Kasvata Ennaltaehkäise Valvo Korjaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kasvata Ennaltaehkäise Valvo Korjaa"

Transkriptio

1 SUOMEN YMPÄRISTÖ Kasvata Ennaltaehkäise Valvo Korjaa YMPÄRISTÖN- SUOJELU Alueellisen ympäristökasvatusyhteistyön kehittämissuunnitelma Anna-Liisa Kiiskinen Jani Karjalainen

2

3 SUOMEN YMPÄRISTÖ Alueellisen ympäristökasvatusyhteistyön kehittämissuunnitelma Kasvata Ennaltaehkäise Valvo Korjaa Anna-Liisa Kiiskinen Jani Karjalainen Jyväskylä 2006 Keski-Suomen ympäristökeskus

4 SUOMEN YMPÄRISTÖ Keski-Suomen ympäristökeskus Tutkimus ja kehittäminen Taitto: Jan Lustig Kansikuva: Jan Lustig Sisäsivujen kuvat: Anna-Kaisa Kontinaho (s. 90) ja Sami Lipponen (s.90) Julkaisu on saatavana myös internetistä: Kopijyvä, Jyväskylä 2006 ISBN (nid.) tai (sid.) ISBN (PDF) ISSN (pain.) ISSN (verkkoj.)

5 ESIPUHE Ympäristöministeriölle ja opetusministeriölle Ympäristöministeri Jan-Erik Enestam ja kul uuriministeri Tanja Saarela tekivät vuonna 2005 aloi een o aa ympäristökasvatuksen toimintaedellytysten kehi äminen hallinnonalojensa yhteiseksi painopisteeksi. Ministerien kutsumana järjeste iin Helsingin Säätytalolla ympäristökasvatuksen, luonnonsuojelutyön ja kestävän kehityksen parissa toimivien järjestöjen kuulemistilaisuus. Ministerit olivat itse paikalla. Tilaisuudessa sovi iin maakunnallisten yhteistyötilaisuuksien järjestämisestä vielä vuoden 2005 aikana. Vastuuhenkilöiksi nime iin kasvatustieteen tohtori, erikoistutkija Anna-Liisa Kiiskinen Keski-Suomen ympäristökeskuksesta ja toiminnanjohtaja Jani Karjalainen Suomen Nuorisokeskukset ry:stä. Maakuntaralliksi nime yjen 13:n tilaisuuden sarja toteute iin syksyllä Tilaisuuksien käytännön järjestelyistä vastasivat Nuorisokeskukset ja alueelliset ympäristökeskukset yhteistyönä. Myös muita toimijoita osallistui järjestelyihin. Paljon työtä vaati paikallisten ympäristökasvatustoimijoiden yhteystietojensa kokoaminen, mikä jo osoi i hajanaisten tietojen kokoamistarpeen. Tähän julkaisuun on koo u tilaisuuksien keskeisin anti ja siitä kummunneet toimenpide-ehdotukset. Lämpimät kiitokset ministereille ja ministeriöille hankkeen käynnistämisestä. Erityisen lämpimät kiitokset kaikille niille maakuntien ihanille ihmisille, jotka tekivät Maakuntarallista unohtuma oman kokemuksen ja uuden aikakauden avauksen itselleen, toisilleen ja meille kaikille. Tilaisuuksien järjestäminen ja niihin osallistuminen käynnistivät aitoa yhdessä tekemisen meininkiä. Paikallisten alustajien esitykset olivat erinomaisia. Keskustelut olivat vilkkaita, iloisen innostuneita ja kritiikki rakentavaa. Kiitokset myös medialle. Tilaisuuksissa tehtiin yli 30 haasta elua. Erityisesti alue- ja paikallisradiot pitivät aihe a esillä ansiokkaasti. Saimme todisteen, e ä media kyllä kertoo positiivisista asioista. Meille maan kiertäjille maakuntaralli oli henkilökohtaisesti rankka, mu a unohtuma oman upea kokemus. Suomi on kaunis maa ja täällä asuu ihania ihmisiä! Odotamme, e ä ministeriöissä suhtaudutaan vakavasti niihin viesteihin, joita maakuntien ihmiset ovat pyynnöstä ja tositarkoituksella kau amme väli äneet. Valtakunnallisilla Ympäristökasvatuspäivillä Turussa Harja ulan kartanossa Anna-Liisa Kiiskinen Jani Karjalainen

6

7 SISÄLLYS 1 Maakuntarallilla vauhtia ympäristökasvatusyhteistyölle Alueellisen ympäristökasvatusyhteistyön vankat perusteet Ympäristökasvatus hallitusohjelmassa Kestävä kulutus ja tuotanto-ohjelma Kestävän kehityksen toimikunnan koulutusjaoston strategia Opetusministeriön strategia Ympäristöhallinnon viestintästrategia ja ympäristökasvatuksen kehi ämissuunnitelma Nuorisolaki ja asetus Muu kehitysohjaus Maakuntarallin yhteinen anti Rallista julkaisuksi Mitä ympäristökasvatus on ja miksi se on tärkeää? Miten ympäristökasvatusta pitäisi kehi ää? Osallistumista ja kansalaisvaiku amista lisä ävä Ympäristökasvatusta elinikäisesti Perustyötä ja profiilin nostoa Avainasemassa opetussuunnitelmat ja ope ajien koulutus Tutkimusta tarvitaan Hyviksi havai uja toimintatapoja Tärkeitä oheiskasva ajia ja kumppaneita Aihealueita, joita halu iin korostaa Resurssit ja rahoitus Maakuntarallin anti alueittain Kaakkois-Suomi Lounais-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Uusimaa Keski-Suomi Häme Pirkanmaa Länsi-Suomi Etelä-Savo Kainuu ja Pohjois-Pohjanmaa Lappi...35 Suomen ympäristö

8 5 Yhteenveto Johtopäätökset Toimenpide-esitykset Tarvi avat päätösprosessit Eduskunta ja valiokunnat Opetusministeriö Ympäristöministeriö Muut ministeriöt, aluehallinto ja kunnat Julkistaminen, seuranta ja vaikuttavuuden arviointi...41 Kirjallisuus...43 Liitteet Suomen ympäristö

9 1 Maakuntarallilla vauhtia ympäristökasvatusyhteistyölle Ympäristökasvatusta kehitetään Suomessa nyt voimakkaammin kuin koskaan aiemmin. Tilanteeseen ovat vaiku aneet niin yksi äisten ihmisten arvomaailmasta kumpuava sosiaalinen tilaus kuin kansainväliset ja kansalliset sopimukset. Parhaillaan on käynnissä useita rinnakkaisia valtakunnallisia ja alueellisia prosesseja, jotka luovat, lisäävät ja ohjaavat ympäristökasvatusta sekä sen toimintaedellytyksiä aivan uudella tavalla. On selvästi nähtävissä, e ä ollaan menossa kohti uu a ympäristöpolitiikan ja -aja elun linjaa, jossa aiempaa vahvemmin korostuvat ennaltaehkäisevät toimintatavat sekä alueellinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö. Tämän ainutlaatuisen ajankohdan hyödyntämisessä on keskeistä toisiaan tukevien kehi ämisprosessien yhteensovi aminen ja koordinointi. Osana kuva uja prosesseja, järjeste iin Helsingin Säätytalolla ympäristökasvatuksen, luonnonsuojelutyön ja kestävän kehityksen parissa toimivien järjestöjen kuulemistilaisuus (Liite 1). Tilaisuuden kutsujina toimivat ympäristöministeri Jan-Erik Enestam ja kul uuriministeri Tanja Saarela. Tilaisuudessa keskusteltiin ministerien aloi eesta o aa ympäristökasvatukseen lii yvät hankkeet toimialojensa yhteiseksi painopisteeksi. Lisäksi tavoi eena oli edistää sellaisten ajankohtaisia ympäristökysymyksiä käsi elevien hankkeiden syntymistä, jotka edistävät nuorten aktiivista kansalaisuu a, etsivät uusia toimintamalleja ympäristövastuulliselle ajattelulle sekä vahvistavat nuorten kiinnostusta luontoa ja sen ilmiöitä kohtaan. Yksi kuulemistilaisuuden keskeisimpiä havaintoja oli, e ä vaikka luonto- ja ympäristökasvatustoimintaa järjestävät ansiokkaasti useat eri tahot, on toimijoiden välisessä yhteistyössä paljon kehi ämistä. Lisäksi toimintaan ohjatut vähäiset ja hajallaan olevat resurssit eivät ole mahdollistaneet pysyvien ja koko valtakuntaan soveltuvien toimintamallien kehi ymistä. Tode iin, e ä ensi vaiheessa jo alan toimijoiden kesken järjeste ävät alueelliset kuulemis- ja yhteistyötilaisuudet voisivat edistää tavoi eiden mukaisten hankkeiden syntymistä ja hajallaan olevien resurssien yhdistämistä. Väli ömästi yhteisen tilaisuuden jälkeen nuorisokeskusten ja alueellisten ympäristökeskusten edustajat kokoontuivat suunni elemaan jatkotoimia. Keskustelun tuloksena pääte iin käynnistää vielä vuoden 2005 aikana ympäristökasvatuksen alueellisten kuulemistilaisuuksien sarja. Hankkeen suunni elijoiksi ja toteu ajiksi määrä iin ympäristöministeriön edustajana ympäristökasvatuksen valtakunnallinen koordinaa ori, kasvatustieteen tohtori, erikoistutkija Anna-Liisa Kiiskinen Keski- Suomen ympäristökeskuksesta ja opetusministeriön edustajana toiminnanjohtaja Jani Karjalainen Suomen Nuorisokeskukset ry:stä. Tehtävä tuli hoitaa virkatyönä. OPM myönsi rahoitusta matka- ja muihin järjestämiskuluihin (Liite 2). Hankkeelle anne iin nimeksi Maakuntaralli. Suomen ympäristö

10 8 Suomen ympäristö Maakuntaralliksi nimetyt 13 tilaisuu a toteute iin nuorisokeskusten ja alueellisten ympäristökeskusten yhteistyönä elo syyskuun aikana 2005 (Liite 3). Tilaisuuksiin kutsu iin ja osallistui ka ava joukko kunkin alueen ympäristökasvatuksen, luonnonsuojelutyön sekä kestävän kehityksen parissa toimivia järjestöjä, organisaatioita ja henkilöitä. Keskusteluissa esille tulleista yhteistyö-, hanke- ja muista kehi ämisehdotuksista pääte iin koota yhteenveto, joka luovute aisiin ministeriöille. Tarkoitus oli, e ä ympäristö- ja opetusministeriöiden rahoitusta voisi saada kehi ämishankkeisiin jo vuodesta 2005 alkaen. Tämä julkaisu on selvitys Maakuntarallissa esille nousseita havainnoista, linjauksista ja toimenpiteistä, jotka esitetään huomioitavaksi ympäristökasvatuksen kansallisessa kehi ämistyössä. Lisäksi julkaisun tavoi eena on tiedo aa ympäristökasvatustoimijoille niistä ideoista, toimintamalleista ja kehi ämisohjelmista, joita he voivat hyödyntää oman tärkeän työnsä toteu amisessa. Tässä ympäristökasvatuksella tarkoitetaan samaa kuin kestävän kehityksen kasvatus.

11 2 Alueellisen ympäristökasvatusyhteistyön vankat perusteet 2.1 Ympäristökasvatus hallitusohjelmassa Ympäristökasvatuksen kehi ämisessä saavute iin kuluvan vuosituhannen ensimmäinen merkkipaalu, kun ympäristöjärjestöt tekivät Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran ja ympäristöhallinnon tuella kirjallisen aloi een vuoden 2003 hallitusneuvottelijoille. Aloi een ansiosta nykyisen hallitusohjelman Ympäristöpolitiikka -luvussa mainitaan ensimmäisen kerran ympäristökasvatuksen edistäminen. Linjaus on merki ävä tuki ympäristökasvatuksen kehi ämiselle ja sitä voidaan pitää lähtölaukauksena useille viimeaikaisille kehi ämistoimille. (Hallitusohjelma 2003.) 2.2 Kestävä kulutus ja tuotanto-ohjelma 2005 Toinen merki ävä saavutus oli hallitusohjelman mukaisesti syksyllä 2003 kootun Kestävä kulutus ja tuotanto -toimikunnan (KULTU) julkaisema ehdotus kansalliseksi ohjelmaksi Vähemmästä enemmän ja paremmin (2005). Ohjelman toimenpide-ehdotuksissa on esite y kasvatuksen ja koulutuksen kehi ämiseksi seitsemän kohtaa (toimenpide-ehdotukset 61-67). Tässä niistä nostetaan esille neljä alueellisesti ja paikallisesti haastavinta. Kaikki ohjelmassa mainitut vastuutahot ovat omalta osaltaan sitoutuneet ohjelman toimeenpanoon. Tämän julkaisun havainnot tukevat niiden kaikkien jalkau amista ja toimeenpanoa. Suomen ympäristö

12 I. Tuetaan nuorten aktiivista kansalaisuu a sekä etsitään toimintamallia ympäristövastuulliselle aja elulle nuorisotyössä OPM:n ja YM:n kehi ämishankkeilla. Vastuutahoiksi on nime y OPM, OPH, YM, Suomen Akatemia, Sitra ja korkeakoulut (toimenpide 63). II. Tehostetaan alueellisten ympäristökeskusten toimintaa kestävää kulutusta ja tuotantoa tukevassa kasvatuksessa ja verkostoinnissa siten, e ä ne koordinoivat ja kehi ävät keskeisten toimijoiden yhteistyötä (kierrätyskeskus, nuorisokeskus, ympäristökoulu, luontokoulu, koulu, luontokeskus tms.) Verkostosta vastaavat opetushallinto ja ympäristöhallinto yhdessä. Verkostolle keskitetään lisää resursseja lähialueensa kestävän kehityksen hankkeiden kehi äjinä ja edistäjinä. Vastuutahoiksi on nime y OPM ja YM ja muiksi toimijoiksi OPH, MMM, MH, alueelliset ympäristökeskukset, ympäristöjärjestöt sekä kulu ajajärjestöt (toimenpide 67). III. Kannustetaan päiväkoteja, peruskouluja, toisen asteen oppilaitoksia ja korkeakouluja hoitamaan suunnitelmallisesti ympäristöasiansa esim. jonkin ympäristöjärjestelmän tai -sertifikaatin avulla. Varmistetaan, e ä ympäristökasvatuksen ohjelmien ja ympäristösertifioinnin kehi ämiseen ja ylläpitämiseen on resursseja organisoimalla toiminta taloudellisesti kestävälle pohjalle hallinnonalojen yhteistyöllä. Kannustetaan oppilaitoksia ja korkeakouluja laatimaan oman organisaationsa kestävän kehityksen toimintasuunnitelma, jossa myös otetaan huomioon kestävät tuotantoja kulutustavat. Vastuutahoiksi on asete u OPM, OPH, YM, SYKE, alueelliset ympäristökeskukset ja ympäristöjärjestöt (toimenpide 64). On selvää, e ä tästä haasteesta päiväkodit, koulut ja oppilaitokset eivät selviä ilman monenlaisten yhteistyökumppanien asiantuntija- ja muuta resurssiapua. IV. Käynnistetään viestintäkampanjoita, joilla parannetaan kulu ajien valmiuksia ja halukkuu a tehdä kestävyy ä edistäviä valintoja. Tuotetaan materiaalia, joka selvi ää kansalaisille heidän oikeuksiaan ja vastuutaan ympäristöasioissa. Vastuutahoiksi on nime y KTM, OPM, YM, LVM, alueelliset ympäristökeskukset ja kunnat, ympäristöjärjestöt ja kulu ajajärjestöt (toimenpide 65). Kyseessä on elinikäinen ympäristökasvatus, joka koskee kaikkia ikäluokkia ja kaikissa yhteiskunnan rooleissa toimivia. Myös alue- ja paikallistasolla vaiku avuu a ja tuo avuu a saavutetaan kokoamalla eri toimijoiden voimavaroja yhteisiin kampanjoihin. Myös monet muut KULTU -ohjelman toimenpide-ehdotukset ovat alueellisestikin kiintoisia, mu a koskevat enemmän yksi äisiä toimijoita. Niihin kanna aa perehtyä myös alueellisessa kehi ämisessä. (Vähemmästä enemmän ja paremmin 2005.) 10 Suomen ympäristö

13 2.3 Kestävän kehityksen toimikunnan koulutusjaoston strategia Kolmas merki ävä ympäristökasvatuksen voi o oli koulutusjaoston perustaminen hallituksen Kestävän kehityksen toimikuntaan vuosiksi Tarve lähti liikkeelle syksyllä 2003 ympäristöhallinnosta ministeriön alueelliste ua ympäristökasvatuksen valtakunnalliset koordinointi- ja asiantuntijatehtävät Keski-Suomen ympäristökeskukseen. Jaoston perustamisprosessi käynniste iin Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran kau a. Myös opetushallitus toimi asiassa aktiivisesti. Koulutusjaostossa ovat eduste uina valtakunnan merki ävimmät ympäristökasvatusvaiku ajat. Puheenjohtajana toimii Opetushallituksen pääjohtaja Kirsi Lindroos ja varapuheenjohtajana Anna-Liisa Kiiskinen. Koulutusjaoston Kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen ja koulutuksen strategia ja sen toimeenpanosuunnitelma vuosille (2006; hyväksy iin toimikunnassa Strategia sai toimikunnalta kiitosta mm. holistisuudesta ja konkree isuudesta. Toimikunta halusi koulutusjaoston linjaukset sisällyte äviksi omaan Kansalliseen kestävän kehityksen strategiaansa (Kohti kestäviä valintoja 2006; Sen sivuilla todetaan yksiseli eisesti: Kansallisessa kestävää kehitystä edistävässä kasvatuksen ja koulutuksen strategiassa (2006) esite yjä kehi ämiskohteita toimeenpannaan Suomen kestävän kehityksen toimikunnassa hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaisesti. Strategia käsiteltiin toimikunnassa , sovi iin vietäväksi hallituksen hyväksy äväksi ja sen jälkeen eduskuntaan ja valiokuntiin. Näin ympäristökasvatuksen, -koulutuksen ja valistuksen linjaukset ovat saaneet korkeimman mahdollisen kansallisen statuksen. Suomen ympäristö

14 Koulutusjaoston strategia luo kipeästi kaivatut valtakunnalliset raamit. Samalla se ase aa alue- ja paikallistason yhteistyön kehi ämiselle merki äviä haasteita. Niistä nostetaan tässä esille kaikille maakunnille yhteiset kehi ämiskohteet tiivistetysti: I. Jatketaan alueellisten yhteistyöryhmien kokoamista. Yhteistyöryhmät laativat vuoden 2006 loppuun mennessä alueelliset toiminta- ja kehi ämissuunnitelmat ja etsivät kehi ämiskeskuksiksi profiloituvia yksiköitä. Luodaan alueellisesti ka ava kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen kehi ämiskeskusverkosto. Kehi ämiskeskukset toimivat alueellisina osaamiskeski yminä ja keräävät ja väli ävät kehi ämisideoita. (strategian kehi ämiskohde 6) II. Vahvistetaan paikallista yhteistoiminnallisuu a kestävän kehityksen osaamisen kartu amiseksi. Vahvistetaan yhteistyötä päivähoidon, koulujen ja oppilaitosten kesken sekä niiden yhteyksiä luonto- ja ympäristökouluihin ja muihin toimijoihin. (kehi ämiskohde 7) III. Laajennetaan oppimisympäristöjä yhteiskuntaan kehi ämällä paikallistasolla päivähoidon ja oppilaitosten sekä järjestöjen ja muiden toimijoiden välisiä yhteistyömalleja. Pyritään mahdollistamaan lasten, nuorten ja aikuisopiskelijoiden osallistuminen paikalliseen kehi ämistoimintaan. Tavoi eena on, e ä vuonna 2014 kaikilla kouluilla ja oppilaitoksilla on toimivia yhteistyömuotoja koulun ulkopuolisen tahon kanssa. (kehi ämiskohde 10) IV. Levitetään ja vakiinnutetaan tuloksellisiksi havai uja osallistumis- ja vaiku amistapoja koulutusorganisaatioissa ja luodaan uusia. (kehi ämiskohde 11) V. Laaditaan kaikkiin koulutusorganisaatioihin oma kestävän kehityksen ohjelma vuoteen 2010 mennessä. Vuoteen 2014 mennessä 15 %:lla päiväkodeista, kouluista ja oppilaitoksista on myös ulkoinen tunnus tai sertifikaa i. (kehi ämiskohde 12) Lisäksi strategia sisältää lukuisia kehi ämiskohteita, jotka ovat tärkeitä yksi äisten alueellisten toimijoiden (esim. korkeakoulut, järjestöt) kannalta. Konkree isia toimenpide-ehdotuksia löytyy strategian toimeenpanosuunnitelmasta. 12 Suomen ympäristö

15 2.4 Opetusministeriön strategia Opetusministeriö valmisteli oman hallinnonalansa strategian Kestävän kehityksen edistäminen koulutuksessa (2006). Se on kansallinen strategia YK:n kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmentä varten. Strategialla halutaan nostaa kestävä kehitys koulutuspolitiikan tärkeäksi painopisteeksi. Myös siihen sisältyvät tärkeimmät edellä (luvuissa 2.2 ja 2.3) kuvatuista toimenpide-esityksistä. Kumppanuudet, erilaiset yhteistyömallit ja verkostot sekä kansalaisten osallistumismahdollisuuksien lisääminen nousevat suositusten kärkeen. Strategian julkistamisen yhteydessä Kansallismuseolla järjestetyssä korkean tason kutsuseminaarissa useissa puheenvuoroissa kuten myös puheenjohtajan, professori Tapani Markkasen loppuyhteenvedossa koroste iin, e ä kestävä kehitys ja siihen tähtäävä kasvatus eivät etene missään organisaatiossa läpäisevästi, itsestään, vaan tarvitaan selkeitä vastuutahoja ja vastuuhenkilöitä pitämään asiaa esillä ja puhumaan sen puolesta. 2.5 Ympäristöhallinnon viestintästrategia ja ympäristökasvatuksen kehittämissuunnitelma Ympäristöministeriön hallinnonalan viestintästrategiassa (Kiinnostavasti, vaiku avasti, innostavasti!, 2006) linjataan jo heti ensimmäisissä virkkeissä tulevaisuuden suunta ja painopisteet: tiedollisen ohjauksen merkitys kasvaa entisestään suhteessa lainsäädännölliseen ja taloudelliseen ohjaukseen. Ympäristöhallinto toimii myös yhä enemmän yhteistyössä lukuisten sidosryhmien kanssa. Siksi on kye ävä lisäämään ja parantamaan vuorovaikutusta ja katso ava oman hallinnonalan vastuulla olevia kysymyksiä yli organisaatiorajojen, mikä synny ää tarpeen hakea monenlaisia kumppaneita, linjataan strategiassa edelleen. Tämä tarkoi aa viestinnän, kasvatuksen, valistuksen, koulutuksen ja kaikenlaisen vuorovaikutuksen vahvistamista. Niinpä se edelly ää yhä tiiviimpää yhteistyötä myös opetushallinnon kanssa niin valtakunnallisesti, alueellisesti kuin paikallisestikin. Tarkemmin ympäristöhallinnon kasvatustehtävän linjauksia konkretisoidaan Ympäristökasvatuksen kehi ämissuunnitelmassa, joka julkistetaan syksyllä Sen painopisteet on sovite u yhteen sekä edellä kuva ujen kansallisten strategioiden tärkeimpien kehi ämiskohteiden e ä hallinnon viestintästrategian kanssa. Suomen ympäristö

16 2.6 Nuorisolaki ja asetus Ympäristökasvatuksen sekä siihen lii yvän yhteistyön edistäminen saa vahvaa tukea myös voimaan astuneista nuorisolaista (72/2006) sekä nuorisotyötä ja -politiikkaa ohjeistavasta asetuksesta (103/2006). Yksi säädösten keskeisimmistä tavoitteista on nuorten kasvu- ja elinolojen parantaminen, arvolähtökohtanaan ympäristön ja elämän kunnioitus. Ympäristökasvatuksen valtakunnallisen kehi ämisen edellytyksenä olevaan hallinnonalojen väliseen yhteistyöhön ohjaa mm. asetus nuorisopolitiikan kehi ämisohjelmasta, jonka valmisteluun velvoitetaan osallistumaan myös ympäristöministeriö. Itse nuorisotyön toimijoita kutsutaan mukaan nuorten ympäristökasvatukseen usealla säädöskohdalla; järjestösektoria ohjataan toiminnallaan toteu amaan lain tarkoitusta ja lähtökohtia, nuorten ympäristökasvatus määritetään kuuluvan kuntien nuorisotyöhön, valtakunnallisia nuorisokeskuksia ohjeistetaan palvelemaan mm. luontokoulutoimintaa sekä toimimaan tarvi aessa nuorisotyön (ml. ympäristökasvatus) alueellisena kehi ämiskeskuksena. 2.7 Muu kehitysohjaus Näiden seitsemän perusasiakirjan lisäksi ympäristökasvatuksen kehi ämistä ja toteu amista ohjaa muu lainsäädäntö, joka luo ympäristökasvatukselle monesta suunnasta vankat perusteet. Merki ävimpiä ovat opetus- ja ympäristöhallintoa koskevat lait ja asetukset sekä laki kuntien ympäristönsuojelusta, joissa kaikissa ympäristökasvatustehtävä on tode u selkeästi. Näitä on kuva u tarkemmin edellä kuvatuissa kansallisissa strategioissa. Lisäksi on syytä mainita opetussuunnitelmien perusteet. Niissä kestävän kehityksen kasvatus on yksi aihekokonaisuus, jonka opetus on yhtä pakollista kuin muidenkin aihekokonaisuuksien. 14 Suomen ympäristö

17 3 Maakuntarallin yhteinen anti 3.1 Rallista julkaisuksi Maakuntarallin 13 aluetilaisuuteen osallistui yhteensä 234 henkilöä edustaen monipuolisesti paikallisia ja alueellisia toimijoita (Liite 4). Tilaisuuksien puheenjohtajana toimi Kiiskinen, muistiinpanoista ja materiaalien tallennuksesta vastasi Karjalainen. Tilaisuuden avauspuheenvuoroissa kuva iin hankkeen organisointi ja tausta (Liite 5) sekä sisällölliset perustelut ja tavoi eet (Liite 6). Sen jälkeen kuultiin paikallisilta alustajilta pyydetyt puheenvuorot. Aikaa keskustelulle vara iin runsaasti. Keskusteluja ei rajoite u, vaan halu iin herkin korvin kuulla paikallista ääntä ja kannustaa osallistujia keskinäiseen kokemusten, ajatusten ja ideoiden vaihtoon. Tässä onnistu iinkin erinomaisesti. Keskustelu oli vilkasta ja rakentavaa riippuma a siitä oliko paikalla muutaman hengen joukko vai useita kymmeniä osallistujia. Keskusteluja ei raja u myöskään pelkkiin hankkeisiin, vaan ympäristökasvatuksen kehi ämistarpeita ja -mahdollisuuksia luoda iin kokonaisvaltaisesti, syvällisesti ja laajasti. Ensimmäisen vaiheen merki ävin anti tilaisuuksista oli järjestäjien välisen yhteistyön käynnistyminen tai jo toimivan vahvistuminen sekä paikallisten toimijoiden kohtaaminen. Tilaisuus toisensa jälkeen koe iin hämmästystä siitä, kuinka paljon toimijoita alueilla on ja kuinka vähän on tiede y toisista ja toisten tekemisistä. Toisessa vaiheessa kaikki aluetilaisuuksiin osallistuneet saivat käy öönsä sekä omat e ä muista tilaisuuksista laaditut muistiot (www.oyk.fi/maakuntaralli ). Tilaisuuksissa koo iin myös tiedot siitä, millaista toimintaa, tuo eita ja palveluja kelläkin on tarjolla. Näin varmiste iin hyvien ideoiden ja käytäntöjen saanti väli ömästi yhteiseen käy öön. Kaikkea saatua materiaalia ei voida esitellä tässä, vaan luvussa 4 kuvataan maakunni ain, mitä tilaisuuksissa sovi iin jatkotoimenpiteiksi ja miten yhteistyö on edennyt. Maakuntarallin anti koo iin muistioksi, joka julkiste iin ympäristöministeriössä järjestetyssä tiedostustilaisuudessa ja seminaarissa. Erityisesti kuultiin maakuntien ihmisten näkemyksiä. Elokuussa maakuntakohtaiset tiedot päivite iin. On hyvä muistaa, e ei tämä julkaisu voi olla ka ava esitys kaikesta mitä maakunnissa on meneillään tai ketkä kaikki arvokasta työtä tekevät. Esimerkinomaisuudessaankin katsaus on kuitenkin ka avin tähän mennessä tehty. Seuraaviin lukuihin on koo u painokkaimmin esille nousseita sisältöjä kaikille yhteisiksi teemakokonaisuuksiksi. Suomen ympäristö

18 3.2 Mitä ympäristökasvatus on ja miksi se on tärkeää? Ympäristökasvatusta vai kestävän kehityksen kasvatusta? Käsi einä ympäristökasvatusta ja kestävän kehityksen kasvatusta tai kestävää kehitystä edistävää kasvatusta/ koulutusta voidaan käy ää rinnakkain, sillä ympäristökasvatus sisältää nykyisin kaikki kestävän kehityksen osa-alueet. Useimmille ympäristökasvatus on käsi eenä yksinkertaisempi ja helpompi. Käsi een määri elystä riippuma a ympäristökasvatuksessa on aina ollut punaisena lankana ee isyys. Ympäristökasvatus on siis aina vahvasti arvokasvatusta. Ympäristökasvatus sisältää sekä aineelliseen, henkiseen e ä sosiaaliseen ympäristöön lii yvää kasvatuksellista toimintaa. Kasvatuksellista toimintaa ovat ammattikasva ajien työ päivähoidossa, kouluissa ja oppilaitoksissa sekä yhteiskunnan eri toimijoiden toteu ama valistus, koulutus, ohjaus, neuvonta, tiedotus, vuorovaikutus ja yhteistyö, jonka päämääränä on edistää kestäviä elämäntapoja yhteiskunnassa. Lapsille ja nuorille tulee tarjota tunnetasolla kokemuksia, elämyksiä ja oivalluksia perustaksi ympäristöherkkyyden ja positiivisen luonto- ja ympäristösuhteen kehi ymiselle. Herkkyyden ja rakkauden syntymiseen ei ole muuta tietä kuin viedä lapset ja nuoret ulos koululuokista luontoon ja kohdata ympäristö yhdessä, omakohtaisesti eläen ja kokien. Kun mennään ulos luokasta, silloin homma toimii. Ihminen on osa luontoa ja ympäristöään. Ympäristökasvatus on osa nuorten identitee ikasvatusta. Kasvatuksella on tuote ava ihmisiä, jotka voivat vaiku aa paikallisesti omaan ympäristöönsä. Ympäristökasvatuksen kehi ämistyölle tarvitaan yksi yhteinen valtakunnallinen juoni: entistä enemmän jämäkkyy ä ja yhteistä näkemystä siitä minne ollaan menossa. Tarvitaan valtakunnallinen toimintamallikaavio, joka on ehto myös aluetason kehi ämiselle. Tämä edelly ää valtakunnallista koordinointia. Yhteistyön linjausten on lähde ävä ylhäältä, opetus- ja ympäristöhallinnon yhteistyöstä. Tarvitaan entistä selkeämpää päämäärätietoisuu a ja sen kau a jämäkämpää ote a. Ympäristön puolesta toimimista tulisi selkeästi suunnata korjaamisesta ja valvomisesta ongelmien ennaltaehkäisyyn. Erityisen tärkeää ympäristökasvatus on siksi, e ä se ennaltaehkäisee ihmisen ja ympäristön pahoinvointia. Kaikki mikä ennaltaehkäisee pahoinvointia, lisää hyvinvointia: niin aineellista, henkistä kuin sosiaalistakin. Tarve a ympäristökasvatusta tukeville ja edistäville toiminnoille on huoma avasti enemmän kuin tarjontaa. 3.3 Miten ympäristökasvatusta pitäisi kehittää? Osallistumista ja kansalaisvaikuttamista lisättävä Kouluissa painopiste ä on muute ava tiedon jakelusta omaan tekemiseen omassa lähiympäristössä, nyt käytännöt ovat usein liian ope avaisia. Tietoa tarvitaan, mu a ei pelkästään faktapaino eisesti tuijo amalla luontopolulla informaatiotauluja, vaan enemmän toiminnallisuu a, omaa tekemistä, tutkimista ja vaiku amista. Tulisi kehi ää toimintamalleja, jotka tukevat nuorten keskustelua omista ympäristöhavainnoista (www-sivut, keskustelupalstat, hälytyspuhelin ) ja au avat nuoria vaiku amaan tekemiinsä havaintoihin (kansalaisaloi eet, omat ympäristöteot). Lasten ja nuorten pystyvyyden tunne a tulee vahvistaa: jokainen voi vaiku aa omaan 16 Suomen ympäristö

19 ympäristöönsä. Ympäristövastuulliset elämäntavat ovat osa aktiivista kansalaisuu a ja ympäristökasvatus aktiivisen kansalaisuuden tukemista Ympäristökasvatusta elinikäisesti Ympäristökasvatusta on väl ämätöntä kohdentaa kaikenikäisille, ei vain lapsille ja nuorille. Eri sukupuolten aktivoinnissa huomioitava, e ä eri asiat kiinnostavat eriikäisiä. Erityisen tärkeä kohderyhmä ovat vuotiaat. Vaikutusten on havai u olevan suurimpia ala-asteikäisissä. Välissä on yksi nuorten aikuisten kadote u sukupolvi. Joidenkin mielestä lapset ja nuoret ovat ensisijainen kohde ja aikuiset toissijainen; joidenkin mielestä päinvastoin. Johtopäätös: molemmat tärkeitä. Aikuiset ovat tärkeä kohderyhmä myös siksi, e ä heidän asenteensa ja mallinsa siirtyvät lapsille Perustyötä ja profiilin nostoa Omat ympäristökriteerit ja -sertifioinnit arkitoimien järjestämiseksi ovat edellytys ympäristökasvatuksen usko avalle ja vaiku avalle toteu amiselle. Ympäristökasvatusta toteute aessa on tärkeää toimia koko ajan ympäristövastuullisesti. Myös perustyö (opetus kouluissa, viranomaistyö virastoissa, järjestötyö järjestöissä) on saatava kestävän kehityksen periaa eita edistäväksi. Tätä voidaan terävöi ämää ja vauhdi aa yksi äisillä projekteilla, kampanjoilla ja hankkeilla. Niiden väliin tarvitaan ohjelmia (esim. ympäristöohjelmat ja -järjestelmät), joilla perustoimintoja kehitetään ja vakiinnutetaan pitkäjänteisesti kestävälle pohjalle. Vihreä Lippu -ympäristöjärjestelmä on koe u eri äin hyväksi ja monen ikäisille sopivaksi ympäristökasvatusmalliksi Avainasemassa opetussuunnitelmat ja opettajien koulutus Ympäristökasvatuksen aseman säilyminen ja vahvistaminen opetussuunnitelmissa on kaikkein ratkaisevin asia. Se ei kuitenkaan riitä, vaan lisäksi tarvitaan konkree isia kehi ämistoimenpiteitä. Opetussuunnitelmissa tulisi enemmän keski yä johonkin. Nykyisin vaatimusten toteu aminen on ajallisesti mahdotonta, koska tulisi ope aa kokemusten ja tekemisen kau a. Opetushallitus ohjaa ja rahoi aa ope ajien henkilöstökoulutusta. Siksi on yrite ävä vaiku aa siihen ympäristökasvatuksen painoarvon lisäämiseksi sekä opetussuunnitelmissa e ä ope ajainkoulutuksessa. Erityisen tärkeää ympäristökasvatuksen asema on ammatillisessa koulutuksessa, jo a opitaan toimimaan kestävän kehityksen mukaisesti eri ammateissa. Ope ajat tarvitsevat lähi- ja täsmäkursseja, koulu ajina paikalliset ja alueelliset osaajat, joilla tieto-taitoa on runsaasti Tutkimusta tarvitaan Ympäristökasvatuksen tutkijayhteistyötä tulisi tiivistää ja ympäristöön lii yvää muuta tutkimusta tulisi ohjata ympäristökasvatuksen kehi ämiseen. Tärkeinä pide yjä tutkimuskohteita ovat: ympäristökasvatuksen osuus maakunnallisissa kul uuriympäristö-ohjelmissa, ope ajien vaikutusmahdollisuudet koulujen jätetuotannon vähentämisessä ja eri ympäristökasvatusmenetelmien vaiku avuuden selvi äminen. Opiskelijoiden harjoi elujaksojen ja opinnäytetöiden hyödyntäminen on tärkeä lisävoimavara. Suomen ympäristö

20 3.4 Hyviksi havaittuja toimintatapoja Verko uminen on kehi ämisen edellytys. Välte ävä älä tule minun tontille -asenteita. Yhteistyömalleissa huomioitava toiminnan mi akaava: maakunnan toimijoille tarkoitetusta toiminnasta tiedotetaan maakunnan tasolla, valtakunnan asioista valtakunnan verkostoissa. Paikallinen yhteistyö on avainsana. Alueellisen yhteistyön on noustava alueen luontaisista lähtökohdista. Alueellinen yhteistyöorganisaatio on väl ämätön: tietotaito alueen ympäristökasvatuksesta, toimisi tukkuna, väli äisi tietoa ja palveluja kouluille ja muille tarvitsijoille, loisi kokonaisnäkemystä ja kehittämislinjoja. Aluetasolla tärkeää muodostaa yhteinen näkemys siitä, mitä ympäristökasvatus on. Asete ava oma tietämys toisten käy öön. Lounais-Suomessa ympäristökasvatusverkosto Haavi on esimerkillinen vaikuttaja, jonka toiminta on laajentumassa. Maakunnallisesti merki ävä ympäristökasvatuksen ohjauskeino ovat maakunnalliset ympäristöohjelmat, joista hyviä kokemuksia on saatu mm. Etelä-Savossa. Ope ajat tarvitsevat arkeensa tukea erilaisilta kumppaneilta. Nyt ope ajat ovat liian yksin, oman innostuksen ja osaamisen varassa. Tärkein kysymys kuuluu: Miten saataisiin ope ajille enemmän hyötyä ja lisävahvistusta päivi äiseen ympäristökasvatustyöhön? Kaikenlainen oppilaitosyhteistyö on tode u hedelmälliseksi malliksi ympäristökasvatuksen toteutuksessa. Valtakunnallisten nuorisokeskusten ja alueellisen ympäristökeskuksen yhteistyö on koe u toimivaksi malliksi mm. Pohjois-Savossa. Nuorisokeskuksilla on valmiit kontaktit nuoriin ja nuorisotoimijoihin sekä valmiit fyysiset pui eet ja yhteys luontoon. Nuorisokeskusten kau a on luontevaa integroida erilainen luonnossa tapahtuva tekeminen ja ohjelmapalvelut osaksi ympäristökasvatustoimintaa, lisäksi keskusten ja oppaiden sekä ope ajien yhteistyö avaa kanavia ympäristökasvatuskoulutukselle. Valtakunnallisilla nuorisokeskuksilla on edellytyksiä kehi yä alueensa ympäristökasvatuskoordinaa oreiksi ja osaamiskeskuksiksi, kehitystyö vaatii kuitenkin henkilöstön lisäresursointia. Ympäristökeskusten resurssit kasvatustehtävään ovat liian vähäiset; tiedo ajan voimavarat ympäristökasvatukseen kapeana siivuna eivät riitä. Jokaiseen maakuntaan tarvitaan oma ympäristökasvatuskoordinaa ori. Yksi hyvä yhteistyömalli ympäristökeskuksen ja koulujen välillä on luokkien osallistuminen ja tutustuminen maastotyöntekijöiden työhön; kouluille tietoa mahdollisuuksista. Luonto- ja ympäristökoulut ovat eri äin tärkeitä toimijoita ympäristökasvatuksessa. Ne tarjoavat monipuolisia vaihtoehtoja käytännön toteu amiselle. Pitkäjänteisyy ä kävijöiden näkökulmasta syntyy esim. kummiluokkatoiminnalla. Tarvitaan koulutusmalli luontokoulunope ajan tutkinnosta; kehitystyö on käynniste y Turun yliopistossa. Luontokouluverkosto on aivan liian harva sekä suhteessa käy äjien tarpeisiin e ä verra una muihin pohjoismaihin. Erinomaisetkin toimintamallit ovat vaarassa hiipua tai loppua pitkäjänteisen rahoituksen puu uessa. Oppimateriaalipuolella kaivataan valmiita opetuspake eja eri teemoista (metsä, vesi jne.) Erityisesti kaiva iin paikallisuuteen perustuvia materiaaleja ja opetuspake eja. Moderneina ideoina esille tuli myös kuvi eellinen elokuva/tv-sarja nuorille, samoin luonnonsuojeluaiheiset tietokonepelit nuorille (internetversio). Tietoa ympäristöhallinnon verkkosivujen kau a arvostetaan. Metsähallituksen toimijoiden kokemusten mukaan: Mitä valmiimpaa tarjotaan, sitä helpommin tullaan ja osallistutaan. Usein toistunut näkemys oli, e ä valmiita materiaaleja ja opetuspake eja on jo runsaasti; tärkeää on niiden jakelun kehi äminen esim. maakuntatasoisen wwwsivuston kau a (joita on jo useita olemassa). Menetelmissä tärkeänä pide iin pitkäjänteisyy ä ja suunnitelmallista etenemistä ikävaiheesta toiseen. Ketju päivähoito -> alaluokat -> yläluokat -> lukio/ammatillinen koulutus ei saa katketa missään vaiheessa. Hyväksi koe uja toimintamalleja löy- 18 Suomen ympäristö

Ympäristötietokeskuksen toimintamalli

Ympäristötietokeskuksen toimintamalli Ympäristötietokeskuksen toimintamalli 2 Ympäristöviestintää yhteistyönä Hämeessä HÄMY-hanke Riihimäen kaupunki ympäristölautakunta 2005 Kannen kuva Juha Ilkka SISÄLLYS Johdannoksi 1. PERUSTIEDOT YMPÄRISTÖTIETOKESKUKSESTA...

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Lapsi- ja nuorisopolitiikan

Lisätiedot

Koko kunta oppimisympäristönä

Koko kunta oppimisympäristönä LUONNOS 11.4.2013 Koko kunta oppimisympäristönä -toimenpiteet ympäristökasvatuksessa ja kestävän kehityksen kasvatuksessa OPAS KUNTATOIMIJOILLE Koulutoimi Päivähoito OPAS KUNTATOIMIJOILLE Opettajat Kasvattajat

Lisätiedot

Tervetuloa viettämään Sallapäivää 19.7.2007 ja juhlimaan Sallan 150-vuotistaivalta!

Tervetuloa viettämään Sallapäivää 19.7.2007 ja juhlimaan Sallan 150-vuotistaivalta! 1 www.kotosalla.kuolajarvi.fi Tervetuloa viettämään Sallapäivää 19.7.2007 ja juhlimaan Sallan 150-vuotistaivalta! Salla 150v. juhlavuoden pääjuhlaa vietetään Sallapäivänä. Tuona päivänä Sallan kunta kutsuu

Lisätiedot

Lapsille sopiva Jyväskylä

Lapsille sopiva Jyväskylä Lapsille sopiva Jyväskylä Jyväskylän lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2007 SISÄLLYS Johdanto...2 Ohjelman laadinnan lähtökohdat...2 Kuvaus ohjelman laadintaprosessista...3 1. Lapsipolitiikan lähtökohdat

Lisätiedot

KOHTI KESTÄVÄÄ AMMATILLISTA KOULUTUSTA. Kati Lundgren ja Hanna Näätsaari Suomen ympäristöopisto SYKLI

KOHTI KESTÄVÄÄ AMMATILLISTA KOULUTUSTA. Kati Lundgren ja Hanna Näätsaari Suomen ympäristöopisto SYKLI KOHTI KESTÄVÄÄ AMMATILLISTA KOULUTUSTA Kati Lundgren ja Hanna Näätsaari Suomen ympäristöopisto SYKLI Opetushallitus Taitto: Innocorp Oy Elektroninen versio: Innocorp Oy ISBN 952-13-3072-4 (nid.) ISBN 952-13-3073-2

Lisätiedot

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU Petri Cederlöf HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU NUORISOTOIMET RAKENNEMUUTOKSEN KYNNYKSELLÄ Selvitys kunnallisen nuorisotyön asemasta ja haasteista kunta- ja palvelurakenteen uudistuksessa, sekä Humanistisen

Lisätiedot

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus on joukkuelaji 3 Rohkaisuksi 4 1. Mitä mediakasvatus on? 5 1.1 Miksi mediakasvatusta kirjastossa? 6 1.2 Kirjasto - mediakasvatuksen

Lisätiedot

Tarinoita KuntaKesusta

Tarinoita KuntaKesusta Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat OPSIA ry Tulevaisuus näyttää tuloksen, mutta prosessi itsessään on ollut antoisa. Tässä prosessissa sekä matkalla että päämäärällä on merkityksensä. Tarinoita KuntaKesusta

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2011

RAAHEN SEUTUKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2011 RAAHEN SEUTUKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2011 Seutulautakunta 21.12.2010 Sivu 2 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2011 Sisältö Johdanto...5 Seutulautakunta...6 Seutukunnallinen kehi ämistoiminta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen

Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen Projektin 2007 2009 keskeiset tulokset Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:13 Monica

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

TAPAA OPETUSALAN LÄHIALUEYHTEISTYÖ TUKEA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLILLÄ 1990 2012

TAPAA OPETUSALAN LÄHIALUEYHTEISTYÖ TUKEA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLILLÄ 1990 2012 Sirpa Janhonen, Anneli Sarja MONTA Mare Rantaniemi & Kyösti Kurtakko (toim.) TAPAA OPETUSALAN LÄHIALUEYHTEISTYÖ TUKEA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLILLÄ 1990 2012 Yhteistyömuotoja yläkoululaisen elämänhallinnan

Lisätiedot

Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa. Opassarja

Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa. Opassarja Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa Yritys- ja teollisuustoiminta 1 3 Opassarja Miten

Lisätiedot

VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT. Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020

VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT. Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020 VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE JOHDANTO 4 4 I Paikallisen kehittämisen perusta ja lähivuosien strategia

Lisätiedot

Tässä numerossa AKTUUMI 1

Tässä numerossa AKTUUMI 1 Tässä numerossa Yliopistot ovat alueidensa kehityksen vetureita. Alueellisuus ei voi kuitenkaan olla pelkkä itseisarvo, vaan toiminnalla pitää olla tuhdisti annettavaa alueen kehitykselle. Just in case

Lisätiedot

Osallistuva oppilas - yhteisöllinen koulu

Osallistuva oppilas - yhteisöllinen koulu Opetusministeriö Undervisningsministeriet Osallistuva oppilas - yhteisöllinen koulu oppilaskunnan ohjaavan opettajan opas Opetusministeriön julkaisuja 2005:19 Leena Nousiainen Ulla Piekkari Osallistuva

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen

Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen tietoa kuntapäättäjille ja rehtoreille Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen Kouluthan ovat kansainvälistyneet vai ovatko? Kansainvälisyyttä on tuotu koulujen

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

SUOMEN KESÄYLIOPISTOT

SUOMEN KESÄYLIOPISTOT SUOMEN KESÄYLIOPISTOT KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 Perustuu Itämeren alueen kestävän kehityksen koulutuksen Baltic 21E

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

Viivi Seirala. Eläköön taidekasvatus!

Viivi Seirala. Eläköön taidekasvatus! Viivi Seirala Eläköön taidekasvatus! TEKIJÄ Viivi Seirala KUVAT Tommi Anttonen, Heli Sorjonen, Futureimagebank.fi ja Comma Image 1. painos ISBN 978-952-213-870-5 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2012

Lisätiedot

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään Valtakunnalliset erityisopettajien koulutuspäivät 21.3.2015, Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru 1 JULKAISUVAPAA 21.3.2015 KLO 13.30 / MUUTOSVARAUKSIN Hyvät koulutuspäivien osanottajat! Kolmiportaisen

Lisätiedot

Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas

Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 4V Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin Kestävän kehityksen opas 4V Välitä, Vaikuta,

Lisätiedot

66 1/2011. Selkeät vaihtoehdot kiinnostavat politiikassa. Terveyden edistäminen kaikille elämänalueille. EU:n terveyskomissaari John Dalli:

66 1/2011. Selkeät vaihtoehdot kiinnostavat politiikassa. Terveyden edistäminen kaikille elämänalueille. EU:n terveyskomissaari John Dalli: 66 1/2011 Maaliskuu Terveyden edistämisen lehti Selkeät vaihtoehdot kiinnostavat politiikassa EU:n terveyskomissaari John Dalli: Terveyden edistäminen kaikille elämänalueille Hilkka Pietilä: Kehitystä

Lisätiedot