2.2.2 Aineosan nimi# Pitoisuus# etyylialkoholi. > 80 % pain. synteettinen muovi. < 20 % pain.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2.2.2 Aineosan nimi# 2.2.3 Pitoisuus# etyylialkoholi. > 80 % pain. synteettinen muovi. < 20 % pain."

Transkriptio

1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Aineen tai valmisteen tunnistustiedot* Kauppanimi* Valmisteen tunnuskoodi 1.2 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot* Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja* Levanto Oy Katuosoite# Teollisuustie 5 Postinumero ja -toimipaikka# KAUNIAINEN Postilokero# Postinumero ja -toimipaikka* Puhelin* (09) Telefax (09) LY-tunnus* Hätätapauksissa vastaavan tiedonantajan nimi ja osoite# Hätänumero# Ulkomaisen valmistajan tiedot TENAX S.P.A. 2. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 2.1 Kuvaus# 2.2 Vaaraa aiheuttavat aineosat# CAS-numero tai muu koodi# Aineosan nimi# Pitoisuus# etyylialkoholi > 80 % pain. synteettinen muovi < 20 % pain Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta# Aineosan täydellinen kemiallinen nimi (CAS-numero:nimi) Luottamuksellinen Muut tiedot 3. VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS Herkästi syttyvä aine. 4. ENSIAPUOHJEET Ärsyttää silmiä ja ihoa. Vakavissa tapauksissa käännyttävä erikoislääkärin puoleen. 4.1 Erityiset ohjeet# 4.2 Hengitys# Siirrä altistunut ulos raittiiseen ilmaan ja pidä hänet lämpimänä. Tekohengityksen antaminen saattaa olla välttämätöntä. 4.3 Iho# Riisu saastuneet vaatteet ja pese iho heti kylmällä tai haalealla vedellä. 4.4 Roiskeet silmiin# Huuhtele varovasti vedellä. Älä käytä silmätippoja tai -voiteita ennen silmälääkärillä käyntiä. 4.5 Nieleminen# Älä oksennuta. Käänny lääkärin puoleen. 4.6 Tietoja lääkärille tai muille ensiapua antaville ammattihenkilöille 5. OHJEET TULIPALON VARALTA 5.1 Sopivat sammutusaineet* Kemialliset vaahtosammutusaineet, kuivajauhe, hiilidioksidi ja hiekka. 5.2 Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä Älä suihkuta vettä. Lähdeteksti päivätty , versio 01, käännetty Sivu 1

2 5.3 Erityiset altistumisvaarat tulipalossa 5.4 Erityiset suojaimet tulipaloa varten Tulipalossa aineesta kehittyy myrkyllisiä kaasuja. Käytä hengityksensuojainta tai suodattavaa naamaria. 5.5 Muita ohjeita 6. OHJEET PÄÄSTÖJEN TORJUMISEKSI 6.1 Ohjeet henkilövahinkojen estämiseksi# 6.2 Ohjeet ympäristövahinkojen estämiseksi# Jos ainetta on päässyt vuotamaan, estä aineen leviäminen hiekan tai mullan avulla. Eristä avotulesta ja lämmönlähteistä. 6.3 Puhdistusohjeet* Puhdista imeytysaineella (esimerkiksi piimaata käyttäen). 6.4 Muita ohjeita Jos ainetta on päässyt viemäriverkkoon tai jos aine on saastuttanut maaperää tai vesialuetta, ota yhteyttä asianomaisiin ympäristönsuojelusta vastaaviin viranomaisiin. 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Käsittely# Suojaa kädet ja silmät käyttäen sopivia käsineitä ja suojalaseja. Varo aiheuttamasta kipinöitä. Avaa korkit hyvin varovasti. 7.2 Varastointi# Varmista raittiin ilman saanti työskentelyalueella. Varastoi säiliöt kauaksi ruoka-aineista ja ruokasäiliöistä. Varmista, että ainetta sisältävät säiliöt on tiukasti suljettu ja varastoitu kuivaan, huoneenlämpöiseen paikkaan. Älä säilytä suorassa auringonvalossa. Estä staattisen sähkön syntyminen. 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN/HENKILÖKOHTAISET SUOJAIMET 8.1 Tekniset ohjeet altistumisen torjumiseksi# Varmista raittiin ilman saanti työskentelyalueella. 8.2 Raja-arvot työpaikan ilmassa HTP-arvot Muut raja-arvotiedot 8.3 Henkilökohtaiset suojaimet# Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita Hengityksensuojaus Älä hengitä höyryjä. Käytä sopivia suodattavia naamareita alueilla, joilla höyryjä esiintyy pieniä määriä. Käytä suljetuissa tiloissa hengityksensuojaimia. TLV etyylialkoholi = 1880 mg/m Käsiensuojaus Käytä aina vesitiiviitä käsineitä (mieluiten PVCkäsineitä, ei kumikäsineitä) Silmiensuojaus Käytä aina suojalaseja tai hengityksensuojaimia Ihonsuojaus Käytä aina vaatetusta, joka estää aineen pääsyn iholle. Pidä työvaatteet erillään muista vaatteista. Muita varotoimenpiteitä Älä juo, polta tai syö alueella, jossa tuotetta käsitellään tai valmistetaan. 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Olomuoto, väri ja haju* läpikuultava neste (väri vaaleanpunainen), haisee etyylialkoholilta 9.2 ph-arvo# 9.3 Olomuodon muutokseen liittyvät tiedot Kiehumispiste/kiehumisalue# Sulamispiste/sulamisalue# Hajoamislämpötila 9.4 Leimahduspiste# 11 C Sivu 2

3 9.5 Syttyvyys (kiinteä/kaasu) 9.6 Itsesyttymislämpötila 9.7 Räjähdysvaara 9.8 Räjähdysrajat a) alempi# b) ylempi# 9.9 Hapettavat ominaisuudet 9.10 Höyrynpaine# 9.11 Suhteellinen tiheys# 25 C:ssa 0,81 g/cm Liukoisuus a) veteen# liukeneva b) rasvaliukoisuus# Liukoisuus asetaatti, aromaattinen ja alifaattinen 9.13 Oktanoli/vesi jakaantumiskerroin (aineosille)# 9.14 Viskositeetti 9.15 Muut tiedot 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Vältettävät olosuhteet 10.2 Vältettävät materiaalit 10.3 Haitalliset hajoamistuotteet# Haitallisia hajoamistuotteita ei yleensä esiinny. Jos on vähän ilmaa, hapettumisprosessissa voi syntyä hiilimonoksidia. Pidä kaukana hapettavista aineista. 11. TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Välitön myrkyllisyys# Jos väkeviä höyryjä joutuu hengittämään, aineella on huumaava vaikutus (päänsärkyä). Aine voi ärsyttää hengityselimistön yläpäätä Ärsyttävyys ja syövyttävyys# 11.3 Herkistyminen# 11.4 Subakuutti, subkrooninen ja pitkäaikainen myrkyllisyys Pitkittynyt altistuminen voi aiheuttaa ruuansulatuskanavassa hydrolyysin, jolloin vaikutukset ovat samanlaiset kuin käytettäessä metyylialkoholia. Metyylialkoholi poistaa ihosta rasvaa, ärsyttää limakalvoja ja voi vaikuttaa huumaavasti Kokemusperäinen tieto vaikutuksista ihmisiin# Vaikutus perintötekijöihin Syöpää aiheuttava vaikutus Tällaisia vaikutuksia ei ole todettu. Tällaisia vaikutuksia ei ole todettu Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot 12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 12.1 Pysyvyys ympäristössä# Biologinen hajoavuus Kemiallinen hajoavuus 12.2 Kertyvyys eliöihin# 12.3 Kulkeutuminen ympäristössä# 12.4 Myrkyllisyys eliöille# Myrkyllisyys vesieliöille Myrkyllisyys muille eliöille 12.5 Muut tiedot Aine saattaa olla haitallinen ympäristölle, jos se pääsee veteen. Estä maaperän ja veden saastuminen. 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELY Sivu 3

4 Tuote on hävitettävä paikallisia ja kansallisia ympäristömääräyksiä noudattaen. Hävitetään tavallisesti jätteenpolttolaitoksessa. 14. KULJETUSTIEDOT 14.1 YK-numero Pakkausryhmä 14.3 Maakuljetukset# Kuljetusluokka ADR: 3.3 b Vaaran tunnusnumero Rahtikirjan mukainen nimitys Muita tietoja 14.4 Merikuljetukset# IMDG-luokka Oikea tekninen nimi Muita tietoja 14.5 Ilmakuljetukset# ICAO/IATA-luokka 3, YK-numero Oikea tekninen nimi Muita tietoja 15. KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 15.1 Varoitusetiketin tietoja# Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi Sisältö: herkästi syttyvä neste Symboli: F Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet R-lausekkeet 11 Erittäin herkästi syttyvä S-lausekkeet 2 Säilytä lasten ulottumattomissa. 16 Säilytä kaukana syttymislähteistä. 46 Jos ainetta on nielty, hakeudu heti lääkäriin ja näytä kyseinen säiliö tai etiketti Eräitä valmisteita koskevat erityisvaatimukset 15.2 Kansalliset määräykset 16. MUUT TIEDOT 16.1 Käyttötarkoitus* n.a. = ei sovellettavissa n.d. = ei käytettävissä Sanallisesti ilmoitettuna* Käyttötarkoituskoodi# TOL1: TOL2: KT1: KT2: Sivu 4

5 TOL3: KT3: TOL4: KT4: 16.2 Käyttöohjeet 16.3 Muut tiedot 16.4 Lisätietoja antaa 16.5 Tietolähteet, joita on käytetty ilmoituksen laadinnassa Edellä esitetyt tiedot perustuvat tämän käyttöturvallisuustiedotteen laatimisen aikaan luotettavina pidettyihin tietoihin. Tämä ei kuitenkaan takaa tai tarkoita, suoraan tai epäsuorasti sitä, että edellä oleva tieto ja turvallisuutta koskevat tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä. Tämä ei myöskään merkitse luvan antamista patentoidun keksinnön käyttämiseen ilman lisenssiä. Myyjä ei myöskään vastaa mistään vahingosta tai vauriosta, joka johtuu tuotteen epänormaalista käytöstä, suosituksen mukaisen toimenpiteen epäonnistumisesta tai mistään vaarasta, joka liittyy tuotteen luonteeseen. Aine on varastoitava, sitä on käsiteltävä ja käytettävä voimassa olevien hygieniamääräysten ja -lakien mukaisesti. Edelleen, tässä annettuja spesifikaatioita ja tätä kuvausta ei voi käyttää sopimuksen mitätöintiperusteena. Perustelu tietojen luottamuksellisuudelle: Päiväys Tulostettu Allekirjoitus Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. Sivu 5

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1/5

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1/5 Kauppanimi: MYCOTAL 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Aineen tai valmisteen tunnistustiedot Kauppanimi MYCOTAL

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNAN HARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNAN HARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi: Toimistolaitteiden puhdistusspray 1/5 Päiväys: 7.2.2002 Edellinen päiväys KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNAN HARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

Dyckerhoff Mikrodur R-F rock

Dyckerhoff Mikrodur R-F rock X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 16.12.2004 Edellinen päiväys: 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

Päiväys: 24.02.2009 Edellinen päiväys: 19.06.2006

Päiväys: 24.02.2009 Edellinen päiväys: 19.06.2006 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi VariKleer

Lisätiedot

2.1.4 Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta 65997-15-1 Portlandsementti n.20-30 % Xi (ärsyttävä) R38, R41

2.1.4 Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta 65997-15-1 Portlandsementti n.20-30 % Xi (ärsyttävä) R38, R41 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 18.6.2004 28.9.1998 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 2009-02-18 Edellinen päiväys: 2008-06-26

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 2009-02-18 Edellinen päiväys: 2008-06-26 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 20090218 Edellinen päiväys: 20080626 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

Päiväys: 2010-02-01 Edellinen päiväys: 2008-07-07

Päiväys: 2010-02-01 Edellinen päiväys: 2008-07-07 453 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi RK-MIKROEMULSIO Tunnuskoodi 10251

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

Päiväys:13.01.2003 Edellinen päiväys: 11.09.2002

Päiväys:13.01.2003 Edellinen päiväys: 11.09.2002 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys:13.01.2003 Edellinen päiväys: 11.09.2002 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

Päiväys: 16.07.2002 Edellinen päiväys: 27.12.1999

Päiväys: 16.07.2002 Edellinen päiväys: 27.12.1999 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Sika

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys*: 02.2015 Edellinen päiväys*: 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Aineen

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 19.03.2003 Edellinen päiväys: 13.08.2002 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 29.11.2006 Edellinen päiväys 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Structurite

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 07.09.2006 Edellinen päiväys:.. 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Maalarin REMONTTIMAALI 20 Tunnuskoodi

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 450 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 26.3.2012 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi ENKE-Multi-Protect

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 30.11.2004 Edellinen päiväys 30.3.1989 1/6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi BUEHLER

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 SGT 9200 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 SGT 9200 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Päiväys: 09.10.2008 Edellinen päiväys: 20.12.2005

Päiväys: 09.10.2008 Edellinen päiväys: 20.12.2005 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Carbon Kick Assimilator Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Extreme NanoTech Puskuri & Rengas Päiväys 24.04.2008 Edellinen päiväys 5.09.2007 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 10.06.2004 Edellinen päiväys: 04.06.1999 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PX9 PE-KEVYTKITTI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PX9 PE-KEVYTKITTI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Päiväys: 16.3.2009 Edellinen päiväys: 28.1.2008 SPC019

Päiväys: 16.3.2009 Edellinen päiväys: 28.1.2008 SPC019 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi PAX18BU, PAX18IBCAL, PAX18IBCOW, PAX18JC,

Lisätiedot

1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Päiväys 04.02.2009 Edellinen päiväys 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Tunnuskoodi 300.168 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT OKTOeriste 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi OKTOeriste CE 0416 OKTOeriste 0/6 (standardi SFSEN 13242)

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Höganäs FB5 Pohjustusaine Päiväys 09.03.2007 Edellinen päiväys 1/3 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 10.01.2006 Edellinen päiväys: 11.03.2003 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot