KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE MICROWASH 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE MICROWASH 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI"

Transkriptio

1 Sivu 1 / 8 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus Pesulaine Toimialakoodi C 204 Saippuan, pesu-, puhdistus- ja kiillotusaineiden; hajuvesien ja hygieniatuotteiden valmistus Käyttötarkoituskoodi 9 Puhdistus- ja pesuaineet Kemikaalia voidaan käyttää yleiseen kulutukseen Kemikaalia käytetään vain yleiseen kulutukseen Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja Tampereen Pesuainepalvelu Oy Postiosoite Postinumero ja -toimipaikka Puhelin Telefax Y-tunnus Sähköposti Ulkomaisen valmistajan tiedot - Keskuojankatu Tampere +358(0) (0) FI Hätäpuhelinnumero Numero, nimi ja osoite Myrkytystietokeskus, Tukholmankatu 17, PL 790, HUS h (vaihde ) 2. VAARAN YKSILÖINTI 2.1 Aineen tai seoksen luokitus 67/548/EEC /45/EC Xn; R / Merkinnät Sisältö: Teollisuusbensiini (maaöljy), rikitön, raskas 67/548/EEC /45/EC Xn Haitallinen R-lausekkeet R41 Vakavan silmävaurion vaara. R65 R67 R52/53 S-lausekkeet S23 S24 S61 S Muut vaarat Katso edellä. Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Vältettävä kaasun/huurun/höyryn/sumun hengittämistä. Varottava kemikaalin joutumista iholle. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityisohjeet/käyttöturvallisuustiedote. Jos kemikaalia on nielty, ei saa oksennuttaa: hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti.

2 Sivu 2 / 8 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 3.2 Seokset Vaaraa aiheuttavat aineosat CAS/EY- EINECS Aineosan nimi Pitoisuus Luokitus numero ja rek.nro Tetranatriumetyleenidi- 0 - < 2 % Xn; R22; Xi; R41 amiinitetra-asetaatti; EDTA Teollisuusbensiini (maaöljy), rikitön, raskas < 0,1 % bentseeniä, < 5 % n- heksaania ja arom. hiilivetyjä 14-20% Acute Tox. 4, H302; Eye Dam. 1, H % -, R10; Xn; R65; R66; R67; N; R51/53 Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; STOT SE 3, H336, Aquatic Chronic 2; H Alkoholietoksylaatti, C9-C % Xn; R22-41 Acute Tox. 4, H302; Eye Dam. 1, H Alkoholietoksylaatti 5 12 % Xi; R41 Eye Dam. 1, H (2-Butoksietoksi)etanoli; butylidiglykoli 0 - < 10 % Xi; R36 Eye Irrit. 2, H Muut tiedot Teollisuusbensiini sisältää bentseeniä < 0.1 til-% täten R45-lauseke jää pois. R-lausekkeet - katso kohdasta ENSIAPUTOIMENPITEET 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Hengitys Höyryä hengittänyt on siirettävä raittiseen ilmaan. Pidetään lämpimänä ja levossa. Tarvittaessa annetaan happea tai puhalluselvytystä. Hakeuduttava lääkärin hoitoon huomattavan altistumisen jälkeen Iho Tuotteen likaamat vaatteet riisutaan, mieluimmin hätäsuihkun jälkeen (haihtuva tuote voi aiheuttaa palovaaran). Iho pestään runsaalla vedellä ja saippualla. Otettava yhteys lääkäriin, mikäli ihoärsytys jatkuu Roiskeet silmiin Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta. Huuhtelua jatketaan usean minuutin ajan silmiä ääriasentoihin liikutellen. Otetaan yhteys (silmä)lääkäriin (sarveiskalvovaurion vaara) Nieleminen EI SAA OKSENNUTTAA. Tuotetta nielleelle annetaan heti 2 rkl kermaa tai kermajäätelöä tuotteen sitomiseksi. Otetaan yhteys lääkäriin (keuhkoihin joutumisen vaara erityisesti tunnettaessa pahoinvointia tai ärsytysoireita). 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet HENGITTÄMINEN: Höyry voi ärsyttää hengitysteitä. Liika-altistuminen voi aiheuttaa huumausta, pahoinvointia, päänsärkyä ja lopulta narkoottisia vaikutuksia. Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. IHO: Pitkäaikainen tai toistuva kosketus voi aiheuttaa ihon kuivumista ja ärsytystä. ROISKEET SILMIIN: Vakavan silmävaurion vaara. NIELEMINEN: Nieltynä tuote voi ärsyttää ruoansulatuskanavaa. Tuotteen joutuminen keuhkoihin (aspiraatio) voi aiheuttaa hengenvaarallisen kemiallisen keuhkotulehduksen. 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

3 Sivu 3 / 8 Keuhkoihin joutuneena tuote voi aiheuttaa hengenvaarallisen kemiallisen keuhkotulehduksen. Ellei pahoinvionita tai ärsytysoireita ilmene, tuotetta nielleelle voidaan antaa g veteen lietettyä lääkehiiltä. 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 5.1 Sammutusaineet Sopivat sammutusaineet Vaahto, jauhe, hiilidioksidi Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Tuote sisältää syttyvää ainetta, mutta ei ole luokiteltu syttyväksi sillä tuote ei ole palava. 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Paineilmahengityslaite ja täydellinen suojavarustus. 5.4 Muita ohjeita 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Käytettävä henkilökohtaista suojavarustusta. 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Pyritään rajoittamaan päästö ja estämään tuotteen leviäminen ympäristöön. Nestemäinen tuote kerätään talteen ennen sen leviämistä viemäreihin, maaperään ja vesistöön. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Aloitetaan välittömästi nestemäisen tuotteen ja likaantuneen maan talteenotto. Pienet määrät voidaan imeyttää imukykyiseen aineeseen. Otettava huomioon tuotteen aiheuttama palo-, räjähdys- ja terveysvaara. Tuotetta sisältävä jäte hävitetään ongelmajätteenä (kohta 13). 6.4 Viittaukset muihin kohtiin Vahingosta on ilmoitettava välittömästi paikalliselle viranomaiselle. Kaikissa toimenpiteissä on käytettävä riittäviä suojavarusteita (kohdat 5.4 ja 8). 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta tuotetta käsiteltäessä. Pyritään välttämään tuotteen haihtumista käsittelyn ja siirtojen yhteydessä. Tarvittaessa käytettävä henkilökohtaisia suojaimia. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Ehkäistävä varotoimenpitein tuotteen joutuminen viemäreihin, maaperään tai vesistöön. Pienet tuote-erät säilytetään hiilivetyjä läpäisemättömissä, tiiviisti suljetuissa, etiketöidyissä astioissa. 7.3 Erityinen loppukäyttö 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat HTP-arvot Liuotinbensiini, ryhmä (2-butoksietoksi)etanoli 200 mg/m³ (8 h) 2012, liite ppm (8 h) 68 mg/m 3 (8 h) 2012

4 Sivu 4 / Muut raja-arvot Bensiinihiilivedyille voidaan myös soveltaa niiden yksittäisiä ohjearvoja. Altistuksen seurantamenetelmä: SFS-EN 689, SFS Muissa maissa annettuja raja-arvoja DNEL PNEC 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Tekniset torjuntatoimenpiteet Tuotetta pyrittävä käsittelemään suljetuissa järjestelmissä tai järjestettävä riittävä ilmanvaihto. Vältettävä höyryjen hengittämistä ja ihokosketusta. Kädet pestään ennen taukoja ja työn jälkeen. Tarvittaessa käytettävä henkilökohtaisia suojaimia. Likaantunut iho puhdistetaan huolellisesti ja likaantuneet vaatteet ja varusteet vaihdetaan Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet Hengityksensuojaus Hengityssuojain (orgaanisten kaasujen ja höyryjen suodatintyyppi: A2) Käsiensuojaus Suojakäsineet. Maaöljylle ja kerosiinille suositeltu: nitriilikumi, läpäisyaika > 480 min. Etoksilaattiyhdisteille suositeltu neopreeni tai nitriilikumi. Suojakäsineet on vaihdettava säännöllisesti läpäisevyydestä aiheutuvien ongelmien välttämiseksi. Kysyttävä neuvoa suojakäsinetoimittajalta Silmien tai kasvojen suojaus Kasvojensuojain tai vähintään tiiviisti asettuvat suojalasit Ihonsuojaus Tarvittaessa suojavaatetus Ympäristöaltistumisen torjuminen Ei saa päästää maaperään, vesistöön tai viemäriin. 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto Kirkas neste Haju Mieto liuottimen tuoksu Hajukynnys Ei ilmoitettu ph noin Sulamis- tai jäätymispiste Ei ilmoitettu Kiehumispiste ja kiehumisalue Ei ilmoitettu Leimahduspiste Ei palava Haihtumisnopeus Ei ilmoitettu Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Ei relevantti - tuote on neste Räjähdysominaisuudet Alempi räjähdysraja Ei ilmoitettu Ylempi räjähdysraja Ei ilmoitettu Höyrynpaine Ei ilmoitettu Höyryntiheys Ei ilmoitettu Suhteellinen tiheys 1, Liukoisuus (liukoisuudet) Vesiliukoisuus Vesipohjainen liuos Rasvaliukoisuus (liuotin-öljy, yksilöitävä) Ei ilmoitettu

5 Sivu 5 / Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi Bensiinihiilivetyjen log Kow: Itsesyttymislämpötila Ei ilmoitettu Hajoamislämpötila Ei ilmoitettu Viskositeetti Ei ilmoitettu Räjähtävyys Ei ilmoitettu Hapettavuus Ei ilmoitettu 9.2 Muut tiedot Ei ilmoitettu 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Reaktiivisuus Stabiili normaaleissa työskentely- ja varastointiolosuhteissa Kemiallinen stabiilisuus Stabiili normaaleissa työskentely- ja varastointiolosuhteissa Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Stabiili normaaleissa työskentely- ja varastointiolosuhteissa Vältettävät olosuhteet Suojeltava jäätymiseltä Yhteensopimattomat materiaalit 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys Tetranatriumetyleenidiamiinitetra-asetaatti (=EDTA): LD50-arvoa ei määritetty. Luokituksen mukaan terveydelle haitallista nieltynä. Teollisuusbensiini (maaöljy), rikitön raskas: Erittäin lievästi myrkyllinen nieltynä; LD50: > 2000 mg/kg, suun kautta, rotta, LD50: > 2000 mg/kg, ihon kautta, kani, LC50: > 5000 mg/m3/4h, hengitysteitse, rotta. Butyylidiglykoli: LD50: 5660 mg/kg suun kautta, rotta, LD50: noin 4000 mg/kg, ihon kautta, kani Alkoholietoksilaatit: LD50: > mg/kg, suun kautta, rotta Ärsyttävyys ja syövyttävyys Teollisuusbensiini (maaöljy), rikitön raskas: Ei ärsytä ihoa (kani, 4h, arvio) eikä silmiä (kani) Herkistyminen Teollisuusbensiini ei aiheuta herkistymistä marsulla Syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat tai lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset Toistuva kosketus teollisuusbensiinin kanssa ärsyttää ihoa (kani, 14 ja 28 päivää). Pitkäaikainen bensiinihöyryaltistus on aiheuttanut koe-eläimillä lajityypillisiä munuaisvaurioita (urosrotta) ja kasvaimia (hiiri) Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen HENGITTÄMINEN: Höyry voi ärsyttää hengitysteitä. Liika-altistuminen voi aiheuttaa huumausta, pahoinvointia, päänsärkyä ja lopulta narkoottisia vaikutuksia. Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. IHO: ROISKEET SILMIIN: Vakavan silmävaurion vaara. NIELEMINEN: Nieltynä tuote voi ärsyttää ruoansulatuskanavaa. Tuotteen joutuminen keuhkoihin (aspiraatio) voi aiheuttaa hengenvaarallisen kemiallisen keuhkotulehduksen.

6 Sivu 6 / Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen IHO: Pitkäaikainen tai toistuva kosketus voi aiheuttaa ihon kuivumista ja ärsytystä Aspiraatiovaara Tuotteen joutuminen keuhkoihin (aspiraatio) voi aiheuttaa hengenvaarallisen kemiallisen keuhkotulehduksen Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 12.1 Myrkyllisyys Myrkyllisyys vesieliöille Tetranatriumetyleenidiamiinitetra-asetaatti (EDTA): LC50/EC50/IC50: > 100 mg/l (samankaltainen aine) Teollisuusbensiini (maaöljy), rikitön raskas: Myrkyllinen vesieliöille; LC50: mg/l, (arvio). Aine on luokiteltu myrkylliseksi vesieliöille. Alkoholietoksilaatit: LC50 96 tuntia kala > 1-10 mg/l, EC50 48 tuntia, vesikirppu > 1-10 mg/l, EC50 72 tuntia levä > 1-10 mg/l. Arvot saatu vastaavista tuotteista. Myrkyllistä vesieliöille, ei kuitenkaan luokiteltu. Butyylidiglykoli: LC50: 1150 mg/l, miljoonakala, LC50: 2850 mg/l, vesikirppu (Daphnia magna) Tuote on luokiteltu haitalliseksi vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä Myrkyllisyys muille eliöille 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Biologinen hajoavuus EDTA: Ainetta ei voida pitää biologisesti helposti hajoavana samankaltaisen aineen tietoihin perustuen. Aine voi kuitenkin hajota biologisesti ympäristöolosuhteissa. Teollisuusbensiini (maaöljy), rikitön raskas: nopeasti biologisesti hajoava (arvio): hapenkulutus, BOD28d: 75%. Haihtuminen on nopein ja merkittävin häviämisprosessi pintavedessä, sedimentissä ja maaperässä. Alkoholietoksylaattien biologinen hajoavuus täyttää EU:n pesuaineasetuksen 648/2004 kriteerit tensidien biologiselle hajoavuudelle. Butyylidiglykoli: Aine on biologisesti heposti hajoava, 94% (28 vrk) OECD301E-testin mukaan Kemiallinen hajoavuus Teollisuusbensiini ei hydrolysoidu vedessä. Haihtuvat hiilivedyt ovat ilmakemiallisesti hajoavia Biokertyvyys EDTA: Biokertyvyyspotentiaali on pieni samankaltaisen aineen tietoihin perustuen (BCF < 100, tai Log Pow < 3). Teollisuusbensiini (maaöljy), rikitön raskas: Mahdollisesti biokertyvä, log Kow: 2...7, mutta helposti haihtuva. Alkoholietoksilaatit: Ei odotettavissa kerääntymistä eliöihin. Butyylidiglykoli: Aineen kertyyys eilöihin on vähäistä, log Pow: Liikkuvuus maaperässä Tuotteen sisältämä teollisuusbensiini haihtuu helposti maan ja veden pinnalta. Eräät bensiinihiilivedyt liukenevat osittain veteen (bentseeni, tolueeni, etyylibentseeni ja ksyleeni) ja haihtuvat vesiliuoksesta nopeasti (puoliintumisaika laboratoriossa 2 tuntia). Teollisuusbensiini voi läpäistä maaperän ja kulkeutua pohjaveteen, jonka mukana liukoisimmat aineosat leviävät. Anaerobisissa olosuhteissa hajoaminen on erittäin hidasta. Suurimolekyylisimmät bensiinihiilivedyt voivat adsorboitua maaperän tai sedimentin orgaaniseen aineeseen (log Kow 2...7). Butyylidiglykoli on erittäin kulkeutuva maaperässä (Koc 0-50). Aine ei haihtune vedestä. (Henryn lain vakio 1.52E-9 atm m3/mol) 12.5 PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset 12.6 Muut haitalliset vaikutukset

7 Sivu 7 / JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT Tuote on luokiteltu haitalliseksi, jolloin jätteet ovat ongelmajätettä (1128/2001). Hävitettävä jätelainsäädännön ja ympäristöviranomaisen ohjeiden mukaisesti. Jätettä käsiteltäessä on otettava huomioon sen aiheuttamat vaarat sekä huolehdittava tarvittavista varotoimenpiteistä, varoitusmerkinnöistä ja tietojen toimittamisvelvoitteista Jätteiden käsittelymenetelmät Katso edellä. 14. KULJETUSTIEDOT 14.1 YK-numero Ei relevantti 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi Ei relevantti 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka Ei luokiteltu kuljetuksia varten 14.4 Pakkausryhmä Ei relevantti 14.5 Ympäristövaarat Ei relevantti 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle Ei relevantti 14.7 Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti Ei relevantti 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai - lainsäädäntö CLP-asetus 1272/2008 KTT-asetus EY-nro 453/2010 REACH-asetus 1907/2006 Seosten osalta ylimenokautena seosdirektiivi 1999/45/EY HTP-julkaisu Kemikaaliturvallisuusarviointi Ei laadittu. 16. MUUT TIEDOT 16.1 Muutokset edelliseen versioon Muutoksia kohdissa 3, 8, 11, 12, 15 ja Lyhenteiden selitykset BOD28: Biological Oxygen Demand; Biologinen hapenkulutus 28 vuorokauden aikana CLP: Classification,labelling, Packaging - Luokitus, merkintä ja pakkaaminen EC50: Effective Concentration; Pitoisuus, jossa testin aikana 50% populaatiosta saa vaikutuksia HTP: Haitalliseksi tunnistettu pitoisuus LD50: Lethal Dose 50; LD50 on annos, joka tappaa puolet koe-eläimistä kokeen aikana LC50: Lethal Concentration; LC50 on pitoisuus, joka tappaa puolet koe-eläimistä kokeen aikana OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development; taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals, REACH-asetus koskee kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, rajoitusta ja lupamenettelyä EY: Euroopan yhteisö 16.3 Tietolähteet Raaka-ainetiomittajan tiedotteet

8 Sivu 8 / Käytetty menetelmä luokituksen arvioinnissa Laskennallinen seospäätöksen mukainen menetelmä Luettelo R-lausekkeista, vaaralausekkeista, S-lausekkeista ja/tai turvalausekkeista R22 Terveydelle haitallista nieltynä. R36 Ärsyttää silmiä. R41 Vakavan silmävaurion vaara. R51/53 Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. R52/53 Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. R65 Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. R66 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. R67 Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. H226 Syttyvä neste ja höyry. H302 Haitallista nieltynä. H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia Työntekijöiden koulutus 16.7 Käyttörajoitukset Käyttö kielletty alle 18-vuotiaalta 16.8 Lisätiedot Tampereen Pesuainepalvelu Oy Päiväys

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi PPP100 GRAFF POISTO 1.1.2 Tunnuskoodi 3565 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Edellinen päiväys: 16.4.2010. Marktoften 3c DK-8464 Galten Denmark +45 86 26 11 77 +45 86 26 09 59 lve@eurofins.dk

Edellinen päiväys: 16.4.2010. Marktoften 3c DK-8464 Galten Denmark +45 86 26 11 77 +45 86 26 09 59 lve@eurofins.dk Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 1.2.1

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 78028007 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Marktoften 3c DK-8464 Galten Denmark +45 86 26 11 77 +45 86 26 09 59 lve@eurofins.dk

Marktoften 3c DK-8464 Galten Denmark +45 86 26 11 77 +45 86 26 09 59 lve@eurofins.dk Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 1.2.1

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 570504, 570507 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Päiväys: 29.11.2012 Edellinen päiväys: 14.1.2011

Päiväys: 29.11.2012 Edellinen päiväys: 14.1.2011 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Shell Diesel kesä, talvi Tunnuskoodi 400001131, 400001133 Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

Päiväys: 21.12.2011 Edellinen päiväys: 21.7.2003

Päiväys: 21.12.2011 Edellinen päiväys: 21.7.2003 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi K10 NA Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Päiväys: 27.8.2012 Edellinen päiväys: 1.1.2011 RIKITÖN KEVYT POLTTOÖLJY, KESÄLAATU, VÄLILAATU, TALVILAATU

Päiväys: 27.8.2012 Edellinen päiväys: 1.1.2011 RIKITÖN KEVYT POLTTOÖLJY, KESÄLAATU, VÄLILAATU, TALVILAATU KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi RIKITÖN KEVYT POLTTOÖLJY, KESÄLAATU, VÄLILAATU, TALVILAATU Tunnuskoodi

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.53537 REACHrekisteröintinumero 01211945727339

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 6.2.2014 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.15731752

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2103 EAN 6414400022441 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2139 EAN 6414400021390 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.10207 EAN 6414504108430 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

115079, 143706, 115083, 115084. Seos, ei rekisteröintinumeroa

115079, 143706, 115083, 115084. Seos, ei rekisteröintinumeroa KEMIKAALI-ILMOITUS KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen nimi Tunnuskoodi REACH-rekisteröintinumero Diesel Plus -10/-20, Diesel Max -10/-20,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Dinatriumoktaboraatti,tetrahydraatti CAS-Nro. 12280-03-4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 60073,3102831,3105097 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Teboil Super HPD 10W-30, 15W-40 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Teboil Super HPD 10W-30, 15W-40 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7069,T7069.001 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 80635,80657,3101634 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2468, 2470 EAN 5707441002772, 5707441001218

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 5605 EAN 6414405303002 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Heti KalkkiPois KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Heti KalkkiPois 1.1.2 Tunnuskoodi 32.12091 1.2

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2229, 2230, 4007, 4008 EAN 6414402180002, 6414402181009,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.33820, 33825 EAN 6414504237802, 6414504237819

Lisätiedot

Haitallista hengitettynä. Saattaa aiheuttaa elinvaurioita pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistuksessa hengitettynä. H319

Haitallista hengitettynä. Saattaa aiheuttaa elinvaurioita pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistuksessa hengitettynä. H319 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 21.6.2011 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1389 1.2 Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 15.3.2011 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 15657 EAN 5000204771749 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot