Elinkeinojen kehittämishanke Hankekuvaus hanketukihakemukseen SUOMENNIEMEN ALUEEN KEHITTÄMISEN KOKONAISSUUNNITELMA MASTER PLAN 1. HAKIJAN YHTEYSTIEDOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elinkeinojen kehittämishanke Hankekuvaus hanketukihakemukseen SUOMENNIEMEN ALUEEN KEHITTÄMISEN KOKONAISSUUNNITELMA MASTER PLAN 1. HAKIJAN YHTEYSTIEDOT"

Transkriptio

1 Elinkeinojen kehittämishanke Hankekuvaus hanketukihakemukseen SUOMENNIEMEN ALUEEN KEHITTÄMISEN KOKONAISSUUNNITELMA MASTER PLAN 1. HAKIJAN YHTEYSTIEDOT Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy Patteristonkatu 2 C Mikkeli Hakemusvaiheen yhteyshenkilö Toimialajohtaja Heikki Piironen LYHYT TIIVISTELMÄ Hankkeen päätavoitteena on luoda liiketoimintalähtöinen Suomenniemen kunnan aluetta koskeva Master Plan. Se on kehittämiskokonaisuus, joka sisältää elinkeinot, matkailun, kaavoitusideat, vapaa-ajan, kulttuurin, asumisen, vapaa-ajan asumisen kattavan kehittämissuunnitelman vuosille Toteutustavan keskeisenä elementtinä on yhdistää projektin aikana kartoitettava seudun asukkaiden, vapaa-ajanasukkaiden ja yritysten tahtotila, toimintaympäristön muutokset sekä maaseudun parhaat käytännöt seudun tahtotilaan, paikallisiin olosuhteisiin ja seudun resursseihin. Tätä pohjustetaan alueen eri toimijoiden yhteisissä työpajoissa, joissa on edustettuna ainakin yrityksiä, viranhaltijoita, poliittisia päättäjiä, asukkaita ja vapaa-ajanasukkaita. Edellä kuvatulla tavalla toteutettavien työpajojen ja asiantuntijatyön yhdistelmän odotetaan synnyttävän näkemyksen, jonka pohjalta voi syntyä Suomenniemen alueen kehityksen suunnan kääntävä toimenpideohjelma. Ohjelma joka sisältää kunnan toimenpiteiden lisäksi myös yritysten ja muiden toimijoiden, koko muun yhteisön toimenpiteitä.

2 3. HANKKEEN TOTEUTUSAIKA Hankkeen toteutusaika HAKIJAN ESITTELY Hankkeen rahoituksen hakija on Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy. Hankkeen sisällöllinen ohjaus tulee Suomenniemen aluejohtokunnalta. Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy on Mikkelin seudun kuntien omistama yhteinen elinkeinoyhtiö ja yrityspalveluorganisaatio. Suomenniemi liittyy vuoden 2013 alusta Mikkelin kaupunkiin ja tulee näin elinkeinoyhtiön omistajaksi. Miset Oy: n henkilöstöllä on monivuotinen alueiden kehittämisen ja hanketoiminnan tuntemus. Elinkeinoyhtiö toimii käynnistäjänä, yhteistyökumppanina ja koordinoijana asioissa, jotka lisäävät seudun elinvoimaa ja parantavat seutukunnan yritystoiminnan edellytyksiä. Elinkeinoyhtiön perusrahoituksesta vastaavat Mikkelin seudun kunnat, pääosin Mikkelin kaupunki. Hankkeessa hakija toimii hankkeen hallinnoijana ja koordinaattorina. 5. HANKKEEN TAUSTA JA TARPEELLISUUS Suomenniemen kunta on pitkään kärsinyt rajusta muuttotappiosta niin, että se lopulta Manner-Suomen pienimpänä kuntana on päätynyt kuntaliitokseen Mikkelin ja Ristiinan kanssa. Kuntaliitos on samalla sekä mahdollisuus että uhka. Mahdollisuuden siitä tekee uuden kunnan kehittämisresurssit, jotka mahdollistavat hyvien kehittämishankkeiden toteuttamisen. Jos sellaisia ei saada aikaiseksi, on uhkana pikkuhiljainen näivettyminen totaaliseksi mummolaksi. Lähinnä niukoista resursseista johtuen Suomenniemellä ei ole harjoitettu varsinaista kuntasuunnittelua eikä strategista maankäytön suunnittelua, vaikkakin asianmukaiset peruskaavat on tehty. Tässä mielessä asumisen, vapaa-ajanasumisen ja matkailun sekä näihin liittyvän yritystoiminnan mahdollisuudet ovat voineet jäädä hyödyntämättä ja jopa tunnistamatta. Infrastruktuurin, palvelurakenteiden ja viihtyvyystekijöiden parantaminen hyvällä suunnittelulla ja yhteensovittamisella lisää varmasti alueen vetovoimaa.

3 Yllä mainituista syistä suomenniemeläiset kansalaisina ja yritykset markkinatoimijoina ovat joutuneet eriarvoiseen asemaan, jota nyt pyritään korjaamaan kaupungin sisäisen yhdenvertaisen saavuttamiseksi. Tavoitteena on laatia Master Plan siten, että paikalliset toimijat eivät vain tule huomioiduksi vaan myös osallistuvat aktiivisesti suunnitelman laatimiseen. Tällöin suunnitelmassa kiteytyy alueen yhteinen tahtotila, johon toimijat sitoutuvat. Yhteinen tahtotila, sitoutuneisuus ja maaseudun parhaiden käytäntöjen hyödyntäminen voivat yhdessä käynnistää toimintaympäristön muutoksen, joka voi kääntää alueen kehityksen suunnan. Mikkelin kaupungin resursseilla on mahdollisuus toteuttaa Suomennimen näkökulmasta suuriakin kehittämistoimenpiteitä. Alueella on runsaasti vapaa-ajanasutusta, jonkin verran vuokrattavaa mökki- ja muuta majoituskapasiteettia maatilamatkailukohteissa. Alueen tunnukseksi 13 tien kulkijoille on muodostunut Kauriansalmi ja Puolmatka. Tunnettuudesta huolimatta näiden hyödyntämien elinkeinotoiminnassa on jäänyt puolitiehen. Kouvolan kautta Kotkaan vievä VT- 15 voisi profiloitua kiireettömäksi reittivaihtoehdoksi Helsinkiin. Muita esiin nousseita, oraalla olevia kehitysideoita, joita hankkeen aikana käsitellään ja jalostetaan, ovat ainakin seuraavat: Kiinteistöpalvelut + siivousyrittäminen Hoiva, vanhusten hoiva Hoivaparatiisi Suomenniemi Matkailu-, kuljetus- ja ateriapalveluja sisältävät veneily-, melonta-, pyöräily- ja retkeilyreitit. Repoveden kansallispuiston, Kuolimon ja Saimaan yhdistävä reittikokonaisuus. Kuntamuseo; yli 200 pienehköä kuntaa häviää lähivuosina. Pieni kunta merkittävänä paikallisen itsehallinnon ilmentymänä ansaitsee oman museonsa johonkin päin Suomea. Suomenniemellä tähän olisi valmiit puitteet. Kolmen sotilaskaupungin piirittämä Suomenniemi voisi nousta suosituksi puolustusvoimien henkilökunnan asuinalueeksi; upseerin urakehitystä seuraava ja tukeva, lapsiperheiden koko lapsuusajan pysyvä ja turvallinen asuinympäristö. Merkittävän Suomennimen alueen kattavan hajautetun matkailukeskittymän mahdollisuus todentuu yrittäjien, seudun yhteisöjen ja kuntien tiiviillä verkostomaisella yhteistyöllä. Investointien saaminen alueelle edellyttää laajaa yhteistyötä alueen kysynnän ja tunnettavuuden lisäämiseksi.

4 Suomenniemen liittyminen Mikkeliin tuo Mikkelin kaupungin ja siten myös mikkeliläiset yritykset lähemmäs Venäjää; lähes rajalle. Vientituotteiden kaupan lisäksi tämä antaa uusia mahdollisuuksia venäläis-turistien vapaa-ajankäytölle, kun yhdistellään Suomenniemen tarjontaa esim. Visulahden ja Kouvolan Tykkimäen tarjontaan. Hankkeen kytkeytyminen Manner-Suomen maaseutuohjelmaan ja maakuntaohjelmiin Kyseessä on paikallinen maaseudun ja elinkeinojen kehittämishanke, joka edistää maaseudun ihmisten hyvinvointia, monipuolistaa yritystoimintaa sekä kannustaa paikallislähtöiseen kehittämistyöhön Hanke tukee myös maaseutuohjelman tavoitetta Maaseudun elinkeinot ja elämän laatu: Maaseutuelinkeinojen monipuolistaminen ja kehittäminen maatiloilla ja muissa maaseudun mikroyrityksissä, maaseutumatkailun kehittäminen sekä maaseudun palveluiden ja kylien kehittäminen. Suomenniemen Master Plan-hanke linkittyy tiiviisti ja vastaa hyvin sekä Etelä-karjan että Etelä-Savon maakuntaohjelmaan. Etelä-Karjalan maakuntaohjelman mukaan maaseudun kuntakeskuksilla jollainen Suomenniemi kuntaliitoksesta huolimatta omalla tavallaan edelleenkin on on tärkeä seudullinen rooli maaseudun elinvoimaisuuden säilyttäjänä. Lähipalveluiden ja etenkin ikäihmisille suunnatun palvelutarjonnan säilyminen kuntakeskuksissa on tärkeää. Palvelutarjonnan yksityistäminen ja hoitaminen ostopalveluina lähialueiden yrittäjiltä ja 3. sektorilta voivat edesauttaa mahdollisuuksia lähipalveluiden säilyttämiseksi. Etelä-Savon maakuntaohjelmassa Toimintalinja Ihmiset Hyvinvointi - Palvelut pitää sisällään toimenpidekokonaisuudet Elinympäristön houkuttelevuuden ja viihtyisyyden lisääminen väestökehityksen tasapainottamiseksi sekä palvelujensaatavuuden ja laadun turvaaminen, mikä sisällöllisesti on hyvin lähellä E- K: n maakuntaohjelmaa ja tämän hankkeen tavoitteita. 6. HANKKEEN TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Hankkeen tavoitteena on laatia Suomenniemen alueelle toiminnallinen yksityiskohtainen kehittämissuunnitelma sisältäen asumisen, vapaaajanasumisen, yritystoiminnan erityisesti matkailutoimialan sitä palvelevine palvelurakenteineen. Tavoitteena on tuoda esiin konkreettisia toimintamalleja alueen uusille business-mahdollisuuksille

5 kannattavaan yritystoimintaan sisältäen myös liitännäiselinkeinot ja osa-aikaisen yrittämisen. Kehittämissuunnitelma konkretisoi alueen kehittämisen tavoitteet ja reunaehdot, sitouttaa toimijat yhteisen päämäärän toteuttamiseen sekä toimii työvälineenä, jolla ohjataan kaavoitustyötä ja maankäytön suunnittelua. Kehittämissuunnitelmaa hyödynnetään lisäksi asukas-, yritys- ja sijoittajamarkkinoinnissa, kun alueelle etsitään uusia investoijia. Hankkeen aikana selvitetään alueen nykytila ja kehittämistarpeet, asetetaan mitattavissa olevia ajallisia, laadullisia tai määrällisiä tavoitteita kehittämisen eri osa-alueille Yhtenä tavoitteena on Suomenniemen alueen vetovoimaisuuden ja kilpailukyvyn kasvattaminen, mikä heijastuu positiivisena nosteena Suomenniemen alueen matkailu- ja muulle elinkeinotoiminnalle. Hankkeessa toteutettavat toimenpidelinjat: -yritys/toimijaverkoston luominen ja sitouttaminen toimintaa alueen matkailupalvelujen kehittämiseksi sekä paikallisen verkoston linkittäminen lähikaupunkien vastaaviin verkostoihin. -konkreettisten kehittämiskohteiden nimeäminen, ohjelmointi ja mahdollisten toteutettavuusselvitysten laadinta, -maankäytön tarkastelu ja kaavoitustyön tavoitteiden asettaminen elinkeinojen ( matkailu- ja m-palvelut.) kehittämisen näkökulmasta 7. TOTEUTUS -vapaa-ajanasumisen hyödyntäminen liiketoimintojen lanseeraamisessa ja alueen vetovoimaisuuden ja kilpailukyvyn lisäämisessä. Toteutus sisältää kuusi kokonaisuutta, jotka toteutetaan osittain samanaikaisesti: 1. Lähtökohdat 2. Kehittämismahdollisuudet 3. Kehittämistarpeet 4. Visio ja tavoitteet 5. Toteuttamissuunnitelma 6. Raportointi ja vuorovaikutus Hanke toteutetaan elinkeinojen kehittämishankkeena. Hankkeen keskeisinä toimijoina ovat alueen matkailuyritykset ja yrittäjät ja eri toimijat, jotka tuottavat ja joilla on kiinnostusta tuottaa erilaisia matkailuun, vapaa-ajan asumiseen ja liikenteeseen liittyviä palveluja oheis- ja tukipalvelut mukaan lukien..

6 Miset Oy hankkeen hallinnoijana nimeää Suomenniemen aluejohtokuntaa kuultuaan ohjausryhmän, joka ohjaa ja valvoo hankkeen toteutusta ja toteutumista. Ohjausryhmään nimetään rahoittajan ja Miset Oy: n edustajien lisäksi edustajat aluejohtokunnan, suomenniemeläisten yrittäjien, asukkaiden ja vapaa-ajanasukkaiden edustajat sekä kahden alueella aktiivisesti toimivan yhdistyksen edustajat. Ohjausryhmä toimii tarvittaessa myös käytännön toimenpiteiden toteuttamista tukevana hankeryhmänä ja valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hankkeen toteutustavassa erityistä on, että siinä tukeudutaan paljolti yhteistyöhön yksityisen ja julkisen sektorin sekä paikallisten asukkaiden kanssa sekä aktivoidaan näitä kutakin tahoa sekä yhteisiin että omiin Suomenniemen aluetta kehittäviin ponnistuksiin. Toimintatapa jäljittelee soveltuvin osin Mikkeli keskustan kehittämisessä käytettyä PPPP-yhteistyömallia (Public Private People Partnership), josta saadut kokemukset ovat erittäin hyviä. Toimintatapa edellyttää projektin toteuttajan hyvää tavoitettavuutta ja runsasta läsnäoloa Suomenniemellä mutta se myös turvaa hankkeessa syntyvän tiedon ja ideoiden jäämisen ja juurtumisen paikkakunnalle. Hanke toteutetaan pääosin omana työnä palkkaamalla hanketyötä ja matkailutoimialaa tunteva ja kokemusta omaava projektipäällikkö, jonka tehtäviin kuuluvat hankkeen käytännön toimet ohjausryhmän ja hankkeen hallinnoijan ohjeistuksen mukaisesti. Projektipäällikön tehtävänä on Miset Oy:n työnjohdon alaisuudessa suunnitella ja toteuttaa hankkeen päivittäinen toiminta ja toteuttaa hankesuunnitelmaa seudun kehittämissuunnitelman aikaansaamiseksi. Toteutettavuusselvitysten, matkailun nykytilaselvitysten ja muiden erityistä asiantuntijuutta vaativien erillisselvitysten laadintaan käytetään alihankkijoina kunkin aihealueen asiantuntijoita/asiantuntijaorganisaatioita, joiden palvelutarjonta kilpailutetaan hankintalain sekä maaseuturahaston määräysten ja ohjeiden edellyttämällä tavalla. 8. TOTEUTUSALUE JA KOHDERYHMÄT Hankkeen toteutusalue on Suomenniemen kunnan alue sisältäen Suomijärven, Saimaan ja Kuolimon järvialtaat sekä VT-13 ja 15-tiet vaikutusalueineen. Aluerajaus on osittain ohjeellinen ja mahdollistaa sen ulkopuoleltakin hankkeeseen osallistumisen, mikäli toiminnallisuus ja alueen kehittämisen intressit niin vaativat. Hankkeen kohderyhminä ovat alueen eri toimijat, jotka tuottavat ja joilla on kiinnostusta tuottaa erilaisia asumiseen, yritystoimintaan, matkailuun, vapaa-ajanasumiseen ja liikenteeseen liittyviä palveluja mukaan lukien oheis- ja tukipalvelut.

7 9. MUUT MAHDOLLISET HANKKEEN TOTEUTTAMISEEN OSALLISTUVAT TAHOT Hankkeen toimesta laadittavan suunnitelman työstämiseen kutsutaan mukaan hankealueen yritykset, matkailu- ja oheis- ja tukipalvelutuottajat, hankealueen kylätoimikunnat ja muut kylätason toimijat (esim. nuoriso- ja maamiesseurat, kalastuskunnat jne.) ja kunnan edustajat. 10. HANKKEEN ORGANISAATIO Hanke organisoidaan Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy:n toimesta ja kirjanpito hoidetaan kehitysyhtiön tilinpidon yhteydessä siten, kuin hankekirjanpidosta edellytetään. Hankkeelle nimetään ja palkataan Miset Oy:n organisaatioon hankesuunnitelman toteuttamisesta vastaava projekti-päällikkö. Talous- ja hallintopalveluista sekä projektin ohjaamisesta ja johtamisesta laskutetaan tuntikirjanpidon mukaan. Hankkeella on erillinen hallinnoijan nimeämä ohjausryhmä. Ohjausryhmä joko toimii itse myös hanketyöryhmänä tai nimeää keskuudestaan hankkeelle suppeamman hanketyöryhmän, joka osallistuu hankkeen käytännön toteuttamiseen asiantuntijaryhmänä laajemmin ja syvällisemmin, kuin varsinaiselta ohjausryhmältä edellytetään. 11. HANKKEEN TIEDOTTAMINEN Hankkeen käynnistymisestä ja edistymisestä tiedotetaan aktiivisesti ohjausryhmän vahvistaman tiedotussuunnitelman mukaisesti huomioiden rahoittajien rahoituspäätöksessään ilmaisemat tiedotusta koskevat ohjeet. 12. HANKKEEN RISKIT Hankkeen monialaisuus ja osallistuvien tahojen heterogeenisuus voi aiheuttaa epäyhtenäisyyttä ja eriaikaisuutta suunnitelmien toteuttamisessa lyhyellä tähtäyksellä. 13. KUSTANNUSARVIO JA RAHOITUSSUUNITELMA Hankkeen kustannusarvio on euroa, josta palkatun henkilöstön kustannukset sivukuluineen ovat euroa. Haettava avustus on

8 Hankkeelle haetaan rahoitusta Etelä-Savon Ely-keskuksen Manner- Suomen maaseutuohjelmasta. Hakemus jätetään Etelä-Savon Elykeskukseen, koska Suomennimen kunta liittyy Mikkelin kaupunkiin vuoden 2013 alussa. Samasta syystä hakijana toimii Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy. Mikkelissä Kyösti Ylijoki toimitusjohtaja Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy

SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖTILANNE JA PERUSTELUT HANKKEELLE.3 1.1. TAUSTA JA PERUSTELUT HANKKEELLE...3

SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖTILANNE JA PERUSTELUT HANKKEELLE.3 1.1. TAUSTA JA PERUSTELUT HANKKEELLE...3 Yhteen Hiileen kansalaisyhteiskunnan, yritysten ja julkisen sektorin yhteistyön vahvistaminen harvaan asutussa Päijät Hämeessä, Hartolan ja Sysmän alueella JATKOHANKE hankesuunnitelma 8.10.2012 31.12.2014

Lisätiedot

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen 1 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi: KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden,

Lisätiedot

MANNAA MANSIKASTA. Kehittämisyhdistys Mansikan kehittämisstrategia 2014-2020. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: maaseutualueisiin.

MANNAA MANSIKASTA. Kehittämisyhdistys Mansikan kehittämisstrategia 2014-2020. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: maaseutualueisiin. MANNAA MANSIKASTA Kehittämisyhdistys Mansikan kehittämisstrategia 2014-2020 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin. SISÄLTÖ 1. Mansikka toimijana... 1.1.

Lisätiedot

28.2.2014 Sivu 1 Suomenniemi Master Plan

28.2.2014 Sivu 1 Suomenniemi Master Plan Sivu 1 ESIPUHE/TIIVISTELMÄ Suomenniemen Master-Plan -hanke on määritetty Suomenniemen alueen kehittämisen kokonaissuunnitelma -esiprojektiksi. Se perustuu kolmeen vaiheeseen: tietojen keruuseen, analyysiin

Lisätiedot

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA 1 1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA Itä-Hämeen seudun kehittämisstrategian 2020 Osaamisen ja työvoiman saannin turvaaminen - päämäärässä todetaan mm. seuraavaa: Tulevaisuudessa alueidenkin menestymisen

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 1.10.2009 Diaarinumero 96/3562/2009 Käsittelijä Pekka Mutanen Puhelinnumero

Lisätiedot

LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013

LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013 LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013 STRATEGISET PAINOPISTEET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET POKO RY:N TOIMIKAUDELLE 2014-2020 Otto Huttunen, Helena Kairamo, Markku

Lisätiedot

SUUNNITELMA. Pirkanmaan avoin kuitu tukihanke. Tiivistelmä. Lähtökohdat ja perustelut. Pirkanmaan liitto

SUUNNITELMA. Pirkanmaan avoin kuitu tukihanke. Tiivistelmä. Lähtökohdat ja perustelut. Pirkanmaan liitto SUUNNITELMA Pirkanmaan avoin kuitu tukihanke Pirkanmaan liitto Tiivistelmä Tietoliikenteen merkitys osana yhteiskuntaa kasvaa ja vaikuttaa toimintoihin kaikkialla. Maaseudun tietoliikenneyhteydet ovat

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja 1 Sisältö 1 Johdannoksi...................................... 3 2 Hanketyypit.......................................

Lisätiedot

PALVELUTUULI PALVELURAKENTEEN TURVAAMINEN MAASEUDULLA HANKE 1.1.2012 31.12.2013

PALVELUTUULI PALVELURAKENTEEN TURVAAMINEN MAASEUDULLA HANKE 1.1.2012 31.12.2013 PALVELUTUULI PALVELURAKENTEEN TURVAAMINEN MAASEUDULLA HANKE 1.1.2012 31.12.2013 MAASEUDUN KEHITTÄMISHANKKEEN HANKESUUNNITELMA Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry Keski-Suomen Nuorisoseurain Liitto ry/ Taustaa

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2013 KITTILÄN KUNTA, KIDEVE ELINKEINOPALVELUT Elinkeinopoliittinen ohjelma S I S Ä L L Y S S I V U 1 KITTILÄN KUNTA ELINKEINOJEN EDISTÄJÄNÄ 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 5 3 ELINKEINOPOLITIIKAN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Seutulautakunta 18.12.2014 Kuva: Raahen seutukunta/leena Harju 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisältö Sisältö Johdanto....5 Seutulautakunta...

Lisätiedot

Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020

Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020 Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020 Sisällysluettelo Tiivistelmä 2 1 Johdanto 3 2 Toiminta-alue ja väestö 3 2.1 Elinympäristö 4 2.2 Oulu ja kaupungin läheinen maaseutu 4 2.3 Harvaan asuttu maaseutu

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ... 2. 1. YHYRES KYRÖNMAALLA... 4 1.1. Kyrönmaan aluekuvaus... 4 Hannu Katajamäki

TIIVISTELMÄ... 2. 1. YHYRES KYRÖNMAALLA... 4 1.1. Kyrönmaan aluekuvaus... 4 Hannu Katajamäki SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1. YHYRES KYRÖNMAALLA... 4 1.1. Kyrönmaan aluekuvaus... 4 Hannu Katajamäki 1.2. YHYRES kehittämisyhdistys ry Kyrönmaan kehittäjänä... 5 Matti Jaskari 1.3. Kehittämisohjelman

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

ESKO 2020. Strategia kaudelle 2014 2020

ESKO 2020. Strategia kaudelle 2014 2020 ESKO 2020 Strategia kaudelle 2014 2020 Sisällys: 1 ESKO kalatalousryhmä... 2 1.1 Kokemukset kalatalousryhmätoiminnasta ja taustaa... 2 1.2 Toiminta-alue... 2 2 SWOT ESKO-alueen elinkeinokalataloudesta

Lisätiedot

Kolmen Ajan Rannikon kehittämisohjelma II vuosille 2007 2013. Hakemus Leader- toimintaryhmäksi. Maaseudun kehittämisyhdistys RAVAKKA

Kolmen Ajan Rannikon kehittämisohjelma II vuosille 2007 2013. Hakemus Leader- toimintaryhmäksi. Maaseudun kehittämisyhdistys RAVAKKA Kolmen Ajan Rannikon kehittämisohjelma II vuosille 2007 2013 Hakemus Leader- toimintaryhmäksi Maaseudun kehittämisyhdistys RAVAKKA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. KEHITTÄMISEN LÄHTÖTILANNE... 4 2.1 Kolmen

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Sisällysluettelo 1 MAASEUTUVERKOSTO... 3 1.1 Maaseutuverkoston toiminnan tavoitteet... 3 1.2 Toiminnassa näkyvät teemat... 4 1.3 Uuden ohjelmakauden

Lisätiedot

Paikallinen maaseudun kehittämisstrategia Rajupusu Leader ry Joroinen-Juva-Rantasalmi-Sulkava OHJELMAKAUSI 2014 2020

Paikallinen maaseudun kehittämisstrategia Rajupusu Leader ry Joroinen-Juva-Rantasalmi-Sulkava OHJELMAKAUSI 2014 2020 Paikallinen maaseudun kehittämisstrategia Rajupusu Leader ry Joroinen-Juva-Rantasalmi-Sulkava OHJELMAKAUSI 2014 2020 0 PIENI JA VIKKELÄ TOIMIJA KEHITTÄÄ ALUETTA MONIPUOLISESTI Rajupusu Leader ry on toiminut

Lisätiedot

Aluekeskusohjelmien Kasvukäytävä 2005-2006 Esiselvitys ja ohjelma

Aluekeskusohjelmien Kasvukäytävä 2005-2006 Esiselvitys ja ohjelma Aluekeskusohjelmien Kasvukäytävä 2005-2006 Esiselvitys ja ohjelma Tampereen kaupunkiseudun aluekeskusohjelma Etelä-Pirkanmaan aluekeskus Kehittämiskeskus Oy Häme Hyvinkään Riihimäen talousalueen aluekeskus

Lisätiedot

Khej 19.3.2014 liite numero 4 asia 6 PROJEKTISUUNNITELMA KOUVOLA INNOVATION OY 19.2.2014

Khej 19.3.2014 liite numero 4 asia 6 PROJEKTISUUNNITELMA KOUVOLA INNOVATION OY 19.2.2014 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMISAVUSTUS KOUVOLAN VETOVOIMAINEN YDINKESKUSTA Hakijan nimi Kouvola Innovation Oy Projektin nimi Kouvolan vetovoimainen ydinkeskusta Y-tunnus 2221859-6 Projektin toteutusaika

Lisätiedot

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö 27.2.2006 Suomen Kylätoiminta ry Meijeritie 2 25410 Suomusjärvi p. (02) 738 1761 TOIMI Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke

Lisätiedot

Paikallinen maaseudun kehittämisstrategia NOKKA NOUSUUN! Enonkoski-Heinävesi-Savonlinna OHJELMAKAUSI 2014 2020 PIÄLLYSMIES RY

Paikallinen maaseudun kehittämisstrategia NOKKA NOUSUUN! Enonkoski-Heinävesi-Savonlinna OHJELMAKAUSI 2014 2020 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen maaseudun kehittämisstrategia NOKKA NOUSUUN! Enonkoski-Heinävesi-Savonlinna OHJELMAKAUSI 2014 2020 PIÄLLYSMIES RY 1 1 STRATEGIAN KATTAMA KOHDEALUE JA VÄESTÖMÄÄRÄ... 3 1.1 ALUEEN KUVAUS... 3

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA Vireä ja työllistävä Hämeenkyrö

HÄMEENKYRÖN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA Vireä ja työllistävä Hämeenkyrö HÄMEENKYRÖN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA Vireä ja työllistävä Hämeenkyrö Elpo-työryhmä Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy hallitus Kunnanhallitus 13.04.2015 Valtuusto 27.04.2015 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Kunnan

Lisätiedot

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan - VYYHTI

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan - VYYHTI Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan - VYYHTI Hankesuunnitelma 2012-2014 Hankepäätös 18.12.2012. 2 Sisältö Tiivistelmä... 3 1. Hankkeen määrittely... 4 1.1 Tausta ja tarpeellisuus... 4 1.2 Tavoitteet...

Lisätiedot

JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA

JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2015-2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 15.6.2015 32 Sisällysluettelo 1. Elinkeinopolitiikan toimintaperiaatteet ja lähtökohdat... 2 1.1 Toiminta-ajatus... 2 1.2 Visio 2025...

Lisätiedot

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNTA ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 Seutulautakunta 18.5.2009 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 SIVU 1 SIVU 2 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot

Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020. OIVA Oivalluksista vaarin

Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020. OIVA Oivalluksista vaarin Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020 OIVA Oivalluksista vaarin SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 1. Kohdealue... 1 2. Edellisten ohjelmakausien analyysi... 3 3. Alueen vahvuudet, heikkoudet,

Lisätiedot

Kouvolan seudun matkailun master plan

Kouvolan seudun matkailun master plan Kouvolan seudun matkailun master plan 26.9.2012 25.9.2012 Page 1 Kouvolan seudun matkailun master plan Tavoitteena yrittäjien, kehittäjien, kuntien ja konsultin näkemykset kirkastettuna niin, että matkailuelinkeinolla

Lisätiedot