COMPONENT A. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella: Suunniteltu käyttötarkoitus: Ankkurimassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "COMPONENT A. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella: Suunniteltu käyttötarkoitus: Ankkurimassa"

Transkriptio

1 Pag. 1/15 COMPONENT A KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Tuotetunniste:, Component A Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella: Suunniteltu käyttötarkoitus: Ankkurimassa Yrityksen nimi: DISTRIBUTOR Friulsider SpA, Via Trieste 1, San Giovanni al Natisone, Udine, ITALIA Tel.: Fax.: Käyttöturvallisuustiedotteesta vastaava: Company emergency telephone: (8.30 am 5.30 pm) KOHTA 2: Vaaran yksilöinti Aineen tai seoksen luokitus: Aineen (DPD): Xi Ärsyttävä R37 Ärsyttää hengityselimiä. Herkistävä R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. Merkinnät (DPD): Xi -Ärsyttävä R-lausekkeet: R37 Ärsyttää hengityselimiä. R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. S-lausekkeet: S2 Säilytettävä lasten ulottumattomissa. S24/25 Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. S26 Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. S37 Käytettävä sopivia suojakäsineitä. S46 Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Sisältää:

2 Pag. 2/15 Etyleeniglykolidimetakrylaatti, Hydroksipropyylimetakrylaatti Muut vaarat: Henkilöiden, jotka reagoivat allergisesti akrylaatti, tulisi välttää tämän tuotteen käsittelyä. KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista Kemiallinen kuvaus: Hartsi Valmistuksen perusaineet: Metakrylaatti Epäorgaaniset täyttöaineet Ilmoitus valmistusaineista CLP (EC) No 1272:n mukaisesti: Etyleeniglykolidimetakrylaatti EINECS REACH Rek. No Sisältö Luokitus > 10-< 20 % Elinkohtainen myrkyllisyys -kertaaltistuminen 3 H335 Ihoa herkistävä 1 H317 Vain vaaralliset aineosat, joille CLP-luokitus on jo saatavilla, väkyvät tässä taulukossa H-lausunnon täydellinen teksti ja muut lyhenteet katso osa 16 "Muu informaatio". Luokittelemattomilla aineilla voi olla työperäisen altistumisen raja-arvoja. Ilmoitus valmistusaineista DPD (EC) No 1999/45:n mukaisesti: Etyleeniglykolidimetakrylaatti Hydroksipropyylimetakrylaatti ,1'-(p-Tolylimino)dipropan- 2-ol tert-Butylpyrocatechol EINECS REACH Rek. No Sisältö Luokitus > 10 -< 20 % Xi -Ärsyttävä; R37 R > 1 -< 10 % Xi -Ärsyttävä; R36, R > 1 -< 3 % R52/53 T -Myrkyllinen; R25 Xi -Ärsyttävä; R > 0,1 -< 2,5 % C -Syövyttävä; R34 Xn -Haitallinen; R21/22 N -Ympäristölle vaarallinen; R51/53 Koodeilla merkityt R-lausekkeet täydellisessä tekstimuodossa, katso kappale 16 'Muut tiedot'. Luokittelemattomilla aineilla voi olla työperäisen altistumisen raja-arvoja. KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet Ensiaputoimenpiteiden kuvaus:

3 Pag. 3/15 Yleisohjeet: Oireiden esiintyessä mentävä lääkäriin. Hengittäminen: Siirry raittiiseen ilmaan, jos vaivat jatkuvat, otettava yhteys lääkäriin. Iho: Huuhdeltava juoksevalla vedellä ja saippualla. Hoidettava ihoa. Riisuttava aineen saastuttama vaatetus. Tarvittaessa käännyttävä ihotautilääkärin puoleen. Roiskeet silmiin: Silmiä on huuhdeltava välittömästi silmäsuihkulla tai vedellä vähintään 5 min ajan. Oireiden ilmetessä (voimakas kipu, valonarkuus, näköhäiriö) huuhtelua jatkettava ja mentävä lääkäriin. Nieleminen: Huuhdeltava suu, juotava 1-2 lasia vettä, hakeuduttava lääkärin hoitoon. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet: IHO: ihottuma, nokkosihottuma. HENGITYS: ärsytys, yskiminen, hengitysvaikeudet, puristava tunne rinnassa. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet: Katso kohta: Ensiaputoimenpiteiden kuvaus KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet Sammutusaineet: Sopivat sammutusaineet: Hiilidioksidi Jauhe Sumu Vesihajasuihku Turvallisuussyistä soveltumaton sammutusaine: Vesisuorasuihku Vaahto Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat: Tulipalossa voi vapautua hiilimonoksidia (CO) ja hiilidioksidia (CO2). Palontorjuntaa koskevat ohjeet: Käytettävä ulkoilmasta riippumatonta hengityssuojainta. Käytettävä henkilökohtaista suojavarustusta. KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa: Vältettävä aineen pääsyä iholle ja silmiin. Huolehdittava riittävästä tuuletuksesta ja ilmanpoistosta. Käytettävä henkilökohtaista suojavarustusta. Ulosvuotaneen aineen johdosta liukastumisvaara. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet: Ei saa päästää viemäriin/pintaveteen/pohjaveteen. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet: Kerätään talteen mekaanisesti. Saastunut materiaali hävitetään kuten kohdan 13 mukaiset jätteet. Viittaukset muihin kohtiin

4 Pag. 4/15 Katso ohje kohdasta 8. KOHTA 7: Käsittely ja varastointi Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet: Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin Työtilat tuuletettava riittävästi. Yleiset hygieniatoimenpiteet: Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Kädet täytyy pestä ennen taukoja ja työn lopettamisen jälkeen. KTT-no: V002.0 VK - Vinylester Sivu 4 / 4 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet: Varastoitava kuivassa ja viileässä paikassa. Säilytettävä pimeässä Lämpötilat + 5 C ja + 25 C välillä Säilytä säiliöt hyvin tuuletetussa paikassa. Ei saa säilyttää elintarvikkeiden ja nautittavien aineiden kanssa. Erityinen loppukäyttö: Ankkurimassa KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet Valvontaa koskevat muuttujat: Pätee: FI Ei Altistumisen ehkäiseminen: Hengityssuojain: Käsiteltäessä suuria määriä. Sopiva hengityssuojanaamari, jos tuuletus on riittämätön. Käsisuoja: Suositellaan nitriilikumista valmistettuja suojakäsineitä ( Materiaalin paksuus > 0,1 mm, läpäisyaika < 30s). Käsineet on vaihdettava jokaisen lyhyen kosketusajan tai tahriintumisen jälkeen. Saatavissa hyvin varustetuista alan liikkeistä tai apteekeista. Silmäsuojain: Tiiviisti istuvat suojalasit. Kehonsuojus: Sopiva suoja-asu. KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot: Olomuoto pasta Pastamainen Vaalean beige Haju Luonteenomainen ph Kiehumispiste Leimahduspiste Hajoamislämpötila Höyrynpaine Tiheys 1,52-1,68 g/cm3 (23 C (73.4 F)) Ominaispaino Viskositeetti

5 Pag. 5/15 Viskositeetti (kinemaattinen) Räjähtävyys liukoisuus(laadullinen) (20 C (68 F); Liuotin: Vesi) Jähmettymislämpötila Sulamispiste Syttyvyys Itsesyttymislämpötila Räjähdysraja Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi Haihtumisnopeus Haihtumisnopeus Hapettavat ominaisuudet Liukenematon Muut tiedot: KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus Reaktiivisuus: Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa. Kemiallinen stabiilisuus: Stabiili suositeltavissa varasto-olosuhteissa. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus: Katso kappale reaktiivisuus Vältettävät olosuhteet: Ei mitään tiedossa, jos käyttö määräysten mukainen. Yhteensopimattomat materiaalit: Asianmukaisesti käytettynä ei mitään. hajoamistuotteet: Ei tiedossa. KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot Yleiset toksisuustiedot: Valmiste on luokiteltu perustuen tavanomaisiin menetelmiin, jotka on kuvattu Direktiivin 1999/45/EC Artikkelissa 6(1)(a).Asiaankuuluva terveys/ympäristötieto aineille on luetteloitu kohdassa 3 ja annettu seuraavassa.henkilöiden, jotka reagoivat allergisesti akrylaatti, tulisi välttää tämän tuotteen käsittelyä. Akuutti hengitystoksisuus: Ärsyttää hengityselimiä. Altistuminen: Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle Yleiset ekologiatiedot: Valmiste on luokiteltu perustuen tavanomaisiin menetelmiin, jotka on kuvattu Direktiivin 1999/45/EC Artikkelissa 6(1)(a).Asiaankuuluva terveys/ympäristötieto aineille on luetteloitu kohdassa 3 ja annettu seuraavassa.ei saa

6 Pag. 6/15 päästää viemäriin, maaperään tai vesistöön. Myrkyllisyys: Etyleeniglykolidimetakrylaatti Hydroksipropyylimetakrylaatti ,1'-(p-Tolylimino)dipropan- 2-ol tert-Butylpyrocatechol Pysyvyys ja hajoavuus: Arvotyyp pi LC50 LC50 Arvo Akuutti toksisuus 227 Fish 493 EC50 28,8 EC50 1,4 Altistusaik a 96 h Tyyppi Pimephales promelas Fish 48 h Leuciscus idus melanotus Daphnia 48 h Daphnia magna Daphnia 48 h Daphnia magna Menetelmä OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) Etyleeniglykolidimetakrylaatti Hydroksipropyylimetakrylaatti Tulos Levitysmenetelmä Hajoavuus Menetelmä helposti biohajoava helposti biohajoava aerobinen 98 % OECD Guideline 301 E (Ready biodegradability: Modified OECD Screening Test) aerobinen 94,2 % OECD Guideline 301 E (Ready biodegradability: Modified OECD Screening Test) Biokertyvyys / Liikkuvuus maaperässä: Etyleeniglykolidimetakrylaatti Hydroksipropyylimetakrylaatti tert-Butylpyrocatechol LogKow Biologinen kertyvyystekijä (BCF) 2,21 0,97 2,94 Altistusaika Tyyppi Lämpötila Menetelmä KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat Jätteiden käsittelymenetelmät: Tuotteen hävittäminen: Jätteet ja tuotejäämät hävitetään paikallisten viranomaismääräysten mukaisesti. Puhdistamattoman pakkauksen hävittäminen: Pakkauksen kierrätys ainoastaan, jos se on tyhjennetty tähteistä.

7 Pag. 7/15 Jätenimike Liima-ja tiivistysmassajätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita KOHTA 14: Kuljetustiedot Yleisohjeet: Ei vaarallinen aine RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR mukaisesti. KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö: VOC-pitoisuus 0,0 % (CH) KOHTA 16: Muut tiedot Tuotteen etiketöinti on määritelty kappaleessa 2. Lyhenteiden täydellinen teksti koodeineen tässä turvallisuustiedotteessa seuraavasti: R21/22 Terveydelle haitallista joutuessaan iholle ja nieltynä. R25 Myrkyllistä nieltynä. R34 Syövyttävää. R36 Ärsyttää silmiä. R37 Ärsyttää hengityselimiä. R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. R51/53 Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. R52/53 Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Lisätiedot: Tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietämykseemme ja koskevat tuotetta toimitusmuodossa. Ne kuvaavat tuotettamme turvallisuusvaatimusten suhteen ja niiden tarkoitus ei ole kuvata tuotteen ominaisuuksia.

8 Pag. 8/15 COMPONENT B KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Tuotetunniste:, Component B Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella: Suunniteltu käyttötarkoitus: Ankkurimassa Yrityksen nimi: DISTRIBUTOR Friulsider SpA, Via Trieste 1, San Giovanni al Natisone, Udine, ITALIA Tel.: Fax.: Käyttöturvallisuustiedotteesta vastaava: Company emergency telephone: (8.30 am 5.30 pm) KOHTA 2: Vaaran yksilöinti Aineen tai seoksen luokitus: Aineen (DPD): HerkistäväR43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. Merkinnät (DPD): Xi -Ärsyttävä R-lausekkeet: R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. S-lausekkeet: S2 Säilytettävä lasten ulottumattomissa. S3/7 Säilytettävä tiiviisti suljettuna viileässä paikassa. S14 Pidä etäällä liasta, ruosteesta, emäksistä, hapoista ja kiihdyttimistä. S24/25 Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. S36/37/39 Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien-tai kasvonsuojainta. S46 Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Sisältää: DIBENTSOYYLIPEROKSIDI Muut vaarat: Henkilöiden, jotka reagoivat allergisesti peroksidi kohtaan, tulisi välttää tämän tuotteen käsittelyä.

9 KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista Kemiallinen kuvaus: Kovetin Valmistuksen perusaineet: Dibentsoyyliperoksidi Epäorgaaniset täyttöaineet Pag. 9/15 Ilmoitus valmistusaineista CLP (EC) No 1272:n mukaisesti: DIBENTSOYYLIPEROKSIDI EINECS REACH Rek. No Sisältö Luokitus >= 10-< 20 % Orgaaniset peroksidit B H241 Silmä-ärsytyksellä 2 H319 Ihoa herkistävä 1 H317 Vain vaaralliset aineosat, joille CLP-luokitus on jo saatavilla, väkyvät tässä taulukossa H-lausunnon täydellinen teksti ja muut lyhenteet katso osa 16 "Muu informaatio". Luokittelemattomilla aineilla voi olla työperäisen altistumisen raja-arvoja. Ilmoitus valmistusaineista DPD (EC) No 1999/45:n mukaisesti: DIBENTSOYYLIPEROKSIDI ethylhexyl benzoate EINECS REACH Rek. No Sisältö Luokitus > 10 -< 20 % E -Räjähtävä; R3 Xi -Ärsyttävä; R36 O -Hapettava; R7 R < 5 % R < 2,5 % N -Ympäristölle vaarallinen; R51/53 Koodeilla merkityt R-lausekkeet täydellisessä tekstimuodossa, katso kappale 16 'Muut tiedot'. Luokittelemattomilla aineilla voi olla työperäisen altistumisen raja-arvoja. KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet Ensiaputoimenpiteiden kuvaus: Yleisohjeet: Oireiden esiintyessä mentävä lääkäriin. Hengittäminen: Siirry raittiiseen ilmaan, jos vaivat jatkuvat, otettava yhteys lääkäriin. Iho: Huuhdeltava juoksevalla vedellä ja saippualla. Hoidettava ihoa. Riisuttava aineen saastuttama vaatetus. Tarvittaessa käännyttävä ihotautilääkärin puoleen.

10 Pag. 10/15 Roiskeet silmiin: Huuhdeltava heti vedellä juoksevan veden alla (10 minuutin ajan), käännyttävä erikoislääkärin puoleen. Nieleminen: Huuhdeltava suu, juotava 1-2 lasia vettä. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet: IHO: ihottuma, nokkosihottuma. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet: Katso kohta: Ensiaputoimenpiteiden kuvaus KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet Sammutusaineet: Sopivat sammutusaineet: Jauhe Hiilidioksidi. VesihajasuihkuSumu Turvallisuussyistä soveltumaton sammutusaine: Vaahto Vesisuorasuihku Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat: Tulipalossa voi vapautua hiilimonoksidia (CO) ja hiilidioksidia (CO2). Palontorjuntaa koskevat ohjeet: Käytettävä ulkoilmasta riippumatonta hengityssuojainta. Käytettävä henkilökohtaista suojavarustusta. Lisäohjeet: Palojätteet ja saastunut sammutusvesi hävitettävä viranomaisten määräysten mukaisesti. KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa: Vältettävä aineen pääsyä iholle ja silmiin.huolehdittava riittävästä tuuletuksesta ja ilmanpoistosta.käytettävä henkilökohtaista suojavarustusta.ulosvuotaneen aineen johdosta liukastumisvaara. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet: Ei saa päästää viemäriin/pintaveteen/pohjaveteen. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet: Kerätään talteen mekaanisesti.saastunut materiaali hävitetään kuten kohdan 13 mukaiset jätteet. Viittaukset muihin kohtiin Katso ohje kohdasta 8. KOHTA 7: Käsittely ja varastointi Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet: Varottava aineen joutumista iholle ja silmiinkipinöi palaessaan. Yleiset hygieniatoimenpiteet: Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Kädet täytyy pestä ennen taukoja ja työn lopettamisen jälkeen. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet: Säilytä alkuperäisissä suljetuissa kosteudelta suojatuissa astioissa.varastoitava viileässä, suljetuissa alkuperäisastioissa.varastoitava kuivassa ja viileässä paikassa.suositeltava säilytyslämpötila 5-25 C.Säilytettävä pimeässäei saa säilyttää elintarvikkeiden ja nautittavien aineiden kanssa.ei saa säiöyttää helposti syttyvien aineiden kanssa (F tai F+).

11 Erityinen loppukäyttö: Ankkurimassa KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet Valvontaa koskevat muuttujat: Pätee: FI Pag. 11/15 Sisältö Ppm mg/m3 Tyyppi Kategoria Huomautuksia: GLYSEROLI Aikapainotettu Tunnettu haitallinen FN_OEL keskiarvo (TWA): pitoisuus (Liite 1). Altistumisen ehkäiseminen: Hengityssuojain: Sopiva hengityssuojanaamari, jos tuuletus on riittämätön. suodatin: A -P2 Käsisuoja: Suositellaan nitriilikumista valmistettuja suojakäsineitä ( Materiaalin paksuus > 0,1 mm, läpäisyaika < 30s). Käsineet on vaihdettava jokaisen lyhyen kosketusajan tai tahriintumisen jälkeen. Saatavissa hyvin varustetuista alan liikkeistä tai apteekeista. Silmäsuojain: Tiiviisti istuvat suojalasit. Kehonsuojus: Sopiva suoja-asu. KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot: Olomuoto pasta pasta Musta Haju Luonteenomainen ph Kiehumispiste Leimahduspiste Hajoamislämpötila Höyrynpaine Tiheys Ominaispaino Viskositeetti Viskositeetti (kinemaattinen) Räjähtävyys liukoisuus(laadullinen) (20 C (68 F); Liuotin: Vesi) Jähmettymislämpötila Sulamispiste Syttyvyys Itsesyttymislämpötila Räjähdysraja Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi Haihtumisnopeus Haihtumisnopeus Hapettavat ominaisuudet 116 C (240.8 F); ei menetelmää Liukenematon Muut tiedot:

12 KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus Reaktiivisuus: Reaktio hapettimien kanssa. Kemiallinen stabiilisuus: Stabiili suositeltavissa varasto-olosuhteissa. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus: Katso kappale reaktiivisuus Vältettävät olosuhteet: Lämpötilat n. yli 80 C Yhteensopimattomat materiaalit: Asianmukaisesti käytettynä ei mitään. hajoamistuotteet: Ei tiedossa. KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot Pag. 12/15 Yleiset toksisuustiedot: Valmiste on luokiteltu perustuen tavanomaisiin menetelmiin, jotka on kuvattu Direktiivin 1999/45/EC Artikkelissa 6(1)(a).Asiaankuuluva terveys/ympäristötieto aineille on luetteloitu kohdassa 3 ja annettu seuraavassa.henkilöiden, jotka reagoivat allergisesti peroksidi kohtaan, tulisi välttää tämän tuotteen käsittelyä. Silmien ärsyyntyminen: Primääri silmienärsytys: Lievästi ärsyttävä, ei vaadi merkitsemistä Altistuminen: Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. Välitön myrkyllisyys: Arvotyyp Arvo Levitysme netel Altist usai pi mä ka LD mg/kg oral LC50 > 200 inhalation 4 h LD50 > mg/kg dermal Tyyppi Rotta Rotta Rotta Menetelmä OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) Ihosyövyttävyys/ihoärsytys: Tulos Altistusai ka Tyyppi Menetelmä ei ärsyttävä 4 h Kani OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)

13 Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys: Hengitysteiden tai ihon herkistyminen: Pag. 13/15 Tulos Altistusai ka Tyyppi Menetelmä Vähän ärsyttävä Kani OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion) Tulos Testityyp pi Tyyppi Menetelmä ei herkistävä Marsu OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation) Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset: Tulos Tutkimustyyppi / altistusreitti negatiivinen negatiivinen negatiivinen nisäkkäiden kromosomipoikkea vuustesti in vitro bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test) nisäkässolujen geenimutaatio analyysi Metabolinen aktivoituminen / altistusaika kanssa ja ilman kanssa ja ilman kanssa ja ilman Tyyppi Menetelmä OECD Guideline 473 (In vitro Mammalian Chromosome Aberration Test) OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay) OECD Guideline 476 (In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test) Toistuvasta annoksesta johtuva myrkyllisyys Tulos NOAEL=> 1000 mg/kg Levitysmen etelmä suun kautta: ruoka Altistumisaika/toist umistiheys Tyyppi Menetelmä 90 days daily Rotta OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents) KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle Yleiset ekologiatiedot: Valmiste on luokiteltu perustuen tavanomaisiin menetelmiin, jotka on kuvattu Direktiivin 1999/45/EC Artikkelissa 6(1)(a).Asiaankuuluva terveys/ympäristötieto aineille on luetteloitu kohdassa 3 ja annettu seuraavassa.ei saa päästää viemäriin, maaperään tai vesistöön.

14 Myrkyllisyys: Pag. 14/15 Arvotyyp Arvo Akuutti Altistusaik Tyyppi Menetelmä pi toksisuus a OECD DIBENTSOYYLIPEROKSID Guideline 2 I LC50 Fish 96 h Poecilia reticulata 203 (Fish, Acute Toxicity Test) DIBENTSOYYLIPEROKSID I Pysyvyys ja hajoavuus: EC50 2,91 LC50 3,7 EC50 19,3 EC50 15 Daphnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) Fish 96 h Pimephales promelas OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) Daphnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) Algae 72 h Selenastrum capricornutum (new name: Pseudokirchnerella subcapitata) OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) Tulos Levitysmenetelmä Hajoavuus Menetelmä DIBENTSOYYLIPEROKSID I helposti biohajoava helposti biohajoava > 60 % OECD Guideline 301 D (Ready Biodegradability: Closed Bottle Test) aerobinen 87 % OECD Guideline 301 B (Ready Biodegradability: CO2 Evolution Test)

15 Biokertyvyys / Liikkuvuus maaperässä: Pag. 15/15 DIBENTSOYYLIPEROKSID I ethylhexyl benzoate LogKow Biologinen kertyvyystekijä (BCF) 3,46 5,19 Altistusaika Tyyppi Lämpötila Menetelmä 3,9 OECD Guideline 117 (Partition Coefficient (n-octanol / water), HPLC Method) KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat Jätteiden käsittelymenetelmät: Tuotteen hävittäminen: Jätteet ja tuotejäämät hävitetään paikallisten viranomaismääräysten mukaisesti. Puhdistamattoman pakkauksen hävittäminen: Pakkauksen kierrätys ainoastaan, jos se on tyhjennetty tähteistä. Jätenimike Liima-ja tiivistysmassajätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita KOHTA 14: Kuljetustiedot Yleisohjeet: Ei vaarallinen aine RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR mukaisesti. KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys-ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö: VOC-pitoisuus 0,0 % (CH) KOHTA 16: Muut tiedot Tuotteen etiketöinti on määritelty kappaleessa 2. Lyhenteiden täydellinen teksti koodeineen tässä turvallisuustiedotteessa seuraavasti: R3 Erittäin helposti räjähtävää iskun, hankauksen, avotulen tai muun sytytyslähteen vaikutuksesta. R36 Ärsyttää silmiä. R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. R51/53 Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. R53 Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. R7 Aiheuttaa tulipalon vaaran. H241 Räjähdys- tai palovaarallinen kuumennettaessa. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Lisätiedot: Tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietämykseemme ja koskevat tuotetta toimitusmuodossa. Ne kuvaavat tuotettamme turvallisuusvaatimusten suhteen ja niiden tarkoitus ei ole kuvata tuotteen ominaisuuksia.

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 PATTEX PU STANDARD Sivu 1 / 18 KTT-no : 490601 V002.1 Viimeistelty, pvm.: 12.06.2015 Painatuspäivä: 22.06.2015 Korvaa version: 05.06.2015 KOHTA 1:

Lisätiedot

(EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote

(EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote (EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote 60EN 362 5C Sivu 1 / 7 SDB-nro : 175666 V001.4 Viimeistelty, pvm.: 03.08.2011 Painatuspäivä: 29.12.2011 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen

Lisätiedot

(EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote

(EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote (EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote 45EN 362 5C Sivu 1 / 7 SDB-nro : 221746 V001.2 Viimeistelty, pvm.: 04.08.2011 Painatuspäivä: 29.12.2011 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Loxeal 18-10

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Loxeal 18-10 Tarkistus 23/03/2012 Laadintapäiväys 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Turvalausekkeet P260

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Turvalausekkeet P260 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 303766, 306397 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

1.4. Hätäpuhelinnumero Maa Virallinen neuvontaviranomainen Osoite Hätänumero FINLAND Myrkytystietokeskus HUS 09-471 977 tai 112

1.4. Hätäpuhelinnumero Maa Virallinen neuvontaviranomainen Osoite Hätänumero FINLAND Myrkytystietokeskus HUS 09-471 977 tai 112 Päivitetty: 02/07/2012 Korvaa: 19/07/2011 Versio: 6.1 KOHTA1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kemikaalityyppi : Sekoite Kauppanimi : LUFRATEX ULTRA Tuotekoodi

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 NE 43 EPOKSILIIMA, liima+kovetin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 NE 43 EPOKSILIIMA, liima+kovetin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi 16-NE43 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P280

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P280 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 833044140 CAS-numero 1330-20-7 Aineen nimi Ksyleeni

Lisätiedot

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi ph - Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.10207 EAN 6414504108430 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2103 EAN 6414400022441 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Versio 3 (CLP) - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 13.11.2014 Päiväys 13.11.2014

Versio 3 (CLP) - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 13.11.2014 Päiväys 13.11.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A6943E 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1345 1.1.3 REACHrekisteröintinumero 01211947510346,

Lisätiedot

Haitallista hengitettynä. Saattaa aiheuttaa elinvaurioita pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistuksessa hengitettynä. H319

Haitallista hengitettynä. Saattaa aiheuttaa elinvaurioita pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistuksessa hengitettynä. H319 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 21.6.2011 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1389 1.2 Aineen

Lisätiedot

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 YKI sokkelimaali 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 YKI sokkelimaali 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 740 -sarja 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Dinatriumoktaboraatti,tetrahydraatti CAS-Nro. 12280-03-4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 570504, 570507 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

: Fairy Sensitive Käsitiskiaine

: Fairy Sensitive Käsitiskiaine Julkaisupäivä: 25/06/2012 Päivitetty: Versio: 1.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kemialliset tyyppi Kauppanimi Tuotekoodi : Seos : Fairy Sensitive

Lisätiedot

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi PPP100 GRAFF POISTO 1.1.2 Tunnuskoodi 3565 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 8 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2229, 2230, 4007, 4008 EAN 6414402180002, 6414402181009,

Lisätiedot

Versio 1 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.04.2014 Päiväys 11.04.2014

Versio 1 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.04.2014 Päiväys 11.04.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A9364J 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2468, 2470 EAN 5707441002772, 5707441001218

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna - Suomi Julkaisupäivä/ 09-06-2015. Edellinen päiväys 21-11-2014. Tarkistuspäivä

Lisätiedot

Versio 2 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 04.02.2015 Päiväys 04.02.2015

Versio 2 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 04.02.2015 Päiväys 04.02.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A9364J 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Versio 5 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 26.01.2015 Päiväys 26.01.2015

Versio 5 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 26.01.2015 Päiväys 26.01.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A7725M 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Teboil Super HPD 10W-30, 15W-40 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Teboil Super HPD 10W-30, 15W-40 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot