KOMPLEKSISUUS, EPÄVARMUUS, JOHTAMINEN JA KRIISIT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOMPLEKSISUUS, EPÄVARMUUS, JOHTAMINEN JA KRIISIT"

Transkriptio

1 KOMPLEKSISUUS, EPÄVARMUUS, JOHTAMINEN JA KRIISIT Komentaja Tom Hanén Rajavartiolaitos

2 ALHAISEN TODENNÄKÖISYYDEN JA SUURTEN VAIKUTUSTEN HAAMUT (POWER 2008, 5) 1986 Kuvat: Yle.fi ja 2009

3 MONIPUOLISIA SEURAUKSIA Liikenteemme ei ole koskaan aiemmin ollut lentämättä kolmea päivää. Kyseessä on meille täysin poikkeuksellinen tilanne "Kukaan ei osannut ennustaa" - tuhkapilvi teki meistä mobiilikansan Toimeentulotuen viivästymistä perusteltiin muun muassa tuhkapilvellä. Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle selitys ei kelvannut. Tuhkapilvi jätti tuhansia afrikkalaisia kukkaviljelijöitä työttömäksi.

4 TAPAHTUMAN KOMPLEKSISUUSASTE MÄÄRÄÄVÄNÄ Kytkentöjen määrä Kompleksisuus Vähän tietoa Informaatio Paljon tietoa

5 MIKSI KOMPLEKSISUUSNÄKÖKULMA? KOSKA MAAILMA ON KOMPLEKSINEN.

6 SATTUMA JA YLLÄTYS Aristoteles ( e.kr): Aksidentaaliselle ei siten ole mitään määrättyä syytä, vaan vain sattumanvarainen syy, joka on epämääräinen. Aristoteles näki, että tulevat tapahtumat eivät määräydy suoraan aiemmista tiloista, vaan ennustamattomat asiat tai poikkeamat voivat vaikuttaa asioiden kulkuun. (Aristoteles 1990, s. 104, 190). Kun ampiainen lentää sisälle hihaan, niin vahvakin ritari ryntäilee kauhuissaan edestakaisin sattumanvaraisia onnettomuuksia ei voi ennakoida suunnitelmin (tu) eikä tilanteiden nopeita ja odottamattomia muutoksia voi arvioida etukäteen. (Kiinan kuuluisimpiin lukeutuva kenraali Zhuge Kongmin n. v j.kr; Nojonen, 2008, s. 185)

7 TODENNÄKÖISYYTEEN TYYTYMINEN (Timaios:) Älä siis ihmettele Sokrates, jos emme jumalista ja maailmankaikkeuden synnystä kenties pysty esittämään joka suhteessa johdonmukaisia ja tarkkoja lauseita. Saamme olla tyytyväisiä, jos siitä huolimatta pystymme esittämään todennäköisyyksiä. Pitäkäämme mielessä, että minä, joka puhun, ja te, jotka istutte tuomareina, olemme vain ihmisiä ja meidän on hyväksyttävä näitä asioita koskeva todennäköinen tarina eikä tavoiteltava sen enempää. (Platon 1982, )

8 EPÄVARMUUS JA RISKIT VANHALLA AJALLA Keskeisimpiä epävarmuuden lähteitä olivat vanhalla ajalla maanjäristykset, tulivuorenpurkaukset, tulvat ja kulkutaudit, jotka kohtelivat kaikkia kansankerroksia sattumanvaraisesti, siis samanarvoisesti. Satunnaisuuden ja epävarmuuden laajempi pohtiminen riskinäkökulmasta alkoi tuhansia vuosia ennen ajanlaskumme alkua, kun erilaiset yksinkertaiset pelit alkoivat yleistyä Välimeren sivilisaatioissa. Noppaan ja muihin satunnaisuuteen liittyviin peleihin liittyvä todennäköisyyslaskenta ei kehittynyt vielä pitkään aikaan: todennäköisyysteoreettinen ala syntyi vasta 1600-luvun puolivälissä Blaise Pascalin ja Pierre Fermatin tutkimuksista (Siegfried 2008, 133).

9 TODENNÄKÖISYYDEN JUURTUMINEN TIETEESEEN JA AJATTELUUMME Tilastollinen fysiikka Vakuutusala RISKI Maxwell Pascal ja Fermet Quatalét Kuolleisuustilastot Ihmisten käyttäytymisen selittäminen statistiikalla

10 TIETEEN VALLANKUMOUS LUVUILLA EPÄVARMUUS KESYTETÄÄN Aikakautta leimasi vahva rationalismi ja yllättävänkin samaan suuntaan vievä tieteellinen arvo- ja asennemaailma (Wink 2009, 99). Maailma ymmärrettiin kellokoneistoksi, jota selitetään kreikkalaisen geometrian mukaan. Maailmaa hallitsivat muuttumattomat luonnonlait, joten sattumalla ja epämääräisyydellä oli vain pieni rooli. Ajateltiin, että inhimillinen toimintakin voidaan selittää universaaleilla laeilla tilastollisuus levisi ihmistieteisiin

11 Mekaaninen maailmankuva perustui käytännössä kahteen käsitteeseen, determinismiin ja reduktionismiin Tulevaisuus määräytyy tarkasti menneisyydestä sekä alkuehdoista ja se pohjautuu syy-seuraus suhteeseen eli kausaliteettiin. Kokonaisuuteen kuuluu myös induktio eli induktiivinen päättelymuoto, aiemmista havainnoista tehty yleistys. Kokonaisuus on aina palautettavissa osiinsa, redusoitavissa. Reduktionismin mukaan yhteiskunta on selitettävissä ihmisillä, ihmiset elimillä, elimet soluilla, solut biokemialla, biokemia kemialla ja kemia fysiikalla. Nuoli näyttää siis aina alaspäin, fysiikkaan.

12 KELLOKÄYRÄ Kellokäyrä (Gaussin käyrä) 1700-luvulta lähtien: keskiarvosta poikkeavien arvojen todennäköisyyden nopea lasku vaikutus ajatteluumme? ansition_10dm_with_ga...

13 TODELLISUUS EI KUITENKAAN OLLUT NIIN YKSINKERTAINEN 1800-luvun lopulla merkittävä matemaatikko ja filosofi Henri Poincaré toi esille, että absoluuttiset ennusteet ovat mahdottomia, koska joissakin järjestelmissä pienikin häiriö voi johtaa arvaamattomiin lopputuloksiin epälineaarisuuden synty Termodynamiikan (lämpöoppi) kahden pääsäännön kehittäminen sekä näihin liittyvän systeemissä olevan epäjärjestyksen määrää kuvaavan entropian eli hajeen käsitteen keksiminen 1800-luvun lopulla. Filosofi George Henry Lewes otti vuonna 1874 käyttöön käsitteen emergenssi, ilmaantuminen. Se merkitsee käytännössä sitä, että kokonaisuus ei ole osiensa summa, vaan kokonaisuudesta voi ilmaantua jotakin uutta ja ennustamatonta, sellaista, mitä osien perusteella ei voi päätellä luvun alkaessa syntyi todennäköisyyksiin perustuva kvanttimekaniikka (kvanttifysiikka), joka murensi ehdottoman determinismin fysiikassa. Kvanttimekaniikka osoitti, että sattuma on sisäänrakennettu luontoon, eikä tämä sattuma johdu tietämättömyydestä.

14 Tieteellinen pohdinta alkoi 1920-luvulla liikkua kohti sitä, minkä nyt tunnemme kompleksisuusajatteluna. Taustalla edellisten lisäksi biologian (von Bertalanffy) ja johtamisen tutkimus (Follett). Fysiologi Walter B. Cannonin oivallus avoimista järjestelmistä, mukautuvasta tasapainosta (homeostatis) ja itseorganisaatiosta ja 30- lukujen vaihteessa. Claude Shannonin informaatioteoria 1948 Yleinen systeemiteoria 1950-luvulla

15 KOMPLEKSISUUDEN ALUE JA KAAOS Matemaatikko Warren Weaver 1948: Todennäköisyyksillä ei voida hallita miljoonien muuttujien (tilastollinen fysiikka) ja muutaman muuttujan (klassinen fysiikka) välistä aluetta. Tällä kohtuullisen muuttujien määrän alueella ovat organisaatiot. Seuraava merkittävä havainto oli kaaos 1961, jossa Henri Poincarén ajatukset keksittiin oikeastaan vain uudelleen, vahingossa. pienikin muutos lähtöarvoissa voi aiheuttaa suuria muutoksia Täysin deterministinenkin järjestelmä voi käyttäytyä ennustamattomasti.

16 JOHTAMINEN Tieteellinen liikkeenjohto, klassinen organisaatioteoria ja Weberin byrokratia ajattelumme pohjana 1900-luvun alusta lähtien suljetun järjestelmän ajattelu, höyrykoneen johtaminen standardit, suunnittelu, valvonta, kontrolli, osastointi, auktoriteetti, komentoketjun yhteisyys, sisällöllinen ja välineellinen rationaalisuus Oivallus organisaatiosta avoimena järjestelmänä vasta luvulla Mm. tietokoneen kehittymisen seurauksena keskityttiin kuitenkin rakenteisiin, päätöksentekoon ja kvantitatiivisiin malleihin ( operaatioanalyyttinen kausi ), joiden pohjalla oli oletus ihmisten toiminnan täydellisestä rationaalisuudesta.

17 SIMONIN PÄÄTÖKSENTEON RAJOITETTU RATIONAALISUUS Ongelmat ovat perusteiltaan niin monimutkaisia, että päättäjät eivät pysty käsittelemään niiden monia ulottuvuuksia. Tämän vuoksi he jakavat ongelmat näennäisesti itsenäisiksi osaongelmiksi, joista he edelleen puuttuvat vain mielestään tärkeimpiin. Päättäjät tyytyvät yleensä tyydyttävään vaihtoehtoon, joka sallii päätöksen tekemisen ja mahdollisuuden päästä eteenpäin. He myös rajaavat vaihtoehtojen joukkoa kokemustensa, koulutuksensa ja olosuhteiden perusteella. Päättäjät kohdistavat huomionsa tuttuihin tilanteisiin ja etsivät vaihtoehtoja läheltä sekä pohtivat asiaa mieluummin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä. He myös suosivat vaihtoehtoja, jotka eroavat mahdollisimman vähän opitusta, aikaisemmin koetusta ja hallitsevista olosuhteista. Päättäjät tukeutuvat myös aina mielellään johonkin organisaation toimintaohjelmaan (esim. ohjesääntö) ja tulkitsevat ongelman kuuluvan sen sisältöön, jolloin ongelmaa ei tarvitse enää miettiä. (Turner et al. 1997, 114)

18 SITUAATIO (Rauhala 1993, 42-43) Tilanteen todellinen merkitys on selvästi ollut organisaatio- ja johtamistutkimuksen sokea piste, jonka ohi valtavirtatutkimus on jatkuvasti kävellyt. Situaatiolla tarkoitetaan todellisuuden osaa, jossa ihminen kohtaa maailman. Se on rakenteeltaan monitasoinen ja monimuotoinen ja siihen kuuluu konkreettista todellisuutta, kuten elinympäristö, työolosuhteet, koti, perhe ja toiset ihmiset. Lisäksi situaatio sisältää ideaalista todellisuutta, kuten kulttuuria, aatteita, uskomuksia, arvoja ja normeja, joiden vaikutukseen ihminen joutuu. (Esim. Heidegger, Husserl) Situaatio on aina yksilöllinen; kahdella tapahtumalla voi olla yhteisiä situaation rakennetekijöitä, mutta ei koskaan täysin samaa situaatiota. Tilanteiden yleistäminen on siis mahdotonta.

19 LAMMINPARTAAN BIFURKAATIOPISTE Oli myös tavallista, että matkustajat pyysivät lupaa vierailla koneen ohjaamossa. Niin teki Lamminparraskin. Ohjaamossa hän esitteli sotilaspassiaan kapteeni Tauno Rajakankaalle ja kyseli lentokoneen ominaisuuksista. Lähestyttiin jo Helsinkiä. Lentoemäntä Irmeli Ylinen kehotti Lamminparrasta palaamaan paikalleen. Lamminparras ei totellut. Kun vedin aseen esille, ajattelin, että mitä helvettiä sinä poika teet, mutta se oli jo liian myöhäistä. (Helsingin sanomat KL 2010, 102)

20 RISKIENHALLINNAN HYÖKYAALTO 1990-luvun puolessa välissä alkoi todellinen riskienhallinnan aikakausi. Power (2007, 2) kuvaa tätä edelleen jatkuvaa aikaa sanoilla risk-based description of everything. Syntyi voimakas toiminnallinen ja poliittinen tarve luoda näkyvää kontrollia ja johtamiskykyä. Riski muuttui erittäin lyhyessä ajassa laskelmien logiikasta organisoimiseen ja vastuuseen olennaisesti kuuluvaksi käsitteeksi. Epävarmuus muuttui riskiksi, jota voidaan tarkastella ja hallita, ja siis kuten jo 1600-luvullakin, epävarmuus organisoitiin, mutta nyt siitä tuli epävarmuuden johtamista. Tieteellisen liikkeenjohdon paluu: sisäinen valvonta, tarkastukset ja auditoinnit muuttuivat 2000-luvun johtamisen arjeksi.

21 MIKSI AINA TUKEUDUMME FORMAALISIIN MALLEIHIN? Power (2007, 203) näkee, että riskienhallinnallinen ajattelu on kuitenkin ennen kaikkea toiminut postmodernien ilmiöiden vastavoimana, syytösten suojana. Vaikka riskien yleistäminen olisikin mahdotonta ja mallit eivät toimisikaan halutusti, voidaan osoittaa, että on kuitenkin toimittu rationaalisesti ja niin hyvin kuin mahdollista. Stacey 1997, ): Vaikka organisaation strategiaprosessi on luonteeltaan selkeä ja jäsennelty, se rakentuu kuitenkin lopulta epävirallisissa keskusteluissa ja ihmisten kohdatessa käytävillä. Lopputulos ei synny luodun formaalin rationaalisen ohjeistuksen mukaisesti, vaan epäselvän kytköksellisyyden ja itseorganisoitumisen kautta. Rationaalinen prosessi toimii kuitenkin suojakilpenä silloin, kun yllätyksellisyys aiheuttaa syytöksiä ja yksilöllä on mahdollisuus joutua leimatuksi epärationaaliseksi. Stacey (ibid, )

22 TOIMINTAYMPÄRISTÖN VAIKUTUS KEKSITTIIN LUVULLA, MUTTA MINKÄLAINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ OVEN TAKANA OIKEIN ON?

23 VERKOSTO (BARABÁSI 2002) Ei luontaista mittakaavaa kompleksinen käytös jatkuvasti kasvava elinvoima tulee kytkeytyneisyydestä hajoaa silpomalla, mutta pitää tietää, mistä silpoo... tieto kulkee valonnopeudella vaikutukset kulkevat valonnopeudella

24 RIHMASTO (Deleuze 1992, s ) SEMANTTISIA KETJUJA KASAUMIA YHDISTELMIÄ EI JÄRJESTYSTÄ SATTUMAVIIVOJA Kudelma, keskustaton moneus, ei pisteitä, vain viivoja moneus muuttuu aina kohdatessaan uuden viivan ei voi silpoa hajalle; lähtee aina uudestaan uusia viivoja pitkin nopeus muuttaa pisteen viivaksi sotakoneen rihmasto puuvaltiota vastaan vrt. sissisota

25 WHITEHEADILAINEN POTENTIAALISUUKSIEN MAAILMA (Hernes 2008)

26 POSTMODERNI TOIMINTAYMPÄRISTÖ

27

28 POSTMODERNI TOIMINTAYMPÄRISTÖ

29 VÄLIPÄÄTELMÄ Se mitä kutsumme epävarmuudeksi ja sattumaksi, onkin useiden kompleksisten epälineaaristen syy-yhteyksien kimppu, jota emme vain pysty näkemään. Vrt. Luhman (2004, s. 121): Syy-vaikutussuhteiden pituus ja läpinäkymättömyys kompleksisessa yhteiskunnassa. Vrt. Stacey (1996, s. 68) puhuessaan deterministisistä verkostoista: Kausaalisuhteet häviävät; ne siis ovat siellä, mutta jäljittääksemme ne meidän pitäisi tunnistaa jokainen pieni muutos, joka voi eskaloitua ja pohtia kaikki muutokset, mitä ne voivat systeemiin aiheuttaa. Vrt. Turner (et al. 1997, 184): Kuten olemme huomanneet, merkittävissä onnettomuuksissa on kietoutuneita syykimppuja, joihin yhdistyy epäselviä ja monitulkintaisia toiminnan ja uskomusten nuolia, joista jotkut sisältävät kiihkeää poliittisuutta. (Turner et al. 1997, 184)

30 KOMPLEKSISUUSAJATTELIJA EDELLÄ AIKAANSA Carl von Clausewitz Havaitsemme siis, ettei absoluuttiselle, ns. matemaattiselle varmuudelle alun perinkään löydy missään kohdassa lujaa perustaa sotataidon laskelmissa ja että mukaan tulee jo etukäteen mahdollisuuksien, todennäköisyyksien, onnen ja epäonnen vaihtelu, jonka säikeet kulkevat mukana sen kudelman kaikissa niin runsaammissa kuin vähäisemmissäkin langoissa ja saavat sodan muistuttamaan kaikista inhimillisistä toiminnoista eniten korttipeliä. (Clausewitz 2005, s. 26)

31 KOMPLEKSISUUSTEORIA Kompleksisuus-käsite on johdettu latinan sanasta plectere, jolla tarkoitetaan yhteenkietoutumista. Se ei siis merkitse monimutkaista, vrt. Cilliers (1998) Boeing 747 on monimutkainen järjestelmä, mutta majoneesi kompleksinen Luhmann (1985, 25) määrittelee sosiologian näkökulmasta kompleksisuuden tilanteeksi, jossa järjestelmä sisältää enemmän mahdollisuuksia kuin mitä pystytään aktualisoimaan, ja Johnson (2007, 3-4) määrittelee kompleksisuuden ilmiöksi, joka ilmaantuu järjestelmän osien vuorovaikutuksen seurauksena.

32 KOMPLEKSISUUDEN TUNNUSMERKKEJÄ Monta keskenään vuorovaikutuksessa olevaa toimijaa Kyky vastaanottaa, varastoida, käsitellä ja välittää informaatiota on menestyksen avain Systeemi on avoin eli vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa Toimijat voivat oppia ja muuttaa käyttäytymistään palautteen perusteella (sopeutuvat ympäristöön) Systeemistä tulee enemmän kuin osiensa summa, eikä kokonaisuutta voida nähdä osien perusteella; vuorovaikutuksesta syntyy yllätyksellisiä ja odottamattomia seurauksia (vrt. esim. happi + vety = vesi; ei selviäisi osia tarkastelemalla) (=emergenssi) Epälineaarisuus = pienillä asioilla voi olla suuria seurauksia ja toisinpäin Systeemi toimii ilman selkeää keskusta tai johtajaa (itseorganisaatio, vrt. terrorismi)

33 KOMPLEKSISUUSTIETEELLINEN NÄKÖKULMA JOHTAMISEEN INTERNET 2002

34 STRATEGISEN JOHTAMISEN KOMPLEKSISUUSSUUNTAUKSEN TEEMOJA (Stacey 1996, Aula 2000) Yksilön käytökseen vaikuttaa suuri määrä mahdollisia käytösvaihtoehtoja, jotka voivat vielä yhdistyä lukemattomiksi vaihtoehdoiksi yksilön käytös on siis erittäin epävarmaa. Organisaatioon vaikuttavilla tapahtumilla ei ole sellaisia rajoja, mitä me luomme organisaatiorakenteisiimme. Lähtökohta siitä, että tulevaisuus voidaan nähdä, ylläpitää organisaatioissa epärationaalisuuden pelkoa, informaation kasaamista ja suojautumista teknisrationaalisten mallien taakse, jolloin organisaation todellisen todellisuuden olemus jää ymmärtämättä. Järjestyksen ihanteen kyseenalaistaminen ei johda organisaation välittömään anarkiaan, vaan itseorganisoitumiseen ja sen hyödyntämiseen. Kompleksisuusajattelu pyrkii ennen kaikkea osoittamaan, että myös sosiaalisissa organisaatioissa järjestyksen ja tasapainon välissä on muitakin tiloja kuin epäjärjestys ja epätasapaino. Liika järjestys aiheuttaa lukkoja ja liika epäjärjestys sekasortoa. Välistä voi löytyä kuitenkin muotoja, jotka luovat rakenteen ja antavat enemmän notkeutta yllätyksellisiin tilanteisiin

35 JATKUU Kysymys ei ole mistään mullistavasta, sillä organisaatioissa toimitaan jo nyt kompleksisesti, me vain näyttelemme muuta Kompleksisuus ei sulje pois perinteistä ajattelua, vaan täydentää sitä. Byrokraattisuus esim. ei ole peikko, vaan pitkäjänteisyyden, laillisuuden ja oikeudenmukaisuuden takaaja, mutta tietyissä kohdin haitallinen (esim. Viipuri 1944) Kompleksisuusajattelu auttaa tunnistamaan, missä perinteinen ajattelu on edullisinta ja missä se ei ole Keskitymme lainalaisuuksiin (eivät muutu) ja sääntöihin (niissä voi olla poikkeuksia), jolloin rajaamme ajatuksiemme ulkopuolelle tapahtumat, joilla on taipumus muuttua ja muodostua koko ajan (Huhtinen 2006, 221)

36 SEURAAVAKSI LYHYITÄ YKSITYISKOHTAISIA ESIMERKKEJÄ ERI TILANTEISTA. NIIDEN TARKOITUS EI OLE ESITTÄÄ TOIMINTAA VIRHEELLISENÄ TAI ERINOMAISENA, VAAN TARKOITUS ON VAIN HAVAINNOLLISTAA MITEN KOMPLEKSISEN TAPAHTUMAN OMINAISPIIRTEET VOIVAT NÄKYÄ TAPAHTUMISSA. KOMPLEKSISTEN TAPAHTUMIEN JOHTAMINEN ON VAIKEAA JA EMME VIELÄ KOVIN HYVIN TIEDÄ, MITEN KOMPLEKSISUUSTEORIA AUTTAA MEITÄ ETEENPÄIN.

37 ITSEORGANISOITUMISEN JÄLJILLÄ Myyrmannin räjähdystilanteessa oli tärkeätä osata toimia itsenäisesti. Esimiehet eivät tämän konkarin mukaan olisi edes ehtineet käskyttää kaikkia pelastajia. Oli siis kyettävä itsenäiseen toimintaan ja tiedettävä omat tehtävänsä näin laajassa onnettomuudessa (Strömberg et al. 2003, 20) Sukellusyrittäjät tsunamissa: Toimintaamme on tosi vaikea analysoida jälkikäteen. Toimimme vaistonvaraisesti ja oman vauhdikkaan elämän tuomalla kokemuksella (Miikkulainen et al. 134) (Tsunami:) Oman yksikön toiminnassa ei ollut selkeää yhtä johtajaa, vaan käytännössä asiat hoidettiin hyvin käytännönläheisesti ja omaaloitteisesti. Tehtäviä ei viestintäyksikön sisällä delegoitu, vaan ihmiset tekivät oma-aloitteisesti töitään. Koko henkilöstö toimi oma-aloitteisesti esim. verkkosivujen teossa ja kansainvälisten katsausten teossa. Tämän muun toiminnan lisäksi he myös katsoivat itse mediaa tai saivat uutistietoja kännykkään. Kyselyiden perusteella toiminnan tuloksiin ollaan suhteellisen tyytyväisiä, mutta johtajuuden ja delegoinnin puutetta kritisoidaan jonkun verran. (VNK 2005, 56) JOHTAMISEN PUUTE VAI KOMPLEKSISEN TAPAHTUMAN OMINAISPIIRRE?

38 ITSEORGANISOITUMISEN JÄLJILLÄ Tuusulan kunnan terveystoimen käynnistyminen heti ensitiedon jälkeen ampumisesta on tyypillinen kuvaus siitä, miten ihmiset omassa työssään alkavat organisoitua saamansa kriisitiedon mukaan. (Hakala 2009, 33)

39 Mietin usein, että kuka tätä operaatiota johtaa ja totesin, ettei tätä sinänsä johda kukaan Suomen Thaimaan suurlähettiläs tsunamikatastrofin ensimmäisten päivien pelastustöistä Thaimaassa Lähde: Onnettomuustutkintakeskuksen arkisto Operaatiossa toimivat tuolloin uhrit itse, paikalliset asukkaat, hotellien työntekijät, matkatoimistojen oppaat, sukelluskoulujen työntekijät, EMA-group, SPR, Thaimaan viranomaiset, helikopterit satoja henkilöitä eri tavoin ryhmäytyneinä Operaation tuossa vaiheessa kerättiin uhreja, järjestettiin kuljetuksia, hoidettiin/leikattiin, muodostettiin evakuointipisteitä, jaettiin vaatteita, kerättiin nimiä, välitettiin tietoa Suomeen. Loukkaantuneet oli pelastettu ja siirretty pois rannoilta ensimmäisen päivän iltaan mennessä

40 ESIMERKKEJÄ EPÄLINEAARISUUDESTA Picasso-näyttelyn näki ennätykselliset kävijää. Suuri väkimäärä aiheutti Ateneumissa tavallista runsaamman lämmönmuodostumisen. Katoille satanut lumi ja museon valoullakolle nousseen yleisön lämpö aiheuttivat yhdessä vaaratilanteen: peltikaton saumoihin syntyi lämpövuotoja, jotka sulattivat lunta ja kasvattivat katolle tappavia jääpuikkoja. HS Rikokset muuttuvat törkeämmiksi, kun niiltä yritetään suojautua. OTE MTV3.fi (Kauko Aromaan haastattelu) Kun niin monet vartioidut talot ovat tuhoutuneet, mutta oma taloni on yhä pystyssä, alan epäillä niiden tuhoutuneen juuri siksi, että ne olivat vartioituja. Vartiointi antaa hyökkääjälle sekä halun että kimmokkeen. Kaikenlainen suojautuminen näyttää sotaisalta. FILOSOFI MICHEL DE MONTAIGNE 1500-LUVULLA

41 KOMPLEKSISUUDEN PAINOPISTEITÄ Informaatio operaation tärkeimpänä energiana: Lääninhallituksen päätöstä tutkinnan siirtämisestä kriisin akuutissa vaiheessa KRP:lle kritisoitiin operaation johdossa, koska se toi epäselvyyttä poliisin johtamiseen ja ennen kaikkea tiedottamisvastuuseen, ja pitkitti tapahtuman johtamista ja tiedottamista (Hakala 2009, 28) Kriisikeskuksessa kunnanjohtaja tapasi Vantaan kaupungista lähetetyn henkilön, joka alkoi organisoida kriisikeskuksen toimintaa. Siitä ei ollut kukaan ilmoittanut kunnanjohtajalle. Kunnan oma valmiusorganisaatio halvaantui. (Ibid. 32, 35) Matkapuhelin oli tärkein yhteydenpitoväline matkapuhelinyhteydet katkesivat verkon kuormittumisen vuoksi yksi väärä numero haittasi kriisipalvelua siten, että osa kriisipuheluista ohjautui vantaalaisen yksityishenkilön puhelimeen. (Ibid. 36)

42 Tiedotus ei juurikaan voinut pitää yhteyttä kriisikeskukseen, koska yhteys sinne oli johtajan yhden matkapuhelimen varassa, joka ylikuormittui. Kaikki viestintätekniset laitteet puuttuivat kriisikeskuksesta, mikä haittasi pahoin keskuksen johtamista. (Hakala 2009, 40) Paikallispoliisin nopea tiedonvälitys katkesi lääninhallituksen väliintuloon. (Ibid. 120)

43 KOMPLEKSISUUDEN PAINOPISTEITÄ Epälineaarisuus UM:n lähettämä massatekstiviesti aiheutti yhtäkkisen tungoksen Orchid- hotellille ja aiheutti hallitsemattoman kaaoksen jo muutenkin väsyneille matkatoimiston oppaille. (VNK 2005, 192) Osa omaisista pelkäsi listojen julkistamisen aiheuttavan varkaiden murtautumista tyhjillään olleisiin koteihin ja järjestivät valvontaa. (Ibid. 150) Musta risti symbolisoi kuolemaa. Kaikkein loukkaavimpana yksityiskohtana tunnetasolla muutamat mainitsivat mustan ristin, jonka SPR:n ihmiset merkitsivät käteen merkitsi evakuointilennolle pääsystä. (Ibid. 152) Viranomaisten organisoidun toiminnan aloitusta haittasi ja tilanteen kaoottisuutta lisäsivät merkittävästi toistuvat uudet aaltovaroitukset. (OTKES 2005, 149) Pelastuslauttojen musta pohja vaikeutti ylösalaisin kääntyneiden lauttojen havaitsemista (Estonia TK 2000, 215)

44 TUTKIMUSKYSYMYKSIÄ / NÄKÖKULMIA Kun lähtökohdaksi otetaan kylmän viileästi se, että tulevaisuus on tuntematon, mihin se johtaa? Työajan vapautumiseen massiivisesta skenaariotyöskentelystä, riskien pohtimisesta ja mallien käytöstä? Uusiin ajatuksiin varautumisesta? Yleisen sietokyvyn kehittämiseen yksittäisiin tapahtumiin varautumisen sijasta? Mihin johtaminen tilanteessa perustui, arvoon/hierarkiaan, rationaalisuuden näyttämiseen ja postmoderniin vastareaktioon ja byrokraattiseen valmisteluun vai todellisuudessa itseorganisaation ohjaamiseen, informaatioenergiasta selviämiseen ja kytköksellisyyteen eli kompleksisuusjohtamiseen? Miten tämä saadaan tutkimuksellisesti esille? Mikä oikeasti on systeemikokonaisuus kriisin aikana? (Oliko esim. valmiuspäällikkökokous systeemin keskusjohto tsunamissa vai jonkin osan koordinaatioelin?) Mitä on järjestyksen ja epäjärjestyksen sekä tasapainon ja epätasapainon välissä? Vuorovaikutteinen, itseorganisaatioon tukeutuva johtaminen? Anarkia?

45 VASTAVOIMAA KOMPLEKSISTEN TAPAHTUMIEN OMINAISUUKSILLE Vuorovaikutus: kyky kytkeytyä moniin, tunnistaa tarvittavat toimijat, yhteiset viestijärjestelmät, tiedon jakaminen, hallita yhteistyökumppanit, media, omaiset, sivulliset, poliitikot jne. Informaatio: Tiedustelu, tilannekuva, tiedonhankinta, tiedon analysointi, olennaisen erottaminen, serendipisyys, oikea-aikainen viestintä, varajärjestelmät Itseorganisaatio: ihmiset osaamisensa mukaisilla paikoilla, kompetenssien luominen koulutuksen kautta (serendipisyys), jos harjoiteltu etukäteen, pidetään se; johtamisen pohtiminen sellaiseksi, että hyödyllinen itseorganisaatio voi tapahtua, itseorganisaatio suunnittelussa Sopeutuminen: oltava koko ajan kyky muuttaa toimintaa havaittujen vaikutusten mukaisesti Epälineaarisuus: toiminnan seuraukset voivat olla odottamattomia, mieti vielä kerran. Miten tiedote voidaan ymmärtää väärin, voiko valoraketti osua toiseen veneeseen jne. jne.

46 SYNTEESI Situaation merkitys: yleistykset ovat harvoin toimivia: ei ole yhtä oikeaa organisaatiota tai johtamisjärjestelmää joka tilanteeseen (vrt. esim. Perrow 1979, ). Situaatioista voidaan kuitenkin löytää yhdistäviä tekijöitä varautumisen painopisteiksi. Kompleksisuusajattelu tarjoaa näitä. Esim. informaation merkityksen yhdistävänä tekijänä huomasi jo Barry Turner 1970-luvulla tutkiessaan 84 kymmenen vuoden aikana sattunutta onnettomuutta (Turner et al. 1997). Mikään ei ole automaattisesti huono oppi, vaan kysymys on oikeasta painotuksesta. On liikuttava koko ajan järjestyksen ja kaaoksen välillä Liika järjestys aiheuttaa lukkoja, liika epäjärjestys kaaoksen johtamisen oikea tempo? Sietokykyajattelun ja situaatioiden korostaminen = kompetenssien ja koulutuksen korostaminen (itseorganisaatio näyttää esimerkiksi rakentuvan luotujen valmiuksien perusteella = kukin alkaa tekemään mitä parhaiten osaa)

47 DETALJI ITSEORGANISAATIOSTA Aamulehden päätoimittaja pyysi toimittaja Petri Ahoniemeä soittamaan tuntemalleen Janne Miikkulaiselle Ahoniemi saa heti yhteyden, vaikka puhelinyhteydet eivät ole siihen asti toimineet Ahoniemi alkaa saamaan Miikkulaiselta tekstiviestejä pelastuneiden nimistä Ahoniemi lähettää ne tuntemalleen Alex Niemiselle, joka alkaa päivittää niitä sukellus.fi - sivustolle Ahoniemi: toimittaja, 28 vuotta lehtialalla Miikkulainen: yrittäjä, merivoimien erikoiskoulutus Nieminen: Uusmedia-alan pioneeri, perusti mm. yhden Suomen ensimmäisistä internet-konsultointiyrityksistä

48 Vain faktat ratkaisevat! Ja tietysti intuitio! -Tarkastaja Clouseau Vaaleanpunaisessa pantterissa No amount of mathematical theory and technique can transform uncertainty into certainty! - Barry Turner (1978) KIITOS MIELENKIINNOSTA! M-C Escher Palaute:

49 LÄHTEET Aristoteles VI Metafysiikka, suom. Jatakari et al. Gaudeamus 1990 Aula, Pekka: Johtamisen kaaos vai kaaoksen johtaminen. Wsoy 2000 Barabási, Albert-László: Linkit verkostojen uusi teoria, suom. Kimo Pietiläinen. Terra Cognita 2002 Cilliers, Paul: Complexity&Postmodernism Understanding Complex Systems. Routledge 1998 Clausewitz, Carl von: Sodankäynnistä, suom. Heikki Eskelinen. Art House 2005 Dawn R. Gilpin & Priscilla J. Murphy: Crisis Management in a Complex World. Oxford University Press 2008 Deleuze, Gilles: Autiomaa, toim. Kotkavirta et al. Gaudeamus 1992 Harisalo, Risto: Organisaatioteoriat. Tampere University Press, 2009 Hacking, Ian: The Taming of Chance. Cambridge University Press 1990 Hakala, Salli: Koulusurmat verkostoyhteiskunnassa - Analyysi Jokelan ja Kauhajoen kriisien viestinnästä. Helsingin yliopisto, viestinnän laitoksen tutkimusraportteja 2/2009 Helsingin sanomat, kuukausiliite n:o 458, 2010 Hernes, Tor: Understanding Organization as Process Theory for a Tangled World. Routledge 2008 Huhtinen, Aki-Mauri: Sotilasjohtamisen käytännöt ja tiedon intressi. Teoksessa Juuti, Pauli (toim.): Johtaminen, eilen, tänään, huomenna. Otava 2006 Johnson, Neil: Simply Complexity: a Clear Guide to Complexity Theory. Oneworld Oxford 2007 Juuti, Pauli: Yllätyksellisessä maailmassa on toimittava toisin, johdanto teoksessa Juuti, Pauli (toim.): Yllätyksellinen maailma, miten toimit ja löydät mahdollisuudet? JTO 2009 Luhman, Niklas: Ekologinen kommunikaatio, suom. Sam Krause ja Seppo Raiski, Gaudeamus 2004 Miikkulainen, Janne; Ahoniemi, Petri; Lehtoranta, Raine: Tsunami! Aamulehti 2005 Nojonen, Matti: Jymäyttämisen taito Strategiaoppeja muinaisesta Kiinasta. Gaudeamus 2008 OTKES: Aasian luonnonkatastrofi Onnettomuustutkintakeskuksen tutkintaselostus A2/2004 Y Platon, Teokset V, suom. Itkonen-Kaila et al. Otava 1982 Power, Michael: Organized Uncertainty Designing the World of Risk Management, Oxford 2007 Rauhala, Lauri: Eksistentiaalinen fenomenologia hermeneuttisen tieteenfilosofian menetelmänä.ty 1993 Reason, James: Managing the Risks of Organizational Accidents. Ashgate Publishing Company 1997 Stacey, Ralph D: Complexity and Creativity in Organizations. BK-Publishers 1996 Strömberg, Anne; Johansson, Leif; Leino, Tuula; Lusa, Sirpa & Mankkinen, Teija: Pelastajien kokemukset Myyrmannin kauppakeskuksen pommiräjähdyksen pelastusoperaation aikana ja sen jälkeen haastattelututkimus noin 1,5 vuotta tapahtuman jälkeen. Palosuojelurahasto Taleb, Nassim Nicholas: Musta joutsen erittäin epätodennäköisen vaikutus. Suom. Kimmo Pietiläinen. Terra Gognita 2007 Turner, Barry & Pigdeon, Nick F: Man-Made Disasters, 2nd edition, Butterworth-Heinemann 1997 Whitehead, Alfred North: Adventures of Ideas. The Free Press 1933 Weaver, Warren: Science and complexity, American Scientist 36: , 1948 Wink, Heini: Avoin dialogi yllätyksellisessä ympäristössä, teoksessa Juuti, Pauli (toim.): Yllätyksellinen maailma, miten toimit ja löydät mahdollisuudet? JTO 2009 VNK: Tiedonkulku ja viestintä Aasian hyökyaaltokatastrofissa. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2005

50 LUHMANIN (mm. 2004) NÄKEMYS KOMPLEKSISUUDEN KASVUSTA YHTEISKUNNASSA Politiikka Oikeus Talous Turvallisuus Tiede Maailma on kompleksinen paikka, eikä kukaan hallitse kompleksisuutta yksin. Siksi yhteiskunta luo alajärjestelmiä (oikeus, tiede, koulu, vankila ja vaikkapa turvallisuus), jotka ottavat tiukan otteen jostakin kompleksisuuden alueesta ja pitävät sitä kurissa.

51 LUHMANIN (mm. 2004) NÄKEMYS KOMPLEKSISUUDEN KASVUSTA YHTEISKUNNASSA Politiikka Oikeus Talous Turvallisuus Tiede Kompleksisuutta vähennetään alajärjestelmissä mm. asiantuntijuuden kehittämisellä, oikealla resursoinnilla sekä sillä, että järjestelmät verkottuvat keskenään hyvin

52 LUHMANIN (mm. 2004) NÄKEMYS KOMPLEKSISUUDEN KASVUSTA YHTEISKUNNASSA Politiikka Oikeus Talous Turvallisuus Tiede Verkottuminen on elintärkeää siksi, että useat kompleksiset haasteet putoavat alajärjestelmien väliin. Esim. toimintojen tehostaminen ja yksityiskohtaistunut lainsäädäntö on pakottanut alajärjestelmät keskittymään yhä tiukemmin pelkkään ydintehtäväänsä integraation väheneminen ja kerrostuneisuuden häviäminen yhteiskunnan kompleksisuuden voimakas kasvu.

Kompleksisuus ja kuntien kehittäminen

Kompleksisuus ja kuntien kehittäminen Kompleksisuus ja kuntien kehittäminen Kuntatutkijoiden seminaari 25.5.2011, Lapin yliopisto, Rovaniemi Pasi-Heikki Rannisto, HT Tampereen yliopisto Haasteita johtamiselle ja johtamisteorioille Miksi ennustaminen

Lisätiedot

Dosentti, FT Johanna Sumiala Helsingin Yliopisto

Dosentti, FT Johanna Sumiala Helsingin Yliopisto Dosentti, FT Johanna Sumiala Helsingin Yliopisto 13.4.2011 http://www.youtube.com/watch?v=10n3ywl _q48&feature=related Sisäinen vs. ulkoinen voiko enää erottaa? Mainekriisi (kirkko, Kesko, hiihtoliitto)

Lisätiedot

Euro ajatuksistasi: luovuutta vuorovaikutuksen avulla

Euro ajatuksistasi: luovuutta vuorovaikutuksen avulla Euro ajatuksistasi: luovuutta vuorovaikutuksen avulla Maija Vähämäki tutkijatohtori, KTT Turun kauppakorkeakoulu Lappeenranta-seminaari: RATKAISU LÖYTYY AINA 14.-15.8.2014 maija.vahamaki@utu.fi 1 Mitä

Lisätiedot

Riskinarviointi osana toiminnan suunnittelua

Riskinarviointi osana toiminnan suunnittelua Finas-päivä 26.1.2017 Akkreditointi ja tulevaisuus Riskinarviointi osana toiminnan suunnittelua Tutkimusjohtaja Riskinarviointi osana toiminnan suunnittelua 1. Riskinarviointi prosessina 2. Riskienarvioinnin

Lisätiedot

Tietoperustaisuus ja vuorovaikutus uudistuksissa inhimillistä ja tehokasta johtamista?

Tietoperustaisuus ja vuorovaikutus uudistuksissa inhimillistä ja tehokasta johtamista? HTT, yliopistonlehtori Hanna Vakkala Tietoperustaisuus ja vuorovaikutus uudistuksissa inhimillistä ja tehokasta johtamista? Pohjois-Pohjanmaan maakuntapäivät 2016 hanna.vakkala@ulapland.fi @HannaVakkala

Lisätiedot

Verkostoista ja strategisesta ajattelusta

Verkostoista ja strategisesta ajattelusta Verkostoista ja strategisesta ajattelusta 23.11.2016 Matti Nojonen matti.nojonen@ulapland.fi matti.nojonen@ulapland.fi nojonen 2016 1 VERKOSTOISTA Henkilösuhteet (guanxi) edelleen yksi menestyksen avaimista

Lisätiedot

Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara

Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara http://www.hanken.fi/staff/vaara Strategisen johtamisen ongelmia» Toiminnallistamisen ( implementointi, jalkauttaminen ) vaikeudet»

Lisätiedot

Kompleksisuutta syleilevä henkilöstöjohtaminen työyhteisön tuskan taltuttajana

Kompleksisuutta syleilevä henkilöstöjohtaminen työyhteisön tuskan taltuttajana Kompleksisuutta syleilevä henkilöstöjohtaminen työyhteisön tuskan taltuttajana Harri Raisio Dosentti, tutkijatohtori (HTT) Sosiaali- ja terveyshallintotiede Kevan henkilöstöjohtamisen seminaari 24.3.2015

Lisätiedot

Tiede ja usko KIRKKO JA KAUPUNKI 27.2.1980

Tiede ja usko KIRKKO JA KAUPUNKI 27.2.1980 Tiede ja usko Jokaisen kristityn samoin kuin jokaisen tiedemiehenkin velvollisuus on katsoa totuuteen ja pysyä siinä, julistaa professori Kaarle Kurki-Suonio. Tieteen ja uskon rajankäynti on ollut kahden

Lisätiedot

Paljonko maksat eurosta -peli

Paljonko maksat eurosta -peli Paljonko maksat eurosta -peli - Ajattele todellinen tilanne ja toimi oman näkemyksesi mukaisesti - Tee tarjous eurosta: * Korkein tarjous voittaa euron. * Huonoimman tarjouksen esittäjä joutuu maksamaan

Lisätiedot

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN Väestön elinmahdollisuudet Yhteiskunnan turvallisuus Valtion itsenäisyys Talouden ja infrastruktuurin

Lisätiedot

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! UUSI AIKA ON TIE ETEENPÄIN

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! UUSI AIKA ON TIE ETEENPÄIN UUSI AIKA ON TIE ETEENPÄIN Nykyinen kapitalistinen taloudellinen ja poliittinen järjestelmämme ei ole enää kestävällä pohjalla Se on ajamassa meidät kohti taloudellista ja sosiaalista kaaosta sekä ekologista

Lisätiedot

Jokainen voi varautua - omatoiminen varautuminen ilmastovaikutuksiin

Jokainen voi varautua - omatoiminen varautuminen ilmastovaikutuksiin Jokainen voi varautua - omatoiminen varautuminen ilmastovaikutuksiin Helsingin seudun ilmastoseminaari 11.2.2016 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK Karim Peltonen, karim.peltonen@spek.fi Twitter:

Lisätiedot

Toiminnan filosofia ja lääketiede. Suomen lääketieteen filosofian seura

Toiminnan filosofia ja lääketiede. Suomen lääketieteen filosofian seura Toiminnan filosofia ja lääketiede Suomen lääketieteen filosofian seura 15.2.2012 Ernst Mayr: Biologia elämän tiede William James: Pragmatismi Kuinka saada filosofi ja kirurgi samaan pöytään? Eli kuinka

Lisätiedot

Miten julkinen hallinto voi hyödyntää sosiaalista mediaa? Pekka Sauri Keva päivä

Miten julkinen hallinto voi hyödyntää sosiaalista mediaa? Pekka Sauri Keva päivä Miten julkinen hallinto voi hyödyntää sosiaalista mediaa? Pekka Sauri Keva päivä 17.3.2016 Maailman olennaiset muutokset 1: Tieto kaikkien saatavilla Jokaisella kansalaisella on taskussaan kaikki maailmassa

Lisätiedot

Luottamus osana maaseudun verkostoja. Virve Rinnola,Pirityiset. Sivu

Luottamus osana maaseudun verkostoja. Virve Rinnola,Pirityiset. Sivu Luottamus osana maaseudun verkostoja Virve Rinnola,Pirityiset Sivu 1 3.11.2016 Maaseudun verkostot Manner-Suomessa 15 alueverkostoa, tämän lisäksi temaattisia verkostoja Pohjanmaan alueverkosto sisältää

Lisätiedot

Kant Arvostelmia. Informaatioajan Filosofian kurssin essee. Otto Opiskelija 65041E

Kant Arvostelmia. Informaatioajan Filosofian kurssin essee. Otto Opiskelija 65041E Kant Arvostelmia Informaatioajan Filosofian kurssin essee Otto Opiskelija 65041E David Humen radikaalit näkemykset kausaaliudesta ja siitä johdetut ajatukset metafysiikan olemuksesta (tai pikemminkin olemattomuudesta)

Lisätiedot

Poliittinen riski Suomessa. Kyselytutkimuksen keskeisimmät löydökset

Poliittinen riski Suomessa. Kyselytutkimuksen keskeisimmät löydökset Poliittinen riski Suomessa Kyselytutkimuksen keskeisimmät löydökset 16.10.2014 Taustaa tutkimuksesta Aula Research Oy toteutti syys-lokakuussa kyselytutkimuksen poliittisesta riskistä Suomessa Tutkimus

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä

Hyvinvointia työstä Hyvinvointia työstä www.ttl.fi/sujuva Julkaistu 11.05.2015 1 Inhimilliset virheet ja niiden vähentäminen työpaikoilla Sujuvaa työtä, vähemmän virheitä -tutkimushankkeen tuloksia Vuokko Puro, Henriikka

Lisätiedot

Naturalistinen ihmiskäsitys

Naturalistinen ihmiskäsitys IHMISKÄSITYKSET Naturalistinen ihmiskäsitys Ihminen on olento, joka ei poikkea kovin paljon eläimistä: ajattelulle ja toiminnalle on olemassa aina jokin syy, joka voidaan saada selville. Ihminen ei ole

Lisätiedot

Kirkot kriisien kohtaajina. Suomen valtion kriisistrategia

Kirkot kriisien kohtaajina. Suomen valtion kriisistrategia Kirkot kriisien kohtaajina 25.3.2009 Valtiosihteeri Risto Volanen Suomen valtion kriisistrategia TURVALLISUUSTILANTEET JA UHKAMALLIT: YETT Normaaliolot Häiriötilanteet Poikkeusolot Uhkat tietojärjestelmille

Lisätiedot

LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU

LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU LAADULLINEN TUTKIMUS Hanna Vilkka 1 LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU Hermeneuttinen tieteenihanne: intentionaaliset selitykset, subjektiivisuus, sanallinen/käsitteellinen tarkastelutapa, metodien moneus.

Lisätiedot

YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010

YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010 YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010 Pääsihteeri Aapo Cederberg 1 PERUSTANA KOKONAISMAANPUOLUSTUS Kokonaismaanpuolustuksella tarkoitetaan kaikkia niitä sotilaallisia ja siviilialojen toimia, joilla

Lisätiedot

LUENTO TUETUSTA PÄÄTÖKSENTEOSTA JA ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUDESTA. Satu Rautiainen, YTL Mikkeli / Kuopio

LUENTO TUETUSTA PÄÄTÖKSENTEOSTA JA ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUDESTA. Satu Rautiainen, YTL Mikkeli / Kuopio LUENTO TUETUSTA PÄÄTÖKSENTEOSTA JA ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUDESTA Satu Rautiainen, YTL Mikkeli 05.10. / Kuopio 11.10. Luentoni perustuu lisensiaatintutkimukseeni Itsemääräämisoikeus vammaisten henkilöiden kokemana

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

Farmaseuttinen etiikka

Farmaseuttinen etiikka Farmaseuttinen etiikka Etiikka, tiede ja arvot Luento 5. Farmasian tdk. 14.11. Markus Neuvonen markus.neuvonen@helsinki.fi Reduktionistisen ohjelman pyramidi: Humanistiset Yhteiskuntatieteet Psykologia

Lisätiedot

Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta

Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta Suomalaista sotea rakentamassa Lapin sairaanhoitopiiri Rovaniemi KTT, dos. Mikko Luoma 19.5.2016 Kuka? Mikko

Lisätiedot

Mitä on Filosofia? Informaatioverkostojen koulutusohjelman filosofiankurssin ensimmäinen luento

Mitä on Filosofia? Informaatioverkostojen koulutusohjelman filosofiankurssin ensimmäinen luento Mitä on Filosofia? Informaatioverkostojen koulutusohjelman filosofiankurssin ensimmäinen luento Filosofian kurssi 2008 Tavoitteet Havaita filosofian läsnäolo arjessa Haastaa nykyinen maailmankuva Saada

Lisätiedot

VERKOSTOFOORUMI KUOPIO

VERKOSTOFOORUMI KUOPIO VERKOSTOFOORUMI 17.8.2012 KUOPIO Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ilmoitusvelvollisuus ja tutkiminen Petra Kjällman Ensi ja turvakotien liitto, Kirkkohallitus/, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen

Lisätiedot

Ihmisten käyttäytyminen tulipaloissa

Ihmisten käyttäytyminen tulipaloissa Tulipalojen selvittämisen hyödyt ja niistä oppiminen valtakunnallisesti ja paikallisesti SEMINAARI 2013 Ihmisten käyttäytyminen tulipaloissa Psykologi Lasse Nurmi Keskusrikospoliisi Psykologi Lasse Nurmi

Lisätiedot

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Perustuu väitöskirjaan Sukupuoli ja syntyvyyden retoriikka Venäjällä ja Suomessa 1995 2010 Faculty of Social Sciences Näin se kirjoitetaan n Johdanto

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

Fysiikan historia Luento 2

Fysiikan historia Luento 2 Fysiikan historia Luento 2 Ibn al- Haytham (Alhazen), ensimmäinen tiedemies Keskiajan tiede Kiinnostus =iloso=iaa ja luonnontiedettä kohtaan alkoi laantua Rooman vallan kasvaessa Osa vanhasta tiedosta

Lisätiedot

9. Luento 23.3. Hyvä ja paha asenne itseen

9. Luento 23.3. Hyvä ja paha asenne itseen 9. Luento 23.3. Hyvä ja paha asenne itseen Hyvä ja paha 19.1.-30.3.2011 Helsingin suomenkielinen työväenopisto FM Jussi Tuovinen Luentoaineisto: http://opi.opisto.hel.fi/yleisluennot/ Hyvä ja paha asenne

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN HAASTEET. Kymenlaakson Kauppakamari Reserviupseerikoulu, Maneesi Pauli Juuti

JOHTAJUUDEN HAASTEET. Kymenlaakson Kauppakamari Reserviupseerikoulu, Maneesi Pauli Juuti JOHTAJUUDEN HAASTEET Kymenlaakson Kauppakamari Reserviupseerikoulu, Maneesi 3.11.2011 Pauli Juuti SISÄLLYS Kompleksinen, postmoderni maailma Johtamisen täytyy olla samanaikaisesti useita asioita Miten

Lisätiedot

Tom Hanén. Abstract. Johdanto

Tom Hanén. Abstract. Johdanto ENNAKOINNIN ILLUUSIO Tom Hanén Kirjoittaja on ye-komentaja, toimii tutkijaesiupseerina Raja- ja merivartiokoululla ja valmistelee väitöskirjaa Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen ja sotilaspedagogiikan

Lisätiedot

Hallitsevat uskomukset ja minäkuvan työstäminen Aija Paakkunainen 1

Hallitsevat uskomukset ja minäkuvan työstäminen Aija Paakkunainen 1 Hallitsevat uskomukset ja minäkuvan työstäminen 3.12.2015 Aija Paakkunainen 1 Tunnista hallitsevat uskomukset ja tunnelukkosi Väärät uskomukset: itsestä, työstä, parisuhteesta, onnellisuudesta Uskomus

Lisätiedot

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Johdanto Opetussuunnitelman avaamiseen antavat hyviä, perusteltuja ja selkeitä ohjeita Pasi Silander ja Hanne Koli teoksessaan Verkko-opetuksen työkalupakki oppimisaihioista

Lisätiedot

Muutoksen johtaminen yliopistossa. Päällikkö, Tutkimuksen palvelut ja tutkijakoulu, HTT Virpi Juppo

Muutoksen johtaminen yliopistossa. Päällikkö, Tutkimuksen palvelut ja tutkijakoulu, HTT Virpi Juppo Muutoksen johtaminen yliopistossa Päällikkö, Tutkimuksen palvelut ja tutkijakoulu, HTT Virpi Juppo 1 Tutkimusasetelma - Teorialähtöinen haastattelututkimus kaikille Suomen yliopistojen rehtoreille + dokumenttiaineisto

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus (3 ov) 26.10. 23.11.2015

Työpaikkaohjaajakoulutus (3 ov) 26.10. 23.11.2015 Työpaikkaohjaajakoulutus (3 ov) 26.10. 23.11.2015 Työpaikkaohjaajan vuorovaikutustaidot dialogisia työkaluja ohjaustilanteisiin Nummela, 2.11.2015 Tuula Hapulahti 13.12.2015 2 Ohjaus on aikaa, huomiota

Lisätiedot

LUOVASTI TÖISSÄ 12.6.2015. Kirjastopäivät 10.-12.6. Seinäjoella. Juha T Hakala

LUOVASTI TÖISSÄ 12.6.2015. Kirjastopäivät 10.-12.6. Seinäjoella. Juha T Hakala LUOVASTI TÖISSÄ 12.6.2015 Kirjastopäivät 10.-12.6. Seinäjoella Kuka 2 Veikko Huovinen 3 Jotta näkee, tarvitsee haukan siivet ja etäisyyttä! Tietotyöllä on puolensa 4 Saan sata sähköpostia päivässä. Ok,

Lisätiedot

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Kyberturvallisuus toiminta Valtio Kyberturvallisuuden poliittinen ohjaus kuuluu valtioneuvostolle,

Lisätiedot

Ti5313500 Tietoturvan Perusteet : Politiikka

Ti5313500 Tietoturvan Perusteet : Politiikka Ti5313500 Tietoturvan Perusteet : Pekka Jäppinen 12. joulukuuta 2007 Pekka Jäppinen, Lappeenranta University of Technology: 12. joulukuuta 2007 Ohjeistus/säännöt henkilöstölle kuinka toimia Kertoo mitä

Lisätiedot

ASENTEET JA AJOTAPA KOHDALLEEN

ASENTEET JA AJOTAPA KOHDALLEEN ASENTEET JA AJOTAPA KOHDALLEEN, koulutuspäällikkö Liikenneturva Asenteet ja keskustelu liikennekäyttäytymisestä Kun puhutaan liikenteestä ja asenteesta, puhutaan yleensä liikenteen ongelmista, joita selitetään

Lisätiedot

Verkottaja-päivät, Helsinki, Markku Salo, YTT, vapaa tutkija ja toimittaja.

Verkottaja-päivät, Helsinki, Markku Salo, YTT, vapaa tutkija ja toimittaja. Verkottaja-päivät, Helsinki, 16.10.2014. Markku Salo, YTT, vapaa tutkija ja toimittaja. 1. Nähdäänkö kokemusasiantuntijuus oikeasti jaettavaksi asiantuntijuudeksi, tasavertaiseksi? Pitääkö se nähdä näin?

Lisätiedot

Keynote: Extreme Events Ääritapahtumat. Petri Rouvinen ETLA/Etlatieto Oy

Keynote: Extreme Events Ääritapahtumat. Petri Rouvinen ETLA/Etlatieto Oy Keynote: Extreme Events Ääritapahtumat Petri Rouvinen ETLA/Etlatieto Oy Coreorient Oy:n, Demos Helsingin & Sitran seminaari Suomen valmius systeemiseen murroksen Sitrassa 27.9.2011 klo 12 17 Toistuvat

Lisätiedot

Ti Tietoturvan Perusteet

Ti Tietoturvan Perusteet Ti5318500 Tietoturvan Perusteet Pekka Jäppinen 5. joulukuuta 2007 Pekka Jäppinen, Lappeenranta University of Technology: 5. joulukuuta 2007 ja tietoturva Käyttäjä yleensä heikoin lenkki tietoturvaketjussa.

Lisätiedot

VALTIO-OPPI 2015-2017

VALTIO-OPPI 2015-2017 VALTIO-OPPI 2015-2017 1 HUOM! Tutkintovaatimukset 2015-2017 otetaan käyttöön 1.9.2015 alkaen. Kesätentissä 8.8.2015 ovat vielä voimassa 2012-2015 vaatimukset. Vanhojen vaatimusten mukaisia esseitä voi

Lisätiedot

Tietoteoria. Tiedon käsite ja logiikan perusteita. Monday, January 12, 15

Tietoteoria. Tiedon käsite ja logiikan perusteita. Monday, January 12, 15 Tietoteoria Tiedon käsite ja logiikan perusteita Tietoteoria etsii vastauksia kysymyksiin Mitä tieto on? Miten tietoa hankitaan? Mitä on totuus? Minkälaiseen tietoon voi luottaa? Mitä voi tietää? Tieto?

Lisätiedot

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy Eväitä yhteistoimintaan Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy 3.10.2008 Modernistinen haave Arvovapaa, objektiivinen tieto - luonnonlaki Tarkkailla,tutkia ja löytää syy-seuraussuhteet

Lisätiedot

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä Yhteenveto medialle 1 Yhteenveto Ala-asteikäiset lapset ovat jo hyvin aktiivisia puhelimen käyttäjiä. Kahdeksalla kymmenestä on oma puhelin

Lisätiedot

Pekka Lund 24.2.2015. Ikääntyneiden peliriippuvuus

Pekka Lund 24.2.2015. Ikääntyneiden peliriippuvuus Ikääntyneiden peliriippuvuus Ketä sinä ajattelet, kun alamme puhua ikäihmisten peliongelmista? Milloin pelaaminen on ongelmallista? Milloin pelaaminen on ongelmallista? Pelaamista ei tule ylipatologisoida:

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden ja Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko

Sisäisen turvallisuuden ja Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko Sisäisen turvallisuuden ja Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko Jarno Limnéll Professori, kyberturvallisuus, Aalto-yliopisto Kyberturvallisuusjohtaja, Insta Group Oy. Dosentti, Tampereen Teknillinen

Lisätiedot

Adaptiivinen potilasturvallisuuden johtaminen. Terveysteknologia-messut 2014 Jouko Heikkilä, Elina Pietikäinen ja Teemu Reiman

Adaptiivinen potilasturvallisuuden johtaminen. Terveysteknologia-messut 2014 Jouko Heikkilä, Elina Pietikäinen ja Teemu Reiman Adaptiivinen potilasturvallisuuden johtaminen Terveysteknologia-messut 2014 Jouko Heikkilä, Elina Pietikäinen ja Teemu Reiman 2 Potilasturvallisuus ei ole itsestäänselvyys Potilasturvallisuuden järjestelmällinen

Lisätiedot

PAIKALLISUUS ON ILMIÖ

PAIKALLISUUS ON ILMIÖ PAIKALLISUUS ON ILMIÖ Paikallisuudesta avaimet uudenlaiseen menestykseen Evästyksiä ilmiön kasvattamiseen Jaana Paavilainen Joensuu 10.6.2011 Mistä löytyy tulevaisuuden elinvoimaa? 1 Paikkakunnan ainutlaatuisuus

Lisätiedot

+ 3 2 5 } {{ } + 2 2 2 5 2. 2 kertaa jotain

+ 3 2 5 } {{ } + 2 2 2 5 2. 2 kertaa jotain Jaollisuustestejä (matematiikan mestariluokka, 7.11.2009, ohjattujen harjoitusten lopputuloslappu) Huom! Nämä eivät tietenkään ole ainoita jaollisuussääntöjä; ovatpahan vain hyödyllisiä ja ainakin osittain

Lisätiedot

Intuitio vai analyysi henkilöarvioinnissa kumpaa seurata? Lilli Sundvik, PsT HENRY Foorumi 2012

Intuitio vai analyysi henkilöarvioinnissa kumpaa seurata? Lilli Sundvik, PsT HENRY Foorumi 2012 Intuitio vai analyysi henkilöarvioinnissa kumpaa seurata? Lilli Sundvik, PsT HENRY Foorumi 2012 1 Cresco on vuodesta 1995 toiminut, työ- ja organisaatiopalveluja tuottava yritys. Asiakkaina on useita organisaatioita

Lisätiedot

Königsbergin sillat. Königsberg 1700-luvulla. Leonhard Euler ( )

Königsbergin sillat. Königsberg 1700-luvulla. Leonhard Euler ( ) Königsbergin sillat 1700-luvun Königsbergin (nykyisen Kaliningradin) läpi virtasi joki, jonka ylitti seitsemän siltaa. Sanotaan, että kaupungin asukkaat yrittivät löytää reittiä, joka lähtisi heidän kotoaan,

Lisätiedot

Tulevaisuuden ohjaustyöohjaustyön

Tulevaisuuden ohjaustyöohjaustyön Tulevaisuuden ohjaustyöohjaustyön tulevaisuus? Big picture Miten muodostaa kokonaiskuva rinnakkain, päällekkäin ja ennakoimattomasti tapahtuvien muutosten kokonaisuudesta? Iso kuva hukassa niin työyhteisöillä

Lisätiedot

Tutustu Rajavartiolaitoksen sivuilla koiratoimintaan ja Kuukauden koira -blogiin. Vastaa seuraaviin kysymyksiin:

Tutustu Rajavartiolaitoksen sivuilla koiratoimintaan ja Kuukauden koira -blogiin. Vastaa seuraaviin kysymyksiin: Rajoja turvaamassa Tehtävät TIEDÄ 1. Mitä asioita rajaturvallisuus pitää sisällään? Mainitse ainakin kolme. 2. Mitä tehtäviä Rajavartiolaitoksella on? Listaa ranskalaisilla viivoilla. 3. Minkä eri viranomaisten

Lisätiedot

Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa

Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa Eduskunnan suuri valiokunta 28.9.2016 Juhana Aunesluoma Tutkimusjohtaja, Eurooppa-tutkimuksen verkosto Helsingin yliopisto Network for European Studies

Lisätiedot

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 Saarnaajan kirjasta (4:9-12) voidaan lukea Kristus-keskeisen kumppanuuden periaate: Kaksin on parempi kuin yksin, sillä

Lisätiedot

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä 7.5.2014 Kalle Tervo Keskeiset lait Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) Henkilötietolaki (22.4.1999/523) Laki

Lisätiedot

Opetusmateriaali. Fermat'n periaatteen esittely

Opetusmateriaali. Fermat'n periaatteen esittely Opetusmateriaali Fermat'n periaatteen esittely Hengenpelastajan tehtävässä kuvataan miten hengenpelastaja yrittää hakea nopeinta reittiä vedessä apua tarvitsevan ihmisen luo - olettaen, että hengenpelastaja

Lisätiedot

Luento 4, , Mediaviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne

Luento 4, , Mediaviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne TU-C9280 Viestintä 1 Luento 4, 7.10.2016, Mediaviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne Agenda Alustus Keskustelua Ryhmätyö: Aallon mediaviestinnän analyysia

Lisätiedot

Näkökulmana kulttuuri

Näkökulmana kulttuuri PUHP101 Vuorovaikutuksen dynamiikka FT Marko Siitonen Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Näkökulmana kulttuuri Mikä kulttuuri? vrt. viestintä -> lukemattomia määritelmiä näkökulmasta riippuen

Lisätiedot

Näkökulmana kulttuuri

Näkökulmana kulttuuri PUHP101 Vuorovaikutuksen dynamiikka FT Marko Siitonen Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Näkökulmana kulttuuri 1 Mikä kulttuuri? vrt. viestintä -> lukemattomia määritelmiä näkökulmasta riippuen

Lisätiedot

Kenguru Écolier (4. ja 5. luokka) ratkaisut sivu 1/5

Kenguru Écolier (4. ja 5. luokka) ratkaisut sivu 1/5 Kenguru Écolier (4. ja 5. luokka) ratkaisut sivu 1/5 3 pisteen tehtävät 1) Miettisen perhe syö 3 ateriaa päivässä. Kuinka monta ateriaa he syövät viikon aikana? A) 7 B) 18 C) 21 D) 28 E) 37 2) Aikuisten

Lisätiedot

Esa Saarinen. Aalto-yliopisto kevät 2011

Esa Saarinen. Aalto-yliopisto kevät 2011 Esa Saarinen Filosofia ja systeemiajattelu Aalto-yliopisto kevät 2011 Filosofia ja systeemiajattelu (3 op, L) Mat-2.1197/TU-53.1150 Aihe: Elämänfilosofia, kompleksisuus ja systeemiäly 26.1. Noste 2.2.

Lisätiedot

Vuosi ISO 9001 ja 14001:2015 julkaisusta sertifioijan kokemuksia Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä

Vuosi ISO 9001 ja 14001:2015 julkaisusta sertifioijan kokemuksia Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä 7.9.2016 Seppo Salo, Pääarvioija 1 Tänään iskemme käsiksi näihin Agenda Siirtymäajan toimenpiteet ja mitä päivittäminen vaatii Tärkeimmät muutokset ja

Lisätiedot

Johtaminen ja työyhteisön dynamiikka muutoksessa

Johtaminen ja työyhteisön dynamiikka muutoksessa Johtaminen ja työyhteisön dynamiikka muutoksessa Muutoksen johtaminen -koulutuspäivä Jaana Piippo 30.9.2014 Mitä työyhteisön dynamiikka tarkoittaa? Termi dynamiikka tulee kreikan sanasta dynamis, joka

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen

Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen Koonti Näkyy, kuuluu ja vaikuttaa! -tulosviestinnän koulutuksen (Tampere 8.12.2016) materiaaleista. Kaikki päivän materiaalit löydät: https://1drv.ms/f/s!anjvcgvt_x1ehddqn-tspw6v2x_ffg

Lisätiedot

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective)

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) Country Specific Questionnaire Finland PARENTS OF CHILDREN BETWEEN 6 17 Q0. Onko taloudessanne

Lisätiedot

Ison sairaalan yhteispäivystysyksikkö

Ison sairaalan yhteispäivystysyksikkö Ison sairaalan yhteispäivystysyksikkö Yleensä me saadaan aina poikkeuslupa poiketa kaikesta. Tässä osiossa lähteenä myös artikkeli: Järvensivu, Anu (2016, tulossa) Muuntuva pysyvyys organisaation rajoilla.

Lisätiedot

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Selvitys Keski-Suomen alueella Nina Pimiä Projektipäällikkö 21.5.2015 Mitä tutkittiin? Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarvetta

Lisätiedot

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi Tutkimuksen toteutus ja keskeisiä tuloksia Osa 1. TOT -tutkinta ja sen kehittäminen TOT -tutkintakäytännön ja - raporttien kehittämisehdotuksia

Lisätiedot

Osallisuuden pedagogiikka - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja, LTO, KM, Päiväkoti Kuusimäki, Lempäälä

Osallisuuden pedagogiikka - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja, LTO, KM, Päiväkoti Kuusimäki, Lempäälä Osallisuuden pedagogiikka - kohti uudenlaista toimintakulttuuria Elina Kataja, LTO, KM, Päiväkoti Kuusimäki, Lempäälä elina.kataja@lempaala.fi Kasvatuksen ydinkysymykset Millaisia lapsia haluamme kasvattaa?

Lisätiedot

Tutkimuksen logiikka ja strategiset valinnat

Tutkimuksen logiikka ja strategiset valinnat Tutkimuksen logiikka ja strategiset valinnat Päättelyn logiikat Tieteenfilosofian keskeinen käsite on päättely. On kolme erilaista päättelyn lajia: deduktiivinen päättely induktiivinen päättely abduktiivinen

Lisätiedot

CRM-Miehistöyhteistyö Crew Resource Management Laadukkaaseen ensihoitoon. Seppo Sallankivi FH 10

CRM-Miehistöyhteistyö Crew Resource Management Laadukkaaseen ensihoitoon. Seppo Sallankivi FH 10 CRM-Miehistöyhteistyö Crew Resource Management Laadukkaaseen ensihoitoon Seppo Sallankivi FH 10 23.05.2016 Crm Otettiin käyttöön NASA:n työpajassa 1979 NASA 1981: Inhimilliseen virheeseen myoẗa vaikuttivat

Lisätiedot

Asiakaspalvelu- ja myyntisuoritusten arviointi

Asiakaspalvelu- ja myyntisuoritusten arviointi ASIAKASPALVELUSUORITUSTEN ANALYSOINTI Asiakaspalvelu- ja myyntisuoritusten arviointi Seuraavan, alla olevan helpon työkalun avulla voit itse nopeasti arvioida myynnissä ja asiakaspalvelussa työskentelevien

Lisätiedot

OPStuki TYÖPAJA Rauma

OPStuki TYÖPAJA Rauma OPStuki TYÖPAJA 2. 29.1.2014 Rauma kouluttajat: Tuija Saarivirta Paula Äimälä Pohdintaan tarvitaan jokaisen aivot ja sydän IRMELI HALINEN OPStuki TYÖPAJA 2 Tulevaisuuden koulu Oppiminen ja opiskelu muutoksessa

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

Virpi Hämäläinen, Hanna Maula, Kimmo Suominen DIGIAJAN STRATEGIA

Virpi Hämäläinen, Hanna Maula, Kimmo Suominen DIGIAJAN STRATEGIA Virpi Hämäläinen, Hanna Maula, Kimmo Suominen DIGIAJAN STRATEGIA Copyright 2016 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Janne Harju Taitto: Maria Mitrunen 978-952-14-2494-6 978-952-14-2495-3 (sähkökirja)

Lisätiedot

Lopuksi, muttei hallinnon - suuntia huomiselle

Lopuksi, muttei hallinnon - suuntia huomiselle Lopuksi, muttei hallinnon - suuntia huomiselle Osastopäällikkö, valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Kaikki johtajat ovat toivon jakajia 09.11.2015 2 Millä näkemyksellä

Lisätiedot

Matematiikan peruskurssi 2

Matematiikan peruskurssi 2 Matematiikan peruskurssi Tentti, 9..06 Tentin kesto: h. Sallitut apuvälineet: kaavakokoelma ja laskin, joka ei kykene graaseen/symboliseen laskentaan Vastaa seuraavista viidestä tehtävästä neljään. Saat

Lisätiedot

KTKP040 Tieteellinen ajattelu ja tieto

KTKP040 Tieteellinen ajattelu ja tieto KTKP040 Tieteellinen ajattelu ja tieto Tutkimuksellisia lähestymistapoja 15.2.2016 Timo Laine 1. Miksi kasvatusta tutkitaan ja miksi me opiskelemme sen tutkimista eikä vain tuloksia? 2. Tutkimisen filosofiset

Lisätiedot

Päätöksenteon mallit

Päätöksenteon mallit Prosesseja! Mitä luvattiin? Prosessi on helposti tapahtumanjärjestäjälle kirosana, mutta kelvollista työtä on helvetin vaikea tehdä ilman ainakin jonkinlaista prosessia. Käymme läpi mielestämme tärkeimpiä

Lisätiedot

Resilientti kansalaisyhteiskunta ja pelastustoimi

Resilientti kansalaisyhteiskunta ja pelastustoimi Resilientti kansalaisyhteiskunta ja pelastustoimi Teija Mankkinen Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK Sähköposti: teija.mankkinen@spek.fi Puhelin: 040-161 7787 Toiminnan

Lisätiedot

Sisäinen turvallisuus Oiva Kaltiokumpu, Kansallisena Veteraanipäivänä

Sisäinen turvallisuus Oiva Kaltiokumpu, Kansallisena Veteraanipäivänä SUOMEN SISÄINEN TURVALLISUUS UHATTUNA! TARUA VAI TOTTA? Sisäisen turvallisuuden merkitys eduskunnan lainsäädäntö- ja budjettityössä Sisäinen turvallisuus nostaa enemmän kysymyksiä, kuin on anta vastauksia

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

Esa Saarinen Filosofia ja systeemiajattelu. Aalto-yliopisto Teknillinen korkeakoulu kevät 2010

Esa Saarinen Filosofia ja systeemiajattelu. Aalto-yliopisto Teknillinen korkeakoulu kevät 2010 Esa Saarinen Filosofia ja systeemiajattelu Aalto-yliopisto Teknillinen korkeakoulu kevät 2010 Filosofia ja systeemiajattelu (3 op, L) Mat-2.1197/TU-53.1150 3.2. Noste 17.2. Mindset 24.2. Kasvu. Vieraana

Lisätiedot

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita.

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita. Järvenpää 1.2.2009 Saarna Joh 6: 16-21 Älä pelkää, älkää pelätkö! Joku on laskenut että Raamatussa on nämä lauseet 365 kertaa. Jokaiselle päivälle riittää siis oma älä pelkää -lause. Äsken kuullussa evankeliumitekstissä

Lisätiedot

Arto Hiltunen JOHTAMISESTA

Arto Hiltunen JOHTAMISESTA Arto Hiltunen JOHTAMISESTA Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja Arto Hiltunen Kansi: Janne Harju Kannen kuva: Antti Mannermaa Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Minäpätevyyden tunnetta kohottamaan!

Minäpätevyyden tunnetta kohottamaan! Minäpätevyyden tunnetta kohottamaan! Miten tarkastelemme oppimisvaikeutta? 1. Medikaalinen tarkastelukulma Esim. luki vaikeuden lääketieteelliset piirteet: hahmotus, muisti, silmänliikkeet, aivopuoliskojen

Lisätiedot

Perinnöllinen informaatio ja geneettinen koodi.

Perinnöllinen informaatio ja geneettinen koodi. Tehtävä A1 Kirjoita essee aiheesta: Perinnöllinen informaatio ja geneettinen koodi. Vastaa esseemuotoisesti, älä käytä ranskalaisia viivoja. Piirroksia voi käyttää. Vastauksessa luetaan ansioksi selkeä

Lisätiedot

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta Kristus-keskeinen elämä Osa 4: Majakka-ilta 17.10.2009 Antti.Ronkainen@majakka.net Room. 8:29 (KR92) Ne, jotka hän edeltäkäsin on valinnut, hän on myös edeltä määrännyt oman Poikansa kaltaisiksi, niin

Lisätiedot

Turvallisuustutkimuksen strategia kommenttipuheenvuoro

Turvallisuustutkimuksen strategia kommenttipuheenvuoro Turvallisuustutkimuksen strategia kommenttipuheenvuoro 30.1.09 Kari Laitinen Poliisiammattikorkeakoulu kari.m.laitinen@poliisi.fi 5.2.2009 sisällys Turvallisuuden luonne Strategian luonne Tutkimustyön

Lisätiedot

Persoonallisuushäiriö ja pahuus. Jyrki Korkeila Psykiatrian professori, TY Ylilääkäri Harjavallan sairaala

Persoonallisuushäiriö ja pahuus. Jyrki Korkeila Psykiatrian professori, TY Ylilääkäri Harjavallan sairaala Persoonallisuushäiriö ja pahuus Jyrki Korkeila Psykiatrian professori, TY Ylilääkäri Harjavallan sairaala Esitys Pahan käsitykset Persoonallisuushäiriö Pahan kielioppi Paha ja sosiaalinen Pahan mallit

Lisätiedot

Kampanjoinnilla vaikuttaminen. Viestintäpäällikkö Kaisa Hara

Kampanjoinnilla vaikuttaminen. Viestintäpäällikkö Kaisa Hara Kampanjoinnilla vaikuttaminen Viestintäpäällikkö Kaisa Hara 21.5.2014 Liikenneturva Edistää tieliikenteen turvallisuutta vaikuttamalla liikennekäyttäytymiseen Keinoina viestintä, valistus ja koulutus Valtakunnallinen

Lisätiedot