PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

2 SISÄLLYSLUETTELO RÖLLIN TOIMINTA-AJATUS RÖLLIN PALVELUMUODOT VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ Estetiikka ja toimivuus Ympäristön turvallisuus KEKE-KESTÄVÄN KEHITYKSEN SUUNNITELMA KUVAUS RÖLLIN VASU-PROSESSISTA LAPSEN AINUTLAATUISUUS Kasvatuskumppanuus Yksilöllisyys Erityinen tuki varhaiskasvatuksessa Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma LAPSEN HYVINVOINTI JA OPPIMINEN Perushoito Lapsen osallisuus Röllissä Lapselle ominainen tapa toimia Sisällölliset orientaatiot Esiopetus TOIMINNALLISET PERIAATTEET Minimikriteerit Pienryhmätoiminta ja porrastaminen Teemat Toiminnan suunnittelu, dokumentointi ja arviointi YHTEISTYÖTAHOT

3 TOIMINTA- AJATUS VASU-PROSESSI KASVATUS- YMPÄRISTÖ ARVOT LAATU PALVELUMUODOT

4 RÖLLIN TOIMINTA-AJATUS Toimintamme pohjana Päiväkoti Röllissä ovat lapsen elämän kallisarvoiset vuodet ennen kouluikää. Päämääränämme on kotikasvatusta tukevana toimintana turvata lapsen hyvä hoito ja kasvatus, edistää lapsen kehitystä sekä oppimismahdollisuuksia. Suunnitelmallisessa ja monipuolisessa kasvatuksessa ja opetuksessa haluamme kannustaa lapsen luontaista mielenkiintoa moniin erilaisiin aktiviteetteihin sekä suunnitella toimintamme niin että se on mahdollisimman lapsilähtöistä. Toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa hyödynnämme henkilökunnan erityisosaamista, jonka avulla voimme kehittää lapsen kaikkia kasvun ja kehityksen osa-alueita. Röllissä on tärkeää jokaisen lapsen yksilöllinen, omassa tahdissa kehittyminen, korostaen lapsen omaehtoista uteliaisuutta uusia asioita kohtaan. Yhdessä eläen, toimien, kokien opimme asioita, joita lapsi elämässään tarvitsee. Röllissä yhtenä tärkeänä painopistealueena on vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö. Yhteistyö perustuu hyväksyvään ja kunnioittavaan ilmapiiriin, joka antaa tilaa erilaisille elämän arvoille, asenteille ja olosuhteille. Korostamme vanhempien asiantuntemusta ja osallisuutta oman lapsensa asioissa. Mikkelin kaupungin päivähoitopalveluiden arvot ovat avoimuus, asiakaslähtöisyys, yhteisöllisyys ja kehittämistahto. Röllin arvot pohjautuvat edellä mainittuihin arvoihin. Haluamme tuoda esille sen, mikä on tärkeää työssämme lapsen parhaaksi ja mikä ohjaa työtämme oikeaan suuntaan.

5 MIKKELIN VARHAISKASVATUKSEN ARVOT RÖLLISSÄ Asiakaslähtöisyys o turvallisuus o lapsuuden arvostaminen, yksilöllisyyden huomioiminen o lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen kaikin keinoin yhdessä perheen kanssa o joustava palvelu, palveluhalukkuus o asiakkaana koko perhe o aito kiinnostus kohtaamisissa ja arjessa Kehittämistahto o mahdollisuus uuden oppimiseen, sekä lapsilla että aikuisilla o positiivinen asenne ja halu kehittyä, tarvittaessa myös muuttua o henkilökunnan säännölliset kehittämis- ja arviointipalaverit o jatkuva kouluttautuminen o asiakaspalautteisiin reagointi Yhteisöllisyys o vanhempien kannatusyhdistystoiminta, Röllin rieha o päiväkodin kaikkien ryhmien yhteiset tapahtumat ja juhlat o yhteisvastuullisuus ja sitoutuminen o yhteistyö lähikoulun, seurakunnan ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa o lasten osallisuus o henkilöstön tiimityöskentely: idearikkaus, erilaisuus, sisäinen yrittäjyys o työyhteisön yhteiset palaverit, illanvietot ja virkistymiset Avoimuus o vanhempien ja henkilökunnan välinen luottamuksellinen ja avoin vuorovaikutus o erilaisuuden hyväksyminen o tiedottaminen o henkilöstöllä mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä ja yhteisiin päätöksiin LAATUA RÖLLISSÄ OVAT: o ammattitaitoinen henkilökunta o tarkoituksenmukaiset tilat ja materiaalit o henkilökunnan erityisosaamisen hyödyntäminen o alle 3-vuotiaiden ryhmä o lasten etu ensisijalla o monipuolinen toiminta

6 TURVALLISESSA YMPÄRISTÖSSÄ, YHDESSÄ TOIMIEN, TOISIA KUNNIOITTAEN! Vanhemmilta kysyttiin syksyn 2013 vanhempainillassa heidän mielestään tärkeitä asioita, joiden he toivoisivat toteutuvan lapsensa hoidossa ja kasvatuksessa Röllissä. Eniten mainintoja saivat: 1. Turvallinen kasvuympäristö 2. Lasten sosiaalisten taitojen tukeminen 3. Suvaitsevaisuus 4. Hyvät käytöstavat 5. Tasavertaisuus MINUN MIELESTÄNI RÖLLISSÄ ON KIVAA LASTEN AJATUKSET! Lapset pohtivat yhdessä heidän mielestään tärkeitä asioita täällä omassa päiväkodissaan. Kivoja asioita ovat LEIKKI, KAVERIT, UNIKAVERIT JA OMAN RYHMÄN AIKUISET.

7 RÖLLIN PALVELUMUODOT Päiväkoti Rölli jakaantuu seuraaviin kotiryhmiin, joissa toteutetaan pienryhmä-toimintaa: Ruskometsä, alle 3-vuotiaat Satumetsä, 3-4-vuotiaat Tähtimetsä, 3-4-vuotiaat Röllimetsä, 5-vuotiaat minieskarilaiset Usvametsä, esikoululaiset Vilijonkka, 1-5-vuotiaat. Toimii osoitteessa Teknikontie, Rantakylä. Päiväkoti Naavametsä, 1-5-vuotiaat. Toimii osoitteessa Ratamonkatu 7. Röllissä henkilökunta koostuu monenikäisistä kasvatusalan ammattilaisista, jotka tekevät työtä lapsen parhaaksi, lapsuutta arvostaen. Päiväkodin kasvatushenkilökuntaan kuuluu lastentarhanopettajia, sosiaalikasvattaja, sosionomeja sekä lastenhoitaja/lähihoitajia. Päiväkodissa on myös oma varhaiskasvatuksen erityisopettaja sekä tarvittaessa henkilökohtaisia tai ryhmäavustajia. Röllissä työskentelee työmarkkinatuella nuoria alalle aikovia harjoittelijoita. Päiväkodin johtajana toimii hallinnollinen johtaja, Kirsi Väisänen, jonka alaisuudessa on myös päiväkoti Naavametsä sekä ryhmäperhepäiväkoti Vilijonkka. Päiväkoti Röllissä on oma keittiö, jossa toimii kaksi kokopäiväistä työntekijää. Vilijonkan ruoka valmistetaan Röllin keittiössä ja kuljetetaan taksilla perille. Naavametsään lounasruoka tulee Isosta padasta ja välipala Röllistä.

8 Päiväkoti Röllin siivouksesta vastaa yksi kokopäiväinen siivooja. Vilijonkassa työntekijät vastaavat päivittäisestä siivouksesta itse ja kaksi kertaa kuukaudessa ostetaan ulkopuolista siivouspalvelua. Naavametsän siivous on ulkoistettu. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ Varhaiskasvatusympäristöön kuuluvat rakennetut tilat sekä niiden materiaalit ja välineet, lähiympäristö sekä toiminnallisesti eri tilanteisiin liittyvät psyykkiset ja sosiaaliset ympäristöt. Tunneilmapiiri on tärkeä osa varhaiskasvatusympäristöä! Hyvän varhaiskasvatusympäristön ominaisuuksia ovat joustavuus ja monipuolisuus. Ympäristön tulee herättää lapsissa mielenkiintoa, kokeilunhalua ja uteliaisuutta ja kannustaa lasta toimimaan ja ilmaisemaan itseään. Ympäristö tuo myös lasten ja kasvattajien yhteiseen toimintaan erilaisia tiedollisia, taidollisia ja kokemuksellisia aineksia. Ympäristö mahdollistaa lapsille ominaisen toiminnan ja ilmentää sisällöllisiä orientaatioita. Estetiikka ja toimivuus Röllin varhaiskasvatusympäristö on suunniteltu ja toteutettu lapsen etua ajatellen. Henkilökunta on ollut mukana kaikissa muutos- ja laajennusprojekteissa päivähoidon asiantuntijoina ja näin ollen on voitu vaikuttaa ympäristön estetiikkaan ja toimivuuteen. Röllissä kiinnitetään huomiota yleiseen siisteyteen, värien ja materiaalien harmoniaan, ja siihen, että pienillä, kauniilla esineillä ja asioilla luodaan Röllistä viihtyisä ja rauhoittava toimintaympäristö niin lapsille kuin aikuisille. Päiväkodin tilat ovat monipuoliset ja niitä voidaan tarpeen mukaan muokata sellaisiksi, että voidaan hyödyntää ympäristön toiminnallisia mahdollisuuksia ja luovia ratkaisuja. Tärkeää Röllissä on lämmin ja hyväksyvä tunneilmapiiri, jossa kodikkuus ei tarkoita niinkään ulkoisia tekijöitä vaan turvallisuuden ja hellyyden tuntua arjen toiminnoissa. Ympäristön turvallisuus Yksi oleellisimpia varhaiskasvatusympäristön elementtejä on turvallisuus. Turvallisuutta tulee tarkastella sekä fyysisen että psyykkisen turvallisuuden näkökulmasta. Hyvin suunniteltu ympäristö vapauttaa henkilöstöä toimimaan yhdessä lasten kanssa. Turvallisessa ympäristössä lapsilla on enemmän liikkumisen vapautta ja siten lasten oma osallisuus lisääntyy. Turvallisessa ympäristössä lapsi uskaltaa olla oma itsensä. Häntä ei kiusata ja hän tulee kuulluksi. Turvallisuus on tunnetta, että on hyväksytty. Turvallisuus on tärkeää myös lasten vanhempien näkökulmasta. Vanhempien tulee voida luottaa siihen, että lapselle ei päivän aikana tapahdu mitään pahaa.

9 Rölliin on tehty oma turvallisuussuunnitelma Olli Saarsalmen Turvallisuussuunnittelu päivähoidossa teoksen pohjalta. Päiväkodin turvallisuudesta vastaa päiväkodinjohtaja. Päivittäisen turvallisen toimintaympäristön ylläpidon mahdollistavat säännöllisesti päivitettävät: turvallisuussuunnitelma kiusaamisenestosuunnitelma (kiusu) jokapäiväiset pihatarkastukset (dokumentointi) sisä- ja ulkotilojen toimintojen ja välineiden riskikartoitus ulkoleikkivälineiden säännölliset tarkastukset uusien työntekijöiden ja sijaisten perehdyttäminen koko henkilökunnan koulutus (esim. ensiapukoulutus) KEKE KESTÄVÄN KEHITYKSEN SUUNNITELMA Päiväkoti Röllissä on oma Kestävän kehityksen suunnitelma, joka on työväline, jolla kestävän kehityksen oppiminen tehdään suunnitelmalliseksi osaksi päiväkodin arkea ja toimintaa. Päiväkodilla on vuosittain vaihtuva kestävän kehityksen teema. Lapsen näkökulmasta kestävä kehitys tarkoittaa hyvin konkreettisia asioita, kuten kaverista huolehtimista, lähiympäristön tutkimista ja kestävämpien arkikäytäntöjen oppimista. KUVAUS RÖLLIN VASUPROSESSISTA Röllin varhaiskasvatussuunnitelman valmistelu alkoi vuonna 2006 ja ensimmäinen Röllin Vasu saatiin valmiiksi kesällä Päiväkoti Röllin Vasu pohjautuu valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja Mikkelin kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan. Röllin varhaiskasvatussuunnitelma on päivitetty syksyllä 2013.

10 LAPSEN AINUTLAATUISUUS YKSILÖLLISYYS KASVATUS- KUMPPANUUS LAPSEN VASU ERI KIELI- JA KULTTUURI- RYHMÄT ERITYINEN TUKI LAPSEN AINUTLAATUISUUS KASVATUSKUMPPANUUS Röllissä kasvatuskumppanuus alkoi syksyllä 2003 kokeilun muodossa. Tämä toimintamuoto vakiintui syksyllä 2004 koskemaan kaikkia aloittavia perheitä, joissa on alle 5-vuotiaita lapsia. Kasvatuskumppanuudella varhaiskasvatuksessa tarkoitetaan vanhempien ja henkilöstön tietoista sitoutumista toimimaan yhdessä lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen

11 prosessien tukemisessa. Kasvatuskumppanuus lähtee lapsen tarpeista, ja varhaiskasvatuksen toimintaa ohjaa lapsen edun ja oikeuksien toteuttaminen. Kasvatuskumppanuudessa yhdistyvät lapselle kahden tärkeän tahon, vanhempien ja varhaiskasvatuksen kasvattajien tiedot ja kokemukset. Yhtenä tavoitteena on tunnistaa herkästi ja mahdollisimman varhain lapsen jollakin kasvun, kehityksen tai oppimisen alueella mahdollinen tuen tarve ja luoda yhteistyössä lapsen vanhempien kanssa yhteinen toimintastrategia lapsen tukemiseksi. Kasvatuskumppanuusmalli Röllin tapaan o Lapselle/perheelle nimetään kasvatuskumppani, joka saattaa vaihtua hoitosuhteen aikana o Päivähoitopäätöksen mukana perhe saa tiedotteen kasvatuskumppanuudesta sekä päivähoidon keskustelulomakkeen täytettäväksi. o Kasvatuskumppani tapaa vanhemmat kesäkuussa järjestettävässä uusien perheiden tutustumistilaisuudessa tai ottaa yhteyttä perheeseen ja sopii tapaamisajan perheen kanssa. o Vanhempien kanssa sovitaan lapsen tutustumisjaksosta omassa ryhmässä. Tutustumisjaksolla vanhemmat ovat lapsen kanssa tutustumassa päiväkodin toimintaan. Jakson pituus sovitaan lapsen iän ja tarpeen mukaan (max 5 hoitopäivää). Samalla sovitaan aika keskustelulle, johon vanhemmat tulevat ilman lasta. Tällöin käydään varhaiskasvatuksen aloituskeskustelu. o Vanhemmat ja kasvatuskumppani tutustuttavat lapsen hoitoryhmään. o Hoitosuhteen ensimmäisten kuukausien aikana perhe voi halutessaan kutsua kasvatuskumppanin vierailulle kotiinsa. Käynnin tarkoituksena on yhteistyön vahvistaminen. Yhteisen kielen puuttuessa vierailuun osallistuu mahdollisuuksien mukaan myös tulkki. Lapsen kodissa vieraillaan yleensä vain kerran hoitouran aikana. o Kasvatuskumppani tekee hoitosuhteen alussa tiiviisti yhteistyötä perheen kanssa ja havainnoi lasta hoidossa, jotta syntyy molemminpuolinen luottamus lapsen hyvästä hoidosta. Työvuorot järjestetään niin, että kasvatuskumppani ottaa lapsen vastaan ensimmäisinä hoitopäivinä. Jatkossa kaikki ryhmän aikuiset vastaavat lapsen hyvästä hoidosta ja kasvatuksesta tasavertaisina. o Kasvatuskumppani pitää huolta tiedonkulusta muulle henkilökunnalle (esim. erityisruokavaliot keittiöön) o Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma arviointeineen tehdään perheen ja kasvatuskumppanin yhteistyönä. Kasvatuskumppani osallistuu päivähoitopaikan edustajana myös lapsen/perheen yhteistyöverkoston palavereihin. o Lapsen täyttäessä 4 vuotta, päivähoitopaikka, perhe ja neuvola vaihtavat kuulumisia keskenään. Kasvatuskumppanin tehtävä on kirjata havaintonsa lapsesta neuvolaan toimitettavalle lomakkeelle, jonka täydentämisessä hän tarvittaessa opastaa myös vanhempia. Neuvolakäynnin jälkeen lomake palaa perheen kautta päivähoitopaikkaan, jotta neuvolan havaintoja voitaisiin hyödyntää lapsen varhaiskasvatuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. YKSILÖLLISYYS

12 Röllissä yksilöllisen huomioimisen pohjana ja ohjeena on jokaiselle lapselle tehtävä henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma. Siihen kirjataan yhdessä vanhempien kanssa mm. lapsen hoidon ja kasvatuksen tavoitteet ja muuta yksilöllistä tietoa lapsesta. Yksilöllisen huomioimisen periaatteita Röllissä ovat o lapsen ja hänen elämänpiirinsä sekä kiinnostuksenkohteiden tunteminen o lapsen iän ja kehitystason huomioiminen o lapsen tuen tarpeisiin vastaaminen o uskonnollinen vakaumus ja kulttuuritausta ERITYINEN TUKI VARHAISKASVATUKSESSA Lapsen tuen tarve ja sen arviointi Lapsen tuen tarpeen lähtökohtana varhaiskasvatuksessa on vanhempien ja kasvatushenkilöstön havaintojen yhteinen tarkastelu ja näkemys lapsen tuen tarpeesta tai lapsen aiemmin todettu erityisen tuen tarve. Lapsi voi tarvita tukea fyysisen, tiedollisen, taidollisen tai tunne-elämän tai sosiaalisen kehityksen osa-alueilla eripituisia aikoja. Tuen tarve voi syntyä myös tilanteessa, jossa lapsen kasvuolot vaarantavat tai eivät turvaa hänen terveyttään tai kehitystään. Lapsen tuen tarvetta arvioitaessa olennaista on tunnistaa ja määritellä lapsen yksilölliset toimintamahdollisuudet eri ympäristöissä ja erilaisissa kasvatuksellisissa tilanteissa sekä niihin liittyvät tuen ja ohjauksen tarpeet. Tärkeää on myös luoda tuen suunnittelun pohjaksi kokonaiskuvaa lapsesta, hänen vahvuuksistaan ja häntä kiinnostavista ja innostavista asioista. Tarvittaessa arvioinnin tueksi hankitaan lapsen tuen kannalta tarkoituksenmukaisen asiantuntijan lausunto, mutta varhaiskasvatuksen tukitoimet lapselle aloitetaan heti kun tuen tarve on havaittu. Tavoitteena on ennaltaehkäistä lapsen tuen tarpeen kasautumista ja pitkittymistä. Tuen tarve arvioidaan vanhempien kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta. Apuna arvioinnissa voidaan käyttää varhaiskasvatukseen liittyviä havainnointimenetelmiä ja käytänteitä: mm. päivähoidon keskustelulomaketta ja 4-vuotiaan kehityspiirteitä - havainnointilomaketta. Mikkelin kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti Päiväkoti Röllissä päivähoidossa oleville 4-vuotiaille lapsille täytetään yhdessä vanhempien kanssa 4-vuotiaan yhteistyölomake, joka kulkee vanhempien mukana neuvolaan. Yhteistyölomake liittyy kiinteästi neuvolan 4-vuotiaan lapsen LENE-arviointiin. Lisäksi tuen tarpeen arvioinnissa voidaan käyttää apuna Päiväkoti Röllin varhaiskasvatuksen erityisopettajaa, neuvolan terveydenhoitajaa ja/tai Lasten Kehityksen Tukiyksikön palveluita: psykologia, puheterapeuttia, toimintaterapeuttia tai sosiaalityöntekijää. Yhteistyössä tukipalveluiden ja neuvolan sekä perheen kanssa sovitaan lapsen kehitystä ja oppimista tukevista tukitoimista ja käytänteistä. Lapsen tuen tarpeen arviointiin osallistuvista työntekijöistä sovitaan aina etukäteen yhdessä vanhempien kanssa.

13 Lapsen aloittaessa päivähoidon hänellä voi olla jo lausunto erityisen tuen tarpeesta, jolloin tukitoimenpiteet määritellään yhdessä vanhempien, päivähoidon kasvatushenkilöstön sekä lasta tutkivan tahon kanssa. Tuen järjestämisen periaatteet Lapsen tarvitsema tuki aloitetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tuki järjestetään mahdollisimman pitkälle yleisten varhaiskasvatuspalveluiden yhteydessä siten, että lapsi toimii ryhmän jäsenenä muiden lasten kanssa ja hänen sosiaalisia kontaktejaan ryhmässä tuetaan. Osana tuen järjestämistä tehostetaan yhteistyötä vanhempien ja varhaiskasvatushenkilöstön kesken. Varhaiskasvatuksen tukitoimina lapsen fyysistä, psyykkistä ja kognitiivista ympäristöä mukautetaan lapselle sopivaksi. Päivittäistä kasvatustoimintaa mukautetaan eriyttämällä, perustaitojen harjaannuttamisella sekä lapsen itsetunnon vahvistamisella. Lisäksi vahvistetaan suunnitelmallisesti varhaiskasvatuksen arjen elementtejä, joita ovat esim. struktuuri, hyvä vuorovaikutus, lapsen oman toiminnan ohjaus ja ryhmätoiminta. Lapsen tarpeen mukaan varhaiskasvatukseen voi liittyä muita tukipalveluja, esim. kuntoutusohjaus, terapia ja/tai erityisopetus oppivelvollisuuden piirissä oleville lapsille. Ne järjestetään kokonaiskuntoutuksena siten, että kasvatuksellinen ja lääketieteellinen kuntoutus muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden ja palvelujen yhteensovittamiseen kiinnitetään huomiota. Mikkelissä tukipalvelut tuotetaan pääsääntöisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluina. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita tarjoavat neuvola, Lasten kehityksen tukiyksikkö, lapsiperheiden sosiaalityö sekä vammaispalvelu. Erikoissairaanhoidon palveluja tuottavat Mikkelin keskussairaan lasten neurologian lasten psykiatrian poliklinikat sekä Vaalialan kuntayhtymän Etelä-Savon poliklinikka. Siirtymävaiheet ja jatkuvuus Lapsen vaihtaessa hoitopaikkaa tai siirtyessä esiopetuksesta alkuopetukseen on tärkeää, että tieto tuen tarpeesta ja yksiköllisestä tuesta siirtyy uuteen hoitopaikkaan tai kouluun. Kun lapsi siirtyy päivähoitopaikasta toiseen tai kouluun, pidetään tiedonsiirtopalaveri, josta vastaa se yksikkö, josta lapsi on siirtymässä. Palaverissa on mukana vanhempien lisäksi päiväkodin edustajat (lapsen kotiryhmän aikuinen sekä varhaiskasvatuksen erityisopettaja), kouluun siirtyessä koulun edustus sekä tarvittaessa muut lapsen kanssa työskentelevät tahot. Tavoitteena on siirtää tieto lapsen tuen tarpeesta sekä niistä tukitoimenpiteistä, jotka yhteistyössä lapselle on laadittu. Verkostoyhteistyö

14 Verkostoyhteistyötä tehdään varhaiskasvatuksen linjausten mukaisesti koko laajan lasta ja perhettä palvelevan verkoston kanssa ja tarvittaessa seudullisestikin. Verkostoyhteistyön yhtenä keskeisenä tavoitteena on mahdollisimman varhainen puuttuminen riskitilanteissa. Lastensuojelun, perhetyön, perheneuvolan, kotipalvelun ja muiden sosiaalitoimen palveluiden kanssa tulee olla sovitut lapsen etua palvelevat yhteistyökäytännöt ja periaatteet neuvoteltaessa yksittäisen lapsen asioista ja myös viranomaispuuttumista edellyttäviä tilanteita varten. Kasvupolku Mikkelissä toteutetaan moniammatillista yhteistyötä. Yhteistyön tavoitteena on ennalta ehkäisevä työ ja lapsen hyvinvoinnin turvaaminen perheen ja lapsen arjessa. Tavoitteena on mahdollisimman varhainen puuttuminen (varpu) riskitilanteissa. Tässä työssä ovat mukana perhe, neuvola ja muu terveydenhuolto, varhaiskasvatus, koulu, perhetyö ja sosiaalityö. Ongelmien ennalta ehkäisy ja niiden ratkaisu kuuluu kaikille lapsen arjessa mukana oleville tahoille ja se perustuu seurantaan. Seurantaa tehdään kodin lisäksi esimerkiksi neuvolassa eri ikävaiheissa suoritetuissa tarkastuksissa ja päiväkodin toiminnan puitteissa. Kerääntynyt tieto siirtyy lapsen mukana kasvupolkuna toimijalta toiselle, esimerkiksi neuvolasta päiväkotiin, perhepäivähoidosta päiväkotiin ja päiväkodista kouluun. Kasvupolulla halutaan turvata riittävä tiedollinen ja aineellinen tuki lapsen normaaleissa kehitysvaiheissa sekä saumaton kasvupolku sellaisille lapsille, jotka tarvitsevat erityistä tukea kehityksenä eri vaiheissa. Vanhemmat ovat mukana kaikissa vaiheissa ja toiminnan periaatteena on yhteisvastuullinen kasvatuskumppanuus. Jos lapsi tulee päiväkotiin lastensuojelun avohuollon tukitoimena (LSL 13 ), täytetään ennen hoitosuhteen alkua yhteistyösuunnitelmalomake. Suunnitelman tekoon osallistuvat vanhemmat, päiväkodin ja lastensuojelun edustajat sekä muut tarpeelliset tahot. Suunnitelmassa selvitetään perheen tilanne, aiemmin tehdyt sopimukset sekä määritellään tavoitteet tulevalle. Suunnitelman toteuttamista arvioidaan säännöllisesti. Päävastuu kirjallisen suunnitelman tekemisestä on sosiaalityöntekijällä. Joskus lapsen tai perheen tilanteissa ilmenee seikkoja, jotka herättävät työntekijöissä ihmetystä ja jopa huolta. Arvioidessaan lapsen ja perheen tilannetta, työntekijä voi työskennellessään käyttää apunaan ns. Huolen vyöhykkeet asteikkoa. Asteikon avulla työntekijä voi peilata oman huolensa syvyyttä ja sitä mihin toimenpiteisiin hänen tulisi ryhtyä lasta auttaakseen. Sama asteikko on käytössä sosiaalitoimen, terveydenhuollon sekä varhaiskasvatuksen piirissä. Havaittu huoli otetaan aina esille ja ongelmiin puututaan heti. Pieni huoli on aina helpommin ratkaistavissa kuin ajan myötä suureksi paisunut huoli. Vastuu asian eteenpäin viemisestä kuuluu aina sille, jolla huoli on ensimmäisenä herännyt. Lastensuojelulaki (5 25) velvoittaa päiväkodin työntekijöitä ottamaan välittömästi yhteyttä kunnan sosiaalihuolloista vastaavaan toimielimeen, jos huomaamme työssämme jonkun lapsen kohdalla tekijöitä, jotka edellyttävät lastensuojelun tarpeen selvittämistä. Meillä on myös velvoite ilmoittaa poliisille, jos epäilemme lapseen kohdistunutta seksuaalirikosta. Mikkelin kaupungissa ennalta ehkäisevää toimintaa ja eri tilanteiden arviointia tehdään päiväkodin, perusopetuksen, terveydenhuollon ja sosiaalitoimen kanssa säännöllisesti. Kokoonnumme säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa ns. alue-varpuihin terveydenhoitajien, koulukuraattorien, sosiaalityöntekijöiden sekä varhaiskasvatuksen edustajien kesken.

15 Päiväkoti Röllin edustajana toimii johtaja Kirsi Väisänen. Palavereissa käsitellään akuutteja asioita sekä keskustellaan yleisistä työhömme liittyvistä asioista. ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISET LAPSET VARHAISKASVATUKSESSA Eri kieli- ja kulttuuritaustaisilla lapsilla tarkoitetaan saamelaisia, romaneja ja viittomakielisiä että maahanmuuttajataustaisia lapsia. Kulttuurivähemmistöihin kuuluvilla lapsilla tulee olla mahdollisuus kasvaa monikulttuurisessa yhteiskunnassa oman kulttuuripiirinsä ja suomalaisen yhteiskunnan jäseniksi. Eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvien lasten varhaiskasvatus järjestetään tavallisten varhaiskasvatuksen yhteydessä lasten yksilölliset kieleen ja kulttuuriin liittyvät tarpeet huomioiden. Varhaiskasvatuksessa lapsen omaan kulttuuriin, elämäntapoihin ja historiaan perehdytään, niitä arvostetaan ja ne näkyvät varhaiskasvatuksen arkipäivässä. Yhteistyössä vanhempien ja eri kulttuuriyhteisöjen kanssa edistetään lapsen kulttuuriperinteen jatkumista ja tuetaan lapsen mahdollisuutta ilmentää omaa kulttuuritaustaansa varhaiskasvatuksessa. Näin tuetaan lasten oman identiteetin vahvistumista. Maahanmuuttajataustaisten lasten varhaiskasvatuksessa on erityisen tärkeää tiedottaa ja keskustella vanhempien kanssa suomalaisen varhaiskasvatuksen tavoitteista ja periaatteista. Samalla, kun edistetään maahanmuuttajataustaisten lasten suomen kielen omaksumista, vanhemmille kerrotaan lapsen oman äidinkielen kehittämisen merkityksestä ja keinoista. Osallistuminen varhaiskasvatukseen tukee eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten mahdollisuutta oppia suomea toisena kielenä luonnollisissa tilanteissa toisten lasten ja kasvattajien kanssa. Lapsi tarvitsee lisäksi järjestelmällistä ohjausta kielen omaksumiseen ja käyttöön. Lapsen kielen ja kulttuurin tukemisesta sovitaan vanhempien kanssa tehtävässä lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa. Vastuu lapsen oman äidinkielen ja kulttuurin säilyttämisestä ja kehittämisestä on ensisijaisesti perheellä. Kaksikielisyys rakentuu äidinkielen pohjalle. Suomen kieltä lapsi oppii leikin ja toiminnan kautta vuorovaikutuksessa toisten lasten kanssa. Kielen ja kommunikaation kehityksen havainnointi, arviointi ja suunnitelmallinen tukeminen on tärkeää. Eri kulttuureista tulevat lapset opettelevat suomen kieltä päivähoidon luonnollisissa tilanteissa, kielikerhoissa ja ohjatuissa pienryhmissä. Päiväkoti Röllissä pääsääntönä on, että lapsi saa ohjatun kielituokion ainakin kerran viikossa, joko kahdestaan aikuisen kanssa tai pienryhmässä. Kielituokioiden pohjana toimii Mikkelin keltojen tekemä kielikerhon vuosirunko. Lisäksi suomen kielen oppimisen tueksi oppimisympäristöä muokataan toimintaa ja tiloja kuvittamalla. Apua toimintaan ja varhaiskasvatuksen toteuttamiseen henkilökunnalla on mahdollisuus saada esim. päivähoitopalveluiden varhaiserityiskasvatuksen työntekijöiltä, Monikulttuurikeskus Mimosalta sekä Pakolaistoimistolta. Maahanmuuttajataustaisille lapsille (4 vuodesta eteenpäin) laaditaan kirjallisesti Suomi toisena kielenä - suunnitelma, joka liitetään osaksi lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa. Lapsen suomen kielen edistymistä arvioidaan säännöllisesti. Kielitaidon arviointia voivat

16 tehdä ryhmän henkilöstön lisäksi varhaiskasvatuksen erityisopettaja, tarvittaessa myös puheterapeutti sekä terveydenhoitaja. Esioppilaat saavat suomen kielen opetusta myös valmistavassa opetuksessa, josta vastaa suomi toisena kielenä opettaja Piret Selonen sekä esiopettaja. Mikkelissä päivähoidon henkilöstön työvälineeksi on laadittu mamukäsikirja. LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen varhaiskasvatus perustuu kasvattajan ja vanhempien hoitosuhteen alussa laatimaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Suunnitelman tavoitteena on lapsen yksilöllisyyden ja vanhempien näkemysten huomioiminen toiminnassa. Käytössä on keskustelulomake, johon sisältyy lapsen puheenvuoron lisäksi vanhempien kuvaus omasta lapsesta. Siihen kirjataan myös kunkin lapsen vahvuudet ja tuen tarpeet, tavoitteet lapsen hoidolle, kasvatukselle ja opetukselle sekä yhteisesti sovitut toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnitelman toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti.

17 LAPSEN HYVINVOINTI JA OPPIMINEN PERUSHOITO LAPSELLE OMINAINEN TAPA TOIMIA SISÄLLÖLLISET ORIENTAATIOT ESIOPETUS LAPSEN HYVINVOINTI JA OPPIMINEN

18 PERUSHOITO Rölliin tuleminen ja kotiin lähteminen Huolehdimme siitä, että jokainen lapsi saa henkilökohtaisen vastaanoton ja hyvästelyn päivittäin ja tuntee olonsa turvalliseksi. Lapsen saapuessa päiväkotiin henkilökunta huomioi lapsen yksilölliset tarpeet ja perheen toiveet. Ohjaamme vanhempia ilmoittautumaan aina lapsen tuonti- ja hakutilanteessa oman kotiryhmän aikuiselle tai hänen sijaiselleen. Jokaisen lapsen hakijalle tiedotamme päivän kulusta. Hygienia Huolehdimme lapsen hygieniasta ja ohjaamme ja kannustamme häntä omatoimisuuteen. Päiväkotimme tilat on suunniteltu yksilöllisyyttä ja yksityisyyttä huomioiden. Keskustelemme ja sovimme vanhempien kanssa siisteyskasvatukseen ja hygieniaan liittyvistä asioista. Epidemia-aikoina käytämme käsienpesun lisänä desinfioivia käsihuuhteita sekä noudatamme sosiaali- ja terveysministeriön hygieniaohjeita. Pukeminen ja riisuminen Lapsen pukemis- ja riisumistilanteet pyritään järjestämään rauhallisiksi ja kiireettömiksi. Röllissä on jokaisella lapsella henkilökohtainen vaatteiden ja tavaroiden säilytyspaikka. Ohjaamme lapsia huolehtimaan omista tavaroistaan ja vaatteistaan omatoimisesti. Vanhemmat huolehtivat lastensa nimikoiduista ja asianmukaisista vaatteista. Otamme huomioon vanhempien toiveet lasten pukeutumisessa. Lepääminen Lapsen hyvinvointi perustuu oikeaan nukahtamis- ja heräämisaikaan, unen riittävyyteen ja yhtäjaksoisuuteen sekä säännöllisiin päiväuniin. Uni on erittäin tärkeää aivojen toiminnalle, sillä uni tekee mahdolliseksi uuden oppimisen ja opitun muistiin palauttamisen. Unen aikana erittyy kasvuun tarvittavaa hormonia ja myös tunne-elämän kannalta uni on tärkeää. Uni vaikuttaa mielialaan ja keskittymiskykyyn ja nukkuminen vahvistaa vastustuskykyä ja sairauksista toipumista. Päiväunet on tärkeä osa lapsen päivää, koska päiväunet toimivat hermosoluja elvyttävästi ja lapsen aivot tarvitsevat päivittäisen lepohetken. Tutkimuksen mukaan oikein ajoitetut päiväunet eivät siirrä yöunen tuloa. Jos lapselle jää univelkaa, se siirtää unen tuloa illalla myöhäisemmäksi. Yliväsyneen lapsen univaikeudet ilmenevät nukahtamisvaikeutena. Röllissä lapset nukkuvat ja lepäävät omissa sängyissään tai patjoilla kotiryhmästä riippuen. Lepohetket alkavat aina sadun tai rauhallisen musiikin kuuntelulla, tarkoituksena on rauhoittaa lapset hetkeksi päivän touhuilta ja

19 hälinältä. Lapsi voi levätä oman unen/levon tarpeensa mukaan. Lapsella on mahdollisuus hiljaisiin leikkeihin hetken levättyään. Esikoulussa levätään satua kuunnellen, mutta vanhempien/lapsen niin halutessa on lapsella mahdollisuus lepohetkeen. LAPSEN OSALLISUUS RÖLLISSÄ Osallisuus on vastavuoroisuutta, aitoa kohtaamista ja kiinnostusta toisen ajatuksista ja tärkeäksi kokemista asioista, sekä yhdessä tekemistä ja kokemista. - Lapsi on aktiivinen oman arkensa ja elämänsä rakentaja; lasten mielipiteet ja ideat huomioidaan ja tarvittaessa asioita muutetaan niiden pohjalta - Lasten aloitteesta syntyneitä toimintoja arvostetaan ja mahdollistetaan - Toiminnan aiheet valitaan läheltä lapsen maailmaa - Leikki ja tutkiminen ovat tärkeimmät toiminta- ja oppimistavat - Lapsen ääntä ja ajatuksia tuodaan näkyviin; lasten havainnointi ja toiminnan dokumentointi yhtenä päiväkodin toimintatapana Lapsen osallisuutta tukee kasvattaja, joka on lapsen lähellä havainnoiden, kuunnellen ja huomioiden lapsen tarpeita. Aikuinen myös rohkaisee lasta tekemään itse, osallistumaan, ilmaisemaan itseään ja rakentamaan sosiaalisia suhteita ryhmässä. LAPSELLE OMINAINEN TAPA TOIMIA Leikkiminen, liikkuminen, tutkiminen ja eri taiteen alueisiin liittyvä ilmaiseminen ovat lapselle ominaisia tapoja toimia ja ajatella. Toimiessaan itselleen mielekkäällä tavalla lapsi saa merkityksellisiä kokemuksia, hän ilmentää ajatteluaan ja tunteitaan. Lapsi kokee voivansa osallistua ja hänen hyvinvointinsa lisääntyy. Kasvattajayhteisön tulee olla tietoinen lapselle ominaisista tavoista toimia. Oman toimintansa kautta sekä varhaiskasvatusympäristöä muokkaamalla kasvattajayhteisö voi mahdollistaa lapsille ominaisen tavan toimia ja sitä kautta merkitykselliset kokemukset. Kieli ja vuorovaikutus ovat mukana kaikessa toiminnassa. Sisällölliset orientaatiot rikastuttavat toimintaa. Kielen merkitys varhaiskasvatuksessa Kieli on ajattelun, ilmaisun ja vuorovaikutuksen väline. Kielellä on varhaiskasvatuksessa keskeinen merkitys. Näkökulma kielen oppimisen prosessista ei riitä kuvaamaan kielen moniulotteista merkitystä varhaiskasvatuksessa. Lisäksi tarvitaan pohdintaa kielen merkityksestä oppimisessa ja ilmaisussa yleensä.

20 Päiväkoti Röllissä aikuiset kiinnittävät huomiota luonnolliseen vuorovaikutukseen ja kielelliseen kanssakäymiseen. Aikuisten oman esimerkin avulla pyritään rikkaaseen ja monipuoliseen kielelliseen kasvatukseen. Tärkeänä asiana luonnollisen vuorovaikutuksen ohella pidämme asioiden ja esineiden nimeämistä, monipuolisia kuva- ja satukirjoja, loruja ja riimittelyä, saduttamista ja draamaa. Näiden avulla lapsi saa aineksia omaan ajatteluunsa. Yhteistyö kirjaston kanssa tarjoaa monipuolisen ja vaihtelevan lastenkirjallisuuden käytön varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksessa kielellisen kehityksen sisältöalueita ovat: kielellisen tietoisuuden herättäminen lorut, riimit, äänneharjoitukset kuva sanatarinat, mikä ei kuulu joukkoon?, päättely lauseiden muodostaminen ja täydentäminen, synonyymit kertominen, sananlaskut, arvoitukset, ymmärtäminen ja arviointi puhuminen ja kuunteleminen, kuulunymmärtäminen puhemotoriikka, äänenkäytön harjoitukset kielen vuorovaikutuskäyttö keskustelut, toivotukset, väittelyt käsite- ja sanavaraston laajentaminen lastenkirjallisuus, keskustelut, leikki kirjaimiin tutustuminen leikkikirjoittaminen lastenkirjallisuus ja kulttuuriperinne kriittinen ajattelu tosi - epätosi draama Viestintä- ja mediakasvatus Tutustuessaan viestintävälineisiin lapsi saa uusia kokemuksia sekä voi rakentaa maailmankuvaansa niiden kautta saamansa tiedon avulla. Viestintäkasvatuksessa lapsi oppii ilmaisemaan itseään, lapsi saa kokemuksia erilaisista viestintävälineistä ja oivaltaa viestinnän merkityksen. Kasvattaja auttaa lasta suhtautumaan myös

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU HALLILAN PÄIVÄKOTI Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU Päiväkodissamme toimii 6 ryhmää: Nuput Pallerot Tenavat Naperot Nappulat Muksut Toiminta-ajatus Meille on tärkeää, että lapsi kokee olonsa turvalliseksi

Lisätiedot

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän Päiväkoti Alatalo Välitalo Ylätalo Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän päiväkodin VASU:n sisällysluettelo: Melukylän päiväkodin talot ja ryhmät Päiväjärjestys Arvot Visiot Toiminta-ajatus Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Haikalan päiväkoti sijaitsee Klaukkalan pohjoisella alueella Haikalassa. Päiväkoti on perustettu 1982. Toimintakaudella 2010-2011 päiväkotimme ryhmät ovat:

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen vasun tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Iso ja pieni on yhdessä kaksi. Kaksi voi yhdessä leikkiä. Ei tunne itseään vieraaksi. Hellyydellä voi täyttyä. Iso ylettyy helposti korkealle, pieni taas mahtuu

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Kopio vasusta siirtyy huoltajan mukana lapsen vaihtaessa varhaiskasvatuspaikkaa Sivu 1 / 14 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: / 20 Syntymäaika: Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI Joupin ryhmis sijaitsee Joupin viihtyisällä asuntoalueella hyvien ulkoilumahdollisuuksien läheisyydessä. Ulkoilemme paljon läheisillä leikkikentillä sekä teemme metsäretkiä Kultavuoressa.

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN - laadittu keväällä 2009, päivitetty 2012 PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN Perhepäivähoito on kodinomainen päivähoitomuoto, jossa toimitaan ammatillisesti ja tavoitteellisesti yhdessä sovittujen periaatteiden

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. ARVOT 2.1 VASTUULLISUUS 2.2 AVOIMUUS 2.3 UUDISTUMISKYKY 2.4 YHTEISTYÖ JA PALVELUHENKISYYS 3. TOIMINTA-AJATUS 4.

Lisätiedot

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Isokallion päiväkoti Puistotie 15 05200 Rajamäki 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetussuunnitelma ajalle 16.8.2011 31.5.2012. Päivittäinen toiminta-aika klo 8.30 12.30.

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. Varhaiskasvatussuunnitelma Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. 2014 Ypäjän varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Heporanta: Pollet, Ponit ja Varsat

Lisätiedot

KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU

KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU 2013-2014 2 Sisällysluettelo: 1. Päiväkodin kuvaus, toiminta-ajatus, tavoitteet ja arvot 2. Päiväkodissa pidämme tärkeänä 3. Leikkiminen 4. Vuorovaikutus 5. Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Kopio siirtyy lapsen mukana Sivu 1 / 14 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: / 20 Ikä: Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Liitteet

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Liitteet Kopio siirtyy lapsen mukana Sivu 1 / 13 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 Lapsen nimi: Ikä: Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA Lapsen varhaiskasvatus ja esiopetuksen oppimissuunnitelmat ovat perusta tiimien työn suunnittelulle. Suunnitelma kasvattajayhteisön toimintatavoista on

Lisätiedot

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 2. Sisällysluettelo 3. Prosessi 4. Toiminta-ajatus 5. Arvot 6. Lapsilähtöisyys 7. Oppimisympäristö 8. Leikkiminen

Lisätiedot

Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Päiväkoti on pieni, turvallinen ja sijaitsee rauhallisella esikaupunkialueella. Luonnon läheisyys kannustaa lasta luonnon tutkimiseen ja

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Tämä on lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, joka sisältää esiopetuksen oppimissuunnitelman sekä mahdollisen tehostetun eli varhaisen tai

Lisätiedot

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT 3. TOIMIVA KASVATTAJAYHTEISÖ 4. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 5. OPPIMISEN ILO 6. KIELEN JA VUOROVAIKUTUKSEN

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä.

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Toivion päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Päiväkodissamme toteutamme

Lisätiedot

NALLELAN TÄRKEIMMÄT ARVOT

NALLELAN TÄRKEIMMÄT ARVOT Nallelan ryhmäperhepäiväkoti on perustettu Nurmoon syksyllä 2003. Nallelan ryhmä koostuu kahdesta perhepäivähoitajasta ja vastaavasta hoitajasta. Lapsia voi ryhmässä olla 12 jotka iältään ovat 1v-6v. Lapset

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Lasten osallisuus Vanhempien osallisuus Varhaiskasvatuksen suunnittelu Leikki Liikunta Luonto Ilmaisu Mediakasvatus Kieli ja kulttuuri

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 1 Kurikka lapsen nimi Kansilehteen lapsen oma piirros Lapsen ajatuksia ja odotuksia esiopetuksesta (vanhemmat keskustelevat kotona lapsen kanssa ja kirjaavat) 2 Eskarissa

Lisätiedot

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI VASU TAVOITTEET Tasapainoinen, tyytyväinen ja hyvinvoiva lapsi Lapsen tulee tuntea, että hänestä välitetään Haluamme välittää lapselle tunteen, että maailma on hyvä ja siihen uskaltaa kasvaa VIHREÄ LIPPU

Lisätiedot

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUS KULHON PÄIVÄKODISSA Kulhon päiväkoti Pönkäniementie 4a2 80910 Kulho p.040 140 8145 p. 040 707 3375 (päiväkodin johtaja/raija Pynnönen) Kulhon

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Liite 1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma HENKILÖSTÖN JA HUOLTAJAN YHDESSÄ LAATIMA ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Perustiedot Lapsen nimi: Syntymäaika: Osoite: Huoltajien yhteystiedot: Päiväkoti

Lisätiedot

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus 10ov Oikeaa työssäoppimista 4ov Teoriaopiskelua työelämässä 6 ov 1. Työprosessin hallinta tarvitseville lapsille

Lisätiedot

RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tavoitteena hyvinvoiva lapsi 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PÄIVÄKODIN ESITTELY... 3 2 TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 2.1 Toiminta-ajatus... 4 2.2 Arvot... 4 3 LAPSELLE

Lisätiedot

KARINRAKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KARINRAKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KARINRAKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tämä päivä on lahja Tämä päivä on arvokas Tämä päivä on ainutlaatuinen tänäkin päivänä voi tapahtua ihme! Marleena Ansio Karinrakan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelman

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA ELMERIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Arvot 2. Toiminta-ajatus 3. Toimiva kasvattajayhteisö 4. Varhaiskasvatusympäristö 5. Oppimisen ilo 6. Kielen ja vuorovaikutuksen merkitys

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan!

Tervetuloa esiopetusiltaan! Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetus Järvenpäässä toimintakaudella 2010-2011 Esiopetuksen hakemusten palautus 19.2. mennessä Tiedot esiopetuspaikasta 31.5. mennessä Esiopetus alkaa 1.9.2010 ja päättyy

Lisätiedot

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkoti on pieni yksikkö maaseudun rauhassa, jossa lapsi saa olla lapsi. Pienessä yksikössä muodostuu helposti läheinen ja lämmin vuorovaikutus

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely 2016 vastaukset Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 1. Lapseni ikä on Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 2. Lapseni on Palvelut ja tiedottaminen (Kaikki) 1. Olen saanut riittävästi

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (Lapsen vasu) on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1.NAPAPIIRIN PÄIVÄKOTI Napapiirin päiväkoti on ollut toiminnassa vuodesta 2012. Talossa on yhteensä 8 ryhmää joista Hallat 3-6-v sijaitsee erillisessä rakennuksessa.

Lisätiedot

Poutapilvi. Varhaiskasvatussuunnitelma

Poutapilvi. Varhaiskasvatussuunnitelma Poutapilvi Varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo 1. Poutapilvi s. 3 2. Arvot s. 5 3. Pienryhmät s. 7 4. Kasvatuskumppanuus s. 8 5. Hyvinvoiva lapsi s. 10 Perushoitotilanteet 6. Lapselle ominaiset

Lisätiedot

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Sosiaalilautakunta 16.2.2012 13/ liite no 4 1 SISÄLTÖ 1. Johdanto 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Kasvatus ja opetusmenetelmät 4. Yhteistyö 5. Erityinen tuki

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma KONTIOLAHDEN KUNNAN Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Onttolan päiväkodin henkilökunta: Touhula (3-5 v.) 040 5781151 Päiväkodinjohtaja Mervi Ignatius Lastentarhanopettaja Mirja Torniainen

Lisätiedot

SISÄLLYS. 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3.

SISÄLLYS. 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3. SISÄLLYS 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3. Ryhmän arvot 3 2. Mitä lasten hoidossa ja kasvatuksessa painotetaan? 2.1. Kodinomaisuus

Lisätiedot

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Atalan päiväkoti Metsästäjän päiväkoti Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Toiminta-ajatus Luomme

Lisätiedot

Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta ajatus: Villilän päiväkoti toimii yhteistyössä perheiden kanssa lapsuutta ja lapsen tulevaisuutta kunnioittavan hyvän ja turvallisen leikki ja oppimisympäristön

Lisätiedot

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma Havusten varhaiskasvatussuunnitelma 2010 2011 Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 SAARENKYLÄ Havusten ryhmän puh. 050 5710814 Puh.klo16.30 jälk. 040 5197574 Tervetuloa Havusiin! Havuset on tällä hetkellä

Lisätiedot

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011 SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011 1 Syrjälän päiväkoti Päiväkotimme on valmistunut 1987 ja sijaitsee Syrjälän koulun yhteydessä Klaukkalan eteläisellä päivähoitoalueella. Talossamme

Lisätiedot

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Kyöstin päiväkoti Kyöstin päiväkoti on 105-paikkainen yksikkö, joka on kahdessa eri rakennuksessa toimiva kokonaisuus. Idyllisessä Kartano-rakennuksessa

Lisätiedot

KILPIÄISTEN PÄIVÄKODIN VARHAIS- KASVATUS- SUUNNITELMA

KILPIÄISTEN PÄIVÄKODIN VARHAIS- KASVATUS- SUUNNITELMA KILPIÄISTEN PÄIVÄKODIN VARHAIS- KASVATUS- SUUNNITELMA TOIMINTA-AJATUKSEMME Kilpiäisten päiväkoti tarjoaa lapsille laadukasta varhaiskasvatusta vuonna 2009 valmistuneissa tiloissa. Päiväkotimme on avara,

Lisätiedot

Uskontodialogia monikulttuurisen päiväkodin arjessa. Silja Lamminmäki-Vartia KK (lastentarhanopettaja), TK

Uskontodialogia monikulttuurisen päiväkodin arjessa. Silja Lamminmäki-Vartia KK (lastentarhanopettaja), TK Uskontodialogia monikulttuurisen päiväkodin arjessa Silja Lamminmäki-Vartia KK (lastentarhanopettaja), TK Miten uskontodialogi liittyy päiväkotiin? Varhaiskasvatusta ja esiopetusta ohjaavissa asiakirjoissa

Lisätiedot

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=317. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,57. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa.

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=317. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,57. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa. 1 PÄIVÄHOIDON ASIAKASKYSELY 2014 Perheet ovat vastanneet kyselyyn sähköisellä ja paperisella lomakkeella keväällä 2014. Kyselyyn vastasi 317 vanhempaa. Vastausprosentti on 23,83%. Päivähoidon asiakkaina

Lisätiedot

Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma YHTEYSTIEDOT Yksilönä yhdessä Pappilan päiväkodin toiminta ajatus Pappilan päiväkoti Päiväkodin puh. Takahuhdinkatu 77 040 824 4601 33560 Tampere Johtajan

Lisätiedot

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI 12.12.2016 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista Opetushallitus Verkkokommentointi VASU2017 Opetushallituksen nettisivuilla oli kaikille kansalaisille avoin mahdollisuus osallistua perusteprosessiin

Lisätiedot

LASTENTALO KUUSIPIHAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2016

LASTENTALO KUUSIPIHAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2016 LASTENTALO KUUSIPIHAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 LASTENTALO KUUSIPIHA... 4 2.1 ESITTELY... 4 2.2 TOIMINTA-AJATUS... 5 2.3 ARVOT... 6 2.4 TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 7 3

Lisätiedot

nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO

nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO 1 nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO 2 Hyvä kotiväki Lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö ovat koti ja perhe. Varhaiskasvatus vastaa osaltaan lapsen hyvinvoinnista,

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Onnenkenkä sijaitsee Orimattilassa Pennalan kylässä. Vieressä toimivat koulu sekä kaupungin päiväkoti, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Lasten kanssa teemme retkiä

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Edivan lomakkeen pohjalta muokattu) Salassa pidettävä, arkistoitava, kopio siirtyy lapsen mukana

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Edivan lomakkeen pohjalta muokattu) Salassa pidettävä, arkistoitava, kopio siirtyy lapsen mukana 1 F:\koti\_Varhaiskasvatus\Vasu\Lapsen-vasulomake-2015.doc Lapsen nimi: (kuva) Synt.aika: Tärkeimmät puh.nrot: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat:

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA 2013 2014 Pikkuniitun vuoropäiväkoti Työsuunnitelma hyväksytty..20 Päiväkodin johtaja Johtokunnan puheenjohtaja Päiväkoti / Koulu Pikkuniitun vuoropäiväkoti

Lisätiedot

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus...

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 1 2 SISÄLLYS Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 5 Kasvatuskumppanuus... 6 Yhteistyö... 7 Kiusaamisen ehkäisy... 8 Varhainen puuttuminen... 9

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

Yksityisen perhepäivähoidon omavalvonta- ja varhaiskasvatussuunnitelma

Yksityisen perhepäivähoidon omavalvonta- ja varhaiskasvatussuunnitelma Yksityisen perhepäivähoidon omavalvonta- ja varhaiskasvatussuunnitelma 1. Palvelujen tuottajaa koskevat tiedot Palvelun tuottaja/vastuuhenkilö, yhteystiedot, Y-tunnus Lapsiryhmän ikärakenne Perushoitotilat/muut

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA. Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

NURMIJÄRVEN KUNTA. Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma NURMIJÄRVEN KUNTA Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 3 1. LEPSÄMÄN PÄIVÄKODIN ARVOT... 4 1.1 LAPSILÄHTÖISYYS... 4 1.2 KASVATUSKUMPPANUUS... 4 1.3 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ...

Lisätiedot

TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010

TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010 TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010 TAIKAPEILI Taikapeilin ryhmä koostuu 3 6 vuotiaista lapsista, joista esikoululaisia on kahdeksan. Ryhmässämme on tällä hetkellä 30 lasta. Lastentarhanopettajina

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU Honkajoen kunta Sivistystoimi Varhaiskasvatus KIS KIS KISSANPOIKA KISSA TANSSII JÄÄLLÄ SUKAT KENGÄT KAINALOSSA HIENO PAITA PÄÄLLÄ VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU 3-5 VUOTIAAT Lapsen nimi Syntymäaika Päivähoitopaikka

Lisätiedot

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 Jyväskylän kaupungin esiopetussuunnitelma 2010 Oppilashuollon strategia Lapsen esiopetuksen

Lisätiedot

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI L U O N N O S P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A N P E R U S T E I K S I 2 0 1 4 ( 1 4. 1 1. 2 0 1 2 ) KOULUN TOIMINTAKULTTUURI Historiallisesti

Lisätiedot

KRISTILLINEN KASVATUS

KRISTILLINEN KASVATUS KRISTILLINEN KASVATUS Ammattitaitovaatimukset Osaamisen arviointi osaa tukea lapsen hengellistä kasvua syventää kokonaisvaltaisen osaamista ottaen huomioon lapselle ominaiset tavat toimia luo turvallisen

Lisätiedot

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1 PÄIVÄHOITOTOIMINNAN EHDOTTOMAT KELPOISUUSEHDOT JA LAATUVAATIMUKSET Palveluntuottajan on täytettävä kaikki kohdissa 1-3 laadulle asetetut laatukriteerit. Kelpoisuusehtoihin sisältyvät lainsäädännön vaatimukset

Lisätiedot

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kasvua keskellä kaupunkia Päiväkotimme sijaitsee keskustan tuntumassa Hämeenpuiston pohjoispäässä. Keskeinen sijaintimme suo mahdollisuuden

Lisätiedot

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PERHEPÄIVÄHOITO SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYLI, HALI, HUUMORI, RAVINTO, RAJAT JA RAKKAUS; SIINÄ TARJOOMAMME PAKKAUS SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO ARVOT KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1/9 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien työväline, jonka avulla luodaan

Lisätiedot

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Joku hajatelma, lausahdus tähän etusivulle. Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Yhdessä käsikkäin samaan suuntaan matkaamme, elämän pienillä poluilla. Tervetuloa

Lisätiedot

Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Pöllöntaival Lapselle perusturvallinen hyvä arki päiväkodissamme Iidesranta ja Järvensivu Yhteystiedot Arvot ja strategiaperusta

Lisätiedot

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari 21.9.2016 Jyväskylä Marja-Liisa Keski-Rauska, KT ylitarkastaja (varhaiskasvatus) Länsi-

Lisätiedot

Ounasrinteen päiväkoti Kasvua ja oppimista arjessa pienryhmätoiminnan

Ounasrinteen päiväkoti Kasvua ja oppimista arjessa pienryhmätoiminnan Ounasrinteen päiväkoti Kasvua ja oppimista arjessa pienryhmätoiminnan keinoin Mitä ajattelet ja sanot minusta, sitä luulet minusta; sinä olet sellainen minulle miten minut näet. Usko kuitenkin, että mitä

Lisätiedot

NIKKILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

NIKKILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA NIKKILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1. NIKKILÄN PÄIVÄKOTI Nikkilän päiväkoti sijaitsee luonnonläheisessä ympäristössä, kirjaston, koulun, urheilukentän sekä palveluiden lähellä. Päiväkodin piha

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

Posion esiopetuksen opetussuunnitelma

Posion esiopetuksen opetussuunnitelma Posion esiopetuksen opetussuunnitelma Hyväksytty 8.5.2001 Voimaantulo 1.8.2001 SISÄLLYSLUETTELO 1. Esiopetuksen järjestämisen toiminta-ajatus 2. Esiopetuksen toimintaympäristö 3. Esiopetuksen painotukset

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016

Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016 Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016 9.12.2014 www.kerava.fi 1 Esiopetuksen velvoittavuus Perusopetuslain (628/1998) 26 a ja 35 mom. 1 mukaan lapsen on koulun aloittamistaan edeltävänä vuonna osallistuttava

Lisätiedot