KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE"

Transkriptio

1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Aineen nimi Tunnistenumero Rekisteröintinumero Synonyymit Käyttöturvallisuustiedotteen numero C99 Kosher (EU) Kapryylihappoa LC129 Tuotekoodi Myöntöpäivämäärä Versio n:o 01 04joulukuu Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Tunnistetut käytöt Käytöt, joita ei suositella Keskitaso. Jalostustukien. Voiteluainetta. Voiteluainetta lisäaineita. tunnettuja Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Supplier Name KOHTA 2: Vaaran yksilöinti 2.1. Aineen tai seoksen luokitus Procter & Gamble International Operations SA P&G Chemicals Europe 47, Route de SaintGeorges 1213 PetitLancy1, Sveitsi Puhelinnumero: +(41) Hätätilanteessa yhteyttä CHEMTREC: Laatu, palvelu tai tuotetta koskevat kysymykset Soita: + (44) MondayFriday 9:0017:00 Greenwich Mean Time Aine on arvioitu ja/tai testattu sen fysikaalisien, terveys ja ympäristövaarojen selvittämiseksi ja on luokiteltu seuraavan mukaisesti. Direktiivien 67/54/ETY tai 1999/45/EY ja niiden muutosten mukainen luokitus Luokitus C;R34 Rlausekkeiden täydellinen teksti on löydettävissä kohdasta 16. Asetuksen (EY) N:o 1272/200 ja sen muutosten mukainen luokitus Terveysvaarat Ihoa syövyttävä/ärsyttävä Kategoria 1C Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Yhteenveto vaaroista Fysikaaliset vaarat luokiteltu fysikaalisten vaarojen takia. Terveysvaarat Syövyttävää. Ympäristövaarat luokitelty ympäristövaarojen takia. Erityiset vaarat Pääoireet 2.2. Merkinnät Asetuksen (EY) N:o 1272/200 ja sen muutosten mukainen merkintä Sisältää: Oktaanihap po Version numero: 01 Myöntöpäivämäärä: 04joulukuu / 11

2 Tunnistenumero Varoitusmerkit Huomiosana Vaaralausekkeet Turvalausekkeet Ennaltaehkäisystä Pelastustoimenpiteistä Varastoinnista Jätteiden käsittelystä Merkinnän lisätiedot Vaara Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. JOS NIELTY: Huuhdellaan suu. saa oksennuttaa. JOS HENGITETTY: Siirrettävä raittiiseen ilmaan ja pidettävä levossa asennossa, jossa on helppo hengittää. soveltuva Muut vaarat määrätty. Hätätilanteen yleiskuvaus KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista 3.1. Aineet Yleistiedot Kemiallinen nimi % CASnumero /EYnumero REACH rekisteröintinumero Indeksinumero Huomautukset Luokitus: DSD: C;R34 CLP: Skin Corr. 1B;H314 CLP: Asetus n:o DSD: Direktiivi 67/54/ETY. #: Tälle aineelle on yhteisössä vahvistettu työperäisen altistuksen rajaarvo(t). PBT: hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen aine. vpvb: erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä aine. Huomautukset koostumuksesta R ja Hlausekkeiden täydelliset tekstit on löydettävissä kohdasta 16. KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet Yleistiedot 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Hengitystiet Jos hengitys pysähtyy, anna tekohengitystä. Hengitysvaikeuksien yhteydessä elvytystä/happea. Hengitysvaikeuksissa annettava happea. Jos hengittäminen on vaikeaa, anna happea. Uhria on tarkkailtava. Ota yhteys lääkäriin. Siirrä raittiiseen ilmaan. Ota yhteys lääkäriin, jos oireita esiintyy. Ihon kautta Jos tuotetta joutuu iholle, ihoa on huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan, ja samalla likaantunut vaatetus ja kengät on riisuttava. Älä levitä (kemiallinen) neutraloivaa ainetta. Peitä puhtaalla puuvillakankaalla tai sideharsolla ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Älä poista vaatekappaleita se tarttuu ihoon. Jos polttaa pinta> 10% yrityksistä ottaa uhrin sairaalaan. Silmien kautta Suun kautta Silmät huuhdellaan heti runsaalla vedellä ainakin 15 minuutin ajan. Älä levitä (kemiallinen) neutraloivaa ainetta. Kuljeta henkilö välittömästi sairaalaan tai silmälääkärille. Huuhtele suu perusteellisesti. EI saa oksennuttaa. Välittömästi annettava suuria määriä vettä juotavaksi. Älä anna aktiivihiilellä. Soita lääkärille tai myrkytyskeskukseen välittömästi Version numero: 01 Myöntöpäivämäärä: 04joulukuu / 11

3 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Korroosio silmän kudosta. Iho: Kaustinen polttaa. Iho Korroosio. KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet Palovaarat 5.1. Sammutusaineet Soveltuvat sammutusaineet Soveltumattomat sammutusaineet 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet Erityiset suojavarusteet palomiehille Erityiset palontorjuntatoimet Hiilidioksidi (CO2). Vesisuihku. Alkoholille resistentti vaahto. Jauhe. Älä käytä vesisuihkua. KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Muu kuin pelastushenkilökunta Pelastushenkilökunta 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet 6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja välineet Palaminen aiheuttaa myrkyllisiä kaasuja. Hiilimonoksidi ja hiilidioksidi. Kasvosuojain. Corrosionproof suit. Tulipalossa käytettävä paineilmalaitetta. Ahtaissa tiloissa Käytä hengityslaitetta ja suojavaatetusta. Suojakäsineet. Säiliöt jäähdytettävä vesisuihkulla. Siirrä säiliö palopaikalta, jos sen voi vaaratta tehdä. Tuotteen kanssa kosketuksissa ollut sammutusvesi voi olla syövyttävä. Rakenna suojaojitus ja kerää tulipalon sammutuksessa käytetty vesi. Säilytettävä erillään sytytyslähteistä Tupakointi kielletty. Suuret vuodot: In confined spaces: consider evacuation. Kemikaaleja kestävät käsineet. Kokonaamari. Corrosionproof suit. Suuret vuodot: In confined spaces Pelastushenkilökunnan tulisi käyttää happilaitetta. Jätevettä ei saa päästää viemäriin tai vesistöön. Ojita. Saastunut pesuvesi on kerättävä talteen ja hävitettävä. Varottava aineen päästämistä viemäriin, maaperään tai vesiympäristöön. Estä lisävuodot ja läikkeet, jos on turvallista tehdä niin. Imeytä tai peitä kuivalla maalla, hiekalla tai muulla syttymättömällä materiaalilla ja siirrä astioihin. Aine kerätään sopivaan, peitettyyn ja merkittyyn astiaan. Kerää uudelleenkäyttöä varten tai laita tiiviiseen säiliöön hävitettäväksi kunnan ohjeiden mukaisesti. Puhdistettava likaantunut pinta huolellisesti. Pese vaatteet erillään ennen uutta käyttöä Viittaukset muihin kohtiin Jätteiden käsittelyn osalta, kts. kohta 13. KOHTA 7: Käsittely ja varastointi 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet 7.3. Erityinen loppukäyttö Varottava kuumuutta, kipinöitä, avotulta ja muita syttymislähteitä. Käytettävä kipinäsuojattuja työkaluja ja räjähdysvarmoja laitteita. Pidä säiliö suljettuna. saa päästää viemäriin, maaperään tai vesistöön. Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Vältä pääsyä silmiin, iholle ja vaatteisiin. Älä hengitä sumua tai höyryä. Riisu heti saastuneet vaatteet ja kengät. Älä säilytä suorassa auringonvalossa. Säilytä kuivassa paikassa. Säilytä tiiviisti suljettuna. Järjestettävä riittävä ilmastointi. Säilytettävä lukitussa tilassa. Säilytetään poissa voimakkaasti hapettavista aineista. Säilytettävä erillään: Vahvat emäkset. KOHTA : Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet.1. Valvontaa koskevat muuttujat Työperäisen altistumisen rajaarvot Biologiset rajaarvot Suositellut altistumisen seurantamenetelmät altistumisen rajaarvoja ainelle tai ainesosille. biologisia altistumisen rajaarvoja aineelle tai ainesosille. Jos rajaarvot on käytettävissä, ne on listattu alla Version numero: 01 Myöntöpäivämäärä: 04joulukuu / 11

4 Johdettujen vaikutuksettomien altistustasojen (DNEL) Osatekijät Tyyppi Reitti Oktaanihap po (124072) Kuluttaja Dermal Longterm Systemic Effects Arvioidut vaikutuksettomat pitoisuudet (PNECs) Osatekijät Työntekijät Tyyppi Inhalation Longterm Systemic Effects Oral Longterm Systemic Effects Dermal Longterm Systemic Effects Inhalation Longterm Systemic Effects Reitti Oktaanihap po (124072) sovellu Intermittent release Vaarojen analysointiin perustuva valvonta (control banding).2. Altistumisen ehkäiseminen Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilönsuojaimet Yleistiedot Silmien tai kasvojensuojaus Ihonsuojaus Maaperä Makea vesi Arvo 5 mg/kg bw/day 4,34 mg/m3 2,5 mg/kg bw/day 10 mg/kg bw/day 17,632 mg/m3 Arvo 0,22 mg/l 0,0107 mg/kg 0,007 mg/l Makean veden 0,0739 mg/l sedimentti Marine sediments Marine water Suun kautta Treatment plant Jos rajaarvot on käytettävissä, ne on listattu alla. 0,00739 mg/l 0,0007 mg/l 66,66 mg/kg 912 mg/l Muoto Muoto Eristettävä avoliekeistä, kuumista pinnoista ja sytytyslähteistä. Vältettävä hiomista/ iskuja/ hankausta. Mekaaninen ilmanvaihto tai kohdepoisto on välttämätön. Käytä hengityksensuojainta, jos ilmanvaihto on riittämätön. Käytä räjähdyssuojattua laitteistoa. Noudata hyvää kemikaalihygieniaa. Säilytä tiiviisti suljettuna. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty ainetta käsiteltäessä. Kasvosuojain. Käsien suojaus Käytettävä suojakäsineitä. Nitriilikumi. Neopreeni. Vitonkumi (fluorikumi). Muut Käytä asiaankuuluvia kemikaalin kestäviä vaatteita. Hengityksensuojaus Termiset vaarat Hygieniatoimenpiteet Ympäristöaltistumisen torjuminen Jos ilmanvaihto ei ole riittävä, käytä sopivaa raitisilmasuojainta. Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty ainetta käsiteltäessä. Lisätietoja saa pyydettäessä Version numero: 01 Myöntöpäivämäärä: 04joulukuu / 11

5 KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Ulkonäkö Haju Olomuoto Muoto Väri Hajukynnys Neste. Neste. Väritön. Mieto. 0,00 ppm 0,047 mg/m3 ph 3,6 0,06% Sulamis tai jäätymispiste Kiehumispiste ja kiehumisalue Leimahduspiste Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) 16 16,5 C (60, 62,3 F) 237 C (45,6 F) 130,00 135,60 C (266,00 276,0 F) sovellu. Höyrynpaine 0,0049 hpa 25 C Höyryntiheys 5 Suhteellinen tiheys 0,91 20 C Liukoisuus (liukoisuudet) 0,06 g/ml 100; 20 C 0,079 g/ml 100; 30 C Jakautumiskerroin (noktanoli/vesi) Itsesyttymislämpötila Viskositeetti Räjähtävyys Hapettavuus 9.2. Muut tiedot 3,1 > 300 C (> 572 F) soveltuva. sovellu. sovellu. Dynaaminen viskositeetti 0,006 Pa s 20 C Syttyvyys Kinemaattinen viskositeetti 6,6 20 C Not easily combustible. Pintajännite 2,61 2,74 N/m 20 C KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus Reaktiivisuus Lämpötila yli leimahduspisteen: Erittäin vaarallinen tulipalon ja räjähdyksen mahdollisuus. Tämä tuote reagoi happojen kanssa Kemiallinen stabiilisuus Stabiili normaali olosuhteissa Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Väkivaltainen räjähtävien reaktio hapettavien aineiden kanssa. Violent exothermic reaction with strong bases: If pressure rises there is possible bursting of container Vältettävät olosuhteet Suojeltava lämmöltä, kipinöiltä ja avotulelta. Syttyvä/palava aine: Säilytettävä erillään hapettavista aineista, lämmöstä ja tulesta Yhteensopimattomat materiaalit Vaaralliset hajoamistuotteet Hapettimia. Vahvat emäkset. KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot Yleistiedot Palamisen tuloksena syntyy myrkyllisiä höyryjä: Hiilimonoksidi ja hiilidioksidi. Todennäköisiä altistumisreittejä koskevat tiedot Suun kautta Hengitystiet Ihon kautta Silmien kautta Unlikely route of exposure. Unlikely route of exposure. Aiheuttaa vakavia palovammoja ihoon. Vaurioittaa vakavasti silmiä Version numero: 01 Myöntöpäivämäärä: 04joulukuu / 11

6 Oireet Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys Osatekijät (124072) Akuutti Dermaalinen LD50 Laji Koetulokset Kaniini > 2000 mg/kg, bw. Readacross Hengitystiet LC50 Suun kautta LD50 Rotta Rotta > 0,1621 mg/l, tuntia > 2000 mg/kg, bw. OECD 401. * Tuotetta koskevat arviot voivat perustua jotain muuta sen koostumukseen kuuluvaa osaa koskeviin tietoihin, joita ei esitetä. Ihoa syövyttävä/ärsyttävä Ihoärsyttävyys ihosyövyttävyys iho Vakava silmävaurio/ärsytys Ihoärsyttävyys ihosyövyttävyys silmä OECD 404, 24, 4, 72 hours. Tulos: Syövyttävä Laji: Kaniini Hengitysteiden herkistyminen Ihon herkistyminen Herkistyminen tiedetä. Muut, 24, 72 hours. Tulos: Syövyttävä Laji: Kaniini Sukusolujen perimää vaurioittava Perimään vaurioittavien vaikutusten kategoria Syöpää aiheuttava tietoja saatavilla. Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset Lisääntymiskyky Vaikutkset kehitykseen Muut, 24, 4 hours. Readacross. Tulos: Not sensitizing Laji: Marsut In vitro (lymphoma L517Y cells). OECD 476, Readacross. Tulos: No effect. In vitro. OECD 472. CHL/IU cells, Readacross. Tulos: No effect mg/kg bw NOAEL (P). OECD 422, Readacross. Tulos: No effect. Laji: Rotta Testin kesto: 42 vuorokautta 1000 mg/kg bw/day NOAEL. OECD 422, Readacross. Tulos: No effect Laji: Rotta Testin kesto: 42 vuorokautta Version numero: 01 Myöntöpäivämäärä: 04joulukuu / 11

7 Aineen toksikokinetiikka, aineenvaihdunta ja jakautuminen elimistöön Elinkohtainen myrkyllisyys kertaaltistuminen Elinkohtainen myrkyllisyys toistuva altistuminen Aspiraatiovaara Seosta vaiko ainetta koskevat tiedot Muut tiedot Imeytyy täydellisesti suun kautta otettuna. Rajoitettu ihon kertymä on odotettavissa. odoteta erittyä merkittävää määrää mg/kg bw day. NOAEL. OECD 422, Readacross. Tulos: No effect Laji: Rotta Elin: Suun kautta Testin kesto: 42 vuorokautta Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. sovellu. KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle Myrkyllisyys odoteta olevan haitallista vesieliöille. Osatekijät Laji (124072) Muut EC10 Pseudomonas putida Koetulokset 912 mg/l, 1 tuntia Akuutti Muut EC50 Pseudokirchnerella subcapitata 31 mg/l, 72 tuntia, OECD 201. Krooninen Muut NOEC Pseudokirchnerella subcapitata 0,07 mg/l, 72 tuntia, NOEC. Vesi Akuutti Äyriäiset EC50 Vesikirppu (Daphia magna) > 20 mg/l, 4 tuntia, OECD 202. Readacross. Kala LC50 Isoaurinkoahven (Lepomis macrochirus) 22 mg/l, 96 tuntia, US EPA. Krooninen Äyriäiset NOEC Vesikirppu (Daphia magna) 0,2 mg/l, 21 vuorokautta, OECD 211. Readacross. Kala NOEC Zebra danio (Danio rerio) 2 mg/l, 2 vuorokautta, OECD 305. Readacross. * Tuotetta koskevat arviot voivat perustua jotain muuta sen koostumukseen kuuluvaa osaa koskeviin tietoihin, joita ei esitetä Pysyvyys ja hajoavuus OECD 301D. Literature value. Closed bottle test. >72%. 2 days. Helposti biologisesti hajoava. Fotolyysi Puoliintumisaika (Fotolyysiilmassa) Biologinen hajoavuus Hajoamisprosentti (aerobinen biohajoaminen) 15,4 5,7 h Biokertyvyys Biokonsentroitumisen mahdollisuus on vähäinen. Jakamiskerroin noktanoli/vesi (log Kow) 3,05 Biokertyvyystekijä (BCF) Liikkuvuus maaperässä Koc 1.4 SRC PCKOCWIN v2.0. QSAR. > 72 % OECD 301D., Closed bottle test. Testin kesto: 2 vuorokautta 225 OECD 305, Readacross. Laji: Zebra danio (Danio rerio) Testin kesto: 2 tuntia Version numero: 01 Myöntöpäivämäärä: 04joulukuu / 11

8 12.5. PBT ja vpvbarvioinnin tulokset Muut haitalliset vaikutukset PBT tai vpvb aine tai seos. KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat Jätteiden käsittelymenetelmät Jäännösjäte Saastunut pakkaus EU:n jätekoodi * Hävitysmenetelmät/tiedot Jäte täytyy hävittää paikallisten, valtakunnallisten, liittovaltioiden ja provinssien ympäristösäädösten mukaisesti. Jätteiden hävityksen tulee tapahtua noudattaen paikallisia/alueellisia/kansalli sia/kansainvälisiä määräyksiä. Kerää uudelleenkäyttöä varten tai laita tiiviiseen säiliöön hävitettäväksi kunnan ohjeiden mukaisesti. Jätteiden hävityksen tulee tapahtua noudattaen paikallisia/alueellisia/kansalli sia/kansainvälisiä määräyksiä. saa päästää viemäriin, maaperään tai vesistöön. KOHTA 14: Kuljetustiedot ADR YKnumero Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi Kuljetuksen vaaraluokka Liittyvät luokka/luokat Pakkausryhmä Ympäristövaarat Tunnelikuljetuksen rajoituskoodi (tunnel restriction code) Etiketit vaaditaan Erityiset varotoimet käyttäjälle RID YKnumero Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi Kuljetuksen vaaraluokka Liittyvät luokka/luokat Pakkausryhmä Ympäristövaarat Etiketit vaaditaan Erityiset varotoimet käyttäjälle ADN YKnumero Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi Kuljetuksen vaaraluokka Liittyvät luokka/luokat Pakkausryhmä Ympäristövaarat Etiketit vaaditaan Erityiset varotoimet käyttäjälle IATA YKnumero UN3265 Syövyttävä nestemäinen aine, hapan, orgaaninen, n.o.s. () III UN3265 Syövyttävä nestemäinen aine, hapan, orgaaninen, n.o.s. () III UN3265 Syövyttävä nestemäinen aine, hapan, orgaaninen, n.o.s. () III UN Version numero: 01 Myöntöpäivämäärä: 04joulukuu2013 / 11

9 14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi Kuljetuksen vaaraluokka Liittyvät luokka/luokat Pakkausryhmä Ympäristövaarat Etiketit vaaditaan ERGkoodi Erityiset varotoimet käyttäjälle IMDG YKnumero Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi Kuljetuksen vaaraluokka Liittyvät luokka/luokat Pakkausryhmä Ympäristövaarat Marine pollutant Etiketit vaaditaan Erityiset varotoimet käyttäjälle Kuljetus irtolastina Marpol 73/7 sopimuksen II liitteen ja IBCsäännöstön mukaisesti ADN; ADR; IATA; IMDG; RID Syövyttävä nestemäinen aine, hapan, orgaaninen, n.o.s. () III UN3265 Syövyttävä nestemäinen aine, hapan, orgaaninen, n.o.s. () III Tätä ainetta/seosta ei ole tarkoitettu kuljetettavaksi irtotavarana. KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus, terveys ja ympäristösäännökset tai lainsäädäntö EY:n asetukset Asetus (EY) n:o 1005/2009 otsonikerrosta heikentävistä aineista, liite I Asetus (EY) n:o 1005/2009 otsonikerrosta heikentävistä aineista, liite II Asetus (EY) n:o 50/2004 pysyvistä orgaanisista yhdisteistä, liite I muutoksineen Asetus (EY) n:o 69/200 vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista, liite I, osa 1 muutoksineen Asetus (EY) n:o 69/200 vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista, liite I, osa 2 muutoksineen Asetus (EY) n:o 69/200 vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista, liite I, osa 3 muutoksineen Asetus (EY) n:o 69/200 vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista, liite V, muutoksineen Version numero: 01 Myöntöpäivämäärä: 04joulukuu / 11

10 Asetus (EY) n:o 166/2006 liite II epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskeva rekisteri Asetus (EY) n:o 1907/2006, REACH 59 artikla 1 kohta Kemikaaliviraston ylläpitämä luettelo mahdollisesti sisällytettävistä aineista (kandidaattiluettelo) Lupamenettelyt Asetus (EY) n:o 1907/2006, REACH liite XIV luvanvaraisten aineiden luettelo Käyttörajoitukset Asetus (EY) n:o 1907/2006, REACH liite XVII tiettyjen vaarallisten aineiden, valmisteiden ja tuotteiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoitukset Direktiivi 2004/37/EC: työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta säädelty. Direktiivi 92/5/ETY: toimenpiteistä raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi työssä säädelty. Muut asetukset Kansalliset asetukset Kemikaaliturvallisuusarviointi Vesivaarallisuusluokka Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 vaatimukset. Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole suoritettu. VwVwS WGK1, ID Number 657 Varastotilanne Maa(t) tai alue Australian Kanada Kiina Eurooppa Eurooppa Japani Korea UudenSeelannin Filippiinit Sveitsi Yhdysvallat ja Puerto Rico Varastonimi Australian kemiallisten aineiden luettelo (AICS) Kotimaisten aineiden luettelo (DSL) Luettelo olemassa olevista ja uusista kemiallisista aineista Kiinassa (Inventory of Existing Chemical Substances in China, IECSC) Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo (EINECS) Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European List of Notified Chemical Substances, ELINCS) Luettelo olemassa olevista ja uusista kemiallisista aineista (Inventory of Existing and New Chemical Substances, ENCS) Olemassa olevien kemialisten aineiden lista (Existing Chemicals List, ECL) UudenSeelannin luettelo Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo (PICCS) Switzerland FOPH Toxic Substances Control Act (TSCA) luettelo *"" merkitsee, että tämän tuotteen kaikki aineosat täyttävät kohdemaan/maiden varastointivaatimukset Varastossa (kyllä/ei)* KOHTA 16: Muut tiedot Lyhenteiden selitykset Kirjallisuusviitteet Tiedot aineen luokitukseen johtavista arviointimenetelmistä Lausekkeet, Rlausekkeet ja Hlausekkeet kirjoitettu kokonaisuudessaan kohdissa 2 15 R34 Syövyttävää Version numero: 01 Myöntöpäivämäärä: 04joulukuu / 11

11 Tiedot tarkistamisesta Tiedot koulutuksesta Vastuuvapauslauseke H314 Tuotteen ja yhtiön tunnistetiedot: Tuotteen ja yhtiön tunnistetiedot Vaarojen tunnistaminen: EU vaaraluokat Koostumus/Tietoja ainesosista: Yhteenveto ainesosista Altistumisen ehkäiseminen/henkilönsuojaimet: OEL arvot Fysikaaliset & kemialliset ominaisuudet: Useita ominaisuuksia Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot: Myrkyllisyyteen liittyvien ominaisuuksien tulokset Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle: Tulokset jotka liittyvät ympäristön myrkyllisyyteen Kuljetustiedot: Vaarallisten aineiden kuljetusta koskevaan lainsäädäntöön liittyvät arvot Lainsäädäntöä koskevat tiedot: Varoitusmerkit merkintä Toimittamalla Käyttöturvallisuustiedote voidaan lain, mutta tämä ei ole väite, että aine on vaarallinen kun sitä käytetään kunnon turvallisuuteen liittyviä käytäntöjä ja normaalia käsittelyä varten. Toimitetut tiedot ovat käytettäväksi vain yhdessä työsuojelun. Tämän asiakirjan sisältämät tiedot on kerätty lähteistä katsotaan Procter & Gamble olemaan luotettava ja tarkkuus on paras yhtiön tietoon. Tiedot liittyvät mainittua tuotetta, se ei liity käyttää yhdistettynä muiden materiaalien kanssa tahansa muu prosessi. Procter and Gamble ei vastaa vahinkoa vastaanottajan tai kolmansien henkilöiden tai vahinkoa omaisuutta johtuvat väärinkäytöstä kontrolloidun tuotteen. Lomakkeeseen merkityt tiedot perustuvat parhaaseen nykyisin saatavilla olevaan tietämykseen ja kokemukseen Version numero: 01 Myöntöpäivämäärä: 04joulukuu / 11

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Ozonit PERformance

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Ozonit PERformance KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 112167E Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 115837E Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna - Suomi Julkaisupäivä/ 09-06-2015. Edellinen päiväys 21-11-2014. Tarkistuspäivä

Lisätiedot

: PANTOPRAZOLE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS

: PANTOPRAZOLE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS PANTOPRAZOLE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS Julkaisupäivä: 27/06/2013 Päivitetty: 12/02/2015 Korvaa tiedotteen: 27/06/2013 Versio: 7.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1.

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Dinatriumoktaboraatti,tetrahydraatti CAS-Nro. 12280-03-4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 114500E Aineen

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi R5060 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 01-2119471330-49

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Greasecutter Fast Foam

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Greasecutter Fast Foam KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 113079E Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 570504, 570507 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 5605 EAN 6414405303002 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA UUNIN- JA GRILLINPUHDISTUSAINE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA UUNIN- JA GRILLINPUHDISTUSAINE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA UUNIN- JA GRILLINPUHDISTUSAINE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 1 Julkaisupäivämäärä 6/15/2015 1:37:50 PM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 1.10.1013 Edellinen päiväys: 4.3.2013 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen

Lisätiedot

Versio 2 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 04.02.2015 Päiväys 04.02.2015

Versio 2 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 04.02.2015 Päiväys 04.02.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A9364J 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Versio 1 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.04.2014 Päiväys 11.04.2014

Versio 1 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.04.2014 Päiväys 11.04.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A9364J 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Versio 3 (CLP) - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 13.11.2014 Päiväys 13.11.2014

Versio 3 (CLP) - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 13.11.2014 Päiväys 13.11.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A6943E 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Versio 5 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 26.01.2015 Päiväys 26.01.2015

Versio 5 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 26.01.2015 Päiväys 26.01.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A7725M 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 15657 EAN 5000204771749 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P280

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P280 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 833044140 CAS-numero 1330-20-7 Aineen nimi Ksyleeni

Lisätiedot

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi PPP100 GRAFF POISTO 1.1.2 Tunnuskoodi 3565 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Desipower Alkoholi-12 80 % KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen nimi Desipower Alkoholi-12 80% 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

Haitallista hengitettynä. Saattaa aiheuttaa elinvaurioita pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistuksessa hengitettynä. H319

Haitallista hengitettynä. Saattaa aiheuttaa elinvaurioita pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistuksessa hengitettynä. H319 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 21.6.2011 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1389 1.2 Aineen

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 78028007 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi Sikafloor1925 PurCem ECF (A) KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1

Lisätiedot

: ISOFLURANE CRS. KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. KOHTA 2: Vaaran yksilöinti. 1.1.

: ISOFLURANE CRS. KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. KOHTA 2: Vaaran yksilöinti. 1.1. Julkaisupäivä: 17/09/2013 Päivitetty: 17/09/2013 Korvaa tiedotteen: 27/06/2013 Versio: 4.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotemuoto : Aine Kauppanimi

Lisätiedot

: OXCARBAZEPINE IMPURITY MIXTURE CRS

: OXCARBAZEPINE IMPURITY MIXTURE CRS Julkaisupäivä: 27/06/2013 Päivitetty: 30/01/2015 Korvaa tiedotteen: 27/06/2013 Versio: 2.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotteen olomuoto : Aine

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 9 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi Sikafloor-13 Pronto KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. Tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. Tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa Trump XL (Special) Versio 2 KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot