Evankelisluterilaisten seurakuntien työnantajaorganisaatio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Evankelisluterilaisten seurakuntien työnantajaorganisaatio"

Transkriptio

1 MUISTIO 1 (8) Evankelisluterilaisten seurakuntien työnantajaorganisaatio YLEISTÄ Tässä muistiossa tarkastellaan, ketkä ovat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä niitä työnantajan edustajia, joilla on velvollisuus itse noudattaa työturvallisuusmääräyksiä, valvoa niiden noudattamista alaisessaan työssä ja huolehtia taloudellisista, toiminnan järjestämistä koskevista ja muista työsuojelun edellytyksistä. Ensin tarkastellaan itsenäisiä seurakuntia ja sen jälkeen seurakuntayhtymiä. Rikoslain 47 luvun 8 :n 1 momentin 2 kohdan mukaan työnantajan edustajalla tarkoitetaan työnantajana olevan oikeushenkilön laki-määräisen tai muun päättävän elimen jäsentä sekä sitä, joka työnantajan sijasta johtaa tai valvoo työtä. Seurakunnissa työnantajan edustajia ovat siten esimiehet ja luottamusmiehet eli kirkkovaltuuston ja kirkko- tai seurakuntaneuvoston jäsenet. Seurakuntayhtymissä työnantajan edustajia ovat esimiehet ja yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet. Työnantajan edustajien välillä vastuu työturvallisuudesta jakautuu kunkin työtehtävien ja toimivaltuuksien perusteella. Seurakunnissa tehtävien ja toimivallan jakaantuminen luottamuselinten ja esimiesten välillä ei ole yhtä yksiselitteistä kuin liikeyrityksissä, vaikka samat periaatteet pätevätkin. Seurakunnissa luottamuselimet käyttävät suurempaa valtaa ns. juoksevien asioiden hoitamisessa, kun taas liikeyrityksissä nämä asiat kuuluvat yksin toimivalle johdolle. Ongelmallista on myös se, että seurakunnissa esimiehiä saattaa ohjata yksi taho ja valvoa toinen. Se, kummalle, luottamuselimelle vai esimiehelle, työturvallisuusvastuu kulloinkin kuuluu, ratkaistaan tapauskohtaisesti. TYÖNANTAJAN EDUSTAJAT SEURAKUNNASSA Seurakunnan johtaminen Kirkkolainsäädännöstä käy ilmi, että seurakuntia johtavat sekä kirkkoherra ja kirkkoneuvosto, mutta niiden toimivaltuuksien suhteita ei ole ilmaistu kovinkaan selkeästi. Kirkkoneuvoston tehtävistä on säädetty kirkkolain (KL) 10 luvun 1 :n 1 momentissa 1 kohdassa, jonka mukaan kirkkoneuvoston asiana on, jollei toisin ole säädetty tai määrätty, yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa. Kirkkolaissa ei ole lainkaan säännöksiä kirkkoherran tehtävistä, vaan ne ovat kirkkojärjestyksessä (KJ), jonka on kirkkolain nojalla antanut kirkolliskokous. Kirkkojärjestyksen 6 luvun 34 :n 1 momentin mukaan kirkkoherran tehtävänä on johtaa kirkkolain 4 luvun mukaista seurakunnan toimintaa. KL 4 luvun otsikkona on Seurakunnan toiminta. Käsitettä ei siis ole otsikossa mitenkään rajoitettu. Luvussa käsitellään lähinnä kristilliseen sanomaan perustuvia julistus- ja palvelutehtäviä kuten lähetystyötä, jumalanpalveluksia ja muita kirkollisia toimituksia. Luvun sisältö ja kirkkolain uudistamisvaliokunnan mietintö viittaavat siihen, että kirkkoherran tehtävänä on seurakunnan hengellisen toiminnan johtaminen. Kirkkoherra ei siis KJ 6:34.1:n perusteella johda kaikkea seurakunnan toimintaa.

2 MUISTIO 2 (8) Hengellisen toiminnan johtamisen lisäksi kirkkolainsäädännössä on määrätty, että kirkkoherralla on seurakunnassa myös esimiesasema. Kirkkojärjestyksen 6 luvun 34 :n 4 momentin kirkkoherra on seurakunnan jumalanpalveluksessa, kirkollisissa toimituksissa ja muussa hengellisessä työssä sekä kirkkoherran virastossa toimivien viranhaltijoiden ja työntekijöiden esimies. Kirkkojärjestyksellä on siis määrätty, että kirkkoherra on työnjohdossa seurakunnassa lähinnä hengellisessä työssä toimivaan henkilöstöön nähden. Alaisuussuhteen ulkopuolelle jää muun muassa seurakunnan talous- ja kiinteistöpuolen henkilöstö. Vaikka kirkkoherra ei olekaan tämän henkilöstön suoranainen esimies, niin kirkkojärjestyksen 6 luvun 34 :n 4 momentin (ks. kirkkolainsäädännön kommentaarikirjan 2004 selitysten kohta 4) mukaan kirkkoherralla on laillisuuden ja päätösten valvontavelvollisuuden johdosta vastuu myös hallinnon ja talouden sekä kiinteistöjen hoidossa työskentelevien viranhaltijoiden ja työntekijöiden ajankäytön ja työskentelyn seuraamisesta ja hän voi puuttua työn ulkonaisessa suorittamisessa ilmeneviin epäkohtiin. Talous- ja kiinteistöpuolen henkilöstön johto- tai ohjesäännössä voi myös olla maininta kirkkoherran esimiesasemasta näihin viranhaltijoihin ja työntekijöihin. Kirkkoneuvosto käyttää suurinta valtaa seurakunnan johtamisessa, mutta senkään toimintavalta ei ole kaikenkattava. Kirkkoneuvoston tehtäviä koskevan säännöksen alussa oleva viittaus jollei ole toisin säädetty tai määrätty tarkoittaa, että kirkkoneuvosto, vaikka se johtaa seurakunnan toimintaa, ei voi puuttua opetuksen tai julistuksen sisältöön. Sillä ei ole myöskään työnohjausvaltaa siltä osin kuin sitä on muilla säännöksillä siirretty viranhaltijoille. Kirkkoneuvosto ei se saa myöskään käyttää valtaa tuomiokapitulin alaisen papiston tehtäväalueella, eli se ei voi antaa kurinpitorangaistuksia papistolle. Sen sijaan kirkkoneuvosto käsittelee kurinpitoasiat, jotka koskevat muita seurakuntien viranhaltijoita. Kirkkolain 10 luvun 1 :n 1 momentin kohdan 3 mukaan kirkkoneuvosto myös johtaa seurakunnan hallintoa ja seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa. Muut seurakunnissa valtaa käyttävät elimet Seurakunnan ylintä päätösvaltaa käyttää kirkkovaltuusto. Se päättää muun muassa virkojen perustamisesta, talousarviosta ja rakennus-hankkeista. Työnjohdollista asemaa kirkkovaltuustolla ei ole. Myös tuomiokapitulilla on valtaa seurakunnan viranhaltijoihin ja työntekijöihin nähden, vaikka sillä ei olekaan työnjohdollista asemaa. Tuomiokapituli määrää papin virkasuhteen alkamisesta ja lakkaamisesta. Se myös päättää pappisvirasta erottamisesta, virantoimituksesta pidättämisestä ja muista kirkkolain mukaisista kurinpidollisista toimista. Sen sijaan työnjohdollisten huomautusten antaminen ei kuulu sille. Vuosiloman ja virkavapauden myöntäminen kirkkoherralle ja vapaa-ajan vahvistaminen lääninrovastille on myös tuomiokapitulin asia. Virkavapauden myöntäminen muille papinviran haltijoille on tuomiokapitulin asia, mikäli virkavapauden kokonaiskesto ylittää yhden kuukauden. Piispa johtaa hiippakunnan hallintoa ja toimintaa tuomikapitulin kanssa sekä valvoo seurakuntia ja pappeja. Piispat ovat hiippakuntiensa itsenäisiä ja täysivaltaisia johtajia.

3 MUISTIO 3 (8) Seurakunnan esimiehet Kuten yllä on selostettu, kirkkoherralla on kirkkojärjestyksen mukaan esimiesasema seurakunnassa hengellisessä työssä ja kirkkoherran-virastossa työskenteleviin viranhaltijoihin ja työntekijöihin nähden. Tämän asemansa nojalla kirkkoherra muun muassa järjestää alaistensa työt, antaa työhön opastusta ja työnjohdollisia ohjeita ja tarvittaessa huomautuksia. Kirkkojärjestyksen 6 luvun 3 :ssä tämä on ilmaistu niin, että viranhaltijan on noudatettava työnjohto- ja työnvalvonta-määräyksiä ja esimies voi antaa alaiselleen viranhaltijalle huomautuksen. Kirkkoherra myös järjestää alaistensa työajat ja antaa vapaapäivät, vuosilomat ja lyhyet virkavapaat. Kirkkolaki tai kirkkojärjestys eivät määrittele, kuka on esimies muussa kuin hengellisessä työssä toimivalle seurakunnan henkilöstölle. Kirkkolain mukaan ainoat pakolliset virat seurakunnassa kirkkoherran lisäksi ovat diakoni ja kanttori. Kahden viimeksi mainitun virkojen luonteesta johtuu, että nämä eivät ainakaan toimi esimiehinä sille osaa henkilökunnasta, jotka eivät ole kirkkoherran alaisia kirkkolain mukaan. Muun henkilöstön asemasta määrätään siis seurakuntien sisäisillä määräyksillä. Seurakunnan keskushallinnon organisaatiosta ja tehtäväpiiristä määrätään kirkkoneuvoston ohjesäännössä, josta säädetään kirkkolain 10 luvun 3 :ssä. Ohjesääntö on seurakuntakohtainen, ja sen hyväksyy seurakuntaneuvosto. Ohjesääntö on alistettava tuomikapitulin vahvis-tettavaksi. Kirkkohallitus on antanut kirkkoneuvoston malliohjesäännön, jossa on osoitettu kirkkolain ja kirkkojärjestyksen tarjoamat erilaiset hallinnolliset mahdollisuudet järjestää seurakunnan päätöksentekoa kirkkoneuvostossa ja sen alaisuudessa. Mitkä vaihtoehdot katsotaan tarkoituksenmukaiseksi, ratkaistaan kussakin seurakunnassa. Kirkkohallituksen kirkkoneuvostoa koskevan malliohjesäännön mukaan talouspäällikkö tekee muun kuin hengellistä työtä tekevän henkilökunnan osalta päätökset muun muassa tietyistä sijaisuuksista, määräaikaisuuksista, vuosilomista ja virkavapauksista. Käytännössä talouspäällikölle on usein seurakunnissa annettu laajempikin työnjohtovalta. Malliohjesäännön virkanimikkeet eivät ole mitenkään sitovat, eli ko. esimiesvaltaa voi käyttää myös esimerkiksi talousjohtaja nimikkeellä toimiva viranhaltija. Jos kirkkoneuvoston ohjesäännössä ei ole määritelty ketään esimiestä sille osaa henkilökuntaa, joka ei ole kirkkoherran alaisuudessa, kirkkoneuvosto on näiden työntekijöiden työnjohdossa. Varsinkin suuremmissa seurakunnissa on yleensä kuitenkin useampiakin viranhaltijoita, joille on annettu esimiesasema. Kirkkojärjestyksen 7 luvun 1 :n mukaan kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä säädettyjen alistettavien ohjesääntöjen lisäksi voi seurakunta tai seurakuntayhtymä hyväksyä johtosääntöjä toimielimien, viranhaltijoiden ja työntekijöiden toiminnan sekä seurakunnan muun hallinnon järjestämiseksi. Johtosäännöillä siis tarkennetaan viranhaltijoiden tehtäviä. Kirkkohallitus on antanut mallijohtosäännön muun muassa talouspäällikön/talousjohtajan tehtävistä ja kirkkoherran-virastosta. Jos ohjesääntö tai johtosääntö on ristiriidassa ylemmänasteisen säädöksen kanssa, sitä ei saa soveltaa. Ylempiä säädöksiä ovat kirkkolain lisäksi kirkkojärjestys, joka on syntynyt kirkon oman norminantovallan puitteissa ja osa Suomen oikeusjärjestystä. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jos kirkkoherran viran johtosäännössä on määrätty jotain, joka on ristiriidassa kirkkojärjestyksessä määrättyjä kirkkoherran tehtävien kanssa, johtosääntö väistyy ja sen sijasta sovelletaan kirkkojärjestystä.

4 MUISTIO 4 (8) Työturvallisuustehtävien jakaantuminen Vastuu seurakuntien työturvallisuuden yleisistä organisatorisista ja aineellisista edellytyksistä on eräiltä osin viime kädessä kirkkovaltuustolla. Organisatorista edellytyksistä se vastaa siltä osin, kun kyse on ohjesäännössä tai johtosäännössä määrätystä tehtävienjaosta, sillä ohjesääntöjen ja johtosääntöjen hyväksyminen kuuluu kirkkovaltuustolle. Kirkkovaltuuston velvollisuutena on siis varmistua siitä, että tehtävienjako on asianmukaisesti organisoitu siltä osin kuin tehtävistä ei ole kirkkolainsäädännössä säädetty. Sen sijaan esimiesten valinta ei kuulu kirkkovaltuuston toimivaltaan. Kirkkoherra valitaan vaaleilla ja muut esimiehet kuten talouspäällikön valitsee kirkkoneuvosto. Työturvallisuuden aineellisista edellytyksistä huolehtiminen kuluu myös jossain määrin kirkkovaltuustolle. Se tekee päätökset rakennus-hankkeista ja hyväksyy talousarvion ja taloussuunnitelman. Tilojen ja välineiden (esimerkiksi haudankaivussa tarvittavien välineiden) turvallisuus tulee ottaa huomioon jo investointipäätöksiä tehtäessä. Kirkkovaltuusto ei kuitenkaan itse valmistele ratkaistavakseen tulevia asioita. Kirkkolain 10 luvun 1 :n 2 momentin mukaan kirkkoneuvoston on valmisteltava kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat. Kyse on sikäli ehdottomasta valmistelupakosta, että kirkkovaltuusto ei kirkko-järjestyksen 8 luvun 6 :n mukaan saa ottaa asiaa päätettäväksi, jollei kirkkoneuvostolla ole ollut tilaisuutta valmistella sitä. Kirkkoneuvoston aktiivinen velvollisuus huolehtia työsuojelun edellytyksistä perustuukin juuri sen oikeuteen valmistella kirkkovaltuuston ratkaistavaksi tulevat asiat. Kirkkoneuvosto myös johtaa talousarvion valmistelua. Näissä tehtävissään sekä valitessaan esimiehiä kirkkoneuvoston on huolehdittava, että työturvallisuuden edellytykset otetaan huomioon. On myös tiettyjä tilanteita, joissa kirkkoneuvostolle syntyy työsuojeluun liittyvä toimintavelvollisuus sillä perusteella, että jokin epäkohta viedään sen tiedoksi. Näin on erityisesti häirintä- ja kuormittumistilanteissa. Kirkkoneuvostolle saattaa syntyä työturvallisuuslain 28 :n mukainen toimintavelvollisuus, jos seurakunnan työntekijää kohdellaan epäasialli-sesti ja asia viedään kirkkoneuvoston tietoon. Tämä johtuu siitä, että kirkkoneuvosto on se elin, joka antaa muille kuin pappisvirassa toimiville viranhaltijoille ja työntekijöille kirkkolain mukaiset kurinpitorangaistukset ja päättää virka- tai työsuhteen päättämisestä. Kirkkoneuvostolle syntyy myös työturvallisuuslain 25 :n nojalla toimintavelvollisuus niissä tilanteissa, joissa henkilöstö on työssään kuormittunutta terveyttä vaarantavalla tavalla työn liiallisen määrän vuoksi ja asia viedään kirkkoneuvoston tietoon. Kirkkoneuvoston on tuolloin huolehdittava, että se esittää kirkkovaltuustolle riittävien taloudellisten resurssien varaamista henkilökunnan ja sijaisten palkkaamiseksi. Suurin osa työturvallisuustehtävistä kuuluu seurakunnan esimiehille, joita ovat vähintään kirkkoherra mutta yleensä myös talouspäällikkö ja isoissa seurakunnissa muitakin viranhaltijoita. Kaikille esimiehille kuuluvat muun muassa työyhteisön sosiaalisten suhteiden ja henkisen työsuojelun valvonta, tilojen turvallisuuden ja käytössä olevien laitteiden kunnon valvonta, esitysten tekeminen luottamuselimille sekä vi-

5 MUISTIO 5 (8) ranhaltijoiden ja työntekijöiden perehdytys ja opastus. Vaarojen selvittäminen ja arvioiminen, työsuojelun toimintaohjelman laatiminen ja työyhteisön käyttäytymissääntöjen ja muiden työturvallisuusohjeiden laatiminen sopivat lähinnä talouspäällikön toimenkuvaan, mutta mikään ei estä seurakuntaa esimerkiksi johtosäännöllä päättämästä toisinkin. TYÖNANTAJAN EDUSTAJAT SEURAKUNTAYHTYMÄSSÄ Seurakuntayhtymän luonne Seurakuntayhtymän muodostaminen on pakollista saman kunnan alueella toimiville seurakunnille, mutta yhtymä voidaan muodostaa myös kahden tai useamman kunnan alueella olevista seurakunnista. Seurakuntayhtymä on seurakunnista erillinen oikeushenkilö, ja sillä voi olla työntekijöitä, jotka eivät ole työsuhteessa mihinkään yhtymään kuuluvan seurakuntaan. Yhtymän toimesta hoidetaan kirkkolain 11 luvun 2 :n nojalla tehtävät, jotka koskevat kirkollista verotusta, kirkollisveron ja seurakuntien muiden yhteisten tulojen jakamista seurakuntien kesken, maksuja Kirkon keskusrahastoon sekä seurakuntien rahatointa, kirjanpitoa ja tilintarkastusta. Seurakuntayhtymän on myös hoidettava seurakuntien henkilöstöasiat, jotka koskevat muun muassa palkan maksamista, nimikirjanpitoa, työsuojelua, työterveyshuoltoa ja työntekijöiden ja työnantajan välistä yhteistoimintaa. Seurakuntayhtymän päätettäväksi voidaan sen perussäännössä antaa myös muita hallintoon ja talouteen liittyviä asioita sekä siinä mainittuja seurakunnalliseen toimintaan liittyviä tehtäviä ja työmuotoja. Useissa seurakuntayhtymissä perussäännön nojalla yhtymän toimintapiiriä on laajennettu koskemaan muun muassa taloudenpitoa, kiinteistöjen hoitoa, hautaustoimia, väestökirjanpitoa, tiedotustoimintaa ja diakoniaa. Seurakuntayhtymä päättää myös yksittäistä seurakuntaa koskevissa kirkkovaltuustolle kuuluvissa asioista, kuten virkojen perustamisesta ja lakkaamisesta sekä seurakuntien kiinteästä omaisuudesta ja sen luovuttamisesta, jollei päätösvaltaa ole näissä asioissa siirretty seurakunnalle. Seurakuntayhtymien ylin päättävä elin on yhteinen kirkkovaltuusto. Se siis käyttää myös yksittäisiä seurakuntia koskevaa päätösvaltaa, jollei sitä ole uskottu seurakuntaneuvostolle. Yhteisen kirkkovaltuuston tehtäviin kuuluu esimerkiksi talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen. Seurakuntayhtymän toimeenpano- ja hallintoelimenä toimii yhteinen kirkkoneuvosto. Sen tehtäviin kuuluu muun muassa johtaa seurakuntayhtymän hallintoa, talouden ja omaisuuden hoitoa ja seurakuntien yhteiseksi työmuodoksi otettuja seurakunnalliseen toimintaan liittyviä tehtäviä ja työmuotoja. Jokaisella seurakuntayhtymään kuuluvalla seurakunnalla on oma seurakuntaneuvosto. Seurakuntaneuvosto hoitaa kaikki ne tehtävät, jotka seurakuntayhtymään kuulumattomassa seurakunnassa hoitaisi kirkkoneuvosto, jolleivät ne kuulu yhteiselle kirkkoneuvostolle.

6 MUISTIO 6 (8) Työturvallisuustehtävien jakaantuminen Seurakuntayhtymissä vastuu työturvallisuuden yleisistä organisatorisista ja aineellisista edellytyksistä on samalla tavalla kuin erillisissä seurakunnissa viime kädessä yhteisellä kirkkovaltuustolla. Yhteinen kirkkoneuvosto taas vastaa siitä, että se huolehtii yhteiselle kirkkovaltuustolle päätettäväksi tulevia asioita ja talousarviota valmistellessaan työturvallisuuden edellytyksistä. Seurakuntien omilla seurakuntaneuvostoilla on taas oikeus antaa lausunto talousarviosta. Kuten aikaisemmin on jo selostettu, seurakuntayhtymä on oma työnantajansa. Esimerkiksi talous- ja kiinteistöhallinto on useimmissa seurakuntayhtymissä määrätty perussäännöllä seurakuntayhtymän tehtäväksi. Seurakuntayhtymän esimiehet vastaavat samoista työturvallisuustehtävistä kuten seurakuntienkin esimiehet, eli he esimerkiksi valvovat työyhteisön sosiaalisia suhteita, tilojen ja välineiden turvallisuutta ja huolehtivat alaistensa perehdyttämisestä. PUUTTUMISVELVOLLISET TYÖNANTAJAN EDUSTAJAT HUONON KOHTE- LUN TAPAUKSISSA Käytäntö on osoittanut, että yleisimmät puutteet seurakuntien työturvallisuudessa liittyvät työpaikalla esiintyvään työntekijöiden häirintään. Puuttumisvelvollinen työnantajan edustaja määräytyy sen mukaan, kuka seurakunnassa tai seurakuntayhtymässä syyllistyy epäasialliseen kohteluun. Kirkkoherralla on puuttumisvelvollisuus silloin, kun hänen alaisensa kohtelee epäasiallisesti työtoveriaan ja tämä tekee siitä ilmoituksen kirkkoherralle. Kirkkoherran alaisia ovat esim. papit, kanttorit, diakonian viranhaltijat, nuorisotyönohjaajat, lapsityönohjaajat, lastenohjaajat sekä muut hengellistä työtä tekevät viranhaltijat ja työntekijät sekä kirkkoherranviraston henkilökunta. Kirkkoherran tulee käyttää työnjohtovaltaansa asian selvittämiseksi työpaikalla esimerkiksi johtamalla neuvotteluja asian ratkaisemiseksi. Kirkkoherra voi myös antaa epäasialliseen kohteluun syyllistyvälle työnjohdollisia määräyksiä ja ohjeita sekä tarvittaessa huomautuksen (KJ 6:3 ). Jos epäasiallinen kohtelu jatkuu kirkkoherran toimenpiteistä huolimatta, asian jatkokäsittely riippuu siitä, onko kiusaaja papistoon kuuluva viranhaltija vai muu kirkkoherran alainen viranhaltija tai työntekijä. Jos häirintää harjoittava työntekijä on muu kuin pappi eikä häirintä pääty kirkkoherran toimenpiteistä huolimatta, kirkkoherran tulee viedä asia kirkkoneuvoston tietoon. Kirkkoneuvosto voi antaa kirkkoherran virastossa työskentelevälle henkilölle kurinpitorangaistuksen tai irtisanoa hänet kirkkolain 6 luvun 8 a :n nojalla muun muassa silloin, kun viranhaltija toimii esimiehen todistettavasti antamasta huomautuksesta huolimatta jatkuvasti tai olennaisesti vastoin virkavelvollisuuk-siaan. Jos kirkkoneuvosto ei täytä toimintavelvollisuuttaan, se voi itse joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen rikoslain 47 luvun 8 :n kohdentamissäännöksen perusteella. Kirkkoherralla tai seurakunnan luottamuselimillä ei ole kirkkolain mukaan oikeutta irtisanoa papin virassa toimivaa henkilöä. Jos häirintää harjoittaa pappi eikä asiaan tule korjausta kirkkoherran toimenpiteillä, kirkkoherran tulee tehdä tuomikapitulille kantelu. Kirkkoherra voi esittää tuomiokapitulille tapauksesta

7 MUISTIO 7 (8) riippuen esimerkiksi kurinpito-rangaistusta tai viraltapanoa. Kirkon oman käsityksen mukaan tuomiokapituli ei kuitenkaan ko. tapauksissa voi toimia työturvallisuuslain nojalla, sillä tuomiokapituli ei ole seurakunnan papiston työnantaja, vaan se toimii kirkkolain 23 luvun 5 :n nojalla (Wille Riekkisen muistio s. 3). Lisäksi kirkkolain 23:9 antaa tuomiokapitulille mahdollisuuden puuttua papin säännösten vastaisiin toimiin. Kirkkojärjestyksen 19:1 antaa niin piispalle kuin tuomiokapitulille (vaikka eivät ole esimiesasemassa) sekä oikeuden että velvollisuuden valvoa pappien viranhoitoa ja lisäksi näiden toimintaa pappeina. Kapitulin valvontavalta ulottuu siten seurakuntapappien lisäksi myös esim. niihin luterilaisen kirkon pappeihin, jotka ovat valtion viranhaltijoita tai työsuhteessa kristillisissä yhdistyksissä. Tähän valvontaan on siten yhteydessä nimenomaan kapitulin oikeus saada kurinpitomenettely vireille pappia vastaan KL 23:9 :n nojalla. Oikeus, jota seurakunta-työnantajalla ei ole. Tuomiokapitulin jäsenillä on valvontavelvollisuus oikeuspykälien mukaan, jos tuomiokapituli ja piispa eivät puutu asiaan, joka heille on tiedoksi saatettu. Edellä mainitun perusteella myös jäsenet joutuvat rikosoikeudelliseen vastuuseen toimintavelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi rikoslain 47 luvun 8 :n kohdentamissäännöksen perusteella, jos kirkkoherra on jo käsitellyt asiaa omien toimivaltuuksiensa rajoissa. Seurakunnan papistoa koskevaa viraltapanoasian tai muun kurinpitorangaistuksen käsittely ei nimittäin kuulu papiston varsinaisen työnantajan eli seurakunnan tehtäviin ja toimivaltaan vaan se kuuluu ainoastaan tuomiokapitulille. Vaikka tuomiokapitulilla ei ole muodollista työnantaja-asemaa papistoon nähden, se käyttää kuitenkin tosiasiallisesti eräitä työnantajan oikeuksia. Toisinaan kirkkoherra on itse se henkilö, joka kohtelee alaisiaan tai muita työntekijöitä epäasiallisesti. Hiippakunnan piispalla ja tuomiokapitulilla on kirkkoherraan kohdistuva valvontavelvollisuus kirkkolain nojalla, mutta ne eivät ole kirkkoherraan nähden työnjohdollisessa asemassa. Jos kirkkoherran epäasiallinen toiminta saatetaan tuomiokapitulin ja piispan tietoon, näillä on mahdollisuus puuttua kirkkoherran epäasialliseen toimintaan kurinpitomenettelyllä, joka kohdistuu joko kirkkoherran viran hoitoon (KL 23:3 ) tai hänen toimintaansa pappina pappisvirassa (KL 23:9 ). Jälkimmäisen pykälän perusteella tuomiokapituli voi puuttua myös muun seurakunnan palveluksessa olevan papin toimintaan. Jos huonon kohtelun asia viedään tuomiokapitulin tai piispan tietoon ja tämä laiminlyö puuttua asiaan, näkisin, että rikoslain 47 luvun 8 :n perusteella vastuu on mahdollista kohdistaa myös näihin tahoihin. Kirkkoneuvostolla on mahdollisuus irtisanoa viranhaltija kirkkolain 6:8 a :n mukaisilla perusteilla tai irtisanoa työsuhteinen työntekijä työsopimuslain mukaisilla irtisanomisperusteilla. Pappia, vakinaista lehtoria ja kanttoria ei kuitenkaan kirkkolain 6:8 a :n nojalla voi irtisanoa lainkaan. Näihin viranhaltijaryhmiin on sovellettava KL 23 luvun mukaista kurinpitomenettelyä, jossa toimivalta on kanttorin ja lehtorin osalta kirkkoneuvostolla kirkkolain 23 luvun tarkoittamalla tavalla ja papin osalta tuomiokapitulilla. Jos kirkkoneuvosto tai tuomiokapituli laiminlyö puuttua asiaan, sen jäsenet voivat joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen laiminlyönnistä. Jos taas joku muu henkilö kuin kirkkoherran alainen viranhaltija kohtelee toista työntekijää tai viranhaltijaa epäasiallisesti, puuttumisvelvollisuus on tämän esimiehellä. Yleensä talouspäällikkö on esimiesasemassa seurakunnan talous- ja kiinteistöpuolen henkilökuntaan nähden, mutta suuremmissa seurakunnissa esimiehiä saattaa olla useampiakin. Talouspäälliköllä ja muilla esimiesasemassa olevilla on myös oikeus kirkkojärjestyksen 6 luvun 3 :n mukaan antaa alaisilleen työnjohdollisia määräyksiä ja tarvittaessa huomautus. Jos epäasiallinen kohtelu jatkuu esimiehen puuttumisesta huolimatta, esimies voi viedä asian kirkkoneuvoston käsiteltäväksi. Kirkkoneuvostolla on mahdollisuus antaa kurinpidollinen rangaistus häirintää harjoittavalle työntekijälle tai irtisanoa tämä kirkkolain 6 luvun 8 a :n nojalla. Jos kirkkoneuvosto

8 MUISTIO 8 (8) laiminlyö puuttua asiaan, sen jäsenet voivat joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen työturvallisuussäännösten laiminlyön-nistä. Jos talouspäällikkö itse tai joku muu seurakunnassa esimiesasemassa oleva taho kuin kirkkoherra kohtelee alaisiaan tai työtovereitaan epäasiallisesti, häirintää kokeneella työntekijällä ei ole muuta tahoa kuin kirkkoneuvosto, jolle asian voi viedä selvitettäväksi. Kirkkoneuvosto voi esimerkiksi selvittää asiaa ulkopuolisen konsultin avustuksella. Kirkkoneuvosto voi myös tarvittaessa antaa kurinpidollisen rangaistuksen esimiehelle tai irtisanoa tämän. Jos seurakunta kuuluu seurakuntayhtymään, koskee se, mitä yllä on sanottu kirkkoneuvostosta, pääsääntöisesti yhteistä kirkkoneuvostoa. Mikäli huonon kohtelun asia viedään kuitenkin tiedoksi seurakunnan omalle seurakuntaneuvostolle, on sillä toimintavelvollisuus omien toimivaltuuksiensa rajoissa. TYÖAJAN SEURANTA JA TYÖSSÄ KUORMITTUMINEN Toinen yleinen työsuojeluun liittyvä ongelma seurakunnissa on työssä kuormittuminen. Pappeihin ja muihin henkilöihin, jotka suorittavat uskonnollisia toimituksia seurakunnissa, ei sovelleta työaikalakia. Kirkkoherran on huolehdittava, etteivät hänen alaisensa, joihin ei sovelleta työaikalakia, kuormitu työssään terveyttä vaarantavalla tavalla työn määrän vuoksi. Mikäli kuormittuminen johtuu siitä, ettei seurakunnassa ole riittävästi uskonnollisia toimituksia suorittavia työntekijöitä, vastuu siirtyy luottamuselimille. Kirkkoneuvoston on huolehdittava siitä, että se esittää kirkkovaltuustolle riittävien taloudellisten resurssien varaamista henkilökunnan ja tarvittaessa sijaisten palkkaamiseen. Kirkkoneuvoston taas on päätöksissään varmistuttava siitä, että henkilökunnan ja tarvittaessa sijaisten palkkaamiseen on varattu riittävät taloudelliset resurssit.

SISÄLTÖ. 8. Seurakuntajaon muutokseen liittyvät päätökset. 9. Kirjallisuus ja lähteet

SISÄLTÖ. 8. Seurakuntajaon muutokseen liittyvät päätökset. 9. Kirjallisuus ja lähteet 1 SELVITYS JUANKOSKEN, KAAVIN, RIISTAVEDEN, TUUSNIEMEN JA VEHMERSALMEN SEURAKUNTIEN YHDISTYMISEKSI YHDEKSI SEURAKUNNAKSI JA LIITTYMISEKSI OSAKSI KUOPION SEURAKUNTAYHTYMÄÄ SISÄLTÖ 1. Selvityksen tausta

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET 1 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET KÄSITELTY TYÖALAVASTAAVIEN KOKOUKSESSA 22.4.2009 KÄSITELTY TYÖNTEKIJÄKOKOUKSESSA 29.4.2009 KÄSITELTY TALOUDELLISESSA JAOSTOSSA 5.5.2009 HYVÄKSYTTY KIRKKONEUVOSTOSSA

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

22.6.2011/1743 KHO:2011:56

22.6.2011/1743 KHO:2011:56 22.6.2011/1743 KHO:2011:56 Kirkollisasia - Uskonnonvapaus - Ihmisoikeus - Perusoikeus - Suhteellisuusperiaate - Naispappi - Nuorisotyönohjaaja - Tasa-arvo - Virkavelvollisuuksien vastainen toiminta - Irtisanominen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖKUNTAOPAS

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖKUNTAOPAS 1 JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖKUNTAOPAS Päivitetty 13.4.2015 KJH Y:\Hallinto\henkilöstö\Henkilökuntaopas\HENKILÖKUNTAOPAS 2015.doc SISÄLLYS sivunro 1. JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖKUNTAOPAS... 1 2.

Lisätiedot

Yleisperustelut. Eduskunta lausui vuonna 1964 vastauksessaan

Yleisperustelut. Eduskunta lausui vuonna 1964 vastauksessaan Hallituksen esitys Eduskunnalle lainsäädännöksi kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin palkkausta ja muita palvelussuhteen ehtoja koskevasta neuvottelu-, sopimus- ja sovittelujärjestelmästä. Yleisperustelut

Lisätiedot

TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1448 12 Ratakatu 3, PL 32 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 23.3.2012 17/2011

TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1448 12 Ratakatu 3, PL 32 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 23.3.2012 17/2011 1 TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1448 12 Ratakatu 3, PL 32 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 23.3.2012 17/2011 Lausunnonpyytäjä: Asia: Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työaikalain (605/1996)

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

VI OSA TYÖAIKA- JA VAPAA-AIKA- MÄÄRÄYKSET

VI OSA TYÖAIKA- JA VAPAA-AIKA- MÄÄRÄYKSET VI OSA TYÖAIKA- JA VAPAA-AIKA- MÄÄRÄYKSET LUKU 6.1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 140 Soveltamisala 1 mom. Seurakunnan viranhaltijoiden ja työsopimussuhteisten työntekijöiden työ- ja vapaa-ajasta on voimassa, mitä

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014 1 SISÄLLYS: 1. LUKU 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Organisointi ja johtaminen 5 3 Toimielinten kokoonpano

Lisätiedot

Hallintosääntö. Sisällysluettelo

Hallintosääntö. Sisällysluettelo Hallintosääntö Sisällysluettelo Hallintosääntö... 3 1. luku Yleiset määräykset... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Turun kaupungin hallinto... 3 2. luku Päätöksenteko- ja kokousmenettely... 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

Yhteistoimintalaki. Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä

Yhteistoimintalaki. Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä Yhteistoimintalaki Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä Sisällys Johdanto... 3 1 Luku: Yleiset säännökset... 4 2 Luku: Yhteistoiminnan osapuolet... 7 3 Luku: Henkilöstöryhmien edustajille annettavat tiedot...

Lisätiedot

Epäasiallinen käyttäytyminen ja häirintä työpaikoilla Tehyn toimintaohjeita ristiriitatilanteiden ratkaisuun

Epäasiallinen käyttäytyminen ja häirintä työpaikoilla Tehyn toimintaohjeita ristiriitatilanteiden ratkaisuun Epäasiallinen käyttäytyminen ja häirintä työpaikoilla Tehyn toimintaohjeita ristiriitatilanteiden ratkaisuun 1. Epäasiallinen käyttäytyminen ja häirintä... 1 2. Epäasiallisen käyttäytymisen ehkäiseminen...

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 0 YLEISHALLINTO 04 TALOUSASIAT TARKASTUSSÄÄNTÖ 2000 Hyväksytty kaupunginvaltuusto 31.1.2000/7 Voimaantulo 1.3.2000 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan

Lisätiedot

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä Yhteistoimintaopas yhteistoiminta luottamusmiestoiminta työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö työhyvinvointi tasa-arvo työelämässä koulutusyhteistyö yksityisyyden suoja työelämässä liite: päihdesuositus

Lisätiedot

Paikallinen sopiminen kunta-alalla. Opas kunnallisille esimiehille

Paikallinen sopiminen kunta-alalla. Opas kunnallisille esimiehille Paikallinen sopiminen kunta-alalla Opas kunnallisille esimiehille Opas kunnallisille esimiehille PAIKALLINEN SOPIMINEN KUNTA-ALALLA KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2002 Kunnallinen työmarkkinalaitos

Lisätiedot

26.6.2007. valtioneuvoston asetus sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (608/2005) 3.

26.6.2007. valtioneuvoston asetus sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (608/2005) 3. Kunnallinen työmarkkinalaitos Työryhmämuistio 1 (14) 26.6.2007 Kiireellisten sosiaalipalvelujen järjestämisestä ja siihen liittyvistä palvelussuhde ym. kysymyksistä 1 Lainsäädäntötaustaa Sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Valtuuston hyväksymä 1.4.1996/22 Voimaantulo 1.1.1997 Muutos 5 :ään: Valtuuston hyväksymä 6.4.1998/15 Voimaantulo 9.5.1998 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

TYÖSUHDEOPAS. Tässä uudistuneessa painoksessa on otettu huomioon kevääseen 2004 mennessä vahvistettu lainsäädäntö. ISBN 951-8968-45-4

TYÖSUHDEOPAS. Tässä uudistuneessa painoksessa on otettu huomioon kevääseen 2004 mennessä vahvistettu lainsäädäntö. ISBN 951-8968-45-4 1 TYÖSUHDEOPAS SEFEn työsuhdeopas esittelee työelämän tärkeimmät säännökset. Opas on tukenasi, kun teet työsopimusta tai kun muuten haluat varmistua työsuhteesi ehdoista ja myös, jos työsuhteen päättymisessä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 KAUPUNGIN JOHTAMIS- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ... 4 3 KAUPUNGIN VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 3.1 Valvonnan

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (13) ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo 1.1.2015 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT

9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT 1 9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT Liikkeen luovutusta koskevat kysymykset ovat jatkuvasti ajankohtaisia. Useimmin pyydetään apua sen arvioimiseen, onko jotakin yksittäistä tilannetta

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x HALLINTOSÄÄNTÖ Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4 Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x 2 Hallintosääntö Hallintosääntö 3 1. YLEISTÄ 5 1.1 Soveltaminen... 5 1.2 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

1. Piispojen ohjeistus kirkkorakennuksen ja seurakunnan tilojen antamisesta muiden yhteisöjen

1. Piispojen ohjeistus kirkkorakennuksen ja seurakunnan tilojen antamisesta muiden yhteisöjen TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI Turussa lokakuun 24. päivänä 2012 KIERTOKIRJE N:o 2420 1. Piispojen ohjeistus kirkkorakennuksen ja seurakunnan tilojen antamisesta muiden yhteisöjen käyttöön Maamme

Lisätiedot

Tarkastussääntö 1(9) Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.12.1996 177

Tarkastussääntö 1(9) Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.12.1996 177 Tarkastussääntö 1(9) TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.12.1996 177 Muutos KV 24.1.2005 13, 2 Lautakunnan kokoonpano Muutos KV 19.11.2012 117 5 Tilintarkastajan valinta Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/15 1 Kirkkoneuvosto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/15 1 Kirkkoneuvosto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/15 1 Kokoustiedot Kokousaika maanantai 26.1.2015 klo 18:00 19:30 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät Muut Varsinaiset

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2011 513. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2011 513. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.11.2011 513 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 525 552 Aika torstai 24.11.2011 klo 16.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kirjanpitäjän ja tilintarkastajan vastuusta talousrikoksissa

Kirjanpitäjän ja tilintarkastajan vastuusta talousrikoksissa Minna Hällström Kirjanpitäjän ja tilintarkastajan vastuusta talousrikoksissa 1. Johdanto Taloudelliseen toimintaan kytkeytyvä rikos tehdään tavallisesti oikeushenkilön toiminnan yhteydessä. Moitittava

Lisätiedot

Oikeudet ja velvollisuudet palvelussuhteessa

Oikeudet ja velvollisuudet palvelussuhteessa Oikeudet ja velvollisuudet palvelussuhteessa Työnantajan oikeudet Työnantajan työn johto- ja valvontaoikeus eli ns. direktiooikeus pitää sisällään sekä oikeuksia että velvollisuuksia. Se sisältää oikeuden

Lisätiedot