Evankelisluterilaisten seurakuntien työnantajaorganisaatio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Evankelisluterilaisten seurakuntien työnantajaorganisaatio"

Transkriptio

1 MUISTIO 1 (8) Evankelisluterilaisten seurakuntien työnantajaorganisaatio YLEISTÄ Tässä muistiossa tarkastellaan, ketkä ovat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä niitä työnantajan edustajia, joilla on velvollisuus itse noudattaa työturvallisuusmääräyksiä, valvoa niiden noudattamista alaisessaan työssä ja huolehtia taloudellisista, toiminnan järjestämistä koskevista ja muista työsuojelun edellytyksistä. Ensin tarkastellaan itsenäisiä seurakuntia ja sen jälkeen seurakuntayhtymiä. Rikoslain 47 luvun 8 :n 1 momentin 2 kohdan mukaan työnantajan edustajalla tarkoitetaan työnantajana olevan oikeushenkilön laki-määräisen tai muun päättävän elimen jäsentä sekä sitä, joka työnantajan sijasta johtaa tai valvoo työtä. Seurakunnissa työnantajan edustajia ovat siten esimiehet ja luottamusmiehet eli kirkkovaltuuston ja kirkko- tai seurakuntaneuvoston jäsenet. Seurakuntayhtymissä työnantajan edustajia ovat esimiehet ja yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet. Työnantajan edustajien välillä vastuu työturvallisuudesta jakautuu kunkin työtehtävien ja toimivaltuuksien perusteella. Seurakunnissa tehtävien ja toimivallan jakaantuminen luottamuselinten ja esimiesten välillä ei ole yhtä yksiselitteistä kuin liikeyrityksissä, vaikka samat periaatteet pätevätkin. Seurakunnissa luottamuselimet käyttävät suurempaa valtaa ns. juoksevien asioiden hoitamisessa, kun taas liikeyrityksissä nämä asiat kuuluvat yksin toimivalle johdolle. Ongelmallista on myös se, että seurakunnissa esimiehiä saattaa ohjata yksi taho ja valvoa toinen. Se, kummalle, luottamuselimelle vai esimiehelle, työturvallisuusvastuu kulloinkin kuuluu, ratkaistaan tapauskohtaisesti. TYÖNANTAJAN EDUSTAJAT SEURAKUNNASSA Seurakunnan johtaminen Kirkkolainsäädännöstä käy ilmi, että seurakuntia johtavat sekä kirkkoherra ja kirkkoneuvosto, mutta niiden toimivaltuuksien suhteita ei ole ilmaistu kovinkaan selkeästi. Kirkkoneuvoston tehtävistä on säädetty kirkkolain (KL) 10 luvun 1 :n 1 momentissa 1 kohdassa, jonka mukaan kirkkoneuvoston asiana on, jollei toisin ole säädetty tai määrätty, yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa. Kirkkolaissa ei ole lainkaan säännöksiä kirkkoherran tehtävistä, vaan ne ovat kirkkojärjestyksessä (KJ), jonka on kirkkolain nojalla antanut kirkolliskokous. Kirkkojärjestyksen 6 luvun 34 :n 1 momentin mukaan kirkkoherran tehtävänä on johtaa kirkkolain 4 luvun mukaista seurakunnan toimintaa. KL 4 luvun otsikkona on Seurakunnan toiminta. Käsitettä ei siis ole otsikossa mitenkään rajoitettu. Luvussa käsitellään lähinnä kristilliseen sanomaan perustuvia julistus- ja palvelutehtäviä kuten lähetystyötä, jumalanpalveluksia ja muita kirkollisia toimituksia. Luvun sisältö ja kirkkolain uudistamisvaliokunnan mietintö viittaavat siihen, että kirkkoherran tehtävänä on seurakunnan hengellisen toiminnan johtaminen. Kirkkoherra ei siis KJ 6:34.1:n perusteella johda kaikkea seurakunnan toimintaa.

2 MUISTIO 2 (8) Hengellisen toiminnan johtamisen lisäksi kirkkolainsäädännössä on määrätty, että kirkkoherralla on seurakunnassa myös esimiesasema. Kirkkojärjestyksen 6 luvun 34 :n 4 momentin kirkkoherra on seurakunnan jumalanpalveluksessa, kirkollisissa toimituksissa ja muussa hengellisessä työssä sekä kirkkoherran virastossa toimivien viranhaltijoiden ja työntekijöiden esimies. Kirkkojärjestyksellä on siis määrätty, että kirkkoherra on työnjohdossa seurakunnassa lähinnä hengellisessä työssä toimivaan henkilöstöön nähden. Alaisuussuhteen ulkopuolelle jää muun muassa seurakunnan talous- ja kiinteistöpuolen henkilöstö. Vaikka kirkkoherra ei olekaan tämän henkilöstön suoranainen esimies, niin kirkkojärjestyksen 6 luvun 34 :n 4 momentin (ks. kirkkolainsäädännön kommentaarikirjan 2004 selitysten kohta 4) mukaan kirkkoherralla on laillisuuden ja päätösten valvontavelvollisuuden johdosta vastuu myös hallinnon ja talouden sekä kiinteistöjen hoidossa työskentelevien viranhaltijoiden ja työntekijöiden ajankäytön ja työskentelyn seuraamisesta ja hän voi puuttua työn ulkonaisessa suorittamisessa ilmeneviin epäkohtiin. Talous- ja kiinteistöpuolen henkilöstön johto- tai ohjesäännössä voi myös olla maininta kirkkoherran esimiesasemasta näihin viranhaltijoihin ja työntekijöihin. Kirkkoneuvosto käyttää suurinta valtaa seurakunnan johtamisessa, mutta senkään toimintavalta ei ole kaikenkattava. Kirkkoneuvoston tehtäviä koskevan säännöksen alussa oleva viittaus jollei ole toisin säädetty tai määrätty tarkoittaa, että kirkkoneuvosto, vaikka se johtaa seurakunnan toimintaa, ei voi puuttua opetuksen tai julistuksen sisältöön. Sillä ei ole myöskään työnohjausvaltaa siltä osin kuin sitä on muilla säännöksillä siirretty viranhaltijoille. Kirkkoneuvosto ei se saa myöskään käyttää valtaa tuomiokapitulin alaisen papiston tehtäväalueella, eli se ei voi antaa kurinpitorangaistuksia papistolle. Sen sijaan kirkkoneuvosto käsittelee kurinpitoasiat, jotka koskevat muita seurakuntien viranhaltijoita. Kirkkolain 10 luvun 1 :n 1 momentin kohdan 3 mukaan kirkkoneuvosto myös johtaa seurakunnan hallintoa ja seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa. Muut seurakunnissa valtaa käyttävät elimet Seurakunnan ylintä päätösvaltaa käyttää kirkkovaltuusto. Se päättää muun muassa virkojen perustamisesta, talousarviosta ja rakennus-hankkeista. Työnjohdollista asemaa kirkkovaltuustolla ei ole. Myös tuomiokapitulilla on valtaa seurakunnan viranhaltijoihin ja työntekijöihin nähden, vaikka sillä ei olekaan työnjohdollista asemaa. Tuomiokapituli määrää papin virkasuhteen alkamisesta ja lakkaamisesta. Se myös päättää pappisvirasta erottamisesta, virantoimituksesta pidättämisestä ja muista kirkkolain mukaisista kurinpidollisista toimista. Sen sijaan työnjohdollisten huomautusten antaminen ei kuulu sille. Vuosiloman ja virkavapauden myöntäminen kirkkoherralle ja vapaa-ajan vahvistaminen lääninrovastille on myös tuomiokapitulin asia. Virkavapauden myöntäminen muille papinviran haltijoille on tuomiokapitulin asia, mikäli virkavapauden kokonaiskesto ylittää yhden kuukauden. Piispa johtaa hiippakunnan hallintoa ja toimintaa tuomikapitulin kanssa sekä valvoo seurakuntia ja pappeja. Piispat ovat hiippakuntiensa itsenäisiä ja täysivaltaisia johtajia.

3 MUISTIO 3 (8) Seurakunnan esimiehet Kuten yllä on selostettu, kirkkoherralla on kirkkojärjestyksen mukaan esimiesasema seurakunnassa hengellisessä työssä ja kirkkoherran-virastossa työskenteleviin viranhaltijoihin ja työntekijöihin nähden. Tämän asemansa nojalla kirkkoherra muun muassa järjestää alaistensa työt, antaa työhön opastusta ja työnjohdollisia ohjeita ja tarvittaessa huomautuksia. Kirkkojärjestyksen 6 luvun 3 :ssä tämä on ilmaistu niin, että viranhaltijan on noudatettava työnjohto- ja työnvalvonta-määräyksiä ja esimies voi antaa alaiselleen viranhaltijalle huomautuksen. Kirkkoherra myös järjestää alaistensa työajat ja antaa vapaapäivät, vuosilomat ja lyhyet virkavapaat. Kirkkolaki tai kirkkojärjestys eivät määrittele, kuka on esimies muussa kuin hengellisessä työssä toimivalle seurakunnan henkilöstölle. Kirkkolain mukaan ainoat pakolliset virat seurakunnassa kirkkoherran lisäksi ovat diakoni ja kanttori. Kahden viimeksi mainitun virkojen luonteesta johtuu, että nämä eivät ainakaan toimi esimiehinä sille osaa henkilökunnasta, jotka eivät ole kirkkoherran alaisia kirkkolain mukaan. Muun henkilöstön asemasta määrätään siis seurakuntien sisäisillä määräyksillä. Seurakunnan keskushallinnon organisaatiosta ja tehtäväpiiristä määrätään kirkkoneuvoston ohjesäännössä, josta säädetään kirkkolain 10 luvun 3 :ssä. Ohjesääntö on seurakuntakohtainen, ja sen hyväksyy seurakuntaneuvosto. Ohjesääntö on alistettava tuomikapitulin vahvis-tettavaksi. Kirkkohallitus on antanut kirkkoneuvoston malliohjesäännön, jossa on osoitettu kirkkolain ja kirkkojärjestyksen tarjoamat erilaiset hallinnolliset mahdollisuudet järjestää seurakunnan päätöksentekoa kirkkoneuvostossa ja sen alaisuudessa. Mitkä vaihtoehdot katsotaan tarkoituksenmukaiseksi, ratkaistaan kussakin seurakunnassa. Kirkkohallituksen kirkkoneuvostoa koskevan malliohjesäännön mukaan talouspäällikkö tekee muun kuin hengellistä työtä tekevän henkilökunnan osalta päätökset muun muassa tietyistä sijaisuuksista, määräaikaisuuksista, vuosilomista ja virkavapauksista. Käytännössä talouspäällikölle on usein seurakunnissa annettu laajempikin työnjohtovalta. Malliohjesäännön virkanimikkeet eivät ole mitenkään sitovat, eli ko. esimiesvaltaa voi käyttää myös esimerkiksi talousjohtaja nimikkeellä toimiva viranhaltija. Jos kirkkoneuvoston ohjesäännössä ei ole määritelty ketään esimiestä sille osaa henkilökuntaa, joka ei ole kirkkoherran alaisuudessa, kirkkoneuvosto on näiden työntekijöiden työnjohdossa. Varsinkin suuremmissa seurakunnissa on yleensä kuitenkin useampiakin viranhaltijoita, joille on annettu esimiesasema. Kirkkojärjestyksen 7 luvun 1 :n mukaan kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä säädettyjen alistettavien ohjesääntöjen lisäksi voi seurakunta tai seurakuntayhtymä hyväksyä johtosääntöjä toimielimien, viranhaltijoiden ja työntekijöiden toiminnan sekä seurakunnan muun hallinnon järjestämiseksi. Johtosäännöillä siis tarkennetaan viranhaltijoiden tehtäviä. Kirkkohallitus on antanut mallijohtosäännön muun muassa talouspäällikön/talousjohtajan tehtävistä ja kirkkoherran-virastosta. Jos ohjesääntö tai johtosääntö on ristiriidassa ylemmänasteisen säädöksen kanssa, sitä ei saa soveltaa. Ylempiä säädöksiä ovat kirkkolain lisäksi kirkkojärjestys, joka on syntynyt kirkon oman norminantovallan puitteissa ja osa Suomen oikeusjärjestystä. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jos kirkkoherran viran johtosäännössä on määrätty jotain, joka on ristiriidassa kirkkojärjestyksessä määrättyjä kirkkoherran tehtävien kanssa, johtosääntö väistyy ja sen sijasta sovelletaan kirkkojärjestystä.

4 MUISTIO 4 (8) Työturvallisuustehtävien jakaantuminen Vastuu seurakuntien työturvallisuuden yleisistä organisatorisista ja aineellisista edellytyksistä on eräiltä osin viime kädessä kirkkovaltuustolla. Organisatorista edellytyksistä se vastaa siltä osin, kun kyse on ohjesäännössä tai johtosäännössä määrätystä tehtävienjaosta, sillä ohjesääntöjen ja johtosääntöjen hyväksyminen kuuluu kirkkovaltuustolle. Kirkkovaltuuston velvollisuutena on siis varmistua siitä, että tehtävienjako on asianmukaisesti organisoitu siltä osin kuin tehtävistä ei ole kirkkolainsäädännössä säädetty. Sen sijaan esimiesten valinta ei kuulu kirkkovaltuuston toimivaltaan. Kirkkoherra valitaan vaaleilla ja muut esimiehet kuten talouspäällikön valitsee kirkkoneuvosto. Työturvallisuuden aineellisista edellytyksistä huolehtiminen kuluu myös jossain määrin kirkkovaltuustolle. Se tekee päätökset rakennus-hankkeista ja hyväksyy talousarvion ja taloussuunnitelman. Tilojen ja välineiden (esimerkiksi haudankaivussa tarvittavien välineiden) turvallisuus tulee ottaa huomioon jo investointipäätöksiä tehtäessä. Kirkkovaltuusto ei kuitenkaan itse valmistele ratkaistavakseen tulevia asioita. Kirkkolain 10 luvun 1 :n 2 momentin mukaan kirkkoneuvoston on valmisteltava kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat. Kyse on sikäli ehdottomasta valmistelupakosta, että kirkkovaltuusto ei kirkko-järjestyksen 8 luvun 6 :n mukaan saa ottaa asiaa päätettäväksi, jollei kirkkoneuvostolla ole ollut tilaisuutta valmistella sitä. Kirkkoneuvoston aktiivinen velvollisuus huolehtia työsuojelun edellytyksistä perustuukin juuri sen oikeuteen valmistella kirkkovaltuuston ratkaistavaksi tulevat asiat. Kirkkoneuvosto myös johtaa talousarvion valmistelua. Näissä tehtävissään sekä valitessaan esimiehiä kirkkoneuvoston on huolehdittava, että työturvallisuuden edellytykset otetaan huomioon. On myös tiettyjä tilanteita, joissa kirkkoneuvostolle syntyy työsuojeluun liittyvä toimintavelvollisuus sillä perusteella, että jokin epäkohta viedään sen tiedoksi. Näin on erityisesti häirintä- ja kuormittumistilanteissa. Kirkkoneuvostolle saattaa syntyä työturvallisuuslain 28 :n mukainen toimintavelvollisuus, jos seurakunnan työntekijää kohdellaan epäasialli-sesti ja asia viedään kirkkoneuvoston tietoon. Tämä johtuu siitä, että kirkkoneuvosto on se elin, joka antaa muille kuin pappisvirassa toimiville viranhaltijoille ja työntekijöille kirkkolain mukaiset kurinpitorangaistukset ja päättää virka- tai työsuhteen päättämisestä. Kirkkoneuvostolle syntyy myös työturvallisuuslain 25 :n nojalla toimintavelvollisuus niissä tilanteissa, joissa henkilöstö on työssään kuormittunutta terveyttä vaarantavalla tavalla työn liiallisen määrän vuoksi ja asia viedään kirkkoneuvoston tietoon. Kirkkoneuvoston on tuolloin huolehdittava, että se esittää kirkkovaltuustolle riittävien taloudellisten resurssien varaamista henkilökunnan ja sijaisten palkkaamiseksi. Suurin osa työturvallisuustehtävistä kuuluu seurakunnan esimiehille, joita ovat vähintään kirkkoherra mutta yleensä myös talouspäällikkö ja isoissa seurakunnissa muitakin viranhaltijoita. Kaikille esimiehille kuuluvat muun muassa työyhteisön sosiaalisten suhteiden ja henkisen työsuojelun valvonta, tilojen turvallisuuden ja käytössä olevien laitteiden kunnon valvonta, esitysten tekeminen luottamuselimille sekä vi-

5 MUISTIO 5 (8) ranhaltijoiden ja työntekijöiden perehdytys ja opastus. Vaarojen selvittäminen ja arvioiminen, työsuojelun toimintaohjelman laatiminen ja työyhteisön käyttäytymissääntöjen ja muiden työturvallisuusohjeiden laatiminen sopivat lähinnä talouspäällikön toimenkuvaan, mutta mikään ei estä seurakuntaa esimerkiksi johtosäännöllä päättämästä toisinkin. TYÖNANTAJAN EDUSTAJAT SEURAKUNTAYHTYMÄSSÄ Seurakuntayhtymän luonne Seurakuntayhtymän muodostaminen on pakollista saman kunnan alueella toimiville seurakunnille, mutta yhtymä voidaan muodostaa myös kahden tai useamman kunnan alueella olevista seurakunnista. Seurakuntayhtymä on seurakunnista erillinen oikeushenkilö, ja sillä voi olla työntekijöitä, jotka eivät ole työsuhteessa mihinkään yhtymään kuuluvan seurakuntaan. Yhtymän toimesta hoidetaan kirkkolain 11 luvun 2 :n nojalla tehtävät, jotka koskevat kirkollista verotusta, kirkollisveron ja seurakuntien muiden yhteisten tulojen jakamista seurakuntien kesken, maksuja Kirkon keskusrahastoon sekä seurakuntien rahatointa, kirjanpitoa ja tilintarkastusta. Seurakuntayhtymän on myös hoidettava seurakuntien henkilöstöasiat, jotka koskevat muun muassa palkan maksamista, nimikirjanpitoa, työsuojelua, työterveyshuoltoa ja työntekijöiden ja työnantajan välistä yhteistoimintaa. Seurakuntayhtymän päätettäväksi voidaan sen perussäännössä antaa myös muita hallintoon ja talouteen liittyviä asioita sekä siinä mainittuja seurakunnalliseen toimintaan liittyviä tehtäviä ja työmuotoja. Useissa seurakuntayhtymissä perussäännön nojalla yhtymän toimintapiiriä on laajennettu koskemaan muun muassa taloudenpitoa, kiinteistöjen hoitoa, hautaustoimia, väestökirjanpitoa, tiedotustoimintaa ja diakoniaa. Seurakuntayhtymä päättää myös yksittäistä seurakuntaa koskevissa kirkkovaltuustolle kuuluvissa asioista, kuten virkojen perustamisesta ja lakkaamisesta sekä seurakuntien kiinteästä omaisuudesta ja sen luovuttamisesta, jollei päätösvaltaa ole näissä asioissa siirretty seurakunnalle. Seurakuntayhtymien ylin päättävä elin on yhteinen kirkkovaltuusto. Se siis käyttää myös yksittäisiä seurakuntia koskevaa päätösvaltaa, jollei sitä ole uskottu seurakuntaneuvostolle. Yhteisen kirkkovaltuuston tehtäviin kuuluu esimerkiksi talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen. Seurakuntayhtymän toimeenpano- ja hallintoelimenä toimii yhteinen kirkkoneuvosto. Sen tehtäviin kuuluu muun muassa johtaa seurakuntayhtymän hallintoa, talouden ja omaisuuden hoitoa ja seurakuntien yhteiseksi työmuodoksi otettuja seurakunnalliseen toimintaan liittyviä tehtäviä ja työmuotoja. Jokaisella seurakuntayhtymään kuuluvalla seurakunnalla on oma seurakuntaneuvosto. Seurakuntaneuvosto hoitaa kaikki ne tehtävät, jotka seurakuntayhtymään kuulumattomassa seurakunnassa hoitaisi kirkkoneuvosto, jolleivät ne kuulu yhteiselle kirkkoneuvostolle.

6 MUISTIO 6 (8) Työturvallisuustehtävien jakaantuminen Seurakuntayhtymissä vastuu työturvallisuuden yleisistä organisatorisista ja aineellisista edellytyksistä on samalla tavalla kuin erillisissä seurakunnissa viime kädessä yhteisellä kirkkovaltuustolla. Yhteinen kirkkoneuvosto taas vastaa siitä, että se huolehtii yhteiselle kirkkovaltuustolle päätettäväksi tulevia asioita ja talousarviota valmistellessaan työturvallisuuden edellytyksistä. Seurakuntien omilla seurakuntaneuvostoilla on taas oikeus antaa lausunto talousarviosta. Kuten aikaisemmin on jo selostettu, seurakuntayhtymä on oma työnantajansa. Esimerkiksi talous- ja kiinteistöhallinto on useimmissa seurakuntayhtymissä määrätty perussäännöllä seurakuntayhtymän tehtäväksi. Seurakuntayhtymän esimiehet vastaavat samoista työturvallisuustehtävistä kuten seurakuntienkin esimiehet, eli he esimerkiksi valvovat työyhteisön sosiaalisia suhteita, tilojen ja välineiden turvallisuutta ja huolehtivat alaistensa perehdyttämisestä. PUUTTUMISVELVOLLISET TYÖNANTAJAN EDUSTAJAT HUONON KOHTE- LUN TAPAUKSISSA Käytäntö on osoittanut, että yleisimmät puutteet seurakuntien työturvallisuudessa liittyvät työpaikalla esiintyvään työntekijöiden häirintään. Puuttumisvelvollinen työnantajan edustaja määräytyy sen mukaan, kuka seurakunnassa tai seurakuntayhtymässä syyllistyy epäasialliseen kohteluun. Kirkkoherralla on puuttumisvelvollisuus silloin, kun hänen alaisensa kohtelee epäasiallisesti työtoveriaan ja tämä tekee siitä ilmoituksen kirkkoherralle. Kirkkoherran alaisia ovat esim. papit, kanttorit, diakonian viranhaltijat, nuorisotyönohjaajat, lapsityönohjaajat, lastenohjaajat sekä muut hengellistä työtä tekevät viranhaltijat ja työntekijät sekä kirkkoherranviraston henkilökunta. Kirkkoherran tulee käyttää työnjohtovaltaansa asian selvittämiseksi työpaikalla esimerkiksi johtamalla neuvotteluja asian ratkaisemiseksi. Kirkkoherra voi myös antaa epäasialliseen kohteluun syyllistyvälle työnjohdollisia määräyksiä ja ohjeita sekä tarvittaessa huomautuksen (KJ 6:3 ). Jos epäasiallinen kohtelu jatkuu kirkkoherran toimenpiteistä huolimatta, asian jatkokäsittely riippuu siitä, onko kiusaaja papistoon kuuluva viranhaltija vai muu kirkkoherran alainen viranhaltija tai työntekijä. Jos häirintää harjoittava työntekijä on muu kuin pappi eikä häirintä pääty kirkkoherran toimenpiteistä huolimatta, kirkkoherran tulee viedä asia kirkkoneuvoston tietoon. Kirkkoneuvosto voi antaa kirkkoherran virastossa työskentelevälle henkilölle kurinpitorangaistuksen tai irtisanoa hänet kirkkolain 6 luvun 8 a :n nojalla muun muassa silloin, kun viranhaltija toimii esimiehen todistettavasti antamasta huomautuksesta huolimatta jatkuvasti tai olennaisesti vastoin virkavelvollisuuk-siaan. Jos kirkkoneuvosto ei täytä toimintavelvollisuuttaan, se voi itse joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen rikoslain 47 luvun 8 :n kohdentamissäännöksen perusteella. Kirkkoherralla tai seurakunnan luottamuselimillä ei ole kirkkolain mukaan oikeutta irtisanoa papin virassa toimivaa henkilöä. Jos häirintää harjoittaa pappi eikä asiaan tule korjausta kirkkoherran toimenpiteillä, kirkkoherran tulee tehdä tuomikapitulille kantelu. Kirkkoherra voi esittää tuomiokapitulille tapauksesta

7 MUISTIO 7 (8) riippuen esimerkiksi kurinpito-rangaistusta tai viraltapanoa. Kirkon oman käsityksen mukaan tuomiokapituli ei kuitenkaan ko. tapauksissa voi toimia työturvallisuuslain nojalla, sillä tuomiokapituli ei ole seurakunnan papiston työnantaja, vaan se toimii kirkkolain 23 luvun 5 :n nojalla (Wille Riekkisen muistio s. 3). Lisäksi kirkkolain 23:9 antaa tuomiokapitulille mahdollisuuden puuttua papin säännösten vastaisiin toimiin. Kirkkojärjestyksen 19:1 antaa niin piispalle kuin tuomiokapitulille (vaikka eivät ole esimiesasemassa) sekä oikeuden että velvollisuuden valvoa pappien viranhoitoa ja lisäksi näiden toimintaa pappeina. Kapitulin valvontavalta ulottuu siten seurakuntapappien lisäksi myös esim. niihin luterilaisen kirkon pappeihin, jotka ovat valtion viranhaltijoita tai työsuhteessa kristillisissä yhdistyksissä. Tähän valvontaan on siten yhteydessä nimenomaan kapitulin oikeus saada kurinpitomenettely vireille pappia vastaan KL 23:9 :n nojalla. Oikeus, jota seurakunta-työnantajalla ei ole. Tuomiokapitulin jäsenillä on valvontavelvollisuus oikeuspykälien mukaan, jos tuomiokapituli ja piispa eivät puutu asiaan, joka heille on tiedoksi saatettu. Edellä mainitun perusteella myös jäsenet joutuvat rikosoikeudelliseen vastuuseen toimintavelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi rikoslain 47 luvun 8 :n kohdentamissäännöksen perusteella, jos kirkkoherra on jo käsitellyt asiaa omien toimivaltuuksiensa rajoissa. Seurakunnan papistoa koskevaa viraltapanoasian tai muun kurinpitorangaistuksen käsittely ei nimittäin kuulu papiston varsinaisen työnantajan eli seurakunnan tehtäviin ja toimivaltaan vaan se kuuluu ainoastaan tuomiokapitulille. Vaikka tuomiokapitulilla ei ole muodollista työnantaja-asemaa papistoon nähden, se käyttää kuitenkin tosiasiallisesti eräitä työnantajan oikeuksia. Toisinaan kirkkoherra on itse se henkilö, joka kohtelee alaisiaan tai muita työntekijöitä epäasiallisesti. Hiippakunnan piispalla ja tuomiokapitulilla on kirkkoherraan kohdistuva valvontavelvollisuus kirkkolain nojalla, mutta ne eivät ole kirkkoherraan nähden työnjohdollisessa asemassa. Jos kirkkoherran epäasiallinen toiminta saatetaan tuomiokapitulin ja piispan tietoon, näillä on mahdollisuus puuttua kirkkoherran epäasialliseen toimintaan kurinpitomenettelyllä, joka kohdistuu joko kirkkoherran viran hoitoon (KL 23:3 ) tai hänen toimintaansa pappina pappisvirassa (KL 23:9 ). Jälkimmäisen pykälän perusteella tuomiokapituli voi puuttua myös muun seurakunnan palveluksessa olevan papin toimintaan. Jos huonon kohtelun asia viedään tuomiokapitulin tai piispan tietoon ja tämä laiminlyö puuttua asiaan, näkisin, että rikoslain 47 luvun 8 :n perusteella vastuu on mahdollista kohdistaa myös näihin tahoihin. Kirkkoneuvostolla on mahdollisuus irtisanoa viranhaltija kirkkolain 6:8 a :n mukaisilla perusteilla tai irtisanoa työsuhteinen työntekijä työsopimuslain mukaisilla irtisanomisperusteilla. Pappia, vakinaista lehtoria ja kanttoria ei kuitenkaan kirkkolain 6:8 a :n nojalla voi irtisanoa lainkaan. Näihin viranhaltijaryhmiin on sovellettava KL 23 luvun mukaista kurinpitomenettelyä, jossa toimivalta on kanttorin ja lehtorin osalta kirkkoneuvostolla kirkkolain 23 luvun tarkoittamalla tavalla ja papin osalta tuomiokapitulilla. Jos kirkkoneuvosto tai tuomiokapituli laiminlyö puuttua asiaan, sen jäsenet voivat joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen laiminlyönnistä. Jos taas joku muu henkilö kuin kirkkoherran alainen viranhaltija kohtelee toista työntekijää tai viranhaltijaa epäasiallisesti, puuttumisvelvollisuus on tämän esimiehellä. Yleensä talouspäällikkö on esimiesasemassa seurakunnan talous- ja kiinteistöpuolen henkilökuntaan nähden, mutta suuremmissa seurakunnissa esimiehiä saattaa olla useampiakin. Talouspäälliköllä ja muilla esimiesasemassa olevilla on myös oikeus kirkkojärjestyksen 6 luvun 3 :n mukaan antaa alaisilleen työnjohdollisia määräyksiä ja tarvittaessa huomautus. Jos epäasiallinen kohtelu jatkuu esimiehen puuttumisesta huolimatta, esimies voi viedä asian kirkkoneuvoston käsiteltäväksi. Kirkkoneuvostolla on mahdollisuus antaa kurinpidollinen rangaistus häirintää harjoittavalle työntekijälle tai irtisanoa tämä kirkkolain 6 luvun 8 a :n nojalla. Jos kirkkoneuvosto

8 MUISTIO 8 (8) laiminlyö puuttua asiaan, sen jäsenet voivat joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen työturvallisuussäännösten laiminlyön-nistä. Jos talouspäällikkö itse tai joku muu seurakunnassa esimiesasemassa oleva taho kuin kirkkoherra kohtelee alaisiaan tai työtovereitaan epäasiallisesti, häirintää kokeneella työntekijällä ei ole muuta tahoa kuin kirkkoneuvosto, jolle asian voi viedä selvitettäväksi. Kirkkoneuvosto voi esimerkiksi selvittää asiaa ulkopuolisen konsultin avustuksella. Kirkkoneuvosto voi myös tarvittaessa antaa kurinpidollisen rangaistuksen esimiehelle tai irtisanoa tämän. Jos seurakunta kuuluu seurakuntayhtymään, koskee se, mitä yllä on sanottu kirkkoneuvostosta, pääsääntöisesti yhteistä kirkkoneuvostoa. Mikäli huonon kohtelun asia viedään kuitenkin tiedoksi seurakunnan omalle seurakuntaneuvostolle, on sillä toimintavelvollisuus omien toimivaltuuksiensa rajoissa. TYÖAJAN SEURANTA JA TYÖSSÄ KUORMITTUMINEN Toinen yleinen työsuojeluun liittyvä ongelma seurakunnissa on työssä kuormittuminen. Pappeihin ja muihin henkilöihin, jotka suorittavat uskonnollisia toimituksia seurakunnissa, ei sovelleta työaikalakia. Kirkkoherran on huolehdittava, etteivät hänen alaisensa, joihin ei sovelleta työaikalakia, kuormitu työssään terveyttä vaarantavalla tavalla työn määrän vuoksi. Mikäli kuormittuminen johtuu siitä, ettei seurakunnassa ole riittävästi uskonnollisia toimituksia suorittavia työntekijöitä, vastuu siirtyy luottamuselimille. Kirkkoneuvoston on huolehdittava siitä, että se esittää kirkkovaltuustolle riittävien taloudellisten resurssien varaamista henkilökunnan ja tarvittaessa sijaisten palkkaamiseen. Kirkkoneuvoston taas on päätöksissään varmistuttava siitä, että henkilökunnan ja tarvittaessa sijaisten palkkaamiseen on varattu riittävät taloudelliset resurssit.

MUISTIO TYÖSUOJELUPIIRI Lakimies Anu Hirvonen päivitetty 20.4.2007 UUDENMAAN EVANKELISLUTERILAISTEN SEURAKUNTIEN TYÖNANTAJAORGANISAATIO

MUISTIO TYÖSUOJELUPIIRI Lakimies Anu Hirvonen päivitetty 20.4.2007 UUDENMAAN EVANKELISLUTERILAISTEN SEURAKUNTIEN TYÖNANTAJAORGANISAATIO UUDENMAAN MUISTIO TYÖSUOJELUPIIRI Lakimies Anu Hirvonen päivitetty 20.4.2007 1 EVANKELISLUTERILAISTEN SEURAKUNTIEN TYÖNANTAJAORGANISAATIO YLEISTÄ Tässä muistiossa tarkastellaan, ketkä ovat Suomen evankelis-luterilaisen

Lisätiedot

projektipäällikkö Terhi Jormakka

projektipäällikkö Terhi Jormakka projektipäällikkö Terhi Jormakka Kirkkolain ja järjestyksen sekä kirkon vaalijärjestyksen muutosten valmistelu Piispainkokouksen lausunto Lainsäädännön kirkolliskokouskäsittelyt kevät ja syksy 2014 Lainsäädäntö

Lisätiedot

Seurakuntarakenteiden kehittäminen. Kirkolliskokouksen tekemät päälinjaukset

Seurakuntarakenteiden kehittäminen. Kirkolliskokouksen tekemät päälinjaukset Seurakuntarakenteiden kehittäminen Kirkolliskokouksen tekemät päälinjaukset Kirkolliskokous linjasi seurakuntarakenteiden kehittämistä 15.5.2013 Kirkkohallituksen esitys: Uusi seurakuntayhtymä 2015 Kirkolliskokouksen

Lisätiedot

Kirkon uudet virkamiesoikeudelliset säännökset 2013

Kirkon uudet virkamiesoikeudelliset säännökset 2013 Kirkon uudet virkamiesoikeudelliset säännökset 2013 Erinäisiä kysymyksiä Matti Mäkinen Lakimiesasessori Pappisvirka määritelmät KL 5 luvun 1 a :ssä papit edelleen piispan ja tuomiokapitulin kaitsenta-

Lisätiedot

Järvenpään kirkkovaltuusto päättää neuvottelukeskuksen toimintasuunnitelmasta ja talousarvioista ja valitsee johtajan.

Järvenpään kirkkovaltuusto päättää neuvottelukeskuksen toimintasuunnitelmasta ja talousarvioista ja valitsee johtajan. JÄRVENPÄÄN, KERAVAN JA TUUSULAN SEURAKUNTIEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN OHJESÄÄNTÖ Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakutien perheasiain neuvottelukeskuksen tehtävänä on kirkkomme tunnustuksen pohjalla

Lisätiedot

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005.

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005. Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 1. päivänä helmikuuta 2005 Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005 1 luku Kirkkoneuvoston

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN DIAKONIAN JOHTOSÄÄNTÖ. Diakonia on seurakunnan tehtävä, josta säädetään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä.

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN DIAKONIAN JOHTOSÄÄNTÖ. Diakonia on seurakunnan tehtävä, josta säädetään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä. JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN DIAKONIAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkoneuvostossa 31.3.2004 42 1 Diakonia on seurakunnan tehtävä, josta säädetään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä. KL 4:1 Toteuttaakseen kirkon

Lisätiedot

lomauttamismenettelystä ja 1omauttamisen vaikutuksista. Lomauttamisen syynä on yleensä menekkivaikeuksista tai muista tuotan- 1993 vp- HE 1

lomauttamismenettelystä ja 1omauttamisen vaikutuksista. Lomauttamisen syynä on yleensä menekkivaikeuksista tai muista tuotan- 1993 vp- HE 1 1993 vp- HE 1 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkolliskokouksen ehdotuksen mukaisesti kirkkolakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös evankelis-luterilaisen

Lisätiedot

Kokemäen seurakunta Kirkkoneuvoston ohjesääntö 1 ( 7 ) kv 15.5.2014 5. Kokemäen seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö

Kokemäen seurakunta Kirkkoneuvoston ohjesääntö 1 ( 7 ) kv 15.5.2014 5. Kokemäen seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Kokemäen seurakunta Kirkkoneuvoston ohjesääntö 1 ( 7 ) Kokemäen seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 15. päivänä toukokuuta 2014 Vahvistettu Turun Arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1009/2012 Kirkolliskokouksen päätös. kirkkojärjestyksen muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1009/2012 Kirkolliskokouksen päätös. kirkkojärjestyksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1009/2012 Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta Annettu Turussa 5 päivänä marraskuuta 2009 ja 12 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.10.2013 118 Voimaan 1.1.2014 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimiala... 2 II LUKU... 2 2 Johtokunta... 2 III LUKU...

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.11.2007 71 Muutos: 3 kv 25.2.2013 31 I YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä ja nimi Liikelaitoksen

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 25.4.2002 (muutettu kvsto 11.12.2003/tk 5.2.2004, kvsto 4.11.2004 /tk 12.1.2005 ja kvsto 14.10.2010/tk

Lisätiedot

Tampereen evankelis luterilaisen seurakuntayhtymän kasvatustyön

Tampereen evankelis luterilaisen seurakuntayhtymän kasvatustyön 1/6 Tampereen evankelis luterilaisen seurakuntayhtymän kasvatustyön JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 7.12.2006 A. Yleissäännökset 1 Tampereen evankelisluterilainen seurakuntayhtymä

Lisätiedot

59 Vironkielisen seurakuntatyön papinviran perustaminen päättyvän diakonian viran tilalle

59 Vironkielisen seurakuntatyön papinviran perustaminen päättyvän diakonian viran tilalle Yhteinen kirkkoneuvosto 318 24.10.2013 414/2013 59 Vironkielisen seurakuntatyön papinviran perustaminen päättyvän diakonian viran tilalle Päätösehdotus Yhteinen kirkkovaltuusto päättää perustaa 1.7.2014

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Ylä-Savon seurakuntayhtymä Luottamushenkilöiden perehdytysilta 17.2.2015 Hallintojohtaja Katariina Bergbacka Seurakuntayhtymän perustamisen tavoite Tavoitteena säilyttää seurakuntien toiminnallinen itsenäisyys,

Lisätiedot

15 Valtuustoaloite hautausmaiden esitteen valmistamisesta

15 Valtuustoaloite hautausmaiden esitteen valmistamisesta VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 6.11.2012 klo 18.00 Sivu 1 15 Valtuustoaloite hautausmaiden esitteen valmistamisesta Valtuutettu Tuulikki Kouhi on tehnyt 7.12.2010 aloitteen hautausmaiden esitteen valmistamiseksi.

Lisätiedot

Kangasalan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 7. päivänä tammikuuta 2015

Kangasalan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 7. päivänä tammikuuta 2015 Kangasalan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö KV 6 7.1.2015, liite 1 KV 50 18.12.2014, liite 9 KN 178 11.11.2014, liite 3 Hyväksytty kirkkovaltuustossa 7. päivänä tammikuuta 2015 Vahvistettu hiippakunnan

Lisätiedot

TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ

TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 20.11.2014 Vahvistettu Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulissa 14.1.2015 1 1. LUKU Kokoonpano

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2013 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2013

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2013 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2013 4.12.2013 47 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA keskiviikkona 4. päivänä joulukuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Honkanen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 Aika tiistai 14.1.2014 klo 18.00 19.00 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka Raninen valtuutetut

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10 / 2014 SIVU 61/2014. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10 / 2014 SIVU 61/2014. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10 / 2014 SIVU 61/2014 AIKA Keskiviikko 22.10.2014 klo 9 11.40 PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 29 Kirkkoneuvosto 3/2015 23.04.2015

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 29 Kirkkoneuvosto 3/2015 23.04.2015 29 26 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 23.04.2015 26 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN SEURAKUNTIEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

LÄNSI-UUDENMAAN SEURAKUNTIEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ LÄNSI-UUDENMAAN SEURAKUNTIEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Lohjan seurakuntayhtymän yhteisessä kirkkovaltuustossa 18.12.2012. Hyväksytty Vihdin seurakunnan kirkkovaltuustossa 13.12.2012.

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

23.12.2003. Nro 44/2003 KIRKKOJÄRJESTYKSEN MUUTOKSIA

23.12.2003. Nro 44/2003 KIRKKOJÄRJESTYKSEN MUUTOKSIA 23.12.2003 Nro 44/2003 KIRKKOJÄRJESTYKSEN MUUTOKSIA Kirkolliskokous on 8 päivänä marraskuuta 2003 hyväksynyt seuraavat kirkkojärjestyksen muutokset, jotka on julkaistu Suomen säädöskokoelmassa numeroilla

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 SIVU 19/2014. AIKA Keskiviikko 26.11.2014 klo 17.00 17.45

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 SIVU 19/2014. AIKA Keskiviikko 26.11.2014 klo 17.00 17.45 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 SIVU 19/2014 AIKA Keskiviikko 26.11.2014 klo 17.00 17.45 PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5 Aakula Kari Haikka Juha Hjerppe Ilkka Jaakkola Riitta Jokinen Kaarina

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN MALLIOHJE

SISÄISEN VALVONNAN MALLIOHJE SISÄISEN VALVONNAN MALLIOHJE 1. Yleistä Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa kohtuullisella varmuudella, että seurakunnan taloudellinen toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, laadukkaasti

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kuntalain muuttamisesta

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 3/ 2014. 13.5.2014 klo 18.00 20.14

Pihlavan seurakuntaneuvosto 3/ 2014. 13.5.2014 klo 18.00 20.14 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 3/ 2014 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 13.5.2014 klo 18.00 20.14 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo Kause

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

Työhyvinvointi yhtymässä 2013

Työhyvinvointi yhtymässä 2013 Työhyvinvointi yhtymässä 2013 Marita Simola työhyvinvointipäällikkö 25.4.2013 Yhtymän työhyvinvointisuunnitelman painopistealueet vuosina 2012-2013 1. Hyvinvoiva työyhteisö, työyhteisön toimivuus. 2. Mahdollistaa

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

Harinen Tuula Kammonen Matti Lappalainen Helmi Lötjönen Tiina Mikkonen Sirkka-Liisa Oksman Raimo Pennanen Heli Rouvinen Sulo

Harinen Tuula Kammonen Matti Lappalainen Helmi Lötjönen Tiina Mikkonen Sirkka-Liisa Oksman Raimo Pennanen Heli Rouvinen Sulo KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 27 / 37 Kirkkoneuvoston kokous Aika Maanantai 15.08.2016 klo 17.00 18.00 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kurkola Ilmo puheenjohtaja Barck Pekka

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Henkilökunnan työturvallisuus Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojeluvastuualue, Paula Moilanen 1 Lainsäädännön tavoite Työturvallisuuslain(

Lisätiedot

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 / 2013

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 / 2013 Kokousaika Tiistai 8.1.2013 Klo 18.37 18.53 Kokouspaikka Osallistujat Kirkon Wanha Sali Asikanius Pertti Haapala Konsta Jokinen Eija-Sisko Kanerva Teemu Karhunen Otto poistui kokouksesta klo 18.51 Kippilä

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

Päätös: 1. Siikasalon seurakunta lakkautetaan ja liitetään Raahen seurakuntaan 1.1.2013 lukien.

Päätös: 1. Siikasalon seurakunta lakkautetaan ja liitetään Raahen seurakuntaan 1.1.2013 lukien. Yhdistymismallit 1. Seurakunta lakkautetaan ja liitetään toiseen seurakuntaan 2. Yhdistettävät seurakunnat lakkautetaan ja perustetaan uusi seurakunta 3. Muodostetaan seurakuntayhtymä 4. (Kappeliseurakunnan

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 Laukaan seurakunnan kasvatustyön (lapsi- ja perhe-, varhaisnuoriso-, nuoriso-, rippikoulu sekä koulu- ja oppilaitostyö) JOHTOSÄÄNTÖ A. Yleissäännökset Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 1 Laukaan

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) KOKOUSTIEDOT Aika 5.10.2010 klo 16-18.20 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Lepistö Jouko vt. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Liikavainio

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin henkilöstösääntö

Ylöjärven kaupungin henkilöstösääntö 1 (6) Ylöjärven kaupunki Ylöjärven kaupungin henkilöstösääntö Voimaantulo 01.01.2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 1 Henkilöstösäännön soveltaminen Henkilöstösäännössä määrätään päätöksenteosta

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 14 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä

Lisätiedot

Läsnätyön juridiikka

Läsnätyön juridiikka Läsnätyön juridiikka Etätyö vai Läsnätyö Työnteon uudet mallit / Hetky Akva Asianajaja, Counsel/Employment, Henna Kinnunen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 1 Sisältö Läsnätyön juridinen luonne Läsnätyöhön

Lisätiedot

KIRKKOHERRAN VUOSIKELLO

KIRKKOHERRAN VUOSIKELLO KIRKKOHERRAN VUOSIKELLO Seurakuntatyön suunnittelu- ja toiminta-aikataulu Kirkkoherran vuosikellossa huomioonotettavaa kirkkolain ja kirkkojärjestyksen mukaan Työyhteisön toimintakalenteri 2009/ Tikkurilan

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 3/

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 3/ ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 17.3.2011 klo 17.00 19.40 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari, puheenjohtaja Lehtinen

Lisätiedot

Yhteisen kirkkovaltuuston ja neuvoston toiminta ja tehtävät. Porin seurakuntayhtymä Kasvatustiet tri Harri Saine

Yhteisen kirkkovaltuuston ja neuvoston toiminta ja tehtävät. Porin seurakuntayhtymä Kasvatustiet tri Harri Saine Yhteisen kirkkovaltuuston ja neuvoston toiminta ja tehtävät Porin seurakuntayhtymä KV 28.1.2015 Kasvatustiet tri Harri Saine 2 Luottamushenkilön rooli Seurakuntalaiset ovat vaaleilla valinneet luottamushenkilöt

Lisätiedot

97. KOKOUKSEN AVAUS Kokous aloitetaan alkuhartaudella, jonka jälkeen puheenjohtaja julistaa kokouksen avatuksi.

97. KOKOUKSEN AVAUS Kokous aloitetaan alkuhartaudella, jonka jälkeen puheenjohtaja julistaa kokouksen avatuksi. SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 6/2016 Kokous 7.6.2016 Aika Tiistai 7.6.2016 klo 7.30 17.30 METSÄRETKEN AIKANA n. 13.30 Paikka lähtö Savonlinnan seurakuntakeskukselta klo 7.30

Lisätiedot

TYÖSUOJELU JA YHTEISTOIMINTA. Sari Anetjärvi

TYÖSUOJELU JA YHTEISTOIMINTA. Sari Anetjärvi TYÖSUOJELU JA YHTEISTOIMINTA Sari Anetjärvi KIRKON YHTEISTOIMINTASOPIMUS Kirkon yhteistoimintasopimusta sovelletaan yleissopimuksena työnantajan ja henkilöstön väliseen yhteistoimintaan ja työsuojelun

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 (13) KIRKKONEUVOSTO Kokous 30.3.2016. Keskiviikko 30.3.2016 klo 15.30-18.30. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 (13) KIRKKONEUVOSTO Kokous 30.3.2016. Keskiviikko 30.3.2016 klo 15.30-18.30. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 (13) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 30.3.2016 klo 15.30-18.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 28 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 29 KOKOUKSEN

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Ylivieskan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.9.2012 64 Voimaantulopäivä 1.11.2012 I LUKU JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN YLEISET PERUSTEET

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

AKIN JÄSENKYSELY 2015

AKIN JÄSENKYSELY 2015 AKIN JÄSENKYSELY 2015 28.4.2015 Tekijä OSIOT 1. Seurakuntarakenne 2. Diakonivirka 3. Työaika 4. Palkkaus 5. AKIn jäsenvakuutukset ja lakimiespalvelut 6. AKIn viestintä 2 3 Osio 1: Seurakuntarakenne MIELESTÄNI

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt

POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt 1. LUKU TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄT 2. LUKU ORGANISAATIO 1 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8-2012 Kirkkoneuvosto Aika: MA 26.11.2012 KLO 16.30 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Antola Tuomas puheenjohtaja

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Toiminta-ajatus 1 Nuoriso- ja liikuntatoimen tehtävänä on nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisena edistää toimialallaan nuorison ja koko

Lisätiedot

Hauhon seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään pappilassa tiistaina 24.3.2015 klo 17.30.

Hauhon seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään pappilassa tiistaina 24.3.2015 klo 17.30. HAUHON SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO KOKOUSKUTSU/ASIALISTA Hauhon seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään pappilassa tiistaina 24.3.2015 klo 17.30. Kokouksessa käsiteltävät asiat: 1. Seurakunnan

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2013. KOKOUSAIKA tiistaina 27. päivänä elokuuta 2013. Markku Huttunen Erkki Huuskonen Ellen Kellberg

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2013. KOKOUSAIKA tiistaina 27. päivänä elokuuta 2013. Markku Huttunen Erkki Huuskonen Ellen Kellberg 132 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2013 KOKOUSAIKA tiistaina 27. päivänä elokuuta 2013 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Ellen

Lisätiedot

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1. KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.2009 Toiminta-ajatus 1 Keskusvirasto huolehtii kaupunginvaltuuston,

Lisätiedot

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina klo 18.00 Vapaaehtoiskeskus Pysäkin auditoriossa, Kirjastokatu 1, Hämeenlinna.

Lisätiedot

Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettely 1 Muutoksenhakumenettely Kirkkohallitus on yleiskirjeessään 7/2011 julkaissut muutoksenhaun mallilomakkeet ja antanut ohjeita menettelytavoista. 1. Päätöksen valituskelpoisuus Hallintolainkäyttölain 2

Lisätiedot

Mikä on työpaikkakiusaamista?

Mikä on työpaikkakiusaamista? Mikä on työpaikkakiusaamista? Työpaikkakiusaaminen = henkinen väkivalta on luonteeltaan toistuvaa säännöllistä pitkään jatkuvaa Henkistä väkivaltaa voivat harjoittaa Yksittäinen työtoveri tai työyhteisö

Lisätiedot

LOMAUTTAMINEN, IRTISANOMINEN JA YT-MENETTELY. Sari Anetjärvi

LOMAUTTAMINEN, IRTISANOMINEN JA YT-MENETTELY. Sari Anetjärvi LOMAUTTAMINEN, IRTISANOMINEN JA YT-MENETTELY Sari Anetjärvi Lomauttaminen Lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan päätökseen tai hänen aloitteestaan tehtävään sopimukseen perustuvaa työnteon ja palkanmaksun

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 10.6.2011 N:o 6/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 16.6.2011 Sivu 89

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 10.6.2011 N:o 6/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 16.6.2011 Sivu 89 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 16.6.2011 Sivu 89 Kokousaika Torstai 16.6.2011 kello 16.30 17.49 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari

Lisätiedot

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta.

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta. Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011 Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa Viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Epäasiallinen käyttäytyminen puheeksi

Reilun Pelin työkalupakki: Epäasiallinen käyttäytyminen puheeksi Reilun Pelin työkalupakki: Epäasiallinen käyttäytyminen puheeksi Tavoitteet Tämä diaesitys auttaa epäasiallisen käyttäytymisen puheeksi ottamisessa työpaikalla. Tavoitteena on luoda yhteinen näkemys siitä,

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Johtokunta 29.5.2009 91 Yhtymäkokous 24.6.2009 91 Johtokunta 18.2.2011 23 Sisältö 1 Tavoitteet 2 2 Monijäseninen toimielin 2 3 Toimielimen tehtävät 2 4 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymän henkilöstöasioiden toimintasääntö

Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymän henkilöstöasioiden toimintasääntö 1 (5) Käsittely Voimaantulo 1.1.2015 Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymän henkilöstöasioiden toimintasääntö Toimintasäännöllä määrätään hallintosäännön mukaisen toimi- ja päätösvallan siirtämisestä

Lisätiedot

Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö

Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö Kuopion alueellinen rakennuslautakunta Johtosääntö Kuopion kaupunginvaltuusto 25.10.2010 112 Suonenjoen kaupunginvaltuusto 25.10.2010 59 Voimaantulo 1.1.2011 Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät:

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: Johtokunta Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto 10.6.2008 LIIKELAITOS EDUPOLIN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä Liikelaitos Edupoli on kuntalain

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.20 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

Luottamushenkilöpuheenjohtajien ja varapuheenjohtajien koulutus

Luottamushenkilöpuheenjohtajien ja varapuheenjohtajien koulutus Luottamushenkilöpuheenjohtajien ja varapuheenjohtajien koulutus Alustuksen aiheesta Luennon alussa kirkon ja seurakunnan tehtävistä ja luottamushenkilöitä koskevista uusista säännöksistä Aiheena luottamushenkilöpuheenjohtajien

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013 46 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.4.2013 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Haukkala Pentti Hietala Heikki Kangasluoma Pentti Koskiahde Markku Kuntsi

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1. Sivu 1 Seurakuntaneuvoston kokous pidetään 12.1.2014 Lapinlahden seurakuntatalossa. Ennen kokousta klo 18-19 on uuden seurakuntaneuvoston perehdytystilaisuus, jossa kirkkoherran johdolla käsitellään seurakuntaneuvoston

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Airio, Mirja Andersson,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 14.12.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 17.12.2015-18.01.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.12.2012 ( 61)

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.12.2012 ( 61) Kristiinankaupunki Perusturvakeskuksen johtosääntö 1 Yhteistoimintamenettely 7.12.2010 Perusturvalautakunta 7.12.2010 ( 101) Kaupunginhallitus 13.1.2011( 16) Perusturvalautakunta 25.10.2011 ( 73) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tiia Tavio, Lapsiasiahenkilö, Naantalin seurakunta

Tiia Tavio, Lapsiasiahenkilö, Naantalin seurakunta 14.11.2015 Tiia Tavio, Lapsiasiahenkilö, Naantalin seurakunta Kirkolliskokouksen päätös Kirkkojärjestys 23 luku 3 Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava

Lisätiedot

Liisa Ilonen-Teivonen jäsen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen jäsen

Liisa Ilonen-Teivonen jäsen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen jäsen Kokousaika keskiviikko 6.5.2015 klo 18-20.15 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto 14.4.2015. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen. Rantala Hannu jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto 14.4.2015. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen. Rantala Hannu jäsen Aika 14.4.2015 klo 17.30-18.15 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Puusaari

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 45 Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöjohtaminen Kunnan henkilöstöpolitiikka perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään henkilöstöstrategiaan. Käytännön toteutuksesta ja seurannasta

Lisätiedot