Kuntouttavan varhaiskasvatuksen ohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntouttavan varhaiskasvatuksen ohjelma 2003-2006"

Transkriptio

1 Kuntouttavan varhaiskasvatuksen ohjelma

2 Ohjelman sisältö: 1. Taustaa 2. Kuntouttavan varhaiskasvatuksen nykytila 3. Kuntouttavan varhaiskasvatuksen ohjelmaa tukevat ja ohjaavat valtakunnalliset ja Tampereen kaupungin asiakirjat 4. Päivähoidon vision ja yhteisten päämäärien tukeminen erityisen tuen tarpeessa olevien lasten näkökulmasta 5. Seuranta 1. Taustaa Päivähoidon oman strategian, Hei tuuks sää leikkii mun kans!, palvelurakenteita ja prosesseja käsittelevässä osassa määritellään ohjelmat, jotka tarkentavat päivähoidon prosesseja. Kuntouttavan varhaiskasvatuksen ohjelma on toinen näistä ohjelmista. Ohjelman sisältämien toimenpiteiden avulla pyritään yhteiseen visioon ja yhteisiin päämääriin. Kuntouttavan varhaiskasvatuksen ohjelma perustuu Tampereen päivähoidon kanssa yhdessä määriteltyihin arvoihin sekä päivähoidon strategiaan. Käsitteiden määrittelyä Nykyisessä lainsäädännössä käytetään ilmaisua erityispäivähoito ja erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitseva lapsi. Näiden käsitteiden rinnalle on kuitenkin vuosien kuluessa syntynyt muita käsitteitä, jotka paremmin kuvaavat kyseessä olevia asioita. Erityispäivähoito termin tilalla käytetään mm. seuraavia käsitteitä: varhaiserityiskasvatus varhaiserityisopetus - varhaisvuosien erityiskasvatus - päivähoidon erityiskasvatus - tehostettu varhaiskasvatus tuettu varhaiskasvatus kuntouttava varhaiskasvatus. Tässä ohjelmassa käytetään käsitettä kuntouttava varhaiskasvatus. Päivähoitolain käsite erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitseva lapsi on korvattu sekä suullisessa että kirjallisessa kielenkäytössä mm. seuraavilla termeillä: kuntouttavaa varhaiskasvatusta tarvitseva lapsi erityisen tuen tarpeessa oleva lapsi tehostetun tuen tarpeessa oleva lapsi. Tässä ohjelmassa käytetään käsitettä erityistä tukea tarvitseva lapsi, jolle asiantuntijalausunto ei ole erityisen tuen perusta. Lasten vanhemmat, kasvattajat ja terveydenhuollon asiantuntijat tunnistavat lapsen kehitykseen ja oppimisvaikeuksiin liittyviä riskitekijöitä. 2

3 Kuntouttava arki Jokaisen lapsen kasvun perusta on arjen toiminnoissa, haasteissa ja vuoro- nteissa. Valtakunnallisten tutkimusten mukaan keskimäärin 10 - vaikutustila 15 % lapsista tarvitsee erityistä huomiota ja tukea kehitykseen ja oppimiseen liittyvissä vaikeuksissa. Yksi päivähoidon keskeisistä päämääristä on kun- touttava arki. Erityisen tuen tarpeessa olevan lapsen kehityksen tukeminen edellyttää erityisosaamista, kuntouttavaa toimintaa ja erityismateriaalia. Täysivaltainen lähiyhteisön jäsen Lasten kuntoutuksessa arki on saanut vähäisemmän huomion ja lääkinnälliapuvälineet) osuus on korostunut. Nykyisin pyritään huomi- nen (= terapiat, oimaan lapsen kehityksen kokonaisvaltainen tukeminen sekä myös perhe tu- en saajana. Toiminnassa painotetaan kasvatusta, hoitoa ja opetusta - lääkinnällinen kuntoutus toimii täydentävänä tekijänä. Päivähoidossa kuntoutuksen keskiössä on lapsi. Motivaatio syntyy vertaisryhmän ja leikin avulla ja kasvattaja on paikalla auttamassa lasta osallistumaan tavoitteiden suuntaiseen toimintaan. Inkluusio on laaja käsite, joka pohjautuu elämänkaariajatteluun: yksilön tulee koko elämänsä ajan tuntea olevansa täysivaltainen lähiyhteisön ja yhteiskun- jäsen. Suomalainen päivähoitojärjestelmä on integroiva ja tukee inkluu- nan sioajatusta. Inkluusio päivähoidossa tarkoittaa hyvin toteutunutta integraatiota. Integraatiolla tarkoitetaan ratkaisuja, joissa erityisen tuen tarpeessa olevat lapset saavat kasvatusta ja opetusta yhdessä muiden lasten kanssa. Kasvattajien asenteet ja toiminta perustuvat siihen, että kaikki lapset ovat yhteisessä päivähoitojärjestelmässä. Esimerkiksi tamperelaisen erityispäivähoidon resurssikeskustoiminnan tavoitteena on, että lapsi on päivähoidossa kodin lähellä ja tarvittavat tukitoimet tuodaan lapsen lähelle. Järjestelmän tehtävä on mukautua kaikille sopivaksi. Kuntouttavan varhaiskasvatuksen ohjelman tavoitteena on vaikuttaa päivähoidossa asenteisiin, ympäristön olosuhteisiin, yhteistyöhön ja suunnitteluun. 3

4 Ennaltaehkäisevä, palveluohjauksellinen työ ja varhainen tuki Päivähoidon kasvatus perustuu lapsen positiivisiin ominaisuuksiin ja vahvuuksiin. Lapsen vahvuuksien arviointi edellyttää monipuolista lapsen ja varhaiskasvatusympäristön havainnointia ja dokumentointia. Positiivinen näkemys lapsesta ja päivähoidon mahdollisuuksista on hyvä lähtökohta olemassa olevien toimintakäytäntöjen arvioimiseksi ja kehittämiseksi. Mitä varhaisemmassa vaiheessa lapsen kehityksen erilaiset riskitekijät havaitaan, sitä aikaisemmin tukitoimia voidaan päivähoidossa järjestää. Tuen tarve voi syntyä myös lapsen kasvuoloissa tapahtuvien kriisien tai muutosten seurauksena. Lisäksi lapselle annettavan tuen intensiivisyys ja aika voi vaihdella. Varhain aloitetuilla tukitoimilla pyritään vähentämään suurempaa tuen tarvetta jatkossa. Perheen ohjaaminen tarvittaessa oikean avun tai tukitoimien piiriin on osa päivähoidon työntekijän tehtävää. Tällainen palveluohjauksellinen työ edellyttää tietoa, yhteistyötä, verkottumista ja avointa vuorovaikutusta vanhempien ja eri toimijoiden kanssa. 2. Kuntouttavan varhaiskasvatuksen nykytila Tampereella päivähoidossa olevista lapsista erityispäivähoitolausunto on 6,9 %:lla. Erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä on keskiarvoltaan Suomen kuudessa suurimmassa kaupungissa 7,7 %. Tampere (6,9 %) ja Oulu (6,2 %) asettuvat kaupungeista keskiarvon alapuolelle (Kuusikkotyöryhmä, 2003). Erityispäivähoitolausunnolla olevista lapsista on päiväkodeissa 98,3 % ja perhepäivähoidossa 1,7 %. Viime vuosina päivähoidon tukimuotoja on kehitetty ja monipuolistettu. Tampereella päivähoidossa toimii seitsemän kiertävää erityislastentarhanopettajaa ja neljässä päiväkodissa työskentelee resurssierityislastentarhanopettaja. Hippoksen erityispäiväkodissa toimii resurssiryhmä. Integroituja erityisryhmiä on 22 ja pienryhmiä 11. Integroiduissa erityisryhmissä työskentelee erityislastentarhanopettaja, lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa ja ryhmän ko- on 13 lasta, joista 5-6 lapsella on erityispäivähoitolausunto. Pienryhmissä ko työskentelee kaksi lastentarhanopettajaa ja lastenhoitaja ja ryhmän koko on 13 lasta, joista 5-6 tarvitsee erityistä tukea kielellisessä kehityksessä. Päivä- on 36 vakituista avustajaa. Lisäksi päivähoidossa työskentelee työl- hoidossa lisyysvaroin palkattuja työntekijöitä. Erityisen tuen tarpeessa olevalle lapselle voidaan myöntää kuljetus erityisin perustein. 4

5 3. Kuntouttavan varhaiskasvatuksen ohjelmaa tukevat ja ohjaavat valtakunnalliset ja Tampereen kaupungin asiakirjat Kuntouttavan varhaiskasvatuksen toiminta perustuu päivähoidon lainsäädäntöön ja taustalla oleviin säädöksiin: YK:n Lapsen oikeuksien julistuksen mukaan jokaisen lapsen tulisi saada nauttia täysipainoisesta ja hyvästä elämästä oloissa, jotka takaavat ihmisarvon, edistävät itseluottamusta ja helpottavat lapsen aktiivista osallistumista yhteisönsä toimintaan. Lapsella on oikeus tasavertaisuuteen ja erikoishoitoon. Laki lapsen huollosta takaa lapselle kehitystason mukaisen kasvatuksen. Lastensuojelulaki vahvistaa lapsen oikeuden erityiseen turvaan ja tukeen. Sosiaalihuoltolaki näkee lapsen osana perhettään ja kytkee lapselle järjestettävät palvelut muihin perheen saamiin palveluihin. Vammaispalvelu- lain mukaan jokaisella on oikeus hänelle riittäviin ja sopiviin palveluihin, ellei muun lain nojalla näitä palveluita voida järjestää. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellään erityisen tuen tarpeessa olevat lapset sekä tapoja erityisen tuen järjestämiseksi. Erityistä tukea tarvitsevalle lapselle tulee laatia esiopetuksen suunnitelma tai henkilö- opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma kohtainen (HOJKS). Päivähoitolain mukaan päivähoidon perustehtävä on kodin kasvatustyön ja lapsen kasvun tukeminen. Erityistä tukea tarvitsevien lasten asemasta on päivähoitoa ja esiopetusta yleisesti säätelevien lakien ja asetusten lisäksi omia säädöksiä. Päivähoidon lainsäädännössä määritellään erityisen hoidon tai kasvatuksen tarpeessa olevan lapsen tarvitsemasta asiantuntijalausun- Lisäksi laissa määrätään kuntoutussuunnitelmasta, joka laaditaan yh- nosta. teistyössä lapsen vanhempien ja muiden tarvittavien asiantuntijoiden kanssa. Erityisen tuen tarpeessa oleva lapsi otetaan tarvittaessa huomioon päiväkodin ja perhepäivähoidon resursoinnissa. Valtioneuvoston periaatepäätöksessä varhaiskasvatuksen valtakunnallisista linjauksista todetaan, että laadukas varhaiskasvatus tasoittaa lasten elinolosuhteista seuraavia eroja ja tarjoaa siten kaikille lapsille yhtäläiset mahdollisuudet kehittyä omien edellytystensä mukaisesti. Erityistä tukea tarvitsevien lasten osalta todetaan, että lapsi saa tarvitsemaansa erityistä hoitoa, kasvatusta ja opetusta. Kaikilla lapsilla on oikeus tulla hyväksytyksi, ja erityiskasvatus toteutetaan mahdollisimman pitkälle yleisten kasvatuspalveluiden yhteydessä. 5

6 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet korostaa erityisen tuen järjestämistä mahdollisimman pitkälle yleisten varhaiskasvatuspalveluiden yhtey- siten, että lapsi toimii ryhmän jäsenenä ja hänen sosiaalisia kontakte- dessä jaan ryhmässä tuetaan. Tuen järjestämisessä otetaan huomioon lapsen päivittäisen kasvuympäristön edellytykset ja mahdollisuudet lapsen tarvitseman tuen tarjoamiseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tuettu varhais- kasvatus järjestetään siinä vaiheessa, kun erityisen tuen tarve on vanhempien ja varhaiskasvatushenkilöstön yhteisen näkemyksen mukaan ilmeinen. Kansallisen sosiaalisen kehittämisprojektin loppuraportti toteaa, että tulevaisuuden sosiaalihuollon palveluissa painotetaan moniammatillista työskentelyotetta, ennaltaehkäisyä, varhaista puuttumista sekä syrjäytymisen aktiivista ehkäisyä. Erityisosaaminen pyritään tuomaan asiakkaan ja peruspalveluiden luo. Erityispalvelut tuotetaan seudullisena yhteistyönä, pääsääntöisesti vastuullisen keskuskunnan tuottamina. Raportin mukaan suurimmassa syrjäytymisvaarassa olevat lapset ovat tunnistettavissa jo päivähoidossa ja varhaiskasvatuksella on merkittävä vaikutus oppimis-vaikeuksien ennaltaeh- käisyssä ja korjaamisessa. Yksittäisen päiväkodin toiminnan organisoinnissa tulee huomioida lapsen tarve pysyviin ihmis-suhteisiin. Tavoitteena henkilöstön ja tilojen käytössä tulee olla, että hoito-päivän aikana toimitaan pienryhmissä ja, että jokaisella lapsella on oma, nimetty kasvatushenkilö. Hallitusohjelmassa korostetaan lapsen vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä ja oikeutta tulla kuulluksi. Erityistä tukea tarvitsevien lasten mahdollisuutta integroitua tavalliseen opetukseen edistetään kaikilla varhaiskasvatuksen ja koulutuksen tasoilla. Lähikouluperiaatetta vahvistetaan. Valtion erityiskouluja hyödynnetään erityisopetuksen osaamis- ja resurssikeskuksina. Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveystoimen strategiassa painotetaan lapsen onnistumisen kokemuksia ja positiivista itsetunnon kehittämistä sekä lapsen kuulemista. Myös varhaista tukea vahvistetaan resurssikeskuk- toiminnalla sekä selkiinnyttämällä erityispäivähoito-lausuntoihin liittyviä sen käytäntöjä. Kuntouttavan varhaiskasvatuksen ohjelman sisältämien tavoitteiden avulla pyritään tukemaan päivähoidon oman strategian, Hei tuuks sää leikkii mun kans!, toteutumista. 6

7 4. Päivähoidon vision ja yhteisten päämäärien tukeminen erityisen tuen tarpeessa olevien lasten näkökulmasta Päivähoidon visio Leikkivän, itseensä luottavan lapsen hyvä lapsuus on arvo sinänsä. Perheet ja päivähoidon kasvattajat toimivat kasvatuskumppaneina, ja päivähoito tarjoaa monipuolista ja joustavaa palvelua. Päivähoito vaikuttaa aktiivisesti lapsen hyvinvointiin asiantuntijaverkostossa. Päivähoidon strategiset päämäärät 1. Lapsi ja erilaiset lapsuudet ymmärretään ja otetaan huomioon. 2. Ammattitaitoista henkilökuntaa on riittävästi ja henkilöstön koulutus tukee perustehtävää. 3. Kasvatuskumppanuus on perheiden ja päivähoidon kasvattajien yhteistä asiantuntijuutta. 4. Päivähoidon toiminnan sisältöä kehitetään ja luodaan uusia palveluja vastaamaan lasten ja perheiden muuttuviin tarpeisiin. 5. Päivähoito toimii aktiivisesti lapsen hyvinvointia tukevien verkostojen rakentamisessa kotikunnassa ja seutuyhteisössä. 4.1 Lapsi ja erilaiset lapsuudet ymmärretään ja otetaan huomioon Päivähoito toteutuu kodin lähellä vuonna 2006 Lähipäivähoito periaate Inklusiivisen ajattelun mukaan lapset osallistuvat pääasiassa asuinalueen yh- kasvatus- ja opetusryhmiin, samalla varmistetaan lapsen saumaton teisiin siirtyminen elämänvaiheesta toiseen. Inkluusiossa pedagogisilla ratkaisuilla, menetelmillä ja tukitoimilla mahdollistetaan osallistuminen ja oppiminen lapsen yksilöllisellä tavalla. Vaikeimmin vammaiselle ja paljon tukea tarvitsevalle lapselle tarkoituksen- päivähoitomuoto on integroitu ryhmä tai mukainen pienryhmä. 7

8 Erityispedagogisten menetelmien käyttäminen kaikissa päivähoitoryhmissä hyödyttää ryhmän kaikkia lapsia. Tavoitteellinen ja suunnitelmallinen toiminta lähtee jatkuvasta kasvattajan oman työn havainnoinnista ja arvioinnista. Päi- (= strukturoitu päiväjärjestys), yksilö- ja pien- väjärjestyksen selkiinnyttäminen ryhmätyöskentely, eriyttäminen, monipuoliset materiaalit ja opetus- menetelmät tukevat ryhmän kaikkien lasten kehitystä. Päivähoidossa toimitaan tavoitteellisesti pienryhmäperiaatteella. Päivähoidossa toimii kaksi erityisopetuksen resurssiryhmää. Niissä tarjotaan konsultaatiota ja tukea sekä Tampereen että lähikuntien päivähoitoon. Re- tukevat päivähoidon toteu- surssiryhmät ja päivähoidon erityistyöntekijät tumista lähipäivähoitoperiaatteella. Tavoitteet vuosille Toteutetaan kysely päivähoidon henkilöstölle nykyisistä tukitoimista ja niiden käytöstä. Laaditaan suunnitelma vuoden 2003 loppuun mennessä Lähipäivähoito projektin toteuttamisesta. Aloitetaan pilottiprojekti vuonna Perustetaan uusi resurssiryhmä vuonna Toteutetaan koulutustilaisuus syksyllä 2003 Lähipäivähoito projektin tavoitteista ja toteuttamismenetelmistä. Laaditaan monikulttuurisen päivähoidon ohjelma vuonna Perhepäivähoito ja erityisen tuen tarpeessa olevat lapset vuonna 2006 Erityisen tuen tarpeessa olevan lapsen näkökulmasta perhepäivähoito on huomioon otettava vaihtoehto. Perhepäivähoidon vahvuutena on ryhmän pie- koko, mahdollisuus yksilölliseen hoitoon ja kasvatukseen sekä kodinomai- ni suus. Tavoitteet vuosille Monipuolistetaan kuntouttavan varhaiskasvatuksen vaihtoehtoja lisäämällä erityisen tuen tarpeessa olevien lasten hoitopaikkoja perhepäivähoidossa vuonna Perhepäivähoidossa otetaan käyttöön uusia menetelmiä ja tukimuotoja. 8

9 Erityispäivähoitolausunto vuonna 2006 Erityisen tuen tarve voi perustua asiantuntijatahon lausuntoon. Myös lapsen vanhemmat ja päivähoidon henkilöstö yhdessä arvioivat lapsen seurannan tai erityisen tuen tarpeen. Asiantuntijalausunto ei ole välttämätön tukitoimien aloittamiseksi. Tavoitteet vuosille Laaditaan periaatteet erityisen tuen ja resurssien vähimmäismäärästä kuntouttavan arjen toteuttamiseksi päivähoidossa. Lisätään tukitoimien ja vaihtoehtoisten menetelmien toteuttamista päivähoidon erityisasiantuntijoiden toimesta. Lapsella hyvä itsetunto ja positiivinen minäkuva vuonna 2006 Päivähoidon kasvattajat kunnioittavat lasta vuorovaikutustilanteissa. Lasta rohkaistaan ilmaisemaan mielipiteensä ja toiminnan suunnittelussa koroste- kea onnistumista ja oman elämän hallinnan taan lapsen osallisuutta ja omaa ilmaisua. Lapset saavat tehdä valintoja, ko- tunnetta. Lapsiryhmän ja toiminnan suunnittelussa toteutetaan lapsilähtöisyyttä. Pien- toimintaa hyödynnetään erityisen tuen tarpeessa olevan ryhmissä tapahtuvaa lapsen kuntoutusmuotona. Tavoitteet vuosille Leikin ja perushoidon tilanteissa kuntoutus on osa suunniteltua toimintaa. Lasten liikuntatottumuksiin kiinnitetään huomiota ja liikunta on osa jokapäiväistä toimintaa. Päivähoidossa tuetaan lapsen hyvän minäkuvan ja itsetunnon kehitystä lisäämällä toimintamahdollisuuksia vertaisryhmässä. Lapsiryhmän toimintaa eriytetään lisäämällä pienryhmissä tapahtuvaa toimintaa. 9

10 4.2 Ammattitaitoista henkilökuntaa on riittävästi ja henkilöstön koulutus tukee perustehtävää Osaaminen vuonna 2006 Päivähoidon kasvattajat tekevät työtä moniammatillisesti. Kukin ammat- tuo oman erityisosaamisensa työyhteisön käyttöön. Päivähoidon eri- tilainen tyisosaaminen näkyy verkostoitumalla ja lisäämällä yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimen sekä koulutus-, kulttuuri- ja nuorisotoimen kanssa. Uuden teknologian välineet ja mahdollisuudet ovat aktiivisesti käytössä. Päivähoidossa toiminnan lähtökohdat ovat havainnointi, arviointi ja suunnittelu. Päivähoidon kasvattajat kiinnittävät erityistä huomiota lapsen toimintaympäristön suunnitteluun ja rakentamiseen. Tavoitteet vuosille Kaikissa päivähoidon yksiköissä on oma varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetussuunnitelma, jotka pitävät sisällään erityisen tuen tarpeessa olevien lasten huomioimisen. Kuntoutussuunnitelmalomake uudistetaan. Päivähoidon kasvattajien käyttämiä kuntouttavia menetelmiä lisätään koulutuksen avulla. Lapsiryhmän havainnoinnissa lisätään audiovisuaalisten välineiden käyttöä. Kehitetään olemassa olevaa käytäntöä lasten 5-vuotistarkastusten osalta. Tehdään yhteistyöaloite lastenneuvoloiden terveydenhoitajille lasten 3-vuotistarkastuksiin liittyen. Toteutetaan kouluvalmiuksien ryhmäarviointi yhteistyössä koulupsykologien kanssa. Lisätään kasvattajien kielellisen tietoisuuden osaamista koulutuksen avulla. 10

11 4.3 Kasvatuskumppanuus on perheiden ja päivähoidon kasvattajien yhteistä asiantuntijuutta Kasvatuskumppanuus vuonna 2006 Lasten vanhemmat haluavat mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa lapsensa päivähoidon suunnitteluun ja toimintaan. Vanhemmilla ja kasvattajilla on yhteisiä tavoitteita lapsen ja lapsiryhmän suhteen. Yhteistyötä ohjaavat kasvatuskeskustelut ja ne käydään kaikkien perheiden kanssa. Kasvatuskeskuste- kirjataan lapsen lut varhaiskasvatussuunnitelmaksi. Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten vanhempien ja päivähoidon kasvatta- jien yhteistyö konkretisoituu kuntoutussuunnitelman laadinnassa. Vanhemmat ja kasvattajat määrittelevät ympäristön muutostarpeet, lapsen toimintamahdollisuudet ja riittävät tukimuodot. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma/esiopetussuunnitelma ja kuntoutus- muodostavat yhtenäisen suunnitelma kokonaisuuden. Tavoitteet vuosille Lisätään vanhempien mahdollisuutta osallistua päivähoidon toi- minnan suunnitteluun. Vanhempien kanssa lapselle laadittava kuntoutussuunnitelma liitetään osaksi hänen varhaiskasvatussuunnitelmaansa ja se tarkistetaan vuosittain. Erityisen tuen tarpeessa olevalle lapselle laaditaan kuntoutussuunnitelma kolmen kuukauden kuluessa hoidon aloittamisesta. Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten perheiden tukemiseksi toimitaan asiantuntijaverkostossa. 11

12 5. Seuranta Kuntouttavan varhaiskasvatuksen ohjelma on osa päivähoidon strategian toteuttamisprosessia. Ohjelmassa asetettujen tavoitteiden toteuttamisesta vastaa päivähoidon johtoryhmän nimeämät henkilöt. Tavoitteiden toteutumista tarkastellaan vuoden 2004 lopussa ja ohjelma päivitetään vuosille helmikuuhun 2005 mennessä. 12

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistietoa varhaiskasvatussuunnitelmasta 2. Taustaa varhaiskasvatussuunnitelmalle 2.1 Varhaiskasvatuksen sisältöä ohjaavat

Lisätiedot

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodissa toimii 3-5-vuotiaiden ryhmä Peilivuori ja 1-4 vuotiaiden ryhmä Salasaari. Molemmissa ryhmissä toimitaan montessoripedagogiikan

Lisätiedot

VARHAISERITYISKASVATUKSEN LINJAUKSET 2012-2016

VARHAISERITYISKASVATUKSEN LINJAUKSET 2012-2016 VARHAISERITYISKASVATUKSEN LINJAUKSET 2012-2016 Seinäjoen kaupunki/ Varhaiskasvatus Hyvä varhaiskasvatus Seinäjoella 3. Varhaiserityiskasvatuksen osio 2012 2 SISÄLLYS 1. VARHAISERITYISKASVATUKSEN LINJAUSTEN

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT HYVINVOINTILAUTAKUNTA VARHAISKASVATUSPALVELUT TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. Päiväkotihoito Päiväkotihoito 0-2 vuotiaalle lapselle hpv 63,17 13 200 833

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS: tarjoamme hyvällä ammattitaidolla laadukasta varhaiskasvatusta alle 6 -vuotiaille lapsille meillä lapsella on mahdollisuus

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus Iitin kunta Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus 1 1 Työsuunnitelmaa ohjaava lait ja asetukset Laki ja asetus lasten päivähoidosta Perusopetuslaki, esiopetus Päivähoidon ohjaaja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 19.1.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 19.1.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 14 LAUSUNTO TOIVOMUSPONNESTA LASTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN VARHAISESTA TUNNISTAMISESTA JA TUKI- JA KUNTOUTUSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Terke 2009-2636 Esityslistan asia

Lisätiedot

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 1 (5) 17.10.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriölle LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti pyydettynä

Lisätiedot

Yhteinen murros: Erityisen eetoksesta varhaiseen vahvistamiseen

Yhteinen murros: Erityisen eetoksesta varhaiseen vahvistamiseen Yhteinen murros: Erityisen eetoksesta varhaiseen vahvistamiseen KT, erikoistutkija Liisa Heinämäki Erityisen eetos..ja mitä sille tapahtui 28.1.2010 Liisa Heinämäki 2 Erityisen eetos Eri järjestelmissä

Lisätiedot

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Tavoitteena - vahvistaa esi- ja perusopetuksessa oppilaan oikeutta saada tukea riittävän varhain ja joustavasti

Lisätiedot

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1. Siilin päiväkoti 2. Päiväkodin tärkeät asiat 3. Lapsilähtöisyys 4. Varhaiskasvatuksen suunnittelu 5. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 6. Erityinen

Lisätiedot

Vaikuttavuus 1. Palvelujen saatavuus ja hyvä laatu 2. Päivähoidon ydinprosessit

Vaikuttavuus 1. Palvelujen saatavuus ja hyvä laatu 2. Päivähoidon ydinprosessit Päivähoidon tehtäväalueen strategia KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VUODELLE 2005 Vaikuttavuus 1. Palvelujen saatavuus ja hyvä laatu 2. Päivähoidon ydinprosessit Uudistuminen 3. Palvelujärjestelmien uudistaminen

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä

VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä 24.9.2015 Varhaiskasvatuksen asiantuntijatiimi Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus Opetushallitus Esittelijä, Kirsi

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

Hippoksen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Hippoksen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Hippoksen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Hippoksen päiväkoti on erikoistunut neurologisen kehityksen erityisvaikeuksissa tukea tarvitsevien lasten hoitoon ja kuntoutukseen. Lapset

Lisätiedot

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS Tarjotaan lapsille perhepäivähoitoa kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä. Laadukkaan hoidon ja kasvatuksen tavoitteena on onnellinen

Lisätiedot

Asia: OKM059:00/2012 varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän esityksistä

Asia: OKM059:00/2012 varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän esityksistä LAUSUNTO Helsinki 3.6.2014 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Viite: Lausuntopyyntö (15.4.2014) OKM/81/040/2012 Asia: OKM059:00/2012 varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän esityksistä

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

VASU LAPSEN SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS-

VASU LAPSEN SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- VASU LAPSEN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Hyvä Kotiväki, Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta huolehditaan

Lisätiedot

Osa 1 Koulu työyhteisönä

Osa 1 Koulu työyhteisönä Sisällys Alkusanat...11 Osa 1 Koulu työyhteisönä Moniammatillinen yhteistyö ja oppilaiden kohtaaminen (Simo Rönty)...15 Jokaisella työntekijällä on oma vastuualueensa...15 Lapsi tarvitsee aikuisia...16

Lisätiedot

Tahmelan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tahmelan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tahmelan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkotimme sijaitsee kauniissa kansallismaisemassa Pyynikinharjun kainalossa, luonnonsuojelualueen tuntumassa ja Pyhäjärven läheisyydessä. Luonnonläheinen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) historia Opetuslautakunta 26.03.2013 40 Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle: Perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Vellamon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Vellamon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Vellamon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma VELLAMON PÄIVÄKOTI Vellamon päiväkoti tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa vuorotyötä tekevien vanhempien lapsille. Päiväkoti sijaitsee Tammelan kaupunginosassa.

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO

TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoito on hoitajan kodissa, pienessä ryhmässä tapahtuvaa päivähoitoa. Perhepäivähoito tarjoaa lapselle kodinomaisen ja yksilöllisen kasvuympäristön, jossa lapsella on

Lisätiedot

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo 1 Edistää lapsen kasvu-, kehitys ja oppimisedellytyksiä Vahvistaa lapsen

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1 Johdanto... 4

SISÄLTÖ. 1 Johdanto... 4 Haukiputaan kunta Erityispäivähoidon strategia Parasta erityispäivähoitoa on hyvin toimiva peruspäivähoito 2010-2020 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 4 2 Erityispäivähoito Haukiputaan kunnallisessa päivähoidossa...

Lisätiedot

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 Jokaisella on oikeus tuntea itsensä toivotuksi, halutuksi ja rakastetuksi. 1 PÄIVÄKODIN KUVAUS JA OPPIMISYMPÄRISTÖ Sorvankaaren päiväkoti on

Lisätiedot

Kannen valokuvat Tuuli Voitk

Kannen valokuvat Tuuli Voitk Kannen valokuvat Tuuli Voitk 2 3 Sisällysluettelo LINJAUKSET JA PERUSTA... 4 1. VARHAISERITYISKASVATUKSEN PERUSTA... 4 Lapsen tuen tarve ja sen arviointi... 4 Tuen tarpeen järjestämisen periaatteet...

Lisätiedot

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa OPStuki 2016 TYÖPAJA 3 Rauma 23.9.2015 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luku 4.2. Arviointi opetuksen ja oppimisen tukena Opetushallituksen esiopetuksen

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011 1 Sisällysluettelo Metsolan päiväkoti......3 Toiminta-ajatus...4 Lapsikäsitys...4 Arvopohja...4 Toiminnan toteuttaminen..5 Ohjattu toiminta.6 Erityinen

Lisätiedot

LAPSIPERHE-FOORUMI 20.4.2015. Elina Anttila, perusturvajohtaja Anneli Säteri, päivähoidon johtaja

LAPSIPERHE-FOORUMI 20.4.2015. Elina Anttila, perusturvajohtaja Anneli Säteri, päivähoidon johtaja LAPSIPERHE-FOORUMI 20.4.2015 Elina Anttila, perusturvajohtaja Anneli Säteri, päivähoidon johtaja ILTAPÄIVÄN OHJELMA Ajankohtaista Elina Anttila ja Anneli Säteri Hankkeen asiantuntija Sirkka Rousu esittelee

Lisätiedot

1. JOHDANTO... 3 5. VARHAISERITYISKASVATUKSEN JOHTAMISRAKENNE JA PÄÄTÖKSENTEKO... 21 6. PORVOON VARHAISERITYISKASVATUKSEN KEHITTÄMISKOHTEITA...

1. JOHDANTO... 3 5. VARHAISERITYISKASVATUKSEN JOHTAMISRAKENNE JA PÄÄTÖKSENTEKO... 21 6. PORVOON VARHAISERITYISKASVATUKSEN KEHITTÄMISKOHTEITA... VARHAISERITYISKASVATUKSEN LINJAUKSET 1.8.2012 alkaen Sivistyslautakunta 6.6.2012 Sisältö 1. JOHDANTO... 3 2. VARHAISERITYISKASVATUKSEN NYKYTILANNE PORVOOSSA... 4 2.1 Erityistä tukea tarvitsevat lapset

Lisätiedot

ESIOPETUS YLÖJÄRVELLÄ Elämän eväitä matkalla kouluun

ESIOPETUS YLÖJÄRVELLÄ Elämän eväitä matkalla kouluun ESIOPETUS YLÖJÄRVELLÄ Elämän eväitä matkalla kouluun Hyvät esiopetusikäisen lapsen vanhemmat! Tämä tiedote kertoo esiopetuksen järjestämisen yleisistä periaatteista Ylöjärvellä. Jokaisella esiopetusta

Lisätiedot

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelumme tarjotaan Kirkonkylällä päiväkoti Peukaloisessa sekä Rukkitien ryhmäperhepäiväkodissa. Sotkumassa toimivat

Lisätiedot

Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Pöllöntaival Lapselle perusturvallinen hyvä arki päiväkodissamme Iidesranta ja Järvensivu Yhteystiedot Arvot ja strategiaperusta

Lisätiedot

TEHTÄVÄNKUVAUS 1/5 I TAUSTATIEDOT. Lastentarhanopettaja II YLEISKUVAUS TEHTÄVÄSTÄ

TEHTÄVÄNKUVAUS 1/5 I TAUSTATIEDOT. Lastentarhanopettaja II YLEISKUVAUS TEHTÄVÄSTÄ TEHTÄVÄNKUVAUS 1/5 I TAUSTATIEDOT Tehtävän nimike Lastentarhanopettaja Henkilön nimi Koulutus Työpaikka Fyysisen työympäristön kuvaus II YLEISKUVAUS TEHTÄVÄSTÄ Tehtävän tarkoitus Lastentarhanopettajalla

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Varhaiskasvatuksen erityisopettaja 1 Varhaiskasvatuksen Lukijalle Sisällys Mitä on varhaiserityiskasvatus? s. 3 Erityislastentarhanopettajan palveluista säädetään lailla s. 4 Erityislastentarhanopettajan

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus - vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus muuttuu Uusi laki tulee voimaan 1.1.2016

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE. Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti

ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE. Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti 1. Tervehdin lasta henkilökohtaisesti ja positiivisesti nimeltä heidät tavatessani. 1 2 3 4 5 2. Vuorovaikutukseni

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus 10ov Oikeaa työssäoppimista 4ov Teoriaopiskelua työelämässä 6 ov 1. Työprosessin hallinta tarvitseville lapsille

Lisätiedot

Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma YHTEYSTIEDOT Turtolan päiväkoti Turtolantanhua 3, 33710 Tampere Johtaja Tiina Orimus Varajohtaja Satu Rekilä p.040 5052440 Lukonmäen päiväkoti p. 040-7040663

Lisätiedot

Keskustan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Keskustan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Keskustan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2 Keskustan päiväkodin esittely: Osoite: Kaivokatu 9, 21100 Naantali ( Kaivonkulma) Puh: (02) 434 5245 Mannerheiminkatu 14, 21100 Naantali ( Raatihuone,

Lisätiedot

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1 PÄIVÄHOITOTOIMINNAN EHDOTTOMAT KELPOISUUSEHDOT JA LAATUVAATIMUKSET Palveluntuottajan on täytettävä kaikki kohdissa 1-3 laadulle asetetut laatukriteerit. Kelpoisuusehtoihin sisältyvät lainsäädännön vaatimukset

Lisätiedot

Hallituksen esitys 341 / 2014vp lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys 341 / 2014vp lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta Lausunto 1 (5) Eduskunnan sivistysvaliokunta siv@eduskunta.fi Viite: Valiokunnan kuulemistilaisuus 13.2 2015 Asia: Hallituksen esitys 341 / 2014vp lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta Nykyinen

Lisätiedot

UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Päiväkotimme yhteystiedot: Uunilinnun päiväkoti Kallionkatu 2 11120 Riihimäki puh. 019-758 4305 Keltasiivet 019-758 4766, tekstiviestit numeroon 050 597

Lisätiedot

Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma

Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma Kuntoutussuunnitelma ja palvelusuunnitelma Ideaalitilanne on, että palvelusuunnitelma ja kuntoutussuunnitelma tukevat toisiaan palvelujen järjestämisessä. Niiden

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti Kuntoutumisen tukeminen Sivu 1(10) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja: tunnistaa

Lisätiedot

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS LEIKKI LUOVUUS YSTÄVYYS TUNTEET TURVALLISUUS LAPSI EI LEIKI OPPIAKSEEN, MUTTA OPPII LEIKKIESSÄÄN Leikissä lapsi oppii toimimaan yhdessä

Lisätiedot

Viite: Lausuntopyyntö Sosiaali- ja terveysvaliokunta (8.1.2015) HE 341/2014 vp

Viite: Lausuntopyyntö Sosiaali- ja terveysvaliokunta (8.1.2015) HE 341/2014 vp LAUSUNTO Helsinki 22.01.2015 SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA Eduskunta Viite: Lausuntopyyntö Sosiaali- ja terveysvaliokunta (8.1.2015) HE 341/2014 vp Asia: Hallituksen esitys HE 341/2014 vp eduskunnalle

Lisätiedot

Uudistuva esiopetus ja. näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen

Uudistuva esiopetus ja. näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen Uudistuva esiopetus ja näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen Opetusneuvos Arja-Sisko Holappa OPETUSHALLITUS 25.9.2013 1 Kirjoittamaan voi oppia sitten kun hampaat putoaa Esiopetus uudistuu Esiopetuksen

Lisätiedot

Liitteenä SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n lausunto yllä mainitusta asiasta.

Liitteenä SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n lausunto yllä mainitusta asiasta. LAUSUNTO Helsinki 07.04.2015 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Viite: Lausuntopyyntö 24.2.2015 OKM 15/010/2015 Asia: Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

Paapu- lapsen parhaaksi - hankkeen 1. foorumi

Paapu- lapsen parhaaksi - hankkeen 1. foorumi Paapu- lapsen parhaaksi - hankkeen 1. foorumi Oman työn n arviointi 22.3.2007 Kouvola Paapu-lapsen parhaaksi- hanke Toiminut Pohjois-Kymenlaakson kuntien varhaiskasvatuksen hankkeena 8/2005 alkaen Tavoitteena

Lisätiedot

ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS

ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS Kuullaan lapsen ääni Varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma 2014 VAKE-työryhmä: Anne-Maria Ahlstedt Kirsi Marila Kirsi Risto Iiris Tornack Kuvat: kannessa ja sivuilla 3, 4,

Lisätiedot

Varhaista tukea lapselle: tuen tarve ja tukemisen tavat lapsiryhmässä

Varhaista tukea lapselle: tuen tarve ja tukemisen tavat lapsiryhmässä Varhaista tukea lapselle: tuen tarve ja tukemisen tavat lapsiryhmässä Avaimia päivähoidon arkeen erityispäivähoidon kehittäminen osana varhaiskasvatusta Länsi ja Keski - Uudellamaalla Lapsen tuen tarve

Lisätiedot

Lastenhoitaja vastaa omalta osaltaan lapsen ja lapsiryhmän hoidosta, kasvatuksesta ja opetuksesta lapsen ikätason mukaan yhdessä perheiden kanssa.

Lastenhoitaja vastaa omalta osaltaan lapsen ja lapsiryhmän hoidosta, kasvatuksesta ja opetuksesta lapsen ikätason mukaan yhdessä perheiden kanssa. TEHTÄVÄNKUVAUS 1/5 I TAUSTATIEDOT Tehtävän nimike Lastenhoitaja Henkilön nimi Koulutus Työpaikka Fyysisen työympäristön kuvaus II YLEISKUVAUS TEHTÄVÄSTÄ Tehtävän tarkoitus Lastenhoitaja vastaa omalta osaltaan

Lisätiedot

Telkän esite 2007. Päiväkodin arvot, jotka on määritelty yhdessä vanhempien kanssa ohjaavat toimintaamme:

Telkän esite 2007. Päiväkodin arvot, jotka on määritelty yhdessä vanhempien kanssa ohjaavat toimintaamme: TERVETULOA TELKÄN PÄIVÄKOTIIN Telkän esite 2007 Telkän päiväkoti on perustettu 1980 keskelle Hervantaa lähelle Ahvenisjärveä. Päiväkoti on myös lähellä Suolijärveä, joten retkeily lähimaastossa on oleellinen

Lisätiedot

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 2. Sisällysluettelo 3. Prosessi 4. Toiminta-ajatus 5. Arvot 6. Lapsilähtöisyys 7. Oppimisympäristö 8. Leikkiminen

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012 Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012 KOMISSION TIEDONANTO 2011 On olemassa selkeää näyttöä siitä, että laadukas varhaiskasvatus johtaa huomattavasti parempiin tuloksiin perustaitoa mittaavissa kansainvälisissä

Lisätiedot

Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa

Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa VKK-Metro Pääkaupunkiseudun kehittämis- ja koulutusyhteistyö 2014-2016 Helsingin kaupungin aineistopankki

Lisätiedot

MITÄ OLEMME OPPINEET VARHAISKASVATUKSESTA. Kohti elinikäistä oppimista 24.9.2015 Päivi Lindberg

MITÄ OLEMME OPPINEET VARHAISKASVATUKSESTA. Kohti elinikäistä oppimista 24.9.2015 Päivi Lindberg MITÄ OLEMME OPPINEET VARHAISKASVATUKSESTA Kohti elinikäistä oppimista 24.9.2015 Päivi Lindberg 1 Esityksen sisältö Varhaiskasvatus 2000 luvulla VASU strategisena ohjauksen välineenä Varhaiskasvatussuunnitelmatyön

Lisätiedot

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Lapsen kotoutumissuunnitelma on suunnattu kaikille alle 17 vuotiaille maahanmuuttajalapsille heidän kotoutumisensa tueksi ja tarvittavien tietojen siirtymiseksi.

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI 015-177 901 (JOHTAJA) 044-794 5046 ( JOHTAJA) 015-228 615 (HEINÄHATUT) 015-228 616 (VILTTITOSSUT) 044-7945372 (PÄIVÄKOTI) SANNAN PÄIVÄKODIN VASU Talon

Lisätiedot

Varhaiskasvatus ja johtaminen vaikeaako?

Varhaiskasvatus ja johtaminen vaikeaako? Varhaiskasvatus ja johtaminen vaikeaako? Kuntatalo 10.9.2015 Jarkko Lahtinen Kuntaliitto Twitter: #kuntamarkkinat Voimmeko onnistua? Onnistuminen on asenne. Se on avoimuutta uusille ideoille, halukkuutta

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

PYHÄNNÄN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PYHÄNNÄN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PYHÄNNÄN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Hyväksytty: Sivistyslautakunta 4.6.2009 31 2 SAATTEEKSI... 3 PYHÄNNÄN VARHAISKASVATUSPALVELUT:... 4 PERHETYÖ:... 4 LASTENNEUVOLA:... 4 SEURAKUNTA:... 5 MUUT TOIMIJAT:...

Lisätiedot

LEPPÄKAARTEEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA

LEPPÄKAARTEEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA LEPPÄKAARTEEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2013 2014 TERVETULOA ESKARIIN LEPPÄKAARTEEN PÄIVÄKOTIIN! Päiväkotimme on noin sadan lapsen ja parinkymmenen työntekijän päiväkotiyhteisö, joka sijaitsee Leppäkaarteen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS ON VÄLITTÄMISTÄ. Lähtökohta lapsen hyvälle arjelle ja tasapainoiselle kasvamiselle

VARHAISKASVATUS ON VÄLITTÄMISTÄ. Lähtökohta lapsen hyvälle arjelle ja tasapainoiselle kasvamiselle VARHAISKASVATUS ON VÄLITTÄMISTÄ Lähtökohta lapsen hyvälle arjelle ja tasapainoiselle kasvamiselle PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011 VARHAISKASVATUS ON VÄLITTÄMISTÄ Lähtökohta

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut)

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Hyvinkään varhaiskasvatus ja perusopetus Lapsi Kasvun ja oppimisen asiantuntijat Luokanopettaja Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Esiopetuksesta perusopetukseen lastentarhanopettajan,

Lisätiedot

Toimintamme perustuu seuraaviin arvoihin:

Toimintamme perustuu seuraaviin arvoihin: Toimintamme perustuu seuraaviin arvoihin: ARVOT SUHTEESSA LAPSIIN - turvallisuus o rajat - rakkaus, lämpö ja välittäminen - oikeus lapsuuteen - mahdollisuus uuden oppimiseen o oikeus esiopetukseen o oikeus

Lisätiedot

ERITYISVARHAISKASVATUKSEN ASIAKASKYSELY 2015

ERITYISVARHAISKASVATUKSEN ASIAKASKYSELY 2015 VARHAISKASVATUSPALVELUT ERITYISVARHAISKASVATUKSEN ASIAKASKYSELY 2015 Kyselyjä lähetettiin 68, vastauksia palautui 27, vastausprosentti 39,7 Asteikko: 5 = erittäin hyvin, 4 = hyvin, 3 = ei hyvin eikä huonosti,

Lisätiedot

JOHDANTO PIKIRUUKIN PÄIVÄKODIN VASUUN

JOHDANTO PIKIRUUKIN PÄIVÄKODIN VASUUN JOHDANTO PIKIRUUKIN PÄIVÄKODIN VASUUN Pikiruukin päiväkodin toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen perustuu Kokkolan päivähoidon yhteiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja sitoudumme noudattamaan sitä.

Lisätiedot

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Tarjoamme lapsille niin kodinomaista elämää kuin se on mahdollista laitoksessa.säännöllisen päivärytmin avulla luomme lapsille turvallisuutta.

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Nahkatehtaan päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Nahkatehtaan päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Nahkatehtaan päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUKSEMME: lapsen etu on ensisijainen kaikessa päätöksenteossa lapsen näkemykset on otettava huomioon kaikki lapset ovat tasa arvoisia

Lisätiedot

7. Monikulttuuriset lapset

7. Monikulttuuriset lapset ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA lv 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Ei ole lvsuunnitelmassa 1. Käsittelytiedot 2. Esiopetuksen toiminta-ajatus 3. Esiopetuksen opetussuunnitelma 4. Kasvatuksen ja oppimisen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN 1 Toiminta alue Tuotantoalueen laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus rakentavat lapsen ja nuoren tulevaisuutta. Toimintaperiaatteina

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Aamu- ja välipalat valmistetaan päiväkodissa, mutta lounasateria tuodaan Meri-Lapin Kuntapalvelun ravintokeskus Merestä.

Aamu- ja välipalat valmistetaan päiväkodissa, mutta lounasateria tuodaan Meri-Lapin Kuntapalvelun ravintokeskus Merestä. 1 MÖYLYNLEHDON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1. Möylynlehdon päiväkoti Möylynlehdon päiväkoti on perustettu vuonna 1977. Sen pinta-ala on 294 m 2 ja tiloissa toimii tällä hetkellä kaksi lapsiryhmää;

Lisätiedot

METSÄRINTEEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN VARHAISKASVATUS- JA ESIOPETUSSUUNNITELMA

METSÄRINTEEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN VARHAISKASVATUS- JA ESIOPETUSSUUNNITELMA METSÄRINTEEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN VARHAISKASVATUS- JA ESIOPETUSSUUNNITELMA Lasta ei kasvateta siksi, että hän olisi mahdollisimman mukava ja vaivaton meille, vaan siksi, että hän terveenä ja väkevänä

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen kasvatus- ja perheneuvolan. 7.11.2007 Maija Rauhala Projektityöntekijä, Leevi-hanke

Varhainen puuttuminen kasvatus- ja perheneuvolan. 7.11.2007 Maija Rauhala Projektityöntekijä, Leevi-hanke Varhainen puuttuminen kasvatus- ja perheneuvolan näkökulmasta 7.11.2007 Maija Rauhala Projektityöntekijä, Leevi-hanke Alustuksen runko Varhainen puuttuminen päivähoidossa Kasperin ja päivähoidon yhteistyö,

Lisätiedot

Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa. opetusneuvos Aki Tornberg

Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa. opetusneuvos Aki Tornberg Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa opetusneuvos Aki Tornberg Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirretään sosiaali- ja terveysministeriöstä

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2017. Teematyöpajat I & II. Opetushallitus 10.11. ja 19.11.2015

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2017. Teematyöpajat I & II. Opetushallitus 10.11. ja 19.11.2015 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2017 Teematyöpajat I & II Opetushallitus 10.11. ja 19.11.2015 Kerro minulle, niin unohdan. Näytä minulle, niin saatan muistaa. Ota minut mukaan, niin ymmärrän Kiinalainen

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä

Lisätiedot

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 1 Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 2 Kuusjoen päiväkoti Kuusjoen päiväkoti on perustettu vuonna 2010. Päiväkoti sijaitsee Kuusjoen koulun yhteydessä Salon Kuusjoella

Lisätiedot