Viestintäohjelma Porvoon kaupunki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestintäohjelma Porvoon kaupunki"

Transkriptio

1 Viestintäohjelma Porvoon kaupunki

2 1. Viestintäohjelman valmistelu ja työryhmä Viestintäohjelman lähtökohdat Kaupunkistrategia ja tasapainotetun mittariston menetelmä Kuntaviestintää ohjaava lainsäädäntö Kuntaviestintää ohjaavat suositukset Porvoon kaupungin viestinnän nykytilaa koskevat selvitykset Viestinnän periaatteet Viestinnän kehittämisohjelma Vaikuttavuus ja palvelukyky Asukaslähtöinen palvelutiedottaminen Kaupunkilaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet Onnistunut maineenhallinta Hallittu kriisiviestintä Prosessit ja rakenteet Keskitetysti johdettu mutta hajautetusti toimiva organisointimalli Toimiva sisäinen viestintä Viestinnän arviointi ja seuranta Talous ja resurssit Oikein mitoitetut viestintäresurssit Kustannustehokkaat menettelytavat viestinnässä Uudistuminen ja henkilöstö Henkilöstön ja johdon viestintäosaamisen kehittäminen Sisäiset viestintäohjeistukset Viestinnän kehittämisohjelman raportointi Tuloskortit

3 1. VIESTINTÄOHJELMAN VALMISTELU JA TYÖRYHMÄ Viestintäohjelma on laadittu kaupunginjohtajan nimittämässä työryhmässä, jossa on ollut mukana kaupungin toimialojen edustus. Työryhmän jäseniä ovat olleet: Aino-Marja Kontio, viestintäpäällikkö Jukka-Pekka Ujula, apulaiskaupunginjohtaja Outi Lumijärvi, hallintojohtaja Aija Sorvali, kanslisti, verkkopalvelun pääkäyttäjä Annika Palmgren/ Pipsa Kyöstiö, matkailupäällikkö Heli Wilkman, koulutussuunnittelija Marjut Björklund, hallintopäällikkö Marika Rauma, vanhuspalvelujen suunnittelija Pekka Hosia, johtava lääkäri Sari Hilska, tuottaja Hilding Mattsson, koulutusjohtaja Viestinnästä ja sen linjauksista vastaa kaupunginhallitus. Viestintäohjelma hyväksytään lopulta kaupunginhallituksessa. 2. VIESTINTÄOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT Viestintäohjelma täydentää osaltaan kaupunkistrategiaa, ja se koskee kaikkia kaupungin toimialoja ja tehtäväyksikköjä. Porvoon kaupungin viestintäohjelman valmistelua ohjaavat: kaupunkistrategia kuntien viestintää koskeva lainsäädäntö ja suositukset tutkimustieto Porvoon kaupungin viestinnän nykytilasta benchmarking-aineistona tutkimus- ja muu vertailutieto muiden kaupunkien viestinnän nykytilasta ja hyvistä käytännöistä 2.1 KAUPUNKISTRATEGIA JA TASAPAINOTETUN MITTARISTON MENETELMÄ Aktiivinen viestintä ja markkinointi on nostettu kaupunkistrategiassa yhdeksi Porvoon kaupungin kriittisistä menestystekijöistä. Kaupunkistrategian tuloskortisto edellyttää, että kaupungille laaditaan viestintäohjelma. 3

4 Viestintäohjelma on laadittu tasapainotetun mittariston menetelmällä, kuten kaupungin muutkin strategiat ja toimintaohjelmat. Malli kytkee viestinnän kaupungin toiminnan ja kehittämisen kokonaisuuteen. 2.2 KUNTAVIESTINTÄÄ OHJAAVA LAINSÄÄDÄNTÖ Kuntaviestintää ohjaavat monet eri lait. Perustuslaki luo pohjan kaupungin viestintävelvoitteelle. Viestintävelvoitetta täsmentävät kuntalaki, julkisuuslaki, henkilötietolaki, kielilaki, hallintolaki sekä erityslait, muun muassa hankintalaki sekä maankäyttö- ja rakennuslaki. Kuntalain mukaan kunnalla on erittäin laaja tiedottamisvelvollisuus. Kunnan on tiedotettava asukkailleen vireillä olevista asioista ja suunnitelmista, asioiden käsittelystä, päätöksistä ja niiden vaikutuksista. Asukkaille on myös kerrottava, millä tavoin asioista voi esittää kysymyksiä ja mielipiteitä valmistelijoille ja päättäjille. Tiedottaminen edistää asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Kuntalain mukaan myös kuntapalveluja tuottavien yhteisöjen (esimerkiksi kuntayhtymät, yhtiöt ja säätiöt) viestinnän tulee olla avointa. Julkisuus- ja henkilötietolait säätelevät kuntien toiminnan avoimuutta. Julkisuuslaki koskee lähinnä asiakirjatietoja ja niiden käsittelyä, henkilötietolaki henkilötietojen ja -rekistereiden käsittelyä. Julkisuuslain mukaan lähes kaikki viranomaisen asiakirjat ovat viimeistään valmistuttuaan julkisia. Julkisuuslain tarkoittamia viranomaisia ovat kaupungin luottamuselimet ja yksittäiset viranhaltijat silloin, kun he käyttävät itsenäistä päätösvaltaa kaupungin asioissa esimerkiksi johtosäännön perusteella. Tiedon saantia saa julkisuuslain mukaan rajoittaa vain perustellusta syystä. Kunnan hallinnossa lähinnä jotkin ihmisten yksityiselämään ja yritysten liiketoimintaan liittyvät tiedot ovat salaisia. Henkilörekisteristä ei saa aina luovuttaa sivulliselle tietoja, vaikka tiedot olisivat julkisia. Käyttötarkoitukset on lueteltu henkilötietolaissa. Kuntaliitto on antanut kunnille erilliset oikeusistuimien päätöksiin perustuvat ohjeet salassa pidettävien asiakirjojen ja henkilötietojen käsittelystä ja internetissä julkaisemisesta. Hallintolaissa säädetään hyvän hallinnon perusteista ja hallintoasioissa noudatettavista toimintatavoista. Hallintolain säännökset täydentävät kuntalain ja julkisuuslain tiedottamissäännöksiä. Hallintolain mukaan laajavaikutteisen asian vireille tulosta on ilmoitettava. Ilmoittamistavan viranomainen voi kuitenkin päättää itse. Asianosaisille on varattava mahdollisuus tuulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Viranomaisten on hallintolain mukaan perusteltava päätöksensä sekä käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä. Hallintolaissa 4

5 säädetään myös viranomaisen neuvonta- ja opastamisvelvollisuudesta. Viranomaisen on annettava asiakkailleen hallintoasioiden hoitamiseen liittyvää maksutonta neuvontaa sekä vastattava asiointia koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin. Viranomaisen on myös ohjattava asia toimivaltaisen viranomaisen luo, jos asia ei kuulu viranomaisen omaan toimivaltaan. Kaksikielisten kuntien tulee kielilain mukaan palvella asukkaita sekä suomen että ruotsin kielillä. Kaksikielisen kunnan on käytettävä kaikessa asukkaille suuntaamassaan tiedottamisessa sekä suomen että ruotsin kieltä. Tiedottamisen ei välttämättä tarvitse olla yhtä laajaa molemmilla kielillä, mutta molempien kieliryhmien tiedonsaanti on aina otettava huomioon. Keskeinen asiatieto on tarjottava molemmilla kielillä. Kuntien viestintää koskeva lainsäädäntö löytyy Kuntaliiton laatimasta Kunnan viestintä -oppaasta sekä Kuntaliiton verkkopalvelusta osoitteesta 2.3 KUNTAVIESTINTÄÄ OHJAAVAT SUOSITUKSET Suomen Kuntaliitto, JUHTA (Julkishallinnon tietohallinnon neuvottelukunta) ja valtiovarainministeriö ovat antaneet useita kuntien ja muun julkishallinnon viestintää koskevia suosituksia, joissa ohjeistetaan kuntien viestintäkäytäntöjä. Kuntaliiton Kunnan viestintä -opas sisältää kuntaviestinnän perusperiaatteet ja yleisohjeet. Kuntaliiton ja Helsingin yliopiston viestinnän tutkimuskeskuksen yhteinen KISA-hanke on tuottanut itsearviointityökalut kunnan viestinnän arviointia ja seurantaa varten: strategisen viestinnän ja viestinnän suunnittelun ja toteutuksen arviointi, työyhteisöviestinnän tutkimus, kuntalaiskysely, media-analyysi ja -seuranta, verkkoviestinnän sisältöanalyysi sekä sidosryhmäkartta ja -kysely. JUHTA:n JHS-suositukset ohjaavat julkishallinnon verkkopalvelujen suunnittelua. Verkkopalvelun tuottajan tärkein työväline on JHS 129 -suositus, joka kuvaa kattavasti verkkopalvelun suunnittelun ja tuottamisen periaatteet. JHS 145 -suositus opastaa palvelutietojen ryhmittelyssä ja asiointiosoitteissa. Valtiovarainministeriön tuottama julkishallinnon verkkopalvelujen laatukriteeristö sisältää arviointikriteerit ja itsearviointityökalut viidelle osa-alueelle: verkkopalvelun käyttö, sisältö, johtaminen, tuottaminen ja hyödyt. 5

6 Kuntaliitto on lisäksi tehnyt tai teettänyt useita kuntien viestintää koskevia tutkimuksia, joista löytyy vertailutietoa muiden Porvoon kokoisten kaupunkien viestinnästä, muun muassa kuntien viestintätutkimus, kuntien verkkoviestintätutkimus, kunnan maine -selvitys, kuntien markkinointitutkimus ja paikan markkinoinnin barometri (www.kunnat.net/viestinta). 2.4 PORVOON KAUPUNGIN VIESTINNÄN NYKYTILAA KOSKEVAT SELVITYKSET Porvoon kaupungin viestinnän nykytilaa on kartoitettu useissa eri selvityksissä: Porvoon kaupungin viestinnän nykytila-analyysi 2007 (TalentHaus) Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2006, Porvoon raportti (itest Oy) Kuntien VIP-imagotutkimus 2006 (Taloustutkimus Oy) Porvoon kaupungin asukastyytyväisyystutkimus 2007 (FCG Efeko Oy) Nykytilaa kuvataan tarkemmin tämän ohjelman neljännessä luvussa, jossa kuvataan kaupungin viestinnän kehittämisohjelmaa. 3. VIESTINNÄN PERIAATTEET Kaupungin viestinnän periaatteet ohjaavat kaupungin viestinnän kehittämistä ja toteuttamista. Ne kertovat, minkä periaatteiden mukaan kaupunki tekee valintoja ja ratkaisuja kaupungin viestintää koskevissa yksittäisissä kysymyksissä ja ongelmatilanteissa. Avoimuus ja vuorovaikutteisuus Porvoon kaupunki kertoo suunnitelmista, päätöksistä ja niiden vaikutuksista avoimesti mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta kansalaiskeskustelua voidaan käydä jo ennen päätöksentekoa. Tämä antaa kaupunkilaisille mahdollisuuden vaikuttaa yhteisiin asioihin. Kaupunki kuuntelee aidosti asukkaita ja luo edellytyksiä asukkaiden osallistumiselle ja vaikuttamiselle. Kaupunki on olemassa kaupunkilaisia varten. Aktiivisuus, oma-aloitteisuus, suunnitelmallisuus Kaupunki tiedottaa itse aktiivisesti kaupungin asioista tieto Porvoon kaupungin 6

7 tapahtumista tulee Porvoon kaupungilta. Kaupunki pyrkii estämään huhujen syntymistä suunnitelmallisella, ennakoivalla ja oma-aloitteisella viestinnällä. Tasapuolisuus Kaupungin viestintä noudattaa poliittista, alueellista ja kielellistä tasapuolisuutta. Kaupungin viralliseen tiedotukseen ei sisällytetä poliittisia painotuksia. Viestintää kohdennetaan niin, että tieto tavoittaa mahdollisimman hyvin sitä tarvitsevat. Kohderyhmälähtöisyys Kaupunki huomio viestinnässä erilaiset kohderyhmät ja räätälöi viestintää niiden tarpeiden mukaisesti. Eri väestö- ja ikäryhmien kyvyt ja mahdollisuudet viestintävälineiden käyttöön vaihtelevat. Viestintämateriaalit toteutetaan kohderyhmälähtöisesti ei organisaatiolähtöisesti. Viestien pitää tavoittaa myös ne, jotka eivät ole perehtyneet kaupungin organisaatioon ja toimintatapaan. Kohdentaminen on erityisen tärkeää palveluista ja etuuksista tiedotettaessa tai jos asia merkitsee huomattavaa muutosta nykytilanteeseen. Ymmärrettävyys ja selkeys Kaupungin viestintämateriaalit ovat selkeitä, ymmärrettäviä ja vastaanottajan tarpeista lähteviä. Viestinnässä käytetään selkeää ja asiallista yleiskieltä. Kaksikielisyys Kaikki asukkaille tarkoitetut keskeiset viestintämateriaalit toteutetaan sekä suomeksi että ruotsiksi. Viestintämateriaalit toteutetaan mahdollisimman samanaikaisesti molemmilla kielillä. 4. VIESTINNÄN KEHITTÄMISOHJELMA Tasapainotettu mittaristo on strategisen suunnittelun ja johtamisen väline, jonka avulla kaupungin strategia ja visio muutetaan teoiksi ja toiminnaksi. Menetelmä korostaa nimensä mukaisesti tasapainoa. Strategia tai kehittämisohjelma myös viestintäohjelma tuottaa parhaat tulokset, kun tavoitteita ja tuloksia arvioidaan useammasta eri näkökulmasta. Taloudellisen näkökulman lisäksi on tärkeää kiinnittää huomiota henkilöstön osaamiseen, sisäisten prosessien tehokkuuteen sekä toiminnan vaikuttavuuteen. Tasapainotettu mittaristo korostaa neljää näkökulmaa: vaikuttavuus ja palvelukyky prosessi ja rakenteet talous ja resurssit uudistuminen ja henkilöstö 7

8 Vaikuttavuusnäkökulmassa on kysymys asiakas- tai asukasnäkökulmasta. Vaikuttavuus kuvaa niitä tuloksia ja laatua, joita kaupunkilaiset ja muut sidosryhmät odottavat kaupungin viestinnältä. Prosessien ja rakenteiden näkökulma kertoo minkälaisilla sisäisillä prosesseilla ja rakenteilla kaupunki edistää parhaiten viestinnän vaikuttavuustavoitteita. Resursseilla tarkoitetaan aineellisia ja taloudellisia voimavaroja, joilla viestintää toteutetaan. Osaamisen ja uudistumisen näkökulma kertoo kaupunkiorganisaation kyvystä kehittää osaamistaan viestinnässä. Viestintäohjelmassa määritellään näiden neljän näkökulman avulla kaupungin viestinnän kriittiset menestystekijät, eli asiat joissa on onnistuttava. Kriittisistä menestystekijöistä johdetaan viestinnän kehittämisen arviointikriteerit, tulostavoitteet ja toteuttamisvastuut, jotka kootaan tuloskortteihin. Onnistumista mitataan tuloskortistolla. Viestinnän kriittiset menestytekijät Vaikuttavuus ja palvelukyky Asukaslähtöinen palvelutiedottaminen Asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet Onnistunut maineenhallinta Hallittu kriisiviestintä Prosessit ja rakenteet Keskitetysti johdettu, hajautetusti toimiva organisointimalli Toimiva sisäinen viestintä Viestinnän arviointi ja seuranta Talous ja resurssit Oikein mitoitetut viestintäresurssit Kustannustehokkaat toimintatavat Uudistuminen ja henkilöstö Henkilöstön ja johdon viestintäosaaminen Sisäiset viestintäohjeistukset 8

9 4.1. VAIKUTTAVUUS JA PALVELUKYKY ASUKASLÄHTÖINEN PALVELUTIEDOTTAMINEN Palvelutiedottaminen on kaupungin viestinnän perustyötä Kaupungilla on lakiin perustuva velvollisuus tiedottaa asukkailleen palveluista ja niitä koskevista muutoksista. Palvelutiedottaminen on kuntaviestinnän keskeisintä perustyötä. Palveluviestintää suunniteltaessa on muistettava, että kaupunkilaisilla on hyvin erilaiset mahdollisuudet käyttää eri viestintävälineitä. Nuoret saattaa tavoittaa hyvin internetin välityksellä, mutta vanhemmille voi olla luontevinta kuunnella radiota tai lukea lehtiä. Kunnat toteuttavat palvelutiedottamista monilla eri tavoilla, muun muassa asukaslehdillä ja -julkaisuilla, lehti-ilmoituksilla, asukastilaisuuksilla sekä neuvontapisteissä ja asiakaspalvelulla. Toimiva mediatiedottaminen on kaikissa kunnissa palvelutiedottamisen perusasioita. Internetin rooli kuntien viestinnässä ja palvelutiedottamisessa on kasvanut luvulla merkittävästi. Kuntien verkkopalvelut ovat nykyisin käytetyin julkishallinnon verkkopalvelu, ja internet on noussut tärkeimmäksi kuntalaisviestinnän kanavaksi. Internet on joissain asioissa jo suositumpi asiointikanava kuin puhelinpalvelu ja virastokäynnit (esimerkiksi etuushakemukset). Suomalaiset haluaisivat käyttää julkishallinnon verkkopalveluja nykyistä laajemminkin. Ongelmana on se, ettei olemassa olevia internetpalveluita tunneta eikä löydetä. Porvoon palvelutiedottaminen organisaatiolähtöistä FCG Efeko Oy:n tekemän asukastyytyväisyystutkimuksen mukaan Porvoon kaupunki hoitaa palveluista tiedottamisen hiukan huonommin kuin muut tutkimukseen osallistuneet kaupungit keskimäärin. Liikuntapalveluista Porvoon kaupunki tiedottaa selvityksen mukaan paremmin kuin vertailukaupungit. Kaupungin toimialat toimivat tällä hetkellä palvelutiedottamisessa itsenäisesti. Eri kohderyhmille ei juurikaan tehdä yhteisiä, useamman toimialan palvelut kokoavia yhteisiä viestintämateriaaleja. Kaupungin mediasuhteet paikallisiin tiedotusvälineisiin ovat TalentHausin viestintäanalyysin (tehty syksyllä 2007) mukaan toimivat ja välittömät, ja vuorovaikutus on aktiivista. Vuorovaikutus tapahtuu kuitenkin tiedotusvälineiden aloitteesta ja epävirallisia kanavia pitkin. Tiedotusvälineet tuntevat hyvin kaupungin organisaation ja poliittiset päättäjät, ja toimittajat osaavat hakea vastauksia kysymyksiin. Kaupungin mediaviestintä on ollut reagoimista 9

10 tiedotusvälineiden esille nostamiin asioihin, eikä poliittisella ja viranomaisviestinnällä ole ollut selkeitä omia rooleja. Uudistustarpeita TalentHaus näkee mediaviestinnän oma-aloitteisuudessa, viestintäsisältöjen ja tiedotteiden ammattimaisuudessa, poliittisen ja virallisen viestinnän roolien eriyttämisessä sekä yhteistyössä valtakunnallisten tiedotusvälineiden kanssa. Kehittämistarpeet: uusitaan verkkopalvelu ja lisätään suoraviestintää Kaupungin internetpalvelu tarvitsee tehtyjen selvitysten mukaan kokonaisvaltaisen uudistuksen. Sivuston rakenteeseen, hakutoimintoihin, tietosisältöihin, toiminnallisuuksiin ja visuaalisuutteen liittyy ongelmia, jotka heikentävät muun muassa käytettävyyttä ja tietojen löytymistä. Sivustoa ei pidetä myöskään visuaalisesti houkuttelevana eikä kaupungin tavoitekuvan mukaisena. Sivustolla voisi olla lisäksi enemmän asiointia ja vuorovaikutusta mahdollistavia palveluita. Porvoon kaupungin asukkaat seuraavat TalentHausin viestintäanalyysin mukaan kaupungin viestintää poikkeuksellisen aktiivisesti. Aktiivisimmin kaupungin viestintää seuraavat vanhemmat ikäryhmät ja kauan Porvoossa asuneet. Nuoret eivät ole erityisen kiinnostuneita kaupungin asioista. Asukkaat saavat tietoa kaupungin asioita lähinnä paikallismedioista, kaupungin internetsivustolta, kotiin jaetuista tiedotteista ja puskaradion kautta eli henkilökohtaisten suhteiden avulla. Porvoon kaupungin asukkaat toivovat, että he saisivat nykyistä enemmän tietoa kotiin jaettujen tiedotteiden kautta ja kaupungin järjestämissä tiedotustilaisuuksissa. Vanhukset haluavat edelleen käyttää puhelinpalvelua sekä käydä palvelupisteissä, kun taas nuoret käyttävät mielellään internetsivustoa ja sähköpostia. 10

11 Viestinnän kehittämistoimenpiteet Porvoon kaupungin palvelutiedottamista kehitetään uudistamalla mediatiedottamisen sekä ilmoitus- ja kuulutuskäytäntöjen toimintamallit tämän ohjelman liitteenä olevan mediaviestinnän ohjeen mukaisesti. Kaupunki toteuttaa viestintämateriaaleeja kohderyhmälähtöisesti toimialojen yhteistyönä, ei organisaatiolähtöisesti. Viestintäryhmä suunnittelee ja koordinoi yhteisten aineistojen tekemistä. Vuonna 2009 toteutetaan uusien asukkaiden palveluopas. Kaupunki lisää suoraviestintää asukkaiden toiveiden mukaisesti ottamalla vuonna 2009 käyttöön kolme kertaa vuodessa ilmestyvän, joka talouteen jaettavan kaupungin tiedotuslehden. Tiedotuslehdessä kerrotaan valmisteilla olevista asioista sekä kaupungin palveluista. Kaupungin internetpalvelu uudistetaan kokonaisvaltaisesti julkishallinnon viestintäsuositusten ja laatukriteeristöjen mukaisesti. Samalla tehdään verkkopäivittäjien ohjeistus toimialojen verkkopäivittäjille KAUPUNKILAISTEN OSALLISTUMIS- JA VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUDET Osallistumisen edistäminen on koko kaupunkiorganisaation asia Äänestysinnokkuuden laimentuessa on käynyt yhä selvemmäksi, että kuntavaalien lisäksi tarvitaan myös muita kanavia, joita pitkin kaupunkilaiset voivat tuoda näkemyksensä päätöksentekoon. Kaupungilla on lakiin perustuva velvollisuus edistää kaupunkilaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa myös vaalien välillä. Osallistumismahdollisuuksia voidaan tarjota kaupunkilaisille joko yleisesti (kaupunkilainen kansalaisena) tai sitten niitä voidaan tarjota joillekin tietyille 11

12 asukasryhmille, esimerkiksi vanhuksille, nuorille, vammaisille tai maahanmuuttajille (kaupunkilainen asiakkaana). Kaikki kaupunkilaiset eivät ole kiinnostuneita osallistumisesta. On eri asia tarjota osallistumismahdollisuuksia aktiivisille, vaikuttamishaluisille kaupunkilaisille kuin osallistaa sellaisia kaupunkilaisia, joilla ei ole kiinnostusta tai edellytyksiä osallistua. Kuntalain osallistumispykälässä (27 ) on esimerkinomainen luettelo keinoista, joilla osallistumista voidaan edistää. Kunnat voivat järjestää esimerkiksi tiedotusja keskustelutilaisuuksia (esimerkiksi vanhempainillat ja päättäjien kyselytunnit), järjestää vaikutusmahdollisuuksia erityisryhmille (esimerkiksi vanhus- ja vammaisneuvostot ja nuorisovaltuustot), kaupunginosille tai kylille, ottaa palveluiden käyttäjiä mukaan toimielimiin, perustaa asukas- tai käyttäjäraateja ja -paneeleita tai järjestää kansanäänestyksiä. Kunnilla pitää olla mietittynä myös menettelytavat, joilla reagoidaan asukkaiden palautteeseen ja spontaaniin vaikuttamiseen. Kuntalaki velvoittaa tiedottamaan jo asioiden valmisteluvaiheessa Viestintä on yksi niistä keinoista, joilla edistetään asukkaiden osallistumista. Kuntalain osallistumispykälä mainitsee tiedottamisen osallistumista edistävien keinojen luettelossa. Kuntalain 29 täsmentää tiedottamisvelvollisuutta edellyttämällä, että kunnat ja kaupungit tiedottavat asioista jo niiden valmisteluvaiheessa. Myös päätöksistä ja niiden vaikutuksista pitää tiedottaa. Jos kaupunkilaisille halutaan tarjota aito mahdollisuus osallistumiseen, tulee asioiden valmistelua avata kaupunkilaisille mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, hyvissä ajoin ennen kuin ne käsitellään luottamuselimissä. Parin päivän keskusteluajalla ennen luottamuselimen kokousta ei välttämättä ole todellista merkitystä vaikuttamisen kannalta. Aktiivinen ja tarpeeksi varhaisessa vaiheessa käytävä kansalaiskeskustelu vähentää yleensä myös asioiden etenemistä hidastavia valituksia. Internet voi lisätä merkittävästi asukkaiden osallistumismahdollisuuksia. Internetistä tulee löytyä esimerkiksi perustiedot kaupunkiorganisaatiosta, luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden yhteystiedot sekä luottamuselinten kokousasiakirjat myös liitteet joissa varsinainen asia usein on. Monet kaupungit ovat rakentaneet verkkosivuilleen myös erilaisia vuorovaikutuskanavia, esimerkiksi kysymys ja vastaus -palstoja, keskustelupalstoja, aloitteentekomahdollisuuksia, verkkovaltuustoja ja -paneeleita sekä palveluita, joiden avulla voi seurata vireillä olevia asioita (esimerkiksi Avoin Espoo). 12

13 Avoimuuden lisääminen Porvoolle tärkeä kehityskohde Keskivertosuomalainen on kiinnostunut kotikuntansa asioista, mutta vain viidennes kokee, että kunnat tiedottavat asioista riittävästi. Kolmannes kuntien viestintävastaavista katsoo, että oma kunta täyttää hyvin kuntalain vaatimukset viestinnän avoimuudesta ja asukkaiden mahdollisuudesta vaikuttaa jo asioiden valmisteluvaiheessa. Porvoon kaupungin asukkaat kokevat löytävänsä melko hyvin tietoa itselle tärkeistä kaupungin palveluista ja asioista. Asukkaat eivät kuitenkaan pidä kaupungin viestintää kovin avoimena, suorana, nopeana tai mielenkiintoisena. Miten hyvin seuraavat väittämät kuvaavat Porvoon kaupungin viestintää? (1= täysin eri mieltä, 5 täysin samaa mieltä, N=140) Minun on helppo löytää tietoa minulle tärkeistä kaupungin palveluista 3,78 Minun on helppo löytää tietoa minulle tärkeistä kaupungin asioista 3,68 Kaupungin viestintä on luotettavaa 3,25 Kaupungin viestintä on ajankohtaista 3,24 Voin tarvittaessa antaa palautetta hallinnolle 3,16 Kaupunki tiedottaa oikeista asioista 3,13 Kaupunki viestii selkeästi ja ymmärrettävästi 3,11 Kaupunki viestii tehdyistä päätöksistä nopeasti 3,04 Kaupunki tiedottaa asiosta jotka koskevat minua 2,97 Kaupungin viestintä on avointa ja suoraa 2,85 Kaupungin viestintä on mielenkiintoista 2,84 Lähde: Porvoon kaupungin viestinnän nykytila-analyysi (syksy 2007, Talenthaus). 13

14 Kaupungin internetpalvelussa on nykyisin palautteenantolomake, mutta muita vuorovaikutteisia palveluita siellä ei ole. Internetsivustolla julkaistaan luottamuselinten esityslistoja ja pöytäkirjoja, mutta liitteiden julkaisemisessa toimialojen käytännöt vaihtelevat. Kaupunginhallituksen ja muiden luottamuselinten päätöksistä lähetetään tiedotusvälineille päätöspöytäkirjat. Päätöstiedotteita päätöksistä ei kirjoiteta, joten päätökset näkyvät internetpalvelussa vasta pöytäkirjojen valmistuttua. Viestinnän kehittämistoimenpiteet Kaupunki kehittää asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia lisäämällä ennakkotiedottamista valmisteilla olevista asioista. Kaupungin viestintäryhmän jäsenet osallistuvat kaupungin johtoryhmien kokouksiin ja nostavat oma-aloitteisesti ja aktiivisesti esille tiedotettavia asioita mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Valmisteilla olevia asioita esitellään myös kaupungin uudessa tiedotuslehdessä. Kaupunki kehittää kokoustiedottamista tämän ohjelman liitteenä olevan kokoustiedottamisen ohjeen mukaisesti. Hallituksen ja valtuuston päätöksistä ryhdytään tekemään päätöstiedotteet verkkopalveluun ja tiedotusvälineille sen jälkeen, kun viestintäpäällikkö on saanut läsnäolooikeuden hallituksen kokouksiin. Mahdollisuutta uusien sähköisten osallistumis- ja vaikuttamiskanavien käyttöönottamiseen selvitetään verkkopalvelun uudistamisen yhteydessä. Samalla kehitetään verkkopalvelun sisältöä osallistumisen ja vaikuttamisen näkökulmasta. Kuntavaalien yhteydessä 2008 toteutetaan nuorten äänestysaktiivisuusohjelma. Työtä jatketaan koulujen demokratiakasvatuksella. Kaupunki kehittää palvelustrategiatyön yhteydessä asuinalueiden ja palvelukokonaisuuksien suunnitteluvaiheeseen vakiintuneet asukkaiden kuulemismenettelyt. 14

15 4.1.3 ONNISTUNUT MAINEENHALLINTA Kaupunkimaineella on monta osatekijää Kaupungin maineeseen vaikuttaa monta tekijää. Maineen johtamisen ja kehittämisen kannalta on tärkeää tietää, mistä tekijöistä maine muotoutuu. Vuosina 2003 ja 2007 tehtyjen kunta- ja kaupunkimainetutkimusten mukaan kaupungin maineeseen vaikuttavat kaupungin johtamiskulttuuri, henkilöstöpolitiikka, palvelut, kaupunkimiljöö, kehittämismyönteisyys ja tulevaisuuteen suuntautuminen sekä kestävä kehitys eli osallistavat, eettiset ja ympäristöystävälliset toimintatavat. Myös kaupunkikuvalla eli sillä, miten kaupunki näkyy julkisuudessa, miten sitä arvostetaan ja kuinka hyvin se tunnetaan, on merkitystä maineen muodostumiselle. Suomen Kuntaliitto, Viestintätoimisto Pohjoisranta, professori Pekka Aula ja Helsingin yliopiston tutkijaryhmä selvittivät tutkimuksilla ensimmäistä kertaa, mitä asioita suomalaiset painottavat, kun he ajattelevat, että kunnalla on hyvä maine. Maine ei synny mainonnalla tai mediatiedotteilla Maine on kaupungille tärkeä kilpailutekijä, sillä se synnyttää luottamusta ja vetovoimaa. Hyvä maine ei synny mainonnalla eikä mediatiedotteilla. Hyvä maine syntyy hyvästä toiminnasta. Maine syntyy, kun kaupunki kohtaa keskeisiä sidosryhmiään. Se rakentuu tarinoissa, joita kaupungin työntekijät ja päättäjät, kaupunkilaiset, muut sidosryhmät kertovat Porvoon kaupungista ja sen toiminnasta. Viestinnällä voidaan vaikuttaa kaupungin maineeseen erityisesti niissä tilanteissa, joissa kaupungin maine on huonompi kuin sen todellinen toiminta. Kun kokemukset kaupungin toiminnasta ovat hyviä, mutta mielikuvat ovat siitä huolimatta huonoja. Kun tehdään oikeita asioita oikealla tavalla, mutta siitä ei osata kertoa. 15

16 Lähde: Pekka Aula & Jouni Heinonen: Maine Menestystekijä (2002). Markkinointi ja markkinointiviestintä tukevat osaltaan kaupungin mainetta. Hyvä markkinointiviestintä nostaa esille kaupungin strategiaan perustuvia todellisia vahvuuksia. Hyvä markkinointiviestintä on pitkäjänteistä ja totuudenmukaista. Lupauksille on oltava katetta todellisuudessa. Tavoitekuvan, ydinviestien ja visuaalisen ilmeen määrittely ovat markkinointiviestinnän perustyökaluja. Porvoon mainetta ei ole tutkittu Tunnettuus ja imago on nostettu yhdeksi arviointikriteeriksi Porvoon kaupunkistrategian tuloskortistoon. Porvoon kaupungin maineesta ei ole olemassa tutkimustietoa. Mielikuvaa kaupungista on kuitenkin arvioitu TalentHausin viestintäanalyysissä ja Taloustutkimuksen kuntien VIP-imagotutkimuksessa. TalentHausin viestintäanalyysi kuvaa kaupungin johdon näkemystä. Sen mukaan Porvoon tunnettuus ja ulkoinen kaupunkikuva on hyvä, mutta sisäinen kaupunkikuva on sen sijaan haasteellinen. Taloustutkimuksen Kuntien VIP-imagotutkimus 2006 antaa melko heikon arvosanan Porvoon imagosta. Porvoo saa kouluarvosanan 7,21, kun vertailukaupunkien keskiarvo on 7,44. Porvoo sijoittuu sijalle 25 yhteensä 37 keskikokoisesta kaupungista. VIP-imagotutkimuksesta ei kuitenkaan saa tarvittavaa tietoa Porvoon maineesta: Tutkimuksessa ei kysytä asioita, jotka ovat kuntien ja kaupunkien maineen kannalta merkittäviä (vrt. kunta- ja kaupunkimainetutkimusten tulokset kuntamaineen osatekijöistä). 16

17 Tutkimuksen vastaajajoukko on Porvoon osalta pieni (muutamia kymmeniä henkilöitä) ja yksipuolinen. Vastaajat ovat lähinnä valtionhallinnon ja kuntien johtoa Etelä-Suomen läänistä. Lisäksi mukana on muutamia tiedotusvälineiden ja yritysten johdon edustajia. Vastaajissa ei ole esimerkiksi Porvoon ja lähikuntien asukkaita, luottamushenkilöitä ja yrityksiä. Erilaisissa matkailumainetta selvittävissä tutkimuksissa Porvoo on pärjännyt hyvin. Kaupungin matkailumaine on hyvä. Tavoitekuva, ydinviestit ja visuaalinen ilme määrittelemättä Porvoon markkinoinnissa ja markkinointiviestinnässä on selvitysten mukaan paljon kehittämiskohteita. Kaupunkibrändäys on TalentHausin analyysin mukaan tärkeä kehittämiskohde. Kaupungille ei ole määritelty tavoitekuvaa, ydinviestejä eikä yhtenäistä visuaalista ilmettä. Kaupungilla ei ole markkinointisuunnitelmaa eikä markkinointiin ole osoitettu resursseja. Painetut viestintä- ja esittelyaineistot pitäisi uudistaa. Uudistamista kaipaavat myös rekrytointiviestinnän toimintamalli ja rekrytointiviestintäaineistot. Viestinnän kehittämistoimenpiteet Kaupunki käynnistää maineenhallintatyön teettämällä mainetutkimuksen tai muun vastaavan selvityksen, jossa kysytään kuntien ja kaupunkien maineen kannalta merkittäviä asioita keskeisiltä kohderyhmiltä, esimerkiksi Porvoon ja lähikuntien asukkailta, luottamushenkilöiltä ja yrittäjiltä. Kaupungin matkailumaineen kehittymistä seuraa matkailutoimisto. Porvoon kaupungille määritellään tavoitekuva, ydinviestit ja yhtenäinen tavoitekuvan mukainen visuaalinen ilme. Kaupunki uudistaa yleisesittelyaineistot sekä rekrytointiviestinnän toimintamallin ja rekrytointiviestintäaineistot. 17 Vastuu kaupunkimarkkinoinnin kehittämisestä ja määrärahoista keskitetään kehittämis- ja elinkeinoyksikköön.

18 4.1.4 HALLITTU KRIISIVIESTINTÄ Kriisi lisää paineita viestintää kohtaan Kriisi lisää aina ihmisten tiedontarvetta sekä paineita ja odotuksia viestintää kohtaan. Kriisitilanne edellyttää normaalista poikkeavaa eli tehostettua johtamista ja viestintää. Kriisitilanteessa viestinnän on oltava nopeaa, ennakoivaa ja avointa. Kriisi on odottamaton tapahtuma, joka vaikuttaa kielteisesti kaupungin toimintaan tai toimintaedellytyksiin. Jokainen kriisiviestintätilanne vaikuttaa kaupungin maineeseen. Kriisissä asukkaat tai kaupungin yhteistyötahot voivat menettää luottamuksensa kaupungin toimintaan. Kriisissä maineen voi menettää hetkessä, mutta toisaalta hyvin hoidettu kriisi ja kriisiviestintä ovat myös mahdollisuuksia maineen kannalta. Kriisiviestinnän tavoitteena on ihmisten suojaaminen, vahinkojen minimointi, toiminnan ohjaaminen, informointi ja väärän tiedon leviämisen estäminen. Ohjeistukset ja harjoittelu auttavat onnistumaan Viestintä on erityisen haastavaa kriisitilanteissa. Kriisin kohtaaminen saattaa olla kaupungin työntekijöillekin vaikeaa ja kriisinhallinta vie kaiken huomion. Silti kriisistä on pystyttävä kertomaan tiedotusvälineille ja yleisölle avoimesti ja nopeasti. Toimintatapojen ja vastuusuhteiden on oltava etukäteen selvillä, jotta kriisiviestinnässä onnistutaan. Tämän vuoksi suunnitelmien, ohjeiden ja harjoituksen merkitys korostuu kriisiviestinnässä. Tarvitaan valmiita toimintaohjeita, tiedotepohjia, tarkistuslistoja ja yhteystietoluetteloja. Myös avainhenkilöiden valmennus on tärkeää. Kriisejä on monenlaisia, ja kriisiviestinnän terminologiakin on vielä vakiintumaton. Tärkeää on kuitenkin tehdä ero poikkeusolojen ja muiden kriisien tai häiriötilanteiden välille. Poikkeusolot tulevat voimaan valtioneuvoston päätöksellä, ja silloin tiedottamista johtavat valtioneuvoston kanslia ja lääninhallitukset. Poikkeusolojen lisäksi voi syntyä monenlaisia muita kriisejä tai häiriötilanteita, jotka edellyttävät tehostettua viestintää. Kriisiskenaarioiden ennakoiminen on tärkeää, jotta kriisiviestintää voidaan suunnitella ja harjoitella. Jokaisen toimialan on mietittävä itse omat mahdolliset kriisiskenaarionsa. Porvoolla ei ole kriisiviestinnän ohjeistusta Poikkeusolojen viestintäsuunnitelma kaupungille tehtiin kesällä Tämän ohjelman liitteenä ovat lisäksi kaupungin kriisiviestinnän periaatteet. Varsinaista kriisiviestinnän ohjeistusta kaupungilla ei ole. 18

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 2014 Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 KH 15.12.2014 VIESTINTÄOHJELMA 2015 2017 VIESTINTÄ VÄLITTÄÄ! SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja lähtökohdat... 3 1.1 Kaupunkistrategia 2014 2020... 3 1.2

Lisätiedot

Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013

Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013 Haminan kaupunki Viestintästrategia 2013-2016 Kaupunginhallitus 14.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Haminan kaupungin strateginen näkökulma viestintään kaupunkistrategia 2 1.1 Haminan kaupungin visio 2 1.2 Haminan

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE SISÄLTÖ 1. 2. 2.1 2.2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Viestintäohjeen tavoitteet Strategiset lähtökohdat Kouvolan kaupunkistrategia

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013

Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013 Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013 Kh 07.11.2011 Kv 14.11.2011 Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelman sisällysluettelo 2 (26) 1. Karkkilan kaupunki viestijänä... 3 2. Karkkilan kaupungin

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VIESTINTÄOHJEISTO

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VIESTINTÄOHJEISTO KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VIESTINTÄOHJEISTO Sisällysluettelo 1. KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIO...3 2. VIESTINNÄN PERIAATTEET...4 2.1 Kokkolan kaupungin viestintästrategia...

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Viestintäohje ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE. Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi

ASIKKALAN KUNTA Viestintäohje ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE. Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi ASIKKALAN KUNTA ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi Hyväksytty kunnanhallituksessa 11.6.2007 ASIKKALAN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI Tiedotus- ja matkailusihteeri Heli Kruuna-Rauvola Johtoryhmä 19.10.2004 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI VIESTINTÄOHJEET

VIITASAAREN KAUPUNKI VIESTINTÄOHJEET VIITASAAREN KAUPUNKI VIESTINTÄOHJEET Johtoryhmä 9.2.2009 Johtoryhmä 7.9.2009 Kaupunginhallitus 5.10.2009 272 SISÄLTÖ Viestintäohjeet Johdanto 1. Viestinnän tavoitteet 3 2. Viestinnän periaatteet 3 3. Kohdennetut

Lisätiedot

Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE. Mäntyharjun kunta

Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE. Mäntyharjun kunta Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE Mäntyharjun kunta 2008 SISÄLTÖ 1 MÄNTYHARJUN KUNNAN VIESTINNÄN PERIAATTEET...1 1.1 Kunnan viestintäorganisaatio...2 2 ULKOINEN VIESTINTÄ...2 2.1 Tiedote...4 2.2 Tiedotustilaisuus...4

Lisätiedot

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Oppaan kirjoittamisesta on vastannut Kuntaliiton kokoama työryhmä Tony Hagerlund,

Lisätiedot

VIESTINNÄN HUONEENTAULU

VIESTINNÄN HUONEENTAULU VIESTINTÄOHJE VIESTINNÄN HUONEENTAULU Kaupunkikonsernin viestintä on ajankohtaista, aktiivista, avointa ja vuorovaikutteista. Kaupunkikonsernin viestinnässä kerrotaan asiat mahdollisimman objektiivisesti

Lisätiedot

KH 3.11.2008. Valkeakosken kaupungin viestintä

KH 3.11.2008. Valkeakosken kaupungin viestintä KH 3.11.2008 Valkeakosken kaupungin viestintä Valkeakosken kaupungin viestintä 2 Valkeakosken kaupungin viestintä: 1. Viestinnän tarkoitus ja lähtökohdat miksi viestimme 3 2. Viestinnän perusperiaatteet

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET

ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET KAIKILLA ON VASTUU HYVÄSTÄ VIESTINNÄSTÄ! Hyväksytty kaupunginhallituksessa 1 / 9 2003 SISÄLLYSLUETTELO VIESTINTÄPERIAATTEET...3 VIESTINTÄVASTUUT...3 VIESTINNÄN SUUNNITTELU...4

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

Kainuun maakunnan päivitetty viestintäsuunnitelma 2009-2012 sekä tehdyt toimenpiteet vuosina 2006-2008

Kainuun maakunnan päivitetty viestintäsuunnitelma 2009-2012 sekä tehdyt toimenpiteet vuosina 2006-2008 Kainuun maakunnan päivitetty viestintäsuunnitelma 2009-2012 sekä tehdyt toimenpiteet vuosina 2006-2008 Johtoryhmän hyväksymä 30.1.2009 KAINUUN MAAKUNNAN PÄVITETTY VIESTINTÄSUUNNITELMA 2009 2012 sekä tehdyt

Lisätiedot

MAAKUNNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2006-2008

MAAKUNNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2006-2008 MAAKUNNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2006-2008 SISÄLLYSLUETTELO 1 MAAKUNNAN VIESTINTÄ ON VUOROVAIKUTUSTA 2 2 LAKI TURVAA TIEDON SAAMISEN JA VELVOITTAA 2 TIEDOTTAMAAN 3 MAAKUNNAN VIESTINNÄN YLEISET PERIAATTEET

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

I Kuntaviestinnän toimintaympäristö

I Kuntaviestinnän toimintaympäristö 1 Kh 06.09.2011, liite nro I Sodankylän viestintähanke Helena Lemminkäinen, Kevi Consulting Oy Sodankylän kunnan viestinnän ja markkinoinnin linjaukset 1 Kuntaviestinnän toimintaympäristö 2 2 Viestinnän

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNGIN VIESTINNÄN OHJEET. Kotkan kaupungin konsernihallinto Kotkan kaupunginhallituksen hyväksymä 1.9.2008 SISÄLLYS

KOTKAN KAUPUNGIN VIESTINNÄN OHJEET. Kotkan kaupungin konsernihallinto Kotkan kaupunginhallituksen hyväksymä 1.9.2008 SISÄLLYS KOTKAN KAUPUNGIN VIESTINNÄN OHJEET Kotkan kaupungin konsernihallinto Kotkan kaupunginhallituksen hyväksymä 1.9.2008 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2. VIESTINTÄ KAUPUNKILAISILLE JA MUILLE SIDOSRYHMILLE 3. SISÄINEN

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET

FORSSAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET FORSSAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET Sisältö 1. Viestintäohjeen tavoitteet 2. Strategiset lähtökohdat 2.1 Viestinnän tavoitteet 2.2 Forssan visio 2025 2.3 Forssan viestinnän visio 2.4 Viestinnän strategiset

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

TEKIJÄ Sari Pikkala. TAITTO Nina Palmu-Pietilä. 1. painos ISBN 952-213-153-9 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006

TEKIJÄ Sari Pikkala. TAITTO Nina Palmu-Pietilä. 1. painos ISBN 952-213-153-9 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006 Sari Pikkala Kunta kuntalaisosallistumisen edistäjänä Kuntien demokratiatilinpäätös, Teema II Kuntademokratian toimintatavat Helsinki 2006 ISBN 952-213-153-9 TEKIJÄ Sari Pikkala TAITTO Nina Palmu-Pietilä

Lisätiedot

Viestintästrategia 2008-2012

Viestintästrategia 2008-2012 Viestintästrategia 2008-2012 Kotkan kaupunki Hyväksytty kaupunginhallituksessa 21.4.2008 Viestintä- ja suhdetoiminta ja kaupunginvaltuustossa 12.5.2008 Viestintästrategia vuosille 2008-2012 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kunta viestintäostoksilla

Kunta viestintäostoksilla MERJA OLARI-SINTONEN JARI SEPPÄLÄ, SIRPA PALO, TEIJA JÄRVELÄ, PÄIVI RAINIO Kunta viestintäostoksilla Opas viestintä- ja markkinointipalvelujen hankintaan Kirjoittajat: Merja Olari-Sintonen, FM, Suomen

Lisätiedot

Valtionhallinnon viestintäsuositus

Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010 Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE 1. Johdanto 2. Kunta ja konserni 3. Viestinnän lähtökohdat 3.1 Sastamalan kaupungin strategia 3.2 Viestintää ohjaava lainsäädäntö ja suositukset 3.3 Viestinnän

Lisätiedot

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Työryhmä: Viestintäjohtaja Jari Seppälä, Kuntaliitto

Lisätiedot

Poliisin sisäisen ja ulkoisen viestinnän käsikirja

Poliisin sisäisen ja ulkoisen viestinnän käsikirja Poliisin sisäisen ja ulkoisen viestinnän käsikirja Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Viestinnän vastuut, organisointi ja prosessi... 4 3 Viestintätarpeiden tunnistaminen... 7 4 Viestintätarpeiden määrittäminen

Lisätiedot

NASTOLAN KUNNAN VIESTINTÄSTRATEGIA

NASTOLAN KUNNAN VIESTINTÄSTRATEGIA Johtoryhmä 21.5.2007 Yhteistyöryhmä 24.5.2007 Kunnanhallitus 28.5.2007 Valtuusto 11.6.2007 NASTOLAN KUNNAN VIESTINTÄSTRATEGIA 1. VIESTINNÄN TEHTÄVÄ JA TAVOITTEET 1.1. Viestinnän tehtävä Viestinnän perustehtävä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN VIESTINNÄN PERIAATTEET. Kunnanhallitus hyväksynyt 28.8.2006 197

LEMPÄÄLÄN KUNNAN VIESTINNÄN PERIAATTEET. Kunnanhallitus hyväksynyt 28.8.2006 197 LEMPÄÄLÄN KUNNAN VIESTINNÄN PERIAATTEET Kunnanhallitus hyväksynyt 28.8.2006 197 1 Lempäälän viestinnän yleiset periaatteet Tuemme viestinnän keinoin kuntastrategian tavoitteiden ja pitkän aikavälin vision

Lisätiedot