YHTEISTYÖLLÄ KOHTI KUMPPANUUTTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEISTYÖLLÄ KOHTI KUMPPANUUTTA"

Transkriptio

1 YHTEISTYÖLLÄ KOHTI KUMPPANUUTTA Sopimusasiakkuuden palvelumalli toimivaksi Varkauden seudun työvoimatoimistossa Liisa Kämäräinen Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä, Pieksämäen yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK)

2 TIIVISTELMÄ Kämäräinen, Liisa. Yhteistyöllä kohti kumppanuutta. Sopimusasiakkuuden palvelumalli Varkauden seudun työvoimatoimistossa. Pieksämäki, syksy 2007, 54 s., 5 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä, Pieksämäen yksikkö, Sosiaalialan koulutusohjelma, Sosionomi (AMK). Kehittämishankkeen tavoitteena oli selvittää, miten työnantajille suunnattu työvoimatoimiston sopimusasiakkuuden palvelumalli on toiminut käytännössä Leppävirralla. Kehittää sopimusasiakkuus palvelua käytännössä järjestämällä tilaisuuksia sopimusasiakas yrityksille. Hankkeeni liittyi Pohjois-Savon työvoimatoimistojen vuosina toteutettuun sopimusasiakkuus palvelumalli hankkeeseen työnantajille. Työnantajapalvelut ja yritysyhteistyö tulevat olemaan yhä tärkeämpi osa työvoimatoiston palveluissa. Työnantaja-asiakkaiden palvelun päämääränä on luoda pitkäkestoinen asiakassuhde. Teoriaosuus käsittelee asiakkuutta ja kumppanuutta. Teoria on koottu aiheeseen liittyvästä kirjallisuudesta ja aiemmin tehdyistä tutkimuksista. Kehittämishankkeen kohderyhmänä olivat Leppävirran ja Varkauden toimipaikan sopimusasiakasyritykset. Hankkeen aikana työnantajille järjestettiin yksi infotilaisuus, kosta kerättiin asiakaspalaute ja myös kaksi rekrytointi tapahtumaa työvoimatoimiston tiloissa. Kehittämishankkeen aikana kerättiin sopimusasiakas yrityksiltä asiakaspalaute Tuloksista kävi ilmi, että työnantajat pitivät sopimusasiakkuutta tärkeänä yhteistyömuotona työvoimatoimiston henkilöstön kanssa. Sopimusasiakas yritykset toivoivat työvoimatoimistoilta aktiivista yhteydenpitoa ja ajankohtaista informaatiota työhallinnon palveluista. Työvoimatoimiston pitää tehdä tiivistä ja proaktiivista alueellista ja paikallista yhteistyötä yritysten sekä alueellisten kehittäjäorganisaatioiden kanssa. Yhteistyön ei tarvitse aina perustua siihen, että yrityksellä olisi välittömiä työvoimatarpeita. Yhteistyön tulisi perustua kumppanuuteen, jotta saataisiin luotua pitkäaikaisia suhteita alueen yrittäjiin. Hankkeen tuloksena voi todeta, että sopimusasiakkuus yhteistyömuotona yritysten ja työvoimatoimiston kanssa on askel kohti kumppanuutta. Asiasanat: Sopimusasiakas, asiakassuhteet, työvoimatoimisto, kehittämishanke, kumppanuus, työnantaja Säilytyspaikka: Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikön kirjasto.

3 ABSTRACT Kämäräinen, Liisa. With cooperation towards partnership. Convention customer relation service model in employment office in the area of Varkaus. 54 p, 5 appendices. Language: Finnish. Pieksämäki, Autumn Diaconia University of Applied Sciences. Degree Programme in Social Services, Option in social services and Education, Bachelor of Social Services. The purpose of this development project was to investigate how employment offices convention customer relations service model for employers has worked in practice in Leppävirta. And to develop convention customer relation service in practise by arranging events for convention customer companies. The development project is connected to North-Savos employment offices service model project in for employers. Employer services and cooperation of the companies will be more and more important part in the services of employment office. In the service of employer clients the main goal is to create a long lasting customer relation. The theory part is about customer relations and partnership. The theory is assembled from literature which is connected to the topic and from earlier studies. The target group of the development project was convention client companies of Leppävirta and Varkaus employment offices. One info were arranged during the project where customer questionnaires were collected. And also two recruitment s were arranged to employers in the facilities of employment office. During the project customer questionnaires were assembled from convention customer companies. The results showed that the employers think that convention customer relations are an important way to cooperate with the staff of the employment office. Convention customer companies wished active communications and current information about employment services from employment offices. Employment offices have to keep intense and proactive, territorial and local cooperation between companies and development organisations. Cooperation doesn t always have to be based on direct labour needs of the company. Cooperation should be based on partnership, so that long-term relationships to the areas entrepreneurs could be created. As a result you can say that convention customer relation as a form of cooperation is a step towards partnership between companies and employment offices. Keywords: convention client, customer relations, employment office, development project, partnership, employer. Deposited at the library of Diaconia Polytechnic, Pieksämäki training unit.

4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO VARKAUDEN SEUDUN TYÖVOIMATOIMISTON ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ Työvoima- ja elinkeinokeskus työvoimaosasto Organisaatio ja työnjako Työnantajapalvelut Toiminta-ajatus LEPPÄVIRRAN KUNTA Leppävirran kunnan elinkeinot ja työllisyys Työpaikat toimialoittain KEHITTÄMISHANKKEEN TAUSTAA Sopimusasiakkuuden tavoite Sopimusasiakkuuksista sopiminen Pohjois-Savon työvoimatoimistoissa Sopimusasiakkuus Leppävirran työvoimatoimistossa Sopimusasiakkaan palvelumalli ja sopimusasiakkuus kriteerit Sopimusasiakkuuden kehittämistyöryhmä ASIAKKUUS Asiakkuuskäsitteet Asiakkuusajattelu Asiakastuntemus arvontuotannon välineenä Asiakkuuden prosessiolemus Asiakkuusstrategiat KUMPPANUUS Kumppanuuden tunnuspiirteet Kumppanuuden oppimishaasteet KEHITTÄMISHANKKEEN TOTEUTUS Rekrytointi- ja markkinointitapahtumia työvoimatoimistossa Infotilaisuus sosiaalisesta yrittäjyydestä ja välityömarkkinoista yrittäjille Kysely työvoimatoimiston palvelujen tunnettavuudesta sekä yrittäjien odotuksia työvoimatoimistoa kohtaan Rekrytointitilaisuus SOPIMUSASIAKAS YRITYSTEN ASIAKASPALAUTEKYSELYN YHTEENVETO RAPORTTI Vastaajien taustiedot Työvoimatoimiston palveluiden käyttö Palvelukokemukset Sopimusasiakkuuspalvelut yrittäjille Soveltuvan työvoiman saatavuus Yleisarvosana työvoimatoimiston palveluille Yhteenveto asiakaskyselystä KEHITTÄMISHANKKEEN ARVIOINTIA...30 LÄHTEET...34 LIITTEET...36 Liite 1. Leppävirran Suurimmat työnantajat (yli 10 tp)...37 Liite 2. Sopimusasiakas esite...38 Liite 3. Sopimusasiakkaan kyselylomake...39 Liite 4 Kutsu infoon...48 Liite 5: Työnantajakysely...49

5 5 1 JOHDANTO Kehittämishankkeen keskeisenä tavoitteena oli kehittää sopimusasiakkuuksia suunnittelemalla ja järjestämällä työnantajille erilaisia tilaisuuksia työvoimatoimistossa. Tavoitteena oli myös saada selville, mitä sopimusasiakkaat itse ajattelevat sopimusasiakkuudesta ja minkälaista palvelua ja yhteistyötä he jatkossa toivovat työvoimatoimistolta. Sopimusasiakkuus kehittämishanke on saanut alkunsa Pohjois-Savon työ- ja elinkeinokeskuksen työvoimaosaston sekä Leppävirran työvoimatoimiston tulostavoiteneuvotteluissa joulukuussa 2004, jolloin pohdittiin, miten työnantajapalveluita ja yrittäjien palvelua voisi kehittää Pohjois-Savon työvoimatoimistoissa. Miten saataisiin yrittäjät mukaan tähän kehitysyhteistyöhön? Syntyi ajatus sopimusasiakkuudesta ja sopimusasiakkuuden kehittämistyöstä Pohjois-Savon työvoimatoimistoissa. Tulostavoiteneuvotteluissa sovittiin Pohjois-Savon työvoimatoimistojen kehittämishankkeiksi ja haasteeksi vuosille sopimusasiakkuuksien solmiminen työnantajien kanssa. Hanke pohjautuu myös työhallinnon visioon 2010 Suomi on osaamiseen perustuva hyvinvointiyhteiskunta, jossa on työmahdollisuuksia kaikille sekä työvoimapalvelut on uudistettu vastaamaan uuden työmarkkinatilanteen ja muuttuvan työelämän haasteita. Työvoimaneuvojien PD koulutuksessa ( ) tein kehittämishankkeen, jonka aiheena oli Sopimusasiakkuus Leppävirran työvoimatoimistossa. Hankkeen konkreettisena tuloksena syntyi Leppävirralle sopimusasiakkuuksia yrittäjien kanssa. Sopimusasiakkuuden tavoitteena on pitkäjänteinen yhteistyön kehittäminen yrityksen kanssa yhteistyössä. Työvoimatoimiston kannalta tavoitteena on työmarkkinaosuuden kasvattaminen, ilmoitettujen työpaikkojen lisääminen, palvelujen tehostaminen sekä asiakkuuden monipuolistuminen sekä työvoimatoimiston ja työelämän asiantuntijuuden tehostaminen. Leppävirran ja Varkauden työvoimatoimistot yhdistyivät Varkauden seudun työvoimatoimistoksi Perustettiin uusi työnantajapalveluyksikkö, johon kuuluu sekä Varkauden, että Leppävirran toimipaikoista virkailijoita. Halusin juurruttaa sopi-

6 6 musasiakkuuden palvelumallin toimivaksi käytännöksi molempiin toimipaikkoihin. Sopimusasiakkuus koskettaa omaa työtäni Varkauden seudun työvoimatoimiston työnantajapalveluissa, onhan itselläni useita sopimusasiakkaita. Sopimusasiakkuuksia on solmittu tällä hetkellä 20 työnantajan kanssa Leppävirralla. Varkaudessa sopimusasiakkuuksia on solmittu 5 työnantajan kanssa. Koen hyödyntäväni tällä kehittämishankkeella oman työni ja työyhteisöni lisäksi koko maan työvoimatoimistoja. Kehittämishanketyötä tein työni ohella. Kehittämishankkeen aikana suunnittelin ja osallistuin erilaisten työnantaja tilaisuuksien järjestämiseen. Varkauden työnantajapalveluyksikön ja työnhakukeskuksen henkilöstö on tukenut hanketta mahdollistamalla sopimusasiakastilaisuuksien järjestämisen yrittäjille. Raportin ensimmäisessä osassa kerron Varkauden seudun työvoimatoimiston organisaatio rakenteen (luku 2) sekä kuvaan Leppävirran kunnan elinkeinorakennetta (luku 3). Neljännessä luvussa kerron kehittämishankkeen taustaa (luku 4) ja pohdin asiakkuutta työnantajan sekä työvoimatoimiston näkökulmasta (luku 5). Pohdintojeni tueksi olen saanut ajatuksia Kaj Storbackan, Jarmo R. Lehtisen asiakkuusajatteluun perustuvasta kirjallisuudesta sekä Petteri Koskisen työnantajakäyntien valmentajille suunnatusta raportista. Myös Christian Grönroosin teoksesta Asiakkaista yhteistyökumppani sekä Tapio Rissasen teoksesta Hyvällä palvelulla kannattavuutta ja kilpailukykyä olen saanut uusia ajatuksia asiakkuuksien kehittämiseen (luku 5). Kumppanuusteemaa käsittelen luvussa kuusi. Kerron kehittämishankkeen toteutuksesta (luku 7) sekä työnantajakyselyn keskeiset tulokset (luku 8). Viimeisessä luvussa arvioin kehittämishanketyötä. Savonlinnan työvoimatoistossa työnantajayksikössä työskentelevä Hannele Tuhkasen, PD- kehittämishankkeena tekemää asiakastyytyväisyyskyselyä 2005 Etelä-Savon TEkeskuksen avainasiakkaille olen hyödyntänyt hanketyössä. Haluan kiittää Pohjois-Savon Työ- ja elinkeinokeskuksen työvoimaosaston ja ESR: Toimivat-työmarkkinat työnantajapalveluiden kehittämisessä olleita projektihenkilöitä sekä Varkauden seudun työvoimatoimiston henkilöstöä saamastani tuesta kehittämishankkeen aikana. Ilman heidän tukeaan tätä kehittämishanketyötä ei ole olisi koskaan voinut toteuttaa. Olen saanut kehittää omaa työtäni ja opiskella samanaikaisesti.

7 7 2 VARKAUDEN SEUDUN TYÖVOIMATOIMISTON ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ 2.1 Työvoima- ja elinkeinokeskus työvoimaosasto Työvoima- ja elinkeinokeskuksen työvoimaosaston alaisena paikallishallinnon viranomaisena toimii työvoimatoimisto. Työvoimatoimisto huolehtii työvoimapalvelujen toimeenpanosta sekä työllistämisestä ja työttömyyden torjunnasta työvoimaosaston asettamien, työvoimaosaston ja työvoimatoimiston neuvotteluihin perustuvien tulostavoitteiden mukaisesti. Lisäksi työvoimatoimiston tulee hoitaa muut sille säädetyt tai työvoimaosaston sille määräämät tehtävät. Työ- ja elinkeinokeskusten työvoimaosastojen tehtäviin kuuluu sopia työministeriön kanssa alueensa työvoimatoimistojen tavoitteet ja resurssit sekä jakaa ne työvoimatoimistoille. Tulostavoiteneuvotteluissa sovitaan mm. työnantajakäynneistä erikseen. Leppävirran alueella suoritetaan vuosittain keskimäärin 40 työnantajakäyntiä keskeisten työnantajien luo. Kaikki työvoimaneuvojat osallistuvat työnantajakäynneille, sillä niiden tarkoituksena on mm. lisätä henkilöstön tietoutta työelämän odotuksista. Kertynyttä tietoa hyödynnetään mm. tulevan vuoden toiminnan painotuksissa, koulutussuunnittelussa sekä sidosryhmien kanssa käytävien työ- ja seurantakokousten, aiesopimusneuvottelujen ja muiden yhteisten tapaamisten yhteydessä. Pohjois-Savossa itsenäiset työvoimatoimisto sijaitsevat Kuopiossa, Iisalmessa, Varkaudessa ja Siilinjärvellä. Varkauden seudun työvoimatoimiston toimialueena on Varkauden kaupunki ja Leppävirran kunta. Työssäkäyntialueista säädetään kuntakohtaisesti erikseen. 2.2 Organisaatio ja työnjako Varkauden seudun työvoimatoimisto toimii Pohjois-Savon Työ- ja elinkeinokeskuksen työvoimaosaston alaisuudessa ja ohjauksessa. Varkauden seudun työvoimatoimistolla on toimipaikat Varkaudessa ja Leppävirralla.

8 8 Varkauden seudun työvoimatoimistossa on viisi yksikköä: hallinnolliset ja sisäiset palvelut, työnhakijapalvelut, työnantajapalvelut, ohjauspalvelut sekä työvoiman palvelukeskus. Yksiköiden tehtävänä on työvoimapalveluiden toimeenpano ja työllisyyden edistäminen. Tavoitteena on edistää työnhakijoiden työllistymistä sekä turvata työnantajien työvoiman saatavuus. 2.3 Työnantajapalvelut Työvoimatoimisto on alueensa työmarkkinoiden asiantuntija, jonka tärkein tehtävä on työn välittäminen. Työvoimatoimisto tarjoaakin työnantajalle monipuolista apua henkilöstön hankintaan, mutta tarvittaessa myös henkilöstön kehittämiseen ja vähentämiseen. Työnantajien palveluihin erikoistuneet työvoimaneuvojat räätälöivät palvelut työnantajien tarpeiden mukaan. Suurimpien työvoimatoimistojen Eures-neuvojat auttavat puolestaan rekrytoinnissa ulkomailta. Osa työvoimatoimistoista tarjoaa peruspalvelujen lisäksi maksullisia erityispalveluja HenkilöstöRatkaisuja. Muutamat työvoimatoimistot hoitavat henkilöstövuokrausta määräaikaisiin tehtäviin. 2.4 Toiminta-ajatus Työhallinnon toiminnan lähtökohdaksi hyväksyttyjen strategisten linjausten mukaisesti Varkauden seudun työvoimatoimisto pyrkii toimialueellaan osaltaan; alentamaan rakenteellista työttömyyttä torjumaan syrjäytymistä varmistaa osaavan työvoiman saatavuus parantaa työn tuottavuutta laadullisesti kestävällä tavalla luodaan edellytyksiä aktiiviselle työperusteiselle maahanmuutto-politiikalle lisäämään yrittäjyyttä ja itsensä työllistämistä.

9 9 3 LEPPÄVIRRAN KUNTA Varkauden seudun työvoimatoimiston Leppävirran toimipaikan toiminta-alueena on Leppävirran kunta. Asukkaita kunnassa on ja työvoima on 4020 henkilöä. Työttömyysaste on toukokuussa % yhteensä 410 henkilöä. 3.1 Leppävirran kunnan elinkeinot ja työllisyys Maatilatalouden rakennemuutos on Leppävirralla tapahtunut viimeisten vuosien aikana maltillisesti ja ilman suurempia ongelmia. Leppävirran teollisuuden kivijalka on metalliteollisuus. Sille on tyypillistä varsin suuri suhdanneherkkyys. Tilanne kysynnässä ja tuotannossa heilahtelee nopeasti ja voimakkaastikin, mikä aiheuttaa työvoimatoimiston toiminnalle yritysten rekrytointitarpeissa erityisiä vaatimuksia. Palveluissa (kauppa) tilanne on pysynyt melko muuttumattomana. Ongelmana kaupan elinkeinolle on ja tulee olemaan Leppävirran sijainti kahden kaupungin välissä, joissa molemmissa asiakkaita imevät suuret marketit. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat kasvava sektori. 3.2 Työpaikat toimialoittain Taulukko1. Työllinen työvoima (lähde: Tilastokeskus) Toimiala Työpaikat % Työllinen työvoima % Alkutuotanto jalostus palvelut Toimiala tuntematon Yhteensä

10 10 Toiminta-alueen väestön kehitykselle tyypillistä on viime vuosina ollut hienoinen muuttovoitto, mutta samanaikainen väestön kokonaismäärän väheneminen syntyvyyttä selkeästi korkeamman kuolleisuuden vuoksi. Luonnonolosuhteiltaan asukkaan Leppävirran kunta on vesistörikasta, savolaista mäkimaisemaa. Kunta tarjoaa hyvät mahdollisuudet ympärivuotiseen ranta-asumiseen ja luonnonläheisille harrastuksille. Eri mittareilla mitattuna kunnalla on hyvä imago, monipuoliset ja tehokkaasti hoidetut palvelut. Leppävirta sijaitsee Itä-Suomen läänissä, Pohjois-Savossa, viitostien varressa, 54 km yliopistokaupunki Kuopion etelä- ja 20 km teollisuuskaupunki Varkauden pohjoispuolella, Saimaan syväväylän varrella, käsittäen suurimman osan Suomen suurinta Soisalon saarta. Hackmanin teollisuusperinteet jo 1700-luvulta lähtien ja 1970-luvulta alkanut teollistaminen ovat luoneet Leppävirralle monipuolisen yritystoiminnan. Maito, marja ja metsä työllistävät maaseudulla. Metalliosaaminen on saanut rinnalleen uuden tekniikan yrityksiä. Valtakunnallisesti tunnetun Kylpylähotelli Vesileppiksen tarjontaa täydentää monipuolinen palveluyrittäjyys. 4 KEHITTÄMISHANKKEEN TAUSTAA 4.1 Sopimusasiakkuuden tavoite Sopimusasiakkuuden tavoitteena on pitkäjänteinen yhteistyön kehittäminen yrityksen kanssa yhteistyössä. Toiminta sitouttaa molempia osapuolia pitkäjänteiseen vaikuttavuudeltaan hyvään yhteistyöhön. Sopimusasiakas saa räätälöidyn, yksilöllisen ja joustavan palvelun ja hyötyy työhallinnon kumppanuudesta pääsemällä osaksi työhallinnon laajoja ja monipuolisia yhteistyöverkostoja. Malli tukee työnantajapalvelujen monipuolistamista, asiakaslähtöistä työotetta sekä yksilöllisen, räätälöidyn asiakaspalvelun periaatetta.

11 11 Työvoimatoimiston kannalta tavoitteena on työmarkkinaosuuden kasvattaminen, ilmoitettujen työpaikkojen lisääminen, palvelujen tehostaminen sekä asiakkuuden monipuolistuminen sekä työvoimatoimiston ja työelämän asiantuntijuuden tehostaminen. 4.2 Sopimusasiakkuuksista sopiminen Pohjois-Savon työvoimatoimistoissa Tulostavoiteneuvotteluissa sovittiin Pohjois-Savon työvoimatoimistojen kehittämishankkeiksi ja haasteeksi vuosille sopimusasiakkuuksien solmiminen työnantajien kanssa. Pohjois-Savon TE-keskuksen työvoimatoimistojen alueen tavoitteena on yhteensä 40 sopimusasiakkuuden syntyminen vuosinen aikana. Pohjois-Savon työvoimatoimistojen yhteisessä työnantajapalveluita hoitavien virkailijoiden työkokouksessa Kuopiossa keskusteltiin ja pohdittiin yhdessä, miten sopimusasiakkuuksia lähdetään toteuttamaan Pohjois-Savon työvoimatoimistoissa. Savonlinnan avainasiakkuushankkeen palvelumallista saimme mallia sopimusasiakas palvelumallin hahmottamiseen omalle alueelle. Sovimme työnantajapalveluiden työkokouksessa, että jokaisessa työvoimatoimistossa asiakaspalveluvirkailijat yksin tai pienenä ryhmänä tekee vuoden 2005 aikana tulostavoiteneuvotteluissa sovitun määrän mukaisen toimiston alueen työllistävimpien yritysten/kasvuyritysten kanssa kirjallisen suunnitelman siitä, kuinka yrityksen tulevat työvoimantarpeet hoidetaan. Samalla sovimme siitä, että työvoimatoimisto päättää omista sopimusasiakkaistaan. 4.3 Sopimusasiakkuus Leppävirran työvoimatoimistossa Työhallinnon järjestämän työvoimaneuvojien PD koulutusohjelmaan kuului oman työn kehittämishanketyön toteutus työn ohessa. Koulutuksen toteutuksesta vastasi Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, Laurea - ammattikorkeakoulu ja Työvoimaopisto. Yleisesti PD koulutuksella (Professional Development) tarkoitetaan ammatillis-tieteellistä jatko- ja täydennyskoulutusta. Työvoimaneuvojien PD koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle teoreettiset tiedot ja käytännön valmiuk-

12 12 sia toimia ja kehittyä erityisesti työhallinnon ja muun julkishallinnon kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Kehittämishankkeen aiheena oli Sopimusasiakkuus Leppävirran työvoimatoimistossa. Toteutin hankkeen yhteistyössä Pohjois-Savon TE-keskuksen työvoimaosaston ja Leppävirran työvoimatoimiston henkilöstön kanssa. Toimivat työmarkkinat - projektihenkilöstö oli vahvasti tausta tukena sopimusasiakkuuksien suunnittelu ja kehittämistyössä sekä Pohjois-Savon työvoimatoimistojen työnantajapalveluista vastaavat henkilöt. Tein kyselyn Leppävirran työvoimatoimiston virkailijoille työnantajayhteistyön kehittämisestä. Analysoimalla virkailijoiden näkemyksiä sain ideoita työnantajayhteistyön kehittämiseen. Hankkeen konkreettisena tuloksena syntyi Leppävirralle sopimusasiakkuuksia. Sopimusasiakkuuksien kehittäminen ja jalostuminen jatkuvat edelleen yhdessä valittujen sopimusasiakkaiden kanssa. Sopimusasiakkuus yrityksen kanssa on toteutettu mittava yhteishankintakoulutus Leppävirralla. Yritysinfoja on järjestetty yhdessä sopimusasiakasyrityksen kanssa. Leppävirralla on solmittu sopimusasiakkuus yhteensä 20 työnantajan kanssa vuosien aikana. 4.4 Sopimusasiakkaan palvelumalli ja sopimusasiakkuus kriteerit Työvoimatoimistoissa ennakoimme toimiston alueen työllistävimpien yritysten/kasvuyritysten työnantajat, jotka mahdollisesti tulevat tarvitsemaan uutta työvoimaa tulevaisuudessa. Sopimusasiakkuuden kriteeriksi asetettiin rekrytointiongelmista kärsivä yritys tai kasvuyritys, joka mahdollisesti olisi tulevaisuudessa palkkaamassa uutta henkilöstöä. Tämä ei tarkoita sitä, ettei kaikkia asiakkaita, jotka ottavat työvoimatoimistoon yhteyttä, palveltaisi yhtä hyvin. Sopimusasiakkaat ovat niitä, jotka vuositasolla käyttävät tai tulevat käyttämään paljon tai huomattavasti työhallinnon palveluita. Kanta-asiakkaat ovat ne, jotka säännöllisesti käyttävät palveluita, mutta volyymit eivät ole niin suuria kuin sopimusasiakkailla. Sa-

13 13 tunnaisiin asiakkaisiin lukeutuvat sitten kaikki loput. Tämän ryhmittelyn perusteella määriteltiin, miten paljon mihinkin asiakkaaseen panostetaan aktiivista yhteydenpitoa. Sovituissa yritystapaamisissa kerrotaan työvoimatoimiston sopimusasiakkaan palvelumallista ja sopimusasiakkuuden palvelumalliesite(liite 2) annettaan vastuuvirkailijan yhteystiedoilla varustettuna valituille yrityksille yrityskäynnin yhteydessä. Tarjoamme yritykselle oman yhteyshenkilön, toimeksiantojen hoitamisen, ajantasaiset tiedot palveluistamme, vuosittaisen analyysin työvoimantarpeista, asiakastilaisuuksien järjestämisen yhteistyössä sekä työvoimatoimiston tilojen käyttömahdollisuuden. Sopimusasiakkuus palveluesitteessä mainittu yhteyshenkilö ja puhelinnumero ovat edesauttaneet yhteydenoton helpottumista. Yritysten yhteydenotot työvoimatoimistoon ovat lisääntyneet sopimusasiakkuudesta sopimisen jälkeen. 4.5 Sopimusasiakkuuden kehittämistyöryhmä Työvoimaosaston osastopäällikkö antoi siunauksen perustettavalle sopimusasiakkuuden kehittämistyöryhmälle, ensimmäinen kokous oli Kuopiossa. Kehittämistyöryhmään kutsuttiin Kuopion, Siilinjärven, Kiuruveden, Leppävirran, Iisalmen ja Varkauden työnantajapalveluista vastaavat virkailijat. Kokouksessa käytiin läpi tilannekatsaus Pohjois-Savon työvoimatoimistojen sopimusasiakkaista. Sopimuksia oli solmittu yhteensä 47. Keskusteltiin siitä millaisiin yrityksiin sopimusasiakkuutta voitaisiin kohdentaa ja miten sopimusasiakkuutta voidaan kehittää. Keskusteluissa nousi esiin, että sopimusasiakkuutta olisi suunnattava rekrytointiongelma- ja ennakoitavissa oleville aloille. Tuottavuuden näkökulmasta on tärkeää kohdentaa asiakkuudet tarpeen mukaan. Nykyiset sopimusasiakkuudet näyttävät pääasiallisesti kohdistuvan yrityksiin, joiden kanssa yhteistyötä on tehty jo pidempään tai erilaisiin yhteistyökumppaneihin. Lähtökohtana sopimusasiakkuudessa on elinkeinoelämän ja työllisyyden kannalta tärkeät alat, jotka ovat sopusoinnussa rekrytointiongelma-alojen kanssa.

14 14 5 ASIAKKUUS 5.1 Asiakkuuskäsitteet Asiakkuuskäsitettä olen pohtinut monen asiantuntijan teoksia lukiessa. Kaj Storbackan, Jarmo R. Lehtisen, Christian Grönroosin, Tapio Rissasen sekä Petteri Koskisen teokset asiakkuuskäsitteeseen sekä asiakkuussuhteiden hallintaan liittyen ovat olleet pohdintojeni taustalla ja tukena. Kaj Storbacka ja Jarmo R. Lehtinen (1998) teoksessa Asiakkuuden ehdoilla vai asiakkaiden armoilla käsitellään asiakkuutta. Teoksessa esitellään, ettei yrityksien pidä olla asiakkaan armoilla, vaan yritykset ja asiakkaat toimivat asiakkuuden eli yhteistyön ehdoilla. Sopimusasiakkuus työhallinnossa ajaa mielestäni juuri tätä samaa asiaa. Yritysten ja työvoimatoimisto tulee toimia yhteistyön ehdoilla. Asiakkuuden hallinta edellyttää kykyä ajatella asioita uudella tavalla ja sitten toimia uudella tavalla yhteistyössä yrittäjien kanssa. Suhdemarkkinointi perustuu luottamukselliseen yhteistyöhön asiakkaan kanssa. Tästä syystä yritysten tulee oppia tuntemaan asiakkaansa paremmin kuin ennen on ollut tapana. Suhdemarkkinoinnin menestyminen riippuu paljon työntekijöiden asenteista, sitoutumisesta ja työtuloksista. Elleivät he sitoudu toimimaan todellisina palvelutyöntekijöinä ja elleivät he ole motivoituneita työskentelemään asiakaskeskeisesti, strategia epäonnistuu. Suhdemarkkinointi vaatii hyvin organisoitua ja jatkuvaa sisäisen markkinoinnin prosessia (Grönroos, C. 2003, 62). Työhallinnon monipuolisella palvelutarjonnalla työvoimatoimistot pystyvät vastaamaan työnantajien tarpeisiin myös tulevaisuudessa. Tiedottaminen ja markkinointi palveluista yrittäjille ovat kuitenkin kaiken lähtökohta. Työnantaja voi myös itse toimia aktiivisesti käyttämällä mm. työhallinnon sähköisiä palveluita hyväkseen etsiessään yritykselleen työntekijöitä

15 15 Christian Grönroosin (2003, 62) mukaan suhdemarkkinointi perustuu luottamukselliseen yhteistyöhön asiakkaiden kanssa. Tästä syystä työvoimatoimiston henkilöstön on hyvä oppia tuntemaan yritysasiakkaansa paremmin. Tutustuessa syvällisesti yritykseen ja yrityksen toimintastrategiaan hän voi olla työelämän asiantuntijana ennakoimassa yhdessä tulevia työvoiman tarpeita yrityksen henkilöstön kanssa. Säännöllinen ja vuorovaikutuksellinen yhteistyö yritysten kanssa tuo lisäarvoa työvoimatoimistojen työnantajapalveluihin Kaj Storbacka ja Jarmo R. Lehtinen teoksessaan (1998) Asiakkuuden ehdoilla vai asiakkaiden armoilla asiakastyytyväisyysajattelun rajoittuvan yleensä vain siihen, että toimitaan asiakkaan ilmaisemien tarpeiden pohjalta. Yleensä lähtökohtana ei ole ollut asiakkaan tarpeiden syvällinen ymmärtäminen. Sellaisten tarpeiden, joista asiakas ei ole itsekään ole selvillä, koska hänellä ei ole käsitystä kaikista mahdollisuuksista. Pinnallisen asiakaslähtöisyyden lopputuloksena yritykset sopeutuvat liikaa asiakkaan ilmaisemien tarpeiden mukaan ja ennen pitkää yritykset toimivat asiakkaiden armoilla (Storbacka & Lehtinen 1998, 17.) Työhallinnossa on erinomaiset palvelut niin työnhakijoille kuin työnantajille ja palvelut on jaoteltu tuotteisiin. Tuotteita tulisi markkinoida entistä enemmän ja näkyvämmin. Useimmat yrittäjät eivät edelleenkään tiedä, mitä kaikkea työvoimatoimiston palveluihin kuuluu ja näin ollen meidän tehtävä työvoimatoimistoissa on tuoda nämä palvelutuotteet yrittäjien tietoisuuteen. Infotilaisuudet työvoimatoimiston palveluista ovat oiva tapa tavoittaa monta yrittäjää samalla kertaa ja näin tieto työhallinnon tarjoamista palveluista levittyy yrittäjien keskuuteen. Yritysvierailut ovat avain työhallinnon palveluiden esittelyyn ja niiden tunnettavuuden lisäämiseen sekä yritystuntemuksen lisäämiseen. 5.2 Asiakkuusajattelu Asiakasajattelun keskeisin käsite on asiakkaan arvontuotanto. Asiakkuuden kehittyminen edellyttää, että prosessi, jonka avulla asiakas tuottaa itselleen arvoa on tunnettava syvällisesti. Asiakkuuden johtamisen tavoitteena ei ole maksimoida yksittäisen kaupan tuotto vaan yhteistyössä asiakkaan kanssa rakentaa kestävää asiakkuutta.

16 16 Asiakkuusajattelussa toimitaan asiakkuuden ehdoilla, ja pyritään sovittamaan prosesseja niin hyvin toisiinsa, että arvoa syntyy molemmille osapuolille. (Storbacka & Lehtinen, 1998, 19.) Asiakkuusajattelusta työhallinnon kannalta voisi ajatella, että kun yritys tarvitsee uutta työvoimaa. Ollaan valmiit esittämään ja markkinoimaan erilaisia vaihtoehtoja, joita kuuluu palveluvalikoimaamme esimerkiksi vajaakuntoisen palkkaamisen esittäminen yhtenä vaihtoehtona. Lyhin tie ei välttämättä ole paras. Palveluvalikoimasta voimme auttaa työnantajaa valitsemaan omalle yritykselleen sopivan palvelun. Voimme etsiä tai kouluttaa uutta henkilöstä esim. yhteishankintakoulutuksen avulla. Arvoa syntyy sekä yritykselle että työvoimatoimiston työnhakijoille sekä välillisesti työvoimatoimistolle. Toinen asiakkuusajattelun kulmakivi on tuotteen määrittely prosessiksi. Tuote on nähtävä kokonaisuutena, jossa asiakkaan ja yrityksen eri prosessivaiheiden välillä tapahtuu vaihdantaa. Vaihdannan kautta yrityksen osaaminen siirtyy osaksi asiakkaan arvontuotantoa. (Storbacka & Lehtinen 1998, 19.) Yhteishankintakoulutus on ikään kuin prosessi, jossa koulutus ostetaan yhteistyössä yrityksen sekä työvoimatoimiston kanssa. Prosessissa tarvitaan yhteistyötä yrityksen ja työvoimahallinnon välillä. Asiantunteva palvelu prosessin osana esim. sopivien koulutettavien etsiminen ja löytäminen siirtyy prosessissa yrityksen käyttöön ja hyödyksi. Kolmas asiakkuusajattelun kulmakivi liittyy yrityksen vastuun kantamiseen. Asiakkuusajattelussa ei riitä, että yritys tyydyttää asiakkaan tarpeet. Eikä riitä, että asiakas on tyytyväinen. Yritys voi rakentaa asiakkuuden lujuutta, vain jos se kantaa vastuuta asiakkuuden kehittämisestä ja tarjoaa asiakkaalle uusia mahdollisuuksia tuottaa itselleen arvoa. (Storbacka & Lehtinen 1998, 19.) Asiakkuusajattelun ydin liittyy asiakkaan arvontuotantoprosessin syvälliseen ymmärtämiseen. Asiakkuuslähtöinen yritys pyrkii kaikilla olemassa olevilla keinoilla kasvattamaan omaa tietoansa siitä, miten asiakkaat tuottavat itselleen arvoa. Tämän perusteella on helpompi arvioida, miten yritys olemassa olevalla osaamisellaan voi auttaa asiakasta.

17 17 Arvontuotantoa on ymmärrettävä sen vuoksi, että muussa tapauksessa ei voida kehittää asiakkuutta molempien lähtökohdista: asiakkaan lähtökohdasta ja yrityksen lähtökohdista. (Storbacka & Lehtinen 1998, 20.) Työhallinnon palveluihin liittyen tämä voidaan esittää näin, että työvoimatoimisto esittää eri palveluvaihtoehtoja yrittäjälle työllistäessään työnhakijan, sen sijaan, että tarjoaa yritykselle heti ensimmäistä parasta työntekijää. Yrittäjä voi valita työllistääkö pitkäaikaistyöttömän, nuoren tai vajaakuntoisen työnhakijan. Yrittäjä saa mahdollisesti palkkatukea vaikeasti työllistyvän työllistämiseen ja vaikeasti työllistyvä saa mahdollisuuden työllistyä yritykseen. 5.3 Asiakastuntemus arvontuotannon välineenä Asiakkaan tunteminen mahdollistaa paremman arvon tuottamisen asiakkaalle. Mitä enemmän tunnemme asiakasta ja sen nykyisiä sekä tulevia tarpeita, sitä paremmin pystymme suunnittelemaan toimintaamme asiakaskohtaisesti. (Koskinen, P. 2004: Työnantajakäyntien valmentajat raportti, s. 11.) Asiakassuhteen säilymiseksi ei riitä, että asiakas on tyytyväinen tuottamiimme palveluihin. Se luo vasta edellytykset suhteen jatkumiselle. Vasta merkityksellisten kokemusten tuottaminen asiakkaalle alkaa synnyttää asiakkaan sitoutumista ja voidaan puhua uskollisesta asiakkaasta. (Koskinen, P. 2004, 11.) Asiakaslähtöinen organisaatio tarkastelee toimintaa asiakaskulmasta. On rakennettu asiakaspäällikköorganisaatioita, joissa kullakin asiakkaalla on oma vastuuhenkilö, joka vastaa asiakkaan ja yrityksen yhteistyöstä. (Storbacka & Lehtinen 1998, 23.) Sopimusasiakkuus ajattelussa kaikki nämä edellä mainitut kriteerit täyttyvät eli sopimusasiakkuuden olemukseen kuuluu arvon tuottaminen asiakkaalle mm. yksilöllisen palvelun muodossa.

Asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen: asiakassegmentointi ja segmentointiperusteinen asiakkuuden hoito-ohjelma

Asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen: asiakassegmentointi ja segmentointiperusteinen asiakkuuden hoito-ohjelma Asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen: asiakassegmentointi ja segmentointiperusteinen asiakkuuden hoito-ohjelma Österholm, Minna 2009 Laurea Lohja Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Lohja Asiakaslähtöisen

Lisätiedot

Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen Case: Vantaan Henkilöstöpalvelut

Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen Case: Vantaan Henkilöstöpalvelut Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen Case: Vantaan Henkilöstöpalvelut Ikonen, Hanna-Mari Karnijoki, Tiia 2010 Laurea Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN ARVIOINTI ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN NÄKÖKULMASTA

ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN ARVIOINTI ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN NÄKÖKULMASTA Marko Heikkinen ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN ARVIOINTI ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN NÄKÖKULMASTA Opinnäytetyö Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen ilman CRM - järjestelmää.

Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen ilman CRM - järjestelmää. Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen ilman CRM - järjestelmää. Ylijärvi, Andreas 2013 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen ilman CRM -järjestelmää. Ylijärvi,

Lisätiedot

AVAINASIAKKAIDEN ETUJEN JA PALVELUJEN RIITTÄVYYS JA TUNNETTAVUUS X SEUDUN NORDEASSA

AVAINASIAKKAIDEN ETUJEN JA PALVELUJEN RIITTÄVYYS JA TUNNETTAVUUS X SEUDUN NORDEASSA Salla-Maria Ahonen AVAINASIAKKAIDEN ETUJEN JA PALVELUJEN RIITTÄVYYS JA TUNNETTAVUUS X SEUDUN NORDEASSA Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 10.12.2007

Lisätiedot

Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen esimerkkiyrityksessä

Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen esimerkkiyrityksessä Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen esimerkkiyrityksessä Maatraiva, Silja 2011 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen esimerkkiyrityksessä Silja

Lisätiedot

STRATEGISEN KUMPPANUUDEN TOIMINTAMALLI ETELÄ-KARJALAN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUKSEN ALUEELLA

STRATEGISEN KUMPPANUUDEN TOIMINTAMALLI ETELÄ-KARJALAN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUKSEN ALUEELLA STRATEGISEN KUMPPANUUDEN TOIMINTAMALLI ETELÄ-KARJALAN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUKSEN ALUEELLA Alueellisten toimintamallien kehittäminen ja jalkauttamisen vaatimat toimenpiteet, Eksoten kehittämisohjelma Aktivointi

Lisätiedot

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma Noora Sikiö Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö:

Lisätiedot

Henkilöstöravintola Apollon kokoustarjoilu- ja palvelukonseptin kehittäminen. Sari Fiessinger

Henkilöstöravintola Apollon kokoustarjoilu- ja palvelukonseptin kehittäminen. Sari Fiessinger Henkilöstöravintola Apollon kokoustarjoilu- ja palvelukonseptin kehittäminen Sari Fiessinger Laurea Leppävaara 2009 Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Henkilöstöravintola Apollon kokoustarjoilu-ja

Lisätiedot

ASIAKASREKISTERIN PERUSTAMINEN UUDESSA YRITYKSESSÄ

ASIAKASREKISTERIN PERUSTAMINEN UUDESSA YRITYKSESSÄ ASIAKASREKISTERIN PERUSTAMINEN UUDESSA YRITYKSESSÄ Case: Ravintola Himoksen Loimu LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma Kokous-, kongressi- ja kannustematkailu sekä tapahtumamarkkinointi

Lisätiedot

Sisäinen asiakkuus - Case: Valtakunnallinen tullineuvonta

Sisäinen asiakkuus - Case: Valtakunnallinen tullineuvonta Sisäinen asiakkuus - Case: Valtakunnallinen tullineuvonta Kupari, Leena 2012 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Sisäinen asiakkuus - Case: Valtakunnallinen tullineuvonta Leena Kupari Liiketalouden

Lisätiedot

B-to-b asiakkaiden markkinointiviestintä

B-to-b asiakkaiden markkinointiviestintä Case: Paikallislehti Keski-Häme Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Visamäki, syksy 2013 Outi Karppinen TIIVISTELMÄ VISAMÄKI Liiketalouden koulutusohjelma Tekijä Outi Karppinen

Lisätiedot

MARKKINOINNIN KEHITTÄMISOHJELMA

MARKKINOINNIN KEHITTÄMISOHJELMA 1 Aki Taka-Eilola MARKKINOINNIN KEHITTÄMISOHJELMA CASE PALVELU MAKASIINI OY Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Syyskuu 2006 2 KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Myyntihenkilöstön rekrytoinnin kehittäminen Yritys Oy:ssä

Myyntihenkilöstön rekrytoinnin kehittäminen Yritys Oy:ssä Myyntihenkilöstön rekrytoinnin kehittäminen Yritys Oy:ssä Vatka-Horttanainen Satu 2011 Laurea Lohja Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Lohja Myyntihenkilöstön rekrytoinnin kehittäminen Yritys Oy:ssä Satu

Lisätiedot

Yrityksen ulkoinen viestintä Case: Saimasoft & People

Yrityksen ulkoinen viestintä Case: Saimasoft & People Tero Hakkarainen ja Antti Savolainen Yrityksen ulkoinen viestintä Case: Saimasoft & People Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Lokakuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 17.10.2008 Tekijä(t)

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskyselyn jatkokehitys ja implementointi. Johanna Lehtinen

Asiakastyytyväisyyskyselyn jatkokehitys ja implementointi. Johanna Lehtinen Asiakastyytyväisyyskyselyn jatkokehitys ja implementointi Johanna Lehtinen Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma 22.12.2011 Tiivistelmä Koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Johanna Lehtinen Raportin nimi

Lisätiedot

Jetsonen Seija KESKI-SUOMEN OSUUSPANKIN HENKILÖASIAKKAIDEN KOKEMUKSET VERKKOPALVELUN LUOTTOHAKEMUSPROSESSISTA

Jetsonen Seija KESKI-SUOMEN OSUUSPANKIN HENKILÖASIAKKAIDEN KOKEMUKSET VERKKOPALVELUN LUOTTOHAKEMUSPROSESSISTA Jetsonen Seija KESKI-SUOMEN OSUUSPANKIN HENKILÖASIAKKAIDEN KOKEMUKSET VERKKOPALVELUN LUOTTOHAKEMUSPROSESSISTA Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous Elokuu 2010 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSTURVAN TERMEJÄ TUTUMMAKSI. Eli hämmennys jatkuu, pääasia varmaankin on, että ihmiset ymmärtäisivät, mistä on kyse.

TYÖTTÖMYYSTURVAN TERMEJÄ TUTUMMAKSI. Eli hämmennys jatkuu, pääasia varmaankin on, että ihmiset ymmärtäisivät, mistä on kyse. TYÖTTÖMYYSTURVAN TERMEJÄ TUTUMMAKSI Eli hämmennys jatkuu, pääasia varmaankin on, että ihmiset ymmärtäisivät, mistä on kyse. Redsven Pirjo - Tengvall Hanna ammattikorkeakoulu, Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille

OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille Heidi Ollikainen OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille Opinnäytetyö Liiketalouden Koulutusohjelma Joulukuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.12.2008 Tekijä(t) Heidi Ollikainen Nimeke Koulutusohjelma

Lisätiedot

Savonlinnan Seurahuoneen VIP-klubin kehittäminen

Savonlinnan Seurahuoneen VIP-klubin kehittäminen Veera Hukkanen Matti Vaske Savonlinnan Seurahuoneen VIP-klubin kehittäminen Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Helmikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Veera Linda Ilona Hukkanen,

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu Minna Vuorensola Markkinoinnin ja logistiikan suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö

Lisätiedot

Lähiruoka lähemmäksi!

Lähiruoka lähemmäksi! Lähiruoka lähemmäksi! Lähiruokaviestinnän kehittäminen ravintolaympäristössä, Case Anttolanhovi Maittila, Anna & Torrbacka, Paula & Partanen, Viivi 2011 Leppävaara Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara. Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara. Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi Eero Somersalmi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Lokakuu, 2009 Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan ammattiopisto Varia

Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan ammattiopisto Varia Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan ammattiopisto Varia Määttänen Kaisa, Väänänen Hannamari 2015 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Kerava Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan

Lisätiedot

LAADUSTA TYYTYVÄISYYTEEN Asiakkaina olevien kuntien tyytyväisyys Palvelukeskus Kotipesä Oy:n tarjoamiin palveluihin ja niiden laatuun

LAADUSTA TYYTYVÄISYYTEEN Asiakkaina olevien kuntien tyytyväisyys Palvelukeskus Kotipesä Oy:n tarjoamiin palveluihin ja niiden laatuun LAADUSTA TYYTYVÄISYYTEEN Asiakkaina olevien kuntien tyytyväisyys Palvelukeskus Kotipesä Oy:n tarjoamiin palveluihin ja niiden laatuun Jessica Heikkinen Niina Kantanen Opinnäytetyö, kevät 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

Sisäisen viestinnän ja tiedonkulun kartoittaminen Hok-Elannon ravintolatoimialalla

Sisäisen viestinnän ja tiedonkulun kartoittaminen Hok-Elannon ravintolatoimialalla Sisäisen viestinnän ja tiedonkulun kartoittaminen Hok-Elannon ravintolatoimialalla Viinikka, Jarkko 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Sisäisen viestinnän ja tiedonkulun kartoittaminen

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra

Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra Granström, Sini 2009 Laurea Lohja Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Lohja Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra

Lisätiedot

KOTISAIRAANHOIDON JA KOTIPALVELUN YHTEISTYÖ -työntekijöiden kuvaamana

KOTISAIRAANHOIDON JA KOTIPALVELUN YHTEISTYÖ -työntekijöiden kuvaamana KOTISAIRAANHOIDON JA KOTIPALVELUN YHTEISTYÖ -työntekijöiden kuvaamana Marja Immonen - Vuokko Strengell Opinnäytetyö, kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

Tomi Virtanen KOKKOLAN KAUPUNGINKIRJASTO MAAKUNTAKIRJASTON PALVELUJEN KÄYTTÖ JA KEHITTÄMINEN

Tomi Virtanen KOKKOLAN KAUPUNGINKIRJASTO MAAKUNTAKIRJASTON PALVELUJEN KÄYTTÖ JA KEHITTÄMINEN Tomi Virtanen KOKKOLAN KAUPUNGINKIRJASTO MAAKUNTAKIRJASTON PALVELUJEN KÄYTTÖ JA KEHITTÄMINEN 1 KOKKOLAN KAUPUNGINKIRJASTO MAAKUNTAKIRJASTON PALVELUJEN KÄYTTÖ JA KEHITTÄMINEN Tomi Virtanen Opinnäytetyö

Lisätiedot