YHTEISTYÖLLÄ KOHTI KUMPPANUUTTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEISTYÖLLÄ KOHTI KUMPPANUUTTA"

Transkriptio

1 YHTEISTYÖLLÄ KOHTI KUMPPANUUTTA Sopimusasiakkuuden palvelumalli toimivaksi Varkauden seudun työvoimatoimistossa Liisa Kämäräinen Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä, Pieksämäen yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK)

2 TIIVISTELMÄ Kämäräinen, Liisa. Yhteistyöllä kohti kumppanuutta. Sopimusasiakkuuden palvelumalli Varkauden seudun työvoimatoimistossa. Pieksämäki, syksy 2007, 54 s., 5 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä, Pieksämäen yksikkö, Sosiaalialan koulutusohjelma, Sosionomi (AMK). Kehittämishankkeen tavoitteena oli selvittää, miten työnantajille suunnattu työvoimatoimiston sopimusasiakkuuden palvelumalli on toiminut käytännössä Leppävirralla. Kehittää sopimusasiakkuus palvelua käytännössä järjestämällä tilaisuuksia sopimusasiakas yrityksille. Hankkeeni liittyi Pohjois-Savon työvoimatoimistojen vuosina toteutettuun sopimusasiakkuus palvelumalli hankkeeseen työnantajille. Työnantajapalvelut ja yritysyhteistyö tulevat olemaan yhä tärkeämpi osa työvoimatoiston palveluissa. Työnantaja-asiakkaiden palvelun päämääränä on luoda pitkäkestoinen asiakassuhde. Teoriaosuus käsittelee asiakkuutta ja kumppanuutta. Teoria on koottu aiheeseen liittyvästä kirjallisuudesta ja aiemmin tehdyistä tutkimuksista. Kehittämishankkeen kohderyhmänä olivat Leppävirran ja Varkauden toimipaikan sopimusasiakasyritykset. Hankkeen aikana työnantajille järjestettiin yksi infotilaisuus, kosta kerättiin asiakaspalaute ja myös kaksi rekrytointi tapahtumaa työvoimatoimiston tiloissa. Kehittämishankkeen aikana kerättiin sopimusasiakas yrityksiltä asiakaspalaute Tuloksista kävi ilmi, että työnantajat pitivät sopimusasiakkuutta tärkeänä yhteistyömuotona työvoimatoimiston henkilöstön kanssa. Sopimusasiakas yritykset toivoivat työvoimatoimistoilta aktiivista yhteydenpitoa ja ajankohtaista informaatiota työhallinnon palveluista. Työvoimatoimiston pitää tehdä tiivistä ja proaktiivista alueellista ja paikallista yhteistyötä yritysten sekä alueellisten kehittäjäorganisaatioiden kanssa. Yhteistyön ei tarvitse aina perustua siihen, että yrityksellä olisi välittömiä työvoimatarpeita. Yhteistyön tulisi perustua kumppanuuteen, jotta saataisiin luotua pitkäaikaisia suhteita alueen yrittäjiin. Hankkeen tuloksena voi todeta, että sopimusasiakkuus yhteistyömuotona yritysten ja työvoimatoimiston kanssa on askel kohti kumppanuutta. Asiasanat: Sopimusasiakas, asiakassuhteet, työvoimatoimisto, kehittämishanke, kumppanuus, työnantaja Säilytyspaikka: Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikön kirjasto.

3 ABSTRACT Kämäräinen, Liisa. With cooperation towards partnership. Convention customer relation service model in employment office in the area of Varkaus. 54 p, 5 appendices. Language: Finnish. Pieksämäki, Autumn Diaconia University of Applied Sciences. Degree Programme in Social Services, Option in social services and Education, Bachelor of Social Services. The purpose of this development project was to investigate how employment offices convention customer relations service model for employers has worked in practice in Leppävirta. And to develop convention customer relation service in practise by arranging events for convention customer companies. The development project is connected to North-Savos employment offices service model project in for employers. Employer services and cooperation of the companies will be more and more important part in the services of employment office. In the service of employer clients the main goal is to create a long lasting customer relation. The theory part is about customer relations and partnership. The theory is assembled from literature which is connected to the topic and from earlier studies. The target group of the development project was convention client companies of Leppävirta and Varkaus employment offices. One info were arranged during the project where customer questionnaires were collected. And also two recruitment s were arranged to employers in the facilities of employment office. During the project customer questionnaires were assembled from convention customer companies. The results showed that the employers think that convention customer relations are an important way to cooperate with the staff of the employment office. Convention customer companies wished active communications and current information about employment services from employment offices. Employment offices have to keep intense and proactive, territorial and local cooperation between companies and development organisations. Cooperation doesn t always have to be based on direct labour needs of the company. Cooperation should be based on partnership, so that long-term relationships to the areas entrepreneurs could be created. As a result you can say that convention customer relation as a form of cooperation is a step towards partnership between companies and employment offices. Keywords: convention client, customer relations, employment office, development project, partnership, employer. Deposited at the library of Diaconia Polytechnic, Pieksämäki training unit.

4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO VARKAUDEN SEUDUN TYÖVOIMATOIMISTON ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ Työvoima- ja elinkeinokeskus työvoimaosasto Organisaatio ja työnjako Työnantajapalvelut Toiminta-ajatus LEPPÄVIRRAN KUNTA Leppävirran kunnan elinkeinot ja työllisyys Työpaikat toimialoittain KEHITTÄMISHANKKEEN TAUSTAA Sopimusasiakkuuden tavoite Sopimusasiakkuuksista sopiminen Pohjois-Savon työvoimatoimistoissa Sopimusasiakkuus Leppävirran työvoimatoimistossa Sopimusasiakkaan palvelumalli ja sopimusasiakkuus kriteerit Sopimusasiakkuuden kehittämistyöryhmä ASIAKKUUS Asiakkuuskäsitteet Asiakkuusajattelu Asiakastuntemus arvontuotannon välineenä Asiakkuuden prosessiolemus Asiakkuusstrategiat KUMPPANUUS Kumppanuuden tunnuspiirteet Kumppanuuden oppimishaasteet KEHITTÄMISHANKKEEN TOTEUTUS Rekrytointi- ja markkinointitapahtumia työvoimatoimistossa Infotilaisuus sosiaalisesta yrittäjyydestä ja välityömarkkinoista yrittäjille Kysely työvoimatoimiston palvelujen tunnettavuudesta sekä yrittäjien odotuksia työvoimatoimistoa kohtaan Rekrytointitilaisuus SOPIMUSASIAKAS YRITYSTEN ASIAKASPALAUTEKYSELYN YHTEENVETO RAPORTTI Vastaajien taustiedot Työvoimatoimiston palveluiden käyttö Palvelukokemukset Sopimusasiakkuuspalvelut yrittäjille Soveltuvan työvoiman saatavuus Yleisarvosana työvoimatoimiston palveluille Yhteenveto asiakaskyselystä KEHITTÄMISHANKKEEN ARVIOINTIA...30 LÄHTEET...34 LIITTEET...36 Liite 1. Leppävirran Suurimmat työnantajat (yli 10 tp)...37 Liite 2. Sopimusasiakas esite...38 Liite 3. Sopimusasiakkaan kyselylomake...39 Liite 4 Kutsu infoon...48 Liite 5: Työnantajakysely...49

5 5 1 JOHDANTO Kehittämishankkeen keskeisenä tavoitteena oli kehittää sopimusasiakkuuksia suunnittelemalla ja järjestämällä työnantajille erilaisia tilaisuuksia työvoimatoimistossa. Tavoitteena oli myös saada selville, mitä sopimusasiakkaat itse ajattelevat sopimusasiakkuudesta ja minkälaista palvelua ja yhteistyötä he jatkossa toivovat työvoimatoimistolta. Sopimusasiakkuus kehittämishanke on saanut alkunsa Pohjois-Savon työ- ja elinkeinokeskuksen työvoimaosaston sekä Leppävirran työvoimatoimiston tulostavoiteneuvotteluissa joulukuussa 2004, jolloin pohdittiin, miten työnantajapalveluita ja yrittäjien palvelua voisi kehittää Pohjois-Savon työvoimatoimistoissa. Miten saataisiin yrittäjät mukaan tähän kehitysyhteistyöhön? Syntyi ajatus sopimusasiakkuudesta ja sopimusasiakkuuden kehittämistyöstä Pohjois-Savon työvoimatoimistoissa. Tulostavoiteneuvotteluissa sovittiin Pohjois-Savon työvoimatoimistojen kehittämishankkeiksi ja haasteeksi vuosille sopimusasiakkuuksien solmiminen työnantajien kanssa. Hanke pohjautuu myös työhallinnon visioon 2010 Suomi on osaamiseen perustuva hyvinvointiyhteiskunta, jossa on työmahdollisuuksia kaikille sekä työvoimapalvelut on uudistettu vastaamaan uuden työmarkkinatilanteen ja muuttuvan työelämän haasteita. Työvoimaneuvojien PD koulutuksessa ( ) tein kehittämishankkeen, jonka aiheena oli Sopimusasiakkuus Leppävirran työvoimatoimistossa. Hankkeen konkreettisena tuloksena syntyi Leppävirralle sopimusasiakkuuksia yrittäjien kanssa. Sopimusasiakkuuden tavoitteena on pitkäjänteinen yhteistyön kehittäminen yrityksen kanssa yhteistyössä. Työvoimatoimiston kannalta tavoitteena on työmarkkinaosuuden kasvattaminen, ilmoitettujen työpaikkojen lisääminen, palvelujen tehostaminen sekä asiakkuuden monipuolistuminen sekä työvoimatoimiston ja työelämän asiantuntijuuden tehostaminen. Leppävirran ja Varkauden työvoimatoimistot yhdistyivät Varkauden seudun työvoimatoimistoksi Perustettiin uusi työnantajapalveluyksikkö, johon kuuluu sekä Varkauden, että Leppävirran toimipaikoista virkailijoita. Halusin juurruttaa sopi-

6 6 musasiakkuuden palvelumallin toimivaksi käytännöksi molempiin toimipaikkoihin. Sopimusasiakkuus koskettaa omaa työtäni Varkauden seudun työvoimatoimiston työnantajapalveluissa, onhan itselläni useita sopimusasiakkaita. Sopimusasiakkuuksia on solmittu tällä hetkellä 20 työnantajan kanssa Leppävirralla. Varkaudessa sopimusasiakkuuksia on solmittu 5 työnantajan kanssa. Koen hyödyntäväni tällä kehittämishankkeella oman työni ja työyhteisöni lisäksi koko maan työvoimatoimistoja. Kehittämishanketyötä tein työni ohella. Kehittämishankkeen aikana suunnittelin ja osallistuin erilaisten työnantaja tilaisuuksien järjestämiseen. Varkauden työnantajapalveluyksikön ja työnhakukeskuksen henkilöstö on tukenut hanketta mahdollistamalla sopimusasiakastilaisuuksien järjestämisen yrittäjille. Raportin ensimmäisessä osassa kerron Varkauden seudun työvoimatoimiston organisaatio rakenteen (luku 2) sekä kuvaan Leppävirran kunnan elinkeinorakennetta (luku 3). Neljännessä luvussa kerron kehittämishankkeen taustaa (luku 4) ja pohdin asiakkuutta työnantajan sekä työvoimatoimiston näkökulmasta (luku 5). Pohdintojeni tueksi olen saanut ajatuksia Kaj Storbackan, Jarmo R. Lehtisen asiakkuusajatteluun perustuvasta kirjallisuudesta sekä Petteri Koskisen työnantajakäyntien valmentajille suunnatusta raportista. Myös Christian Grönroosin teoksesta Asiakkaista yhteistyökumppani sekä Tapio Rissasen teoksesta Hyvällä palvelulla kannattavuutta ja kilpailukykyä olen saanut uusia ajatuksia asiakkuuksien kehittämiseen (luku 5). Kumppanuusteemaa käsittelen luvussa kuusi. Kerron kehittämishankkeen toteutuksesta (luku 7) sekä työnantajakyselyn keskeiset tulokset (luku 8). Viimeisessä luvussa arvioin kehittämishanketyötä. Savonlinnan työvoimatoistossa työnantajayksikössä työskentelevä Hannele Tuhkasen, PD- kehittämishankkeena tekemää asiakastyytyväisyyskyselyä 2005 Etelä-Savon TEkeskuksen avainasiakkaille olen hyödyntänyt hanketyössä. Haluan kiittää Pohjois-Savon Työ- ja elinkeinokeskuksen työvoimaosaston ja ESR: Toimivat-työmarkkinat työnantajapalveluiden kehittämisessä olleita projektihenkilöitä sekä Varkauden seudun työvoimatoimiston henkilöstöä saamastani tuesta kehittämishankkeen aikana. Ilman heidän tukeaan tätä kehittämishanketyötä ei ole olisi koskaan voinut toteuttaa. Olen saanut kehittää omaa työtäni ja opiskella samanaikaisesti.

7 7 2 VARKAUDEN SEUDUN TYÖVOIMATOIMISTON ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ 2.1 Työvoima- ja elinkeinokeskus työvoimaosasto Työvoima- ja elinkeinokeskuksen työvoimaosaston alaisena paikallishallinnon viranomaisena toimii työvoimatoimisto. Työvoimatoimisto huolehtii työvoimapalvelujen toimeenpanosta sekä työllistämisestä ja työttömyyden torjunnasta työvoimaosaston asettamien, työvoimaosaston ja työvoimatoimiston neuvotteluihin perustuvien tulostavoitteiden mukaisesti. Lisäksi työvoimatoimiston tulee hoitaa muut sille säädetyt tai työvoimaosaston sille määräämät tehtävät. Työ- ja elinkeinokeskusten työvoimaosastojen tehtäviin kuuluu sopia työministeriön kanssa alueensa työvoimatoimistojen tavoitteet ja resurssit sekä jakaa ne työvoimatoimistoille. Tulostavoiteneuvotteluissa sovitaan mm. työnantajakäynneistä erikseen. Leppävirran alueella suoritetaan vuosittain keskimäärin 40 työnantajakäyntiä keskeisten työnantajien luo. Kaikki työvoimaneuvojat osallistuvat työnantajakäynneille, sillä niiden tarkoituksena on mm. lisätä henkilöstön tietoutta työelämän odotuksista. Kertynyttä tietoa hyödynnetään mm. tulevan vuoden toiminnan painotuksissa, koulutussuunnittelussa sekä sidosryhmien kanssa käytävien työ- ja seurantakokousten, aiesopimusneuvottelujen ja muiden yhteisten tapaamisten yhteydessä. Pohjois-Savossa itsenäiset työvoimatoimisto sijaitsevat Kuopiossa, Iisalmessa, Varkaudessa ja Siilinjärvellä. Varkauden seudun työvoimatoimiston toimialueena on Varkauden kaupunki ja Leppävirran kunta. Työssäkäyntialueista säädetään kuntakohtaisesti erikseen. 2.2 Organisaatio ja työnjako Varkauden seudun työvoimatoimisto toimii Pohjois-Savon Työ- ja elinkeinokeskuksen työvoimaosaston alaisuudessa ja ohjauksessa. Varkauden seudun työvoimatoimistolla on toimipaikat Varkaudessa ja Leppävirralla.

8 8 Varkauden seudun työvoimatoimistossa on viisi yksikköä: hallinnolliset ja sisäiset palvelut, työnhakijapalvelut, työnantajapalvelut, ohjauspalvelut sekä työvoiman palvelukeskus. Yksiköiden tehtävänä on työvoimapalveluiden toimeenpano ja työllisyyden edistäminen. Tavoitteena on edistää työnhakijoiden työllistymistä sekä turvata työnantajien työvoiman saatavuus. 2.3 Työnantajapalvelut Työvoimatoimisto on alueensa työmarkkinoiden asiantuntija, jonka tärkein tehtävä on työn välittäminen. Työvoimatoimisto tarjoaakin työnantajalle monipuolista apua henkilöstön hankintaan, mutta tarvittaessa myös henkilöstön kehittämiseen ja vähentämiseen. Työnantajien palveluihin erikoistuneet työvoimaneuvojat räätälöivät palvelut työnantajien tarpeiden mukaan. Suurimpien työvoimatoimistojen Eures-neuvojat auttavat puolestaan rekrytoinnissa ulkomailta. Osa työvoimatoimistoista tarjoaa peruspalvelujen lisäksi maksullisia erityispalveluja HenkilöstöRatkaisuja. Muutamat työvoimatoimistot hoitavat henkilöstövuokrausta määräaikaisiin tehtäviin. 2.4 Toiminta-ajatus Työhallinnon toiminnan lähtökohdaksi hyväksyttyjen strategisten linjausten mukaisesti Varkauden seudun työvoimatoimisto pyrkii toimialueellaan osaltaan; alentamaan rakenteellista työttömyyttä torjumaan syrjäytymistä varmistaa osaavan työvoiman saatavuus parantaa työn tuottavuutta laadullisesti kestävällä tavalla luodaan edellytyksiä aktiiviselle työperusteiselle maahanmuutto-politiikalle lisäämään yrittäjyyttä ja itsensä työllistämistä.

9 9 3 LEPPÄVIRRAN KUNTA Varkauden seudun työvoimatoimiston Leppävirran toimipaikan toiminta-alueena on Leppävirran kunta. Asukkaita kunnassa on ja työvoima on 4020 henkilöä. Työttömyysaste on toukokuussa % yhteensä 410 henkilöä. 3.1 Leppävirran kunnan elinkeinot ja työllisyys Maatilatalouden rakennemuutos on Leppävirralla tapahtunut viimeisten vuosien aikana maltillisesti ja ilman suurempia ongelmia. Leppävirran teollisuuden kivijalka on metalliteollisuus. Sille on tyypillistä varsin suuri suhdanneherkkyys. Tilanne kysynnässä ja tuotannossa heilahtelee nopeasti ja voimakkaastikin, mikä aiheuttaa työvoimatoimiston toiminnalle yritysten rekrytointitarpeissa erityisiä vaatimuksia. Palveluissa (kauppa) tilanne on pysynyt melko muuttumattomana. Ongelmana kaupan elinkeinolle on ja tulee olemaan Leppävirran sijainti kahden kaupungin välissä, joissa molemmissa asiakkaita imevät suuret marketit. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat kasvava sektori. 3.2 Työpaikat toimialoittain Taulukko1. Työllinen työvoima (lähde: Tilastokeskus) Toimiala Työpaikat % Työllinen työvoima % Alkutuotanto jalostus palvelut Toimiala tuntematon Yhteensä

10 10 Toiminta-alueen väestön kehitykselle tyypillistä on viime vuosina ollut hienoinen muuttovoitto, mutta samanaikainen väestön kokonaismäärän väheneminen syntyvyyttä selkeästi korkeamman kuolleisuuden vuoksi. Luonnonolosuhteiltaan asukkaan Leppävirran kunta on vesistörikasta, savolaista mäkimaisemaa. Kunta tarjoaa hyvät mahdollisuudet ympärivuotiseen ranta-asumiseen ja luonnonläheisille harrastuksille. Eri mittareilla mitattuna kunnalla on hyvä imago, monipuoliset ja tehokkaasti hoidetut palvelut. Leppävirta sijaitsee Itä-Suomen läänissä, Pohjois-Savossa, viitostien varressa, 54 km yliopistokaupunki Kuopion etelä- ja 20 km teollisuuskaupunki Varkauden pohjoispuolella, Saimaan syväväylän varrella, käsittäen suurimman osan Suomen suurinta Soisalon saarta. Hackmanin teollisuusperinteet jo 1700-luvulta lähtien ja 1970-luvulta alkanut teollistaminen ovat luoneet Leppävirralle monipuolisen yritystoiminnan. Maito, marja ja metsä työllistävät maaseudulla. Metalliosaaminen on saanut rinnalleen uuden tekniikan yrityksiä. Valtakunnallisesti tunnetun Kylpylähotelli Vesileppiksen tarjontaa täydentää monipuolinen palveluyrittäjyys. 4 KEHITTÄMISHANKKEEN TAUSTAA 4.1 Sopimusasiakkuuden tavoite Sopimusasiakkuuden tavoitteena on pitkäjänteinen yhteistyön kehittäminen yrityksen kanssa yhteistyössä. Toiminta sitouttaa molempia osapuolia pitkäjänteiseen vaikuttavuudeltaan hyvään yhteistyöhön. Sopimusasiakas saa räätälöidyn, yksilöllisen ja joustavan palvelun ja hyötyy työhallinnon kumppanuudesta pääsemällä osaksi työhallinnon laajoja ja monipuolisia yhteistyöverkostoja. Malli tukee työnantajapalvelujen monipuolistamista, asiakaslähtöistä työotetta sekä yksilöllisen, räätälöidyn asiakaspalvelun periaatetta.

11 11 Työvoimatoimiston kannalta tavoitteena on työmarkkinaosuuden kasvattaminen, ilmoitettujen työpaikkojen lisääminen, palvelujen tehostaminen sekä asiakkuuden monipuolistuminen sekä työvoimatoimiston ja työelämän asiantuntijuuden tehostaminen. 4.2 Sopimusasiakkuuksista sopiminen Pohjois-Savon työvoimatoimistoissa Tulostavoiteneuvotteluissa sovittiin Pohjois-Savon työvoimatoimistojen kehittämishankkeiksi ja haasteeksi vuosille sopimusasiakkuuksien solmiminen työnantajien kanssa. Pohjois-Savon TE-keskuksen työvoimatoimistojen alueen tavoitteena on yhteensä 40 sopimusasiakkuuden syntyminen vuosinen aikana. Pohjois-Savon työvoimatoimistojen yhteisessä työnantajapalveluita hoitavien virkailijoiden työkokouksessa Kuopiossa keskusteltiin ja pohdittiin yhdessä, miten sopimusasiakkuuksia lähdetään toteuttamaan Pohjois-Savon työvoimatoimistoissa. Savonlinnan avainasiakkuushankkeen palvelumallista saimme mallia sopimusasiakas palvelumallin hahmottamiseen omalle alueelle. Sovimme työnantajapalveluiden työkokouksessa, että jokaisessa työvoimatoimistossa asiakaspalveluvirkailijat yksin tai pienenä ryhmänä tekee vuoden 2005 aikana tulostavoiteneuvotteluissa sovitun määrän mukaisen toimiston alueen työllistävimpien yritysten/kasvuyritysten kanssa kirjallisen suunnitelman siitä, kuinka yrityksen tulevat työvoimantarpeet hoidetaan. Samalla sovimme siitä, että työvoimatoimisto päättää omista sopimusasiakkaistaan. 4.3 Sopimusasiakkuus Leppävirran työvoimatoimistossa Työhallinnon järjestämän työvoimaneuvojien PD koulutusohjelmaan kuului oman työn kehittämishanketyön toteutus työn ohessa. Koulutuksen toteutuksesta vastasi Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, Laurea - ammattikorkeakoulu ja Työvoimaopisto. Yleisesti PD koulutuksella (Professional Development) tarkoitetaan ammatillis-tieteellistä jatko- ja täydennyskoulutusta. Työvoimaneuvojien PD koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle teoreettiset tiedot ja käytännön valmiuk-

12 12 sia toimia ja kehittyä erityisesti työhallinnon ja muun julkishallinnon kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Kehittämishankkeen aiheena oli Sopimusasiakkuus Leppävirran työvoimatoimistossa. Toteutin hankkeen yhteistyössä Pohjois-Savon TE-keskuksen työvoimaosaston ja Leppävirran työvoimatoimiston henkilöstön kanssa. Toimivat työmarkkinat - projektihenkilöstö oli vahvasti tausta tukena sopimusasiakkuuksien suunnittelu ja kehittämistyössä sekä Pohjois-Savon työvoimatoimistojen työnantajapalveluista vastaavat henkilöt. Tein kyselyn Leppävirran työvoimatoimiston virkailijoille työnantajayhteistyön kehittämisestä. Analysoimalla virkailijoiden näkemyksiä sain ideoita työnantajayhteistyön kehittämiseen. Hankkeen konkreettisena tuloksena syntyi Leppävirralle sopimusasiakkuuksia. Sopimusasiakkuuksien kehittäminen ja jalostuminen jatkuvat edelleen yhdessä valittujen sopimusasiakkaiden kanssa. Sopimusasiakkuus yrityksen kanssa on toteutettu mittava yhteishankintakoulutus Leppävirralla. Yritysinfoja on järjestetty yhdessä sopimusasiakasyrityksen kanssa. Leppävirralla on solmittu sopimusasiakkuus yhteensä 20 työnantajan kanssa vuosien aikana. 4.4 Sopimusasiakkaan palvelumalli ja sopimusasiakkuus kriteerit Työvoimatoimistoissa ennakoimme toimiston alueen työllistävimpien yritysten/kasvuyritysten työnantajat, jotka mahdollisesti tulevat tarvitsemaan uutta työvoimaa tulevaisuudessa. Sopimusasiakkuuden kriteeriksi asetettiin rekrytointiongelmista kärsivä yritys tai kasvuyritys, joka mahdollisesti olisi tulevaisuudessa palkkaamassa uutta henkilöstöä. Tämä ei tarkoita sitä, ettei kaikkia asiakkaita, jotka ottavat työvoimatoimistoon yhteyttä, palveltaisi yhtä hyvin. Sopimusasiakkaat ovat niitä, jotka vuositasolla käyttävät tai tulevat käyttämään paljon tai huomattavasti työhallinnon palveluita. Kanta-asiakkaat ovat ne, jotka säännöllisesti käyttävät palveluita, mutta volyymit eivät ole niin suuria kuin sopimusasiakkailla. Sa-

13 13 tunnaisiin asiakkaisiin lukeutuvat sitten kaikki loput. Tämän ryhmittelyn perusteella määriteltiin, miten paljon mihinkin asiakkaaseen panostetaan aktiivista yhteydenpitoa. Sovituissa yritystapaamisissa kerrotaan työvoimatoimiston sopimusasiakkaan palvelumallista ja sopimusasiakkuuden palvelumalliesite(liite 2) annettaan vastuuvirkailijan yhteystiedoilla varustettuna valituille yrityksille yrityskäynnin yhteydessä. Tarjoamme yritykselle oman yhteyshenkilön, toimeksiantojen hoitamisen, ajantasaiset tiedot palveluistamme, vuosittaisen analyysin työvoimantarpeista, asiakastilaisuuksien järjestämisen yhteistyössä sekä työvoimatoimiston tilojen käyttömahdollisuuden. Sopimusasiakkuus palveluesitteessä mainittu yhteyshenkilö ja puhelinnumero ovat edesauttaneet yhteydenoton helpottumista. Yritysten yhteydenotot työvoimatoimistoon ovat lisääntyneet sopimusasiakkuudesta sopimisen jälkeen. 4.5 Sopimusasiakkuuden kehittämistyöryhmä Työvoimaosaston osastopäällikkö antoi siunauksen perustettavalle sopimusasiakkuuden kehittämistyöryhmälle, ensimmäinen kokous oli Kuopiossa. Kehittämistyöryhmään kutsuttiin Kuopion, Siilinjärven, Kiuruveden, Leppävirran, Iisalmen ja Varkauden työnantajapalveluista vastaavat virkailijat. Kokouksessa käytiin läpi tilannekatsaus Pohjois-Savon työvoimatoimistojen sopimusasiakkaista. Sopimuksia oli solmittu yhteensä 47. Keskusteltiin siitä millaisiin yrityksiin sopimusasiakkuutta voitaisiin kohdentaa ja miten sopimusasiakkuutta voidaan kehittää. Keskusteluissa nousi esiin, että sopimusasiakkuutta olisi suunnattava rekrytointiongelma- ja ennakoitavissa oleville aloille. Tuottavuuden näkökulmasta on tärkeää kohdentaa asiakkuudet tarpeen mukaan. Nykyiset sopimusasiakkuudet näyttävät pääasiallisesti kohdistuvan yrityksiin, joiden kanssa yhteistyötä on tehty jo pidempään tai erilaisiin yhteistyökumppaneihin. Lähtökohtana sopimusasiakkuudessa on elinkeinoelämän ja työllisyyden kannalta tärkeät alat, jotka ovat sopusoinnussa rekrytointiongelma-alojen kanssa.

14 14 5 ASIAKKUUS 5.1 Asiakkuuskäsitteet Asiakkuuskäsitettä olen pohtinut monen asiantuntijan teoksia lukiessa. Kaj Storbackan, Jarmo R. Lehtisen, Christian Grönroosin, Tapio Rissasen sekä Petteri Koskisen teokset asiakkuuskäsitteeseen sekä asiakkuussuhteiden hallintaan liittyen ovat olleet pohdintojeni taustalla ja tukena. Kaj Storbacka ja Jarmo R. Lehtinen (1998) teoksessa Asiakkuuden ehdoilla vai asiakkaiden armoilla käsitellään asiakkuutta. Teoksessa esitellään, ettei yrityksien pidä olla asiakkaan armoilla, vaan yritykset ja asiakkaat toimivat asiakkuuden eli yhteistyön ehdoilla. Sopimusasiakkuus työhallinnossa ajaa mielestäni juuri tätä samaa asiaa. Yritysten ja työvoimatoimisto tulee toimia yhteistyön ehdoilla. Asiakkuuden hallinta edellyttää kykyä ajatella asioita uudella tavalla ja sitten toimia uudella tavalla yhteistyössä yrittäjien kanssa. Suhdemarkkinointi perustuu luottamukselliseen yhteistyöhön asiakkaan kanssa. Tästä syystä yritysten tulee oppia tuntemaan asiakkaansa paremmin kuin ennen on ollut tapana. Suhdemarkkinoinnin menestyminen riippuu paljon työntekijöiden asenteista, sitoutumisesta ja työtuloksista. Elleivät he sitoudu toimimaan todellisina palvelutyöntekijöinä ja elleivät he ole motivoituneita työskentelemään asiakaskeskeisesti, strategia epäonnistuu. Suhdemarkkinointi vaatii hyvin organisoitua ja jatkuvaa sisäisen markkinoinnin prosessia (Grönroos, C. 2003, 62). Työhallinnon monipuolisella palvelutarjonnalla työvoimatoimistot pystyvät vastaamaan työnantajien tarpeisiin myös tulevaisuudessa. Tiedottaminen ja markkinointi palveluista yrittäjille ovat kuitenkin kaiken lähtökohta. Työnantaja voi myös itse toimia aktiivisesti käyttämällä mm. työhallinnon sähköisiä palveluita hyväkseen etsiessään yritykselleen työntekijöitä

15 15 Christian Grönroosin (2003, 62) mukaan suhdemarkkinointi perustuu luottamukselliseen yhteistyöhön asiakkaiden kanssa. Tästä syystä työvoimatoimiston henkilöstön on hyvä oppia tuntemaan yritysasiakkaansa paremmin. Tutustuessa syvällisesti yritykseen ja yrityksen toimintastrategiaan hän voi olla työelämän asiantuntijana ennakoimassa yhdessä tulevia työvoiman tarpeita yrityksen henkilöstön kanssa. Säännöllinen ja vuorovaikutuksellinen yhteistyö yritysten kanssa tuo lisäarvoa työvoimatoimistojen työnantajapalveluihin Kaj Storbacka ja Jarmo R. Lehtinen teoksessaan (1998) Asiakkuuden ehdoilla vai asiakkaiden armoilla asiakastyytyväisyysajattelun rajoittuvan yleensä vain siihen, että toimitaan asiakkaan ilmaisemien tarpeiden pohjalta. Yleensä lähtökohtana ei ole ollut asiakkaan tarpeiden syvällinen ymmärtäminen. Sellaisten tarpeiden, joista asiakas ei ole itsekään ole selvillä, koska hänellä ei ole käsitystä kaikista mahdollisuuksista. Pinnallisen asiakaslähtöisyyden lopputuloksena yritykset sopeutuvat liikaa asiakkaan ilmaisemien tarpeiden mukaan ja ennen pitkää yritykset toimivat asiakkaiden armoilla (Storbacka & Lehtinen 1998, 17.) Työhallinnossa on erinomaiset palvelut niin työnhakijoille kuin työnantajille ja palvelut on jaoteltu tuotteisiin. Tuotteita tulisi markkinoida entistä enemmän ja näkyvämmin. Useimmat yrittäjät eivät edelleenkään tiedä, mitä kaikkea työvoimatoimiston palveluihin kuuluu ja näin ollen meidän tehtävä työvoimatoimistoissa on tuoda nämä palvelutuotteet yrittäjien tietoisuuteen. Infotilaisuudet työvoimatoimiston palveluista ovat oiva tapa tavoittaa monta yrittäjää samalla kertaa ja näin tieto työhallinnon tarjoamista palveluista levittyy yrittäjien keskuuteen. Yritysvierailut ovat avain työhallinnon palveluiden esittelyyn ja niiden tunnettavuuden lisäämiseen sekä yritystuntemuksen lisäämiseen. 5.2 Asiakkuusajattelu Asiakasajattelun keskeisin käsite on asiakkaan arvontuotanto. Asiakkuuden kehittyminen edellyttää, että prosessi, jonka avulla asiakas tuottaa itselleen arvoa on tunnettava syvällisesti. Asiakkuuden johtamisen tavoitteena ei ole maksimoida yksittäisen kaupan tuotto vaan yhteistyössä asiakkaan kanssa rakentaa kestävää asiakkuutta.

16 16 Asiakkuusajattelussa toimitaan asiakkuuden ehdoilla, ja pyritään sovittamaan prosesseja niin hyvin toisiinsa, että arvoa syntyy molemmille osapuolille. (Storbacka & Lehtinen, 1998, 19.) Asiakkuusajattelusta työhallinnon kannalta voisi ajatella, että kun yritys tarvitsee uutta työvoimaa. Ollaan valmiit esittämään ja markkinoimaan erilaisia vaihtoehtoja, joita kuuluu palveluvalikoimaamme esimerkiksi vajaakuntoisen palkkaamisen esittäminen yhtenä vaihtoehtona. Lyhin tie ei välttämättä ole paras. Palveluvalikoimasta voimme auttaa työnantajaa valitsemaan omalle yritykselleen sopivan palvelun. Voimme etsiä tai kouluttaa uutta henkilöstä esim. yhteishankintakoulutuksen avulla. Arvoa syntyy sekä yritykselle että työvoimatoimiston työnhakijoille sekä välillisesti työvoimatoimistolle. Toinen asiakkuusajattelun kulmakivi on tuotteen määrittely prosessiksi. Tuote on nähtävä kokonaisuutena, jossa asiakkaan ja yrityksen eri prosessivaiheiden välillä tapahtuu vaihdantaa. Vaihdannan kautta yrityksen osaaminen siirtyy osaksi asiakkaan arvontuotantoa. (Storbacka & Lehtinen 1998, 19.) Yhteishankintakoulutus on ikään kuin prosessi, jossa koulutus ostetaan yhteistyössä yrityksen sekä työvoimatoimiston kanssa. Prosessissa tarvitaan yhteistyötä yrityksen ja työvoimahallinnon välillä. Asiantunteva palvelu prosessin osana esim. sopivien koulutettavien etsiminen ja löytäminen siirtyy prosessissa yrityksen käyttöön ja hyödyksi. Kolmas asiakkuusajattelun kulmakivi liittyy yrityksen vastuun kantamiseen. Asiakkuusajattelussa ei riitä, että yritys tyydyttää asiakkaan tarpeet. Eikä riitä, että asiakas on tyytyväinen. Yritys voi rakentaa asiakkuuden lujuutta, vain jos se kantaa vastuuta asiakkuuden kehittämisestä ja tarjoaa asiakkaalle uusia mahdollisuuksia tuottaa itselleen arvoa. (Storbacka & Lehtinen 1998, 19.) Asiakkuusajattelun ydin liittyy asiakkaan arvontuotantoprosessin syvälliseen ymmärtämiseen. Asiakkuuslähtöinen yritys pyrkii kaikilla olemassa olevilla keinoilla kasvattamaan omaa tietoansa siitä, miten asiakkaat tuottavat itselleen arvoa. Tämän perusteella on helpompi arvioida, miten yritys olemassa olevalla osaamisellaan voi auttaa asiakasta.

17 17 Arvontuotantoa on ymmärrettävä sen vuoksi, että muussa tapauksessa ei voida kehittää asiakkuutta molempien lähtökohdista: asiakkaan lähtökohdasta ja yrityksen lähtökohdista. (Storbacka & Lehtinen 1998, 20.) Työhallinnon palveluihin liittyen tämä voidaan esittää näin, että työvoimatoimisto esittää eri palveluvaihtoehtoja yrittäjälle työllistäessään työnhakijan, sen sijaan, että tarjoaa yritykselle heti ensimmäistä parasta työntekijää. Yrittäjä voi valita työllistääkö pitkäaikaistyöttömän, nuoren tai vajaakuntoisen työnhakijan. Yrittäjä saa mahdollisesti palkkatukea vaikeasti työllistyvän työllistämiseen ja vaikeasti työllistyvä saa mahdollisuuden työllistyä yritykseen. 5.3 Asiakastuntemus arvontuotannon välineenä Asiakkaan tunteminen mahdollistaa paremman arvon tuottamisen asiakkaalle. Mitä enemmän tunnemme asiakasta ja sen nykyisiä sekä tulevia tarpeita, sitä paremmin pystymme suunnittelemaan toimintaamme asiakaskohtaisesti. (Koskinen, P. 2004: Työnantajakäyntien valmentajat raportti, s. 11.) Asiakassuhteen säilymiseksi ei riitä, että asiakas on tyytyväinen tuottamiimme palveluihin. Se luo vasta edellytykset suhteen jatkumiselle. Vasta merkityksellisten kokemusten tuottaminen asiakkaalle alkaa synnyttää asiakkaan sitoutumista ja voidaan puhua uskollisesta asiakkaasta. (Koskinen, P. 2004, 11.) Asiakaslähtöinen organisaatio tarkastelee toimintaa asiakaskulmasta. On rakennettu asiakaspäällikköorganisaatioita, joissa kullakin asiakkaalla on oma vastuuhenkilö, joka vastaa asiakkaan ja yrityksen yhteistyöstä. (Storbacka & Lehtinen 1998, 23.) Sopimusasiakkuus ajattelussa kaikki nämä edellä mainitut kriteerit täyttyvät eli sopimusasiakkuuden olemukseen kuuluu arvon tuottaminen asiakkaalle mm. yksilöllisen palvelun muodossa.

18 Asiakkuuden prosessiolemus Kun yritys pyrkii tukemaan asiakkaan arvontuotantoprosessissa, yritys joutuu suhtautumaan asiakkuuteen prosessina. Asiakkuutta tarkasteltaessa on tärkeä kiinnittää erityistä huomioita sen prosessiolemuksen ymmärtämiseen. Asiakkuus koostuu useista kohtaamisista. Asiakkuuden onnistumisen keskeisiä edellytyksiä ovat aito vuorovaikutus ja pyrkimys sellaiseen asiakkuuteen, jossa molemmat osapuolet saavat etua panostamisestaan asiakkuuteen. Yhtenä tavoitteena on löytää mahdollisuuksia asiakkuuden kehittämiseksi. (Storbacka & Lehtinen 1998, ) Asiakkuudessa siirrytään toisin sanoen vastakkainasettelusta yhteisen hyödyn tavoitteluun. Tavoitteena ei edes ole olla lähellä asiakasta, vaan tavoitteena on elää yhdessä asiakkaan kanssa. Kun lähdetään siitä, että asiakkuus on prosessi, itse kaupanteosta ei muodostu yhtä dramaattinen tapahtuma. Kauppojen tekeminen on vain yksi osa asiakkuuksien hoitamiseen liittyvää työskentelyä. (Storbacka & Lehtinen 1998, ) Asiakkuusajattelussa yrityksen tulee huolehtia siitä. että sen osaaminen välittyy asiakkaalle. Myyjän yrityksellä on paljon osaamista, jonka avulla voidaan tehostaa asiakkaan prosessia ja auttaa asiakasta tuottamaan arvoa itselleen 5.5 Asiakkuusstrategiat Yrityksen kaikkia asiakkuuksia ei kannata hoitaa samalla tavalla. Asiakkuuksia kannattaa ryhmitellä asiakaskannoiksi ja kullekin asiakaskannalle rakentaa oma, arvonnousua maksimoiva asiakkuusstrategia. Joidenkin asiakkaiden kanssa rakennetaan kevyempi prosessi, joissa vaihdanta pääosin koostuu tekojen vaihdannasta. Jotkut taas edellyttävät syvällistä prosessin sovittamista, joka ei voi syntyä muulla tavalla kuin tietojen ja tunteiden vaihdannan avulla. (Storbacka & Lehtinen 1998, 57.) Nykyaikainen asiakkuusajattelu on tuonut myynnin rinnalle lukuisia erilaisia yhteistyön muotoja, jotka parhaimmillaan johtavat asiakkaiden kanssa kehitettäviin yhteisiin hankkeisiin ja yhteiseen oppimiseen. Oppiviin organisaatioihin, jotka ammentavat sisältönsä yrityksen ja asiakkaan kestävästä yhteistyöstä. Nykyaikainen asiakassuuntautunut toimintatapa edellyttää differoinnin ulottamista myös asiakkuuteen, palvelutuotteeseen.

19 19 Tämä ajattelutapa mahdollistaa asiakkuuksien erilaistamisen ja asiakasyhteistyön asiakaskohtaisella, ainutkertaisella, persoonallisella tavalla. (Rissanen 2005, ) Sopimusasiakkuus ajattelussa tätä ajattelua voidaan soveltaa työvoimatoimistossa erilaisin tavoin. Työvoimatoimisto voi järjestää yhteisiä tilaisuuksia, joissa voidaan pohtia yhdessä yrittäjien ja työvoimatoimiston henkilöstön kanssa mm. miten työvoiman saanti turvataan alueellamme. Voidaan perustaa asiakasraateja, joissa asioita voidaan pohtia ja keskustella laajemmalla joukolla. Kutsutaan mukaan työnantajan edustus, elinkeinoasiamies, yritysosastolta henkilö, työnhakija asiakas sekä työvoimatoimiston edustaja. 6 KUMPPANUUS Kumppanuus käsitteestä on paljon puhuttu työhallinnon eri tilaisuuksissa ja korostettu kumppanuuden tärkeyttä yhteistyömuotona. Työhallinto haluaa osaltaan olla yrityksille arvostettu kumppani, johon voi luottaa erilaisissa tilanteissa. Työnantajien palvelutarpeisiin vastaaminen edellyttää monipuolista työvoima- ja yrityspalveluiden asiantuntemusta ja alueellista kumppanuutta. Haluamme tehdä pitkäjänteistä, ennakoivaa, tehokasta ja laadukasta työnvälitystä. Työhallinto voi hyödyntää kattavaa tuotevalikoimaa sen tehokkaalla käytöllä. Myös asiakkuuksien hallinta eli asiakassegmentointi on välttämätöntä työhallinnossa. Asiakassegmentointi mahdollistaa täsmällisen palvelujen räätälöinnin ja kohdentamisen sekä luo pohjan muulle työnantajayhteistyölle. Myös työhallinnon henkilöstöresurssit on kohdennettava oikein, jotta uusia toimintatapoja ja palvelukonsepteja voidaan hyödyntää tehokkaasti.

20 Kumppanuuden tunnuspiirteet Yrjö Engeströmin (2004) keräämien tietojen mukaan kumppanuuksia voidaan kehittää ja arvioida käyttämällä apuna seuraavia seitsemää tunnuspiirrettä. 1. Kumppanuus on pitkäaikainen yhteistoimintamalli. Pitkäaikaisuus edellyttää yhteistä pitkän aikavälin strategista visiota ja välietappeja, joiden avulla kumppanuuden saavutuksia seurataan. 2. Kumppanuus muodostuu yhdenvertaisista osapuolista, joilla on toisiaan täydentäviä kompetensseja ja resursseja. Kumppanuus ei siis ole yhden osapuolen ylivaltaa tai ylipäänsä hierarkian rakentamista. 3. Kumppanuus kohdistuu laajaan, monimutkaiseen strategiseen haasteeseen, joka on tärkeä kaikille kumppaniorganisaatioille. Kumppanuuden kohteena olevan strategisen haasteen jatkuva yhteinen erittely, kuvaaminen ja täsmentäminen ovat oleellinen osa kumppanuustyöskentelyä. Ilman sitä haaste hajoaa helposti lukemattomiksi erillistehtäviksi. 4. Yrjö Engeström (2004) kirjoittaman tekstin mukaan (Galison, 1997; ks. myös Härkäpää, 2001), Kumppanuus edellyttää rajojen ylittämistä, läpinäkyvyyttä ja läpikuljettavuutta. Kumppaniorganisaatioiden väliset fyysiset, sosiaaliset, virtuaaliset ja diskursiiviset rajavyöhykkeet voivat muodostua hedelmällisiksi kaupankäynnin vyöhykkeiksi, jos niitä vaalitaan järjestelmällisesti. 5. Kumppanuudessa vastuu toiminnan kehittämisestä jakautuu kaikille osapuolille. Kumppanit tarvitsevat ajantasaista palautetietoa toimintansa tuloksista ja häiriöistä voidakseen ilman viivettä arvioida kriittisesti ja muokata uudelleen toimintatapojaan ja tuotoksiaan. 6. Kumppanuus vaatii yhteisiä tiedon hallinnan ja neuvottelun välineitä. Kysymys ei useinkaan ole kalliista tietojärjestelmä-hankinnoista, vaan hyvin yksinkertaisista perusratkaisuista, esim. yhteisten kokousten käsiteltävien asioiden esittämisestä siten, että kaikki osapuolet voivat ymmärtää, mistä puhutaan. 7. Yrjö Engeström (2004) kirjoittaman tekstin mukaan (ks. Pohjonen, 2002).

KESKI-SUOMEN TE-TOIMISTON TYÖNANTAJA- JA YRITYSPALVELUT

KESKI-SUOMEN TE-TOIMISTON TYÖNANTAJA- JA YRITYSPALVELUT KESKI-SUOMEN TE-TOIMISTON TYÖNANTAJA- JA YRITYSPALVELUT 1 Tarkoitus Kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen > työnantajat saavat tarpeisiinsa pohjautuvaa osaavaa työvoimaa ja henkilöasiakkaat saavat osaamiseensa

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

TE toimiston Yrityspalvelut yrityksen ehdoilla

TE toimiston Yrityspalvelut yrityksen ehdoilla TE toimiston Yrityspalvelut yrityksen ehdoilla Julkisen sektorin palvelut yrittäjilletapahtuma Kluuvissa 10.11.2010 KLUUVIN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO Toiminta-ajatus: Tehokkaan työnvälityksen ja osaavan

Lisätiedot

Savoset Luotsi-palvelut tuotteistamisen polku

Savoset Luotsi-palvelut tuotteistamisen polku Savoset Luotsi-palvelut tuotteistamisen polku Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hanke 1.1.2008-31.3.2012, Loppuseminaari 9.12.2011 Toimintaa ylläpitävä organisaatio Vaalijalan Kuntayhtymä -Kotipaikka Pieksämäki

Lisätiedot

POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010

POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010 POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä- Savossa hankkeessa kehitetään ja tuotetaan maahanmuuttajien

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti Lapin ELY-keskuksen päätösluonnos TEpalveluiden tuottamisesta monikanavaisesti Taustat, tavoitteet ja muutokset Lapin liiton hallituksen kokous 22.6.2015 Strategiapäällikkö Tuija Ohtonen ja johtaja Marja

Lisätiedot

TE-palvelut ja validointi

TE-palvelut ja validointi TE-palvelut ja validointi Mestari2013 - Sinut on tunnistettu! koulutuspolitiikan seminaari 26.-27.11.2013 TE-PALVELUIDEN UUDISTAMINEN v. 2013- TE-PALVELUT JA VALIDOINTI EPÄVIRALLISEN JA ARKIOPPIMISEN TIETOJEN,

Lisätiedot

Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista

Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista LEHDISTÖTIEDOTE, 28.11.2011 JULKAISUVAPAA HETI Yrityskyselyllä tietoa yritysneuvontapalvelusta Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista Koillismaalaisille

Lisätiedot

TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012

TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012 TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012 Jarmo Palm Työ- ja elinkeinotoimistot uudistuvat Uusituksen tavoitteena on työnvälityksen tehostaminen, yrityslähtöisyyden

Lisätiedot

Millaista osaamista yritykset tarvitsevat lähivuosina? Kauppakamarin osaamisselvitys vuoteen 2016

Millaista osaamista yritykset tarvitsevat lähivuosina? Kauppakamarin osaamisselvitys vuoteen 2016 Millaista osaamista yritykset tarvitsevat lähivuosina? Kauppakamarin osaamisselvitys vuoteen 2016 Kyselyn toteutus Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden jäsenyritykset. Kyselyyn osallistui 17 kauppakamaria.

Lisätiedot

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Yritetään ja työllistetään Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Oulu / Syyskuu 2013 Työttömien lukumäärä 18 000 16 000 14 000 12 000 13 226 Kaikki työttömät Yli 50- vuotiaat 14,4% 27,0% Henkilöä 10 000 8

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely. työnantajille

Asiakastyytyväisyyskysely. työnantajille Asiakastyytyväisyyskysely työnantajille Asiakastyytyväisyyskysely Kysely lähetettiin 190 työnantajalle, joista 93 vastasi. Etelä-Karjalan alueelta vastauksia 36 kpl, Kymenlaakson alueelta 54 kpl. Anonyymeja

Lisätiedot

Ulos toimistosta. Mikkelin kesäpäivä 11.-12.06.2015. Pasi Patrikainen Johtaja, Pohjois-Savon TE-toimisto

Ulos toimistosta. Mikkelin kesäpäivä 11.-12.06.2015. Pasi Patrikainen Johtaja, Pohjois-Savon TE-toimisto Ulos toimistosta Mikkelin kesäpäivä 11.-12.06.2015 Pasi Patrikainen Johtaja, Pohjois-Savon TE-toimisto Esityksen sisältö TE-palvelut Suomessa Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimistoksi 2013 Virkamiehestä

Lisätiedot

TE-toimiston palvelulinjat osana palvelumallin muutosta

TE-toimiston palvelulinjat osana palvelumallin muutosta osana palvelumallin muutosta Vaivio 25.4.2012 8.5.2012 Palvelulinjoihin perustuvalla toiminnalla.. varmistetaan asiakkaiden palvelutarpeita vastaava palvelu varmistetaan eri palvelukanavien tehokas ja

Lisätiedot

Etelä Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry

Etelä Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry Etelä Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry tukea ja kuntoutusta vuodesta 1985 Yhteistyön merkitys asumis ja kuntoutuspalveluiden järjestämisessä Toiminnanjohtaja Timo Haapoja www.epsospsyk.fi Etelä

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Jyväskylän seudun työryhmän näkemyksiä 27.11.2008 2008 Olli Patrikainen Johtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Kannattavan Kannattavan

Lisätiedot

Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: 10.1.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: 10.1.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: 10.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Yrityksenne henkilömäärä: 2-4 16 20,00% 5-9 17 21,25% 10-49 21 26,25% 4.

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille TE-palvelut yrityksille ja työnantajille te-palvelut.fi Kun yrityksessä tarvitaan uutta, osaavaa työvoimaa tai näköpiirissä on uutta osaamista vaativa muutostilanne, kannattaa hyödyntää TE-palveluja. Olemme

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

TE-palvelujen asiakasprosessien kehittäminen

TE-palvelujen asiakasprosessien kehittäminen TE-palvelujen asiakasprosessien kehittäminen TE-johdon ajankohtaisfoorumi 21.8.2013 Elisabet Heinonen Asiakasprosessien kehittämisen lähtökohtia ja tavoitteita Asiakaslähtöisyys ja asiakkuuksien hallinta

Lisätiedot

Työvoiman hankintakanavat palveluyrityksissä Kesäkuu 2000 Mikko Martikainen 1 Taustaa kyselylle Tämän selvityksen tulokset ovat osa Palvelutyönantajien jäsenyrityksille marraskuussa 1999 lähetettyä kyselyä,

Lisätiedot

YLLÄTETÄÄN KOTIKUNTA- KAMPANJAN TAUSTAA

YLLÄTETÄÄN KOTIKUNTA- KAMPANJAN TAUSTAA YLLÄTETÄÄN KOTIKUNTA- KAMPANJAN TAUSTAA - Työttömyys on syrjäytymisen suurimpia riskitekijöitä ja tähän tematiikkaan puututtiin paikallisesti - Tavoitteena oli luoda jokaiseen hankekuntaan henki, että

Lisätiedot

SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS. Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista

SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS. Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista JULKISEN TYÖVOIMAPALVELUN TAVOITTEITA Työllisyysasteen nostaminen Osaavaa työvoimaa joustavasti työnantajan

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Jäsentyytyväisyyskyselyn toteutus 2013 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden luottamushenkilöt sekä jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kyselyyn osallistui

Lisätiedot

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajakysely ja työnantajien haastattelut Vuoden 2014 alussa työnantajille tehty työnantajakysely 161 vastaajaa 51 työnantajan

Lisätiedot

Asiakkuusindeksi 2009

Asiakkuusindeksi 2009 1 Asiakkuusindeksi 2009 Selvitettiin suomalaisten yritysten asiakasuskollisuutta: Kuinka paljon eri yritysten kanssa asioidaan Millainen asiointi- ja asiakassuhde suomalaisilla kuluttajilla on yrityksiin

Lisätiedot

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työelämä 2020 hanke yhteistyössä Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston kanssa www.tyoelama2020.fi Jaana Lerssi-Uskelin Työterveyslaitos Visio Työelämästrategia

Lisätiedot

Kokkeja Kaukoidästä HOK-Elannon maukas filippiiniläisresepti. UUDISTA JA UUDISTU 29.9.2011 Satu Koivusaari

Kokkeja Kaukoidästä HOK-Elannon maukas filippiiniläisresepti. UUDISTA JA UUDISTU 29.9.2011 Satu Koivusaari Kokkeja Kaukoidästä HOK-Elannon maukas filippiiniläisresepti UUDISTA JA UUDISTU 29.9.2011 Satu Koivusaari HOK-Elanto lyhyesti Suomen suurin alueosuuskauppa, osa S-ryhmää Toimialueena pääkaupunkiseutu ja

Lisätiedot

Poolia Suomi Oy / ProCountor International Oy REKRYTOINTIOHJELMA TILITOIMISTOILLE

Poolia Suomi Oy / ProCountor International Oy REKRYTOINTIOHJELMA TILITOIMISTOILLE Poolia Suomi Oy / ProCountor International Oy REKRYTOINTIOHJELMA TILITOIMISTOILLE Poolia Suomi Oy - Rekrytointiohjelma ProCountor International Oy:n tilitoimistokumppaneille Poolia on toiminut ProCountorin

Lisätiedot

Maahanmuuttajien työllistäminen

Maahanmuuttajien työllistäminen Maahanmuuttajien työllistäminen Kansainvälinen työvoima -projekti 11.10.2012 Kuka on maahanmuuttaja? Ulkomailta Suomeen muuttanut henkilö, joka on jonkin toisen maan kansalainen tai kokonaan kansalaisuutta

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Painopiste Tavoite Toimenpide-ehdotus Mittari Vastuutahot

Painopiste Tavoite Toimenpide-ehdotus Mittari Vastuutahot Yhteenveto Painopiste Tavoite Toimenpide-ehdotus Mittari Vastuutahot Työpaikkaomavaraisuuden kasvattaminen Tunnistetaan entistä enemmän kunnassa jo toimivien yritysten tarpeet. Tonttien luovutuksessa pyritään

Lisätiedot

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat Etelä-Savon Teollisuuden osaajat YHTEISTYÖSSÄ MUKANA Eteläsavolainen verkostohanke Rahoitus: rakennerahastot (ESR), Etelä-Savon ELY - keskus Kokonaishanke 896 000 ESR -rahan osuus 581 000 Hallinnoijana

Lisätiedot

Asiakassuhteen merkitys. Asiakassuhteen merkitys JÄRJESTELMÄKESKEINEN ASIAKASKESKEINEN

Asiakassuhteen merkitys. Asiakassuhteen merkitys JÄRJESTELMÄKESKEINEN ASIAKASKESKEINEN Asiakassuhteen merkitys JÄRJESTELMÄKESKEINEN LAKIPAINOTUS - Lain täyttäminen - Lain velvoite ASIAKASKESKEINEN YHTEISTYÖPAINOTUS - Lisäarvon tuottaminen - Luottamus Asiakassuhteen merkitys Yhteiskunnan

Lisätiedot

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN Kainuun Etu Oy - yritysten kehittämistä vuodesta 2001 - Palvelualojen (B-to-B) esiselvitys 2009 Lehdistötilaisuus 30.12.2009 klo 10.00 Harri Mähönen, Suomen Osaamistalo

Lisätiedot

ASIAKAS- TYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2014

ASIAKAS- TYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2014 KUNNON TYÖMIEHIÄ» WWW.BRIKO.FI 1 ASIAKAS- TYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2014 ASIAKKAAT ARVIOIVAT BRIKON PARHAAKSI RAKENNUSALAN HENKILÖSTÖVUOKRAAJAKSI JO TOISENA VUONNA PERÄKKÄIN Lue, mitä mieltä asiakkaat olivat

Lisätiedot

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala Strategia julkaistu 17.9.2012 http://urn.fi/urn:isbn:978-952-257-607-1 Tarkoitus 5 vuoden ajanjakso,

Lisätiedot

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010 Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen Johanna Laukkanen 27.1.2010 Ammatillinen työvoimakoulutus Ammatillinen työvoimakoulutus Pääosin tutkintotavoitteista koulutusta Myös lisä- ja täydennyskoulutusta Yrittäjäkoulutusta

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Sosiaalinen kuntoutuminen 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Työ- ja elinkeinopalvelut Työ- ja elinkeinotoimiston uusi palvelumalli rakentuu kolmeen palvelulinjaan ja yrityslähtöisyyden

Lisätiedot

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia Alueellisten TNO-asiantuntijoiden koulutus 11.-12.11.2014 LAITURI-projekti LAITURI projektin tavoite ja tuloksia Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

open hanke 1.1.2013 30.6.2014

open hanke 1.1.2013 30.6.2014 open hanke 1.1. 30.6. Perustuu ns. seinättömän työhönvalmennuspajan mallille. Oleellista kenttätyö, jota tehdään kartoittamalla yksityisen työnantajasektorin työvoimatarpeita ja ohjaamalla työnhakijoiden

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Työpaikkavalmentaja osatyökykyisen henkilön työllistymisen tukena Työpaikkavalmentajien ja heidän esimiesten näkemyksiä työpaikkavalmentajuudesta

Työpaikkavalmentaja osatyökykyisen henkilön työllistymisen tukena Työpaikkavalmentajien ja heidän esimiesten näkemyksiä työpaikkavalmentajuudesta Työpaikkavalmentaja osatyökykyisen henkilön työllistymisen tukena Työpaikkavalmentajien ja heidän esimiesten näkemyksiä työpaikkavalmentajuudesta Kristiina Leppänen 3.12.2014 Opinnäytetyö kevät 2014 Sosiaalialan

Lisätiedot

Tutkimus nuorten 2-3 vuotta toimineiden yritysten palvelutarpeista

Tutkimus nuorten 2-3 vuotta toimineiden yritysten palvelutarpeista Raportti Esitys 3.2.2010 25.5.2010 Tutkimus nuorten 2-3 vuotta toimineiden yritysten palvelutarpeista INNOLINK RESEARCH OY Mikko Kesä Kaisa Mäki-Kihniä Minna Vallo Meri Kokkola TEMPO ECONOMICS OY Tutkimusjohtaja

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Verkostoja hyödyntäen järjestöjen kautta aitoon työllistymiseen 15.10.2014 1 17.10.2014 Etelä-Savon TE-toimisto/ Rakennepoliittinen ohjelman

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media -kyselyn tausta Kyselyssä selvitettiin, miten suomalaiset

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 TAMMILEHDON PALVELUASUNTOJEN ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET

Lisätiedot

Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta

Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta Tuloksia Itä-Suomen kirjastojen laatutason kartoituksesta Kohti uutta kirjastolakia 21.4.2015 Varkaus Marja Tiittanen-Savolainen Itä-Suomen

Lisätiedot

Mikä erottaa menestyvän yrityksen hyvästä? Mercuri International Oy Lauri Kurki

Mikä erottaa menestyvän yrityksen hyvästä? Mercuri International Oy Lauri Kurki Mikä erottaa menestyvän yrityksen hyvästä? Mercuri International Oy Lauri Kurki Sales Excellence 2012 Global Results Menestyvän myyntiorganisaation tunnuspiirteet Mercuri International ja St. Gallenin

Lisätiedot

TE-PALVELU-UUDISTUKSEN JOHTAMISEN AJANKOHTAISFOORUMI 21.-22.8.2013. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

TE-PALVELU-UUDISTUKSEN JOHTAMISEN AJANKOHTAISFOORUMI 21.-22.8.2013. Hallitusneuvos Päivi Kerminen TE-PALVELU-UUDISTUKSEN JOHTAMISEN AJANKOHTAISFOORUMI 21.-22.8.2013 Hallitusneuvos Päivi Kerminen Miten viemme TE-palvelu-uudistuksen maaliin? Tilanne nyt (1) Uudistus on kiinnostanut ja palautetta on tullut

Lisätiedot

Kumppanuutta yli rajojen - Yhteistyömalli kaupungin ja korkeakoulun kumppanuudelle. Toini Harra Yliopettaja, Metropolia

Kumppanuutta yli rajojen - Yhteistyömalli kaupungin ja korkeakoulun kumppanuudelle. Toini Harra Yliopettaja, Metropolia Kumppanuutta yli rajojen - Yhteistyömalli kaupungin ja korkeakoulun kumppanuudelle Toini Harra Yliopettaja, Metropolia Suomen suurin ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky ja Terveys ja hoitoala

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista Viides valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2013. KTAMKn vastauksia kertyi 282 kappaletta.

Lisätiedot

Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus

Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus Mirja Rautiainen - Mika Siiskonen Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus HARJOITUSTEHTÄVIÄ LUKU 8: ASIAKKUUS http://charles.savonia.fi/~mas/julkaisut 1. Mitä tarkoittaa asiakkuusajattelussa yhteistyökumppanuus?

Lisätiedot

Mistä nuorille töitä? Palvelujohtaja Pirjo Juntunen

Mistä nuorille töitä? Palvelujohtaja Pirjo Juntunen Mistä nuorille töitä? Palvelujohtaja Pirjo Juntunen 1 10.3.2015 www.te-palvelut.fi (entinen mol.fi) www.te-palvelut.fi -verkkopalvelu on käytetyin, tunnetuin julkinen maksuton valtakunnallinen alueellinen

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

1.1.2013 alkaen. (TE-toimisto)

1.1.2013 alkaen. (TE-toimisto) TE-palvelut uudistuvat 1.1.2013 alkaen Lapin työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) Palvelut ja palveluverkosto uudistuvat Koko maassa tarjolla entistä monipuolisemmat ja selkeämmät palvelut henkilö-,

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke

Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke 10.4.2015 Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & Avanti-hanke AVANTIBOOK Nro 6 Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke Kaupungin Työllisyyspalvelut Seinäjoki

Lisätiedot

Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa. Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012

Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa. Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012 Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012 Omat kokemukset reilun 15 vuoden ajalta Olen toiminut käytännön myyntityön parissa ja hoitanut

Lisätiedot

TE-palvelu-uudistus TEM 19.8.2013

TE-palvelu-uudistus TEM 19.8.2013 TE-palvelu-uudistus TEM 19.8.2013 TE-palvelu-uudistus tikun nokassa Ison palvelu- ja toimintatapamuutoksen johtaminen on edelleen vaiheessa suunta on selvillä, vaikutukset näkyvät viiveellä Mediamielikuvana

Lisätiedot

Tallamaria Maunu, erikoissuunnittelija työ- ja elinkeinoministeriö puh. 050 433 1011 Liittyy: HE 51/2015 vp

Tallamaria Maunu, erikoissuunnittelija työ- ja elinkeinoministeriö puh. 050 433 1011 Liittyy: HE 51/2015 vp Eduskunnan työelämä- ja tasaarvovaliokunnan kuuleminen 19.11.2015 klo 12.15 Tallamaria Maunu, erikoissuunnittelija työ- ja elinkeinoministeriö puh. 050 433 1011 Liittyy: HE 51/2015 vp Vuorotteluvapaasijaisena

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys kohdallaan

Asiakastyytyväisyys kohdallaan Asiakastyytyväisyys kohdallaan 94 % asiakkaista suosittelee Maestroa Syksyllä 2012 teimme laajan asiakastyytyväisyyskyselyn ja selvitimme asiakkaidemme näkemyksiään Maestron myynnistä, asiakaspalvelusta

Lisätiedot

Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate. Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke, UEF, Aducate

Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate. Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Osaamisen kehittäminen Sanna Saastamoinen, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke,

Lisätiedot

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille 25.8.2015 Petri Puroaho Taustani ja ketä edustan? Taustani: n. 15 vuoden tieto- ja kokemuspääomaa työllistymisasioihiin liittyen Suomesta

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

Peruspalvelukeskus Aavan päihde- ja mielenterveysstrategia 2013-2016. Peruspalvelukeskus Aava

Peruspalvelukeskus Aavan päihde- ja mielenterveysstrategia 2013-2016. Peruspalvelukeskus Aava n päihde- ja mielenterveysstrategia 2013-2016 Strategia on syntynyt yhteistyössä Strategiaa on ollut valmistelemassa laaja ja moniammatillinen joukko peruspalvelukeskus Aavan työntekijöitä organisaation

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu

Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu Rikosseuraamusasiakkaat yhteiskunnassa: Työ ja opiskelu -seminaari Pääsihteeri Erja Lindberg Hallitusohjelma Tavoite ja sisältö pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi

Lisätiedot

Kansainvälinen rekrytointi yritysesimerkki Kokkeja Filippiineiltä MAMU-Ennakointikamari 23.4.2015

Kansainvälinen rekrytointi yritysesimerkki Kokkeja Filippiineiltä MAMU-Ennakointikamari 23.4.2015 Kansainvälinen rekrytointi yritysesimerkki Kokkeja Filippiineiltä MAMU-Ennakointikamari 23.4.2015 Satu Vennala Henkilöstöresurssipäällikkö Ravintolatoimiala HOK-Elanto Liiketoiminta Oy Kokkeja Filippiineiltä,

Lisätiedot

Kouvolan seutu 2009, Lehdistöraportti. Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099. :: info@takoy.fi :: www.takoy.

Kouvolan seutu 2009, Lehdistöraportti. Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099. :: info@takoy.fi :: www.takoy. 2009, Lehdistöraportti Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 TOP 3 - Asiakastyytyväisyydellä mitattuna

Lisätiedot

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011 Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 2006-2010 Niiden toimenpiteiden kokonaisuus joilla kunta vaikuttaa omalta osaltaan

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi. Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY

Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi. Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY Pk-yritysten suhdannenäkymät ovat kääntyneet myönteisempään suuntaan Suhdannenäkymät vuodentakaiseen

Lisätiedot

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298 Asiakaskysely 2011 FINAS-akkreditointipalvelun asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin marras-joulukuussa 2011. Kysely lähetettiin sähköisenä kaikille FINASin asiakkaille. Kyselyyn saatiin yhteensä 182

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn touko-kesäkuussa 2015. Vastauksia kertyi yhteensä 43 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn touko-kesäkuussa 2015. Vastauksia kertyi yhteensä 43 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kesä 2015 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn touko-kesäkuussa 2015. Vastauksia kertyi yhteensä 43 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS Erkki Viero PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUKSEN TAVOITTEET Asiakaspalvelun ja markkinoinnin merkityksen

Lisätiedot

VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen

VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen Maarit Lahtonen, asiantuntija Työelämän innovaatiot ja kehittäminen DM 629213 11-2011 VetoVoimaa! tekesläisen silmin

Lisätiedot

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaiset työnantajakäynnit työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaisten työnantajakäyntien opas julkaistu 6/2011 1 Sisältö Toimialakohtaisten työnantajakäyntien

Lisätiedot

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa Yhden luukun periaate? Eri osa-alueisiin erikoistuneet toimijat pystyvät yhdessä

Lisätiedot

Kumppanisi työyhteisösi liiketoiminnan kehittämisessä

Kumppanisi työyhteisösi liiketoiminnan kehittämisessä Kumppanisi työyhteisösi liiketoiminnan kehittämisessä Toimiala Online kevätseminaari 12.4.2011 Ami- säätiö, Amiedu Taina Virtanen Suomen suurin ammatillinen aikuiskouluttaja Vahva vaikuttaja jo yli 30

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus. Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus. Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010 1 Aluehallinto uudistui 1.1.2010 Valtion aluehallinnon viranomaisten rooleja, tehtäviä,

Lisätiedot

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Hyvinkään elinkeinorakenne Tähän diasarjaan on koottu muutamia keskeisiä Hyvinkään kaupungin elinkeinorakennetta koskevia

Lisätiedot

Ennakointi on yhteistyötä. Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä.

Ennakointi on yhteistyötä. Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä. Mitä ennakointi on ja miten siihen tulee suhtautua Seija Kiiskilä, Keski-Suomi ennakoi Mistä työvoima 2020 26.08.2011 Ennakointi on yhteistyötä Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä. 2 1 Tehdäänkö

Lisätiedot

Energia-alan osaamis- ja työvoimatarpeet yritysselvitys. Kevät 2013

Energia-alan osaamis- ja työvoimatarpeet yritysselvitys. Kevät 2013 Energia-alan osaamis- ja työvoimatarpeet yritysselvitys Kevät 2013 Yritysvastaajia 22 yli kolmannes vastaajista edusti yli 500 työntekijän yritystä Yrityksen toimintaympäristö energia-alalla 45,00 % 4

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain 2011, 2011, Yhteistyökumppan

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain 2011, 2011, Yhteistyökumppan Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 0, 00 Yhteistyökumppanuus Setlementti Louhela ry Päätavoite. SETLEMENTTI LOUHELA ON ARVOSTETTU JA LUOTETTAVA YHTEISTYÖKUMPPANI jakautuu osatavoitteeseen 0.

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 Hiltunen Heikki Junnila Tiia Luukkonen Aki Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi & ajankohtaista Pohjois-Karjalassa 20.4.2011 Vaivion kurssi- ja leirikeskus Johtaja Jarmo

Lisätiedot

Sosiaalinen media tuli työpaikalle - kenen säännöillä toimitaan? Copyright 2010 H&K and MPS

Sosiaalinen media tuli työpaikalle - kenen säännöillä toimitaan? Copyright 2010 H&K and MPS Sosiaalinen media tuli työpaikalle - kenen säännöillä toimitaan? Copyright 2010 H&K and MPS Lähtökohta tutkimukselle Halusimme vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Millaisia viestinnällisiä haasteita

Lisätiedot

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle Väyliä Työelämään Tietoa työnantajalle Sisällysluettelo Diili 4-5 Hankkeen tavoitteena on auttaa ammattikoulutettuja alle 29-vuotiaita työnhakijoita työllistymään hyödyntäen työvoimahallinnon palveluita

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Oulun seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa ja ammattiopistossa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen (ESR) Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita

Lisätiedot

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA PROSESSIN OMISTAJA Yksikönjohtajat PROSESSIKUVAUKSEN HYVÄKSYJ KSYJÄ Johtoryhmä PRSESSIKUVAUS LUOTU JA PÄIVITETTY P Syyskuu 2008 PROSESSIKUVAUS HYVÄKSYTTY

Lisätiedot