen mestari 1967, nuorten Pohjoismaiden mestari samana vuonna, B-mestari Parhaat tulokset toistaiseksi: punnerrus 147,5 kg, temjjaus 145,0 kg, ryöntö 167,5 kg, yhteistulos 455 kg. Kaikki kolme ovat edelleen kehitryviä nostajia, jonka vuoksi ei liene liikaa ennustaa Kangasniemen nimen esiinryvän vielä kauan kilpailujen tulos luetteloiden y läpäässä.

9 12 I 4. TULOKSET Koko ryhmän tulokset T y Y t Y v ä i syy s 0 los u h t e i s iin. Tulokset osoittivat, että tyytyväisyys oli yleisesti ottaen verrattain korkeaa luokkaa. Ainoastaan asumisolosuhteitten sekä osittain valmentajien ja keskittymisrauhan kohdalla jäivät vastaajien mielipiteet keskinkertaiselle tai sitä huonommalle tyytyväisyys tasolle. K eskittymisrauhan puute johtui lähes yksinomaan huonoista asunto-olosuhteista, joten nämä kaksi tyytymättömyyden aihetta itse asiassa pelkistyvä t yhdeksi. Valmentajiin tyytymättömien kohdalla oli yleensä kysymys siitä, että ko. urheilijan oma valmentaja ei ollut mukana. Tällöin voi sinänsä ehkä hyväkin valmennustapa aiheuttaa outoudellaan tyytymättömyyttä. Varsin tyytyväisiä sen sijaan oltiin esim. joukkueen johtoon, huoltoon, kilpailu paikkojen tasoon, harjoitusmahdollisuuksiin ja ruokailuun joitakin pienempiä poikkeuksia lukuunottamatta. Myös lääkärien osalta oli tyytyväisyys keskitasoa parempi. U r h e i I e m i se n m 0 t i i v i t muodostavat toisen sellaisen muuttujaryhmän, jonka vastausjakautumia voidaan tarkastella myös koko ryhmän puitteissa. Tuloksista kävi ilmi mm.: _ että yksilöllinen onnistuminen ja kunnia oli etusijalla motiivina (66 %) ryhmän etuun (10 %) verrattuna, mikä on odotettuakin, koska varsinaiset joukkueurheilulajien edustajat lähes täysin puuttuivat, _ että ensisijaisesti voittoon tähtääviä urheilijoita oli suunnilleen yhtä paljon kuin niitäkin, joille hyvän tuloksen saavuttaminen on voittoa tärkeämpää, - että 46 % kaikista ilmoitti epäröimättä 15 % varauksin yhtenä urheilemisen motiivina olevan taloudellisen hyödyn tavoittelun, _ että 3/ 4 kaikista piti eräänä tavoitteenaan ja motiivina urheiluun julkisen tunnustuksen ja maineen saamista, _ että 20:llä urheilijalla (34 %) olivat erilaiset ulkoiset motiivit etusijalla, kun taas 14 (24 %) ilmoitti motiivien olevan sisäisiä, urheiluun itseensä liittyviä (tyydytys, tarve urheilla ja liikkua, oman suorituskykynsä selvittäminen jne.). Kalevi Oikarainen voitti kultamitalin 50 km:n hiihdossa Hohe Tatralla T shekkoslovakiassa helmikuussa 1970 pidetyissä maailmanmestaruuskilpailuissa. Oikaraisen voitto saattoi kisat suomalaisten kannalta kauniiseen päätökseen. ]3

10 Onnistuneen ja epäonnistuneen osaryhmän vertailu Ta u s t a t i e d 0 t. Tuloksista voidaan ryhmien erottelun kannalta todeta seuraavaa: - Urheilijoiden keski-ikä on vuotta ja hajonta vuotta, eroja ei esiinny. - Naimisissa olevia ja naimattomia on yhtä paljon (29/30), eroja ei esiinny. - Koulutuksen osalta on todettavissa, että onnistuneiden ryhmässä on koulutustaso keskimääräi tä korkeampi. Ero ei ole kuitenkaan tilastollisesti merkitsevä. - Epäonnistuneiden ryhmässä on 10 kpl eli 33 % sellaisia, joilla ammatti liittyy heidän edustamaansa urheilulajiin. Onnistuneiden joukossa näitä oli 6 kpl eli 21 %. Ei voida näin ollen todeta, että esim. ammatin tarjoamat paremmat harjoitusmahdollisuudet lisäisivät onnistumisen todennäköisyyttä. - Isän ammatti taso eli tavallaan urheilijan sosiaalinen tausta on onnistuneiden ryhmässä korkeampi. - Oleskeluajan pituus kisapaikalla on onnistuneilla hiukan uurempi. Mm. on kuudesta yli 30 vrk paikalla olleista viisi onnistunut. Erot eivät kuitenkaan muodostu tilastollisesti m erkitseviksi. - Valitsemisajankohdan ja olympialaisten välisen ajan pituus erottaa ryhmät lähes merkitsevästi toisistaan. 1 iistä 12:sta urhei Iijasta, jotka valittiin vasta 1-2 viikkoa ennen kisoja, on ainoastaan 3 kpl onnistunut. Vastaavasti on ryhmässä, jonka valinnasta oli kulunut vrk onnistuneita 10 kplja epäonnistuneita vain 3 kpl Näiden tulosten perusteella olisi ilmeisesti kaikki valinnat pitänyt suorittaa noin 2 kk ennen kisoja. - Koko kilpailu-uransa pituudessa on epäonnistuneiden ryhmä edellä ja h eillä on myös hajonta suurempi. Onnistuneet sen sijaan kasautuivat voimakkaasti (noin puolet kaikista) luokkaan 7-11 vuotta kilpailukokemusta. - Onnistuneilla on pitempi kansainvälinen kilpailu-ura, pidemmällä ajalla Suomen edustuksia sekä useammin aikaisempia osallistumisia olympiakisoihin. A1arjatta Kajosmaa oli paras naishiihtäjä Suomen joukkueessa helmikuussa 1970 Holze Tatralla T shekkoslovakiassa pidetyissä maailmanmestaruuskilpailuissa. Marjatta saavutti hopeamitalin 10 km:llä, oli mukana kolmanneksi tulleessa viesti.joukkueessamme ja tuli 5 km:llä neljänneksi.,

11 _ eroja ryhmien välillä ei esiinny tyytyväisyydessä omaan fyysiseen kuntoon, il mastoon, johtoon, asumiseen, ruokailuun ja vapaa-aikojen vietloon. Risto Björlin, jolca on ollut aina luotettava edustajamm~ kansainvälij'issä kilpailuissa, saavutti Euroopan mestaruuden Modenassa Italiassa pidetyissä EMkilpailuissa Sen ajan pituus, joka kisoihin mennessä k 1 p.arhaasta saavutuksesta, ei erottele r '...on u unut v.u.~den ei siis välttämättä tule odott yh:l1a la~nkaa? UrheIlIJalta _ Ei myöskään sillä seik:~a Vl1:'~o etkelia ko~ia tuloksia. samana vuonna, näytä olevan t.'.. t k' oma enn~t~~ saavutettu assa ut lmusryhmassa merkitystä. Tyytyväisyys olosuhteisiin -.~ nni stuneiden osaryhmässä on ennen kil ail.. ' sempia valmentajaan- erittäin t t... p ~a oltu tyytyvaiollut II kpl...'.. yy ~valsla on heidän joukossaan.. Ja epaonmstuneissa vain 5 kpl S havaittavissa myös tyytyvaisyyd.. h 1. ama suuntaus on. essa uo toon. - onmstuneet ovat olleet tyyt väi '.. k '. ja edelleen lääkäreihin y sempia esklttymisrauhaan.. ' - mistä 9 urheilijasta, jotka ovat il'.., palj~n hu~lta yksityisasioissa kotimaass~~~~~~t7 ~tt~ h e ~llä ~n tuneiden Joukkoon,,p epaonms- - epäonnistuneet olivat t t... '.... suuksiin ja kilpailupaikkoien YYt yvaiseki?pia. harjoittelumahdollid e~tava, että hajonta tämän k sm'. UI en ~n J asoon IsapaIkalla On k 't k' t~ piem sillä l'. Y y yksen vastauksissa on varsin SIa....' mo emmissa. ryhmissä olivat useimmat täysin tyyt yvai-.. ' 16 Haastattelijan arviot HaastaLLelun yhdeydessä suoritettiin arvioinli eräistä urheilij an psyykkisistä ominaisuuksista sekä hä nen fyysisestä j a psyykkisestä kunnostaan. Edelleen laati haastattelija oman ennusteensa ko. urheilijan mene tymisestä kisoissa, idea perustui kaikkiin arvioin Leihin sekä haastattelussa saatuihin tosia iatietoihin. Tuloksista mainittakoon: _ urheilijaryhmä kokonaisuudessaan vaikutti normaalia kunnianhimoisemmalta, vähemmän seuralliselta, vähemmän aggressiiviselta, vähemmän epäonnistumista pelkääväitä sekä fyysiseltä ja psyykkiseltä kunnoltaan paremmalta, _ osaryhmien väliset erot ovat kautta linja n varsin pieniä, mutta onnistuneiden ryhmä on hiukan varmempaa, kunnianhimoisempaa ja vähemmän seurallista, _ epäonnistuneiden ryhmässä on stressinsieto arvioitu suuremmaksi. Sama hypoteesien kanssa ristiriitainen tulo on saatu myös luonnetesteillä, kuten raportista myöhemmin ilmenee. _ haastattelun pohjalta laadittu menestysennuste on oikean suuntainen. Niistä 22 urheilijasta, joiden menestys on ennu tettu heidän tasoaan huonommaksi, kuuluu 14 epäonni tuneiden ja 8 onnistuneiden ryhmään. Samoin on ennusteryhmissä: menestys odotusten mukainen tai menestys odotettua parempi, molemmissa enemmän lajissaan onnistuneita kuin epäonnistuneita. Odotukset menestymisestä kisoissa H aastattelun yh teydessä kysyttiin urheilijoilta heidän omia tavoitteitaan kisoissa joko tuloksen tai sijoituksen muodossa. Annettu vastaus muunnettiin 5-asteiseen skaalaan sen mukaan, vastaisiko se aika isempaa tasoa vai oliko se sitä parempi tai huonompi. Edelleen häneltä kysyttiin, millaisiksi hän luulee eräiden muiden tahojen, kuten johdon, valmentajan, omaisten, julkisen sanan jne. odotusten muodostuneen hänen suhteensa. Esitetyistä tämän tutkimusosan tuloksista havaitaan, että: _ kisoissa onnistuneessa urheilijaryhmässä ovat odotukset olleet kautta linjan korkeampia kuin epäonnistuneessa, 17

12 - suurin ja tilastollisesti merkitsevä ero ilmenee urheilijan kä ityksissä johdon odotuksista hänen suhteensa. Niinpä niiden l4:sta urheilijan joukossa, jotka ovat uskoneet johdon odotusten olevan erittäin suuret, on 10 sellaista, jotka todella ovat onnistuneet. Vastaavasti on niiden 13 joukosta, j otka arvelivat johdolla olevan heidän suhteensa pienet odotukset, peräti 10 epäonnistunut, - myös urheilijain omat odotukset sekä käsitykset valmentajan ja joukkuetoverien odotuksista ovat suuremmat onnistuneiden ryhmässä, - omaisten, Suomen kansan ja julkisen sanan odotusten suhteen ei ryhmien välille muodostu eroja. Urheilemisen motiivit Huippu-urheilutasolla merkitsee motivaatio varsin paljon sekä kovatasoisissa kilpailuissa että pitkäjänteisyyttä ja sitkeyttä vaativien harjoitusohjeimien läpiviennissä. Haastattelun yhteydessä pyydettiin urheilijoita selvittämään niitä motiiveja, jotka edelleen saavat heidä t jatkamaan urheiluaan. Vähemmän huomiota kiinnitettiin niihin motiiveihin, jotka aikoinaan olivat vaikuttaneet urheilemisen aloittamiseen. Tulosten mukaan ei ryhmien välillä esiinny eroja siinä suhteessa, onko tavoitteena ensisijaisesti yksilöllinen vai ryhmän etu. Myöskään ei eroja ilmene, kun kysytään pyrkiikö urheilija kilpailussa voittoon vai hyvään tulokseen. Sen sijaan erottuu epäonnistuneiden ryhmä sikäli, että he ilmoittivat useammin motiivina olevan henkilökohtaisen hyödyn (taloudellinen, työpaikka jne.). Sama.n suun tainen on tulos myös tunnustuksen ja julkisen maininnan (nimi lehtiin) osalta, joskaan epäonnistuneiden ryhmä ei niin selvästi erotu tässä. Motiivit on vielä kokonaisuudessaan jaettu ulkoisiin ja sisäisiin, jolloin edellä esitetyt tunnustus ja hyöty tietenkin kuuluvat ensin mainittuihin. Sisäisiin kuuluvat, mm. tarve urheilla ja liikkua, tyydytys omasta suorituskyvystä, itsensä ylittämistendenssi, jne. Tällöin havaitaan, että sisäiset motiivit etusijalle asettavista kuuluu 71 % onnistuneiden ryhmään. Ulkoisten motiivien kohdalla on suhde päinvastainen eli epäonnistuneiden ryhmään kuuluu 70 % tällaisista urheilijoista. T estitulokset Luonteenpiirteiden mittaamiseen käytettiin haastatteluarviointien lisäksi karaktelogista kyselykaavaketta ja Warteggin piirustustestiä h'l 'mljia yllättäjiä vuonna R., Vh l oli suomalazsen yleuur ez un suun l'... At eijo a a a.... lk mailla kutsuttun, parann ee »Mies tyhjästä»; kuten hanta u 0 SE-tä ensin 214 ja sitten nan EA1-kis~issa ~akst ker~aal.~orkeush{fyntulok~etla kuin voittaja Va- 217, joka otkeuttt hopeamtta nn sama a lentin Gavrilov.... r hmät eivät tutkituissa Tuloksi~~a?n.. aluksi tode.tta~~~t~~~sis~aan. R yhmien pienuus luonteenpurtelssa eroa merkil~sek 1 tus urheilulaj'i ikä jne.) lie-.. s (sukupuo 1 ou u,,., Ja h e t erog eemsu~.. ' 'k tt ina. Suuntaa antavastl VOInevät tässä merklttavlmpma vai. UI a J mukaan näyttää epäon-. k' d t että testltu os t en daan kulten m to e a,.. tt'selta optimistisemmalta, h..., h mman neuroo I, nistuneiden ry ma va e. lt'a sovinnaisemmalta. Edelseurallisemmalta, tunn olhse~~a a J tt vi'a J' a omaavat kunnianän opposltloon ase u. leen he ~vat e~em~ 1 relevantissa suhteessa todel h s u~hirnoa, Joka ei kultenkaan Ok ~ ntyy hiukan enemmän kum teen. Myös älykkyyskomp l e sla es 11 onnistuneiden ryhm~~~ä. aikuttavat keskimääräistä itsenäi- Onnist~neet ur~:i ~IJ at t~as v Od t ten vastai esti he ovat mitsemmiltä Ja agressllvlsemmllta..~ u.s tv I' a J'a uusissa tilanteissa k 1 män stressla sle a.. tausten mu aan va 1em. 1 en myös haastatteluarviolarempl 'a. Samansuuntamen tu os saa 11 den pohjalta..., tutkimuksissa on huippu-urheil.i- Myös ulkomalll~. su~n~etu!ssa...' ttä agressiivisuutta Ja joille ominaisiksi pllf.telksl esi(tett y. 1 ~:na l ~Ytöu~heilijo illa ). äiltä vähäisempää seuralhsuu tta varsm m y 19

13 Marjatta Hara ui Helsingissä Euroopan ennätyksen naisten 800 m:n vapaauinnissa. Tulos oli 9.42,7. Marjatta, tunnetun uimariperheen tytär, on naistemme paras vapaauinnissa. Hänen nimissään ovat Suomen ennätykset 200,400, 800ja m:n vapaauinnissa sekä 25 m:n että 50 m:n radoilla. Vuonna 1969 hän saavutti Suomen mestaruudet 200, 400 ja 800 m:llä. Kansainvälinen kongre~si ~ ja,. messumatko'en enkolsjarjestö ICCA!.. International Congress and Conventional Association. ICCA:an kuuluu lahes 10().matkat9imistoa, lentoyhllota ja hotell j ketjua eri puolilla maailmaa. AREA on ICCA:n ainoa edustaja Suomessa, 22 miten Teidän kannattaa tehdä urheilumatkat Tämä mies on meidän -. Ek~~~:::äj~a~~~j:n hg~~~~~~j~~~nur~~~~~p~ä!l~:~gj~ig~~~ Ilsln tapa matkustaa... slaan. tieta!! mika on eduljuuri Te olette kiinnost~~~ltn,ä'rhellutllalsuuksiin, joista teen ja tekee ehdotuks. rea.. tuntee kokonaistilanyksilölliset toivomuksenn:n~a. ~~ldkan eduksenne. Kaikki suhteen pyritään toteuttamaan J ~r~as~n tj.'!. muun palvelun too. Urheilumatko'en 'k.. le aa, tuntee ja kerto~samme Helsindissä e~o~~stuniljat tapaatte päätoimisma- Ja erikoslmatkat-osa Jolnen Es~lanadlkatu 2 ryhnen ei maksa mitään mu~atoslt~:. tp.u. helln Kysymi-, aas aa rahaa Ja aikaa. Kaikista AREA tevan palvelun, toimistoista saatte asiantlm- 6, JATKOTUTKIMUSMAHDOLLlSUUDET Mikäli samankaltaista tutkimusta eli stressin suuruuden mittausta kilpailujen odotustilanteessa halutaan suorittaa uudelleen, olisi myös kilpailujen jälkeinen uusinta- eli kontrollimittaus tarpeen. Jos mittaukset olisi käytännössä mahdollista suorittaa kilpailun molemmin puolin, olisi stressin suuruuden arviointi myös yksilöllisesti tarkempaa. Tällöin päästäisiin samalla käsiksi mielenkiintoiseen ja valmennuksen kannalta arvokkaaseen kysymykseen voiton ja tappion vaikutuksista urheilijan psyykkiseen vireeseen ja kuntoon. Tutkimus on ollut luonteeltaan monelta osin ongelmakenttää kartoittava. Se on tuonut eri muuttujaryhmien puitteissa esille sellaisia kysymyksiä, joiden yksityiskohtainen tutkiminen on tarkemman tiedon saamiseksi paikallaan. Tällaisia kysymyksiä ovat esim. tavoiteasettelu ja odotukset, urheilemisen motiivit, eri urheilulajien yksilöllinen luonne, huippu-urheilijan persoonallisuus jne., joissa kaikissa tulokset olivat sekä mielenkiintoisiaettälisäselvitystä vaativia. 23

14 SVUL-70 Hyvä mieli liikkumalla 1970-luvun suomalaisella on hu. mat mahdollisuudet e'l. homattavastl edeltäjiään Suureml Isestl parantuneet edell t k us OImmtaan. Taloudel-.. naiseen arrast t'. mieleinen harrastus suu y y set a~tavat mahdollisuuden valita remmasta Joukost k'. tynyt vapaa-aika mahdollistaa.tk....a.um ennen. Llsääntuksen ja parantuneet lkk. Pld lajanmttelsemmänkin harras-. II umlse e lytykset t k. Joustavaksi ja tehokkaak' 0.. e evat ajankäytön teessa ihmisen vaatimukssl. t h n aivan luonnollista, että tässä tilane arrastemuotoa k h vat. Vapaa-aika halutaan viettää he '.. an. 0 taan Suureneja toiveiden mukaisesti J'a h. nkdok.ohtalsten mieltymysten JO. k a parhaiten vaatl'm ' k. arrastettavaksl m uo d k' l' 0 u sla vastaa Sl va Itaan se ' K.un urheilu ja liikunta va aa-~'. tutkimusten mukaan edell p k ~an ~Iettomuotona, tuoreiden kiinnon kohderyhmä sal ee t n t.~n ansa1alsten suurimman mielen-, y aa se suuren va t d 11 tausta huomioonottaen urh '1 t '.. ~ uun e e akuvattu hoi. 'd en harteille Ihm'st ei u OImmtaa.. JarJes t avlen. organisaa- 1 en suurenevi I n vaa t' Imu k slln on pystyttävä vastaamaan paranevilla palveluksilla ja monipuolistuvalla ohjelmalla. Kun urheilu ja liikunta lisäksi lähes yksin vastaavat aktiivisesta fyysistä ponnistelua vaativasta vapaa-ajan vietosta, joka on jokaiselle kansalaiselle elintärkeää, on urheilujärjestöjen vastuu tehostetun toiminnan suunnittelusta ja järjestämisestä sitäkin suurempi. SVUL:n 70:n juhlavuoden erikoisohjelman suunnittelussa ovat emo seikat muodostaneet lähtökohdan. SVUL haluaa ohjelmallaan osoittaa, että se on tajunnut toiminnan suunnittelun ja tehostamisen välttämättömäksi ja että se haluaa kantaa maan suurimpana urheilun keskusjärjestönä oman tärkeän osansa vastuusta urheilutoiminnan tulevaisuudesta. SVUL-70 ohjelmalla halutaan myös osoittaa, että vapaaehtoinen aatteellista palkatonta työtä tekevien naisten ja miesten panos tarjotaan tulevaisuudessakn koko yhteiskuntamme käyttöön. Juhlavuotta vietetään työn merkeissä. Sitä sävyttää voimakkaasti koko urheilutoiminnallemme oleellisen perusyksikön, yksityisen urheiluseuran työn tarkastelu ja suunnittelu. Kun nyt 70:n aktiivisen ja tuloksekkaan toimintavuoden jälkeen jälleen palataan tähän peruselementtiin, halutaan korostaa sen merkitystä toiminnan tehostamisen lähtökohtana. Ilman urheiluseuraa ei ole piiri-, erikoisliitto-, keskusliitto-organisaatioita, ilman seuran toiminnan tehostamista ei pitkällä tähtäyksellä voida tehostaa minkään muunkaan organisaation osan toimintaa. TOIMINTASUUNNITELMA MUISTIO JÄSENKYSEl YKAAVAKE VALMENTAJAKOULUTUS JÄRJESTÖKOULUTUS SEURATOIMINNAN OPAS VALM ENTAJATUTKIMUS SEURAKÄYNNIT TEHOSTETTUA TOIMINTAA JOKAISEllE JÄSENEllE HARRASTUSKORTTI NUORILLE NUORET KUNTOURHEILIJAT NAISET SEURATOIMINNAN PERUSTUTKIMUS 24 25

15 Martti Pesonen, 28-vuotias Hyvinkään Moottorikerhon Jäsen, saavutti moottoripyöräilymme kaikkien aikojen parhaan saavutuksen sijoittumalla maailman tilastossa 11. sijalle 350 cm:n luokassa. Hän sijoittui myös samassa tilastossa 250 cm:n luokassa 17. sijalle. Kummassakin luokassa ajettiin 12 maailmanmestaruusosakilpailua, Joista kunkin kilpailijan 7 parasta suoritusta otetaan huomioon. Parhaat sijoituksensa hän saavutti Italiassa Ja Suomessa ajetuissa osakilpailuissa, Joissa kummassakin hän tuli viidenneksi. Amatööriajajan merkittävä saavutus kovassa kansainvälisessä kilvassa. 26 Välähdys Länsi-Euroopan mestaruuskisojen avausottelusta Suomi- Englanti, Jonka Suomi voitti 3-0. Kisoihin osallistui kolmetoista Länsi Euroopan Ja Välimeren alueen maata Ja Suomi sijoittui kisoissa kolmanneksi samalla pistemäärällä voittajan kanssa. Suomen pelaajat vasemmalta: Jorma Knuutinen (12), Raimo Koskinen (3), Jukka Palomäki (4). KisoJen':All Stars Joukkueeseen valittiin Suomen Joukkueesta Jorma Knuutinen, Pentti Aallonen Ja Jukka Palomäki. 27

16 Lähtiessään juhlavuonnaan toteuttamaan toiminnan tehostamiskampanjaa on SVUL päättänyt suorittaa sen perusteellisesti, Ohjelma ei rajoitu p elkästään vuoteen 1970 vaan sen on suunniteltu jatkuvan koko vuosikymmenen ajan siten, että kun aluksi kerätään tietoja tutkimusten ja selvitysten avulla tämänhetkisestä tilantees ta luodaan näin suunnitelmat ja ennusteet pitävälle pohjalle ja tarpeeksi pitkäjännitteisesti, Kun SVUL:n liittohallitus p erusti juhlavuoden ohjelmaa varten organisaation, se a etti samalla kuluvalle vuodelle seuraavat tavoitteet 1, Lisääntyvät ja paranevat palvelut yk ityisille jäsenille, 2, Perusyk ikön toimintaedellytysten tutkiminen ja selvittäminen, 3, Peru yksikköjen toiminta uunnitelmien tarki tus, 4, Perusyksikön toimintaedellytysten kehittäminen, 5, Alkavan vuosikymmenen toiminnan uunnittelu, Tavoitteisiin pyrkiessään on SVUL-70 organisaatio perustanut useita työryhmiä toiminnan eri sektoreita toteuttamaan, Tutkimu ryhmän tehtävänä on hankkia toiminnan perustaksi tietoja, joille tulevai uuden suunnittelu voidaan rakentaa, Ensimmäisenä suurena kohteena toteutetaan seurojen toimintaa kartoittava»urheiluseurojen Perustutkimus», joka selvittää eurojen toiminnan tämänhetkisen tilan ja siihen vaikuttavat tekijät. Perustutkimus muodo taa lähtökohdan laajalle tutkimusoperaatiolle, jolla kuluvan vuo ikymmenen päätöksille halutaan antaa mahdollisimman todellinen tausta, Ohjelmatyöryhmä puolestaan uunnittelee keinoja, joilla yksityisen urheiluse uran toimintaa voidaan parhaalla mahdollisella tavalla organisaation muiden osien taholta auttaa ja kehittää, Suuri uuntaise na kokeilutoimenpiteenä kirjoitetaan seuratoimintaa auttava»seuran toimintasuunnitelmamuistio», joka sisältää viitteitä seuratoiminnan pitkäjännitteisen uunnittelun perusteista, Se korostaa samalla koko ohjelman pääperiaatetta, monipuolisen toiminnan tarjoamisen tärkeyttä, Muistioon liittyvänä laaditaan seuroj en toimintasuunnittelun avuksi myös tutkimuskaavake, jolla seurat voivat elvittää j äsenkuntansa mielipiteet oman seuransa suh teen, Eräänä tärkeimmi tä ohjelmatoiminnan muodoista toteutetaan kaikissa piireissä seurakäyntisuunnitelma, jonka puitteissa piirien edustajat ovat henkilökohtaisessa yhteydes ä juhlavuoden aikana yli puoleen kaikista SVUL:n seuroista, Tämän toimenpiteen on myös uunniteltu jatkuvan vuosittain, j olloin kunakin vuonna painotetaan jotain järje tölle ajankohtai ta keskeistä asiaa, 28 ' 'r'estetään vuoden aikana useita Ohjelmaryhman t,o,lmesta ~ a J 'a 'oiden aikana keskitytään 1-2 viikkoa k estav l~, tee~ajaksoj 'kj Ehkä kaikkein kauas-, k k s mplln kysymy Slln,, seuratoimmnan es eli 11 ksyllä erilaisen palvelutolkantoisimpana te!~mana ka~ lt: ~:~ti~~ ajatuk e ta, että jokaisen minnan tehostamista seurol SS k n ihmi en on tunnettava,, aan kuuluvan y sltyi e hd II' svull!lalseen se u~ 'ttä hä nell e on tarjottava ma 0 1- kuuluvansa urhelluseura,an: Jla,e.. tol'ml'ntaan Samalla kun palk ' t le elseensa ' suus osallistua a tllvi es 1 m,.. ' ka'selle varataan mahdolh'... ten etta JO 1 velutoimintaa ke Itelaan Sl, t n vastaavaan»liikuntapaket tt n hanen tolvel aa lisuus ~a~~,a yy.. n 'äsenen vastuun tunnetta omaa se~tiin», hsataan my?s yksltyis~.. J letetaan suorittavan kohtuulhraansa kohtaan SIten, etta l~n~n ~ Suunnittelemalla»liikuntanen korvaus saamasta~n pa ve,:s a, ks'a J' a markkinoimalla se, 'k taa Jasenen tolvomu 1, 1 paketti», JO a vas l 'uudessa seuroissa 0 evan hänelle»erikoishintaan» taataan tu eval vain aktiivisia jäseniä, 29

17 Suomen NIM-kisajoukkue Tukholm. vas:lta päävalmentay'a Se'''' Lt lassa h 14~ Setsomassa. 1:'1:'0 tt so a, uoltaya M t lj l. P e 1 aajat Mattt Keinonen V,l' P kk V a tas n e emus sekä...,-., e t- e a n etola J P l.1 ammmen, Jorma Vehmanen P kk L ' ' orm~ e tonen, Juhani., e a etmu Lau. L mnonmaa, Matti Murto v,.... V lkk ' Tt lv.lononen, Harri. k' ' amo no JOU kueenjohtay'a Olli Pulkk h' a Esa P e lt onen, L. anen, zeroja I l'o Nikk 'l E asse... Oksanen ' P ekka Mar;amäki, Lalli Partinen Il 0 K,1:' t ta. turwzssa vas:lta Ylönen, Seppo Lindström H ez'kk R~h ' oskel.a, Jorma Valtonen, Urpo... ' t tt tranta Ja Juh R t 'l S uomt sljotttut MM-k'so' usa neuanneksz 1... N. t a l an asz a. T shekkoslovakian J'älkeen V; 't t. S. euvos 0 ttton, Ruotsin ja. oz o. uomz- Puola 9 1 S. 3 -, 1 S uomi- Itä-Saksa 1-0 S. P -. ' uomz- Ruotsi koslovakia 5-3. ' uomz- uola 4-0 Ja Suomi- Tshek- Koulutusryhmä pyrkii ratkaisemaan erasta seuratoiminnan ke keistä ongelmaa, ohjaaj a- ja koulllllajapulaa. Tehokkaaksi todetun SVUL:n uuden koulutusorganisaalion pohjalta pyritään suunnittelemaan koulutustoimintaa, joka takaa sen, että euratoiminnalla on jatkuvasti käytössään asiantuntevaa j a innostunutta työvoimaa. Samalla koulutusryhmä pyrkii kontrolloimaan koulutustoiminnan tehoa ja tuloksia tutkimuksclb., joka kattaa kaikki tähän m ennessä uusitun koulutussuunnitelman kautta valmistuneet valmentajat. Talousasiat muodostavat useille seuroille kaikkein työläimmän toiminta-alueen. Pitkäjännitteinen talous uunnittelu muodostaa lähtökohdan tulevien vuosien seuratoiminnan tehostamistoimenpiteille. ] äsenpalveluajattelun rinnalla muodoslaa taloustoiminta SVUL-70 ohjelmassa sektorin, jonka puitteissa pyritään j o ensimmäisenä vuonna laatimaan pitkän tähtäyksen suunnitelmia tavoitteena seuratoiminnan taloudellisten edellytysten ratkaiseva parantaminen. Vapaaehtoiseen aatteelliseen j ärjes tötoimintaan perustuva työ on aina ollut maamme urheilutoiminnan perusta. Myös tulevaisuuden kehittyvässä suomalaisessa yhteiskunna a on panos, j onka vapaaehtoinen työvoima peliin panee ratkaiseva urheilutoiminnan kehitystä ajatellen. Millään järjestelmällä ta i toimintatavalla ei pystytä korvaamaan sitä työtä, jonka tekevät urheilun j ärjestötoiminnan piirissä työskentelevät henkilöt. Suomen Valtakunnan Urheiluliiton juhlavu oden erikoisohjelma heijastaa vahvaa uskoa urheilu- ja liikuntatoiminnan tulevaisuuteen ja sen mahdollisuuksiin mutta toisaalta huolta sen kehityksestä. SVUL-70 ohjelma etsii uudenaikai in keinoin järjestötoiminnahe muotoja, jotka palvelevat yhä paremmin ja mielenkiintoisimmin toimintaan osahi tuvaa yksityistä aktiivista svullilaista

18 UDBll etupyörävetoinen IIBli1 UUTUUS Maailman lehdistön valitsema VUODEN AUTO FIAT 128 on edustava perheauto. Teho 55 hv/din Nopeus yli 135 km/t Tilaa viidelle henkilölle. --;;:;;=_-~~g~~~~~~~~~~=- SVUL:N ORGANISAATIO Erikoisliitot 37 I Seurat I Liittokokous Joka 3. vuosi Li ittovaltuusto 88 jäsentä Pi irit 18 I Myynti: AUTONOVO o y ja FIAT-verkosto '1 1, ,-/1 I I 1 Kunniatuomioistuin I--K-OU~I-ut-u-sa-s~ia-t:~v~a-ra-p-u~he~e~n~jo~h~ta~ja~1 1 Yhteysasiat: Varapuheenjohtaja Liittohallitus 14 jäsentä ----;- Talousasiat Puheenjohtaja r Järjestöasiat: Varapuheenjohtaja ~tyessään OSUUSKASSAT NYT OSUUSPANKKEJA Talousvaliokunta SVUL:n Tuki Suomen Urheilusä~~!~.. 1 Töölön Urheilutalosaatlo Urheiluhallien johtokunta Suomen Urheilulehti II 1 Järjestövaliokunta Naisvaliokunta II 1 Koulutusvaliokunta Tieteellinen valiokunta II l1rheilulehden johtokunta II Radio- ja TV-toimikunta I I - Keskustoimisto Pääsihteeri 1- I Talousosasto Talousjohtaja - Järjestöosasto Järjestöpäällikkö Koulutusosasto Koulutuspäällikkö Tiedotusosasto Tiedotuspäällikkö Töölön Urheilutalo SVUl.n urheiluhalllt Suomen Urheiluopisto 33

19 Suomen Ampujainliitto SE 1969 Osmo Ala-Honkola, Satakunnan Ampujat ME 1963 August Hollenstein, Sveitsi Oslo Vapaakivääri 40 laukausta polvelta SM 1969 Rainer Rosenqvist, Ylä-Vuoksen Ampujat SE 1956 Vilho Ylönen, Tikkakosken Ampujat ME 1969 Valentin Kornev, USSR, Pilsen Puheenjohtaja OUo nirisku Liitto on perustettu 1919, liittynyt SVUL:oon 1962, kuuluu vuodesta 1922 kansainväliseen liittoon Union International de Tir (UIT) ja vuodesta 1962 kansainväliseen haulikkoammunnan liittoon Federation Internationale de Tir aux Armes Sportives de Chasse (F.I.T.A.S.C.) ja on jäsenenä pohjoismaisessa liitossa ordisk Skytteunion (NSU), vuonna 1970 seuroja 199, jäseniä miestä, 502 naista, poikaa, 96 tyttöä, yhteensä Liiton kunniapuheenjohtaja: Hugo Viktor Ö s t e r m a n Liiton puheenjohtaja: Otto Yli r i s k u Liiton toiminnanjohtaja: Rene MESTARIT JA E NÄTYKSET Vapaakivääri 3 X 40 laukausta No r d q ui s t SM 1969 Osmo Ala-Honkola, Satakunnan Ampujat 1146 SE 1964 Esa K ervinen, Joensuun Ampujat ME 1968 Gary Anderson, USA Mexico City 1157 SM joukkue 1969 Satakunnan Ampujat (3 amp.) 3357 SE joukkue 1962 Keski-Suomen Ampujat (3 amp.) 3384 ME joukkue 1966 USA, Wiesbaden (4 amp.) 4602 Vapaakivääri 40 laukausta pystystä SM 1969 Osmo Ala-Honkola, Satakunnan Ampujat pisto Vapaakivääri 40 laukausta makuulta SM 1969 Eero Kekkonen, Mikkelin Ampujat SE 1956 Vilho Ylönen, Tikkakosken Ampujat 1964 Esa K ervinen, Joensuun Ampujat ME 1966 Kurt Johansson, Ruotsi, Wiesbaden 1966 Magne Landrö, Torja, Wiesbaden 1968 Valentin Kornev, N-liitto, M exico City 1968 Erwin Vogt, Sveitsi, Mexico City Vapaakivääri 3 X 20 laukausta SM (ei mestaruuskilp.ohjelmassa) SE 1969 Jaakko Minkkinen, Ylä-Vuoksen Ampujat 582 Sotilaskivääri 3 X 20 laukausta SM 1969 Veli Viertola, Satakunnan Ampujat SE 1969 Jaakko Minkkinen, Ylä-Vuoksen Ampujat ME 1966 L. Lustberg, -liitto, Wiesbaden SM joukkue 1969 Joensuun Ampujat. (3 amp.) SE joukkue 1969 Ylä-Vuoksen AmpUJat (3 amp.) ME joukkue 1966 N-lii tto, Wiesbaden (4 amp.) Sotilaskivääri 3 X 10 laukausta SM (ei SM- kilpailujen ohjelmassa). SE 1965 Antti Tyrväinen, Tikkakosken AmpuJat Pienoiskivääri 3 X 40 laukausta SM 1969 Esa Kervinen, Joensuun Ampujat SE 1969 Esa Kervinen, Joensuun Ampujat ME 1969 Oleg Lapkin, N-liitto, Pilsen SM joukkue 1969 Joensuun Ampujat (3 amp.) SE joukkue 1969 Joensuun Ampujat (3 amp.) ME joukkue 1969 N-liitto, Pilsen (4 amp. )

20 Pienoiskivääri 40 laukausta pystystä SM 1969 Aarne Elomaa, Kajaanin Ampujat SE 1960 Pauli A. J anhonen, Keski-Suomen Ampujat 1969 Seppo Hakala, Tikkakosken Ampujat 1969 Esa K ervinen, Joensuun Ampujat 1969 Aarne Elomaa, Kajaanin Ampujat ME 1969 Oleg Lapkin, N-liitto, Pilsen ME joukkue 1969 N-liitto, Pilsen (4 amp.) Pienoiskivääri 40 laukausta polvelta SM 1969 Esa Kervinen, Joensuun Ampujat 39~ SE 1969 Esa K ervinen, Joensuun Ampujat 392 ME 1968 Bernd Klingner, Länsi-Saksa, Mexico City' 396 ME joukkue 1969 N-liitto, Pilsen (4 amp.) 1557 Pienoiskivään 3 X 20 laukausta SM (ei mestaruuskilpailujen ohjelmassa) SE 1960 Vilho Ylönen, Tikkakosken Ampujat Standard-pienoiskivääri 3 X 20 laukausta SM 1969 Esa Kervinen, Joensuun Ampujat SE 1969 Simo Morri, Poliisien Ampumaseura ME 1965 A. Gerasimenok, N-liitto, Bukarest SM joukkue 1969 Joensuun Ampujat (3 amp.) SE joukkue 1969 Joensuun Ampujat ME joukkue liitto, Bukarest (4 amp.) Pienoiskivääri 60 laukausta makuulta SM 1969 Esa K ervinen, Joensuun Ampujat SE 1967 Simo Morri, Poliisien Ampumaseura ME 1966 David Boyd, USA, Wiesbaden 1967 A. Mayer, Kanada, Winnipeg 1968 Jan Kurka, T-slovakia, Mexico City 1968 L. Hammerl, Unkari, Mexico City SM joukkue 1969 Joensuun Ampujat (3 amp.) SE joukkue 1969 Joensuun Ampujat (3 amp.) ME joukkue 1967 USA, Winnipeg (4' amp.) Ilmakivääri 40 laukausta py stystä. SM 1969 Juhani Laakso, Haminan Amp~ma se ura SE 1969 Esa Kervinen, Joensuun Ampujat ME 1968 F. Panitz, Länsi-Saksa, Wiesbaden pis to SM joukkue 1969 Haminan Ampumaseura (3 amp.) 1117 SE joukkue 1969 Haminan Ampumaseura (3 amp.) 1117 ME joukkue 1967 Japani, Tokio (4 amp.) 1432 Vapaapistooli 60 laukausta SM 1969 Immo Huhtinen, Suomen Metsästysyhdistys 555 SE 1968 Seppo Saarenpää, K eski-suomen Ampujat 564 ME 1955 A. Jasinsky, Neuvostoliitto, Bukarest 566 SM joukkue 1969 Suomen M etsästysyhd. (3 amp.) 1629 SE joukkue 1964 Suomen Metsästysyhd. (3 amp.) 1647 ME joukkue liitto, Bukarest (4 amp.) 2224 Isopistooli laukausta SM 1969 Seppo Mäkinen, Turun Seudun Ampujat SE 1968 Väinö Markkanen, Ylä-Vuoksen Ampujat 1969 Seppo Mäkinen, Turun Seudun Ampujat ME 1963 T. D. Smith, USA, Sao Paolo SM joukkue 1969 Suomen Metsästysyh? SE joukkue 1968 Hgin Varusk. AmpuJat ME joukkue liitto, Kairo (3 amp.) 1738 (3 amp.) 1749 (4 amp.) 2349 Isopistooli 30 laukausta koulu SM 1969 Erkki Ström, Ylä-Vuoksen Ampujat 291 SE 1966 Väinö Markkanen, Ylä-Vuoksen Ampujat Seppo Saarenpää, Keski-Suomen Ampujat 296 Isopistooli 30 laukausta kuvio SM 1969 Seppo Mäkinen, Turun Seudun Ampujat SE 1959 Toivo Antikainen, Kuopion Ampuma ja Mets.seura 1967 T erho Mäntynen, Joensuun Ampujat Pienoispistooli laukausta SM 1969 Seppo Mäkinen, Turun Seudun Ampu~at SE 1969 Seppo Mäkinen, Turun Seudun AmpUjat SM joukkue 1969 Suomen Metsästysyhd. (3 amp.) SE joukkue 1968 Turun Seudun Ampujat (3 amp.) Pienoispistooli 30 lauk ~ us ta koulu SM 1969 Matti Patteri, Suomen M etsästysyhdistys SE 1969 Seppo Mäkinen, Turun Seudun Ampujat pisto 37

IKIR.JA 3. Ennätykset Mestarit Maaottelut Tllastola Filmipalvelu.Jakelu Urhellulärl stolen osoitteita

IKIR.JA 3. Ennätykset Mestarit Maaottelut Tllastola Filmipalvelu.Jakelu Urhellulärl stolen osoitteita v IKIR.JA 3 Ennätykset Mestarit Maaottelut Tllastola Filmipalvelu.Jakelu Urhellulärl stolen osoitteita Tänään hyvin huomenna hyvin Suomen Valtakunnan Urheiluliiton VUOSIKIRJA 1963 Aura-vakuutuskirja on

Lisätiedot

Bryssel Berliini (DDR) Varsova

Bryssel Berliini (DDR) Varsova " Bryssel Berliini (DDR) Varsova Kolme mielenkiintoista kaupunkia. Kaikki erityyppisiä ja omalla tavallaan viehättäviä. Nyt voitte lentää myös näihin kaupunkeihin kotoisesti Finnairin koneilla. Brysseliin

Lisätiedot

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys Suur-Savon puri Puheenjohtaja Bruno Arjanko Piiri on perustettu 909 Mikkelin piirinä ja 9 Savonlinnan piirinä, jotka yhtyivät 933 Suur-Savon piiriksi, jolla nimellä rekisteröity 950. Vuonna 969 seuroja

Lisätiedot

työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä

työ:;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... 'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta 1950 sekä vuoden 1951 sään tömääräisen LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO HELSINGISSÄ 1951

Lisätiedot

Oma laji, paras laji mutta ei pidä väheksyä muitakaan liikuntamuotoja

Oma laji, paras laji mutta ei pidä väheksyä muitakaan liikuntamuotoja Liikunnan erilaisia merkityksiä maistelemassa liikuntalajeista, vapaaehtoistoiminnasta ja liikuntaprofiileista tukea liikunnan ohjaukseen ja neuvontaan. Miksi liikun blogikirjoitukset 21-29.11.2011. Näissä

Lisätiedot

cupore KLEROT II Vehmas Hanna, Kontsas Matti, Koskinen Tomi, Kämppi Katariina & Puronaho Kari Liikunta-alan elinkeinorakenne ja osaamistarpeet

cupore KLEROT II Vehmas Hanna, Kontsas Matti, Koskinen Tomi, Kämppi Katariina & Puronaho Kari Liikunta-alan elinkeinorakenne ja osaamistarpeet cupore Julkaisuja 11 2005 Vehmas Hanna, Kontsas Matti, Koskinen Tomi, Kämppi Katariina & Puronaho Kari KLEROT II Liikunta-alan elinkeinorakenne ja osaamistarpeet cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Menestyksen kausi 2010

Menestyksen kausi 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan puheenvuoro Moottoriliitto LAJIRYHMÄKATSAUS SML TALOUS LIITTEET LIITTEET Toimitusjohtajan puheenvuoro 3 Valmennus 4 Kerho- ja nuorisotoiminta 6 Suomen

Lisätiedot

Liittokokous. Työvaliokunta. Muut valiokunnat. Lii ttohallitus (7,. (8,. (6,.

Liittokokous. Työvaliokunta. Muut valiokunnat. Lii ttohallitus (7,. (8,. (6,. entistä runsaampaa osallistumista kilpailuun Suomen Cupista sekä eri koulumuotojen kanssa yhteistoiminnassa järjestettyjen kilpailujen vakiintumista jatkuvaksi toiminnaksi. ViUileksimainittujen kilpailumuotojen

Lisätiedot

Niilo Vunneli. Kalattomansärkiltä maailmanmestariksi

Niilo Vunneli. Kalattomansärkiltä maailmanmestariksi Niilo Vunneli Kalattomansärkiltä maailmanmestariksi Sisällysluettelo Lukijalle 3 Suunnistuksen ensiaskeleet 5 Suunnistusjaosto 9 Kilpailujen järjestäminen 10 Karttojen valmistus 16 Valmistuneet kartat

Lisätiedot

15. NIIN HYVIÄ KOKEMUKSIA.

15. NIIN HYVIÄ KOKEMUKSIA. 15. NIIN HYVIÄ KOKEMUKSIA. LAHDEN DOPINGKÄRYN YMMÄRRETTÄVÄ TULKINTA Oma dopingtarinani 1 Hopea ei ole häpeä Lauantaiaamuisin kymmenestä yhteentoista vedin poikani jalkapallojoukkueelle harjoitukset. Niin

Lisätiedot

MIKSI MURROSIKÄINEN LUOPUU LIIKUNNASTA?

MIKSI MURROSIKÄINEN LUOPUU LIIKUNNASTA? MIKSI MURROSIKÄINEN LUOPUU LIIKUNNASTA? Liikunta-aktiivisuuden väheneminen murrosiässä Tuula Aira, Lasse Kannas, Jorma Tynjälä, Jari Villberg ja Sami Kokko Miksi lapset ja nuoret katoavat liikuntaja urheiluseuroista

Lisätiedot

Keskustelua suomalaisen työelämän luonteesta ja sen muuttumisesta

Keskustelua suomalaisen työelämän luonteesta ja sen muuttumisesta Pekka Ylöstalo Keskustelua suomalaisen työelämän luonteesta ja sen muuttumisesta Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2007:4 Pekka Ylöstalo Työministeriö Keskustelua suomalaisen työelämän luonteesta

Lisätiedot

Ammattiosaajan hyvä elämä

Ammattiosaajan hyvä elämä Frank Martela & Lauri Järvilehto Ammattiosaajan hyvä elämä Ajatuksia ja työkaluja ammattiin opiskelevien elämänlaadun edistämiseksi Teksti: Frank Martela ja Lauri Järvilehto Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry,

Lisätiedot

Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 Loppuraportti

Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 Loppuraportti TIMO NURMI Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 Loppuraportti Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 Loppuraportti TIMO NURMI Timo Nurmi Projektipäällikkö, KTM Tulevaisuuden

Lisätiedot

R LJ. (.0 Ii CJ) \.0 TOIMINTAVUODELTA 1964 KERTOMUS KOLME KULTAA NELJÄ HOPEAA KOLME PRONSSIA KOLME KULTAA KAKSI PRONSSIA. Suomen Olympiayhdistys r.y.

R LJ. (.0 Ii CJ) \.0 TOIMINTAVUODELTA 1964 KERTOMUS KOLME KULTAA NELJÄ HOPEAA KOLME PRONSSIA KOLME KULTAA KAKSI PRONSSIA. Suomen Olympiayhdistys r.y. KERTOMUS TOIMINTAVUODELTA 1964 ~ Z \.0 Z CJ) (.0 Ii R LJ C ~... KOLME KULTAA NELJÄ HOPEAA KOLME PRONSSIA KOLME KULTAA KAKSI PRONSSIA Suomen Olympiayhdistys r.y. - 2 - J ä sen i s t ö. Yhdistyksen jäsenmäärä

Lisätiedot

Juuso Ilander & Matti Latvala. Miksi joku on parempi kuin toinen? Case - Toni Kohonen. Pesäpallon lajinkehittämistyö

Juuso Ilander & Matti Latvala. Miksi joku on parempi kuin toinen? Case - Toni Kohonen. Pesäpallon lajinkehittämistyö Juuso Ilander & Matti Latvala Miksi joku on parempi kuin toinen? Case - Toni Kohonen. Pesäpallon lajinkehittämistyö Huhtikuu 2015 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 TEOREETTINEN KEHYS 4 2.1 Asiantuntijuus 4 2.2

Lisätiedot

USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006

USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006 USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006 TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 1 ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 34 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Haulikkoammunnasta rastus

Haulikkoammunnasta rastus Haulikkoammunnasta harrastus rastus OTA A TÄSTÄ! Tuhti tietopaketti uudelle harrastajalle! rastajalle! Lajit - Radat - Varusteet - Vinkit... 1 2 Kiekonsärkemisestä sinulle harrastus! Metsästyksestä urheiluammuntaan

Lisätiedot

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Lisätiedot

Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu

Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu Suomenkielisten näkökulma kielipolitiikkaan Ilmari Rostila Suomen Perusta Raportin kirjoittaja Sisältö Professori, YTT Ilmari Rostila on toiminut hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mirjami Uusitalo: Kiitos toveri Nurmi. Seuraavana Sulo Penttilä SAK, valmistautuu Sirkka Smed VTY.

Puheenjohtaja Mirjami Uusitalo: Kiitos toveri Nurmi. Seuraavana Sulo Penttilä SAK, valmistautuu Sirkka Smed VTY. neilla tai että niiden käsittely tapahtuu suljetussa tilassa, niin että me kaikki olimmepa sitten miehiä tai naisia, raskaana tai emme voimme käydä työssä ilman, että siitä aiheutuu vaaraa meille tai syntymättömille

Lisätiedot

www.tuto.fi 2013 Lacrossen Suomenmestarit

www.tuto.fi 2013 Lacrossen Suomenmestarit 1 www.tuto.fi 2013 Lacrossen Suomenmestarit s. 3 Leirikokeus s. 7 Juniorijoukkueet s:t 9-12 Nuorissa on tulevaisuus s. 13 Lämmin ja välittävä ilmapiiri s. 13 Aivot pihalle s. 15 Taitovalmentaja Juuso Malmikare

Lisätiedot

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005 ERILAISET JA SAMANLAISET NUORISOBAROMETRI TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 31 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Et kai se siit tulee, et se pitää nähdä jotenkin se kohde puolustettavana ja arvokkaana

Et kai se siit tulee, et se pitää nähdä jotenkin se kohde puolustettavana ja arvokkaana Et kai se siit tulee, et se pitää nähdä jotenkin se kohde puolustettavana ja arvokkaana Käsityksiä maanpuolustustahdosta ja siihen vaikuttavista tekijöistä Liisa Myyry Kiitokset Puolustusministeriön rahoittama

Lisätiedot

Squash. Teatteri on kingi. SUURI KISANUMERO Juniori-SM Seniori-SM Yleinen SM Finnish Open Swedish Open Juniori-EM

Squash. Teatteri on kingi. SUURI KISANUMERO Juniori-SM Seniori-SM Yleinen SM Finnish Open Swedish Open Juniori-EM Squash 1 2014 Seppo pääkkönen Teatteri on kingi SUURI KISANUMERO Juniori-SM Seniori-SM Yleinen SM Finnish Open Swedish Open Juniori-EM Kivenlahti Squash on avannut taas ovensa 2 3 Jari Mether Pääkirjoitus

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

V ä e s t ö l i i t t o 1 / 0. Osa-aikatyö helpottaa elämää. Lapsiperheissä rahat tiukilla 11. Koulukiusaamista. voi ehkäistä 1

V ä e s t ö l i i t t o 1 / 0. Osa-aikatyö helpottaa elämää. Lapsiperheissä rahat tiukilla 11. Koulukiusaamista. voi ehkäistä 1 V ä e s t ö l i i t t o 1 / 0 Osa-aikatyö helpottaa elämää Lapsiperheissä rahat tiukilla 11 Koulukiusaamista voi ehkäistä 1 Tässä numerossa Ilmestyy 4 kertaa vuodessa Ensimmäinen vuosikerta Päätoimittaja

Lisätiedot

1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään?

1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään? SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään? Väestön ikääntyminen Laman opetukset: hyvinvointipalvelut ja talous Globalisaatio

Lisätiedot

Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6

Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6 aivoitus asiaa aivovammasta Teemana jäsenhankinta 1/2015 Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6 Ammattilainen, omainen ja vammautunut ihminen kertovat, mikä heitä

Lisätiedot

Ladattakoon myös Helvetica Neue Con ja Con Bold

Ladattakoon myös Helvetica Neue Con ja Con Bold Ladattakoon myös Helvetica Neue Con ja Con Bold Timo Cantell, Tanssin Tiedotuskeskus ja Taiteen keskustoimikunta Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi ISBN 952-5253-46-5 ISSN 0788-0278 Paino: Nykypaino

Lisätiedot