PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

2 SISÄLLYSLUETTELO RÖLLIN TOIMINTA-AJATUS RÖLLIN PALVELUMUODOT VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ Estetiikka ja toimivuus Ympäristön turvallisuus KEKE-KESTÄVÄN KEHITYKSEN SUUNNITELMA KUVAUS RÖLLIN VASU-PROSESSISTA LAPSEN AINUTLAATUISUUS Kasvatuskumppanuus Yksilöllisyys Erityinen tuki varhaiskasvatuksessa Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma LAPSEN HYVINVOINTI JA OPPIMINEN Perushoito Lapsen osallisuus Röllissä Lapselle ominainen tapa toimia Sisällölliset orientaatiot Esiopetus TOIMINNALLISET PERIAATTEET Minimikriteerit Pienryhmätoiminta ja porrastaminen Teemat Toiminnan suunnittelu, dokumentointi ja arviointi YHTEISTYÖTAHOT

3 TOIMINTA- AJATUS VASU-PROSESSI KASVATUS- YMPÄRISTÖ ARVOT LAATU PALVELUMUODOT

4 RÖLLIN TOIMINTA-AJATUS Toimintamme pohjana Päiväkoti Röllissä ovat lapsen elämän kallisarvoiset vuodet ennen kouluikää. Päämääränämme on kotikasvatusta tukevana toimintana turvata lapsen hyvä hoito ja kasvatus, edistää lapsen kehitystä sekä oppimismahdollisuuksia. Suunnitelmallisessa ja monipuolisessa kasvatuksessa ja opetuksessa haluamme kannustaa lapsen luontaista mielenkiintoa moniin erilaisiin aktiviteetteihin sekä suunnitella toimintamme niin että se on mahdollisimman lapsilähtöistä. Toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa hyödynnämme henkilökunnan erityisosaamista, jonka avulla voimme kehittää lapsen kaikkia kasvun ja kehityksen osa-alueita. Röllissä on tärkeää jokaisen lapsen yksilöllinen, omassa tahdissa kehittyminen, korostaen lapsen omaehtoista uteliaisuutta uusia asioita kohtaan. Yhdessä eläen, toimien, kokien opimme asioita, joita lapsi elämässään tarvitsee. Röllissä yhtenä tärkeänä painopistealueena on vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö. Yhteistyö perustuu hyväksyvään ja kunnioittavaan ilmapiiriin, joka antaa tilaa erilaisille elämän arvoille, asenteille ja olosuhteille. Korostamme vanhempien asiantuntemusta ja osallisuutta oman lapsensa asioissa. Mikkelin kaupungin päivähoitopalveluiden arvot ovat avoimuus, asiakaslähtöisyys, yhteisöllisyys ja kehittämistahto. Röllin arvot pohjautuvat edellä mainittuihin arvoihin. Haluamme tuoda esille sen, mikä on tärkeää työssämme lapsen parhaaksi ja mikä ohjaa työtämme oikeaan suuntaan.

5 MIKKELIN VARHAISKASVATUKSEN ARVOT RÖLLISSÄ Asiakaslähtöisyys o turvallisuus o lapsuuden arvostaminen, yksilöllisyyden huomioiminen o lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen kaikin keinoin yhdessä perheen kanssa o joustava palvelu, palveluhalukkuus o asiakkaana koko perhe o aito kiinnostus kohtaamisissa ja arjessa Kehittämistahto o mahdollisuus uuden oppimiseen, sekä lapsilla että aikuisilla o positiivinen asenne ja halu kehittyä, tarvittaessa myös muuttua o henkilökunnan säännölliset kehittämis- ja arviointipalaverit o jatkuva kouluttautuminen o asiakaspalautteisiin reagointi Yhteisöllisyys o vanhempien kannatusyhdistystoiminta, Röllin rieha o päiväkodin kaikkien ryhmien yhteiset tapahtumat ja juhlat o yhteisvastuullisuus ja sitoutuminen o yhteistyö lähikoulun, seurakunnan ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa o lasten osallisuus o henkilöstön tiimityöskentely: idearikkaus, erilaisuus, sisäinen yrittäjyys o työyhteisön yhteiset palaverit, illanvietot ja virkistymiset Avoimuus o vanhempien ja henkilökunnan välinen luottamuksellinen ja avoin vuorovaikutus o erilaisuuden hyväksyminen o tiedottaminen o henkilöstöllä mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä ja yhteisiin päätöksiin LAATUA RÖLLISSÄ OVAT: o ammattitaitoinen henkilökunta o tarkoituksenmukaiset tilat ja materiaalit o henkilökunnan erityisosaamisen hyödyntäminen o alle 3-vuotiaiden ryhmä o lasten etu ensisijalla o monipuolinen toiminta

6 TURVALLISESSA YMPÄRISTÖSSÄ, YHDESSÄ TOIMIEN, TOISIA KUNNIOITTAEN! Vanhemmilta kysyttiin syksyn 2013 vanhempainillassa heidän mielestään tärkeitä asioita, joiden he toivoisivat toteutuvan lapsensa hoidossa ja kasvatuksessa Röllissä. Eniten mainintoja saivat: 1. Turvallinen kasvuympäristö 2. Lasten sosiaalisten taitojen tukeminen 3. Suvaitsevaisuus 4. Hyvät käytöstavat 5. Tasavertaisuus MINUN MIELESTÄNI RÖLLISSÄ ON KIVAA LASTEN AJATUKSET! Lapset pohtivat yhdessä heidän mielestään tärkeitä asioita täällä omassa päiväkodissaan. Kivoja asioita ovat LEIKKI, KAVERIT, UNIKAVERIT JA OMAN RYHMÄN AIKUISET.

7 RÖLLIN PALVELUMUODOT Päiväkoti Rölli jakaantuu seuraaviin kotiryhmiin, joissa toteutetaan pienryhmä-toimintaa: Ruskometsä, alle 3-vuotiaat Satumetsä, 3-4-vuotiaat Tähtimetsä, 3-4-vuotiaat Röllimetsä, 5-vuotiaat minieskarilaiset Usvametsä, esikoululaiset Vilijonkka, 1-5-vuotiaat. Toimii osoitteessa Teknikontie, Rantakylä. Päiväkoti Naavametsä, 1-5-vuotiaat. Toimii osoitteessa Ratamonkatu 7. Röllissä henkilökunta koostuu monenikäisistä kasvatusalan ammattilaisista, jotka tekevät työtä lapsen parhaaksi, lapsuutta arvostaen. Päiväkodin kasvatushenkilökuntaan kuuluu lastentarhanopettajia, sosiaalikasvattaja, sosionomeja sekä lastenhoitaja/lähihoitajia. Päiväkodissa on myös oma varhaiskasvatuksen erityisopettaja sekä tarvittaessa henkilökohtaisia tai ryhmäavustajia. Röllissä työskentelee työmarkkinatuella nuoria alalle aikovia harjoittelijoita. Päiväkodin johtajana toimii hallinnollinen johtaja, Kirsi Väisänen, jonka alaisuudessa on myös päiväkoti Naavametsä sekä ryhmäperhepäiväkoti Vilijonkka. Päiväkoti Röllissä on oma keittiö, jossa toimii kaksi kokopäiväistä työntekijää. Vilijonkan ruoka valmistetaan Röllin keittiössä ja kuljetetaan taksilla perille. Naavametsään lounasruoka tulee Isosta padasta ja välipala Röllistä.

8 Päiväkoti Röllin siivouksesta vastaa yksi kokopäiväinen siivooja. Vilijonkassa työntekijät vastaavat päivittäisestä siivouksesta itse ja kaksi kertaa kuukaudessa ostetaan ulkopuolista siivouspalvelua. Naavametsän siivous on ulkoistettu. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ Varhaiskasvatusympäristöön kuuluvat rakennetut tilat sekä niiden materiaalit ja välineet, lähiympäristö sekä toiminnallisesti eri tilanteisiin liittyvät psyykkiset ja sosiaaliset ympäristöt. Tunneilmapiiri on tärkeä osa varhaiskasvatusympäristöä! Hyvän varhaiskasvatusympäristön ominaisuuksia ovat joustavuus ja monipuolisuus. Ympäristön tulee herättää lapsissa mielenkiintoa, kokeilunhalua ja uteliaisuutta ja kannustaa lasta toimimaan ja ilmaisemaan itseään. Ympäristö tuo myös lasten ja kasvattajien yhteiseen toimintaan erilaisia tiedollisia, taidollisia ja kokemuksellisia aineksia. Ympäristö mahdollistaa lapsille ominaisen toiminnan ja ilmentää sisällöllisiä orientaatioita. Estetiikka ja toimivuus Röllin varhaiskasvatusympäristö on suunniteltu ja toteutettu lapsen etua ajatellen. Henkilökunta on ollut mukana kaikissa muutos- ja laajennusprojekteissa päivähoidon asiantuntijoina ja näin ollen on voitu vaikuttaa ympäristön estetiikkaan ja toimivuuteen. Röllissä kiinnitetään huomiota yleiseen siisteyteen, värien ja materiaalien harmoniaan, ja siihen, että pienillä, kauniilla esineillä ja asioilla luodaan Röllistä viihtyisä ja rauhoittava toimintaympäristö niin lapsille kuin aikuisille. Päiväkodin tilat ovat monipuoliset ja niitä voidaan tarpeen mukaan muokata sellaisiksi, että voidaan hyödyntää ympäristön toiminnallisia mahdollisuuksia ja luovia ratkaisuja. Tärkeää Röllissä on lämmin ja hyväksyvä tunneilmapiiri, jossa kodikkuus ei tarkoita niinkään ulkoisia tekijöitä vaan turvallisuuden ja hellyyden tuntua arjen toiminnoissa. Ympäristön turvallisuus Yksi oleellisimpia varhaiskasvatusympäristön elementtejä on turvallisuus. Turvallisuutta tulee tarkastella sekä fyysisen että psyykkisen turvallisuuden näkökulmasta. Hyvin suunniteltu ympäristö vapauttaa henkilöstöä toimimaan yhdessä lasten kanssa. Turvallisessa ympäristössä lapsilla on enemmän liikkumisen vapautta ja siten lasten oma osallisuus lisääntyy. Turvallisessa ympäristössä lapsi uskaltaa olla oma itsensä. Häntä ei kiusata ja hän tulee kuulluksi. Turvallisuus on tunnetta, että on hyväksytty. Turvallisuus on tärkeää myös lasten vanhempien näkökulmasta. Vanhempien tulee voida luottaa siihen, että lapselle ei päivän aikana tapahdu mitään pahaa.

9 Rölliin on tehty oma turvallisuussuunnitelma Olli Saarsalmen Turvallisuussuunnittelu päivähoidossa teoksen pohjalta. Päiväkodin turvallisuudesta vastaa päiväkodinjohtaja. Päivittäisen turvallisen toimintaympäristön ylläpidon mahdollistavat säännöllisesti päivitettävät: turvallisuussuunnitelma kiusaamisenestosuunnitelma (kiusu) jokapäiväiset pihatarkastukset (dokumentointi) sisä- ja ulkotilojen toimintojen ja välineiden riskikartoitus ulkoleikkivälineiden säännölliset tarkastukset uusien työntekijöiden ja sijaisten perehdyttäminen koko henkilökunnan koulutus (esim. ensiapukoulutus) KEKE KESTÄVÄN KEHITYKSEN SUUNNITELMA Päiväkoti Röllissä on oma Kestävän kehityksen suunnitelma, joka on työväline, jolla kestävän kehityksen oppiminen tehdään suunnitelmalliseksi osaksi päiväkodin arkea ja toimintaa. Päiväkodilla on vuosittain vaihtuva kestävän kehityksen teema. Lapsen näkökulmasta kestävä kehitys tarkoittaa hyvin konkreettisia asioita, kuten kaverista huolehtimista, lähiympäristön tutkimista ja kestävämpien arkikäytäntöjen oppimista. KUVAUS RÖLLIN VASUPROSESSISTA Röllin varhaiskasvatussuunnitelman valmistelu alkoi vuonna 2006 ja ensimmäinen Röllin Vasu saatiin valmiiksi kesällä Päiväkoti Röllin Vasu pohjautuu valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja Mikkelin kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan. Röllin varhaiskasvatussuunnitelma on päivitetty syksyllä 2013.

10 LAPSEN AINUTLAATUISUUS YKSILÖLLISYYS KASVATUS- KUMPPANUUS LAPSEN VASU ERI KIELI- JA KULTTUURI- RYHMÄT ERITYINEN TUKI LAPSEN AINUTLAATUISUUS KASVATUSKUMPPANUUS Röllissä kasvatuskumppanuus alkoi syksyllä 2003 kokeilun muodossa. Tämä toimintamuoto vakiintui syksyllä 2004 koskemaan kaikkia aloittavia perheitä, joissa on alle 5-vuotiaita lapsia. Kasvatuskumppanuudella varhaiskasvatuksessa tarkoitetaan vanhempien ja henkilöstön tietoista sitoutumista toimimaan yhdessä lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen

11 prosessien tukemisessa. Kasvatuskumppanuus lähtee lapsen tarpeista, ja varhaiskasvatuksen toimintaa ohjaa lapsen edun ja oikeuksien toteuttaminen. Kasvatuskumppanuudessa yhdistyvät lapselle kahden tärkeän tahon, vanhempien ja varhaiskasvatuksen kasvattajien tiedot ja kokemukset. Yhtenä tavoitteena on tunnistaa herkästi ja mahdollisimman varhain lapsen jollakin kasvun, kehityksen tai oppimisen alueella mahdollinen tuen tarve ja luoda yhteistyössä lapsen vanhempien kanssa yhteinen toimintastrategia lapsen tukemiseksi. Kasvatuskumppanuusmalli Röllin tapaan o Lapselle/perheelle nimetään kasvatuskumppani, joka saattaa vaihtua hoitosuhteen aikana o Päivähoitopäätöksen mukana perhe saa tiedotteen kasvatuskumppanuudesta sekä päivähoidon keskustelulomakkeen täytettäväksi. o Kasvatuskumppani tapaa vanhemmat kesäkuussa järjestettävässä uusien perheiden tutustumistilaisuudessa tai ottaa yhteyttä perheeseen ja sopii tapaamisajan perheen kanssa. o Vanhempien kanssa sovitaan lapsen tutustumisjaksosta omassa ryhmässä. Tutustumisjaksolla vanhemmat ovat lapsen kanssa tutustumassa päiväkodin toimintaan. Jakson pituus sovitaan lapsen iän ja tarpeen mukaan (max 5 hoitopäivää). Samalla sovitaan aika keskustelulle, johon vanhemmat tulevat ilman lasta. Tällöin käydään varhaiskasvatuksen aloituskeskustelu. o Vanhemmat ja kasvatuskumppani tutustuttavat lapsen hoitoryhmään. o Hoitosuhteen ensimmäisten kuukausien aikana perhe voi halutessaan kutsua kasvatuskumppanin vierailulle kotiinsa. Käynnin tarkoituksena on yhteistyön vahvistaminen. Yhteisen kielen puuttuessa vierailuun osallistuu mahdollisuuksien mukaan myös tulkki. Lapsen kodissa vieraillaan yleensä vain kerran hoitouran aikana. o Kasvatuskumppani tekee hoitosuhteen alussa tiiviisti yhteistyötä perheen kanssa ja havainnoi lasta hoidossa, jotta syntyy molemminpuolinen luottamus lapsen hyvästä hoidosta. Työvuorot järjestetään niin, että kasvatuskumppani ottaa lapsen vastaan ensimmäisinä hoitopäivinä. Jatkossa kaikki ryhmän aikuiset vastaavat lapsen hyvästä hoidosta ja kasvatuksesta tasavertaisina. o Kasvatuskumppani pitää huolta tiedonkulusta muulle henkilökunnalle (esim. erityisruokavaliot keittiöön) o Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma arviointeineen tehdään perheen ja kasvatuskumppanin yhteistyönä. Kasvatuskumppani osallistuu päivähoitopaikan edustajana myös lapsen/perheen yhteistyöverkoston palavereihin. o Lapsen täyttäessä 4 vuotta, päivähoitopaikka, perhe ja neuvola vaihtavat kuulumisia keskenään. Kasvatuskumppanin tehtävä on kirjata havaintonsa lapsesta neuvolaan toimitettavalle lomakkeelle, jonka täydentämisessä hän tarvittaessa opastaa myös vanhempia. Neuvolakäynnin jälkeen lomake palaa perheen kautta päivähoitopaikkaan, jotta neuvolan havaintoja voitaisiin hyödyntää lapsen varhaiskasvatuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. YKSILÖLLISYYS

12 Röllissä yksilöllisen huomioimisen pohjana ja ohjeena on jokaiselle lapselle tehtävä henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma. Siihen kirjataan yhdessä vanhempien kanssa mm. lapsen hoidon ja kasvatuksen tavoitteet ja muuta yksilöllistä tietoa lapsesta. Yksilöllisen huomioimisen periaatteita Röllissä ovat o lapsen ja hänen elämänpiirinsä sekä kiinnostuksenkohteiden tunteminen o lapsen iän ja kehitystason huomioiminen o lapsen tuen tarpeisiin vastaaminen o uskonnollinen vakaumus ja kulttuuritausta ERITYINEN TUKI VARHAISKASVATUKSESSA Lapsen tuen tarve ja sen arviointi Lapsen tuen tarpeen lähtökohtana varhaiskasvatuksessa on vanhempien ja kasvatushenkilöstön havaintojen yhteinen tarkastelu ja näkemys lapsen tuen tarpeesta tai lapsen aiemmin todettu erityisen tuen tarve. Lapsi voi tarvita tukea fyysisen, tiedollisen, taidollisen tai tunne-elämän tai sosiaalisen kehityksen osa-alueilla eripituisia aikoja. Tuen tarve voi syntyä myös tilanteessa, jossa lapsen kasvuolot vaarantavat tai eivät turvaa hänen terveyttään tai kehitystään. Lapsen tuen tarvetta arvioitaessa olennaista on tunnistaa ja määritellä lapsen yksilölliset toimintamahdollisuudet eri ympäristöissä ja erilaisissa kasvatuksellisissa tilanteissa sekä niihin liittyvät tuen ja ohjauksen tarpeet. Tärkeää on myös luoda tuen suunnittelun pohjaksi kokonaiskuvaa lapsesta, hänen vahvuuksistaan ja häntä kiinnostavista ja innostavista asioista. Tarvittaessa arvioinnin tueksi hankitaan lapsen tuen kannalta tarkoituksenmukaisen asiantuntijan lausunto, mutta varhaiskasvatuksen tukitoimet lapselle aloitetaan heti kun tuen tarve on havaittu. Tavoitteena on ennaltaehkäistä lapsen tuen tarpeen kasautumista ja pitkittymistä. Tuen tarve arvioidaan vanhempien kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta. Apuna arvioinnissa voidaan käyttää varhaiskasvatukseen liittyviä havainnointimenetelmiä ja käytänteitä: mm. päivähoidon keskustelulomaketta ja 4-vuotiaan kehityspiirteitä - havainnointilomaketta. Mikkelin kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti Päiväkoti Röllissä päivähoidossa oleville 4-vuotiaille lapsille täytetään yhdessä vanhempien kanssa 4-vuotiaan yhteistyölomake, joka kulkee vanhempien mukana neuvolaan. Yhteistyölomake liittyy kiinteästi neuvolan 4-vuotiaan lapsen LENE-arviointiin. Lisäksi tuen tarpeen arvioinnissa voidaan käyttää apuna Päiväkoti Röllin varhaiskasvatuksen erityisopettajaa, neuvolan terveydenhoitajaa ja/tai Lasten Kehityksen Tukiyksikön palveluita: psykologia, puheterapeuttia, toimintaterapeuttia tai sosiaalityöntekijää. Yhteistyössä tukipalveluiden ja neuvolan sekä perheen kanssa sovitaan lapsen kehitystä ja oppimista tukevista tukitoimista ja käytänteistä. Lapsen tuen tarpeen arviointiin osallistuvista työntekijöistä sovitaan aina etukäteen yhdessä vanhempien kanssa.

13 Lapsen aloittaessa päivähoidon hänellä voi olla jo lausunto erityisen tuen tarpeesta, jolloin tukitoimenpiteet määritellään yhdessä vanhempien, päivähoidon kasvatushenkilöstön sekä lasta tutkivan tahon kanssa. Tuen järjestämisen periaatteet Lapsen tarvitsema tuki aloitetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tuki järjestetään mahdollisimman pitkälle yleisten varhaiskasvatuspalveluiden yhteydessä siten, että lapsi toimii ryhmän jäsenenä muiden lasten kanssa ja hänen sosiaalisia kontaktejaan ryhmässä tuetaan. Osana tuen järjestämistä tehostetaan yhteistyötä vanhempien ja varhaiskasvatushenkilöstön kesken. Varhaiskasvatuksen tukitoimina lapsen fyysistä, psyykkistä ja kognitiivista ympäristöä mukautetaan lapselle sopivaksi. Päivittäistä kasvatustoimintaa mukautetaan eriyttämällä, perustaitojen harjaannuttamisella sekä lapsen itsetunnon vahvistamisella. Lisäksi vahvistetaan suunnitelmallisesti varhaiskasvatuksen arjen elementtejä, joita ovat esim. struktuuri, hyvä vuorovaikutus, lapsen oman toiminnan ohjaus ja ryhmätoiminta. Lapsen tarpeen mukaan varhaiskasvatukseen voi liittyä muita tukipalveluja, esim. kuntoutusohjaus, terapia ja/tai erityisopetus oppivelvollisuuden piirissä oleville lapsille. Ne järjestetään kokonaiskuntoutuksena siten, että kasvatuksellinen ja lääketieteellinen kuntoutus muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden ja palvelujen yhteensovittamiseen kiinnitetään huomiota. Mikkelissä tukipalvelut tuotetaan pääsääntöisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluina. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita tarjoavat neuvola, Lasten kehityksen tukiyksikkö, lapsiperheiden sosiaalityö sekä vammaispalvelu. Erikoissairaanhoidon palveluja tuottavat Mikkelin keskussairaan lasten neurologian lasten psykiatrian poliklinikat sekä Vaalialan kuntayhtymän Etelä-Savon poliklinikka. Siirtymävaiheet ja jatkuvuus Lapsen vaihtaessa hoitopaikkaa tai siirtyessä esiopetuksesta alkuopetukseen on tärkeää, että tieto tuen tarpeesta ja yksiköllisestä tuesta siirtyy uuteen hoitopaikkaan tai kouluun. Kun lapsi siirtyy päivähoitopaikasta toiseen tai kouluun, pidetään tiedonsiirtopalaveri, josta vastaa se yksikkö, josta lapsi on siirtymässä. Palaverissa on mukana vanhempien lisäksi päiväkodin edustajat (lapsen kotiryhmän aikuinen sekä varhaiskasvatuksen erityisopettaja), kouluun siirtyessä koulun edustus sekä tarvittaessa muut lapsen kanssa työskentelevät tahot. Tavoitteena on siirtää tieto lapsen tuen tarpeesta sekä niistä tukitoimenpiteistä, jotka yhteistyössä lapselle on laadittu. Verkostoyhteistyö

14 Verkostoyhteistyötä tehdään varhaiskasvatuksen linjausten mukaisesti koko laajan lasta ja perhettä palvelevan verkoston kanssa ja tarvittaessa seudullisestikin. Verkostoyhteistyön yhtenä keskeisenä tavoitteena on mahdollisimman varhainen puuttuminen riskitilanteissa. Lastensuojelun, perhetyön, perheneuvolan, kotipalvelun ja muiden sosiaalitoimen palveluiden kanssa tulee olla sovitut lapsen etua palvelevat yhteistyökäytännöt ja periaatteet neuvoteltaessa yksittäisen lapsen asioista ja myös viranomaispuuttumista edellyttäviä tilanteita varten. Kasvupolku Mikkelissä toteutetaan moniammatillista yhteistyötä. Yhteistyön tavoitteena on ennalta ehkäisevä työ ja lapsen hyvinvoinnin turvaaminen perheen ja lapsen arjessa. Tavoitteena on mahdollisimman varhainen puuttuminen (varpu) riskitilanteissa. Tässä työssä ovat mukana perhe, neuvola ja muu terveydenhuolto, varhaiskasvatus, koulu, perhetyö ja sosiaalityö. Ongelmien ennalta ehkäisy ja niiden ratkaisu kuuluu kaikille lapsen arjessa mukana oleville tahoille ja se perustuu seurantaan. Seurantaa tehdään kodin lisäksi esimerkiksi neuvolassa eri ikävaiheissa suoritetuissa tarkastuksissa ja päiväkodin toiminnan puitteissa. Kerääntynyt tieto siirtyy lapsen mukana kasvupolkuna toimijalta toiselle, esimerkiksi neuvolasta päiväkotiin, perhepäivähoidosta päiväkotiin ja päiväkodista kouluun. Kasvupolulla halutaan turvata riittävä tiedollinen ja aineellinen tuki lapsen normaaleissa kehitysvaiheissa sekä saumaton kasvupolku sellaisille lapsille, jotka tarvitsevat erityistä tukea kehityksenä eri vaiheissa. Vanhemmat ovat mukana kaikissa vaiheissa ja toiminnan periaatteena on yhteisvastuullinen kasvatuskumppanuus. Jos lapsi tulee päiväkotiin lastensuojelun avohuollon tukitoimena (LSL 13 ), täytetään ennen hoitosuhteen alkua yhteistyösuunnitelmalomake. Suunnitelman tekoon osallistuvat vanhemmat, päiväkodin ja lastensuojelun edustajat sekä muut tarpeelliset tahot. Suunnitelmassa selvitetään perheen tilanne, aiemmin tehdyt sopimukset sekä määritellään tavoitteet tulevalle. Suunnitelman toteuttamista arvioidaan säännöllisesti. Päävastuu kirjallisen suunnitelman tekemisestä on sosiaalityöntekijällä. Joskus lapsen tai perheen tilanteissa ilmenee seikkoja, jotka herättävät työntekijöissä ihmetystä ja jopa huolta. Arvioidessaan lapsen ja perheen tilannetta, työntekijä voi työskennellessään käyttää apunaan ns. Huolen vyöhykkeet asteikkoa. Asteikon avulla työntekijä voi peilata oman huolensa syvyyttä ja sitä mihin toimenpiteisiin hänen tulisi ryhtyä lasta auttaakseen. Sama asteikko on käytössä sosiaalitoimen, terveydenhuollon sekä varhaiskasvatuksen piirissä. Havaittu huoli otetaan aina esille ja ongelmiin puututaan heti. Pieni huoli on aina helpommin ratkaistavissa kuin ajan myötä suureksi paisunut huoli. Vastuu asian eteenpäin viemisestä kuuluu aina sille, jolla huoli on ensimmäisenä herännyt. Lastensuojelulaki (5 25) velvoittaa päiväkodin työntekijöitä ottamaan välittömästi yhteyttä kunnan sosiaalihuolloista vastaavaan toimielimeen, jos huomaamme työssämme jonkun lapsen kohdalla tekijöitä, jotka edellyttävät lastensuojelun tarpeen selvittämistä. Meillä on myös velvoite ilmoittaa poliisille, jos epäilemme lapseen kohdistunutta seksuaalirikosta. Mikkelin kaupungissa ennalta ehkäisevää toimintaa ja eri tilanteiden arviointia tehdään päiväkodin, perusopetuksen, terveydenhuollon ja sosiaalitoimen kanssa säännöllisesti. Kokoonnumme säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa ns. alue-varpuihin terveydenhoitajien, koulukuraattorien, sosiaalityöntekijöiden sekä varhaiskasvatuksen edustajien kesken.

15 Päiväkoti Röllin edustajana toimii johtaja Kirsi Väisänen. Palavereissa käsitellään akuutteja asioita sekä keskustellaan yleisistä työhömme liittyvistä asioista. ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISET LAPSET VARHAISKASVATUKSESSA Eri kieli- ja kulttuuritaustaisilla lapsilla tarkoitetaan saamelaisia, romaneja ja viittomakielisiä että maahanmuuttajataustaisia lapsia. Kulttuurivähemmistöihin kuuluvilla lapsilla tulee olla mahdollisuus kasvaa monikulttuurisessa yhteiskunnassa oman kulttuuripiirinsä ja suomalaisen yhteiskunnan jäseniksi. Eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvien lasten varhaiskasvatus järjestetään tavallisten varhaiskasvatuksen yhteydessä lasten yksilölliset kieleen ja kulttuuriin liittyvät tarpeet huomioiden. Varhaiskasvatuksessa lapsen omaan kulttuuriin, elämäntapoihin ja historiaan perehdytään, niitä arvostetaan ja ne näkyvät varhaiskasvatuksen arkipäivässä. Yhteistyössä vanhempien ja eri kulttuuriyhteisöjen kanssa edistetään lapsen kulttuuriperinteen jatkumista ja tuetaan lapsen mahdollisuutta ilmentää omaa kulttuuritaustaansa varhaiskasvatuksessa. Näin tuetaan lasten oman identiteetin vahvistumista. Maahanmuuttajataustaisten lasten varhaiskasvatuksessa on erityisen tärkeää tiedottaa ja keskustella vanhempien kanssa suomalaisen varhaiskasvatuksen tavoitteista ja periaatteista. Samalla, kun edistetään maahanmuuttajataustaisten lasten suomen kielen omaksumista, vanhemmille kerrotaan lapsen oman äidinkielen kehittämisen merkityksestä ja keinoista. Osallistuminen varhaiskasvatukseen tukee eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten mahdollisuutta oppia suomea toisena kielenä luonnollisissa tilanteissa toisten lasten ja kasvattajien kanssa. Lapsi tarvitsee lisäksi järjestelmällistä ohjausta kielen omaksumiseen ja käyttöön. Lapsen kielen ja kulttuurin tukemisesta sovitaan vanhempien kanssa tehtävässä lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa. Vastuu lapsen oman äidinkielen ja kulttuurin säilyttämisestä ja kehittämisestä on ensisijaisesti perheellä. Kaksikielisyys rakentuu äidinkielen pohjalle. Suomen kieltä lapsi oppii leikin ja toiminnan kautta vuorovaikutuksessa toisten lasten kanssa. Kielen ja kommunikaation kehityksen havainnointi, arviointi ja suunnitelmallinen tukeminen on tärkeää. Eri kulttuureista tulevat lapset opettelevat suomen kieltä päivähoidon luonnollisissa tilanteissa, kielikerhoissa ja ohjatuissa pienryhmissä. Päiväkoti Röllissä pääsääntönä on, että lapsi saa ohjatun kielituokion ainakin kerran viikossa, joko kahdestaan aikuisen kanssa tai pienryhmässä. Kielituokioiden pohjana toimii Mikkelin keltojen tekemä kielikerhon vuosirunko. Lisäksi suomen kielen oppimisen tueksi oppimisympäristöä muokataan toimintaa ja tiloja kuvittamalla. Apua toimintaan ja varhaiskasvatuksen toteuttamiseen henkilökunnalla on mahdollisuus saada esim. päivähoitopalveluiden varhaiserityiskasvatuksen työntekijöiltä, Monikulttuurikeskus Mimosalta sekä Pakolaistoimistolta. Maahanmuuttajataustaisille lapsille (4 vuodesta eteenpäin) laaditaan kirjallisesti Suomi toisena kielenä - suunnitelma, joka liitetään osaksi lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa. Lapsen suomen kielen edistymistä arvioidaan säännöllisesti. Kielitaidon arviointia voivat

16 tehdä ryhmän henkilöstön lisäksi varhaiskasvatuksen erityisopettaja, tarvittaessa myös puheterapeutti sekä terveydenhoitaja. Esioppilaat saavat suomen kielen opetusta myös valmistavassa opetuksessa, josta vastaa suomi toisena kielenä opettaja Piret Selonen sekä esiopettaja. Mikkelissä päivähoidon henkilöstön työvälineeksi on laadittu mamukäsikirja. LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen varhaiskasvatus perustuu kasvattajan ja vanhempien hoitosuhteen alussa laatimaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Suunnitelman tavoitteena on lapsen yksilöllisyyden ja vanhempien näkemysten huomioiminen toiminnassa. Käytössä on keskustelulomake, johon sisältyy lapsen puheenvuoron lisäksi vanhempien kuvaus omasta lapsesta. Siihen kirjataan myös kunkin lapsen vahvuudet ja tuen tarpeet, tavoitteet lapsen hoidolle, kasvatukselle ja opetukselle sekä yhteisesti sovitut toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnitelman toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti.

17 LAPSEN HYVINVOINTI JA OPPIMINEN PERUSHOITO LAPSELLE OMINAINEN TAPA TOIMIA SISÄLLÖLLISET ORIENTAATIOT ESIOPETUS LAPSEN HYVINVOINTI JA OPPIMINEN

18 PERUSHOITO Rölliin tuleminen ja kotiin lähteminen Huolehdimme siitä, että jokainen lapsi saa henkilökohtaisen vastaanoton ja hyvästelyn päivittäin ja tuntee olonsa turvalliseksi. Lapsen saapuessa päiväkotiin henkilökunta huomioi lapsen yksilölliset tarpeet ja perheen toiveet. Ohjaamme vanhempia ilmoittautumaan aina lapsen tuonti- ja hakutilanteessa oman kotiryhmän aikuiselle tai hänen sijaiselleen. Jokaisen lapsen hakijalle tiedotamme päivän kulusta. Hygienia Huolehdimme lapsen hygieniasta ja ohjaamme ja kannustamme häntä omatoimisuuteen. Päiväkotimme tilat on suunniteltu yksilöllisyyttä ja yksityisyyttä huomioiden. Keskustelemme ja sovimme vanhempien kanssa siisteyskasvatukseen ja hygieniaan liittyvistä asioista. Epidemia-aikoina käytämme käsienpesun lisänä desinfioivia käsihuuhteita sekä noudatamme sosiaali- ja terveysministeriön hygieniaohjeita. Pukeminen ja riisuminen Lapsen pukemis- ja riisumistilanteet pyritään järjestämään rauhallisiksi ja kiireettömiksi. Röllissä on jokaisella lapsella henkilökohtainen vaatteiden ja tavaroiden säilytyspaikka. Ohjaamme lapsia huolehtimaan omista tavaroistaan ja vaatteistaan omatoimisesti. Vanhemmat huolehtivat lastensa nimikoiduista ja asianmukaisista vaatteista. Otamme huomioon vanhempien toiveet lasten pukeutumisessa. Lepääminen Lapsen hyvinvointi perustuu oikeaan nukahtamis- ja heräämisaikaan, unen riittävyyteen ja yhtäjaksoisuuteen sekä säännöllisiin päiväuniin. Uni on erittäin tärkeää aivojen toiminnalle, sillä uni tekee mahdolliseksi uuden oppimisen ja opitun muistiin palauttamisen. Unen aikana erittyy kasvuun tarvittavaa hormonia ja myös tunne-elämän kannalta uni on tärkeää. Uni vaikuttaa mielialaan ja keskittymiskykyyn ja nukkuminen vahvistaa vastustuskykyä ja sairauksista toipumista. Päiväunet on tärkeä osa lapsen päivää, koska päiväunet toimivat hermosoluja elvyttävästi ja lapsen aivot tarvitsevat päivittäisen lepohetken. Tutkimuksen mukaan oikein ajoitetut päiväunet eivät siirrä yöunen tuloa. Jos lapselle jää univelkaa, se siirtää unen tuloa illalla myöhäisemmäksi. Yliväsyneen lapsen univaikeudet ilmenevät nukahtamisvaikeutena. Röllissä lapset nukkuvat ja lepäävät omissa sängyissään tai patjoilla kotiryhmästä riippuen. Lepohetket alkavat aina sadun tai rauhallisen musiikin kuuntelulla, tarkoituksena on rauhoittaa lapset hetkeksi päivän touhuilta ja

19 hälinältä. Lapsi voi levätä oman unen/levon tarpeensa mukaan. Lapsella on mahdollisuus hiljaisiin leikkeihin hetken levättyään. Esikoulussa levätään satua kuunnellen, mutta vanhempien/lapsen niin halutessa on lapsella mahdollisuus lepohetkeen. LAPSEN OSALLISUUS RÖLLISSÄ Osallisuus on vastavuoroisuutta, aitoa kohtaamista ja kiinnostusta toisen ajatuksista ja tärkeäksi kokemista asioista, sekä yhdessä tekemistä ja kokemista. - Lapsi on aktiivinen oman arkensa ja elämänsä rakentaja; lasten mielipiteet ja ideat huomioidaan ja tarvittaessa asioita muutetaan niiden pohjalta - Lasten aloitteesta syntyneitä toimintoja arvostetaan ja mahdollistetaan - Toiminnan aiheet valitaan läheltä lapsen maailmaa - Leikki ja tutkiminen ovat tärkeimmät toiminta- ja oppimistavat - Lapsen ääntä ja ajatuksia tuodaan näkyviin; lasten havainnointi ja toiminnan dokumentointi yhtenä päiväkodin toimintatapana Lapsen osallisuutta tukee kasvattaja, joka on lapsen lähellä havainnoiden, kuunnellen ja huomioiden lapsen tarpeita. Aikuinen myös rohkaisee lasta tekemään itse, osallistumaan, ilmaisemaan itseään ja rakentamaan sosiaalisia suhteita ryhmässä. LAPSELLE OMINAINEN TAPA TOIMIA Leikkiminen, liikkuminen, tutkiminen ja eri taiteen alueisiin liittyvä ilmaiseminen ovat lapselle ominaisia tapoja toimia ja ajatella. Toimiessaan itselleen mielekkäällä tavalla lapsi saa merkityksellisiä kokemuksia, hän ilmentää ajatteluaan ja tunteitaan. Lapsi kokee voivansa osallistua ja hänen hyvinvointinsa lisääntyy. Kasvattajayhteisön tulee olla tietoinen lapselle ominaisista tavoista toimia. Oman toimintansa kautta sekä varhaiskasvatusympäristöä muokkaamalla kasvattajayhteisö voi mahdollistaa lapsille ominaisen tavan toimia ja sitä kautta merkitykselliset kokemukset. Kieli ja vuorovaikutus ovat mukana kaikessa toiminnassa. Sisällölliset orientaatiot rikastuttavat toimintaa. Kielen merkitys varhaiskasvatuksessa Kieli on ajattelun, ilmaisun ja vuorovaikutuksen väline. Kielellä on varhaiskasvatuksessa keskeinen merkitys. Näkökulma kielen oppimisen prosessista ei riitä kuvaamaan kielen moniulotteista merkitystä varhaiskasvatuksessa. Lisäksi tarvitaan pohdintaa kielen merkityksestä oppimisessa ja ilmaisussa yleensä.

20 Päiväkoti Röllissä aikuiset kiinnittävät huomiota luonnolliseen vuorovaikutukseen ja kielelliseen kanssakäymiseen. Aikuisten oman esimerkin avulla pyritään rikkaaseen ja monipuoliseen kielelliseen kasvatukseen. Tärkeänä asiana luonnollisen vuorovaikutuksen ohella pidämme asioiden ja esineiden nimeämistä, monipuolisia kuva- ja satukirjoja, loruja ja riimittelyä, saduttamista ja draamaa. Näiden avulla lapsi saa aineksia omaan ajatteluunsa. Yhteistyö kirjaston kanssa tarjoaa monipuolisen ja vaihtelevan lastenkirjallisuuden käytön varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksessa kielellisen kehityksen sisältöalueita ovat: kielellisen tietoisuuden herättäminen lorut, riimit, äänneharjoitukset kuva sanatarinat, mikä ei kuulu joukkoon?, päättely lauseiden muodostaminen ja täydentäminen, synonyymit kertominen, sananlaskut, arvoitukset, ymmärtäminen ja arviointi puhuminen ja kuunteleminen, kuulunymmärtäminen puhemotoriikka, äänenkäytön harjoitukset kielen vuorovaikutuskäyttö keskustelut, toivotukset, väittelyt käsite- ja sanavaraston laajentaminen lastenkirjallisuus, keskustelut, leikki kirjaimiin tutustuminen leikkikirjoittaminen lastenkirjallisuus ja kulttuuriperinne kriittinen ajattelu tosi - epätosi draama Viestintä- ja mediakasvatus Tutustuessaan viestintävälineisiin lapsi saa uusia kokemuksia sekä voi rakentaa maailmankuvaansa niiden kautta saamansa tiedon avulla. Viestintäkasvatuksessa lapsi oppii ilmaisemaan itseään, lapsi saa kokemuksia erilaisista viestintävälineistä ja oivaltaa viestinnän merkityksen. Kasvattaja auttaa lasta suhtautumaan myös

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Liite : SVOL 15.6.2011 KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Saatteeksi Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma perustuu valtioneuvoston periaatepäätöksenä hyväksymiin valtakunnallisiin

Lisätiedot

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet... 2 2 Varhaiskasvatus... 2 2.1 Mitä varhaiskasvatus on?... 2 2.2

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö Varhaiskasvatussuunnitelma Raunistulan yksikkö 2014 1 PÄIVÄKOTI PEPPIINAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ Johdanto 1 Päiväkoti Peppiinan erityispiirteet 2 Toiminta-ajatus ja arvot 3 Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1. 1 PÄIVÄKOTI MAININGIN KUVAUS... 3 1.2 TOIMINTA-AJATUS... 3 1.3 ARVOT PÄIVÄKOTI MAININGISSA... 4 1.2 KASVATUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kortevasu www.jyvaskyla.fi 1. PÄIVÄHOITOYKSIKKÖMME TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPOHJA... 3 1.1TOIMINTA-AJATUS... 3 1.2 ARVOPOHJA... 3 2. YKSIKKÖMME PALVELUMUODOT...

Lisätiedot

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 Työryhmä: Täydennykset 2015:

Lisätiedot

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Varhaiskasvatus 2.1 Varhaiskasvatus Kankaanpäässä 2.2 Arvot 2.3 Tavoitteet 3. Toteuttaminen 3.1 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristö 3.2 Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen

Lisätiedot

KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Jos ajattelet vuotta eteenpäin, kasvatat viljaa. Jos ajattelet sataa vuotta, kasvatat

Lisätiedot

Kurikan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma

Kurikan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma Kurikan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma 2013 Johdanto.............................................. 2 1. Kurikkalaisen varhaiskasvatuksen visio, toiminta-ajatus ja yhteiset linjaukset....... 4 2.

Lisätiedot

ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma

ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma 1 ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma 2 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI...4 1. VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYS... 1 1 PÄIVÄKODIN ESITTELY... 1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Toiminta-ajatus ja kasvatustavoitteet... 2 1.3 Lapsiryhmät... 3 1.3.1 Valloittajat 1-2v... 3 1.3.2 Seikkailijat

Lisätiedot

Punkaharjun esiopetussuunnitelma SIVISTYSLAUTAKUNTA 15.6.2011 33

Punkaharjun esiopetussuunnitelma SIVISTYSLAUTAKUNTA 15.6.2011 33 Punkaharjun esiopetussuunnitelma SIVISTYSLAUTAKUNTA 15.6.2011 33 Punkaharjun kunta 2011 Johdanto Työryhmä laati Kerimäen ja Punkaharjun kunnan esiopetussuunnitelman esiopetuksesta annetun lainsäädännön,

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011

Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011 Savitaipaleen kunta Hallinto- ja sivistysosasto Kirkkotie 6 54800 SAVITAIPALE kunta@savitaipale.fi (05)614 011 Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011 SISÄLLYS. 2 1. ESIOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS..

Lisätiedot

Neuvolatyö, varhaiskasvatus ja alkuopetus 2012. Monikulttuurisuus Helsingissä

Neuvolatyö, varhaiskasvatus ja alkuopetus 2012. Monikulttuurisuus Helsingissä Neuvolatyö, varhaiskasvatus ja alkuopetus 2012 Monikulttuurisuus Helsingissä Sisällysluettelo Esipuhe 3 1 Monikulttuurisuus Helsingin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa 4 1.1 Kulttuurien välinen kohtaaminen

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013 V Varhaiskasvatussuunnitelma Ravurin toimintayksikkö Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvot lähtökohtana... 2 2.2 Lapsen hyvä päivä Ravurin

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 Varhaiskasvatussuunnitelma Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 VARHAISKASVATUS KUITINMÄEN PÄIVÄKODISSA... 4 2.1 TOIMINTA-AJATUS... 5 2.2 ARVOT... 5 2.3

Lisätiedot

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Tiitiäinen 27.8.2014 Sisällysluettelo 1 Saatteeksi... 3 1.1 Muu toiminta... 3 1.2 Tukimuodot... 4 2 Varhaiskasvatus Sateenkaari Koto Oy:ssä...

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA

SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA Someron kaupungin esiopetussuunnitelma perustuu lainsäädäntöön. Opetushallitus on päättänyt esiopetuksen opetussuunnitelman perusteista 2010 (Opetushallituksen määräys

Lisätiedot

4.4.1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 4.4.2 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma

4.4.1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 4.4.2 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 0 1 Sisältö 1 Esiopetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet 1.1 Tehtävä 1.2 Yleiset kasvatuksen ja oppimisen tavoitteet 2 Esiopetuksen toteuttaminen 2.1 Esiopetuksen järjestäminen 2.2 Oppimiskäsitys 2.3 Oppimisympäristö

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma Seutulan päivähoidon toimintayksikkö 2 Sisällys: 1 Lähtökohdat 3 1.1 Arvot 3 1.2 Lapsi ja oppimiskäsitys 3 1.3 Toimintayksikkö 4 2. Varhaiskasvatus- ja

Lisätiedot

1. TOIMINTAYKSIKÖIDEN YLEINEN KUVAUS

1. TOIMINTAYKSIKÖIDEN YLEINEN KUVAUS 1. TOIMINTAYKSIKÖIDEN YLEINEN KUVAUS Pikkulinnan päiväkodissa 20 hoitopaikkaa. Toimimme yhtenä suurena sisarusryhmänä. Kasvatushenkilökuntaa Pikkulinnassa on kolme, joista yksi toimii lastentarhanopettajan

Lisätiedot

VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päivitetty 2015 1. Johdanto.. 3 2. Tervetuloa Vesaniemeen. 4 3. Vesaniemen päiväkodin arvot.. 5 4. Kasvatuskumppanuus... 6 5. Lapsen päivä Vesaniemessä

Lisätiedot

RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA

RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. KASVUNAJATUS...3 2. TOIMINTAYKSIKÖN

Lisätiedot

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ Työryhmä: Kristiina Korpi Helena Laitila Kati Mäki Sari

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisältö Alkusanat s. 3 Johdanto s. 4 Päiväkoti Pehtoorin ja lasten vanhempien yhteiset arvot s. 5 Toiminta-ajatuksemme s. 5 Yhteistyö s. 6 Arki Pehtoorissa

Lisätiedot

KUVA. Varhaiskasvatussuunnitelma. Vantaanlaakson päiväkoti

KUVA. Varhaiskasvatussuunnitelma. Vantaanlaakson päiväkoti KUVA Varhaiskasvatussuunnitelma Vantaanlaakson päiväkoti Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvolähtökohdat... 2 2.2 Kasvattajuus ja lapsikäsitys...

Lisätiedot

Tuuliviirin Päiväkoti. Varhaiskasvatus- suunnitelma

Tuuliviirin Päiväkoti. Varhaiskasvatus- suunnitelma Tuuliviirin Päiväkoti Varhaiskasvatus- suunnitelma Nurmijärvi 22.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUULIVIIRIN PÄIVÄKOTI 2. VARHAISKASVATUKSEN MÄÄRITTELYÄ 2.1. TOIMINTAKULTTUURI: ARVOT ja TOIMINTA-AJATUS 2.1.1.

Lisätiedot

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Helapuiston päiväkoti on avattu 4.1.1988. Päivähoitoyksikkö kuuluu Tampereen kaupungin Keskisen palvelualueen Hervannan tulostiimiin. Päiväkodissa on noin

Lisätiedot

WENDY HOUSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA

WENDY HOUSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA WENDY HOUSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ 1 LUKIJALLE... 3 2 LEIKKIKOULU... 4 3 WENDYN ESIKOULU... 5 3.1 VANHEMPIEN OSALLISUUS ESIKOULUVUONNA... 5 4 ESIKOULUN PEDAGOGINEN TOTEUTTAMINEN... 6 5 TYÖTAPOJA...

Lisätiedot

Yksiköt: Kaupungin päiväkodit / perhepäivähoito / avoin varhaiskasvatus Yksityiset päiväkodit / perhepäivähoito Seurakunnat Järjestöt

Yksiköt: Kaupungin päiväkodit / perhepäivähoito / avoin varhaiskasvatus Yksityiset päiväkodit / perhepäivähoito Seurakunnat Järjestöt Tämä on Loviisan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma VASU. Sen lähtökohtana ovat valtakunnalliset varhaiskasvatuksen perusteet. Sivistyslautakunta hyväksyy joka toinen vuosi päivitetyn suunnitelman. Päivähoitoyksiköt

Lisätiedot