KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE"

Transkriptio

1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Aineen nimi Tunnistenumero Rekisteröintinumero Muu tunniste FEMA number 3722 Synonyymit BRI Product Code 168 Julkaisuajankohta Version numero (CASnumero) 5Octen1ol, (5Z) * cis5octenol * Z5Octenol 19toukokuu Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Tunnistetut käytöt maut ja tuoksut For Manufacturing Use Only 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käytöt, joita ei suositella Not for use in Tobacco or Nicotine delivery device applications and/or products Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Toimittaja Yhtiön nimi Osoite Vaarallisuusluokka Bedoukian Research 21 Finance Drive Danbury, CT US Puhelinnumero sähköpostiosoite Yhteyshenkilö 1.4. Hätäpuhelinnumero Chemtrec (North America) Chemtrec (International) KOHTA 2: Vaaran yksilöinti 2.1. Aineen tai seoksen luokitus Aine on arvioitu ja/tai testattu sen fysikaalisien, terveys ja ympäristövaarojen selvittämiseksi ja on luokiteltu seuraavan mukaisesti. Direktiivien 67/548/ETY tai 1999/45/EY ja niiden muutosten mukainen luokitus Aine ei täytä direktiivin 67/548/ETY ja sen muutosten mukaisia kriteerejä luokitusta varten. Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 ja sen muutosten mukainen luokitus Tämä aine ei täytä asetuksen (EY) 1272/2008 ja sen muutosten mukaisia kriteerejä luokitusta varten. Yhteenveto vaaroista Fysikaaliset vaarat Terveydelle aiheutuvat vaarat Ympäristövaarat Erityiset vaarat Pääoireet 2.2. Merkinnät Ei luokiteltu fysikaalisten vaarojen takia. Ei luokiteltu terveysvaarojen takia. Ei luokitelty ympäristövaarojen takia. Ei tunnettuja. Aineen joutuminen suoraan silmiin saattaa aiheuttaa ohimenevää ärsytystä. Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 ja sen muutosten mukainen merkintä Sisältää: Varoitusmerkit Huomiosana Vaaralausekkeet Tämä aine ei täytä kriteerejä luokitusta varten. 168 Version numero: 01 Julkaisuajankohta: 19toukokuu / 7

2 Turvalausekkeet Ennaltaehkäisystä Noudata hyvää kemikaalihygieniaa. Pelastustoimenpiteistä Pese kädet käytön jälkeen. Varastoinnista Säilytettävä erillään yhteensopimattomista aineista. Jätteiden käsittelystä Vuodot ja jätteet hävitetään paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Merkinnän lisätiedot 2.3. Muut vaarat Ei tunnettuja. KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista 3.1. Aineet Yleistiedot Kemiallinen nimi % CASnumero / EYnumero REACHrekisteröintinumero Indeksinro Huomautukset Luokitusten: DSD: CLP: Stabilointiaineet Kemiallinen nimi % CASnumero / EYnumero REACHrekisteröintinum ero Indeksinro Huomautukset synthetic alpha tocopherol 0, Luettelo lyhenteistä ja symboleista, joita kenties käytetään edellä CLP: Asetus n:o DSD: Direktiivi 67/548/ETY. M:Mtekijä vpvb: erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä aine. PBT: hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen aine. #: Tälle aineelle on yhteisössä vahvistettu työperäisen altistuksen rajaarvo(t). Huomautukset koostumuksesta KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet Yleistiedot Vakauttajien työhygieeniset rajaarvot on lueteltu osassa 8. Varmista, että hoitohenkilökunta on tietoinen käytössä olleista materiaaleista ja suojautuu asianmukaisesti Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Hengitystiet Siirrä raittiiseen ilmaan. Ota yhteys lääkäriin, jos oireita kehittyy tai ne jatkuvat. Ihon kautta Silmien kautta Suun kautta 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Pestävä saippualla ja vedellä. Ota yhteys lääkäriin, mikäli syntyy ärsytystä, joka ei mene ohi. Huuhtele vedellä. Ota yhteys lääkäriin, mikäli syntyy ärsytystä, joka ei mene ohi. Huuhdo suu. Ota yhteys lääkäriin, jos oireita esiintyy. Aineen joutuminen suoraan silmiin saattaa aiheuttaa ohimenevää ärsytystä. Hoida oireiden mukaan. KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet Palovaarat 5.1. Sammutusaineet Soveltuvat sammutusaineet Soveltumattomat sammutusaineet 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Epätavallista palo tai räjähdysvaaraa ei ole havaittu. Vesi sumu. Vaahto. Kuivakemikaalijauhe. Hiilidioksidi (CO2). Palon sammuttamiseen ei saa käyttää vesisuihkua, sillä se levittää paloa. Palaessa saattaa muodostua terveydelle haitallisia kaasuja. 168 Version numero: 01 Julkaisuajankohta: 19toukokuu / 7

3 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet Erityiset suojavarusteet Kannettavaa hengityslaitetta ja täyttä suojavaatetusta on käytettävä palossa. palomiehille Erityiset palontorjuntatoimet Muita ohjeita Siirrä säiliöt palopaikalta, jos sen voi vaaratta tehdä. KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä Käytä normaaleja palontorjuntamenetelmiä ja ota huomioon muiden mukana olevien materiaalien vaarat Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Muu kuin Tarpeettomat henkilöt pidetään poissa alueelta. Henkilökohtaiset suojaimet, kts. kohta 8. pelastushenkilökunta Pelastushenkilökunta Tarpeettomat henkilöt pidetään poissa alueelta. Käytä käyttöturvallisuustiedotteen kohdassa 8 suositeltuja henkilösuojaimia Ympäristöön kohdistuvat varotoimet 6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja välineet Varottava aineen päästämistä viemäriin, maaperään tai vesiympäristöön. Suuret vuodot: Aineen virtaus pysäytetään, jos siitä ei ole vaaraa. Vuotanut aine ojitetaan, mikäli mahdollista. Peitettävä muovilla leviämisen estämiseksi. Imeytä vermikuliittiin, kuivaan hiekkaan tai multaan ja laita säiliöön. Huuhtele alue vedellä tuotteen pois keräämisen jälkeen. Pienet vuodot: Kuivataan absorboivalla aineella (esim. riepu). Puhdista pinta perusteellisesti saasteen jäännösten poistamiseksi. Vuotoja ei saa koskaan kaataa takaisin alkuperäispakkauksiin uudelleenkäyttöä varten Viittaukset muihin kohtiin Henkilökohtaiset suojaimet, kts. kohta 8. Jätteiden käsittelyn osalta, kts. kohta 13. KOHTA 7: Käsittely ja varastointi 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet 7.3. Erityinen loppukäyttö Noudata hyvää kemikaalihygieniaa. Säilytä alkuperäisessä, tiukasti suljetussa säiliössä. Pidä poissa soveltumattomista materiaaleista (katso käyttöturvallisuustiedotteen kohta 10). Recommended Packaging: Glass, Plastic or Phenolic Lined Steel. Säilytä tiiviisti suljettuna inertissä kaasussa viileässä, hyvin ilmastoidussa paikassa. KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat Työperäisen altistumisen rajaarvot Biologiset rajaarvot Suositellut altistumisen seurantamenetelmät Johdettu vaikutukseton altistumistaso (DNEL) Ei altistumisen rajaarvoja ainelle tai ainesosille. Ei biologisia altistumisen rajaarvoja aineelle tai ainesosille. Noudata standardeja seurantamenetelmiä. Arvioidut vaikutuksettomat pitoisuudet (PNEC) 8.2. Altistumisen ehkäiseminen Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet Hyvää yleistä ilmanvaihtoa (yleensä 10 ilmanvaihtoa tunnissa) tulee käyttää. Ilmanvaihtonopeuden tulee olla olosuhteisiin sopiva. Jos soveltuvaa, eristä prosessit, käytä paikallispoistoa tai muita teknisiä hallintamenetelmiä ilman pitoisuuksien pitämiseksi suositeltujen altistusten rajaarvojen alapuolella. Jos altistuksen rajaarvoja ei ole määritetty, pidä ilman pitoisuudet hyväksytyllä tasolla. Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilönsuojaimet Yleistiedot Henkilönsuojaimet on valittava voimassaolevien CEN standardien mukaisesti ja yhdessä henkilönsuojainten toimittajan kanssa. Silmien tai kasvojen suojaus Ihonsuojaus Käytä sivusuojaimilla varustettuja suojalaseja. Käsien suojaus Käytä asiaankuuluvia kemikaalin kestäviä hansikkaita. Käsineiden toimittaja voi suositella soveltuvia käsineitä. Muut Käytettävä sopivaa suojavaatetusta. Hengityksensuojaus Termiset vaarat Kemikaalin käyttö edellyttää tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa hengityksensuojainta. Käytä soveltuvaa lämmöltä suojaavaa vaatetusta tarpeen mukaan. 168 Version numero: 01 Julkaisuajankohta: 19toukokuu / 7

4 Hygieniatoimenpiteet Ympäristöaltistumisen torjuminen Noudata aina hyvää henkilökohtaista hygieniaa, johon kuuluu mm. peseytyminen materiaalin käsittelyn jälkeen ja ennen syömistä, juomista ja/tai tupakointia. Pese työvaatteet ja suojavarusteet säännöllisesti epäpuhtauksien poistamiseksi. Kaikki suuret päästöt tulee ilmoittaa ympäristöpäällikölle. KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto Haju Olomuoto Väri Hajukynnys ph Sulamis tai jäätymispiste Kiehumispiste ja kiehumisalue Leimahduspiste Haihtumisnopeus Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Neste. Colorless watermelon/citrus odor. 206,75 C (404,15 F) US EPA Estimation Programs Interface Suite for Microsoft Windows, v 4,11. US EPA, Washington, DC, USA. 82 C (180 F) PenskyMartens or Grabner Miniflash Ei sovellu. Ylin ja alin syttyvyys tai räjähdysraja Alin syttyvyysraja (%) Ylin syttyvyysraja (%) Höyrynpaine Höyryntiheys 4,4 Relative to air; Ilma = 1 Suhteellinen tiheys Liukoisuus (liukoisuudet) Liukoisuus (vesi) Liukenevuus (muu) Jakautumiskerroin (noktanoli/vesi) Itsesyttymislämpötila Hajoamislämpötila Viskositeetti Räjähtävyys Hapettavuus 9.2. Muut tiedot Tiheys Molekyylikaava 0,0303 mmhg 20 C:ssa; US EPA Estimation Programs Interface Suite for Microsoft Windows, v 4,11. US EPA, Washington, DC, USA. 2,59 US EPA Estimation Programs Interface Suite for Microsoft Windows, v 4,11. US EPA, Washington, DC, USA. 0,845 0,851 g/cm3 C8H16O Molekyylipaino 128,21 Ominaispaino 0,845 0, C:ssa KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus Reaktiivisuus Tuote on vakaa eikä ole reaktiivinen normaaleissa käyttöolosuhteissa, varastoinnissa tai kuljetuksessa Kemiallinen stabiilisuus Materiaali on stabiili normaaleissa olosuhteissa Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Vaarallisia reaktioita ei tunneta normaaleissa käyttöolosuhteissa Vältettävät olosuhteet Vältä leimahduspistettä korkeampia lämpötiloja. Kontakti yhteensopimattomien aineiden kanssa Yhteensopimattomat materiaalit Vaaralliset hajoamistuotteet Vahvat hapettimet. KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot Yleistiedot Vaarallisia hajoamistuotteita ei tunneta. Työperäinen aineelle tai seoksele altistuminen voi aiheuttaa haittavaikutuksia. 168 Version numero: 01 Julkaisuajankohta: 19toukokuu / 7

5 Todennäköisiä altistumisreittejä koskevat tiedot Hengitystiet Hengittämisestä ei odoteta aiheutuvan haittavaikutuksia. Oireet Ihon kautta Silmien kautta Suun kautta Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Tuote (CAS ) Akuutti Ei ole odotettavissa haitallisia vaikutuksia iholle joutuessa. Aineen joutuminen suoraan silmiin saattaa aiheuttaa ohimenevää ärsytystä. Saattaa aiheuttaa pahoinvointia nieltäessä. Nieleminen ei todennäköisesti kuitenkaan ole ensisijainen työperäisen altistumisen reitti. Altistuminen voi aiheuttaa tilapäistä ärsytystä, punoitusta tai epämukavaa tunnetta. Laji Koetulokset Dermaalinen Neste LD50 Kaniini > 5000 mg/kg Result for similar materials cis3hexenol and 9Decen1ol. Suun kautta Neste LD50 Rotta > 5000 mg/kg * Tuotetta koskevat arviot voivat perustua jotain muuta sen koostumukseen kuuluvaa osaa koskeviin tietoihin, joita ei esitetä. Ihosyövyttävyys/ihoärsytys Ihoärsyttävyys ihosyövyttävyys iho Vakava silmävaurio/silmäärsytys Hengitysteiden herkistyminen Ihon herkistyminen Ihon herkistyminen Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset 100 % Patch test Tulos: Ei ärsyttävää. Laji: Kaniini Elin: Iho Huomautukset: RIFM 10 % Buehler, Induction with 100% test material. Challenge at 1%, 3%, 10%. Vehicle Ethanol. Tulos: Not sensitizing. Laji: Marsut Elin: Iho Huomautukset: RIFM Syöpää aiheuttavat vaikutukset Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset Elinkohtainen myrkyllisyys kertaaltistuminen Elinkohtainen myrkyllisyys toistuva altistuminen Aspiraatiovaara Seosta vaiko ainetta koskevat tiedot Muut tiedot Tietoa ei ole käytettävissä. KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle Myrkyllisyys Tuotetta ei ole luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi. Kuitenkin, se ei sulje pois mahdollisuutta että suurilla ja tiheillä vuodoilla voi olla haitallinen tai vaurioittava vaikutus ympäristöön Pysyvyys ja hajoavuus Tuotteen hajoavuudesta ei ole tietoja Biokertyvyys 168 Version numero: 01 Julkaisuajankohta: 19toukokuu / 7

6 Jakamiskerroin noktanoli/vesi (log Kow) Biokertyvyyskerroin (BCF) Liikkuvuus maaperässä Ei tietoja saatavilla PBT ja vpvbarvioinnin tulokset Muut haitalliset vaikutukset KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat Jätteiden käsittelymenetelmät Jäännösjäte Saastunut pakkausmateriaali EU:n jätekoodi Hävitysmenetelmät/tiedot Erityiset varotoimet KOHTA 14: Kuljetustiedot ADR RID ADN IATA IMDG Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 sopimuksen II liitteen ja IBCsäännöstön mukaisesti 2,59, US EPA Estimation Programs Interface Suite for Microso EPA, Washington, DC, USA. Muita haitallisia vaikutuksia (esim. otsonikerroksen heikentymistä, fotokemiallista otsoninmuodostumispotentiaalia,endokriinisiä häiriötekijöitä, ilmakehän lämpenemispotentiaalia) ei ole odotettavissa tästä ainesosasta. Hävitettäessä ainetta otetaan huomioon paikallisten viranomaisten määräykset. Tyhjissä säiliöissä tai vuorauksissa voi olla tuotejäämiä. Tämä materiaali ja sen pakkaus tule hävittää turvallisella tavalla (katso: Ohjeet hävittämistä varten). Koska tyhjennetyissä säiliöissä voi olla tuotejäämiä, seuraa merkinnän varoituksia myös säiliön tyhjentämisen jälkeen. Tyhjät säiliöt on toimitettava hyväksyttyyn jätteenkäsittelylaitokseen kierrätystä tai hävittämistä varten. Jätekoodi tulee määritellä käyttäjän, valmistajan ja jätteenkäsittelylaitoksen edustajien välisessä keskustelussa. Kerää uudelleenkäyttöä varten tai laita tiiviiseen säiliöön hävitettäväksi kunnan ohjeiden mukaisesti. Hävitä asiaankuuluvien säädösten mukaisesti. Ei perustettu. KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus, terveys ja ympäristösäännökset tai lainsäädäntö EU:n säädökset Regulation (EC) No. 1005/2009 on substances that deplete the ozone layer, Annex I, as amended Muutettu asetus (EY) N:o 1005/2009 otsonikerrosta heikentävistä aineista, Liite II Asetus (EY) n:o 850/2004 pysyvistä orgaanisista yhdisteistä, liite I muutoksineen Asetus (EY) n:o 689/2008 vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista, liite I, osa 1 muutoksineen Asetus (EY) n:o 689/2008 vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista, liite I, osa 2 muutoksineen Asetus (EY) n:o 689/2008 vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista, liite I, osa 3 muutoksineen Asetus (EY) n:o 689/2008 vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista, liite V, muutoksineen Muutettu asetus (EY) N:o 166/2006 Liite II Epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskeva rekisteri 168 Version numero: 01 Julkaisuajankohta: 19toukokuu / 7

7 Luvat Asetus (EY) n:o 1907/2006, REACH 59 artikla 10 kohta Kemikaaliviraston ylläpitämä luettelo mahdollisesti sisällytettävistä aineista (kandidaattiluettelo) Asetus (EY) N:o 1907/2006 REACH Liite XIV Luvanvaraisten aineiden luettelo ja sen muutosten mukainen Käyttöä koskevat rajoitukset Asetus (EY) n:o 1907/2006, REACH liite XVII tiettyjen vaarallisten aineiden, valmisteiden ja tuotteiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoitukset Muutettu direktiivi 2004/37/EY: työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta Muutettu direktiivi 92/85/ETY: raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä Muut EU:n säädökset Direktiivi 2012/18/EU vaarallisista aineista aiheutuvista suuronnettomuusvaaroista Muutettu direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikaalien aiheuttamilta vaaroilta Muutettu direktiivi 94/33/EY työssä olevien nuorten ihmisten suojelusta Muut asetukset Kansalliset säädökset Tuote on luokiteltu ja merkitty EUdirektiivien tai kansallisten säädösten mukaisesti. Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 vaatimukset. Noudata kansallisia säädöksiä kemiallisten aineiden kanssa työskentelystä Kemikaaliturvallisuusarviointi KOHTA 16: Muut tiedot Lyhenteiden selitykset Kirjallisuusviitteet Tiedot aineen luokitukseen johtavista arviointimenetelmistä Lausekkeet, Rlausekkeet ja Hlausekkeet kirjoitettu kokonaisuudessaan kohdissa 2 15 Tiedot tarkistamisesta Tiedot koulutuksesta Vastuuvapauslauseke Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole suoritettu. Ei sovellu. Seuraa koulutuksessa annetuja ohjeita tätä materiaalia käsiteltäessä. BRI ei voi ennakoida kaikkia tilanteita, joissa näitä tietoja ja tuotetta tai muiden valmistajien tuotteita tuotteen yhteydessä voidaan käyttää. Käyttäjän vastuulla on varmistaa turvalliset olosuhteet tuotteen käsittelyssä, varastoinnissa ja hävittämisessa sekä ottaa vastuu virheellisen käytön aiheuttamista tappioista, vammoista, vahingoista tai kuluista. Lomakkeeseen merkityt tiedot perustuvat parhaaseen nykyisin saatavilla olevaan tietämykseen ja kokemukseen. 168 Version numero: 01 Julkaisuajankohta: 19toukokuu / 7

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi Sikafloor1925 PurCem ECF (A) KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2139 EAN 6414400021390 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

: PANTOPRAZOLE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS

: PANTOPRAZOLE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS PANTOPRAZOLE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS Julkaisupäivä: 27/06/2013 Päivitetty: 12/02/2015 Korvaa tiedotteen: 27/06/2013 Versio: 7.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1.

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Päiväys 01.01.2013 Edellinen päiväys: 16.02.2010 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Reachrekisteröintinumero 1.2 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Desipower Alkoholi-12 80 % KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen nimi Desipower Alkoholi-12 80% 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 78028007 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE JD PLUS 50 II 15W-40

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE JD PLUS 50 II 15W-40 Tarkistus 07.07.2014 Laadintapäiväys 01 1 / KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno 105100 REACH rekisteröintihuomautukset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna - Suomi Julkaisupäivä/ 09-06-2015. Edellinen päiväys 21-11-2014. Tarkistuspäivä

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi Sikafloor-13 Pronto KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

: ISOFLURANE CRS. KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. KOHTA 2: Vaaran yksilöinti. 1.1.

: ISOFLURANE CRS. KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. KOHTA 2: Vaaran yksilöinti. 1.1. Julkaisupäivä: 17/09/2013 Päivitetty: 17/09/2013 Korvaa tiedotteen: 27/06/2013 Versio: 4.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotemuoto : Aine Kauppanimi

Lisätiedot

Päiväys: 15.10.2012 Edellinen päiväys: 08.11.2010. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Päiväys: 15.10.2012 Edellinen päiväys: 08.11.2010. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 15.3.2011 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 570504, 570507 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Dinatriumoktaboraatti,tetrahydraatti CAS-Nro. 12280-03-4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys:18.11.2013 KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz Tunnuskoodi - Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2103 EAN 6414400022441 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. Tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. Tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa Trump XL (Special) Versio 2 KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi ph - Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2468, 2470 EAN 5707441002772, 5707441001218

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedote (KOMISSION ASETUKSEN (EU) N:o 453/2010 mukaisesti) Tuotetunniste KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Tuotteen nimi Kemiallinen nimi REACH-rekisteröintinumero

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) nro 1907/2006 mukaan Rev. nro 1.1 Tarkastettu: 06.03.2015

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) nro 1907/2006 mukaan Rev. nro 1.1 Tarkastettu: 06.03.2015 Viite MA10000977/U Rev. nro 1.1 StoSilent Board Tarkastettu: 06.03.2015 200_210_300_305_310_315 Painopäivämäärä 20.03.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Ozonit PERformance

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Ozonit PERformance KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 112167E Aineen

Lisätiedot

: OXCARBAZEPINE IMPURITY MIXTURE CRS

: OXCARBAZEPINE IMPURITY MIXTURE CRS Julkaisupäivä: 27/06/2013 Päivitetty: 30/01/2015 Korvaa tiedotteen: 27/06/2013 Versio: 2.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotteen olomuoto : Aine

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 115837E Aineen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedote (KOMISSION ASETUKSEN (EU) N:o 453/2010 mukaisesti) Tuotetunniste KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Tuotteen nimi Kemiallinen nimi REACH-rekisteröintinumero

Lisätiedot

Päiväys: 21.12.2011 Edellinen päiväys: 21.7.2003

Päiväys: 21.12.2011 Edellinen päiväys: 21.7.2003 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi K10 NA Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot