Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa"

Transkriptio

1 Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Kunta-alan osaamistarpeet Osaamistarvekyselyn tulokset Asiantuntijaseminaarin tulokset

2 OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTIKYSELYN JA ASIANTUNTIJASEMINAARIN TULOKSET Päivämäärä 28/11/2012 Laatija Kalle A. Piirainen, Kaisa Lähteenmäki-Smith, Lassi Köppä, Ramboll Management Consulting Oy Hyväksyjä Kuvaus Sirpa Sivonen, KT Kuntatyönantajat Leena Lehtinen, KT kuntatyönantajat Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa hanke Osaamistarvekyselyn ja asiantuntijaseminaarin tulokset KT Kuntatyönantajat Toinen linja Helsinki p

3 SISÄLTÖ 1. Johdanto Hankkeen tavoitteet Kysely ja seminaari Raportin rakenne 2 2. Kysely Kyselyn vastaajista Osaamisen ennakointi kunta-alalla Kyselyn avovastausten analyysi Kyselyn avovastausten sisältö jäsennettynä toimialoittain Johtaminen, kehittäminen, hallinto Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Opetuksen ja kulttuurin toimiala Tekniikka-, yhdyskunta- ja ympäristötoimiala Alue- ja elinkeinotoiminnan toimiala Tukipalvelut Yhteenveto kyselyn tuloksista Asiantuntijaseminaari Seminaarin esittely Työpajat Monimuotoistuvat palveluprosessit Johtamisosaaminen Asiakaspalvelu Paneelikeskustelu Yhteenveto seminaarista Yhteenveto 27 LIITTEET Liite 1 Tulevaisuus haastaa osaamisen myös kuntapalveluissa -seminaariohjelma

4 1 1. JOHDANTO 1.1 Hankkeen tavoitteet Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa on KT Kuntatyönantajien (jatkossa KT) koordinoima hanke jossa kehitetään osaamisen ennakoinnin käytäntöjä ja menetelmiä tukemaan osaamisen johtamista ja kehittämistä kunta-alan muutoksessa. Hankkeen rahoittaa Opetushallitus Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella. Lisäksi rahoittajia ja asiantuntijakumppaneita ovat KT Kuntatyönantajat, Suomen Kuntaliitto, Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry (PTY) sekä Kuntien eläkevakuutus - Keva. Muita kumppaneita ovat Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry sekä Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry. Hankkeen yleistavoitteena on kehittää ja dokumentoida toimivia osaamisen ennakoinnin käytäntöjä, sekä koota hankkeen piirissä syntyvää ennakointitietoa tulevaisuuden osaamistarpeista kunta-alalla. Tavoitteet tarkemmin ovat seuraavat: 1. Kehitetään ja pilotoidaan osaamisen ennakointimalli/ -malleja tulevaisuusajattelun pohjalta kunta-alan organisaatioiden käyttöön. 2. Tehdään kunta-alan osaamistarpeet näkyviksi sekä alueellisessa että valtakunnallisessa koulutussuunnittelussa (sekä nuoriso- että aikuiskoulutus). 3. Liitetään ennakointinäkökulma kiinteäksi osaksi strategista henkilöstösuunnittelua kunta-alan organisaatioissa. 4. Tuotetaan pitkän aikavälin ennakointitietoa kunta-alalla tarvittavasta osaamisesta. Kohderyhmään kuuluvia tahoja yhdistää niiden mahdollisuus olla mukana tekemässä strategisia ratkaisuja omilla toimialueillaan mm. kunta-alan henkilöstöpolitiikassa, alueellisessa ennakoinnissa sekä koulutuksen suunnittelussa ja toimeenpanossa. Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä ovat kunnat, kuntayhtymät sekä kuntaomisteiset yhtiöt ja yhteisöt koulutuksen järjestäjät maakuntaliitot Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ja sidosryhmiä KT:n toiminnassa ovat ministeriöt ja muut valtionhallinnon organisaatiot, koulutustoimikunnat, valtioneuvoston ennakointiverkosto, tutkimus- ja kehittäjäorganisaatiot, työmarkkinajärjestöt sekä muut ennakointiprojektit. Hanketta toteutetaan kolmella tasolla: organisaatio- ja aluetaso sekä valtakunnan taso. Organisaatiotasolla kehitetään ja testataan osaamisen ennakointimalli palvelemaan kuntaorganisaatioiden tulevaisuuden henkilöstöjohtamista ja -suunnittelua. Organisaation on tiedettävä, mikä on sen ydintoimintaa ja millaista osaamista siihen tarvitaan. Sillä on myös oltava käsitys siitä, millaista osaamista tarvitaan entistä vähemmän, enemmän tai missä on vain hetkellisiä osaamistarpeiden muutoksia. Tätä tietoa välitetään alueelliselle ja valtakunnan tasolle, joissa sen on tarkoitus tukea päätöksentekoa osaamis- ja koulutusvoimavaroja sekä tähän liittyviä investointeja suunniteltaessa ja kohdennettaessa. 1.2 Kysely ja seminaari Hankkeen osana järjestettiin kysely tulevaisuuden osaamistarpeista kunta-alan toimijoille. Kyselyaika oli Kysely toteutettiin avoimena webbi-pohjaisena kyselynä. Kyselyn kohderyhmänä olivat hankkeen piiriin kuuluvat organisaatiot, kunnat ja koulutuskuntayhtymät. Kysely toteutettiin avoimella linkillä, mikä mahdollisti myös sen lähettämisen eteenpäin vastaajien näkökulmasta oleellisille tahoille. Näin pyrittiin saamaan monipuolinen ja kattava otos kuntatoimijoita, samalla kun kysely auttoi kohdistamaan tulevan seminaarin sisältöjä mahdollisimman osuvaksi. Tilastollisen kattavuuden tai edustavuuden sijaan kyselyllä oli siis tietoisuutta lisäävä ja osallistava tavoite. Kyselyn tuloksia hyödynnettiin asiantuntijaseminaarissa, joka järjestettiin Seminaarin otsikko oli Tulevaisuus haastaa osaamisen myös kuntapalveluissa. Seminaari alkoi johdantoluennolla osaamisen johtamisesta, erityisteemana työn merkityksellisyys. Seminaarissa tehtiin

5 2 kyselystä koostetun syötteen pohjalta työpajatyötä, jossa pohdittiin tulevaisuuden kuntapalveluissa tarvittavia osaamisia. Tilaisuus päättyi paneelikeskusteluun. 1.3 Raportin rakenne Raportin toisessa luvussa esitetään kyselyn tulokset ja niistä nousevat keskeiset teemat. Kolmannessa luvussa esitetään ennakointiseminaarissa tuotetut keskeiset sisällöt ja yhteenveto niistä. Raportti päättyy yhteenvetoon aineistosta.

6 3 2. KYSELY 2.1 Kyselyn vastaajista Kysely toteutettiin avoimena verkkokyselynä välisenä aikana. Osittaisia vastauksia tuli 274 ja kokonaisia vastauksia 120, yhteensä 394 kappaletta. Kysely osoitettiin hankkeen kohderyhmille. Kyselyn vastaajista valtaosa oli kunnan tai kaupungin palveluksessa. Seuraavaksi eniten edustajia oli erityyppisten koulutusorganisaatioiden palveluksessa. (ks. Kuvio 1). Kohdassa jokin muu, mikä vastaajia oli seuraavista organisaatioista: kuntayhtymä, maakunnallinen kehittäjäorganisaatio, terveydenhuollon kuntayhtymä, kaupungin elinkeinoyhtiö, kuntayhtymän alainen liikelaitos ja sosiaalialan osaamiskeskus. Kaupunki tai kunta 71% Maakunnanliitto ELY-keskus Ministeriö Yliopisto, korkeakoulu tai Muu koulutusorganisaatio tai Järjestö Yritys Jokin muu, mikä? 5% 0% 0% 3% 11% 4% 1% 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kuvio 1: Vastaajien edustama organisaatio tai muu taho Seuraillen vastaajien organisaatioiden jakaumaa, valtaosa vastaajista oli viran- tai toimenhaltijoita (Kuvio 2). Luottamushenkilöitä kysely ei tavoittanut, mikä ei ollut yllättävää kohderyhmä huomioon ottaen. Muu -luokan edustajissa oli palveluntuottajien edustajia, projektisuunnittelijoita, toimitusjohtajia ja henkilöitä, jolle kunta on osa yhteistyöverkostoa.

7 4 Viran- tai toimenhaltija 89% Luottamushenkilö 0% Ulkopuolinen asiantuntija 6% Muu, esim. palvelujen käyttäjä, yrityselämän edustaja - mikä? 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kuvio 2: Vastaajien rooli suhteessa kuntaorganisaatioon Vastaajien suhde jakautui varsin tasaisesti tiedon tuottajien ja käyttäjien välille, kuitenkin noin kaksi kolmannesta oli tiedon käyttäjäpuolella (Kuvio 3). Luonnollisesti useimmat tahot ovat omissa organisaatioissaan sekä tiedon tuottajia että käyttäjiä, mutta tässä kysymyksessä tavoiteltiin ensisijaista roolia. Tiedon käyttäjä (päätöksentekijä, viranhaltija tai luottamusmies) 60% Tiedon tuottaja (asiantuntija, tutkija) 36% Muu, mikä? 3% Minulla ei ole roolia kunta-alan osaamisen ennakoinnissa 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kuvio 3: Ensisijainen rooli osaamisen ennakoinnissa

8 5 2.2 Osaamisen ennakointi kunta-alalla Ennakoinnin kohteet jakautuvat kunnissa varsin tasaisesti (Kuvio 4). Kysymykseen Mistä asioista kunnassasi tällä hetkellä erityisesti kerätään ennakointitietoa? yhdistelmänä vastauksista kolme tärkeintä teemaa ovat kunnan vetovoimaisuus ja elinkeinoelämän tarpeiden tunnistaminen (yhteensä 24 %), osaamisen johtaminen ja kehittäminen (34 %, ml. olemassa olevan osaamisen vahvistaminen, uuden tarpeellisen osaamisen kehittäminen, osaavan työvoiman saatavuus ja tulevaisuuden työelämä ja sen tarpeet), sekä palveluiden kehittäminen (hyvinvoinnin edistäminen ja tulevaisuuden palvelutarpeet, 23 %). Lähidemokratia ja kuntalaisten kuuleminen seuraavat kolmen kärkeä tiiviisti (14 %). Vastausten tasaiseen jakautumiseen vaikutti osaltaan kysymyksen muoto: kukin vastaaja voi valita kolme kunnassaan eniten kerättyä ennakointitiedon muotoa. Tasainen jakautuminen kertonee myös osaltaan siitä, että tällä hetkellä ennakointitietoa kerätään hyvin eri muodoissa ja eri teemoista kuntaorganisaatioissa. Yritystoiminnan ja elinkeinoelämän tarpeiden tunnistaminen ja niihin Olemassa olevan osaamisen vahvistaminen Uuden tarpeellisen osaamisen kehittäminen Osaavan työvoiman saatavuus Hyvinvoinnin edistäminen Kunnan vetovoimaisuus Työmarkkinoiden toimivuus Kansalaisten osallistaminen Tulevaisuuden palvelutarpeet Tulevaisuuden työelämä ja sen tarpeet Kuntalaisten näkemykset Muu teema - mikä? En osaa sanoa 12% 9% 8% 11% 12% 12% 2% 7% 11% 6% 7% 0% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kuvio 4: Mistä asioista kunnassasi kerätään tällä hetkellä ennakointitietoa

9 6 Vastaukset kysymykseen Arvioi asteikolla 1 5, miten kunnassasi on tunnistettu kuntastrategian toteutumisen kannalta välttämättömät osaamisen kehittämistarpeet osoittavat, että tällä hetkellä osaamisen ennakointi tukee kohtalaisesti tai tyydyttävästi vastaajien kuntien strategian toteutumista (Kuvio 5). 1 = erittäin huonosti 2% 2 = melko huonosti 18% 3 = kohtalaisesti 54% 4 = melko hyvin 17% 5 = erittäin hyvin 2% en osaa sanoa 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kaikki (KA: 3.208, Hajonta: 1.454) (Vastauksia: 120 / 367 (33%)) Kuvio 5: Arvioi asteikolla 1-5 miten hyvin kunnassasi on tunnistettu kuntastrategian toteutumisen kannalta välttämättömät osaamistarpeet

10 7 Palvelut, talous ja henkilöstö nousivat kärkeen vastauksissa kysymykseen Missä seuraavista asioista kunnassasi tällä hetkellä hyödynnetään parhaiten osaamiseen liittyvää ennakointitietoa? Valitse enintään kolme seuraavista vaihtoehdoista. (Kuvio 6) Painopisteinä ennakoinnin hyödyntämisessä näkyvät osaamisen kehittäminen, ml. henkilöstösuunnittelu, valmennusten ja koulutusten suunnittelu sekä rekrytointi, palveluiden kehittäminen ja strateginen suunnittelu, sekä koulutuksen suunnittelu, mm. opetussuunnitelmien valmistelu, oppimisympäristöjen kehittäminen ja aloituspaikkojen määrittely. Palvelujen / tuotteiden suunnittelussa Taloussuunnittelussa Henkilöstösuunnittelussa Strategisessa johtamisessa Valmennusten ja koulutusten suunnittelussa Rekrytoinnissa Opetussuunnitelmatyössä Koulutuksen aloituspaikkojen määrittelyssä Oppimisympäristöjen kehittämisessä Muualla, missä? En osaa sanoa 14% 14% 14% 12% 7% 9% 8% 7% 7% 0% 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kuvio 6: Missä seuraavista asioista kunnassasi tällä hetkellä hyödynnetään parhaiten osaamiseen liittyvää ennakointitietoa?

11 8 Kysymykseen Mihin asioihin liittyen kunnassasi tarvittaisiin nykyistä enemmän osaamisen ennakointitietoa? vastaajalle tarjottiin mahdollisuus valita enintään viisi annetuista vaihtoehdoista. Vaikka ennakointitoiminta kokonaisuutena on tyydyttävää vastaajien mielestä (ks. kuvio 5), lisätiedon tarve nousi esille selkeästi palvelujen kehittämisen, uudelleenorganisoinnin, osaamisen johtamisen ja kehittämisen sekä työelämän ja työkuvien muutosten kohdalla (Kuvio 7). Tämän kysymyksen vastauksissa korostuivat palvelujen tuottavuus, tehokkuus ja tuloksellisuus. Kuntalaisten palveleminen ja hyvinvoinnin edistäminen (palvelujen vaikuttavuus) Kunnan vetovoimaisuus 6% 13% Työmarkkinoiden toimivuus 5% Kansalaisten osallistaminen Yritystoiminnan ja elinkeinoelämän tarpeiden tunnistaminen ja niihin vastaaminen Osaamisen vahvistaminen 4% 7% 9% Osaavan työvoiman saatavuus 13% Ammattirakenteiden muutokset 8% Työtehtävien muutokset kunnan sisällä Palvelujen tuottavuuden, tehokkuuden ja tuloksellisuuden parantaminen Palvelujen uudelleenorganisointi 9% 16% 11% Muu teema, mikä? 0% En osaa sanoa 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kuvio 7: Mihin asioihin liittyen kunnassasi tarvittaisiin nykyistä enemmän osaamisen ennakointitietoa?

12 9 Sikäli kun ennakoinnissa nähtiin erityisiä kehittämistarpeita, suurimmat esteet ennakoinnin hyödyntämiseen liittyvät yleisiin kunta-alan johtamisen haasteisiin, kuten (ennakoinnin) organisointi, työnjako ja johtajuus, toimialalähtöisyys/siiloutuminen ja erilaiset toimintakulttuurit (Kuvio 8). Merkille pantavaa on myös, että kysymykseen suurimmista ennakoinnin esteistä vastaukset jakautuivat hyvin tasaisesti eli esteiden kokeminen on hyvin monipuolista. Haluttomuus hyödyntää ennakointitietoa Osaamisen puutteet Johtajuuden heikkous Työnjaon epäselvyydet Organisaatioiden erilaiset toimintakulttuurit Ennakoinnin organisoimattomuus Luottamuksen puute kunnan eri toimijoiden välillä Liiallinen toimialalähtöisyys Tiedonkulun ongelmat Tietojärjestelmien soveltumattomuus Ennakointitiedon saatavuus Vuorovaikutuksen puuttuminen kuntalaisten ja viranhaltijoiden välillä Poliittinen päätöksenteko Jokin muu, mikä? En osaa sanoa 4% 7% 11% 7% 11% 15% 6% 10% 4% 6% 7% 2% 10% 2% 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kaikki (KA: 6.964, Hajonta: 3.796) (Vastauksia: 363 / 367 (99%)) Kuvio 8: Mikä on tällä hetkellä suurin este osaamisen ennakoinnille kunnassasi? 2.3 Kyselyn avovastausten analyysi Suuri osa kyselystä kokosi avovastauksien muodossa näkemyksiä, kokemuksia ja odotuksia toimiala- ja palvelualuekohtaisiin osaamistarpeisiin. Vastauksista muodostui monimuotoinen ja informatiivinen ja selkeästi myös analyyttinen kokonaisuus: kuntasektorilla ja vastaajien keskuudessa asiaa osaamisen ennakoinnin tarpeista on selvästi viime aikoina pohdittu monista näkökulmista. Avovastaukset on käyty läpi sisällönanalyysin logiikalla ja nostettu niistä keskeiset teemat esiin. Ennen sektorikohtaisiin tuloksiin pureutumista voidaan todeta, että kyselyn yleiskommenteista nouseva keskeinen teema on huoli siitä, että ennakointi ei kytkeydy muuhun suunnittelutoimintaan ja johtamiseen. Yleiskommenteissa tuli esille myös suunnittelussa ja johtamisessa tarvittava hallintokuntien rajat ylittävä monialaisuus, avarakatseisuus ja asiakasorientaatio. Henkilöstöjohtamisen toivottiin kehittyvän luottavaan, kaikkien työntekijöiden osaamista hyödyntävään ja kehittävään suuntaan.

13 10 Seuraavassa kyselyn yleiskommentit teemoittain: Ennakoinnin kytkeytyminen johtamisjärjestelmään Osaamisen ennakointi pitäisi kytkeä johtamistyöhön ja suunnitteluun osana normaalia toimintamallia ja osaamistarpeiden kerääminen ja päivittäminen tuoda osaksi vuosisuunnittelua. Osaamisen ennakointia tehdään liiaksi irrallaan tiedon hyödyntämisestä ja ulkopuolisesta näkökulmasta. Työhuoneessa tuotettua ennakointitietoa on paljon mutta työntekemisen ja asiakasrajapinnan kanssa yhdessä tuotettua ja analysoitua ennakointitietoa ja yhteistyössä tehdyn ennakoinnin tekemistä on liian vähän valtakunnallisellakin tasolla. Ennakointi pitäisi liittää selkeästi organisaation kehittämiseen Ennakointia on turha tehdä, jos mitään toimenpiteitä ei koskaan aiotakaan tehdä. Monialaisuus ja avarakatseisuus suunnittelussa ja johtamisessa Hallintokuntien rajojen madaltamista tarvitaan, esim. avoimella viestinnällä ja tietoisuudella toisten hallinnonalojen työkentästä Kunta-alan kehittämisessä tarvitaan avarakatseisuutta ja asiakasorientaatiota; [Kuntaorganisaatioissa] Puuhaillaan samalla tavalla kuin vuosikymmeniä on asioita tehty. Ei haluta uudistua. Ei luoteta työntekijöihin. Erkaannuttu kuntalaisista. Organisaatiot ovat vain organisaatiota varten ei kuntalaisia palvelevia. Tulevaisuuden osaamisessa korostuu ennakointiosaaminen ja eri toimintalogiikkojen yhteensovittaminen Luottamus henkilöstön osaamiseen ja kannusteet sen kehittämiseen ovat osin hukassa; Henkilöstön osaamista ja omaehtoista kehittämistä ei palkita riittävästi eikä hyödynnetä organisaatiossa. Asiasta puhutaan, mutta nykyisin vain johtajia koulutetaan. Ajatellaan, että johtaja on kanava, joka valuttaa tiedon alaspäin. Muut Kunta-alalla on paljon osaamista, mutta lainsäädännön velvoitteet vaikeuttavat sen täysipainoista hyödyntämistä. Kuntapalveluiden tuotannossa suurkunnat eivät ole itsestään selvästi tehokkaampia kuin pienet Erityisesti sosiaali- ja terveysalan koulutusmäärät eivät vastaa näköpirissä olevaa työvoiman tarvetta 2.4 Kyselyn avovastausten sisältö jäsennettynä toimialoittain Johtaminen, kehittäminen, hallinto Johtamisen osaamistarpeissa nousevat esiin strategia- ja talousosaamisen sekä lisäksi johtamistavan muutos valmentavaan ja voimaannuttavaan suuntaan ja siihen liittyvä henkilöstöjohtamisen osaaminen sekä verkosto-osaaminen. Keskeisesti toimintatavan muutoksiin liittyvä osaamistarve on verkostomaisen toiminnan hallintaan liittyvä osaaminen, johon liittyy suhdetoiminta, erilaisten viestintä- ja toimintatapojen ymmärtäminen ja poikkihallinnollinen yhteistyö. Verkostomaiseen toimintaan liittyy kiinteästi myös hankintaosaaminen, sopimusosaaminen ja arviointiosaaminen. Lisäksi useampaan kertaan toivottiin avoimuutta, viestinnällistä osaamista ja avointa innovatiivista ajattelutapaa.

14 11 Kuvio 9: Sanapilvi johtamisen, kehittämisen ja hallinnon vastauksista Kommentit teemoittain: Yleinen johtamisosaaminen Strategiaosaaminen Tieto- ja faktaperusteinen johtaminen; talouden analysoinnin ja kustannuslaskennan osaaminen ja niiden käyttö tuottavuuden johtamiseen Arvioinnin ja arviointitiedon käytön osaaminen Oman työn hallinnan osaaminen Kehittämisosaaminen ja kehittämisrahoituksen hallinta Työlainsäädännön hallinta, osaamista työsuhde- ja virkaehtosopimuksista Prosessijohtamisen osaaminen Muutosjohtaminen Kokonaisuuksien hallinta Laatujohtamisen ja laadunhallinnan osaaminen Joustava, innostava ja valmentava johtaminen Itseohjautuvan asiantuntijaorganisaation johtamisen osaaminen; valmentava johtamistapa Monialaisuuden ja moniammatillisuuden hallitsemista Osaaminen hallita työelämää ja tehtävänkuvia joustavasti Ennakointiosaaminen, tulevaisuusorientaatio kehittämistoiminnassa Tietojohtaminen; henkilöstön tiedon hallinta ja kehittäminen, tietomallinnus Valmentavan johtamisen osaamista; ihmistä arvostava ote johtamiseen, tapa johtaa kannustamalla ja innostamalla Taitoa johtaa myös koulutettuja ihmisiä. Armeijan johtamistyyli, jossa alaiset ovat ylioppilaspoikia, ei toimi asiantuntijaorganisaatiossa. Osaamista huomioida asiakaslähtöisyys hallinnossa Kokonaisuuden hallinnan ja syy-seuraus suhteiden hahmottamisen osaamista Tiedotus- ja viestintäosaamista viestinnässä kuntaorganisaation sisälle ja sidosryhmille; sähköisen viestinnän hallintaa Verkostojen johtaminen ja hankintaosaaminen Osaaminen luoda kumppanuuksia ja hyödyntää eri tahojen osaamista toimintojen kehittämisessä; kumppanuusajattelua Osaamista tunnistaa erilaiset johtamistavat, organisaatiot ja niiden ominaisuudet erilaisten organisaatioiden rajapintojen läpi tapahtuvassa yhteistyössä Osaamista palveluverkon ja palveluiden saatavuuden hallintaan Hankintaosaaminen ja tilaajaosaaminen; juridiikka- ja sopimusosaaminen, ennakoivien sopimusten laadinta ja sopimusten hallinta sekä valvonta Tiedonhallinta- ja viestintäosaamista sekä verkostoitumistaitoja

15 12 Asiakaslähtöinen ja poikkihallinnollinen kehittäminen Taitoa luoda yhteistyötä hallinnonalojen välille Kunnallishallinnon toimintalogiikan ja päätöksenteon tuntemusta Palvelumuotoilun ja palveluiden tuotteistamisen osaaminen Asiakaskeskeistä otetta kehittämistyöhön; asiakkaan osallistamista esim. palvelumuotoilun keinoin Ennakkoluulotonta ja avointa otetta hallinnonalat yhdistävään kehittämiseen ja palvelutuotantoon Osaamista osallistaa vapaaehtoisia, kuntoutujia, työttömiä ja työvoiman ulkopuolisia kehittämiseen ja palveluiden tuotantoon Monikulttuurisuuden kohtaamisen taitoja, ja maahanmuuttajien integroinnin osaamista Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Sosiaali- ja terveysalan (sote) sektorikohtaisissa vastauksissa toistuvat yleisen johtamisosaamisen tarve, sisältäen taloushallinnon, hankinnan ja henkilöstöhallinnon osaamiset. Yleisjohtamisen osaamisesta näyttävät korostuvan sote-sektorilla ihmissuhdetaidot, ja myös johtamisen ulkopuolella palveluosaaminen ja ihmisten kohtaamisen osaamiset. Taustalla voi olla, että sote-sektorilla johtavissa asemissa olevilla henkilöillä on usein lakisääteinen koulutus-/pätevyysvaatimus ja näiden koulutusalojen opintoihin ei johtamis- ja talousosaaminen välttämättä kuulu. Substanssiosaamisen suhteen ehdotetaan yhtä aikaa sekä laajempaa osaamista, että terävää erikoisosaamista, mikä aiheuttaa suuria paineita henkilökohtaiselle kehitykselle tulevaisuudessa. Selkeä tarve näyttää olevan palvelujen kehittäminen, kohdentaminen ja organisointi muuttuvien kuntarakenteiden ja asiakastarpeiden mukaan, siihen liittyviä osaamistarpeita voivat olla esim. asiakastarvekartoitukset, palvelumuotoilu, prosessien hallinta/mallinnus/johtamisosaamiset ja hankintaosaaminen. Selkeä painotus on asiakaspalveluosaaminen, asiakkaan kohtaaminen. Niiden lisäksi korostuvat selkeästi monikulttuurisen ympäristön hallinta. Myös sähköisen asioinnin ja palveluiden yleistymiseen liittyvä IT-osaaminen nousee esille. Lisäksi useammassa kommentissa sote-alan jäykät lakisääteiset kelpoisuusehdot nousevat kritiikin kohteeksi. Kuvio 10: Sanapilvi sosiaali- ja terveydenhuoltotoimialan vastauksista Kommentit teemoittain: Yleinen johtamisosaaminen Strategiaosaaminen Juridinen osaaminen; hallinto-oikeuden ja työlainsäädännön sekä kunta-alan erityislainsäädännön osaaminen; hankintalainsäädännön ja sopimuskäytäntöjen tuntemus, ennakoivaa sopimista

16 13 Osaamista eri palvelutuotannon malleista; oman toimialan toiminnan sekä muiden toimialojen tuntemusta, kykyä oppia muilta toimialoilta Talouden hallinnan osaaminen; kustannusten hallinnan ja resurssien ohjaamisen osaaminen, panos-tuotos ajattelun hallinta, tuotantotalouden osaaminen Talouden hallinnan osaaminen yhdistettynä organisaation kehittämisen osaamiseen Tietotekninen osaaminen; kyky hyödyntää tietojenkäsittelyä byrokratian vähentämisessä Uusi terveydenhuoltolaki tuo perusterveydenhuollossa kansalaiselle lisääntynyttä valinnanvapautta niin hoitopaikan kuin hoitohenkilöstönkin suhteen. Potilas voi valita kunnan tai yhteistoiminta-alueen sisällä hoitopaikkansa. Tämä tuo haasteita hoitotietojen saamiseen hoitoprosessissa ja hoidon seurannassa. Henkilöstöltä vaaditaan tulevaisuudessa enemmän tietoteknistä osaamista, jotta tietojen saanti mm. KanTa-arkistosta sujuu ripeästi. Kunta-alalle tarvitaan lisää terveydenhuollon asiantuntijoita kehittämään tietojärjestelmiä. Prosessiosaamista, palveluprosessien hahmotusta ja hallintaosaamista Verkostojen hallinnan osaamista Palvelujen tuotteistamisosaaminen, innovatiivisuus ja rohkeus uusille palvelumalleille Viestintäosaaminen Ihmisten kohtaaminen johtamisessa Osaamista sijoittaa oikeat ihmiset oikeaa tehtävään, oikeaan aikaan Monikulttuurisuutta, yhteistyön lisäämistä ja yhteistyömalleja Muutosjohtamisen osaamista, henkilöstön osallistamista muutoksiin; henkilökohtainen urasuunnittelu ja oppimisen mahdollistaminen organisaation muutoksissa Osaamisen johtamisen/tietojohtamisen osaamista, osaamisen huomioimista, yhteistyön tukemista; nyt osaamista on, mutta se on yksilöillä eikä kanavoidu organisaation pääomaksi. Rekrytointiosaaminen; rekrytoinnin pullonkaulojen ratkaisu yhdessä osaamisen johtamisen kanssa, ulkomaisen työvoiman rekrytoinnin osaaminen Palvelujen uudelleenorganisointi Palvelujen organisoinnin osaamista; palvelujen kohdistaminen alueellisiin tarpeisiin, asiakkaan tarpeen hahmottaminen ja purkaminen konkreettisiksi toimenpiteiksi Uutta osaamista tarvitaan paljon palvelujen organisoinnissa. Palvelujen kysyntä ja asiakkaiden vaatimukset myös kasvavat väestön ikääntyessä. Verkostomaisen toiminnan osaamista; tilaaja-tuottaja mallin hallintaa, oppilaitosyhteistyön hallintaa, hankinnan osaamista Ennakointiosaamista palvelutarpeiden muutosten ja eri toimenpiteiden vaikutusten ennakointiin Asiakaslähtöinen kehittäminen Osaamista asiakaslähtöiseen palvelujen kehittämiseen; palvelumuotoiluosaamista, osaamista ja prosesseja hyödyntää asiakastyöstä saatavaa palautetta Osaamista uusien toimintamallien kehittämiseen huomioiden rajoitteet ja asiakastarpeet Kasvavat palvelutarpeet, resurssien niukkuus ja työvoiman saatavuuden ongelmat korostavat joutavaa kykyä hyödyntää toimintamalleja, joilla voidaan vaikuttaa kuntalaisten käyttäytymiseen palveluiden käyttäjinä (palvelusetelit jne.) ja aktivoida yritykset mukaan julkisten palveluiden tuotekehitykseen (hankinnat) Osaamista ihmisten kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen erilaisten ihmisten kanssa, eri kulttuurien tuntemusta ja kielitaitoa Osaamista kehittää systemaattista asiakkaan palautteen ja tarpeiden keräämistä ja hyödyntämistä, sekä hoidon-/palvelutarpeen arviointia Osaamista ja tietoa palvelujärjestelmästä; taitoa ohjata asiakas oikean palvelun piiriin Toiminnot hyvä keskittää, ns. yhden luukun periaate! Osaamista palvelusuunnitelmien tekoon asiakkaan tarpeet huomioiden, osaamista asiakkaan voimavarojen arviointiin ja rajanvetoon palvelun ja asiakkaan oman toiminnan välillä Substanssiosaamisen tarpeet Osaamista asiakkaan palvelutarpeen arviointiin, elämäntilanteen tunnistamiseen, syrjäytymisen tunnistamiseen; systemaattista palvelutarpeen määrittelyä Tarvitaan yhtä aikaa sekä laaja-alaista, että erikoistunutta substanssiosaamista Kaikkea ei voi käsitellä aina ryhmätyönä jossa kymmenen eri osaamisalueen asiantuntijaa pohtii yhden asiakkaan tilannetta. Laaja-alainen osaaminen olisi tarpeellista, mutta pitkälle

17 14 erikoistumista vaaditaan, jotta ammatillinen osaaminen esimerkiksi terveydenhuoltopalveluissa olisi vaadittavalla tasolla. Käytännön, erityisesti hoitotyön, osaamista; ikääntyvien ennaltaehkäisevän hoidon osaamista Osaamista ravitsemuksesta ja kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista Kuntouttavan lähestymistavan osaamista erityisesti kotipalveluissa; Teknisten apuvälineiden käytön osaaminen erilaisissa toimintaympäristöissä ja käytön opastamisen osaaminen erilaisissa toimintaympäristöissä. Hallinnolliset uudistustarpeet Laissa säädetyt pätevyysvaatimukset aiheuttavat hankaluuksia palveluiden järjestämiseen; joustoa kelpoisuusehtoihin Subjektiivisten oikeuksien uudelleenpohdintaa, esim. päivähoitopalveluissa Kulttuurin ottaminen mukaan sote-palvelujen tuotantoon Opetuksen ja kulttuurin toimiala Talouden hallinnan, prosessiosaamisen, verkostotaitojen ja hankintaosaamisen tarpeet tulevat esille myös opetus- ja kulttuurisektorilla Keskeisinä sektorikohtaisina osaamistarpeina näyttäytyvät uuden pedagogiikan ja hajautettujen ja verkotettujen opetusmenetelmien ja ympäristöjen hallinta, sekä niihin liittyvä IT -osaaminen. Lisäksi monikulttuurisuuden kohtaaminen nousee esiin useammassa vastauksessa. Kuvio 11: Sanapilvi opetus- ja kulttuurialan vastauksista Kommentit teemoittain: Yleinen johtamisosaaminen Talousosaaminen; kustannustietoisuus Palvelujen uudelleenorganisoinnin osaaminen prosessiosaamiseen, ennakointiin päätöksenteossa, asiakaspalvelu Ulkoistamis- ja hankintaosaaminen Prosessi- ja verkoston hallinnan osaamista; asiakasprosessien kuvaamisen sekä vastuunjaon ja rooleista sopimisen osaamista Viestintä- ja markkinointiosaaminen Ennakointiosaamista Juridista osaamista; ennakoivaa sopimista ja sopimusten valvontaa sekä sopimusten hallinnointiin liittyvää osaamista, työlainsäädännön ja kunta-alan erityislainsäädännön osaamista Osaamisen johtaminen; ennakoivampaan ja suunnitelmallista osaamisen johtamista ja hallintaa Henkilöstöjohtamisen osaamista; työyhteisön hyvinvoinnin johtamisen osaamista; ihmisten motivointia, suorituksen johtamista Muutosjohtamisen osaamista

18 15 Opetusmenetelmien ja oppimisympäristöjen hallinta Osaamista uusien oppimisympäristöjen hyödyntämiseen; tekniikan, kuten mobiililaitteiden ja sosiaalisen median hyödyntäminen opetuksessa, etäopetuksen mahdollisuuksien hyödyntämistä Osaamista opetusmenetelmien arviointiin, kehittämiseen ja hyödyntämiseen Osaamista ennakointiin ja työelämän tarpeiden huomiointiin, ennakoinnin kytkeminen opetussuunnitelmatyöhön Osaamista opintopolkujen kehittämiseen ja räätälöintiin Koulutuksen tutkintojen rakenteiden arviointi ja kehittäminen, päällekkäisyyksien karsiminen Verkosto-osaaminen; verkostoitumista työelämän ja vapaaehtoistoiminnan kanssa, kirjastojen roolin vahvistaminen Tekniikan osaamista; informaation hallintaa Kokeilevan ja yhteisöistä kumpuavien ideoiden tunnistaminen ja jalostaminen sekä potentiaalisten tulevaisuuden toimijoiden aktivointi ja esiin sukeltavien kehityskulkujen hyödyntäminen. Herkkyys. Kasvatusosaamista; pedagogiikan osaamista, nuorten ja lasten kasvattamisen taitoja, ryhmäyttämisosaamista, osaamista myös vanhemmuuden tukemiseen Muut Vapaan kulttuurin kytkeminen opetukseen Osaamista tunnistaa syrjäytyminen ja lähestyä syrjäytymisvaarassa olevia Osaamista kulttuurien kohtaamiseen Osaamista ja keinoja moniongelmaisten lasten ja nuorten kohtaamiseen ja työssä jaksamiseen Tekniikka-, yhdyskunta- ja ympäristötoimiala Tekniikan alalla keskeisenä teemana nousevat hankintaosaaminen ja siihen kiinteästi liittyvät kilpailutus- ja sopimusosaamiset. Myös substanssipuolella kestävän kehityksen osaaminen, kuten elinkaariajattelu ja laskenta, ympäristö- hyvinvointi- terveys- yms. vaikutusten arviointi eri hankkeissa, matalaenergiarakentamisen ja LVIS-tekniikan osaaminen sekä korjausvelan hallinta näyttäytyvät tärkeinä. Lisäksi projektiosaaminen,verkosto-osaaminen ja poikkialainen yhteistyö ovat esillä. Kuvio 12: Sanapilvi tekniikka- yhdyskunta- ja ympäristötoimialan vastauksista Kommentit teemoittain: Hankintaosaaminen ja projektiosaaminen Ulkoistamis- ja hankintaosaaminen; sopimusjuridiikan osaaminen, sopimusten hallinta ja valvonta, kilpailuttamisen osaaminen, tilaaja-tuottaja -mallin omaksuminen, tarjousten hinta/laatu -suhteen arviointi Projektiosaaminen; riskien arviointi ja hallinta.

19 16 Yleinen johtamisosaaminen Talousosaaminen Johtamis- ja esimiesosaaminen; henkilöstöasioiden osaaminen, hallinto-oikeuden ja työlainsäädännön ja kunta-alan erityislainsäädännön osaaminen, Palveluosaaminen: toimialan toiminnan tietämys, palvelujen tuotannon mallit, toisten toimialojen tuntemus Prosessiosaaminen Strategisen johtamisen osaaminen; kehittämisen ohjelmointi, ennakointi, erilaisten mittakaavojen näkeminen ja asioiden politisoitumisen ymmärtäminen. Viestintäosaaminen Substanssiosaaminen Teknologiaosaaminen; uusien teknologioiden mahdollisuuksien tunnistaminen ja osaaminen niiden käyttöön Taloteknistä osaamista, it- ja viestintätekniikka, matalaenergiarakentaminen, ilmaston muutoksen aiheuttamat tekijät rakentamisessa, yleinen teknisten laitteiden lisääntyminen rakennuksissa. Joutomaille ja hankalille maa-alueille rakentaminen (maapohjan pudistaminen) sekä korkearakentamiseen liittyvät kysymykset. Kiinteistöjen hallinnan osaamista; korjausvelan hallinta, omaisuuden hallinta ja ylläpito, Rakennuttamis- ja rakentamisen osaamista; kokonaisuuden hallintaa, elinkaariajattelua, muutosten hallintaa, osaamista valvoa alihankintana tehtäviä töitä, Lainsäädäntöosaamista; lakimuutosten aiheuttaman valvontavelvollisuuden ja muiden velvoitteiden hallintaa Kestävän kehityksen osaaminen Kestävän kehityksen osaaminen; kestävän kehityksen periaatteiden sisäistäminen ja uusiutuvien mahdollisuuksien käyttö, energiatalouden johtaminen, elinkaarikustannusten arviointi kilpailutuksissa, ympäristöterveyden osaamista Kestävän kaavoituksen ja yhdyskuntasuunnittelun osaaminen; yhdyskuntarakenteen eheys, kaavoituksen ja hyvinvoinnin yhteyden ymmärtäminen, palvelujen saavutettavuuden ja liikkumistarpeen hallinta Maalaisjärjen käyttö rakentamiseen, ympäristöön ja liikenteeseen liittyen. Hyvin toimiva järjestelmä ei aina välttämättä maksa paljon. Poliittista osaamista; kompromissien tekoa eri intressien välillä Taitoa osata yhdistää eri intressiryhmien tarpeet, vaatimukset ja mahdollisuudet kestävällä tavalla (esim. matkailu, kaivannaisteollisuus) Ristiriidat kunnan toiminnassa pitäisi ratkoa: kun samaan aikaan lisätään joukkoliikennettä kaupungin keskustassa ja tehdään nopeita liikenneväyliä, joilla pääsee kaupunkiin sekä parkkitaloja maan alle. Pyritäänkö lisäämään sekä joukkoliikennettä että yksityisautoilua kaupungin keskustassa? Ympäristölainsäädännön osaamista Osaamista palvelujen ja tekniikan yhdistämiseen; Uusiutuvan energian peruskäsittäminen, siihen ohjaaminen ja käytännössä osaaminen. Innovaatiotoiminnan osaamista; osaamista hyvinvointia edistävään kehittämistoimintaan ja kaupallistamiseen Muut Infrastruktuurin näkeminen investointina kulun sijaan: Infra on nähtävä entistä useammin investointina, jonka päälle kaupalliset toimijat rakentavat omaa toimintaansa ja tuovat näin investoinnille lisäarvoa Alue- ja elinkeinotoiminnan toimiala Alue- ja elinkeinoalalla nousevat esiin edellä jo useasti mainitut johtamisosaamiset, kuten strategiaosaaminen, sopimusosaaminen ja ennakointiosaaminen. Erityisesti painottuvat strateginen ajattelu ja verkosto-osaaminen. Tuoreena näkökulmana voidaan nostaa esiin myös alueen elinvoimaisuuden ylläpitämisen merkitys kuntien kokonaisjohtamisessa, esim. palvelujen avautumisen vaikutus kuntien omaan hankintaosaamiseen. Lisäksi esille nousevat erityisosaamisena liiketoiminnan kehittäminen, erityisesti mikro- ja pienyrityksissä, sekä rahoitus- /projektiosaaminen.

20 17 Kuvio 13: Sanapilvi alue- ja elinkeinotoimialan vastauksista Kommentit teemoittain: Strateginen ajattelu Strateginen osaaminen ja näkemyksellisyys, visointikyky; Eri lähteistä kumpuavan ymmärryksen yhdistäminen aluetason näkemykseksi siitä, millainen on hyvä, turvallinen, vetovoimainen arjen ympäristö. Innovaatiotoiminnan ja tuotekehityksen osaaminen, erityisesti pien- ja mikroyritysten kontekstissa Elinkeinoelämän ja liiketoimintamallien tuntemusta ja osaamista Alueen vahvuuksien ja elinkeinoelämän tuntemus; Aluetoiminnassa kokonaisuuksien huomiointi ja eri alueiden erikoistumisten huomiointi. Elinkeinojen osalta tulisi keskittyä olemassa olevien vahvuuksien löytämiseen sekä tukea innovaatioita. Kuhunkin alueeseen liittyvän monipuolisen tiedon opiskelua, mm. ympäristö, alueen elinkeinot ja niiden mahdollisuudet, erityispiirteisiin tutustuminen yms. Ennakointiosaaminen; Alueen elinkeino aktiivisesti mukaan ennakointiin ja yrityssektorin viennin mahdollistamiseen ulos. Vihreän talouden ja ympäristöliiketoiminnan osaaminen Monimuotoisuuden ja elinvoimaisuuden tukemisen osaaminen, eriytymisen ehkäisy Yleinen johtamisosaaminen Viestintä- ja markkinointiosaaminen Strategiaosaaminen Johtamisosaaminen Talousosaaminen Yrityselämän ja kunta-alan erityislainsäädännön osaaminen Sopimusosaamista; ennakoivan sopimisen ja sopimusten valvonnan sekä sopimusten hallinnoinnin osaamista Verkosto-osaaminen, projektiosaaminen, Yhteistyö- ja verkosto-osaamista; monimutkaisten ja monitoimijaisten verkostojen ja prosessien hallinta Politikoinnista ja oman edun tavoittelusta vapaan keskustelutaidon kehittämistä Laaja-alaisuutta ja uteliaisuutta, toisen kunnioittamista ja omista eduista luopumisen taitoa Alue- ja elinkeinokehittäminen tapahtuu entistä enemmän verkostoissa. Kuntien tulee olla aktiivinen näiden verkostojen rakentaja ja niiden hyödyntäjä. Innovatiivisten julkisten hankintojen osaamista Kuntien palvelutuotannon avautumisen myötä kuntien toiminnan vaikutus elinkeinotoimintaan on moninaistunut. Alueen elinvoimaan ja yritysten toimintaedellytyksiin vaikuttavia päätöksiä tehdään kaikissa kuntien toiminnoissa. Elinvoimanäkökulma on tuotava keskeiseksi osaksi kuntien johtamista. Alueellisen kehittämisrahoituksen käytön osaamista

21 18 Muut Aluepolitiikan poliittinen hyväksyntä Tukipalvelut Tukipalveluissa tärkeimpiä osaamistarpeita ovat jälleen strateginen ja talousosaaminen, sekä henkilöstöjohtaminen. Lisäksi työmarkkinajuridiikan, so. työlainsäädännön, työehtosopimusten ja käytäntöjen tuntemus on nostettu esille. Muina keskeisinä teemoina nousevat informaatioteknologian hallinta ja valjastaminen palvelutuotantoon, sekä asiakas-/käyttäjälähtöisyys tukipalvelujen tuotannossa. Kuvio 14: Sanapilvi tukipalveluiden toimialan vastauksista Kommentit teemoittain: Yleinen johtamisosaaminen Strategiaosaaminen Henkilöstöjohtamisen osaaminen; esimiesosaaminen, henkilöstöasioiden osaaminen, työhyvinvoinnin ylläpidon osaaminen Talousosaaminen; palveluiden hinnoittelu Työmarkkinalainsäädännön osaaminen; hallinto-oikeuden ja työlainsäädännön, virka- ja työehtosopimusten tuntemus sekä kunta-alan erityislainsäädännön osaaminen Prosessiosaaminen, palvelujen tuotannon mallit; Keskittäminen ja olemassa olevien käytänteiden oppi muilta, kaikkea ei tarvitse itse keksiä. Osaamisen johtaminen, tietojohtaminen; nykyisen osaamisen hyödyntäminen Palveluiden muutosten suunnittelu, muutosjohtaminen Palvelujen ulkoistamisosaaminen Kuluttajien kohtaamisen osaamista Projektiosaaminen Informaatioteknologian hallinta Tietojärjestelmien mahdollisuuksien ja automaation hyödyntämisen osaaminen ja osaamisen jakaminen Mediataidot ja sosiaalisen median osaaminen. Järjestelmäintegraation osaaminen; tietoteknisten järjestelmien yhteensovittaminen, valtakunnalliset järjestelmät Uusien laitteiden käyttämisen ja niiden perehdytyksen osaaminen. Asiakaslähtöisyys Asiakasosaaminen; oman roolin hahmottaminen palvelukokonaisuudessa Tukipalvelut organisoidaan ydinpalveluiden ehdoilla, palveluhenkisyys Muut Lähipalveluiden ja lähiraaka-aineiden käytön edistäminen

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Kunta-alan osaamistarpeet Terveys- ja talouspäivät 26.9.2013 Laura Pouru projektikoordinaattori Niukkenevat resurssit ja priorisoinnin tarpeet Palvelutuotannon monimuotoistuminen

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa. 1.3.2011-31.12.2013 Projektipäällikkö Raija Keuro Projektikoordinaattori Leena Lehtinen

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa. 1.3.2011-31.12.2013 Projektipäällikkö Raija Keuro Projektikoordinaattori Leena Lehtinen Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa 1.3.2011-31.12.2013 Projektipäällikkö Raija Keuro Projektikoordinaattori Leena Lehtinen Henkilöstövoimavarojen kehittäminen - osaamisalueen toiminta KT Kuntatyönantajat

Lisätiedot

Kunta-alan tulevaisuuden osaamistarpeet ja henkilöstön saatavuus. 9.2.2012 Eväitä työelämän ja koulutuksen kohtaamiseen Riikka-Maria Yli-Suomu

Kunta-alan tulevaisuuden osaamistarpeet ja henkilöstön saatavuus. 9.2.2012 Eväitä työelämän ja koulutuksen kohtaamiseen Riikka-Maria Yli-Suomu Kunta-alan tulevaisuuden osaamistarpeet ja henkilöstön saatavuus 9.2.2012 Eväitä työelämän ja koulutuksen kohtaamiseen Riikka-Maria Yli-Suomu Kunnallinen henkilöstö 434 000 Järjestystoimi 1,9 % Sosiaalitoimi

Lisätiedot

KOULUTUSTARPEIDEN ENNAKOINTI OSANA MAAKUNTASTRATEGIOITA

KOULUTUSTARPEIDEN ENNAKOINTI OSANA MAAKUNTASTRATEGIOITA KOULUTUSTARPEIDEN ENNAKOINTI OSANA MAAKUNTASTRATEGIOITA VARSINAIS-SUOMI ENNAKOI JA INNOVOI SEMINAARI 12.3.2013, TURKU KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH, VTT RAMBOLL MANAGEMENT CONSULTING MISTÄ PUHUMME KUN PUHUMME

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Kuntamarkkinat 11.9.2013 Sirpa projektipäällikkö TÄSTÄ ON KYSYMYS - Kompetenssit tänään: A B C... kunta- ja palvelurakenne Y ja Z ja? sukupolvi työurien jatkaminen

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa ESR-hanke 2011-2013

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa ESR-hanke 2011-2013 Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa ESR-hanke 2011-2013 Osaamisen ennakointi on jatkuva päivittyvä prosessi, joka kulkee käsi kädessä organisaation vision ja strategian kanssa. Hanke-esittely Kevät 2012

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Elinvoima, ja palvelut 2030 Jyväskylän paviljonki 7.5.2013 Sirpa projektipäällikkö TÄSTÄ ON KYSYMYS - Kompetenssit tänään: A B C... kunta- ja palvelurakenne Y ja Z

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Ennakointiselvityshanke 2 Tilaajan Uudenmaan ELY-keskus Kohteena yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelualan organisaatioiden 2010-luvun

Lisätiedot

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutusstrategian laadinta ja toimeenpano Pohjois-Savossa: koulutusorganisaatioiden yhteistyö Aikuiskoulutuksen rooli elinkeinoelämän ja maakunnan kehittämisessä,

Lisätiedot

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Johda kehitystä, kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki TAVOITTEENA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ SUOMI 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia yhteiskunnan jäseniä

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

1. Kysely - tulokset Anna Saloranta Tampereen yliopisto

1. Kysely - tulokset Anna Saloranta Tampereen yliopisto 1. Kysely - tulokset Anna Saloranta Tampereen yliopisto anna.saloranta@staff.uta.fi Pippuri Kysely1 15.8.-13.9.2017 347 vastaanottajaa 93 vastaajaa Vastausprosentti 27% Mitä mitattiin? Kyselyssä oli neljä

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016

Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016 Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016 Työelämän laatu ja johtaminen muutoksessa TOIMINTAYMPÄRISTÖN KAAOS RESURSSIEN NIUKKUUS JA KUNTALAISTEN RAJOTTOMAT TARPEET OVAT JO HAASTANEET

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Pääteemat osaamisalueen pohjalta - Onko olemassa olevaa valmista aineistoa - Mikäli on, onko se hyödynnettävissä sellaisenaan

Pääteemat osaamisalueen pohjalta - Onko olemassa olevaa valmista aineistoa - Mikäli on, onko se hyödynnettävissä sellaisenaan Aineistokartoitustehtävä 1 - Työelämäpedagoginen osaamiskartta, osaava työelämäpedagogi ammatillisessa koulutuksessa, 6 op - Valmiina käytettävissä oleva aineistojen sekä puuttuvan aineiston valmistaminen

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ

OSAAMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ OSAAMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ Anneli Kesola Tampereen seudun Osaavan osaamisen kehittämistiimi OSAAMISEN KEHITTÄMISTIIMI Anneli Kesola (Lempäälä) Pekka Jokela (Tampere) Teemu Keronen (Pirkkala) Jaana

Lisätiedot

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista?

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Kirjaston tehtävä Sivistys Innoitus Kirjaston tavoitteet Palvelu, jolla on merkitystä ja jota käytetään

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin?

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? Kati Lounema Jukka Vepsäläinen Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? AmKesu-aluetilaisuus Helsinki 26.11.2014 Osaamisen For learning ja and sivistyksen competence parhaaksi Helsingin

Lisätiedot

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Konferenssi on osaamisen kehittämisen prosessi, jonka tavoitteena on 1. tuoda esille ne osaamiset, joita

Lisätiedot

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT Keskeisiä muutostekijöitä poliisin toimintaympäristössä ja niiden vaikutuksia osaamistarpeisiin ovat: niukkenevat toiminnalliset

Lisätiedot

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT Vakanssi: Palvelualuejohtaja Perustehtävä: Johtaa ja kehittää palvelualuettaan/palvelualueitaan kokonaisvaltaisesti ja strategian mukaisesti koko

Lisätiedot

Kehittämisrakenneseminaari 3.6.2009 Ilmoittautumisen yhteydessä tehty kysely

Kehittämisrakenneseminaari 3.6.2009 Ilmoittautumisen yhteydessä tehty kysely Kehittämisrakenneseminaari 3.6.2009 Ilmoittautumisen yhteydessä tehty kysely Sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisen kehittämisrakenteen seminaari 3.6.2009 Ilmoittautumisen yhteydessä Webropol kysely

Lisätiedot

Osallistamalla osaamisen kehittämisen toimintamallia rakentamassa

Osallistamalla osaamisen kehittämisen toimintamallia rakentamassa Osallistamalla osaamisen kehittämisen toimintamallia rakentamassa Sote-tuotantoalueen osaamisen kehittämisen toimintamalli -hanke 1.1.2015-31.5.2016 Osaaminen muutoksen avain tulevassa Sotessa seminaari

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

KAUPUNKISTRATEGIA

KAUPUNKISTRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIA 2017-2025 VISIO 2025 - Hulluna Huittisiin! Huittinen on turvallinen ja kehittyvä lapsiystävällinen kaupunki, jossa on yhteisöllisyyden ja hyvän ilmapiirin myötä hyvä elää ja yrittää.

Lisätiedot

FINANSSIALAN TULEVAISUUDEN KYVYKKYYDET

FINANSSIALAN TULEVAISUUDEN KYVYKKYYDET FINANSSIALAN TULEVAISUUDEN KYVYKKYYDET Tutkimuspäällikkö Tarja Kallonen 29.03.2012 Aktuaareille 1 FINANSSIALAN HENKILÖSTÖ IÄN MUKAAN 2011 900 800 Vakuutusyhtiöt Pankit 700 600 500 400 300 200 100 0 18

Lisätiedot

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes.

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes. Tutkimushaku 2013 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes DM 1098753 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tutkimushaku 2013

Lisätiedot

Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta

Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta Suomalaista sotea rakentamassa Lapin sairaanhoitopiiri Rovaniemi KTT, dos. Mikko Luoma 19.5.2016 Kuka? Mikko

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

Kumppanuutta yli rajojen - Yhteistyömalli kaupungin ja korkeakoulun kumppanuudelle. Toini Harra Yliopettaja, Metropolia

Kumppanuutta yli rajojen - Yhteistyömalli kaupungin ja korkeakoulun kumppanuudelle. Toini Harra Yliopettaja, Metropolia Kumppanuutta yli rajojen - Yhteistyömalli kaupungin ja korkeakoulun kumppanuudelle Toini Harra Yliopettaja, Metropolia Suomen suurin ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky ja Terveys ja hoitoala

Lisätiedot

Henkilöstöjohtaja johdon kumppanina

Henkilöstöjohtaja johdon kumppanina Henkilöstöjohtaja johdon kumppanina HR-verkoston ideatyöpaja 2/2013 15.10.2013 henkilöstöjohtaja Kimmo Sarekoski Espoon kaupunki HR -historiaa Suomessa 1950-luvulle saakka työsuhdeasioita, rekrytointi-

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19.-21.3.2012 Helsinki-Tukholma-Helsinki, M/S Silja Serenade Hallitusneuvos Merja

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI Copyright Mentorit Oy, 2006. www.mentorit.fi Mittarin käyttöoikeus vain tunnukset lunastaneella. Osittainenkin kopiointi tai muokkaus vain tekijän luvalla. Kyselyn perustana

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

KOKO Kainuun hyvinvoinnin työpajat - yhteenveto

KOKO Kainuun hyvinvoinnin työpajat - yhteenveto KOKO Kainuun hyvinvoinnin työpajat - yhteenveto Sari Salmela, Welliving-hanke Anitta Juntunen, Kajaanin ammattikorkeakoulu 9.6.2010 Työpajojen idea KOKO Kainuun tavoitteina 1) Parantaa hyvinvointialan

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Alueyhteistyön kehittäminen määrällisten koulutustarpeiden ennakoinnissa

Alueyhteistyön kehittäminen määrällisten koulutustarpeiden ennakoinnissa Alueyhteistyön kehittäminen määrällisten koulutustarpeiden ennakoinnissa Ennakointiyksikkö Samuli Leveälahti 15.12.2004 Osaamisen ja sivistyksen asialla Ennakoinnin ESR hanke Opetushallituksessa 1.1.2004

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Hankepäällikkö Marja Heikkilä Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Eläköön elämä ja työ V Laajavuori

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ

CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ Kansallisen arviointi- ja laatuverkoston seminaari 1.9.2016 Jussi Kleemola TÄMÄ ON SOLITA. Liikevaihto 2015 49,7 miljoonaa euroa Yli 430 ammattilaista Yli

Lisätiedot

Vanhuspalveluiden osaamistarpeet eri ammatti-ja tehtäväryhmissä

Vanhuspalveluiden osaamistarpeet eri ammatti-ja tehtäväryhmissä Vanhuspalveluiden osaamistarpeet eri ammatti-ja tehtäväryhmissä HARRI AARTELO, VARAPUHEENJOHTAJA, LAPPEENRANNAN VANHUSNEUVOSTO VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 26.5.2017 Ammatti-ja tehtäväryhmät lähihoitajat ja

Lisätiedot

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke 18.6.2010 Hannu Simi, Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä Valtakunnallinen Koulutuksen

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rid3. KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKE PÄÄTTYY - JATKUU

Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rid3. KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKE PÄÄTTYY - JATKUU Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rid3. KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKE PÄÄTTYY - JATKUU KESKI-SUOMEN SOTE 2020-HANKKEEN TAVOITTEET Kokonaistavoite: Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen tavoite

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-alan kehittäminen yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-uudistus tulee ja muuttaa rakenteita Järjestämisvastuu Järjestämisvastuu t ja tuotantovastuu

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK -verkosto

Sosiaalialan AMK -verkosto 1 Sosiaalialan AMK -verkosto Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto 15.4.2010 Esitys sosionomi (AMK) tutkinnon kompetensseista Tämä esitys sisältää a) ehdotuksen sosiaalialan koulutusohjelmassa suoritetun

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia Liite 1, LTK 6/2010 Potilas Vetovoimaisuus - julkinen kuva -ympäristö Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Hoitaminen Asiointi ja viestintä - sähköinen asiointi

Lisätiedot

Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari Anne-Marie Välikangas

Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari Anne-Marie Välikangas Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari 2.12.2014 Anne-Marie Välikangas KUNTIEN TUOTTAVUUTEEN JA TULOKSELLISUUTEEN VAIKUTTAVIA

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Elämänhallinta kuntayhteisöissä yhteistoiminta-alueella. Niina Lehtinen

Elämänhallinta kuntayhteisöissä yhteistoiminta-alueella. Niina Lehtinen Elämänhallinta kuntayhteisöissä yhteistoiminta-alueella Niina Lehtinen Tavoite Vastaus kysymykseen Mitkä kuntien toimenpiteet vaikuttavat niin, että ihmiset kykenevät vahvistamaan elämänhallintataitojansa?

Lisätiedot

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6 Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 1 4/19/201 6 Mihin meitä korkeakoulusektorilla ja koulutuksessa yleisesti haastetaan? Hallituksen yksi strateginen painopiste: Osaaminen ja

Lisätiedot

Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia. Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi

Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia. Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi Miksi asiakkuusstrategia? Asiakkuusstrategian lähtökohtina ovat hallitusohjelmassa esitetyt linjaukset sekä Hallintopolitiikan suuntaviivat

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Sihteerifoorumi 5.6.2012 Sanna-Marja Heinimo 6.6.2012 1 Työssä tarvittava osaaminen Mitä osaamista tarvitset työssäsi? -Asiaosaaminen

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen uudistaminen ja työn vaatimukset Koulutuksella ja osaamisella on työkykyä ylläpitävä ja rakentava vaikutus, joka osaltaan

Lisätiedot

Muutoksessa elämisen taidot

Muutoksessa elämisen taidot Muutoksessa elämisen taidot Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työelämän muutosvirtoja Teknologian kehitys Tietotekniikan ja siihen liittyvien sovellusten kehitys

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Osaamiskartoituksen yhteenveto: Oulunkaaren lähiesimiehet

Osaamiskartoituksen yhteenveto: Oulunkaaren lähiesimiehet 7..0 / Anu Vuorinen Osaamiskartoituksen yhteenveto: Oulunkaaren lähiesimiehet Kartoituksen osa-alueet:. Yleiset taidot esimiestyössä. Henkilöstöosaaminen. Talousosaaminen. Asiakaslähtöisyys. Kehittämisosaaminen

Lisätiedot

Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko?

Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko? Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko? Ville Valovirta Miten liiketoimintaa sosiaalisista innovaatioista? -seminaari 23.1.2013 2 1. Miten

Lisätiedot

Rajapinnoista yhdyspintoihin - mitä ne ovat ja miten niitä johdetaan? Antti Kuopila Erityisasiantuntija Kuntaliitto

Rajapinnoista yhdyspintoihin - mitä ne ovat ja miten niitä johdetaan? Antti Kuopila Erityisasiantuntija Kuntaliitto Rajapinnoista yhdyspintoihin - mitä ne ovat ja miten niitä johdetaan? Antti Kuopila Erityisasiantuntija Kuntaliitto 14.9.2016 Rajapinnan/yhdyspinnan määrittelyä 1. Raja-/yhdyspinnalla tarkoitetaan kahden

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3. Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.2017 Riikka Vacker opetusneuvos Tietojohtaminen Tietojohtaminen tarkoittaa

Lisätiedot

Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa

Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa (käyttöönotto osana hyvinvointiohjelmaa) TE-johdon ajakohtaisfoorumi 20.8.2014 Matti Hermunen Sisältö Mitä tapahtuu toimistoissa syksyllä 2014 => Miksi

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Joustavasti ja avoimesti uuteen toimintakulttuuriin L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Marika Tammeaid Kehityspäällikkö, Valtion henkilöstöjohtamisen tuki, Valtiokonttori #Työ2.0 Klassikot uudessa valossa Kohti

Lisätiedot

Työpolitiikan palvelurakennearviointi esitykset ja niiden toimeenpano Tulosseminaari 15.1.2015

Työpolitiikan palvelurakennearviointi esitykset ja niiden toimeenpano Tulosseminaari 15.1.2015 Työpolitiikan palvelurakennearviointi esitykset ja niiden toimeenpano Tulosseminaari 15.1.2015 Hankepäällikkö Jarkko Tonttila Ajattelu uudistuu, paradigma murtuu! 2000 Tuotelähtöisyys Asiakas objektina

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA

KUNTASTRATEGIA KUNTASTRATEGIA 2017 2021 KUNTASTRATEGIA KUNNAN TOIMINNAN OHJENUORANA MERKITYS JA OHJAUSVAIKUTUS Kuntalain (410/2015) 37 :n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan

Lisätiedot

Muokkaa perustyylejä naps. Muokkaa tekstin perustyylejä napsauttamalla

Muokkaa perustyylejä naps. Muokkaa tekstin perustyylejä napsauttamalla Muokkaa perustyylejä naps. Yhteisiä ratkaisuja Muokkaa perustyylejä naps. TUOTAMME informaatioteknologian ja lääketieteellisen tekniikan palveluja sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaan. TARJOAMME keskeisten

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITELMA 2016

KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 1 (5) KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 Osaamisen kehittäminen on laaja-alaista ja monipuolisia käytännön toimenpiteitä osaamisen varmistamiseksi. Kehittämistoimet suunnataan Jämsän kaupungissa

Lisätiedot

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Merikarvia Siikainen PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Työryhmien toimeksianto II Uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Luvia Pori Nakkila Pomarkku Ulvila Harjavalta Lavia 17.1.2014

Lisätiedot

Vastuullinen korkeakoulu Laurean opetussuunnitelma vapaaehtoistyön mahdollistajana Seminaari 8.9.2015 Vararehtori Susanna Niinistö-Sivuranta

Vastuullinen korkeakoulu Laurean opetussuunnitelma vapaaehtoistyön mahdollistajana Seminaari 8.9.2015 Vararehtori Susanna Niinistö-Sivuranta Vastuullinen korkeakoulu Laurean opetussuunnitelma vapaaehtoistyön mahdollistajana Seminaari 8.9.2015 Vararehtori Susanna Niinistö-Sivuranta www.laurea.fi 2 Strateginen ulottuvuus Eettisyys ja vastuullisuus

Lisätiedot

Kyselyn ensitulokset. Lape seminaari Anna Saloranta

Kyselyn ensitulokset. Lape seminaari Anna Saloranta Kyselyn ensitulokset Lape seminaari 22.8.2017 Anna Saloranta Anna Saloranta Johtamiskorkeakoulu&SOC 22.8.2017 Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Muutoskokonaisuus I: Lapsen oikeuksia vahvistava toimintakulttuuri

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013 visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

Hensta-hankkeen tavoitteet ja saavutukset. Päivikki Helske

Hensta-hankkeen tavoitteet ja saavutukset. Päivikki Helske Hensta-hankkeen tavoitteet ja saavutukset Päivikki Helske 2.6.2009 Kilpailusta yhteistyöhön Lähtötilanteessa kilpailua palkoista, maineesta, työpaikoista. Näkymä tulevaisuuteen: harmaat pantterit saapuvat

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 TOTEUTUSSUUNNITELMA 1.0 OHJAUSRYHMÄ 22.5.2014 MARJA HEIKKILÄ

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 TOTEUTUSSUUNNITELMA 1.0 OHJAUSRYHMÄ 22.5.2014 MARJA HEIKKILÄ KESKI-SUOMEN SOTE 2020 TOTEUTUSSUUNNITELMA 1.0 OHJAUSRYHMÄ 22.5.2014 MARJA HEIKKILÄ TAUSTA-AJATTELUA Voiko näin suuri hanke olla innovatiivinen ja toimiva vai kaatuuko se liian moniin tavoitteisiin, toimijoihin,

Lisätiedot

Mitä tehdään sitten, kun palvelurakenteet on muutettu? 22.9.2009 Antti Kuopila Erityisasiantuntija Kuntaliitto

Mitä tehdään sitten, kun palvelurakenteet on muutettu? 22.9.2009 Antti Kuopila Erityisasiantuntija Kuntaliitto Mitä tehdään sitten, kun palvelurakenteet on muutettu? 22.9.2009 Antti Kuopila Erityisasiantuntija Kuntaliitto Menneisyys ja tulevaisuus Menneisyys Nykyhetki Tulevaisuus Ymmärtäminen Eläminen LÄHDE: Malaska

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Kauhajoen sivistyspalveluiden uudistaminen 2015 2017

Kauhajoen sivistyspalveluiden uudistaminen 2015 2017 Kauhajoen sivistyspalveluiden uudistaminen 2015 2017 Kehittämishankkeen lähtökohtana on Kauhajoen kaupungin sivistyspalveluiden kehittäminen ja uudistaminen. Hallintopalvelut, varhaiskasvatuspalvelut,

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

SOTE-ENNAKOINTI projekti

SOTE-ENNAKOINTI projekti ESR-projektien verkottumisseminaari Vantaa 24.-25.9.2008 SOTE-ENNAKOINTI projekti Marja-Liisa Vesterinen Tutkimusjohtaja, FT, KTL Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä SOTE-ENNAKOINTI -projekti Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys ja kuntapalvelut. Jarkko Huovinen Oulu 13.5.2011

Yhteiskunnallinen yritys ja kuntapalvelut. Jarkko Huovinen Oulu 13.5.2011 Yhteiskunnallinen yritys ja kuntapalvelut Jarkko Huovinen Oulu 13.5.2011 Lisäarvo ostopäätöksen tekijälle Janne Pesonen 6.10.2010 17.5.2011 2 Kunta elinvoimajohtajana Teemoja joihin vaikutus ulottuu Johtaminen

Lisätiedot

Opetus ja kulttuuri tulevaisuuden kunnassa. Keskustelutilaisuus Rovaniemi

Opetus ja kulttuuri tulevaisuuden kunnassa. Keskustelutilaisuus Rovaniemi Opetus ja kulttuuri tulevaisuuden kunnassa Keskustelutilaisuus Rovaniemi 14.2.2017 Teemaryhmät Mikä on opetuksen, kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön tulevaisuuden kunnassa? Millaisia ovat haasteet? Mitä

Lisätiedot

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto Oppijan polku - kohti eoppijaa Mika Tammilehto Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Yhteistyössä palvelu pelaa määritellään julkisen hallinnon asiakaspalvelujen visio ja tavoitetila vuoteen 2020 Asiakaspalvelun

Lisätiedot

Kehittämistoiminnan organisointi

Kehittämistoiminnan organisointi Kehittämistoiminnan organisointi Tutkimus-, opetus- ja kehittämisteema työryhmän työskentelyä varten tehty esitys Elise Kosunen ja Kristiina Laiho 1 10.4.2017 Esityksen pohjana on Väli-Suomen kehittäjäryhmän

Lisätiedot