PÄÄTÖS Nro 86/2012/2 Dnro ISAVI/63/04.09/2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄÄTÖS Nro 86/2012/2 Dnro ISAVI/63/04.09/2012"

Transkriptio

1 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 86/2012/2 Dnro ISAVI/63/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA Vesiosuuskunta Vesiheinä Vesiosuuskunta Vesiheinän vesihuoltoverkoston laajentamiseen liittyvien vesi- ja viemärijohtojen sijoittaminen vesistöön ja valmistelulupa Saimaan Leppäselän alueella, Mikkeli HAKEMUS Hakija on aluehallintovirastoon toimittamassaan hakemuksessa pyytänyt asiakohdassa sanottuun rakentamiseen lupaa. Hakemukseen sisältyy pyyntö saada ryhtyä hankkeen toteuttamista valmisteleviin toimenpiteisiin ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Hankkeen suunnittelualue sijaitsee Mikkelin kaupungin kaakkoispuolella Kyyhkylänniemen kylään kuuluvalla Heinälahden haja-asutusalueella. Vesiosuuskunta Vesiheinä on rakentanut alueelle kymmenen vuotta sitten vesijohtoverkostoa, johon on liittynyt noin 40 kiinteistöä. Nykyistä verkostoa on tarkoitus täydentää jätevesiviemärillä ja samalla laajentaa etelään Saimaan Leppäselän alueelle. Talousvesi otetaan Mikkelin Vesilaitoksen verkostosta ja jätevedet on tarkoitus johtaa Mikkelin Vesilaitoksen jätevesiverkostoon. Hankealue on hyvin rikkonainen vesistöistä ja kallioisesta maaperästä johtuen. Hakemus koskee lupahakemuksen liitekartassa VHT esitettyjä vesistöalituksia Hakemukseen on liitetty vesi- ja viemärijohtojen rantautumistilojen sekä vesialueen osakaskuntien kanssa tehdyt sopimukset. Vesistön pohjaan kaivetaan johtokaivanto vesisyvyyden ollessa vähemmän kuin 1,2 metriä alivedestä NW 75,09 (N 60 ) mitattuna. Putken asennuksen jälkeen kaivanto täytetään viereisen pohjan korkeuteen. Vesisyvyyden ollessa enemmän putki upotetaan painotettuna vesistöön. Asennuksen jälkeen vesistön pohja tarkastetaan sukellustyönä ja varmistetaan, että putket kaikilta osin täyttävät syvyysvaatimuksen eivätkä putket hankaudu kiviin, uppopuihin tai risteäviin putkiin. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE puh fax Mikkelin päätoimipaikka Maaherrankatu 16 Mikkeli Joensuun toimipaikka Torikatu 36 Joensuu Postiosoite: PL 50, Mikkeli Kuopion toimipaikka Hallituskatu Kuopio

2 2(9) Hankealueen vesistössä on osuuskunnan nykyistä vesijohtoverkostoa, jonka kanssa uudet putket osin risteävät. Jätevesiviemärit painotetaan käyttäen 120 % painotusta ja vesijohdot 100 % painotusta (poiketen pituusleikkauksissa esitetyistä painotuksista). Painojen keskinäinen välimatka on enintään 15 putken halkaisija. Painoina käytetään tehdasvalmisteisia tätä tarkoitusta varten valmistettuja painoja, joissa ei ole teräviä osia, joihin kalanpyydykset voisivat tarttua. Alituskohtien molemmille rannoille rakennetaan jätevesiviemäreihin sulkuventtiilit, joilla vesistön alittavat putket voidaan sulkea. Alituskohdat merkitään Liikenneviraston ohjeiden mukaisesti. Hankealueella on voimassa Etelä-Savon ympäristökeskuksen vahvistama Saimaan rantaosayleiskaava. Lähialueella ei ole Natura verkostoon kuuluvia alueita tai muita suojelukohteita. HAKEMUKSEN TIEDOKSIANTO LAUSUNNOT Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 6 :n mukaisesti pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnot Etelä-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen ympäristönsuojelu ja vesienhoito -yksiköltä ja kalatalousviranomaiselta, Mikkelin kaupungilta ja Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta sekä Liikenneviraston Lappeenrannan Väyläyksiköltä. Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 7, 10 ja 11 :ssä säädetyllä tavalla kuuluttamalla asiasta aluehallintovirastossa ja Mikkelin kaupungissa varannut tilaisuuden muistutusten tekemiseen ja mielipiteiden esittämiseen hakemuksen johdosta viimeistään Kuulutus on erikseen lähetetty asiakirjoista ilmeneville asianosaisille. 1. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueen näkemyksen mukaan hanke ei vaaranna valtioneuvoston hyväksymän Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman (Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuoteen 2015) eikä Etelä-Savon pintavesien toimenpideohjelman mukaista vesialueelle (Saimaa, Ukonvesi) määriteltyä keskikokoisen humusjärven hyvän ekologisen tilan säilymisen tilatavoitetta. Mahdollisesti myönnettävän luvan määräyksiin esitetään seuraavaa: - Rakentamistyön aloittamisesta on ennakolta kirjallisesti ilmoitettava Etelä- Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. - Vesialueella, missä vesisyvyys on pienempi kuin 1,5 m alivedenkorkeudesta mitattuna, putket on upotettava pohjaan tehtävään 0,7 m syvään kaivantoon ja peitettävä. Muualla vesialueella putket on laskettava tarvittaessa painotettuna niin, että ne painuvat tasaisesti pohjaan ja pysyvät paikoillaan. - Rakentamistyön jäljet on viimeisteltävä maa-alueilla riittävällä huolellisuudella, jotta hankkeen vaikutukset ranta- ja vesimaisemaan olisivat mahdollisimman vähäiset. Vesialueella kaivualueet on tasattava luonnolliseen pohjatasoon saakka.

3 3(9) - Rakennustyöt on tehtävä sellaisena aikana ja siten, ettei vesistön muuta käyttöä tarpeettomasti vaikeuteta. - Putkien sijainti tulee osoittaa rantautumispaikoille asetettavilla merkkitauluilla. - Putket painotuksineen ja merkkitauluineen on pidettävä kunnossa. - Työn valmistumisesta on ilmoitettava kirjallisesti Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kahden kuukauden kuluessa valmistumisajankohdasta lukien. 2. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomainen on lausunut, että hakemuksen mukaan vesistöön asetettavat vesi- ja viemärijohdot merkitään olemassa olevien säädösten mukaisesti rannoilla. Monin paikoin merkinnät eivät välttämättä kerro, missä johdot kulkevat vesistössä. Tämän vuoksi johdot on painotettava sellaisilla painoilla, etteivät ne takerru havaspyydyksiin. Alue on suosittua vapaa-ajankalastusaluetta ja verkkokalastus on alueella runsasta. Verkkojen takertuminen johtojen painoihin saattaa pahimmillaan vahingoittaa johtoja, sillä nykyiset verkkoliinat ja paulat ovat erittäin kestäviä. 3. Liikenneviraston Lappeenrannan väyläyksikkö on lausunut, että Liikenneviraston sisävesiväylät -yksikön mukaan vesi- ja viemärijohtojen sijoittamiselle ei ole estettä. Vesistön alituskohdilla ei ole vesilain 10 luvun 2 :n mukaisia yleisiä kulkuväyliä, mutta alueella on todennäköisesti vaihtelevassa määrin paikallista pienveneliikennettä. Vesi- ja viemärijohdot tulee laskea riittävästi painotettuna pohjaan niin, että ne painuvat pohjaan tasaisesti ja pysyvät paikallaan kaikissa olosuhteissa. Ranta-alueilla johdot tulee upottaa suunnitelman mukaisesti pohjatason alapuolelle. Johdot tulee merkitä Liikenneviraston ohjeen Ilmajohtojen, kaapeleiden ja muiden johtojen asettamisesta ja merkitsemisestä (Dnro 6155/040/2010) mukaisesti. Työn valmistumisesta on ilmoitettava em. ohjeiden mukaisesti osoitteella Liikennevirasto sisävesiväylät -yksikkö Laserkatu 6, LAPPEENRANTA. 4. Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on todennut, että maaston rikkonaisuuden ja kallioisuuden sekä vesihuollon toteuttamisjärjestyksen (osaan alueen talouksista on 1. hankevaiheessa rakennettu vedenjakeluverkosto) takia hankkeeseen liittyy verkoston laajuuteen nähden poikkeuksellisen paljon vesistöalituksia. Vesistöalitukset toteutetaan mitoitukseltaan ohuina (halkaisija mm) ja pumppausvirtaamaltaan pieninä paineviemäreinä. Tällaiseen viemäriin syntyvää pitkittäistä halkeamaa ja vuotoa ei välttämättä havaita verkoston käytössä pitkään aikaan. Lupahakemus ei sisällä tietoja, miten paineviemäriosuuksien eheyttä tullaan tarkkailemaan rakentamisvaiheen jälkeen. Ilman lupaan kirjattavaa verkoston hoitoa koskevaa lupamääräystä on olemassa ilmeinen vaara, että vesistöalitusten kohdalla verkostoon syntyy verkoston noin 40 vuoden elinkaaren aikana putkirikkoja, joista voi aiheutua ympäristönsuojelulain tarkoittamaa ympäristön pilaantumisen vaaraa.

4 MUISTUTUS HAKIJAN SELITYS 4(9) Koska käsittelyssä oleva vesilupa on tiettävästi ainut kyseisen verkoston rakentamista ja ylläpitoa säätelevä lupa, tulee verkoston hoidosta määrätä vesilain nojalla annettavilla lupamääräyksillä. Lupapäätökseen tulee liittää seuraavat lupamääräykset, joilla varmistetaan verkoston käytön aikainen asianmukainen huolto ja hoito: - Hakijan tulee hankkeen rakentamisvaiheessa mitata verkoston sijainti (vesi- ja viemärijohdot, sulut, pumppaamot, liittymäjohdot) ja toimittaa hankkeen valmistuttua verkostokartta (tulostettu paperikartta ja aineisto paikkatietona) kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen sekä Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen käyttöön. - Vesistöalitukset tulee varustaa sellaisella sulku- yms. tekniikalla, että paineviemärin eheys voidaan todentaa luotettavasti ympärivuoden painekokeella yms. tavalla. - Verkoston eheys vesistöalitusten osalta tulee mitata kerran vuodessa ennen uimakauden alkua ja tarkastuspöytäkirja tulee toimittaa tiedoksi kunnan ympäristöviranomaiselle ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. 1. AA ovat tilan Kumpula (2:12) omistajina vaatineet, että Vesiosuuskunta Vesiheinän suunnittelemien ja hakeman luvan mukainen vesi- ja viemärijohdon laajentuminen ei tule heidän omistamansa tilan maa-alueille. He ovat tiedottaneet asiasta jo suunnitelmien alkuvaiheessa lokakuussa 2010 suunnittelutoimistoon Maanmittauspalvelu Puttoselle. Välillä oli tieto, että hake raukeaa. Toukokuussa 2011 Vesiosuuskunta Vesiheinä tiedotti hankkeen jatkuvan. Muistuttajat ovat lähettäneet vesiosuuskunnan puheenjohtajalle Seppo Anttalaiselle ja hankkeen konsultille Olli Miettiselle sähköpostitse tiedon, että heidän taloutensa ei liity vesiosuuskuntaan eikä anna maa-alueitaan hankkeen käyttöön, eivätkä he allekirjoita vesiosuuskunnan pyytämää suostumusta maaalueidensa käytöstä suunniteltuun hankkeeseen. Muistuttajat pitävät hankkeen tiedotusta maanomistajiin erittäin huonona. He saivat kesäkuussa 2012 päiväämättömän tiedotteen ja kartan Anttalaiselta, jossa hän lupasi olla yhteydessä viikolla 19 tänä vuonna. Yhteyttä ei kuitenkaan ole otettu. Suunnitelmassa on mm. muistuttajien rantasaunan ja sen välittömässä läheisyydessä olevan lähteen läheisyyteen merkitty vedenpumppaamo. Lähdevettä käytetään saunavetenä. Hakija on aluehallintovirastoon toimittamassaan selityksessä lausunut, että vesiosuuskunta on käynyt Mikko Siiskosen kanssa neuvottelut linjan siirtämisestä yleisen tiealueen viereen. Samoin pumppaamolle menevä linja on siirretty Mikko Siiskosen toivomuksesta naapurin väliselle rajalle. Mikkelin Ympäristölautakunnan lau-

5 5(9) suntoon hakija toteaa, että vesistöalitukset voidaan tarvittaessa sulkea venttiilein ja paineistaa mahdollisten vuotokohtien selvittämiseksi. Liikenneviraston Lappeenrannan väyläyksikön lausuntoon hakija toteaa, että vesi- ja viemärijohtojen painotukset on huomioitu suunnittelutyössä ja putkien asennustyön onnistuminen valvotaan sukeltajan toimesta. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausuntoihin hakijalla ei ole huomautettavaa. Hakija on toimittanut Haapataipaleen osakaskunnan kirjallisen suostumuksen vesihuoltolinjojen vesistöalitukseen. ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU VESITALOUSLUPA MÄÄRÄYKSET Aluehallintovirasto myöntää Vesiosuuskunta Vesiheinälle luvan vesi- ja viemärijohtojen sijoittamiseen vesistöön Saimaan Leppäselän alueella Mikkelin kaupungissa. Ennalta arvaamattomien edunmenetysten varalta annetaan ohjaus. Putkien sijainti vesistössä ilmenee hakemuksen liitteenä olevista piirustuksista 1: nro (päivätty ), 1:5 000 nro ja nro (päivätty ) sekä pituusleikkauspiirustuksista 1:2 000/200 (päivätty ). 1. Alueilla, missä vesisyvyys alivedenkorkeudesta mitattuna on vähemmän kuin 1,5 m, putket on upotettava pohjaan tehtävään 0,7 m syvään kaivantoon ja peitettävä. Muualla vesialueella putket on laskettava suunnitelman mukaan riittävästi painotettuina pohjaan niin, että ne pysyvät paikoillaan. 2. Rakennustyöt on tehtävä niin ja sellaisena aikana, ettei vesiliikenteelle tai vesistön muulle käytölle aiheuteta tarpeetonta haittaa. Vesistöä samentavia töiden tekoa on vältettävä välisenä aikana. 3. Töiden päätyttyä kaivualueet on viimeisteltävä ja maisemoitava ympäristöön sopiviksi. Vesistön pohja on tasattava pohjan nykyiseen tasoon. 4. Putkien merkitsemisessä tulee noudattaa Liikenneviraston antamaa ohjetta (Dnro 6155/040/2010) ilmajohtojen, kaapeleiden ja muiden johtojen asettamisesta ja merkitsemisestä. 5. Putkien upotus- ja asennustyöt on tehtävä huolellisesti. Putket painoineen, pumppaamot ja merkkitaulut on pidettävä luvan edellyttämässä kunnossa. Putkien painotuksena on käytettävä pyöreitä ja sileäpintaisia painoja, joissa ei ole pyydyksiin tarttuvia osia.

6 6(9) Hakemuksen liitteenä olevaan piirustukseen, 1: nro päivätty , merkittyjen viemäreiden numero 2, 6, 9, 14 ja 15 kunto on tarkastettava paineistamalla vesistöalitusten osalta 10 vuoden kuluttua viemäreiden käyttöönotosta lukien ja tämän jälkeen Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarpeelliseksi katsomina ajankohtina. Tarkastuspöytäkirja on toimitettava välittömästi mittauksen jälkeen Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 6. Ennen työhön ryhtymistä on sen aloittamisen ajankohta sekä lupapäätöksen päivämäärä ja antaja ilmoitettava kirjallisesti Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kunkin työkohteen aloittamisesta on ilmoitettava niille lähistöllä asuville, joiden vedenkäyttöön mahdollinen työstä aiheutuva veden samentuminen voi vaikuttaa. 7. Työ on tehtävä kolmen vuoden kuluessa siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Työn valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti aluehallintovirastolle, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä Liikenneviraston sisävesiväylät - yksikölle ohjeen Dnro 6155/040/2010 mukaisesti. Lisäksi Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle on toimitettava verkostokartta, josta ilmenee vesi- ja viemärijohtojen ja pumppaamojen lopullinen sijainti. Ohjaus ennakoimattoman edunmenetyksen varalta Mikäli tässä päätöksessä tarkoitetusta toimenpiteestä aiheutuu sellainen edunmenetys, jota lupapäätöstä annettaessa ei ole ennakoitu ja josta luvan saaja on vesilain säännösten nojalla vastuussa, voidaan korvausta tai toimenpiteitä edunmenetysten poistamiseksi aiemman ratkaisun estämättä vaatia aluehallintovirastoon toimitettavalla hakemuksella. LAUSUNTOIHIN JA MUISTUTUKSIIN VASTAAMINEN Aluehallintovirasto ottaa Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen ja Liikenneviraston sisävesiväylät -yksikön vaatimukset huomioon lupamääräyksistä ilmenevällä tavalla. Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen vaatimus viemäriverkoston paineistamisesta vuosittain vesistöalitusten osalta on hylätty. Viemärilinjojen numero 2, 6, 9, 14 ja 15 kunnon tarkastaminen katsottiin kuitenkin tarpeelliseksi lupamääräyksestä 5 ilmenevällä tavalla ottaen huomioon näille linjaosuuksille tulevien viemärivesien määrä ja vesistön ominaisuudet kyseisillä alueilla. AA ja hakija ovat sopineet keskenään vesi- ja viemärijohtojen linjauksista ja pumppaamon sijainnista.

7 7(9) PERUSTELUT Hanke on tarpeen alueen vesihuollon ja jätevesien käsittelyn kehittämiseksi. Hakija on sopinut putkien sijoittamisesta vesialueelle osakaskuntien kanssa. Rakentaminen ei sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua. VALMISTELULUPA LAINKOHDAT KÄSITTELYMAKSU Aluehallintovirasto oikeuttaa Vesiosuuskunta Vesiheinän ryhtymään hankkeen toteuttamista valmisteleviin toimenpiteisiin jo ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Valmistelevat toimenpiteet voidaan suorittaa tuottamatta muulle vesien käytölle tai luonnolle ja sen toiminnalle huomattavaa haittaa. Luvassa tarkoitetut työt ovat sellaisia, että niiden suorittamisen jälkeen olot voidaan olennaisilta osin palauttaa ennalleen siinä tapauksessa, että lupapäätös kumotaan tai sen määräyksiä muutetaan. Vakuutta ei määrätä talletettavaksi, koska hankkeen koko, sijainti, paikalliset olosuhteet ja tehdyt sopimukset sekä asiassa annetut lausunnot huomioon ottaen ei ennalta arvioiden ole odotettavissa vahinkojen, haittojen ja kustannusten korvaamista, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan ehtojen muuttaminen voisi aiheuttaa. Vesilain (587/2011) 2 luvun 7 ja 9 :n 1 momentti sekä 3 luvun 4 :n 1 momentin 1) kohta ja 3 luvun 16, 17 ja 18. Valtioneuvoston asetus vesitalousasioista (1560/2011) 22 Käsittelymaksu on euroa. Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta. Maksu määräytyy aluehallintovirastojen vuosien 2012 ja 2013 maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen (1572/2011) mukaisesti. Asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaan johtoa koskevan hakemuksen käsittelystä perittävän maksun suuruus on euroa. Maksu peritään 35 prosenttia taulukon mukaista maksua korkeampana, jos asian käsittelyn vaatima työmäärä on taulukossa mainittua työmäärää suurempi. LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös Hakija Jäljennös päätöksestä Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen Liikenneviraston sisävesiväylät -yksikkö

8 Ilmoitus päätöksestä. 8(9) Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / ympäristö ja luonnonvarat (sähköisesti) Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / kalatalousyksikkö (sähköisesti) Suomen ympäristökeskus (sähköisesti) Tieto päätöksestä julkaistaan Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen ilmoitustaululla Mikkelissä ja päätöksestä kuulutetaan Mikkelin kaupungin virallisella ilmoitustaululla.

9 9(9) MUUTOKSENHAKU Päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusosoitus liitteenä. Timo J. Lehtonen Ari Liimatainen Asian on ratkaissut johtaja Timo J. Lehtonen. Asian on esitellyt ympäristöylitarkastaja Ari Liimatainen.

10 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusaika Valitusoikeus Valituksen sisältö Valituksen liitteet LIITE Aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka sääntöjen mukaisella toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, hankkeen sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella hankkeen ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä hankkeen sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja muu asiassa yleistä etua valvova viranomainen. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, Vaasa, sähköposti - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla) Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta Valituksen toimittaminen aluehallintovirastolle Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava kaksin kappalein Itä-Suomen aluehallintovirastolle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Itä-Suomen aluehallintoviraston Mikkelin päätoimipaikan kirjaamon yhteystiedot käyntiosoite: Maaherrankatu 16, Mikkeli postiosoite: PL 50, Mikkeli puhelin: (vaihde) fax: sähköposti: aukioloaika: klo Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 90 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

PÄÄTÖS Nro 20/2013/2 Dnro ISAVI/99/04.09/2012

PÄÄTÖS Nro 20/2013/2 Dnro ISAVI/99/04.09/2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 20/2013/2 Dnro ISAVI/99/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 26.3.2013 ASIA HAKIJAT Vesistökaapelien sijoittaminen Kallaveteen Kuopion Julkulasta Siilinjärven Kehvoon ja valmistelulupa,

Lisätiedot

Tietoliikennekaapelin asentaminen Pomarkun Isojärveen ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Pomarkku

Tietoliikennekaapelin asentaminen Pomarkun Isojärveen ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Pomarkku Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2011/4 Dnro ESAVI/98/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2011 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Tietoliikennekaapelin asentaminen Pomarkun Isojärveen ja töiden aloittaminen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA HAKIJAT Aallonmurtaja-laiturin rakentamiselle asetetun määräajan jatkaminen Pielisen Hökänselän rannassa

Lisätiedot

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Iso-Kukkasen alitse Salmenmäestä Pekkalaan sekä valmistelulupa hanketta varten, Nastola

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Iso-Kukkasen alitse Salmenmäestä Pekkalaan sekä valmistelulupa hanketta varten, Nastola Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 152/2012/2 Dnro ESAVI/37/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 26.6.2012 ASIA Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Iso-Kukkasen alitse Salmenmäestä Pekkalaan sekä valmistelulupa

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 63/2011/2 Dnro ISAVI/39/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.10.2011

PÄÄTÖS Nro 63/2011/2 Dnro ISAVI/39/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.10.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 63/2011/2 Dnro ISAVI/39/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.10.2011 HAKIJA Villalan kalaveden osakaskunta ASIA Penkereen purkaminen Puruveden Hummonselän

Lisätiedot

Venesatamaan saa rakentaa enintään 300 venepaikkaa.

Venesatamaan saa rakentaa enintään 300 venepaikkaa. Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupavastuualue Päätös Nro 19/2010/2 Dnro LSSAVI/32/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.10.2010 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 129/2005/3

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 20/2011/2 Dnro ISAVI/193/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.4.2011

PÄÄTÖS Nro 20/2011/2 Dnro ISAVI/193/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.4.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 20/2011/2 Dnro ISAVI/193/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.4.2011 HAKIJAT Jaana ja Heikki Voutilainen ASIA Maalämpöputkiston asentaminen Leinosenlampeen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 77/10/2 Dnro ISAVI/129/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.8.2010

PÄÄTÖS Nro 77/10/2 Dnro ISAVI/129/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.8.2010 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 77/10/2 Dnro ISAVI/129/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.8.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Päätös Nro 131/2011/4

Päätös Nro 131/2011/4 Etelä-Suomi Päätös Nro 131/2011/4 Dnro ESAVI/515/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.7.2011 ASIA HAKIJA Ruoppausmassojen läjittäminen mereen Lokkiluodon meriläjitysalueella sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

Vesialueen ruoppaaminen kiinteistöille Solvik RN:o 6:222 ja Ugglebo RN:o 6:265 menevien veneväylien syventämiseksi, Espoo

Vesialueen ruoppaaminen kiinteistöille Solvik RN:o 6:222 ja Ugglebo RN:o 6:265 menevien veneväylien syventämiseksi, Espoo Etelä-Suomi Päätös Nro 215/2010/4 Dnro ESAVI/340/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.11.2010 ASIA HAKIJAT Vesialueen ruoppaaminen kiinteistöille Solvik RN:o 6:222 ja Ugglebo RN:o 6:265 menevien veneväylien

Lisätiedot

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista,

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Etelä-Suomi Päätös Nro 5/2011/4 Dnro ESAVI/355/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 ASIA HAKIJA Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

Laiva- ja vierasvenelaiturin rakentaminen sekä vanhan vierasvenelaiturin muuttaminen Lehmonkärjessä Vähä-Äiniön lahdella Etelä-Päijänteellä, Asikkala

Laiva- ja vierasvenelaiturin rakentaminen sekä vanhan vierasvenelaiturin muuttaminen Lehmonkärjessä Vähä-Äiniön lahdella Etelä-Päijänteellä, Asikkala Etelä-Suomi Päätös Nro 18/2012/2 Dnro ESAVI/140/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2012 ASIA HAKIJA Laiva- ja vierasvenelaiturin rakentaminen sekä vanhan vierasvenelaiturin muuttaminen Lehmonkärjessä

Lisätiedot

LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ

LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ Etelä-Suomi Päätös Nro 65/2012/2 Dnro ESAVI/179/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 29.3.2012 ASIA Pohjaveden ottaminen asuinrakennuksen lämmityskäyttöön ja johtaminen Vanajaveteen, Hattula HAKIJA Asunto

Lisätiedot

Lämpökaivon rakentaminen kiinteistölle 834-441-4-4 (Lammintie 3) vedenhankinnalle tärkeällä pohjavesialueella, Tammela

Lämpökaivon rakentaminen kiinteistölle 834-441-4-4 (Lammintie 3) vedenhankinnalle tärkeällä pohjavesialueella, Tammela Etelä-Suomi Päätös Nro 102/2012/2 Dnro ESAVI/219/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 10.5.2012 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Lämpökaivon rakentaminen kiinteistölle 834-441-4-4 (Lammintie 3) vedenhankinnalle

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 3/12/2 Dnro PSAVI/154/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA LUVAN HAKIJAT

LUPAPÄÄTÖS Nro 3/12/2 Dnro PSAVI/154/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA LUVAN HAKIJAT LUPAPÄÄTÖS Nro 3/12/2 Dnro PSAVI/154/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 1 ASIA LUVAN HAKIJAT Veden ottaminen tilalla Kuusisto RN:o 19:7 olevasta lähteestä sekä vesijohdon, kaivon ja vedenpumppauslaitteiston

Lisätiedot

Lämpökaivojen rakentaminen kiinteistölle 052-0157-0006 osoitteessa Lärkullantie

Lämpökaivojen rakentaminen kiinteistölle 052-0157-0006 osoitteessa Lärkullantie Etelä-Suomi Päätös Nro 74/2013/2 Dnro ESAVI/184/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2013 ASIA HAKIJA HAKEMUS Lämpökaivojen rakentaminen kiinteistölle 052-0157-0006 osoitteessa Lärkullantie 1, Karjaa

Lisätiedot

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitettu hakemus 17.3.2010 annetun ympäristölupapäätöksen nro 7/2010/3

Lisätiedot

ASIA Lämpökaivojen rakentaminen Nummelaan kiinteistölle Kisarinne (927-406- 1-224) osoitteessa Enäjärventie 3, Vihti

ASIA Lämpökaivojen rakentaminen Nummelaan kiinteistölle Kisarinne (927-406- 1-224) osoitteessa Enäjärventie 3, Vihti Etelä-Suomi Päätös Nro 214/2012/2 Dnro ESAVI/35/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2012 ASIA Lämpökaivojen rakentaminen Nummelaan kiinteistölle Kisarinne (927-406- 1-224) osoitteessa Enäjärventie

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Lämpökaivojen rakentaminen Heinolan Kirkonkylän pohjavedenottamon kaukosuoja-alueelle (Itä-Suomen vesioikeuden päätös nro 33/92/1, 22.6.

Lämpökaivojen rakentaminen Heinolan Kirkonkylän pohjavedenottamon kaukosuoja-alueelle (Itä-Suomen vesioikeuden päätös nro 33/92/1, 22.6. Etelä-Suomi Päätös Nro 194/2012/2 Dnro ESAVI/48/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.9.2012 ASIA HAKIJA HAKEMUS Lämpökaivojen rakentaminen Heinolan Kirkonkylän pohjavedenottamon kaukosuoja-alueelle

Lisätiedot

Vesilain 3 luvun 3 :n 7) kohta ja 1 luvun 7 :n 1 momentti

Vesilain 3 luvun 3 :n 7) kohta ja 1 luvun 7 :n 1 momentti Etelä-Suomi Päätös Nro 81/2012/2 Dnro ESAVI/14/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.4.2012 ASIA HAKIJA Vesialueen ruoppaaminen ravintolapaviljongin rakentamiseksi Eläintarhanlahdelle ja töiden valmistelu

Lisätiedot

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

Lämpökaivojen rakentaminen Veikkoinkorven yritysalueelle, Vihti

Lämpökaivojen rakentaminen Veikkoinkorven yritysalueelle, Vihti Etelä-Suomi Päätös Nro 141/2012/2 Dnro ESAVI/165/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.6.2012 ASIA HAKIJA Lämpökaivojen rakentaminen Veikkoinkorven yritysalueelle, Vihti Lohikari Oy HAKEMUS Lohikari

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61 Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 96/2010/1 Dnro LSSAVI/280/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koetoiminnasta, jossa otetaan

Lisätiedot

Maalämpökaivojen rakentaminen Vesipostin pohjavedenottamon kaukosuoja-alueelle,

Maalämpökaivojen rakentaminen Vesipostin pohjavedenottamon kaukosuoja-alueelle, PÄÄTÖS Nro 29/2013/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 25.3.2013 ASIA Maalämpökaivojen rakentaminen Vesipostin pohjavedenottamon kaukosuoja-alueelle, Kalajoki HAKIJA Kalajoen kaupunki

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 64/2013/1 Dnro ESAVI/274/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 64/2013/1 Dnro ESAVI/274/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 64/2013/1 Dnro ESAVI/274/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 25.3.2013 ASIA Hakemus ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta määräajan pidentämisestä. Hakemus koskee ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

Fortum Energiaratkaisut Oy PL 100 00048 Fortum. Nakkilan lämpölaitos, Lk 222 Suomisentie 11 29250 Nakkila. Ilmoitus on tullut vireille 6.3.2012.

Fortum Energiaratkaisut Oy PL 100 00048 Fortum. Nakkilan lämpölaitos, Lk 222 Suomisentie 11 29250 Nakkila. Ilmoitus on tullut vireille 6.3.2012. Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2012/1 Dnro ESAVI/62/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee kierrätyspuun

Lisätiedot

Hakemus saada poiketa nestemäisten polttoaineiden ja kemikaalien varastointikiellosta Hakkaralan pohjavedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä, Siilinjärvi

Hakemus saada poiketa nestemäisten polttoaineiden ja kemikaalien varastointikiellosta Hakkaralan pohjavedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä, Siilinjärvi Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 26/10/2 Dnro ISAVI/19/04.09/2010 24.2.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 46/10/2 Dnro ISAVI/7/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot