KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE"

Transkriptio

1 1 AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Aineen tai valmisteen tunnistustiedot Valmisteen käyttö Chemical family CAS Nro: Product code(s) Yrityksen tunnistetiedot Hätänumero Myrkytystietokeskus Q2361S Inkjet-tulostus ink Seos OPG/EMO Hewlett-Packard Oy Piispankalliontie Espoo Hewlett-Packardin terveysvaikutuslinja (Maksuton Yhdysvalloissa) (Suora) Yleisten tietojen puhelinnumero HP:n asiakaspalvelun linja (Maksuton Yhdysvalloissa) (Suora) VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta Akuutit terveysvaikutukset Ihokosketus Silmäkosketus Sisäänhengitys Nieleminen Xn, R22 Mahdollisten vaarojen oletetaan aiheutuvan altistumisesta ainesosille Saattaa aiheuttaa ihoärsytystä Saattaa aiheuttaa silmä-ärsytystä Silmäaltistus voi aiheuttaa voimakasta ärsytystä Aineen sisäänhengitys saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä Hengittäminen voi aiheuttaa väsymystä tai huimausta Sisäisesti nautittuna voi aiheuttaa ärsytystä suussa ja kurkussa, pahoinvointia, oksentelua ja ripulia 1 / 7

2 Mahdolliset terveysvaikutukset Altistumistavat Tälle tuotteelle ylialtistuminen on mahdollista iho- tai silmäaltistus Krooniset terveysvaikutukset Karsinogeenisuus fyysiset vaarat Terveysvaarat Ympäristöhaitat Lisätiedot On epätodennäköistä, että höyryjen hengittäminen ja nieleminen olisivat normaalikäytössä merkittäviä tapoja altistua tälle tuotteelle Tämän koostumuksen myrkyllisyydestä ei ole saatavissa täydellisiä tietoja Normaalikäytössä mahdolliset altistustavat ovat iho- tai silmäaltistus ja hengittäminen Hiilimusta: pitkäaikaista hengitysaltistusta koskevissa tutkimuksissa, joissa käytettiin hienopölyhiukkasia, havaittiin eläimille kehittyvän keuhkokasvain IARC:n luokittelu perustuu näiden tutkimusten tuloksiin IARC:n mukaan ei ole tarpeeksi todisteita siitä, että hiilimusta aiheuttaisi ihmiselle syöpää On epätodennäköistä, että tätä mustetta normaalisti käytettäessä joutuisi hengittämään hienopölyhiukkasia IARC on luokitellut hiilimustan ryhmän 2B mukaiseksi syöpää aiheuttavaksi aineeksi (mahdollisesti ihmisille syöpää aiheuttava aine) ACGIH, EU, IARC, MAK, NTP tai OSHA ei ole luokitellut mitään muuta tämän valmisteen sisältämää ainetta syöpää aiheuttavaksi Ei luokiteltua fyysistä vaaraa Ei luokiteltua terveysvaaraa Ei luokiteltua vaaraa ympäristölle Tätä mustetta (musta) ei ole luokiteltu EU-direktiivin 1999/45/EY mukaisesti Tämä tuote on luokiteltu terveys- ja fysikaalis-kemiallisilta vaikutuksiltaan EU-direktiivin 1999/45/EY mukaan luokkaan R11, R36 ja R67 3 KOOSTUMUS JA/TAI TIEDOT AINEOSISTA Ainesosa/aine CAS-numero Painoprosentti EU-numero EU-luokittelu Vesi > < R36/38 Hiilimusta < < Xi, F, R11, 36, 67 Koostumukseen liittyviä huomautuksia Tämä muste sisältää vesipitoista mustevalmistetta Tämä tuote on arvioitu EU-direktiiveissä 67/548/ETY ja 1999/45/EY sekä niihin tehdyissä muutoksissa määritettyjen ehtojen mukaan Tässä kohdassa mainittujen R-lausekkeiden täydelliset tekstit ovat kohdassa 16 Tämä tuote on arvioitu EU-direktiiveissä 67/548/ETY ja 1999/45/EY sekä niihin tehdyissä muutoksissa määritettyjen ehtojen mukaan 4 ENSIAPUOHJEET Sisäänhengitys Ihokosketus Silmäkosketus Siirrettävä raittiiseen ilmaan Jos oireet jatkuvat, on turvauduttava lääkärinhoitoon Siirrettävä raittiiseen ilmaan, Jos oireet jatkuvat, on turvauduttava lääkärinhoitoon Pese altistuneet kohdat huolellisesti miedolla saippualla ja vedellä Jos ärsytys jatkuu, on turvauduttava lääkärinhoitoon Pese altistuneet kohdat huolellisesti miedolla saippualla ja vedellä, Hakeudu lääkärin hoitoon, jos ärsytystä kehittyy tai se jatkuu Älä hiero silmiäsi Huuhdo heti suurella määrällä puhdasta, lämmintä vettä (matala vedenpaine) vähintään 15 minuutin ajan tai kunnes hiukkaset ovat poistuneet Jos ärsytys jatkuu, on turvauduttava lääkärinhoitoon Älä hiero silmiäsi, Huuhdo heti suurella määrällä puhdasta, lämmintä vettä (matala vedenpaine) vähintään 15 minuutin ajan tai kunnes hiukkaset ovat poistuneet, Jos ärsytys jatkuu, on turvauduttava lääkärinhoitoon 2 / 7

3 Nieleminen Jos ainetta niellään suuria määriä, on turvauduttava lääkärinhoitoon Jos ainetta niellään suuria määriä, on turvauduttava lääkärinhoitoon 5 OHJEET TULIPALON VARALTA Leimahduspiste ja -tapa Sopivat sammutusaineet Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä Ongewoon brand- en explosiegevaar Vaaralliset palamistuotteet Erityiset altistumisvaarat tulipalossa Muita ohjeita C ( F); Pensky-Martens Closed Cup; No ignition, sustained combustion or flashing detected using the Sustained Combustibility Test (method in US 49CFR173, Appendix H) CO2, vesi, kuivakemikaali tai vaahto Sammutusjauhe, CO2, vesisuihku tai tavallinen vaahto Ei tunneta Ei tunneta Ei tunneta Tulenarka neste ja Palaa tullessaan kosketuksiin tulen kanssa ja Kaasuuntuu helposti normaaleissa lämpötiloissa Höyryt voivat kulkeutua sytytyslähteelle ja leimahtaa takaisin Ks luku 10 Hiilimonoksidi ja hiilidioksidi Ei tunneta Ei vahvistettuja 6 OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA Varotoimenpiteet Ympäristövarotoimet Käytä tarkoituksenmukaisia suojavarusteita Käytä tarkoituksenmukaisia suojavarusteita ja Huolehdi riittävästä tuuletuksesta Poistettava kaikki sytytyslähteet Estettävä tuotteen pääsy viemäristöön Ei saa huuhdella pintaveteen tai jätevesiviemäristöön Estettävä tuotteen pääsy viemäristöön ja Ei saa huuhdella pintaveteen tai jätevesiviemäristöön 7 KÄSITTELY JA VARASTOINTI Käsittely Säilytys Varottava aineen joutumista iholle, silmiin ja vaatteisiin Säilytettävä suojassa lämmöltä ja sytytyslähteistä ja Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin ja Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta Pidä lasten ulottumattomissa Älä altista suurelle kuumuudelle tai kylmyydelle Suojaa liialliselta kuumuudelta, kipinöiltä ja liekeiltä 8 ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET Raja-arvot Suomi Aineosat CAS Nro: TWA STEL KATTORAJA Hiilimusta MG/M3 7 MG/M3 Ei selvitetty PPM500 MG/M3 250 PPM620 MG/M3 Ei selvitetty ACGIH Aineosat CAS Nro: TWA STEL KATTORAJA Hiilimusta MG/M3 Ei selvitetty Ei selvitetty PPM 400 PPM Ei selvitetty Altistumisen lisätiedot Tälle tuotteelle ei ole määritelty altistumisrajoja Tekniset toimenpiteet Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta 3 / 7

4 Henkilökohtaiset suojavarusteet Hengityksensuojaus Silmiensuojaus Ihonsuojaus Yleistä Hygieniatoimet Käyttötarkoituksesta poikkeavassa käytössä (jos esimerkiksi ainetta valuu runsaasti maahan) suojalasit ja hengityssuojain voivat olla tarpeellisia Tarpeeton normaalikäytössä Suojakäsineitä ei tarvita normaalikäytössä Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita ihoon ja silmiin kohdistuvan altistuksen minimoimiseksi Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita ihoon ja silmiin kohdistuvan altistuksen minimoimiseksi Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti 9 FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET Ulkoasu Olomuoto Muoto Väri Haju Hajun kynnysarvo Musta ph Kiehumispiste Leimahduspiste Syttyvyys Syttymisrajat ilmassa, ylemmät, tilavuuspros Syttymisrajat ilmassa, alemmat, tilavuuspros Höyrynpaine Suhteellinen tiheys Veteen liukeneminen n-oktanoli/vesi jakaantumiskerroin (aineosille) Viskositeetti > 933 C (> 200 F) C ( F); Pensky-Martens Closed Cup; No ignition, sustained combustion or flashing detected using the Sustained Combustibility Test (method in US 49CFR173, Appendix H) Ei saatavissa Ei määritetty Vesiliukoinen Ei määritetty > 2 cp Höyryn tiheys > 1 (ilma = 1,0) Haihtumisnopeus Sulamispiste Jäätymispiste Itsesyttymislämpötila Ominaispaino Ei määritetty 1-12 g/ml VOC < 3 % Bulkkitiheys 1-12 gm/ml 4 / 7

5 10 STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS Vakaus Vältettävät materiaalit Vaaralliset hajoamistuotteet Vaarallinen polymerisoituminen Stabiili suositeltavissa varasto-olosuhteissa Stabiili suositeltavissa varasto-olosuhteissa Hajotessaan tämä tuote voi synnyttää kaasumaisia typpioksideja, hiilimonoksidia, hiilidioksidia ja/tai alhaisen molekyylipainon omaavia hiilivetyjä Hiilimonoksidi ja hiilidioksidi Ei tapahdu Ei tapahdu 11 TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT Lisätietoja 12 TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE Tämän koostumuksen myrkyllisyydestä ei ole saatavissa täydellisiä tietoja Ks luku 3 mahdollisten terveysvaikutusten ja luku 4 ensiaputoimien osalta Tämän koostumuksen myrkyllisyydestä ei ole saatavissa täydellisiä tietoja ja Ks luku 3 mahdollisten terveysvaikutusten ja luku 4 ensiaputoimien osalta Akvaattinen toksisuus LC50/96t/mutu (Fathead minnows) =>750 mg/l LC50/96t/mutu (Fathead minnows) =9460 mg/l EC50/48t/vesikirppu (Daphnia )=13299 mg/l EC50/72t/levä =/> 1000 mg/l 13 JÄTTEIDEN KÄSITTELY Hävitysohjeet Jäännösjäte ja käyttämättömät tuotteet Saastunut pakkaus 14 KULJETUSTIEDOT ADR IMDG IATA Not regulated as hazardous goods Not regulated as hazardous goods Asianmukainen toimitusnimi Vaaraluokka YK-numero Pakkausryhmä Pakkauspoikkeukset Hävitä paikallisten säännösten mukaisesti HP:n Planet Partner's (TM) -kierrätysohjelman ansiosta HP:n alkuperäiset inkjet- ja LaserJet-tarvikkeet voidaan kierrättää yksinkertaisesti ja kätevästi Lisätietoja maakohtaisesta palvelusta löytyy osoitteessa Hävitä paikallisten säännösten mukaisesti Ei käytettävissä Ei käytettävissä Ei mitään N/A Ei mitään Yleistä Ei DOT:n, IATA:n, ADR:n, IMDG:n tai RID:n säännösten määräämä artikkeli 5 / 7

6 15 KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Kansainväliset säännökset Merkinnät Sisältää Varoitusmerkki(merkit) Kaikista tässä HP-tuotteessa olevista kemiallisista aineista on tehty ilmoitus tai niitä varten on saatu poikkeuslupa kemiallisten aineiden ilmoittamista koskevien lakien perusteella seuraavissa maissa: Yhdysvallat(TSCA), EU (EINECS ja ELINCS), Sveitsi, Kanada (DSL ja NDSL), Australia, Japani, Filippiinit, Etelä-Korea, Uusi-Seelanti ja Kiina Kaikista tässä HP-tuotteessa olevista kemiallisista aineista on tehty ilmoitus tai niitä varten on saatu poikkeuslupa kemiallisten aineiden ilmoittamista koskevien lakien perusteella seuraavissa maissa: Yhdysvallat(TSCA), EU (EINECS ja ELINCS), Sveitsi, Kanada (DSL ja NDSL), Australia, Japani, Filippiinit, Etelä-Korea, Uusi-Seelanti ja Kiina, Hiilimusta,, Vesi Xn Haitallinen S-lausekkeet EY-merkintä S13 Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa S20 Syöminen ja juominen kielletty kemikaalia käsiteltäessä S23 Vältettävä höyryn hengittämistä S60 Tämä materiaali ja sen säiliö tulee hävittää ongelmajätteenä Tämä tuote ei tarvitse EU-direktiivin 1999/45/EY mukaista etikettiä 16 MUUT TIEDOT Valmistajan tiedot Luettelo asiaa koskevista R-lausekkeista Lisätiedot Vastuuvapauslauseke Julkaisupäivämäärä Käyttöturvallisuustiedotteen päivitetyt osat Hewlett-Packard Company 1000 NE Circle Boulevard Corvallis, OR US R11 Erittäin helposti syttyvä R22 Haitallista nieltynä R36 Ärsyttää silmiä R67 Höyryt saattavat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta Tämä käyttöturvallisuustiedote on laadittu direktiivillä 2001/58/EY muutetun EU-direktiiviin 91/155/ETA mukaisesti Nämä turvallisuustiedot toimitetaan maksutta Hewlett-Packard Companyn asiakkaille Asiakirjan sisältämät tiedot ovat viimeisimmät asiakirjan laatimishetkellä Hewlett-Packard Companyn hallussa olevat tiedot, ja niiden uskotaan olevan oikeelliset Tietoja ei tule tulkita takuuksi tuotteiden kuvatuista ominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen Tämä asiakirja on laadittu edellä kohdassa 1 määritetyn lainsäädännön vaatimusten mukaisesti eikä ehkä vastaa muiden maiden lainsäädännöllisiä vaatimuksia 15-Dec Vaarallisten ominaisuuksien kuvaus: Krooniset terveysvaikutukset 3 Vaarallisten ominaisuuksien kuvaus: Karsinogeenisuus 8 Altistumisen ehk"iseminen/henkil"kohtaiset suojaimet: Hengitys 15 Kemikaaleja koskevat määräykset: Canadian regulations 6 / 7

7 Lyhenteiden selitykset ACGIH CAS CERCLA CFR COC DOT EPCRA IARC NIOSH NTP OSHA PEL RCRA REC REL SARA STEL TCLP TLV TSCA VOC American Conference of Governmental Industrial Hygienists Chemical Abstracts Service Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act Yhdysvaltojen liittovaltion säännökset (Code of Federal Regulations) Clevelandin avokuppimenetelmä Liikenneministeriö Emergency Planning and Community Right-to-Know Act (SARA) International Agency for Research on Cancer National Institute for Occupational Safety and Health NTP (National Toxicology Program) -ohjelma Occupational Safety and Health Administration Sallittu altistumisraja Resource Conservation and Recovery Act Suositeltava Suositeltava altistumisraja Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986 Lyhytaikainen altistumisraja TCLP-testi Raja-arvo Toxic Substances Control Act Herkästi haihtuvat yhdisteet 7 / 7

TURVALLISUUSTIEDOTE. 2-pyrrolidoni Saattaa aiheuttaa ihoärsytystä. Alkyylidioli Saattaa aiheuttaa ihoärsytystä.

TURVALLISUUSTIEDOTE. 2-pyrrolidoni Saattaa aiheuttaa ihoärsytystä. Alkyylidioli Saattaa aiheuttaa ihoärsytystä. TURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Kauppanimi Aineen/tuotteen käyttötarkoitus version numero 03 Tarkistuspäivä CAS Nro: Yrityksen tunnistetiedot 2. VAARAN

Lisätiedot

KOHTA 1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTESTIEDOT *

KOHTA 1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTESTIEDOT * KOHTA 1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTESTIEDOT * 1.1. Tuotetunniste Tuotenimi Artikkelin numero : TISSUE-TEK VIP PARAFFIN WAX TEK III : SAK-4502, SAK-4508, SAK-4509, SAK-4511, SAK-4512

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA UUNIN- JA GRILLINPUHDISTUSAINE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA UUNIN- JA GRILLINPUHDISTUSAINE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA UUNIN- JA GRILLINPUHDISTUSAINE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 1 Julkaisupäivämäärä 6/15/2015 1:37:50 PM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE CL 201 EY:n asetuksen 1907/2006/EY - tarkistuksen 453/2010 mukaan

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE CL 201 EY:n asetuksen 1907/2006/EY - tarkistuksen 453/2010 mukaan KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE CL 201 EY:n asetuksen 1907/2006/EY - tarkistuksen 453/2010 mukaan Päiväys 02/09/2013 Laadintapäiväys 06/05/2011 Muutettu viimeksi 10/07/2013 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Moottoripyörän renkaiden paikkausaine

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Moottoripyörän renkaiden paikkausaine KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA Moottoripyörän renkaiden paikkausaine KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 2 Julkaisupäivämäärä 2/4/2015 4:30:41 PM 1.1. Tuotetunniste

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. KYLPYHUONE- JA KEITTIÖMAALI Valkoinen

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. KYLPYHUONE- JA KEITTIÖMAALI Valkoinen KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA KYLPYHUONE- JA KEITTIÖMAALI Valkoinen KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 1 Julkaisupäivämäärä 6/23/2015 2:48:52 PM 1.1. Tuotetunniste

Lisätiedot

--------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------- 601112-63 MOBIL SYNTHETIC CHAIN LUBE (AEROSOL) KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN TOIMITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT TUOTTEEN NIMI: MOBIL SYNTHETIC CHAIN LUBE (AEROSOL) 26/02/2003 TOIMITTAJA: oy Esso

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE CL 331 EY:n asetuksen 1907/2006/EY - tarkistuksen 453/2010 mukaan

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE CL 331 EY:n asetuksen 1907/2006/EY - tarkistuksen 453/2010 mukaan KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE CL 331 EY:n asetuksen 1907/2006/EY - tarkistuksen 453/2010 mukaan Päiväys 02/09/2013 Laadintapäiväys 31/03/2011 Muutettu viimeksi 10/02/2013 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 9 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH), 31 artikla Muutettu viimeksi: Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) 31 artiklan mukaisesti vaarallisille aineille tai seoksille on toimitettava

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Dinatriumoktaboraatti,tetrahydraatti CAS-Nro. 12280-03-4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Gas/oil Sealing LVI-TIIVISTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Gas/oil Sealing LVI-TIIVISTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA Gas/oil Sealing LVI-TIIVISTE KOHTA 1: en tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 2 Julkaisupäivämäärä 6/29/2015 3:39:39 PM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Levän- ja homeenpoistoaine

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Levän- ja homeenpoistoaine KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA Levän- ja homeenpoistoaine KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 1 Julkaisupäivämäärä 7/30/2013 9:43:54 AM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

Versio 1 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.04.2014 Päiväys 11.04.2014

Versio 1 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.04.2014 Päiväys 11.04.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A9364J 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 5605 EAN 6414405303002 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 570504, 570507 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Propeeni (jäähdytetty)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Propeeni (jäähdytetty) 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 tunniste Kauppanimi Rekisteröintinumero Aineen nimi : Chemical Grade Propylene (refrigerated), Polymer Grade Propylene (refrigerated) :

Lisätiedot

Versio 3 (CLP) - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 13.11.2014 Päiväys 13.11.2014

Versio 3 (CLP) - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 13.11.2014 Päiväys 13.11.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A6943E 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) nro 1907/2006, liitteen II mukaisesti

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) nro 1907/2006, liitteen II mukaisesti Sivu 1 / 11 1.1 Tuotetunniste Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) nro 1907/2006, liitteen II mukaisesti KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot SCHNELLREINIGER 500ML Art.:

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 115837E Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 31.03.2010 Päiväys 01.11.2010

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 31.03.2010 Päiväys 01.11.2010 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 31.03.2010 Päiväys 01.11.2010 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi : Propionihappo

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 NANOLUBRICANT 2010 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 NANOLUBRICANT 2010 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi NL-32010 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 114500E Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SUPERCUT 1000

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SUPERCUT 1000 SUPERCUT 1000 Sivu 1 / 9 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SUPERCUT 1000 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 30.08.2007 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi SUPERCUT 1000 Tuotekoodi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Greasecutter Fast Foam

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Greasecutter Fast Foam KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 113079E Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1233 ALMATEK GENERAL PURPOSE LUBRICANT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1233 ALMATEK GENERAL PURPOSE LUBRICANT 1233 ALMATEK GENERAL PURPOSE LUBRICANT Sivu 1 / 6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1233 ALMATEK GENERAL PURPOSE LUBRICANT KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 12.09.2013

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Versio 5 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 26.01.2015 Päiväys 26.01.2015

Versio 5 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 26.01.2015 Päiväys 26.01.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A7725M 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 Päiväys: 12.12.2011 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Aineen tai valmisteen tunnistustiedot 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Kauppanimi Fluormone ES2 Yhtiön/yrityksen tunnistetiedot Life Technologies 5791

Lisätiedot