x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE"

Transkriptio

1 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: Edellinen päiväys: Asetuksien (EY) N:o 1907/2006 ja 453/2010 mukaisesti. KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi NORDIC LONGLIFE Jäähdytinnesteen tiiviste Kylarvätskas koncentrat Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero 1.2 Ainen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus sanallisesti Etyleeniglykolipohjainen jäähdytinneste Toimialakoodi Käyttötarkoituskoodi 9 Kemikaalia voidaan käyttää yleiseen kulutukseen Kemikaalia käytetään vain yleiseen kulutukseen 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja Nordic Group OÜ Yhteystiedot Katuosoite Postinumero ja toimipaikka Postilokero x Kiiu Postinumero ja toimipaikka Puhelin Telefax Sähköpostiosoite Ytunnus Kuusalu vald, Harjumaa 1.4 Hätäpuhelinnumero 112 Myrkytystietokeskus KOHTA 2. VAARAN YKSILÖINTI 2.1 Ainen tai seoksen luokitus Luokitus 67/5487EEC 1999/45/EC Xn; R22 Katso kohdasta 16 Rlausekkeiden täydellinen teksti. 2.2 Merkinnät Xn Haitallinen Sisältää: etyleeniglykolia Rlausekkeet R22 Terveydelle haitallista nieltynä. Slausekkeet S2 Säilytettävä lasten ulottumattomissa. S24/25 Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. S46 Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Sivu 1

2 2.3 Muut vaarat Tämän aineen ei katsota olevan pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen (PBT). Tämän aineen ei katsota olevan erittäin pysyvä ja erittäin kertyvä (vpvb) KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA Vaaraa aiheuttavat aineosat CAS nr /EY nr /REACH rek.nr Aineosan nimi Pitoisuus, % ,2etaanidioli (etyleeniglykoli) XXXX natrium2 etyyliheksanoaatti 0,82,4% Katso kohdasta 16 R ja Hlausekkeiden täydellinen teksti. Luokitus 67/548/EEC Xn;R22 Xn; R63 Luokitus (EC)1272/2008 Wng Acute.Tox4, H302 KOHTA 4. ENSIAPUTOIMENPITEET 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Hengitys Siirrä altistunut henkilö raittiseen ilmaan. Annetava happea tai tekohengitystä tarvittaessa. Toimita potilas sairaalahoitoon. Iho Roiskeet huuhdeltava välittömästi saipulla ja runsaalla vedellä sekä riisuttava likaantuneet vaatteet ja kengät. Roiskeet silmiin Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsalla vedellä vähintään 15 min ajan. Ota yhteys lääkäriin, jos ärsytys jatkuu. Nieleminen Tajussaan olevan tuotetta nielleen henkilön suuta huuhdellaan vedellä. Tuotetta niellyt on toimitettava lääkärin hoitoon. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Nieleminen, oireet: päänsärky, heikkous, huimaus, pahoinvointi, oksentelu, alentunut verenpaine, sydämentykytys, keuhkoödeema, tajuttomuus. Munuaisvaurioita voi esiintyä. 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketiteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Myrkytysoireet saattavat ilmetä vasta useiden tuntien kuluttua. Pidettävä lääkärin tarkkailun alaisena. KOHTA 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 5.1 Sammutusaineet Sopivat sammutusaineet: vesisumu, alkoholia vaahto, jauhe, hiilidioksidi. Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä: voimakas vesisuihku 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Tulipalossa voi muodostua myrkyllistä hiilimonodioksidia ja muita myrkyllisiä kaasuja. 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Käytettävä eristävää hengityssuojainta (esim. paineilmalaite) ja täydellinen suojavarustus. Tulelle alttiita astioita on jäähdytettävä vesisuihkulla. Vältettävä tulipalossa ja/tai räjähdyksessä syntyvän savun hengittämistä. KOHTA 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1 Varotoimeenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Huolehdittava työtilojen hyvästä ilmastoinnista. Evakuoitava henkilökunta turvallisiin alueisiin. Käytettävä sopivia suojavarusteita. 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Estä aineen valuminen vesistöihin ja viemäristöön. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja välineet Kerätään talteen inerttiin huokoiseen aineeseen, (hiekka, silikageeli, turve, sahajauho). Pienet määrät voidaan hätätilassa huuhtoa runsaalla vedellä. 6.4 Viitaukset muihin kohtiin Sivu 2

3 KOHTA 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta tuotetta käsiteltäessä. Vältettävä aerosolin muodostumista. Vältettävä höyryjen hengittämistä ja ihokosketusta. Varottava aineen joutumista silmin. Kädet pestään ennen taukoja ja työn jälkeen. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Varastoi viileässä, kuivassa, hyvin tuuletetussa paikassa. Säilytettävä tiivisti suljettuna. Suojattava auringonvalolta. Eristettävä sytytyslähteistä. Tupakointi kielletty. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Hygroskoopinen. 7.3 Erityinen loppukäyttö KOHTA 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat HTParvot ,2etaanidioli 20 ppm (8h) 40 ppm (15 min) 50 mg/m 3 (8h) iho, 100 mg/m 3 (15 min) HTP2009/FIN Muut rajaarvot Altistuksen seurantamenetelmä: ilmasta NIOSH Method 5523 DNEL PNEC 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Tekniset torjuntatoimenpiteet Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Silmien tai kasvojen suojaus Suojalasit suojaamaan roiskeilta Ihonsuojaus Tarvittaessa suojava vaatetus. Käsien suojaus Suojakäsineet (esim. PVC tai nitriilikumi); läpäisyaika > 480 min (ASTM F739). Suojakäsineet on vaihdettava säännöllisesti.. Hengityksensuojaus Käytettävä hengityksen suojainta (Asuodattimella varustettu). Termiset vaarat Katso kohde 7.1 ja 7.2 Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen Ei suoraan luontoon. Mahdollisiin vuotoihin varaudutaan esim. keräysaltailla, täyttö ja tyhjennyspaikan päälystyksellä ja viemäröinillä. KOHTA 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto kirkas vihreä neste Haju lähes hajuton neste ph 8,29,0 Sulamis ja jäätymispiste 14 C Kiehumispiste/kiehumisalue >160 C Leimahduspiste >111 C (etyleeniglykoli) Haihtumisnopeus Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) ei Ylin ja alin syttyvyys tai räjahdusraja 3,2 til%/15,3 til% (etyleeniglykoli) Höyrynpaine 0,1 hpa (20 C) (etyleeniglykoli) Höyryn tiheys Suhteellinen tiheys 1,12 g/cm 3 (15 C) Liukoisuus (liukoisuudet) Hyvin liukeneva. Jakautumiskerroin: noktanoli/vesi 1,2etaanidioli: log Kow=1,36 Sivu 3

4 Itsesyttymislämpötila 417 C Hajoamislämpötila Viskositeetti Räjähtävyys ei tiedossa Hapettavuus ei tiedossa 9.3 Muut tiedot KOHTA 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Reaktiivisuus Vaarallisia reaktioita ei tunneta normaaleissa käyttöolosuhteisessa Kemiallinen stabiilisuus Normaaliolosuhteissa pysyvä Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus 10.4 Vältettävät olosuhteet Höyry/ilma seokset ovat räjähtäviä kuumennettaessa voimakkaasti. Vältettävä voimakkaasti hapettavia olosuhteita Yhteensopimattomat materiaalit Voimakkaat hapettimet Vaaralliset hajoamistuotteet Hiilimonoksidi (CO), hiilidioksidi (CO2), aldehydit ja ketonit. Korkeissa lämpötiloissa asetaldehydi. KOHTA 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys Terveydelle haitallista nieltynä. 1,2etaanidioli: LD50=4700 mg/kg, suun kautta, rotta LD50=9530 mg/kg, ihon kautta, kani LC50 =1400 mg/kg, suun kautta, ihminen Ihosyövyttävyys/ärsytys Tuote aiheutta silmien, ihon ja limakalvojen ärsytystä. Vakava silmävaurio/ ärsytys Ärsyttä lievästi silmiä. Hengitysteiden tai ihon herkistyminen Terveydelle haitallista hengitettyna. Saattaa ärsyttää hengityselimiä Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset Syöpää aiheuttavat vaikutukset Lisäntymiselle vaaralliset vaikutukset Lisääntymiskykyyn vaikuttava myrmyllisuus: pitkäaikainen liikaaltisyuminen voi johtaa myös hedelmällisyydelle ja sikiönkehitykselle haitallisiin vaikutuksiin. Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta altistuminen) Tuote voi imeytyä ihon läpi. (1,2etaanidioli): Nieleminen:keskushermostovauriot. Munuaisvaurioita voi esiintyä. Kuolemaan johtava annos/ihminen (80kg) = 1,1dl(arvio), LDLO = 786 mg/kg(suun kautta, ihminen). Elinkohtainen myrkyllisuus ( toistuva altistuminen) Toistuva altistuminen voi vaikuttaa hermojärjestelmään. Vaikutuksia on todettu vain suuria annoksia käytettäessä. Aspiraatiovaara Muut tiedot Terveydelle haitallista nieltynä. Nieleminen, oireet: päänsärky, heikkous, huimaus, pahoinvointi, oksentelu, alentunut verenpaine, sydämentykytys, keuhkoödeema, tajuttomuus. Munuaisvaurioita voi esiintyä. KOHTA 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 12.1 Myrkyllisyys 1,2etaanidioli: IC50 = mg/l levä (Selenastrum capricornutum) EC50 = mg/l, vesikirppu (Daphnia magna) Sivu 4

5 LC50 = mg/l kirjolohi (Oncohynchus mykiss) 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Nopeasti biologisesti hajoava. BOD5=34%; BOD10=86%; BOD20=100%, COD 1,29mg/mg; ThOD 1,30 mg/mg 12.3 Biokertyvyys Ei kertyvä (arvio). (1,2etaanidioli): log Kow= 1, Liikkuvuus maaperässä Tuote liukenee veteen PBT ja vpvb arvioinnin tulokset Tämän aineen ei katsota olevan pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen (PBT). Tämän aineen ei katsota olevan erittäin pysyvä ja erittäin kertyvä (vpvb) Muut haitalliset vaikutukset Maaperän ja pohjaveden saastumisvaara. KOHTA 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät Kerättävä kaikki jäte talteen sopiviin ja merkittyihiin säiliöihin ja hävitettävä ongelmajätteenä paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisesti. Jätettä käsiteltäessä on huomattava sen aiheuttamat vaarat sekä huolehdittava tarvittavista varotoimenpiteistä, varoitusmerkinöistä ja tietojen toimittamisvelvoitteesta. Tyhjiä säiliöitä ei saa ennen huolellista puhdistusta ja kunnostusta käyttää uudelleen. KOHTA 14. KULJETUSTIEDOT 14.1 YKnumero Ei ADR/RID:n, ADNR:n,IMDGkoodin, ICAO/IATAsäädösten tarkoittamia varallisia aineita Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka 14.4 Pakkausryhmä 14.5 Ympäristövaarat 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle 14.7 Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78sopimuksien II liitteen ja IBCsäänöstön mukaisesti KOHTA 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus, terveys ja ympäristösäännökset tai lainsäädäntö Seoksen luokitus, merkitseminen ja pakkaaminen EU direktiviien 1999/45/ETY ja 648/2004/ETYmukaisesti Kemikaaliturvallisuusarviointi Tietoja ei ole käytettävissä KOHTA 16. MUUT TIEDOT Muutokset edellisen versioon Kohta 2, 3, 15 Lyhenteiden selitykset Tietolähteet Sivu 5

6 Raakaaineiden KTT. Luettelo kemikaalia koskevista Rlausekkeista ja vaaralausekkeista Acute Tox.4 Välitön myrkyllisyys (suun kautta), vaarakategoria 4 R22 Terveydelle haitallista nieltynä. H302 Haitallista nieltynä. Työntekijöiden koulutus Katso pakkauksen etikettitiedot. Lisätiedot Nordic Group OÜ, Kiiu alevik, Kuusalu vald, Harjumaa, tel Sivu 6

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.10207 EAN 6414504108430 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 300101, 300110, 300111, 300113, 300108, 300109, 300107,

Lisätiedot

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi ph - Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste CLEWER CL-20

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste CLEWER CL-20 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Dinatriumoktaboraatti,tetrahydraatti CAS-Nro. 12280-03-4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2229, 2230, 4007, 4008 EAN 6414402180002, 6414402181009,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Desipower Alkoholi-12 80 % KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen nimi Desipower Alkoholi-12 80% 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

Päiväys: 2.4.2012 Edellinen päiväys: 24.9.2010. Niagara. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Päiväys: 2.4.2012 Edellinen päiväys: 24.9.2010. Niagara. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen nimi Tunnuskoodi REACHrekisteröintinumero Niagara 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys:18.11.2013 KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz Tunnuskoodi - Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

Päiväys: 21.12.2011 Edellinen päiväys: 21.7.2003

Päiväys: 21.12.2011 Edellinen päiväys: 21.7.2003 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi K10 NA Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja

K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja Tunnuskoodi

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 570504, 570507 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Päiväys: 15.10.2012 Edellinen päiväys: 08.11.2010. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Päiväys: 15.10.2012 Edellinen päiväys: 08.11.2010. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7069,T7069.001 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2103 EAN 6414400022441 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.53578 EAN 6414501207013 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 6.2.2014 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.15731752

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1345 1.1.3 REACHrekisteröintinumero 01211947510346,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 5605 EAN 6414405303002 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi PPP100 GRAFF POISTO 1.1.2 Tunnuskoodi 3565 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Haitallista hengitettynä. Saattaa aiheuttaa elinvaurioita pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistuksessa hengitettynä. H319

Haitallista hengitettynä. Saattaa aiheuttaa elinvaurioita pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistuksessa hengitettynä. H319 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 21.6.2011 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1389 1.2 Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2139 EAN 6414400021390 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 1.10.1013 Edellinen päiväys: 4.3.2013 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen

Lisätiedot

Viking Lab Hoito käsivoide POH-101. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella.

Viking Lab Hoito käsivoide POH-101. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys: 12.05.2014 KEMIKAALI-ILMOITUS Edellinen päiväys: (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Päiväys 01.01.2013 Edellinen päiväys: 16.02.2010 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Reachrekisteröintinumero 1.2 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Heti KalkkiPois KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Heti KalkkiPois 1.1.2 Tunnuskoodi 32.12091 1.2

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi R5060 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 01-2119471330-49

Lisätiedot

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot