Porvoon rovastikunnan seurakuntarakenneselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Porvoon rovastikunnan seurakuntarakenneselvitys"

Transkriptio

1 Porvoon rovastikunnan seurakuntarakenneselvitys Kehittämiskonsultti Sami Lahtiluoma Luovutettu Porvoon seurakuntayhtymälle Kirkkopalvelut Y-tunnus Hietalahdenranta 13, PL 279, HELSINKI p

2 2 (45) SISÄLLYSLUETTELO 1. Selvitystyön lähtökohdat ja tavoitteet 1.1 Selvitystyön lähtökohdat 1.2 Selvitystyön tavoitteet 2. Selvitystyön käytännön toteutus 3. Seurakuntien ja Porvoon seurakuntayhtymän nykyinen tilanne ja tulevaisuuden näkymät 3.1 Askolan seurakunta 3.2 Borgå svenska domkyrkoförsamling 3.3 Myrskylän seurakunta 3.4 Pornaisten seurakunta 3.5 Porvoon suomalainen seurakunta 3.6 Pukkilan seurakunta 3.7 Porvoon seurakuntayhtymä 3.8 Yhteenveto 4. Käynnissä olevat kuntarakenteen selvitykset 5. Seurakuntayhtymä toiminnan rakenteena 5.1 Yhtymärakenne nykyisen lainsäädännön pohjalta 5.2 Valmisteilla oleva kirkon uusi seurakuntayhtymä malli 5.3 Arvio yhtymämallin sopivuudesta Porvoon rovastikunnan alueelle 6. Konsultin ehdotus jatkotoimenpiteiksi Lopuksi Selvitystyön lähteet ja kirjallisuus

3 3 (45) Porvoon rovastikunnan seurakuntarakenneselvitys 1. Selvitystyön lähtökohdat ja tavoitteet 1.1 Selvitystyön lähtökohdat Tämän selvitystyön tarkoituksena on ollut, Porvoon seurakuntayhtymän toimeksiannosta, tutkia mahdollisuutta perustaa uusi seurakuntayhtymä Porvoon rovastikunnan alueelle selvittää, miksi uuden entistä isomman toiminnallisen kokonaisuuden ja talousyksikön perustaminen olisi tarpeellista, järkevää ja viisasta. Kuten monilla selvityshankkeilla, tälläkin työllä on ollut monta eri lähtökohtaa. Lääninrovasti Heikki Hakamies kutsui alueen kirkkoherroja ja seurakuntien muuta johtoa koolle kesäkuussa 2013 keskustelemaan rakennemuutoksesta ja Helsingin tuomiokapituli toi esiin vielä aiemmin keväällä ajatuksen suuremman seurakunnallisen kokonaisuuden perustamisesta. Helmikuussa 2013 järjestettiin myös Askolan seurakunnassa tulevaisuusilta, jossa keskusteltiin Helsingin kapitulin johdolla uudesta seurakuntayhtymämallista. Yhteistyötä Porvoon rovastikunnan alueella on kuitenkin tehty jo vuosia ja puhe rakennemuutoksesta on jatkunut pidemmän aikaa. Selvitystyön taustalla ovat olleet kuntaliitosneuvottelut alueen kuntien kesken ja varautuminen koko kirkon tasolla valmisteilla olevaan uuteen seurakuntayhtymämalliin. Kuntaliitosneuvottelut ovat kannustaneet seurakuntia selvitystyöhön ja toisaalta vaikuttaneet siihen, etteivät seurakunnat pysty sanomaan kovinkaan lopullisia ajatuksia, kun koko kuntakenttä on vielä auki. Toisaalta on pidetty hyvänä joka tapauksessa etupainotteisesti selvittää tilannetta seurakuntien kesken huolimatta kuntien ratkaisuista. Selvityshankkeen ensimmäisessä ohjausryhmässä todettiin, että: seurakuntien tulee itsenäisesti etsiä yhteistyömahdollisuuksia omista lähtökohdistaan. Uuden mahdollisen seurakuntayhtymä mallin perusajatuksena on ollut, että kaikkien Suomen seurakuntien tulisi kuulua johonkin seurakuntayhtymään. Tämän selvitystyön seurakuntien ja Porvoon seurakuntayhtymän on kuitenkin mahdollista perustaa nykyisen lainsäädännön pohjaltakin uusi seurakuntayhtymä vapaaehtoisesti, täysin riippumatta kirkolliskokouksen ratkaisuista. Kirkolliskokouksen linjaukset rakenneratkaisujen suhteen ovat silti tärkeitä tulevaisuuden kannalta, joten tämänkin raportin valmistumisen ajankohdaksi päätettiin ohjausryhmässä , jotta saadaan tietää, mitä kirkolliskokous on kevätistunnossaan päättänyt. Kirkolliskokous päätti lähettää esityksen rakennemallista laki- ja hallintovaliokuntiin, mikä merkitsee prosessin edelleen lykkääntymistä. Valiokuntien mietintöjen arvellaan tulevat uudelleen kir-

4 4 (45) kolliskokoukseen aikaisintaan keväällä Erityisesti uudessa yhtymämallissa on vastustusta herättänyt kaavailtu pakko kuulua johonkin seurakuntayhtymään. Uudistus ei siis mennyt tänä keväänä sellaisenaan eteenpäin. Näin ollen rakenneuudistuksia suunnitellaan edelleen nykyisen lainsäädännön pohjalta. Alusta lähtein sekä ohjaus- että projektiryhmässä on painotettu, että mahdollisesti syntyvästä uudesta yhtymästä pyritään tekemään ihan oman näköisensä, eikä vain liitetä muita seurakuntia Porvooseen. Selvitystyön yhtenä lähtökohtana on ollut keskustelemalla eteneminen. Tätä on pyritty toteuttamaan tapaamalla ja kuulemalla kaikkia seurakuntia ja yhtymää, niiden työntekijöitä, esimiehiä ja luottamushenkilöitä. Konsultin ajatuksena on ollut näin rakentaa keskusteluyhteyttä eri osapuolten välille ja tukea samalla muutosta ja yhdistymisprosessien käynnistymistä, jolloin selvitystyö ei olisi vain tämä raportti, vaan myös kaikki se keskustelu, jota työn aikana on käyty. Selvitystyön prosessinomaista toteutustapaa on pidetty hyvänä. Ensimmäisessä ohjausryhmässä todettiin, että selvityksessä on mukana toimintakulttuureiltaan erilaisia ja erikokoisia seurakuntien. Lisäksi jo aivan alkuvaiheessa nousivat keskusteluun yhteinen veroäyri, omaisuuden käsittely, pienten seurakuntien päätöksenteon, ruotsinkielen aseman ja maallikkoosaamisen turvaaminen, huoli byrokratian lisääntymisestä ja omaleimaisuuden säilyttäminen. Päätösvallan siirtymisen yhtymään vastapainona todettiin toisaalta se, että yhtymä jatkossa myös tuottaisi monia palveluja seurakunnille ja mahdollistaisi lisäresurssien saamisen. Lisäksi ensimmäisessä ohjausryhmässä todettiin, että tämä alustava selvitystyö antaa kaikille osapuolille hyödyllistä tietoa, vaikka osa selvityksessä mukana olevista seurakunnista ei liittyisikään uuteen yhtymään. Otetaan vastaan ja katotaan mitä tulee ja eletään sen kanssa. - työntekijä

5 5 (45) 1.2 Selvitystyön tavoitteet Toimeksiannon mukaisesti selvitystyön tavoitteena on ollut tuottaa seurakuntarakenneselvitykseen osallistuvien seurakuntien (Askola, Myrskylä, Pornainen, Pukkila ja Porvoon seurakunnat) sekä Porvoon yhtymän käyttöön uuden seurakuntayhtymän muodostamisen muutosvaihtoehdot perusteluineen. Tavoitteena oli lisäksi tarkemmin kuvata: Seurakuntien ja yhtymän nykyistä toimintaa, jäsenkehitystä, rakenteita, taloutta, vahvuuksia, kehittämistarpeita ja tulevaisuuden näkymiä Katsaus ja arviointi alueen kuntarakenteen mahdollisista muutoksista ja vaikutuksista selvitystyön alaiseen rakenneratkaisuun Alueelle hahmottuvien yhtymämallien kuvaaminen ja arviointi Konsultin esitys jatkotoimenpiteiksi

6 6 (45) 2. Selvitystyön käytännön toteutus Selvitystyöhön sisältyi käynti jokaisessa seurakunnassa ja yhtymän eri yksiköissä. Ensimmäinen tapaaminen toteutui ja viimeinen Tapaamisissa oli mahdollisuus kertoa ajatuksista, toiveista ja odotuksista selvitystyöhön ja tulevaan mahdolliseen uuteen seurakuntayhtymään liittyen. Ohjausryhmä, jossa jäseninä ovat olleet kirkkoherrat, yhtymän hallintojohtaja ja nimetyt luottamushenkilöt, on kokoontunut neljä (4) kertaa ja projektiryhmä, jossa jäseninä ovat olleet kirkkoherrat, hallintojohtaja ja seurakuntien talousjohto, on kokoontunut kolme (3) kertaa. Sekä ohjaus- että projektiryhmän puheenjohtajana on toiminut lääninrovasti Heikki Hakamies ja sihteerinä tiedottaja Ulla Juselius. Tämän raportin julkistamisen jälkeen järjestetään vielä kaikille työntekijöille ja luottamushenkilöille avoin tiedotus- ja keskustelutilaisuus Porvoossa, jossa on mukana myös Helsingin hiippakunnan edustus. Lisäksi selvitystyötä on tehty tutkimalla seurakuntien ja yhtymän tilinpäätöksiä 2013, toiminta- ja taloussuunnitelmia sekä tuoreinta saatavilla olevaa Kirkon tilastollista vuosikirjaa vuodelta Vuosikirjasta on käytetty seuraavia tunnuslukuja, jotka löytyvät kaikilta selvityksen alaisilta seurakunnilta ja, jotka ovat vertailukelpoisia erikokoisten seurakuntien kesken: vuosityövoima / 1000 jäsentä kohti, seurakuntatilaisuuksiin (muut kuin jumalanpalvelukset) osallistuneet viikkoa kohden % keskiväkiluvusta, rippikoulun käyneet % 15-vuotiaista, diakonian asiakkaat % kunnan väkiluvusta sekä lähetyskannatus euroa / jäsen. Vuoden 2012 tunnusluvut ovat suuntaa antavia, sillä työntekijä- ja jäsenmäärissä ei ole vuoden aikana tapahtunut olennaisia muutoksia. Kuntien rakenneselvityksen etenemistä on selvitetty pääpiirteittäin ja tarpeellisin määrin kuntien internet-sivuilta. Raportti on laadittu siten, että siihen on koottu kirjallisista dokumenteista löytyviä faktatietoja ja lukuja sekä työntekijöiden ja luottamushenkilöiden puhetta, odotuksia, pelkoja, toiveita. Monesti on niin, että juuri nämä jälkimmäiset ratkaisevat myös erilaisten muutoshankkeiden onnistumisen. Seurakuntakohtaisissa tarkasteluissa kohdat: vahvuudet, kehittämistarpeet ja tulevaisuus ovat juuri näitä paikallisesti koettuja asioita ja tunnelmia.

7 7 (45) 3. Seurakuntien ja Porvoon seurakuntayhtymän nykyinen tilanne ja tulevaisuuden näkymät 3.1 Askolan seurakunta Toiminnasta Seurakunnalla on kiinteät yhteydet kouluihin, päiväkoteihin, Mäntyrinteen palvelukeskukseen ja useisiin järjestöihin sekä yhteistyötä kunnan kanssa. Jumalanpalveluselämä v oli vilkasta, osallistujamäärän pysyessä edellisen vuoden tasolla. Diakonityö vanhusten parissa on kasvussa ja yleensäkin vanhusten osuus on suuri seurakuntalaisista. Seurakunnan työmuotoja jumalanpalvelusten lisäksi ovat: musiikkityö, lapsityö, varhaisnuorisotyö, rippikoulutyö, nuorisotyö, diakoniatyö ja lähetystyö. Vuosi 2012 Seurakuntatilaisuuksiin osall. / vko % keskiväkiluvusta 0,6 Rippikoulun käyneet % 15-vuotiaista 72,9 Diakonian asiakkaat % kunnan väkiluvusta 1,5 Lähetyskannatus jäsentä kohti 6 Jäsenkehitys, rakenteet kehitys Muutos % Väkiluku ,1 % Kirkkoon kuulumisprosentti v oli 79,6% ja jäsenmäärä laski edellisestä vuodesta. Jäsenmäärän laskua selittävät kirkosta eroaminen ja muuttoliike. Kirkosta vieraantumisen ennakoidaan lisääntyvän edelleen. Ruotsinkielisiä jäsenistä oli vuoden 2013 lopussa 3,4 % eli 135. Taloutta ohjaa kirkkoneuvoston rinnalla taloudellinen jaosto. Vuosiksi kirkkovaltuusto on valinnut toimintaa tukemaan kolme työryhmää: diakoniatyön, lapsi- ja nuorisotyön sekä lähetystyön työryhmät. Talous, henkilöstö, kiinteistöt ja hautausmaat Talous ja henkilöstö Talouden tunnuslukuja 2013

8 8 (45) Toimintatuottojen osuus toimintakuluista % 9,8 Verotulot, euroa / jäsen 273 Vuosikate, euroa / jäsen 38 Rahavarojen riittävyys, pv 319 Edellisten tilikausien ja tilik yli-/alijäämä, euroa Vuosityövoima / 1000 jäsentä (v.2012) 3,1 Seurakunnan rahavarojen riittävyyttä eli maksuvalmiutta voidaan pitää erittäin hyvänä. Vuonna 2012 koko kirkossa vastaava luku oli ksm. 196 pv. Tavoitelukua ei voida antaa. Vuosien budjetoitu tilikauden alijäämä on n euroa/v. Tämä ei aiheuta seurakunnalle välitöntä talouden vakauttamisen tarvetta, mutta tuo tarpeen tasapainottamiseen pidemmällä aikavälillä. Investointeja vuosiksi ei ole suunnitelmissa. Seurakunnan henkilöstössä ei ole vuonna 2013 tapahtunut pysyviä muutoksia. Vuonna 2013 työntekijämäärä oli 12 ja keski-ikä 52,4 v. Eläkeläiset auttavat tuntityönä tai vuosipalkkiolla mm. kiinteistönhoidossa. Kiinteistöt ja hautausmaat - Kirkko - Tuomiranta leirikeskus - Srk-koti/virasto - Siunauskappeli - Pappila vuokra-asuntona - Juornaan rukoushuone (20 km) käyttöaste alhainen - Osakehuoneisto - Hautausmaa, jossa vielä tilaa, alle 50 haut/v. Metsätilat 96,6 ha. Vahvuudet ja kehittämistarpeet Vahvuudet - kaikki tuntevat toisensa, ihmisläheisyys myös seurakuntalaisiin päin - on jo yhteistyötä Porvoo, Pukkila, Myrskylä - kunta / srk yhteistyö toimii - sitoutuneita työntekijöitä

9 9 (45) - diakonian vastaanotolle pääsee melko nopeasti, paitsi lomilla Kehittämistarpeet - jokaista tehtävää hoitaa vain yksi henkilö, toiminta on siksi haavoittuvaa - nuorisotyötä rajaa se, että on vain yksi työntekijä Tulevaisuus Porvoossa on kaikki kunnan julkiset palvelut, silti seurakunnassa ajatellaan, että ihmiset liikkuvat seurakunnan toimintaan huonosti Porvooseen, jos toiminta Askolassa supistuu. Työn pelätään muuttuvan myös epäitsenäiseksi, jos tulee suurempi yhtymä. On pelkoa siitä, että pitää työskennellä muuallakin. Yhtymän myötä tulevaa kiinteistöosaamista pidetään mahdollisuutena. Yhtymä mahdollistaisi myös uusia juttuja, kuten isommat kuorot, yhteistyön Yhteisvastuu-keräyksessä ja leireissä. Sijaisuuksien nähdään myös hoituvan paremmin ja työalojen yhteisyyttä pidetään hyvänä. Askolassa halutaan säilyttää toiminnan paikallisuus ja itsenäisyyttä pidetään parhaana vaihtoehtona erityisesti luottamushenkilöiden keskuudessa. Itse selvitystyön tekemiseen suhtaudutaan myönteisesti. Kunnan väkiluvun nähdään jatkossa laskevan. Suuria tulevia haasteita Askolan seurakunnassa ovat ikärakenne ja eroamiset kirkosta. 3.2 Borgå svenska domkyrkoförsamling Toiminnasta Seurakunnan yhtenä painopistealueena on jo useamman vuoden ajan ollut panostaminen tuomiokirkon pääjumalanpalvelukseen. Se tarkoittaa mm. lapsiperheiden, nuorien ja erityisryhmien huomioimista. Toiminnassa on apuna ns. jumalanpalvelusryhmiä, joissa v oli 60 jäsentä. Vuoden 2014 suuri satsaus oli Via Crucis kärsimysnäytelmä pääsiäisenä. Toiminta on jakaantunut isolle seurakunnalle tyypillisesti hyvin moneen eri työalaan, kaikkiaan 21:een. Työaloja, joita erikseen nimettyinä, selvityksen pienemmillä seurakunnilla ei ole, ovat mm.: kummityö ja paikallisekumenia.

10 10 (45) Vuosi 2012 Seurakuntatilaisuuksiin osall. / vko % keskiväkiluvusta 0,7 Rippikoulun käyneet % 15-vuotiaista yhtymä Diakonian asiakkaat % kunnan väkiluvusta yhtymä Lähetyskannatus jäsentä kohti 9 Jäsenkehitys, rakenteet kehitys Muutos % Väkiluku ,1 % Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut koko tarkastelukauden ajan. Laskua selittää muuttoliike ja kuolleiden suurempi määrä verrattuna kastettuihin. Vuonna 2013 ruotsinkielisten osuus koko seurakuntayhtymän jäsenmäärästä oli 35,8 %. Talous ja henkilöstö Työntekijöitä oli 25,8. Papistossa on nuoria työntekijöitä, mutta vaihtuvuus on melko runsasta. Vuonna 2014 on käytettävissä vähemmän määrärahoja kuin 2013, mikä johtaa henkilöstökustannusten vähentämiseen. Virkoja ei täytetä tai perusteta eikä sijaisia pääsääntöisesti palkata. Vuosityövoima / 1000 jäsentä (v. 2012) 1,9 Vahvuudet ja kehittämistarpeet Vahvuudet Työyhteisössä on tuomiokirkkoseurakuntana totuttu uusiin asioihin ja erilaisiin projekteihin. Kehittämistarpeet Muihin seurakuntiin tutustuminen, mm. niiden lapsityöstä ei ole tietoa. Tulevaisuus Seurakunnassa koetaan huolta siitä, että ruotsinkielinen seurakunta jäisi entistä enemmän vähemmistöön uusien suomenkielisten seurakuntien tullessa samaan yhtymään. Toisaalta nähtiin, että uudessa yhtymässä millään seurakunnalla ei olisi yli puolta valtuuston paikoista, mitä pidetään hyvänä asiana. Uusi Borgå svenska voisi kattaa koko uuden yhtymän alueen, jolloin kaksikielisiä seurakuntia ei enää olisi. Tämä parantaisi ruotsinkielisten palvelua ja vapauttaisi kaksikielisessä seurakunnassa tarpeesta palvella samalla tavalla molempia kieliryhmiä.

11 11 (45) Seurakunnassa kysellään, joutuuko Porvoo maksamaan ja mitä se hyötyy uudesta yhtymästä. Tiettyyn rajaan asti uuden yhtymän myötä tapahtuva tulonsiirto koetaan ihan oikeaksi. Raja tulee vastaan siinä kohdin, kun sillä olisi vaikutuksia omaan toimintaan. Yhtenä mahdollisena hyötynä tuodaan esiin kysymys siitä, voiko uusien seurakuntien tulo vaikuttaa siihen, että Porvoossa ei tarvitsisikaan luopua toisesta leirikeskuksesta? Mikäli uusi yhtymä toteutuisi, välimatkat eivät olisi Borgå svenskalle ongelma, sillä jo nyt toimitaan laajasti Porvoon alueella, kuten Emäsalossa ja Pellingissä. Samoin toimintaan osallistutaan jo nyt laajemmalta alueelta, esim. Askolasta tulee lapsia Kullooseen. Yhteisen Kirjuri-järjestelmän nähdään myös helpottavan jatkossa mm. kirkkoherranvirastojen yhdistämistä vaikka keskusrekisteriksi. Jatkossakin pidetään tärkeänä oman ruotsinkielisen tiedottajan olemassa oloa, joka tukisi ruotsinkielisen kulttuurin jatkumista ja kehittymistä. Itse selvitystyöhön ei ole kovin voimakasta kantaa, sillä ajatellaan, ettei uusi yhtymä lisäisi juurikaan toimituksia. Erilaisiin muutoksiin on yleensä vain pakko sopeutua. Seurakunnan tavoitteena nostetaan esiin kevyt yhtymä, jossa olisi mahdollisimman vähän keskitettyjä toimintoja. Esimerkiksi yhteistä rippikoulutyötä ei koeta tarpeelliseksi. 3.3 Myrskylän seurakunta Toiminnasta Seurakunnallisen perustyön runkona v ovat olleet jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset, lähetys- ja diakoniatilaisuudet, päiväkerho, perhekerho ja rippikoulu. Väkimäärältään suurin säännöllinen kokoontuminen v oli joka toinen viikko kokoontuva seurakuntakerho. Seurakunnan tilaisuuksien osallistujamäärät ovat kasvaneet voimakkaasti viime vuosina, erityisesti jumalanpalveluksissa. Kaksikielistä jumalanpalvelusta vietettiin viime vuonna n. kerran kuussa. Vuosi 2012 Seurakuntatilaisuuksiin osall. / vko % keskiväkiluvusta 0,6 Rippikoulun käyneet % 15-vuotiaista 108,7 Diakonian asiakkaat % kunnan väkiluvusta 6,8 Lähetyskannatus jäsentä kohti 6

12 12 (45) Jäsenkehitys, rakenteet kehitys Muutos % Väkiluku ,6 % Kirkkoon kuulumisprosentti v oli 84 % ja jäsenmäärä laski edellisestä vuodesta. Jäsenmäärän laskua selittää paikkakunnalla vaikuttava Suomen Helluntaikirkon alainen Kotikirkko, jonka jäseneksi rekisteröityneet joutuivat eroamaan samalla Myrskylän seurakunnasta. Muita selittäviä tekijöitä ovat ihmisten talousvaikeudet ja yleisen maallistumiskehityksen vauhdittuminen. Ruotsinkielisiä jäseniä on n. 10 % eli n Kirkkoneuvosto on valinnut v seuraavat työryhmät: lähetystyön, diakoniatyön, lapsi-, nuoriso-, ja perhetyön sekä musiikkityön työryhmät. Talous, henkilöstö, kiinteistöt ja hautausmaat Talous ja henkilöstö Talouden tunnuslukuja 2013 Toimintatuottojen osuus toimintakuluista % 20,5 Verotulot, euroa / jäsen 232 Vuosikate, euroa / jäsen 24 Rahavarojen riittävyys, pv 96 Edellisten tilikausien ja tilik yli-/alijäämä, euroa Vuosityövoima / 1000 jäsentä (v. 2012) 2,8 Seurakunnan maksuvalmiutta voidaan pitää vielä siedettävänä. Vuoden 2014 budjetoitu ylijäämä on n euroa, mutta vuosien 2015 ja 2016 vuosikate ei sen sijaan kata poistoja ja tilikauden alijäämä on noin poistojen suuruinen. Talous näyttää siten hiipuvan ja kuitenkin poistosuunnitelma on liian alhainen. Poistosuunnitelman kiristäminen kasvattaisi myös alijäämää. Työntekijöitä on viisi (5) vakinaista ja kanttorin palvelut ostetaan Pukkilan seurakunnasta (50% työajasta). Suunnitelmissa on yhteinen virka naapuriseurakuntien kanssa, jolloin saataisiin myös nuorisotyöntekijä.

13 13 (45) Kiinteistöt ja hautausmaat Maaomaisuus 173,9 ha, josta metsämaata 148,7 ha. Kirkon sähköistyksen uusiminen on seuraava suunnitteilla oleva investointihanke. Myrskylän seurakunta sai v Kirkkohallitukselta rakennusavustusta euroa kirkon toteutuneeseen lämmitysjärjestelmän uusimiseen. Hautauksia /v. Vahvuudet ja kehittämistarpeet Vahvuudet - kunta / srk yhteistyö toimii - sitoutuneita työntekijöitä - vapaaehtoiset tunnetaan - tullut viime vuosina paljon uutta toimintaa ja vireyttä seurakunnan elämään - ketteryys, joustavuus - kesäasukkaita tulee n ja osallistuu seurakunnankin toimintaan Kehittämistarpeet - jos lastenohjaaja sairas, kerhot kiinni - puute, kun ei ole omaa nuorisotyönohjaajaa - yhteistyön kehittäminen pienten seurakuntien kesken tavoitteena - hankaluudeksi koetaan pitkä välimatka Porvoosta, mikä luo tunnetta syrjässä olemisesta Tulevaisuus Yhtymän mahdollinen syntyminen herättää kysymystä läheisyyden, talkootyön ja vapaaehtoisuuden häviämisestä. Mietitään myös katoaako oma identiteetti ja miten henkilöstösiirrot käytännössä tapahtuisivat. Yhtymän hyvinä puolina nähdään työnjako, kuten Yhteisvastuu-keräyksen päällikön tehtävien jakaminen. Yhtymän hallinnossa olevia kiintiöitä seurakunnille pidetään myös hyvänä asiana. Tavoitteena yhtymässä olisi yhteinen nuorisotyöntekijä vaikka Pukkilan ja Askolan kanssa. Seurakunnassa koetaan, että erilaisia muutoksia voi tehdä. Esimerkiksi messuaikoja on muutettu, mikä on sujunut hyvin. Yhtymän nähdään tuovan osaamista, kuten erityisasiantuntemusta kiinteistöihin. Tärkeänä pidetään kielikysymystä ja sitä, että tärkeät kohtaamiset säilyvät Myrskylässä, mm. surevien kohtaaminen.

14 14 (45) 3.4 Pornaisten seurakunta Toiminnasta Vuoden 2013 tavoitteita olivat maallikkoaktiivisuuden lisääminen ja verkostoituminen kunnan muiden toimijoiden kanssa, kuten koulut ja päivähoito. Talousarvion 2014 mukaan koulujen kanssa on jo toisaalta ollutkin pitkään hyvää yhteistyötä, jota halutaan jatkaa. Vuoden 2014 tavoitteena on sekä seurakuntalaisten että työntekijöiden kohtaaminen. Rippikoulut ovat saaneet hyvää palautetta, nuoriso- ja varhaisnuorisotyö kerää paljon kävijöitä ja ns. innostajakoulutus on suosittua. Vuoden 2014 suunnitelmissa mainitaan perhepäivien kehittäminen, hengellisen musiikin ja konserttitoiminnan edistäminen, aikuistyön te lat ja lisättävä yhteistyö kunnan muiden toimijoiden kanssa diakoniatyössä. Seurakunta on mukana sekä tässä Porvoon rovastikunnan selvityksessä että Keski-Uudenmaan kahdeksan seurakunnan selvityksessä. Vuosi 2012 Seurakuntatilaisuuksiin osall. / vko % keskiväkiluvusta 0,6 Rippikoulun käyneet % 15-vuotiaista 86,8 Diakonian asiakkaat % kunnan väkiluvusta 2,2 Lähetyskannatus jäsentä kohti 7 Jäsenkehitys, rakenteet kehitys Muutos % Väkiluku ,1 % Kirkkoon kuulumisprosentti v oli 78,8 % ja jäsenmäärä laski edellisestä vuodesta. Toiminta- ja taloussuunnitelman mukaan seurakunnan jäsenmäärän on arvioitu nousevan huomattavan optimistisesti 4525:een vuonna Ruotsinkielisiä jäsenistä on 73. Kirkkoherran alaisen seurakuntatyön organisointi: kirkkoherranvirasto, diakonia, jumalanpalvelus- ja musiikkityö, nuorisotyö, lapsityö ja lähetystyö. Talous, henkilöstö, kiinteistöt ja hautausmaat Talous ja henkilöstö Talouden tunnuslukuja 2013

15 15 (45) Toimintatuottojen osuus toimintakuluista % 7,0 Verotulot, euroa / jäsen 277 Vuosikate, euroa / jäsen 8 Rahavarojen riittävyys, pv 61 Edellisten tilikausien ja tilik yli-/alijäämä, euroa Vuosityövoima / 1000 jäsentä (v. 2012) 3,8 Seurakunnan rahavarojen riittävyys on vähäinen ja se pieneni edelleen vuodesta Vuosille on budjetoitu tilikauden alijäämää vuosittain n euroa. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa olevan rahoituslaskelman mukaan kassavarat olisivat kokonaan huvenneet vuoden 2016 loppuun mennessä. Investointeja v ei juuri ollut, samoin 2014 on tarkoitus toteuttaa vain tärkeät ja välttämättömät investoinnit. Henkilöstömuutokset v olivat pieniä, yhden uuden viranhaltijan aloittaessa virassaan. Vuonna 2013 työntekijöitä oli 15 ja keski-ikä 44,4 v. Seurakunnassa toimii lukuisa joukko vapaaehtoisia eri työaloilla. Kiinteistöt ja hautausmaat - Kirkko - Isojärven leirikeskus - Seurakuntakeskus - Kolme asunto-osakeyhtiötä, joissa tulossa tarpeita peruskunnostukseen - Hautausmaa, laajennus 90-luvulla, ei tarvetta laajentaa, huoltorakennus ja kylmiö. Hautauksia n. 40 /v. Maa-alueita n. 41 ha ja metsää 33,1 ha. Vahvuudet ja kehittämistarpeet Vahvuudet - työntekijöillä on kasvot seurakuntalaisiin päin - toiminta koetaan omaleimaiseksi - toiminnassa on hyviä kaaria, vauvasta vaariin ollaan seurakunnassa mukana - työ tavoittaa hyvin - työntekijät ovat sitoutuneita - työ on monialaista - työ tavoittaa hyvin seurakuntalaisten eri ryhmiä

16 16 (45) Kehittämistarpeet - työntekijöissä on kuormittuneisuutta ja kaivataan lisäresurssia - toiminnan haavoittuvuus - huoli taloudesta Tulevaisuus Seurakunnassa pohditaan paljon tulevaisuutta ja ajatellaan, että tämä selvitysprosessi voi auttaa yhteistyössä myös jonkun muun seurakunnan kanssa. Päätöksissä halutaan odottaa kunnan ratkaisuja, joten toukokuussa 2014 on vielä liian aikaista sanoa mitään varmaa. Tämä selvitystyö koetaan hyvänä. Olennaista pitkin matkaa on kysyä: mikä on tarve? Osan mielestä Porvoo olisi hyvä suunta vaikuttamisen mahdollisuuksien kannalta. Keskusteluissa tuli esiin seuraavia pelkoja yhtymään siirtymisen suhteen: - itsenäisyys häviää - kaikista tehdään samanlaisia - pienen ääni ei kanna isossa joukossa, sillä Pornaisten edustus olisi pieni - päätöksenteko olisi kaukana - menee pienen seurakunnan etuja - esimiestyö yhtymässä olisi sekavaa, verrattuna nyt omaan seurakuntaan - tutut ihmiset katoaa, isossa ei ole läheisyyttä - työntekijöiden liikkuvuus, juokseminen huono asia, jos matkat pitenevät - pelätään hampaattomuutta ja byrokratian lisääntymistä - tulee enemmän istumista työalojen kokouksissa - veroäyrin yhtenäistäminen pudottaisi meidän toimintarahoja, vaikka säästäisimme tai tekisimme talkoilla täällä Toisaalta yhtymän hyvinä puolina nähtiin: - työalat voisivat kehittyä, kuten nuorisotyö - kiinteistötoimi, hautausmaat ja taloushallinto olisi hyvä hoitaa isossa yksikössä - paljon uutta ja mahdollisuuksia - voisi mennä muuallekin töihin - yhtymässä olisi työkavereita - henkilöstösuunnittelua voisi isossa yksikössä toteuttaa paremmin - työtä voisi rajata paremmin

17 17 (45) - sijaisuudet hoituisivat nykyistä paremmin - vieraudesta olisi hyötyäkin mm. parisuhdetyössä - ammattimaisuus ja erikoistuminen hyvä asia - tiedotus voisi hyötyä isosta yhtymästä - nuorisokuoro mahdolliseksi Uuden yhtymän tavoitteeksi tulisi asettaa toiminnan laatu (rippikoulutyössä, kiinteistöjen hoidossa jne). Samoin kustannusten tulisi alentua. Mahdollisessa yhtymässä tulisi olla vapaus säilyttää omaleimaisuutta ja omia toimintatapoja, mutta kuitenkin riittävän tiukat rajat ja johtamisen selvyys. Henkilöstöhallinnon yhteinen linja takaisi tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden ja lainmukaiset työajat. Hallinnon tulisi olla tiukasti yhtymässä. Oikeudenmukaisuus näkyisi mm. palkkojen yhtenäisyydessä. Vielä kysyttiin sitä, milloin yhtymän muodostamisesta tulevat säästöt toteutuvat ja miten yhtymä vaikuttaisi hautausmaahan. Tärkeänä pidettiin myös, että työntekijät saisivat tukea muutoksessa ja heidän työmotivaatioonsa kiinnitettäisiin huomiota, mikäli yhtymä tulee. 3.5 Porvoon suomalainen seurakunta Toiminnasta Suomalaisen seurakunnan toiminta on seurakunnan koosta ja työntekijämäärästä johtuen luonnollisesti selvitystyön seurakuntien laajinta. Se on myös ainoa seurakunta, jolla on organisoitu erillinen aluetyö Länsi-Porvoon alueelle. Esimiesten mukaan heillä ei ole työalakeskeisyyttä, vaan yhteistyötä tehdään seurakunnassa monialaisesti. Yhteistyötä ruotsinkielisten kanssa tehdään mm. konsertteihin liittyen. Samoin nuorisotyö tekee yhteistyötä rovastikuntatasolla, jolloin mm. tapaamisia on muutaman kerran vuodessa. Rovastikuntatasolla ei kuitenkaan ole yhteistyötä musiikkityössä. Vuosi 2012 Seurakuntatilaisuuksiin osall. / vko % keskiväkiluvusta 0,7 Rippikoulun käyneet % 15-vuotiaista yhtymä Diakonian asiakkaat % kunnan väkiluvusta yhtymä Lähetyskannatus jäsentä kohti 8

18 18 (45) Jäsenkehitys, rakenteet kehitys Muutos % Väkiluku ,5 % Henkilöstö Työntekijöitä oli 40,2. Vuosityövoima / 1000 jäsentä (v. 2012) 1,6 Tulevaisuus Yhtenä kysymyksenä uudessa yhtymässä tuodaan esiin leirikeskuskapasiteetti. Porvoo suunnittelee luopuvansa toisesta leirikeskuksestaan ja mikäli uudet seurakunnat haluaisivat tulla Porvoon ainoaan leirikeskukseen, ei kapasiteetti riittäisi, vaan osa jouduttaisiin ostamaan ulkoa. Kuntaliitokset toisivat sen, että Porvoon rippileireille olisi halua muualtakin, kun hinta olisi sama, sillä Porvoolla on monipuolisia rippileirejä. Suomalaisessa seurakunnassa kysytään myös, tulisiko uuden yhtymän myötä lisää paineita järjestää enemmän konsertteja myös pienemmissä seurakunnissa. Uuden yhtymän hyvinä puolina nähdään helpompi yhteistyö mm. nuorisotyössä. Porvoosta olisi helppo lähteä vaikka bussilla Pornaisiin yhteiseen tapahtumaan. Nuorisotyöhön olisi mahdollista perustaa selektiivejä ja vaikka yhtymäkohtaisia ripareita. Lapsityössäkin työvoima voisi tarpeen vaatiessa liikkua paikasta toiseen. Yhtymän hoidossa olevien kiinteistöjen lisääntyminen olisi selkeä muutos. Olisi katsottava, mitä voitaisiin edelleen hoitaa vapaaehtois-/eläkeläisvoimin, mitä ei. Jos mm. hautausmaita aletaan hoitaa vakituisella henkilöstöllä, kustannukset saattavat kasvaa. Myös tasavertaisuuden toive kiinteistöjen käytön ja ylläpidon suhteen voisi lisätä kustannuksia. Suomalaisessa seurakunnassa nähdään, että pienempiin seurakuntiin voisi jäädä jonkinlainen virasto/palvelupiste. Se voisi olla auki vain osan viikkoa, kuten nytkin. Yhteinen keskusrekisteri voisi tuoda säästöjä. Porvoo olisi henkilöstöhallinnon keskus, josta kysyttäisiin apua.

19 19 (45) 3.6 Pukkilan seurakunta Toiminnasta Toiminnan painopisteet ovat kirkon peruskorjaus ja juhla 2014, jumalanpalveluselämän uudistaminen, ns. väliinputoajien huomioiminen pyrkimys luoda uutta yhteyttä kotiseurakuntaan, luottamushenkilöt vastuunkantamisen vahvistaminen, avoimuus ja yhteyden vahvistaminen paikallisiin sidosryhmiin sekä juhla-aikojen kirkot. Vuonna 2013 jumalanpalveluskäynneissä oli nähtävissä nouseva kehitys pienen notkahduksen jälkeen. Pukkilan ja Myrskylä seurakunnilla on yhteinen kanttori ja kirkkoherrat tuuraavat toisiaan loma-aikoina. Kesällä 2014 toteutetaan ensimmäistä kertaa myös rippikoulut osittain yhteisesti. Vuosi 2012 Seurakuntatilaisuuksiin osall. / vko % keskiväkiluvusta 1,9 Rippikoulun käyneet % 15-vuotiaista 70,6 Diakonian asiakkaat % kunnan väkiluvusta 2,2 Lähetyskannatus jäsentä kohti 13 Virastossa käy harvoin asiakkaita. Hautausasiakkaita on n. 15 / vuosi ja vihkimisiä alle 5 vuodessa. Kasteisiin liittyvissä asioissa seurakuntalaiset usein soittavat. Jäsenkehitys, rakenteet kehitys Muutos % Väkiluku ,6 % Ruotsinkielisiä on arviolta 20. Seurakunnan väkiluvun arvioidaan edelleen pienentyvän, sillä kunnankin väkimäärä vähenee. Vuonna 2013 seurakunnan jäsenyydestä erosi yli 20 jäsentä, kun aiemmin luku on ollut alle 10. Toimintavuoden 2013 aikana yhdistettiin kaksi toimikuntaa: lapsi- ja perhetyön sekä nuorisotyön toimikunnat. Muita toimikuntia ovat: diakoniatyön toimikunta, jumalanpalvelus- ja musiikkityön sekä tiedotuksen toimintakunta ja lähetystyön toimikunta.

20 20 (45) Talous, henkilöstö, kiinteistöt ja hautausmaat Talous ja henkilöstö Talouden tunnuslukuja 2013 Toimintatuottojen osuus toimintakuluista % 15,9 Verotulot, euroa / jäsen 275 Vuosikate, euroa / jäsen 41 Rahavarojen riittävyys, pv 230 Edellisten tilikausien ja tilik yli-/alijäämä, euroa Vuosityövoima / 1000 jäsentä (v. 2012) 2,9 Vaikka edellisten tilikausien ylijäämä vielä onkin melko hyvin jäljellä, Pukkilan seurakunnassa tiedostetaan talouden haasteet jatkossa ja mm. se, että vuodet ovat alijäämäisiä ilman maanmyyntituloja. Tarpeellisena pidettyyn kirkon peruskorjaukseenkaan ei ole mahdollisuutta ilman Kirkkohallituksen avustusta. Talouden tiukkuus näkyy siinäkin, ettei mahdollisten sijaisten palkkaamiseen voida varautua. Sairaustapauksissa kyseinen toiminto pysäytetään, ellei se ole nimenomaisesti Kirkkolain tai muun säädöksen edellyttämä. Tähän toimintojen haavoittuvuuteen ovat tilintarkastajatkin kiinnittäneet huomiota riskienhallinnan kannalta. Seurakunnan toiminnan ja talouden turvaamisen jatkossa nähdään edellyttävän huomattavia säästöjä. Seurakunnassa on työntekijöitä 6 (4,84): neljä (4) kokoaikaista viranhaltijaa, joista yhden työpanos jaetaan puoliksi Myrskylän seurakunnan kanssa. Lisäksi on yksi (1) kokoaikainen toimenhaltija ja yksi (1) osa-aikainen (34%). Seurakunta ostaa ostopalveluna asiantuntijuutta ja työvoimaa seuraavissa toiminnoissa: - rippikoulutyö - hautausmaan ja nurmialueiden sekä kiinteistöjen hoito ja haudan kaivaminen Kiinteistöt ja hautausmaat Toiminta- ja taloussuunnitelmassa todetaan, että seurakunnan omistuksessa olevat kiinteistöt ovat ylimitoitettuja suhteessa seurakunnallisen toiminnan tarpeisiin. Kiinteistöistä aiheutuvien kulujen karsimisen nähdäänkin olevan ainoa todellinen säästökohde.

projektipäällikkö Terhi Jormakka

projektipäällikkö Terhi Jormakka projektipäällikkö Terhi Jormakka Kirkkolain ja järjestyksen sekä kirkon vaalijärjestyksen muutosten valmistelu Piispainkokouksen lausunto Lainsäädännön kirkolliskokouskäsittelyt kevät ja syksy 2014 Lainsäädäntö

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020 Sivu 1 / 6 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020 1 JOHDANTO Liite 2/34 Yht. kv. 29.9.2015 Vaasan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt käynnistää suunnittelutyön strategiasuunnitelman

Lisätiedot

Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020

Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020 Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020 Hautausmaat ja hautaustoimi Talous Henkilöstö Kiinteistöt Sairaalasielunhoito Perheneuvonta Visio Seurakuntayhtymän visiona on olla ihmiskasvoinen uskon yhteisö,

Lisätiedot

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Kirkkovaltuuston 8.6.2010 päätöksiä 6 VUODEN 2009 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSOIKEUS Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Vuoden 2009 talousarvion käyttötalousosassa oli budjetoitu toimintatuloihin

Lisätiedot

Päätös: 1. Siikasalon seurakunta lakkautetaan ja liitetään Raahen seurakuntaan 1.1.2013 lukien.

Päätös: 1. Siikasalon seurakunta lakkautetaan ja liitetään Raahen seurakuntaan 1.1.2013 lukien. Yhdistymismallit 1. Seurakunta lakkautetaan ja liitetään toiseen seurakuntaan 2. Yhdistettävät seurakunnat lakkautetaan ja perustetaan uusi seurakunta 3. Muodostetaan seurakuntayhtymä 4. (Kappeliseurakunnan

Lisätiedot

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kokouspaikka Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Anu Aalto Tuomas Alaterä Kaarlo

Lisätiedot

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ ja sen PERUSTAMISPROSESSI

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ ja sen PERUSTAMISPROSESSI YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ ja sen PERUSTAMISPROSESSI Lauri Jäntti / Kuopio 17.9.2015 Yhtymän seurakuntien jäsenet 31.12.2009 Iisalmi 19 175 (53%) Lapinlahti 6 139 (17%) Pielavesi 4 486 (12%) Sonkajärvi

Lisätiedot

Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet

Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet 14.5.2013 1 Yhtymän työkorit lähtökohtana yhteisten painopisteiden määrittelylle

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 7/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 7/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 7/2013 Aika 9.9.2014 klo 18.30- Paikka Malmin kirkko Läsnä 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 Esityslistan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

Lapinjärven seurakuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteinen kirkkoneuvosto 10.05.2007

Lapinjärven seurakuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteinen kirkkoneuvosto 10.05.2007 Lapinjärventie 24 a 07800 Lapinjärvi (019) 530 720 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 3/2007 Aika: Torstaina 10.5.2007 kello 18.00 19.10 Paikka: Virastotalo, Lapinjärventie 24 A ASIALISTA 39 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 19 Kirkkovaltuusto 29.10.2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 19 Kirkkovaltuusto 29.10.2012 19 17 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 17 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013 17 15 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 8.4.2013 15 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Aika 25.3.2014 klo 17.30-18.45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Pihkala Isto

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 4/2012 23.04.2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 4/2012 23.04.2012 28 27 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 23.04.2012 27 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkoneuvoston kokous pidetään 31.3.2016 klo 18.00 Seurakuntakodilla Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 2/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO 2/2013 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 2/2013 Kokousaika 6.3.2013 klo 18.00 21.23 Kokouspaikka Seurakuntatalo, Iso Kylätie 1 Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström Raila Degerholm

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) KOKOUSTIEDOT Aika 5.10.2010 klo 16-18.20 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Lepistö Jouko vt. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Liikavainio

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous 26.3.2014. Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous 26.3.2014. Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 27 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 2/2015 Kirkkoneuvosto. Kokousaika Tiistai 31.3.2015 kello 17.30 - ( kahvit kello 17.15)

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 2/2015 Kirkkoneuvosto. Kokousaika Tiistai 31.3.2015 kello 17.30 - ( kahvit kello 17.15) Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistai 31.3.2015 kello 17.30 - ( kahvit kello 17.15) Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 14 KOKOUKSEN AVAUS 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16

Lisätiedot

148 Vuosien 2016-2018 kehysbudjetin hyväksyminen ja vuoden 2016 talousarvion seurakunnallisen toiminnan määrärahan määrittäminen

148 Vuosien 2016-2018 kehysbudjetin hyväksyminen ja vuoden 2016 talousarvion seurakunnallisen toiminnan määrärahan määrittäminen 632/2015 148 Vuosien 2016-2018 kehysbudjetin hyväksyminen ja vuoden 2016 talousarvion seurakunnallisen toiminnan määrärahan määrittäminen Päätösehdotus Hallintojohtaja Jussi Muhonen Yhteinen kirkkoneuvosto

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 65 Kirkkoneuvosto 6/2010 21.10.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 65 Kirkkoneuvosto 6/2010 21.10.2010 65 63 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 21.10.2010 63 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

SEURAKUNTA aarre kaupungissa

SEURAKUNTA aarre kaupungissa Kirkkovaltuusto 16.12.2014, 13, liite 1 Kirkkovaltuusto 27.01.2015, 12, liite 1 SEURAKUNTA aarre kaupungissa Outokummun evankelis-luterilaisen seurakunnan strategia vuoteen 2020 Hyväksytty kirkkovaltuustossa

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 Aika tiistai 14.1.2014 klo 18.00 19.00 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka Raninen valtuutetut

Lisätiedot

AKIN JÄSENKYSELY 2015

AKIN JÄSENKYSELY 2015 AKIN JÄSENKYSELY 2015 28.4.2015 Tekijä OSIOT 1. Seurakuntarakenne 2. Diakonivirka 3. Työaika 4. Palkkaus 5. AKIn jäsenvakuutukset ja lakimiespalvelut 6. AKIn viestintä 2 3 Osio 1: Seurakuntarakenne MIELESTÄNI

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8-2012 Kirkkoneuvosto Aika: MA 26.11.2012 KLO 16.30 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Antola Tuomas puheenjohtaja

Lisätiedot

Kn. 28.11.2011 142. Kv. 12.12.2011 51

Kn. 28.11.2011 142. Kv. 12.12.2011 51 Kn. 28.11.2011 142 Kv. 12.12.2011 51 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖMME Pudasjärven seurakunta elää monen muutoksen keskellä. Näiden muutosten huomioiminen ja niihin varautuminen on tärkeää. Tätä prosessia tukee myös

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 5/ 2013. 28.5.2013 klo 18.00 19.40

Pihlavan seurakuntaneuvosto 5/ 2013. 28.5.2013 klo 18.00 19.40 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 5/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 28.5.2013 klo 18.00 19.40 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo Kause

Lisätiedot

HeTa. Rovaniemi 23.9.2010

HeTa. Rovaniemi 23.9.2010 Kirkon palvelukeskushanke HeTa KiTo-teemapäivät Rovaniemi Lakimuutos Toukokuussa 2010 hyväksyttiin, että ev.lut.kirkkoon perustetaan kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelukeskus, joka palvelee kirkon talousyksiköitä.

Lisätiedot

Läsnäolon yhteisö. Hallintovirkamiehet 7.6.2007. Voitto Huotari

Läsnäolon yhteisö. Hallintovirkamiehet 7.6.2007. Voitto Huotari Läsnäolon yhteisö Hallintovirkamiehet Voitto Huotari Seurakuntarakennetyöryhmä Tehtävänä on» seurata kuntarakenteen muutoksia ja niiden vaikutuksia kirkkoon ja seurakuntiin» tehdä ehdotuksia seurakuntien

Lisätiedot

JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNNÖT

JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNNÖT Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNNÖT - Yhteisen diakoniatyön johtosääntö - Yhteisen sielunhoidon johtosääntö - Yhteisen lapsityön johtosääntö - Yhteisen nuoriso- ja oppilaitostyön

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013 46 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.4.2013 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Haukkala Pentti Hietala Heikki Kangasluoma Pentti Koskiahde Markku Kuntsi

Lisätiedot

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Vammaisohjelma 2009-2011 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vammaisohjelma Johdanto Seurakuntayhtymän vammaisohjelma pohjautuu vammaistyöstä saatuihin kokemuksiin. Vammaistyön

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain 5 :n muuttamisesta

Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain 5 :n muuttamisesta Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kielilakia. Esityksen mukaan yksikielinen kunta voitaisiin

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston 27 jäsenestä varajäsenet mukaan lukien oli paikalla 27.

Kirkkovaltuuston 27 jäsenestä varajäsenet mukaan lukien oli paikalla 27. KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 22015 1(11) Aika: Ti 12.05.2015 klo 19.00 21.20 Paikka: Läsnä: Kauhavan seurakuntakoti Aaramaa Simo Alatalkkari Anna-Maija Annala Marja-Liisa Erkinheimo Heikki Erkkilä Leena

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstötyöryhmä Johtopäätökset Kunnanhallitusten yhteiskokous 11.6.2014

Talous- ja henkilöstötyöryhmä Johtopäätökset Kunnanhallitusten yhteiskokous 11.6.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä Johtopäätökset Kunnanhallitusten yhteiskokous 11.6.2014 Talouden haasteet eivät häviä ei ole kysymys suhdannetaantumasta KL 08/2014(12.6.2014): Odotettua heikompi taloustilanne

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Pauli Hujanen Matti Loponen

Lisätiedot

Raaseporin alueen suomalaisen seurakuntatyön ja seurakuntarakenteen muuttamisen selvitystyöraportti

Raaseporin alueen suomalaisen seurakuntatyön ja seurakuntarakenteen muuttamisen selvitystyöraportti Raaseporin alueen suomalaisen seurakuntatyön ja seurakuntarakenteen muuttamisen selvitystyöraportti Selvitysmies Sami Lahtiluoma Luovutettu Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille 27.2.2013 Kirkkopalvelut

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 4.2.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.2.2014-11.3.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 Laukaan seurakunnan kasvatustyön (lapsi- ja perhe-, varhaisnuoriso-, nuoriso-, rippikoulu sekä koulu- ja oppilaitostyö) JOHTOSÄÄNTÖ A. Yleissäännökset Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 1 Laukaan

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] Aika 4.6.2014 Paikka Läsnä Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 A Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Akaan-Penttilä Aulikki Hirvonen-Nurmi Katri Kiviluoto Hilkka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 12.11.2015 klo 16.30 Sivu 1 VASA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET Sammantr. kl Sida. Vasaesplanaden 3 E V vån

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 12.11.2015 klo 16.30 Sivu 1 VASA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET Sammantr. kl Sida. Vasaesplanaden 3 E V vån VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 12.11.2015 klo 16.30 Sivu 1 181 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 182 Pöytäkirjantarkastajien valinta 183 Yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 3/2015 184 Henkilöstöasia 185

Lisätiedot

59 Vironkielisen seurakuntatyön papinviran perustaminen päättyvän diakonian viran tilalle

59 Vironkielisen seurakuntatyön papinviran perustaminen päättyvän diakonian viran tilalle Yhteinen kirkkoneuvosto 318 24.10.2013 414/2013 59 Vironkielisen seurakuntatyön papinviran perustaminen päättyvän diakonian viran tilalle Päätösehdotus Yhteinen kirkkovaltuusto päättää perustaa 1.7.2014

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2012

SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2012 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2012 Kokousaika 7.2.2012 klo 18.00 20.09 Kokouspaikka srk-talo, Nikkilä Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström Raila Degerholm Harry Hänninen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2011 Kokousaika 1.3.2011 klo 18.00-21.32 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergsrtöm Raila Degerholm Heidi Heikkilä

Lisätiedot

LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 SEURAKUNTANEUVOSTO 9 2008 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236

LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 SEURAKUNTANEUVOSTO 9 2008 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236 LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236 Aika 10.9.2008 klo 17.00 20.31 Paikka Kaislarannan leirikeskus, Lappeenranta. Käsiteltävät asiat 97 KOKOUKSEN

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.5.2011 klo 17.00 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Haapala Heikki jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 6/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO 6/2013 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 6/2013 Kokousaika klo 14.00-15.05 Kokouspaikka Seurakuntatalo, Iso Kylätie 1 Läsnä: Georg Bergström Juha Ilonen, puheenjohtaja Kaarlo Kuntsi

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 3/ 2014. 13.5.2014 klo 18.00 20.14

Pihlavan seurakuntaneuvosto 3/ 2014. 13.5.2014 klo 18.00 20.14 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 3/ 2014 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 13.5.2014 klo 18.00 20.14 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo Kause

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10.12.2015 N:o 5/2015 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 3.12.2015 Sivu 49

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10.12.2015 N:o 5/2015 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 3.12.2015 Sivu 49 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 3.12.2015 Sivu 49 Kokousaika 10.12.2015 kello 17.15 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Laukaan seurakuntatalo Hassel Lari Heikkilä Jaakko Hintikka Raimo Hytönen Pauliina Kallio

Lisätiedot

Jäsentiedot 1.1. - 31.12.2014 1-4

Jäsentiedot 1.1. - 31.12.2014 1-4 Vuositilasto 2014 Vuositilasto 2014 Johdanto Jäsentiedot 1.1. - 31.12.2014 1-4 Läsnä ja poissa olevan väestön lukumäärä, ulkomaan kansalaisten ja kielellisen vähemmistön lukumäärä seurakunnittain 31.12.2014

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 5 / 2012 5.6.2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÖYTÄKIRJA 5 / 2012 5.6.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 5 / 2012 5.6.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 38 ILMOITUSASIAT 3 39 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 15/2014 Kirkkoneuvosto 27.11.2014 168. KOKOUSAIKA torstaina 27. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 15/2014 Kirkkoneuvosto 27.11.2014 168. KOKOUSAIKA torstaina 27. päivänä marraskuuta 2014 168 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 15/2014 KOKOUSAIKA torstaina 27. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali JÄSENET Sari Heiskanen 189-195 Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen

Lisätiedot

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PERUSTEHTÄVÄ / MISSIO Seurakunta kutsuu ihmisiä armollisen ja kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen, julistaa evankeliumia ja rohkaisee

Lisätiedot

Irja Kivistö, sihteeri

Irja Kivistö, sihteeri Seurakuntaneuvosto 15.3.2010 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 4/2015 SEURAKUNTANEUVOSTO. AIKA: TI 26.5.2015 klo 18.00. Paikka: Preiviikin kirkko, Preiviikintie 459

LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 4/2015 SEURAKUNTANEUVOSTO. AIKA: TI 26.5.2015 klo 18.00. Paikka: Preiviikin kirkko, Preiviikintie 459 1 LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 4/2015 SEURAKUNTANEUVOSTO AIKA: TI 26.5.2015 klo 18.00 Paikka: Preiviikin kirkko, Preiviikintie 459 Jäsenet: Esa J. Anttila Katri Hirvola Petri Huru Aulis Juntunen Marja Kaanaa

Lisätiedot

Esityslista. Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta

Esityslista. Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta KIRKKONEUVOSTO 3/2016 1 (7) Aika Keskiviikko 4.5.2016 n. klo 17:20 - Kahvitarjoilu klo 16:45- Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

Tampereen evankelis luterilaisen seurakuntayhtymän kasvatustyön

Tampereen evankelis luterilaisen seurakuntayhtymän kasvatustyön 1/6 Tampereen evankelis luterilaisen seurakuntayhtymän kasvatustyön JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 7.12.2006 A. Yleissäännökset 1 Tampereen evankelisluterilainen seurakuntayhtymä

Lisätiedot

Järvenpään kirkkovaltuusto päättää neuvottelukeskuksen toimintasuunnitelmasta ja talousarvioista ja valitsee johtajan.

Järvenpään kirkkovaltuusto päättää neuvottelukeskuksen toimintasuunnitelmasta ja talousarvioista ja valitsee johtajan. JÄRVENPÄÄN, KERAVAN JA TUUSULAN SEURAKUNTIEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN OHJESÄÄNTÖ Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakutien perheasiain neuvottelukeskuksen tehtävänä on kirkkomme tunnustuksen pohjalla

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 22.5.2013 klo 17.30. Pappila

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 22.5.2013 klo 17.30. Pappila KIRKKONEUVOSTO 22.5.2013 klo 17.30 Pappila KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 5 / 2013 Sivu 2 93 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen kutsuu

Lisätiedot

Mauno Rahikainen 2009-09-29

Mauno Rahikainen 2009-09-29 SISÄLTÖ - Alustus - Tutustutaan toisiimme - Omat odotukset (mitä minä haluan tietää) - Vaalivaliokunnan tehtävät (sääntöjen vaatimat) - Miksi vaalivaliokunta on tärkein vaikuttaja järjestöissä? - Järjestön

Lisätiedot

Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen

Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia, naisia ja miehiä. Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu

Lisätiedot

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen.

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa, poissa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

1) hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen talous- ja toimintasuunnitelmaksi 2015 2017 seuraavin tarkistuksin:

1) hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen talous- ja toimintasuunnitelmaksi 2015 2017 seuraavin tarkistuksin: 417/2014 42 Talous- ja toimintasuunnitelma 2015-2017 Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto päättää (1) hyväksyy talous- ja toimintasuunnitelman 2015 17 kokouksessa esitetyin tarkistuksin; (2) talousarvion vuodelle

Lisätiedot

Liisa Ilonen-Teivonen jäsen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen jäsen

Liisa Ilonen-Teivonen jäsen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen jäsen Kokousaika keskiviikko 6.5.2015 klo 18-20.15 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 17.2.2015

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 17.2.2015 YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Aika Maanantaina 9.2.2015 klo 17 Paikka Läsnä Lagus Timo Määttä, puheenjohtaja Juhani Alaranta Jukka Hautala Kirsi Herranen-Somero Marja Himanka Merja Jaakola

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 Kokousaika Tiistai 29.3.2011 kello 16.30 18.29 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät/läsnä Henkilökohtaiset varajäsenet Hytönen Pauliina Kallio

Lisätiedot

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Esityslista 6 / 2015

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Esityslista 6 / 2015 Kokousaika Tiistai 15.12.2015 Klo 18.41 20.42 Kokouspaikka Pornaisten Rauhanyhdistys, Latiskantie 28 Osallistujat Asikanius Pertti Felt Riina Hyvönen Veikko Jokinen Eija-Sisko Juhola Jukka Kanerva Teemu

Lisätiedot

Kuvat: Katri Saarela ja Kirkon kuvapankki KCSA Maria Manelius ja Vesa Ranta

Kuvat: Katri Saarela ja Kirkon kuvapankki KCSA Maria Manelius ja Vesa Ranta Kuvat: Katri Saarela ja Kirkon kuvapankki KCSA Maria Manelius ja Vesa Ranta Mihin hyvään sinä uskot? Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia,

Lisätiedot

KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN TALOUSSUUNNITELMA 2014-2015

KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN TALOUSSUUNNITELMA 2014-2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 YLEISTÄ Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma on laadittu vuosille 2014 2015, koska liittokokous

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN DIAKONIAN JOHTOSÄÄNTÖ. Diakonia on seurakunnan tehtävä, josta säädetään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä.

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN DIAKONIAN JOHTOSÄÄNTÖ. Diakonia on seurakunnan tehtävä, josta säädetään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä. JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN DIAKONIAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkoneuvostossa 31.3.2004 42 1 Diakonia on seurakunnan tehtävä, josta säädetään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä. KL 4:1 Toteuttaakseen kirkon

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 29 Kirkkoneuvosto 3/2015 23.04.2015

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 29 Kirkkoneuvosto 3/2015 23.04.2015 29 26 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 23.04.2015 26 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 46 Kokouksen osallistujien sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 46 Kokouksen osallistujien sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Perustettavan Salon seurakunnan järjestelytoimikunta Aika: 15.10.2008 klo 18.00-19.10 Paikka: Seurakuntatalo, Keskisali, Kirkkokatu 6, Salo Osallistujat: 45 Kokouksen avaus Pöytäkirja Esityslista 5/2008

Lisätiedot

Lapinjärven seurakuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2007 Yhteinen kirkkoneuvosto 6.2.2007 Lapinjärventie 24 a 07800 Lapinjärvi (019) 530 720

Lapinjärven seurakuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2007 Yhteinen kirkkoneuvosto 6.2.2007 Lapinjärventie 24 a 07800 Lapinjärvi (019) 530 720 Lapinjärventie 24 a 07800 Lapinjärvi (019) 530 720 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 1/2007 Aika: Tiistaina 6.2.2007 kello 18.00 19.50 Paikka: Virastotalo, Lapinjärventie 24 A ASIALISTA 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

VUODEN 2012 TALOUSARVIO YLEISTÄ

VUODEN 2012 TALOUSARVIO YLEISTÄ VUODEN 2012 TALOUSARVIO YLEISTÄ Alijäämä kasvaa vuoden 2011 ennustetusta alijäämästä n. 55.000 :sta (TA11 80.000 ) 120.000 :on eli 65.000 (118 %) Myös vuosikate (tulorahoitus) jää negatiiviseksi n. 40.000

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013 AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala 1 2 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 22 Kirkkoneuvosto 3/2010 05.05.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 22 Kirkkoneuvosto 3/2010 05.05.2010 22 21 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 05.05.2010 21 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Etelä-Savon kuntien tilinpäätökset 2014 ja talousnäkymät

Etelä-Savon kuntien tilinpäätökset 2014 ja talousnäkymät Etelä-Savon kuntien tilinpäätökset 2014 ja talousnäkymät Kuntaliiton ja maakuntaliiton ajankohtaisseminaari Mikkeli 7.5.2015 Heikki Laukkanen Etelä-Savon kunnallisasiain työryhmän pj., kunnanjohtaja näinkö

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 Kokousaika 1.11.2011 klo 18.00 21.18 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä Juha Ilonen, puheenjohtaja (puheenjohtajana

Lisätiedot

NÄYTÄMME SUUNTAA KOHTI JUMALAA, KOHTI IHMISTÄ

NÄYTÄMME SUUNTAA KOHTI JUMALAA, KOHTI IHMISTÄ NÄYTÄMME SUUNTAA KOHTI JUMALAA, KOHTI IHMISTÄ NYKYTILANNE (SWOT) Vahvuutemme Pitkä kristillinen perinne, osaava henkilöstö, viranomais- ja järjestöyhteistyö, kaupunkiseurakunnan resurssit, monipuolisuus

Lisätiedot

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 14.1.2015 klo 17.00 18.15 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 1

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2008 85-97

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2008 85-97 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2008 85-97 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 18.12.2008 klo 18.00-20.00 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto 14.4.2015. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen. Rantala Hannu jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto 14.4.2015. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen. Rantala Hannu jäsen Aika 14.4.2015 klo 17.30-18.15 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Puusaari

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013 Viranomainen Sivu 13 Kokousaika Torstai 30.5.2013 klo 19.00 21.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalo Airasto Marja Hintsala Kirsti Jauhiainen Jaana Kahila

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto 1

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto 1 Kirkkoneuvosto 1 Aika Torstaina 15.10.2015 klo 18.00-20.52 Paikka Uusi pappila Jäsenet (läsnä = x) Tuomo Heiska ilm. esteestä x Markku Kauppinen Minttu Korhonen (ei enää vaalikelpoinen) Irja Lamberg ilm.

Lisätiedot