KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE"

Transkriptio

1 Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1.1 Tuotetunniste Tuotenimi Tuotteen kuvaus Tuotteen tyyppi Muu tunnistuskeino KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Tuotekoodi SP3199 Nestemäinen. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käytöt pinnoitteissa - Ohenne. Tunnistetut käyttötarkoitukset 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Valspar b.v. Zuiveringweg PE Lelystad The Netherlands tel +31 (0) fax +31 (0) Tämän KTTn vastuuhenkilön sähköpostiosoite Kansalliset yhteystiedot GPS Automotive Lelystad tel +31 (0) fax +31 (0) Hätäpuhelinnumero Kansallinen neuvontaelin/myrkytystietokeskus Puhelinnumero Toimittaja Puhelinnumero Myrkytystietokeskus (0) (suora) (0) (vaihde) Call +31 (0) (during daytime) KOHTA 2 Vaaran yksilöinti 2.1 Aineen tai seoksen luokitus Tuotteen määritelmä Seos Luokitus asetuksen (EY) nro 1272/2008 [CLP/GHS] mukaan Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H336 (Narkoottiset vaikutukset) Tuote luokitellaan vaaralliseksi muutetun asetuksen (EY) 1272/2008 mukaisesti. Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä 19/03/2015. Edellinen päiväys Ei tarkastettu aikaisemmin. Versio 1 1/18

2 KOHTA 2 Vaaran yksilöinti Direktiivin 1999/45/EY mukainen luokitus [DPD] Tuote on luokiteltu vaaralliseksi direktiivin 1999/45/EY ja sen muutosten mukaan. Luokitus Fysikaaliset/kemialliset vaarat Terveysvaarat ihmiselle R10 Xn; R20/21 Xi; R38 Syttyvää. Terveydelle haitallista hengitettynä ja joutuessaan iholle. Ärsyttää ihoa. Katso kohdasta 16 yllämainittujen R- ja H-lausekkeiden täydelliset tekstit. Lisätietoa terveysvaikutuksista ja oireista löytyy kohdasta Merkinnät Varoitusmerkit Huomiosana Vaaralausekkeet Turvalausekkeet Ennaltaehkäisy Pelastustoimenpiteet Varastointi Jäte Hävitä sisältö ja pakkaus paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten säädösten mukaan. Vaaralliset ainesosat n-butyyliasetaatti ksyleeni Lisämerkinnät Varoitus Syttyvä neste ja höyry. Ärsyttää ihoa. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Käytä suojakäsineitä. Käytä silmien- tai kasvonsuojainta. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Käytä räjähdysturvallisia sähkö- ilmanvaihto-, valaisin ja materiaalinkäsittelylaitteita. JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin) Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo tai suihkuta iho vedellä. Säilytä viileässä. Ei sovelleta. Liite XVII Tiettyjen vaarallisten aineiden, valmisteiden ja tuotteiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoitukset Erityiset pakkausvaatimukset Pakkaukset, jotka on varustettava lapsille turvallisilla sulkimilla Näkövammaisille tarkoitettu vaaratunnus Ei sovelleta. Ei sovelleta. Ei sovelleta. 2.3 Muut vaarat Muut vaarat, jotka eivät aiheuta luokitusta Ei tiedossa. Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä 19/03/2015. Edellinen päiväys Ei tarkastettu aikaisemmin. Versio 1 2/18

3 KOHTA 3 Koostumus ja tiedot aineosista 3.2 Seokset Seos Tuotteen/ainesosan nimi Tunnisteet w% 67/548/ETY Asetus (EY) nro Tyyppi 1272/2008 [CLP] Katso ylläolevien R- lausekkeiden täydellinen teksti kohdasta 16. Luokitus n-butyyliasetaatti REACH # >=25 - R10 Flam. Liq. 3, H226 [1] [2] <35 EC R66, R67 STOT SE 3, H336 (Narkoottiset vaikutukset) CAS Indeksi metoksi- REACH # >=25 - R10 Flam. Liq. 3, H226 [2] 1-metyylietyyliasetaatti <35 EC CAS Indeksi ksyleeni REACH # >=25 - R10 Flam. Liq. 3, H226 [1] [2] <35 EC Xn; R20/21 Acute Tox. 4, H312 CAS Xi; R38 Acute Tox. 4, H332 Indeksi Skin Irrit. 2, H315 Etyylibentseeni REACH # >=3 - F; R11 Flam. Liq. 2, H225 [1] [2] <7 EC Xn; R20 Acute Tox. 4, H332 CAS Indeksi Tolueeni REACH # <0.5 F; R11 Flam. Liq. 2, H225 [1] [2] EC Repr. Cat. 3; R63 Skin Irrit. 2, H315 CAS Xn; R48/20, R65 Repr. 2, H361d (Syntymätön lapsi) Indeksi Xi; R38 STOT SE 3, H336 (Narkoottiset vaikutukset) R67 STOT RE 2, H373 Asp. Tox. 1, H304 [1] Aine, joka on luokiteltu terveydelle tai ympäristölle vaaralliseksi [2] Aine, jolle on määritelty haitalliseksi tunnettu pitoisuus -arvo [3] Aine täyttää asetuksen (EY) nro. 1907/2006 Liitteen XIII mukaiset kriteerit PBT-aineelle [4] Aine täyttää asetuksen (EY) nro. 1907/2006 Liitteen XIII mukaiset kriteerit vpvb-aineelle [5] Vastaavaa huolta aiheuttava aine Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet, mikäli saatavilla, on lueteltu kohdassa 8. Katso kohdasta 16 H- lausekkeiden täydelliset tekstit. Ei sisällä lisäaineita, jotka tavarantoimittajan tämänhetkisen tietämyksen mukaan ja soveltuvina pitoisuuksina luokitellaan terveydelle tai ympäristölle vaarallisiksi tai joille on määritetty työperäinen altistumisen raja-arvo tai PBT tai vpvb ja joista tämän vuoksi pitäisi tässä osiossa ilmoittaa. Tyyppi Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä 19/03/2015. Edellinen päiväys Ei tarkastettu aikaisemmin. Versio 1 3/18

4 KOHTA 4 Ensiaputoimenpiteet 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Yleiset Silmäkosketus Ihokosketus Nieleminen Ensiavun antajien suojaus Kaikissa epävarmoissa tapauksissa tai oireiden jatkuessa on hakeuduttava lääkärin hoitoon. Älä koskaan anna mitään tajuttomalle henkilölle suun kautta. Tajuton henkilö on asetettava kylkiasentoon ja hänelle on haettava heti lääkärinapua. Tarkista onko piilolinssejä ja poista ne. Huuhtele välittömästi silmiä juoksevalla vedellä ainakin 15 minuutin ajan, pitäen silmäluomia auki. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Siirrä raittiiseen ilmaan. Pidä henkilö lämpimänä ja levossa. Jos henkilö ei hengitä tai hengitys on epäsäännöllistä tai esiintyy hengityspysähdyksiä, koulutetun henkilön tulisi antaa tekohengitystä tai happea. Riisu saastuneet vaatteet ja kengät. Pese iho huolellisesti saippualla ja vedellä tai käytä sopivaksi todettua ihonpuhdistusainetta. ÄLÄ käytä liuottimia tai ohenteita. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Pidä henkilö lämpimänä ja levossa. EI saa oksennuttaa. Älä ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkilökohtaista vaaraa tai joihin ei ole sopivaa koulutusta. Jos epäillään, että paikalla on vielä huuruja, pelastajan tulee käyttää asianmukaista maskia tai paineilmalaitteita. Avustavan henkilön voi olla vaarallista antaa tekohengitystä suusta suuhun. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Seokselle itselleen ei ole saatavilla tuloksia. Seos on arvioitu vaarallisia valmisteita koskevan direktiivin 1999/45/EY mukaisen tavanmukaisen menettelyn mukaan ja sen myrkyllisyys on luokiteltu vastaavasti. Luvuissa 2 ja 3 on lisätietoja. Altistuminen haitalliseksi tunnetun pitoisuuden raja-arvoksi ilmoitettua määrää suuremmille määrille aineen liuotinhöyryjä voi aiheuttaa haitallisia terveysvaikutuksia, kuten limakalvojen ja hengityselinten ärsytystä sekä munuaisten, maksan ja keskushermoston vaurioita. Oireita ja merkkejä ovat päänsärky, huimaus, väsymys, lihasheikkous, uneliaisuus ja ääritapauksissa tajunnan menetys. Liuottimilla voi olla edellä mainittuja vaikutuksia, jos ne imeytyvät ihon läpi. Toistuva tai pitkäaikainen kontakti seokseen voi johtaa luonnollisen rasvan poistumiseen iholta, aiheuttaen ei-allergista kontakti-ihottumaa ja ihon läpi imeytymistä. Silmiin roiskunut liuos voi aiheuttaa ärsytystä ja parantuvan vaurion. Nieleminen voi aihauttaa pahoinvointia, ripulia ja oksentamista. Tämä ottaa huomioon, milloin tiedossa, viivästyneet ja välittömät vaikutukset sekä pitkäaikaiset vaikutukset ainesosille suun kautta, hengittämällä, ihon ja silmien kautta lyhytaikaisen ja pitkäaikaisen altistumisen seurauksena. 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Tietoja lääkärille Erityiskäsittelyt Hoito oireiden mukaan. Ota yhteyttä myrkytyskeskukseen välittömästi jos suuria määriä on nielty tai hengitetty. Ei erityisiä hoitotoimenpiteitä. Katso Toksikologiset tiedot (osio 11) KOHTA 5 Palontorjuntatoimenpiteet 5.1 Sammutusaineet Soveltuvat sammutusaineet Soveltumattomat sammutusaineet Suositus alkoholinkestävä vaahto, CO₂, jauheet, vesisumu. Älä käytä vesisuihkua. 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä 19/03/2015. Edellinen päiväys Ei tarkastettu aikaisemmin. Versio 1 4/18

5 KOHTA 5 Palontorjuntatoimenpiteet Aineen tai seoksen vaarat Palossa muodostuvia vaarallisia hajoamistuotteita Palaessa muodostuu tiheää, mustaa savua. Altistuminen hajoamistuotteille voi olla terveydelle haitallista. Hajoamistuotteet saattavat sisältää seuraavia aineita hiilimonoksidi, hiilidioksidi, savu, typen oksideja. 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Erityiset suojatoiminnot palomiehille Erityiset palomiesten suojavarusteet Jäähdytä tulelle altistuneet säiliöt vedellä. Älä päästä tulipalon jäämiä viemäreihin tai vesistöihin. Sopivaa hengityslaitetta saatetaan tarvita. KOHTA 6 Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Muu kuin pelastushenkilökunta Pelastushenkilökunta Poista sytytyslähteet ja tuuleta tila. Vältä höyryn tai sumun hengittämistä. Katso kohdissa 7 ja 8 lueteltuja suojatoimenpiteitä. Jos vuotojen siivoamiseen tarvitaan erityistä suojavaatetusta huomioi kohdassa 8 ilmoitetut sopivat ja sopimattomat materiaalit. soveltumattomista materiaaleista. Katso myös tiedot kohdasta muu kuin pelastushenkilökunta. 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Ei saa päästää viemäreihin tai vesistöihin. Jos tuote saastuttaa järviä, jokia tai viemäreitä, siitä on ilmoitettava viranomaisille paikallisten määräysten mukaisesti. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Kerää läikkynyt kemikaali säiliöön palamattomalla absorboivalla aineella, kuten hiekalla, mullalla, vermikuliitilla tai piimaalla, ja toimita säiliö hävitettäväksi paikallisten määräysten mukaisesti (katso Kohta 13). Puhdistukseen suositellaan käytettäväksi pesuainetta. Liuottimien käyttöä on vältettävä. 6.4 Viittaukset muihin kohtiin KOHTA 7 Käsittely ja varastointi Katso kohdasta 1 yhteystiedot hätätilanteita varten. Katso kohdasta 8 tiedot soveltuvista henkilösuojaimista. Katso kohdasta 13 lisätiedot jätteenkäsittelyyn. Tässä kohdassa annetut tiedot sisältävät yleisiä neuvoja ja ohjeita. Kohdan 1 Merkityksellisten tunnettujen käyttöjen luettelo sisältää mahdollisia tarkempia tietoja altistumisskenaario(i)ssa huomioonotetuista käyttötavoista. 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Syttyvien tai räjähtävien höyryjen muodostuminen ilmassa on estettävä ja on vältettävä höyrypitoisuuksia, jotka ylittävät haitalliseksi todetun pitoisuuden rajaarvot. Tuotetta saa lisäksi käyttää vain alueilla, joilla ei ole avotulta tai muita sytytyslähteitä. Sähkölaitteet on suojattava asianmukaisen standardin mukaisesti. Seos voi varautua sähköisesti käytä aina maadoituskaapelia säiliöstä toiseen siirrettäessä. Käyttäjillä on oltava antistaattiset jalkineet ja vaatteet, ja lattioiden on oltava sähköä johtavaa materiaalia. Suojattava kuumuudelta, kipinöiltä ja avotulelta. Ei saa käyttää kipinöiviä työkaluja. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Vältä tämän tuotteen käytöstä johtuvien pölyn, hiukkasten, suihkeen tai sumun hengittämistä. Vältettävä hiontapölyn hengittämistä. Syöminen, juominen ja tupakointi tulisi kieltää alueella, jossa tätä tuotetta käsitellään, varastoidaan tai jalostetaan. Käytettävä henkilökohtaisia suojavarusteita (katso kohta 8). Ei saa koskaan tyhjentää paineella. Säiliö ei ole paineastia. Säilytä aina säiliöissä, jotka on valmistettu samasta aineesta kuin alkuperäinen säiliö. Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä 19/03/2015. Edellinen päiväys Ei tarkastettu aikaisemmin. Versio 1 5/18

6 KOHTA 7 Käsittely ja varastointi On noudatettava työterveys- ja työsuojelulainsäädäntöä. Ei saa päästää viemäreihin tai vesistöihin. Tiedot tulipalon- ja räjähdyksensuojeluun Höyryt ovat ilmaa raskaampia ja saattavat levitä lattioita pitkin. Höyryt saattavat muodostaa räjähtäviä seoksia ilman kanssa. Kun työntekijä työskentelee ruiskukopissa ruiskuttaen tai ei, jonka ilmastointi ei ole riittävä poistamaan tilasta ruiskutettaessa muodostuneita hiukkasia ja liuotinhöyryjä, hänen on käytettävä sekä ruiskutuksen ajan että sen jälkeen tiivistä raitisilmahengityssuojainta kunnes hiukkas- ja liuotinhöyrypitoisuudet ovat laskeneet altistumisrajan alapuolelle. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Säilytettävä paikallisten säädösten mukaisesti. Huomioita yhteysvarastointiin Säilytettävä erillään hapettavat aineet, voimakkaat alkalit, voimakkaat hapot. Lisätietoja varastointiolosuhteista Huomioi etiketissä olevat varoitukset. Varastoi kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Pidä poissa kuumuudesta ja suorasta auringon valosta. Pidä etäällä syttymisen aiheuttajista. Tupakointi kielletty. Luvaton käyttö on estettävä. Avatut säiliöt on suljettava huolellisesti uudelleen ja pidettävä pystysuorassa vuotojen estämiseksi. Seveso II direktiivi - Raportointirajat (tonnia) Vaara kriteerit Luokka Ilmoitus - ja toimintaperiaateasiakirja (MAPP) -kynnysarvo P5c Helposti syttyvät nesteet 2 ja 3, mitkä eivät kuulu P5an tai P5bn alaisuuteen C6 Syttyvää (R10) Turvallisuusselvitys - kynnysarvo 7.3 Erityinen loppukäyttö Suositukset Teollisuussektorikohtaiset ratkaisut KOHTA 8 Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet Kohdan 1 Merkityksellisten tunnettujen käyttöjen luettelo sisältää mahdollisia tarkempia tietoja altistumisskenaario(i) ssa huomioonotetuista käyttötavoista. 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat HTP-arvot n-butyyliasetaatti Tuotteen/ainesosan nimi 2-metoksi-1-metyylietyyliasetaatti ksyleeni Altistumisen raja-arvot Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi, 12/2011). HTP-arvot 8 h 150 ppm 8 tuntia. HTP-arvot 8 h 720 mg/m³ 8 tuntia. HTP-arvot 15 min 200 ppm 15 minuuttia. HTP-arvot 15 min 960 mg/m³ 15 minuuttia. Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi, 12/2011). Imeytyy ihon läpi. HTP-arvot 8 h 50 ppm 8 tuntia. HTP-arvot 8 h 270 mg/m³ 8 tuntia. HTP-arvot 15 min 100 ppm 15 minuuttia. HTP-arvot 15 min 550 mg/m³ 15 minuuttia. Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi, Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä 19/03/2015. Edellinen päiväys Ei tarkastettu aikaisemmin. Versio 1 6/18

7 KOHTA 8 Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet Etyylibentseeni Tolueeni Suositeltavat tarkkailumenetelmät DNEL/DMEL 12/2011). Imeytyy ihon läpi. HTP-arvot 15 min 440 mg/m³, 0 kertaa työvuoron aikana, 15 minuuttia. HTP-arvot 15 min 100 ppm, 0 kertaa työvuoron aikana, 15 minuuttia. HTP-arvot 8 h 220 mg/m³, 0 kertaa työvuoron aikana, 8 tuntia. HTP-arvot 8 h 50 ppm, 0 kertaa työvuoron aikana, 8 tuntia. Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi, 12/2011). Imeytyy ihon läpi. HTP-arvot 15 min 880 mg/m³ 15 minuuttia. HTP-arvot 15 min 200 ppm 15 minuuttia. HTP-arvot 8 h 220 mg/m³ 8 tuntia. HTP-arvot 8 h 50 ppm 8 tuntia. Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi, 12/2011). Imeytyy ihon läpi. HTP-arvot 15 min 380 mg/m³ 15 minuuttia. HTP-arvot 15 min 100 ppm 15 minuuttia. HTP-arvot 8 h 81 mg/m³ 8 tuntia. HTP-arvot 8 h 25 ppm 8 tuntia. Mikäli tämä tuote sisältää ainesosia, joille on säädetty altistusraja, saatetaan tarvita henkilökohtaista, työpaikan ilmaan kohdistuvaa tai biologista seurantaa ilmanvaihdon ja muiden valvontatoimien tehokkuuden ja/tai hengityksensuojalaitteiden tarpeen selvittämiseksi. Kirjallisuusviite tulee antaa valvontastandardehin, kuten seuraaviin Euroopan standardi EN 689 (Työpaikan ilma - Ohje hengitysteitse tapahtuvan kemiallisille tekijöille altistumisen arvioimiseksi raja-arvojen avulla sekä ohje mittausstrategiaksi) Euroopan standardi EN (Workplace atmospheres - Guide for the application and use of procedures for the assessment of exposure to chemical and biological agents) Euroopan standardi EN 482 (Työpaikan ilma - Yleiset suorituskykyvaatimukset mitattaessa kemiallisia tekijöitä) Kirjallisuusviite myös vaaditaan kansallisiin ohjeistoihin vaarallisten aineiden määrittämismenetelmistä. Tuotteen/ainesosan nimi Tyyppi Altistus Arvo Populaatio Vaikutukset n-butyyliasetaatti DNEL Lyhytaikainen 960 mg/m³ Työntekijät Systeeminen DNEL Lyhytaikainen 960 mg/m³ Työntekijät Paikallinen DNEL Pitkäaikainen 480 mg/m³ Työntekijät Systeeminen DNEL Pitkäaikainen 480 mg/m³ Työntekijät Paikallinen DNEL Lyhytaikainen mg/ Kuluttajat Systeeminen m³ DNEL Lyhytaikainen mg/ Kuluttajat Paikallinen m³ DNEL Pitkäaikainen mg/ Kuluttajat Systeeminen m³ DNEL Pitkäaikainen mg/ Kuluttajat Paikallinen m³ 2-metoksi-1-metyylietyyliasetaatti DNEL Pitkäaikainen Iho mg/ Työntekijät Systeeminen kg/vrk DNEL Pitkäaikainen 275 mg/m³ Kuluttajat Systeeminen DNEL Pitkäaikainen Iho 54.8 mg/ Kuluttajat Systeeminen kg/vrk DNEL Pitkäaikainen 33 mg/m³ Työntekijät Systeeminen DNEL Pitkäaikainen 1.67 mg/ Työntekijät Systeeminen Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä 19/03/2015. Edellinen päiväys Ei tarkastettu aikaisemmin. Versio 1 7/18

8 KOHTA 8 Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet Suun kautta kg/vrk ksyleeni DNEL Lyhytaikainen 289 mg/m³ Työntekijät Paikallinen DNEL Lyhytaikainen 289 mg/m³ Työntekijät Systeeminen DNEL Pitkäaikainen 77 mg/m³ Työntekijät Systeeminen DNEL Pitkäaikainen Iho 180 mg/kg Työntekijät Systeeminen DNEL Lyhytaikainen 174 mg/m³ Kuluttajat Paikallinen DNEL Lyhytaikainen 174 mg/m³ Kuluttajat Systeeminen DNEL Pitkäaikainen 14.8 mg/m³ Kuluttajat Systeeminen DNEL Pitkäaikainen Iho 108 mg/kg Kuluttajat Systeeminen DNEL Pitkäaikainen 1.6 mg/kg Kuluttajat Systeeminen Suun kautta Tolueeni DNEL Lyhytaikainen 384 mg/m³ Työntekijät Paikallinen DNEL Lyhytaikainen 384 mg/m³ Työntekijät Systeeminen DNEL Pitkäaikainen 192 mg/m³ Työntekijät Paikallinen DNEL Pitkäaikainen 192 mg/m³ Työntekijät Systeeminen DNEL Pitkäaikainen Iho 384 mg/kg/ Työntekijät Systeeminen vrk DNEL Lyhytaikainen 226 mg/m³ Kuluttajat Paikallinen DNEL Lyhytaikainen 226 mg/m³ Kuluttajat Systeeminen DNEL Pitkäaikainen 56.5 mg/m³ Kuluttajat Systeeminen DNEL Pitkäaikainen Iho 226 mg/kg/ Kuluttajat Systeeminen vrk DNEL Pitkäaikainen Suun kautta 8.13 mg/ kg/vrk Kuluttajat Systeeminen PNEC Tuotteen/ainesosan nimi Alueen tiedot Arvo Menetelmän tiedot n-butyyliasetaatti Raikas vesi 0.18 mg/l - Merivesi mg/l - Makean veden mg/kg - sedimentti Meriveden sedimentti mg/kg - Maaperä mg/kg - Jätevedenpuhdistamo 35.6 mg/l - 2-metoksi-1-metyylietyyliasetaatti Raikas vesi mg/l - Merivesi mg/l - Jätevedenpuhdistamo 100 mg/l - Makean veden 3.29 mg/kg - sedimentti Meriveden sedimentti mg/kg - Maaperä 0.29 mg/kg - ksyleeni Raikas vesi mg/l - Merivesi mg/l - Makean veden mg/kg - sedimentti Meriveden sedimentti mg/kg - Maaperä 2.31 mg/kg - Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä 19/03/2015. Edellinen päiväys Ei tarkastettu aikaisemmin. Versio 1 8/18

9 KOHTA 8 Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet Jätevedenpuhdistamo 6.58 mg/l - Tolueeni Raikas vesi 0.68 mg/l - Merivesi 0.68 mg/l - Makean veden mg/l - sedimentti Meriveden sedimentti mg/l - Maaperä 2.89 mg/kg - Jätevedenpuhdistamo mg/l Altistumisen ehkäiseminen Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet Henkilökohtaiset suojausmenetelmät Hygieniatoimenpiteet Silmientai kasvojen suojaus Ihonsuojaus Käsien suojaus Varusta kohde asianmukaisella ilmastoinnilla. Käytännön tilanteen ja mahdollisuuksien mukaan tämä tulisi toteuttaa käyttämällä kohdepoistoa ja hyvää yleistä kaasujen poistoa. Jos nämä toimenpiteet eivät riitä pitämään hiukkasten ja liuotinhöyryjen pitoisuuksia haitalliseksi tunnetun pitoisuusrajan alapuolella, on käytettävä sopivia hengityksensuojaimia. Pese kädet, käsivarret ja kasvot huolellisesti kemiallisten tuotteiden käsittelyn jälkeen, ennen syömistä, tupakointia tai WCn käyttöä ja työvaiheen lopuksi. Mahdollisesti saastuneita vaatteita riisuttaessa on käytettävä asianmukaisia menetelmiä. Pese saastuneet vaatteet ennen uudelleenkäyttöä. Varmista, että silmienhuuhtelulaitteet ja hätäsuihkut sijaitsevat työpaikan lähellä. Hyväksytyn standardin mukaista silmäsuojausta on käytettävä, kun riskiarviointi osoittaa tämän olevan tarpeellista, jotta altistuminen roiskeille, sumuille, kaasuille tai pölylle voidaan välttää. Jos kontakti on mahdollista, seuraavia suojaimia tulee käyttää, ellei arvointi osoita että korkeampaa suojausta tulee käyttää kemikaaliroiskesuojalasit. Suositellaan kemikaaliroiskeiden estävät suojalasit ja/tai kasvonsuojain. Kemikaalin kestäviä, läpäisemättömiä hyväksytyn standardin vaatimukset täyttäviä käsineitä on käytettävä aina kemiallisia tuotteita käytettäessä, jos riskiarviointi osoittaa tämän olevan tarpeellista. Ottaen huomioon käsinevalmistajan arvot, tarkista käytön aikana, että käsineet pitävät suojaavat ominaisuudet. On otettava huomioon että käsinemateriaalien läpäisyaika voi olla erilainen eri käsinevalmistajilla. Useasta aineesta koostuvien seoksien kyseessäollessa, käsineiden suoja-aikaa ei voida tarkasti arvioida. > 8 tuntia (läpäisyaika) Suositellaan EN 374 polyvinyylialkoholi (PVAL) >= 0.7 mm < 1 tunti (läpäisyaika) Rajoitetusti soveltuvat suojakäsinemateriaalit; EN 374 Nitriilikumi - NBR paksuus >=0,35mm. Soveltuu vain roiskesuojaksi. Soveltuu vain lyhytaikaiseen käyttöön. Tuotteen likaamat suojakäsineet on vaihdettava välittömästi. Ei ole olemassa yhtä käsinemateriaalia tai materiaalien yhdistelmää, mikä antaa rajoittamattoman vastuksen mille tahansa kemikaalille tai kemikaalien yhdistelmälle. Läpäisyajan tulee olla pidempi kuin tuotteen käyttöajan. Käsinevalmistajan antamia ohjeita ja tietoja käytöstä, varastoinnista, ylläpidosta ja vaihtamisesta tulee noudattaa. Käsineet tulee vaihtaa säännöllisesti ja jos on mikä tahansa merkki käsinemateriaalin vaurioitumisesta. Varmista aina, että käsineissä ei ole vaurioita ja että ne on varastoitu ja niitä käytetään oikein. Käsineen suorituskyky tai tehokkuus voi alentua fysikaalisen/kemiallisen vaurion ja huonon ylläpidon seurauksena. Suojavoiteet saattavat auttaa suojaamaan kemikaalille alttiina olevia ihoalueita, mutta niitä ei saa levittää altistumisen jälkeen. Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä 19/03/2015. Edellinen päiväys Ei tarkastettu aikaisemmin. Versio 1 9/18

10 KOHTA 8 Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet Kehonsuojaus Muu ihonsuojaus Hengityksensuojaus Ympäristöaltistumisen torjuminen Kehon henkilökohtainen suojavarustus on valittava suoritettavan työn ja riskien mukaisesti. Asiantuntijan on hyväksyttävä suojain ennen tämän tuotteen käyttöä. Missä on syttymisvaara staattisesta sähköstä, käytä antistaattista suojavaatetusta. Suurimpaan suojaukseen staattisilta sähkönpurkauksilta, vaatetukseen tulee kuulua antistaattiset haalarit, saappaat ja käsineet. Viittaa Euroopan standardiin EN 1149 lisätietoja varten materiaali- ja suunnitteluvaatimuksista ja testimenetelmistä. Suositellaan Puuvilla- tai puuvilla/synteettiset haalarit ovat normaalisti soveltuvia. Asianmukaiset jalkineet ja ihon lisäsuojaimet tulee valita suoritettavien toimenpiteiden ja liittyvien vaarojen perusteella, ja niiden tulee olla asiantuntijan hyväksymät ennen tämän tuotteen käsittelyä. Käytä hyvin istuvaa, ilmaa puhdistavaa tai ilmasyötteistä hengityssuojainta, joka täyttää asianmukaiset standardit, jos riskiarviointi osoittaa tämän olevan tarpeellista. Hengityssuojaimen valinnassa on otettava huomioon tunnetut tai odotetut altistumistasot, tuotteen vaarallisuus ja valitun hengityssuojaimen turvalliset käyttörajat. Suositellaan EN A12009 liuotinhöyry- (Tyyppi A) ja pölysuodatin FFA2P3 R D Ei saa päästää viemäreihin tai vesistöihin. KOHTA 9 Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto Olomuoto Väri Nestemäinen. Kirkas. Haju Hajukynnys ph Sulamis- tai jäätymispiste Kiehumispiste ja kiehumisalue >100 C Leimahduspiste Haihtumisnopeus Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Ylin ja alin syttyvyys- tai räjähdysraja Höyrynpaine Höyryntiheys Suhteellinen tiheys Liukoisuus (liukoisuudet) Jakautumiskerroin n-oktanoli/ vesi Itsesyttymislämpötila Hajoamislämpötila Umpikuppi 28 C Alempi 1.2% Ylempi 10.8% 4.1 [Ilma = 1] Ei liukene seuraaviin aineisiin kylmä vesi ja kuuma vesi. Viskositeetti Kinemaattinen (40 C) 0.06 cm 2 /s Räjähtävyys Hapettavuus 9.2 Muut tiedot Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä 19/03/2015. Edellinen päiväys Ei tarkastettu aikaisemmin. Versio 1 10/18

11 KOHTA 9 Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet Ei lisätietoja. KOHTA 10 Stabiilisuus ja reaktiivisuus 10.1 Reaktiivisuus Erityisiä tutkimustietoja reaktiivisuudesta ei ole saatavilla tälle tuotteelle tai sen ainesosille Kemiallinen stabiilisuus Stabiili suositelluissa säilytys- ja käsittelyolosuhteissa (katso Kohta 7) Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Normaaleissa varastointi- ja käyttöoloissa vaarallisia reaktioita ei tapahdu Vältettävät olosuhteet Saattaa tuottaa vaarallisia hajoamistuotteita korkeissa lämpötiloissa Yhteensopimattomat materiaalit Voimakkaiden lämpöä kehittävien reaktioiden estämiseksi säilytettävä erillään seuraavista aineista hapettavat aineet, voimakkaat alkalit, voimakkaat hapot Vaaralliset hajoamistuotteet KOHTA 11 Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys Normaaleissa varastointi- ja käyttöoloissa vaarallisia hajoamistuotteita ei pitäisi syntyä. Seokselle itselleen ei ole saatavilla tuloksia. Seos on arvioitu vaarallisia valmisteita koskevan direktiivin 1999/45/EY mukaisen tavanmukaisen menettelyn mukaan ja sen myrkyllisyys on luokiteltu vastaavasti. Luvuissa 2 ja 3 on lisätietoja. Altistuminen haitalliseksi tunnetun pitoisuuden raja-arvoksi ilmoitettua määrää suuremmille määrille aineen liuotinhöyryjä voi aiheuttaa haitallisia terveysvaikutuksia, kuten limakalvojen ja hengityselinten ärsytystä sekä munuaisten, maksan ja keskushermoston vaurioita. Oireita ja merkkejä ovat päänsärky, huimaus, väsymys, lihasheikkous, uneliaisuus ja ääritapauksissa tajunnan menetys. Liuottimilla voi olla edellä mainittuja vaikutuksia, jos ne imeytyvät ihon läpi. Toistuva tai pitkäaikainen kontakti seokseen voi johtaa luonnollisen rasvan poistumiseen iholta, aiheuttaen ei-allergista kontakti-ihottumaa ja ihon läpi imeytymistä. Silmiin roiskunut liuos voi aiheuttaa ärsytystä ja parantuvan vaurion. Nieleminen voi aihauttaa pahoinvointia, ripulia ja oksentamista. Tämä ottaa huomioon, milloin tiedossa, viivästyneet ja välittömät vaikutukset sekä pitkäaikaiset vaikutukset ainesosille suun kautta, hengittämällä, ihon ja silmien kautta lyhytaikaisen ja pitkäaikaisen altistumisen seurauksena. Tuotteen/ainesosan nimi Tulos Laji Annos Altistus n-butyyliasetaatti LC50 Höyry Rotta >21.1 mg/l 4 tuntia LD50 Iho Kani >14112 mg/kg - LD50 Suun kautta Rotta mg/kg - 2-metoksi- 1-metyylietyyliasetaatti LD50 Iho Rotta >5000 mg/kg - LD50 Suun kautta Rotta >5000 mg/kg - ksyleeni LC50 Höyry Rotta 27.6 mg/l 4 tuntia LD50 Iho Kani >4200 mg/kg - LD50 Suun kautta Rotta >2000 mg/kg - Etyylibentseeni LC50 Höyry Rotta >9.6 mg/l 4 tuntia LD50 Iho Kani >15000 mg/kg - LD50 Suun kautta Rotta >3500 mg/kg - Tolueeni LC50 Höyry Rotta 28.1 mg/l 4 tuntia LD50 Iho Kani >5000 mg/kg - LD50 Suun kautta Rotta 5580 mg/kg - Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä 19/03/2015. Edellinen päiväys Ei tarkastettu aikaisemmin. Versio 1 11/18

12 KOHTA 11 Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot Päätelmä/yhteenveto Akuutit myrkyllisyysarviot Iho Sisäänhengittäminen (höyryt) Ärsytys/Korroosio Perimää vaurioittava Päätelmä/yhteenveto Syöpää aiheuttavat vaikutukset Päätelmä/yhteenveto Teratogeenisyys Päätelmä/yhteenveto Tuotteen/ainesosan nimi Tulos Laji Tulos Altistus Tarkkailu ksyleeni Iho - Lievä ärsyttävä aine Rotta - 8 tuntia 60 - microliters Iho - Keskivaikeasti ärsyttävä Kani - 24 tuntia milligrams Iho - Keskivaikeasti ärsyttävä Kani Percent - Silmät - Lievä ärsyttävä aine Kani - 87 milligrams - Silmät - Vaikeasti ärsyttävä Kani - 24 tuntia 5 - milligrams Etyylibentseeni Silmät - Vaikeasti ärsyttävä Kani milligrams Iho - Lievä ärsyttävä aine Kani - 24 tuntia 15 - milligrams Tolueeni Silmät - Lievä ärsyttävä aine Kani minuuttia milligrams Silmät - Lievä ärsyttävä aine Kani Micrograms Silmät - Vaikeasti ärsyttävä Kani - 24 tuntia 2 - milligrams Iho - Lievä ärsyttävä aine Sika - 24 tuntia microliters Iho - Lievä ärsyttävä aine Kani milligrams Iho - Keskivaikeasti ärsyttävä Kani - 24 tuntia 20 - milligrams Iho - Keskivaikeasti ärsyttävä Kani milligrams - Päätelmä/yhteenveto Herkistyminen Päätelmä/yhteenveto Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset Päätelmä/yhteenveto Reitti Elinkohtainen myrkyllisyys kerta-altistuminen 4127 mg/kg mg/l ATE-arvo Tuotteen/ainesosan nimi Luokka Altistustapa Kohde-elimet n-butyyliasetaatti Kategoria 3 Ei sovelleta. Narkoottiset vaikutukset Tolueeni Kategoria 3 Ei sovelleta. Narkoottiset vaikutukset Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä 19/03/2015. Edellinen päiväys Ei tarkastettu aikaisemmin. Versio 1 12/18

13 KOHTA 11 Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot Elinkohtainen myrkyllisyys toistuva altistuminen Tuotteen/ainesosan nimi Luokka Altistustapa Kohde-elimet Tolueeni Kategoria 2 Ei määritelty Ei määritelty Aspiraatiovaara Tolueeni ASPIRAATIOVAARA - Kategoria 1 Muut tiedot KOHTA 12 Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 12.1 Myrkyllisyys Seokselle itselleen ei ole saatavilla tuloksia. Ei saa päästää viemäreihin tai vesistöihin. Seos on arvioitu käyttäen vaarallisia valmisteita koskevan direktiivin 1999/45/EY sopimuksenvaraista menetelmää eikä sitä ole luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi. Tuotteen/ainesosan nimi Tulos n-butyyliasetaatti Akuutti EC mg/l Levät - Desmodesmus 72 tuntia subspicatus Akuutti EC50 44 mg/l Vesikirppu 48 tuntia Akuutti LC50 32 mg/l Äyriäiset - Artemia salina 48 tuntia Akuutti LC50 18 mg/l Kalat - Pimephales promelas 96 tuntia Akuutti NOEC 200 mg/l Levät 72 tuntia Krooninen NOEC 23 mg/l Vesikirppu - Daphnia magna 21 päivää 2-metoksi- Akuutti EC mg/l Vesikirppu - Daphnia magna 48 tuntia 1-metyylietyyliasetaatti Akuutti LC mg/l Kalat - Oncorhynchus mykiss 96 tuntia ksyleeni Akuutti EC mg/l Vesikirppu 48 tuntia Akuutti LC mg/l Kalat 96 tuntia Etyylibentseeni Akuutti EC mg/l Vesikirppu - Daphnia magna 48 tuntia Akuutti LC50 >10 mg/l Kalat - Pimephales promelas 96 tuntia Tolueeni Akuutti EC mg/l Levät 72 tuntia Akuutti EC mg/l Vesikirppu - Daphnia magna 48 tuntia Akuutti LC mg/l Kalat - Oncorhynchus kisutch 96 tuntia Päätelmä/yhteenveto Laji Altistus 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Tuotteen/ainesosan nimi Testi Tulos Annos n-butyyliasetaatti 2-metoksi- 1-metyylietyyliasetaatti OECD 301D Ready Biodegradability - Closed Bottle Test OECD 302B Inherent Biodegradability Zahn-Wellens/ EMPA Test OECD 301F Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test >80 % - 5 päivää % - 28 päivää % - 28 päivää - - Rokote Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä 19/03/2015. Edellinen päiväys Ei tarkastettu aikaisemmin. Versio 1 13/18

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE OIVA TASOITE KARKEA KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi Sikafloor-13 Pronto KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna - Suomi Julkaisupäivä/ 09-06-2015. Edellinen päiväys 21-11-2014. Tarkistuspäivä

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna - Suomi Julkaisupäivä/ 27-02-2015. Edellinen päiväys 27-02-2015. Tarkistuspäivä

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi Sikafloor1925 PurCem ECF (A) KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. Tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. Tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa Trump XL (Special) Versio 2 KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi SikaLastic -201 W KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen

Lisätiedot

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P280

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P280 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 833044140 CAS-numero 1330-20-7 Aineen nimi Ksyleeni

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 Päiväys: 12.12.2011 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja

K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja Tunnuskoodi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Ozonit PERformance

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Ozonit PERformance KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 112167E Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 115837E Aineen

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1345 1.1.3 REACHrekisteröintinumero 01211947510346,

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi R5060 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 01-2119471330-49

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 DECAPANT 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 DECAPANT 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 22-26642i2 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

115079, 143706, 115083, 115084. Seos, ei rekisteröintinumeroa

115079, 143706, 115083, 115084. Seos, ei rekisteröintinumeroa KEMIKAALI-ILMOITUS KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen nimi Tunnuskoodi REACH-rekisteröintinumero Diesel Plus -10/-20, Diesel Max -10/-20,

Lisätiedot

Viimeinen muutospäivä: 18.5.2015 Versio : 4 Edellinen päivämäärä: 28.7.2014

Viimeinen muutospäivä: 18.5.2015 Versio : 4 Edellinen päivämäärä: 28.7.2014 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N: o 1907/2006, liite II, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EU) N: o 453/2010 mukaisesti. KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Greasecutter Fast Foam

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Greasecutter Fast Foam KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 113079E Aineen

Lisätiedot

: Pyrolyysibensiini (Pyrolysis Gasoline)

: Pyrolyysibensiini (Pyrolysis Gasoline) 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Rekisteröintinumero Aineen nimi : : 01-2119489289-18-0002, 01-2119489289-18-XXXX : teollisuusbensiini (maaöljy),

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 114500E Aineen

Lisätiedot

MSDS - Solvent for Rubber Comp 19 nsolvent solvent 2

MSDS - Solvent for Rubber Comp 19 nsolvent solvent 2 Käyttöturvallisuustiedote 1907/006/EY,453/010/EY mukaisesti KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 1. 1.3 1.4 Tuotetunniste: Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

Päiväys: 21.12.2011 Edellinen päiväys: 21.7.2003

Päiväys: 21.12.2011 Edellinen päiväys: 21.7.2003 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi K10 NA Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Haitallista hengitettynä. Saattaa aiheuttaa elinvaurioita pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistuksessa hengitettynä. H319

Haitallista hengitettynä. Saattaa aiheuttaa elinvaurioita pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistuksessa hengitettynä. H319 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 21.6.2011 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1389 1.2 Aineen

Lisätiedot