TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1969

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1969"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA JÄSENLIITTOA JA 18 PIIRIÄ SEURAA JÄSENTÄ 384 MAAOTTELUA 27 URHEILUSSA KOULUTUSTILAISUUTTA, JOISSA OSANOTTAJAA KILPAILUA JA OTTELUA, JOISSA OSANOTTAJAA

2 Kun puusepänkisälli Kustaa Alatalo rohkaisi luontonsa..... PJlestari~sa luv~lia avioon mentyään ja kolmasti harkilluaan. Olli ja lähti. Paassaan knalhhattu Ja kauan hautomansa suunnitelma oman asunnon hankkimisesta. Ruoholahdessa oli rakenteilla sadan markan willoja hyvämaineisen ja raittiin ammatliväen lunastettavaksi. Siinä oli mahdollisuus. Jos pankki vaikka suostuisi... Oli jäädä Kruunuhaan apteekkarin valjakon alle Senaatin ohitettuaan. Ratkaisun hetket jännittivät, ettei aina sivulleen huomannut katsoa... Oli hän pankinjohtajan joskus kaupungilla nähnyt. Vlhäinen herra varmaan. Melk!:i~ k~!n. k.uv~~n.~öristä. ~euraava. Välähtävät nenälasit ja poskiparta. Valahtalslvatkohan ne hanelle 100 markan edestä. Saisi sen talon... Kustaa sai tahtonsa mukaan. Hänelle kävi hyvin. Eräälle meistä monista, joka yritti, tarttui tilaisuuteen ja käveli oikeasta ovesta sisälle. Jo 80 vuotta sitten. *J KORJAUSLEHTI SVUL:n VUOSIKIRJAAN 1970 Sivu 6 rivi 10»Suomen Valtakunnallinen Urheiluliitto» pitää olla Suomen Valtakunnan Urheiluliitto.» 174 Hämeen piirin jäsenmäärät: seuroja 195, miestä, naista, poikaa, tyttöä, yhteensä » 180 Keski-Suomen piirin kuntaluettelosta poistetaan Pihlajavesi, joka on liitetty Keuruuseen.» 182 Kymenlaakson piirin jäsenmäärät: seuroja 118, miestä, naista, poikaa, tyttöä, yhteensä » 238 Luetteloon lisätään golf.» 249 SVUL:n Nuoret: Erkki Heleniuksen nimen perästä poistetaan tähti (*) ja lisätään: (liitto johtokunnan ja työvaliokunnan sihteeri).» 251 Hämeen piiri: luetteloon lisätään Antero Kekkonen.» 272 Taulukko nuorten leiritoiminta: Piirileirit: Lappi: korjataan lukumäärä = 3, os.ott. = 216.» 277 Suomen Hiihtoliitto:»FIS:n mäenlaskukomitea. Jäsen Niskala, Martti» pitää olla: mäenrakennuskomitea.» 278 Taulukkoon lisätään: SVUL:n Nuoret: Pohjoismainen nuorisourheilukomitea, jäsen Ukko Könni, varajäsen Jaakko Estola, sihteeri Erkki Helenius. Keltaiset taulukkolehdet kirjan lopussa: Taulukko 1: Hämeen ja Kymenlaakson piirien jäsenlukuihin samat korjaukset kuin sivuilla 174 ja 182. Taulukko 6: Lahti: yhteensä tilaisuuksia (sarake 6) pitää olla Taulukko 8: Koripalloilun kansainväliset ottelut (sarake 1) pitää olla 43. KAHSALLIS-CSAKE-PAHKKI *) Nykyään kaikista asunto osakeluotoista yli viidesosa saadaan Kansallispankista.

3 Suomen Valtakunnan Urheiluliiton VUOSIKIRJA 1970 ja SVUL:n VUOSIKERTOMUS 1969

4 3

5 70. toimintavuoden täyttyessä Akseli Kaskela SVUL:n puheenjohtaia ~arva ssa maas a vapaaehtoinen urheiluelämä kytkeytyy niin vaikuttavana tekijänä kansan historian vaiheisiin kuin Suomessa. Ennen valtiollista itsenäistymistämme muodosti urheiluväki huo ~attavan tekijän kansallisen vapautemme pyrkimyksissä. Ateenan Ja Tukholman olympiakisat voittoineen nostivat kansallistuntomme ja herättivät laajat kansankerrokset ymmärtämään urheilun mer~ ityksen olemassaolomme taistelussa. Myöhemmät vuodet ja VUOSikymmenet ovat selvästi osoittaneet urheilukunnon ja voitontahdon osuuden kansamme kohtaloissa. äissä historian vai hei sa on vapaan kansalaistoiminnan alalla ollut j ohtava j a toimeenpaneva 0 uus urheilumme pääjärjestöllä Suomen Valtakunnan Urheiluliitolla. Sen riveissä eri asteissa on aina ollut intomielisiä j a kauaskatseisia henkilöitä, jotka itseään säästämättä ovat antaneet voimansa ja kykynsä urheilumme palvelukseen. Kannustavimpina herätteen antajina ovat kuitenkin olleet eri aikojen aktiiviurheilijamme loistavat saavutukset kansainvälisillä kentill ä ja eri tyisesti olympiakisoissa. Järjestömiesten ja -naisten tehtäviin on kuulunut innostuksen säilyttäminen ja syventäminen sekä toiminnallisten ja taloudellisten edellytysten luominen edessä olevia tapahtumia varten. Mutta SVUL:n toiminta olisi muodostunul vain pintakuohuksi, jos se olisi kiinnittänyt huomiota ainoastaan huippujen kasvattamiseen. J ärj estöurheilun tarkoitus ei ole yksinomaan parhaitten esille tuominen ja heidän maineensa sädekehässä peilaaminen. SVUL:n niinkuin urheilun yleensä perimmäisenä tehtävänä on aada mahdollisimman moni yhteiskuntamme jäsen harrastamaan liikuntaa terveytensä, kuntonsa ja elämänvireytensä ylläpitämiseksi. Urheilu ei ole itsetarkoitus, vaan välikappale kansan elinvoiman lisäämiseksi. Täs ä näkemyksessä SVUL teki aiotteen mm. kuntourheilua edistävän liiton a ikaansaamiseksi, joka toimenpide on osoittautunut tarkoituksenmukaiseksi ja hyödylliseksi. Se ei ole mitenkään ristiriidassa kilpa urheilun kanssa, vaan päinvastoin täydentää työkentällämme esiintyneitä aukkoja. Urheilu SVUL:ssa käsitetään kokona isuutena kaikille kaikkea tarjoavana. Jokaisella on valinnanvapaus kykyjensäja edellytystensä mukaan. 37 erikoisliittoa palvelee mahdollisuuksien a puitteissa kutakin toivomustensa mukaan. On ymmärrettävää, että erikoisliittojenkin kesken tapahtuu kilpailua jäsenlen saami esta riveihinsä, mutta sehä n juuri lisää harrastajien lukumäärää ja monipuolistaa toimintaa. Tämän jäljestelmän ja j ä lj estössämme vallitsevan kokonaishengen ansiosta SVUL:oon kuuluu nykyään lä hes henkilöjäsentä. Vaikka SVUL tiedetään j a tunnustetaan nykyisessä yhteiskunnassamme suurek i ja hyödylliseksi vaikuttajatekij ä ksi, ei sitä valtiovallan taholta avustustoiminnan suhteen ella iseksi arvo teta. Huolima tta virallisen tutkimuksen tuloksista, j oi den mukaan valtionapu olisi määriteltävä, SVUL saa kuitenkin vain suunnilleen puolet sii tä määrästä, j oka si lle oikeudenmukai esti kuuluu. Hallitseehan SVUL j äsenliittoineen, piireineen ja seuroineen suurimman osan m aamme vapaaehtoisen urheilun toimintakentä tä, Kilpailu-, koulutus-, valmennus-, j ärjestö- ja kansainvälisen yhteistyön luvut ja tulokset sen osoittavat. On vaikeata ymmärtää, miksi valtiovallan tuki urheilumme valtajärjestölle on epäoikeudenmukainen. Suomen Valtakunnan Urheiluliittoa ja sen toiminnan edelleen tehostamista tarvitaan nyky-yhteiskunnassamme. Se on kansamme elinvoimaile, fyysiselle ja psyykiselle kunnolle sekä kansalaisten työpanokselle j a tulevaisuuden uskoll e vähintään yhtä tärkeätä kuin 70 vuotta sitten. Se on osaltaan myös maamme kulttuurin ja voiman mitta suuresti lisääntyneiden itsenäisten kansakuntien kykyjä arvioitaessa. 4

6 SVUL:N 70-VUOTINENKEHITYSTIE SUOMEN SUURIMMAKSI Vv SVUL loimi ni,yellä Suomalainen Voimistelu- ja Urheiluliitto salaisena, koska tsaari ei vahvistanut sen sääntöjä. Jäsenluetteloa ei pidetty. V SVUL:n säännöt vahvistettiin. Liiton nimenä oli Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto. Ohjelmassa: voimistelu, urheilu, hiihto, uinti, pyöräily, paini, luistelu, soutu, atletiikka. V perustettiin jaostohauinnot: 1. voimistelu, 2. yleisurheilu, 3. paini j a atletiikka, 4. hiihto, luistelu ja pyöräily. V erikoisjaostot perustettiin: voimistelu-, urheilu-, hiihto-, paini-, pyörily-, pesäpalloilu-, poikaurheilujaosto. V jaostot itsenäistyivät vastaaviksi erikoisliitoiksi. V SVUL:n nimi muutettiin ja on siitä alkaen Suomen Valtakunnallinen Urheiluliitto. Vuosi I Erikois- Seuroja Ol/ Ii i Iloja J äseniä / / J äsenliitot liittyneet: : U rheilu-, V oimistelu-, Hiihto-, Pesäpallo-, Paini-, Pyöräily-, Poikaurheiluliitto. 1935: Painonnoslo-, Nyrkkeilyliitto : J ääkiekkoliitto. 1938: Uimaliiuo : Suunnistusliitto. 1947: Koripallo-, Luistelu-, Miekkailuliiuo : Naisten Liikuntakasvatusliitto : K äsipalloliitto II 1961: Taitoluistelu-, palloliitto. Kuntourheilu-, L ento : R atsastaja in-, Soutu-, Tennis-, Ampu ja in., Golf., K anootti-, 5-ottelun Liitto. 1963: Pöytätennis-, ] uda-, Sulkapallo-, Maattoriliitto : PurjehtijaliilLO. 1965, Moottorivene., Vesihiihtoliitto. 1966: Salamapallo., Ampumahiihtoliitto. 1967: Kävelyurheiluliitto. KANSALAISJÄRJESTÖKSI ~ == i 1960 : 37 ii = = 1968 Henkilöjäsenten määrä on kasvanut vv lähes 250-kertaiseksi Jäsenliittojen määrän kasvu *) Scuralukuihin eivät sisäll y pääseurojen jäscnseurat eivätkä kyläosastot, joita v yhteensä :..:=-_ 1906 _

7 Friedrich Blanz Huippu-urheilijan asenteet ja tressinsieto Suomea M eksikon Oly. k 9 J' 'd. mpla Isoissa v edustaneiden urheilj OI en psykologinen haastattelu- ja testi tutkimus 1. TUTKIMUKSE TA USTA.. Hui~pu-urh e ilij a l ta vaaditaan kilpailussa me t. seka fyysistä että kk' k nes ymlseen kil ailussa '. psyy.ist~ untoa. Kovassa kansainvälisessä p ~.ota ~ I ym plakl sat pa rhaiten edustavat - ei riitä p e;ta~taan hyva fyysi~en ~unto. Tasaväkisten kilpailijoiden kesken ra alsee. voiton uselmmjten psyykkinen vire J'a k'j'l latautuminen. ns. I pal uun 01. k'. ymi? l~ ISO! sa I?a~taan edustavaan urheilijaan kohdistuu monenlaisia odotuksia Ja paineita J'otka 'h... kil '1. ' ' al euttavat sen, etta Itse pal u, mutt~ varsmkm sllhen valmistautuminen 'a od t dostuvat henkisesti erittäin rasittaviksi Odot k' JO. us mu? ovat mm. oma m. '. u la asettavia tahoja. h ~a, seura, Joukkuetoven t, valmentajat urheilu- 1 0 to, oma 'perhe Ja ~st~vät, urheilija itse sekä julkinen 'sana. Tidan~etta ralkeuttaa vlela se, että odotusaika olympiakisoissa muoos uu.y een~a ~u ~mattavast i pitemmäksi, kuin mihin urh r on muissa kilpailuissa tottunut. ei IJ a Stressitilanteen vaikutus voi olla sek... vinen. Jos urheilija kestää paineen yltä: h ~s lt~l.vlm ~ ln.että negatiiliin t 1 t ' ' an I pal UIssa normaa-. u os ~soon tai tletylssa tapauksissa ylittääkin se. 11. stressi.on li s~nnyt kilpailumotivaatiota, mutta myös»t~ d~~vool~ maa» Ja ly'yslstä suo't k k.. J n us y ya. os taas urheilija ei kestä tätä pai- 8 netta, lamaantuu hänen psyykkinen vireensä, aiheutuu pelkotiloja, konflikteja ja epäonnistumisen tuntua. Kilpailija on»hävinnyt etukäteen» ja on menettänyt taistelutahtonsa. Tästä seuraa myös fyysisen suorituskyvyn lasku. Pahinta on, että tällainen tappiomieliala voi tarttua myös muihin oman joukkueenjäseniin, ja vaikuttaa myös heidä n tuloksiaan heikentävästi. 2. KYSYMYKSE ASETTELU - Mitkä ovat ne tilanne- j a ympäristötekijät, jotka kilpailua edeltävä sä odotustilanteessa eniten lisäävät painetta j a vaikeuttavat kilpailuun keskittymistä? _ Miten vaikuttaa joukkueeseen valitsemisen ajankohta stressinsietoon ja kilpailutuloksiin? - Mikä on erilaisten, lähinnä ulkoisten ja sisäisten motiivien vaikutus kilpailussa menestymiseen? - Missä määrin on kilpailussa m enes tyminen ennustettavissa odotus tilanteen psyykkisen vireen sekä urheilijan muiden ominaisuuksien arvioimisen pohjalta? 3. TUTKIMUSME ETELMÄ T u t kim u s h e n k i 1 ö s t ö käsitti 59 Suomea Meksikon Olympiakisoissa edustanutta urheilijaa. T u t kim u sa i n e i s t 0 koostui kirjallisista kyselylomakkeista sekä testeistä j a suullisesta haastattelusta. Aineisto kerättiin kultakin urheilijalta päivää ennen kunkin omaa kilpailuhetkeä eli ensimmäistä osallistumista. Näiden urheilijalta hankittujen tietoj en lisäksi isältyivät tutkimusaineistoon luonnollisesti kisoissa aavutetut tulokset ja sij oitukset sekä muut objektiiviset Liedot tulostasosta ki soissa ja ennen niitä. T u l os t e n k ä s i t te l y s s ä on päähuomio kiinnitetty kisoissa onnistuneen osaryhmän ja epäonnistuneen osaryhmän väliseen vertailuun keskiarvojen ja niiden merkitsevyyksien laskennan avulla. Kisoissa onnistumisen tai epäonnistumisen kriteerinä pidettiin: a) absoluuttista tulosta tai sijoitu ta, jota verrattiin saman vuoden parhaaseen tulokseen tai saavutukseen, b) tuloksen suhteellista etäisyyttä lajin parhaasta eli voittajan tuloksesta. Tietyissä laj eissa, kuten nyrkkeily j a paini, seurattiin myös vastustajan myöhempää menestymistä kisoissa. Tämän tilastollisen päävertailuryhmän lisäksi on tarkastelu eräiden muuttujaryhmien, kuten tyytyväisyyden tekijäin ja urheilemisen motiivien vastausjakautumia koko joukkueen osalta. 9

8 Esittelemme tällä aukeamalla K ullaan vahvan sepän, Juho K a n g a s n i e m e n kolme kovaa poikaa. Kaikki ovat Suomen nousevan painonnostourheilun kärkipään miehiä. Seuraavassa heidän meriittilistaansa: K a a r l 0 (kuva yllä) on synfynyt 1941.Sarja 90 kg. Olympiavoittaja 1968 Meksikossa tuloksella 517,5 kg. Maailmanmestari vuosina 1968 ja Nimetry Suomen parhaaksi urheilijaksi samoina vuosina. Parhaat tulokset toistaiseksi: punnerrus 180 kg, tempaus, 161 kg, ryöntö 195 kg ja yhteistulos 530 kg. Saavuttanut yhteensä 16 maailmanennärystä. Suomen Mestari vuosina 1965, -66, -67, -68, -69 ja -70. K a u k 0 (viereisellä sivulla ylimpänä) on synrynyt Sarja 110 kg. Saavuttanut tempauksen maailmanennätyksen kaksi kertaa: 158,0 kg ja 161 kg. EM-kilpailujen toinen 1969 tuloksella 507,5 kg. Parhaat tulokset: toistaiseksi: punnerrus 167,5 kg, tempaus 161,0 kg, ryöntö 190,0 kg ja yhteistulos 515,0 kg. K ari (viereisellä sivulla alimpana) on syn0myt Sarja 90 kg. Nuorten Suomen mestari 1967, nuorten Pohjoismaiden mestari samana vuonna, B-mestari Parhaat tulokset toistaiseksi: punnerrus 147,5 kg, temjjaus 145,0 kg, ryöntö 167,5 kg, yhteistulos 455 kg. Kaikki kolme ovat edelleen kehitryviä nostajia, jonka vuoksi ei liene liikaa ennustaa Kangasniemen nimen esiinryvän vielä kauan kilpailujen tulos luetteloiden y läpäässä.

9 12 I 4. TULOKSET Koko ryhmän tulokset T y Y t Y v ä i syy s 0 los u h t e i s iin. Tulokset osoittivat, että tyytyväisyys oli yleisesti ottaen verrattain korkeaa luokkaa. Ainoastaan asumisolosuhteitten sekä osittain valmentajien ja keskittymisrauhan kohdalla jäivät vastaajien mielipiteet keskinkertaiselle tai sitä huonommalle tyytyväisyys tasolle. K eskittymisrauhan puute johtui lähes yksinomaan huonoista asunto-olosuhteista, joten nämä kaksi tyytymättömyyden aihetta itse asiassa pelkistyvä t yhdeksi. Valmentajiin tyytymättömien kohdalla oli yleensä kysymys siitä, että ko. urheilijan oma valmentaja ei ollut mukana. Tällöin voi sinänsä ehkä hyväkin valmennustapa aiheuttaa outoudellaan tyytymättömyyttä. Varsin tyytyväisiä sen sijaan oltiin esim. joukkueen johtoon, huoltoon, kilpailu paikkojen tasoon, harjoitusmahdollisuuksiin ja ruokailuun joitakin pienempiä poikkeuksia lukuunottamatta. Myös lääkärien osalta oli tyytyväisyys keskitasoa parempi. U r h e i I e m i se n m 0 t i i v i t muodostavat toisen sellaisen muuttujaryhmän, jonka vastausjakautumia voidaan tarkastella myös koko ryhmän puitteissa. Tuloksista kävi ilmi mm.: _ että yksilöllinen onnistuminen ja kunnia oli etusijalla motiivina (66 %) ryhmän etuun (10 %) verrattuna, mikä on odotettuakin, koska varsinaiset joukkueurheilulajien edustajat lähes täysin puuttuivat, _ että ensisijaisesti voittoon tähtääviä urheilijoita oli suunnilleen yhtä paljon kuin niitäkin, joille hyvän tuloksen saavuttaminen on voittoa tärkeämpää, - että 46 % kaikista ilmoitti epäröimättä 15 % varauksin yhtenä urheilemisen motiivina olevan taloudellisen hyödyn tavoittelun, _ että 3/ 4 kaikista piti eräänä tavoitteenaan ja motiivina urheiluun julkisen tunnustuksen ja maineen saamista, _ että 20:llä urheilijalla (34 %) olivat erilaiset ulkoiset motiivit etusijalla, kun taas 14 (24 %) ilmoitti motiivien olevan sisäisiä, urheiluun itseensä liittyviä (tyydytys, tarve urheilla ja liikkua, oman suorituskykynsä selvittäminen jne.). Kalevi Oikarainen voitti kultamitalin 50 km:n hiihdossa Hohe Tatralla T shekkoslovakiassa helmikuussa 1970 pidetyissä maailmanmestaruuskilpailuissa. Oikaraisen voitto saattoi kisat suomalaisten kannalta kauniiseen päätökseen. ]3

10 Onnistuneen ja epäonnistuneen osaryhmän vertailu Ta u s t a t i e d 0 t. Tuloksista voidaan ryhmien erottelun kannalta todeta seuraavaa: - Urheilijoiden keski-ikä on vuotta ja hajonta vuotta, eroja ei esiinny. - Naimisissa olevia ja naimattomia on yhtä paljon (29/30), eroja ei esiinny. - Koulutuksen osalta on todettavissa, että onnistuneiden ryhmässä on koulutustaso keskimääräi tä korkeampi. Ero ei ole kuitenkaan tilastollisesti merkitsevä. - Epäonnistuneiden ryhmässä on 10 kpl eli 33 % sellaisia, joilla ammatti liittyy heidän edustamaansa urheilulajiin. Onnistuneiden joukossa näitä oli 6 kpl eli 21 %. Ei voida näin ollen todeta, että esim. ammatin tarjoamat paremmat harjoitusmahdollisuudet lisäisivät onnistumisen todennäköisyyttä. - Isän ammatti taso eli tavallaan urheilijan sosiaalinen tausta on onnistuneiden ryhmässä korkeampi. - Oleskeluajan pituus kisapaikalla on onnistuneilla hiukan uurempi. Mm. on kuudesta yli 30 vrk paikalla olleista viisi onnistunut. Erot eivät kuitenkaan muodostu tilastollisesti m erkitseviksi. - Valitsemisajankohdan ja olympialaisten välisen ajan pituus erottaa ryhmät lähes merkitsevästi toisistaan. 1 iistä 12:sta urhei Iijasta, jotka valittiin vasta 1-2 viikkoa ennen kisoja, on ainoastaan 3 kpl onnistunut. Vastaavasti on ryhmässä, jonka valinnasta oli kulunut vrk onnistuneita 10 kplja epäonnistuneita vain 3 kpl Näiden tulosten perusteella olisi ilmeisesti kaikki valinnat pitänyt suorittaa noin 2 kk ennen kisoja. - Koko kilpailu-uransa pituudessa on epäonnistuneiden ryhmä edellä ja h eillä on myös hajonta suurempi. Onnistuneet sen sijaan kasautuivat voimakkaasti (noin puolet kaikista) luokkaan 7-11 vuotta kilpailukokemusta. - Onnistuneilla on pitempi kansainvälinen kilpailu-ura, pidemmällä ajalla Suomen edustuksia sekä useammin aikaisempia osallistumisia olympiakisoihin. A1arjatta Kajosmaa oli paras naishiihtäjä Suomen joukkueessa helmikuussa 1970 Holze Tatralla T shekkoslovakiassa pidetyissä maailmanmestaruuskilpailuissa. Marjatta saavutti hopeamitalin 10 km:llä, oli mukana kolmanneksi tulleessa viesti.joukkueessamme ja tuli 5 km:llä neljänneksi.,

11 _ eroja ryhmien välillä ei esiinny tyytyväisyydessä omaan fyysiseen kuntoon, il mastoon, johtoon, asumiseen, ruokailuun ja vapaa-aikojen vietloon. Risto Björlin, jolca on ollut aina luotettava edustajamm~ kansainvälij'issä kilpailuissa, saavutti Euroopan mestaruuden Modenassa Italiassa pidetyissä EMkilpailuissa Sen ajan pituus, joka kisoihin mennessä k 1 p.arhaasta saavutuksesta, ei erottele r '...on u unut v.u.~den ei siis välttämättä tule odott yh:l1a la~nkaa? UrheIlIJalta _ Ei myöskään sillä seik:~a Vl1:'~o etkelia ko~ia tuloksia. samana vuonna, näytä olevan t.'.. t k' oma enn~t~~ saavutettu assa ut lmusryhmassa merkitystä. Tyytyväisyys olosuhteisiin -.~ nni stuneiden osaryhmässä on ennen kil ail.. ' sempia valmentajaan- erittäin t t... p ~a oltu tyytyvaiollut II kpl...'.. yy ~valsla on heidän joukossaan.. Ja epaonmstuneissa vain 5 kpl S havaittavissa myös tyytyvaisyyd.. h 1. ama suuntaus on. essa uo toon. - onmstuneet ovat olleet tyyt väi '.. k '. ja edelleen lääkäreihin y sempia esklttymisrauhaan.. ' - mistä 9 urheilijasta, jotka ovat il'.., palj~n hu~lta yksityisasioissa kotimaass~~~~~~t7 ~tt~ h e ~llä ~n tuneiden Joukkoon,,p epaonms- - epäonnistuneet olivat t t... '.... suuksiin ja kilpailupaikkoien YYt yvaiseki?pia. harjoittelumahdollid e~tava, että hajonta tämän k sm'. UI en ~n J asoon IsapaIkalla On k 't k' t~ piem sillä l'. Y y yksen vastauksissa on varsin SIa....' mo emmissa. ryhmissä olivat useimmat täysin tyyt yvai-.. ' 16 Haastattelijan arviot HaastaLLelun yhdeydessä suoritettiin arvioinli eräistä urheilij an psyykkisistä ominaisuuksista sekä hä nen fyysisestä j a psyykkisestä kunnostaan. Edelleen laati haastattelija oman ennusteensa ko. urheilijan mene tymisestä kisoissa, idea perustui kaikkiin arvioin Leihin sekä haastattelussa saatuihin tosia iatietoihin. Tuloksista mainittakoon: _ urheilijaryhmä kokonaisuudessaan vaikutti normaalia kunnianhimoisemmalta, vähemmän seuralliselta, vähemmän aggressiiviselta, vähemmän epäonnistumista pelkääväitä sekä fyysiseltä ja psyykkiseltä kunnoltaan paremmalta, _ osaryhmien väliset erot ovat kautta linja n varsin pieniä, mutta onnistuneiden ryhmä on hiukan varmempaa, kunnianhimoisempaa ja vähemmän seurallista, _ epäonnistuneiden ryhmässä on stressinsieto arvioitu suuremmaksi. Sama hypoteesien kanssa ristiriitainen tulo on saatu myös luonnetesteillä, kuten raportista myöhemmin ilmenee. _ haastattelun pohjalta laadittu menestysennuste on oikean suuntainen. Niistä 22 urheilijasta, joiden menestys on ennu tettu heidän tasoaan huonommaksi, kuuluu 14 epäonni tuneiden ja 8 onnistuneiden ryhmään. Samoin on ennusteryhmissä: menestys odotusten mukainen tai menestys odotettua parempi, molemmissa enemmän lajissaan onnistuneita kuin epäonnistuneita. Odotukset menestymisestä kisoissa H aastattelun yh teydessä kysyttiin urheilijoilta heidän omia tavoitteitaan kisoissa joko tuloksen tai sijoituksen muodossa. Annettu vastaus muunnettiin 5-asteiseen skaalaan sen mukaan, vastaisiko se aika isempaa tasoa vai oliko se sitä parempi tai huonompi. Edelleen häneltä kysyttiin, millaisiksi hän luulee eräiden muiden tahojen, kuten johdon, valmentajan, omaisten, julkisen sanan jne. odotusten muodostuneen hänen suhteensa. Esitetyistä tämän tutkimusosan tuloksista havaitaan, että: _ kisoissa onnistuneessa urheilijaryhmässä ovat odotukset olleet kautta linjan korkeampia kuin epäonnistuneessa, 17

12 - suurin ja tilastollisesti merkitsevä ero ilmenee urheilijan kä ityksissä johdon odotuksista hänen suhteensa. Niinpä niiden l4:sta urheilijan joukossa, jotka ovat uskoneet johdon odotusten olevan erittäin suuret, on 10 sellaista, jotka todella ovat onnistuneet. Vastaavasti on niiden 13 joukosta, j otka arvelivat johdolla olevan heidän suhteensa pienet odotukset, peräti 10 epäonnistunut, - myös urheilijain omat odotukset sekä käsitykset valmentajan ja joukkuetoverien odotuksista ovat suuremmat onnistuneiden ryhmässä, - omaisten, Suomen kansan ja julkisen sanan odotusten suhteen ei ryhmien välille muodostu eroja. Urheilemisen motiivit Huippu-urheilutasolla merkitsee motivaatio varsin paljon sekä kovatasoisissa kilpailuissa että pitkäjänteisyyttä ja sitkeyttä vaativien harjoitusohjeimien läpiviennissä. Haastattelun yhteydessä pyydettiin urheilijoita selvittämään niitä motiiveja, jotka edelleen saavat heidä t jatkamaan urheiluaan. Vähemmän huomiota kiinnitettiin niihin motiiveihin, jotka aikoinaan olivat vaikuttaneet urheilemisen aloittamiseen. Tulosten mukaan ei ryhmien välillä esiinny eroja siinä suhteessa, onko tavoitteena ensisijaisesti yksilöllinen vai ryhmän etu. Myöskään ei eroja ilmene, kun kysytään pyrkiikö urheilija kilpailussa voittoon vai hyvään tulokseen. Sen sijaan erottuu epäonnistuneiden ryhmä sikäli, että he ilmoittivat useammin motiivina olevan henkilökohtaisen hyödyn (taloudellinen, työpaikka jne.). Sama.n suun tainen on tulos myös tunnustuksen ja julkisen maininnan (nimi lehtiin) osalta, joskaan epäonnistuneiden ryhmä ei niin selvästi erotu tässä. Motiivit on vielä kokonaisuudessaan jaettu ulkoisiin ja sisäisiin, jolloin edellä esitetyt tunnustus ja hyöty tietenkin kuuluvat ensin mainittuihin. Sisäisiin kuuluvat, mm. tarve urheilla ja liikkua, tyydytys omasta suorituskyvystä, itsensä ylittämistendenssi, jne. Tällöin havaitaan, että sisäiset motiivit etusijalle asettavista kuuluu 71 % onnistuneiden ryhmään. Ulkoisten motiivien kohdalla on suhde päinvastainen eli epäonnistuneiden ryhmään kuuluu 70 % tällaisista urheilijoista. T estitulokset Luonteenpiirteiden mittaamiseen käytettiin haastatteluarviointien lisäksi karaktelogista kyselykaavaketta ja Warteggin piirustustestiä h'l 'mljia yllättäjiä vuonna R., Vh l oli suomalazsen yleuur ez un suun l'... At eijo a a a.... lk mailla kutsuttun, parann ee »Mies tyhjästä»; kuten hanta u 0 SE-tä ensin 214 ja sitten nan EA1-kis~issa ~akst ker~aal.~orkeush{fyntulok~etla kuin voittaja Va- 217, joka otkeuttt hopeamtta nn sama a lentin Gavrilov.... r hmät eivät tutkituissa Tuloksi~~a?n.. aluksi tode.tta~~~t~~~sis~aan. R yhmien pienuus luonteenpurtelssa eroa merkil~sek 1 tus urheilulaj'i ikä jne.) lie-.. s (sukupuo 1 ou u,,., Ja h e t erog eemsu~.. ' 'k tt ina. Suuntaa antavastl VOInevät tässä merklttavlmpma vai. UI a J mukaan näyttää epäon-. k' d t että testltu os t en daan kulten m to e a,.. tt'selta optimistisemmalta, h..., h mman neuroo I, nistuneiden ry ma va e. lt'a sovinnaisemmalta. Edelseurallisemmalta, tunn olhse~~a a J tt vi'a J' a omaavat kunnianän opposltloon ase u. leen he ~vat e~em~ 1 relevantissa suhteessa todel h s u~hirnoa, Joka ei kultenkaan Ok ~ ntyy hiukan enemmän kum teen. Myös älykkyyskomp l e sla es 11 onnistuneiden ryhm~~~ä. aikuttavat keskimääräistä itsenäi- Onnist~neet ur~:i ~IJ at t~as v Od t ten vastai esti he ovat mitsemmiltä Ja agressllvlsemmllta..~ u.s tv I' a J'a uusissa tilanteissa k 1 män stressla sle a.. tausten mu aan va 1em. 1 en myös haastatteluarviolarempl 'a. Samansuuntamen tu os saa 11 den pohjalta..., tutkimuksissa on huippu-urheil.i- Myös ulkomalll~. su~n~etu!ssa...' ttä agressiivisuutta Ja joille ominaisiksi pllf.telksl esi(tett y. 1 ~:na l ~Ytöu~heilijo illa ). äiltä vähäisempää seuralhsuu tta varsm m y 19

13 Marjatta Hara ui Helsingissä Euroopan ennätyksen naisten 800 m:n vapaauinnissa. Tulos oli 9.42,7. Marjatta, tunnetun uimariperheen tytär, on naistemme paras vapaauinnissa. Hänen nimissään ovat Suomen ennätykset 200,400, 800ja m:n vapaauinnissa sekä 25 m:n että 50 m:n radoilla. Vuonna 1969 hän saavutti Suomen mestaruudet 200, 400 ja 800 m:llä. Kansainvälinen kongre~si ~ ja,. messumatko'en enkolsjarjestö ICCA!.. International Congress and Conventional Association. ICCA:an kuuluu lahes 10().matkat9imistoa, lentoyhllota ja hotell j ketjua eri puolilla maailmaa. AREA on ICCA:n ainoa edustaja Suomessa, 22 miten Teidän kannattaa tehdä urheilumatkat Tämä mies on meidän -. Ek~~~:::äj~a~~~j:n hg~~~~~~j~~~nur~~~~~p~ä!l~:~gj~ig~~~ Ilsln tapa matkustaa... slaan. tieta!! mika on eduljuuri Te olette kiinnost~~~ltn,ä'rhellutllalsuuksiin, joista teen ja tekee ehdotuks. rea.. tuntee kokonaistilanyksilölliset toivomuksenn:n~a. ~~ldkan eduksenne. Kaikki suhteen pyritään toteuttamaan J ~r~as~n tj.'!. muun palvelun too. Urheilumatko'en 'k.. le aa, tuntee ja kerto~samme Helsindissä e~o~~stuniljat tapaatte päätoimisma- Ja erikoslmatkat-osa Jolnen Es~lanadlkatu 2 ryhnen ei maksa mitään mu~atoslt~:. tp.u. helln Kysymi-, aas aa rahaa Ja aikaa. Kaikista AREA tevan palvelun, toimistoista saatte asiantlm- 6, JATKOTUTKIMUSMAHDOLLlSUUDET Mikäli samankaltaista tutkimusta eli stressin suuruuden mittausta kilpailujen odotustilanteessa halutaan suorittaa uudelleen, olisi myös kilpailujen jälkeinen uusinta- eli kontrollimittaus tarpeen. Jos mittaukset olisi käytännössä mahdollista suorittaa kilpailun molemmin puolin, olisi stressin suuruuden arviointi myös yksilöllisesti tarkempaa. Tällöin päästäisiin samalla käsiksi mielenkiintoiseen ja valmennuksen kannalta arvokkaaseen kysymykseen voiton ja tappion vaikutuksista urheilijan psyykkiseen vireeseen ja kuntoon. Tutkimus on ollut luonteeltaan monelta osin ongelmakenttää kartoittava. Se on tuonut eri muuttujaryhmien puitteissa esille sellaisia kysymyksiä, joiden yksityiskohtainen tutkiminen on tarkemman tiedon saamiseksi paikallaan. Tällaisia kysymyksiä ovat esim. tavoiteasettelu ja odotukset, urheilemisen motiivit, eri urheilulajien yksilöllinen luonne, huippu-urheilijan persoonallisuus jne., joissa kaikissa tulokset olivat sekä mielenkiintoisiaettälisäselvitystä vaativia. 23

14 SVUL-70 Hyvä mieli liikkumalla 1970-luvun suomalaisella on hu. mat mahdollisuudet e'l. homattavastl edeltäjiään Suureml Isestl parantuneet edell t k us OImmtaan. Taloudel-.. naiseen arrast t'. mieleinen harrastus suu y y set a~tavat mahdollisuuden valita remmasta Joukost k'. tynyt vapaa-aika mahdollistaa.tk....a.um ennen. Llsääntuksen ja parantuneet lkk. Pld lajanmttelsemmänkin harras-. II umlse e lytykset t k. Joustavaksi ja tehokkaak' 0.. e evat ajankäytön teessa ihmisen vaatimukssl. t h n aivan luonnollista, että tässä tilane arrastemuotoa k h vat. Vapaa-aika halutaan viettää he '.. an. 0 taan Suureneja toiveiden mukaisesti J'a h. nkdok.ohtalsten mieltymysten JO. k a parhaiten vaatl'm ' k. arrastettavaksl m uo d k' l' 0 u sla vastaa Sl va Itaan se ' K.un urheilu ja liikunta va aa-~'. tutkimusten mukaan edell p k ~an ~Iettomuotona, tuoreiden kiinnon kohderyhmä sal ee t n t.~n ansa1alsten suurimman mielen-, y aa se suuren va t d 11 tausta huomioonottaen urh '1 t '.. ~ uun e e akuvattu hoi. 'd en harteille Ihm'st ei u OImmtaa.. JarJes t avlen. organisaa- 1 en suurenevi I n vaa t' Imu k slln on pystyttävä vastaamaan paranevilla palveluksilla ja monipuolistuvalla ohjelmalla. Kun urheilu ja liikunta lisäksi lähes yksin vastaavat aktiivisesta fyysistä ponnistelua vaativasta vapaa-ajan vietosta, joka on jokaiselle kansalaiselle elintärkeää, on urheilujärjestöjen vastuu tehostetun toiminnan suunnittelusta ja järjestämisestä sitäkin suurempi. SVUL:n 70:n juhlavuoden erikoisohjelman suunnittelussa ovat emo seikat muodostaneet lähtökohdan. SVUL haluaa ohjelmallaan osoittaa, että se on tajunnut toiminnan suunnittelun ja tehostamisen välttämättömäksi ja että se haluaa kantaa maan suurimpana urheilun keskusjärjestönä oman tärkeän osansa vastuusta urheilutoiminnan tulevaisuudesta. SVUL-70 ohjelmalla halutaan myös osoittaa, että vapaaehtoinen aatteellista palkatonta työtä tekevien naisten ja miesten panos tarjotaan tulevaisuudessakn koko yhteiskuntamme käyttöön. Juhlavuotta vietetään työn merkeissä. Sitä sävyttää voimakkaasti koko urheilutoiminnallemme oleellisen perusyksikön, yksityisen urheiluseuran työn tarkastelu ja suunnittelu. Kun nyt 70:n aktiivisen ja tuloksekkaan toimintavuoden jälkeen jälleen palataan tähän peruselementtiin, halutaan korostaa sen merkitystä toiminnan tehostamisen lähtökohtana. Ilman urheiluseuraa ei ole piiri-, erikoisliitto-, keskusliitto-organisaatioita, ilman seuran toiminnan tehostamista ei pitkällä tähtäyksellä voida tehostaa minkään muunkaan organisaation osan toimintaa. TOIMINTASUUNNITELMA MUISTIO JÄSENKYSEl YKAAVAKE VALMENTAJAKOULUTUS JÄRJESTÖKOULUTUS SEURATOIMINNAN OPAS VALM ENTAJATUTKIMUS SEURAKÄYNNIT TEHOSTETTUA TOIMINTAA JOKAISEllE JÄSENEllE HARRASTUSKORTTI NUORILLE NUORET KUNTOURHEILIJAT NAISET SEURATOIMINNAN PERUSTUTKIMUS 24 25

15 Martti Pesonen, 28-vuotias Hyvinkään Moottorikerhon Jäsen, saavutti moottoripyöräilymme kaikkien aikojen parhaan saavutuksen sijoittumalla maailman tilastossa 11. sijalle 350 cm:n luokassa. Hän sijoittui myös samassa tilastossa 250 cm:n luokassa 17. sijalle. Kummassakin luokassa ajettiin 12 maailmanmestaruusosakilpailua, Joista kunkin kilpailijan 7 parasta suoritusta otetaan huomioon. Parhaat sijoituksensa hän saavutti Italiassa Ja Suomessa ajetuissa osakilpailuissa, Joissa kummassakin hän tuli viidenneksi. Amatööriajajan merkittävä saavutus kovassa kansainvälisessä kilvassa. 26 Välähdys Länsi-Euroopan mestaruuskisojen avausottelusta Suomi- Englanti, Jonka Suomi voitti 3-0. Kisoihin osallistui kolmetoista Länsi Euroopan Ja Välimeren alueen maata Ja Suomi sijoittui kisoissa kolmanneksi samalla pistemäärällä voittajan kanssa. Suomen pelaajat vasemmalta: Jorma Knuutinen (12), Raimo Koskinen (3), Jukka Palomäki (4). KisoJen':All Stars Joukkueeseen valittiin Suomen Joukkueesta Jorma Knuutinen, Pentti Aallonen Ja Jukka Palomäki. 27

16 Lähtiessään juhlavuonnaan toteuttamaan toiminnan tehostamiskampanjaa on SVUL päättänyt suorittaa sen perusteellisesti, Ohjelma ei rajoitu p elkästään vuoteen 1970 vaan sen on suunniteltu jatkuvan koko vuosikymmenen ajan siten, että kun aluksi kerätään tietoja tutkimusten ja selvitysten avulla tämänhetkisestä tilantees ta luodaan näin suunnitelmat ja ennusteet pitävälle pohjalle ja tarpeeksi pitkäjännitteisesti, Kun SVUL:n liittohallitus p erusti juhlavuoden ohjelmaa varten organisaation, se a etti samalla kuluvalle vuodelle seuraavat tavoitteet 1, Lisääntyvät ja paranevat palvelut yk ityisille jäsenille, 2, Perusyk ikön toimintaedellytysten tutkiminen ja selvittäminen, 3, Peru yksikköjen toiminta uunnitelmien tarki tus, 4, Perusyksikön toimintaedellytysten kehittäminen, 5, Alkavan vuosikymmenen toiminnan uunnittelu, Tavoitteisiin pyrkiessään on SVUL-70 organisaatio perustanut useita työryhmiä toiminnan eri sektoreita toteuttamaan, Tutkimu ryhmän tehtävänä on hankkia toiminnan perustaksi tietoja, joille tulevai uuden suunnittelu voidaan rakentaa, Ensimmäisenä suurena kohteena toteutetaan seurojen toimintaa kartoittava»urheiluseurojen Perustutkimus», joka selvittää eurojen toiminnan tämänhetkisen tilan ja siihen vaikuttavat tekijät. Perustutkimus muodo taa lähtökohdan laajalle tutkimusoperaatiolle, jolla kuluvan vuo ikymmenen päätöksille halutaan antaa mahdollisimman todellinen tausta, Ohjelmatyöryhmä puolestaan uunnittelee keinoja, joilla yksityisen urheiluse uran toimintaa voidaan parhaalla mahdollisella tavalla organisaation muiden osien taholta auttaa ja kehittää, Suuri uuntaise na kokeilutoimenpiteenä kirjoitetaan seuratoimintaa auttava»seuran toimintasuunnitelmamuistio», joka sisältää viitteitä seuratoiminnan pitkäjännitteisen uunnittelun perusteista, Se korostaa samalla koko ohjelman pääperiaatetta, monipuolisen toiminnan tarjoamisen tärkeyttä, Muistioon liittyvänä laaditaan seuroj en toimintasuunnittelun avuksi myös tutkimuskaavake, jolla seurat voivat elvittää j äsenkuntansa mielipiteet oman seuransa suh teen, Eräänä tärkeimmi tä ohjelmatoiminnan muodoista toteutetaan kaikissa piireissä seurakäyntisuunnitelma, jonka puitteissa piirien edustajat ovat henkilökohtaisessa yhteydes ä juhlavuoden aikana yli puoleen kaikista SVUL:n seuroista, Tämän toimenpiteen on myös uunniteltu jatkuvan vuosittain, j olloin kunakin vuonna painotetaan jotain järje tölle ajankohtai ta keskeistä asiaa, 28 ' 'r'estetään vuoden aikana useita Ohjelmaryhman t,o,lmesta ~ a J 'a 'oiden aikana keskitytään 1-2 viikkoa k estav l~, tee~ajaksoj 'kj Ehkä kaikkein kauas-, k k s mplln kysymy Slln,, seuratoimmnan es eli 11 ksyllä erilaisen palvelutolkantoisimpana te!~mana ka~ lt: ~:~ti~~ ajatuk e ta, että jokaisen minnan tehostamista seurol SS k n ihmi en on tunnettava,, aan kuuluvan y sltyi e hd II' svull!lalseen se u~ 'ttä hä nell e on tarjottava ma 0 1- kuuluvansa urhelluseura,an: Jla,e.. tol'ml'ntaan Samalla kun palk ' t le elseensa ' suus osallistua a tllvi es 1 m,.. ' ka'selle varataan mahdolh'... ten etta JO 1 velutoimintaa ke Itelaan Sl, t n vastaavaan»liikuntapaket tt n hanen tolvel aa lisuus ~a~~,a yy.. n 'äsenen vastuun tunnetta omaa se~tiin», hsataan my?s yksltyis~.. J letetaan suorittavan kohtuulhraansa kohtaan SIten, etta l~n~n ~ Suunnittelemalla»liikuntanen korvaus saamasta~n pa ve,:s a, ks'a J' a markkinoimalla se, 'k taa Jasenen tolvomu 1, 1 paketti», JO a vas l 'uudessa seuroissa 0 evan hänelle»erikoishintaan» taataan tu eval vain aktiivisia jäseniä, 29

17 Suomen NIM-kisajoukkue Tukholm. vas:lta päävalmentay'a Se'''' Lt lassa h 14~ Setsomassa. 1:'1:'0 tt so a, uoltaya M t lj l. P e 1 aajat Mattt Keinonen V,l' P kk V a tas n e emus sekä...,-., e t- e a n etola J P l.1 ammmen, Jorma Vehmanen P kk L ' ' orm~ e tonen, Juhani., e a etmu Lau. L mnonmaa, Matti Murto v,.... V lkk ' Tt lv.lononen, Harri. k' ' amo no JOU kueenjohtay'a Olli Pulkk h' a Esa P e lt onen, L. anen, zeroja I l'o Nikk 'l E asse... Oksanen ' P ekka Mar;amäki, Lalli Partinen Il 0 K,1:' t ta. turwzssa vas:lta Ylönen, Seppo Lindström H ez'kk R~h ' oskel.a, Jorma Valtonen, Urpo... ' t tt tranta Ja Juh R t 'l S uomt sljotttut MM-k'so' usa neuanneksz 1... N. t a l an asz a. T shekkoslovakian J'älkeen V; 't t. S. euvos 0 ttton, Ruotsin ja. oz o. uomz- Puola 9 1 S. 3 -, 1 S uomi- Itä-Saksa 1-0 S. P -. ' uomz- Ruotsi koslovakia 5-3. ' uomz- uola 4-0 Ja Suomi- Tshek- Koulutusryhmä pyrkii ratkaisemaan erasta seuratoiminnan ke keistä ongelmaa, ohjaaj a- ja koulllllajapulaa. Tehokkaaksi todetun SVUL:n uuden koulutusorganisaalion pohjalta pyritään suunnittelemaan koulutustoimintaa, joka takaa sen, että euratoiminnalla on jatkuvasti käytössään asiantuntevaa j a innostunutta työvoimaa. Samalla koulutusryhmä pyrkii kontrolloimaan koulutustoiminnan tehoa ja tuloksia tutkimuksclb., joka kattaa kaikki tähän m ennessä uusitun koulutussuunnitelman kautta valmistuneet valmentajat. Talousasiat muodostavat useille seuroille kaikkein työläimmän toiminta-alueen. Pitkäjännitteinen talous uunnittelu muodostaa lähtökohdan tulevien vuosien seuratoiminnan tehostamistoimenpiteille. ] äsenpalveluajattelun rinnalla muodoslaa taloustoiminta SVUL-70 ohjelmassa sektorin, jonka puitteissa pyritään j o ensimmäisenä vuonna laatimaan pitkän tähtäyksen suunnitelmia tavoitteena seuratoiminnan taloudellisten edellytysten ratkaiseva parantaminen. Vapaaehtoiseen aatteelliseen j ärjes tötoimintaan perustuva työ on aina ollut maamme urheilutoiminnan perusta. Myös tulevaisuuden kehittyvässä suomalaisessa yhteiskunna a on panos, j onka vapaaehtoinen työvoima peliin panee ratkaiseva urheilutoiminnan kehitystä ajatellen. Millään järjestelmällä ta i toimintatavalla ei pystytä korvaamaan sitä työtä, jonka tekevät urheilun j ärjestötoiminnan piirissä työskentelevät henkilöt. Suomen Valtakunnan Urheiluliiton juhlavu oden erikoisohjelma heijastaa vahvaa uskoa urheilu- ja liikuntatoiminnan tulevaisuuteen ja sen mahdollisuuksiin mutta toisaalta huolta sen kehityksestä. SVUL-70 ohjelma etsii uudenaikai in keinoin järjestötoiminnahe muotoja, jotka palvelevat yhä paremmin ja mielenkiintoisimmin toimintaan osahi tuvaa yksityistä aktiivista svullilaista

18 UDBll etupyörävetoinen IIBli1 UUTUUS Maailman lehdistön valitsema VUODEN AUTO FIAT 128 on edustava perheauto. Teho 55 hv/din Nopeus yli 135 km/t Tilaa viidelle henkilölle. --;;:;;=_-~~g~~~~~~~~~~=- SVUL:N ORGANISAATIO Erikoisliitot 37 I Seurat I Liittokokous Joka 3. vuosi Li ittovaltuusto 88 jäsentä Pi irit 18 I Myynti: AUTONOVO o y ja FIAT-verkosto '1 1, ,-/1 I I 1 Kunniatuomioistuin I--K-OU~I-ut-u-sa-s~ia-t:~v~a-ra-p-u~he~e~n~jo~h~ta~ja~1 1 Yhteysasiat: Varapuheenjohtaja Liittohallitus 14 jäsentä ----;- Talousasiat Puheenjohtaja r Järjestöasiat: Varapuheenjohtaja ~tyessään OSUUSKASSAT NYT OSUUSPANKKEJA Talousvaliokunta SVUL:n Tuki Suomen Urheilusä~~!~.. 1 Töölön Urheilutalosaatlo Urheiluhallien johtokunta Suomen Urheilulehti II 1 Järjestövaliokunta Naisvaliokunta II 1 Koulutusvaliokunta Tieteellinen valiokunta II l1rheilulehden johtokunta II Radio- ja TV-toimikunta I I - Keskustoimisto Pääsihteeri 1- I Talousosasto Talousjohtaja - Järjestöosasto Järjestöpäällikkö Koulutusosasto Koulutuspäällikkö Tiedotusosasto Tiedotuspäällikkö Töölön Urheilutalo SVUl.n urheiluhalllt Suomen Urheiluopisto 33

19 Suomen Ampujainliitto SE 1969 Osmo Ala-Honkola, Satakunnan Ampujat ME 1963 August Hollenstein, Sveitsi Oslo Vapaakivääri 40 laukausta polvelta SM 1969 Rainer Rosenqvist, Ylä-Vuoksen Ampujat SE 1956 Vilho Ylönen, Tikkakosken Ampujat ME 1969 Valentin Kornev, USSR, Pilsen Puheenjohtaja OUo nirisku Liitto on perustettu 1919, liittynyt SVUL:oon 1962, kuuluu vuodesta 1922 kansainväliseen liittoon Union International de Tir (UIT) ja vuodesta 1962 kansainväliseen haulikkoammunnan liittoon Federation Internationale de Tir aux Armes Sportives de Chasse (F.I.T.A.S.C.) ja on jäsenenä pohjoismaisessa liitossa ordisk Skytteunion (NSU), vuonna 1970 seuroja 199, jäseniä miestä, 502 naista, poikaa, 96 tyttöä, yhteensä Liiton kunniapuheenjohtaja: Hugo Viktor Ö s t e r m a n Liiton puheenjohtaja: Otto Yli r i s k u Liiton toiminnanjohtaja: Rene MESTARIT JA E NÄTYKSET Vapaakivääri 3 X 40 laukausta No r d q ui s t SM 1969 Osmo Ala-Honkola, Satakunnan Ampujat 1146 SE 1964 Esa K ervinen, Joensuun Ampujat ME 1968 Gary Anderson, USA Mexico City 1157 SM joukkue 1969 Satakunnan Ampujat (3 amp.) 3357 SE joukkue 1962 Keski-Suomen Ampujat (3 amp.) 3384 ME joukkue 1966 USA, Wiesbaden (4 amp.) 4602 Vapaakivääri 40 laukausta pystystä SM 1969 Osmo Ala-Honkola, Satakunnan Ampujat pisto Vapaakivääri 40 laukausta makuulta SM 1969 Eero Kekkonen, Mikkelin Ampujat SE 1956 Vilho Ylönen, Tikkakosken Ampujat 1964 Esa K ervinen, Joensuun Ampujat ME 1966 Kurt Johansson, Ruotsi, Wiesbaden 1966 Magne Landrö, Torja, Wiesbaden 1968 Valentin Kornev, N-liitto, M exico City 1968 Erwin Vogt, Sveitsi, Mexico City Vapaakivääri 3 X 20 laukausta SM (ei mestaruuskilp.ohjelmassa) SE 1969 Jaakko Minkkinen, Ylä-Vuoksen Ampujat 582 Sotilaskivääri 3 X 20 laukausta SM 1969 Veli Viertola, Satakunnan Ampujat SE 1969 Jaakko Minkkinen, Ylä-Vuoksen Ampujat ME 1966 L. Lustberg, -liitto, Wiesbaden SM joukkue 1969 Joensuun Ampujat. (3 amp.) SE joukkue 1969 Ylä-Vuoksen AmpUJat (3 amp.) ME joukkue 1966 N-lii tto, Wiesbaden (4 amp.) Sotilaskivääri 3 X 10 laukausta SM (ei SM- kilpailujen ohjelmassa). SE 1965 Antti Tyrväinen, Tikkakosken AmpuJat Pienoiskivääri 3 X 40 laukausta SM 1969 Esa Kervinen, Joensuun Ampujat SE 1969 Esa Kervinen, Joensuun Ampujat ME 1969 Oleg Lapkin, N-liitto, Pilsen SM joukkue 1969 Joensuun Ampujat (3 amp.) SE joukkue 1969 Joensuun Ampujat (3 amp.) ME joukkue 1969 N-liitto, Pilsen (4 amp. )

20 Pienoiskivääri 40 laukausta pystystä SM 1969 Aarne Elomaa, Kajaanin Ampujat SE 1960 Pauli A. J anhonen, Keski-Suomen Ampujat 1969 Seppo Hakala, Tikkakosken Ampujat 1969 Esa K ervinen, Joensuun Ampujat 1969 Aarne Elomaa, Kajaanin Ampujat ME 1969 Oleg Lapkin, N-liitto, Pilsen ME joukkue 1969 N-liitto, Pilsen (4 amp.) Pienoiskivääri 40 laukausta polvelta SM 1969 Esa Kervinen, Joensuun Ampujat 39~ SE 1969 Esa K ervinen, Joensuun Ampujat 392 ME 1968 Bernd Klingner, Länsi-Saksa, Mexico City' 396 ME joukkue 1969 N-liitto, Pilsen (4 amp.) 1557 Pienoiskivään 3 X 20 laukausta SM (ei mestaruuskilpailujen ohjelmassa) SE 1960 Vilho Ylönen, Tikkakosken Ampujat Standard-pienoiskivääri 3 X 20 laukausta SM 1969 Esa Kervinen, Joensuun Ampujat SE 1969 Simo Morri, Poliisien Ampumaseura ME 1965 A. Gerasimenok, N-liitto, Bukarest SM joukkue 1969 Joensuun Ampujat (3 amp.) SE joukkue 1969 Joensuun Ampujat ME joukkue liitto, Bukarest (4 amp.) Pienoiskivääri 60 laukausta makuulta SM 1969 Esa K ervinen, Joensuun Ampujat SE 1967 Simo Morri, Poliisien Ampumaseura ME 1966 David Boyd, USA, Wiesbaden 1967 A. Mayer, Kanada, Winnipeg 1968 Jan Kurka, T-slovakia, Mexico City 1968 L. Hammerl, Unkari, Mexico City SM joukkue 1969 Joensuun Ampujat (3 amp.) SE joukkue 1969 Joensuun Ampujat (3 amp.) ME joukkue 1967 USA, Winnipeg (4' amp.) Ilmakivääri 40 laukausta py stystä. SM 1969 Juhani Laakso, Haminan Amp~ma se ura SE 1969 Esa Kervinen, Joensuun Ampujat ME 1968 F. Panitz, Länsi-Saksa, Wiesbaden pis to SM joukkue 1969 Haminan Ampumaseura (3 amp.) 1117 SE joukkue 1969 Haminan Ampumaseura (3 amp.) 1117 ME joukkue 1967 Japani, Tokio (4 amp.) 1432 Vapaapistooli 60 laukausta SM 1969 Immo Huhtinen, Suomen Metsästysyhdistys 555 SE 1968 Seppo Saarenpää, K eski-suomen Ampujat 564 ME 1955 A. Jasinsky, Neuvostoliitto, Bukarest 566 SM joukkue 1969 Suomen M etsästysyhd. (3 amp.) 1629 SE joukkue 1964 Suomen Metsästysyhd. (3 amp.) 1647 ME joukkue liitto, Bukarest (4 amp.) 2224 Isopistooli laukausta SM 1969 Seppo Mäkinen, Turun Seudun Ampujat SE 1968 Väinö Markkanen, Ylä-Vuoksen Ampujat 1969 Seppo Mäkinen, Turun Seudun Ampujat ME 1963 T. D. Smith, USA, Sao Paolo SM joukkue 1969 Suomen Metsästysyh? SE joukkue 1968 Hgin Varusk. AmpuJat ME joukkue liitto, Kairo (3 amp.) 1738 (3 amp.) 1749 (4 amp.) 2349 Isopistooli 30 laukausta koulu SM 1969 Erkki Ström, Ylä-Vuoksen Ampujat 291 SE 1966 Väinö Markkanen, Ylä-Vuoksen Ampujat Seppo Saarenpää, Keski-Suomen Ampujat 296 Isopistooli 30 laukausta kuvio SM 1969 Seppo Mäkinen, Turun Seudun Ampujat SE 1959 Toivo Antikainen, Kuopion Ampuma ja Mets.seura 1967 T erho Mäntynen, Joensuun Ampujat Pienoispistooli laukausta SM 1969 Seppo Mäkinen, Turun Seudun Ampu~at SE 1969 Seppo Mäkinen, Turun Seudun AmpUjat SM joukkue 1969 Suomen Metsästysyhd. (3 amp.) SE joukkue 1968 Turun Seudun Ampujat (3 amp.) Pienoispistooli 30 lauk ~ us ta koulu SM 1969 Matti Patteri, Suomen M etsästysyhdistys SE 1969 Seppo Mäkinen, Turun Seudun Ampujat pisto 37

SVA-Ruuti 2009. Aitovuori, Tampere 10. - 12.07.2009. Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45

SVA-Ruuti 2009. Aitovuori, Tampere 10. - 12.07.2009. Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45 Aitovuori, Tampere 10. - 20:05:56 Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45 1. Lauri Lauste SA 97 97 97 98 98 98 585 2. Jari Lehtinen P-HA 97 93 98 99 98 97 582 3. Ilkka Ratamo SaSA 97 98 95 96 96 94 576 4.

Lisätiedot

SVA:n MESTARUUSKILPAILUT, 300m

SVA:n MESTARUUSKILPAILUT, 300m HOLLOLA, HÄLVÄLÄ 22. - 23.05.2015 10:51:05 300m Kivääri 30 ls, makuu, sarja N45 1. Hanna-Kaisa Nieminen LeA 94 98 97 289 300m Kivääri 30 ls, makuu, sarja M45 1. Tero Lahti HAS 99 97 97 293 300m Kivääri

Lisätiedot

SVA mestaruuskilpailut, pistoolilajit

SVA mestaruuskilpailut, pistoolilajit Tampere 15. - 17.06.2012 16:43:24 Vapaapistooli, sarja N45 1. Helena Peltoniemi IU 74 91 83 85 333 Vapaapistooli, sarja N60 1. Leila Semi HVA 76 78 77 74 305 Vapaapistooli, sarja N65 1. Sirkka Ylistö MuurY

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruus 2012

Hämeen aluemestaruus 2012 Aitovuori, Tampere 07. - 11.09.2012 14:24:07 Vapaapistooli, sarja Y 1. Ari Huhtamäki P-HA 94 86 84 90 90 95 539 2. Jussi Saari P-HA 90 88 89 89 86 85 527 3. Petri Viljanen K-64 88 92 81 77 87 81 506 4.

Lisätiedot

LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT. Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015

LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT. Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015 LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015 VASTANNEET LAJILIITOT KESÄLAJIT TALVILAJIT PALLOILULAJIT Ampumaurheiluliitto (Kivääri,

Lisätiedot

XXXXI AVOIMET LUHANGAN KISAT 10-12.7.2015

XXXXI AVOIMET LUHANGAN KISAT 10-12.7.2015 Pienoiskivääri lauantai.7.05 klo 9:00 alkaen Kaikkia ampujia pyydetään tulemaan radalle klo 0:0 mennessä. Makuu Asento 4 M 50 Juha Haavisto KuusA x x 5 M Ville Nokipii P-HA x x 6 M 60 Ensio Miikkulainen

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

LOUNAIS-SUOMEN ALUEMESTARUUSKILPAILU

LOUNAIS-SUOMEN ALUEMESTARUUSKILPAILU SaSA:n rata Halikko, Hevonpää 01. - 02.09.2012 0:00:24 25m Olympiapistooli, sarja Y 1. Veli-Matti Torikka SäSA 89 93 83 265 94 93 89 276 541 2. Olli Söderlund RSA 92 93 75 260 91 88 84 263 523 3. Juha

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

Kaakkois-suomen Aluemestaruuskilpailu 2013

Kaakkois-suomen Aluemestaruuskilpailu 2013 Kouvola, Utti, Tyrrin ampumakeskus 31.08-01.09.2013 12:54:25 25m Isopistooli, sarja Y 24 1. Otto Suuronen MA 85 88 83 256 90 88 91 269 525 25m Isopistooli, sarja Y 1. Kari Eskola KuusA 94 97 96 287 95

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 21.-22.1.1961, Sodankylä ja Tainionkoski 1. Tom Rutqvist Kouvolan Painijat 2. Veli Haarala Ylivieskan Kuula 3. Taisto Aikio Lapin Veikot 1. Väinö Rantala Lapuan Virkiä

Lisätiedot

SVA:N MESTARUUSKILPAILUT, 300 m, lajit HOLLOLA, HÄLVÄLÄ 19.05.2006

SVA:N MESTARUUSKILPAILUT, 300 m, lajit HOLLOLA, HÄLVÄLÄ 19.05.2006 SVA:N MESTARUUSKILPAILUT, 300 m, lajit HOLLOLA, HÄLVÄLÄ 19.05.2006 300 m Kivääri 30 ls, makuu, sarja Y45 1. Keijo Minkkinen TiA 97 98 98 293 2. Aarne Markko TiA 97 97 95 289 3. Jari Lehtinen KSA 93 96

Lisätiedot

Liikkuvan maalin SM-kilpailut Jurvassa 24. ja 25.1.2015. Sija Nimi Seura Hitaat Nopeat Yhteensä SK

Liikkuvan maalin SM-kilpailut Jurvassa 24. ja 25.1.2015. Sija Nimi Seura Hitaat Nopeat Yhteensä SK Normaalijuoksut Liikkuvan maalin SM-kilpailut Jurvassa 24. ja 25.1.2015 Liikkuva maali 10m normaalijuoksut Sarja M50 Sija Nimi Seura Hitaat Nopeat Yhteensä SK 1 Pyyhtiä Jarmo K-64 184 176 360 2 Jetsonen

Lisätiedot

SM 300, IKÄKAUSISARJAT

SM 300, IKÄKAUSISARJAT HOLLOLA, HÄLVÄLÄ 12. - 21:17:42 300m Kivääri 30 ls, makuu, sarja M50 1. Matti Viljakainen SäSA 98 99 99 296 2. Tapio Kajan KAMS 99 97 98 294 3. Jukka Nieminen LeA 93 100 98 291 12x 4. Jari Lehtinen KSA

Lisätiedot

Lounais-Suomen aluemestaruuskilpailu 2011

Lounais-Suomen aluemestaruuskilpailu 2011 Säkylä 03. - 04.09.2011 19:30:55 25m Pienoispistooli 20 ls, sarja 12T 1. Tuomas Lammintausta KaA 91 97 188 188 2. Casper Corell KaA 90 86 176 176 25m Pienoispistooli 10 ls, sarja N 1. Ritva Lapinniemi

Lisätiedot

POLIISIN AMPUMAMESTARUUSKILPAILUT 2012

POLIISIN AMPUMAMESTARUUSKILPAILUT 2012 Turku - Salo 07. - 10m Ilmakivääri 60 ls, sarja Y 1. Jari Kallio SAT PL 97 97 97 98 98 96 583 2. Joni Röman HKI PL 94 98 98 97 98 95 580 3. Tapio Kajan P-S PL 92 98 94 93 96 94 567 4. Lasse Voutilainen

Lisätiedot

UAY:n KESÄMESTARUUSKILPAILUT 2015

UAY:n KESÄMESTARUUSKILPAILUT 2015 HOLLOLA, HÄLVÄLÄ 15. - 18.06.2015 18:36:26 Aikataulu 16.06. tiistai 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 50m Kivääri makuu SML-Hirvi 25m Pienoispistooli 50m Kivääri 3x20 ls Palvelupistooli Palvelukivääri

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN AM-KILPAILUT 8. - 9.9.2007 / HYVINKÄÄ

ETELÄ-SUOMEN AM-KILPAILUT 8. - 9.9.2007 / HYVINKÄÄ ETELÄ-SUOMEN AM-KILPAILUT 8. - 9.9.2007 / HYVINKÄÄ TULOKSET - KIVÄÄRI 50m Kivääri 20 ls, makuu sarja 12T: 1) Sebastian Långström KSF 189, 2) Jens Rudnäs RS 189, 3) Niklas Nyman KSF 186, 4) Karolina Ekholm

Lisätiedot

Hämeen Aluemestaruuskilpailut ruutiaseilla (p, pk)

Hämeen Aluemestaruuskilpailut ruutiaseilla (p, pk) 19:37:16 Hämeen Aluemestaruuskilpailut ruutiaseilla (p, pk) TUA:n Ruskeakiven ampumarata, Akaa 30. - 25m Isopistooli, sarja Y 1. Ari Meinander LAS 98 90 97 285 97 93 97 287 572 2. Marko Inovaara HlAS 94

Lisätiedot

L-S aluemestaruuskilpailut, 20-vuotisjuhlakisat

L-S aluemestaruuskilpailut, 20-vuotisjuhlakisat SaSA:n rata, Halikko, Hevonpää 04. - 06.09.2015 19:48:13 25m Olympiapistooli, sarja M 1. Olli Söderlund RSA 98 91 85 274 88 91 80 259 533 2. Hannes Frigård SA 96 93 82 271 92 86 82 260 531 3. Simo Saarenmaa

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

Suomen veteraaniampujien mestaruuskilpailut Jurvassa 11.-12.1.2014. Liikkuva maali 10m Normaalijuoksut

Suomen veteraaniampujien mestaruuskilpailut Jurvassa 11.-12.1.2014. Liikkuva maali 10m Normaalijuoksut Suomen veteraaniampujien mestaruuskilpailut Jurvassa 11.-12.1.2014 Liikkuva maali 10m Normaalijuoksut Sarja N50 1) Sirkka Savukari ESA 157+153 310 2) Tiina Aalto SMY 170+138 308 Sarja N70 1) Kaija Häyrinen

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg 1. Marko Pollari YKK Miehet yleinen YKK yleinen 2. 10723 2. Esko Naukkarinen IPK Miehet yleinen IPK yleinen 1. 10089 3. Pekka Korhonen YKK Miehet yleinen YKK yleinen

Lisätiedot

Kouvolan VETREÄT VETERAANIT toivottavat lämmintä kesää kaikille!

Kouvolan VETREÄT VETERAANIT toivottavat lämmintä kesää kaikille! Kouvolan VETREÄT VETERAANIT Hyvät veteraani siskot ja -veljet Meillä on nyt oma napakat-palsta, johon voitte kirjoittaa mieleen tulevia toiveita ja ehdotuksia toimintaamme. Kirjoitukset voi jättää Rauskille.

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15)

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) 1991 Siilinjärvi/Tarinaharju Hcp, 36 reikää 1. Seppo Jolkkonen Porvoo 2. Mikko Juntunen Kuopio 3. Arto Teronen Helsinki 1992 Nokia River Golf 1. Mikko

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

Liikkuva maali Ikämiesten SM-kilpailu 15.-16.8.2015 Kuopio

Liikkuva maali Ikämiesten SM-kilpailu 15.-16.8.2015 Kuopio Liikkuva maali Ikämiesten SM-kilpailu Tuloksia Päivitetty: 15.8.2015 17:25:31 50 m normaalijuoksut hitaat nopeat loppu M50 1 Matti Suoranta K-64 193 180 373 0 2 Markku Jetsonen KAMS 191 180 371 0 3 Juha

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 39 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Suominen Hannu Kankaanpään Seudun RT Y 192 94 98 6 6 8 2 Meurasalo

Lisätiedot

50m kiväärin SM-kilpailu Y ja N sarjat 2013

50m kiväärin SM-kilpailu Y ja N sarjat 2013 Mikkeli Kyrönpellon ampumarata 10. - 22:07:12 50m Kivääri 60 ls, makuu, sarja Y 1. Juho Kurki KaA 99 99 99 100 99 100 596 2. Tommi Tella JA 99 99 99 100 100 98 595 3. Teemu Mesiäinen KuusA 100 98 99 100

Lisätiedot

24.8.2011. Jurvan Rotaryklubi. Säläishallilla

24.8.2011. Jurvan Rotaryklubi. Säläishallilla 24.8.2011 Jurvan Rotaryklubi Säläishallilla YHTEIS Klubin sija Klubin tulos 1 Jurva 32,00 2 Kurikka 25,00 3 Jalasjärvi 23,00 4 Kauhajoki 17,00 5 Ilmajoki 16,00 6 Aro 13,00 sija nimi Saapas Tikka Rengas

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

METSÄSTYSAMMUNTOJEN ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINMESTARUUSKILPAILUT JA SML:N KYMEN PIIRIN LOPPUKATSASTUKSET JOUTSENOSSA 5.7.2015

METSÄSTYSAMMUNTOJEN ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINMESTARUUSKILPAILUT JA SML:N KYMEN PIIRIN LOPPUKATSASTUKSET JOUTSENOSSA 5.7.2015 METSÄSTYSHAULIKKO SIJ A MIEHET Alkuk Finaal i TULOS 1 Roiha Matti Särkisalmen Seudun Metsästysyhdistys 23 24 47 2 Suuronen Janne Kympin Kyttääjät 23 22 45 3 Korpi Kai Oravalan Metsästäjät 22 22 44 4 Pitkänen

Lisätiedot

SIJA NIMI NRO SEURA JOUKKUE PISTEET

SIJA NIMI NRO SEURA JOUKKUE PISTEET Miehet 1 Etelä-Aho Teemu 265 Lakeuden Urheilukalastajat 3265 2 Niittymaa Ari 52 Viialan perhokalastajat x 3030 3 Ollikainen Juha-Pekka 35 Mikkelin Kalamiehet Mi1 2970 4 Kervinen Esa 169 Iisalmen pilkkijät

Lisätiedot

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset 1(5) SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset Rullaluistelu 300m, miehet 1)Tommi Lahti If Femman 50,7 1) Jukka Korpi Kristiinan Urheilijat 31,2 1) Urmas Leirost Lahden

Lisätiedot

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 1. Reino Salimäki Kuortaneen Kunto 2. Veikko Järvelä TUL / Haukiputaan Heitto 3. Kaarlo Nykänen TUL / Koiton Riento 1. Raimo Taskinen TUL / Kemin Into 2. Jorma Virolainen

Lisätiedot

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi Kauno Kyhälä Sakari Ukonmaanaho Kari Kuoppamaa Reijo Puurunen Jorma Halonen Petri Pitkänen Ari Grönstrand Risto Ruostetsaari Risto Pekkala

Lisätiedot

Liikkuvanmaalin 10 m putoavan taulun Suomen Veteraaniampujien Mestaruuskilpailut 2015, Pitkäjärvi, Kangasala, sunnuntai 12.4.2015

Liikkuvanmaalin 10 m putoavan taulun Suomen Veteraaniampujien Mestaruuskilpailut 2015, Pitkäjärvi, Kangasala, sunnuntai 12.4.2015 Liikkuvanmaalin 0 m putoavan taulun Suomen Veteraaniampujien Mestaruuskilpailut 05, Pitkäjärvi, Kangasala, sunnuntai..05 TULOKSET N70 M80 M5 M50 M55 M60 M65 M70 N50. Kaija Häyrinen, KAMS. Tiina Aalto,

Lisätiedot

Pistoolilajien SM-kilpailut 23. 25.7.2010 TULOKSET

Pistoolilajien SM-kilpailut 23. 25.7.2010 TULOKSET 25m ja 50m pistoolilajien SM-kilpailut 2010 * tulokset Pistoolilajien SM-kilpailut 23. 25.7.2010 TULOKSET Lajit: 25m olympiapistooli 50m pistooli 25m vakiopistooli 25m pienoispistooli 25m urheilupistooli

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät 51 kg 67 kg 1. Antti Juntumaa Oulun Tarmo 1. Rainer Tapio Rovaniemen Reipas 2. Jukka Arola Otanmäen Työv.Urh. 2. Kalevi

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Meurasalo Antti Pohjois-Savon RT Y 193 98 95 4 10 5 2 Tiihonen Tommi

Lisätiedot

SM-kilpailut Putoavat taulut 25. 26.1.2014 Kangasala

SM-kilpailut Putoavat taulut 25. 26.1.2014 Kangasala Yleinen 1. Saviahde Vesa PHA 2. Hyvärinen Niklas RS 3. Heikkilä Sami K-64 3. Holmberg Krister RS 5. Heikkilä Tomi-Pekka K-64 6. Jetsonen Markku KAMS 7. Koskela Tarmo BSPA 8. Holmberg Henrik RS 9. Suoknuuti

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TKEK = Työväen Kala- ja Eräkerho Kirkkonummi = Kirkkonummen Kala- ja Metsämiehet H-linna = Hämeenlinnan Kala ja Erä ry TEM = Tesoman Erämiehet ry TULOKSET

Lisätiedot

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta 13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta kärpässarja 1. Alvar Vihersalo Popinniemen Ponnistus 2. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 3. Tapio Parkkinen Seinäjoen Sisu kärpässarja 1.

Lisätiedot

RHY:n kilpailu - Tuloskooste 31.01.2016

RHY:n kilpailu - Tuloskooste 31.01.2016 RHY:n kilpailu JUUKA, 15.03.2014 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle 50v Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 101 Petrovaaran Metsästysseura 288 (24:09) 244 (-5m/-23m)

Lisätiedot

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 2. Yrjö Leppänen Heinolan Isku 3. Tapio Nurmi Vaasan Voima-Veikot 1. Ilmari Maunula Nurmon Jymy 2. Pekka Alanen

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

RESL SM-ampumakilpailu

RESL SM-ampumakilpailu 22.08.2011 16:01:35 50m pienoiskivääri 60 ls makuu joukkueet, sarja H 1. Etelä-Häme 2 1759 Alik Pekka Saari 588, Rva Hanna-Kaija Nieminen 586, Pion Jani Kortteissto 585 2. Etelä-Pohjanmaa 1748 Hra Jaakko

Lisätiedot

L-S AMkisat ilmapistooli ja -kivääri 2011

L-S AMkisat ilmapistooli ja -kivääri 2011 Turku 05. - 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Hanna Pitkänen KaA 99 98 98 99 394 28x 2. Elin Liewendahl ÅSSF 99 96 99 100 394 25x 3. Jenni Leppänen V-SA 94 97 97 97 385 4. Hanna Nivus KaA 94 97 96 97 384

Lisätiedot

Suomen Valtakunnan Urheiluliiton VUOSIKIRJA 1967. ja SVUL:n VUOSIKERTOMUS 1966 VEIKATEN VOITAT

Suomen Valtakunnan Urheiluliiton VUOSIKIRJA 1967. ja SVUL:n VUOSIKERTOMUS 1966 VEIKATEN VOITAT Suomen Valtakunnan Urheiluliiton VUOSIKIRJA 1967 ja SVUL:n VUOSIKERTOMUS 1966 VEIKATEN VOITAT Helsinki 1967 - SANOMAPAlNO Akseli Kas kela: Koulutustyö menestymisen ehto Siellä kootaan nuoret urheilun pariin

Lisätiedot

Tulokset viesti SKAL ja Taksiliiton mestaruusviesti

Tulokset viesti SKAL ja Taksiliiton mestaruusviesti SKAL ja Taksiliiton mestaruusviesti Kauhajoella 22.3.2015 T U L O K S E T Kauhajoen Karhu *Kilpailun sarjat: *M150 ; M1501 ; M1502 ; M1503 ; M151 ; M1511 ;

Lisätiedot

TSA:N SEURAENNÄTYKSET

TSA:N SEURAENNÄTYKSET TSA:N SEURAENNÄTYKSET KIVÄÄRILAJIT (laji, sarja, ampuja, ennätys, vuosi) Vapaakivääri 300 m. 3x40 ls Y Heikki Ranne 1154 (2000) 60 ls makuu Y Heikki Ranne 596 (1989) joukkue Y (Kärppälä, Ranne, Sjöberg)

Lisätiedot

Veteraanien SM-Ampumahiihdot, Pikamatkat 21.2.2015 Järj: Seinäjoen HS

Veteraanien SM-Ampumahiihdot, Pikamatkat 21.2.2015 Järj: Seinäjoen HS Veteraanien SM-Ampumahiihdot, Pikamatkat 21.2.2015 Järj: Seinäjoen HS 18.02.15 22.33.53 Sarja N35 (5,0 km) 1 11.01.00 2 11.01.30 3 11.02.00 Anu Junnila Oulun Hiihtoseura 4 11.02.30 Anna-Liisa Häkkinen

Lisätiedot

50m pist. Y. 50m pistoolin Y-sarjan Rankingkilpailu 2009

50m pist. Y. 50m pistoolin Y-sarjan Rankingkilpailu 2009 50m pist. Y 50m pistoolin Y-sarjan Rankingkilpailu 2009 Tomi Harju 10 19 10 39 Kirsi Kaaro 8 2 4 14 Jyrki Turja 8 6 14 Jorma Jäntti 12 12 Kalle Mykkänen 8 8 Juha Valjus 8 8 Kalle Wegelius 6 1 7 Juhani

Lisätiedot

HÄMEEN ALUEMESTARUUSKILPAILUT, IA

HÄMEEN ALUEMESTARUUSKILPAILUT, IA LAS TOIMINTAKESKUS, Vanhatie 22, Lahti 07. - 08.02.2015 10:23:52 10m Ilmakivääri 60 ls, sarja M 1. Teemu Lipponen NoSA 97 94 95 98 95 97 576 2. Niklas Mäkelä NoSA 96 98 98 95 93 95 575 3. Antti Raittinen

Lisätiedot

TYRNÄVÄN RESERVILÄISET RY

TYRNÄVÄN RESERVILÄISET RY TYRNÄVÄN RESERVILÄISET RY ESKON MALJA KILPAILUT 4.5. 2013 HIUKKAVAARAN AMPUMA- RADALLA Reserviläiskivääri 10 laukausta maaten, matka 150 m/ 2 min Stang 20 ls / 30 s TULOKSET: Sijoitus Nimi Yhdistys Sarja

Lisätiedot

Lajit / sarjat /vammaluokat Y N Y20 N20 N50 Y50-70. R1 10m ilmakivääri, pysty SH1 60 60. R2 10m ilmakivääri, pysty SH1 40 40 40 40

Lajit / sarjat /vammaluokat Y N Y20 N20 N50 Y50-70. R1 10m ilmakivääri, pysty SH1 60 60. R2 10m ilmakivääri, pysty SH1 40 40 40 40 MUUTOKSET KILPAILUTOIMINNAN YLEISSÄÄNTÖIHIN JA OHJEISIIN KY/2005 Sääntömuutokset, jotka on hyväksytty liittovaltuuston kokouksessa 19.4.2008 kilpailutoiminnan yleissäännöt ja ohjeet (KY/2005) Lisätään

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

HIRVI. SML hirvi (4+6 laukausta 100m) Yleinen, naiset, nuoret, ikämiehet, tervaskannot

HIRVI. SML hirvi (4+6 laukausta 100m) Yleinen, naiset, nuoret, ikämiehet, tervaskannot HIRVI SML hirvi (4+6 laukausta 100m) Yleinen, naiset, nuoret, ikämiehet, tervaskannot Hirvi kokonaistilanne TYPE sarja seura paras_hirvi Sum of paras_hirvi Mikko Salonen yl. NUMM. EM 82 82 Jouko Rasehorn

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot

1921-1959 Urho Saariaho Suomen mestaruus Seiväs 370 28-29.7.1934 Tampere Jukka Huovinen SM-hopeaa Kalevan kisat 110m aj. 15,7 10-11.8.

1921-1959 Urho Saariaho Suomen mestaruus Seiväs 370 28-29.7.1934 Tampere Jukka Huovinen SM-hopeaa Kalevan kisat 110m aj. 15,7 10-11.8. 3.11.2010 Lopullinen Raahen Vesan SM-mitalistit 1921-1999 Koonnut Eero Ukonaho 1921-1959 Urho Saariaho Suomen mestaruus Seiväs 370 28-29.7.1934 Tampere Jukka Huovinen SM-hopeaa Kalevan kisat 110m aj. 15,7

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

10m Ilmakivääri 60 ls sarja Y. 10m Ilmakivääri 40 ls sarja Y50. 10m Ilmakivääri 40 ls sarja N. 10m Ilmakivääri 40 ls sarja H

10m Ilmakivääri 60 ls sarja Y. 10m Ilmakivääri 40 ls sarja Y50. 10m Ilmakivääri 40 ls sarja N. 10m Ilmakivääri 40 ls sarja H 10m Ilmakivääri 60 ls sarja Y 10m Ilmakivääri 40 ls sarja Y50 1. Matti Gröger 1. Jari Kallio Kokemäki 97 94 97 98 96 97 579 2. Joni Röman HKI 95 95 94 97 96 99 576 3. Lasse Voutilainen LP/Joensuu 94 96

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

54 kg 71 kg 1. Paavo Roininen Kokkolan Jymy 1. Mauri Backman Hämeenlinnan Kisa 2. Pauli Kemppainen Kemin Into 2. Pentti Söderlund Turun Jyry

54 kg 71 kg 1. Paavo Roininen Kokkolan Jymy 1. Mauri Backman Hämeenlinnan Kisa 2. Pauli Kemppainen Kemin Into 2. Pentti Söderlund Turun Jyry TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 23. 24.1.1960 FORSSASSA: 51 kg, 57 kg, 63.5 kg, 71 kg, 81 kg/forssan Alku KEMISSÄ: 54 kg, 60 kg, 67 kg, 75 kg, + 81 kg/kemin Into 1. Pentti Saviaro Kemin Into 1. Mauri Ruonala

Lisätiedot

1 9 Lappi Arttu Puijon Hiihtoseura 66,0 64,8 18,5 19,0 18,5 19,0 19,0 56,5 121,3 64,0 60,0 18,5 18,5 18,5 19,0 19,0 56,0 116,0 237,3

1 9 Lappi Arttu Puijon Hiihtoseura 66,0 64,8 18,5 19,0 18,5 19,0 19,0 56,5 121,3 64,0 60,0 18,5 18,5 18,5 19,0 19,0 56,0 116,0 237,3 Pienmäen SM-kilpailu Tekn.asiantjaSeppo Hiltunen K 64 Arv.tuomari Esko Venäläinen JHS ry Tuomarit - C - Pekka Heikkinen - E - Pertti Laaksonen Pit.kerroin +/ 2,4 1 9 Lappi Arttu Puijon Hiihtoseura 66,0

Lisätiedot

7 29.01.2015. Määräaikaan 9.1. 2015 klo 15.00 mennessä esityksen palkittavista urheilijoista tekivät seuraavat urheiluseurat tai yksityishenkilöt:

7 29.01.2015. Määräaikaan 9.1. 2015 klo 15.00 mennessä esityksen palkittavista urheilijoista tekivät seuraavat urheiluseurat tai yksityishenkilöt: Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta 7 29.01.2015 LIEKSALAISTEN URHEILIJOIDEN JA URHEILUSEUROJEN PALKITSEMINEN KUVLA 7 Liikuntasihteeri: Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta palkitsee vuosittain kansainvälisesti

Lisätiedot

S E U R A E N N Ä T Y K S E T

S E U R A E N N Ä T Y K S E T S E U R A E N N Ä T Y K S E T Pojat 9 40m 6.20 se, pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 60m 8.86 pe Elmer Vauhkonen 2015 12.8. Iisalmi 100m 14.58 pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 150m 21.76

Lisätiedot

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset Sivu 1 / 6 Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset 100m juoksu M30 +0,5m/s 1) Sami Koivunen Noormarkun Nopsa 12,21 +0,5m/s 1) Juho-Pekka Karjalainen Kunto-Pirkat 11,91 2) Aku Kallio Kosken Kaiku

Lisätiedot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

ALIUPSEERILIITTO RY MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT 26.1.2015

ALIUPSEERILIITTO RY MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT 26.1.2015 ALIUPSEERILIITTO RY MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT 26.1.2015 1. YLEISET SÄÄNNÖT... 2 1.1.MESTARUUSKILPAILUT... 2 1.2. OSALLISTUMISOIKEUS... 2 1.3. KILPAILUAJAN JA PAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN... 2 1.4. MESTARUUSKILPAILUJEN

Lisätiedot

StoraEnso OYJ VIRMUTJOKI 13.6.2015 METSÄSTYSAMMUNNAN KESÄLAJIEN MESTARUUSKILPAILUT

StoraEnso OYJ VIRMUTJOKI 13.6.2015 METSÄSTYSAMMUNNAN KESÄLAJIEN MESTARUUSKILPAILUT StoraEnso OYJ VIRMUTJOKI 13.6.2015 METSÄSTYSAMMUNNAN KESÄLAJIEN MESTARUUSKILPAILUT HAULIKKO TULOKSET SIJA NIMI SEURA ALKU LOPPU YHTEENSÄ SARJA 1 Härkönen Janne PEM 23 21 44 M 2 Korpi Kai E-E 20 23 43 M

Lisätiedot

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 1. Jussi Hakola Vaasan Voima-Veikot 2. Kalervo Jutila Lapuan Virkiä 3. Kaino Laitila Nokian Urheilijat 1. Pentti Koskela Helsingin Paini-Miehet 2. Väinö

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat 1. Niemi-Aro Antti 2. Saari Aapo 3. Kinnari Sirpa 4. Koskinen Eila 5. Lähdesmäki Liisa 6. Niemi Anne 7. Palojoki Ulla 8. Hyvönen Juhani 9. Peltola Asko 10. Saunamäki Raimo 11.

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN PIIRINMESTARUUSHIIHDOT

POHJOIS-KARJALAN PIIRINMESTARUUSHIIHDOT Miehet 12 3x2km (3P) 1. 2 Liperin Hiihtoseura 26.21,4 Osuus 1 Pauli Vuorma 1 7.48,3 Osuus 2 Juuso Varis 1 9.25,7 1 17.14,1 Osuus 3 Väinö Kontkanen 1 9.07,3 1 26.21,4 2. 5 Pyhäselän Urheilijat 31.08,4 Osuus

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat

14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat 14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat 1. Reijo Haaparanta Kauhajoen Karhu 2. Reijo Luokkanen Tampereen Painiseura 3. Jukka-Pekka Tanner Tampereen Painiseura 1. Taisto Halonen Lapin Veikot 2.

Lisätiedot

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 TALVEN 2015 TULOKSIA 1. Kerhon omat kilpailut Sarjakilpailut: Miehet: 1. Tomi Ojanperä 56 pistettä 2. Arto Männistö 50 pistettä 3. Mikko Väänänen 49 pistettä Naiset:

Lisätiedot

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN KUOPION KAUPUNKI MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN Hyväksytty ohjeellisena kaupunginhallituksessa 17.10.2011 Muutokset hyväksytty kaupunginhallituksessa 23.1.2012 Yleiset säännöt:

Lisätiedot

LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2013

LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2013 LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2013 M I E H E T 60 m 7,12 +1,5 Joonas Makkonen -88 2008 hallissa 6,67 Nnamdi Anusim -72 2005 100m 10,46 +1,1 Nnamdi Anusim -72 2007 150 m 17,15-0,3 Joonas Makkonen

Lisätiedot

Kokonaistilanne. Page 1

Kokonaistilanne. Page 1 Jyväskylä Liiton erikoiskilpailu Keuruu Tervaken kilpailu Hutunki Syyskisa Äänekoski Syyskynnöt Jyväskylä Valmet erikoinen Hutunki Talven odotus Jyväskylä Silver open Äänekoski X-Games Keuruu Kaamoskaadot

Lisätiedot

NIMI SARJA LAJI SAAVUTUS esitys/ päätös. Tino Eriksson nuoret pienoisautoilu/tp-10 SM-kulta 170,00. Teuvo Färlin M55 maantiepyöräily SM-kulta 85,00

NIMI SARJA LAJI SAAVUTUS esitys/ päätös. Tino Eriksson nuoret pienoisautoilu/tp-10 SM-kulta 170,00. Teuvo Färlin M55 maantiepyöräily SM-kulta 85,00 Sivistyslautakunta 26.1.2016 VUONNA 2015 MENESTYNEIDEN URHEILIJOIDEN STIPENDIT NIMI SARJA LAJI SAAVUTUS esitys/ päätös Tino Eriksson nuoret pienoisautoilu/tp-10 SM-kulta 170,00 Mäntsälän Moottorikerho

Lisätiedot

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja:

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: LUOKKA M-D Nimi Seura Liitto Tulos (tas) (x) (viim.s.) 1. Karhu Tuula Mättäjät Joensuu 1302 (150) 2. Heinonen Marja Pmma Tampere 1262 (186) 3. Saukkonen Eeva

Lisätiedot

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta Altian Rajamäen Seniorit 28.9.2007 alk ent. Alkon Rajamäen Eläkeläiset/Historiatiedot keränneet Hilkka Rajala/Pentti Lehtovaara 1 Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi-

Lisätiedot

SVA:N 300m MESTARUUSKILPAILUT

SVA:N 300m MESTARUUSKILPAILUT HOLLOLA, HÄLVÄLÄ 31.05-01.06.2013 300m Kivääri 30 ls, makuu, sarja Y45 1. Marko Satokangas MSA 98 97 98 293 2. Jukka Nieminen LeA 94 96 97 287 3. Lasse Voutilainen JA 98 92 95 285 300m Kivääri 30 ls, makuu,

Lisätiedot

Tiia-Liisa Aavisto, synt. 23.1.1995, karate EM 3. joukkueottelu naiset SM 1 ottelu naiset kevyt -60 kg SM 1. kata naiset

Tiia-Liisa Aavisto, synt. 23.1.1995, karate EM 3. joukkueottelu naiset SM 1 ottelu naiset kevyt -60 kg SM 1. kata naiset Vapaa-ajan lautakunta 46 18.12.2013 Liikuntatoimen stipendit vuodelta 2013 687/12.01.06/2013 Vapaa-ajan lautakunta 46 Valmistelija: vapaa-aikatoimenjohtaja Seppo Virta, puh. 014 2675 720 Laukaan kunta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot