1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1"

Transkriptio

1 OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA Lukuvuosi

2 Sisällys 1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN OPINTO-OHJAUS KPEDUSSA Opinto-ohjauksen merkitys opiskelijalle Opinto-ohjauksen toteutus Opinto-ohjauksen toimijat Sora-lain vaikutus KPEDUssa OPINTO-OHJAUKSEN AJOITUS Ohjaus ennen opintojen alkua Ohjaus opintojen alussa Ohjaus opintojen aikana Ohjaus opintojen päättövaiheessa Ohjaus opintojen jälkeen YHTEISTYÖ MUIDEN OHJAUSTAHOJEN KANSSA Kodin ja koulun välinen yhteistyö Ohjaus ulkopuolisiin ohjauspalveluihin Kpedu:n opiskelijayhdistys Tutortoiminta KPEDU:N YHTEISTYÖ MUIDEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN KANSSA Valinnaisten opintojen toteuttaminen Ammattilukio Yhdistelmäopinnot Urheiluakatemia OPINTO-OHJAUKSEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄSSÄ Opinto-ohjauksen kehittämisryhmä, Kpedu-opot Opinto-ohjauksen toimivuuden seuranta ja arviointi OPPAAT JA OHJEISTUKSET LÄHTEET LIITTEET

3 JOHDANTO Opinto-ohjaussuunnitelma on päivitetty Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän (myöhemmin Kpedu) opo-työryhmän toimesta. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opinto-ohjaussuunnitelma koskee ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoiden ohjausta. Tämän ohjaussuunnitelman pohjalta tehdään opistokohtaiset ohjaussuunnitelmat. Aikuisten näyttömuotoisen koulutuksen, kuten esimerkiksi ammattitutkinto-opiskelijoiden, ohjauksesta on tehty erilliset opistokohtaiset opinto-ohjaussuunnitelmat. Kpedun opinto-ohjaussuunnitelma on osa alueellisen opinto-ohjauksen suunnittelua ja toteutusta. Alueellinen opintoohjaus edellyttää yhteistyötä eri koulutuksen järjestäjien, koulujen ja opistojen, toimijoiden kesken sekä vertikaalisesti että horisontaalisesti. Lisäksi se edellyttää moniammatillista yhteistyötä opiskelijan opintojen ohjauksessa ja tukemisessa kohti ammattia ja / jatko-opintoja. Ohjauksen järjestämisen tavoitteena on edistää koulutuksellista, etnistä ja sukupuolten välistä tasa-arvoa. Koulutuksen järjestäjä on yhdistämässä opinto-ohjauksen, opiskelijahuollon ja erityisopetuksen suunnitelman sekä ryhmänohjaajan käsikirjaa yhdeksi ohjaussuunnitelmaksi. Sen sisällä kuvataan ohjaukseen osallistuvien tehtäviä ja työnjakoa. Suunnitelma toimii koko kaikkien opistojen ohjaustyön kehittämisen välineenä. Siinä määritellään, miten ja minkälaista tukea opiskelija saa ohjaustoimintaan osallistuvilta. Suunnitelmassa esitetään, miten yhteistyö eri koulutuksen järjestäjien kanssa on järjestetty, jotta opiskelija voi valita tutkinnon osia ja opintoja eri koulutusohjelmista ja tutkinnoista sekä suunnitella useamman kuin yhden tutkinnon suorittamista. Siinä määritellään myös yhteistyö oppilaitoksen ulkopuolisten asiantuntijoiden ja huoltajien kanssa. (Opetussuunnitelman yhteinen osa 2009, 31.) 2

4 1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN Elinikäinen oppiminen on kehittymistä arjen ja työn erilaisissa tilanteissa sekä koulutukseen osallistumista. Elinikäinen oppiminen alkaa jo ennen oppivelvollisuutta ja jatkuu koko eliniän. Perheet, työpaikat ja arjen sosiaaliset ympäristöt ovat tärkeimpiä elinikäisen oppimisen mahdollistajia tai esteitä. Paras motivaatio on oppimisen ilo ja mahdollisuus elämässään hyödyntää uusia taitoja. Yksilölle ja yhteisölle oppiminen luo keinoja selviytyä ympäristön muutoksissa. Elinikäinen oppiminen ehkäisee myös syrjäytymistä. Ajatus on kirjattu EU:n koulutuspolitiikassa muotoon, missä aktiivinen kansalaisuus, työllistyminen ja itsensä kehittäminen täydentävät toisiaan. (Suomen elinikäisen oppimisen neuvosto ) Elinikäisen oppimisen tukemiseksi tarvitaan toimivat, asiakaslähtöiset, moraalisesti ja eettisesti korkeatasoisesti sekä systemaattisesti tuotetut elinikäisen ohjauksen palvelut yksilön opinpolun eri vaiheisiin. EU:n neuvoston mukaan elinikäisten ohjauspalvelujen avulla kaikenikäiset kansalaiset voivat määritellä valmiutensa, taitonsa ja kiinnostuksensa missä tahansa elämänvaiheessa, tehdä koulutukseen ja ammattiin liittyviä päätöksiä sekä hallita yksilöllistä kehityskaartaan oppimisessa, työssä ja muussa sellaisessa toiminnassa, jossa valmiuksia ja taitoja opitaan tai käytetään. Ohjauspalveluja tuotetaan eri toimintaympäristöissä: koulutuksessa ja työvoimatoimistoissa, työpaikoilla, järjestöissä sekä yksityisesti. (EU:n neuvosto 2004/ 2008.) Koulutuksessa toteutettava ohjaus on osa elinaikaisen ohjauksen jatkumoa. Onnistuneiden opinpolkujen ja osallisuuden lisäämiseksi tarvitaan suunnitelma kokonaisvaltaisesta oppimisen ja opiskelun ohjauksesta ja tuesta. Kokonaisvaltaisuudella tarkoitetaan oppimista ja opiskelua, elämä- ja urasuunnittelua sekä psykososiaalisen- ja fyysisen tuen kokonaisuutta. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä (2011) katsoo, että elinikäisen ohjauksen toteutuminen edellyttää seuraavien strategisten tavoitteiden toteutumista: Ohjauspalveluja on tasapuolisesti saatavissa ja ne vastaavat yksilön tarpeita Yksilölliset uranhallintataidot vahvistuvat Ohjaustyötä tekevillä on tehtävien edellyttämä osaaminen Ohjauksen laatujärjestelmiä kehitetään Ohjaus toimii koordinoituna kokonaisuutena Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä tavoitteena on alueellisen ohjauksen kehittäminen yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa yksilön hyvinvoinnin edistämiseksi. Koulutusyhtymässä toimii opinto-ohjaajien työryhmä, joka toimii myös alueellisessa opotyöryhmässä. ELINIKÄISEN OHJAUKSEN LAAJEMPI TULKINTA (Vuorinen, ) 1

5 2 OPINTO-OHJAUS KPEDUSSA Opinto-ohjaus on jaettu resurssiperusteiltaan OPS Y:ssä ryhmänohjaajille. Opinto-ohjausta tulee sisältyä tutkintoon vähintään 0,5ov/lukuvuosi kolmen vuoden opinnoissa 1,5 opintoviikkoa 1. Ryhmänohjaajan opinto-ohjauksen resurssia tulee kohdentaa mm. opetusryhmän perehdyttämiseen, henkilökohtaisen opetussuunnitelman laatimiseen, päivittämiseen ja seurantaan. Opintojen etenemisen seuranta, lukivaikeuksien seulonta ja HOJKS- opiskelijoiden nimeäminen ja heidän tuki- sekä ohjauspalvelujen määrän suunnittelu ja toteutumisesta huolehtiminen yhdessä erityisopettajan kanssa, kuuluvat ryhmänohjaajan keskeisiin ohjausperusteisiin töihin. Tiedottaminen valinnaisuudesta opintojen edetessä ja jatko-opintomahdollisuuksista kertominen ovat myös tärkeitä toimintoja. Opinto-ohjaajan keskeisimpiin tehtäviin kuuluvat tarvittaessa ryhmänohjaajan tukena oleminen HOPSin laadinnassa, valinnaisuudesta valistamisessa, osaamisen tunnistamisessa, yksilöllisten opintojen järjestelyssä ja uraohjauksessa varsinkin opintojen loppupäässä. Toimijoiden tarkistetut toimenkuvat löytyvät kaaviosta kohdasta 2.3 Opinto-ohjauksen toimijat. 2.1 Opinto-ohjauksen merkitys opiskelijalle Vuosina uudistetuissa tutkinnon perusteissa on määrätty opinto-ohjauksesta. Kpedun opetussuunnitelman yhteinen osa tarkentaa tätä määräystä. Ammatillisessa peruskoulutuksessa korostuu opinnoissa ja ohjauksessa opiskelijan elämänhallinnan ja osaamisen kehittyminen. Opintojen tavoitteena on perustutkinnon suorittaminen siten, että valmistunut opiskelija työllistyy tai pystyy jatkamaan opintojaan. Tavoitteena on, että opiskelija: saa riittävästi tietoa koulutuksestaan ennen sen aloitusta ja sen aikana. tietää tutkintoonsa sisältyvät tutkinnon osat ja opinnot ja niiden valinnan mahdollisuudet osaa toimia oppilaitosyhteisössään, osaa kehittää opiskelu- ja vuorovaikutustaitojaan ja itsetuntemustaan sekä arvioida omaa toimintaansa ja tuotoksiaan. osaa suunnitella opintonsa, laatia henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa yhteistyössä opettajan kanssa ja ottaa vastuun opinnoistaan. osaa seurata opintosuoritusten kertymistä ja hakea tukea opintojensa suunnitteluun. osaa tehdä koulutusta ja elämänuraa koskevia valintoja ja ratkaisuja. tunnistaa opiskeluunsa ja elämäntilanteisiinsa mahdollisesti liittyviä ongelmia ja osaa hakea niihin tukea. osaa käyttää yhteiskunnan tarjoamia opiskelijahuollon palveluita sekä muita ohjaus-, neuvonta- ja tietopalveluja. Opinto-ohjauksen järjestämisen tavoitteena on edistää koulutuksellista, etnistä ja sukupuolten välistä tasa-arvoa. Kpedussa ohjausta kehitetään ja toteutetaan kohti tavoitetta, että kaikilla opiskelijoilla olisi yhdenvertainen mahdollisuus saada opintojen ohjausta ja muuta tarvitsemaansa tukea. Myös tasavertaisuutta toteutetaan. Tämä näkyy mahdollisuutena koulutustarjonnan tutustumiseen eri opistoissa. Mahdollisuus tarjotaan kaikille koulutusyhtymän jäsen- ja sopimuskuntien 8-9-luokkalaisille. Tavoitteena on myös lisätä opiskelijoiden hyvinvointia, ehkäistä opintojen keskeyttämistä, edistää työllistymistä ja tukea jatkoopintoihin hakeutumista. Oppilaitoksen tulee erityisesti huolehtia niiden opiskelijoiden ohjauksesta, joilla on opiskeluvaikeuksia, poissaoloja koulutuksesta tai elämässään erityistä apua ja tukea tarvitseva vaihe. Näitä ovat esimerkiksi vaikeudet taloudellisten, sosiaalisten, terveydellisten, fyysisten, psyykkisten ja persoonallisten valmiuksien hallinnassa. Tiivis yhteistyö opiskelijahuollon ja erityisopetuksen toimijoiden ja työvoimahallinnon kanssa tukee em. tavoitetta. 2.2 Opinto-ohjauksen toteutus Ohjaustoiminnalla tuetaan opiskelijaa kokonaisvaltaisesti opintojen eri vaiheissa. Jokaisella opiskelijalla on oikeus saada henkilökohtaista ohjausta. Ohjausta, tukea ja apua voi saada myös työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen suorittamisessa sekä yksilöllisissä valinnoissa. Opiskelijalla on oikeus saada opiskelussa tai elämäntilanteiden muutoksissa tarvitsemiaan tukipalveluita. Henkilökohtaisen ohjauksen tarjoaminen on järjestetty opistokohtaisesti. Koko henkilöstö osallistuu ohjaukseen. Toisen asteen yhteistyön kehittäminen, opiskelijoiden henkilökohtaisten opintopolkujen mahdollistaminen, yhteistyö ammattikorkeakoulun ja yliopiston kanssa Väylä-opintojen kehittämiseksi sekä työelämäyhteistyö, ovat Kpedussa keskeisiä ohjauksen periaatteita. Opinto-ohjauksen toiminnot voidaan jakaa tiedottamiseen, neuvontaan ja ohjaukseen. Ohjausmenetelminä voidaan käyttää suur- ja pienryhmäohjausta, henkilökohtaista ohjausta sekä materiaalin tuottamista opiskelijoiden käyttöön. Opinto-ohjauksen keskeiset tehtävät on jaettu seuraavasti: 1 VN:n päätös 213/1999 2

6 Henkilökohtaisen kasvun ja kehityksen ohjauksen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan elämänhallintataitoja, itsetuntemusta ja itseluottamusta. Henkilökohtaisen kasvun ja kehityksen ohjaus korostuu, koska opiskelijat ovat enimmäkseen nuoria ja opiskelu ajoittuu heidän elämänvaiheeseen, jossa identiteettikehitys ja itsenäistyminen ovat ajankohtaisia. Lisäksi osa opiskelijoista tarvitsee erityistä psykososiaalista tukea elämässään ja opiskelussaan. Oppimisen ja opiskelun ohjauksen tavoitteena on perehdyttää opiskelija uuteen opiskeluympäristöön sekä avustaa häntä opintojen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Oppimisen ja opiskelun ohjaus on tiiviisti yhteydessä opetukseen ja oppimistavoitteisiin pääsemiseen. Opiskelija tarvitsee uudenlaisia opiskelutaitoja, koska ammattiin opiskelu on erilaista kuin opiskelu perusopetuksessa. Ammatillisen suuntautumisen ohjauksen tavoitteena on tukea yksilöllisiä koulutus- ja uravalintapolkuja ja sillä tavoin edistää opintojen jälkeistä työllistymistä tai jatko-opintoihin hakeutumista. Ammatillisen suuntautumisen ohjaus sisältää monenlaisia tehtäviä henkilökohtaisesta uraohjauksesta koulutuksen markkinointiin ja opiskelijavalintaan. Huolimatta tehtävien erilaisesta luonteesta niillä kuitenkin on yhteinen kokonaistavoite: tukea opiskelijaa ammatillisessa suuntautumisessa välittämällä tietoa päätöksenteon pohjaksi, ohjata koulutuksellisille poluille ja auttaa valintojen teossa. Muita opinto-ohjauksen tehtäväalueita ovat: Oppilaitoksen sisäisen ja ulkoisen verkostotyön kehittäminen Oppilaitoksen tiedottaminen ja viestintä sekä Yhteydenpito koteihin, muihin oppilaitoksiin ja työelämään. Ohjauksen tavoitteena on tukea oppilasta ja opiskelijaa koulutukseen, opiskeluun sekä elämään ja tulevaisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Ohjauksen perusperiaatteita on ihmisarvon kunnioittamine, hyvinvoinnin ja tasa-arvon edistäminen. Opinto-ohjaajan keskeinen työväline on hänen oma persoonansa. Omien, ammattikunnan ja yhteiskunnassa yleisesti hyväksyttyjen arvojen tiedostaminen ja niiden mukaan toimiminen on ohjaustyön perusta. Opinto-ohjauksen eettiset periaatteet SOPO ry:n mukaan ovat Itsemääräämisoikeus Ohjaaja kunnioittaa ohjattavan itsemääräämisoikeutta. Ohjaaja tuo esille monipuolisesti vaihtoehtoja ohjattavan oman valinnan tueksi. Luottamuksellisuus Ohjaus on luottamuksellista. Mikäli ohjattavan edun kannalta on välttämätöntä, tietoja voidaan antaa viranomaisille, joilla on oikeus niitä saada. Asiasta on ensin pyrittävä keskustelemaan ohjattavan kanssa. Luottamuksellisuus tulee säilyttää myös uusissa ohjausympäristöissä Totuudellisuus Ohjaaja toimii rehellisesti. Ohjaustiedon tulee olla ajankohtaista, monipuolista ja tiedon kriittiseen arviointiin ohjaavaa. Riippumattomuus Ohjaaja tiedostaa omien, työyhteisönsä ja muun yhteiskunnan odotuksien ja arvojen vaikutukset työhönsä. Ohjausmateriaalin tekijä on tuotava esiin. Ammattitaidon kehittäminen Ohjaaja arvioi ja kehittää työtään. Hän huolehtii ammattitaitonsa ylläpitämisestä ja täydennyskoulutuksestaan. Yhteistyö Ohjaaja toimii yhteistyössä muiden ohjaajien kanssa. Ohjaajana toimiminen edellyttää yhteistyötä myös oman työyhteisön ja muun yhteiskunnan kanssa. Oma hyvinvointi Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen on perusedellytys hyvän ammattitaidon ylläpitämiselle. Suomen opinto-ohjaajat ry, vuosikokous

7 2.3 Opinto-ohjauksen toimijat Opiskelijan ohjaus opinnoissa on koko koulutusyhtymän henkilöstön yhteinen tehtävä. Ryhmänohjaajan käsikirja tarkentaa tehtäviä ja tehtävänkuvia on tarkennettu myös opistoittain työn organisoinnin näkökulmasta. Opinto-ohjausta on työnjaollisesti vastuutettu seuraavasti kuvatusti. Opinto-ohjaaja: on päävastuussa opinto-ohjauksen suunnittelusta ja toteutuksesta oppilaitoksessa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatiminen yhteistyössä opiskelijan ja ryhmänohjaajan kanssa o valinnaisuus, osaamisen tunnustaminen o yksilölliset opiskelujärjestelyt o oppisopimusopiskelijoiden ohjaus ja yhteistyö oppisopimustoimiston kanssa opiskelijahuoltoryhmän toimintaan osallistuminen yhdistelmäopintoja (ammattilukio) suorittavien opiskelijoiden ohjaus opiskelijatutortoiminnan ohjaus ja kehittäminen uraohjaus o koulutusohjelmavalintojen ohjaus o työllistymiseen ja jatko-opintoihin siirtymisen tukeminen o seurannan suunnittelu ja toteuttaminen yhteistyö työ- ja elinkeinotoimiston toimijoiden kanssa yhteydenpito kotiin ja verkostoyhteistyö eri asiantuntijoiden kanssa yhdessä ryhmänohjaajien ja opiskelijahuollon edustajien kanssa perusopetuksen TET -oppilaiden käyntien suunnittelu ja toteuttaminen tiedottamisen ja markkinoinnin vastuu yhdessä Kpedu:n opinto- ja hakutoimiston ja viestintäsuunnittelijan kanssa o koulutusesitteiden, ilmoitusten ja opinto-oppaiden suunnittelu yhdessä viestintäsuunnittelijan kanssa Opinto- ja hakutoimisto tiedottamisen ja markkinoinnin suunnittelu yhteistyössä opistojen opojen ja muiden tiedottamisen vastuuhenkilöiden kanssa yhteishaun organisointi yhdessä opintosihteerien ja opojen kanssa Kpedu:n koordinoiva opinto-ohjaaja Kpedu- opot kehittämisryhmän toiminnan organisointi ohjauksen yhteisten käytänteitten kehittäminen ja levittäminen eri opistoihin K-P:n opoverkoston toiminnan organisointi alueellisen ohjaussuunnitelman päivittäminen yhteistyö hakutoimiston kanssa Erityisopetuksen vastuuhenkilö (ERVA) ohjaus opiskelu- ja oppimisvaikeuksissa HOJKS opiskelijoiden tuki- sekä ohjauspalvelujen suunnittelu ja toteuttamisesta huolehtiminen yhdessä ryhmänohjaajan kanssa Kansainvälisyys -yhdyshenkilöt ulkomaille opiskelemaan aikovien vaihtojaksojen suunnittelu, opiskelijahaku ja -valinta muista maista oppilaitokseen saapuvien opiskelijoiden ohjaus Ryhmänohjaajat / tutkintovastaavat oppimisen ja opiskelun ohjaaminen yhdistelmäopintoja suorittavien opiskelijoiden ohjaus yksilöllisen opiskelutyylin, -strategian etsiminen ja kehittäminen lukivaikeuksien seulonta yhdessä erityisopettajan/ ervan kanssa opintojen etenemisen ja läsnäolojen seuranta valinnaisuuksista tiedottaminen opintosuoritusten yhteenvetojen kerääminen tiimien käsiteltäväksi itsearviointitaitojen kehittäminen uusien opiskelijoiden perehdyttämien ja ryhmäytymisen edistäminen henkilökohtaisen kasvun ja kehityksen ohjaaminen yhteistoiminta kotien kanssa, yhteydenpito huoltajiin HOJKS opiskelijoiden nimeäminen ja heidän tuki- sekä ohjauspalvelujen suunnittelu ja toteuttamisesta huolehtiminen yhdessä erityisopettajan/erva:n kanssa Opettajat ohjaa ja motivoi opiskelijaa tutkinnon suorittamisessa ja opintojen suunnittelussa ammatillisen vastuun kasvamisen tukeminen opiskelutaitojen edistäminen itsearvioinnin vahvistaminen 4

8 Opiskelijahuoltoryhmä turvallisen, terveellisen ja viihtyisän opiskeluympäristön varmistaminen oppilaitoksen sisäisen ja ulkopuolisen asiantuntijayhteistyön hyödyntäminen ongelmatilanteissa Opiskelijatutorit uusien opiskelijoiden perehdyttäminen ja ryhmäyttäminen opintojen alkuvaiheessa uusien opiskelijoiden rekrytointiin osallistuminen Opintosihteerit opintososiaalisista eduista huolehtiminen ja tiedottaminen koulutusesitteiden, ilmoitusten ja opinto-oppaiden suunnittelu yhdessä opinto-ohjaajan ja Opinto-ja hakutoimiston kanssa opiskelijarekisterin ylläpito virallisten opintosuoritusotteiden ja tutkintotodistusten antaminen Kuraattori ohjaa opiskelijoita henkilökohtaisesti opiskeluun liittyvissä vaikeuksissa, kasvuun ja kehittymiseen liittyvissä sekä sosiaalisissa ongelmissa osallistuu opiskelijahuoltoryhmän työskentelyyn toimii yhteistyössä opiskelijoita lähettävien tahojen kanssa ilmoittaa etsivälle nuorisotyölle keskeyttäneet ja eronneet opiskelijat Koko henkilöstö hyvissä käytöstavoissa kehittyminen vastuullisuus yhteisistä asioista ja tasapainoiseen aikuisuuteen kasvaminen yhteisöllisyyden edistäminen Koulutuspäällikkö/opintoalavastaava vastaa ohjauksen toteuttamisesta Rehtori vastaa tavoitteiden saavuttamisesta, ohjauksen resursoinnista 2.4 SORA-lain vaikutus KPEDUssa Hyväksytyt opiskeluun soveltumattomuuden ratkaisut eli ns. SORA-lainsäädäntö astui voimaan Muutoksia tehtiin lakiin ammatillisesta koulutuksesta, lakiin ammatillisesta aikuiskoulutuksesta, ammattikorkeakoulu- ja yliopistolakeihin sekä rikosrekisterilakiin. Uusi lainsäädäntö koskee mm. opiskelijaksi ottamisen esteitä, opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista sekä päihdetestausta ja kurinpitoa. Lakimuutoksilla pyritään lisäämään koulutuksen järjestäjien mahdollisuutta puuttua tilanteisiin, jotka liittyvät opiskelijoita koskeviin soveltumattomuus- ja turvallisuuskysymyksiin. Säädöksillä pyritään varmistamaan potilas- ja asiakasturvallisuutta, liikenteen turvallisuutta, alaikäisten turvallisuutta, opiskelu- ja työyhteisön turvallisuutta sekä yksittäisen opiskelijan oikeusturvaa. Keskeisenä muutoksena lainsäädännössä on päätöksenteon siirtyminen rehtorilta erilliselle toimielimelle, jonka koulutuksen järjestäjä nimittää. KPEDUn toimielimessä ovat koulutuksen järjestäjän, opiskelijahuollon, opettajien, työelämän ja opiskelijoiden edustus. Nimitetyn toimielimen toimikausi on Toimielin tekee alkaen päätökset opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta ja opiskelijan erottamisesta asuntolasta. Opiston rehtorilla on oikeus antaa kirjallinen varoitus opiskelijalle. Kurinpidollisena toimenpiteenä voidaan käyttää myös opiskelijalle annettavaa, enimmillään kolmen päivän pituista, poistumismääräystä. Toimielin päättää myös opiskeluoikeuden pidättämisestä, peruuttamisesta sekä palauttamisesta. Opiskeluoikeuden peruuttaminen on mahdollista vain tietyillä aloilla, jotka on määritelty erillisellä valtioneuvoston asetuksella. KPEDU:ssa opiskeluoikeuden peruuttaminen on mahdollista ammatillisessa koulutuksessa nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinnossa, logistiikan perustutkinnon kuljetuspalvelujen koulutusohjelmassa, rakennusalan perustutkinnon maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelmassa, metsäalan perustutkinnon metsäkoneenkuljetuksen koulutusohjelmassa, luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon ympäristöalan koulutusohjelmassa ja sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa. Kurinpitoon ja opiskeluoikeuteen liittyvien asioiden käsittelyä varten on laadittu menettelytapaohjeet, jotka yhtymähallitus hyväksyi Ohjeet löytyvät koulutusyhtymän intrasta (Ohjeet ja lomakkeet Opiskelija-asiat). Sivustolle kootaan myös muu asiaan liittyvä aineisto. 5

9 3 OPINTO-OHJAUKSEN AJOITUS Kpedussa opinto-ohjauksen ajoittuminen suunnitellaan ja toteutetaan yhteisen mallin mukaisesti. Opistoittain suunnitelmaa tarkennetaan ja tarvittaessa laajennetaan. Keski-Pohjanmaan opo-verkoston yhteistyösuunnitelma (liite 2) toimii ajallisena runkona opinto-ohjauksen toteutukselle. Lukuvuositasolla päivitettävä suunnitelma on liitteenä. Kpedun ammatillisessa peruskoulutuksessa opinto-ohjaus ajoittuu opiskelijan näkökulmasta viiteen vaiheeseen: ennen opintoja, opintojen alkaessa, opintojen aikana, opintojen päättyessä ja jälkeen. Kpedun opinto-ohjauksen yhteistyösuunnitelma 3.1 Ohjaus ennen opintojen alkua Ennen opintoja huolehditaan avoimesta tiedottamisesta, yhteishaun toteuttamisesta ja maahanmuuttajien osalta kielikokeesta. Potentiaalinen opiskelija voidaan tarvittaessa ohjata hakeutumaan opintoihin joustavalla valinnalla. Opiskelumahdollisuutena voi olla myös valmistavat ja valmentavat koulutukset. Opiskelijavalinnasta tiedotetaan ja opiskelijan tulee vahvistaa opiskelupaikan vastaanottaminen. Nivelvaihesiirtymään liittyvät Saattaen vaihto palaverit pidetään keväisin Tiedottaminen Ohjauksen tavoitteena on ennen opintojen alkua antaa hakijalle monipuolisesti ja realistisesti tietoa mm. toisen asteen koulutuksesta, hakuedellytyksistä, opiskelijavalinnasta sekä opintotarjonnasta Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä. Lisäksi tarjotaan tietoa koulutusmahdollisuuksista, koulutuksen tavoitteista sekä opintojen yhdistämisen mahdollisuuksista (yhdistelmäopinnot). Tiedottamista suunnitellaan ja kehitetään yhdessä Kpedu:n hakutoimiston, viestintätiimin sekä opinto-ohjaajien kesken. Kpedu:n tiedotus- ja markkinointikanavia ovat: Yhteishaku-sivusto, opistojen www-sivut Kpedu:n ja opistojen omat sähköiset esitykset koulutustarjontaesitteet: Kpedu:n yhteiset ja opistojen omat esitteet sekä koulutusohjelmakohtaiset videot lehti-ilmoitukset: Kpedu:n yhteiset, yo-pohjaiset, opistojen omat lehtiartikkelit opistojen ja opiskelijoiden ajankohtaisista asioista sähköposti henkilökohtaiset puhelinkeskustelut 6

10 tutustumiskäynnit oppilaitoksissa K-P:n opot verkoston jatko-opintoinfo syyskuussa TET- jaksot koulutuskokeilujaksot opinto-ohjaajien, opettajien, rehtoreiden, tutoreiden ja opiskelijoiden vierailut vanhempainilloissa Yhteishaku Kpedu:n Opinto- ja hakutoimisto vastaa yhteishakuun liittyvästä ohjauksesta ja käytännön järjestelyistä: valtakunnallisesta toisen asteen oppilaitosten yhteishausta ja täydennyshausta. Lisähausta vapaiksi jääneille opiskelijapaikoille täydennyshaun päättymisen jälkeen vastaavat opistot. Vapaamuotoiset hakemukset kirjataan opistoissa Opetushallituksen (OPH) ylläpitämään Kouluta-järjestelmään Joustava valinta Nuorilla on mahdollisuus hakea opiskelupaikkaa joustavan valinnan kautta, mikäli hänellä on erityinen syy, mikä on osoitettu yhteishaussa erillisellä dokumentilla. Syyn tulee olla ns. painava, eli se halutaan otettavan huomioon lopullista opiskelijavalintaa tehtäessä. Syitä joustavassa valinnassa hakemiseen voivat esim. olla koulutodistuksen vertailuvaikeudet: yleensä ulkomailla suoritettu aikaisempi koulutus tai ilman perusopetuksen päättötodistusta olevat hakijaan liittyvät erityiset syyt, terveydelliset syyt: syyt, joiden perusteella hakija ei voi ehkä tulla valituksi muihin koulutuksiin; haettava koulutus on ainoa, johon valintaa terveydentila ei estä oppimisvaikeudet: vaikeus tietyssä oppiaineessa on vaikuttanut negatiivisesti opintomenestykseen perusopetuksessa, ei este opinnoille ammatillisen peruskoulutuksen puuttuminen; hakija ei ole päässyt aikaisempina vuosina hakemiinsa koulutuksiin tai alueella ei ole tarjolla esim. alan aikuiskoulutusta, joten hakija hakee nuorisoasteen perustutkintokoulutukseen harrastustoimintaan liittyvät syyt: erityinen alaan liittyvä harrastuneisuus urheilijan ammatillisen koulutuksen järjestäminen: hakijan urheiluharrastus vaatii sitoutumista opintojen ohella, ja sillä on ollut vaikutus opintomenestykseen perusopetuksessa. Valmennus tapahtuu Keski-Pohjanmaalla. sosiaaliset syyt: hakija on vaarassa syrjäytyä; hakijalla on ollut elämäntilanteeseen liittyviä vaikeuksia, jotka ovat vaikuttaneet opintomenestykseen perusopetuksessa työllistymisen turvaamiseen liittyvät syyt: esim. vanhempien yrityksen jatkaminen Hakijan koulutustarve ja mahdollisuudet selvitä opinnoista otetaan huomioon, kun valintapistejärjestelmästä poiketaan 2 opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa. Hakija voidaan valita joustavassa haussa, kun jokin em. erityinen syy täyttyy. Kuhunkin koulutukseen voidaan valita joustavalla valinnalla maksimissaan 30,00 % / aloituspaikka. Joustavan valinnan hakemukset lähetetään suoraan opistoihin. Opinto-ohjaajat käyvät läpi hakemukset koulutuspäälliköiden ja muun opiskelijahuollon kanssa ja tekevät valintaehdotukset rehtorille, joka tekee valinnoista päätöksen. Opistoista toimitetaan Opinto- ja hakutoimistoon joustavalla valinnalla valittujen opiskelijoiden yhteenveto syötettäviksi Kouluta-järjestelmään ennen yhteishaun alkua Erillishaku Kpedussa Erillishaut toimitetaan suoraan opistoihin. Hakulomakkeet ja hakuajat löytyvät Koulutusyhtymän/opistojen www-sivuilta. Kpedussa erillishakuna voi hakeutua Ammattistarttiin, Aikalisään tai maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmentaviin opintoihin. Pääsy- ja soveltuvuuskokeet järjestetään opistoissa, OPH:n vahvistaman valtakunnallisen aikataulun puitteissa (opiston www-sivuilla). Kokeiden ajankohdassa tulee huomioida se, etteivät ne osu samoihin ajankohtiin. Ammattistartti- ja Aikalisä- koulutuksiin haku tapahtuu erillishakuna suoraan opistoon varsinaisen yhteishaun jälkeen. Kaikki koulutukseen hakeneet haastatellaan elokuun alussa. Maahanmuuttajien koulutukseen haetaan täyttämällä hakulomake ja palauttamalla se Kpedu:n Opinto- ja hakutoimistoon. Hakemusten perusteella oppilaitos kutsuu hakijan haastatteluun ja kielitaitotestiin. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus, Ammattistartti Ammattistartti on ensisijaisesti suunnattu perusopetuksen päättäville nuorille, joilla ei ole vielä selkiytynyttä käsitystä ammatinvalinnastaan tai joilla ei ole riittäviä valmiuksia ammatilliseen koulutukseen hakeutumiseen tai opinnoista suoriutumiseen ja jotka ovat tämän 2 Asetus n:o 167/

11 vuoksi vaarassa kokonaan jäädä koulutuksen ulkopuolelle. Koulutus on kohdistettu myös toisen asteen opintonsa keskeyttäneille nuorille. Ammattistartti tarjoaa nuorille: lisäaikaa koulutusalavalintojen ja urasuunnitelmien tekemiseen lisäohjausta ja mahdollisuuden korottaa perusopetuksen päättötodistuksen numeroita tullakseen hyväksytyksi ammatilliseen koulutukseen ilman koulutuspaikkaa jääneille mahdollisuuden säilyttää kolme hakuvuosipistettä seuraavassa yhteishaussa Lukuvuoden aikana ryhmään hakeutuvat ammatillisen tai lukiokoulutuksen keskeyttäneet. Nämä opiskelijat tulevat ammattistarttiopiskelijoiksi opinto-ohjaajien ja kuraattoreiden ohjaamina. Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus, Koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajille, joiden suomen kielen taso ei vielä riitä ammatillisista opinnoista selviytymiseen. Koulutus alkaa elokuussa ja sen kesto on yksi lukuvuosi (40 ov). Valmistavassa koulutuksessa tutustutaan eri oppilaitoksiin ja ammatteihin. Koulutuskokeilut ja työssäoppimiseen valmentautuminen kuuluvat myös ryhmän ohjelmaan. Koulutuksen aikana opiskelija saa henkilökohtaista ohjausta tulevaisuutensa suunnittelussa ja perustutkinto-opintopaikan tavoittelussa. Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, Aikalisä Koulutuksen tehtävänä on antaa vammaisuuden, sairauden, kehityksessä viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun syyn vuoksi erityistukea tarvitseville nuorille valmiuksia ammatilliseen koulutukseen, työhön sijoittumiseen ja oman elämän hallintaan. Tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisimman hyvät valmiudet itsenäiseen elämään, koulutukseen tai työhön. Koulutuksen tavoitteena on lisäksi tukea opiskelijoiden kehitystä tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille perustutkinto-opintojen, harrastusten sekä persoonallisuuden kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Opiskelun laajuus on ov riippuen opiskelijan valmiuksista. Aikalisäopintojen aikana opiskelija voi suorittaa ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia (atto-opinnot). Esim. terveystietoa 2 ov., yhteiskuntatietoa 1 ov. ja tietotekniikkaa 1 ov. Kansanopisto järjestää monipuolisesti opintoja, jotka edistävät harrastuneisuutta ja parantavat opiskeluvalmiuksia, kts. tarkemmin Edellä mainittujen koulutusten toteutuksesta voi tiedustella KPEDU:n Opinto- ja hakutoimistosta, opistoista ja niiden nettisivuilta Erillishaku alueellisesti Erillishaussa haetaan suoraan asianomaiseen opistoon, kansanopistolinjoille ja 10-luokille. Tarkemmat tiedot löytyvät Kokkolan kaupungin sivuilta Maahanmuuttajien kielikoe Perustutkintoon vaaditaan suomen kielen osaamisen taso eurooppalaisen kielitaitoasteikon mukainen B1.1. / B1.2. (YKI3). Suomen kielen testiin kutsutaan soveltuvuuskoepäivinä. Maksuton kielikoe järjestetään opistoittain viikolla 20. Kielikoe sisältää kirjallisen ja suullisen osuuden. Valinta on ehdollinen, kunnes kielikoe on hyväksytysti suoritettu. Mielellään yhteishaussa hakijoilla olisi jo kielikoe suoritettuna eli dokumentti valmiina. Erillishaussa Kouluta- järjestelmään voidaan määritellä kielitaitotesti pääsyedellytykseksi. Tällöin hakijan, jonka äidinkieli on muu kuin suomi, on osallistuttava kielikokeeseen. Kielikokeeseen ei tarvitse osallistua, jos opiskelija on kaksikielinen (ruotsi-suomi) ja perusopetuksen päättötodistuksessa suomi toisena kotimaisena kielenä arvosana on Opiskelijavalinnasta tiedottaminen Opiskelijavalintojen jälkeen hyväksymisestä tiedotetaan henkilökohtaisella kirjeellä. Luvan antaneiden nimet julkaistaan myös Kpedu:n nettisivuilla. Kpedu:n Opinto- ja hakutoimisto vastaa tiedottamisesta. Kirje sisältää vähintään seuraavat tiedot: päätös opiskelijavalinnasta opiskelupaikan vastaanottolomake 8

12 tiedot koulutuskohtaisesta opiskelusta ja kustannuksista tietoa opintososiaalisista eduista, opinto- ja koulumatkatuesta taustatietolomake (siirtymätiedot toiselle asteelle) mahdollinen ammattialakohtainen aineisto (salmonellatodistus yms.) savuton ja päihteetön oppilaitos -lomake Opinto- ja hakutoimisto vastaa valintakirjeiden sisällön kokoamisesta ja lähettämisestä. Koulutuspäälliköt vastaavat ammattialakohtaisten kirjeiden sisällöstä Opiskelupaikan vastaanottaminen Opiskelija palauttaa täytetyn opiskelupaikan vastaanottamislomakkeen sekä muut valintakirjeessä olleet lomakkeet Opinto- ja hakutoimistoon. Hakutoimisto toimittaa muut lomakkeet opistoihin asianomaisille henkilöille ja siirtää uusien opiskelijoiden tiedot Primuksen hakijarekisteriin Saattaen vaihto -palaverit ja salassapito Nivelvaiheen saattaen vaihto-palaverit perusasteen opiskelijahuoltohenkilöstön kanssa pidetään keväisin erillisen aikataulun mukaan. Opiskelijahuollon koordinaattori laatii aikataulun. Yläkoulujen oppilashuoltohenkilöstö täyttää etukäteen tiedonsiirtolomakkeen ja varmistaa tiedonsiirtoluvan oppilaan huoltajalta tiedonsiirtolomakkeella. Tiedonsiirtolomake täytetään vain opiskelijoista, jotka tarvitsevat erityistä tukea opiskelussaan eli tiedot jotka ovat välttämättömiä opiskelun järjestämisen kannalta. Siirrettävää tietoa ovat mm. oppilaan opinnoissaan tarvitsema tuki, fyysiseen selviytymiseen tarvittava tuki, oppimisympäristöön liittyvät seikat. Yläkouluista saatuja niveltietoja ja joustavan haun tietoja hyödynnetään ryhmien muodostamisessa sekä opiskelijalle annettavan tuen ennakoinnissa ja suunnittelussa. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opistoihin valituiksi tulleiden opiskelijoiden mahdolliset HOJKS- lomakkeet toimitetaan opiskelijahuollon koordinaattorin välityksellä opistoihin ennen koulun alkua. Ennen opiskelun alkamista opiskelijahuoltohenkilöstö huolehtii siitä, että opiskelijoiden kanssa työskentelevä henkilöstö saa opiskeluun liit-tyvät ja opiskelua tukevat tarvittavat tiedot. Ryhmänohjaaja huolehtii siitä, että yhteisten- ja ammatillisten aineiden opettajat ovat tietoisia erityisopiskelijan tilanteesta. Opiskelijoiden nivelvaiheessa siirrettävät tiedot ovat luottamuksellisia 3. Vain opetuksen kannalta välttämättömät tiedot opetuksen asianmukaisen järjestämisen takia saadaan siirtää opettajien, terveydenhoitajien ja opiskelijahuoltohenkilöstön kesken. He eivät kuitenkaan saa sivullisille luvattomasti ilmaista, mitä he ovat saaneet tietää opiskelijoiden ja henkilöstön sekä heidän perheenjäsentensä henkilökohtaisista oloista ja taloudellisesta asemasta hoitaessaan koulutukseen liittyviä tehtäviä. Ehdottomasti salassa pidettäviä tietoja ovat opiskelijahuoltoa koskevat tiedot, opiskelijan opetuksesta vapauttamista koskevat tiedot, henkilökohtaisia ominaisuuksia koskevat sanalliset arviot, tiedot terveydentilasta, vammaisuudesta, sosiaalihuollosta ja yksityiselämää koskevat tiedot Ohjaus opintojen alussa Opintojen alkuvaiheessa annettavan ohjauksen tavoitteena on perehdyttää uudet opiskelijat ammatillisiin opintoihin ja opiskeluun, vahvistaa tai selkeyttää ammatillista suuntautumista, tukea opiskelijaa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimisessa ja ehkäistä alkuvaiheen keskeyttämistä. Opintojen alussa opiskelijalle kerrotaan opintojen rakentumisesta, henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmasta, luku- / työjärjestyksistä ja opiskelija-arvioinnista Uusien opiskelijoiden vastaanottaminen Ryhmänohjaajat vastaavat uusien opiskelijoiden vastaanottamisesta, tilojen esittelystä ja Opiskelijan oppaan läpikäymisestä. Ryhmänohjaajien vastuulla on myös uuden opiskelijajoukon ryhmäyttäminen. Tutorit ovat ryhmänohjaajan tukena aloittavien opiskelijoiden perehdyttämisessä ja ryhmäyttämisessä. Ensimmäisten viikkojen aikana opiskelijahuoltohenkilöstö kiertää aloittavat luokat. He käyvät läpi yleisiä opiskeluun liittyviä asioita ja esittelevät toimenkuvansa. 3 Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/ Julkisuuslaki 621/

13 3.2.2 Opiskelijan oppaat Tarkemmat tiedot kaikista oppaista löytyvät materiaaliliitteestä. Kpedu:n opistojen opiskelijoille jaetaan lukuvuoden alussa mahdollisesti opistokohtainen opiskeluopas ja Kpedu:n yhteinen Opiskelijan ja huoltajan opas, jossa on tietoa opiskelusta oppilaitoksen järjestyssäännöt ohjeita poissaoloista tietoa opiskelijapalveluista ja yhteistiedot tietoja jakson vaihtumisesta ja loma-ajat opintojen rakenne Opiskelijan oppaan päivittämisestä vastaa opiskelijahuollon tiimi Opiskeluvalmiuksien kartoittaminen Tulohaastattelu Ensimmäisten kouluviikkojen aikana opiskelijat täyttävät alkuhaastattelulomakkeen (HOPS 1) Wilmaan, joka on opiskelijan ja ryhmänohjaajan keskustelun pohjana. Opiskelijalla on mahdollisuus kertoa opettajalleen aiempiin opintoihinsa liittyvistä vaikeuksista ja kertoa elämäntilanteestaan, jolla voi olla vaikutusta opintojen kulkuun. Niilo Mäki Instituutin oppimisvalmiusseula Kaikki Kpedu:n opiskelijat täyttävät NMI -oppimisvalmiusseulan. Testin organisoinnista ja ohjeistuksesta vastaa erityisopettaja / ERVA yhdessä ryhmänohjaajien ja äidinkielen opettajien kanssa. Testin tuloksista kootaan ryhmäkohtainen yhteenvetolomake erityisopettajan/erva:n käyttöön. Testitulokset merkitään Primukseen/Wilmaan. Kts. Erityisopetuksen toteuttamissuunnitelma. Matematiikan lähtötasokartoitus Joillakin aloilla aloittaville opiskelijoille tehdään ensimmäisten viikkojen aikana matematiikan perusvalmiustesti. Testin tulokset ovat opettajien käytössä. Matematiikan testin toteuttamisesta vastaavat matematiikan opettajat yhdessä erityisopettajan/erva:n kanssa. Kts. Erityisopetuksen toteuttamissuunnitelma Erityistä tukea tarvitsevien ohjaus Opinto-ohjauksessa kiinnitetään erityistä huomioita niiden opiskelijoiden ohjaukseen joilla on opiskelu- tai oppimisvaikeuksia, poissaoloja tai elämänhallintaan liittyviä vaikeuksia. Opiskelijahuollon toimijat, ryhmänohjaaja ja huoltajat toteuttavat HOJKS:iin suunniteltuja tukitoimia opiskelijan opintojen edistymiseksi. Erityistä tukea tarvitsevalle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 5 yhteistyössä opiskelijan, huoltajan ja ryhmänohjaajan/ opettajan kanssa tai osastojen erityisopetuksesta vastaavien(erva) opettajien kanssa, opiskelijan ollessa alaikäinen. HOJKSin toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti. HOJKS: n laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista vastaavat erityisopettaja yhteistyössä erityistuesta vastaavien opettajien kanssa. Tarkemmat tiedot HOJKSin laatimisesta on Erityisopetuksen toteuttamissuunnitelmassa. Lisäopetusta järjestetään tarvittaessa sitä pyytäville. Lisäopetusta on toiminta, jota opiskelija saa sopimuksesta pysyäkseen ryhmän mukana tai edistyäkseen henkilökohtaisissa opinnoissa Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) Perustutkinnon perusteet ohjaavat suunnitelman laadintaa. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma tukee opiskelijan urasuunnittelua ja kehittää hänen valmiuksiaan itsearvioinnissa perustuu opiskelijan oman opiskelun suunnitteluun, yksilöllisiin valintoihin, opinnoissa etenemiseen ja oppimisen arviointiin laaditaan yhdessä opiskelijan, opettajan tai opettajien sekä tarvittaessa opinto-ohjaajan kanssa neuvotellen sisältää opiskelijan osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen sisältävät opiskelijan yksilölliset valinnat sisältävät oppimisen tavoitteet, suoritustavat ja ajoituksen sekä osaamisen arvioinnin 5 Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/98, 20 10

14 sisältävät työssäoppimisen paikat ja ajat sekä ammattiosaamisen näytöt ohjaa ja tukee itseohjautuvuutta ja ammatillista kasvua päivitetään sovitusti ja opintojen edistymistä seurataan Suunnitelmaan voidaan kirjata myös erilaiset oppimistyylit ja oppimista vaikeuttavat seikat ja arvioida suunnitelman toteuttamisen mahdolliset esteet. Kpedussa on opistoittain erilaisia toimintamalleja ja dokumentointitapoja. Lukuvuoden aikana kehitetään moniammatillisessa yhteistyöryhmässä sähköistä dokumentointia ja tehdään ohjeistus HOPSaukseen. Opintojen alussa opiskelijalla on mahdollisuus miettiä omaa opiskelusuunnitelmaansa ryhmänohjaajan tai opinto-ohjaajan kanssa. Alkuhaastattelun yhteydessä täytetään HOPS 1 -lomake Wilmaan. Opinto-ohjaajan tai ryhmänohjaajan keskustelun yhteydessä opiskelijaa ohjataan laatimaan Wilmaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Lisäksi täytetään HOPS 2 -lomake, perustutkintokohtaisen opetussuunnitelman toteuttamissuunnitelma ja opiskelijan henkilökohtaiset valinnat. HOPS pohjautuu opiskelijan yksilöllisiin tarpeisiin ja valintoihin sekä yksilölliseen opinnoissa etenemiseen. Opiskelijan aikaisemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan ja otetaan huomioon henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa laadittaessa. Ryhmänohjaaja seuraa säännöllisesti koulutuksen aikana henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman toteutumista. Opintojen edetessä suunnitelmaa tarkennetaan. Henkilökohtaisia opiskelusuunnitelmia laadittaessa otetaan erityisesti huomioon opiskelijat, jotka tarvitsevat erityistä tukea edetäkseen ammatillisissa opinnoissa. Henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan voidaan kirjata myös mahdollinen opiskeluajan lyhentäminen tai pidentäminen muutamasta opintojaksosta vuoteen. Jos opiskelija hakee Kelan opintotukea laissa säädetyn opiskeluajan jälkeen, tulee hänen toimittaa opintooikeuden jatkamisen perusteena olevat suunnitelmat Kelaan Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tarkoitetaan sitä, että opiskelijalle hyväksytään hänen hakemiaan muualla tehtyjä opintoja tai muulla tavoin hankittua osaamista perustutkinnon tutkinnon osiin. Tällaisia opiskelijoita voivat olla esimerkiksi toisen asteen perustutkinnon tehneet ja/tai työelämäkokemusta omaavat opiskelijat. Opiskelijan on esitettävä dokumentit suorituksistaan tai osaamisestaan Kuten kuviossa on esitetty tunnistettavaa ja tunnustettavaa osaamista voivat olla ammatilliset opinnot muista perustutkinnoista, lukioopinnot, perustutkintoa tukevat erilaiset kurssit, työkokemus, ulkomailla suoritetut opinnot, opinnot avoimessa korkeakoulussa, 11

15 kansanopistossa, kansalais- ja työväenopistoissa tms., ohjattu harrastustoiminta ja ohjattu vapaaehtoistyö sekä kaikki muu tähän verrattava. Osaamisen tunnustamisella voidaan korvata ammattitaitoa täydentäviä opintoja/tutkinnon osia (kansallisella tasolla määritetty) kaikille pakollisia ammatillisia opintokokonaisuuksia soveltuvin osin * valinnaisia ammatillisia opintokokonaisuuksia 10 ov * vapaasti valittavia opintoja 10 ov * Tarvittaessa osaaminen todennetaan ammattiosaamisen näytöllä. Opiskelija hakee osaamisen tunnustamista lomakkeella ennen opintojen alkua. Siihen liittyvät lomakkeet löytyvät Wilmasta. Osaamisen tunnustaminen on osa opiskelijan arviointia. Osaamisen tunnustamisen toimintaohje: opiskelija hakee osaamisen tunnustamista lomakkeella opinto-ohjaajalta, koulutuspäälliköltä tai ammatillisten opintojen osalta ko. opettajalta opettaja hyväksyy tunnustamisen opintosihteeri/ opo /opettaja tallentaa tiedot opiskelijahallinto-ohjelmaan opiskelijalla on mahdollisuus vaatia oikaisua osaamisen tunnustamiseen Huom. tunnistettava ja arvioimaton osaaminen on sovittava yhteisessä arviointikeskustelussa ja kirjattava, mitä opintoja opiskelijan on vielä tehtävä ja miten osaaminen arvioidaan. Osaamisen tunnistamiset ja tunnustamiset selvitetään tapauskohtaisesti tutkinnon perusteisiin pohjaten ja tarvittaessa kollegiaalisessa yhteistyössä Opintojen suorittamisesta vapauttaminen Opiskelijalla on oikeus anoa vapautusta hakemuksella opintokokonaisuuksien/tutkinnon osien tai niiden osien opiskelusta (esim. kielet). Vapautettujen opintojen tilalla opiskelija voi suorittaa muita opintoja, jotka edesauttavat hänen ammatillista kasvuaan. Opetushallituksen ohjeen mukaan vapauttaminen ei saa olla ensisijainen vaihtoehto, vaan opiskelijalle tulee tarjota vapautusta haettavasta oppiaineesta alkeiskurssia. Vrt. >18-v. liikunta, terveystieto, taide ja kulttuuri 6. Opintojen suorittamisesta vapauttamisen toimintaohje: opiskelija tekee anomuksen opintojen vapauttamiseksi keskusteltuaan kyseisiä opintoja opettavan opettajan kanssa ko. opintojen opettaja, opinto-ohjaaja tai erityisopettaja auttaa tarvittaessa lomakkeen täyttämisessä ja tarkistaa anomuksen koulutuspäällikkö tekee päätöksen opinnoista vapauttamisesta ja toimittaa päätöksen tiedoksi opiskelijalle, opinto-ohjaajalle ja opintosihteerille opintosihteeri tallentaa tiedot opiskelijahallinto- ohjelmaan rehtori / yksikön johtaja / koulutuspäällikkö hyväksyy/hylkää hakemuksen Arvioinnin oikaisu Opiskelija voi pyytää arvioinnin oikaisua 7, mikäli hän on tyytymätön osaamisensa arviointiin tai osaamisen tunnustamiseen. Oikaisupyyntö on perusteltu, jos on kyseenalaista, perustuuko osaamisen arviointi kriteereihin tai onko opiskelijalla ollut mahdollisuus oppia ennen osaamisen arviointia. Ensimmäisessä vaiheessa opiskelija pyytää arvioinnin oikaisua arvioinnin suorittaneelta henkilöltä tai opiston rehtorilta. Ratkaisuun tyytymätön opiskelija hakee toisessa vaiheessa arvioinnin oikaisua koulutusyhtymän ammattiosaamisen toimikunnalta. Arvioinnin oikaisupyyntö tehdään kirjallisesti lomakkeella, joka löytyy Wilmasta, Primuksesta ja koulutusyhtymän Intrasta (Opetussuunnitelman yhteinen osa). 3.3 Ohjaus opintojen aikana Opintojen aikana tapahtuva ohjaus keskittyy ammatillisen perustutkinnon suorittamiseen siten, opiskelija työllistyy tai voi jatkaa opintojaan. Ohjaus jakaantuu henkilökohtaisen kasvun ja kehityksen ohjaukseen, oppimisen ja opiskelun ohjaukseen sekä ammatillisen 6 Laki 630/1998, 12 7 Laki 601/2005, 25 12

16 osaamisen kehittymisen ohjaukseen. Tavoitteena on, että opiskelija kasvaa ihmisenä ja ammattilaisena sekä vahvistaa opiskelijan itsetuntemusta ja itseluottamusta. Ohjaustoimintaan osallistuvat kaikki oppilaitoksen opettajat sekä muut ohjauksesta vastuulliset. Opinto-ohjaajalla on päävastuu opinto-ohjauksen järjestämisestä sekä opinto-ohjauksen kokonaisuuden suunnittelusta ja toteutuksesta. Ryhmänohjaajat ja opinto-ohjaajat tutustuttavat opintonsa aloittavat opiskelijat opetussuunnitelmaan, tutkinnon kokonaisuuteen, opintojen rakenteeseen ja niiden valinnan mahdollisuuksiin. Opettajan tehtävänä on ohjata ja motivoida opiskelijaa tutkinnon suorittamisessa ja opintojen suunnittelussa. Hänen tehtävänsä on myös auttaa opiskelijaa löytämään vahvuuksiaan ja kehittämään oppimisen valmiuksiaan. Ammattitaitoa syventävien tai vapaasti valittavien opintojen kuten esimerkiksi Opi oppimaan tai Asuntola-asumisen opintojakson avulla opiskelijat kehittävät opiskelu- ja vuorovaikutustaitojaan, itsetuntemustaan sekä oppivat arvioimaan omaa toimintaansa ja tuotoksiaan. Ryhmänohjaajan käsikirjaan on kuvattu näitä taitoja vahvistavia harjoituksia. Oppilaitosten järjestyssäännöissä ja opinto-oppaissa annetaan ohjeita siitä, kuinka opiskelijan tulee toimia oppilaitosyhteisössään Opintojen edistymisen seuraaminen Opinto- ohjaaja ja ryhmänohjaaja seuraavat opintojen suunnitelmallista etenemistä ja kannustavat opiskelijaa opintojensa omatoimiseen seuraamiseen. Jos opinnot eivät etene suunnitellulla tavalla, mietitään yhdessä toimenpiteitä opintojen eteenpäin viemiseksi. Opintojen aikana pohditaan opintojen suuntautumista kohti uravalinnan tavoitteita. Mietitään miten tarjolla olevat vapaasti valittavat opinnot, valinnaiset opinnot, koulutusohjelmavalinta ja työssä oppiminen parhaiten palvelisivat työelämään tai jatko-opintoihin sijoittumista. Ohjauskeskustelussa hyödynnetään Wilmassa olevia HOPS:n jatkosivuja. Opintojen edistymisen seuraaminen kuuluu koko opetushenkilöstölle. Päävastuu kuuluu ryhmänohjaajalle, opinto-ohjaajalle, koulutuspäällikölle ja opiskelijahuoltohenkilöstölle. Jos opiskelijan opinnot eivät etene suunnitellusti, ryhmänohjaaja puuttuu tilanteeseen välittömästi ottamalla yhteyttä opiskelijaan ja tarvittaessa pyytämällä tukea opiskelijahuoltohenkilöstöltä. Opintojen etenemisen seuraaminen: opettaja seuraa opiskelijan oppimisen ja osaamisen edistymistä ja vie opintosuoritusmerkinnät kuukauden sisällä Wilmaan / Primukseen, arvioi opiskelijan tukiopetuksen tarpeen ja järjestää sitä tarvittaessa. ryhmänohjaaja keskustelee opiskelijan kanssa ja ottaa yhteyttä alaikäisen opiskelijan huoltajaan o tarvittaessa tiedotetaan huolesta opiskelijahuoltoryhmälle opiskelijahuoltoryhmä käsittelee saamansa tiedot opiskelijan tilanteesta ja päättää kuka ottaa päävastuun opiskelijan tukemisessa ongelman luonteen mukaan: oppimisen vaikeudet erityisopettaja tai erityistuesta vastaava opettaja sosiaaliset vaikeudet kuraattori terveydentilaan liittyvät vaikeudet terveydenhoitaja epämääräiset poissaolot opettaja, ryhmänohjaaja, kuraattori väärä alavalinta opinto-ohjaaja merkitsee lisätietoihin puuttuvat suoritukset -> opettaja Kts. Erityisopetuksen toteuttamissuunnitelma Kuraattori, opinto-ohjaaja, erityisopettaja tai ryhmänohjaaja järjestää tarvittaessa yhteistyöpalaverin huoltajan, opiskelijan ja opettajan kanssa. Kpedu:n Opiskelijan hyvinvointi- ja opiskelijahuollon suunnitelmassa on eritelty kunkin opiskelijapalveluhenkilön tehtävät ja vastuualueet Ohjaus työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) päivittämiseen osallistuu tarvittaessa opinto-ohjaaja. Tällöin tarkennetaan suunnitelmaan merkittyjen oppimisen tavoitteiden, suoritusaikataulujen, oppimisympäristöjen ja menetelmien toteutumista. Opiskelijalle nimetään ohjaava opettaja, joka ohjaa ja tukee opiskelijaa työssäoppimispaikan hankkimisessa, tavoitteiden kirjaamisessa, työssäoppimisessa ja arvioinnissa. Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelman päivitetään HOPS:aan ja siihen osallistuu tarvittaessa opinto-ohjaaja. Tällöin tarkennetaan suunnitelmaan merkittyjen ammattitaitovaatimuksien, oppimisen seurannan, ajoituksen ja näyttötehtävien toteutumista. Myös oppimisen tavoitteiden, arviointiperusteiden, suoritusaikataulutuksien ja menetelmien toteutumista tarkastellaan. Opiskelijalle nimetty työssäoppimisen ohjaava opettaja ohjaa opiskelijaa näytön suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Erityisopetuksen toteuttamissuunnitelmassa on käsitelty erityistä tukea tarvitsevan ohjausta työssäoppimisen aikana. Ohjeita kannattaa noudattaa kaikkien opiskelijoiden kohdalla. Työssäoppimisjakson aikana tapahtuneen keskeytymisen vuoksi, järjestetään opiskelijahuollon muiden toimijoiden (kuraattori) ohjausapua. Erityisopetuksen toteuttamissuunnitelmassa on annettu ohjeita erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjauksesta ammattiosaamisen näytöissä. Ohjeita kannattaa soveltuvin osin noudattaa kaikkien opiskelijoiden ohjauksessa. 13

17 3.3.3 Koulutusohjelman vaihtaminen Opiskelijalla on mahdollisuus hakea toiseen koulutusohjelmaan, jos hän on ohjauksellisissa keskusteluissa perustellusti esittänyt halunsa siirtyä toiselle alalle. Opiskelija tekee hakemuksen ja huolehtii siihen huoltajansa allekirjoituksen (mikäli hän on alaikäinen), ja palauttaa hakemuksen opinto-ohjaajalle. Opinto-ohjaaja huolehtii tiedottamisen vastaanottavalle ja lähettävälle oppilaitokselle sekä opiskelijalle. Koulutuspäällikkö toimittaa lomakkeen opintotoimistoon. Lopullisen päätöksen asiasta tekee rehtori / yksikön johtaja / koulutuspäällikkö Opintojen syventäminen ja laajentaminen Opiskelijalla on mahdollista yksilöllisesti joko opettajan, ryhmänohjaajan tai opon kanssa keskusteltuaan syventää tai laajentaa osaamistaan. Tavoitteena on, että osaaminen vastaa paremmin työelämän alueellisiin ja paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin ja/tai opiskelijan ammattitaidon syventämistarpeisiin. Tutkinnon osia voidaan valita opintoihin toisesta perustutkinnosta, paikallisesti tähän tarkoitukseen tuotetuista ammatillisista tutkinnon osista tai toisen asteen yhteiseltä valintatarjottimelta. 3.4 Ohjaus opintojen päättövaiheessa Opintojen loppuvaiheessa annettavan ohjauksen tavoitteena on varmistaa ammatillisen kasvun jatkuminen, antaa tietoa työmarkkinoista, työllisyystilanteesta ja erilaisista mahdollisuuksista työllistyä sekä tukea jatko-opintoihin hakeutumisessa. Päättövaiheessa tehdään yhteistyötä mm. TE-keskusten, yritysten, ammattikorkeakoulujen ja muiden tahojen kanssa. Valmistuville opiskelijoille tiedotetaan myös mahdollisuudesta syventää ammatillista osaamistaan ammatti- ja erikoisammattitutkintoina riittävän työkokemuksen karttumisen jälkeen. Erityisopiskelijoiden valmistumisen jälkeiseen työllistymiseen kiinnitetään erityistä huomiota Jatko-opinnoista tiedottaminen ja urasuunnittelu Valmistuville opiskelijoille järjestetään informaatiotilaisuuksia jatkokoulutuksista. Lisäksi heille tarjotaan mahdollisuutta osallistua lähialueen ammattikorkeakoulujen avointen ovien päiviin. Opinto-ohjaajat pitävät info-tilaisuuksia ammattikorkeakouluihin hakemisesta ja auttavat hakulomakkeen täyttämisessä hakuvaiheessa. Ammattikorkeakoulujen opiskelijatutorit ja opinto-ohjaajat käyvät pyydettäessä kertomassa ammattikorkeakouluissa opiskelusta ja eri opintoaloista järjestetyissä informaatiotilaisuuksissa. Ammattikorkeakouluihin hakemiseen kannustetaan järjestämällä tai ohjaamalla opiskelijaa opiskelemaan vapaasti valittavina opintoina AMK:aan valmentavia opintoja. Opinnot järjestetään viimeisten jaksojen aikana ennen valmistumista. Opiskelijoille tiedotetaan myös yliopisto-opintomahdollisuuksista joko avoimina opintoina tai yliopisto-opiskelijaksi hakeutumisena. Tutkintokohtaisissa opetussuunnitelmissa kerrotaan alan jatko-opintomahdollisuuksista sekä korkeakouluopintoina että ammatti- tai erikoisammattitutkintoina Työnhakuun ohjaaminen Opiskelijalla on mahdollisuus saada tukea työpaikanhakemiseen liittyvissä asioissa. Esimerkiksi Reimari 3 -hankkeen projektityöntekijät ohjaavat tarvittaessa erityistä tukea tarvitsevien työllistymistä tai pääsyä työvoimahallinnon toimenpiteisiin. Osassa opistoista on käytössä Koulutuksesta työhön - opinnot, jonka sisältöihin kuuluu työnhakuohjaus. 3.5 Ohjaus opintojen jälkeen Valmistuneille opiskelijoilla on ollut mahdollisuus saada opinto-ohjausta vielä valmistumisen jälkeenkin ottamalla yhteyttä opintoohjaajiin. Esimerkiksi työllistymistilastot antavat viitteitä valmistuneiden opiskelijoiden sijoittumisesta työelämään ja jatko-opintoihin. Opiskelijoilla on mahdollisuus korottaa arvosanaa opintojen jälkeen Kpedussa määritetyllä osaamisen arviointimenetelmällä. Suoritusmaksussa noudatetaan voimassa olevaa käytäntöä. Tällöin opiskelija ottaa yhteyttä ao. opettajaan tai koulutuspäällikköön ja sovitaan mahdollisesta lisäopinnoista ja arvioinnin toteutuksesta. 14

18 4 YHTEISTYÖ MUIDEN OHJAUSTAHOJEN KANSSA Alla on kuvattuna opiskelijan ohjauksen keskeiset yhteistyön toimijatahot Keski-Pohjanmaalla. Kuviosta käy ilmi alueellisen opintoohjauksen verkosto. 4.1 Kodin ja koulun välinen yhteistyö Oppilaitos on velvollinen olemaan aloitteellinen myönteisen yhteistyön käynnistämisessä ja ylläpitämisessä opiskelijan vanhempien/huoltajien kanssa. Yhteistyön tavoitteena on edistää opintojen etenemistä sekä opiskelijan turvallisuutta ja hyvinvointia. Yläkoulujen vanhempainiltojen esittelytilaisuuksissa ja avointen ovien päivissä aloitetaan yhteistyö kotien kanssa. Kotiväenilta järjestetään syksyllä aloittavien opiskelijoiden vanhemmille/huoltajille ja muille läheisille. Tilaisuudessa esitellään oppilaitoksen henkilöstöä, toimintaperiaatteita sekä tiloja. Opintosuoritusote toimitaan opettajan/ ryhmänohjaajan jakamana opiskelijalle ja kotiväelle vähintään kerran lukuvuodessa. Alaikäisen opintosuoritusotteeseen pyydetään vanhemman allekirjoitus. Yhteys kotiin otetaan opettajan/ryhmänohjaajan toimesta jos opinnot eivät etene suunnitelmallisesti tai selvittämättömia poissaoloja on yli 20h/ jakso. Ryhmänohjaaja on velvollinen ottamaan yhteyttä opiskelijan kotiin viimeistään, jos opiskelija on ollut poissa koulusta kolme päivää syytä ilmoittamatta. Jos yhteyttä ei saada puhelimitse, opintotoimisto/ ryhmänohjaaja lähettää alaikäisen opiskelijan vanhemmille/huoltajille tai täysi-ikäiselle opiskelijalle yhteydenottopyyntökirjeen. Opiskelijahuoltohenkilöstön yhteistyö kotien kanssa aloitetaan heti opiskelijaksi valittaessa. Opiskelijaksi valinnan yhteydessä koteihin lähetetään alkuhaastattelulomake, jolla huoltaja voi ilmoittaa opiskelijaa koskevia luottamuksellisia tietoja suoraan opiskelijapalveluhenkilöstölle ja ryhmänohjaajalle. Samassa lomakkeessa on tiedonsiirtolupaan liittyvät allekirjoitukset. Huoltajien Wilma- tunnukset toimitetaan opintotoimistosta alaikäisen opiskelijan kotiin opintojen alkamisen jälkeen kaikille huoltajille. 15

19 Ongelmatilanteiden selvittämisessä opiskelijahuoltohenkilöstö on aktiivisesti yhteydessä opiskelijan kotiin. HOJKS- suunnitelma tehdään yhteistyössä vanhempien/ huoltajien kanssa. Erityistuen tarpeessa olevien opiskelijoiden kohdalla yhteydenpito on erityisen tärkeää opintojen etenemisen varmistamiseksi. Tarvittaessa vanhemmille tarjotaan mahdollisuus neuvotteluun opiskelijahuolto- ja opetushenkilöstön kanssa. 4.2 Ohjaus ulkopuolisiin ohjauspalveluihin Opiskelijan tulee osata käyttää yhteiskunnan tarjoamia opiskelijahuollon palveluita ja muita ohjaus-, neuvonta- ja tietopalveluja. Opiskelijaa ohjataan ryhmäohjauksessa tai henkilökohtaisissa keskusteluissa hyödyntämään esim. työhallinnon, Kelan, Kokkotyösäätiön ja erikoissairaanhoidon palveluita. Kts. Hyvinvoinnin ja opiskelijahuollon suunnitelma Kpedu:n opiskelijayhdistys Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on yhteinen opiskelijakunta (KEKO ry,). Kaikki opiskelijat kuuluvat opiskelijakuntaan, joka valitsee keskuudestaan hallituksen syksyisin yleisessä kokouksessa. Opiskelijakunnan hallitukseen kuuluu edustajia eri koulutusohjelmista. Opiskelijakunnan tehtävänä on toimia yhdyssiteenä oppilaitoksen ja opiskelijoiden välillä. Opiskelijakuntatoiminta luo mahdollisuuden opiskelijoille ottaa kantaa erilaisiin opintoja koskeviin kysymyksiin sekä antaa kommentteja suunnitteilla oleviin uudistuksiin. Opiskelijakunta järjestää liikunta- ja kulttuuritoimintaa ja hoitaa käytännön järjestelyn opiskelijoiden tilaisuuksissa. Opiskelijakunnan hallitus kokoontuu säännöllisesti ja sen toiminnan tukihenkilönä on yhtymän koulutussuunnittelija. Jokaisessa opistossa toimii lisäksi oma opiskelijayhdistys. 4.4 Tutortoiminta Tutorit ovat tehtäväänsä koulutettuja opiskelijoita, jotka ovat sitoutuneita neuvomaan, ohjaamaan ja auttamaan uusia opiskelijoita vastaan tulevissa kysymyksissä ja ongelmissa. Tutortoiminnan tavoitteena on hyvä yhteishenki ja tunne siitä, että kaveria ei jätetä. Tavoitteena on myös tehdä uusien opiskelijoiden opiskelutyön aloittaminen mahdollisimman helpoksi ja tukea opiskelua kohti hyvää ammattitaitoa ja työelämää. Tutorit osallistuvat tutorkoulutuksien, uusien opiskelijoiden ryhmäytymisen ja tarvittaessa muiden tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen. Lisäksi tutorit toimivat koulutuksien esittelyissä ja tiedottamisessa opinto-ohjaajien apuna. Tutoropas jaetaan tutorkurssilla tutoreille ja se toimii heidän tutortehtäviensä merkitsemiskirjana. Toiminnan voi kirjata vapaasti valittaviin opintoihin. 16

20 5 KPEDU:N YHTEISTYÖ MUIDEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN KANSSA Toisen asteen yhteyshanke on kehittänyt yhteistyötä Keski-Pohjanmaalla toisen asteen oppilaitosten välillä. Valittavina olevista opinnoista tiedotetaan lukuvuodesta alkaen Wilmassa, missä voi myös ilmoittautua opintoihin. Opintotarjottimen osoite on https://wilma.kpedu.fi/news/12. Toisen asteen yhteistyön tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden mahdollisuuksia tehdä joustavasti työelämä- ja jatko-opintovalmiuksia tukevia yksilöllisiä valintoja sekä tiivistää koulutuksen järjestäjälle asetettua vaatimusta yhteistyöstä. Perustutkinnoittain yhteistyötä tehdään myös kansallisella tasolla opiskelijoiden yksilöllisten opinpolkujen toteuttamiseksi. 5.1 Valinnaisten opintojen toteuttaminen Opiskelijan tulee tietää tutkintoonsa sisältyvät tutkinnon osat ja opinnot ja niiden valinnan mahdollisuudet. Kaikissa ammatillisissa perustutkinnoissa valinnaisia opintoja ovat: ammattitaitoa täydentävät valinnaiset tutkinnon osat (4ov). ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat (10 ov), joihin voi valita opintoja omasta tai muista perustutkinnoista, ammattitutkinnoista tai erikoisammattitutkinnoista, ammattikorkeakouluopintoja tai lukio-opintoja. vapaasti valittavina tutkinnon osina (10 ov) opiskelija voi suorittaa opintoja omassa opistossa, muissa ammatillisissa opistoissa, lukioissa, ammattikorkeakoulussa. Vapaasti valittaviksi opinnoiksi käy myös alan työkokemus, harrastukset jotka tukevat koulutuksen yleisiä ja ammatillisia tavoitteita sekä opiskelijan persoonallisuuden kasvua. Wilmaan tehdään keväällä 2012 kurssitarjotin, jonka kautta opiskelijat voivat jatkossa ilmoittautua valinnaisopintoihin. Kokkolassa (ei KEPO) on sovittu yhteistoiminta-ajasta, joka tarkennetaan lukuvuosittain. Urheiluakatemian opiskelijoille mahdollistetaan heille sopivimmat vaihtoajat. 5.2 Ammattilukio Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opistoissa, Keski-Pohjanmaan konservatoriossa sekä Kaustisen evankelisessa opistossa voi suorittaa ammattilukion. Koulutusaika on neljä vuotta ja siinä ajassa voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon, ylioppilastutkinnon ja lukion oppimäärän. Ammattilukiossa opiskellaan ammatillisia opintoja vähintään 80 opintoviikkoa. Opinnot antavat pätevyyden ammattiin. Ammatilliseen perustutkintoon kuuluvat ammattitaitoa täydentävät (20 ov), ammatilliset valinnaiset (10 ov) ja vapaasti valittavat (10 ov) tutkinnon osat. Nämä opinnot tunnistetaan ja tunnustetaan lukio-opinnoista. Lukion päättötodistuksen saamiseksi suoritetaan vähintään 48 lukiokurssia. Lukio-opinnot järjestetään aikuislukion opetussuunnitelman ja tuntijaon mukaisesti yhteistyössä paikkakuntien lukioiden kanssa (Kokkola, Kannus, Perho, Toholampi). Kaustisen Raviopiston lukiokoulutus järjestetään yhteistyössä Vetelin lukion kanssa. Kaustisen raviopisto tekee yhteistyötä Kaustisen musiikkilukion kanssa, missä järjestetään Kaustisen evankelisen opiston lukiokoulutus. Ammattilukio vahvistaa opiskelijan jatko-opiskelumahdollisuuksia ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa sekä työelämävalmiuksia. Ammattilukio toimii ryhmämuotoisena seuraavissa perustutkinnoissa: Lähihoitaja Merkonomi Datanomi Kokki Eläintenhoitaja (Kannus) Hevostenhoitaja (Perho, Kaustinen) Ympäristönhoitaja (Perho) Artesaani (Toholampi) ICT-asentaja 17

RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA

RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO 3 Sisältö SAATTEEKSI RYHMÄNOHJAAJALLE...6

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

innostu opiskelusta, onnistu elämässä

innostu opiskelusta, onnistu elämässä innostu opiskelusta, onnistu elämässä Löydä helmi opetussuunnitelman yhteinen osa www.facebook.com/liiketalousopisto Sisällysluettelo 1. Koulutuksen yleiset periaatteet Helmi Liiketalousopistossa... 3

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013

Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013 Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013 1 (20) Sisällysluettelo Alkusanat ryhmänohjaajalle... 2 1. Ryhmänohjaaja... 3 1.1. Ryhmänohjaajan rooli... 4 1.2. Ryhmänohjaajan työkalut verkossa... 4 1.3. Ryhmänohjaajien

Lisätiedot

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 1 (43) Päivitetty Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 2 (43) Päivitetty Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I HYRIA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ... 5 1 HYRIAN ORGANISAATIO, STRATEGIA

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön 2 (32) Sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Erityistä tukea tarvitsevien opetus... 5 2.1 Opinto-ohjaus... 5 2.2 Erityisjärjestelyt...

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla II -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille II Sisältö... Johdanto 7 I Nuoren elämänhallinnan tukeminen

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS Ahlmanin ammattiopisto OPISKELIJAN OPAS 2013 2014 TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS hlman MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AMMATTIOPISTO NUORiLLE MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA, ELÄINTENHOITAJA, PUUTARHURI, TARJOILIJA ja

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

tutkintoon johtava ammatillinen peruskoulutus

tutkintoon johtava ammatillinen peruskoulutus 1(17) OPETUSSUUNNITELMA tutkintoon johtava ammatillinen peruskoulutus YHTEINEN OSA 2009 2(17) TAO, Turun Ammattiopistosäätiö OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Tämä opetussuunnitelman yhteinen osa koskee

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma en koulun opetussuunnitelma Lapset ja nuoret ovat tärkeimmät olennot: heidän on maitten valtakunta. Ja se, jota ei jaksa alituisesti kiinnostaa, mitä heidän kalloissaan liikahtaa, siirtyköön turhana hyllylle.

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 5.4 Oppilashuolto Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2005

OPETUSSUUNNITELMA 2005 OPETUSSUUNNITELMA 2005 KALLION ALA ASTEEN KOULU OPETUSSUUNNITELMAN RUNKO 1. Koulun työn perusta. 1 1.1. Arvoperusta... 1 1.2. Koulun toiminta ajatus 1 1.3. Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet. 1 1.3.1.

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot