X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: Edellinen päiväys:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 5.12.2005 Edellinen päiväys: 11.5..1998"

Transkriptio

1 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: Edellinen päiväys: KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi KUMIKIRKASTE Tunnuskoodi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna puhdistus ja hoitoaine Toimialakoodi x Käyttötarkoituskoodi 9 puhdistus- ja pesuaineet Kemikaalia voidaan käyttää yleiseen kulutukseen Kemikaalia käytetään vain yleiseen kulutukseen 1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja Suomen Ruosteenestoliikkeiden Osuuskunta Yhteystiedot Katuosoite LINTUKORPI 10 Postinumero ja -toimipaikka Postilokero Postinumero ja -toimipaikka ESPOO Puhelin Telefax Y-tunnus Ulkomaisen valmistajan tiedot 1.4 Hätäpuhelinnumero Numero, nimi ja osoite tai , myrkytystietokeskus, Haartmaninkatu 4, HUS 2. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 2.1 Vaaraa aiheuttavat aineosat CAS-numero tai muu koodi Aineosan nimi Pitoisuus Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta Teollisuusbensiini(maaöljy) vetykäsitelty kevyt n. 80% F, Xn, N; R /53 aromaattipitoisuus<0,1 til-%, bentseeniä <0,1 til-%, n-heksaania<5%, sykloalkaaneja n. 50 p-% Aineesta tehty asetuksen liitteen 3 mukainen hakemus tai ilmoitus Vaaraton aine on ilmoitettu luottamuksellisena Muut tiedot 3. VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS PALO- JA RÄJÄHDYSVAARA. Helposti syttyvä ja helposti haihtuva neste. Käytössä voi muodostua syttyvä/räjähtävä höyryn ja ilman seos. TERVEYSVAARA. Saattaa ärsyttää silmiä ja hengitysteitä. Suurten höyrypitoisuuksien hengittäminen saattaa aiheuttaa päänsärkyä, huimausta, pahoinvointia, ja huumaavia vaikutuksia. Tuotteen joutuminen keuhkoihin (aspiraatio) saattaa aiheuttaa hengenvaarallisen kemiallisen keuhkotulehduksen. Pitkäaikainen tai toistuva ihokosketus voi aiheuttaa ihon kuivumista ja ärtymistä. Sivu 1

2 YMPÄRISTÖVAARA. Maaperän ja pohjaveden saastumisvaara. Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. 4. ENSIAPUOHJEET 4.1 Erityiset ohjeet Hengitys Höyryjä hengittänyt viedään raittiiseen ilmaan, pidetään levossa ja lämpimänä. Annetaan tarvittaessa tekohengitystä tai happea, viedään lääkärin hoitoon. 4.3 Iho Iho pestään runsaalla vedellä ja saippualla. Tuotteen likaamat vaatteet kastellaan ja riisutaan (saastunut vaatetus saattaa olla paloriski). Mikäli ärsytys jatkuu mennään lääkäriin. 4.4 Roiskeet silmiin Silmät huuhdellaan välittömästi runsaalla vedellä, vähintään 15 min. ajan silmäluomet auki pitäen. Otetaan yhteys silmälääkäriin(sarveiskalvovaurion vaara). 4.5 Nieleminen Ei saa oksennuttaa. Tajuissaan olevan tuotetta nielleen suuta huuhdellaan vedellä. Tuotetta nielleelle annetaan 2 rkl kermaa tai kermajäätelöä tuotteen sitomiseksi. Lääkärin hoitoon. Keuhkoihin joutumisen vaara erityisesti tunnettaessa pahoinvointia tai ärsytysoireita. 4.6 Tietoja lääkärille tai muille ensiapua antaville ammattihenkilöille Keuhkoihin joutuneena tuote voi aiheuttaa hengenvaarallisen kemiallisen keuhkotulehduksen. Ellei pahoinvointia tai ärsytysoireita ilmene, tuotetta nielleelle voidaan antaa g veteen lietettyä lääkehiiltä. 5. OHJEET TULIPALON VARALTA 5.1 Sopivat sammutusaineet Alkoholia kestävä vaahto, jauhe ja hiilidioksidi. 5.2 Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä Vesi. 5.3 Erityiset altistumisvaarat tulipalossa Räjähdysvaara ilmaa raskaamman höyryn kertyessä syvennyksiin tai suljettuihin tiloihin. Räjähdysvaara paineen kasvaessa, jos tuotetynnyrit tai säiliöt kuumenevat tulipalossa. 5.4 Erityiset suojaimet tulipaloa varten Paineilmahengityslaite ja täydellinen suojavarustus. 5.5 Muita ohjeita Jäähdytä tulelle alttiita astioita vesisuihkuin. Höyryt ovat värittömiä, ilmaa raskaampia ja leviävät pitkin maan pintaa. Saattaa muodostaa ilman kanssa syttyvän/räjähtävän seoksen varsinkin tyhjissä puhdistamattomissa säiliöissä. Kuumentuminen aiheuttaa paineen nousun ja siitä johtuvan säiliön särkymisvaaran ja aineen äkillisen syttymis- ja räjähdysvaaran. 6. OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA 6.1 Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä Käytettävä sopivia suojavarusteita, kts kohta 8. Päästöalueella olevat evakuoidaan tuulen yläpuolelle. Eristettävä alue sytytyslähteistä ja estettävä höyryn kertyminen syvennyksiin ja suljettuihin tiloihin. 6.2 Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä Nestemäinen tuote kerätään talteen ennen sen leviämistä maaperään, vesistöön tai viemäriin. Tukitaan vuoto, mikäli se on vaaratta tehtävissä. 6.3 Puhdistusohjeet Aloitetaan välittömästi nestemäisen tuotteen ja likaantuneen maan talteenotto. Pienet määrät voidaan imeyttää absorboivaan aineeseen. Huomioitava tuotteen aiheuttama palo-, räjähdys- ja terveysvaara. Tuotetta sisältävä jäte hävitetään ongelmajätteenä (kts. kohta 13). 6.4 Muita ohjeita Vahingosta on ilmoitettava välittömästi paikallisille viranomaisille. Kaikissa toimenpiteissä on käytettävä riittäviä suojavarusteita. 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Käsittely Työpaikalla huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta tuotetta käsiteltäessä. Käytä räjähdyssuojattuja sähkölaitteita. Vältettävä tuotehöyryjen hengittämistä ja tuotteen joutumista iholle ja silmiin. Varottava tuotteen joutumista vaatetukselle. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti esim. maadoituksin. Sivu 2

3 Eristettävä sytytyslähteistä-tupakointi kielletty. Tarvittaessa käytettävä henkilökohtaisia suojaimia. Pyritään välttämään tuotteen haihtumista käsittelyn ja siirtojen yhteydessä. 7.2 Varastointi Tiiviisti suljettuna helposti syttyville nesteille soveltuvassa viileässä, kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa. Erillään lämmöstä, kipinöistä, avotulesta ja muista sytytyslähteistä ja hapettimista, suojeltava auringon paisteelta. Ehkäistävä varotoimenpitein tuotteen joutuminen viemäreihin, maaperään tai vesistöön. 7.3 Erityiset käyttötavat 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.1 Altistuksen raja-arvot HTP-arvot liuotinbensiinit arom<1% kp o C HTP(2002)=1200 mg/m3(8h), 1600 mg/m3(15 min.) Muut raja-arvot Muissa maissa annettuja raja-arvoja 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Työperäisen altistuksen torjunta Tuotetta pyrittävä käsittelemään suljetuissa järjestelmissä tai järjestettävä riittävä ilmanvaihto. Vältettävä höyryjen hengittämistä ja silmä- ja ihokosketusta. Tarvittaessa käytettävä henkilökohtaisia suojaimia Hengityksensuojaus Tarvittaessa käytettävä sopivaa hengityksensuojainta suodatin tyyppi A2 (mikäli on mahdollista että HTParvot voivat ylittyä). Suodatinsuojainta voidaan käyttää enintään 2 h kerrallaan. Suodatinsuojaimia ei saa käyttää vähähappisissa olosuhteissa(alle 17 til-%). Suodatin on vaihdettava riittävän usein Käsiensuojaus Esim. Nitriili suojakäsineet. Läpäisyaika>480 min. Suojakäsineet on vaihdettava säännöllisesti riittävän usein Silmiensuojaus Suojalasit tai kasvosuojain. Työskentelypaikan läheisyydessä tulisi olla silmienhuuhtelu mahdollisuus Ihonsuojaus Käytettävä sopivaa antistaattista suoja-asua Ympäristöaltistuksen ehkäiseminen Ei saa päästää maaperään, vesistöön tai viemäriin. 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju) Väritön neste, mieto hiilivetyjen haju. 9.2 Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot ph Kiehumispiste/kiehumisalue o C hiilivedyt, 82 o C ipa Leimahduspiste <0 o C(PM cc) ASTM D Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Räjähdysominaisuudet Alempi räjähdysraja 2 til-% ipa, 1,4 til-% hiilivedyt Ylempi räjähdysraja 12 til-% ipa, 7,6 til-% hiilivedyt Hapettavat ominaisuudet Höyrynpaine 57 kpa 60 o C ASTM Suhteellinen tiheys n. 0,73 kg/dm3 Sivu 3

4 9.2.9 Liukoisuus Vesiliukoisuus Osittain(n. 10%) Rasvaliukoisuus (liuotin-öljy, yksilöitävä) Ei tiedossa Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi bensiinihiilivedyt logkow= Viskositeetti Hiilivedyt: kinemaattinen viskositeetti<2 mm2/s(40 o C), vesi=0,6 mm2/s Höyryntiheys 2,1 (ilma=1) ipa, hiilivedyt> Haihtumisnopeus 9.3 Muut tiedot 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Vältettävät olosuhteet Vältettävä lämpöä, kipinöitä, avotulta ja muita sytytyslähteitä sekä hapettavia olosuhteita. Suojataan suoralta auringonvalolta Vältettävät materiaalit Vältettävä hapettimia Vaaralliset hajoamistuotteet 11. TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Välitön myrkyllisyys Hiilivedyt: erittäin lievästi myrkyllinen nieltynä: LD50>2000 mg/kg(rotta), iholla LD50>2000 mg/kg(kani), hengitettynä LC50>5000 mg/m3(rotta 4h) 11.2 Ärsyttävyys ja syövyttävyys Ärsyttää lievästi silmiä ja ihoa(arvio) Herkistyminen Teollisuusbensiini: Ei herkistävä; marsu closed patch Subakuutti, subkrooninen ja pitkäaikaismyrkyllisyys Teollisuusbensiini: Toistuva kosketus bensiinin kanssa ärsyttää ihoa(kani 14 ja 28 d). Pitkäaikainen bensiinihöyryaltistus on aiheuttanut koe-eläimillä lajityypillisiä munuaisvaurioita(urosrotta) ja kasvaimia(hiiri) Kokemusperäinen tieto vaikutuksista ihmisi in Ärsyttää silmiä. Pitkäaikainen ja/tai toistuva ihokosketus saattaa kuivattaa ihoa ja aiheuttaa ärsytystä ja/tai ihotulehduksen. Liika-altistus aiheuttaa hengitettynä päänsärkyä, huimausta, uneliaisuutta ja pahoinvointia ja lopulta narkoottisia vaikutuksia. Höyry ärsyttää silmiä, limakalvoja ja hengitysteitä. Niellyn tuotteen joutuminen keuhkoihin voi aiheuttaa hengenvaarallisen kemiallisen keuhkotulehduksen Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot 12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 12.1 Ekotoksisuus Myrkyllisyys vesieliöille Teollisuusbensiini(maaöljy) vetykäsitelty kevyt (CAS no ): myrkyllinen vesieliöille LL50=11 mg/l(kala, levä ja vesikirppu) Myrkyllisyys muille eliöille 12.2 Liikkuvuus Tuote haihtuu helposti. Tuote voi läpäistä maaperän ja kulkeutua pohjaveteen, jonka mukana liukoisimmat aineosat leviävät. Anaerobisissa olosuhteissa hajoaminen on erittäin hidasta. Suurimolekyylisimmät bensiinihiilivedyt voivat adsorboitua maaperän tai sedimentin orgaaniseen aineeseen(logkow>3) Pysyvyys ja hajoavuus Biologinen hajoavuus Sivu 4

5 Teollisuusbensiini(maaöljy) vetykäsitelty kevyt (CAS no nopeasti hajoava(arvio). Haituminen on nopein ja merkittävin häviämisprosessi pintavedessä, sedimentissä ja maaperässä Kemiallinen hajoavuus Haihtuvat hiilivedyt ovat ilmakemiallisesti hajoavia, eivät hydrolysoidu vedessä Biokertyvyyspotentiaali Bensiinihiilivedyt ovat mahdollisesti kertyviä(logkow=2-7), mutta helposti haihtuvia Muut haitalliset vaikutukset 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELY Tuotetta sisältävä jäte on ongelmajätettä. Hävitettävä jätelainsäädännön ja ympäristöviranomaisen ohjeiden mukaisesti. Jätettä käsiteltäessä on huomattava sen aiheuttamat vaarat sekä huolehdittava tarvittavista varotoimenpiteistä, varoitusmerkinnöistä ja tietojen toimittamisvelvoitteesta. 14. KULJETUSTIEDOT 14.1 YK-numero UN Pakkausryhmä II 14.3 Maakuljetukset Kuljetusluokka Vaaran tunnusnumero Rahtikirjan mukainen nimitys öljytuotteet n.o.s. (liuotinbensiini), Muita tietoja 14.4 Merikuljetukset IMDG-luokka Oikea tekninen nimi Petroleum products, n.o.s. (solvent naphtha), Isopropanol Muita tietoja 14.5 Ilmakuljetukset ICAO/IATA-luokka Oikea tekninen nimi Petroleum products, n.o.s. (solvent naphtha), Isopropanol Muita tietoja 15. KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 15.1 Varoitusetiketin tietoja Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi F helposti syttyvä Xn haitallinen N ympäristölle vaarallinen Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet teollisuusbensiini(maaöljy), vetykäsitelty kevyt R-lausekkeet R11 helposti syttyvää R38 ärsyttää ihoa R65 haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä R67 höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta R51/53 myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Sivu 5

6 S-lausekkeet S16 eristettävä sytytyslähteistä-tupakointi kielletty S23 vältettävä höyryn hengittämistä S24/25 varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin S43 sammutukseen käytettävä vaahtoa, jauhetta tai hiilidioksidia. Sammutukseen ei saa käyttää vettä. S61 Vältettävä päästämästä ympäristöön. Lue erityisohjeet/käyttöturvallisuustiedote. S62 Jos kemikaalia on nielty, ei saa oksennuttaa: hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti Eräitä valmisteita koskevat erityisvaatimukset 15.2 Kansalliset määräykset 16. MUUT TIEDOT 16.1 Luettelo kemikaalia koskevista R-lausekkeista R11 helposti syttyvää R36 ärsyttää silmiä R38 ärsyttää ihoa R65 haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä R67 höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta R51/53 myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä Koulutusohjeet 16.3 Käyttörajoitukset 16.4 Lisätiedot Suomen Ruosteenestoliikkeiden Osuuskunta 16.5 Käytetyt tietolähteet Raaka-ainetoimittajien käyttöturvallisuustiedotteet Lisäykset, poistot ja muutokset Sivu 6

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 30.11.2004 Edellinen päiväys 30.3.1989 1/6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 2009-02-18 Edellinen päiväys: 2008-06-26

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 2009-02-18 Edellinen päiväys: 2008-06-26 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 20090218 Edellinen päiväys: 20080626 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 26.3.2012 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi ENKE-Multi-Protect

Lisätiedot

Dyckerhoff Mikrodur R-F rock

Dyckerhoff Mikrodur R-F rock X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 16.12.2004 Edellinen päiväys: 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

2.1.4 Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta 65997-15-1 Portlandsementti n.20-30 % Xi (ärsyttävä) R38, R41

2.1.4 Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta 65997-15-1 Portlandsementti n.20-30 % Xi (ärsyttävä) R38, R41 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 18.6.2004 28.9.1998 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Päiväys: 2010-02-01 Edellinen päiväys: 2008-07-07

Päiväys: 2010-02-01 Edellinen päiväys: 2008-07-07 453 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi RK-MIKROEMULSIO Tunnuskoodi 10251

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 29.11.2006 Edellinen päiväys 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

Päiväys: 16.07.2002 Edellinen päiväys: 27.12.1999

Päiväys: 16.07.2002 Edellinen päiväys: 27.12.1999 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Sika

Lisätiedot

Päiväys:13.01.2003 Edellinen päiväys: 11.09.2002

Päiväys:13.01.2003 Edellinen päiväys: 11.09.2002 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys:13.01.2003 Edellinen päiväys: 11.09.2002 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

Päiväys: 09.10.2008 Edellinen päiväys: 20.12.2005

Päiväys: 09.10.2008 Edellinen päiväys: 20.12.2005 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Carbon Kick Assimilator Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

Päiväys: 24.02.2009 Edellinen päiväys: 19.06.2006

Päiväys: 24.02.2009 Edellinen päiväys: 19.06.2006 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi VariKleer

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 19.03.2003 Edellinen päiväys: 13.08.2002 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Structurite

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Maalarin REMONTTIMAALI 20 Tunnuskoodi

Lisätiedot

Päiväys: 21.12.2011 Edellinen päiväys: 21.7.2003

Päiväys: 21.12.2011 Edellinen päiväys: 21.7.2003 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi K10 NA Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

OH 17 (epoksiohenne)

OH 17 (epoksiohenne) KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE sekä KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi OH 17 (epoksiohenne) Tunnuskoodi 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 08.04.2005 Edellinen päiväys: - 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 450 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

Päiväys: 29.11.2012 Edellinen päiväys: 14.1.2011

Päiväys: 29.11.2012 Edellinen päiväys: 14.1.2011 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Shell Diesel kesä, talvi Tunnuskoodi 400001131, 400001133 Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 07.09.2006 Edellinen päiväys:.. 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi BUEHLER

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNAN HARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNAN HARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi: Toimistolaitteiden puhdistusspray 1/5 Päiväys: 7.2.2002 Edellinen päiväys KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNAN HARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 SGT 9200 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 SGT 9200 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Extreme NanoTech Puskuri & Rengas Päiväys 24.04.2008 Edellinen päiväys 5.09.2007 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.53537 REACHrekisteröintinumero 01211945727339

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 10.01.2006 Edellinen päiväys: 11.03.2003 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Päiväys: 2010-02-05 Edellinen päiväys: 2001-08-09

Päiväys: 2010-02-05 Edellinen päiväys: 2001-08-09 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEM IKAALIILM OITUS Päiväys: 20100205 Edellinen päiväys: 20010809 1. AINEEN T AI VALMISTEEN JA YHTIÖN T AI YRIT YKSEN TUNNIST ETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 10.06.2004 Edellinen päiväys: 04.06.1999 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Päiväys: 16.3.2009 Edellinen päiväys: 28.1.2008 SPC019

Päiväys: 16.3.2009 Edellinen päiväys: 28.1.2008 SPC019 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi PAX18BU, PAX18IBCAL, PAX18IBCOW, PAX18JC,

Lisätiedot