SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS 2010"

Transkriptio

1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS

2 1 Apulaiskaupunginjohtajan katsaus vuoteen Väestö Voimavarat Talous Henkilöstö Toimitilat Kehittämishankkeet Vuonna 2010 käynnistyneet kehittämishankkeet Vuonna 2010 päättyneet kehittämishankkeet Muut kehittämishankkeet Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäväalueet Sosiaali- ja terveyslautakunta sekä vanhus- ja vammaisneuvostot Sosiaali- ja terveyslautakunta Vantaan vanhusneuvosto Vantaan vammaisneuvosto Talous- ja hallintopalvelut Kehittämis- ja henkilöstöyksikkö Yleishallintoyksikkö Talousyksikkö Erikoissairaanhoito Terveyspalvelut Vastaanottotoiminta Kuntoutustoiminta Päivystys Suun terveydenhuolto Mielenterveys ja päihdekeskus Perhepalvelut Ennalta ehkäisevä terveydenhuolto Psykososiaaliset palvelut Lastensuojelun avopalvelut Lasten sijaishuolto Aikuissosiaalityö Päihdepalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut Vammaispalvelut Vanhusten avopalvelut Sairaalapalvelut Hoiva-asumisen palvelut liite 1 Toimialan strategisten tavoitteiden toteutuminen 2010 liite 2 Toimintatilastot tulosyksiköittäin liite 3 Henkilöstötilastot liite 4 Tilinpäätös liite 5 Vuonna 2010 myönnetyt tutkimusluvat 2

3 1 Apulaiskaupunginjohtajan katsaus vuoteen 2010 Vuoden 2010 toiminnan painopisteet - positiivisia muutoksia ja tuloksia kaikilla tulosalueilla Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala eteni vuoden 2010 strategisissa päämäärissään suunnitelmien mukaisesti. Kehittämistoiminnan painopisteet olivat tuottavuuden parantamisessa sekä Vantaa-sopimukseenkin kirjattujen rakenteellisten muutosten valmistelussa ja poliittisen päätöksenteon mukaisessa täytäntöönpanossa. Palvelulisäyksistä huolimatta toimialan toimintamenot jatkoivat maltillista kasvua. Toimiala alitti alkuperäisen talousarvion oman toimintansa osalta toteuttaen kaupungin talouden hallinnan strategiaa kustannustehokkuus- ja tuottavuustavoitteiden mukaisesti. Keväällä 2010 toteutetun asiakastyytyväisyyskyselyn perusteella toimiala onnistui hyvin myös asiakkaiden kohtaamisessa. Kuuteen keskeiseen palveluun kohdennetussa kyselyssä yleisarvosana saadusta palvelusta oli 3,95 (asteikolla 1-5, viiden ollessa korkein arvo). Erityisesti henkilökunnan avuliaisuus ja ystävällisyys oli korkealla tasolla 4,15. Haasteena säilyy julkisen kuvan kohentaminen vastaamaan kokemusta saadusta palvelusta: kyselyssä havaittiin, että asiakkaiden tyytyväisyys saamiinsa palveluihin on parempi kuin heidän mielikuvansa toimialan palveluista. Palvelujen laadun jatkuvaksi arvioimiseksi sekä toiminnan kehittämiseksi toimiala asiakaspalautejärjestelmän päivittämistä jatketaan. Sosiaali- ja terveydenhuollossa sitouduttiin vahvasti kaupunginvaltuuston asettamaan kahden prosentin tuottavuuden kasvutavoitteeseen, ja uusia kustannustehokkaita palvelujen järjestämisratkaisuja haettiin ja toteutettiin. Toimialalla käynnistettiin kaupungin tuottavuusohjelmaankin sisältyvä TuottavuusTalkoot -hanke, jonka kolmessa pilottiyksikössä löydettiin toimivia arjen ratkaisuja tuottavuuden kasvuun. Hankkeessa tuottavuuden kasvun perustaksi nähtiin henkilöstön hyvinvointi, jokaisen työntekijän osaaminen sekä asiakkaan saaman palvelun arvo. Mm. tavoitteena ollutta asiakastyön osuutta kokonaistyöajasta onnistuttiin lisäämään. Yhdessä tietohallinnon palvelukeskuksen kanssa käynnistettiin mittava tietovaraston ja raportoinnin kehittämishanke, joka valmistuessaan automatisoi tietotuotantoa ja mahdollistaa entistä monipuolisempaan ja ajantasaisempaan tietoon perustuvan johtamisen ja päätöksenteon. Vantaa-sopimuksen sosiaali- ja terveystoimea koskevat selvitykset ja esitykset tuotiin päätöksentekoon sosiaali- ja terveyslautakunnassa taloussuunnitelmaesityksen yhteydessä syyskuussa Jo keväällä 2010 lautakunta päätti toteuttaa eräitä Vantaa-sopimukseen liittyviä toimenpiteitä, kuten Suun terveydenhuollon liikelaitoksen perustamisen alkaen. Sosiaali- ja terveysasemaverkostoa päätettiin kehittää siten, että kolmesta terveysasemasta (Myyrmäki, Tikkurila ja Koivukylä) muodostetaan laajan palvelun yksiköt, jotka tarjoavat jatkossa myös erikoissairaanhoidon palveluja. Muista terveysasemista (Korso, Hakunila, Länsimäki, Martinlaakso ja Katriina) päätettiin muodostaa lähiterveysasemia, joiden palveluvalikoimassa otetaan huomioon asukasprofiili. Osana terveysasemaverkoston kehittämistä päätettiin, että Hakunilan terveysaseman palvelukykyä kehitetään kilpailuttamalla sen vastaanottotoiminta. Kilpailutuksen valmistelu käynnistyi syksyllä Mielenterveys- ja päihdetyön sekä avopsykiatrian yhteisiä prosesseja koordinoiva mielenterveys- ja päihdekeskus -tulosyksikkö perustettiin. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tukemiseksi kehitettiin eri sosiaali- ja terveyspalveluissa tapoja, joilla panostetaan koko perheen tilanteen huomioimiseen ongelmia kohdattaessa. Syksyllä 2010 käynnistetyn nuorten intensiivisen perhetyön tavoitteena on kiireellisen sijoituksen tilanteessa aloittaa välittömästi työskentely sijoitustarpeen välttämiseksi. Lastensuojelun asiakkaille määrätietoisesti kehitetyt asiakasohjaus ja vaihtoehtoiset välimaaston palvelut tuottivat tulosta: vaikka lastensuojeluilmoitusten määrä kasvoi edellisvuodesta 5 %, tarve huostaanottoihin ja sijoituksiin pysyi edellisvuosien tasolla. Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman mukainen työ on tuottanut tuloksia, ja asunnottomien asiakkaiden määrä väheni. Toimeentulotukiasiakkaiden määrä kasvoi edelleen. Toimeentulotukea sai 9,9 % vantaalaisista, yhteensä kotitaloutta. Erityisesti toimeentulotuen tarve kasvoi nuorten vuotiaiden keskuudessa. Vaikka työttömien tai lomautettujen kuntalaisten määrä hieman väheni edellisvuodesta, toimeentulotuen tarpeeseen heijastuva pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi edellisvuoden lopusta lähes 600:lla henkilöön Vantaan ikääntymispoliittinen ohjelma Viksu valmistui ja sen toteuttaminen käynnistyi syksyllä Ikääntymispoliittinen ohjelma tehtiin yhteistyöverkostossa, jossa oli mukana seniorikuntalaisia. Verkostomainen 3

4 työskentely jatkuu myös toteuttamisvaiheessa, jolloin verkoston toimintaan osallistuvat seniorikuntalaisten lisäksi kaikki kaupungin toimialat. Omassa kodissa asuvien osuus 75 vuotta täyttäneistä kasvoi tavoitteiden mukaisesti. Kotihoidon suhteellista osuutta lisättiin, ja pitkäaikaista laitoshoitoa vähennettiin. Linjausten taustalla ovat valtakunnalliset hoitosuositukset. Lautakunta- ja kaupunginhallituskäsittelyn jälkeen päädyttiin marraskuussa 2010 siihen, että Hakunilan alueen kotihoidon peruspalveluita ei kilpailuteta. Sen sijaan kilpailutetaan lautakunnan päätöksen mukaisesti puitesopimuksena ruuhkahuippuihin sekä satunnaisiin ja ennakoimattomiin kotihoidon palvelutarpeisiin liittyvä aikaperusteinen ostopalvelu. Vantaan kaupunki on kehittänyt merkittävästi geriatrista akuuttihoitoa viime vuosina. Elokuussa 2010 avattiin toinen geriatrian arviointi- ja akuuttiosasto Peijaksen sairaalan tiloihin. Osastoilla hoidetaan ja kuntoutetaan iäkkäitä vantaalaisia akuutisti sairastuneita ja vammautuneita potilaita sekä potilaita, joiden toimintakyvyn aleneminen vaatii muutoin sairaalatasoista selvittelyä. Toiminnalla edistetään sairaalahoidon rakenteellista muutosta lyhytaikaisen ja kuntouttavan hoidon suuntaan. Lautakunta hyväksyi palvelusetelien periaatteet jo joulukuussa 2009 edellyttäen, että tätä kautta toimintaa voidaan tehostaa ja saavutetaan kustannussäästöjä. Ensimmäisenä päätettiin ottaa vuoden 2011 alusta käyttöön hoiva-asumisen ja omaishoidon vapaapäivien palvelusetelit. Toimialan suurimpia haasteita on ollut erikoissairaanhoidon kustannusten hillitseminen. Neuvotteluissa HUS:n kanssa sovittiin erikoissairaanhoidon kustannusten supistamiseksi erikoislääkäritoiminnan käynnistämistä terveysasemilla; toiminta käynnistyy kuluvana vuonna. Erikoissairaanhoidon palveluiden rahoittajana Vantaa edellytti, että HUS tehostaa toimintaansa ja tiukentaa kustannusseurantaa. HUS pystyi vastaamaan kuntalaisen palvelutarpeisiin niin, että kustannustaso nousi maltillisesti. Erikoissairaanhoidon kustannukset pysyivät vuonna 2010 hyvin kurissa; kasvua oli 1 %. Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Keravan kaupungit sekä Kirkkonummen kunta aloittivat syksyllä 2010 aiesopimuksen valmistelun sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä yhdessä HUS/HYKS:n ja Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kanssa PKS-koordinaatioryhmän toimeksiannosta. Aiesopimuksen tarkoituksena on sopia hankkeesta, jossa mallinnetaan sosiaali- ja terveydenhuollon uusia omistajaohjauksen ratkaisuja. Uusilla malleilla tavoitellaan erityisesti peruspalvelujen ja erikoissairaanhoidon nykyistä parempaa integraatiota. Hyvät työtoverit! Esipuheeni on tavallista pidempi, koska on vaikea jättää kuvaamatta sitä erinomaista työtä, jota olette viime vuonna vantaalaisten hyväksi tehneet ja kuitenkin niin paljon jää vielä kuvaamatta... Vantaan sosiaali- ja terveystoimen henkilöstö ja poliittiset päättäjät ovat onnistuneet työssään. Olemme valtakunnallisesti aktiivinen ja vaikuttava toimija. Vantaalainen sosiaali- ja terveystoimen henkilöstö on arvostettua ja asiantuntijuudessaan maan huippua. Asukkaat ovat tyytyväisiä palveluihin. Parhain Kiitos teille kaikille erinomaisesta panoksestanne vantaalaisten hyvinvointiin - tästä on hyvä jatkaa tuleviin haasteisiin! Jukka T. Salminen Apulaiskaupunginjohtaja 4

5 2 Väestö Vuoden 2010 lopussa Vantaalla oli noin asukasta 1. Vantaan väestönkasvu on 2000-luvulla ollut keskimäärin 1,1 % vuodessa, ja väestönkasvun ennustetaan jatkuvan noin hengen vuosivauhdilla. Väestönkasvusta noin neljännes on ollut seurausta muuttoliikkeestä, kolme neljäsosaa on perustunut syntyneiden enemmyyteen kuolleisiin nähden. 2 Vuoden 2010 alussa naisia oli asukkaista 51,1%; naisten osuus korostuu vanhemmissa ikäluokissa 3. Vaikka Vantaa on väestöltään edelleen melko nuorta, kaupungin ikärakenne vanhenee vähitellen. Varsinkin kunnan vanhuuseläkeikäisen väestön osuus ja määrä kasvavat nopeasti, kun suuret ikäluokat tulevat eläkeikään. Esimerkiksi 75 vuotta täyttäneiden määrä kohoaa nykyisestä henkilöstä yli henkilöön vuonna 2015 ja lähes henkilöön vuonna Vaikka vanhusväestön terveydentilan ja toimintakyvyn voidaan olettaa paranevan nykyiseen verrattuna, asettaa väestön vanheneminen koko sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmälle suuria haasteita. Vuonna 2010 vantaalaisista 88,0 % oli suomenkielisiä, 2,9 % ruotsinkielisiä ja loput 9,1 % muunkielisiä. Suomen- ja ruotsinkielisten osuus on viime vuosina laskenut ja muunkielisten noussut. Äidinkielenä Vantaalla puhuttiin viime vuonna suomen, ruotsin ja saamen lisäksi 103 eri kieltä. Myös ulkomaalaistaustaisten asukkaiden määrä kasvaa. Vantaalla asui vuoden 2010 alussa ulkomaalaistaustaista, mikä oli 9,2 % Vantaan koko väestöstä. Vantaan ulkomaalaistaustaisista lähes 60 % on tullut Euroopasta. 3 Ulkomaalaistaustaisen väestön määrän kasvu ja keskimääräistä nuorempi ikärakenne luo monia haasteita kunnan palvelutoiminnalle, mutta tuonee tulevaisuudessa helpotusta kasvaviin työvoimapaineisiin (1 0-6-vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotta täyttäneet Yhteensä % % % % % 0-6-vuotiaat 9,0 8,9 9,0 9,1 9, vuotiaat 11,4 11,1 10,7 10,5 10, vuotiaat 69,2 69,4 69,2 68,9 68, vuotiaat 6,7 6,7 7,0 7,3 7,7 75 vuotta täyttäneet 3,7 3,9 4,1 4,3 4,4 Taulukko 1: Vantaan väestö ikäryhmittäin Työttömyys Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli vuonna 2010 Vantaalla 8,7 % (vuosikeskiarvo). Työttömien määrä väheni loppuvuotta kohden. Työttömyys kohdistui Vantaallakin enemmän miehiin kuin naisiin. Alle 25- vuotiaita työttömiä oli yli 1200; Vantaalla nuorten työllisyystilanne on vaikeutunut verrattuna naapurikuntiin. Pidempään kuin vuoden työttömänä olleiden osuus kaikista työttömistä oli vuoden 2010 lopulla 27 % (2 299 henkeä). Työttömyyden kova ydin eli yli kaksi vuotta työttömänä olleiden määrä oli 20 % suurempi kuin vuotta aiemmin. Heistä puolet oli yli 55-vuotiaita. 4 Työttömyyden kasvu vaikuttaa kuntaan kahta kautta: toisaalta 1 Facta Kuntarekisteri, Vantaan väestötieto-osa. Ajankohtana Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö. Vantaan väestöennuste A2/ Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö. Vantaan väestö 2009/2010. B10/ Vantaan kaupunki, Tietopalvelu. Tiedote 5:2010 Suuralueittaisia työttömyystietoja

6 palvelujen tarve kasvaa erityisesti sosiaalipalveluissa, toisaalta vähentyvät verotulot vaikeuttavat kunnan selviytymistä velvoitteistaan Työttömät työnhakijat, osuus työvoimasta % % % % Vantaa 6,7 6,2 8,3 8,7 Espoo 5,0 4,4 6,0 6,2 Helsinki 6,8 6,0 7,6 8,0 Koko maa 8,2 7,6 9,8 10,0 Pitkäaikaistyöttömät (yli 12 kk työttömänä olleet) Vantaa Espoo Helsinki Koko maa Nuorisotyöttömät (alle 25-vuotiaat) Vantaa Espoo Helsinki Koko maa Taulukko 2: Työttömät työnhakijat, vuosikeskiarvot Eläkkeensaajat Vuoden 2009 lopussa vanhuuseläkettä sai 16,1 % 16 vuotta täyttäneistä vantaalaisista. Tämä oli muutaman prosenttiyksikön Uudenmaan keskiarvoa vähemmän (17,9 %). Työkyvyttömyyseläkkeen saajien prosentuaalinen osuus pysyi Uudenmaan keskimääräisellä tasolla. Työkyvyttömyyseläkettä saavien osuus väestöstä on viime vuosina ollut hienoisessa laskussa. Kuitenkin yli vantaalaista, 5,3 % työikäisistä vuotiaista, kärsii työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavasta, työkykyä alentavasta sairaudesta Eläkkeensaajat Vantaalla Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Kaikki eläkkeensaajat yht Työkyvyttömyyseläkkeensaajien osuus v. väestöstä % Vantaa 5,5 5,5 5,4 5,3 Espoo 3,9 4,0 3,9 3,9 Helsinki 5,5 5,5 5,4 5,3 Suomessa asuvat 7,4 7,5 7,5 7,5 Taulukko 3: Eläkkeensaajat vuoden lopussa Työ- ja elinkeinoministeriö, työnvälitystilastot 6 Tiedot: SVT, Eläketurvakeskus, Kela (Tilastot Suomen eläkkeensaajista kunnittain ). 6

7 3 Voimavarat 3.1 Talous Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan menot vuonna 2010 olivat 512,9 milj. euroa ja tulot 53,1 milj. euroa. Kaupunginvaltuusto korotti sosiaali- ja terveystoimen menomäärärahaa 14,1 milj. eurolla lähinnä erikoissairaanhoidon ennakoitujen menojen takia ja alensi tulomäärärahaa 1,2 milj. eurolla. Lopullinen menomääräraha oli 525,7 milj. euroa ja tulomääräraha 54,9 milj. euroa. Toimintamenot alittivat korotetun menomäärärahan 12,8 milj. euroa ja tulomäärärahan 1,8 milj. euroa. Kaikki tulosalueet alittivat korotetun menomäärärahan oman toimintansa osalta. Tulomääräraha alittui oman toiminnan osalta 0,2 milj. euroa. Alkuperäinen menomääräraha alittui oman toiminnan menojen osalta 2,5 milj. eurolla ja toimeentulotuen määräraha 9,3 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon alkuperäinen määräraha ylittyi 12,3 milj. euroa. Määrärahat euroa Sosiaali- ja terveystoimi Talousarvio 2010 Talousarvion muutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteuma Ylitys / Alitus Tulot Menot Toimintakate Sosiaali- ja terveystoimen kokonaismenoissa oli tilinpäätöksessä 2010 kasvua 2,2 % vuoden 2009 tilinpäätökseen verrattuna. Erikoissairaanhoidon menot kasvoivat vuoteen 2009 verrattuna 0,7 % ja toimeentulotuen 8,2 %. Sosiaali- ja terveystoimen menot kasvoivat 2010 ilman erikoissairaanhoitoa ja toimeentulotukea 2,4 % vuoteen 2009 verrattuna. Toimialalle siirrettiin vuoden 2010 alussa ensihoidon ja sairaankuljetuksen kustannusvastuu keskushallinnosta, mikä nosti käyttösuunnitelman menomäärärahaa 2,1 milj. euroa. Lisäksi toimiala hallinnoi Sosiaali- ja terveysministeriön Kaste-ohjelmasta rahoitettua koko Etelä-Suomen alueella toteutettavaa Mielen avain -hanketta, jonka valtio rahoittaa. Ilman Kaste-hankkeen ja ensihoidon sekä sairaankuljetuksen kustannusvastuuta toimialan menot kasvoivat 3,4 %. Sosiaali- ja terveystoimen tulot kasvoivat 1,1 % vuoteen 2009 nähden. 7

8 3.2 Henkilöstö Henkilöstö Kaupungin tavoitteena on turvata osaavan henkilöstön saatavuus ja vahvistaa kaupungin asemaa työntekijöitä rekrytoitaessa. Kiristyneessä taloudellisessa tilanteessa on käynnistetty työyhteisöjä ja toimintaa koskevia rakenteellisia muutoksia. Vakinaisten työntekijöiden palvelussuhteiden on luvattu säilyvän. Muutostilanteissa työntekijöiden hyvinvoinnista tulee pitää huolta. Työtapoja kehitetään ja etsitään uusia innovaatioita työn sisältöön ja toimintaan yhteistyössä työntekijöiden kanssa. Vuonna 2008 tehdyn Kunta 10 -kyselyn tulosten pohjalta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala että tulosalueet valitsivat kehittämiskohteita. Koko toimialan kehittämiskohteeksi valittiin työn hallinnan parantaminen. Talous- ja hallintopalveluissa kehittämiskohteiksi nousi kehityskeskustelut ja niiden hyödyllisyys, terveyspalveluissa työyhteisöjen toimivuus ja kehityskeskustelut, vanhus- ja vammaispalveluissa työn hallinta ja työyhteisöjen toimivuus sekä perhepalveluissa työpaineet, kehityskeskustelut ja niiden hyödyllisyys, väkivalta- ja uhkatilanteet, tyky-toiminta ja syrjintä. Syksyllä 2010 tehtiin uusi Kunta10-kysely, jonka tulokset ovat käytettävissä vasta toimialatasolla. Sekä yleisesti että verrattuna muihin kuntiin ja Vantaan muihin toimialoihin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan tulokset näyttävät olevan kohtuullisen hyviä eikä merkittäviä poikkeamia ole. Tulosalue- ja työpistekohtaisiin tulokset ovat käytettävissä loppukeväästä 2011, jolloin nähdään tarkemmin miten tulosalueiden valitsemat painopistealueet ovat kehittyneet. Tulosten käsittelyn perusteella nostetaan edellisen kyselyn tapaan uusia kehittämiskohteita ja painopistealueita. Henkilöstön määrä ja rakenne Henkilöstön kokonaismäärä toimialalla oli henkilöä. Tästä vakituisia oli 2 086, määräaikaisia 455 ja työllistettyjä 77. Talous- ja hallintopalveluiden henkilöstömäärä oli 54, terveyspalvelujen 468, perhepalvelujen 917 ja vanhus- ja vammaispalvelujen Aiemmin terveyspalveluihin kuuluneesta suun terveydenhuollon tulosyksiköstä muodostettiin suun terveydenhuollon liikelaitos Liikelaitosta johtaa toimitusjohtaja ja toimintaa ohjaa oma johtokunta, ei enää sosiaali- ja terveyslautakunta. Liikelaitoksen perustaminen toi muutoksia toimialan henkilöstömäärään, kun 288 henkilöä siirtyi liikelaitokseen. Tässä kertomuksessa suun terveydenhuollon liikelaitoksen henkilöstö ei ole pääsääntöisesti mukana tarkastelussa. Kertomuksen lopussa esitettävässä henkilöstöä koskevassa tilastoliitteessä liikelaitoksen henkilöstö ei ole mukana kokonaisluvuissa, mutta liikelaitoksen tiedot esitetään omana lukunaan silloin kun se on mahdollista. Koko vuotta käsittelevissä luvuissa nykyisen liikelaitoksen henkilöstö on mukana asti. Toimialan koko henkilöstön keski-ikä oli 44,4 vuotta. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 46 vuotta ja määräaikaisen 37,8 vuotta. Henkilöstösuunnitelmassa vuodelle 2010 asetettiin tavoitteeksi, että henkilöstön keskiikä ei nouse merkittävästi ja keski-ikä pysyikin edellisvuoden tasolla. Tavoitteena oli myös, että toimintayksikössä on eri ikäisiä ja eri sukupuolta olevia työntekijöitä. Miehiä toimialan henkilöstöstä oli 7,9 %, miesten osuus toimialan henkilöstöstä on noussut edellisvuodesta. Vanhuuseläkeiän saavutti kertomusvuonna 48 henkilöä ja vanhuuseläkkeelle jäi 28 henkilöä. Yhteensä erilaisille eläkkeille siirtyi 42 henkilöä, mikä vastaa 1,9 % toimialan koko henkilöstöstä. Toimialalla päättyi vuonna 2010 yhteensä 170 vakinaista palvelussuhdetta, mikä oli 7,5 % kaikista palvelussuhteista. Vaihtuvuus kasvoi vuodesta 2009, jolloin se oli 5,5 %. Vuoden 2010 aikana sosiaali- ja terveystoimen palveluksesta erosi 112 henkilöä eli 4,9 % kaikista palvelussuhteista. Myös se oli selvästi enemmän kuin edellisenä vuonna, jolloin kaupungin palveluksesta erosi 87 henkilöä (3,6 %). Rekrytointi Vuoden 2010 aikana toimialalla oli haettavana 695 työpaikkaa, joista 46 oli kesätyöpaikkoja. Vakinaisia paikkoja oli avoinna 434. Hakemuksia avoimiin paikkoihin vastaanotettiin yhteensä Hakemuksista 3159 suuntautui avoimiin kesätyöpaikkoihin. Kesätyöhakemukset näin ollen kaksinkertaistuivat vuoteen 2009 verrattuna, vaikka paikkoja oli vähemmän auki. 8

9 Vakinaisista tehtävistä suurin hakijamäärä oli lastenkotiapulaisen paikkaan, joka kiinnosti 577 hakijaa. Myös erilaisiin toimistotöihin, kuten etuuskäsittelijän ja kanslistin paikkoihin hakemuksia tuli runsaasti. Pienimpiä hakijamäärät olivat edelleen lääkäreiden ja sairaanhoitajan tehtäviin, joissakin hauissa hakijoita ei saatu yhtään. Sosiaalityöntekijöiksi oli myös edelleen hankala rekrytoida kelpoisia hakijoita. Lähihoitajien paikkoihin hakijoita oli sen sijaan kohtuullisesti. Ilmoitukset avoimista paikoista julkaistiin suurimmaksi osaksi internetissä, yksittäisistä avoimista paikoista ei juurikaan ilmoitettu lehdissä tai muissa medioissa. Työvoiman saannin turvaamiseksi on jouduttu turvautumaan myös henkilöstövuokraukseen. Seure - henkilöstöpalveluiden tilaukset lisääntyivät vähän vuoteen 2009 verrattuna. Sairaanhoitajia saatiin Seuren kautta rekrytoitua useammin kuin vuonna Rekrytointiprosessi yhdenmukaistui vuonna 2010 kun Retti -järjestelmän tukipalvelut siirrettiin kaupungin henkilöstöpalveluihin ja rekrytoinnille laadittiin yhdenmukaista ohjeistusta. Esimiehet osallistuivat laajalti myös Retti -järjestelmäkoulutuksiin, joiden organisoinnista vastasi Henkilöstökeskus. Ennakoiva rekrytointi on ollut kehittämisen strateginen painopistealue vuonna 2010, varsinkin kriittisten ammattiryhmien kohdalla. Ennakoivaa rekrytointia pyrittiin edistämään osallistumalla mm. Lääkäripäiville, Hammaslääkäripäiville, Sairaanhoitajapäiville sekä Vanhustyön messuille. Oppilaitosyhteistyötä on tiivistetty koko toimialalla, mutta myös tulosalueilla on ponnisteltu mm. sairaanhoitajia kouluttavien oppilaitosten saamiseksi yhteistyöhön laajemmallakin alueella. Sosiaalityöntekijöiden Praksis -toiminta on löytänyt muotonsa ja Vantaalla toimii malli, johon on vuonna 2010 liittynyt myös sosionomeja kouluttava Laurea -ammattikorkeakoulu. Viestintä on ollut aktiivisesti mukana ennakoivan rekrytoinnin edistämisessä mm. luomalla ammattikuvauksia internetiin. Johtaminen Toimialan henkilöstö on naisvaltainen. Naisten osuus esimiehistä jatkoi kasvuaan ollen v ,4 % (85,5 % v. 2009). Toimialalla oli keskimäärin 16,2 työntekijää yhtä esimiestä kohden, kun se vuonna 2009 oli 15,4. Yksittäisten esimiesten alaismäärissä on suuria eroja: alaismäärät vaihtelevat 0-46 esimiestä kohden. Useiden vuosien ajan ovat tulos- ja kehityskeskustelut vakituisen henkilökunnan kanssa olleet kaupungin sitovana tavoitteena. Toimialalla käytiin vuonna 2010 tulos- ja kehityskeskustelu 65 prosentin kanssa. Käytyjen keskustelujen määrä laski selvästi edellisvuodesta, jolloin keskustelu käytiin 75 %:n kanssa. Näin vuosia jatkunut kasvu kääntyi laskuun. Tulosalueittain tarkasteltuna eniten keskusteluja käytiin talous- ja hallintopalveluissa, 81 %. Perhepalveluissa keskusteluprosentti oli 68, vanhus- ja vammaispalveluissa 63 ja terveyspalveluissa 57. Vuoden 2010 aikana tuloksellisuuserän jaon yhteydessä toimialalla laadittiin tulosaluekohtaiset henkilökohtaisen lisän kriteerit. Ne käsiteltiin kaikissa toimialan yksiköissä henkilöstön kanssa. Lisäksi Vantaan palkitsemisjärjestelmää tehtiin tunnetuksi esimiehille toimialan sisällä. Talous ja hallintopalvelujen esimiestyön tukea kehitettiin aloittamalla toimialan omat esimieskirjeet, joissa käsitellään ajankohtaisia asioita. Uusille esimiehille alettiin järjestää omia perehdytystilaisuuksia. Tilaisuudessa uudet esimiehet tutustuvat talouden ja hallinnon avainhenkilöihin ja tutustuvat toimialan käytäntöihin esimiestyön näkökulmasta. Johtamisen kehittymiseksi jatkettiin johtoryhmävalmennuksia perhepalvelujen ja vanhus- ja vammaispalvelujen tulosalueilla. Terveyspalveluissa aloitettiin v käynnistyvien johtoryhmävalmennusten sisällön suunnittelu. Toimialan esimiehillä oli mahdollisuus osallistua henkilöstökeskuksen järjestämiin "Ammattina parempi lähiesimies " -koulutuksiin ja muihin esimiehille suunnattuihin koulutuksiin ja valmennuksiin. Toimialalta oli osallistujat myös "Johtamisen erikoisammattitutkinto (JET)" koulutuksessa ja controller -koulutuksessa. Esimiesfoorumeita järjestettiin strategisen johtamisen kehittymiseksi. Henkilöstön hyvinvointi Henkilöstön hyvinvoinnin kehittäminen on sidoksissa työn kehittymiseen. Voidaan ajatella, että työhyvinvointi sisältyy tiiviisti työn sisältöihin. Pääpainon tulee olla organisaation ja työntekijöiden vahvuuksissa, työn imun tekijöissä ja osaamisen käyttöönotossa, työprosesseissa sekä autonomisen työn vahvistamisessa. 9

10 Vuonna 2010 käynnistettiin toimialalla kaupungin linjausten mukaisesti mm. työolojen kehittämisprosessi, josta esimies vastaa myös työsuojelullisesti. Tulosalueittain järjestettiin esimiesten valmennuksia. Työyhteisöt käynnistivät prosessin vaiheittain syksyllä 2010 tehden ensin työolojen nykytilan arvioinnin. Prosessi etenee ja työ jatkuu kuluvana vuonna. Työolojen kehittämisprosessin erityisinä tavoitteina ovat työntekijöiden terveys ja turvallisuus työssä, vastuullisesti käyttäytyvät työyhteisöt, nolla tapaturmaa sekä nolla uhka- ja väkivaltatilannetta. Kertomusvuonna ohjeistettiin työpaikkoja käsittelemään työpaikkakokouksissa työhyvinvointi- ja työsuojeluasioita, jonka seurauksena edellä mainituista asioista puhuttiin enemmän ja niihin myös puututtiin entistä paremmin. Tämän seurauksena mm. uhka- ja väkivaltailmoitusten määrät kasvoivat. Ilmoitetut tapaukset olivat kuitenkin edellisten vuosien kaltaisia eikä vakavien ilmoitusten määrät kasvaneet. Hyvinvoinnin kannalta on tärkeää saada haasteet näkyviksi, jotta löydetään oikeat kehittämiskohteet. Kertomusvuonna otettiin käyttöön kaupunkitasoinen menettely- ja hallintaohje otsikolla Uhka- ja väkivaltatilanteet - Ennakoimalla riskien hallintaan. Terveysperusteiset poissaolot pysyivät kertomusvuonna edellisen vuoden tasolla, ollen 5,0 %. Toimialan poissaolojen kokonaisprosentti oli hieman koko kaupungin (4,8 %) lukua suurempi. Poissaolojen keskimääräinen pituus oli kertomusvuonna 18 päivää kuten edellisenä vuonnakin. Aktiivisen välittämisen toimintamallin mukainen toiminta on vakiintunut toimialalla osaksi esimiesten arjen työtä. Yhteistyötä kehitettiin kertomusvuonna tulosyksiköiden, työterveyshuollon ja toimialan yhdyshenkilön kanssa. Tuki- ja liikuntaelinvaivat sekä mielenterveysongelmat ovat toimialalla keskeiset syyt, kun etsitään terveysperusteista tehtävänvaihtopaikkaa työntekijälle. Osatyökykyisille on haasteellista löytää soveltuvia työtehtäviä, koska työn ja osaamisen vaatimukset ovat lisääntyneet kaikissa toimialan ammattiryhmissä viime vuosina. Ammattiryhmänä lähihoitajilla oli eniten terveysperusteisia tehtävänvaihtotarpeita. Osaamisen kehittäminen Vuonna 2010 toimialalla käytettiin henkilöstön koulutukseen yhteensä 0,33 milj. euroa, mikä oli 0,29 % henkilöstömenoista. Vuonna 2010 oppimistyöpäiviä kertyi yhteensä 3,4 päivää työntekijää kohden (3,6pv/2009). Vuonna 2009 käyttöönotettu sähköinen koulutuksiin ilmoittautuminen HR-työpöydän kautta vakiintui toimintatavaksi, mikä helpottaa henkilöstökoulutuksen hallintaa. Vuonna 2010 tehostettiin myös ulkoisten koulutusten kirjaamista ehijat-järjestelmään, koulutusten kirjaaminen siirtyi kehittämis- ja henkilöstöyksikköön. Osaamisen kehittämistä on suunniteltu työntekijöiden ja esimiehen välisissä tulos- ja kehityskeskusteluissa sekä työyhteisöissä käydyissä keskusteluissa. Osaamisen kehittämisen toteuttamistapaan on vaikuttanut työntekijöiden ammatillinen koulutus, työtehtävät tai työyhteisön kehittymistarve. Toimialan henkilöstön osaamisen kehittäminen on ollut joko työntekijän henkilökohtaista koulutusta tai koko työyhteisön toiminnan kehittämistä. Toimialan tulosalueet ja työyksiköt järjestivät työntekijöidensä ammatillisen osaamisen päivittämiseen ja oman palvelutuotantonsa kehittämiseen liittyvää osaamisen kehittämistä. Talous- ja hallintopalveluiden kehittämis- ja henkilöstöyksikkö järjesti koko toimialalle suunnattua yhteistä koulutusta. Erityistä koulutusresurssia suunnattiin esimiesten SAP- ja VanVan- toiminnanohjausjärjestelmään liittyvään koulutukseen, Kanta-hankkeeseen liittyvään muutosvalmennukseen ja toimistohenkilökunnalle suunnattuun valmennukseen. Koulutusta järjestettiin myös yhteistyössä Helsingin ja Espoon kanssa, esimerkkinä johdon ja esimiesten Controller-koulutus ja Monikulttuurisen työyhteisön johtaminen. Henkilöstö osallistui myös sekä kaupungin henkilöstökeskuksen että kaupungin ulkopuolisten järjestäjien koulutuksiin. Osana osaamisen kehittämistä on luotu perehdyttämiselle toimialatasoiset rakenteet. Toimialan uudelle henkilöstölle järjestetään yleiset perehdyttämistilaisuudet neljä kertaa vuodessa. Lisäksi tulosalueet organisoivat vuosittain omat perehdytystilaisuutensa. Kriittisten ammattiryhmien, kuten sosiaalityöntekijöiden, perehdytykseen on alettiin suunnitella ammattiryhmäkohtaista perehdytysohjelmaa. Toimialan työnohjauksen hankintaan, määrärahan budjetointiin ja sisäisten työnohjaajien palkkionmaksuun liittyvä ohjeistus päivitettiin. Vuonna 2010 toimialalla käytettiin työnohjaukseen yhteensä 0,30 milj. euroa (0,27 milj. euroa v ). Käytetystä määrärahasta perhepalveluiden osuus oli 74,2 %, terveyspalvelujen osuus 10,7 % ja vanhus- ja vammaispalvelujen osuus 5,6 %. 10

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA 75 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA 76 12 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO KAIKKI YHTEENSÄ 77 Vastuuhenkilö: Jukka T Salminen Toimielin: Sosiaali- ja terveyslautakunta Puheenjohtaja Eija Grönfors Määrärahat

Lisätiedot

Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala

Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Käyntiosoite: Postiosoite: Sähköpostiosoite: Peltolantie 2 D 01300 Vantaa Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Peltolantie 2 D, 3. kerros 01300 Vantaa etunimi.sukunimi@vantaa.fi Puhelin: 09 839 23790

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Mikkelin kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMINTAKERTOMUS 2011 Perhekuva: Paula Myöhänen SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveyslautakunta...5 sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloskortti...8 sosiaali-

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon käyttösuunnitelma 2014 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 KÄYTTÖSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO Talousarvion täytäntöönpano Käyttösuunnitelma on

Lisätiedot

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä 1 VANTAAN PÄIHDEPALVELUJEN PALVELURAKENTEEN JA PALVELUJEN KEHITTÄMINEN - YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Lisätiedot

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 1 (27) Valtuusto 11.12.2013, LIITE 4 Fullmäktige BILAGA HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 Versio 2013-06-14 2 (27) 1. JOHDANTO... 3 2. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

Osaavan työvoiman varmistaminen. Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen. Henkilöstökeskuksen palvelut. Tunnusluvut Espoo, Helsinki, Vantaa

Osaavan työvoiman varmistaminen. Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen. Henkilöstökeskuksen palvelut. Tunnusluvut Espoo, Helsinki, Vantaa Henkilöstökertomus VANTAAN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS Osaavan työvoiman varmistaminen Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen Terveys ja hyvinvointi Henkilöstökeskuksen palvelut Tunnusluvut Espoo, Helsinki,

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2010

Henkilöstökertomus 2010 Henkilöstökertomus 2010 2010 Henkilöstökertomus SISÄLLYS 1 Henkilöstöjohtajan KATSAUS 3 2 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN TAVOITTEET 4 3 AMMATTITAITOINEN ja OSAAVA HENKILÖSTÖ 9 4 Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014. Taulukoissa käytetyt lyhenteet. Osaavan työvoiman varmistaminen. Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen.

Henkilöstökertomus 2014. Taulukoissa käytetyt lyhenteet. Osaavan työvoiman varmistaminen. Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen. HENKILÖSTÖ- KERTOMUS VANTAAN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS Osaavan työvoiman varmistaminen Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen Palkitseminen Terveysjohtaminen Kunta10 Henkilöstökeskuksen palvelut Sammandrag

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa. 1/23 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta jäsenet Jämsän kaupunki: Jorma Poti, puheenjohtaja Auli Salonen, varapuheenjohtaja Eija Aaltonen Lotta Ahola Antero Koivula Jyrki Kokko Pertti

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN 2011 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN Tilinpäätös 1.1.-31.12.2011 Tasekirja 31.12.2011 Toimintakertomus 2011 Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2011 Rahoituslaskelma 1.1.-31.12.2011 Tase 31.12.2011

Lisätiedot

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012 Mielen avain - Lohja Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kokonaisvaltaisen hoidon hanke KOHO 2010 2015 Loppuraportti Terhi Auvinen Katja Tiainen 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 4 2. KOHO I - HANKE 2.9.2010-31.10.2012

Lisätiedot

Sosiaaliviraston toimintakertomus 2012

Sosiaaliviraston toimintakertomus 2012 Sosiaaliviraston toimintakertomus 2012 Helsingin sosiaali- ja terveyslautakuntaan 19.3.2013 1 Sosiaalisesti eheä ja moniarvoinen Helsinki! 1. Uuden suunnittelua ja palvelujen kehittämistä... 3 2. Sosiaaliviraston

Lisätiedot

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina Ikäihmisten Pieksämäki 2013 Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Nurmijärvi - elinvoimaa ja elämisen tilaa Helsingin seudulla Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Valtuusto 20.6.2012 69 www.nurmijarvi.fi 2 Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2014

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2014 Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2014 www.vantaa.fi/arviointikertomus Tarkastuslautakunta 5.5.2015 Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ... 3 1 NÄKÖKULMANA JOHTAMINEN... 6 1.1 Strategian vieminen läpi organisaation...

Lisätiedot

Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17

Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17 Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17 Kuntayhtymähallitus 27.11.2014 175 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisperustelut 1 1.1 Yleistä 1 1.2 Kuntayhtymän toimintaympäristön muutokset 1 1.3 Strategian

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella KAAKON SOTE-INTO 2 Hankeaika 1.11.2010-31.10.2012 Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012 Huolehdimme peruspalveluista. Investoinneilla rakennamme tulevaisuutta. Kunnanhallitus 12.10.2009 Yleishallinto 1 KÄYTTÖTALOUSOSA KÄYTTÖTALOUSOSA

Lisätiedot

www.hel.fi/sote Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Strategiasuunnitelma

www.hel.fi/sote Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Strategiasuunnitelma www.hel.fi/sote Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Sisällysluettelo 1 Lähtökohdat 3 2 Perustehtävämme (missio) 4 3 Tavoitetilamme (visio) 4 4 Sosiaali- ja terveysviraston

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista, 5 ) Peruspalvelulautakunta 5.2.2014 1 ELÄMÄÄ KOKO

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2014

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2014 Tilinpäätös Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS Yhteistyötoimikunta 17.03.2015 Omistajaohjausryhmä 25.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 rkastuslautakunta 27.04.2015 Pyhäjoen kunnanvaltuusto

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1. PALVELUSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 KUNTIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN JA RESURSSEIHIN LIITTYVÄT

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Luonnos 8.10.2013 Kainuun soten hallitus 17.10.2013 0 Sisällys 1. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman

Lisätiedot

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010 Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 IkäLaatu -projekti, ohjaustyöryhmä Elokuu 2003 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO 3 2. VALTAKUNNALLISTA VANHUSPOLITIIKKAA 5 2.1 Ikäihmisten

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan

Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan talousarviovalmistelua on tehty useiden toimintaympäristöön liittyvien

Lisätiedot

Espoon sosiaali ja terveystoimi. Laatu ja potilasturvallisuus Seurantaraportti 2014

Espoon sosiaali ja terveystoimi. Laatu ja potilasturvallisuus Seurantaraportti 2014 i Espoon sosiaali ja terveystoimi Laatu ja potilasturvallisuus Seurantaraportti 2014 Sosiaali- ja terveyspalvelujen raportin hyväksyi: 2.4.2015 Juha Metso Sosiaali- ja terveyspalvelujen raportin koosti:

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2013 1 1 SISÄLTÖ KUNTAYHTYMÄN ALUE... 2 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON... KUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIO... 3 YHTYMÄJOHTAJAN KATSAUS... 4 YHTYMÄHALLITUKSEN

Lisätiedot