Evankelisluterilaisten seurakuntien työnantajaorganisaatio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Evankelisluterilaisten seurakuntien työnantajaorganisaatio"

Transkriptio

1 MUISTIO 1 (8) Evankelisluterilaisten seurakuntien työnantajaorganisaatio YLEISTÄ Tässä muistiossa tarkastellaan, ketkä ovat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä niitä työnantajan edustajia, joilla on velvollisuus itse noudattaa työturvallisuusmääräyksiä, valvoa niiden noudattamista alaisessaan työssä ja huolehtia taloudellisista, toiminnan järjestämistä koskevista ja muista työsuojelun edellytyksistä. Ensin tarkastellaan itsenäisiä seurakuntia ja sen jälkeen seurakuntayhtymiä. Rikoslain 47 luvun 8 :n 1 momentin 2 kohdan mukaan työnantajan edustajalla tarkoitetaan työnantajana olevan oikeushenkilön laki-määräisen tai muun päättävän elimen jäsentä sekä sitä, joka työnantajan sijasta johtaa tai valvoo työtä. Seurakunnissa työnantajan edustajia ovat siten esimiehet ja luottamusmiehet eli kirkkovaltuuston ja kirkko- tai seurakuntaneuvoston jäsenet. Seurakuntayhtymissä työnantajan edustajia ovat esimiehet ja yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet. Työnantajan edustajien välillä vastuu työturvallisuudesta jakautuu kunkin työtehtävien ja toimivaltuuksien perusteella. Seurakunnissa tehtävien ja toimivallan jakaantuminen luottamuselinten ja esimiesten välillä ei ole yhtä yksiselitteistä kuin liikeyrityksissä, vaikka samat periaatteet pätevätkin. Seurakunnissa luottamuselimet käyttävät suurempaa valtaa ns. juoksevien asioiden hoitamisessa, kun taas liikeyrityksissä nämä asiat kuuluvat yksin toimivalle johdolle. Ongelmallista on myös se, että seurakunnissa esimiehiä saattaa ohjata yksi taho ja valvoa toinen. Se, kummalle, luottamuselimelle vai esimiehelle, työturvallisuusvastuu kulloinkin kuuluu, ratkaistaan tapauskohtaisesti. TYÖNANTAJAN EDUSTAJAT SEURAKUNNASSA Seurakunnan johtaminen Kirkkolainsäädännöstä käy ilmi, että seurakuntia johtavat sekä kirkkoherra ja kirkkoneuvosto, mutta niiden toimivaltuuksien suhteita ei ole ilmaistu kovinkaan selkeästi. Kirkkoneuvoston tehtävistä on säädetty kirkkolain (KL) 10 luvun 1 :n 1 momentissa 1 kohdassa, jonka mukaan kirkkoneuvoston asiana on, jollei toisin ole säädetty tai määrätty, yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa. Kirkkolaissa ei ole lainkaan säännöksiä kirkkoherran tehtävistä, vaan ne ovat kirkkojärjestyksessä (KJ), jonka on kirkkolain nojalla antanut kirkolliskokous. Kirkkojärjestyksen 6 luvun 34 :n 1 momentin mukaan kirkkoherran tehtävänä on johtaa kirkkolain 4 luvun mukaista seurakunnan toimintaa. KL 4 luvun otsikkona on Seurakunnan toiminta. Käsitettä ei siis ole otsikossa mitenkään rajoitettu. Luvussa käsitellään lähinnä kristilliseen sanomaan perustuvia julistus- ja palvelutehtäviä kuten lähetystyötä, jumalanpalveluksia ja muita kirkollisia toimituksia. Luvun sisältö ja kirkkolain uudistamisvaliokunnan mietintö viittaavat siihen, että kirkkoherran tehtävänä on seurakunnan hengellisen toiminnan johtaminen. Kirkkoherra ei siis KJ 6:34.1:n perusteella johda kaikkea seurakunnan toimintaa.

2 MUISTIO 2 (8) Hengellisen toiminnan johtamisen lisäksi kirkkolainsäädännössä on määrätty, että kirkkoherralla on seurakunnassa myös esimiesasema. Kirkkojärjestyksen 6 luvun 34 :n 4 momentin kirkkoherra on seurakunnan jumalanpalveluksessa, kirkollisissa toimituksissa ja muussa hengellisessä työssä sekä kirkkoherran virastossa toimivien viranhaltijoiden ja työntekijöiden esimies. Kirkkojärjestyksellä on siis määrätty, että kirkkoherra on työnjohdossa seurakunnassa lähinnä hengellisessä työssä toimivaan henkilöstöön nähden. Alaisuussuhteen ulkopuolelle jää muun muassa seurakunnan talous- ja kiinteistöpuolen henkilöstö. Vaikka kirkkoherra ei olekaan tämän henkilöstön suoranainen esimies, niin kirkkojärjestyksen 6 luvun 34 :n 4 momentin (ks. kirkkolainsäädännön kommentaarikirjan 2004 selitysten kohta 4) mukaan kirkkoherralla on laillisuuden ja päätösten valvontavelvollisuuden johdosta vastuu myös hallinnon ja talouden sekä kiinteistöjen hoidossa työskentelevien viranhaltijoiden ja työntekijöiden ajankäytön ja työskentelyn seuraamisesta ja hän voi puuttua työn ulkonaisessa suorittamisessa ilmeneviin epäkohtiin. Talous- ja kiinteistöpuolen henkilöstön johto- tai ohjesäännössä voi myös olla maininta kirkkoherran esimiesasemasta näihin viranhaltijoihin ja työntekijöihin. Kirkkoneuvosto käyttää suurinta valtaa seurakunnan johtamisessa, mutta senkään toimintavalta ei ole kaikenkattava. Kirkkoneuvoston tehtäviä koskevan säännöksen alussa oleva viittaus jollei ole toisin säädetty tai määrätty tarkoittaa, että kirkkoneuvosto, vaikka se johtaa seurakunnan toimintaa, ei voi puuttua opetuksen tai julistuksen sisältöön. Sillä ei ole myöskään työnohjausvaltaa siltä osin kuin sitä on muilla säännöksillä siirretty viranhaltijoille. Kirkkoneuvosto ei se saa myöskään käyttää valtaa tuomiokapitulin alaisen papiston tehtäväalueella, eli se ei voi antaa kurinpitorangaistuksia papistolle. Sen sijaan kirkkoneuvosto käsittelee kurinpitoasiat, jotka koskevat muita seurakuntien viranhaltijoita. Kirkkolain 10 luvun 1 :n 1 momentin kohdan 3 mukaan kirkkoneuvosto myös johtaa seurakunnan hallintoa ja seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa. Muut seurakunnissa valtaa käyttävät elimet Seurakunnan ylintä päätösvaltaa käyttää kirkkovaltuusto. Se päättää muun muassa virkojen perustamisesta, talousarviosta ja rakennus-hankkeista. Työnjohdollista asemaa kirkkovaltuustolla ei ole. Myös tuomiokapitulilla on valtaa seurakunnan viranhaltijoihin ja työntekijöihin nähden, vaikka sillä ei olekaan työnjohdollista asemaa. Tuomiokapituli määrää papin virkasuhteen alkamisesta ja lakkaamisesta. Se myös päättää pappisvirasta erottamisesta, virantoimituksesta pidättämisestä ja muista kirkkolain mukaisista kurinpidollisista toimista. Sen sijaan työnjohdollisten huomautusten antaminen ei kuulu sille. Vuosiloman ja virkavapauden myöntäminen kirkkoherralle ja vapaa-ajan vahvistaminen lääninrovastille on myös tuomiokapitulin asia. Virkavapauden myöntäminen muille papinviran haltijoille on tuomiokapitulin asia, mikäli virkavapauden kokonaiskesto ylittää yhden kuukauden. Piispa johtaa hiippakunnan hallintoa ja toimintaa tuomikapitulin kanssa sekä valvoo seurakuntia ja pappeja. Piispat ovat hiippakuntiensa itsenäisiä ja täysivaltaisia johtajia.

3 MUISTIO 3 (8) Seurakunnan esimiehet Kuten yllä on selostettu, kirkkoherralla on kirkkojärjestyksen mukaan esimiesasema seurakunnassa hengellisessä työssä ja kirkkoherran-virastossa työskenteleviin viranhaltijoihin ja työntekijöihin nähden. Tämän asemansa nojalla kirkkoherra muun muassa järjestää alaistensa työt, antaa työhön opastusta ja työnjohdollisia ohjeita ja tarvittaessa huomautuksia. Kirkkojärjestyksen 6 luvun 3 :ssä tämä on ilmaistu niin, että viranhaltijan on noudatettava työnjohto- ja työnvalvonta-määräyksiä ja esimies voi antaa alaiselleen viranhaltijalle huomautuksen. Kirkkoherra myös järjestää alaistensa työajat ja antaa vapaapäivät, vuosilomat ja lyhyet virkavapaat. Kirkkolaki tai kirkkojärjestys eivät määrittele, kuka on esimies muussa kuin hengellisessä työssä toimivalle seurakunnan henkilöstölle. Kirkkolain mukaan ainoat pakolliset virat seurakunnassa kirkkoherran lisäksi ovat diakoni ja kanttori. Kahden viimeksi mainitun virkojen luonteesta johtuu, että nämä eivät ainakaan toimi esimiehinä sille osaa henkilökunnasta, jotka eivät ole kirkkoherran alaisia kirkkolain mukaan. Muun henkilöstön asemasta määrätään siis seurakuntien sisäisillä määräyksillä. Seurakunnan keskushallinnon organisaatiosta ja tehtäväpiiristä määrätään kirkkoneuvoston ohjesäännössä, josta säädetään kirkkolain 10 luvun 3 :ssä. Ohjesääntö on seurakuntakohtainen, ja sen hyväksyy seurakuntaneuvosto. Ohjesääntö on alistettava tuomikapitulin vahvis-tettavaksi. Kirkkohallitus on antanut kirkkoneuvoston malliohjesäännön, jossa on osoitettu kirkkolain ja kirkkojärjestyksen tarjoamat erilaiset hallinnolliset mahdollisuudet järjestää seurakunnan päätöksentekoa kirkkoneuvostossa ja sen alaisuudessa. Mitkä vaihtoehdot katsotaan tarkoituksenmukaiseksi, ratkaistaan kussakin seurakunnassa. Kirkkohallituksen kirkkoneuvostoa koskevan malliohjesäännön mukaan talouspäällikkö tekee muun kuin hengellistä työtä tekevän henkilökunnan osalta päätökset muun muassa tietyistä sijaisuuksista, määräaikaisuuksista, vuosilomista ja virkavapauksista. Käytännössä talouspäällikölle on usein seurakunnissa annettu laajempikin työnjohtovalta. Malliohjesäännön virkanimikkeet eivät ole mitenkään sitovat, eli ko. esimiesvaltaa voi käyttää myös esimerkiksi talousjohtaja nimikkeellä toimiva viranhaltija. Jos kirkkoneuvoston ohjesäännössä ei ole määritelty ketään esimiestä sille osaa henkilökuntaa, joka ei ole kirkkoherran alaisuudessa, kirkkoneuvosto on näiden työntekijöiden työnjohdossa. Varsinkin suuremmissa seurakunnissa on yleensä kuitenkin useampiakin viranhaltijoita, joille on annettu esimiesasema. Kirkkojärjestyksen 7 luvun 1 :n mukaan kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä säädettyjen alistettavien ohjesääntöjen lisäksi voi seurakunta tai seurakuntayhtymä hyväksyä johtosääntöjä toimielimien, viranhaltijoiden ja työntekijöiden toiminnan sekä seurakunnan muun hallinnon järjestämiseksi. Johtosäännöillä siis tarkennetaan viranhaltijoiden tehtäviä. Kirkkohallitus on antanut mallijohtosäännön muun muassa talouspäällikön/talousjohtajan tehtävistä ja kirkkoherran-virastosta. Jos ohjesääntö tai johtosääntö on ristiriidassa ylemmänasteisen säädöksen kanssa, sitä ei saa soveltaa. Ylempiä säädöksiä ovat kirkkolain lisäksi kirkkojärjestys, joka on syntynyt kirkon oman norminantovallan puitteissa ja osa Suomen oikeusjärjestystä. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jos kirkkoherran viran johtosäännössä on määrätty jotain, joka on ristiriidassa kirkkojärjestyksessä määrättyjä kirkkoherran tehtävien kanssa, johtosääntö väistyy ja sen sijasta sovelletaan kirkkojärjestystä.

4 MUISTIO 4 (8) Työturvallisuustehtävien jakaantuminen Vastuu seurakuntien työturvallisuuden yleisistä organisatorisista ja aineellisista edellytyksistä on eräiltä osin viime kädessä kirkkovaltuustolla. Organisatorista edellytyksistä se vastaa siltä osin, kun kyse on ohjesäännössä tai johtosäännössä määrätystä tehtävienjaosta, sillä ohjesääntöjen ja johtosääntöjen hyväksyminen kuuluu kirkkovaltuustolle. Kirkkovaltuuston velvollisuutena on siis varmistua siitä, että tehtävienjako on asianmukaisesti organisoitu siltä osin kuin tehtävistä ei ole kirkkolainsäädännössä säädetty. Sen sijaan esimiesten valinta ei kuulu kirkkovaltuuston toimivaltaan. Kirkkoherra valitaan vaaleilla ja muut esimiehet kuten talouspäällikön valitsee kirkkoneuvosto. Työturvallisuuden aineellisista edellytyksistä huolehtiminen kuluu myös jossain määrin kirkkovaltuustolle. Se tekee päätökset rakennus-hankkeista ja hyväksyy talousarvion ja taloussuunnitelman. Tilojen ja välineiden (esimerkiksi haudankaivussa tarvittavien välineiden) turvallisuus tulee ottaa huomioon jo investointipäätöksiä tehtäessä. Kirkkovaltuusto ei kuitenkaan itse valmistele ratkaistavakseen tulevia asioita. Kirkkolain 10 luvun 1 :n 2 momentin mukaan kirkkoneuvoston on valmisteltava kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat. Kyse on sikäli ehdottomasta valmistelupakosta, että kirkkovaltuusto ei kirkko-järjestyksen 8 luvun 6 :n mukaan saa ottaa asiaa päätettäväksi, jollei kirkkoneuvostolla ole ollut tilaisuutta valmistella sitä. Kirkkoneuvoston aktiivinen velvollisuus huolehtia työsuojelun edellytyksistä perustuukin juuri sen oikeuteen valmistella kirkkovaltuuston ratkaistavaksi tulevat asiat. Kirkkoneuvosto myös johtaa talousarvion valmistelua. Näissä tehtävissään sekä valitessaan esimiehiä kirkkoneuvoston on huolehdittava, että työturvallisuuden edellytykset otetaan huomioon. On myös tiettyjä tilanteita, joissa kirkkoneuvostolle syntyy työsuojeluun liittyvä toimintavelvollisuus sillä perusteella, että jokin epäkohta viedään sen tiedoksi. Näin on erityisesti häirintä- ja kuormittumistilanteissa. Kirkkoneuvostolle saattaa syntyä työturvallisuuslain 28 :n mukainen toimintavelvollisuus, jos seurakunnan työntekijää kohdellaan epäasialli-sesti ja asia viedään kirkkoneuvoston tietoon. Tämä johtuu siitä, että kirkkoneuvosto on se elin, joka antaa muille kuin pappisvirassa toimiville viranhaltijoille ja työntekijöille kirkkolain mukaiset kurinpitorangaistukset ja päättää virka- tai työsuhteen päättämisestä. Kirkkoneuvostolle syntyy myös työturvallisuuslain 25 :n nojalla toimintavelvollisuus niissä tilanteissa, joissa henkilöstö on työssään kuormittunutta terveyttä vaarantavalla tavalla työn liiallisen määrän vuoksi ja asia viedään kirkkoneuvoston tietoon. Kirkkoneuvoston on tuolloin huolehdittava, että se esittää kirkkovaltuustolle riittävien taloudellisten resurssien varaamista henkilökunnan ja sijaisten palkkaamiseksi. Suurin osa työturvallisuustehtävistä kuuluu seurakunnan esimiehille, joita ovat vähintään kirkkoherra mutta yleensä myös talouspäällikkö ja isoissa seurakunnissa muitakin viranhaltijoita. Kaikille esimiehille kuuluvat muun muassa työyhteisön sosiaalisten suhteiden ja henkisen työsuojelun valvonta, tilojen turvallisuuden ja käytössä olevien laitteiden kunnon valvonta, esitysten tekeminen luottamuselimille sekä vi-

5 MUISTIO 5 (8) ranhaltijoiden ja työntekijöiden perehdytys ja opastus. Vaarojen selvittäminen ja arvioiminen, työsuojelun toimintaohjelman laatiminen ja työyhteisön käyttäytymissääntöjen ja muiden työturvallisuusohjeiden laatiminen sopivat lähinnä talouspäällikön toimenkuvaan, mutta mikään ei estä seurakuntaa esimerkiksi johtosäännöllä päättämästä toisinkin. TYÖNANTAJAN EDUSTAJAT SEURAKUNTAYHTYMÄSSÄ Seurakuntayhtymän luonne Seurakuntayhtymän muodostaminen on pakollista saman kunnan alueella toimiville seurakunnille, mutta yhtymä voidaan muodostaa myös kahden tai useamman kunnan alueella olevista seurakunnista. Seurakuntayhtymä on seurakunnista erillinen oikeushenkilö, ja sillä voi olla työntekijöitä, jotka eivät ole työsuhteessa mihinkään yhtymään kuuluvan seurakuntaan. Yhtymän toimesta hoidetaan kirkkolain 11 luvun 2 :n nojalla tehtävät, jotka koskevat kirkollista verotusta, kirkollisveron ja seurakuntien muiden yhteisten tulojen jakamista seurakuntien kesken, maksuja Kirkon keskusrahastoon sekä seurakuntien rahatointa, kirjanpitoa ja tilintarkastusta. Seurakuntayhtymän on myös hoidettava seurakuntien henkilöstöasiat, jotka koskevat muun muassa palkan maksamista, nimikirjanpitoa, työsuojelua, työterveyshuoltoa ja työntekijöiden ja työnantajan välistä yhteistoimintaa. Seurakuntayhtymän päätettäväksi voidaan sen perussäännössä antaa myös muita hallintoon ja talouteen liittyviä asioita sekä siinä mainittuja seurakunnalliseen toimintaan liittyviä tehtäviä ja työmuotoja. Useissa seurakuntayhtymissä perussäännön nojalla yhtymän toimintapiiriä on laajennettu koskemaan muun muassa taloudenpitoa, kiinteistöjen hoitoa, hautaustoimia, väestökirjanpitoa, tiedotustoimintaa ja diakoniaa. Seurakuntayhtymä päättää myös yksittäistä seurakuntaa koskevissa kirkkovaltuustolle kuuluvissa asioista, kuten virkojen perustamisesta ja lakkaamisesta sekä seurakuntien kiinteästä omaisuudesta ja sen luovuttamisesta, jollei päätösvaltaa ole näissä asioissa siirretty seurakunnalle. Seurakuntayhtymien ylin päättävä elin on yhteinen kirkkovaltuusto. Se siis käyttää myös yksittäisiä seurakuntia koskevaa päätösvaltaa, jollei sitä ole uskottu seurakuntaneuvostolle. Yhteisen kirkkovaltuuston tehtäviin kuuluu esimerkiksi talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen. Seurakuntayhtymän toimeenpano- ja hallintoelimenä toimii yhteinen kirkkoneuvosto. Sen tehtäviin kuuluu muun muassa johtaa seurakuntayhtymän hallintoa, talouden ja omaisuuden hoitoa ja seurakuntien yhteiseksi työmuodoksi otettuja seurakunnalliseen toimintaan liittyviä tehtäviä ja työmuotoja. Jokaisella seurakuntayhtymään kuuluvalla seurakunnalla on oma seurakuntaneuvosto. Seurakuntaneuvosto hoitaa kaikki ne tehtävät, jotka seurakuntayhtymään kuulumattomassa seurakunnassa hoitaisi kirkkoneuvosto, jolleivät ne kuulu yhteiselle kirkkoneuvostolle.

6 MUISTIO 6 (8) Työturvallisuustehtävien jakaantuminen Seurakuntayhtymissä vastuu työturvallisuuden yleisistä organisatorisista ja aineellisista edellytyksistä on samalla tavalla kuin erillisissä seurakunnissa viime kädessä yhteisellä kirkkovaltuustolla. Yhteinen kirkkoneuvosto taas vastaa siitä, että se huolehtii yhteiselle kirkkovaltuustolle päätettäväksi tulevia asioita ja talousarviota valmistellessaan työturvallisuuden edellytyksistä. Seurakuntien omilla seurakuntaneuvostoilla on taas oikeus antaa lausunto talousarviosta. Kuten aikaisemmin on jo selostettu, seurakuntayhtymä on oma työnantajansa. Esimerkiksi talous- ja kiinteistöhallinto on useimmissa seurakuntayhtymissä määrätty perussäännöllä seurakuntayhtymän tehtäväksi. Seurakuntayhtymän esimiehet vastaavat samoista työturvallisuustehtävistä kuten seurakuntienkin esimiehet, eli he esimerkiksi valvovat työyhteisön sosiaalisia suhteita, tilojen ja välineiden turvallisuutta ja huolehtivat alaistensa perehdyttämisestä. PUUTTUMISVELVOLLISET TYÖNANTAJAN EDUSTAJAT HUONON KOHTE- LUN TAPAUKSISSA Käytäntö on osoittanut, että yleisimmät puutteet seurakuntien työturvallisuudessa liittyvät työpaikalla esiintyvään työntekijöiden häirintään. Puuttumisvelvollinen työnantajan edustaja määräytyy sen mukaan, kuka seurakunnassa tai seurakuntayhtymässä syyllistyy epäasialliseen kohteluun. Kirkkoherralla on puuttumisvelvollisuus silloin, kun hänen alaisensa kohtelee epäasiallisesti työtoveriaan ja tämä tekee siitä ilmoituksen kirkkoherralle. Kirkkoherran alaisia ovat esim. papit, kanttorit, diakonian viranhaltijat, nuorisotyönohjaajat, lapsityönohjaajat, lastenohjaajat sekä muut hengellistä työtä tekevät viranhaltijat ja työntekijät sekä kirkkoherranviraston henkilökunta. Kirkkoherran tulee käyttää työnjohtovaltaansa asian selvittämiseksi työpaikalla esimerkiksi johtamalla neuvotteluja asian ratkaisemiseksi. Kirkkoherra voi myös antaa epäasialliseen kohteluun syyllistyvälle työnjohdollisia määräyksiä ja ohjeita sekä tarvittaessa huomautuksen (KJ 6:3 ). Jos epäasiallinen kohtelu jatkuu kirkkoherran toimenpiteistä huolimatta, asian jatkokäsittely riippuu siitä, onko kiusaaja papistoon kuuluva viranhaltija vai muu kirkkoherran alainen viranhaltija tai työntekijä. Jos häirintää harjoittava työntekijä on muu kuin pappi eikä häirintä pääty kirkkoherran toimenpiteistä huolimatta, kirkkoherran tulee viedä asia kirkkoneuvoston tietoon. Kirkkoneuvosto voi antaa kirkkoherran virastossa työskentelevälle henkilölle kurinpitorangaistuksen tai irtisanoa hänet kirkkolain 6 luvun 8 a :n nojalla muun muassa silloin, kun viranhaltija toimii esimiehen todistettavasti antamasta huomautuksesta huolimatta jatkuvasti tai olennaisesti vastoin virkavelvollisuuk-siaan. Jos kirkkoneuvosto ei täytä toimintavelvollisuuttaan, se voi itse joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen rikoslain 47 luvun 8 :n kohdentamissäännöksen perusteella. Kirkkoherralla tai seurakunnan luottamuselimillä ei ole kirkkolain mukaan oikeutta irtisanoa papin virassa toimivaa henkilöä. Jos häirintää harjoittaa pappi eikä asiaan tule korjausta kirkkoherran toimenpiteillä, kirkkoherran tulee tehdä tuomikapitulille kantelu. Kirkkoherra voi esittää tuomiokapitulille tapauksesta

7 MUISTIO 7 (8) riippuen esimerkiksi kurinpito-rangaistusta tai viraltapanoa. Kirkon oman käsityksen mukaan tuomiokapituli ei kuitenkaan ko. tapauksissa voi toimia työturvallisuuslain nojalla, sillä tuomiokapituli ei ole seurakunnan papiston työnantaja, vaan se toimii kirkkolain 23 luvun 5 :n nojalla (Wille Riekkisen muistio s. 3). Lisäksi kirkkolain 23:9 antaa tuomiokapitulille mahdollisuuden puuttua papin säännösten vastaisiin toimiin. Kirkkojärjestyksen 19:1 antaa niin piispalle kuin tuomiokapitulille (vaikka eivät ole esimiesasemassa) sekä oikeuden että velvollisuuden valvoa pappien viranhoitoa ja lisäksi näiden toimintaa pappeina. Kapitulin valvontavalta ulottuu siten seurakuntapappien lisäksi myös esim. niihin luterilaisen kirkon pappeihin, jotka ovat valtion viranhaltijoita tai työsuhteessa kristillisissä yhdistyksissä. Tähän valvontaan on siten yhteydessä nimenomaan kapitulin oikeus saada kurinpitomenettely vireille pappia vastaan KL 23:9 :n nojalla. Oikeus, jota seurakunta-työnantajalla ei ole. Tuomiokapitulin jäsenillä on valvontavelvollisuus oikeuspykälien mukaan, jos tuomiokapituli ja piispa eivät puutu asiaan, joka heille on tiedoksi saatettu. Edellä mainitun perusteella myös jäsenet joutuvat rikosoikeudelliseen vastuuseen toimintavelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi rikoslain 47 luvun 8 :n kohdentamissäännöksen perusteella, jos kirkkoherra on jo käsitellyt asiaa omien toimivaltuuksiensa rajoissa. Seurakunnan papistoa koskevaa viraltapanoasian tai muun kurinpitorangaistuksen käsittely ei nimittäin kuulu papiston varsinaisen työnantajan eli seurakunnan tehtäviin ja toimivaltaan vaan se kuuluu ainoastaan tuomiokapitulille. Vaikka tuomiokapitulilla ei ole muodollista työnantaja-asemaa papistoon nähden, se käyttää kuitenkin tosiasiallisesti eräitä työnantajan oikeuksia. Toisinaan kirkkoherra on itse se henkilö, joka kohtelee alaisiaan tai muita työntekijöitä epäasiallisesti. Hiippakunnan piispalla ja tuomiokapitulilla on kirkkoherraan kohdistuva valvontavelvollisuus kirkkolain nojalla, mutta ne eivät ole kirkkoherraan nähden työnjohdollisessa asemassa. Jos kirkkoherran epäasiallinen toiminta saatetaan tuomiokapitulin ja piispan tietoon, näillä on mahdollisuus puuttua kirkkoherran epäasialliseen toimintaan kurinpitomenettelyllä, joka kohdistuu joko kirkkoherran viran hoitoon (KL 23:3 ) tai hänen toimintaansa pappina pappisvirassa (KL 23:9 ). Jälkimmäisen pykälän perusteella tuomiokapituli voi puuttua myös muun seurakunnan palveluksessa olevan papin toimintaan. Jos huonon kohtelun asia viedään tuomiokapitulin tai piispan tietoon ja tämä laiminlyö puuttua asiaan, näkisin, että rikoslain 47 luvun 8 :n perusteella vastuu on mahdollista kohdistaa myös näihin tahoihin. Kirkkoneuvostolla on mahdollisuus irtisanoa viranhaltija kirkkolain 6:8 a :n mukaisilla perusteilla tai irtisanoa työsuhteinen työntekijä työsopimuslain mukaisilla irtisanomisperusteilla. Pappia, vakinaista lehtoria ja kanttoria ei kuitenkaan kirkkolain 6:8 a :n nojalla voi irtisanoa lainkaan. Näihin viranhaltijaryhmiin on sovellettava KL 23 luvun mukaista kurinpitomenettelyä, jossa toimivalta on kanttorin ja lehtorin osalta kirkkoneuvostolla kirkkolain 23 luvun tarkoittamalla tavalla ja papin osalta tuomiokapitulilla. Jos kirkkoneuvosto tai tuomiokapituli laiminlyö puuttua asiaan, sen jäsenet voivat joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen laiminlyönnistä. Jos taas joku muu henkilö kuin kirkkoherran alainen viranhaltija kohtelee toista työntekijää tai viranhaltijaa epäasiallisesti, puuttumisvelvollisuus on tämän esimiehellä. Yleensä talouspäällikkö on esimiesasemassa seurakunnan talous- ja kiinteistöpuolen henkilökuntaan nähden, mutta suuremmissa seurakunnissa esimiehiä saattaa olla useampiakin. Talouspäälliköllä ja muilla esimiesasemassa olevilla on myös oikeus kirkkojärjestyksen 6 luvun 3 :n mukaan antaa alaisilleen työnjohdollisia määräyksiä ja tarvittaessa huomautus. Jos epäasiallinen kohtelu jatkuu esimiehen puuttumisesta huolimatta, esimies voi viedä asian kirkkoneuvoston käsiteltäväksi. Kirkkoneuvostolla on mahdollisuus antaa kurinpidollinen rangaistus häirintää harjoittavalle työntekijälle tai irtisanoa tämä kirkkolain 6 luvun 8 a :n nojalla. Jos kirkkoneuvosto

8 MUISTIO 8 (8) laiminlyö puuttua asiaan, sen jäsenet voivat joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen työturvallisuussäännösten laiminlyön-nistä. Jos talouspäällikkö itse tai joku muu seurakunnassa esimiesasemassa oleva taho kuin kirkkoherra kohtelee alaisiaan tai työtovereitaan epäasiallisesti, häirintää kokeneella työntekijällä ei ole muuta tahoa kuin kirkkoneuvosto, jolle asian voi viedä selvitettäväksi. Kirkkoneuvosto voi esimerkiksi selvittää asiaa ulkopuolisen konsultin avustuksella. Kirkkoneuvosto voi myös tarvittaessa antaa kurinpidollisen rangaistuksen esimiehelle tai irtisanoa tämän. Jos seurakunta kuuluu seurakuntayhtymään, koskee se, mitä yllä on sanottu kirkkoneuvostosta, pääsääntöisesti yhteistä kirkkoneuvostoa. Mikäli huonon kohtelun asia viedään kuitenkin tiedoksi seurakunnan omalle seurakuntaneuvostolle, on sillä toimintavelvollisuus omien toimivaltuuksiensa rajoissa. TYÖAJAN SEURANTA JA TYÖSSÄ KUORMITTUMINEN Toinen yleinen työsuojeluun liittyvä ongelma seurakunnissa on työssä kuormittuminen. Pappeihin ja muihin henkilöihin, jotka suorittavat uskonnollisia toimituksia seurakunnissa, ei sovelleta työaikalakia. Kirkkoherran on huolehdittava, etteivät hänen alaisensa, joihin ei sovelleta työaikalakia, kuormitu työssään terveyttä vaarantavalla tavalla työn määrän vuoksi. Mikäli kuormittuminen johtuu siitä, ettei seurakunnassa ole riittävästi uskonnollisia toimituksia suorittavia työntekijöitä, vastuu siirtyy luottamuselimille. Kirkkoneuvoston on huolehdittava siitä, että se esittää kirkkovaltuustolle riittävien taloudellisten resurssien varaamista henkilökunnan ja tarvittaessa sijaisten palkkaamiseen. Kirkkoneuvoston taas on päätöksissään varmistuttava siitä, että henkilökunnan ja tarvittaessa sijaisten palkkaamiseen on varattu riittävät taloudelliset resurssit.

MUISTIO TYÖSUOJELUPIIRI Lakimies Anu Hirvonen päivitetty 20.4.2007 UUDENMAAN EVANKELISLUTERILAISTEN SEURAKUNTIEN TYÖNANTAJAORGANISAATIO

MUISTIO TYÖSUOJELUPIIRI Lakimies Anu Hirvonen päivitetty 20.4.2007 UUDENMAAN EVANKELISLUTERILAISTEN SEURAKUNTIEN TYÖNANTAJAORGANISAATIO UUDENMAAN MUISTIO TYÖSUOJELUPIIRI Lakimies Anu Hirvonen päivitetty 20.4.2007 1 EVANKELISLUTERILAISTEN SEURAKUNTIEN TYÖNANTAJAORGANISAATIO YLEISTÄ Tässä muistiossa tarkastellaan, ketkä ovat Suomen evankelis-luterilaisen

Lisätiedot

projektipäällikkö Terhi Jormakka

projektipäällikkö Terhi Jormakka projektipäällikkö Terhi Jormakka Kirkkolain ja järjestyksen sekä kirkon vaalijärjestyksen muutosten valmistelu Piispainkokouksen lausunto Lainsäädännön kirkolliskokouskäsittelyt kevät ja syksy 2014 Lainsäädäntö

Lisätiedot

EV 97/2004 vp HE 98/2004 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 97/2004 vp Hallituksen esitys laiksi kirkkolain muuttami- sesta Asia Valiokuntakäsittely Päätös

EV 97/2004 vp HE 98/2004 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 97/2004 vp Hallituksen esitys laiksi kirkkolain muuttami- sesta Asia Valiokuntakäsittely Päätös EDUSKUNNAN VASTAUS 97/2004 vp Hallituksen esitys laiksi kirkkolain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi kirkkolain muuttamisesta (HE 98/2004 vp). Valiokuntakäsittely Hallintovaliokunta

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa 13.9.2006/36 Vahvistettu Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa 15.11.2006 1 LUKU Kokoonpano 1 Yhteiseen

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Käsittelyt Yhteinen kirkkoneuvosto 23.4.2013 Yhteinen kirkkovaltuusto 10.6.2014 Tämä yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö tulee voimaan 1.4.2015. Yhteisen kirkkoneuvoston

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

Seurakuntarakenteiden kehittäminen. Kirkolliskokouksen tekemät päälinjaukset

Seurakuntarakenteiden kehittäminen. Kirkolliskokouksen tekemät päälinjaukset Seurakuntarakenteiden kehittäminen Kirkolliskokouksen tekemät päälinjaukset Kirkolliskokous linjasi seurakuntarakenteiden kehittämistä 15.5.2013 Kirkkohallituksen esitys: Uusi seurakuntayhtymä 2015 Kirkolliskokouksen

Lisätiedot

Kirkon uudet virkamiesoikeudelliset säännökset 2013

Kirkon uudet virkamiesoikeudelliset säännökset 2013 Kirkon uudet virkamiesoikeudelliset säännökset 2013 Erinäisiä kysymyksiä Matti Mäkinen Lakimiesasessori Pappisvirka määritelmät KL 5 luvun 1 a :ssä papit edelleen piispan ja tuomiokapitulin kaitsenta-

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta Kirkkolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kirkkoneuvoston, seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan oikeudesta

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTIEN IT-YHTEISTYÖALUEEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTIEN IT-YHTEISTYÖALUEEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTIEN IT-YHTEISTYÖALUEEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 15.1.2015 1 A. Yleissäännökset 1 Tällä johtosäännöllä täydennetään IT-yhteistyöalueen

Lisätiedot

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 6.10.2016 SEURAKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa xx.yy.2016 1 Johtosäännön sisältö Tässä johtosäännössä määritetään

Lisätiedot

Laki. kirkkolain muuttamisesta

Laki. kirkkolain muuttamisesta Laki kirkkolain muuttamisesta Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan kirkkolain (1054/1993) 19 luvun 7, sellaisena kuin se on laeissa 1274/2003 ja 1008/2012, muutetaan

Lisätiedot

Järvenpään kirkkovaltuusto päättää neuvottelukeskuksen toimintasuunnitelmasta ja talousarvioista ja valitsee johtajan.

Järvenpään kirkkovaltuusto päättää neuvottelukeskuksen toimintasuunnitelmasta ja talousarvioista ja valitsee johtajan. JÄRVENPÄÄN, KERAVAN JA TUUSULAN SEURAKUNTIEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN OHJESÄÄNTÖ Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakutien perheasiain neuvottelukeskuksen tehtävänä on kirkkomme tunnustuksen pohjalla

Lisätiedot

Papit 9. Kanttorit3. Johtava diakoniatyöntekijä. Johtava lapsityönohjaaja. Johtava nuorisotyönohjaaja. Tiedottaja ja tiedotussihteeri

Papit 9. Kanttorit3. Johtava diakoniatyöntekijä. Johtava lapsityönohjaaja. Johtava nuorisotyönohjaaja. Tiedottaja ja tiedotussihteeri Keravan seurakunnan organisaatiokaavio Kirkkoherra on kirkkoneuvoston puheenjohtaja, talousjohtaja on kirkkoneuvoston alainen. Kirkkoherra ei ole talousjohtajan esimies. Ylintä päätösvaltaa käyttää kirkkovaltuusto.

Lisätiedot

1. kirkonkirjojen pitäminen ja keskusrekisteri 2. varauspalvelut 3. hautatoimisto 4. henkilöstöasiat 5. hallintoasiat 6. lainopilliset asiat.

1. kirkonkirjojen pitäminen ja keskusrekisteri 2. varauspalvelut 3. hautatoimisto 4. henkilöstöasiat 5. hallintoasiat 6. lainopilliset asiat. Sääntökokoelma A 16 YKV 24.5.2017 YKN 8.5.2017 Mitätöi lehden 10.12.2014 ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN VIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1. Yleistä 1 Espoon seurakuntayhtymän viraston toiminta-ajatuksena on palvella Espoon

Lisätiedot

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005.

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005. Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 1. päivänä helmikuuta 2005 Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005 1 luku Kirkkoneuvoston

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kirkkolain muuttamisesta, kirkon keskusrahastosta annetun lain kumoamisesta sekä evankelisluterilaisten seurakuntien jäsenten velvollisuudesta

Lisätiedot

lomauttamismenettelystä ja 1omauttamisen vaikutuksista. Lomauttamisen syynä on yleensä menekkivaikeuksista tai muista tuotan- 1993 vp- HE 1

lomauttamismenettelystä ja 1omauttamisen vaikutuksista. Lomauttamisen syynä on yleensä menekkivaikeuksista tai muista tuotan- 1993 vp- HE 1 1993 vp- HE 1 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkolliskokouksen ehdotuksen mukaisesti kirkkolakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös evankelis-luterilaisen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ALUESEURAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Jyväskylän seurakunnan kirkkovaltuustossa

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ALUESEURAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Jyväskylän seurakunnan kirkkovaltuustossa JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ALUESEURAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Jyväskylän seurakunnan kirkkovaltuustossa 13.1.2009 1 LUKU ALUESEURAKUNTA JA ALUENEUVOSTO 1 Jyväskylän seurakuntaan muodostetaan yhdeksän alueseurakuntaa,

Lisätiedot

ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ

ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Sääntökokoelma A 3 XII - 2014 YKV 10.12.2014 Tkli 16.4.2015 Mitätöi lehden III - 2012 ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ hyväksytty Espoon seurakuntayhtymän yhteisessä kirkkovaltuustossa

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN DIAKONIAN JOHTOSÄÄNTÖ. Diakonia on seurakunnan tehtävä, josta säädetään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä.

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN DIAKONIAN JOHTOSÄÄNTÖ. Diakonia on seurakunnan tehtävä, josta säädetään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä. JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN DIAKONIAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkoneuvostossa 31.3.2004 42 1 Diakonia on seurakunnan tehtävä, josta säädetään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä. KL 4:1 Toteuttaakseen kirkon

Lisätiedot

Kokemäen seurakunta Kirkkoneuvoston ohjesääntö 1 ( 7 ) kv 15.5.2014 5. Kokemäen seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö

Kokemäen seurakunta Kirkkoneuvoston ohjesääntö 1 ( 7 ) kv 15.5.2014 5. Kokemäen seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Kokemäen seurakunta Kirkkoneuvoston ohjesääntö 1 ( 7 ) Kokemäen seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 15. päivänä toukokuuta 2014 Vahvistettu Turun Arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa.

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.10.2013 118 Voimaan 1.1.2014 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimiala... 2 II LUKU... 2 2 Johtokunta... 2 III LUKU...

Lisätiedot

Seurakunta osa kirkon organisaatiota. Lakimiesasessori Tuomas Hemminki, Lapuan hiippakunta

Seurakunta osa kirkon organisaatiota. Lakimiesasessori Tuomas Hemminki, Lapuan hiippakunta Seurakunta osa kirkon organisaatiota Lakimiesasessori Tuomas Hemminki, Lapuan hiippakunta KIRKON HALLINNON TASOT Kirkolliskokous Piispainkokous Kirkkohallitus Hiippakuntavaltuustot Piispa Hiippakuntien

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto hyväksyy liitteen mukaisen kolehtisuunnitelman tammitoukokuulle

Seurakuntaneuvosto hyväksyy liitteen mukaisen kolehtisuunnitelman tammitoukokuulle 589/2016 122 Kolehtisuunnitelma 1/2017-5/2017 Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto hyväksyy liitteen mukaisen kolehtisuunnitelman tammitoukokuulle 2017. Käsittely Päätös Seurakuntaneuvosto hyväksyi kolehtisuunnitelman

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ

KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Kalajoen seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 26. päivänä kesäkuuta 2014. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 27. päivänä elokuuta

Lisätiedot

Henkilöstön työturvallisuuden ja työkyvyn edistäminen ammatillisissa oppilaitoksissa - tutkimushankkeen tulosseminaari

Henkilöstön työturvallisuuden ja työkyvyn edistäminen ammatillisissa oppilaitoksissa - tutkimushankkeen tulosseminaari Henkilöstön työturvallisuuden ja työkyvyn edistäminen ammatillisissa oppilaitoksissa - tutkimushankkeen tulosseminaari 14.3.2017 Henkilöstöpäällikkö Jarmo Kröger Koulutuskeskus Salpaus Henkilöstön työturvallisuusvastuut

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Ylä-Savon seurakuntayhtymä Luottamushenkilöiden perehdytysilta 17.2.2015 Hallintojohtaja Katariina Bergbacka Seurakuntayhtymän perustamisen tavoite Tavoitteena säilyttää seurakuntien toiminnallinen itsenäisyys,

Lisätiedot

Sääntökokoelma A 16 XII-2014 YKV Mitätöi lehden III-2012 ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN VIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. 1. Yleistä

Sääntökokoelma A 16 XII-2014 YKV Mitätöi lehden III-2012 ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN VIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. 1. Yleistä Sääntökokoelma A 16 XII-2014 YKV 10.12.2014 Mitätöi lehden III-2012 ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN VIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1. Yleistä 1 Espoon seurakuntayhtymän viraston toiminta-ajatuksena on palvella Espoon seurakuntia

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.11.2007 71 Muutos: 3 kv 25.2.2013 31 I YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä ja nimi Liikelaitoksen

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 25.4.2002 (muutettu kvsto 11.12.2003/tk 5.2.2004, kvsto 4.11.2004 /tk 12.1.2005 ja kvsto 14.10.2010/tk

Lisätiedot

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 1(6) Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 3 luku Henkilöstöorganisaatio 9 Henkilöstöorganisaatio

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia. N:o 37 ESPOON KAUPUNGIN KIRJASTOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia. N:o 37 ESPOON KAUPUNGIN KIRJASTOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 'ESPOON'KAU ES30 STO ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia N:o 37 ESPOON KAUPUNGIN KIRJASTOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 11.1.1989 hyväksymä ja 19.4.1989 muuttama

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1009/2012 Kirkolliskokouksen päätös. kirkkojärjestyksen muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1009/2012 Kirkolliskokouksen päätös. kirkkojärjestyksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1009/2012 Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta Annettu Turussa 5 päivänä marraskuuta 2009 ja 12 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

Tampereen evankelis luterilaisen seurakuntayhtymän kasvatustyön

Tampereen evankelis luterilaisen seurakuntayhtymän kasvatustyön 1/6 Tampereen evankelis luterilaisen seurakuntayhtymän kasvatustyön JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 7.12.2006 A. Yleissäännökset 1 Tampereen evankelisluterilainen seurakuntayhtymä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTIEN KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTIEN KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTIEN KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 12.1.2017 1 A. Yleissäännökset 1 Tällä johtosäännöllä täydennetään Tampereen

Lisätiedot

59 Vironkielisen seurakuntatyön papinviran perustaminen päättyvän diakonian viran tilalle

59 Vironkielisen seurakuntatyön papinviran perustaminen päättyvän diakonian viran tilalle Yhteinen kirkkoneuvosto 318 24.10.2013 414/2013 59 Vironkielisen seurakuntatyön papinviran perustaminen päättyvän diakonian viran tilalle Päätösehdotus Yhteinen kirkkovaltuusto päättää perustaa 1.7.2014

Lisätiedot

Muut osallistujat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marja Lähdekorpi, sihteeri

Muut osallistujat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marja Lähdekorpi, sihteeri Kirkkoneuvosto 9.8.2017 74 Kokousaika: Keskiviikko 9.8.2017 klo 18.00 20.45 N:o 08/2017 Paikka: Pappila, Huhdintie 9 Käsitellyt asiat: 80-89 Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja: Hannu Bogdanoff Jorma Kivilä

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10 / 2014 SIVU 61/2014. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10 / 2014 SIVU 61/2014. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10 / 2014 SIVU 61/2014 AIKA Keskiviikko 22.10.2014 klo 9 11.40 PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

78 Lausunto kirkkolainsäädännön ehdotuksesta kirkkolainsäädännön

78 Lausunto kirkkolainsäädännön ehdotuksesta kirkkolainsäädännön 99/2016 78 Lausunto kirkkolainsäädännön ehdotuksesta kirkkolainsäädännön kodifioimiseksi Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto päättää hyväksyä liitteen mukaisen lausunnon kirkkohallituksen esityksestä kirkkolain

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakiin ehdotetaan tehtäviksi julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lisätiedot

Alueelliset keskusrekisterit. Kuopion hiippakunta Riikka Ryökäs

Alueelliset keskusrekisterit. Kuopion hiippakunta Riikka Ryökäs Alueelliset keskusrekisterit Kuopion hiippakunta Riikka Ryökäs Kirkkohallituksen täysistunnon linjaus Tavoite, että kirkonkirjojen rekisterinpitäjiä tulevaisuudessa ovat alueelliset keskusrekisterit, jotka

Lisätiedot

TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ

TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 20.11.2014 Vahvistettu Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulissa 14.1.2015 1 1. LUKU Kokoonpano

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 Aika tiistai 14.1.2014 klo 18.00 19.00 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka Raninen valtuutetut

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2013 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2013

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2013 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2013 4.12.2013 47 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA keskiviikkona 4. päivänä joulukuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Honkanen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 29 Kirkkoneuvosto 3/2015 23.04.2015

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 29 Kirkkoneuvosto 3/2015 23.04.2015 29 26 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 23.04.2015 26 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

15 Valtuustoaloite hautausmaiden esitteen valmistamisesta

15 Valtuustoaloite hautausmaiden esitteen valmistamisesta VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 6.11.2012 klo 18.00 Sivu 1 15 Valtuustoaloite hautausmaiden esitteen valmistamisesta Valtuutettu Tuulikki Kouhi on tehnyt 7.12.2010 aloitteen hautausmaiden esitteen valmistamiseksi.

Lisätiedot

Kangasalan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 7. päivänä tammikuuta 2015

Kangasalan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 7. päivänä tammikuuta 2015 Kangasalan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö KV 6 7.1.2015, liite 1 KV 50 18.12.2014, liite 9 KN 178 11.11.2014, liite 3 Hyväksytty kirkkovaltuustossa 7. päivänä tammikuuta 2015 Vahvistettu hiippakunnan

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 15. päivä helmikuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 19 Kokouksen avaus 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 3/ 2014. 13.5.2014 klo 18.00 20.14

Pihlavan seurakuntaneuvosto 3/ 2014. 13.5.2014 klo 18.00 20.14 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 3/ 2014 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 13.5.2014 klo 18.00 20.14 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo Kause

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

298 Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön hyväksyminen

298 Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön hyväksyminen 743/2015 298 Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön hyväksyminen Päätösehdotus Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Seurakuntaneuvosto 22.5.2014 sivu 1 (6) HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.5.2014 klo 18.00 Paikka Hakunilan kirkon kokoustila Hakunilantie 48, Vantaa Osallistujat: Jäsenet

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. 1 ULVILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 31.01.2011 Valt. 7 Voimaantulo: 01.02.2011 1 Toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. Ympäristölautakunta

Lisätiedot

23.12.2003. Nro 44/2003 KIRKKOJÄRJESTYKSEN MUUTOKSIA

23.12.2003. Nro 44/2003 KIRKKOJÄRJESTYKSEN MUUTOKSIA 23.12.2003 Nro 44/2003 KIRKKOJÄRJESTYKSEN MUUTOKSIA Kirkolliskokous on 8 päivänä marraskuuta 2003 hyväksynyt seuraavat kirkkojärjestyksen muutokset, jotka on julkaistu Suomen säädöskokoelmassa numeroilla

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 SIVU 19/2014. AIKA Keskiviikko 26.11.2014 klo 17.00 17.45

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 SIVU 19/2014. AIKA Keskiviikko 26.11.2014 klo 17.00 17.45 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 SIVU 19/2014 AIKA Keskiviikko 26.11.2014 klo 17.00 17.45 PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5 Aakula Kari Haikka Juha Hjerppe Ilkka Jaakkola Riitta Jokinen Kaarina

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN SEURAKUNTIEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

LÄNSI-UUDENMAAN SEURAKUNTIEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ LÄNSI-UUDENMAAN SEURAKUNTIEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Lohjan seurakuntayhtymän yhteisessä kirkkovaltuustossa 18.12.2012. Hyväksytty Vihdin seurakunnan kirkkovaltuustossa 13.12.2012.

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

Työhyvinvointi yhtymässä 2013

Työhyvinvointi yhtymässä 2013 Työhyvinvointi yhtymässä 2013 Marita Simola työhyvinvointipäällikkö 25.4.2013 Yhtymän työhyvinvointisuunnitelman painopistealueet vuosina 2012-2013 1. Hyvinvoiva työyhteisö, työyhteisön toimivuus. 2. Mahdollistaa

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN MALLIOHJE

SISÄISEN VALVONNAN MALLIOHJE SISÄISEN VALVONNAN MALLIOHJE 1. Yleistä Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa kohtuullisella varmuudella, että seurakunnan taloudellinen toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, laadukkaasti

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Henkilökunnan työturvallisuus Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojeluvastuualue, Paula Moilanen 1 Lainsäädännön tavoite Työturvallisuuslain(

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kuntalain muuttamisesta

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika keskiviikko 25.10.2017 klo 18-20.05 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

Päätös: 1. Siikasalon seurakunta lakkautetaan ja liitetään Raahen seurakuntaan 1.1.2013 lukien.

Päätös: 1. Siikasalon seurakunta lakkautetaan ja liitetään Raahen seurakuntaan 1.1.2013 lukien. Yhdistymismallit 1. Seurakunta lakkautetaan ja liitetään toiseen seurakuntaan 2. Yhdistettävät seurakunnat lakkautetaan ja perustetaan uusi seurakunta 3. Muodostetaan seurakuntayhtymä 4. (Kappeliseurakunnan

Lisätiedot

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 Laukaan seurakunnan kasvatustyön (lapsi- ja perhe-, varhaisnuoriso-, nuoriso-, rippikoulu sekä koulu- ja oppilaitostyö) JOHTOSÄÄNTÖ A. Yleissäännökset Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 1 Laukaan

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7 Asialista Hietakallionkatu 7, 53850 Lappeenranta p. 040 3126 501 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 16.5.2017 klo 17.00 Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7 ASIALISTA

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) KOKOUSTIEDOT Aika 5.10.2010 klo 16-18.20 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Lepistö Jouko vt. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Liikavainio

Lisätiedot

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 / 2013

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 / 2013 Kokousaika Tiistai 8.1.2013 Klo 18.37 18.53 Kokouspaikka Osallistujat Kirkon Wanha Sali Asikanius Pertti Haapala Konsta Jokinen Eija-Sisko Kanerva Teemu Karhunen Otto poistui kokouksesta klo 18.51 Kippilä

Lisätiedot

Seurakuntien muutosten ja kriisien heijastumat ja hiippakunnan tuki luottamushenkilöille

Seurakuntien muutosten ja kriisien heijastumat ja hiippakunnan tuki luottamushenkilöille Seurakuntien muutosten ja kriisien heijastumat ja hiippakunnan tuki luottamushenkilöille Hiippakuntasihteeri Mirkka Torppa mirkka.torppa@evl.fi, 0400 774314 Muutoksia seurakunnissa Niukkeneva taloustilanne,

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 4 TAPIOLAN KIRKON PERUSKORJAUKSEN TARVESELVITYKSEN LAATIMINEN 3

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 4 TAPIOLAN KIRKON PERUSKORJAUKSEN TARVESELVITYKSEN LAATIMINEN 3 Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 7/2011 Aika Paikka 11.10.2011 klo 16.30 Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Läsnätyön juridiikka

Läsnätyön juridiikka Läsnätyön juridiikka Etätyö vai Läsnätyö Työnteon uudet mallit / Hetky Akva Asianajaja, Counsel/Employment, Henna Kinnunen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 1 Sisältö Läsnätyön juridinen luonne Läsnätyöhön

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia ESPOON KAUPUNGIN KULTTUURITOIMISTON JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia ESPOON KAUPUNGIN KULTTUURITOIMISTON JOHTOSÄÄNTÖ r.cpqqn luulo IITADSiZMM ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia N:o 80 ESPOON KAUPUNGIN KULTTUURITOIMISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 16.12.1981 hyväksymä sekä 13.5.1987

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Ylivieskan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.9.2012 64 Voimaantulopäivä 1.11.2012 I LUKU JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN YLEISET PERUSTEET

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ Fr ESPOON KAUPUNGIN KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 24.10.1990 Viimeksi muutettu 14.12.1994 1 Toiminta-ajatus Keskusvirasto luo edellytyksiä kaupungin itsehallinnon toteutumiselle valmistelemalla

Lisätiedot

Kun 2 :ssä mainitut vaalit on toimitettu, valitaan eri vaalilla jäsenille varajäsenet.

Kun 2 :ssä mainitut vaalit on toimitettu, valitaan eri vaalilla jäsenille varajäsenet. Liedon seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö 1 luku Kirkkoneuvoston kokoonpano 1 Kirkkoneuvostoon kuuluvat virkansa puolesta kirkkoherra puheenjohtajana sekä valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja kymmenen

Lisätiedot

Harinen Tuula Kammonen Matti Lappalainen Helmi Lötjönen Tiina Mikkonen Sirkka-Liisa Oksman Raimo Pennanen Heli Rouvinen Sulo

Harinen Tuula Kammonen Matti Lappalainen Helmi Lötjönen Tiina Mikkonen Sirkka-Liisa Oksman Raimo Pennanen Heli Rouvinen Sulo KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 27 / 37 Kirkkoneuvoston kokous Aika Maanantai 15.08.2016 klo 17.00 18.00 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kurkola Ilmo puheenjohtaja Barck Pekka

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt

POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt 1. LUKU TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄT 2. LUKU ORGANISAATIO 1 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1. KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.2009 Toiminta-ajatus 1 Keskusvirasto huolehtii kaupunginvaltuuston,

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 11.10.2017 klo 17-18.15 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Huostila Anja, jäsen Huostila Mari, jäsen Kanerva Esa, varajäsen

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot