4.3 Asetuksen mukaiset kouluterveydenhuollon tarkastukset Pirkkalan yhteistoimintaalueella... 26

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4.3 Asetuksen mukaiset kouluterveydenhuollon tarkastukset Pirkkalan yhteistoimintaalueella... 26"

Transkriptio

1

2 2 Toimintaohjelma neuvolatoiminnalle, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle Päivitys Sisältö 1 JOHDANTO ÄITIYSNEUVOLAN TOIMINTAOHJELMA Äitiysneuvolatoiminnan tavoitteet/tehtävät Asetuksen mukaiset äitiysneuvolan tarkastukset Äitiysneuvolatoiminta Pirkkalan yhteistoiminta-alueella Perhesuunnitteluneuvolatoiminnan tavoitteet/tehtävät Asiakkaat ja henkilöstö Terveystapaamiset ja vastuualueet Moniammatillinen yhteistyö Toimenpide-ehdotukset LASTENNEUVOLAN TOIMINTAOHJELMA Lastenneuvolatoiminnan tavoitteet/tehtävät Asetuksen (338/2011 ) mukaiset tarkastukset lastenneuvolassa Lastenneuvolatoiminta Pirkkalan yhteistoiminta-alueella Asiakkaat ja henkilöstö Terveystapaamiset ja vastuualueet Moniammatillinen yhteistyö Toimenpide-ehdotukset KOULUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA Kouluterveydenhuollon tavoitteet ja tehtävät Asetuksen mukaiset tarkastukset kouluterveydenhuollossa Asetuksen mukaiset kouluterveydenhuollon tarkastukset Pirkkalan yhteistoimintaalueella Asiakkaat ja henkilöstö... 27

3 3 4.5 Terveystapaamiset ja vastuutahot kouluterveydenhuollossa Asetuksen mukanaan tuomat muutokset Moniammatillinen yhteistyö Toimenpide-ehdotukset TOIMINTAOHJELMAN KÄSITTELY... 35

4 4 1 JOHDANTO Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (338/2011) edellyttää, että kunnan kansanterveystyöstä vastaavan viranomaisen on hyväksyttävä yhtenäinen toimintaohjelma neuvolatoiminnalle, koulu- ja opiskeluterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle (4 :n 1 mom.). Toimintaohjelma on laadittava yhteistyössä sosiaali- ja opetustoimen kanssa. Tämä asetuksen mukainen päivitetty toimintaohjelma on Pirkkalan yhteistoiminta-alueen (Pirkkala ja Vesilahti) yhteinen suunnitelma. Tarkoituksena on, että toimintaohjelma on osa kunnan laajempaa toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Toimintaohjelma voi koostua osakokonaisuuksista (esim. äitiys- ja lastenneuvolan sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon toimintaohjelmat), mutta sen tulee muodostaa kaikki ikäryhmät ja palvelut kattava saumaton kokonaisuus. Alle kouluikäisten lasten palveluja koskeva toimintaohjelma tulee tehdä yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun kanssa. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon toimintaohjelma valmistellaan yhteistyössä muun oppilas- ja opiskelijahuollon ja opetustoimen kanssa. (Asetuksen perustelut ja soveltamisohjeet s ) Kuntia sitovan asetuksen tarkoituksena on tehostaa ehkäisevää toimintaa ja varmistaa, että lasten, nuorten ja perheiden terveysneuvonta ja terveystarkastukset ovat suunnitelmallisia, tasoltaan yhtenäisiä ja yksilöiden ja väestön tarpeet huomioon ottavia. Terveysneuvonnan ja -tarkastusten tulee olla suunnitelmallista toimintaa niin, että ne muodostavat lapsen, nuoren ja heidän perheidensä hyvinvointia ja terveyttä seuraavan kokonaisuuden raskauden alusta opiskeluvaiheen loppuun saakka. Asetus ohjaa melko yksityiskohtaisesti tarkastusten ajankohtia sekä terveystarkastusten ja terveysneuvonnan sisältöä. Ohjeistuksella varmistetaan, että toiminta toteutuu kunnasta toiseen samantasoisena. Toiminnan toteuttaminen samanlaisena kaikissa kunnissa mahdollistaa mm. vertailukelpoisen seurantatiedon kertymisen. Lasten ja nuorten osallistuminen ja vaikuttaminen päätöksentekoon on nostettu valtakunnallisesti keskeiseksi tavoitteeksi. Lasten, nuorten ja perheiden tulee kokea palveluja käyttäessään, että heitä kuullaan, he voivat osallistua päätöksentekoon ja heidän palautteellaan on merkitystä. (Lapset ja nuoret terveiksi ja hyvinvoiviksi lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin neuvottelukunnan toimenpide-ehdotukset, STM 2011, s. 19). Asetuksen toimeenpanon edellytyksenä on riittävä henkilöstömäärä. Siksi asetuksen mukaisten palvelujen järjestämiseksi kuntien saamia valtionosuuksia korotettiin vuosille 2010 ja Keskimäärin asetuksen tueksi tulevan valtionosuuden lisäyksen suuruus on n. 3 /asukas (Asetuksen 338/2011 perustelut ja soveltamisohjeet, s. 119).

5 5 Terveydenhuoltolaki edellyttää, että terveydenhuollosta vastaavan henkilöstön rakenteen ja määrän on vastattava palvelujen tarvetta. Henkilöstömitoitussuositukset auttavat riittävän henkilöstömitoituksen suunnittelua. Henkilöstövoimavarojen käyttöä ehkäisevissä palveluissa on mahdollista tehostaa nykyisestä ottamalla käyttöön yhtenäisiä ja vaikuttavia menetelmiä ja toimintatapoja, parantamalla osaamista ja vahvistamalla johtamista. (Lapset ja nuoret terveiksi ja hyvinvoiviksi - lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin neuvottelukunnan toimenpide-ehdotukset, STM 2011, s. 47) Valvovat viranomaiset, alueilla ensisijaisesti aluehallintovirastot, valvovat asetuksen 338/2011 toimeenpanoa terveyskeskuksissa valvontaohjelman mukaisesti vuosina Valvonnassa kiinnitetään huomiota lasten ja nuorten ehkäisevän toiminnan suunnitelmallisuuteen ja moniammatilliseen toteutukseen. Valvonnassa kiinnitetään erityisesti huomiota laajojen terveystarkastusten sekä muiden määräaikaisten terveystarkastusten toteutumiseen ja erityisen tuen tarpeen tunnistamiseen sekä tuen järjestämiseen. Terveystarkastusten määrällisen toteutumisen lisäksi pyritään arvioimaan myös henkilöstömitoituksen toteutumista suhteessa toiminnan järjestämiseen ja asetuksen velvoitteisiin neuvolatoiminnassa sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa. (Valviran ohjekirje kunnille 13/2011) Asetuksen taustalla olevat oppaat/suositukset Äitiyshuollon suositukset 1999 Imetyksen edistäminen Suomessa, toimintaohjelma Imeväis- ja leikki-ikäisten lasten, odottavien ja imettävien äitien ravitsemussuositus 2004:11 Lastenneuvolaopas 2004 Kouluterveydenhuollon laatusuositus 2004 Opiskeluterveydenhuollon opas 2006 (lukiot, ammatilliset oppilaitokset, ammattikorkeakoulut, yliopistot) Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelma 2007 Kansanterveyslaki (66/1972)

6 6 Kansanterveysasetus (802/1992) Terveys 2015-kansanterveysohjelma (STM:n julkaisuja 2001:4) Terveyden edistämisen laatusuositus (STM:n julkaisuja 2006:19) Uusimmat julkaisut Terveystarkastukset lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa: Menetelmäkäsikirja (THL, Opas 14, 2011 ) Laaja terveystarkastus, Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä kouluterveydenhuoltoon (THL, Opas 22, 2012) Äitiysneuvolaopas suosituksia äitiysneuvolatoimintaan (THL, Opas 29, 2013) Pirkkalan kunnan laaja-alainen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

7 7 PIRKKALAN KUNNAN VISIO 2015 JA TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT Olemme elinvoimainen ja voimakkaasti verkottunut kunta, joka kehittää aktiivisesti asukkaiden ja elinympäristön hyvinvointia. Pirkkala on edelläkävijä ja rohkea kunnallisten toimintatapojen uudistaja PIRKKALAN KUNTASTRATEGIAN ARVOT Välittäminen Vastuullisuus Luovuus Yhteisöllisyys PIRKKALAN KUNNAN PERUSTURVAOSASTON TOIMINTAPERIAATTEET Pirkkalan kunnan perusturvapalveluiden tavoitteena on edistää kuntalaisten turvallisuutta, hyvinvointia ja itsenäistä elämää sekä ennaltaehkäisevät ongelmia. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen lähtökohtana ovat kuntalaisten tarpeet. Palvelut järjestetään vaikuttavuusperiaatteella. Pirkkalan kunnan perusturvaosaston toimintaperiaatteita ovat: 1) Ennaltaehkäisevät ja oikea-aikaiset sosiaali- ja terveyspalvelut 2) Kustannustehokkaat ja laadukkaat palvelut 3) Hyödynnetty teknologiakehitys

8 8 4) Seutuyhteistyö, verkostoituminen ja moniammatillisuus toiminnassa 5) Palvelutarpeen mukaan mitoitetut resurssit 6) Hyvinvoiva, työhönsä sitoutunut, osaava ja riittävä henkilöstö 7) Vetovoimainen työnantaja 8) Systemaattisesti arvioitu palvelujen ja toiminnan laatu ja vaikuttavuus Pirkkalan ja Vesilahden kuntien väestön kehitys Pirkkalan kunnan väestö ja väestöennusteet vuosille Ikä vuosina Sukupuolet yhteensä

9 9 Vesilahden kunnan väestö ja väestöennusteet vuosille Sukupuolet yhteensä Ikä vuosina Lähde 2 ÄITIYSNEUVOLAN TOIMINTAOHJELMA 2.1 Äitiysneuvolatoiminnan tavoitteet/tehtävät Tukea odottavan äidin terveyttä ja hyvinvointia sekä edistää turvallista raskautta. Edistää odottavan perheen hyvinvointia; ohjata vanhempia koko perheen terveyttä edistävien valintojen tekemisessä. Tukea parisuhdetta ja vanhemmuutta odotus- ja lapsivuodeaikana Kartoittaa vanhemman/vanhempien kanssa heidän voimavarojaan sekä perhettä kuormittavia tekijöitä ja tarjota varhaista tukea sitä tarvitseville. Varhaisen vuorovaikutuksen ja imetyksen tukeminen Seksuaaliterveyden edistäminen

10 Asetuksen mukaiset äitiysneuvolan tarkastukset Kunnan on järjestettävä lasta odottavalle perheelle vähintään yksi laaja terveystarkastus, johon kutsutaan molemmat vanhemmat. Laajassa terveystarkastuksessa ennakoidaan vauvan syntymää, keskustellaan muuttuvan perhetilanteen herättämistä odotuksista ja peloista, perheen sosiaalisista suhteista ja voimavaroista. Perheen elinolojen, vanhempien terveyden ja hyvinvoinnin, parisuhteen ja vanhemmuuden selvittämisessä hyödynnetään valtakunnallisia, strukturoituja kyselylomakkeita (parisuhteen roolikartta, Auditpäihdekysely jne.) Kunnan on järjestettävä ensimmäistä lastaan odottavalla perheelle vähintään yksi suun terveydentilan ja hoidon tarpeen arvio. Kunnan on järjestettävä moniammatillisesti toteutettua perhevalmennusta, johon sisältyy vanhempainryhmätoimintaa. Ensimmäistä lastaan odottavan tai ensimmäisen lapsensa saaneen perheen luokse on tehtävä kotikäynti.

11 Äitiysneuvolatoiminta Pirkkalan yhteistoiminta-alueella Raskaudenaikaiset seurantakäynnit lähtien Raskausviikot Tarkastuksen suorittaja Sisältö 6-8 th 8-10 th th + lääkäri Ensikontakti : puhelimessa tai käynti terveydenhoitajalla Ensikäynti terveydenhoitajalla Laaja terveystarkastus : th:n ( 90 min ) ja lääkärin käynnit (30 min) sis. myös ns. Isä-tarkastuksen th Terveydenhoitajan käynti th Terveydenhoitajan käynti th Terveydenhoitajan käynti th ja lääkäri ultraääni + cx-tutkimus (uä-tutkimus vain Pirkkalassa) th Terveydenhoitaja käynnit 2 viikon välein, tarvittaessa tiheämmin Käynnit synnytyksen jälkeen Äitiysneuvolan terveydenhoitaja tekee kotikäynnin noin viikon kuluttua synnytyksestä Jälkitarkastus tehdään noin 5-12 viikkoa synnytyksestä, tarkastuksen suorittavat äitiysneuvolan terveydenhoitaja ja neuvolalääkäri Uudet suositukset äitiysneuvolatoimintaan 2013 Uudistetuissa äitiysneuvolasuosituksissa määräaikaisia terveystarkastuskäyntejä suositellaan matalan riskin raskauksissa aiempaa vähemmän ja pyritään aikaisempaa enemmän yksilölliseen, tarpeen mukaiseen terveyden ja hyvinvoinnin seurantaan ja edistämiseen.

12 12 Perhevalmennus Perhevalmennuksessa on kuusi (6) tapaamiskertaa, jotka kestävät 1-1½ tuntia. Perhevalmennukseen voivat osallistua ensisynnyttäjät puolisoineen 32. raskausviikon jälkeen. Perhevalmennukseen voivat osallistua myös odottavat perheet Vesilahdelta. Suun terveydentilan ja hoidon tarpeen arvio Odottavalle perheelle annetaan ensimmäisellä äitiysneuvolakäynnillä esite, jossa kerrotaan odottaville vanhemmille tarkoitetuista suun terveydenhuollon palveluista. Perhevalmennuksen yhteydessä hammashuolto järjestää tilaisuuden, jossa jaetaan tietoa suun sairauksista, niiden synnystä, ehkäisemisestä ja hoidosta. Kyseessä on ryhmässä annettava maksuton neuvontakäynti, jonka tarkoituksena on edistää ja ylläpitää koko perheen suun terveyttä. Tulevat vanhemmat voivat varata ajan hammashoitolassa tapahtuvalle maksulliselle yksilökäynnille. Tämä käynti on vastaanotolla tehtävä hoidon tarpeen arviointi. 2.4 Perhesuunnitteluneuvolatoiminnan tavoitteet/tehtävät Perhesuunnitteluneuvolan tavoitteena on tarjota seksuaali- ja lisääntymisterveyden palveluita kuntalaisille tarjota tietoa ja tukea kuntalaisille perhesuunnittelussa antaa tietoa ehkäisymenetelmistä sekä tarjota kuntalaisille vakiintuneen käytännön mukaisesti ensimmäinen ehkäisymenetelmä (ehkäisypillerien aloitusannos, kondomi tai kierukka) maksutta. (Lääkintöhallituksen Ohjeet raskauden ehkäisyneuvonnasta 2346/02/82 ) ennaltaehkäistä ei-toivottuja raskauksia sekä ohjata niiden hoidossa tarjota tukea lapsettomuudesta kärsiville

13 Asiakkaat ja henkilöstö Henkilöstöresurssit 2014 Pirkkalan Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolassa työskentelee neljä (4) terveydenhoitajaa. Lääkärin työpanos on n. 80 % kokonaistyöajasta. Lääkärin vastaanottoja on äitiysneuvolassa tällä hetkellä neljänä (4) päivänä viikossa. Vuonna 2014 saadaan perusturvapalveluihin uusi perhetyöntekijä, jolloin voidaan tarjota lisätukea vanhemmuuteen kasvamiseen jo odottaville perheille. Vesilahdella terveydenhoitajien ja lääkärien resurssia laskettaessa on huomioitava, että väestövastuuneuvolat sisältävät äitiys- ja perhesuunnittelun, lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon. Terveydenhoitajia on 3,6. Lääkärin vastaanottoa äitiysneuvolassa on yhteensä noin 6h/vko. Syntyneiden lasten määrä Pirkkala Vuosi 2011 syntyneet Vuosi 2012 syntyneet Vuosi 2013 syntyneet Vesilahti Vuosi 2011 syntyneet Vuosi 2012 syntyneet Vuosi 2013 syntyneet Äitiysneuvolakäyntien määrä Pirkkalassa äitiysneuvolassa terveydenhoitajien vastaanotoilla vuonna 2012 kirjattiin 4249 käyntiä ja lääkärien vastaanotoilla 1036 käyntiä. Vastaavat luvut vuonna 2013 olivat 4376 käyntiä terveydenhoitajien vastaanotolla ja 957 käyntiä lääkärien vastaanotoilla. Perhesuunnitteluneuvolassa terveydenhoitajien vastaanotoilla kirjattiin vuonna käyntiä ja lääkärien vastaanotoilla 697 käyntiä. Vastaavat luvut vuonna 2013 olivat 848 käyntiä terveydenhoitajien vastaanotolla ja 574 käyntiä lääkärien vastaanotoilla. Vesilahdella äitiysneuvolassa terveydenhoitajien vastaanotoilla vuonna 2013 kirjattiin 661käyntiä ja lääkärien vastaanotoilla käyntiä 104.

14 14 Perhesuunnitteluneuvolassa terveydenhoitajien vastaanotoilla kirjattiin vuonna käyntiä ja lääkärien vastaanotoilla 31 käyntiä. 2.6 Terveystapaamiset ja vastuualueet Sektori Tavoite Mitä tehdään? Miten tehdään? Vastuutaho Äitiysneuvola Raskauden aikaiset määräaikaistarkastukset Äitiysneuvola Laaja-alainen terveystarkastus 1. Käynnit terveydenhoitajan vastaanotolla 2. Käynnit lääkärillä Odotusaikana 1 laaja terveystarkastus käyntiä raskauden aikana; suositusten mukaiset sisällöt 2. 2 käyntiä lääkärillä Th:n tarkastus raskausviikolla; kartoitetaan koko perheen hyvinvointi, voimavarat ja erityistarpeet. 1. Äitiysneuvolan terveydenhoitaja 2. Äitiysneuvolan lääkäri Äitiysneuvolan terveydenhoitaja + lääkäri Äitiysneuvola Äitiysneuvola Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen Seulontatutkimuks et Isätarkastus ensimmäistä lasta odottaville isille Tunnistetaan: -vanhempien vakavat sairaudet, -päihdeongelmat -mielenterveysongelmat -lähisuhdeväkivalta -perheen toimeentulovaikeudet Ultraääni-tutkimukset Veritutkimukset Virtsatutkimukset Kohdunpohjan korkeus Sikiön sydänäänet Isällä mahdollisuus isätarkastukseen raskauden puolivälissä (ensisynn.) Perheen hyvinvointiin liittyvät arviointimenetelmät -BMI(painoindeksi) - diabeteksen riskitesti - tupakointi - Audittesti(alkoholinkäyttö) - EPDSmielialakyselylomake Uä-tutkimukset x 2 raskauden aikana veriryhmä, vastaaineet, Hepatiitti, HIV, seerumiseulat Hemoglobiini, PLV(virtsanäyte) Doppler-laite (sikiön sydänäänten kuuntelulaite) Äitiysneuvolan terveydenhoitaja / lääkäri Äitiysneuvolan lääkäri Laboratoriokeskus Äitiysneuvolan th Äitiysneuvolan th Verenpaineen mittaus Äitiysneuvolan th Sikiöseulonnat Äitiysneuvola Kotikäynnit lasta odottaville perheille synnytyksen jälkeen Uudelleen synnyttäneille sopimuksen mukaan. Äitiysneuvola Perhevalmennus Pirkkalan tk:ssa järjestetään perhevalmennusta nonstop (5 x sarja) + synnytysvalm.tunti - erillinen ohjelma Kotikäynti -sosiaalietuudet -isyyden vahvistaminen - ristiäisasiaa -suun terveys -imetys ja lapsivuodeaika -parisuhde - vauvanhoito Terveystalo / Tre Äitiysneuvolan th sos.työntekijä srk:n edustaja suuhygienisti äitiysneuvolan th lastenneuvolan terveydenhoitaja

15 15 Äitiysneuvola/ Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto 1.Th antaa vanhemmille informaatioesitteen suuhygienistin vastaanotosta ja perhevalmennuksesta 1. Ensimmäisellä neuvolakäynnillä 1. Äitiysneuvolan th 2.Perhevalmennuksessa annetaan suun terveysneuvontaa odottaville vanhemmille Äitiysneuvola Jaettava materiaali Pirkkalan äitiysneuvolassa laaditun perehdytysoppaan mukaan Henkilöstöresurssit (Pirkkala) Henkilöstöresurssit (Vesilahti) 4 th:n työpanos (4. th aloittanut ) (sis. myös perhesuunnitteluneuvolan) 2,6 th:n työpanos (Väestövastuu sisältää äitiys- ja perhesuunnittelun, lastenneuvolan ja osittain kouluterveyden-huollon) 2. Ryhmäkäynti jaetaan neuvolakäyntien yhteydessä 264 synnytystä/ v lasta /th + n. 283 perhesuunnitteluasiakasta/ th Suositus: max 76 synnytystä / th 52 synnytystä/ v noin 20 lasta/th + n. 70 perhesuunnitteluasiakasta/ th 3. Suuhygienisti Äitiysneuvolan th Pirkkalan kunta/perusturvan hallinto Pirkkalan kunta/ Pirkkalan yhteistoimintaalue 2.7 Moniammatillinen yhteistyö Pirkkalassa äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolan yhteistyöverkostot kattavat sekä perusturvan sisäiset yhteistyöverkostot, että erityistuen tarpeessa olevien odottavien perheiden osalta myös yhteistyön sosiaalitoimen ja alueellisten erityistukipisteiden kanssa. Pirkkalan seurakunta on yhteistyökumppani perhevalmennusten järjestämisessä. Synnytyssairaaloiden ( TAYS ja Vammalan aluesairaala) kanssa yhteistyö liittyy äitiyspoliklinikkatoimintaan ja synnytysten hyvään hoitoon. Lastensuojelu: Ennakollisen lastensuojeluilmoituksen tekeminen silloin kun syntyvän lapsen hyvinvointi on vaarantumassa esim. äidin päihteiden käytön vuoksi Erikoissairaanhoito: Koulutuspäivät 1-2 x/v TAYS:ssa, yhteiset hoitolinjaukset ALUEi-PANA ( sähköinen äitiyshuollon synnytystietojärjestelmä) + sähköinen lähete äitiyspoliklinikalle ja synnytysvastaanotolle (saumaton tiedonkulku) Päihdepalvelut : Yhteistyö Päiväperhon( päihdeongelmaisten perheiden tukipalvelupiste ) ja sosiaalipalveluiden kanssa., Ensi- ja turvakodit Mielenterveyspalvelut: EPDS- seulonta ( synnytyksen jälkeisen masennuksen tunnistaminen), yhteistyöverkostot kunnan sisällä( psykologi, perheneuvola)

16 16 Fysioterapia: Raskaana oleville tarvittaessa ohjausta ja neuvontaa raskauden ajan liikunnasta terveyskeskuksen kuntoneuvolassa Ravitsemusterapeutin palvelut tarvittaessa (tk:ssa käyvä ravitsemusterapeutti) Seurakunta : Osallistuu perhevalmennuksen toteuttamiseen (mm. isyyden vahvistaminen, parisuhde, ristiäiset) Muut: Perhevalmennuksen synnytysosion vetäjänä TAYS:n kätilö Vesilahdella äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolan kanssa yhteistyössä toimivat perusturvan ja Vesilahden kunnan toimijat sekä tarvittaessa erityisosaajana erikoissairaanhoito. Lastensuojelu: Lastensuojelun tavoitteena on ehkäistä lapsen ja perheen ongelmia ja puuttua riittävän ajoissa havaittuihin ongelmiin. Lastensuojelussa käytetään ensisijaisesti avohuollon tukitoimia. Tehdään ennakollinen lastensuojeluilmoitus tai työntekijän ja asiakkaan kanssa yhdessä tekemä lastensuojelun hakemus tai työntekijän tekemän lastensuojeluilmoitus. Lastensuojelulain 25 :ssä säädetään ilmoitusvelvollisuudesta (lastensuojeluilmoitus). Erikoissairaanhoito: ALUE ipana ja sähköinen lähete äitiyspoliklinikalle tai synnytysvastaanotolle. PSHP:n täydennyskoulutuspäivät 1-2 x /v terveydenhoitajille ja lääkäreille Päihdepalvelut: Yhteistyö sosiaalitoimen kanssa. Mielenterveyspalvelut: EPDS seulonta (synnytyksen jälkeisen masennuksen tunnistaminen), yhteistyöverkostot kunnan sisällä (psykologi, perheneuvola, Helaakallion klinikka) Kotihoidon perhetyö: Perhetyöntekijä kuuluu lapsiperhetyöryhmään Fysioterapia: Terveydenhoitajat ja lääkärit ohjaavat asiakasta tarvittaessa ottamaan yhteyttä fysioterapeuttiin Päivähoito: Perheen ja äidin jaksamista tuetaan myöntämällä tarvittaessa päivähoitopaikka perheen vanhemmalle lapselle raskauden aikana.

17 Toimenpide-ehdotukset Pirkkalassa aloitti 4. äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolan terveydenhoitaja. Kunta jaettiin uudelleen neljään alueeseen, joten tällä hetkellä henkilöstömitoitus on suositusten mukainen. Äitiysneuvolaoppaan (2013) henkilöstömitoitussuositusten mukaan yhtä terveydenhoitajaa kohden saa olla n.76 synnytystä/ vuosi. Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolan lääkärin vastaanottopäiviä on lisätty neuvolaan 3 pv:stä viikossa 4 pv:ään viikossa perustuen raskaana olevien vuosittain kasvavaan määrään ja heille tehtäviin lakisääteisiin lääkärintarkastuksiin raskauden ja raskausviikolla. Vuoden 2014 alusta kokeillaan äitiysneuvolassa lääkärin ja terveydenhoitajan yhteisvastaanottoa, mistä on hyvät kokemukset mm.vesilahdella Vesilahdella terveydenhoitajien ja lääkärien resurssit riittävät tällä hetkellä äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolan tarpeisiin (väestövastuu)

18 18 3 LASTENNEUVOLAN TOIMINTAOHJELMA 3.1 Lastenneuvolatoiminnan tavoitteet/tehtävät lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen terveyden sekä perheiden hyvinvoinnin edistäminen perheiden yksilöllisten tarpeiden mukaisesti vanhempien auttaminen tunnistamaan omia voimavarojaan ja perhettä kuormittavia tekijöitä sekä varhaisen tuen tarjoaminen perheen ongelmatilanteissa moni-ammatillista yhteistyötä hyödyntäen. valtakunnallisen rokotusohjelman mukaisten rokotusten antaminen ja lasten rokotussuojan ylläpitäminen vanhempien tukeminen turvallisen aikuisuuden sisältävään ja lapsilähtöiseen kasvatustapaan. lastenneuvolatoiminnan kehittäminen ja aloitteiden tekeminen toimintamallien luomiseksi moniongelmaisten perheiden auttamiseksi 3.2 Asetuksen (338/2011 ) mukaiset tarkastukset lastenneuvolassa Lapselle on järjestettävä ensimmäisen ikävuoden aikana vähintään yhdeksän terveystarkastusta, joista kuusi (6) terveydenhoitajan tarkastusta, kaksi (2) terveydenhoitajan ja lääkärin yhteistä terveystarkastusta 4-6 viikon ja 8 kuukauden ikäisille lapsille sekä laaja terveystarkastus 4 kuukauden iässä vuotiaana lapselle on järjestettävä vähintään kuusi terveystarkastusta, joihin sisältyvät laaja terveystarkastus 18 kuukauden ja 4 vuoden iässä. Yhteen terveystarkastukseen on sisällytettävä terveydenhoitajan arvio suun terveydentilasta. Alle kouluikäiselle lapselle on järjestettävä suun terveystarkastus 1 tai 2-vuotiaana, 3- tai 4-vuotiaana ja 5- tai 6-vuotiaana. Alle kouluikäisen lapsen terveystarkastuksessa on selvitettävä tarkastettavan ikävaiheen ja yksilöllisen tarpeen mukaan kasvua, kehitystä ja hyvinvointia haastattelulla, kliinisillä tutkimuksilla ja muilla menetelmillä. Laajaan terveystarkastukseen sisältyy vanhempien haastattelu ja koko perheen hyvinvoinnin selvittäminen. Huoltajan suostumuksella laajaan terveystarkastukseen sisällytetään päivähoidon henkilökunnan arvio lapsen selviytymisestä ja hyvinvoinnista päivähoidossa

19 Lastenneuvolatoiminta Pirkkalan yhteistoiminta-alueella Alla olevassa taulukossa on lueteltu lastenneuvolan tarkastukset 0-6 v lapsille Lapsen ikä 2vko Terveystarkastuksen tekijä Terveydenhoitaja (kotikäynti) Huom. Vesilahdella kotikäynti noin yhden viikon iässä 1kk Lääkäri + terveydenhoitaja Terveystarkastus Vesilahdella th 6vko Terveydenhoitaja Vesilahdella lääkäri ja th Vesilahdella samalla äidin jälkitarkastus 2kk 3kk Terveydenhoitaja Terveydenhoitaja 4kk Lääkäri + terveydenhoitaja Laaja terveystarkastus 5kk 6kk Terveydenhoitaja Terveydenhoitaja 8kk Lääkäri + terveydenhoitaja Terveystarkastus 10kk Terveydenhoitaja Vesilahdella tarpeen mukaan (th arvioi tarpeen) 12kk Terveydenhoitaja 18kk Lääkäri + terveydenhoitaja Laaja terveystarkastus 2v 3v 4v 5v 6v Terveydenhoitaja Terveydenhoitaja Lääkäri ja terveydenhoitaja Terveydenhoitaja Terveydenhoitaja Laaja terveystarkastus

20 Asiakkaat ja henkilöstö Henkilöstöresurssit Pirkkalassa on viisi (5) lastenneuvolatyötä tekevää terveydenhoitajaa + 1 varahenkilö. Kunta on jaettu viiteen lastenneuvolapiiriin ja neuvoloissa on kirjoilla n alle kouluikäistä lasta. Lääkärityöpanosta on käytettävissä 3 päivänä viikossa yht. 24 t Vuonna 2012 lastenneuvoloissa kirjattiin terveydenhoitajien vastaanotoilla 6052 käyntiä ja lääkärien vastaanotoilla 1709 käyntiä. Vuonna 2013 käyntien määrät olivat terveydenhoitajien vastaanotoilla 6238 käyntiä ja lääkärien vastaanotoilla 1425 käyntiä. Huom. Laajoissa terveystarkastuksissa vuonna 2013 alkaen lääkärien vastaanottoaikoja pidennettiin 20 minuutista 30 minuuttiin, mikä on vastaavasti vähentänyt lääkärien vuosittaisia käyntimääriä neuvoloissa lähes 300 käynnillä. Vesilahdella terveydenhoitajien ja lääkärien resurssia laskettaessa on huomioitava, että väestövastuuneuvolat sisältävät äitiys- ja perhesuunnittelun, lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon. Terveydenhoitajia on 3,6. Lääkärin vastaanottoa äitiysneuvolassa on yhteensä noin 6h/vko. Vuonna 2013 lastenneuvoloissa kirjattiin terveydenhoitajien vastaanotoilla 1308 käyntiä ja lääkärien vastaanotoilla 191 käyntiä. Suun terveydentilan ja hoidon tarpeen arvio Suun terveydenhuollon tarkastukset tehdään 1-, 3-, ja 5- ja vuoden ikäisille lapsille. 4- ja 6 -vuotiaiden tarkastukset vain riskiryhmille.

21 Terveystapaamiset ja vastuualueet Sektori Tavoite Mitä tehdään? Miten tehdään? Vastuutaho Huomattavaa Lastenneuvol Määräaikaistarkastukset a 1.Terveydenhoitajan tekemät tarkastukset 2. Lääkärin tekemät tarkastukset 1. Ensimmäisen vuoden aikana th:n tarkastusta: 2 vko, 6 vko, 2 kk, 3 kk, 4 kk, 5 kk, 6 kk, 8 kk, 10 kk, ja 1 v 1-6 v aikana kuusi tarkastusta: 18 kk, 2v, 3 v, 4v, 5 v ja 6v 2. Lääkärin tark. 4 vko, 4 kk, 8 kk, 18 kk, 4 v Lastenneuvola/ terveydenhoitaja/l ääkäri Lastenneuvol a Lastenneuvol a Laaja-alaiset terveystarkastuk -set Seulontatutkimu k-set Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen Kotikäynnit Ryhmätoiminta Lastenneuvol a/ Suun terveydenhuolto Lastenneuvolakäynti Laajat terveystarkastuks et: 4 kk, 18 kk ja 4 v ikäisenä kasvuun ja kehitykseen liittyvät tutkimukset, perheen hyvinvoinnin, jaksamisen ja keskinäisen vuorovaikutuksen tukeminen Tunnistetaan: -vanhempien vakavat sairaudet -päihdeongelmat mielenterv.ongel mat -läheisväkivalta -perheen toimeentuloon tai elinoloihin liittyvät ongelmat Lastenneuvolan th:n tekemä kotikäynti Ryhmäneuvola 1 v 3 kk:n ikäisille lapsille (Pirkkala) ja syksyllä 2014 alkaa 6kk ryhmäneuvolat Neuvolakäynnin yhteydessä annetaan 1. aika suuhygienistille Lääkärin ja th:n yhdessä tekemä tarkastus päivähoidon henkilökunnan arvio lapsesta huoltajan suostumuksella -perheen voimavarat -audit(päihdekysely -perheen tupakointi -varhainen vuorovaikutus -mielialakysely -näkö -kuulo -paino -pituus -päänympärys -LENE-testit -virtsakokeet tarv. lähetekriteerit sovittu: -fys.terapiaan -perheneuvolaan -puheterapiaan -tk-psykologille -lastensuojeluun yhteistyö päivähoidon kanssa>> kuntoutuspalaverit + yhteiset palaverit päiväkodin johtajien ja erityisopettajien kanssa Kotikäynti tehdään kun lapsi on 2 vko:n ikäinen ellei toisin sovita Kasvatuskysymykset, rajojen asettaminen 10 kk:n neuvolakäynnin yhteydessä Lastenneuvolan th + lääkäri Lastenneuvolan th/lääkäri Lastenneuvolan th/lääkäri Lastenneuvolan th Tk-psykologi + th Lastenneuvolan th Lääkärintarkastus 30 min ( ennen 20 min) >> käyntimäärät vähentyneet Yhteistyö varhaiskasvatuks en henkilöstön kanssa tiivistä>> päivähoidon lausunnot lapsen kehittymisestä

22 22 Lastenneuvol a Vastaanottokäy nti hammashoitolassa Vastaanottokäy nti hammashoitolassa Vastaanottokäy nti hammashoitolassa Vastaanottokäy nti hammashoitolas sa Vastaanottokäy nti hammashoitolassa Jaettava materiaali Henkilöstöresurssit (Pirkkala) Henkilöstöresurssit (Vesilahti) 1-vuotiskäynti 3-vuotiskäynti 4-vuotiskäynti, vain riskiryhmille 5-vuotiskäynti 6-vuotiskäynti, vain riskiryhmille Perehdytysoppaan mukaan 5 th:n työpanos + perhetyöntekijä (2014) Suun terveystarkastus, imemis-,ravinto- ja harjaustottumukset, fluorisuositukset, kariestartunta, hammasharja ja ohjelehtinen Suun terveystarkastus, purennan tarkastus ravintotottumukset ja harjausohjaus, ksylitolin käyttö, hammasharja ja ohjelehtinen Suun terveystarkastus, purennan tarkastus ravintotottumukset ja harjausohjaus, ksylitolin käyttö, hammasharja ja ohjelehtinen Suun terveystarkastus, purenta, 1- vaihduntavaihe, harjausopetus, vanhemman vastuu lapsen suunhoidossa, hammasharja ja ohjelehtinen 1. hammaslääkärin tekemä suun tarkastus Jaetaan neuvolakäyntien yhteydessä Lastenneuvolan kirjoilla n alle 7-vuotiasta Suositus: max 400 lasta/ th Lääkäri lastenneuvolassa 3pv viikossa n. 24 t Perusturvassa aloittaa uusi perhetyöntekijä v Lastenneuvolan kirjoilla n. 470 alle 7- vuotiasta Hammashoitaja Hammashoitaja Suuhygienisti Suuhygienisti Hammaslääkäri Lastenneuvolan th Pirkkalan kunta/ Perusturvan hallinto Lääkäri on väestövastuuneuvola ssa 6h/vko

Päätavoitteet Vahvistaa terveyden edistämistä ja tehostaa varhaista tukea ja syrjäytymisen ehkäisyä Alueellinen tasa-arvo, terveyserojen kaventaminen

Päätavoitteet Vahvistaa terveyden edistämistä ja tehostaa varhaista tukea ja syrjäytymisen ehkäisyä Alueellinen tasa-arvo, terveyserojen kaventaminen 1 TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ KOKKOLAN KAUPUNGISSA JA KRUUNUPYYN KUNNASSA 2 JOHDANTO Valtioneuvoston

Lisätiedot

TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 LAITILAN KAUPUNKI TERVEYSKESKUS Ehkäisevä terveydenhuolto NEUVOLATOIMINTA, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ EHKÄISEVÄ SUUN TERVEYDENHUOLTO Asetus 380/2009 TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Päivitetty marraskuussa

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Lapuan kaupunki Perusturvalautakunta xx.4.2013 x SISÄLLYS LUETTELO 1. TAUSTAA

Lisätiedot

Riskipotilaat hammashoidossa

Riskipotilaat hammashoidossa TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATYÖLLE, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLOLLE SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄLLE SUUN TERVEYDENHUOLLOLLE VUOSILLE 2012-2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 LIPERIN KUNNAN JA OUTOKUMMUN KAUPUNGIN

Lisätiedot

Wiitaunionin lasten ja nuorten terveydenedistämisen toimintaohjelma vuosille 2013-2015

Wiitaunionin lasten ja nuorten terveydenedistämisen toimintaohjelma vuosille 2013-2015 Wiitaunionin lasten ja nuorten terveydenedistämisen toimintaohjelma vuosille 2013-2015 SISÄLTÖ 1. TOIMINTAOHJELMAN TAVOITTEET...2 2. TERVEYSTARKASTUKSET...3 2.1. Lasten ja nuorten määräaikaiset terveystarkastukset...3

Lisätiedot

Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma

Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma 18 KAUNIAISTEN kaupunki Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma 3.9.2013 2 1. Toimintaohjelman lähtökohdat 3 2. Lasten,

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015

HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 Perusturvalautakunta 22.5.2012 Johdanto Tämän toimintaohjelman tarkoituksena on kuvata Hämeenkyrön

Lisätiedot

4 TERVEYSTARKASTUKSET JA -NEUVONTA KOULUTERVEYDENHUOLLOSSA 10 4.1 Alakoulut 10 4.2 Yläkoulut 11 4.3 Erikoistutkimukset kouluterveydenhuollossa 11

4 TERVEYSTARKASTUKSET JA -NEUVONTA KOULUTERVEYDENHUOLLOSSA 10 4.1 Alakoulut 10 4.2 Yläkoulut 11 4.3 Erikoistutkimukset kouluterveydenhuollossa 11 0 Hyvinvointipalvelut Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2011-2014 SISÄLLYS LUETTELO 1 1 TAUSTAA 3 1.1

Lisätiedot

Terveyspalveluiden ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuodelle 2011 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ

Terveyspalveluiden ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuodelle 2011 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ Perusturvalautakunta 22.3.2011 / LIITE Haukiputaan kunnan Terveyspalveluiden ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuodelle 2011 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄ

Lisätiedot

1 Toimintaohjelman tavoitteet... 3 2 Terveystarkastukset... 4 2.1 Määräaikaiset terveystarkastukset... 4 2.2 Laajat terveystarkastukset... 4 2.

1 Toimintaohjelman tavoitteet... 3 2 Terveystarkastukset... 4 2.1 Määräaikaiset terveystarkastukset... 4 2.2 Laajat terveystarkastukset... 4 2. Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2011-2015 1 Toimintaohjelman tavoitteet... 3 2 Terveystarkastukset...

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA Kuva Milla von Konow Lohjan kaupunki Terveyden edistäminen Tiivistelmä Valtioneuvoston

Lisätiedot

Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijater- veydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015

Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijater- veydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015 Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015 Sisältö JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1

Lisätiedot

Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2013-2016

Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2013-2016 Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2013-2016 1 Sisällys 1 TOIMINTAOHJELMAN TAUSTA 2 2 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

Päivystysv. Vastuu viikkojen

Päivystysv. Vastuu viikkojen Tuotantolautakunta LIITTEET 28.11.2012 Väestö Hallinnointi osuus %, Kustannus Päivystysv. Vastuu viikkojen Kunnat 31.12.2011 Osuus % euro 2 ohj. etup. Yhteensä määrä hinta/kunta Yhteensä Mikkeli(+R+S)

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016 NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016 18.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.2 ÄITIYSNEUVOLA 4 LASTENNEUVOLA......6

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä

Oulunkaaren kuntayhtymä 1 Oulunkaaren kuntayhtymä Neuvolapalvelujen ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuosille 2011 2012 Palvelutuotantolautakunta 31.8.2011 2 Sisältö 1.Johdanto...1 2. Toimintaohjelman lähtökohdat...3 3.

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA

AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 17.01.2012 SISÄLLYS JOHDANTO 5 1 LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA 6 1.1 Väestörakenne ja väestöennuste 6 1.2 Työllisyys ja työttömyys

Lisätiedot

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8 0 Hyvinvointipalvelut Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelman päivitys vuosille 2015-2018 SISÄLLYS LUETTELO 1 1 Taustaa

Lisätiedot

SISÄINEN PALVELUSOPIMUS Sopimuksen puiteosa

SISÄINEN PALVELUSOPIMUS Sopimuksen puiteosa SISÄINEN PALVELUSOPIMUS Sopimuksen puiteosa 1. OSAPUOLET 1.1. Tilaaja (toimeksiantaja) Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue Kasvun ja oppimisen tuen avainprosessi 1.2. Tuottaja (toimeksisaaja)

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Liite 1... 15 Liite 2... 24 Lähteet... 45

Sisällysluettelo. Liite 1... 15 Liite 2... 24 Lähteet... 45 Neuvolatoiminnan sekä ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma 2014 2016 1 Sisällysluettelo 1. Taustaa 3 2. Tavoitteet ja tehtävät 3 2.1. Tavoitteet 3 2.2. Äitiysneuvolan tehtävät 4 2.3. Lastenneuvolan

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

KOULU-JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKUNTAYHTYMÄSSÄ

KOULU-JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKUNTAYHTYMÄSSÄ Hyväksytty yhtymähallituksessa 15.12.2011/80 Päivitys 23.8.2012 KOULU-JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKUNTAYHTYMÄSSÄ 2012 JOHDANTO Tämän toimintaohjelman työstämiseen ovat

Lisätiedot

OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA

OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 5 1. OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLON MÄÄRITTELY JA TOIMINNAN TAVOITTEET 7 1.1 Oppilas- ja opiskelijahuollon määrittely 7 1.2 Strategia 7

Lisätiedot

ORIVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Lastensuojelulaki (417/2007) 12

ORIVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Lastensuojelulaki (417/2007) 12 ORIVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Tässä olen minä, omenapuu ja kukka. Olemme mummolassa. Mummola on paras paikka. Minut tekee mummolassa iloiseksi ihanat

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2012 Karkkilan kaupunki Nummi-Pusulan kunta Vihdin kunta Perusturvakuntayhtymä Karviainen 1 1. JOHDANTO 4 2. SUUNNITELMA LASTENSUOJELUN JÄRJESTÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ

Lisätiedot

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8. 1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.2010 LUONNOS Sisällysluettelo 1. Taustaa 2. Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma NAANTALI - PARAS PAIKKA LAPSELLE Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2011-2012 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki 12 9.12.2010 Valmistelutyöryhmä: Sosiaalijohtaja Riitta

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ALAVUS 2013-2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Työn keskeiset käsitteet... 4 2.1 Ehkäisevä lastensuojelu... 5 2.2 Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu...

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA LEPPÄVIRRAN KUNTA. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.6.2013

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA LEPPÄVIRRAN KUNTA. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.6.2013 0 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013 2016 LEPPÄVIRRAN KUNTA Hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.6.2013 1 1 JOHDANTO: LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA PROSESSINA... 3 I NYKYTILA JA TULEVAN

Lisätiedot