ESLI. MAAKUNTALt1r. Maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma Hanna Kuninkaanniemi, Ete[ä-Savon Liikunta Ry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESLI. MAAKUNTALt1r. Maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma 2011-2014. Hanna Kuninkaanniemi, Ete[ä-Savon Liikunta Ry"

Transkriptio

1 Maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma MAAKUNTALt1r ) E4fi4iI.Uckkurn) ESLI Hanna Kuninkaanniemi, Ete[ä-Savon Liikunta Ry ISBN ISSN

2

3 ETELÄ-SAVON LIIKUNTA RY 2011 MAAKUNNALLINEN HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN OHJELMA

4 MAAKIJNNALLINEN HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN OHJELMA Etelä-Savon Liikunta Ry Savitahden Kirjapaino Ky Painosmäärä 200 kpl Mikkeli 2011 Etelä-Savon maakuntatiitto Hallituskatu 3A MIKKELI puh emait: kirjaamocesavo.fi faksi ISBN (nid.) ISBN (pdf.) ISSN

5 Tiivistelmä Väestön hyvinvointiin vaikuttavat sekä yksilöön liittyvät tekijät että yhteiskunnan yksilölle asettamat ulkoiset puitteet, normit, arvot, asenteet ja odotukset. Etelä-Savossa väestön hyvinvoinnin edistäminen hyvinvoinnin edellytyksiä luomalla ja uhkatekijöitä poistamalla on nostettu yhdeksi maakunnan tason painopistealueeksi. Maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma kytkeytyy maakuntaohjelmaan ja luo viitekehyksen pysy välle hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminnalle Etelä Savossa. Väestön hyvinvointia edistävää työtä tehdään Etelä-Savossa paljon sekä julkisella, yksityi sellä että kolmannella sektorilla. Pysyvän hyvinvoinnin edistämisen rakenteen perustana on olemassa olevan toimijaverkoston yhteistyö ja maakunnallinen koordinointi. Koordinoi van tahon esitetään sijoittuvan maakuntaliittoon. Ohjelman sisältöpainotukset nousevat maakunnan tarpeista ja yleisistä hyvinvointia kuvaavista tu nnusluvuista. Sisällölliset painopistealueet luodaan verkoston yhteistyönä ja päivitetään neljän vuoden välein maa kuntaohjelman uusimisen yhteydessä. Päävastuu ohjelman sisältöihin liittyvistä toimen pide esityksistä on maakunnallisella neuvottelukunnalla, joka perustetaan osaksi pysyvää hyvinvoinnin edistämisen rakennetta Etelä Savossa. Seuran nassa hyödynnetään sekä olemassa olevia valtakunnallisia indikaattorilähteitä että maakunnan oman tutkimuksen tuottamaa tietoa. Myös tiedotuksella ja viestinnällä on keskeinen rooli hyvinvoinnin edis tämisessä. Julkaisu sisältää Selvitysosan, jossa kuvataan Etelä Savoa tyypillisin väestön hyvinvointia määrittävin tunnusluvuin, sekä Tulevaisuusosan, joka sisältää esityksen muun muassa maakunnallisen hyvinvoinnin edistämisen verkostorakenteesta, toiminnan koordinoinnista sekä toimenpiteiden suuntaamisen ja valinnan prosessista, jossa koko verkosto on osalli sena. Asia sanat: Etelä-Savo, hyvinvointi, koordinaatio, terveyden edistäminen, terveys, tiedotus, väestö, yhteistyö

6 Lukijalle Saimaan maakunta Etelä Savo tarjoaa kauniit puitteet elämiseen, työntekoon ja harras tamiseen. Maakunnassa myös tehdään paljon erinomaista työtä asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Vaikuttavan hyvinvointia edistävän toiminnan edellytyksenä on laajan toimijaverkoston aito ja koordinoitu yhteistyö. Tämän ohjelman tavoitteena on vahvistaa sekä väestön hyvinvoinnin edellytyksiä, että toimijoiden sektorirajat ylittävää yhteistyötä. Hyvinvoinnin mahdollisuuksien luomisessa jokaisen panos on arvokas ja tärkeä. Seuraavassa kiteytyy eräs näkemys paitsi ystävyydestä myös hyvinvoinnista. Ystävyys on kahden ihmisen syvään juurtunut tapa edistää toistensa hyvinvointia. Eustace Budgel/ Ajatuksen myötä ja ystävyyden sekä yhteistyön voiman havainneena toivon maakunnalle positiivista tulevaisuutta. Mikkelissä Hanna Kuninkaanniemi Kiitän Etelä-Savon terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimijoita. Ohjelmaa ei olisi ilman teitä ja osakseni saamaa lämmintä vastaanottoa sekä luottamusta. Kiitos myös Maakunnallisen ryhtiliikkeen ohjausryhmän jäsenille. Erityiskiitos kannustuksesta, kes kusteluista ja mukavista yhteistyön hetkistä ESSH P:n Kanerva Kaste hankekoordi naattori Eeva Häkkiselle, Sosterin Kanerva-Kaste projektipäällikkö Ulla Ojuvalle, ELY-keskuksen nuoriso ja liikuntatoimentarkastaja Pirjo Rimpiläiselle, Aluehallintoviraston suunnittelija Petri Laitiselle, Mikkelin Ammattikorkeakoulun tutkimuspäällikkö Kari Kangaspunnalle, Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen yksikön johtaja Mali Soiniselle ja maakuntalii ton maakunta asiamies Markku Aholaiselle sekä esimiehelleni aluejohtaja Heino Lipsaselle ja koko työyhteisölleni Etelä-Savon Liikunnassa.

7 SISÄLLYS sivu 1. JOHDANTO 2. MAAKUN NALLISEN OHJELMAN TAUSTALLA KANSALLISIA OHJELMIA JATERVEYDENHUOLTOLAKI 2.1. Kansalliset ohjelmat linjaavat väestön hyvinvoinnin edistämistä 2.2. Terveydenhuoltolaki OHJELMAN HYINVOINTI- JATERVEYSNÄKEMYS 4. ETELÄ-SAVON TUNNUSLUKUJA 41. Väestö 4.2. Kunnallinen ja seudullinen terveyden edistäminen ja hyvinvointityä 4.3. SosiaaU-jaterveystoimen kustannukset 4.4. Väestön hyvinvointia kuvaamassa Työttömyys ja työkyvyttömyys Kansantauti-indeksija sairastavuusindeksi Nuorten sairastavuus Oikeus erityiskorvattaviin lääkkeisiin Potentiaalisesti menetetyt elinvuodet Ikääntyneiden asuminen Alkoholijuomien myynti Elintavat Tapaturmat 4.5. Etelä-Savonterveydenedistämisaktiivisuus 5. MAAKUNNALLINEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN 5.1. Mistä tuleva sai alkunsa? 5.2. Ohjelman strategia, tavoitteet ja tehtävät 5.3. Hyvinvoinnin edistämisen verkostorakenne 5.4. Koordinaatio 5.5. Ohjelman sisältöpainotukset Verkosto sisältöjen valinnassa OhjeLmakausi Indikaattoritja seuranta 5.61 Maakunan hyvinvointikertomus Tutkimus 5.7. Neuvottelukunta 5.8. Toimenpiteet 5.9. Arviointi 510. Tiedotus ] YHTEENVETO 32 LÄHTEET LIITTEET Liite 1 Maakunnallisen ryhtiliikkeen ohjausryhmän kokoonpano Liite 2 Kaste-hankkeiden tavoitteita Etelä-Savossa Liite 3 Kansantaudit EteLä-Savossa vuosina , vakioimaton Sairastavuusindeksi Etelä-Savossai , vakioimaton Liite 4 EteLä-Savon hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen viitekehys Liite 5 Indikaattorit Liite 6 SisäLtöpainotuksiin liittyviä vaikuttavia toimenpiteitä ohjelmakaudelle Liite 7 Esimerkkejä sisältöpainotuksiin liittyvistä käynnistyvistäja kehittyvistä hyvinvoinnin edistämisen toimintamalleista maakunnan tasolla

8

9 1. Johdanto Hyvinvointiin liittyy sekä objektiivisesti mitattavia että subjektiivisesti koettavia tekijöi tä. Edelleen toimiva on Erik Allardtin kuvaus vuodelta 1976, jossa hyvinvointi, onnellisuus, elintaso ja elämänlaatu jäsentyvät nelikentälle. Yksinkertaisimmillaan hyvinvointia voidaan tarkastella aineellisiin ja persoonattomiin resu rsseihin perustuvien tarpeiden, kuten tulo ja asumistason sekä työllisyyden, koulutuksen ja terveyden kautta. Selkeästi mitattavista tekijöistä onnellisuuteen ja elämälaatuun liittyviin subjektiivisiin kokemuksiin siirryttäessä voidaan tarkastella esimerkiksi yhteisyyden kokemista, tyytyväisyyttä omaan elämään sekä sitä, kuinka hyvin ihminen itse kokee asioidensa olevan. (1) Valtion ja yhteiskunnan tasolla väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen tarkoittaa muun muassa sosiaalisen hyvinvoinnin, turvallisuuden ja osallisuuden ylläpitämistä sekä syrjäytymisen vähentämistä; väestön hyvän terveyden, toimintakyvyn ja terveellisten elin tapojen edistämistä, päihdehaittojen ehkäisemistä, sairauksien vähentämistä ja terveysero jen kaventamista; ehkäisevän työn osaamisen lisäämistä; sekä terveellisen elinympäristön turvaamista. (2) Peruspalveluministeri Paula Risikko painotti Pää majasymposiumissa hei näkuussa 2010 muun muassa elintapojen terveyttä edistävää merkitystä sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta. Vastuu hyvinvoinnin lisääntymisestä koskettaa meitä jokaista. (3) Elintavoilla voi muun muassa vaikuttaa suomalaisten hyvinvoinnin uhkana oleviin kan sansairauksiin sekä mielenterveyden ongelmiin, joiden yksittäisiä riskitekijöitä ovat esimer kiksi ylipaino ja vähäinen fyysinen aktiivisuus sekä runsas alkoholin käyttö ja tupakointi (4 5). Jopa geneettisestä alttiudesta huolimatta on havaittu, että elintavoilla voi vaikuttaa sairauksien ja niiden riskitekijöiden ilmenemiseen (6-7). Maailman terveysjärjestö WHO:n arvion mukaan Olo elintapasairauksista olisi ehkäistävissä elintavoilla. Tautien ehkäisyn ja terveyden edistämisen uskotaankin olevan kustannusvaikuttavin tapa edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia (8). Esimerkiksi elintapoihin liittyvien riskitekijöiden arvioidaan aiheuttavan vuositasolla kustannuksia pelkästään terveydenhuollolle seuraavas ti: lihavuus 190 milj., vähäinen liikunta milj., tupakointi 246 milj., alkoholi milj.. (3) Mielenterveyden häiriöiden aiheuttamat suorat ja epäsuorat kustan nukset olivat noin 4,2 miljardia euroa vuonna 2004 (9). Jokin edellä mainituista elintapoihin liittyvistä riskitekijöistä koskettaa huomattavaa osaa suomalaista väestöä. Suuntaus on huolestuttava, sillä viimeisimmät tutkimustulokset osoit tavat muun muassa, että vyötärölihavuus yksin ennustaa metabolisen oireyhtymän kehitty mistä (10), alkoholi on yleisimpien päihteiden joukosta haitallisin sekä käyttäjälle että muille aiheutunutta varaa ja haittaa kokonaisuudessaan arvioiden (vaarallisempi kuin esimerkiksi huumeet heroiini ja crack kokaiini) (11), ja jo passiivinen tupakointijolle maailmanlaajuisesti altistuvat erityisesti lapset, aiheuttaa huomattavia terveyshaittoja ja kuolemia (12). Hyvinvointiuhkiin puuttuminen ja väestön hyvinvoinnin edistäminen on välttämätöntä, jotta kansantautien yleistyminen ja terveyserojen lisääntyminen saadaan pysähtymään ja sosi aali ja terveydenhuollon menot eivät kasva räjähdysmäisesti. Etelä Savossa hyvinvoinnin edistäminen on nostettu osaksi maakuntava Ituuston hyväksymää Etelä-Savon maakuntaohjelmaa , jossa yksi ohjelman neljästä toimintalinjasta on Laaduk kaat hyvinvointipa/velut. Kokonaisuuteen kuuluvat ennakoiva terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen; lapsiperheiden ja nuorten hyvinvointia tukevat palvelut; teknologiapalvelujen hyödyntä minen hyvinvointipalvelujen saatavuudessa ja tuotannossa; palvelutuotannon mo nipuolistuminen; sekä toimivat ja tehokkaat kunta ja palvelurakenteet. (13)

10 Tässä julkaisussa esiteltävä Etelä Savon hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma ni voutuu maakuntaohjelman toimintalinjoihin tukien tavoitteiden kannalta olennaisten toi menpiteiden kehittämistä ja toteutusta erityisesti ennakoivan terveyden ja hyvinvoinnin osalta. Tavoitteena on jatkuva, koordinoituja tarvelähtöinen hyvinvoinnin ja terveyden edis täminen Etelä Savossa. Keskeisten sairastavuuden tunnuslukujen lasku on pitkän aikavälin tavoite, joka on saavutettavissa muun muassa elintapoihin liittyvien muutosten kautta. Ohjelma on luotu vuonna 2010 käynnistyneessä eteläsavolaisessa hyvinvoinnin ja terve yden edistämisen hankkeessa Maakunnallinen ryhtiliike. Hanketta rahoittaa Etelä Savon maakuntaliitto (maakunnan kehittämisraha) ja hallinnoi Etelä Savon Liikunta ry. Hankkeen ohjausryhmään kuuluu laaja edustus maakunnasta niin alueellisesti kuin toimisektoreittain. Ohjausryhmän kokoonpano on esitetty liitteessä 1. 2

11 2. MaakunnaWsen ohjelman taustall.a kansallisia ohjelmia ja terveydenhuol.tolaki Etelä Savon hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma sitoutuu osaltaan valtakunnal listen ohjelmien, Terveys 2015 ohjelman (14)ja KASTE ohjelman (15) päätavoitteisiin sekä ennakoi toukokuussa 2011 uudistuvan terveydenhuoftolain (16) toimeenpanoa. Ohjelmat on esitelty lyhyesti alla Kansalliset ohjelmat Linjaavat väestön hyvinvoinnin edistämistä Vuonna 2001 Valtioneuvosto hyväksyi periaatepäätöksen Terveys 2015 kansanterveysoh jelmasta, joka linjaa Suomen terveyspoliittisia päätöksiä (14). Ohjelman kahdeksan pääta voitetta kohdistuvat keskeisiin kansanterveydellisiin ongelmiin, joihin vaikuttamisen lytyksenä on laaja alainen yhteistyö eri tahoilla. Terveyden edistämisen laatusuositus tukee ohjelman toteutusta kuntatasolla tavoitteenaan väestön hyvinvoinnin nostaminen kuntien yhteisvastuulliseksi painoalueeksi mm. voimavaroja ehkäisevään työhön suuntaamalla ja hyvinvointiosaamista tukemalla (17). edel Vuonna 2007 hallitus käynnisti Terveyden edistämisen politiikkaohjelman, joka myös nottaa väestön terveydentilan parantamista ja terveyserojen kaventamista. Ohjelmalla ritään vahvistamaan ja yhtenäistämään eri tahojen toimia väestön terveyden edistämiseksi ja terveyteen vaikuttavien seikkojen huomioon ottamista kaikessa toiminnassa ja senteossa. (18). pai py päätök Sosiaali ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE puolestaan määrittelee sosiaali ja terveydenhuollon kehittämistavoitteet ja niiden saavuttamista tukevat piteet. Ohjelman päätavoitteet vuosille ovat kuntalaisten osallisuuden minen ja syrjäytymisen väheneminen; hyvinvoinnin ja terveyden lisääntyminen ja hyvinvointi ja terveyserojen kaventuminen; palveluiden laadun, vaikuttavuuden ja saatavuuden minen, ja alueellisten erojen väheneminen. (15) toimen lisäänty parane Itä ja Keski Suomessa vuonna 2008 alkaneet Kaste hankkeet, Lapset ja perheet Kaste (19,1; Vanhus Kaste (20); Kanerva-Kaste (21), ovat saaneet Sosiaali ja terveysministeriöltä jatkorahoitusta vuosille Liitteessä 2 on istattuna hankkeiden tavoitteita ja hankkeissa Etelä Savossa tehtävää kehittämistyötä. Hyvinvoinnin lisääminen ja koordinoitu yhteistyö on tärkein näitä hankkeita ja Etelä-Savon maakunnallista hyvinvoinnin ja den edistämisen ohjelmaa yhdistävistä tavoitteista. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön vaikuttavuuden saavutta miseksi koordinoitu yhteistyö hankkeiden ja toimijoiden välillä on sekä hyödyllistä että välttämätöntä. tervey 3

12 2.2. Terveydenhuottotaki Hallituksen esityksessä uudeksi terveydenhuoltolaiksi säädetään terveydenhuoflon toiminnoista ja terveyspalvelujen sisällöistä (16). Laki on tarkoitettu tulevan voimaan (79 ). Lain tavoitteena on vahvistaa perusterveydenhuoltoaja hyvinvoinnin ja terveyden edistä mistä. Tavoitteena on myös edistää terveyspalvelujen saatavuutta ja tehokasta tuottamista ja tiivistä yhteistyötä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä. Ehdotuksessa korostetaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä ja terveysongelmien ennal taehkäisyä (lakiehdotuksen 2 luku). Lakiin sisältyy velvoite terveys- ja hyvinvointiasioiden huomioon ottamisesta kunnan kaikessa toiminnassa (ii ). Se velvoittaa kunnan asetta maan tavoitteita kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävistä toimenpiteistä sekä niihin tarvittavista voimavaroista. Terveyttä ja hyvinvointia edistävää työtä tulee tehdä kunnan eri toimialojen välisenä yhteistyönä sekä yhteistyössä muiden kunnassa toimivien julkisten ja yksityisten tahojen sekä yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä tehdyistä toimenpiteistä tulee raportoida valtuustolle vuosittain ja laa jempi hyvinvointikertomus tulee tehdä kerran valtuustokaudessa. (12 ) Kunnan tulee myös muun muassa järjestää terveyden edistämistä ja sairauksien ehkäisyä tukevaa neuvontaa, joka edistää toimintakykyä, mielenterveyttä ja elämänhallintaa. (13 ) Alueellinen terveyden, toimintakyvyn ja sosiaalisen turvallisuuden edistäminen velvoittaa sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tarjoamaan asiantuntemusta ja tukea kunnille kokoamalla hyvinvointi ja terveysseurantatietoja sekä levittämällä kuntien käyttöön sairauksien ehkäi syn näyttöön perustuvia toimintama Ileja. Terveyden ja hyvinvoin nin edistämisen alueelliset strategiat tulee valmistella kuntien kanssa yhteistyössä. (36 ) Eri koissairaanhoidon järjes täminen sekä tieteellisestä tutkimuksesta ja kehittämisestä huolehtiminen on erityisvastuu alueen sairaanhoitopiirien vastuulla. (42 ) 4

13 3 Ohjel.man hyvinvointi-ja terveysnäkemys Tässä julkaisussa terveysnäkemyksen lähtökohtana on maailman tunnetuin virallinen terve yden määritelmä vuodelta 1946 (WHO)Jonka mukaan terveys tarkoittaa täydellistä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvoinnin tilaa, ei ainoastaan sairauden puuttumista. Terveyden edistäminen puolestaan on prosessi, joka kasvattaa yksilön vaikutusmahdolhsuuksia omas ta terveydestä ja terveyden osatekijöistä huolehtimiseen, ja siten parantaa terveyttä sekä yksilötasolla että väestötasolla. Terveyden mittaaminen on kuitenkin tunnistettu ongelmia tuottavaksi. Yleisesti hyväksytty ja käytetty termi on terveyshyöty, joka voidaan saavuttaa joko terveyden paranemisen tai kustannusten pienenemisen myötä. (22 23) Eteläsavolainen terveysnäkemys sisältää edellä olevan ajatuksen terveydestä ja täydentää sitä laajemmalla hyvinvointiajattelulla. Ohjelmassa hyvinvointi ja terveysymmärretään dy naamisena fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena terveytenä ja hyvinvointina, joiden pro sessinomaisuus tunnistetaan ihmisen elämänkaaren eri vaiheissa. Hyvinvointiin katsotaan vaikuttavan sekä ympäristön, elinolojen, palveluiden että johtamisen (kuvio 1). Etelä Savon hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sisältää kaikki ne välillisetja välittömät toimenpiteet, jotka vaikuttavat positiivisesti eteläsavolaisen väestön hyvinvointiin. Hyvin voinnin edistäminen on ennen kaikkea hyvinvoinnin edellytysten luomista ja vahvistamista sekä tunnettuihin riskitekijöihin vaikuttamista tai niiden minimoimista. Kuvio 1. Hyvinvointiin vaikuttavat tekijät 5

14 4. Etelä-Savon tunnuslukuja Etelä Savo on Itä Suomessa sijaitseva maakunta, jossa on kolme kaupunkia (Mikkeli, Piek sämäki ja Savonlinna) sekä 14 kuntaa (Enonkoski, Heinävesi, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Kerimäki, Mäntyharju, Pertunmaa, Punkaharju, Puumala, Rantasalmi, Ristiina ja Sulkava). Seutukunnat rakentuvat kolmen kaupunkikeskuksen ympärille seuraavasti: Mik kelin seutuun kuuluvat virallisen seutujaon mukaisesti Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Puumalaja Ristiina. Savonlinnan seutuun kuuluvat Enonkoski, Ken mäki, Punkaharju, Savonlinna ja Sulkava. Pieksämäen seutu muodostaa oman seutukuntan sa. Lisäksi Juva, Joroinen ja Rantasalmi, JJR allianssi, tekevät hallinnollista ja toiminnallista yhteistyötä keskenään. Tässä luvussa kuvataan maakuntaa erilaisin hyvinvoinnin ja tervey den edistämisen ohjelmaan liittyvin tunnusluvuin Väestö Etelä-Savon asukasluku on (tilanne ). Väestöennuste on laskeva ja ra kenne vanheneva. Vuonna 2020 asukasmääränodote on Vuosina las ten, nuorten ja työikäisten osuus maakunnan väestöstä on pienentynyt, kun taas 65 vuotta täyttäneiden osuus on kasvanut. (Kuvio 2.) (24) Etelä-Savon väestö ikäryhmittäin 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40 % 30% 20% 10% 0% > 75v. O v. O v. O v v. O 0-6-v. Kuvo 2. Eteä-Savon väestö ( henk ) ikäryhmittäiset prosenttiosuudet (24) Väestöllinen huoltosuhde on valtakunnallista tasoa korkeampi ähestyessään arvoa 0,6 vuonna Etelä Savossa sataa työikäistä kohti huollettavan ikäisiä on 58, koko maassa vastaavasti alle 51. (Kuvia 3.) (24) 6

15 Huoltosuhde, demografinen O Etel-Savo O Koko maa 58,3 50, Kuvio 3. Huoltosuhde, demografinen. Eteä-Savo / Koko maa (24) 42. Kunnattinen ja seuduwnen terveyden edistäminen ja hyvinvointityä Väestön terveyden edistämistyötä tehdään sekä sairaanhoitopiireissä että kunta- ja seu tukuntatasolla. Maakunnassa on kaksi sairaanhoitopiiriä. Etelä Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvat Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki, Puumala ja Ristiina sekä lisäksi Etelä Karjalan maakuntaan va Suomenniemi. Itä Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Sosteriin kuuluvat Enonkoski, Kerimäki, Punkaharju, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava. Heinävesi kuuluu Pohjois Karjalan sairaan hoitopi 1 rii n. kuulu Etelä Savon sairaanhoitopiirin kunnissa toimii terveyden edistämisen yhdyshenkilö. Sos terin jäsenkunnissa toimii kuntakohtainen perusturvatyöryhmä, joka käsittelee terveyden edistämisen asioita kahdesta kolmeen kertaan vuodessa. Mikkelissä ja Pieksämäellä toimii lisäksi poikkihallinnollinen kaupunginjohtajan asettama hyvinvointityöryhmä, joka valmis telee kaupungin hyvinvoinnin edistämisen painotuksetja ohjelman. Vastaavalla ajatuksella Savonlinnassa toimii kaupunginjohtajan asettama liikuntatyöryhmä. Savonlinnassa gin johtoryhmä on terveyden edistämisen vastuussa. kaupun Seudullinen ajattelu Mikkelin seutukuntien sosiaali ja terveystoimessa vahvistuu, jos misteilla oleva yhteistoiminta alue hyväksytään Mikkelin seutukunnan kunnissa, Mikkelissä; Hirvensalmella; Kangasniemellä; Mäntyharjulla; Pertunmaalla; Puumalassa ja Ristiinassa sekä lisäksi Suomenniemellä. Yhteistoiminta alueella sosiaali ja terveyspalvelujen misvastuu siirtyy yhteiselle lautakunnalle, johon tulee edustus jokaisesta mukana olevasta kunnasta. Palveluntuota nnosta vastaisivat palveluntuotantoyksiköt, ja kuntalaiset saisivat hakeutua palveluihin yhteistoiminta-alueella vapaasti. Päätökset toiminnan käynnistämi sestä tehdään vuoden 2011 alussa ja toteutuessaan yhteistoiminta alue aloittaisi kuussa val järjestä tammi 7

16 SELVITYSOSA 4.3. Sosiaali- ja terveystoimen kustannukset Sosiaali- ja terveystoimen käyttökustannukset vuonna 2008 olivat Asukas kohtaiset nettokustannukset on esitetty kuviossa 4. Sosiaali ja terveystoimen nettokustan nukset asukasta kohti ovat kasvaneet 1990 luvulta saakka. Erityisen voimakasta kustannus ten nousu on ollut 2000 luvulla. Vuonna 2008 asukaskohtaiset nettokustannukset olivat vuonna 1995 vastaavat kustannukset olivat alle puolet tästä. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon nettokustannusten nousu on ollut maltillisempaa. (24) Sosiaalija terveystoimen kustannukset O Sosiaali-ja terveystoimi O Erikoissairaanhoito 1000 z /2008 * Perusterveydenhuolto (mukaan lukien hammashuolto) Kuvio 4. Sosa1i- ja terveystoimen nettokustannukset EteI.ä-Savossa (24) 4.4. Väestön hyvinvointia kuvaamassa Seuraavassa kuvataan Etelä Savoa eräiden Terveys 2015 indikaattorien, Kaste ohjelman tavoiteindikaattorien, elintapojen ja muiden tyypillisten hyvinvointia kuvaavien tunnus lukujen valossa. Vertailuarvona käytetään koko maan arvoa tai vaihtoehtoisesti tilanteen kehitystä Etelä Savossa seurataan 1990 luvulta uusimpaa n saatavilla olevaan tulokseen (vuosilta ) Työttömyys ja työkyvyttämyys Työttömien osuus työikäisistä oli vuonna 2008 laskenut alle puoleen vuoden 1995 tasos ta Etelä-Savossa. Nuorisotyöttömyyden lasku oli erityisen voimakasta vuosina Myös pitkäaikaistyöttömyys oli vuoteen 2008 asti tasaisessa laskussa. Vuosina työttömyys on kuitenkin kääntynyt uudelleen nousuun. (Kuvio 5.) Etelä Savossa työttömi en osuus työikäisistä on koko maata suurempi, ja erityisesti nuorisotyöttömiä on selvästi enemmän. Myös työkyvyttömyyseläkettä saavien osuus on muuta maata suurempi. (Kuvio 6.) (24) 8

17 0 - Työttömyys 50 -O-ryöttömat,% 25 5 * Pitkaaikaistyottomat,% öffömistä 1 Kuvio 5. Työttömyys Etelä-Savossa (24) Työkyvyttömyyseliikettä saavat, % O Etelä-Savo O Koko maa TuLe- ja sidekudosten sairauksien vuoksi 2,8 työkyttömyyseläkettä saavat 1,8 rvlielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden 4,4 vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 34 Työkrttömyyseläkettä saavat 8,9 12,2 Kuvio 6. Työkyvyttömyyseläkettä saavat (24) 4A.2 Kansantauti-indeksi ja sairastavuusindeksi Kahden keskeisen hyvinvointia ja sairastavuutta mittaavan indeksin perusteella sairasta vuus Etelä Savossa on maan keskitason yläpuolella. Kansantauti indeksi kuvaa seitsemän suurimman erityiskorvattavaan lää kehoitoon ci keuttavan sairauden (diabetes, psykoosit, sydämen vajaatoiminta, niveireuma, astma, verenpainetauti, sepelvaltimotauti) esiintyvyyt tä suhteessa koko maan keskiarvoon (100). Etelä Savon vuoden 2008 tilastoitu indeksin ikävakioitu arvo on Yksittäisten kansantautien osalta lukua merkittävimmin nostavat sepelvaltimotauti (123,6), psykoosit (121,6) ja sydämen vajaatoiminta (117,9). lkävakioitua arvoa tarkasteltaessa suunta 1990-luvulta tähän päivään on ollut lievästi positiivinen lu kuun ottamatta astmaa ja verenpainetautia, joiden esiintyvyys on lisääntynyt. (Taulukko 1.) Ikävakioimattomasti tarkasteltuna lähes kaikissa seitsemässä erityiskorvattavaan lääkehoi toon oikeuttavassa sairaudessa indeksin arvo on noussut. (Liite 3.) Tätä selittää Etelä Savon väestön ikärakenne ja sen kehitys. (25) 9

18 SELVTYSOSA Taulukko 1 KANSANTAU DI] ETELÄ-SAVOSSA, 1 KÄVAKIOITU (25) Kansantauti-indeksi 2 116,7 1 16,4 114,3 Diabetes 109,1 111,0 108,8 Psykoosit 136,3 132,4 121,6 Sydämen vajaatoiminta 118,2 115,8 117,9 9 I Niveireuma 108,9 108,0 104,3 Astma 108,2 114,4 115,1 Verenpainetauti 108,5 108,0 108,9 Sepelvaltimotauti 127,9 125,2 123,6 1 Seitsemän suurinta erityiskorvattavaan lääkehoitoon oikeuttavaa sairautta. Esiintyvyys suhteessa maan keskiar vaan lndekseiue askettu keskiarvo Sairastavuusindeksi perustuu kolmeen rekisterimuuttujaan: kuolleisuuteen, työkyvyttö myyseläkkeellä olevien osuuteen työlkäisistä ja erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen osuuteen väestöstä, ja suhteuttaa arvon maan keskiarvoon (100). Etelä Savon ikävakioitu sairastavuusindeksi vuonna 2008 on 111,8. Arvo on noussut 1990 luvun alusta lähes della. Alaindeksien arvot eriteltynä ovat: kuolleisuusindeksi 106,7; työkyvyttömyysindeksi 121,1; ja erityiskorvausoikeusindeksi 107,7. Näistä työkyvy ttömyysindeksi, eli työkyvyttö myyseläkkeellä olevien osuus työikäisistä, on noussut huomattavasti 1990-lukuun na. Myös kuolleisuus on lisääntynyt. Ikävakioitu erityiskorvausindeksi on sen sijaan lievästi laskenut. (Taulukko 2.) lkävakioi mattomasti tarkasteltuna kaikki kolme alaindeksiä ovat nousseet. (Liite 3.) (26) kah verrattu Taulukko 2. SAI RASTAVUUSI N DEKSI ETELÄ-SAVOSSA, 1 KÄVAKIOITU (26) Sairastavuusindeksi 110,1 109,7 111,8 - kuolleisuusindeksi 106,7 103,3 106,7 - työkyvyttömyysindeksi 114,6 1 17,1 121,1,5. - erityiskorvausoikeusindeksi -..,..,.,,., 109,0 108,8 107,7,. Perustuu kolmeen rekisterimuuttujaan: kuolleisuuteen, työkyvyttömyyseläkkeeltä olevien osuuteen työikäisistäja erityiskorvettaviin tääkkeisiin oikeutettujen osuuteen väestöstä. Luku on suhteutettu koko maan keskiarvoon

19 - SELVITYSOSA Nuorten sairastavuus Nuorten sairastavuus on yleisesti vähäisempää kuin aikuisväestöllä, mutta tietyiltä osin oireilu on lisääntynyt ja myös sairastavuusluvut ovat kasvussa. Lähes viidennes Etelä Savon nuorista lukiolaisista ja ämmattikoululaisista kokee terveytensä keskinkertaiseksi tai noksi. Keskivaikeasta tai vaikeasta masentuneisuudesta kärsii useampi kuin joka kymmenes, (kuvio 7), kymmenesosalla on lääkärin toteama pitkäaikaissairaus, ja melkein joka viides on ylipainoinen (kuvio 8). (27 29) huo Keskivaikea tai vaikea masentuneisuus (R-BIM depressiomittari) Peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaat Lukion 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijat Ammatillisten oppilaitosten opiskelijat ii % O Etel-Savo 0 Koko maa Kuvio 7. Nuorten keskivaikea tai vaikea masentuneisuus R-BDI depressiomittariua mitattuna (27-29) Ylipaino, nuoret Peruskoulun 8. ja 9.-luokan oppilaat Lukion 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijt Ammatillisten oppilaitosten opiskelijat O Etelä-Savo O Koko maa % Kuvio 8. Nuorten ytipaino (27-29) 11

20 0 L SELVITYSOSA 4.4A Oikeus erityiskorvattaviin tääkkeisiin Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen määrä on kasvanut koko maassa huomattavasti 1990 lukuun verrattuna. Erityiskorvaus myönnetään henkilölle, jolla on jokin vakava, pitkä aikainen lääkehoitoa vaativa sairaus. Etelä Savossa vuonna 2007 erityiskorvattaviin lääkkei sun oikeutettuja 1000 vastaavanikäistä kohti oli 290, koko maassa 231. (Kuvio 9.) ( 24) Erityisko rvattavin lääkkeisiin oikeutettuj a O Etelä-Savo O Koko maa Kuvio 9. Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja /1000 vastaavanikäistä (24) Vuonna 2008 lähes 70 io 65 vuotta täyttäneistä eteläsavolaisista oli oikeutettu erityiskor vattaviin lääkkeisiin. (Kuvio 10.) (24) : Erityiskorvattaviin lä a kkeisiin oikeutettuj a 65-v. O Etela-Savo O Koko maa Kuvio 10. Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 65-vuotta täyttäneitä, % vastaavan ikäisistä (24) 12

21 SELVITYSOSA Depressiolääkkeistä korvausta saaneita on Etelä Savossa vähemmän kuin muualla maassa kaikissa ikäryhmissä nuoria vuotiaita lukuun ottamatta. Ikääntyneistä( 65 vuotiais ta) useampi kuin joka kymmenes ja työikäisistä (25 64 vuotiaista) hieman alle kymmenesosa ovat saaneet korvausta em. lääkeryhmästä. Kuvio (24, 30) ii.) 12 Depressiolääkkeistä korvausta saaneet 10 6 O Etelä-Savo OKoko maa v v v. > 65-v. Kuvioil. Depressiotääkkeistä korvausta saaneet. % vastaavanikäisistä (24,30) Psykoosin vuoksi erityiskorvattavaan lääkehoitoon oikeutettuja on maakunnassa sen sijaan keskimääräistä enemmän. (Kuvio 12.) (24, 30) : 4 3 2,5 Psykoosin vuoksi erityiskorvattavaan lääkehoitoon oikeutetut O Etelä-Savo 1,5 1 0, v v. 65-v. O Koko maa Kuvio 12. Psykoosin vuoksi erityiskorvattava lääkehoito (24, 30) 13

22 SELVTYSOSA Eteläsavolaisista 40 vuotta täyttäneistä yli viidesosa on verenpainetaudin vuoksi erityiskor vattaviin lääkkeisiin oikeutettu, vastaavasti sepelvaltimotaudin ja diabeteksen osalta noin joka kymmenes. (Kuvio 13.) (24) Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuj a 25 :1 c.! Å ZzEELZ O Sepefvaltimotauti. Verenpairietauti 0 iso Kuvio vuotta täyttäneiden erityiskorvattavien lääkkeiden käyttö Etelä-Savossa (24) PotentiaaLisesti menetetyt etinvuodet Myös potentiaalisesti menetettyjä elinvuosia (PYLL-indeksi) käytetään yleisesti kuvattaessa väestön hyvinvoinnin tilaa. Mittari korostaa nuorena tapahtuneita, ennenaikaisia kuolemia ja on siten erittäin hyödyllinen ennaltaehkäisyn tarpeita ja kohteita arvioitaessa. Verenkier toelimistön sairauksienja itsemurhien sekä alkoholisyiden takia elinvuosia menetetään Ete lä Savossa sekä miesten että naisten osalta keskimääräistä enemmän. (Taulukko 3.) (31) Tau[ukko 3. POTENTIAALISESTI MENETETYT ELINVUODET (37) Etelä Savo/Suomi Etelä Savo/Suomi Verenk.elinten sairaus, Alkoholisyy, PYLL 2 Itsemurha, PYLL 2 2 PYLL 3512/ / / / / /276 PotentiasUsesti menetetyt elinvuodet (PYLL) ikvuosina 25 80, vuosia/ asukasta, vuosilta

Maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma 2011-2014

Maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma 2011-2014 Maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma 2011-2014 Hanna Kuninkaanniemi, Etelä-Savon Liikunta Ry ISBN 978-952-5093-91-9 ISSN 1455-2930 MAAKUNNALLINEN HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN

Lisätiedot

Miltä Etelä-Savon hyvinvointi näyttää?

Miltä Etelä-Savon hyvinvointi näyttää? Miltä Etelä-Savon hyvinvointi näyttää? Etelä-Savon maakuntapäivä 9.5.2011 Hanna Kuninkaanniemi Mikkelin ammattikorkeakoulu, kehityspalvelut Maakunnallinen ryhtiliike Maakunnan terveyden edistämistyön kehittämiskohteet

Lisätiedot

Ehkäisevän työn merkitys Kainuussa Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja

Ehkäisevän työn merkitys Kainuussa Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja Ehkäisevän työn merkitys Kainuussa 9.11.2015 Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja Kainuun tunnuslukuja Sosioekonomiset erot terveydessä ja sen taustatekijöissä ovat Kainuussa

Lisätiedot

A. YLEISINDIKAATTORIT

A. YLEISINDIKAATTORIT A. YLEISINDIKAATTORIT Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä 12,2 12,9 18,9 20,6 21,4 22,2 20,1 20,6 21,6 Väestö 31.12. 3496 3356 3170 183748 182514 180207 5351427 5451270 5503297 75 vuotta täyttäneet,

Lisätiedot

A. YLEISINDIKAATTORIT

A. YLEISINDIKAATTORIT A. YLEISINDIKAATTORIT Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä 16,7 16,3 17,6 20,6 21,4 22,2 20,1 20,6 21,6 Väestö 31.12. 4807 4482 4200 183748 182514 180207 5351427 5451270 5503297 75 vuotta täyttäneet,

Lisätiedot

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari 28.9.2017 Vuokatti, Katinkulta Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja, sote - ja maakuntauudistuksen valmisteluryhmän varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnan terveyspalvelujen suunnittelu - indikaattorit. Terveyskäyttäytyminen (12 kpl) Sairastavuus (17 kpl) Palvelujen käyttö (13 kpl) Väestö (14 kpl)

Kunnan terveyspalvelujen suunnittelu - indikaattorit. Terveyskäyttäytyminen (12 kpl) Sairastavuus (17 kpl) Palvelujen käyttö (13 kpl) Väestö (14 kpl) Kunnan terveyspalvelujen suunnittelu - indikaattorit Terveyskäyttäytyminen (12 kpl) Sairastavuus (17 kpl) Palvelujen käyttö (13 kpl) Väestö (14 kpl) Lähde: THL/Sotkanet v. 2013 Koonnut Hanketyöntekijä

Lisätiedot

Ikä- ja sukupuolirakenne: eri ikäryhmät % väestöstä: 0-6, 7-14, 15-24, 25-64, 65-74 ja yli 75 miehet ja naiset

Ikä- ja sukupuolirakenne: eri ikäryhmät % väestöstä: 0-6, 7-14, 15-24, 25-64, 65-74 ja yli 75 miehet ja naiset 1 HYVINVOINTIA KUVAAVAT MITTARIT (26.3.2008/uo) Taustatekijät Väestörakenne ja ennuste Ikä- ja sukupuolirakenne: eri ikäryhmät % väestöstä: 0-6, 7-14, 15-24, 25-64, 65-74 ja yli 75 miehet ja naiset Perhetyyppi:

Lisätiedot

Eteläkarjalaisten hyvinvointi ja pahoinvoinnin syitä Mihin menet hyvinvointiyhteiskunta?

Eteläkarjalaisten hyvinvointi ja pahoinvoinnin syitä Mihin menet hyvinvointiyhteiskunta? Eteläkarjalaisten hyvinvointi ja pahoinvoinnin syitä Mihin menet hyvinvointiyhteiskunta? Lappeenranta Linnoitus Rotaryklubi 3.2.2011 Tarja Myllärinen Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Väestörakenne

Lisätiedot

Liite. Hyvinvointikertomuksen indikaattorit

Liite. Hyvinvointikertomuksen indikaattorit Liite Hyvinvointikertomuksen indikaattorit 1 TALOUS JA ELINVOIMA Talous: tulot Suhteellinen velkaantuneisuus, % Kokemäki : 52.9 52.0 Eura : 47.5 Huittinen : 41.9 Loimaa : 41.6 Satakunta : 39.4 Valtionosuudet

Lisätiedot

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun. Verotulot, euroa / asukas Koko maa Punkalaidun

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun. Verotulot, euroa / asukas Koko maa Punkalaidun Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun Verotulot, euroa / asukas Kunnan nettokustannukset yhteensä, euroa / asukas Erikoissairaanhoidon nettokustannukset, euroa / asukas Perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 10.2.2011 Kuntatalo Johtaja Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari

Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari 1. Hyvinvointikertomus Kunta Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen uudessa Lapin maakunnassa ja kunnissa - yhteinen tehtävä. Taustaa uusille rakenteille

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen uudessa Lapin maakunnassa ja kunnissa - yhteinen tehtävä. Taustaa uusille rakenteille Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen uudessa Lapin maakunnassa ja kunnissa - yhteinen tehtävä Taustaa uusille rakenteille Koonnut Tuula Kokkonen, ylitarkastaja, Lapin aluehallintovirasto 7.3.2017 1 Hyvinvoinnin

Lisätiedot

HYVINVOINTI OSANA KUNNAN SUUNNITTELUA JA PÄÄTÖKSENTEKOA Sähköinen hyvinvointikertomus ja vaikutusten ennakkoarviointi

HYVINVOINTI OSANA KUNNAN SUUNNITTELUA JA PÄÄTÖKSENTEKOA Sähköinen hyvinvointikertomus ja vaikutusten ennakkoarviointi HYVINVOINTI OSANA KUNNAN SUUNNITTELUA JA PÄÄTÖKSENTEKOA Sähköinen hyvinvointikertomus ja vaikutusten ennakkoarviointi Arja Väänänen, Hyvinvointikoordinaattori, Mikkelin kaupunki, arja.vaananen(at)mikkeli.fi

Lisätiedot

PYLL-seminaari 30.3.2011. Näkökulmia Etelä-Savon shp:n väestön hyvinvoinnin seurantaan ja strategisiin johtopäätöksiin

PYLL-seminaari 30.3.2011. Näkökulmia Etelä-Savon shp:n väestön hyvinvoinnin seurantaan ja strategisiin johtopäätöksiin PYLL-seminaari 30.3.2011 Näkökulmia Etelä-Savon shp:n väestön hyvinvoinnin seurantaan ja strategisiin Sairaalajohtaja Jari Välimäki PYLL -menetelmä perustuu kuolleen iän ja odotettavissa olevan eliniän

Lisätiedot

Kunta hyvinvoinnin edistäjänä

Kunta hyvinvoinnin edistäjänä Kunta hyvinvoinnin edistäjänä Verkostoseminaari Hallitusneuvos Eeva Mäenpää, VM 1 Elinvoiman, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen tulevaisuuden kunnan perustyötä 2 Hyvinvoinnin edistäminen kuntalaissa

Lisätiedot

Hyke valtuustokausi Sastamala ja Punkalaidun Indikaattorien osoittama hyvinvointi

Hyke valtuustokausi Sastamala ja Punkalaidun Indikaattorien osoittama hyvinvointi Hyke valtuustokausi 2013-2016 Sastamala ja Punkalaidun Indikaattorien osoittama hyvinvointi Suhteellinen velkaantuneisuus, % 52.0 Koko maa : 52.0 24.1 Verotulot, euroa / asukas Koko maa : 3967.0 3266.0

Lisätiedot

Hyvinvointi osana kunnan suunnittelua ja päätöksentekoa

Hyvinvointi osana kunnan suunnittelua ja päätöksentekoa Hyvinvointi osana kunnan suunnittelua ja päätöksentekoa Sähköinen hyvinvointikertomus kuntasuunnittelun ja päätöksenteon välineeksi Timo Renfors Ulla Ojuva Rakenteet & Hyvinvointikertomus Terveydenhuollon

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

Mitä sairauksien hoito maksaa pohjalaiskunnissa?

Mitä sairauksien hoito maksaa pohjalaiskunnissa? Mitä sairauksien hoito maksaa pohjalaiskunnissa? Mihin pohjalaismaakunnat ovat menossa? Pohjalaismaakunnat tilastojen ja tutkimusten valossa -seminaari 9.3.2012, Seinäjoki Hannu Puolijoki Professori, johtajaylilääkäri

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus ohjaustyökaluna kunta - sote yhteistyössä

Hyvinvointikertomus ohjaustyökaluna kunta - sote yhteistyössä Hyvinvointikertomus ohjaustyökaluna kunta - sote yhteistyössä Kainuun sote - kunnat / Saara Pikkarainen/ terveyden edistämisen erikoissuunnittelija Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä /Saara

Lisätiedot

1. Hyvinvointitiedon ja tehtyjen toimenpiteiden arviointi

1. Hyvinvointitiedon ja tehtyjen toimenpiteiden arviointi 1. Hyvinvointitiedon ja tehtyjen toimenpiteiden arviointi Paketti 1: V1 = Satakunta V2 = Varsinais-Suomi V3 = Pohjanmaa V4 = Koko maa V5 = Kankaanpää V6 = Karvia V7 = Siikainen V8 = Jämijärvi V9 = Pomarkku

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO 2013-2014 9.10.2014 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation painopisteet 2013 2016, Pirkanmaan

Lisätiedot

INDIKAATTORIT RUOVEDEN HYVINVOINTIKERTOMUKSEEN 2012

INDIKAATTORIT RUOVEDEN HYVINVOINTIKERTOMUKSEEN 2012 INDIKAATTORIT RUOVEDEN HYVINVOINTIKERTOMUKSEEN 2012 1. Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation suosittelemat indikaattorit kunnille Väestön taustatietoja kuvaavat indikaattorit Kokonaisväestömäärä

Lisätiedot

Verkostoituvan ja moniammatillisen työotteen merkitys ja haasteet terveyden edistämisessä

Verkostoituvan ja moniammatillisen työotteen merkitys ja haasteet terveyden edistämisessä Verkostoituvan ja moniammatillisen työotteen merkitys ja haasteet terveyden edistämisessä TERVEEMPI ITÄ-SUOMI (TERVIS) aloitusseminaari, Kuopio 17.05.2013 Heli Hätönen, TtT, Eritysasiantuntija Terveyskäyttäytymisen

Lisätiedot

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Sastamala. Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä Koko maa Sastamala

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Sastamala. Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä Koko maa Sastamala Indikaattorien osoittama hyvinvointi Sastamala Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä Kunnan nettokustannukset yhteensä, euroa / asukas Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusterveydenhuollossa,

Lisätiedot

Terveyden edistämisen. TULE parlamentti

Terveyden edistämisen. TULE parlamentti Terveyden edistämisen politiikkaohjelma l TULE parlamentti 4.12.2008 Miksi tarvitaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä? Terveys on arvo sinänsä Työllisyysaste on saatava nousuun terveyttä, työ- ja

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valvonta ja ohjaus Etelä-Suomen aluehallintovirastossa

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valvonta ja ohjaus Etelä-Suomen aluehallintovirastossa Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valvonta ja ohjaus Etelä-Suomen aluehallintovirastossa Ehkäisevän päihdetyön, ja terveyden edistämisen sekä lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisemisen yhteistyöpäivä

Lisätiedot

Miten THL voi tukea kuntia ja alueita terveydenedistämistyössä

Miten THL voi tukea kuntia ja alueita terveydenedistämistyössä Miten THL voi tukea kuntia ja alueita terveydenedistämistyössä Erkki Vartiainen, professori, ylijohtaja 29.10.2013 Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivä 2013 1 Työkaluja Terveyden edistämisen aktiivisuuden

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannustin kunnalle ja maakunnalle

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannustin kunnalle ja maakunnalle Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannustin kunnalle ja maakunnalle Terve-Kunta -seminaari 28.9.2017 Sarita Friman-Korpela, STM 1 7.3.2017 - 2 28.9.2017 - Etunimi Sukunimi Hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Terveyden edistämisen neuvottelukunta 1.4.2016 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Aiheet Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomus 2017-2020:n perustana käytettävät kansalliset ja alueelliset suunnitelmat,

Lisätiedot

HYVINVOINTIJOHTAMISEN SEMINAARI

HYVINVOINTIJOHTAMISEN SEMINAARI HYVINVOINTIJOHTAMISEN SEMINAARI 6.6.2014 LSHP VALMISTELUN VAIHEET Ohjausryhmän nimeäminen kunnan johtoryhmä Verrokkikuntien valinta kriteerit (mm. maaseutukunta, asukasluku, väestö- ja elinkeinorakenne,

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

TERVETULOA HUS-HYTE VERKOSTON KEHITTÄMISPÄIVÄÄN Ikääntyneiden terveys ja hyvinvointi

TERVETULOA HUS-HYTE VERKOSTON KEHITTÄMISPÄIVÄÄN Ikääntyneiden terveys ja hyvinvointi TERVETULOA HUS-HYTE VERKOSTON KEHITTÄMISPÄIVÄÄN 29.5.2015 Ikääntyneiden terveys ja hyvinvointi 1 6/4/201526.3.2013 2 INDIKAATTORITIETOA HYKS ERVAN 75+ -VUOTIAISTA AINEELLINEN HYVINVOINTI Indikaattori HYKS

Lisätiedot

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ikäihmisten palvelujen kehittämistä linjaavat Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Suuri SOTE-uudistus pienen ihmisen asialla miten kunta edistää ja maakunta korjaa?

Suuri SOTE-uudistus pienen ihmisen asialla miten kunta edistää ja maakunta korjaa? Suuri SOTE-uudistus pienen ihmisen asialla miten kunta edistää ja maakunta korjaa? 2.6.2016 Erityisliikunnan symposio Paula Risikko, TtT Nykytila 02.06.2016 Paula Risikko 2 Kansansairaudet ja niiden ehkäisy

Lisätiedot

Hyte-kerroin - taloudellinen kannustin vaikuttavaan työhön

Hyte-kerroin - taloudellinen kannustin vaikuttavaan työhön Hyte-kerroin - taloudellinen kannustin vaikuttavaan työhön KKI-PÄIVÄT 2017, Helsinki 22-23.2017 Timo Ståhl, johtava asiantuntija, TtT, dos. (terveyden edistäminen) Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen

Lisätiedot

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS www.hyvinvointikertomus.fi Keitele, Pielavesi, Tervo, Vesanto 30.3.2012 Ulla Ojuva, 044 417 3836, ulla.ojuva@isshp.fi Mervi Lehmusaho, 044 711 3913, mervi.lehmusaho@kuh.fi

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot

PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali

PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali 6.9.2011 -päätösseminaari Tamperetalo Marita Päivärinne projektisuunnittelija, TtM Minna Pohjola projektipäällikkö, th ylempi

Lisätiedot

HYVINVOINTI JA TERVEYS ON YHTEINEN TAVOITE Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma

HYVINVOINTI JA TERVEYS ON YHTEINEN TAVOITE Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma HYVINVOINTI JA TERVEYS ON YHTEINEN TAVOITE Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma 2008-2011 Kaikille mahdollisuus terveyteen ja turvalliseen elämään Kaste-ohjelma on sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Työkokouspäivä 22.3.2011 Avauspuheenvuoro Yksikön päällikkö Riitta Pöllänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

Terveyden edistäminen Kainuussa

Terveyden edistäminen Kainuussa Terveyden edistäminen Kainuussa Kainuulaiset järjestöt 4.12.2013 Terveyteen vaikuttavat tekijät Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnassa ja kuntayhtymässä Järjestöt, yhdistykset Terveyden edistämisen

Lisätiedot

Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030

Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030 POHJOIS-SAVON SOTE-PALVELUIDEN TUOTTAMINEN Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030 Lähde: Tilastokeskus, ennuste vuodelta 2012 21.1.2015 Väestö yhteensä sekä 75 vuotta täyttäneet

Lisätiedot

Terveysalan hallinto ja päätöksenteko. Riitta Räsänen syksy 2008

Terveysalan hallinto ja päätöksenteko. Riitta Räsänen syksy 2008 Terveysalan hallinto ja päätöksenteko Riitta Räsänen syksy 2008 Kurssin tavoitteet ja suoritus suomalaisen sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö ja järjestelmät toimintaympäristö kehittämisen haasteet

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Seinäjoki 8.9.2016 Juha Mieskolainen LSSAVI Juha Mieskolainen, Länsi- ja Sisä Suomen aluehallintovirasto 1 LSSAVIn päihdehaittojen ehkäisyn ja terveyden edistämisen

Lisätiedot

Terveyden edistämisen laatusuositus

Terveyden edistämisen laatusuositus Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä. Tämän tehtävän toteuttamiseen kunta tarvitsee jokaisen hallinnonalan osaamista ja yhteistyötä. Terveyden edistäminen on tietoista terveyteen

Lisätiedot

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Erityisrikostorjuntasektorin johtaja, rikosylikomisario Antero Aulakoski 1 Turvallisuus on osa hyvinvointia

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA Juha Mieskolainen Länsi-Suomen lääninhallitus 12.11.2008 Päihdehaittojen ehkäisy eri KASTE-ohjelma 2008-2011: Päätavoitteet: ohjelmissa Osallisuus lisääntyy ja syrjäytymien

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisopimus 2008-2011

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisopimus 2008-2011 POHJOIS-POHJANMAAN HYVINVOINTISOPIMUS 2008-2011 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisopimus 2008-2011 Pidämme huolta itsestämme, toisistamme ja ympäristöstämme ja tavoitteena on, että vuonna 2017 Olemme edelläkävijöitä

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan HYTE-rakenteiden nykytila, toimintamallit ja kehittämistarpeet

Pohjois-Pohjanmaan HYTE-rakenteiden nykytila, toimintamallit ja kehittämistarpeet Pohjois-Pohjanmaan HYTE-rakenteiden nykytila, toimintamallit ja kehittämistarpeet Pohois-Pohjanmaan Hyvinvointifoorumi 2017, Pudasjärvi 6.4.2017 Timo Ståhl, johtava asiantuntija, TtT, dos. (terveyden edistäminen)

Lisätiedot

Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 4.2.2015 Johtaja Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla?

Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla? Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla? YHTEISTOIMINTA-ALUEVERKOSTON XIV TAPAAMINEN 17.2.2011 Helsinki Neuvotteleva virkamies Kerttu Perttilä, STM 1 2.3.2011

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen

Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Kohti sähköistä hyvinvointikertomusta Alueellinen koulutus Ylä-Savon kunnille ja yhteistoiminta-alueille Iisalmi 25.10.2011 Ulla

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote- ja maakuntauudistuksessa. Kuntien ja maakuntien yhteinen tehtävä. Heli Hätönen neuvotteleva virkamies, STM

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote- ja maakuntauudistuksessa. Kuntien ja maakuntien yhteinen tehtävä. Heli Hätönen neuvotteleva virkamies, STM Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote- ja maakuntauudistuksessa Kuntien ja maakuntien yhteinen tehtävä Heli Hätönen neuvotteleva virkamies, STM 1 14.9.2016 1 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Lisätiedot

Kuntien hyvinvointijohtamista koskevien selvitysten ja maakunnallisen indikaattoritiedon hyödynnettävyys TERVIS-hankkeen arvioinnissa

Kuntien hyvinvointijohtamista koskevien selvitysten ja maakunnallisen indikaattoritiedon hyödynnettävyys TERVIS-hankkeen arvioinnissa Kuntien hyvinvointijohtamista koskevien selvitysten ja maakunnallisen indikaattoritiedon hyödynnettävyys TERVIS-hankkeen arvioinnissa Yhteenvetoa Timo Renfors timo.renfors@kansanterveys.info 050 544 380

Lisätiedot

Terveempi ja Liikkuvampi Kainuu 24.2.2014. Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja

Terveempi ja Liikkuvampi Kainuu 24.2.2014. Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja Terveempi ja Liikkuvampi Kainuu 24.2.2014 Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä Lain tarkoitus 1 : 1) edistää ja ylläpitää

Lisätiedot

Terveyden edistämisen kuntakokous muistio

Terveyden edistämisen kuntakokous muistio Terveyden edistämisen kuntakokous muistio Kemi 22.3.2010 1.Terveyden edistämisen rakenteet ja päätöksenteko: Kaupunkistrategia jäsentää myös terveyden edistämiseen liittyvää toimintaa. Strategisista päämääristä

Lisätiedot

Terveyden edistämisen politiikkaohjelma. Valtakunnallinen kansanterveyspäivä

Terveyden edistämisen politiikkaohjelma. Valtakunnallinen kansanterveyspäivä Terveyden edistämisen politiikkaohjelma Valtakunnallinen kansanterveyspäivä 31.3.2008 Miksi tarvitaan terveyden edistämistä ja terveyserojen kaventamista? Terveys on arvo sinänsä Suomen kiivas ikääntymisvauhti

Lisätiedot

SOTE-piirin tietojohtamisen indikaattorit hyödynnetään soveltuvin osin kuntakokeilu hankkeessa. Merja Tepponen

SOTE-piirin tietojohtamisen indikaattorit hyödynnetään soveltuvin osin kuntakokeilu hankkeessa. Merja Tepponen SOTE-piirin tietojohtamisen indikaattorit hyödynnetään soveltuvin osin kuntakokeilu hankkeessa Merja Tepponen Matriisi: on ryhmitelty palvelu- ja ikäryhmiin Alleviivatut tekstit ovat linkkejä indikaattoreiden

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Terveyden edistäminen

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Terveyden edistäminen POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Terveyden edistäminen MIKSI PPSHP PANOSTAA TERVEYDEN EDISTÄMISEEN? Sairastavuutemme on korkea maakunnassamme on terveyseroja palvelujen

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen kuntien hyvinvoinnin, terveyden ja mielenterveyden edistämisessä

Tiedolla johtaminen kuntien hyvinvoinnin, terveyden ja mielenterveyden edistämisessä Tiedolla johtaminen kuntien hyvinvoinnin, terveyden ja mielenterveyden edistämisessä Heli Hätönen, TtT, Erityisasiantuntija HYVINVOIVA JA TERVE POHJANMAA Luodaanko tiedolla johtamisella hyvinvointia? 16.09.2013

Lisätiedot

HYVINVOINTI JA TERVEYS ON YHTEINEN TAVOITE. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma

HYVINVOINTI JA TERVEYS ON YHTEINEN TAVOITE. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma HYVINVOINTI JA TERVEYS ON YHTEINEN TAVOITE Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma 2008-2011 Kaikille mahdollisuus terveelliseen ja turvalliseen elämään KASTE-ohjelma on sosiaali- ja

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen johtamisen näkökulmasta

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen johtamisen näkökulmasta Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen johtamisen näkökulmasta Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 9.2.2012 Helsinki Johtaja Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Lisätiedot

Kunnan ja maakunnan yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Kunnan ja maakunnan yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Kunnan ja maakunnan yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Uudenmaan Maakuntaparlamentti 23. 24.11.2017 Erkki Kukkonen kaupunginjohtaja Järvenpää Kuntien nykyisten tehtävien muuttuminen maakunta-

Lisätiedot

SOTE-lähipalvelut ja TERE-yhteistyö - arvio Pohjois-Pohjanmaan palvelutuottajien odotuksista

SOTE-lähipalvelut ja TERE-yhteistyö - arvio Pohjois-Pohjanmaan palvelutuottajien odotuksista POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI SOTE-lähipalvelut ja TERE-yhteistyö - arvio Pohjois-Pohjanmaan palvelutuottajien odotuksista Veikko Kujala Johtaja, terveyden edistäminen 2 Tavoitteena terveyttä ja

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mallit ja ennaltaehkäisevä hyvinvointityö Keski-Pohjanmaalla

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mallit ja ennaltaehkäisevä hyvinvointityö Keski-Pohjanmaalla Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mallit ja ennaltaehkäisevä hyvinvointityö Keski-Pohjanmaalla 21.8.2014 Ilkka Luoma Terveyspalvelujohtaja/johtava ylilääkäri, Kokkolan kaupunki Johtava lääkäri, Peruspalveluliikelaitos

Lisätiedot

Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille

Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille 1. Kallion kuntien ikääntyvän väestön määrä ja ennusteita Taulukko 1. Ikääntyvän väestön määrä Kallion kunnissa 31.12.2012 ja 31.12.2013 (ennakkoväkiluku) sekä ennuste vuosille 2014-2016, 2020, 2025, 2030

Lisätiedot

Terveyden edistämisen ohjelma 2013-2015

Terveyden edistämisen ohjelma 2013-2015 Terveyden edistämisen ohjelma 2013-2015 Terveyden edistäminen on strateginen valinta Terveyden edistäminen on Seinäjoen kaupungin strateginen valinta, jossa terveysnäkökohdat otetaan huomioon kaikissa

Lisätiedot

Terveyden edistämisen kuntapäivä

Terveyden edistämisen kuntapäivä Terveyden edistämisen kuntapäivä 22.3.2010 Sairastavuusindeksi 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Kemi Keminmaa Tornio Hyvinvoinnin tarkastelu Kaste- indikaattoreiden

Lisätiedot

Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi LAPE:n perhekeskushankkeissa. THL:n toimintamallit, koordinaatio ja tuki

Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi LAPE:n perhekeskushankkeissa. THL:n toimintamallit, koordinaatio ja tuki Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi LAPE:n perhekeskushankkeissa THL:n toimintamallit, koordinaatio ja tuki 28.8.2017 Martta October 1 28.8.2017 Esityksen nimi / Tekijä 2 Väkivallan ehkäisy

Lisätiedot

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kajaani 10.9.2013 Leena Meriläinen, Kaste-ohjelma Ohjelmapäällikkö Me kaikki olemme vastuussa toisistamme, heikoimmistakin, jotta jokainen huomenna näkisi

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari -samanaikaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat palvelujärjestelmän haasteena 28.8.2007 Suomen Kuntaliitto, Helsinki Apulaisosastopäällikkö

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Kittilä 2.6.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula Kokkonen

Lisätiedot

Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa

Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN KUNNAN TEHTÄVÄNÄ Kuntalain mukaisesti kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä

Lisätiedot

Mitä keskisuomalaiset sairastavat? Vesa Kataja Johtajaylilääkäri, KSSHP

Mitä keskisuomalaiset sairastavat? Vesa Kataja Johtajaylilääkäri, KSSHP Mitä keskisuomalaiset sairastavat? Vesa Kataja Johtajaylilääkäri, KSSHP Sopimusohjauksen kehysseminaari 29.4.2015 Mitä suomalaiset sairastavat? Suomessa suurta alueellista vaihtelua Sairastavuudessa Kuolleisuudessa

Lisätiedot

- OSA I VÄESTÖN HYVINVOINNIN KEHITYS VALTUUSTOKAUDELLA Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi

- OSA I VÄESTÖN HYVINVOINNIN KEHITYS VALTUUSTOKAUDELLA Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi - OSA I VÄESTÖN HYVINVOINNIN KEHITYS VALTUUSTOKAUDELLA 2009-2012 1 Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi Väestörakenteeltaan Vihti on lapsiperhevaltainen kunta. Ikääntyneen väestön osuus

Lisätiedot

Näkökulmia kansanterveysyhteistyöhön Ritva Halila Lääketieteellisen etiikan dosentti Helsingin yliopisto, Hjelt-Instituutti

Näkökulmia kansanterveysyhteistyöhön Ritva Halila Lääketieteellisen etiikan dosentti Helsingin yliopisto, Hjelt-Instituutti Näkökulmia kansanterveysyhteistyöhön Ritva Halila Lääketieteellisen etiikan dosentti Helsingin yliopisto, Hjelt-Instituutti ritva.halila@helsinki.fi www.helsinki.fi/yliopisto Mitä terveys on? WHO: täydellisen

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Rovaniemi 16.6.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma Heli Hätönen, TtT, erityisasiantuntija 12.11.2014 Kuopio 13.11.2014 Hätönen 1 Hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus uuden terveydenhuoltolain toteuttajana

Hyvinvointikertomus uuden terveydenhuoltolain toteuttajana Hyvinvointikertomus uuden terveydenhuoltolain toteuttajana Hyvinvointikertomukset ja strategiat elämään! Työkokous, Rovaniemi 22.3.2011 Terveempi Pohjois-Suomi Suvi Helanen, hankesuunnittelija Mitä laeissa

Lisätiedot

1) Perusterveydenhuollon (mukaan lukien hammashuolto) nettokustannukset, euroa / asukas (id: 1072 info )

1) Perusterveydenhuollon (mukaan lukien hammashuolto) nettokustannukset, euroa / asukas (id: 1072 info ) Mielenterveys ja päihdeohjelman laadinnassa koottuja indikaattoritietoja nykytilanteesta Rovaniemellä elokuu 2011/TK Mielenterveys ja päihdeindikaattoreita v.2008 20010 vertailutietoa : koko maa, Lappi,

Lisätiedot

Hyvinvoinnin monet kasvot mitä kohti mennään?

Hyvinvoinnin monet kasvot mitä kohti mennään? Hyvinvoinnin monet kasvot mitä kohti mennään? Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Hyvinvoinnin ja terveyden edistämien Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kunta-alan hyvinvointiseminaari Helsinki. Taru Koivisto, johtaja Sosiaali- ja terveysministeriö

Kunta-alan hyvinvointiseminaari Helsinki. Taru Koivisto, johtaja Sosiaali- ja terveysministeriö Kunta-alan hyvinvointiseminaari 7.6.2017 Helsinki Taru Koivisto, johtaja Sosiaali- ja terveysministeriö 1 7.6.2017 - Taru Koivisto Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lähtökohtia uudistuksessa - muutosjohtajien

Lisätiedot

Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Väliraportti

Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Väliraportti Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Väliraportti Terveyden edistämisen työskentelyjakso: Terveydenedistämisen painopisteiden valinta ja terveydenedistämisen toimintaohjelma Kemijärvellä Tavoite

Lisätiedot

Sähköinen hyvinvointikertomus ja. Hankasalmen hyvinvointitietoa

Sähköinen hyvinvointikertomus ja. Hankasalmen hyvinvointitietoa Sähköinen hyvinvointikertomus ja Hankasalmen hyvinvointitietoa Valtuustoseminaari 1.10.2012 Timo Renfors timo.renfors@kansanterveys.info 050 544 3802 Anttipekka Renfors anttipekka.renfors@kansanterveys.info

Lisätiedot

SOSIODEMOGRAFISET TEKIJÄT JA ELÄMÄNTAVAT SOSIOEKONOMISTEN TERVEYSEROJEN TAUSTALLA SUOMESSA

SOSIODEMOGRAFISET TEKIJÄT JA ELÄMÄNTAVAT SOSIOEKONOMISTEN TERVEYSEROJEN TAUSTALLA SUOMESSA SOSIODEMOGRAFISET TEKIJÄT JA ELÄMÄNTAVAT SOSIOEKONOMISTEN TERVEYSEROJEN TAUSTALLA SUOMESSA Suvi Peltola Kandidaatintutkielma (keväältä 2011) Kansanterveystiede Ohjaajat: Markku Myllykangas ja Tiina Rissanen

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Savukoski 10.2.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula

Lisätiedot

B. Menot. Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus

B. Menot. Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017-2020 PERUSTANA KÄYTETTÄVÄT INDIKAATTORIT FINAL 14.3.2016 = liikunta-indikaattoreita MaMu = maahanmuutto - = mielenterveys = mukana nykyisessä Pirkanmaan

Lisätiedot

Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Tallink Silja, 11.5.2017 Anne Taulu, Ylitarkastaja, FT, TtM, sh Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Lounais-Suomen aluehallintovirasto 1 Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Päihteet Pohjois-Karjalassa

Päihteet Pohjois-Karjalassa Tiina Laatikainen, Terveyden edistämisen professori, Itä-Suomen yliopisto Tutkimusprofessori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Päihteet

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMINEN - PUHEISTA TEKOIHIN LIIKKUMALLA

TERVEYDEN EDISTÄMINEN - PUHEISTA TEKOIHIN LIIKKUMALLA TERVEYDEN EDISTÄMINEN - PUHEISTA TEKOIHIN LIIKKUMALLA Kevätpäivän tasaus Kajaani 21.3.2011 Juha Rehula Puheenjohtaja, Kuntoliikuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeri Suomen Kuntoliikuntaliitto ry 1 Tulevaisuuden

Lisätiedot

Keminmaa kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä. Eila Metsävainio

Keminmaa kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä. Eila Metsävainio Keminmaa kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä Eila Metsävainio Sisältö Kunnan nykytila, väestörakenne Suunnitelmakausi 2010-2012 Terveyden edistämisen haasteita Keminmaan kunnan visio Ihmisten hyvinvoinnin,

Lisätiedot

Hyvinvointityö kuntien vahvuudeksi -seminaari Vuokatti

Hyvinvointityö kuntien vahvuudeksi -seminaari Vuokatti Hyvinvointityö kuntien vahvuudeksi -seminaari 28.9.2017 Vuokatti Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen maakunnan ja kunnan yhteisenä tehtävänä Saara Pikkarainen, erikoissuunnittelija, TtM Kainuun sote

Lisätiedot

Hilkka Halonen. toimitusjohtaja Meriva sr.

Hilkka Halonen. toimitusjohtaja Meriva sr. Hilkka Halonen toimitusjohtaja Meriva sr hilkka.halonen@meriva.com Hyvinvointi määritelmät Elintaso tulot, asuminen, työllisyys, koulutus ja terveys Yhteisyyssuhteet paikallis- ja perheyhteisyys, ystävyyssuhteet

Lisätiedot

Avainindikaattorit Mielenterveys Peruspalvelukeskus Aavan kunnat

Avainindikaattorit Mielenterveys Peruspalvelukeskus Aavan kunnat Avainindikaattorit Mielenterveys Peruspalvelukeskus Aavan kunnat Mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneet 0-17-vuotiaat / 1000 vastaavanikäistä Mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneet

Lisätiedot

TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015

TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015 TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Päätavoitteet Hyvinvointi- ja terveyserot

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Enontekiö 1.3.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula

Lisätiedot