Heinolan kaupunki. Vierumäen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Heinolan kaupunki. Vierumäen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.10.2005"

Transkriptio

1 Heinolan kaupunki Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy

2 Heinolan kaupunki Sisällysluettelo 1 n sisältö ja tarkoitus Aloite Suunnittelualue Suunnittelun lähtökohdat ja selvitykset Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet Kaavoitustilanne Seutukaava Maakuntakaava, luonnos 2004, ehdotus Yleiskaava Asemakaava Lahden kaupunkiseudun rakennemalli Selvitykset Muut kaava-aluetta koskevat suunnitelmat ja päätökset Osayleiskaavan tavoitteet Alueen suunnittelutyön osalliset Osayleiskaavan laatimisvaiheet ja osallistuminen Käsittelyjärjestys ja alustava aikataulu Kaavoituksesta aiheutuvia arvioitavia vaikutuksia...12

3 2 Heinolan kaupunki 1 n sisältö ja tarkoitus 2 Aloite (OAS) laaditaan kaavoitustyön alkaessa osana kaavatyön ohjelmointia. Siinä esitetään suunnitelma osallistumisen ja muun vuorovaikutuksen järjestämisestä sekä vaikutusten arvioinnista OAS:n laatiminen perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL 63 ). OAS tehdään ennen muuta osallisia varten. Osallisia ovat mm. asukkaat, kiinteistöjen omistajat, yhteisöt sekä kunnan ja valtion viranomaiset tai muut joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa (MRL 62 ). n tulisi antaa osallisille perustiedot kaavahankkeesta ja sen valmisteluprosessista niin, että osalliset voivat arvioida omalta kannaltaan hankkeen merkitystä sekä tarvetta osallistua kaavan valmisteluun. a voidaan tarvittaessa tarkentaa kaavoitushankkeen aikana. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan kuulutuksella. Jos OAS ei osallisen mielestä ole asianmukainen, hän voi esittää kaavoittajalle ja viime kädessä Hämeen ympäristökeskukselle neuvottelua sen riittävyydestä. (MRL 64.3 ). Esitys on tehtävä ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville. Osayleiskaava laaditaan Heinolan kaupungin aloitteesta. Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan kaavoitusohjelman toteuttamisjärjestyksen, jonka mukaan toteutetaan vuosina Kaavamuutoksen vireilletulosta on ilmoitettu vuoden 2004 kaavoituskatsauksessa.

4 3 3 Suunnittelualue Kaava-alue käsittää Vierumäen taajaman keskustan ja sen lähialueita. Alue ulottuu Vierumäen keskustasta noin kolme kilometriä luoteeseen, kolme kilometriä pohjoiseen ja kuusi kilometriä itään. Urheiluopiston alueella on jo osa-yleiskaava, joten se on rajattu suunnittelualueen ulkopuolelle. Kuva 3.1 Alueen sijainti peruskartalla. 4 Suunnittelun lähtökohdat ja selvitykset 4.1 Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet Valtioneuvosto päätti maankäyttö- ja rakennuslain 22 mukaisista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista ja päätös tuli lainvoimaiseksi Päätöksessä tavoitteet on jaettu kuuteen asiakokonaisuuteen: 1. Toimiva aluerakenne 2. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 3. Kulttuuri- ja luontoperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 4. Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 5. Helsingin seudun erikoiskysymykset 6. Luonto- ja kulttuuriympäristönä erityiset aluekokonaisuudet

5 4 Vierumäen aluetta koskevat neljä ensimmäistä kohtaa. Kohdan 3 tavoitteet koskevat ennen muuta harjualueita, pohjavesiä ja virkistystä. Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet ovat kokonaisuudessaan nähtävissä ympäristöministeriön Internet-sivuilla osoitteessa 4.2 Kaavoitustilanne Seutukaava 1999 Päijät-Hämeen seutukaava on vahvistettu Asuminen, palvelut ja teollisuus Seutukaavan mukaan valtatien 4, sekä teiden 313 ja 140 rajaama alue on taajamatoimintojen aluetta. Sen koillis- ja kaakkoispuolella on pientalovaltaista asuntoaluetta (AP), samoin urheiluopiston länsipuolella. Keskustan itä- ja länsipuolelle on osoitettu teollisuustoimintojen alueita (T). Laajimmat teollisuusalueet ovat valtatien 4 länsipuolella. Maa- ja metsätalous Kaava-alueen itäosassa on laajasti maa- ja metsätalousaluetta, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta (MU). Erityisalueet Keskustan itäpuolella on turpeenottoaluetta (EO). Turvesuon ja Urheiluopistontien varresta on osoitettu käytöstä poistuva tai poistettu jätteenkäsittelyalue (ET2-m). Suojelualueet Urheiluopiston luoteispuolella on suojelualuetta (Sg). Merkinnällä osoitetaan maiseman ja luonnonarvojen kannalta merkittäviä geologisia muodostumia. Toivosuo on suojelualuetta (Ss). Merkinnällä osoitetaan rakennuslain perusteella suojeltavia soita. Virkistys Tien 313 pohjoispuolelle on osoitettu itä-länsisuuntainen ulkoilureitti ja urheiluopiston kohdalle pohjois-eteläsuuntainen ulkoilureitti. Liikenne Valtatie 4 on osoitettu moottoritieksi tai moottoriliikennetieksi (mt). Tiet 140 ja 313 on osoitettu seututieksi (st). Valtatiellä on Vierumäen kohdalla eritasoliittymä. Seutukaavassa on osoitettu poikkiviivalla varustetulla katkoviivalla ohjeellinen ratalinjaus.

6 5 Tekninen huolto Kaava-alueelta on osoitettu useita vedenottamoja (ET1). Nelostien itäpuolelle sekä kaava-alueen pohjoisosan poikki on osoitettu pääsähkölinjat. Pohjavesi Nelostien itäpuolella on laaja alue, joka on osoitettu vedenhankinnalle tärkeäksi pohjavesialueeksi (pv1). Kuva 4.1 Ote Päijät-Hämeen seutukaavasta Maakuntakaava, luonnos 2004, ehdotus 2005 Päijät-Hämeen maakuntakaava on valmistelun alaisena. Maakuntahallitus on valinnut voimakkaan kasvun vaihtoehdon jatkosuunnittelun pohjaksi. Maakuntakaavaehdotuksessa osayleiskaava-alue on osoitettu kehittämisen kohdealueena. Maakuntakaavaluonnoksen voimakkaan kasvun vaihtoehdossa muutostarpeina on osoitettu Vierumäen keskustaan vähittäiskaupan suuryksikkö. Muita muutostarpeita ovat asuntoalueiden laajeneminen keskustassa sekä laajat teollisuuden kasvualueet nelostien länsipuolelle tien 313 varteen. Lisäksi maakuntakaavaluonnoksessa on osoitettu Lahti-Mikkeli oikoradan linjaus sekä vaihtoehtoinen tielinjaus Vierumäeltä Vääksyyn. Ehdotus maakuntakaavaksi on tulossa nähtäville syksyllä Siinä on luovuttu vähittäiskaupan suuryksikön esittämisestä. Osayleiskaava-alue on osoitettu kehittämisen kohdealueena.

7 6 Kuva 4.3 Ote maakuntakaavaehdotuksesta Yleiskaava Kaava-alueella ei ole yleiskaavaa. Vuonna 1985 on laadittu osayleiskaavan luonnos ja vuonna 1991 osayleiskaavaehdotus. Niitä ei kuitenkaan ole hyväksytty kunnanvaltuustossa Asemakaava Kaava-alueella on voimassa useita asemakaavoja. 4.3 Lahden kaupunkiseudun rakennemalli Maakuntakaavan valmisteluun liittyen on laadittu Lahden kaupunkiseudun rakennemalli , jonka Lahden seutuvaltuusto on hyväksynyt ja Heinolan kaupunginvaltuusto Lahden kaupunkiseudun rakennemalli on nähtävissä osoitteessa /tehtavat/maakuntakaava/rakennemalli.htm

8 7 4.4 Selvitykset Osayleiskaavaa varten laaditaan ja kootaan seuraavat selvitykset: rakennuslupatiedot maanomistus. (suurimpien yritysten, kaupungin, urheiluopiston ja valtion maanomistus). yhdyskuntatekninen huolto: vesihuolto (kaupunki), sähköverkko (Vattenfall Verkko) kaava-alueen luonto- ja maisemaselvitys (IPROY) kulttuurihistoriaselvitys valmistuu vuoden loppuun mennessä. Raakakopio on jo saatavissa. (projektityöntekijä Nina Könönen) hydrogeologiset selvitykset uusien vedenottamojen tutkimus (IPROY) ympäristöluvat ympäristöhallinnon Hertta-järjestelmän tiedot EU-projektin ohjelma maakuntakaavan selvitykset Lahti-Mikkeli rataselvitys alueen viistokuvaus 4.5 Muut kaava-aluetta koskevat suunnitelmat ja päätökset Saarijärven harju kuuluu harjujensuojeluohjelman alueisiin. Kullaanlähteet kuuluvat Natura 2000 ohjelman alueisiin.

9 8 5 Osayleiskaavan tavoitteet sta tulee oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyy. Osayleiskaavalla on seuraavanlaisia tavoitteita: teollisuuden laajenemissuuntien määrittely, teollisuus- ja asuntoalueiden välisten suojavyöhykkeiden varaaminen, Laviassuon turvetuotantoalueen jatkokäytön suunnittelu, uusien asuntoalueiden ja nykyisten asuntoalueiden laajenemissuuntien osoittaminen, alueiden varaaminen sekä paikallisten asukkaiden että ohikulkevien tarvitsemia palveluja varten, virkistysreittien osoittaminen urheiluopistolle ja Vuolenkosken suuntaan sekä opiston tarpeiden huomioonottaminen, kevyen liikenteen reittien osoittaminen maantien 140 ja Vuolenkoskentien varteen, ympäristöhäiriöiden kuten moottoritien ja teollisuuden aiheuttaman melun ja päästöjen vaikutusten torjuminen, luonnonsuojelullisten näkökohtien huomioonottaminen, pohjavesivarojen turvaaminen.

10 9 6 Alueen suunnittelutyön osalliset Vierumäen osayleiskaavoituksen osallisia ovat mm. alueen maanomistajat alueen asukkaat alueen käyttäjät alueen yritykset ja yrittäjät yrityselämän järjestöt ja muut toimijat Lahden alueen kehittämisyhtiö Oy, LAKES Heinolan Yrittäjät ry Heinolan kauppakamaritoimikunta PHP Oy, Vattenfall Oy, TeliaSonera Oyj Suomen urheiluopisto asukasjärjestöt yms. Vierumäen kyläyhdistys vammaisneuvosto vanhusneuvosto SoTeKo Heinola-seura ry nuorisojärjestöt liikuntajärjestöt eläkeläisjärjestöt kulttuurijärjestöt Itä-Hämeen luonnonsuojeluyhdistys ry kaupungin toimialat tekninen toimi ympäristötoimi sosiaali- ja terveystoimi kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi koulutoimi elinkeinotoimi/lakes Päijät-Hämeen pelastuslaitos, Heinolan toimipiste valtion viranomaiset Ratahallintokeskus Tiehallinto, Hämeen tiepiiri Hämeen ympäristökeskus Päijät-Hämeen liitto Museovirasto, maakuntamuseo, kaupunginmuseo Asikkalan, Nastolan ja Iitin kunnat muut, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa (MRL 62 )

11 10 7 Osayleiskaavan laatimisvaiheet ja osallistuminen Tekninen lautakunta päätti valita n laatijaksi :n Hollolasta. Kaavoituksen vireilletulosta on tiedotettu vuoden 2004 kaavoituskatsauksessa. n, kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen nähtävilläolosta tiedotetaan kaupungin ilmoitustaululla, Itä-Häme-lehdessä ja kaupungin Internet-sivuilla. Lisäksi kaavoituksen kuluessa pidetään yhteyttä paikallisiin tiedotusvälineisiin. a sekä kaavaluonnosta ja -ehdotusta pidetään nähtävillä Heinolan kaupungintalossa, Rauhankatu 3, 2. kerros, suunnitteluosasto. Valmistelumateriaalia esitellään myös kaupungin Internet-sivuilla. Osalliset voivat jättää mielipiteitä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta siihen saakka, kun kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville. Jos osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan tulee oleellisia muutoksia suunnittelutyön aikana, niistä tiedotetaan erikseen. 8 Käsittelyjärjestys ja alustava aikataulu Ajankohta Tapahtuma Päätöksenteko ALOITUSVAIHE Ilmoitus kaavahankkeen vireilletulosta kaavoituskatsauksessa Kaavoitusohjelman toteutusjärjestyksen hyväksyminen Osayleiskaavoituksen aloituskokous Hämeen ympäristökeskuksessa syksy 2005 (OAS) OAS tiedoksi kaupungin hallintokunnille, kaupunginhallitukselle ja valtuustolle ja viranomaisille Kaupunginhallitus Tekninen ltk vireilletuloilmoitus Itä-Häme-lehdessä, kaupungin ilmoitustaululla ja Internet-sivuilla OAS nähtäville Muu tiedottaminen ja neuvotteluja osallisten kanssa Perusselvitysten laatiminen, tavoitteiden asettaminen

12 11 kevät 2006 syksy 2006 LUONNOSVAIHE Tavoitteiden tarkentaminen Kaavaluonnoksen laatiminen Luonnoksen esittely luottamushenkilöille Luonnos julkisesti nähtäville 30 vrk ajaksi kuulutus Itä-Häme-lehdessä, kaupungin ilmoitustaululla ja Internet-sivuilla yleisölle tiedottaminen lausunnot hallintokunnilta ja viranomaisilta muilla osallisilla mahdollisuus esittää mielipiteitä Viranomaisneuvottelu Vastineiden antaminen EHDOTUSVAIHE Kaavaluonnoksen täydentäminen kaavaehdotukseksi Kaavaehdotus nähtäville 30 vrk ajaksi kuulutus Itä-Häme-lehdessä yleisölle tiedottaminen lausunnot hallintokunnilta ja viranomaisilta muilla osallisilla mahdollisuus esittää kirjallisia muistutuksia Vastineiden antaminen ja tarvittaessa lausuntojen ja mielipiteiden perusteella korjauksia kaavaehdotukseen Viranomaisneuvottelu Tarvittaessa korjattu osayleiskaavaehdotus nähtäville 30 vrk ajaksi HYVÄKSYMISVAIHE Tekninen ltk, kaupunginhallitus Tekninen ltk, kaupunginhallitus Tekninen ltk, kaupunginhallitus kevät 2007 Ehdotus hyväksytään Kaupunginvaltuusto Valitusmahdollisuus Kouvolan hallinto-oikeuteen, valitusaika 30 vrk päätöksen julkistamisesta (kuntalain 92 ) Ilmoitus hyväksymisestä Hämeen ympäristökeskukselle

13 12 9 Kaavoituksesta aiheutuvia arvioitavia vaikutuksia Alueiden käytön suunnittelun tavoitteena on vuorovaikutteisen suunnitteluun ja riittävään vaikutusten arviointiin perustuen edistää turvallisen, terveellisen, viihtyisän, sosiaalisesti toimivan ja eri väestöryhmien kuten lasten, vanhusten ja vammaisten tarpeet tyydyttävän elinympäristön luomista yhdyskuntarakenteen ja alueidenkäytön taloudellisuutta rakennetun ympäristön kauneutta ja kulttuuriarvojen vaalimista luonnon monimuotoisuuden ja muiden luonnonarvojen säilymistä ympäristönsuojelua ja ympäristöhaittojen ehkäisemistä luonnonvarojen säästeliästä käyttöä yhdyskuntien toimivuutta ja hyvää rakentamista yhdyskuntarakentamisen taloudellisuutta elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä palvelujen saatavuutta liikenteen tarkoituksenmukaista järjestämistä sekä erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksiä (MRL 5 ) Kaavaa laadittaessa tulee tarpeellisessa määrin selvittää suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutukset (MRL 9 ). Osayleiskaavaa valmisteltaessa arvioidaan kaavasta aiheutuvat vaikutukset suhteessa nykytilaan. Vaikutusten arviointi tehdään mm. seuraavista osa-alueista: väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella yhdyskuntarakenteen taloudellisuus maisema ja taajamakuva asuminen palvelut työpaikat ja elinkeinotoiminta virkistys liikenteen järjestäminen tekninen huolto ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt sosiaalinen ympäristö luonnonolot luonnon monimuotoisuus vesistöt ja vesitalous pohjavesi maa- ja metsätalous luonnonsuojelu kunnallistalous terveellisyys ja turvallisuus

14 Yhteystiedot Heinolan kaupunki Kaavasuunnittelija Eero Manerus puh. (03) sähköposti Osastopäällikkö, RA Matti Kautto puh. (03) sähköposti Arkkitehti Soili Lampinen puh (03) sähköposti:

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) PYHÄNNÄN KUNTA LEIVISKÄNKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, PERIOJANTIEN POHJOISOSA JA KORTTELIT 202 JA 209 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.3.2015

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 82122815-03 11.8.2009 muutokset 30.5.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Kiteen kaupunki Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITEEN KAUPUNKI 82122815 11.8.2009 muutettu 1.2.2010, 28.10.2014, 19.1.2015 1. SIJAINTI JA NYKYTILANNE Osallistumis-

Lisätiedot

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 2(12) MIKÄ ON OAS? Maankäyttö ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 30.1.2008 / tark. 1.4.2008, 16.9.2008, 3.12.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 Susanna Paananen Sisällysluettelo

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.1.2012, tark. 1.10.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ÄHTÄRIN

Lisätiedot

Herajoen keskusta Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Herajoen keskusta Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Herajoen keskusta Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE... 2 4. NYKYINEN SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) MUHOKSEN KUNTA OAS 1/6 viimeisin päivitys 5/2013 (aikataulu) PÄIVÄRINTEEN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 28.2.2012 12 Ympa liite 2 Asia 414/10.02.03/2011 Kaavan valmistelija: Tuula Vuorinen, kaavasuunnittelija Asemantie

Lisätiedot

STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012

STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012 SASTAMALAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ YHDYSKUNTASUUNNITTELU STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2012, tark. 25.6.2014 Suunnittelualueen sijainti

Lisätiedot

KOPSAMON OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA

KOPSAMON OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JUUPAJOEN KUNTA KOPSAMON OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Selostus, ehdotusvaihe FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22696 Selostus ehdotusvaihe I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LIMINGAN KUNTA Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 Kuva 1, ilmakuva Ankkurilahden alueesta FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2014 P21017 1

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS; VEHMAANMUTKA

ASEMAKAAVAN MUUTOS; VEHMAANMUTKA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.6.2015 LAUKAAN KIRKONKYLÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS; VEHMAANMUTKA 410-AK-KIR-030 Keski-Suomen liiton kuva-arkisto, kuvaus LAUKAAN KUNTA MAANKÄYTTÖOSASTO 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 I (I) Maria Auranen Sisällysluettelo 1 Mikä on osallistumis- ja?... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGON KAUPUNKI 1 OAS KAAVAN NIMI LÄHTÖKOHDAT KAAVA-ALUE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on suunnitelma kaavan osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista

Lisätiedot

V105 Villähteen entinen paloasema

V105 Villähteen entinen paloasema Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (7) Arvoisa vastaanottaja, Ilmoitamme kaavoituksen vireillä olosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Osallistumis-

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta Vastaanottaja Multian kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 15.2.2012, tark. 1.10.2014 MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MULTIAN

Lisätiedot

N080 Etelätie Korttelit 93-95 ja 528-530 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

N080 Etelätie Korttelit 93-95 ja 528-530 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (8) Arvoisa vastaanottaja, Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. N080 Etelätie Korttelit 93-95 ja 528-530 Asemakaava

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI SUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI SUUNNITELMA (OAS) HAAPAVESI Jäähallin alue ASEMAKAAVAN MUUTOS Vireilletulo 19.12.2013 suunnittelualueen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI SUUNNITELMA (OAS) 10.12.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-

Lisätiedot

Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Riihimäen kaupunki Hausjärven kunta Päivitys: 2.4.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 2 2. ALOITE... 3 3. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Focus-alueen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Focus-alueen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tuusulan kunta 9.1.2008, tark. 7.4.2009, 9.9.2009 ja 25.2.2013 Ilmoitamme kaavoituksen vireillä olosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Focus-alueen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT Asemakaavan muutos koskee A-alueella Siltakylän puisto- sekä katualueita ja B-alueella Siltakylän korttelia

Lisätiedot

HUMPPILAN KUNTA URJALAN KUNTA. Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaava

HUMPPILAN KUNTA URJALAN KUNTA. Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaava Viite: 82142738, 82142750 HUMPPILAN KUNTA URJALAN KUNTA Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.7.2012, päivitetty 24.5.2013 ja 11.8.2014 Osallistumis- ja

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava

Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iitin kunta 3.9.2013 OAS Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava 2 (12) 3.9.2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LAUKAA, LEPPÄVESI NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Kortteleita 206, 530-537, 542 sekä niihin liittyviä virkistysja katualueita koskeva asemakaavan muutos ja

Lisätiedot

TUOMALA II, OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS, kaava nro 2037

TUOMALA II, OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS, kaava nro 2037 TUUSULAN KUNTA 1/8 Tuomala II, osayleiskaavan tarkistus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.4.2009, täydennetty 30.3.2010 LIITE 1 TUOMALA II, OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS, kaava nro 2037 Osallistumis-

Lisätiedot