TEUVAN LUKIO OPINTO-OPAS. kahden tutkinnon suorittaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEUVAN LUKIO OPINTO-OPAS. kahden tutkinnon suorittaminen"

Transkriptio

1 TEUVAN LUKIO Te OPINTO-OPAS kahden tutkinnon suorittaminen 4 5

2 y h t e y s t i e d o t Teuvan lukion Kivislahti Veijo vs.rehtori Teuvan lukion Kivistö Jaana toimistosihteeri opinto-ohjaaja Ainikkamäki Arto englanti Lähdesmäki, Anna-Maija matematiikka, Eno, Kaarlo lyhyt ruotsi Soini, Terttu terveystieto Talja, Jaana äidinkieli Koivu, Outi

3 k a k s i t u t k i n t o a r i n n a k k a i n 2Olet nyt aloittanut suorittamaan ammatillisen perustutkinnon ja yotutkinnon rinnakkain. Tätä kaksoistutkintoa voit suorittaa Suupohjan Ammatti-instituutin eri oppilaitoksissa sekä lukio-opinnot yhteistyössä Teuvan lukion kanssa. Ammatillista tutkintoa opiskellessasi suoritat osan perustutkintoon kuuluvista opinnoista lukiossa ja voit osallistua ylioppilastutkinnon kokeisiin. Suoritettuasi ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilaskirjoitukset hyväksytysti, olet ylioppilas. Saat ammatillisen perustutkintotodistuksen sekä ylioppilastodistuksen. osan ammatillisista opinnoista lukioopintoihin. Kahden tutkinnon suorittaminen parantaa jatko-opintomahdollisuuksia. Jatkoopintoihin esim. ammattikorkeakoulussa saat erittäin hyvän pohjan, koska osaat jo ammatin perusasiat ja sen lisäksi osaat lukiotasoisesti jo äidinkieltä, englanti, ruotsia sekä matematiikkaa. Työelämässä on myös suurta hyötyä näistä. Kahden tutkinnon suorittaminen on haasteellinen tehtävä. Opintojen onnistumisen kannalta on tärkeätä, että opiskeltavissa lukioaineissa on riittävän hyvät perustaidot (arvosana vähintään 7). Opiskelutahti on melko tiivis ja sinun on tehtävä töitä heti alusta asti. Jos haluat vielä saada lukion päättötodistuksen, sinun on suoritettava kaikki puuttuvat lukion pakolliset kurssit (47-51) ja vähintään 10 syventävää lukiokurssia. Yhteensä pitää olla suoritettuna 75 kurssia. Saat hyväksi luettaviksi 3

4 l u k i o o p i n n o t 2Ammatillinen perustutkinto (120ov) on kolmivuotinen. Lukio-opinnot jakautuvat mahdollisimman tasaisesti tälle ajalle. Teuvan lukio pitää rekisteriä opintosuorituksista ja antaa opintojen kuluessa jaksotodistuksia opintojen etenemisestä. Lukio-opintojen päättyessä saat todistuksen suoritetuista lukio-opinnoista. Lukio-opinnot sisältävät ylioppilaskirjoitusaineita: äidinkieli, englanti, ruotsi, matematiikka ja terveystieto. Nuorille annettavat lukio-opinnot jaetaan kolmeen osaan: pakollisiin, syventäviin ja soveltaviin kursseihin. Syventävät kurssit ovat pääasiassa pakollisiin kursseihin välittömästi liittyviä jatkokursseja. LUKIO-OPINNOT 1.vuosi 2.vuosi 3.vuosi Äidinkieli kurssit 1,2,3 kurssit 4,5,7 kurssit 6,8,9 Englanti kurssit 1,2,3 kurssit 4,5,6 kurssit 7, 9 (pitkä oppimäärä) Ruotsi kurssit 1,2 kurssit 3,4 kurssit 5,7,8 (keskipitkä oppimäärä) Matematiikka kurssit 1,2,3 kurssit 4,5,6 kurssit 7,8 (lyhyt oppimäärä) Terveystieto kurssi 1 kurssit 2,3 kurssi 5 (½-kurssia) k u r s s i t j a o p p i k i r- j a t ÄIDINKIELI ÄI1 (pakollinen kurssi) Kieli, tekstit ja vuorovaikutus Oppikirja: PISTE Lukion äidinkieli ja kirjallisuus 1-3 ISBN (978) Kurssin sisältö: Kurssi on luonteeltaan perusvalmiuksien kurssi, jonka aikana vahvistetaan vuorovaikutuksessa ja opiskelussa tarvittavaa kielitaitoa ja kielenkäytön taitoja. Syvennetään lukemisessa, keskustelemisessa ja muussa 4

5 tiedonkeruussa, -jäsentelyssä ja välittämisessä tarvittavia taitoja. Käsitellään puhutun ja kirjoitetun kielen eroja. Opiskelijan kirjallisuuskäsitys ja lukijahistoria lähtökohtana eritellään lukemistapahtumaa. ÄI2 (pakollinen kurssi) Tekstien rakenteita ja merkityksiä Sama oppikirja kun ÄI1:ssä Kurssin sisältö: Kurssilla tutustutaan fiktion ja esittävien taiteiden, esim. teatterin ja elokuvan lajeihin ja tutkitaan niiden ilmaisutapoja. Etsitään opiskelijan omia ilmaisutapoja ja monipuolistetaan sekä puheilmaisun että kirjallisen ilmaisun taitoja. ÄI3 (pakollinen kurssi) Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa Sama oppikirja kun ÄI1:ssä Kurssin sisältö: Kurssilla harjaannutaan tekstin erittelyyn ja tulkintaan. Opiskelijaa ohjataan oman kirjoitetun ja puhutun tekstin suunnitteluun, muokkaamiseen ja viimeistelyyn. Perehdytään kirjakielen ohjailun periaatteisiin ja opastetaan kielen omatoimiseen huoltoon. ÄI4 (pakollinen kurssi) Tekstit ja vaikuttaminen Oppikirja: PISTE Lukion äidinkieli ja kirjallisuus 4-6 ISBN (978) X Kurssin sisältö: Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden kieltä erityisesti vaikuttamisen näkökulmasta. Hän perehtyy argumentointiin ja syventää siihen liittyviä tietoja. Hän oppii analysoimaan ja tuottamaan argumentatiivisia tekstejä. ÄI5 (pakollinen kurssi) Teksti, tyyli ja konteksti Sama oppikirja kun ÄI4:ssä Kurssin sisältö: Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden tyyliä siten, että hän osaa ottaa huomioon kontekstin merkityksen tulkinnassa ja tekstin tuottamisessa. ÄI6 (pakollinen kurssi) Kieli, kirjallisuus ja identiteetti Sama oppikirja kun ÄI4:ssä Kurssin sisältö: Opiskelija saa yleiskuvan suomen kielen sekä suomalaisen kirjallisuuden ja kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteiskunnalle. ÄI7 (syventävä kurssi) Puheviestinnän taitojen syventäminen Ei oppikirjaa Kurssin sisältö: Opiskelija syventää ja monipuolistaa puheviestintään liittyviä tietojaan ja taitojaan sekä oppii arvioimaan puheviestinnän merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä. ÄI8 (syventävä kurssi) Tekstitaitojen syventäminen Sama oppikirja kun ÄI4:ssä Kurssi valmentaa tekstitaidon koetta varten. Opiskelija syventää ja monipuolistaa taitojaan analysoida ja tuottaa tekstejä. Yo-kirjoituksiin valmentava kurssi, jolla kerrataan keskeiset oikeakielisyysasiat. Hiotaan uutta tekstitaidon kokeen kirjoittamista. ÄI9 (syventävä kurssi) Kirjoittaminen ja nykykulttuuri Sama oppikirja kun ÄI4:ssä Kurssi valmentaa esseekoetta varten.opiskelija perehtyy kulttuuri- ja yhteiskunnalliseen keskusteluun, median ajankohtaisaiheisiin ja nykykirjallisuuteen. Hänen kriittinen ja kulttuurinen lukutaitonsa syvenee, ajattelutaitonsa kehittyy ja kirjallinen ilmaisunsa kypsyy kohti lukion päättötason vaatimuksia. Kurssilla harjoitellaan uudentyyppisen yo-kokeen kirjoittamista. ENGLANTI (A1-kieli) perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkaneen kielen oppimäärä EN1 (pakollinen kurssi) Nuori ja hänen maailmansa Oppikirja: ProFiles Course 1 ISBN (978) Kurssin sisältö: Aihepiirit: Tapaaminen, kommunikointi, hyvinvointi, ystävyys, asuminen, Suomesta kertominen. Rakenteet: sanajärjestys, kysymyslauseet, liitekysymykset, aikamuodot. Kurssi on luonteeltaan niveltävä ja vankentaa peruskoulussa opitun sanaston ja rakenteiston hallintaa. Suullinen viestintä keskeistä EN2 (pakollinen kurssi) Viestintä ja vapaa-aika Oppikirja: ProFiles Course 2 ISBN (978)

6 Kurssin sisältö: Aihepiirit: Matkailu, harrastukset, vapaa-aika, USA, erilaiset mediat, sosiaaliset verkostot. Rakenteet: persoonapronominit, omistusmuodot, muodollinen subjekti, passiivi, adjektiivit ja adverbit. Harjoitellaan kaikkia kielitaidon osa-alueita. EN3 (pakollinen kurssi) Opiskelu ja työ Oppikirja: ProFiles Course 3 ISBN (978) Kurssin sisältö: Aihepiirit: Opiskelu, työ ja ammatinvalinta. Rakenteet: yksikkö ja monikko, artikkelit, epäsuora kerronta,indefiniittipronominit. Harjoitellaan kaikkia kielitaidon osa-alueita. EN4 (pakollinen kurssi) Yhteiskunta ja ympäröivä maailma Oppikirja: ProFiles Course 4 ISBN (978) Kurssin sisältö: Aihepiirit: Erilaiset elämänkatsomukset, uskonto, vapaaehtoistyö, Australia, lehdistö, yhteiskunnallisten kysymysten käsittely yleisönosaston kirjeissä, suomalaisen yhteiskunnan esittely. Rakenteet: apuverbit, paljoussanat, relatiivipronominit Kurssilla painotetaan entistä vaativamman kielen käyttämistä ja ymmärtämistä; luetun ymmärtäminen keskeistä. EN5 (pakollinen kurssi) Kulttuuri Oppikirja: ProFiles Course 5 ISBN (978) Kurssin sisältö: Aihepiirit: Kulttuuri laaja-alaisesti ja yhteiskunnallisena ilmiönä, elokuva, musiikki, kirjallisuus, kuvataiteet. Rakenteet: kansallisuussanat, aikamuotojen käyttö, välimerkit, lauselyhenteet Kirjoittamisen harjoittelu keskeistä. EN6 (pakollinen kurssi) Tiede, talous ja tekniikka Oppikirja: ProFiles Course 6 ISBN (978) Aihepiirit: Eri tieteenalat, tieteen ja tekniikan saavutukset, talouselämä ja Etelä-Afrikka. Rakenteet: lukusanat, infinitiivi ja ing-muoto, verbi/substantiivi/adjektiivi+prepositiot, latinalaisperäiset sanat englannissa. Entistä vaativamman kieliaineksen käyttöä eri osa-alueilla. EN7 (syventävä kurssi) Luonto ja kestävä kehitys Oppikirja: ProFiles Course 7 ISBN (978) Aihepiirit: Luontoon, ympäristöön ja kestävään kehitykseen liittyvät aiheet kuten saastuminen, säätila, matkailu, harvinaiset eläinlajit, alkuperäiskansat jne. Rakenteet: Kerrataan koko kielioppi. Kurssilla harjoitellaan ja vahvistetaan päättökokeen eri tehtävätyypeissä tarvittavia taitoja ja valmiuksia. EN9 (syventävä kurssi) Kertauskurssi/yo-kokeeseen valmistava kurssi Kurssilla harjoitellaan kirjoittamista ja lukemista eri tehtävätyyppien muodossa sekä kuunnellaan aktiivisesti. Kerrataan sanastoa ja kielioppia. RUOTSI (B1-kieli) perusopetuksen vuosiluokalla 7 alkaneen yhteisen kielen oppimäärä RUB1 (pakollinen kurssi) Koulu ja vapaa-aika Magnet, kurs 1 Bulut-Kajander-Laurén ISBN (978) WSOY Kurssin sisältö: Vapaa-aika ja perhe, koulu sekä harrastukset, suullisen kielitaidon kehittäminen, kuullun ymmärtämistä sekä lyhyitä viestinnällisiä kirjoitustehtäviä Rakenteet: substantiivit, verbit, adjektiivit, sanajärjestys RUB2 (pakollinen kurssi) Arkielämää Pohjoismaissa Magnet, kurs 2 ISBN (978) Kurssin sisältö: Tukholma, Pohjoismaat, ruoka ja asuminen, työ ja rahankäyttö, terveys ja kännykän käyttö, suullisen ja kirjallisen viestinnän vahvistaminen, Rakenteet: pronomineja, adjektiivin vertailu, adverbit, lukusanat, prepositioita RUB3 (pakollinen kurssi) Suomi ja suomalaisuus Oppikirja: Magnet, kurs 3 ISBN (978) Kurssin sisältö: Suomi, Ahvenanmaa, suomenruotsalaiset ja ruotsinsuomalaiset. Suullisen kielitaidon kehittäminen sekä kuullun ja luetun 6

7 ymmärtämistä sekä lyhyitä viestinnällisiä kirjoitustehtäviä Rakenteet: pronominit, erisnimen suku, prepositioilmauksia RUB4 (pakollinen kurssi) Ihmissuhteet ja kulttuurien väliset kohtaamiset Oppikirja: Magnet, kurs 4 ISBN (978) Kurssin sisältö: Ihmissuhteet, sukupolvien ja kulttuurien välinen kohtaaminen sekä elämänkatsomukset; Tanska ja Norja. Suullisen ja kirjallisen viestinnän vahvistaminen Rakenteet: sanajärjestys, verbioppi RUB5 (pakollinen kurssi) Elinympäristömme Magnet, kurs 5 ISBN (978) Kurssin sisältö: Muuttuva elin- ja työympäristö, joukkoviestimet; Islanti, Grönlanti, Färsaaret Rakenteet: substantiivien määräysmuodot, manrakenne, s-passiivi, s-päätteiset verbit, partisiipin preesens ja perfekti, prepositioilmauksia Perehtyminen yo-koetyyppisiin tehtäviin. RUB7 (syventävä kurssi) Maailmanlaajuiset ilmiöt ja vaikuttaminen Oppikirja: Magnet, kurs 7 ISBN (978) Kurssin sisältö: Maailmanlaajuiset ilmiöt, kansainvälinen vaikuttaminen sekä yhteiskunnallinen päätöksenteko. Rakenteet: peruskieliopin kertausta; substantiiviattribuutti, omistusmuodon ilmaiseminen, var-verbit sekä yo-tehtäviä RUB8 (koulukohtainen kurssi) Kertauskurssi/yo-kokeeseen valmistava kurssi Kurssilla harjoitellaan kirjoittamista ja lukemista eri tehtävätyyppien muodossa sekä kuunnellaan aktiivisesti. Kerrataan sanastoa ja kielioppia. MATEMATIIKKA (lyhyt oppimäärä) MAB1 (pakollinen kurssi) Lausekkeet ja yhtälöt Oppikirja: VARIAABELI 1, Lausekkeet ja yhtälöt ISBN (978) Kurssin sisältö: Suureiden välinen lineaarinen riippuvuus ja verrannollisuus, ongelmien muotoileminen yhtälöiksi, yhtälöiden graafinen ja algebrallinen ratkaiseminen, ratkaisujen tulkinta ja arvioiminen, toisen asteen polynomifunktio ja toisen asteen yhtälön ratkaiseminen MAB2 (pakollinen kurssi) Geometria Oppikirja: VARIAABELI 2, Geometria ISBN (978) Kurssin sisältö: kuvioiden yhdenmuotoisuus, suorakulmaisen kolmion trigonometria, Pythagoraan lause, kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja tilavuuden määrittäminengeometrian menetelmien käyttö koordinaatistossa MAB3 (pakollinen kurssi) Matemaattisia malleja Oppikirja: VARIAABELI 3, Matemaattisia malleja I ISBN(978) Kurssin sisältö: lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin soveltaminen, potenssiyhtälön ratkaiseminen ja eksponenttiyhtälön ratkaiseminen logaritmin avulla MAB4 (pakollinen kurssi) Matemaattinen analyysi Oppikirja: VARIAABELI 4, Matemaattinen analyysi ISBN (978) Kurssin sisältö: polynomifunktion derivaatta, polynomifunktion merkin ja kulun tutkiminen, polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon määrittäminen, graafisia ja numeerisia menetelmiä MAB5 (pakollinen kurssi) Tilastot ja todennäköisyys Oppikirja: VARIAABELI 5, Tilastot ja todennäköisyys ISBN (978) Kurssin sisältö: jatkuvien ja diskreettien tilastollisten jakaumien tunnuslukujen määrittäminen, normaalijakauma ja jakauman normittaminen, kombinatoriikkaa. MAB6 (pakollinen kurssi) Matemaattisia malleja II Oppikirja: VARIAABELI 6, Matemaattisia malleja II ISBN (978)

8 Kurssin sisältö:kahden muuttujan lineaariset yhtälöt, lineaarisen yhtälöparin ratkaiseminen kahden muuttujan epäyhtälön graafinen ratkaiseminen, lineaarinen optimointi, lukujono, aritmeettinen ja geometrinen jono ja summa MAB7 (syventävä kurssi) Talousmatematiikka VARIAABELI 7, Talousmatematiikka ISBN (978) Kurssin sisältö: indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muita laskelmia taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja lukujonojen ja summien avulla MAB8 (syventävä kurssi) Matemaattisia malleja III Oppikirja: VARIAABELI 8, Matemaattisia malleja III ISBN (978) Kurssin sisältö: trigonometristen funktioiden määrittely yksikköympyrän avulla, radiaani, tyyppiä f(x) = a olevien trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen, muotoa f(x) = A sin (bx) olevien funktioiden kuvaajat jaksollisten ilmiöiden mallintajina, vektorin käsite ja vektoreiden peruslaskutoimitusten periaatteet, koordinaatiston vektoreiden komponenttiesitys ja skalaaritulo kaksi- ja kolmiulotteisen koordinaatiston pisteiden ja kulmien tutkiminen vektoreiden avulla TERVEYSTIETO TE 1 (pakollinen kurssi) Oppikirja: TERVE! Kurssi 1 Lukion terveystieto; Terveyden perusteet (SanomaPro) ISBN Tekijät: Paula Reinikkala, Mikael Fogelholm, Helena Huuhka, Tuula Sundman Kurssin sisältö: Elämisen taitoja aikuisuuteen ja stressin hallintaan, parisuhteesta perheeksi, seksuaaliterveys, riippuvuudet ja terveys, liikunta ja terveys, syömishäiriöt, painonhallinta, erityisruokavaliot, ilmastonmuutos ja terveys, turvallisuus ja turvattomuus. TE3 (syventävä kurssi) Terve! Kurssi 3 Lukion terveystieto; Terveys ja tutkimus Sanomapro ISBN: Tekijät: Mikael Fogelholm, Helena Huuhka, Paula Reinikkala, Tuula Sundman Kurssin sisältö: Terveyden tutkimus, sairauden ja terveyden historia, Suomalaisen terveydenhuollon kehitys, terveysteknologia. TE5 (½ -kurssia, syventävä kurssi) Abi terveystieto kertauskirja ylioppilaskirjoituksiin Otava ISBN-numero: Tekijät: Anna-Maria Lehtonen, Tuulevi Piesanen Abi terveystieto painottuu terveystiedon tärkeimpien sisältöalueiden kertaamiseen ja vastaamistaidon harjoitteluun. Kirjassa ohjataan myös hyvän reaalikokeen vastauksen laatimiseen sekä harjoitellaan terveystiedon reaalikokeessa käytettyjä tehtävätyyppejä. Tehtävien lisäksi mukana on esimerkkejä aiempien ylioppilaskokeiden kysymyksistä ja joidenkin tehtävien pisteytyssuosituksista.. Kurssin sisältö: Terveyden edistäminen ja terveysosaaminen, tarttuvat taudit ja kansanterveystaudit, mielenterveys, seksuaalisuus, ravitsemus, liikunta, lepo ja uni, ympäristö ja terveys, tapaturmat, hyvinvointi ja turvallisuus työssä, itsehoito ja avun hakeminen. TE2 (syventävä kurssi) Oppikirja: TERVE! Kurssi 2 Lukion terveystieto; Nuoret, terveys ja arkielämä (SanomaPro) ISBN: Tekijät: Mikael Fogelholm, Helena Huuhka, Paula Reinikkala, Tuula Sundman l u k i o o p i s k e l u 8

9 2Ensimmäisenä opiskeluvuonna kurssit koostuvat pääasiassa pakollisista kursseista. Kurssit arvostellaan toisistaan riippumatta kurssin päätyttyä. Kurssien arvostelu pohjautuu kurssin tavoitteisiin ja perustuu mahdollisiin kirjallisiin tai suullisiin kokeisiin, opintojen jatkuvaan havainnointiin tunnilla sekä opiskelijan tuotosten arviointiin. Kurssi vanhenee viikko kurssin uusintakuulustelupäivän jälkeen, jolloin kaikki puuttuvat työt on oltava ko. kurssin opettajalla. Tämän jälkeen kurssi on suoritettava kokonaan uudelleen. Opiskeltuja kursseja Hylättyjä kursseja yhteensä saa olla enintään 1 2 kurssia kurssia kurssia 2 9 > kurssia 3 Tarkemmat tiedot arvostelu on tuonnempana kohdassa opiskelijan oppimisen arviointi. poissaolot Jos poissaoloja kertyy kuusi (6) seuraa kurssin keskeytyminen. Jos kuitenkin kaikista poissaoloista on tehty hyväksyttävä selvitys, voidaan kuudes poissaolo korvata vielä lisätehtävillä. Pitkissä sairaustapauksissa keskustellaan asianosaisten kanssa. uusintakuulustelut Kurssin saa uusia kerran jakson päättymisen jälkeisessä uusintakuulustelussa. 9

10 w i l m a Opiskelijat - näkevät siellä kurssit - seuraavat suorituksiaan - lukevat tiedotteita - viestivät opettajien kanssa. Opettajat - syöttävät sen kautta arvioinnit ja poissaolot - päivittävät henkilötietojaan - viestivät opiskelijoiden ja huoltajien kanssa. Huoltajat - seuraavat ja selvittävät sen kautta opiskelijan poissaoloja - viestivät opettajien kanssa - lukevat koulun tiedotteita. Wilman käyttö Kaikki käyttäjät saavat käyttäjätunnuksen ja salasanan kansliasta. Siitä vaan kokeilemaan eri toimintoja. Muista lopuksi kirjautua ulos Wilmasta. mene: https://wilma.teuva.fi/ Kirjaudu Wilmaan syöttämällä saamasi käyttäjätunnuksesi ja salasanasi. Paina tämän jälkeen Kirjaudu sisään painiketta > Aukeaa Wilman etusivu 10

11 o p i s k e l i j a n ARVIOINNIN 2TAVOITTEET "Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan oppimista ja työskentelyä tulee arvioida monipuolisesti." (Lukiolaki 629/1998, muutettu L 1116/2008, 17 1 mom) Opiskelijan oppimisen arvioinnin tehtävänä on antaa opiskelijalle palautetta opintojen edistymisestä ja oppimistuloksista sekä lukion aikana että lukio-opiskelun päättyessä. Palautteen tarkoituksena on kannustaa ja ohjata opiskelijaa opintojen suorittamisessa. Lisäksi arviointi antaa tietoja opiskelijan huoltajalle sekä jatko-opintojen järjestäjien, työelämän ja muiden vastaavien tahojen tarpeita varten. Opiskelijan oppimisen arviointi auttaa myös opettajaa ja kouluyhteisöä opetuksen vaikuttavuuden arvioinnissa. Arvosanan antaminen on yksi arvioinnin muoto. Arvioinnilla kannustetaan opiskelijaa myönteisellä tavalla omien tavoitteittensa asettamiseen ja työskentelytapojensa tarkentamiseen. Opiskelijan kurssisuorituksen arviointi Opiskelijan suorittama kurssi arvioidaan sen päätyttyä. Arvioinnin tehtävänä on antaa palautetta opiskelijalle kurssin tavoitteiden saavuttamisesta ja oppiaineen opiskelun etenemisestä. Kurssin arvioinnin tulee olla monipuolista ja perustua paitsi mahdollisiin kirjallisiin kokeisiin, opintojen edistymisen jatkuvaan havainnointiin ja o p p i m i s e n a r v i o i n t i opiskelijan tietojen ja taitojen arviointiin. Myös opiskelijan oma itsearviointi voidaan ottaa huomioon käyttäen hyväksi muun muassa kurssin arviointikeskusteluja. Arvioin nin menetelmistä ja käytänteistä päätetään seuraavaa: Poissaolot vaikuttavat arviointiin. Jos poissaoloja on enemmän kuin viisi oppituntia, kurssi keskeytyy paitsi erityisen pätevästä syystä se voi jatkua; tällöin voidaan opiskelijalta edellyttää lisäsuorituksia. "Osa opinnoista voidaan edellyttää opiskeltavaksi itsenäisesti." (Lukioasetus 810/1998, 4 1 mom) "Opiskelijalle voidaan hakemuksesta myöntää lupa suorittaa opintoja opetukseen osallistumatta." (Lukioasetus 810/1998, 4 2 mom) Itsenäisesti opiskellusta kurssista edellytetään hyväksytty arvosana. Opetussuunnitelmassa päätetään itsenäisesti opiskeltaviksi edellytettävistä opinnoista ja niiden suoritusperiaatteista oppiaineittain. Jos opiskelija opiskelee kurssin kokonaan tai osittain itsenäisesti, noudatetaan soveltuvin osin edellä mainittuja arviointiperiaatteita. Kurssin tavoitteiden saavuttamista ja niiden suuntaista edistymistä on myös tällöin arvioitava riittävän laajaalaisesti. Tietojen antaminen "Opiskelijan työskentelystä ja opintojen edistymisestä on annettava riittävän usein tietoa opiskelijalle ja hänen huoltajalleen. Tietojen antamisesta määrätään tarkemmin opetussuunnitelmassa." (Lukioasetus 810/1998, 6 1 mom) 11

12 Jotta oppilaitos voisi varmistaa, että huoltajat saavat asetuksen mukaisen tiedon opiskelijan työskentelystä ja opintojen edistymisestä, koulu voi edellyttää huoltajan allekirjoitusta tiedotteisiin sellaisilta opiskelijoilta, jotka eivät vielä ole täysi-ikäisiä. Numeroarvostelu ja suoritusmerkinnät "Edellä 1 momentissa tarkoitettu arvostelu annetaan numeroin tai muulla opetussuunnitelmassa määrätyllä tavalla. Numeroarvostelussa käytetään asteikkoa Arvosana 5 osoittaa välttäviä, 6 kohtalaisia, 7 tyydyttäviä, 8 hyviä, 9 kiitettäviä ja 10 erinomaisia tietoja ja taitoja. Hylätty suoritus merkitään arvosanalla 4. " (Lukioasetus 810/1998, 6 2 mom) Kunkin oppiaineen pakolliset ja opetussuunnitelman perusteissa määritellyt valtakunnalliset syventävät kurssit arvioidaan numeroin. Muiden syventävien sekä soveltavien kurssien arviointitapoja voivat olla opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla numeroarviointi, suoritusmerkintä (S = suoritettu), hylätty (H = hylätty) tai sanallinen arviointi. Kirjallisesti annettu sanallinen arviointi ja suullisesti arviointikeskustelussa annettu palaute voivat myös täydentää ja täsmentää numeroarvosanaa. Kesken olevan kurssisuorituksen merkintätavasta voidaan päättää opetussuunnitelmassa. Diagnosoidut vammat tai niihin rinnastettavat vaikeudet, kuten lukemis- ja kirjoittamishäiriö, maahanmuuttajien kielelliset vaikeudet sekä muut syyt, jotka vaikeuttavat osaamisen osoittamista, tulee ottaa huomioon arvioinnissa, siten että opiskelijalla on mahdollisuus erityisjärjestelyihin ja muuhunkin kuin kirjalliseen näyttöön. Kyseiset vaikeudet voidaan ottaa huomioon määrättäessä opiskelijan kurssiarvosanaa. Toisen kotimaisen kielen A-oppimäärän syventävän kurssin 7, B1-oppimäärän syventävän kurssin 6 ja äidinkielenomaisen oppimäärän syventävän kurssin 7 sekä vieraiden kielten A-oppimäärän syventävän kurssin 8 ja B1-oppimäärän syventävän kurssin 7 arviointi Toisen kotimaisen kielen A-oppimäärän syventävän kurssin 7, B1-oppimäärän syventävän kurssin 6 ja äidinkielenomaisen oppimäärän syventävän kurssin 7 sekä vieraiden kielten A-oppimäärän syventävän kurssin 8 ja B1-oppimäärän syventävän kurssin suorituksen arviointi perustuu Opetushallituksen tuottamasta suullisen kielitaidon kokeesta saatuun arvosanaan ja muihin kurssin aikaisiin näyttöihin. Kurssit arvioidaan numeroin käyttäen asteikkoa 4 10, kuten muutkin opetussuunnitelmien perusteissa määritellyt valtakunnalliset syventävät kurssit. Myös kurssiin kuuluva suullisen kielitaidon koe arvioidaan numeroin käyttäen asteikkoa Kielten opetuksessa opiskelijalta arvioidaan kielitaidon muiden osa-alueiden lisäksi suullinen kielitaito. Suullista kielitaitoa arvioidaan erillisellä kokeella, jonka laatimisesta vastaa Opetushallitus. Suullisen kielitaidon kokeen sisällöstä säädetään valtioneuvoston asetuksella. (Lukiolaki 629/1998, muutettu L 1116/2008, 17 3 mom) Lukiolain 17 :n 3 momentissa tarkoitettu suullisen kielitaidon koe koostuu tehtävistä, joissa arvioidaan opiskelijan ääntämistä sekä kerronta- ja keskustelutaitoa. Koe arvioidaan numeroin käyttäen 2 momentissa tarkoitettua asteikkoa. Suullisen kielitaidon kurssin arvosana perustuu suullisen kielitaidon kokeeseen sekä muihin kurssin aikaisiin näyttöihin. (Lukioasetus 810/1998, muutettu valtioneuvoston asetuksella 1117/2008, 6 4 mom) Kurssiin kuuluvan suullisen kielitaidon kokeen suoritus ja muut kurssin aikaiset näytöt arvioidaan asianomaisen kielen ja oppimää- 12

13 rän puhumiselle opetussuunnitelman perusteissa asetettuja tavoitteita vasten. Kurssin arvioinnin edellytykset täyttyvät, kun opiskelija on antanut kurssin suorittamiseksi sovitut näytöt ja suorittanut kurssiin kuuluvan suullisen kielitaidon kokeen. Arvioinnin suorittajat ja arviointiperusteista tiedottaminen "Kunkin oppiaineen tai aineryhmän arvioinnista päättää opiskelijan opettaja tai, jos opettajia on useita, opettajat yhdessä. Päättöarvioinnista päättävät rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä." (Lukiolaki 629/1998, muutettu L 1116/2008, 17a ) "Opiskelijalla on oikeus saada tieto arviointiperusteista ja niiden soveltamisesta häneen." (Lukiolaki 629/1998, muutettu L 1116/2008, 17 2 mom) Arviointiperusteista tiedottaminen parantaa opettajien ja opiskelijoiden oikeusturvaa ja motivoi opintoja. Yleisten arviointiperusteiden lisäksi kunkin kurssin arviointiperusteet on selvitettävä opiskelijalle kurssin alussa, jolloin niistä keskustellaan opiskelijoiden kanssa. Opinnoissa eteneminen "Opetussuunnitelmassa määrätään oppiaineittain tai aineryhmittäin kursseista, joiden suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä asianomaisen aineen tai aineryhmän opinnoissa etenemiseen. Opiskelijalle, joka ei ole suorittanut edellä mainittuja opintoja hyväksytysti tulee varata mahdollisuus osoittaa saavuttaneensa sellaiset tiedot ja taidot, jotka mahdollistavat opinnoissa etenemisen." (Lukioasetus 810/1998, 7 1 mom) Opiskelijan opintojen etenemistä seurataan. Etenemiseste muodostuu pakollisissa sekä valtakunnallisissa syventävissä kursseissa seuraavasti: Opiskeltuja kursseja Hylättyjä kursseja saa olla enintään 1-2 kurssia kurssia kurssia 2 9 kurssia tai enemmän 3 Etenemisesteen poistuttua opiskelija voi jatkaa oppiaineen opiskelua. Muiden aineiden opiskelu voi jatkua jonkin aineen etenemisesteestä huolimatta. Osaamisen tunnustaminen "Opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä vastaavat aikaisemmin suorittamansa opinnot tai muutoin hankittu osaaminen arvioiduksi ja tunnustetuksi. Osaamisen tunnustamisella voidaan opiskelijalle lukea hyväksi ja korvata lukion oppimäärään kuuluvia pakollisia, syventäviä tai soveltavia opintoja. Opiskelijan osaamisen tunnustamisessa noudatetaan, mitä 17 ja 17 a :ssä säädetään opiskelijan arvioinnista ja siitä päättämisestä. Tarvittaessa osaaminen on osoitettava koulutuksen järjestäjän päättämällä tavalla. 1998, muutettu L 1116/2008, 23 1 mom). Päätös osaamisen tunnustamisesta tehdään sitä erikseen pyydettäessä ennen mainittujen opintojen tai hyväksiluettavaa osaamista koskevan opintokokonaisuuden alkamista. (Lukiolaki 629/1998, muutettu L 1116/2008, 23 2 mom) Sen lisäksi, mitä lukiolaissa (629/1998, muutettu L 1116/2008, 23 ) on säädetty, tulee opintojen hyväksilukemisella ja muutoin hankitun osaamisen tunnustamisella välttää opintojen päällek- 13

14 käisyyttä ja lyhentää opiskeluaikaa. Opiskelijan tulee hakea muualla suorittamiensa opintojen tai muutoin hankkimansa osaamisen tunnustamista. Opiskelijan tulee esittää selvitys opinnoistaan tai osaamisestaan. Muutoin hankitun osaamisen arvioinnissa menetellään, kuten opetussuunnitelman perusteissa ja opetussuunnitelmassa on kurssien ja oppimäärän arvioinnista määrätty. Luettaessa opiskelijalle hyväksi opintoja muista oppilaitoksista pitäydytään suoritusoppilaitoksen antamaan arviointiin. Jos kyseessä on lukion opetussuunnitelmassa numeroin arvioitava kurssi, sen arvosana muutetaan lukion arvosanaasteikolle seuraavan vastaavuusasteikon mukaisesti: a r v i o i n t i t a u l u k k o kiitettävä 3 erinomainen 10 kiitettävä 9 hyvä 2 hyvä 8 tyydyttävä 7 tyydyttävä 1 kohtalainen 6 välttävä 5 Tapauksissa, joissa lukio ei voi päätellä, kumpaa lukion arvosanaa toisessa oppilaitoksessa suorittu kurssi vastaa, ylempää vai alempaa, on vastaavuus määriteltävä opiskelijan eduksi. Ulkomailla suoritetut opinnot voidaan lukea hyväksi lukio-opintoihin pakollisiksi, syventäviksi tai soveltaviksi kursseiksi. Mikäli ne luetaan hyväksi pakollisiin tai opetussuunnitelman perusteissa määriteltyihin syventäviin kursseihin, tulee niistä antaa numeroarvosana. Arvosanan määrittelyn tueksi voidaan tarvittaessa edellyttää lisänäyttöjä. Opiskelijan siirtyessä oppiaineen pitkästä oppimäärästä lyhyempään hänen suorittamansa pitkän oppimäärän opinnot luetaan hyväksi lyhyemmässä oppimäärässä siinä määrin kuin niiden tavoitteet ja keskeiset sisällöt vastaavat toisiaan. Näitä vastaavuuksia on määritelty tarkemmin oppiaineiden oppimäärien yhteydessä. Tällöin pitkän oppimäärän kurssien arvosanat siirtyvät uoraan lyhyiden kurssien arvosanoiksi. Muut pitkän oppimäärän mukaiset opinnot voivat olla lyhyen oppimäärän syventäviä tai soveltavia kursseja opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla. Jos opiskelija pyytää, tulee järjestää lisäkuulustelu osaamistason toteamiseksi. Siirryttäessä kesken oppimäärän lyhyemmästä pitempään oppimäärään, menetellään edellä olevien periaatteiden mukaisesti. Tällöin voidaan edellyttää lisänäyttöjä, ja tässä yhteydessä myös arvosana harkitaan uudelleen. Maahanmuuttajaopiskelija arvioidaan suomi/ruotsi toisena kielenä (S2/R2) vieraskielisille -oppimäärän mukaan, jos opiskelija on valinnut sen oppimääräkseen riippumatta siitä, onko hänelle järjestetty erillistä suomi/ruotsi toisena kielenä -opetusta vai ei tai onko lukio voinut tarjota vain osan suomi/ruotsi toisena kielenä -kursseista. Suomi/ruotsi äidinkielen ja kirjallisuuden oppimäärän mukaisesti suoritetut kurssit luetaan hyväksi täysmääräisesti suomi/ruotsi toisena kielenä -kursseihin, ja niistä saatu arvosana siirtyy suomi/ruotsi toisena kielenä - kurssin arvosanaksi. Opiskelijalla voi olla todistuksessaan arvosana vain joko suomen/ruotsin äidinkielen ja kirjallisuuden oppimäärästä tai suomi/ruotsi toisena kielenä (S2/R2) vieraskielisille oppimäärästä, mutta ei molemmista. Oppiaineen oppimäärän arviointi "Lukion opinnot jaetaan kolmeen osaan: pakollisiin, syventäviin ja soveltaviin kurs- 14

15 seihin." (Valtioneuvoston asetus 955/2002) Oppiaineen oppimäärä muodostuu opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti opiskelemista pakollisista ja syventävistä kursseista sekä niihin läheisesti liittyvistä soveltavista kursseista. Soveltavien kurssien kuulumisesta eri oppiaineiden oppimääriin päättään opetussuunnitelmassa. Samassa oppiaineessa eri opiskelijoilla voi olla erilaajuiset oppimäärät. Opiskelijan opiskelusuunnitelma tarkentuu lukio-opintojen aikana, ja sen laatiminen ohjaa opiskelijaa tavoitteellisiin kurssivalintoihin. Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen valtakunnallisten syventävien kurssien kurssiarvosanojen aritmeettisena keskiarvosanana. Mainituista opinnoista opiskelijalla saa olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään seuraavasti. Opiskelusuunnitelman mukaisesti opiskeltuja pakollisia ja opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä valtakunnallisia syventäviä kursseja joista voi olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään 1-2 kurssia hylättyjä arvosanoja kurssia hylättyjä arvosanoja kurssia hylättyjä arvosanoja 2 9 kurssia tai enemmän hylättyjä arvosanoja 3 Oppiaineen oppimäärässä ovat mukana kaikki opiskelijan arvioidut pakolliset ja opetussuunnitelman perusteissa määritellyt valtakunnalliset syventävät kurssit, eikä mitään niistä voi jälkikäteen poistaa. Oppiaineen oppimäärään liittyvien muiden syventävien sekä soveltavien kurssien arviointitavasta päätetään tarkemmin opetussuunnitelmassa. "Opiskelijalle, joka ei ole tullut hyväksytyksi jossakin oppiaineessa tai joka haluaa korottaa saamaansa arvosanaa, on järjestettävä mahdollisuus erillisessä kuulustelussa arvosanan korottamiseen." (Lukioasetus 8 3 mom) Mikäli opiskelija osoittaa erillisessä kuulustelussa suurempaa kypsyyttä ja oppiaineen hallintaa kuin kurssien arvostelusta määräytyvä oppiaineen arvosana edellyttää, tulee arvosanaa korottaa. Valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen pakollisten ja syventävien kurssien pohjalta muodostuvaa arvosanaa on mahdollista korottaa edellä mainitun erillisen kuulustelun lisäksi: - koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmassa määrittelemien syventävien ja soveltavien kurssien pohjalta saadulla lisänäytöllä - opiskelijan arvioinnista päättävien harkinnan perusteella, mikäli opiskelijan tiedot ja taidot ovat oppiaineen päättövaiheessa kurssiarvosanojen perusteella määräytyvää arvosanaa paremmat Päättötodistuksessa numeroin arvioitavat oppiaineet Lukioasetuksen määrittämin numeroarvosanoin arvioidaan kaikki pakollisten oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet. Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. Mikäli opiskelija pyytää, on hän oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden kurssin sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää vain kaksi kurssia. Opetussuunnitelmassa määritetyt muut lukion tehtävään liittyvät soveltavat opinnot arvioidaan siten kuin siitä kyseisen kurssin kohdalla erikseen määrätään. 15

16 Lukion oppimäärän suoritus Opetusta eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta annetaan keskimäärin 38 tuntia kestävinä kursseina. Opiskelijalle vapaehtoiset opinnot voivat olla kestoltaan edellä mainittua lyhyempiä tai pitempiä. Lukion oppimäärä sisältää vähintään 75 kurssia. " (Lukioasetus 1 1 mom) Opiskelijan henkilökohtaiseen opintoohjelmaan kuuluvia pakollisia, syventäviä ja soveltavia kursseja tulee olla opiskeltu vähintään siinä laajuudessa kuin ne on määritelty valtioneuvoston antamassa tuntijakopäätöksessä. (Valtioneuvoston asetus 955/2002). oikaisua lääninhallitukselta. Lääninhallitus voi, jos päätös on ilmeisesti virheellinen, velvoittaa opettajan toimittamaan uuden arvioinnin, määrätä opinnoissa etenemistä koskevan päätöksen muutettavaksi tai määrätä, mikä arvosana opiskelijalle on annettava." (Lukioasetus 13 2 mom) Lukiokoulutuksen järjestäjän tulee tiedottaa opiskelijoille arvioinnin uusimis- ja oikaisumahdollisuudesta. Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän silloin, kun hän on suorittanut oppiaineiden oppimäärät edellä esitetyllä tavalla hyväksytysti ja lukion vähimmäiskurssimäärä 75 kurssia täyttyy. Oppilaitoskohtaisista syventävistä ja soveltavista kursseista voidaan lukea mukaan lukion oppimäärään vain opiskelijan hyväksytysti suorittamat kurssit. Arvioinnin uusiminen ja oikaisu "Opiskelija voi kahden kuukauden kuluessa arvioinnista tiedon saatuaan pyytää opinnoissa etenemistä koskevan päätöksen tai päättöarvioinnin uusimista. Pyyntö tehdään rehtorille. Uudesta arvioinnista päättävät koulun rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä." (Lukioasetus 13 1 mom) "Jos opiskelija on tyytymätön 1 momentissa tarkoitetusta pyynnöstä tehtyyn uuteen arviointiin tai ratkaisuun, jolla pyyntö on hylätty, opiskelija voi pyytää arviointiin 16

17 t o d i s t u k s e t ja n i i h i n m e r k i t t ä v ä t t i e d o t "Lukion koko oppimäärän suorittaneelle opiskelijalle annetaan päättötodistus. Kesken lukion oppimäärän suorittamista eroavalle opiskelijalle annetaan erotodistus, johon merkitään arvostelu suoritetuista opinnoista. Yhden tai useamman aineen oppimäärän suorittaneelle annetaan todistus oppimäärän suorittamisesta." (Lukioasetus 810/1998, 8 1 mom.) Päättö- ja erotodistukseen sekä yhden tai useamman aineen suorittamisesta annettavaan todistukseen sovelletaan mitä 6 :ssä on säädetty." Todistus suullisen kielitaidon kokeen suorittamisesta annetaan päättötodistuksen liitteenä. (Lukioasetus 810/1998, muutettu valtioneuvoston asetuksella 1117/2008, 8 2 mom) Lukiossa käytetään seuraavia todistuksia: 1. Lukion päättötodistus annetaan opiskelijalle, joka on suorittanut lukion koko oppimäärän. Lukioasetuksessa säädetty todistus suullisen kielitaidon kokeen suorittamisesta annetaan päättötodistuksen liitteenä. 2. Todistus oppimäärän suorittamisesta annetaan, kun henkilö on suorittanut yhden tai useamman lukion oppiaineen oppimäärän. 3. Todistus lukiosta eroamisesta (erotodistus) annetaan opiskelijalle, joka eroaa lukiosta ennen lukion koko oppimäärän suorittamista. Suoritetut opinnot Todistuksen antamispäivämäärä ja rehtorin allekirjoitus Tiedot oppilaitoksen todistuksenantooikeudesta Arvosana-asteikko Selvitys kielten opetuksen tasoista ÄO/M= perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkaneen kielen oppimäärä S2/R2= perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkaneen yhteisen kielen oppimäärä A= perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkaneen valinnaisen kielen oppimäärä B1= lukiossa alkaneen valinnaisen kielen oppimäärä. B2= äidinkielenomainen oppimäärä toisessa kotimaisessa kielessä (suomi/ruotsi) S2= suomi/ruotsi toisena kielenä vieraskielisille opiskelijoille* * Suomi/ruotsi toisena kielenä vieraskielisille opiskelijoille (S2/R2) merkitään todistuksessa äidinkielen ja kirjallisuuden kohtaan. Mikäli opiskelijan opiskelema oma äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame, se kirjataan soveltaviin opintoihin omaksi kohdakseen otsikolla "Opiskelijan oma äidinkieli". Lukion päättötodistukseen ja todistukseen oppimäärän suorittamisesta merkitään opiskelijan opiskelemat oppiaineet, niissä suoritettujen kurssien määrä sekä kunkin oppiaineen arvosana sanallisesti ja numeroin (esimerkiksi: kiitettävä...9) tai merkintä hyväksytystä suorittamisesta (suoritettu). Lukion todistusten tulee sisältää seuraavat tiedot: Todistuksen nimi Koulutuksen järjestäjän nimi Oppilaitoksen nimi Opiskelijan nimi ja henkilötunnus Päättötodistukseen ja todistukseen oppimäärän suorittamisesta kuuluu myös kohta lisätietoja. Tähän kohtaan merkitään päättötodistuksen liitteenä annettavat ja sitä täydentävät todistukset erillisistä näytöistä kuten esimerkiksi suoritetut lukiodiplomit, suullisen kielitaidon kokeet sekä erittely muissa oppilaitoksissa suoritetuista lukion 17

18 oppimäärään kuuluneista opinnoista, jotka eivät ole mukana oppiaineiden oppimäärien yhteydessä. Lukioasetuksella säädetyn suullisen kielitaidon kokeen suorittamisesta annettavaan todistukseen merkitään seuraavat tiedot: todistuksen nimi koulutuksen järjestäjän nimi oppilaitoksen nimi opiskelijan nimi ja henkilötunnus kokeessa suoritettu kieli ja sen oppimäärä ja kokeesta saatu arvosana todistuksen antamispäivämäärä ja rehtorin allekirjoitus tiedot oppilaitoksen todistuksenantooikeudesta arvosana-asteikko Mikäli opiskelija on opiskellut yli puolet oppiaineen oppimäärän kursseista muulla kuin koulun varsinaisella opetuskielellä, tulee siitä tehdä merkintä todistuksen lisätietoihin. Lukion erotodistukseen merkitään oppiaineet ja niissä suoritetut kurssit sekä kunkin kurssin arvosana tai merkintä kurssin suorittamisesta (suoritettu/hylätty). Lukiossa pidetään opiskelijan opinnoista tiedostoa, josta ilmenevät suoritetut kurssit ja niiden arvosanat. Lukion koko oppimäärän suorittamisesta ei anneta yhteistä arvosanaa oppiaineiden arvosanojen keskiarvona eikä muullakaan tavalla. Todistuksiin merkitään lukion oppimäärän kokonaiskurssimäärä. Lukiokoulutuksen järjestäjä päättää todistusten ulkoasusta. 18

19 Sisältö Y H T E Y S T I E D O T... 2 K A K S I T U T K I N T O A R I N N A K K A I N... 3 L U K I O O P I N N O T... 4 K U R S S I T J A O P P I K I R- J A T... 4 ÄIDINKIELI... 4 ENGLANTI (A1-KIELI)... 5 RUOTSI (B1-KIELI)... 6 MATEMATIIKKA (LYHYT OPPIMÄÄRÄ)... 7 TERVEYSTIETO... 8 L U K I O O P I S K E L U... 8 POISSAOLOT... 9 UUSINTAKUULUSTELUT... 9 W I L M A WILMAN KÄYTTÖ O P I S K E L I J A N O P P I M I S E N A R V I O I N T I OPISKELIJAN KURSSISUORITUKSEN ARVIOINTI TIETOJEN ANTAMINEN NUMEROARVOSTELU JA SUORITUSMERKINNÄT ARVIOINNIN SUORITTAJAT JA ARVIOINTIPERUSTEISTA TIEDOTTAMINEN OPINNOISSA ETENEMINEN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN A R V I O I N T I T A U L U K K O OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI PÄÄTTÖTODISTUKSESSA NUMEROIN ARVIOITAVAT OPPIAINEET LUKION OPPIMÄÄRÄN SUORITUS ARVIOINNIN UUSIMINEN JA OIKAISU T O D I S T U K S E T JA N I I H I N M E R K I T T Ä V Ä T T I E D O T

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016

ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016 ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016 1 Tieto- ja viestintäteknologiasta iloa ja hyötyä opiskeluun Nykyään tietoteknologia on osa yhteiskuntaa ja jokapäiväistä elämää. Jokainen tulee tarvitsemaan

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 6.5.2015 Ylioppilastutkintolautakunnan yleiset määräykset ja ohjeet sisältävät lukiolakiin, ylioppilastutkinnon järjestämisestä annettuun lakiin

Lisätiedot

innostu opiskelusta, onnistu elämässä

innostu opiskelusta, onnistu elämässä innostu opiskelusta, onnistu elämässä Löydä helmi opetussuunnitelman yhteinen osa www.facebook.com/liiketalousopisto Sisällysluettelo 1. Koulutuksen yleiset periaatteet Helmi Liiketalousopistossa... 3

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön 2 (32) Sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Erityistä tukea tarvitsevien opetus... 5 2.1 Opinto-ohjaus... 5 2.2 Erityisjärjestelyt...

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2005

OPETUSSUUNNITELMA 2005 OPETUSSUUNNITELMA 2005 KALLION ALA ASTEEN KOULU OPETUSSUUNNITELMAN RUNKO 1. Koulun työn perusta. 1 1.1. Arvoperusta... 1 1.2. Koulun toiminta ajatus 1 1.3. Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet. 1 1.3.1.

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

tutkintoon johtava ammatillinen peruskoulutus

tutkintoon johtava ammatillinen peruskoulutus 1(17) OPETUSSUUNNITELMA tutkintoon johtava ammatillinen peruskoulutus YHTEINEN OSA 2009 2(17) TAO, Turun Ammattiopistosäätiö OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Tämä opetussuunnitelman yhteinen osa koskee

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS Ahlmanin ammattiopisto OPISKELIJAN OPAS 2013 2014 TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS hlman MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AMMATTIOPISTO NUORiLLE MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA, ELÄINTENHOITAJA, PUUTARHURI, TARJOILIJA ja

Lisätiedot

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 AUTOMAATIOTEKNIIKAN JA KUNNOSSAPIDON KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOASENTAJA KUNNOSSAPITOASENTAJA VALMISTUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KONEENASENTAJA KONEISTAJA LEVYSEPPÄHITSAAJA

Lisätiedot

RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA

RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO 3 Sisältö SAATTEEKSI RYHMÄNOHJAAJALLE...6

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot