Strateginen johtaminen Eksotessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Strateginen johtaminen Eksotessa"

Transkriptio

1 Strateginen johtaminen Eksotessa Asiakirjassa on linkkejä Eksoten intranetiin Eksonetiin, jota voivat käyttää vain henkilöt, joilla on käyttäjätunnukset. 4/2015

2 2 (13) SISÄLLYSLUETTELO 1 STRATEGIAN JOHTAMINEN EKSOTESSA EKSOTE INTEGROITU SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ HIERARKIASTA VERKOSTOIHIN STRATEGINEN JOHTAMINEN Arvot ja visio Visio STRATEGIAN JALKAUTTAMINEN, KÄYTÄNNÖN TOIMENPITEET PAJA malli Prosessit Palveluverkosto, koti keskiössä, kotia kohti, kansalaisten tukeminen omahoitoon ja itsenäiseen selviytymiseen ETELÄ KARJALAN KANSALAISET TOIMINTAYKSIKÖN/VASTUUALUEEN ASIAKKAINA, STRATEGINEN KUMPPANUUS ASIAKASTYÖSSÄ SÄHKÖISET TYÖKALUT, SÄHKÖINEN ASIOINTI JA STRATEGIA HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN 12

3 3 (13) 1 Strategian johtaminen Eksotessa 1.1 Eksote integroitu sosiaali ja terveydenhuollon kuntayhtymä Etelä Karjalan sosiaali ja terveyspiirin perustamisen tärkeimmät lähtökohdat olivat palvelujen saatavuuden turvaaminen alueen kuntien taloudellisten mahdollisuuksien rajoissa. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi kunnat olivat valmiita luopumaan kuntakohtaisesta palvelujen tuottamisesta ja siihen liittyvästä kuntakohtaisesta laskutusperiaatteesta. Tämä merkitsi tarvetta luoda hallinnollinen kehys, jonka sisällä mahdollisuus uusien toimintatapojen kehittämiseen ja käyttöönottoon on oleellisesti aikaisempaa tapaa parempi. Nämä perustamisen tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tehdyt periaatepäätökset antavat hyvät lähtökohdat laatia sellainen johtamisjärjestelmä, joka luo kokonaan uudenlaisen tavan tuottaa sosiaali ja terveydenhuoltopalveluja. Siirtyminen tulosohjauksesta kohti prosessiperusteista ohjausta on tällä hetkellä koko julkishallinnon johtamisen suurin kehittämishaaste. Tulosohjaus ja sen mukainen organisaatiorakenne on ollut suomalaisen julkishallinnon keskeinen ohjauskeino viimeisen kahdenkymmenen vuoden ajan. Tulosjohtamisen yksipuoliset painotukset ja terminologia sekä näkemys julkisen sektorin johtamisesta pelkästään byrokraattisena ja joustamattomana ovat tuoneet julkiselle sektorille tarpeen monipuolistaa johtamisjärjestelmää. Asiakaskeskeisyys ja vaatimukset toiminnan tuloksellisuuden monipuolisemmasta mittaamisesta ovat nousemassa johtamisen keskiöön. Nämä seikat korostavat palveluprosessien toimivuutta sekä henkilöstön osaamisen, kehittämisen ja innovaatioiden merkitystä. Lisäksi uusi tietotekniikka ja sen myötä kansalaisille suunnatut sähköiset palvelut vähentävät erilaisten hallinnon rajojen ja organisaatiokohtaisten palvelujen merkitystä ja lisäävät kansalaisen autonomiaa palvelujen käyttäjänä. Eksotessa luodaan strategiakartassa esitettyihin arvoihin perustuva johtamisjärjestelmä, joka on selkeä ja johdonmukainen sekä jatkuvasti avoin keskustelulle. Johtamisen pelisääntöjen läpinäkyvä kuvaaminen ja pelisääntöjen noudattaminen luovat perustan hyville johtamisperiaatteille. Yhtenäiset pelisäännöt koskevat kaikkia johtamistehtäviä ja yhteisten arvojen toteutumista johtamistehtävissä seurataan aktiivisesti. 1.2 Hierarkiasta verkostoihin Tärkein uudistamisen väline sosiaali ja terveydenhuollon alueellisen yhteistyön kehittämisessä ovat verkostomaiset rakenteet ja niihin liittyvät palveluprosessit. Erityisesti sosiaali ja terveydenhuollossa pitää yhdistää eri organisaatioiden ja ammattiryhmien mukaan jakautuneita työvaiheita asiakastilanteen vaativiksi kokonaisuuksiksi. Tämä edellyttää nykyistä suurempaa avoimuutta ja luottamusta sekä mahdollisuutta asettaa laajoja yli kuntarajojen ja erikoisalojen meneviä potilaan asiakastilanteen mukaisia tavoitteita. Nykyinen vuorovaikutus ja yhteydenpito pitää kuvata alueellisesti uudelleen verkostomaisena yhteistyönä, jonka lähtökohtana on potilaan asiakastilanteesta lähtevän palvelu ja hoitoketjun kokonaisuuden hallinta. Tällöin kukin toimija tuo verkostoon oman asiantuntemuksensa, jolloin voidaan helposti selvittää miten asia voidaan hoitaa nopeimmin ja taloudellisimmin. Kun jokaisella verkon

4 1.3 Strateginen johtaminen 4 (13) toimijalla on käsitys taustalla toimivasta verkostosta, nykyinen hallinnollinen yhteydenpito jäsentyy enemmän yhteistyönä, jossa kukin tietää tehtävänsä ja vastuunsa. Tällöin johtamisessa korostuvat strategian ja prosessien merkitys, kyky määritellä yhteisiä tahtotiloja ja vuorovaikutus organisaation sisällä ja organisaatiosta ulospäin. Oikeudenmukaisuus ja luottamus ovat tärkeimmät edellytykset aidon verkoston syntymiselle ja henkilökohtaisen tulosvastuun ottamiselle ja vastuun kantamiselle. Kun työntekijät sitoutuvat yhdessä määriteltyihin strategisiin tavoitteisiin ja prosesseihin, perinteinen esimiehen käskyvalta ja valvonta voi jäädä taustalle. Verkostossa koordinaatio ei ole hierarkkisesti määräävä vaan luottamukseen perustuvaa horisontaalista sopimista ja neuvottelua. Tällöin myös organisaatioiden madaltaminen on mahdollista. Työn tuloksellisuutta seurataan ja arvioidaan yhdessä sovituilla kriteereillä, joiden mukaisesti määräytyvät myös palkkiot hyvästä suorituksesta. Strateginen johtaminen on muodostunut yleiskäsitteeksi kaikenlaiselle johtamistoiminnalle tai tavoitteiden asettamiselle. Strategialla viitataan sekä strategiaan kokonaisuutena että sen erilaisiin osiin. Strateginen johtaminen voi painottua useammallakin eri tavalla. Vakiintuneen johtamisajattelun ja tutkimuksen mukaan strategia muodostaa keskeisimmän organisaation toimintaa kokonaisuutena suuntaavan johtamisvoiman. Eksotessa tämä tarkoittaa niitä uusia tapoja, joilla pystymme vastaamaan piirin perustamisen aikana esitettyihin odotuksiin palvelujen saatavuuden turvaamisesta kuntien talouden kestävyyden rajoissa. Strateginen johtaminen Eksotessa jakautui kahteen sisällöltään erilaiseen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa korostui rakenteiden luominen ja toisessa vaiheessa palvelujen sisällön kehittäminen. Jo ensimmäisessä vaiheessa strategian esittämisen viitekehykseksi valittiin ns. tasapainotettu mittaristo. Tasapainotettu mittaristo on monipuolinen strategian perusrakenne, joka yhdistää talouden ja tuloksellisuuden näkökulman, asiakasnäkökulman, toimintamallit ja prosessit eli organisaation sisäisen tehokkuusnäkökulman sekä ihmiset, osaamisen ja innovaatioiden näkökulman. Eksoten strategisen johtamisen näkökulmiksi valittiin kolme näkökulmaa. Nämä näkökulmat ovat: Ihmiset ja osaaminen, palvelut ja prosessit sekä talous ja tuloksellisuus.

5 5 (13) Arvot ja visio Tasapainotetun mittariston nimi viittaa nimenomaan tasapainon löytämiseen eri näkökulmien kesken. Sosiaali ja terveydenhuollossa ei voi painottua yksinomaan kuntatalous vaan sen tasapainottavana tekijänä on asiakkaista lähtevä palveluiden saatavuuden turvaaminen. Eri näkökulmista johdettujen mittareiden ja prosessien tulee lisäksi olla sellaisia, joihin henkilöstö voi itse vaikuttaa. Näin ollen visiosta ja strategiakartasta johdetut pääprosessit ja mittarit pitää pystyä jalkauttamaan koko henkilöstölle sillä tavalla, että jokainen työntekijä voi vaikuttaa jalkauttamiseen ja voi itse seurata omaa työtään ja omaa kehittymistään. Samalla tulee varmistaa, että prosessit tukevat strategisia tavoitteita ja resurssit kohdennetaan prosesseille sen mukaan miten tärkeitä ne ovat organisaation strategisten tavoitteiden toteutumiselle. Strategisen johtamisen lähtökohdat määriteltiin Eksoten perustamisen yhteydessä ja ne painottuivat uuden rakenteen ja organisaation perusteiden luomiseen. Rakennevaiheesta on nyt siirrytty palveluiden sisällön kehittämiseen ja samalla on tarkistettu strategiaa ja organisaatiorakennetta. Arvot ja visio ovat keskeinen osa strategiaprosessia ja johtamista. Johtaminen perustuu arvoihin, jotka kuvaavat hyvän johtamisen tunnuspiirteitä. Eksoten rakennevaiheen arvoja on tarkennettu, ja niistä on haluttu tehdä enemmän henkilökohtaisia ja puhuttelevia. Strategian tarkistuksen yhteydessä Eksoten arvot määriteltiin uudestaan ja niiden haluttiin olevan henkilökohtaisempia ja helpottavan henkilöstön sitoutumista arvoihin. Määrittelyn jälkeen käynnistettiin erillinen arvojen jalkautuksen kampanja Vanhat ja uudet arvot on kuvattu alla olevassa kuviossa.

6 6 (13) Visio Eksoten rakennevaiheen visio oli organisaatio ja henkilöstölähtöinen. Visio oli kuvattu tasapainotetun mittariston mukaisesti: Olemme valtakunnallinen edelläkävijä, joka tarjoaa xlaadukkaat ja riittävät sosiaali ja terveydenhuollon palvelut kustannustehokkaasti Olemme tuloksellisin kustannustehokkaana toimijana paras hyvinvoinnin ja terveyshyötyjen lisäämisessä innovatiivisin teknologian hyödyntäjänä innostavin ja iloisin työyhteisönä Vision kuvaamista haluttiin myöhemmin yksinkertaistaa ja ennen kaikkea visio haluttiin kuvata lyhyesti ja yksinkertaisesti kansalaisen näkökulmasta. Tällä perusteella uusi visio kuvattiin: Toimintakykyisenä kotona Strategia löytyy Eksonetista ja Eksoten verkkosivuilta.

7 7 (13) 1.4 Strategian jalkauttaminen, käytännön toimenpiteet PAJA malli Strategian jalkauttamista ja käytännön toimenpiteitä varten on luotu oma malli. Mallin tavoite on toimia välineenä strategian jalkauttamisessa sekä yhdistää käytännössä johtamisen eri osa alueita. Lisäksi tavoite on palveluiden jatkuva parantaminen ja siitä johtuva lyhenne PAJA. PAJA malli jakautuu kolmeen eri osa alueeseen. Henkilökohtainen kyvykkyys toimia johtajana tai esimiehenä sisältää johdolle suunnatun koulutuksen sisällön suunnittelun sekä toteuttamisen. Tavoite on lisätä johdon ja esimiesten henkilökohtaista kyvykkyyttä ja valmiutta johtamis ja esimiestehtäviin. Toinen PAJAn osa alue on jatkuva toimintaprosessien parantaminen. Siinä tarkastellaan johtamista erilaisten johtamisjärjestelmien ja prosessien parantamisen kautta. Tavoite on tunnistaa ja käyttää erilaisia menetelmiä prosessien parantamiseksi johtamisjärjestelmiä ja tunnistaa niiden välisiä eroja ja painotuksia. Tietojohtaminen on kolmas PAJAn osa alue. Tavoitteena on edistää digitalisoitumista sekä luoda lisäarvoa tiedosta. Lisäksi tavoite on oppia ymmärtämään yhtenäisen kirjaamisen ja sitä kautta tiedon laadun merkitys raportoinnissa ja johtamisessa. Kaikilla näillä toimenpiteillä voidaan päästä tarkempaan ja nopeampaan raportointiin ja kustannusten johtamisen Arjen toiminnassa strategian toimeenpanoa lähestytään asiakaskeskeisten palveluprosessien kautta. Keskeistä on asiakkaan tarpeiden mukaisen oikeaaikaisen palvelun tuottaminen logistisesti tehokkaasti, käytössä olevat resurssit mahdollisimman tehokkaasti hyödyntäen. Tukiprosessien tulee tukea palveluprosesseja mahdollisimman tehokkaasti, toimintaa optimoiden. Organisaation eri osat vastaavat strategian määrittelemien tavoitteiden saavuttamisesta osana isoa kokonaisuutta. Asiakasprosessi muodostuu monen eri yksikön toiminnan yhdistämisestä ja tavoitteena on tarkastella sitä kotoa

8 1.4.2 Prosessit 8 (13) kotiin periaatteella. Jokaisella esimiehellä on vastuu strategian jalkauttamisesta omassa yksikössään. Strategian jalkautuksen ja sen vaatimat toimenpiteet voi toteuttaa oman yksikön 1. päivittäisen toiminnan 2. toimintasuunnitelman 3. koulutussuunnitelmien 4. laatutyön 5. viestinnän 6. kehittämistoimenpiteiden ja projektienkautta. Tärkeää on keskustelu oman henkilöstön kanssa strategiasta, siitä mikä on meidän toiminta ajatus, periaatteet, arvot. Miten nämä toteutuvat omassa yksikössäni? Miten ne ovat siirtyneet perustehtävään eli asiakkaan palveluprosessin toteuttamiseen? Strategian toteutumisen valvonta on osa strategian jalkauttamisprosessia. Valvontaan osallistuvat yleensä kaikki ne tahot ja henkilöt, jotka ovat osallistuneet strategian luontiin. Vähintään kerran vuodessa käydään läpi organisaation toiminta ajatus, arvot ja visio. Tuntevatko kaikki sen? Onko organisaatio toiminut toiminta ajatuksensa mukaisesti? Onko toiminta ajatus edelleen oikea? Tuntevatko ja ymmärtävätkö kaikki arvomme? Toimiiko henkilöstö arvojemme mukaisesti? Onko syytä käydä arvokeskustelua ja mahdollisesti jopa muuttaa arvoja? Viekö strategiamme kohti visiota? Onko visio selkeä ja oikea? Tuntevatko työntekijät visiomme? Muuttuuko ympäristömme? Pitäisikö strategiaa täsmentää? Ovatko strategiset tavoitteet oikeat ja tasapainossa keskenään? Ohjaavatko ne todella organisaatiomme toimintaa? Miten hyvin strategian toimeenpano ohjelma ja strategiaa tukevat kehittämishankkeet ovat toteutuneet? Tarvitaanko strategian toteuttamisen seurantaan riskianalyysiä? Jos kyllä, miten on suoriuduttu ennalta huomioon otetuista riskeistä? Entä niistä, joihin ei osattu varautua? Kuinka hyvin olemme onnistuneet strategian tiedottamisessa ja strategian mukaisessa koulutusohjelmassa kaikilla organisaation tasoilla? Kuinka hyvin strateginen ja operatiivinen johtaminen on saatu kytkettyä yhteen? Ovatko strategiset tavoitteet purettu vuosittaisiksi alatavoitteiksi kaikille yksiköille ja henkilöille vai ovatko tavoitteet vain jonkun omia? Kuinka hyvin yksiköiden toimintasuunnitelmat tukevat strategisia tavoitteita? Arvioinnin yhteydessä haetaan vastauksia kysymyksiin: Miksi? Mitä? Ketkä? Prosessien tehtävä on kuvata organisaation toiminnan logiikka. Ne kuvaavat sitä toimintojen sarjaa, minkä avulla saavutetaan käytännössä organisaation tulokset. Prosessikuvausten avulla yritetään ymmärtää sitä, mikä on kriittistä organisaation keskeisten tavoitteiden saavuttamisessa. Tällä tavalla voidaan mittaaminen ja kehittäminen kohdistaa näihin kriittisiin vaiheisiin ja samalla vähentää osaoptimointia. Prosessin avulla voi ymmärtää kokonaisuutta niitä toimintoja, joita tarvitaan palveluiden aikaan saamiseksi toimintojen vaikutuksia toisiinsa omaa roolia ja muiden roolia yhteistyön tärkeyttä ja mahdollisuuksia hyvien tulosten aikaansaamiseksi

9 9 (13) toiminnan logiikkaa mikä on kriittistä onnistumisen kannalta mitä meidän tarvitsee muuttaa, jotta voimme toteuttaa strategiaamme millaista osaamista tarvitaan prosessien suorittamiseen Toimintamallin määrittämisen lähtökohtina ovat Eksoten visio ja strategiset tavoitteet, joista erityisesti toiminnan asiakaskeskeisyys sekä palvelutuotannon ja palvelujen jakelun uudistaminen ovat keskeisiä painopistealueita. Vision ja strategisten tavoitteiden määrittämien suuntaviivojen mukaan määritetään Eksotelle ydin, ohjaus ja tukiprosessit, jotka implementoidaan organisaatioon integroituna, yhteisenä uutena toimintamallina. Eksotessa ydinprosessien kuvaamisen jälkeen ryhdytään mallintamaan toiminnan kannalta tärkeitä osa ja tukiprosesseja, jotka tukevat strategisia tavoitteita, aina työyksikkötasolle saakka. Samalla määritetään kuvatuille prosesseille myös prosessin johtamista ja seurattavuutta tukevat mittarit Prosessien mallintamisen jälkeen saadaan parempi ymmärrys toiminnan prosesseista ja näin ollen niitä pystytään paremmin kehittämään. Tämä prosessien jatkuva kehittäminen ja ylläpitäminen on merkittävä toiminnan laadun kehittämisen tapa, johon jokaisen yksikön tulee sitoutua. Toimintamallit ja prosessit onkin nostettu Eksoten strategian yhdeksi neljästä näkökulmasta. Ydinprosesseiksi on määritetty asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen ja uudistettu palveluprosessi Palveluverkosto, koti keskiössä, kotia kohti, kansalaisten tukeminen omahoitoon ja itsenäiseen selviytymiseen Eksoten strategisena tavoitteena on vähentää laitoshoitoa ja vahvistaa kansalaisten omaehtoista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Palvelurakenteen muutoksella vahvistetaan kotona asumista. Oman yksikön johtamisessa prosesseja voi tarkastella esim. seuraavien kysymysten kautta: Vahvistaako oman yksikköni toiminta kotona asumisen mahdollisuutta? Vahvistavatko toimintamallimme asiakkaiden voimavaroja?

10 10 (13) Ovatko yksikköni asiakasprosessit sellaisia, että ne tukevat kuntoutumista ja itsenäistä selviytymistä? Onko yksikössämme käytössä itsepalvelun tai omahoidon mahdollistavia toimintamalleja? Saako asiakas meihin yhteyden helposti? Tukeeko työnjakomme asiakaslähtöistä toimintaa? 1.5 Etelä Karjalan kansalaiset toimintayksikön/vastuualueen asiakkaina, strateginen kumppanuus asiakastyössä 2000 luvun palvelutuotanto toteutuu lisääntyvässä määrin erilaisten kumppanuusosapuolien yhteistyönä. Se merkitsee siirtymistä julkisen hallinnon vahvasti johtamasta toiminnasta verkostomaiseen monitoimijamalliin, johon olennaisesti kuluu asiakkaiden osallisuus sekä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyö. Kansalaiset eivät elä vain yhteiskunnan tuottamien palvelujen varassa, vaan tärkeää on myös lähiyhteisöjen sosiaalinen tuki ja keskinäinen huolenpito. Kumppanuudessa on kyse sovitusta yhteistyöstä tietyn päämäärän saavuttamiseksi. Lähtökohtana on, että jokainen mukana oleva hyötyy yhteistyöstä. Kumppanuudelle rakentuvan yhteistyön seurauksena saadaan samalla aikaan enemmän kuin erikseen toimien. Strateginen kumppanuus tarkoittaa sitä, että kaksi tai useampi toimijataho keskittävät yhdessä voimavarojaan tärkeäksi katsomiensa edellytysten rakentamiseen parantaakseen sillä tavoin kummankin osapuolen mahdollisuuksia onnistua tulevassa toiminnassaan. Kumppanuuden keskeisiä piirteitä ovat konkreettinen yhteinen tekeminen asiakkaan hyväksi toisen kunnioittaminen ja toisen osaamisen arvostus tiivis harkittu yhteistyö luottamus tasavertaisuus vastavuoroisuus avoimuus tiedon jaossa sovitut pelisäännöt monen tasoiset kohtaamiset ja kohtaamisen paikat kunkin osapuolen omien erityispiirteiden ja kulttuurin hyväksyminen lähtökohdaksi. Kumppanuudella uskotaan saavutettavan monia hyötyjä. Näitä ovat mm. kustannusten väheneminen kun tuotetaan palveluja yhdessä. Vastaavasti voimavaroja yhdistämällä mahdollistuu uuden toiminnan tai palvelun kehittäminen. Lopputuloksena asiakas saa paremman palvelun ja kokonaisvaikuttavuuden kun hyödynnetään toisiaan täydentäviä voimavaroja. Monitoimijaista kumppanuusyhteistyötä käynnistettäessä on heti alkuun sovittava ja kirjattava yhteiset pelisäännöt. Tämä edellyttää että selkeästi määritellään valta ja päätöksenteko oikeudet sekä vastuut ja liikkumavarat. Erikseen on sovittava, millaisia konkreettisia ratkaisuja tehdään, miten kustannukset jaetaan, miten raportointi toteutetaan sekä miten yhdessä asetettujen tavoitteiden toteutumista arvioidaan. Kumppanuustoiminnan tulee niveltyä myös organisaation perustoimintaan.

11 11 (13) Eksoten kaikilta vastuu ja palvelualueilta löytyy hyviä esimerkkejä jo käynnistyneestä tai orastavasta kumppanuusyhteistyöstä. Konkreettinen esimerkki monitoimijaisesta kumppanuusyhteistyöstä on Etelä Karjalan työvoiman palvelukeskus, joka on työ ja elinkeinotoimistojen, kuntien, Kelan ja Eksoten yhdessä muodostama asiantuntijapalveluita tarjoava työyhteisö. Työvoiman palvelukeskus verkostoituu kiinteästi muiden palveluntuottajien kanssa auttaen niitä ihmisiä, jotka tarvitsevat työllistymisensä edistämiseen eri tahojen palveluita. 1.6 Sähköiset työkalut, sähköinen asiointi ja strategia Yhtenä strategisten tavoitteiden saavuttamisen oleellisena edellytyksenä nähdään palveluprosessien tuottamista tukevien tietojärjestelmien kehittäminen osana yksiköiden toiminnan kehittämistä. Asiakkaiden liikkuvuuden ja palveluresurssien optimoinnin takia asiakkaiden hoito ja asiointitiedot tulee olla asiointitapahtumasta riippuen käytössä kaikissa tarvittavissa Eksoten yksiköissä ja myös asiakkaiden itsensä käytössä. Tietojärjestelmien kehittämisessä sovelletaan mahdollisimman paljon kansallisia tietojärjestelmäratkaisuja ja määrityksiä ja järjestelmäkehitystä pyritään tekemään toisten piirien kanssa yhteistyössä. Sähköiset työkalut on tarkoitettu yhdenmukaistamaan, automatisoimaan ja nopeuttamaan organisaation asiakaspalveluprosessien ja organisaation sisäisten tukiprosessien toimintaa. Asiakastietojen keräämisen ja välittämisen lisäksi tietojärjestelmiä tullaan kehittämään tulevaisuudessa enemmän resurssien hallinnan ja logistisen ohjauksen näkökulmasta. Resurssien hallinta ja logistisen ohjauksen kehittäminen tarkoittaa esimerkiksi leikkaussalitoimintaan liittyvien resurssien ja logistiikan hallintaa tai kotihoidon ammattilaisten etäkirjausten ja hoitotapahtumien työsuunnittelua uusien tietojärjestelmien avustuksella. Asiakaspalveluprosessit ovat tällä hetkellä kehittymisvaiheessa, jossa asiakkaiden rooli osana prosessia tulee korostumaan. Tavoitteena prosessien kehittämisessä on vastuuttaa asiakkaita enemmän muun muassa oman terveytensä hoitamisessa mutta myös siirtää palveluprosessien osavaiheiden hoitaminen soveltuvin osin asiakkaiden itsensä vastuulle. Tietojärjestelmien näkökulmasta tämä tarkoittaa muun muassa erilaisten sähköisten palveluiden tarjoamista asiakkaiden käyttöön. Asiakaspalveluprosessien suhteen kehittäminen tähtää voimakkaasti myös organisaation sisäisten tukiprosessien sähköistämiseen. Tämä tarkoittaa muun muassa sähköistä matkalaskujen hallintaa, sähköistä työsopimuksien laadintaa, videoneuvottelumahdollisuuksien tuomista kokouskäytäntöihin jne. Kuten asiakaspalveluprosessien myös sisäisten tukiprosessien sähköistämisellä on tarkoitus kehittää palveluiden logistiikkaa ja saada informaatio sähköistämisen kautta näkyväksi saman tien kaikille osapuolille ja päästä eroon perinteisistä logistisista elementeistä kuten kirjepostista. Koska julkisen sektorin sähköisten palveluiden kehittäminen on koko valtakunnassa kehittämisen alla, ei kehittämiseen ole yhtä oikeaa tapaa ja ratkaisua. Tämän takia on olennaisen tärkeää, että kukin yksikkö keskustelee sisäisesti ja miettii toimintamalliensa kehittämisen osana kuinka sähköisten palveluiden käyttöönotto voisi muun muassa 1. vähentää yksiköiden työtä (poistaa manuaalisia työvaiheita), 2. virtaviivaistaa toimintaprosessia, 3. lisätä asiakkaiden osallistumista toimintaan,

12 12 (13) 1.7 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 4. parantaa toiminnan laatua, 5. kehittää prosessin logistiikkaa ja seurattavuutta. On oleellista huomata, että tietojärjestelmien ja sähköisten palveluiden kehittäminen on aina prosessien kehittämistä. Kaikki työ, joka tähtää asioiden sähköistämiseen, tulee aina alkaa miettimällä miten me voisimme näiden palveluiden kautta kehittää organisaation ja asiakkaidemme toimintaprosessia ja laatua ja että miten muutosta voidaan mittaroida ja johtaa. Raportoinnin sähköisistä työvälineistä on kerrottu tarkemmin kappaleessa 2.5 Raportointi. Jokaisella esimiehellä on vastuu siitä, että yksikössä käytetään sähköisiä työkaluja yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti. Jos yhteiseen toimintamalliin ei sitouduta, johtaa tämä asiakkaan kokonaishoidon tai palveluprosessin heikkenemiseen ja toisten ammattilaisten työprosessien hidastumiseen. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on keskeinen osa Etelä Karjalan sosiaalija terveyspiirin strategiaa. Sen tulee näkyä kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisellä tuetaan kansalaisten omaehtoista toimintaa oman hyvinvointinsa toteuttajina. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen pitää esimiestyössä nähdä ainakin kahdesta näkökulmasta: Eksoten oman henkilöstön hyvinvoinnin näkökulmasta ja maakunnan kaikkien asukkaiden hyvinvoinnin näkökulmasta. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on ennaltaehkäisevää toimintaa kaikilla toimialueilla, hyvinvointiin ja terveyteen sijoittamista, tietoista asian toteuttamista, voimavarojen kohdentamista, taustatekijöihin vaikuttamista ja tavoitteellista toimintaa, jolla tuetaan väestön hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn lisäämistä, kansantautien, tapaturmien ja muiden terveysongelmien vähentämistä, ennenaikaisten kuolemien ja väestöryhmien välisten terveyserojen ja hyvinvointivajeiden vähentämistä. Vuonna 2011 teemme hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintaohjelman ja sen pohjalta käytännön toteuttamissuunnitelman, johon linjaamme vastuutahot ja päätöksentekojärjestelmän hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuudesta. Terveydenhuoltolaissa (2 luku11, 12 ja 13 :t) määritellään, että kaikissa ratkaisuissa ja päätöksenteossa on arvioitava päätösten ja ratkaisujen vaikutukset väestön terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Kunnan/kuntayhtymän on seurattava asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. Eksoten on raportoitava vuosittain, yhdessä kuntien kanssa, kuntien/kuntayhtymän valtuustolle kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toimialueella toteutetuista toimenpiteistä. Kerran valtuustokaudessa on valmisteltava laaja hyvinvointikertomus. Strategisessa suunnittelussa on asetettava hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet ja niitä tukevat toimenpiteet sekä nimettävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuutahot. Eksoten on osallistuttava asiantuntijana eri

13 kuntien/kuntayhtymien toimialojen väliseen yhteistyöhön sekä sosiaalisten ja terveydellisten vaikutusten arviointiin kunnan/kuntayhtymän alueella. 13 (13)

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Paavo Viirkorpi. Kumppanuusjohtamisen. rakenteita ja käytäntöjä

Paavo Viirkorpi. Kumppanuusjohtamisen. rakenteita ja käytäntöjä Paavo Viirkorpi Kumppanuusjohtamisen rakenteita ja käytäntöjä Paavo Viirkorpi Kumppanuusjohtamisen rakenteita ja käytäntöjä Kumppanuusjohtamisen tarkastelua hyödyntäen Harava-projektin työverstaan tuloksia

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ

ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ SISÄLLYS 1. Artikkelin tarkoitus ja sisältö...3 2. Toimitilajohtamisesta työympäristöjohtamiseen...4 3. Käyttäjä- ja asiakaslähtöisyys työympäristöjohtamisessa...8 4. Lähtökohtana

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon laadunhallinta 2000-luvulle Valtakunnallinen suositus STM Stakes Suomen Sosiaali- Sosiaali- ja terveys- Kuntaliitto ja terveysministeriö alan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2006 Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2006 Edita Prima Oy ISBN 978-951-804-733-2 (nidottu) ISBN 978-951-804-734-9 (pdf) Sisällys

Lisätiedot

STRATEGISEN KUMPPANUUDEN TOIMINTAMALLI ETELÄ-KARJALAN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUKSEN ALUEELLA

STRATEGISEN KUMPPANUUDEN TOIMINTAMALLI ETELÄ-KARJALAN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUKSEN ALUEELLA STRATEGISEN KUMPPANUUDEN TOIMINTAMALLI ETELÄ-KARJALAN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUKSEN ALUEELLA Alueellisten toimintamallien kehittäminen ja jalkauttamisen vaatimat toimenpiteet, Eksoten kehittämisohjelma Aktivointi

Lisätiedot

Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille

Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille Sitran selvityksiä 82 Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille Mari Patronen, Jarkko Hämäläinen, Johanna Sola, Johanna Leisio, Timo Koistinen ja Tuula Holja Kesäkuu 2015, 2. uudistettu laitos

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

Palveluverkoston kehittämisen työkirja. Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela

Palveluverkoston kehittämisen työkirja. Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela Palveluverkoston kehittämisen työkirja Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela Copyright VTT 2014 JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER VTT, Vuorimiehentie 3, PL 1000, 02044 VTT

Lisätiedot

METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA

METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA SISÄLTÖ JOHDANTO...3 LAADUKKAAN JA KILPAILUKYKYISEN TOIMINNAN ELEMENTIT METROPOLIASSA...4 Toimintakulttuuri...5 Tukeva ja kannustava

Lisätiedot

STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ

STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ Taru Kuosmanen STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ Tampereen kaupungin lasten ja nuorten palvelujen järjestäminen, tilaaminen ja tuottaminen osana uutta kaupunki- ja palvelustrategiaa Tampereen kaupunki Tietotuotanto

Lisätiedot

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A.

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. 8:2014 Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen Heini Maijanen ja Pirkko Haikara Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

Sisällys Tiivistelmä... 2 Johdanto... 4 Sipoon vanhuspoliittiseen ohjelmaan vaikuttavat asiakirjat... 7 Strategia ja arvot... 11

Sisällys Tiivistelmä... 2 Johdanto... 4 Sipoon vanhuspoliittiseen ohjelmaan vaikuttavat asiakirjat... 7 Strategia ja arvot... 11 Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma vuoteen 2012 Tiivistelmä Sipoon kunnan visio Sipoo Suomen halutuin on yhdessä hyväksytty tahtotila ja tämä vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus siitä, mitä

Lisätiedot

Arvioinnin kartalla. matka teoriasta käytäntöön

Arvioinnin kartalla. matka teoriasta käytäntöön M e r v i A a l t o - K a l l i o P a u l a S a i k k o n e n P i r j o K o s k i n e n - O l l o n q v i s t Arvioinnin kartalla matka teoriasta käytäntöön TERVEYDEN EDISTÄMISEN KESKUS CENTRET FÖR HÄLSOFRÄMJANDE

Lisätiedot

Innokylän systeeminen innovaatiomalli. Pasi Pohjola, Juha Koivisto

Innokylän systeeminen innovaatiomalli. Pasi Pohjola, Juha Koivisto Pasi Pohjola, Juha Koivisto SISÄLLYS 1. Johdanto OSA I: Innovaatioiden käytäntönäkökulma 2. Mikä innovaatio on? 3. Innovaatiot käytäntöinä 4. Käytännöt systeemeinä 5. Käytäntöjen relationaalisuus 6. Käytäntöjen

Lisätiedot

Hykyn punainen lanka vuoteen 2020

Hykyn punainen lanka vuoteen 2020 Hykyn punainen lanka vuoteen 2020 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä 1 (19) FSHKY Strategia 2015-2020 Sisältö Taustaa... 2 Strategiaprosessin vaiheet... 3 Strategiatyön analyysiosa ja tietojen yhteensovittaminen...

Lisätiedot

AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA

AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA Tampereen teknillinen yliopisto Tampere 2013 teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016 ELÄKETURVAKESKUS STRATEGIA 2012 2016 1 (14) ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016 TYÖELÄKETURVA TUTUKSI JA TEHOA TOIMEENPANOON Tausta Seuraavan parinkymmenen vuoden kehitykselle on leimaa-antavaa väestön

Lisätiedot

ORGANISAATIOMUUTOS TILAAJA-TUOTTAJA- TOIMINTATAVAN KEHITTÄMISESSÄ

ORGANISAATIOMUUTOS TILAAJA-TUOTTAJA- TOIMINTATAVAN KEHITTÄMISESSÄ OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 133 TUTKIMUKSIA Sirpa Raatikainen ORGANISAATIOMUUTOS TILAAJA-TUOTTAJA- TOIMINTATAVAN KEHITTÄMISESSÄ Case Raision malli TURUN ammattikorkeakoulun RAPORTTEJA 133

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Luonnos 8.10.2013 Kainuun soten hallitus 17.10.2013 0 Sisällys 1. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMISEN YHTEISTYÖ

TERVEYDEN EDISTÄMISEN YHTEISTYÖ Veikko Kujala Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2010 TERVEYDEN EDISTÄMISEN YHTEISTYÖ Pohjois-Pohjanmaan peruspalvelujen johdon näkemyksiä Kannen kuva: Päivi Hietapelto Taitto: Pohjolan Painotuote Oy

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista, 5 ) Peruspalvelulautakunta 5.2.2014 1 ELÄMÄÄ KOKO

Lisätiedot

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf)

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) Kuntajohtaminen 2015 suunta, sisältö ja välineet Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) TOIMITTAJAT Anni Jäntti Kaija Majoinen 1. painos ISBN 978-952-213-38-4 (pdf) ISBN

Lisätiedot