Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa"

Transkriptio

1 Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Kunta-alan osaamistarpeet Osaamistarvekyselyn tulokset Asiantuntijaseminaarin tulokset

2 OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTIKYSELYN JA ASIANTUNTIJASEMINAARIN TULOKSET Päivämäärä 28/11/2012 Laatija Kalle A. Piirainen, Kaisa Lähteenmäki-Smith, Lassi Köppä, Ramboll Management Consulting Oy Hyväksyjä Kuvaus Sirpa Sivonen, KT Kuntatyönantajat Leena Lehtinen, KT kuntatyönantajat Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa hanke Osaamistarvekyselyn ja asiantuntijaseminaarin tulokset KT Kuntatyönantajat Toinen linja Helsinki p

3 SISÄLTÖ 1. Johdanto Hankkeen tavoitteet Kysely ja seminaari Raportin rakenne 2 2. Kysely Kyselyn vastaajista Osaamisen ennakointi kunta-alalla Kyselyn avovastausten analyysi Kyselyn avovastausten sisältö jäsennettynä toimialoittain Johtaminen, kehittäminen, hallinto Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Opetuksen ja kulttuurin toimiala Tekniikka-, yhdyskunta- ja ympäristötoimiala Alue- ja elinkeinotoiminnan toimiala Tukipalvelut Yhteenveto kyselyn tuloksista Asiantuntijaseminaari Seminaarin esittely Työpajat Monimuotoistuvat palveluprosessit Johtamisosaaminen Asiakaspalvelu Paneelikeskustelu Yhteenveto seminaarista Yhteenveto 27 LIITTEET Liite 1 Tulevaisuus haastaa osaamisen myös kuntapalveluissa -seminaariohjelma

4 1 1. JOHDANTO 1.1 Hankkeen tavoitteet Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa on KT Kuntatyönantajien (jatkossa KT) koordinoima hanke jossa kehitetään osaamisen ennakoinnin käytäntöjä ja menetelmiä tukemaan osaamisen johtamista ja kehittämistä kunta-alan muutoksessa. Hankkeen rahoittaa Opetushallitus Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella. Lisäksi rahoittajia ja asiantuntijakumppaneita ovat KT Kuntatyönantajat, Suomen Kuntaliitto, Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry (PTY) sekä Kuntien eläkevakuutus - Keva. Muita kumppaneita ovat Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry sekä Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry. Hankkeen yleistavoitteena on kehittää ja dokumentoida toimivia osaamisen ennakoinnin käytäntöjä, sekä koota hankkeen piirissä syntyvää ennakointitietoa tulevaisuuden osaamistarpeista kunta-alalla. Tavoitteet tarkemmin ovat seuraavat: 1. Kehitetään ja pilotoidaan osaamisen ennakointimalli/ -malleja tulevaisuusajattelun pohjalta kunta-alan organisaatioiden käyttöön. 2. Tehdään kunta-alan osaamistarpeet näkyviksi sekä alueellisessa että valtakunnallisessa koulutussuunnittelussa (sekä nuoriso- että aikuiskoulutus). 3. Liitetään ennakointinäkökulma kiinteäksi osaksi strategista henkilöstösuunnittelua kunta-alan organisaatioissa. 4. Tuotetaan pitkän aikavälin ennakointitietoa kunta-alalla tarvittavasta osaamisesta. Kohderyhmään kuuluvia tahoja yhdistää niiden mahdollisuus olla mukana tekemässä strategisia ratkaisuja omilla toimialueillaan mm. kunta-alan henkilöstöpolitiikassa, alueellisessa ennakoinnissa sekä koulutuksen suunnittelussa ja toimeenpanossa. Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä ovat kunnat, kuntayhtymät sekä kuntaomisteiset yhtiöt ja yhteisöt koulutuksen järjestäjät maakuntaliitot Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ja sidosryhmiä KT:n toiminnassa ovat ministeriöt ja muut valtionhallinnon organisaatiot, koulutustoimikunnat, valtioneuvoston ennakointiverkosto, tutkimus- ja kehittäjäorganisaatiot, työmarkkinajärjestöt sekä muut ennakointiprojektit. Hanketta toteutetaan kolmella tasolla: organisaatio- ja aluetaso sekä valtakunnan taso. Organisaatiotasolla kehitetään ja testataan osaamisen ennakointimalli palvelemaan kuntaorganisaatioiden tulevaisuuden henkilöstöjohtamista ja -suunnittelua. Organisaation on tiedettävä, mikä on sen ydintoimintaa ja millaista osaamista siihen tarvitaan. Sillä on myös oltava käsitys siitä, millaista osaamista tarvitaan entistä vähemmän, enemmän tai missä on vain hetkellisiä osaamistarpeiden muutoksia. Tätä tietoa välitetään alueelliselle ja valtakunnan tasolle, joissa sen on tarkoitus tukea päätöksentekoa osaamis- ja koulutusvoimavaroja sekä tähän liittyviä investointeja suunniteltaessa ja kohdennettaessa. 1.2 Kysely ja seminaari Hankkeen osana järjestettiin kysely tulevaisuuden osaamistarpeista kunta-alan toimijoille. Kyselyaika oli Kysely toteutettiin avoimena webbi-pohjaisena kyselynä. Kyselyn kohderyhmänä olivat hankkeen piiriin kuuluvat organisaatiot, kunnat ja koulutuskuntayhtymät. Kysely toteutettiin avoimella linkillä, mikä mahdollisti myös sen lähettämisen eteenpäin vastaajien näkökulmasta oleellisille tahoille. Näin pyrittiin saamaan monipuolinen ja kattava otos kuntatoimijoita, samalla kun kysely auttoi kohdistamaan tulevan seminaarin sisältöjä mahdollisimman osuvaksi. Tilastollisen kattavuuden tai edustavuuden sijaan kyselyllä oli siis tietoisuutta lisäävä ja osallistava tavoite. Kyselyn tuloksia hyödynnettiin asiantuntijaseminaarissa, joka järjestettiin Seminaarin otsikko oli Tulevaisuus haastaa osaamisen myös kuntapalveluissa. Seminaari alkoi johdantoluennolla osaamisen johtamisesta, erityisteemana työn merkityksellisyys. Seminaarissa tehtiin

5 2 kyselystä koostetun syötteen pohjalta työpajatyötä, jossa pohdittiin tulevaisuuden kuntapalveluissa tarvittavia osaamisia. Tilaisuus päättyi paneelikeskusteluun. 1.3 Raportin rakenne Raportin toisessa luvussa esitetään kyselyn tulokset ja niistä nousevat keskeiset teemat. Kolmannessa luvussa esitetään ennakointiseminaarissa tuotetut keskeiset sisällöt ja yhteenveto niistä. Raportti päättyy yhteenvetoon aineistosta.

6 3 2. KYSELY 2.1 Kyselyn vastaajista Kysely toteutettiin avoimena verkkokyselynä välisenä aikana. Osittaisia vastauksia tuli 274 ja kokonaisia vastauksia 120, yhteensä 394 kappaletta. Kysely osoitettiin hankkeen kohderyhmille. Kyselyn vastaajista valtaosa oli kunnan tai kaupungin palveluksessa. Seuraavaksi eniten edustajia oli erityyppisten koulutusorganisaatioiden palveluksessa. (ks. Kuvio 1). Kohdassa jokin muu, mikä vastaajia oli seuraavista organisaatioista: kuntayhtymä, maakunnallinen kehittäjäorganisaatio, terveydenhuollon kuntayhtymä, kaupungin elinkeinoyhtiö, kuntayhtymän alainen liikelaitos ja sosiaalialan osaamiskeskus. Kaupunki tai kunta 71% Maakunnanliitto ELY-keskus Ministeriö Yliopisto, korkeakoulu tai Muu koulutusorganisaatio tai Järjestö Yritys Jokin muu, mikä? 5% 0% 0% 3% 11% 4% 1% 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kuvio 1: Vastaajien edustama organisaatio tai muu taho Seuraillen vastaajien organisaatioiden jakaumaa, valtaosa vastaajista oli viran- tai toimenhaltijoita (Kuvio 2). Luottamushenkilöitä kysely ei tavoittanut, mikä ei ollut yllättävää kohderyhmä huomioon ottaen. Muu -luokan edustajissa oli palveluntuottajien edustajia, projektisuunnittelijoita, toimitusjohtajia ja henkilöitä, jolle kunta on osa yhteistyöverkostoa.

7 4 Viran- tai toimenhaltija 89% Luottamushenkilö 0% Ulkopuolinen asiantuntija 6% Muu, esim. palvelujen käyttäjä, yrityselämän edustaja - mikä? 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kuvio 2: Vastaajien rooli suhteessa kuntaorganisaatioon Vastaajien suhde jakautui varsin tasaisesti tiedon tuottajien ja käyttäjien välille, kuitenkin noin kaksi kolmannesta oli tiedon käyttäjäpuolella (Kuvio 3). Luonnollisesti useimmat tahot ovat omissa organisaatioissaan sekä tiedon tuottajia että käyttäjiä, mutta tässä kysymyksessä tavoiteltiin ensisijaista roolia. Tiedon käyttäjä (päätöksentekijä, viranhaltija tai luottamusmies) 60% Tiedon tuottaja (asiantuntija, tutkija) 36% Muu, mikä? 3% Minulla ei ole roolia kunta-alan osaamisen ennakoinnissa 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kuvio 3: Ensisijainen rooli osaamisen ennakoinnissa

8 5 2.2 Osaamisen ennakointi kunta-alalla Ennakoinnin kohteet jakautuvat kunnissa varsin tasaisesti (Kuvio 4). Kysymykseen Mistä asioista kunnassasi tällä hetkellä erityisesti kerätään ennakointitietoa? yhdistelmänä vastauksista kolme tärkeintä teemaa ovat kunnan vetovoimaisuus ja elinkeinoelämän tarpeiden tunnistaminen (yhteensä 24 %), osaamisen johtaminen ja kehittäminen (34 %, ml. olemassa olevan osaamisen vahvistaminen, uuden tarpeellisen osaamisen kehittäminen, osaavan työvoiman saatavuus ja tulevaisuuden työelämä ja sen tarpeet), sekä palveluiden kehittäminen (hyvinvoinnin edistäminen ja tulevaisuuden palvelutarpeet, 23 %). Lähidemokratia ja kuntalaisten kuuleminen seuraavat kolmen kärkeä tiiviisti (14 %). Vastausten tasaiseen jakautumiseen vaikutti osaltaan kysymyksen muoto: kukin vastaaja voi valita kolme kunnassaan eniten kerättyä ennakointitiedon muotoa. Tasainen jakautuminen kertonee myös osaltaan siitä, että tällä hetkellä ennakointitietoa kerätään hyvin eri muodoissa ja eri teemoista kuntaorganisaatioissa. Yritystoiminnan ja elinkeinoelämän tarpeiden tunnistaminen ja niihin Olemassa olevan osaamisen vahvistaminen Uuden tarpeellisen osaamisen kehittäminen Osaavan työvoiman saatavuus Hyvinvoinnin edistäminen Kunnan vetovoimaisuus Työmarkkinoiden toimivuus Kansalaisten osallistaminen Tulevaisuuden palvelutarpeet Tulevaisuuden työelämä ja sen tarpeet Kuntalaisten näkemykset Muu teema - mikä? En osaa sanoa 12% 9% 8% 11% 12% 12% 2% 7% 11% 6% 7% 0% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kuvio 4: Mistä asioista kunnassasi kerätään tällä hetkellä ennakointitietoa

9 6 Vastaukset kysymykseen Arvioi asteikolla 1 5, miten kunnassasi on tunnistettu kuntastrategian toteutumisen kannalta välttämättömät osaamisen kehittämistarpeet osoittavat, että tällä hetkellä osaamisen ennakointi tukee kohtalaisesti tai tyydyttävästi vastaajien kuntien strategian toteutumista (Kuvio 5). 1 = erittäin huonosti 2% 2 = melko huonosti 18% 3 = kohtalaisesti 54% 4 = melko hyvin 17% 5 = erittäin hyvin 2% en osaa sanoa 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kaikki (KA: 3.208, Hajonta: 1.454) (Vastauksia: 120 / 367 (33%)) Kuvio 5: Arvioi asteikolla 1-5 miten hyvin kunnassasi on tunnistettu kuntastrategian toteutumisen kannalta välttämättömät osaamistarpeet

10 7 Palvelut, talous ja henkilöstö nousivat kärkeen vastauksissa kysymykseen Missä seuraavista asioista kunnassasi tällä hetkellä hyödynnetään parhaiten osaamiseen liittyvää ennakointitietoa? Valitse enintään kolme seuraavista vaihtoehdoista. (Kuvio 6) Painopisteinä ennakoinnin hyödyntämisessä näkyvät osaamisen kehittäminen, ml. henkilöstösuunnittelu, valmennusten ja koulutusten suunnittelu sekä rekrytointi, palveluiden kehittäminen ja strateginen suunnittelu, sekä koulutuksen suunnittelu, mm. opetussuunnitelmien valmistelu, oppimisympäristöjen kehittäminen ja aloituspaikkojen määrittely. Palvelujen / tuotteiden suunnittelussa Taloussuunnittelussa Henkilöstösuunnittelussa Strategisessa johtamisessa Valmennusten ja koulutusten suunnittelussa Rekrytoinnissa Opetussuunnitelmatyössä Koulutuksen aloituspaikkojen määrittelyssä Oppimisympäristöjen kehittämisessä Muualla, missä? En osaa sanoa 14% 14% 14% 12% 7% 9% 8% 7% 7% 0% 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kuvio 6: Missä seuraavista asioista kunnassasi tällä hetkellä hyödynnetään parhaiten osaamiseen liittyvää ennakointitietoa?

11 8 Kysymykseen Mihin asioihin liittyen kunnassasi tarvittaisiin nykyistä enemmän osaamisen ennakointitietoa? vastaajalle tarjottiin mahdollisuus valita enintään viisi annetuista vaihtoehdoista. Vaikka ennakointitoiminta kokonaisuutena on tyydyttävää vastaajien mielestä (ks. kuvio 5), lisätiedon tarve nousi esille selkeästi palvelujen kehittämisen, uudelleenorganisoinnin, osaamisen johtamisen ja kehittämisen sekä työelämän ja työkuvien muutosten kohdalla (Kuvio 7). Tämän kysymyksen vastauksissa korostuivat palvelujen tuottavuus, tehokkuus ja tuloksellisuus. Kuntalaisten palveleminen ja hyvinvoinnin edistäminen (palvelujen vaikuttavuus) Kunnan vetovoimaisuus 6% 13% Työmarkkinoiden toimivuus 5% Kansalaisten osallistaminen Yritystoiminnan ja elinkeinoelämän tarpeiden tunnistaminen ja niihin vastaaminen Osaamisen vahvistaminen 4% 7% 9% Osaavan työvoiman saatavuus 13% Ammattirakenteiden muutokset 8% Työtehtävien muutokset kunnan sisällä Palvelujen tuottavuuden, tehokkuuden ja tuloksellisuuden parantaminen Palvelujen uudelleenorganisointi 9% 16% 11% Muu teema, mikä? 0% En osaa sanoa 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kuvio 7: Mihin asioihin liittyen kunnassasi tarvittaisiin nykyistä enemmän osaamisen ennakointitietoa?

12 9 Sikäli kun ennakoinnissa nähtiin erityisiä kehittämistarpeita, suurimmat esteet ennakoinnin hyödyntämiseen liittyvät yleisiin kunta-alan johtamisen haasteisiin, kuten (ennakoinnin) organisointi, työnjako ja johtajuus, toimialalähtöisyys/siiloutuminen ja erilaiset toimintakulttuurit (Kuvio 8). Merkille pantavaa on myös, että kysymykseen suurimmista ennakoinnin esteistä vastaukset jakautuivat hyvin tasaisesti eli esteiden kokeminen on hyvin monipuolista. Haluttomuus hyödyntää ennakointitietoa Osaamisen puutteet Johtajuuden heikkous Työnjaon epäselvyydet Organisaatioiden erilaiset toimintakulttuurit Ennakoinnin organisoimattomuus Luottamuksen puute kunnan eri toimijoiden välillä Liiallinen toimialalähtöisyys Tiedonkulun ongelmat Tietojärjestelmien soveltumattomuus Ennakointitiedon saatavuus Vuorovaikutuksen puuttuminen kuntalaisten ja viranhaltijoiden välillä Poliittinen päätöksenteko Jokin muu, mikä? En osaa sanoa 4% 7% 11% 7% 11% 15% 6% 10% 4% 6% 7% 2% 10% 2% 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kaikki (KA: 6.964, Hajonta: 3.796) (Vastauksia: 363 / 367 (99%)) Kuvio 8: Mikä on tällä hetkellä suurin este osaamisen ennakoinnille kunnassasi? 2.3 Kyselyn avovastausten analyysi Suuri osa kyselystä kokosi avovastauksien muodossa näkemyksiä, kokemuksia ja odotuksia toimiala- ja palvelualuekohtaisiin osaamistarpeisiin. Vastauksista muodostui monimuotoinen ja informatiivinen ja selkeästi myös analyyttinen kokonaisuus: kuntasektorilla ja vastaajien keskuudessa asiaa osaamisen ennakoinnin tarpeista on selvästi viime aikoina pohdittu monista näkökulmista. Avovastaukset on käyty läpi sisällönanalyysin logiikalla ja nostettu niistä keskeiset teemat esiin. Ennen sektorikohtaisiin tuloksiin pureutumista voidaan todeta, että kyselyn yleiskommenteista nouseva keskeinen teema on huoli siitä, että ennakointi ei kytkeydy muuhun suunnittelutoimintaan ja johtamiseen. Yleiskommenteissa tuli esille myös suunnittelussa ja johtamisessa tarvittava hallintokuntien rajat ylittävä monialaisuus, avarakatseisuus ja asiakasorientaatio. Henkilöstöjohtamisen toivottiin kehittyvän luottavaan, kaikkien työntekijöiden osaamista hyödyntävään ja kehittävään suuntaan.

13 10 Seuraavassa kyselyn yleiskommentit teemoittain: Ennakoinnin kytkeytyminen johtamisjärjestelmään Osaamisen ennakointi pitäisi kytkeä johtamistyöhön ja suunnitteluun osana normaalia toimintamallia ja osaamistarpeiden kerääminen ja päivittäminen tuoda osaksi vuosisuunnittelua. Osaamisen ennakointia tehdään liiaksi irrallaan tiedon hyödyntämisestä ja ulkopuolisesta näkökulmasta. Työhuoneessa tuotettua ennakointitietoa on paljon mutta työntekemisen ja asiakasrajapinnan kanssa yhdessä tuotettua ja analysoitua ennakointitietoa ja yhteistyössä tehdyn ennakoinnin tekemistä on liian vähän valtakunnallisellakin tasolla. Ennakointi pitäisi liittää selkeästi organisaation kehittämiseen Ennakointia on turha tehdä, jos mitään toimenpiteitä ei koskaan aiotakaan tehdä. Monialaisuus ja avarakatseisuus suunnittelussa ja johtamisessa Hallintokuntien rajojen madaltamista tarvitaan, esim. avoimella viestinnällä ja tietoisuudella toisten hallinnonalojen työkentästä Kunta-alan kehittämisessä tarvitaan avarakatseisuutta ja asiakasorientaatiota; [Kuntaorganisaatioissa] Puuhaillaan samalla tavalla kuin vuosikymmeniä on asioita tehty. Ei haluta uudistua. Ei luoteta työntekijöihin. Erkaannuttu kuntalaisista. Organisaatiot ovat vain organisaatiota varten ei kuntalaisia palvelevia. Tulevaisuuden osaamisessa korostuu ennakointiosaaminen ja eri toimintalogiikkojen yhteensovittaminen Luottamus henkilöstön osaamiseen ja kannusteet sen kehittämiseen ovat osin hukassa; Henkilöstön osaamista ja omaehtoista kehittämistä ei palkita riittävästi eikä hyödynnetä organisaatiossa. Asiasta puhutaan, mutta nykyisin vain johtajia koulutetaan. Ajatellaan, että johtaja on kanava, joka valuttaa tiedon alaspäin. Muut Kunta-alalla on paljon osaamista, mutta lainsäädännön velvoitteet vaikeuttavat sen täysipainoista hyödyntämistä. Kuntapalveluiden tuotannossa suurkunnat eivät ole itsestään selvästi tehokkaampia kuin pienet Erityisesti sosiaali- ja terveysalan koulutusmäärät eivät vastaa näköpirissä olevaa työvoiman tarvetta 2.4 Kyselyn avovastausten sisältö jäsennettynä toimialoittain Johtaminen, kehittäminen, hallinto Johtamisen osaamistarpeissa nousevat esiin strategia- ja talousosaamisen sekä lisäksi johtamistavan muutos valmentavaan ja voimaannuttavaan suuntaan ja siihen liittyvä henkilöstöjohtamisen osaaminen sekä verkosto-osaaminen. Keskeisesti toimintatavan muutoksiin liittyvä osaamistarve on verkostomaisen toiminnan hallintaan liittyvä osaaminen, johon liittyy suhdetoiminta, erilaisten viestintä- ja toimintatapojen ymmärtäminen ja poikkihallinnollinen yhteistyö. Verkostomaiseen toimintaan liittyy kiinteästi myös hankintaosaaminen, sopimusosaaminen ja arviointiosaaminen. Lisäksi useampaan kertaan toivottiin avoimuutta, viestinnällistä osaamista ja avointa innovatiivista ajattelutapaa.

14 11 Kuvio 9: Sanapilvi johtamisen, kehittämisen ja hallinnon vastauksista Kommentit teemoittain: Yleinen johtamisosaaminen Strategiaosaaminen Tieto- ja faktaperusteinen johtaminen; talouden analysoinnin ja kustannuslaskennan osaaminen ja niiden käyttö tuottavuuden johtamiseen Arvioinnin ja arviointitiedon käytön osaaminen Oman työn hallinnan osaaminen Kehittämisosaaminen ja kehittämisrahoituksen hallinta Työlainsäädännön hallinta, osaamista työsuhde- ja virkaehtosopimuksista Prosessijohtamisen osaaminen Muutosjohtaminen Kokonaisuuksien hallinta Laatujohtamisen ja laadunhallinnan osaaminen Joustava, innostava ja valmentava johtaminen Itseohjautuvan asiantuntijaorganisaation johtamisen osaaminen; valmentava johtamistapa Monialaisuuden ja moniammatillisuuden hallitsemista Osaaminen hallita työelämää ja tehtävänkuvia joustavasti Ennakointiosaaminen, tulevaisuusorientaatio kehittämistoiminnassa Tietojohtaminen; henkilöstön tiedon hallinta ja kehittäminen, tietomallinnus Valmentavan johtamisen osaamista; ihmistä arvostava ote johtamiseen, tapa johtaa kannustamalla ja innostamalla Taitoa johtaa myös koulutettuja ihmisiä. Armeijan johtamistyyli, jossa alaiset ovat ylioppilaspoikia, ei toimi asiantuntijaorganisaatiossa. Osaamista huomioida asiakaslähtöisyys hallinnossa Kokonaisuuden hallinnan ja syy-seuraus suhteiden hahmottamisen osaamista Tiedotus- ja viestintäosaamista viestinnässä kuntaorganisaation sisälle ja sidosryhmille; sähköisen viestinnän hallintaa Verkostojen johtaminen ja hankintaosaaminen Osaaminen luoda kumppanuuksia ja hyödyntää eri tahojen osaamista toimintojen kehittämisessä; kumppanuusajattelua Osaamista tunnistaa erilaiset johtamistavat, organisaatiot ja niiden ominaisuudet erilaisten organisaatioiden rajapintojen läpi tapahtuvassa yhteistyössä Osaamista palveluverkon ja palveluiden saatavuuden hallintaan Hankintaosaaminen ja tilaajaosaaminen; juridiikka- ja sopimusosaaminen, ennakoivien sopimusten laadinta ja sopimusten hallinta sekä valvonta Tiedonhallinta- ja viestintäosaamista sekä verkostoitumistaitoja

15 12 Asiakaslähtöinen ja poikkihallinnollinen kehittäminen Taitoa luoda yhteistyötä hallinnonalojen välille Kunnallishallinnon toimintalogiikan ja päätöksenteon tuntemusta Palvelumuotoilun ja palveluiden tuotteistamisen osaaminen Asiakaskeskeistä otetta kehittämistyöhön; asiakkaan osallistamista esim. palvelumuotoilun keinoin Ennakkoluulotonta ja avointa otetta hallinnonalat yhdistävään kehittämiseen ja palvelutuotantoon Osaamista osallistaa vapaaehtoisia, kuntoutujia, työttömiä ja työvoiman ulkopuolisia kehittämiseen ja palveluiden tuotantoon Monikulttuurisuuden kohtaamisen taitoja, ja maahanmuuttajien integroinnin osaamista Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Sosiaali- ja terveysalan (sote) sektorikohtaisissa vastauksissa toistuvat yleisen johtamisosaamisen tarve, sisältäen taloushallinnon, hankinnan ja henkilöstöhallinnon osaamiset. Yleisjohtamisen osaamisesta näyttävät korostuvan sote-sektorilla ihmissuhdetaidot, ja myös johtamisen ulkopuolella palveluosaaminen ja ihmisten kohtaamisen osaamiset. Taustalla voi olla, että sote-sektorilla johtavissa asemissa olevilla henkilöillä on usein lakisääteinen koulutus-/pätevyysvaatimus ja näiden koulutusalojen opintoihin ei johtamis- ja talousosaaminen välttämättä kuulu. Substanssiosaamisen suhteen ehdotetaan yhtä aikaa sekä laajempaa osaamista, että terävää erikoisosaamista, mikä aiheuttaa suuria paineita henkilökohtaiselle kehitykselle tulevaisuudessa. Selkeä tarve näyttää olevan palvelujen kehittäminen, kohdentaminen ja organisointi muuttuvien kuntarakenteiden ja asiakastarpeiden mukaan, siihen liittyviä osaamistarpeita voivat olla esim. asiakastarvekartoitukset, palvelumuotoilu, prosessien hallinta/mallinnus/johtamisosaamiset ja hankintaosaaminen. Selkeä painotus on asiakaspalveluosaaminen, asiakkaan kohtaaminen. Niiden lisäksi korostuvat selkeästi monikulttuurisen ympäristön hallinta. Myös sähköisen asioinnin ja palveluiden yleistymiseen liittyvä IT-osaaminen nousee esille. Lisäksi useammassa kommentissa sote-alan jäykät lakisääteiset kelpoisuusehdot nousevat kritiikin kohteeksi. Kuvio 10: Sanapilvi sosiaali- ja terveydenhuoltotoimialan vastauksista Kommentit teemoittain: Yleinen johtamisosaaminen Strategiaosaaminen Juridinen osaaminen; hallinto-oikeuden ja työlainsäädännön sekä kunta-alan erityislainsäädännön osaaminen; hankintalainsäädännön ja sopimuskäytäntöjen tuntemus, ennakoivaa sopimista

16 13 Osaamista eri palvelutuotannon malleista; oman toimialan toiminnan sekä muiden toimialojen tuntemusta, kykyä oppia muilta toimialoilta Talouden hallinnan osaaminen; kustannusten hallinnan ja resurssien ohjaamisen osaaminen, panos-tuotos ajattelun hallinta, tuotantotalouden osaaminen Talouden hallinnan osaaminen yhdistettynä organisaation kehittämisen osaamiseen Tietotekninen osaaminen; kyky hyödyntää tietojenkäsittelyä byrokratian vähentämisessä Uusi terveydenhuoltolaki tuo perusterveydenhuollossa kansalaiselle lisääntynyttä valinnanvapautta niin hoitopaikan kuin hoitohenkilöstönkin suhteen. Potilas voi valita kunnan tai yhteistoiminta-alueen sisällä hoitopaikkansa. Tämä tuo haasteita hoitotietojen saamiseen hoitoprosessissa ja hoidon seurannassa. Henkilöstöltä vaaditaan tulevaisuudessa enemmän tietoteknistä osaamista, jotta tietojen saanti mm. KanTa-arkistosta sujuu ripeästi. Kunta-alalle tarvitaan lisää terveydenhuollon asiantuntijoita kehittämään tietojärjestelmiä. Prosessiosaamista, palveluprosessien hahmotusta ja hallintaosaamista Verkostojen hallinnan osaamista Palvelujen tuotteistamisosaaminen, innovatiivisuus ja rohkeus uusille palvelumalleille Viestintäosaaminen Ihmisten kohtaaminen johtamisessa Osaamista sijoittaa oikeat ihmiset oikeaa tehtävään, oikeaan aikaan Monikulttuurisuutta, yhteistyön lisäämistä ja yhteistyömalleja Muutosjohtamisen osaamista, henkilöstön osallistamista muutoksiin; henkilökohtainen urasuunnittelu ja oppimisen mahdollistaminen organisaation muutoksissa Osaamisen johtamisen/tietojohtamisen osaamista, osaamisen huomioimista, yhteistyön tukemista; nyt osaamista on, mutta se on yksilöillä eikä kanavoidu organisaation pääomaksi. Rekrytointiosaaminen; rekrytoinnin pullonkaulojen ratkaisu yhdessä osaamisen johtamisen kanssa, ulkomaisen työvoiman rekrytoinnin osaaminen Palvelujen uudelleenorganisointi Palvelujen organisoinnin osaamista; palvelujen kohdistaminen alueellisiin tarpeisiin, asiakkaan tarpeen hahmottaminen ja purkaminen konkreettisiksi toimenpiteiksi Uutta osaamista tarvitaan paljon palvelujen organisoinnissa. Palvelujen kysyntä ja asiakkaiden vaatimukset myös kasvavat väestön ikääntyessä. Verkostomaisen toiminnan osaamista; tilaaja-tuottaja mallin hallintaa, oppilaitosyhteistyön hallintaa, hankinnan osaamista Ennakointiosaamista palvelutarpeiden muutosten ja eri toimenpiteiden vaikutusten ennakointiin Asiakaslähtöinen kehittäminen Osaamista asiakaslähtöiseen palvelujen kehittämiseen; palvelumuotoiluosaamista, osaamista ja prosesseja hyödyntää asiakastyöstä saatavaa palautetta Osaamista uusien toimintamallien kehittämiseen huomioiden rajoitteet ja asiakastarpeet Kasvavat palvelutarpeet, resurssien niukkuus ja työvoiman saatavuuden ongelmat korostavat joutavaa kykyä hyödyntää toimintamalleja, joilla voidaan vaikuttaa kuntalaisten käyttäytymiseen palveluiden käyttäjinä (palvelusetelit jne.) ja aktivoida yritykset mukaan julkisten palveluiden tuotekehitykseen (hankinnat) Osaamista ihmisten kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen erilaisten ihmisten kanssa, eri kulttuurien tuntemusta ja kielitaitoa Osaamista kehittää systemaattista asiakkaan palautteen ja tarpeiden keräämistä ja hyödyntämistä, sekä hoidon-/palvelutarpeen arviointia Osaamista ja tietoa palvelujärjestelmästä; taitoa ohjata asiakas oikean palvelun piiriin Toiminnot hyvä keskittää, ns. yhden luukun periaate! Osaamista palvelusuunnitelmien tekoon asiakkaan tarpeet huomioiden, osaamista asiakkaan voimavarojen arviointiin ja rajanvetoon palvelun ja asiakkaan oman toiminnan välillä Substanssiosaamisen tarpeet Osaamista asiakkaan palvelutarpeen arviointiin, elämäntilanteen tunnistamiseen, syrjäytymisen tunnistamiseen; systemaattista palvelutarpeen määrittelyä Tarvitaan yhtä aikaa sekä laaja-alaista, että erikoistunutta substanssiosaamista Kaikkea ei voi käsitellä aina ryhmätyönä jossa kymmenen eri osaamisalueen asiantuntijaa pohtii yhden asiakkaan tilannetta. Laaja-alainen osaaminen olisi tarpeellista, mutta pitkälle

17 14 erikoistumista vaaditaan, jotta ammatillinen osaaminen esimerkiksi terveydenhuoltopalveluissa olisi vaadittavalla tasolla. Käytännön, erityisesti hoitotyön, osaamista; ikääntyvien ennaltaehkäisevän hoidon osaamista Osaamista ravitsemuksesta ja kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista Kuntouttavan lähestymistavan osaamista erityisesti kotipalveluissa; Teknisten apuvälineiden käytön osaaminen erilaisissa toimintaympäristöissä ja käytön opastamisen osaaminen erilaisissa toimintaympäristöissä. Hallinnolliset uudistustarpeet Laissa säädetyt pätevyysvaatimukset aiheuttavat hankaluuksia palveluiden järjestämiseen; joustoa kelpoisuusehtoihin Subjektiivisten oikeuksien uudelleenpohdintaa, esim. päivähoitopalveluissa Kulttuurin ottaminen mukaan sote-palvelujen tuotantoon Opetuksen ja kulttuurin toimiala Talouden hallinnan, prosessiosaamisen, verkostotaitojen ja hankintaosaamisen tarpeet tulevat esille myös opetus- ja kulttuurisektorilla Keskeisinä sektorikohtaisina osaamistarpeina näyttäytyvät uuden pedagogiikan ja hajautettujen ja verkotettujen opetusmenetelmien ja ympäristöjen hallinta, sekä niihin liittyvä IT -osaaminen. Lisäksi monikulttuurisuuden kohtaaminen nousee esiin useammassa vastauksessa. Kuvio 11: Sanapilvi opetus- ja kulttuurialan vastauksista Kommentit teemoittain: Yleinen johtamisosaaminen Talousosaaminen; kustannustietoisuus Palvelujen uudelleenorganisoinnin osaaminen prosessiosaamiseen, ennakointiin päätöksenteossa, asiakaspalvelu Ulkoistamis- ja hankintaosaaminen Prosessi- ja verkoston hallinnan osaamista; asiakasprosessien kuvaamisen sekä vastuunjaon ja rooleista sopimisen osaamista Viestintä- ja markkinointiosaaminen Ennakointiosaamista Juridista osaamista; ennakoivaa sopimista ja sopimusten valvontaa sekä sopimusten hallinnointiin liittyvää osaamista, työlainsäädännön ja kunta-alan erityislainsäädännön osaamista Osaamisen johtaminen; ennakoivampaan ja suunnitelmallista osaamisen johtamista ja hallintaa Henkilöstöjohtamisen osaamista; työyhteisön hyvinvoinnin johtamisen osaamista; ihmisten motivointia, suorituksen johtamista Muutosjohtamisen osaamista

18 15 Opetusmenetelmien ja oppimisympäristöjen hallinta Osaamista uusien oppimisympäristöjen hyödyntämiseen; tekniikan, kuten mobiililaitteiden ja sosiaalisen median hyödyntäminen opetuksessa, etäopetuksen mahdollisuuksien hyödyntämistä Osaamista opetusmenetelmien arviointiin, kehittämiseen ja hyödyntämiseen Osaamista ennakointiin ja työelämän tarpeiden huomiointiin, ennakoinnin kytkeminen opetussuunnitelmatyöhön Osaamista opintopolkujen kehittämiseen ja räätälöintiin Koulutuksen tutkintojen rakenteiden arviointi ja kehittäminen, päällekkäisyyksien karsiminen Verkosto-osaaminen; verkostoitumista työelämän ja vapaaehtoistoiminnan kanssa, kirjastojen roolin vahvistaminen Tekniikan osaamista; informaation hallintaa Kokeilevan ja yhteisöistä kumpuavien ideoiden tunnistaminen ja jalostaminen sekä potentiaalisten tulevaisuuden toimijoiden aktivointi ja esiin sukeltavien kehityskulkujen hyödyntäminen. Herkkyys. Kasvatusosaamista; pedagogiikan osaamista, nuorten ja lasten kasvattamisen taitoja, ryhmäyttämisosaamista, osaamista myös vanhemmuuden tukemiseen Muut Vapaan kulttuurin kytkeminen opetukseen Osaamista tunnistaa syrjäytyminen ja lähestyä syrjäytymisvaarassa olevia Osaamista kulttuurien kohtaamiseen Osaamista ja keinoja moniongelmaisten lasten ja nuorten kohtaamiseen ja työssä jaksamiseen Tekniikka-, yhdyskunta- ja ympäristötoimiala Tekniikan alalla keskeisenä teemana nousevat hankintaosaaminen ja siihen kiinteästi liittyvät kilpailutus- ja sopimusosaamiset. Myös substanssipuolella kestävän kehityksen osaaminen, kuten elinkaariajattelu ja laskenta, ympäristö- hyvinvointi- terveys- yms. vaikutusten arviointi eri hankkeissa, matalaenergiarakentamisen ja LVIS-tekniikan osaaminen sekä korjausvelan hallinta näyttäytyvät tärkeinä. Lisäksi projektiosaaminen,verkosto-osaaminen ja poikkialainen yhteistyö ovat esillä. Kuvio 12: Sanapilvi tekniikka- yhdyskunta- ja ympäristötoimialan vastauksista Kommentit teemoittain: Hankintaosaaminen ja projektiosaaminen Ulkoistamis- ja hankintaosaaminen; sopimusjuridiikan osaaminen, sopimusten hallinta ja valvonta, kilpailuttamisen osaaminen, tilaaja-tuottaja -mallin omaksuminen, tarjousten hinta/laatu -suhteen arviointi Projektiosaaminen; riskien arviointi ja hallinta.

19 16 Yleinen johtamisosaaminen Talousosaaminen Johtamis- ja esimiesosaaminen; henkilöstöasioiden osaaminen, hallinto-oikeuden ja työlainsäädännön ja kunta-alan erityislainsäädännön osaaminen, Palveluosaaminen: toimialan toiminnan tietämys, palvelujen tuotannon mallit, toisten toimialojen tuntemus Prosessiosaaminen Strategisen johtamisen osaaminen; kehittämisen ohjelmointi, ennakointi, erilaisten mittakaavojen näkeminen ja asioiden politisoitumisen ymmärtäminen. Viestintäosaaminen Substanssiosaaminen Teknologiaosaaminen; uusien teknologioiden mahdollisuuksien tunnistaminen ja osaaminen niiden käyttöön Taloteknistä osaamista, it- ja viestintätekniikka, matalaenergiarakentaminen, ilmaston muutoksen aiheuttamat tekijät rakentamisessa, yleinen teknisten laitteiden lisääntyminen rakennuksissa. Joutomaille ja hankalille maa-alueille rakentaminen (maapohjan pudistaminen) sekä korkearakentamiseen liittyvät kysymykset. Kiinteistöjen hallinnan osaamista; korjausvelan hallinta, omaisuuden hallinta ja ylläpito, Rakennuttamis- ja rakentamisen osaamista; kokonaisuuden hallintaa, elinkaariajattelua, muutosten hallintaa, osaamista valvoa alihankintana tehtäviä töitä, Lainsäädäntöosaamista; lakimuutosten aiheuttaman valvontavelvollisuuden ja muiden velvoitteiden hallintaa Kestävän kehityksen osaaminen Kestävän kehityksen osaaminen; kestävän kehityksen periaatteiden sisäistäminen ja uusiutuvien mahdollisuuksien käyttö, energiatalouden johtaminen, elinkaarikustannusten arviointi kilpailutuksissa, ympäristöterveyden osaamista Kestävän kaavoituksen ja yhdyskuntasuunnittelun osaaminen; yhdyskuntarakenteen eheys, kaavoituksen ja hyvinvoinnin yhteyden ymmärtäminen, palvelujen saavutettavuuden ja liikkumistarpeen hallinta Maalaisjärjen käyttö rakentamiseen, ympäristöön ja liikenteeseen liittyen. Hyvin toimiva järjestelmä ei aina välttämättä maksa paljon. Poliittista osaamista; kompromissien tekoa eri intressien välillä Taitoa osata yhdistää eri intressiryhmien tarpeet, vaatimukset ja mahdollisuudet kestävällä tavalla (esim. matkailu, kaivannaisteollisuus) Ristiriidat kunnan toiminnassa pitäisi ratkoa: kun samaan aikaan lisätään joukkoliikennettä kaupungin keskustassa ja tehdään nopeita liikenneväyliä, joilla pääsee kaupunkiin sekä parkkitaloja maan alle. Pyritäänkö lisäämään sekä joukkoliikennettä että yksityisautoilua kaupungin keskustassa? Ympäristölainsäädännön osaamista Osaamista palvelujen ja tekniikan yhdistämiseen; Uusiutuvan energian peruskäsittäminen, siihen ohjaaminen ja käytännössä osaaminen. Innovaatiotoiminnan osaamista; osaamista hyvinvointia edistävään kehittämistoimintaan ja kaupallistamiseen Muut Infrastruktuurin näkeminen investointina kulun sijaan: Infra on nähtävä entistä useammin investointina, jonka päälle kaupalliset toimijat rakentavat omaa toimintaansa ja tuovat näin investoinnille lisäarvoa Alue- ja elinkeinotoiminnan toimiala Alue- ja elinkeinoalalla nousevat esiin edellä jo useasti mainitut johtamisosaamiset, kuten strategiaosaaminen, sopimusosaaminen ja ennakointiosaaminen. Erityisesti painottuvat strateginen ajattelu ja verkosto-osaaminen. Tuoreena näkökulmana voidaan nostaa esiin myös alueen elinvoimaisuuden ylläpitämisen merkitys kuntien kokonaisjohtamisessa, esim. palvelujen avautumisen vaikutus kuntien omaan hankintaosaamiseen. Lisäksi esille nousevat erityisosaamisena liiketoiminnan kehittäminen, erityisesti mikro- ja pienyrityksissä, sekä rahoitus- /projektiosaaminen.

20 17 Kuvio 13: Sanapilvi alue- ja elinkeinotoimialan vastauksista Kommentit teemoittain: Strateginen ajattelu Strateginen osaaminen ja näkemyksellisyys, visointikyky; Eri lähteistä kumpuavan ymmärryksen yhdistäminen aluetason näkemykseksi siitä, millainen on hyvä, turvallinen, vetovoimainen arjen ympäristö. Innovaatiotoiminnan ja tuotekehityksen osaaminen, erityisesti pien- ja mikroyritysten kontekstissa Elinkeinoelämän ja liiketoimintamallien tuntemusta ja osaamista Alueen vahvuuksien ja elinkeinoelämän tuntemus; Aluetoiminnassa kokonaisuuksien huomiointi ja eri alueiden erikoistumisten huomiointi. Elinkeinojen osalta tulisi keskittyä olemassa olevien vahvuuksien löytämiseen sekä tukea innovaatioita. Kuhunkin alueeseen liittyvän monipuolisen tiedon opiskelua, mm. ympäristö, alueen elinkeinot ja niiden mahdollisuudet, erityispiirteisiin tutustuminen yms. Ennakointiosaaminen; Alueen elinkeino aktiivisesti mukaan ennakointiin ja yrityssektorin viennin mahdollistamiseen ulos. Vihreän talouden ja ympäristöliiketoiminnan osaaminen Monimuotoisuuden ja elinvoimaisuuden tukemisen osaaminen, eriytymisen ehkäisy Yleinen johtamisosaaminen Viestintä- ja markkinointiosaaminen Strategiaosaaminen Johtamisosaaminen Talousosaaminen Yrityselämän ja kunta-alan erityislainsäädännön osaaminen Sopimusosaamista; ennakoivan sopimisen ja sopimusten valvonnan sekä sopimusten hallinnoinnin osaamista Verkosto-osaaminen, projektiosaaminen, Yhteistyö- ja verkosto-osaamista; monimutkaisten ja monitoimijaisten verkostojen ja prosessien hallinta Politikoinnista ja oman edun tavoittelusta vapaan keskustelutaidon kehittämistä Laaja-alaisuutta ja uteliaisuutta, toisen kunnioittamista ja omista eduista luopumisen taitoa Alue- ja elinkeinokehittäminen tapahtuu entistä enemmän verkostoissa. Kuntien tulee olla aktiivinen näiden verkostojen rakentaja ja niiden hyödyntäjä. Innovatiivisten julkisten hankintojen osaamista Kuntien palvelutuotannon avautumisen myötä kuntien toiminnan vaikutus elinkeinotoimintaan on moninaistunut. Alueen elinvoimaan ja yritysten toimintaedellytyksiin vaikuttavia päätöksiä tehdään kaikissa kuntien toiminnoissa. Elinvoimanäkökulma on tuotava keskeiseksi osaksi kuntien johtamista. Alueellisen kehittämisrahoituksen käytön osaamista

21 18 Muut Aluepolitiikan poliittinen hyväksyntä Tukipalvelut Tukipalveluissa tärkeimpiä osaamistarpeita ovat jälleen strateginen ja talousosaaminen, sekä henkilöstöjohtaminen. Lisäksi työmarkkinajuridiikan, so. työlainsäädännön, työehtosopimusten ja käytäntöjen tuntemus on nostettu esille. Muina keskeisinä teemoina nousevat informaatioteknologian hallinta ja valjastaminen palvelutuotantoon, sekä asiakas-/käyttäjälähtöisyys tukipalvelujen tuotannossa. Kuvio 14: Sanapilvi tukipalveluiden toimialan vastauksista Kommentit teemoittain: Yleinen johtamisosaaminen Strategiaosaaminen Henkilöstöjohtamisen osaaminen; esimiesosaaminen, henkilöstöasioiden osaaminen, työhyvinvoinnin ylläpidon osaaminen Talousosaaminen; palveluiden hinnoittelu Työmarkkinalainsäädännön osaaminen; hallinto-oikeuden ja työlainsäädännön, virka- ja työehtosopimusten tuntemus sekä kunta-alan erityislainsäädännön osaaminen Prosessiosaaminen, palvelujen tuotannon mallit; Keskittäminen ja olemassa olevien käytänteiden oppi muilta, kaikkea ei tarvitse itse keksiä. Osaamisen johtaminen, tietojohtaminen; nykyisen osaamisen hyödyntäminen Palveluiden muutosten suunnittelu, muutosjohtaminen Palvelujen ulkoistamisosaaminen Kuluttajien kohtaamisen osaamista Projektiosaaminen Informaatioteknologian hallinta Tietojärjestelmien mahdollisuuksien ja automaation hyödyntämisen osaaminen ja osaamisen jakaminen Mediataidot ja sosiaalisen median osaaminen. Järjestelmäintegraation osaaminen; tietoteknisten järjestelmien yhteensovittaminen, valtakunnalliset järjestelmät Uusien laitteiden käyttämisen ja niiden perehdytyksen osaaminen. Asiakaslähtöisyys Asiakasosaaminen; oman roolin hahmottaminen palvelukokonaisuudessa Tukipalvelut organisoidaan ydinpalveluiden ehdoilla, palveluhenkisyys Muut Lähipalveluiden ja lähiraaka-aineiden käytön edistäminen

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016

Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016 Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016 Työelämän laatu ja johtaminen muutoksessa TOIMINTAYMPÄRISTÖN KAAOS RESURSSIEN NIUKKUUS JA KUNTALAISTEN RAJOTTOMAT TARPEET OVAT JO HAASTANEET

Lisätiedot

Kehittämisrakenneseminaari 3.6.2009 Ilmoittautumisen yhteydessä tehty kysely

Kehittämisrakenneseminaari 3.6.2009 Ilmoittautumisen yhteydessä tehty kysely Kehittämisrakenneseminaari 3.6.2009 Ilmoittautumisen yhteydessä tehty kysely Sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisen kehittämisrakenteen seminaari 3.6.2009 Ilmoittautumisen yhteydessä Webropol kysely

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle

Lisätiedot

Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta

Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta Suomalaista sotea rakentamassa Lapin sairaanhoitopiiri Rovaniemi KTT, dos. Mikko Luoma 19.5.2016 Kuka? Mikko

Lisätiedot

CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ

CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ Kansallisen arviointi- ja laatuverkoston seminaari 1.9.2016 Jussi Kleemola TÄMÄ ON SOLITA. Liikevaihto 2015 49,7 miljoonaa euroa Yli 430 ammattilaista Yli

Lisätiedot

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes.

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes. Tutkimushaku 2013 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes DM 1098753 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tutkimushaku 2013

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Osallistamalla osaamisen kehittämisen toimintamallia rakentamassa

Osallistamalla osaamisen kehittämisen toimintamallia rakentamassa Osallistamalla osaamisen kehittämisen toimintamallia rakentamassa Sote-tuotantoalueen osaamisen kehittämisen toimintamalli -hanke 1.1.2015-31.5.2016 Osaaminen muutoksen avain tulevassa Sotessa seminaari

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Hankepäällikkö Marja Heikkilä Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Eläköön elämä ja työ V Laajavuori

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari Anne-Marie Välikangas

Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari Anne-Marie Välikangas Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari 2.12.2014 Anne-Marie Välikangas KUNTIEN TUOTTAVUUTEEN JA TULOKSELLISUUTEEN VAIKUTTAVIA

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rid3. KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKE PÄÄTTYY - JATKUU

Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rid3. KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKE PÄÄTTYY - JATKUU Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rid3. KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKE PÄÄTTYY - JATKUU KESKI-SUOMEN SOTE 2020-HANKKEEN TAVOITTEET Kokonaistavoite: Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen tavoite

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3. Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.2017 Riikka Vacker opetusneuvos Tietojohtaminen Tietojohtaminen tarkoittaa

Lisätiedot

Hensta-hankkeen tavoitteet ja saavutukset. Päivikki Helske

Hensta-hankkeen tavoitteet ja saavutukset. Päivikki Helske Hensta-hankkeen tavoitteet ja saavutukset Päivikki Helske 2.6.2009 Kilpailusta yhteistyöhön Lähtötilanteessa kilpailua palkoista, maineesta, työpaikoista. Näkymä tulevaisuuteen: harmaat pantterit saapuvat

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Rajapinnoista yhdyspintoihin - mitä ne ovat ja miten niitä johdetaan? Antti Kuopila Erityisasiantuntija Kuntaliitto

Rajapinnoista yhdyspintoihin - mitä ne ovat ja miten niitä johdetaan? Antti Kuopila Erityisasiantuntija Kuntaliitto Rajapinnoista yhdyspintoihin - mitä ne ovat ja miten niitä johdetaan? Antti Kuopila Erityisasiantuntija Kuntaliitto 14.9.2016 Rajapinnan/yhdyspinnan määrittelyä 1. Raja-/yhdyspinnalla tarkoitetaan kahden

Lisätiedot

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke 18.6.2010 Hannu Simi, Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä Valtakunnallinen Koulutuksen

Lisätiedot

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Joustavasti ja avoimesti uuteen toimintakulttuuriin L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Marika Tammeaid Kehityspäällikkö, Valtion henkilöstöjohtamisen tuki, Valtiokonttori #Työ2.0 Klassikot uudessa valossa Kohti

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6 Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 1 4/19/201 6 Mihin meitä korkeakoulusektorilla ja koulutuksessa yleisesti haastetaan? Hallituksen yksi strateginen painopiste: Osaaminen ja

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lisää tähän otsikko MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK KANSANTALOUS VÄESTÖKEHITYS JA TUOTTAVUUS Kestävyysvaje aiempaakin suurempi:

Lisätiedot

Miten kuntia ja alueita voidaan tukea muutostyössä? Terttu Pakarinen

Miten kuntia ja alueita voidaan tukea muutostyössä? Terttu Pakarinen Miten kuntia ja alueita voidaan tukea muutostyössä? Terttu Pakarinen 11.1.2016 Toimintaympäristön muutosvoimakkuuden kasvu 1970 Staa9suus 1980 Säännöllisyys 1990 Kompleksisuus 2000- Epäjatkuvuus Yllätyksellinen

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA SWOT-ANALYYSI VAHVUUDET Sijainti ja yhteydet Viihtyisä asuin- ja elinympäristö Asumisen ja asuinympäristön monipuoliset vaihtoehdot Vahva kulttuuriperintö Nopea reagointi Päätöksentekokyky

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT?

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 19.3.2010 Helsinki Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Sosiaali- ja terveyspalvelujen lähivuosien haasteet

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

Miten Tampere on muuttunut ja muuttumassa

Miten Tampere on muuttunut ja muuttumassa Miten Tampere on muuttunut ja muuttumassa Miten toimintaympäristö haastaa toimintamallin uudistuksen? Tampere 2017 -seminaari 23.3.2015 Matias Ansaharju Strategiasuunnittelija Yhteinen Tampere kaupunkistrategia:

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen uusissa sote-rakenteissa

Osaamisen kehittäminen uusissa sote-rakenteissa Osaamisen kehittäminen uusissa sote-rakenteissa SeAMK Foorumi 9.2.2017 Harri Jokiranta Osallisuus ja elinvoimakunta Kokonaisreformi Uuden rakenne uudet osaamiset? Maakuntien yhteiset palvelukeskukset (Toimitila,

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Valtion yhteiset osaamiset

Valtion yhteiset osaamiset Valtion yhteiset osaamiset Taustalla Kieku-prosessit ja -järjestelmä Kieku sisältää osaamisen hallinnan työkaluja, jotka virastot voivat halutessaan ottaa käyttöön: - Suorituksen johtaminen - Koulutusten

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA #TAMPERE3 Mitä ny? YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA INTERNET VIE KOULUILTA MONOPOLIN KANSAINVÄ LISYYS ON MUST KOE JA TEE- AIDOT YMPRISTÖT RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS PÄTEVYYDET TUOVAT TUTKINNON

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Taitaja 2016 Taitajat framilla - seminaari

Taitaja 2016 Taitajat framilla - seminaari Taitaja 2016 Taitajat framilla - seminaari Ammatillisen koulutuksen muutoksen johtaminen Muutoksesta mahdollisuus 1 19.2.2015 Reija Lepola Reija Lepola, Kuntayhtymän johtaja, rehtori Seinäjoen koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuu Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö 16.9.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Mitä on kuntoutuskumppanuus ja kuinka se voisi toimia Satakunnassa?

Mitä on kuntoutuskumppanuus ja kuinka se voisi toimia Satakunnassa? Mitä on kuntoutuskumppanuus ja kuinka se voisi toimia Satakunnassa? Janne Jalava & Tuomas Koskela / Innokuntoutus 15.6.2009 1 Kuntoutujat-ryhmän kehittämiskonsultoinnin periaatteet Kuntoutuksen uusiin

Lisätiedot

JOHTAMINEN JA TUOTANNON ORGANISOINTI Mitä hankkeessa / Keski-Suomessa asiasta ajatellaan, missä aikataulussa tulee edetä

JOHTAMINEN JA TUOTANNON ORGANISOINTI Mitä hankkeessa / Keski-Suomessa asiasta ajatellaan, missä aikataulussa tulee edetä JOHTAMINEN JA TUOTANNON ORGANISOINTI Mitä hankkeessa / Keski-Suomessa asiasta ajatellaan, missä aikataulussa tulee edetä Marja Heikkilä Workshop 6 Peurunka 6.10.2014 2 SOTE-ALUE Järjestämisvastuu Kunnat

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA Johdanto Lempäälä on vetovoimainen ja tasaisesti kasvava yli 22 000 asukkaan kunta, jolla on erinomainen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla.

Lisätiedot

Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus

Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Johtamisen haasteita Oppimistulosten heikkeneminen Valtion talouden tasapainottaminen, julkisten menojen

Lisätiedot

LAPSI-, NUORISO- JA PERHESOSIAALITYÖN ERIKOISALAN KOULUTUS

LAPSI-, NUORISO- JA PERHESOSIAALITYÖN ERIKOISALAN KOULUTUS LAPSI-, NUORISO- JA PERHESOSIAALITYÖN ERIKOISALAN KOULUTUS JA LASTENSUOJELUPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Lastensuojelun kehittämisverkosto 17.8.2016 Merja Anis UUDET SOSIAALITYÖN ERIKOISTUMISKOULUTUKSET ALKAMASSA

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

Erikoistumiskoulutuksen kehittäminen

Erikoistumiskoulutuksen kehittäminen Erikoistumiskoulutuksen kehittäminen Erikoistumiskoulutuksen sopimusvalmistelu seminaari 16.2.2016, Helsinki Asiantuntija, KT Hannele Seppälä, Arene ry Seminaarin tarkoitus Erikoistumiskoulutuksen kehittäminen

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITELMA 2016

KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 1 (5) KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 Osaamisen kehittäminen on laaja-alaista ja monipuolisia käytännön toimenpiteitä osaamisen varmistamiseksi. Kehittämistoimet suunnataan Jämsän kaupungissa

Lisätiedot

Ajatuksia sote-integraatiosta Yhtymäjohtaja Juha Heino

Ajatuksia sote-integraatiosta Yhtymäjohtaja Juha Heino Ajatuksia sote-integraatiosta Yhtymäjohtaja Juha Heino 24.11.2015 Väittämiä Organisaation strategia on pragmaattinen kuvaus tulevien vuosien keskeisistä linjauksista Sote-integraatio tuottaa nopeasti konkreettisia

Lisätiedot

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3.

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Henkilökunnan kommentit toimintamallin uudistamisen tavoitteisiin ja muihin päälinjauksiin Loorassa e-lomake

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Digikuntakokeilu kehittämisohjelma. Juhta LUONNOS

Digikuntakokeilu kehittämisohjelma. Juhta LUONNOS Digikuntakokeilu kehittämisohjelma Juhta 10.5.2016 Digikuntakokeilun tausta hallitusohjelmassa Kuntien, maakuntien ja koko julkisen sektorin kustannusten karsinta - reformi Toimenpidenohjelma 2/2016 Teema

Lisätiedot

Kommentteja FinELibin strategiaan

Kommentteja FinELibin strategiaan 24.11.2011 Kommentteja FinELibin strategiaan 2012 2015 http://www.kansalliskirjasto.fi/attachments/5l4xoyz0b/62qj3tbul/files/currentfile/finelib_strategia_2012 2015.pdf Yleistä strategiasta Tiivis esitysmuoto

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme?

Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme? Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme? Hanne Kalmari PsL, kehitys- ja kasvatuspsykologian erikoispsykologi Lape-muutosohjelman hankepäällikkö Muutos tehdään yhdessä

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Maakunnallinen ennakointityö: case Pohjois Karjala

Maakunnallinen ennakointityö: case Pohjois Karjala Energiaa ennakointiin Alueiden ennakointiseminaari Lappeenranta Maakunnallinen ennakointityö: case Pohjois Karjala Kimmo Niiranen maakunta-asiamies 200315 Ennakointi on tulevaisuuden tekemistä ei pelkkää

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

Huomispäivän kuntatekniikka Haasteita ja ratkaisuja. Pekka Malinen INFRA 13 Helsinki 5.3.2013

Huomispäivän kuntatekniikka Haasteita ja ratkaisuja. Pekka Malinen INFRA 13 Helsinki 5.3.2013 Huomispäivän kuntatekniikka Haasteita ja ratkaisuja Pekka Malinen INFRA 13 Helsinki 5.3.2013 Teknistä sektoria koskevia haasteita ja muutospaineita 18 kaupungin haastattelut (Kupera projekti 2009-2010):

Lisätiedot

Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi. Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen

Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi. Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen 1 Ennakoinnin määritelmästä Ennakointi on käytettävissä olevalle nykytilaa ja menneisyyttä koskevalle tiedolle perustuvaa tulevan

Lisätiedot

Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu

Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu VM/JulkICT JUHTA 10.05.2016 JulkICT-osasto Tausta: Vanhat strategiat ja hallitusohjelma Linjaukset julkisen

Lisätiedot

Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 2.-3.2016 Hanna Tainio Varatoimitusjohtaja Kuntaliitto Mitä edistetään?

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Kumppanuus ja asiakkaan valinnanoikeus SOTE verkottumistilaisuus Turku

Kumppanuus ja asiakkaan valinnanoikeus SOTE verkottumistilaisuus Turku Kumppanuus ja asiakkaan valinnanoikeus SOTE verkottumistilaisuus Turku 12.4.2014 mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen 1 Kiinnostavia teemoja Tuottaja kysymys Asiakkaan valinnanoikeus Mikko Martikainen

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

RYHMÄ 1: Osaamistavoitteiden määrittely: Nykytila

RYHMÄ 1: Osaamistavoitteiden määrittely: Nykytila Ryhmätyöt 6.3.2013 RYHMÄ 1: Osaamistavoitteiden määrittely: Nykytila tehdään asioita mutu-tuntumalla vähän yhdessä luotuja osaamistavoitteita oppilaitos keskeisenä tavoitteiden asettajana yhteistyö työelämän

Lisätiedot

PoSoTe hanke II vaihe. Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu

PoSoTe hanke II vaihe. Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu PoSoTe hanke II vaihe Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu Valmistelua ohjaava rakenne Maakuntauudistuksen valmistelu / PoSoTe Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Tie kuntien tulevaisuuteen

Tie kuntien tulevaisuuteen Tie kuntien tulevaisuuteen Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Valtuuston kevätkokous Ennakointiseminaari 22.5. Kuntaliiton ennakointityön pilotti 2014 2015- ENNAKOINTITYÖPAJAT Heikkojen signaalien keruu & trendikortit

Lisätiedot

KOHTI SOSIAALISESTI KESTÄVÄÄ HYVINVOINTIA Näkökulmia Pohjanmaalta. Pirkko Vartiainen & Maritta Vuorenmaa

KOHTI SOSIAALISESTI KESTÄVÄÄ HYVINVOINTIA Näkökulmia Pohjanmaalta. Pirkko Vartiainen & Maritta Vuorenmaa KOHTI SOSIAALISESTI KESTÄVÄÄ HYVINVOINTIA Näkökulmia Pohjanmaalta Pirkko Vartiainen & Maritta Vuorenmaa SOSIAALI- JA TERVEYS- HALLINTOTIEDE Yhdistää opetuksessa (kaikilla tasoilla) molemmat hyvinvoinnin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Socom

Toimintasuunnitelma. Socom Toimintasuunnitelma 2011 Kaakkois-Suomen sosiaalialan 1 osaamiskeskus Oy Socom 1 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakunnissa. Socomin

Lisätiedot

Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta

Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta Kärkihankkeiden 6 ja 7 raportin kommentointia Varatoimitusjohtaja Tuottavuusnäkökulma palvelujen organisointiin ja toiminnan ohjaukseen

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

Avaimet arviointiin. Museoiden arviointi- ja kehittämismalli. Avaimet arviointiin

Avaimet arviointiin. Museoiden arviointi- ja kehittämismalli. Avaimet arviointiin Museoiden arviointi- ja kehittämismalli Arviointitoiminta on kokenut viimeisten vuosien aikana muodonmuutoksen Vanha paradigma Lineaarinen selittäminen Top-down -arviointiprosessi Riippumaton arvioitsija

Lisätiedot

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19-21.3.2012 OPH seminaari Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö

Lisätiedot

Uudistuva palvelurakenne uudistuvat osaamistarpeet? Ajatellaanko henkilöstön kehittämistä rakenteita uudistettaessa

Uudistuva palvelurakenne uudistuvat osaamistarpeet? Ajatellaanko henkilöstön kehittämistä rakenteita uudistettaessa Uudistuva palvelurakenne uudistuvat osaamistarpeet? Ajatellaanko henkilöstön kehittämistä rakenteita uudistettaessa Tarja Myllärinen Suomen Kuntaliitto Johtaja, sosiaali ja terveys Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Rajapinnat: Järjestöihin ja kuntiin. Antti Kuopila Erityisasiantuntija Kuntaliitto 2.5.2016

Rajapinnat: Järjestöihin ja kuntiin. Antti Kuopila Erityisasiantuntija Kuntaliitto 2.5.2016 Rajapinnat: Järjestöihin ja kuntiin Antti Kuopila Erityisasiantuntija Kuntaliitto 2.5.2016 Maakuntia ja tulevaisuuden kuntia tulee valmistella samanaikaisesti VALTIO Ohjaus ja resurssit Vuorovaikutus Ohjaus

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Kaupunkistrategian lähtökohtia 1. Kaupunkistrategia = Oulun kaupungin strategia (ei vain kaupunkiorganisaation strategia) Kuntalaiset aktiivisina

Lisätiedot

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Ylitarkastaja Hanna Nyfors STM sosiaali- ja terveyspalveluosasto 19.2.2016 19.2.2016 1 Sote- uudistuksen tavoitteet Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen

Lisätiedot