POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma"

Transkriptio

1 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Outi Silén AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖPOTILAAN KOTIUTUSVAIHEEN OHJAUKSEN KEHITTÄMINEN Opasvihko kotiutuvalle potilaalle Opinnäytetyö Tammikuu 2009

2 OPINNÄYTETYÖ Syyskuu 2008 Hoitotyön koulutusohjelma Tikkarinne JOENSUU p. (013) Tekijä Outi Silén Nimeke Aivoverenkiertohäiriöpotilaan kotiutusvaiheen ohjauksen kehittäminen. Opasvihko kotiutuvalle potilaalle Toimeksiantaja Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (PKSSK), Akuutti neurologian osasto 1A ja Neurologian kuntoutusosasto 1B Tiivistelmä Aivoverenkiertohäiriöön (AVH) sairastuu vuosittain ja kuolee suomalaista. Puolelle eloon jääneistä jää toimintakykyyn tuntuva haitta. Sairaus vaikuttaa merkittävästi potilaan ja omaisten jokapäiväiseen elämään. Sekä potilaat että omaiset pitävät hoitohenkilökunnan antamaa ohjausta tärkeänä ja kokevat tarvitsevansa sitä nykyistä enemmän. Opinnäytetyön tarkoituksena oli yhtenäistää ja kehittää PKSSK:n neurologian osastojen 1A ja 1B aivoverenkiertohäiriöpotilaiden kotiutusvaiheessa saamaa ohjausta. Tehtävänä oli tuottaa osastojen käyttöön potilasohje, jota käytetään apuna kotiutusvaiheen potilasohjauksessa ja annetaan myös potilaalle mukaan kotiin. Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena opinnäytetyönä, jossa käytettiin lisäksi laadullisena tutkimusmenetelmänä argumentoivaa Delfoi-tekniikkaa. Kahden lausuntokierroksen avulla potilasohjetta arvioi 11 asiantuntijaa. Potilasohjetta päivitettiin asiantuntijoiden palautteen perusteella ja lopullinen versio tallennettiin sähköisessä muodossa osastojen intranet-sivuille. Ohjeen sisältö osoittautui lausuntokierrosten palautteiden perusteella kattavaksi, mutta osa asiantuntijoista toivoi sosiaaliturvaa, etuuksia ja apuvälineitä käsiteltävän laajemmin. Jatkotutkimusaiheet ja kehittämishaasteet nousivat osittain lausuntokierrosten palautteiden pohjalta. Jatkotutkimusaiheita ovat sosiaaliturvaetuuksien ja apuvälineiden laajempi selvittely potilasohjauksen kannalta sekä AVH-potilaan omaisen ohjauksen toteutuminen molemmilla osastoilla. Kehittämishaasteita jatkossa ovat omaisten kokemukset saamastaan ohjauksesta sekä keinot kehittää omaisten ohjausta. Kieli suomi Asiasanat aivoverenkiertohäiriöt, potilasohjaus, kotiutus Sivuja

3 THESIS December 2008 Degree Programme in Nursing Tikkarinne 9 FIN JOENSUU FINLAND Tel Author Outi Silén Title Developing the counselling of stroke patients at the discharging stage. A patient guide for patients to be discharged. Commissioned by Acute Neurology Ward 1A and Neurological Rehabilitation Ward 1B, Joint Municipal Authority for Medical and Social Services in North Karelia (PKSSK) Abstract Every year, Finns fall ill with ischemic attacks, and die of them. One half of those surviving retain a substantial disability in their functional capacity. The illness has considerable effects on the patient s and his/her close ones daily lives. Both patients and their close ones regard the counselling given by the nursing staff as important and feel they would need more of it. The purpose of the thesis was to unify and develop the counselling given to stroke patients upon their discharge from the PKSSK neurology wards 1A and 1B. The task related to this thesis was to provide the wards with a patient guide, which would be used in counselling the patients at the discharging stage and which, furthermore, can be taken home by the patients. The thesis was completed as an action-research one, with the argumentative Delphi method used as a complementary qualitative research method. By means of two rounds of assessments, the patient guide was assessed by a total of eleven experts. It was then updated on the basis of the expert feedback obtained, and the final version was saved and made available on the Intranet pages of the two wards. According to the feedback obtained from the two rounds of assessment, the coverage of the patient guide was adequate, but some of the experts wished a wider treatment of social security, benefits, and technical appliances. The topics for further research and targets of development that came up partly derive from the same feedback. The topics for further research include a more thorough account of the social security benefits and technical appliances for the purposes of patient counselling and the provision of counselling for the stroke patient s close ones at both wards. The targets of development include exploring the close ones perceptions of the counselling they have received and finding ways to develop their counselling. Language Finnish Keywords stroke, discharge, patient counselling Pages 41 Appendices 8 Pages of Appendices 22

4 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ ABSTRACT 1 JOHDANTO AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖ SAIRAUTENA Yleisimmät aivoverenkiertohäiriötyypit ja niiden oireet Aivoverenkiertohäiriöiden vaikutus potilaan ja hänen läheistensä elämään Aivoverenkiertohäiriöiden riskitekijät ja ehkäisy Aivoverenkiertohäiriöiden hoito Erikoissairaanhoidossa toteutettava hoito Hoito kotiutumisen jälkeen POTILASOHJAUS OSANA HOITOTYÖTÄ Potilasohjaus hoitotyön auttamismenetelmänä Kirjallinen materiaali potilasohjauksen tukena Aivoverenkiertohäiriöpotilaan kotiutusvaiheen ohjauksen erityispiirteet OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TEHTÄVÄ OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS Toteutustapana toiminnallinen opinnäytetyö Kehittämiskohteena kotiutusvaiheen potilasohjaus Palautteen kokoaminen Delfoi-tekniikalla Potilasohjeen lausuntokierrokset Delfoi-tekniikkaa soveltaen POHDINTA Opinnäytetyön eettisyys Opinnäytetyön luotettavuus Tulosten arviointi ja jatkokehitysehdotukset...34 LÄHTEET...37 LIITTEET Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Toimeksiantosopimus Tutkimuslupa Asiantuntijapaneelin jäsenet Ensimmäisen lausuntokierroksen saatekirje Ensimmäisen lausuntokierroksen kysymykset Toisen lausuntokierroksen saatekirje Toisen lausuntokierroksen kysymykset Potilasohje kotiutuvalle aivoverenkiertohäiriö-potilaalle

5 5 1 JOHDANTO Aivoverenkiertohäiriöt (AVH) ovat länsimaissa kolmanneksi yleisin kuolinsyy heti sepelvaltimotaudin ja syöpäsairauksien jälkeen. Aivoverenkiertohäiriöllä tarkoitetaan aivovaltimon tukkeutumista tai repeämistä ja sen aiheuttamaa vauriota aivokudoksessa. Suomessa aivoverenkiertohäiriöön sairastuu vuosittain noin ja kuolee noin henkilöä. Sairaudesta hengissä selvinneistä arviolta puolelle jää tuntuva, jokapäiväistä elämää rajoittava haitta. Vain joka kymmenes sairastunut toipuu oireettomaksi. (Kaste, Hernesniemi, Kotila, Lepäntalo, Lindsberg, Palomäki, Roine & Sivenius 2006, , 327.) Sairaus on kallein valtimotautimme, ja sen vuotuiset suorat kustannukset vuonna 1999 olivat lähes puoli miljardia euroa, mikä oli yli 6 % sairauden- ja terveydenhuollon kokonaiskustannuksista (Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2006a). Kyseessä on kolmanneksi kallein kansansairautemme mielenterveydenhäiriöiden ja dementian jälkeen (Roine & Palomäki 2004, 227). Sairaudesta aiheutuu mittavia inhimillisiä kärsimyksiä niin sairastuneelle itselleen kuin hänen läheisilleenkin. Roineen ja Palomäen (2004, ) mukaan potilaille jää tyypillisesti useita erilaisia, toimintakykyä rajoittavia häiriöitä, yleisimmin liikkumiskyvyn ja motoriikan, puheen, näön, muistitoimintojen ja kognitiivisten taitojen alueella. Lisäksi noin puolet sairastuneista kärsii eriasteisesta masennuksesta. Noin kolmannes sairastuneista on työikäisiä, ja heistä vain noin kolmasosa palaa työelämään (Kaste ym. 2006, 273, 329). Sairauden seurauksena voi olla työkyvyn joko täydellinen tai osittainen menettäminen (Roine & Palomäki 2004, ). Kaikista sairastuneista kaksi kolmasosaa kuntoutuu siten, että selviytyy kotona omatoimisesti tai omaisen tai kotiavun turvin (Kaste ym. 2006, 272; Roine & Palomäki 2004, 227). Potilasohjaus on osa sairaanhoitajan toteuttamaa hoitotyötä (Kyngäs, Kääriäinen, Poskiparta, Johansson, Hirvonen & Renfors 2007, 26), ja Kääriäinen ja Kyngäs (2006) toteavat, että sillä on onnistuessaan vaikutusta sekä potilaan että tämän omaisen terveyteen. Laadukas ohjaus muun muassa parantaa poti-

6 6 laan toimintakykyä ja kotona selviytymistä sekä hoitoon sitoutumista (Kyngäs ym. 2007, 145). Omainen on potilaalle usein merkittävä voimavara ja tukija. Hoitohenkilökunnalle omainen on tärkeä tiedonlähde ja keskeinen henkilö jatkohoidon onnistumisen kannalta. (Iso-Kivijärvi, Keskitalo, Kukkola, Ojala, Olsbo, Pohjola & Väänänen 2006, 15; Anttila, Kukkola, Mattlar, Moilanen, Risteli-Ahola, Haapsaari, Koivikko & Verronen 2006, 53.) Näin ollen omaisen osallistuminen potilaan ohjaamiseen on hoidon onnistumisen kannalta tärkeää (Anttila ym. 2006, 53). Kotiutusvaiheessa ohjauksen merkitys korostuu myös siksi, että sekä kotiutuvalla AVH-potilaalla että omaisella saattaa olla osin epärealistinen käsitys, että elämä jatkuu kotiin palaamisen jälkeen kuten ennenkin ennen sairastumista (Banks & Pearson 2004, 422). Opinnäytetyö tehtiin Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän (PKSSK) Neurologian akuuttiosaston 1A ja Neurologian kuntoutusosaston 1B toimeksiannosta. Opinnäytetyön tarkoituksena oli yhtenäistää ja kehittää PKSSK:n neurologian osastojen 1A ja 1B aivoverenkiertohäiriöpotilaiden kotiutusvaiheessa saamaa ohjausta. Tehtävänä oli tuottaa osastojen käyttöön potilasohje, jota käytetään apuna kotiutusvaiheen potilasohjauksessa ja annetaan myös potilaalle mukaan kotiin. Toteutetun potilasohjeen sisältö on lyhyt, tiivis tietopaketti, jossa on lyhyesti kuvattu aivoverenkiertohäiriö sairautena ja sen vaikutukset toimintakykyyn, sairauden ehkäisy ja toiminta sairauden mahdollisesti uusiutuessa. Lisäksi ohjeeseen on koottu kuntoutumisen ja kotona selviytymisen kannalta hyödyllisiä neuvoja ja yhteystietoja sekä tietoja sosiaaliturvasta, vertaistuesta ja sairauteen liittyvistä Internet-sivustoista. Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena opinnäytetyönä. Lisäksi käytettiin laadullisena tutkimusmenetelmänä argumentoivaa Delfoi-tekniikkaa, jonka mukaisesti potilasohjetta arvioi hoitohenkilökunnasta, potilaista ja omaisista muodostettu asiantuntijaraati.

7 7 2 AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖ SAIRAUTENA 2.1 Yleisimmät aivoverenkiertohäiriötyypit ja niiden oireet Aivoverenkiertohäiriöt voidaan syntymekanisminsa perusteella jakaa kahteen päätyyppiin: iskeemisiin aivoverenkiertohäiriöihin ja aivovaltimovuotoihin. Ensin mainitussa tyypissä verenkierto aivokudokseen estyy, jolloin kudos kärsii hapenpuutteesta. Tila voi olla ohimenevä, jolloin sitä kutsutaan TIA-kohtaukseksi tai se voi olla pysyvä, jolloin puhutaan aivoinfarktista. TIA tulee englanninkielisestä nimestä Transcient Ischemic Attac (ohimenevä iskeeminen kohtaus). Jälkimmäisessä tyypissä jokin aivovaltimoista repeää ja verta vuotaa joko aivokudokseen, jolloin puhutaan aivoverenvuodosta tai veri vuotaa lukinkalvonalaiseen tilaan, jolloin kyseessä on lukinkalvonalainen verenvuoto eli subaraknoidaalivuoto eli SAV. Aivoverenvuodosta käytetään myös lyhennettä ICH, joka tulee sen englanninkielisestä nimestä Intracerebral Hemorrhage (aivojen sisäinen verenvuoto). (Kaste ym. 2006, 272; Uusitalo, Laine & Puumalainen 2002, 27 28; Lindsberg 1999, 31.) Aivohalvauksella tarkoitetaan aivoinfarktia, subaraknoidaalivuotoa tai aivoverenvuotoa (Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2006a). Sairastuneista suurin osa eli noin neljä viidestä kärsii iskeemisestä aivoverenkierron häiriöstä ja noin joka viides aivoverenvuodosta. Sairastuneiden kuolleisuus on suuri: ensimmäisen kuukauden aikana SAV-potilaista kuolee noin puolet, ICH-potilaista vajaa kolmannes ja infarktipotilaista noin viidennes. Vuoden kuluttua elossa on vajaa kaksi kolmannesta sairastuneista. Toisaalta joka kymmenes sairastunut toipuu täysin oireettomaksi. (Kaste ym. 2006, , 327.) Eloonjääneillä on sairauden seurauksena usein toispuoleinen lihasten heikkous eli hemipareesi tai toispuoleinen halvaus eli hemiplegia. Oireiden kirjo on kuitenkin erittäin laaja ja oireet vaihtelevat yksilöllisesti vauriotyypin ja -kohdan sekä vaurion laajuuden mukaan vähäisistä vakaviin ja ohimenevistä pysyviin. Oireet voivat myös olla vaihtelevia tai eteneviä. (Kaste ym. 2006, , ; Muuronen 1999b, 49 52; Uusitalo ym. 2002, )

8 8 Aivojen etuosan eli karotisalueen iskeemisten vaurioiden seurauksena voi esimerkiksi ilmetä toisen silmän osittainen tai täydellinen näön menetys, vauriokohdalle vastakkaisen puolen halvausoireita ja tuntopuutoksia, pään ja katseen kääntyminen vauriokohdan puolelle, afasia eli puheen tuoton tai ymmärtämisen vaikeus, apraksia eli tahdonalaisten liikkeiden suorittamisvaikeus tai neglect-oireyhtymä eli vauriolle vastakkaisen kehon puolen huomiotta jättäminen. Myös psyykkisen tilan muutokset kuten puhumattomuus, euforia eli sairaalloinen hyvänolontunne tai apaattisuus ovat mahdollisia. (Kaste ym. 2006, ; Uusitalo ym. 2002, ) Mikäli iskeeminen vaurio sijaitsee aivojen takaosassa eli vertebrobasillaarialueella, oireina voivat olla esimerkiksi huimaus, pahoinvointi ja dysfagia eli nielemisvaikeus. Myös erilaiset silmiin ja näkökykyyn liittyvät oireet kuten silmän liikehäiriöt, silmävärve tai Hornerin oireyhtymä ovat mahdollisia. Hornerin oireyhtymässä silmä on vetäytynyt sisäänpäin ja silmäluomi roikkuu. Liikkumista voivat rajoittaa liikkeiden koordinaatiovaikeudet, tunto- ja liikehäiriöt, mahdollisesti jopa neliraajahalvaus. Tajunnan taso voi vaihdella ja edetä tajuttomuuteen tai locked-in-tilaksi, jossa tietoisuus säilyy, mutta puhe ja raajojen liikkeet puuttuvat. (Kaste ym. 2006, 299; Uusitalo ym. 2002, ) Aivovaltimovuodoista aivoverenvuodon oireet kehittyvät usein minuuteissa ja tyypillisiä oireita ovat napsahtava tai risahtava ääni ja valumisen tunne päässä, päänsärky, oksentelu, tajuttomuus, raajojen halvausoireet, häiriöt hengityksen säätelyssä tai muutokset mustuaisen koossa (Kaste ym. 2006, 317; Kaste 2007, 554). Päänsärky on yleensä voimakasta (Kaste 2007, 554) ja potilaalla on usein myös kuumetta (Kaste ym. 2006, 317). Subaraknoidaalivuodon oireita ovat äkillisesti alkanut ja erittäin kova päänsärky, pahoinvointi, oksentelu, tajunnan heikkeneminen ja niskajäykkyys. Potilaalla voi esiintyä myös kouristelua. (Roine & Kaste 2008a.) AVH-potilaalla eri syistä johtuvia neurologisia oireita ovat muun muassa aiemmin mainitut halvausoireet, tuntohäiriöt, lihasjänteyden häiriöt, kehon hahmotusja koordinaatiohäiriöt, tasapainohäiriöt, näköhäiriöt sekä erilaiset kielelliset häiriöt kuten afasia, dysleksia eli lukemisen häiriö tai jargonia eli sanavääristymiä

9 9 täynnä oleva käsittämätön, mutta sujuvasti etenevä puhe. Neurologisia oireita ovat lisäksi muun muassa psyykkisen suorituskyvyn muutokset kuten masennus, hitaus, muistivaikeudet, aloitekyvyn häiriöt, keskittymiskyvyn häiriöt, pakkoitku tai pakkonauru sekä vireystilan vaihtelu. Neurologisina oireina voi esiintyä myös epileptisiä kohtauksia, päänsärkyä, pahoinvointia, oksentelua, tajunnan tason muutoksia, erilaisia häiriöitä suun ja nielun alueen toiminnassa sekä kaikkien raajojen jäykistelyä. Havainto- ja toimintakykyyn liittyviä neurologisia häiriöitä voi myös olla hyvin monia erilaisia kuten jo edellä mainittu neglectoireisto, pusher-oireisto eli toimivamman kehon puolen yliaktivoituminen, ylipäätään vaikeus hahmottaa sekä omaa kehoa että ympäristöä, ongelmanratkaisuun liittyvät häiriöt, uuden oppimisen vaikeus sekä perseveraatio eli juuttuminen. (Uusitalo ym. 2002, ) 2.2 Aivoverenkiertohäiriöiden vaikutus potilaan ja hänen läheistensä elämään Sairaus tulee usein yllätyksenä niin sairastuneelle itselleen kuin hänen läheisilleenkin ja vaikuttaa monin tavoin molempien osapuolten elämään (Banks & Pearson 2004, 413, 420; Prytz 1999, 271). Kaste ym. (2006, 271, ) toteavat aivoverenkiertohäiriöiden aiheuttavan enemmän laatupainotteisten elinvuosien menetystä kuin mikään muu sairaus. He painottavat aktiivisen kuntoutuksen aloittamisen tärkeyttä heti sairastumisen jälkeisenä päivänä. Erilaisten kuntouttavien toimien jälkeen noin 70 % sairastuneista pystyy asumaan kotonaan (Kaste ym. 2006, 271; Roine & Palomäki 2004, 227). Aivoverenkiertohäiriöiden seuraukset voivat kohdistua potilaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn. Tyypillisiä seurauksia ovat häiriöt liikkumisen, puheen, näön, havaitsemisen, muistitoimintojen, oppimisen ja ongelmanratkaisun, vireystason ja mielialan alueella (Uusitalo ym. 2002, 36 38). Sairastunut saattaa oireistaan huolimatta odottaa, että kotiin päästyä elämä jatkuu kuten ennenkin (Banks & Pearson 2004, 422). Kaste ym. (2006, ) korostavat tehokkaan ja oikein kohdennetun kuntoutuksen sekä potilaan henkisen selviytymisen merkitystä ja omaisten osallistumisen tärkeyttä. He painotta-

10 10 vat myös sopeutumisvalmennuskurssien hyötyä ja korostavat potilasjärjestöjen merkitystä mahdollisen eristäytymisen ehkäisyssä. On todettu (Kaste ym. 2006, 271), että sairaudesta toipuvista vain noin viidennes kykenee palaamaan työelämään. Toimintakyvyn häiriöt voivat vaikeuttaa itsenäistä selviytymistä päivittäisistä toiminnoista kuten pukeutumisesta, peseytymisestä ja ruokailusta. Ne vaikuttavat usein myös seksuaalisuuteen ja sitä kautta minäkuvaan, itsetuntoon sekä mahdolliseen parisuhteeseen (Liippola, Koskimäki, Roine & Valasti 2004, 3 6, 16 21; Ketola 1999, ) Seksuaalisuus on osa identiteettiämme. AVH saattaa vaikuttaa monin tavoin myös sairastuneen mahdollisuuksiin ilmaista seksuaalisuuttaan: tarvetta ja kykyä antaa ja saada läheisyyttä, hellyyttä ja rakkautta. Toispuolihalvaus, spastisuus tai neglect-oireyhtymä saattavat vaikeuttaa liikkumista ja sopivan asennon löytämistä. Häiriöt tuntoaistissa voivat aiheuttaa kipua mielihyvän sijaan. Potilaalla saattaa olla vaikeuksia tuottaa puhetta tai ymmärtää kumppaninsa puhetta tai tulkita tämän ilmeitä oikein. Virtsaamisen liittyvät häiriöt, puutteellinen pidätyskyky tai tihentynyt virtsaamisen tarve saattavat aiheuttaa hämmennystä ja häpeän tunnetta. Miehillä AVH saattaa aiheuttaa tai lisätä erektiohäiriöitä. (Liippola ym. 2004, 5, 8, ) Sairastuminen ja sen vaikutukset seksuaalisuuteen saattavat edelleen vaikuttaa myös parisuhteeseen. Seksuaalinen yhteys puolisoon saattaa muuttua, jos sairastunut puoliso ei kykene sukupuolisuhteeseen tai toisaalta terve puoliso voi itse vältellä rakastelua pelätessään satuttavansa kumppaniaan. Sairaus voi toisaalta myös lähentää puolisoita. On myös tärkeää ymmärtää, että sekä sairastunut että tämän puoliso tarvitsevat tukea kuntoutumisen aikana. (Banks & Pearson 2004, ; Liippola ym. 2004, 11, 15.) Usein on helpointa havaita muutokset potilaan liikkumiskyvyssä tai käyttäytymisessä sekä ulkoisesti selvästi ilmenevät muutokset. Tämä saattaa vaikuttaa hallitsevasti kuntoutuksen sisältöön. Pahimmillaan tämä voi aiheuttaa jopa sen, että henkilö, jolla on merkittäviäkin häiriöitä havainto- ja toimintakyvyn tai psyykkisen suorituskyvyn alueella, kotiutetaan ilman näiden osa-alueiden

11 11 asianmukaista kuntoutusta tai ohjausta. (Forsbom, Kärki, Leppänen & Sairanen 2001, ) Aivoinfarktin Käypä hoito -suosituksen (Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2006a) mukaan aivoverenkiertohäiriön jälkeinen masennus saattaa jäädä toteamatta ja näin ollen myös hoitamatta. Kauhanen (1999, 29, 51) on todennut tutkimuksessaan, että yli puolet ensi kertaa sairastuneista kärsi masennuksesta. Näyttäisi kuitenkin siltä, että ainakin osa mielialahäiriöistä kyetään tunnistamaan ja hoidetaan vähintään lääkkeellisesti: Stakesin (Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus), yliopistosairaanhoitopiirien ja Kansaneläkelaitoksen yhteistyössä toteuttaman PERFECT-Stroke-hankkeen (Meretoja, Roine, Erilä, Hillbom, Kaste, Linna, Liski, Juntunen, Marttila, Rissanen, Sivenius & Häkkinen 2007, 3, 26) mukaan aivoverenkiertohäiriöön sairastuneiden keskuudessa on havaittavissa noin 10 prosentin nousu mielialalääkkeiden käytössä aiempaan käyttöön verrattuna. Purola (2000, 33, 118) on tutkimuksessaan haastatellut sekä AVH-potilaita että heidän omaisiaan ja todennut, että omaisten selviytymiskokemukset vaihtelevat eli osa kokee selviytyvänsä tilanteesta, kun taas osa kokee selviytymiskykynsä huonoksi. Purolan mukaan omaiset kokevat oman vastuunsa ajoittain suureksi ja lisäksi he kokevat, että eivät aina saa tarvittavaa tukea terveydenhuollon ammattilaisilta. Toimintakykyä korjataan erilaisilla ja toipumisen eri vaiheissa toteutettavilla kuntoutusmuodoilla, joita ovat kuntouttava hoitotyö osastoilla, fysioterapia, toimintaterapia, puheterapia, neuropsykologinen kuntoutus, sosiaalinen kuntoutus sekä ammatillinen kuntoutus. Sosiaalinen kuntoutus kattaa laajan valikoiman tietoa ja tapahtumia sekä potilaalle että omaiselle. Näitä ovat sopeutumisvalmennuskurssit sekä tiedottaminen lainsäädännöstä ja etuuksista, joita ovat esimerkiksi sairausloma, invalidivähennys, työikäisen vammaistuki, eläkkeensaajan hoitotuki, Kansaneläkelaitoksen (Kela) ja muiden organisaatioiden järjestämä kuntoutus, omaishoito ja kotipalvelu. Eri kuntoutusmuodot toteutetaan tilanteen mukaan joko avo- tai laitoskuntoutuksena. Kuntoutukseen liittyvät kiinteästi myös mahdollisesti tarvittavat apuvälineet sekä niiden käytön ohjaus ja asunnon

12 12 mahdolliset muutostyöt. (Uusitalo 2007b, ; Tanninen & Koivula 2005, ). 2.3 Aivoverenkiertohäiriöiden riskitekijät ja ehkäisy Aivoverenkiertohäiriöiden syntyyn vaikuttavia riskitekijöitä ovat kohonnut verenpaine, sydän- ja verisuonisairaudet, aiemmat aivoverenkiertohäiriöt, dyslipidemiat eli veren rasva-aineiden epänormaalit määräsuhteet, diabetes, elintapoihin liittyvät riskitekijät sekä ikä ja perinnölliset tekijät. Elintapoihin liittyviä tekijöitä ovat tupakointi, ylipaino, liikunnan vähäinen määrä sekä runsas alkoholin käyttö. (Kaste ym. 2006, ; Uusitalo ym. 2002, 32 33; Hervonen & Nienstedt 2000, 64, 177.) Yksittäisten riskitekijöiden kasautuminen nostaa sairastumisriskiä entisestään (Uusitalo ym. 2002, 33; Muuronen 1999a, 59). Verenpaine on merkittävin sekä aivoinfarktin että aivoverenvuodon yksittäinen riskitekijä. Sydän- ja verisuonisairaudet lisäävät erityisesti sydänperäisten aivoinfarktien riskiä, jolloin verihyytymä saa alkunsa sydämestä ja kulkeutuu verenkierron mukana aivoverenkiertoon. Dyslipidemiat ahtauttavat verisuonia myös aivoissa ja nostavat siten iskeemisten aivoverenkiertohäiriöiden riskiä. Myös diabeteksen on todettu nostavan sairastumisriskiä. (Kaste ym. 2006, ; Uusitalo ym. 2002, ) Lisäksi Muurosen (1999a, 58) mukaan syntyvä vaurio on laajempi ja vakavampi, jos verensokeri on korkea. Tupakointi on merkittävin elintapatekijä, ja sen on todettu nostavan sairastumisriskin 3 5-kertaiseksi (Uusitalo ym. 2002, 32). Tupakointi muun muassa nostaa verenpainetta sekä lisää veren hyytymistaipumusta (Muuronen 1999a, 57). Alkoholin käytössä suurkulutus on todettu riskiksi (Kaste ym. 2006, 284; Uusitalo ym. 2002, 32), mutta myös absolutisteilla on todettu jonkin verran kohonnut riski ja pienimmäksi riski on todettu alkoholin kohtuukäyttäjillä (Kaste ym. 2006, 284). Suurimpaan osaan riskitekijöistä voidaan vaikuttaa ja siten ehkäistä tulevia aivoverenkiertohäiriöitä. Tärkeimmät tekijät, joihin on mahdollista vaikuttaa, ovat verenpaine, sydän- ja verisuonisairaudet, dyslipidemiat, tupakointi, diabetes, ylipaino, vähäinen liikunta sekä runsas alkoholin käyttö. Ennaltaehkäisyllä voi-

13 13 daan vaikuttaa sekä ensimmäisen aivotapahtuman esiintymiseen että pienentää riskiä tapahtuman uusiutumiseen. (Kaste ym. 2006, 284; Muuronen 1999a, 60.) Tärkeimmän riskitekijän eli kohonneen verenpaineen keskeisimmät hoitomuodot ovat elämäntapamuutokset, säännöllinen verenpaineen seuranta sekä tarvittaessa lääkehoito. Elämäntapamuutoksista tärkeimmät ovat suolan ja kovien rasvojen käytön vähentäminen, kasvisten, marjojen ja hedelmien käytön lisääminen, laihduttaminen, liikunnan lisääminen, tupakoinnin lopettaminen, alkoholin liikakäytön vähentäminen sekä stressin välttäminen. (Vanhanen, Koivisto, Olkinuora, Alapappila & Penttilä 2002, 7 12.) Myös sydän- ja verisuonisairauksien, dyslipidemioiden sekä diabeteksen hoidossa keskeisiä ovat sekä edellä mainitut elämäntapamuutokset että tarvittaessa lääkehoito (Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2006a; Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2007). Tupakoinnin lopettamiseen on tarjolla sekä lääkkeellisiä että ei-lääkkeellisiä menetelmiä oman päätöksen tueksi. Riski sairastua aivoinfarktiin vähenee siten, että se on 5 15 vuoden tupakoimattomuuden jälkeen sama kuin tupakoimattomalla. (Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2006b.) Ylipainon on todettu olevan sekä itsenäinen aivoverenkiertosairauksien riskitekijä että yhteydessä kohonneeseen verenpaineeseen, verensokeriin ja rasvaarvoihin, joten painon pudotus alentaa sairastumisriskiä useamman mekanismin kautta. Vastaavasti myös liikunnan puutteen on todettu olevan sekä itsenäinen riskitekijä että yhteydessä muihin riskitekijöihin kuten ylipainoon, verenpaineeseen, rasva- ja sokeriarvoihin, joten myös liikunnan lisäämisellä on edullinen vaikutus kokonaisriskin alenemiseen monin tavoin. (Kaste ym. 2006, ) Aivoverenkiertohäiriöiden kirurgisesti hoidettavia riskitekijöitä ovat muun muassa aneurysma eli valtimopullistuma sekä kaulavaltimoahtauma. Aneurysma on erityisesti subaraknoidaalivuodon (SAV) riskitekijä. Vuotamaton aneurysma voidaan leikata SAV:n ehkäisevänä hoitona. Tarvittaessa myös lähisukulaiset voidaan seuloa, erityisesti mikäli suvussa on esiintynyt SAV:tä. Kaulavaltimoahtauman leikkauksessa, endarterektomiassa, valtimosta poistetaan sen suonta ahtauttava sisäkalvo. (Kaste ym. 2006, 287, 292, 295.)

14 14 Aivoinfarktien uusiutumisen ehkäisyssä on saavutettu hyviä tuloksia käyttämällä lääkkeenä asetyylisalisyylihappoa. Tutkimustulokset tukevat sen vaikuttavuutta myös ensimmäisen aivoinfarktin ehkäisyssä. Vaikuttavia ehkäisymenetelmiä ovat myös elintapamuutokset ja tarvittaessa myös verisuonikirurgia. (Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2006a; Kaste ym. 2006, 287.) 2.4 Aivoverenkiertohäiriöiden hoito Erikoissairaanhoidossa toteutettava hoito Aivoverenkiertohäiriö on lääketieteellinen hätätilanne (Uusitalo ym. 2002, 29), joka edellyttää aina mahdollisimman nopeaa yhteydenottoa hätäkeskukseen eli puhelinsoittoa numeroon 112 ja ambulanssikuljetusta akuuttisairaalan päivystyspoliklinikalle (Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2006a). Ennen sairaalaan pääsyä annetaan ensihoito, jonka tehtävänä on varmistaa potilaan vitaalielintoiminnot eli hengitys ja sydämen toiminta (Kaste ym. 2006, 307) sekä varmistaa, että kyseessä on aivoverenkiertohäiriö, antaa oireenmukainen hoito ja huolehtia potilaan kuljetuksesta sairaalaan. Oireenmukainen hoito sisältää potilaan asettamisen vuodelepoon, nestehoidon aloittamisen sekä sen varmistamisen, ettei potilas aspiroi eli vedä nestettä tai kiinteää ainetta hengitysteihin. (Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2006a.) Päivystyspoliklinikalla varmennetaan diagnoosi, turvataan potilaan vitaalielintoiminnot sekä aloitetaan syyn mukainen hoito. Aivoinfarktin ja aivoverenvuodon hoidot eroavat toisistaan, joten päivystyspoliklinikalla varataan kiireellinen aivojen TT- eli tietokonetomografiakuvaus, jota käytetään apuna diagnoosin varmentamisessa. (Uusitalo ym. 2002, 30.) TT-kuvauksessa selviää, onko kyseessä aivoinfarkti vai aivoverenvuoto sekä vaurion sijainti aivoissa (Kaste ym. 2006, 308). Mikäli kyseessä on aivoinfarkti ja oireiden alkamisesta on kulunut korkeintaan kolme tuntia, harkitaan niin sanotun liuotushoidon aloittamista. Kallonpohjavaltimon tukoksessa aikarajana on 12 tuntia tai jopa 48 tuntia. (Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2006a.) Hoidossa yleisesti käytettävä lääkeaine, alteplaasi, avaa tukkeutuneita verisuonia liuottamalla niissä olevia verihyytymiä

15 15 (Lääkelaitos 2006). Hoito on tehokas, mutta ei sovellu kaikille aivoinfarktipotilaille. Liuotushoidon merkittävimpiä vasta-aiheita ovat lisääntynyt vuotoalttius, hallitsematon, korkea verenpaine, alle kaksi viikkoa sitten suoritettu suuri kirurginen toimenpide sekä aiempi aivovaltimovuoto (aivoverenvuoto tai SAV). (Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2006a.) Aivoverenkiertohäiriöiden akuuttihoidolla tarkoitetaan muutaman ensimmäisen sairauspäivän aikana annettavaa hoitoa (Uusitalo ym. 2002, 30). Tehokkainta hoito on aivoverenkiertohäiriöiden hoitoon erikoistuneissa niin sanotuissa AVHyksiköissä (Kaste ym. 2006, 310), joita Suomessa oli vuonna 2003 viidessä yliopistosairaalassa sekä kahdeksassa keskussairaalassa, joista yhtenä Pohjois- Karjalan keskussairaala (Meretoja ym. 2007, 11). Aivoinfarktin akuutin vaiheen keskeistä hoitoa ovat peruselintoimintojen turvaaminen ja neurologisten puutosoireiden kuten halvausoireiden, tuntopuutosten tai näköpuutosten tunnistaminen. Lisäksi toteutetaan mahdollinen liuotushoito, hoidetaan infarktin aiheuttama turvotus ja kallonsisäinen paine, ehkäistään sairauden uusiminen sekä komplikaatiot kuten hengitysvajaus, kuume, kohonnut verensokeri tai keuhkoveritulppa. (Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2006a.) Hoidon akuutissa vaiheessa aloitetaan myös varhainen kuntoutus (Kaste ym. 2006, 310) ja selvitetään hyytymisenestohoidon eli antikoagulaatiohoidon tarve ja mahdollisuus (Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2006a). Ohimenevä iskeeminen aivoverenkiertohäiriö (TIA) menee nimensä mukaisesti yleensä suhteellisen nopeasti ohi, jopa tunnissa, ja kaikki kohtauksen sairastaneet eivät hakeudukaan hoitoon (Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2006a). TIA on kuitenkin merkki kohonneesta riskistä sairastua myöhemmin aivoinfarktiin: yli kolmannes TIA-kohtauksen saaneista sairastuu aivoinfarktiin viiden vuoden kuluessa ja näistä noin 5 % kahden vuorokauden kuluttua TIA:sta (Kaste ym. 2006, 282). Myös TIA-kohtauksen saanut on päivystyspotilas ja hänen hoidossaan on tärkeää selvittää oireet, mahdolliset aiemmat TIA-kohtaukset sekä aloittaa antitromboottinen eli tukoksia ehkäisevä lääkehoito heti diagnoosin varmistuttua (Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2006a). Mikäli tukoksen epäillään lähteneen liikkeelle ahtautuneista kaulavaltimoista, hoitokeinona voi

16 16 tulla kyseeseen myös leikkaus, jossa ahtaumakohta poistetaan (Kaste 2007, 552). Aivoverenvuodon (ICH) akuutin vaiheen hoito on muuten samanlaista kuin aivoinfarktin hoito, mutta siinä käytetään tarvittaessa kirurgista hoitoa (Kaste ym. 2006, ) ja lisäksi liuotushoito ei tule kyseeseen (Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2006a). Potilaat ovat yleensä huonompikuntoisia ja vakavammin sairaita kuin aivoinfarktipotilaat. Tämän vuoksi liikunnallinen kuntoutus saattaa edetä hitaammin. Aivoverenvuotoon ei vielä ole saatavilla tehokasta vuotoa rajoittavaa lääkettä, mutta lääkehoitoa tutkitaan ja mahdollisesti tulossa on ensimmäinen lääke. (Kaste ym. 2006, ) Myös toinen valtimovuototyyppi, lukinkalvonalainen vuoto (SAV), edellyttää aina sairaalahoitoa (Roine & Kaste 2008b). Hoitomuotoina ovat päivystysleikkaus vuotavan aneurysman eli valtimonpullistuman sulkemiseksi, vuodon sulkeminen endovaskulaarisesti suonensisäisellä platinakierukalla (Kaste ym. 2006, ) tai, elleivät nämä tule kyseeseen, potilasta hoidetaan vuodeosastolla kolme viikkoa vuodelevossa (Kaste 2007, 555). Mahdollisuuksien mukaan myös SAV-potilaat hoidetaan AVH-yksikössä, mutta mikäli tämä ei ole mahdollista, potilaalle järjestetään yhden hengen huone ja tarvittaessa omahoitaja. Hoidossa on keskeistä vuodelepo, kaikenlaisen ponnistelun välttäminen, oireenmukainen, muun muassa kivun ja pahoinvoinnin hoito sekä hengityksen, verenpaineen ja nestetasapainon seuranta ja hoito. (Kaste ym. 2006, ) Hoito kotiutumisen jälkeen Aivoverenkiertohäiriöiden oireet ja niiden aiheuttamat toimintakyvyn häiriöt eroavat toisistaan sen mukaan, onko kyseessä aivoinfarkti, TIA-kohtaus, aivoverenvuoto (ICH) vai lukinkalvonalainen vuoto (SAV). Eroihin vaikuttavat myös tukoksen tai vuotokohdan sijainti ja niiden aiheuttaman vaurion laajuus aivokudoksessa. Hoidoissa on sekä eroavaisuuksia että yhteisiä piirteitä. (Kaste 2007, ; Kaste ym. 2006, , ; Muuronen 1999b, 49 52; Uusitalo ym. 2002, )

17 17 Aivoverenkiertohäiriöpotilaan hoidon keskeinen tavoite on toimintakyvyn ja omatoimisuuden mahdollisimman hyvä palautuminen (Uusitalo ym. 2002, 31; Roine ym. 2004, 228; Virta-Helenius, Mäenpää & Eriksson 2004, 14). Toisena keskeisenä tavoitteena on sairauden uusiutumisen ehkäiseminen (Uusitalo ym. 2002, 31; Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2006a). Nämä molemmat, sekä toimintakyvyn palauttaminen että sairauden ehkäisy, aloitetaan jo akuuttivaiheessa sairaalassa ja niitä molempia jatketaan myös kotiutumisen jälkeen (Kaste ym. 2006, ; Uusitalo 2007b, ; Uusitalo ym. 2002, 30-32). Sekä aivoinfarktin että aivoverenvuodon akuuttivaiheen jälkeinen hoito on hyvin samanlaista (Kaste 2007, 554). Molempien kotihoidossa on keskeistä kuntouttava toiminta, lääkehoito, seurantakäynnit lääkärillä, laboratoriokokeet ja vastaavat elämäntapamuutokset kuin sairauden ehkäisyssä. (Kaste ym. 2006, 322, 324; Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2006a; Uusitalo ym. 2002, ). Aivoverenkiertohäiriöiden tärkein riskitekijä on kohonnut verenpaine (Kaste ym. 2006, ). Japanilaisessa tutkimuksessa on todettu 60 asteen löylyjen laskeneen koehenkilöiden verenpainetta (Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2002). Fogelholm (2008) puolestaan toteaa olevan selkeää tutkimusnäyttöä siitä, että kohtuullisesti kuormittava liikunta alentaa kohonnutta verenpainetta. Liikunta on myös merkittävä keino pitää yllä sekä fyysistä että henkistä toimintakykyä. Fogelholm suosittaa päivittäisen liikunnan kestoksi vähintään puolta tuntia esimerkiksi reipasta kävelyä. Kuntouttavaa toimintaa ovat kotiharjoittelu (Sairanen 1999, 153) sekä varsinainen kuntoutus (Uusitalo ym. 2002, 31). Fysioterapeutti laatii kullekin potilaalle yksilöllisen harjoitusohjelman (Sairanen 1999, 153). Kuntouttavalla toiminnalla harjoitetaan kuntoutujaa selviytymään päivittäisistä toiminnoista. Harjoittelu aloitetaan sairaalassa ja se jatkuu kotona kotiharjoitteluna. Kuntouttavan toiminnan yhteydessä potilasta opastetaan myös mahdollisesti tarvittavien apuvälineiden käyttöön. Myös omaisia opastetaan ohjaamaan potilasta. (Uusitalo 2007a, 574.) Tyypillisiä apuvälineitä ovat liikkumisen tai viestimisen apuvälineet, nostolaitteet sekä hälytyslaitteet (Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palve-

18 18 luista ja tukitoimista 1987). Liikkumisen apuvälineitä ovat esimerkiksi pyörätuoli, rollaattori ja kyynärsauvat, viestimisen apuvälineitä esimerkiksi TV-ruudun suurennin ja kuulokoje (Honkalampi-säätiö 2008). Näkemisen apuvälineitä ovat myös esimerkiksi suurennuslasi, isonäppäinpuhelin ja kello, jossa on tavallista suurempi näyttö ja suuret ja selkeät numerot (Nordqvist 2003, , 103). Kommunikoinnissa voidaan apuvälineinä käyttää esimerkiksi kommunikointitauluja, joissa on kuvia, sanoja, kirjaimia ja numeroita. Myös tietotekniikka, esimerkiksi tavallinen sähköposti mahdollistaa puherajoitteisen henkilön kommunikoinnin ympäristön kanssa. (Roisko & Ohtonen 2003, , 123.) Varsinaisen kuntoutuksen tavoitteena on parantaa sairastuneen toimintakykyä ja auttaa potilasta ja omaista sopeutumaan uuteen elämäntilanteeseen (Kaste ym. 2006, 327). Kuntoutus on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä toimintaa (Järvikoski & Härkäpää 2004, 13), jota toteutetaan terveyskeskuksessa, kuntoutuspoliklinikalla tai kuntoutuslaitoksessa (Uusitalo ym. 2002, 31). TIA-kohtaukseen voi liittyä samanlaisia oireita ja toimintakyvyn häiriöitä kuin aivoinfarktissa, mutta nämä häviävät viimeistään vuorokauden kuluessa. TIApotilaiden keskeistä kotihoitoa ovat lääkehoito, mahdollisen verenpainetaudin, diabeteksen tai dyslipidemian hyvä hoito ja tupakoinnin lopettaminen. (Kaste 2007, ). Hoidossa on hyvä muistaa myös se, että TIA on aina merkki kohonneesta riskistä sairastua aivoinfarktiin (Kaste ym. 2006, 282). SAV-potilaiden hoidossa on keskeistä uusintavuotojen ehkäisy ja keinoina ovat liiallisen rasituksen välttäminen, verenpaineen hallinta ja elämäntapamuutoksina tupakoinnin lopettaminen sekä runsaan alkoholin käytön välttäminen (Kaste ym. 2006, 316). Osalle SAV-potilaista saattaa myös jäädä vaikea neurologinen puutosoire (Ronkainen 2004). Aivoinfarktin jatkohoidossa tärkeimmät lääkkeet ovat verenpainetta alentava lääkitys ja tukoksia ehkäisevä antikoagulanttilääkitys (Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2006a; Hervonen & Nienstedt 2000, 22). Aivoverenvuotojen lääkehoidossa ovat keskeisiä verenpainetta alentavat lääkkeet (Kaste ym. 2006, 319). Sekä verenpaine- että antikoagulanttilääkityksen vaikuttavuutta seura-

19 19 taan säännöllisin kontrollikäynnein (Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2006a). Antikoagulanttilääkityksen sopiva annostus perustuu verikokeella määritettävään INR-arvoon. INR tulee englanninkielisistä sanoista International Normalized Ratio, ja se kuvastaa veren hyytymistaipumista. Arvo on jokaisella potilaalla yksilöllinen. (Mustajoki 2007; Mustajoki & Kaukua 2007.) Myös mahdollisen diabeteksen tai dyslipidemian hoitotasapainoa ja lääkitystä seurataan säännöllisin kontrollikäynnein (Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2006a). 3 POTILASOHJAUS OSANA HOITOTYÖTÄ 3.1 Potilasohjaus hoitotyön auttamismenetelmänä Hoitotyöllä tarkoitetaan tietyn ammattikoulutuksen saaneen hoitajan tekemää työtä, jonka tavoitteena on potilaan hyvinvoinnin edistäminen (Kalkas & Sarvimäki 2002, 76). Potilasohjaus on hoitotyön auttamismenetelmä, jossa potilas ja hoitaja ovat aktiivisessa vuorovaikutuksessa. Ohjaus on suunnitelmallista toimintaa, jossa potilas ja hoitaja yhteistyössä asettavat ohjaukselle yksilölliset tavoitteet. Potilas edustaa oman elämäntilanteensa ja hoitaja ammatillista ja ohjauksen asiantuntemusta. (Kyngäs ym. 2007, ) Potilasohjaus voidaan kuvat prosessina, joka etenee asiakkaan tarpeiden määrittelystä ohjauksen suunnitteluun, toteutukseen ja toiminnan arviointiin (Iso-Kivijärvi ym. 2006, 10 11). Laki potilaan oikeuksista edellyttää muun muassa kuntoutussuunnitelman tekoa yhteisymmärryksessä potilaan tai hänen omaisensa kanssa ja että potilaalle annetaan selvitys hänen terveydentilastaan, hoidostaan ja hoitovaihtoehdoista hänelle ymmärrettävällä tavalla. Lisäksi laki edellyttää potilaiden saavan laadultaan hyvää hoitoa. (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 1992.) Toisaalta potilaan velvollisuutena voidaan ajatella olevan, että hän antaa itsestään oikeaa tietoa ja että hän ottaa vastuuta omasta hoidostaan (Sundman 2005, 611). Ohjaustilanteeseen vaikuttavat sekä henkilöiden persoonat että useat, potilaasta, hoitajasta ja ympäristöstä aiheutuvat taustatekijät, joiden huomioiminen ja

20 20 joiden merkityksen ymmärtäminen vaikuttavat ohjauksen onnistumiseen. Taustatekijät voidaan ryhmitellä fyysisiin, psyykkisiin, sosiaalisiin ja ympäristöstä johtuviin tekijöihin. Esimerkkinä fyysisestä tekijästä voidaan mainita potilaan terveydentila, psyykkisestä tekijästä hoitajan ja potilaan odotukset ja motivaatio, sosiaalisista tekijöistä perheen merkitys potilaalle ja ympäristötekijöistä tila, jossa ohjausta annetaan. (Kyngäs ym. 2007, ) Aivoinfarktipotilaalla voi olla häiriöitä esimerkiksi puheessa, näkökyvyssä, tarkkaavaisuudessa, keskittymisessä, päättelykyvyssä tai muistissa (Roine & Palomäki 2004, 231). Purolan (2000, 119) mukaan osa AVH-potilaiden omaisista kokee, että ei saa hoitohenkilökunnalta riittävästi huomiota. Hän toteaakin, että ohjauksen tulisi olla yksilöllistä siten, että siinä otettaisiin huomioon sekä potilaan että omaisen mahdollisesti erilainen kyky omaksua tietoa. Hyvään hoitotyön käytäntöön kuuluu kirjaaminen, joka on keino välittää tietoa eri toimijoiden ja hoitoyksiköiden välillä ja turvata siten hoidon jatkuvuutta (Kärkkäinen 2006, 12). Nylander (2002, 67) on tutkimuksessaan todennut, että potilasohjauksen kirjaamista pidetään tärkeänä, mutta samalla se koetaan puutteelliseksi. On esimerkiksi kirjattu vain osa potilaan hoidon tavoitteita tai tavoitteiden lähtökohtana on ollut hoitajan toiminta eikä potilaan tilanne ja paranemisprosessi. Kääriäinen ja Kaakinen (2008, 13) toteavat artikkelissaan, että puutteellinen kirjaaminen saattaa muun muassa aiheuttaa päällekkäistä ohjausta tai päinvastoin johtaa ohjauksen puuttumiseen ja heikentää potilasturvallisuutta. Potilasohjauksen tulee lisäksi olla näyttöön perustuvaa eli sen tulee perustua ajankohtaiseen tutkimustietoon (Kyngäs ym. 2007, 62 63). 3.2 Kirjallinen materiaali potilasohjauksen tukena Kyngäs ym. (2007, ) ohjeistavat, millaisiin seikkoihin potilasohjeen sisällössä, ulkoasussa, kielessä ja rakenteessa tulee kiinnittää huomiota. He toteavat, että asiakkaiden mielestä ohjeiden olisi hyvä olla suullisen informaation lisäksi kirjallisessa muodossa ja että asiakkaat tarvitsevat tietoa sairaudestaan ja sen hoidosta sekä muun muassa sairauden uusiutumisen riskeistä.

OLI NIINKU VAIKEA SANOA SANAA SEKSI

OLI NIINKU VAIKEA SANOA SANAA SEKSI OLI NIINKU VAIKEA SANOA SANAA SEKSI Ikääntyneiden miesten seksuaalisuus ja sen tukeminen kotisairaanhoitajien näkökulmasta Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Hämeenlinna

Lisätiedot

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE Riikka Loikkanen Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen Päivi Skinnari Ida Ylönen Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä tullut sellaista edes ajatelleeksi Eron jälkeisen vainon uhrien läheisten tukeminen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Toukokuu 2014

Lisätiedot

AIVOHALVAUKSEEN SAIRASTUNEIDEN TERVEYTEEN LIITTYVÄ ELÄMÄNLAATU JA KUNTOUTUKSEN VAIKUTTAVUUS

AIVOHALVAUKSEEN SAIRASTUNEIDEN TERVEYTEEN LIITTYVÄ ELÄMÄNLAATU JA KUNTOUTUKSEN VAIKUTTAVUUS AIVOHALVAUKSEEN SAIRASTUNEIDEN TERVEYTEEN LIITTYVÄ ELÄMÄNLAATU JA KUNTOUTUKSEN VAIKUTTAVUUS Manu Leppikangas Pro gradu -tutkielma Kansanterveystiede Itä-Suomen yliopisto Kansanterveystieteen yksikkö ja

Lisätiedot

Kun lapsettomuus koskettaa opas tahattomasti lapsettoman läheisille

Kun lapsettomuus koskettaa opas tahattomasti lapsettoman läheisille Terveysala Kuopio Opinnäytetyö Kun lapsettomuus koskettaa opas tahattomasti lapsettoman läheisille Johanna Paasisalo Opinnäytetyö Savonia-ammattikorkeakoulu Terveysala Kuopio Johanna Paasisalo Kevät 2010

Lisätiedot

ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA

ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA Johanna Sinkkonen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät

Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät Pia Yli-Kankahila Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät Metropolia Ammattikorkeakoulu Fysioterapeutti YAMK Kuntoutuksen koulutusohjelma Opinnäytetyö 28.1.2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen

Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen AMK-opettajien näkemyksiä Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Fysioterapeutti ylempi AMK Opinnäytetyö Joulukuu 2010 Hanna

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus Eveliina Hannonen Leila Ryynänen MIEKKII OLIN VUOROTELLEN TEKEMÄSSÄ, SE OLI HYVÄ KOKEMUS. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten osallisuus

Lisätiedot

Anna Jalonen Kaisu Karivainio Sanna Kuusisto Jamila Ruuskanen NOPEAN ALKUKARTOITUKSEN ASTA-LOMAKKEISTO Asumispalvelusäätiö ASPA:n ASTA TM

Anna Jalonen Kaisu Karivainio Sanna Kuusisto Jamila Ruuskanen NOPEAN ALKUKARTOITUKSEN ASTA-LOMAKKEISTO Asumispalvelusäätiö ASPA:n ASTA TM Anna Jalonen Kaisu Karivainio Sanna Kuusisto Jamila Ruuskanen NOPEAN ALKUKARTOITUKSEN ASTA-LOMAKKEISTO Asumispalvelusäätiö ASPA:n ASTA TM -lomakkeiston muokkaaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Sosionomi

Lisätiedot

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan elämään Tiina Savander ja Sandra Salminen Opinnäytetyö, syksy 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä,

Lisätiedot

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN LÄÄKKEET JA TYÖKYKY Sisältö Johdanto: Jussi Merikallio... 4 I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ Hyvä työkyky tehdään yhdessä: Arto Laine... 8 Työterveyshuolto terveyden ja työkyvyn tukijalkana: Mauri Jussila...

Lisätiedot

Selkä- ja niskakuntoutujien terveyteen liittyvä elämänlaatu ja psykososiaaliset tekijät

Selkä- ja niskakuntoutujien terveyteen liittyvä elämänlaatu ja psykososiaaliset tekijät Selkä- ja niskakuntoutujien terveyteen liittyvä elämänlaatu ja psykososiaaliset tekijät Eija Väänänen, 0127695 Pro gradu -tutkielma kevät 2013 Kuntoutustiede Lapin yliopisto Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Riitta Koskipää & Hannamari Rajakoski-Tamminen. Eikä sekään mitä tehdään kun vaan tullaan tänne ja tavataan

Riitta Koskipää & Hannamari Rajakoski-Tamminen. Eikä sekään mitä tehdään kun vaan tullaan tänne ja tavataan Riitta Koskipää & Hannamari Rajakoski-Tamminen Eikä sekään mitä tehdään kun vaan tullaan tänne ja tavataan toisia Kotorinteen alueen yhteisöllisyyden vahvistaminen ryhmätoimintojen avulla Opinnäytetyö

Lisätiedot

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana Johanna Sämpi Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Etnografinen tutkimus mielenterveyskuntoutujan arjessa oppimisesta Katja Pihlaja Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden laitos/ erityispedagogiikan yksikkö Jyväskylän

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma/ Sosiaalinen kuntoutus

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma/ Sosiaalinen kuntoutus KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma/ Sosiaalinen kuntoutus Terhi Kukkula SINÄ PÄÄTÄT - ME MAHDOLLISTAMME Asiakaslähtöisyys kehitysvammatyöntekijän näkökulmasta Opinnäytetyö 2010

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON VERKKOPALVELUN TARJOAMA TIETO JA SEN VAIKUTUKSET Asiakkaiden ja henkilökunnan näkökulmat

TERVEYDENHUOLLON VERKKOPALVELUN TARJOAMA TIETO JA SEN VAIKUTUKSET Asiakkaiden ja henkilökunnan näkökulmat TERVEYDENHUOLLON VERKKOPALVELUN TARJOAMA TIETO JA SEN VAIKUTUKSET Asiakkaiden ja henkilökunnan näkökulmat Virpi Jylhä Pro gradu tutkielma Kuopion yliopisto Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Terveyshallinnon

Lisätiedot

Opinnäytetyö KIRJALLISEN ELI HILJAISEN RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN SALON TERVEYSKESKUSSAIRAALA OSASTO 3:LLA. Heli Asklöf

Opinnäytetyö KIRJALLISEN ELI HILJAISEN RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN SALON TERVEYSKESKUSSAIRAALA OSASTO 3:LLA. Heli Asklöf Opinnäytetyö KIRJALLISEN ELI HILJAISEN RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN SALON TERVEYSKESKUSSAIRAALA OSASTO 3:LLA Heli Asklöf Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Hoitotyön koulutusohjelma 2010 1 OPINNÄYTETYÖ (AMK)

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Korolainen Marica 2008 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Imatra Päiväkodin ja lastenneuvolan

Lisätiedot

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA - keskeyttämisen syyt huumekuntoutumisyhteisössä

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA - keskeyttämisen syyt huumekuntoutumisyhteisössä ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA - keskeyttämisen syyt huumekuntoutumisyhteisössä Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Hämeenlinna 19.1.2007 Karita Snellman Laura Eerola OPINNÄYTETYÖ Sosiaalialan Koulutusohjelma

Lisätiedot

Salla Arnell ja Maija Langhed. ANOREKSIAN VAARAT Opas ja luento koululaisille

Salla Arnell ja Maija Langhed. ANOREKSIAN VAARAT Opas ja luento koululaisille Salla Arnell ja Maija Langhed ANOREKSIAN VAARAT Opas ja luento koululaisille Sosiaali- ja terveysala 2011 1 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijät Salla Arnell ja Maija

Lisätiedot

Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä

Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä MIKKELIN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä VALOT hankkeen BIKVA -raportti Leena Herranen ja Maarit Väisänen 2011 S A V I L A H D E N K A T U 18 A 4 50100

Lisätiedot

Lukijalle. kiittää suositukset laatineita asiantuntijalääkäreitä arvokkaasta työpanoksesta ja lopputuloksesta.

Lukijalle. kiittää suositukset laatineita asiantuntijalääkäreitä arvokkaasta työpanoksesta ja lopputuloksesta. Krooninen kipu Lukijalle Krooninen kipu Lääkärin työssä potilaan toimintakyvyn parantaminen ja ylläpito on keskeinen tavoite. Tämä tavoite korostuu kroonisissa ja uusiutuvissa sairauksissa, joissa täydellinen

Lisätiedot

KOHDUNPOISTON VAIKUTUS NAISEEN JA NAISEUTEEN

KOHDUNPOISTON VAIKUTUS NAISEEN JA NAISEUTEEN KOHDUNPOISTON VAIKUTUS NAISEEN JA NAISEUTEEN Susanna Alminoja Opinnäytetyö Kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö PÄÄTTÖTYÖN TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATIKORKEAKOULU / PORIN YKSIKKÖ Susanna

Lisätiedot

Tiedolla, Taidolla, Tunteella. Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut

Tiedolla, Taidolla, Tunteella. Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut Tiedolla, Taidolla, Tunteella Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut Julkaisija: Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Valot hanke (2009-2013) Valmennusta omaishoitoperheille

Lisätiedot

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista LUKIJALLE Olemme kolme sairaanhoitajaopiskelijaa Seinäjoen Ammattikorkeakoulusta Sosiaali- ja terveysalan yksiköstä. Valmistumme joulukuussa 2009 hoitotyön koulutusohjelmasta.

Lisätiedot

NUORTEN KOKEMUKSIA KUNTOUTUKSESTA NUORTEN STARTTIPAJALLA

NUORTEN KOKEMUKSIA KUNTOUTUKSESTA NUORTEN STARTTIPAJALLA NUORTEN KOKEMUKSIA KUNTOUTUKSESTA NUORTEN STARTTIPAJALLA Maarit Ervasti Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalityön suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot