RAUTALAMMIN KUNTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTALAMMIN KUNTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma"

Transkriptio

1 RAUTALAMMIN KUNTA Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

2 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA Sisältö 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT RAUTALAMMILLA Rautalampi SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ORGANISAATIO RAUTALAMMILLA LASTEN JA NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SOSIAALIPALVELUT Sosiaalityö Toimeentulotuki Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta Perhetyö Perheneuvola NEUVOLA- ja KOULUTERVEYDENHUOLLON PALVELUT RAUTALAMMILLA RAUTALAMMIN KUNNAN VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Perhepäivähoito Esiopetus Kotihoidontuki ja kuntalisä Yksityisen hoidon tuki Varhainen ja erityinen tuki päivähoidossa KOULU Oppilashuolto Tukiopetus Erityisopetus Opinto-ohjaus Oppilaskuntatoiminta Opetusjärjestelyt Kodin ja koulun yhteistyö Koulun aamu- ja iltapäivätoiminta Kerhotoiminta

3 Tukioppilastoiminta Nuorten keskuudessa kouluilla tehtävä kriisityö NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN PALVELUT Nuorisotoimi Liikuntatoimi Erityisnuorisotyö Muu vapaa-ajan toiminta Kirjastotoimi Kulttuuritoimi Sisä-Savon kansalaisopisto Seurakunnat Rautalammin seurakunta Helluntaiseurakunta LASTENSUOJELUN TARVE KUNNASSA EHKÄISEVÄ LASTENSUOJELU LASTENSUOJELUILMOITUS LASTENSUOJELUTARPEEN SELVITYS LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMAN STRATEGISIA TAVOITTEITA TUKEVAT... TOIMENPIDEEHDOTUKSET VUOSILLE PÄÄTÖKSENTEKO, TOTEUTUS JA SEURANTA LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA, PÄÄTÖKSENTEKO, TOTEUTUS JA SEURANTA Päätöksenteko Seuranta ja arviointi LÄHTEET LIITTEET LIITE 1 KYSELY LIITE 2 PERHEPALVELUOPAS Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Päivitys:

4 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA SUUNNITELMA PROSESSINA Lastensuojelulaki (417/2007) 12 : Kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi kunnan tai kuntien toimintaa koskeva suunnitelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Suunnitelma on otettava huomioon kuntalain (365/1995) 65 :n mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa. Suunnitelma sisältää suunnittelukaudelta tiedot: 1) lasten ja nuorten kasvuoloista sekä hyvinvoinnin tilasta; 2) lasten ja nuorten hyvinvointia edistävistä sekä ongelmia ehkäisevistä toimista ja palveluista; 3) lastensuojelun tarpeesta kunnassa; 4) lastensuojeluun varattavista voimavaroista; 5) lastensuojelulain mukaisten tehtävien hoitamiseksi käytettävissä olevasta lastensuojelun palvelujärjestelmästä; 6) yhteistyön järjestämisestä eri viranomaisten sekä lapsille ja nuorille palveluja tuottavien yhteisöjen ja laitosten välillä; sekä 7) suunnitelman toteuttamisesta ja seurannasta. TYÖRYHMÄN TYÖSKENTELY Rautalammin kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman valmistelua varten koottu moniammatillinen työryhmä aloitti toimintansa Työryhmän puheenjohtajana ja sihteerinä toimi perusturvajohtaja Mira Laasonen. Päivähoidon edustajana toimi päivähoidonohjaajan sijainen Jonna Putila ja päivähoidonohjaaja Tiina Puranen ja erityislastentarhanopettaja Päivi Sedergren. Koulutoimesta edustajana toimi Arvo Leskinen ja nuoriso- ja vapaa-aikatoimen edustajana toimivat Minna Laitinen ja Anne Saari. Sosiaalitoimen edustajina toimivat sosiaalityöntekijä Lauri Ruotanen ja Marja-Liisa Kauppinen sekä perhetyöntekijä Sari Kärkkäinen sekä avohuollonohjaaja Anu Hotti. Terveydenhuollon edustajina toimivat kouluterveydenhoitaja Marketta Virta ja neuvolan terveydenhoitaja Kaisa Ruostila. Seurakunnan edustajan toimi nuorisopastori Sanna Husso ja diakoni/nuorisotyöntekijä Helena Korhonen, helluntaiseurakunnan edustajina toimivat Päivi Eklund ja Margit Lund, sivistyslautakunnan edustajana Jouni Lund. Perusturvalautakunta nimesi kokouksessaan edustajakseen työryhmään Raija Nevalaisen. Työryhmän sihteerinä ja perhepalveluoppaan kokoajana toimi Raija Heiskanen. Työryhmä kokoontui kevät- ja syyskaudella 2011 säännöllisesti kerran kuukaudessa. Kokoontumisten välillä työryhmään nimetyt edustajat kokosivat oman hallinnonalansa osalta tietoa ja tarvittaessa järjestivät mm. työkokouksia omalta hallinnonalaltaan tarvittavan tiedon aikaansaamiseksi ja keräämiseksi. Osana lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa toteutettiin Rautalammin kunnan perhepalveluopas, joka on suunnitelman liitteenä. Perhepalveluoppaassa esitel- 4

5 lään perheiden käytettävissä olevat hyvinvointipalvelut Rautalammilla. Palvelut on jaoteltu perhesuunnittelusta perheen perustamiseen ja lapsen kasvun ja kehityksen mukaan ikääntyvään perheeseen. Oppaasta löytyvät ne palvelut, joita perhe tarvitsee erilaisissa elämäntilanteissa. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman työryhmä teki kuntalaiskuulemisen Rautalammin kaikille kuntalaisille. Kuntalaiskuuleminen suoritettiin kyselylomakkeella, johon pystyi vastamaan kunnan nettisivuilla. (LIITE 1) Lomakkeita oli myös jaossa kouluilta, terveyskeskukselta, seurakuntakodilta sekä kunnan virastotalolta. Vastauksia saatiin 114. Työryhmä ehdottaa pysyvän lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmän nimeämistä, ja tekee kannanoton pestuurockin tulevaisuudesta. 5

6 2 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT RAUTALAMMILLA 2.1 Rautalampi Sijainti Rautalampi sijaitsee Pohjois-Savon maakunnan lounaisosassa rajoittuen lännessä Keski- Suomen ja etelässä Etelä-Savon maakuntiin. Naapureita ovat Suonenjoen ja Pieksämäen kaupunki sekä Hankasalmen, Konneveden, Vesannon ja Tervon kunnat. Kunnan pinta-ala on yhteensä 761,97 km², josta maata 548,55 km² ja vettä 213,42 km². Rautalampi kuuluu aluepoliittisessa vyöhykejaossa EU:n 1-tukialueeseen. Asukastiheys 6,6 as./km² Väestö Väestön ikärakenne 27, 3% 949 kpl 13,9 % 482 kpl Alle 14 vuotiaat Vuotiaat 58,8 % 2044 kpl Yli 65 vuotiaat Kuvio 1. Väestönrakenne

7 Rautalammin tilastotietoja Väestö yhteensä Väestö naiset Väestö miehet Väestöennuste 2020 yhteensä 3233 Väestöennuste 2020 naiset 1624 Väestöennuste 2020 miehet 1609 Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä yhteensä 18,3 19,7 19,7 Lapsiperheet, % perheistä yhteensä 33,7 33,1 32,7 Perheet yhteensä yhteensä Toimeentulotukea saaneet henkilöt vuoden aikana, % asukkaista yhteensä 6,3 6,7 6,9 Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet vuoden aikana yhteensä yhteensä Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet, % lapsiperheistä yhteensä 7 7,5 8,6 Työlliset, % väestöstä yhteensä 33,9 34,3 33,6 Työttömät, % työvoimasta yhteensä 11,1 9,8 11,5 Nuorisotyöttömät, % vuotiaasta työvoimasta yhteensä 6,8 9,9 16 Pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä yhteensä 17, ,1 7

8 2.2 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ORGANISAATIO RAUTALAMMILLA PERUSTURVALAUTAKUNTA HALLINTO SOSIAALITYÖ RUOKAPALVELU KOTI- JA VANHUS PALVELUT TERVEYSTOIMI Kuva 1. Organisaatiokaava 8

9 2.3 LASTEN JA NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT KUNNAN KAIKKIEN LASTEN JA NUORTEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT PALVELUT Lasten ja nuorten sekä perheiden palvelut on kuvattu kattavasti tämän suunnitelman liitteenä olevassa Rautalammin perhepalveluoppaassa. Perhepalveluopas antaa kokonaiskuvan Rautalammin perhepalveluista eri hallinnonaloilla. (Liite 2) 2.4 SOSIAALIPALVELUT Sosiaalipalvelujen lähtökohtana on huomioida kuntalaisten kussakin elämänvaiheessa tarvitsema tuki ja palvelut: lapset, nuoret, aikuiset, perheet ja vanhukset. Sosiaalipalvelujen kokonaisuudella pyritään edesauttamaan asukkaiden hyvinvointia ja ehkäisemään ongelmien syntymistä. Sosiaalipalveluiden asiakkaan asemasta ja oikeuksista on laki, joka sisältää asiakkaan osallistumiseen, kohteluun ja oikeusturvaan liittyvät periaatteet. Asiakkaalla on oikeus saada päätökset kirjallisesti. Jokaisesta päätöksestä käy ilmi, miten asiassa voi hakea muutosta. Jokaisella kunnalla on oltava sosiaaliasiamies, jonka tehtävänä on neuvoa sosiaalihuollon asiakkaita sosiaalipalvelujen saamiseen liittyvissä asioissa. Rautalammin kunnan sosiaaliasiamies on: Helena Moisio puh ja Sosiaalityö Sosiaalityö on osa kunnan sosiaalipalveluja. Sillä tuetaan vaikeuksissa olevia henkilöitä ja perheitä. Tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä ja ratkaista sosiaalisia ongelmia ja näin ylläpitää ja edistää kansalaisten ja yhteisöjen hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta. Sosiaalityö on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittamaa: - ohjausta - neuvontaa - sosiaalisten ongelmien selvittämistä ja - tukitoimien järjestämistä Toimeentulotuki Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jolla turvataan henkilön ja perheen toimeentulo ja edistetään itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuella turvataan vähintään välttämätön toimeentulo. Toimeentulotuen myöntää hakemuksesta oleskelukunta. 9

10 Toimeentulotukea voidaan hakea sekä kirjallisesti että henkilökohtaisesti asioimalla. Uudet asiakkaat asioivat aina ensimmäisellä kerralla henkilökohtaisesti sosiaalityöntekijän luona. Tuki perustuu lakiin ja asetukseen toimeentulotuesta. Lisäksi perusturvalautakunta on antanut soveltamisohjeen toimeentulotuesta, jolla tarkennetaan joitakin kohtia toimeentulotuen ehdoista Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta on vapaaehtoistyötä, joka täydentää lastensuojelussa toimivien ammattityöntekijöiden työtä. Tukihenkilötoiminnassa tuettava ja tukihenkilö tapaavat lapsen omassa elinympäristössä yhteisen tekemisen ja harrastuksen merkeissä. Tapaamisten kesto ja tiheys sovitaan kussakin tapauksessa erikseen ottaen huomioon tuettavan tarve ja tukihenkilön mahdollisuudet. Tukiperhetoiminnassa tuettava lapsi osallistuu tukiperheen arkeen ja mahdollisesti yöpyy tukiperheen luona esimerkiksi yhden viikonlopun kuukaudessa. Kun lapselle järjestetään avohuollon tukitoimena tukihenkilö tai tukiperhe, kirjataan se asiakassuunnitelmaan. Lisäksi on tärkeää tehdä selkeä sopimus ja suunnitelma tukisuhteen tavoitteista, tiiviydestä ja kestosta. Suunnitelma laaditaan yhdessä asiakkaan ja tukihenkilön tai perheen kanssa ja se tarkistetaan sovituin määräajoin. Myös tukisuhteen päättäminen on valmisteltava huolellisesti. Kunta voi organisoida tukihenkilö- ja tukiperhetoimintaa yksin tai yhteistyössä seudun muiden kuntien kanssa tai käyttää esimerkiksi kolmannen sektorin tuottamia palveluja. Tukihenkilölle tai perheelle maksetaan yleensä kulukorvaus ja/tai palkkio. Jos palvelu ostetaan järjestöltä, myönnetään asiakkaalle maksusitoumus, jonka nojalla palvelun tuottaja laskuttaa kuntaa. Tukihenkilöt ja perheet ovat vaitiolovelvollisia ja vaitiolovelvollisuus jatkuu vielä vapaaehtoistyön päättymisen jälkeen. Ennen tukihenkilöksi tai perheeksi hyväksymistä on tärkeää selvittää vapaaehtoisen tukijan motiiveja ja valmiuksia. Tukihenkilöt ja tukiperheet tarvitsevat riittävän koulutuksen, perehdytyksen, ohjausta ja tukea jaksamiseen. Vapaaehtoistyössä lapsen, nuoren tai tukea tarvitsevan perheen kanssa tarvitaan sitoutumista ja luotettavuutta Perhetyö Perhetyön perustana on sosiaalihuoltolaki /710. Tämän lain 20 :n mukaisesti perhetyö on perheen asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lastenhoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen ja totunnaiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista. Sosiaalihuoltolain mukaisen palvelupyynnön voi tehdä asiakas ja yhteistyössä perheen kanssa esimerkiksi neuvolan terveydenhoitaja ja sosiaalityöntekijä. Päätös perustuu sosiaalityöntekijän yhdessä perheen kanssa tekemään asiakassuunnitelmaan. Lastensuojelun perhetyö 10

11 Lastensuojelulain 36 :n mukaan perhetyö lastensuojeluperheissä on lastensuojelun avohuollon tukitoimi, joka perustuu lastensuojelulakiin. Asiakkaaksi tullaan lastensuojelun sosiaalityöntekijän tekemän arvioinnin ja päätöksen kautta. Lastensuojelun perhetyö perustuu aina lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tekemään asiakassuunnitelmaan. Perhetyön prosessi: Prosessikuvauksen tarkoituksena on auttaa perhettä ja viranomaisverkostoa jäsentämään perhetyötä työskentelymuotona. Tavoitteena on auttaa ja tukea lasta ja perhettä parhaalla mahdollisella tavalla. 1. Asiakkuuden vireille tulo 2. Perhetyön kartoitus 3. Perhetyön suunnitelman laatiminen 4. Perhetyön toteutus 5. Perhetyön arviointi 6. Perhetyön päättäminen tai jatkosuunnitelmasta sopiminen Kotiin annettava perhetyö: Perhetyön kokonaisuuden muodostavat kotiin annettava perhetyö ja lapsiparkki. Kotiin annettava perhetyö voi olla joko alle tai yli 4-tunnin tilapäistä palvelua tai säännöllistä palvelua. Palvelujen järjestämisen lähtökohtana on asiakasperheiden yhdenvertainen ja oikeudenmukainen kohtelu sekä samansuuntainen harkinta toteutettaessa perhetyötä. Jokaisen perheen tilanne ja tarve kartoitetaan yksilöllisesti. Kriteerien avulla kohdennetaan perhetyön palveluja lapsiperheille, jotka alentuneen toimintakykynsä vuoksi tarvitsevat tukea kotona selviytymiseen. Palvelu on ensisijaisesti tilapäistä apua, jota on tarjolla pääsääntöisesti alle kouluikäisten lasten perheille. Palvelua myönnetään tarpeen, käytettävissä olevien resurssien sekä talousarviomäärärahojen puitteissa. Perhetyön tarvetta arvioitaessa otetaan huomioon avun tarpeen kiireellisyys ja mahdollisuus saada muuta apua. Ensisijaisen kiireellisyyskriteerinä ovat lapsen arjet turvaaminen, kun lapsen arki ja päivän rutiinit ovat uhattuina vanhemman alentuneen toimintakyvyn vuoksi. Perhetyön lapsiparkki kokoontuu kerran viikossa. Se antaa vanhemmille mahdollisuuden asiointiaikaan ja lapsille mahdollisuuden sosiaaliseen kontaktiin muihin saman ikäisiin lapsiin Perheneuvola Perheneuvolatoiminta on sosiaalilain alaista toimintaa, jota kunnat tai kuntayhtymät järjestävät vaihtelevilla tavoilla. Rautalammin kunta ostaa perheneuvolapalvelut Psykologian Tieto Taito 11

12 Oy:ltä. Perheneuvolassa työskentelee yleensä ainakin psykologi, sosiaalityöntekijä ja lastenpsykiatri. Perheneuvola on eri asia kuin äitiys- tai lastenneuvola. Tavoitteena on auttaa lapsia, nuoria ja heidän perheitään kasvatukseen, kehitykseen ja perheiden ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa antamalla ohjausta ja neuvontaa, tekemällä tutkimuksia lapsen ja perheen kokonaistilanteesta ja toteuttamalla erilaisia hoitomuotoja kuten perheterapiaa, lasten yksilöterapiaa, vanhemmuuden hoitoa ja verkostoterapiaa. Perheneuvolan periaatte on, että perheen tulee itse ottaa sinne aktiivisesti yhteyttä. Rautalammilla perheneuvolaan on hakeuduttu neuvolan, kouluterveydenhoitajan tai sosiaalityöntekijän lähetteellä. Perinteisesti perheneuvola toimii terveydenhuollon ulkopuolella: siellä työskentelevät työntekijät eivät siis pääse lukemaan terveyskeskuksen potilasasiakirjoja, eikä se anna ulkopuolisille tietoja ilman vanhemmilta saatua lupaa. Palveluita joudutaan usein jonottamaan. Toisaalta perheneuvolaa voidaan pitää terveydenhuoltoa täydentävänä palveluna. Jos lapsen psyykkinen vointi vaatii kiireellistä paneutumista, perusterveydenhuollosta voidaan tehdä lähete perheneuvolan sijasta lasten- tai nuorisopsykiatriseen erikoissairaanhoitoon Nuorten työpajatoiminta Työpajan tehtävä on nuoren yhteiskuntaan liittäminen, ohjaaminen sekä yleinen kasvatus ja ohjaus. Työpajan toiminta on tarkoitettu kaikille vuoden ikäisille nuorille, jotka kaipaavat tukea elämänvaiheen tärkeissä saumakohdissa, siirryttäessä koulutuksesta tai työttömyydestä työelämään. Nuoren elämänhallinnan tukemiseen sisältyy mm. palveluohjausta, virkistystoimintaa ja työn kautta oppimista (mestari-kisälli malli). Nuorten työpaja toimii Kokkatoiminnan tiloissa joka arkipäivä. Ohjausresursseja nuorten työpajalla on puolitoista henkilötyövuotta. Nuorten paja tarjoaa myös avohuollon tukitoimena mahdollisuuden pajakouluun joka toteutetaan yhteistyössä Matti Lohen koulun kanssa. Koulu vastaa nuoren opintojen etenemisestä työpajan tiloissa. Työpajalla nuorelle tarjotaan mahdollisuus työn kautta oppimiseen. Erilaisten nuorten on mahdollista saada peruskoulun päästötodistus. 12

13 Kuvat Nuorten työpaja ja Kokkatoiminta Avohuollonohjaus Vammaisille tarkoitetut palvelut ja tukitoimet järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. (Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista / 380 Kokkatoiminnan palvelut Kokkatoiminta tuottaa kuntouttavaa työ- ja päivätoimintaa erityisryhmille yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Toiminta perustuu lakisääteisyyteen taustalla mm. lait erityisryhmien työllistämisestä, YK:n ihmisoikeuksien julistus, perustus-, sosiaalihuolto-, mielenterveys- ja kehitysvammaisten erityishuoltolaki. Kokkatoiminta sijaitsee osoitteessa Tallivirrantie 4. 13

14 2.5 NEUVOLA- ja KOULUTERVEYDENHUOLLON PALVELUT RAUTALAMMILLA Rautalammilla toimii yksi neuvola terveyskeskuksessa. Yhden terveydenhoitajan työhön kuuluu perhesuunnitteluneuvola sekä äitiys- ja lastenneuvola. Kouluterveydenhuollossa on yksi terveydenhoitaja. Kouluterveydenhoitajan tehtäviin kuuluu lisäksi sijaisena toimiminen neuvolassa. Terveydenhoitajien työhön kuuluvat lisäksi naisten joukkotarkastukset, influenssarokotukset ja kutsuntatarkastukset. Neuvola tavoittaa lähes 100 %:sti lasta odottavat perheet ja alle kouluikäiset lapset vanhempineen. Perhesuunnitteluneuvolassa tavoitetaan osa nuorista alle 18-vuotiaista tytöistä. Nuoret aloittavat yhä varhemmin sukupuolielämän. Usein vaihtuvat kumppanit ja liian varhainen aikuisuus tuovat omat haasteensa. Perhesuunnittelun tavoitteena on edistää väestön sekä pariskuntien ja yksilöiden seksuaali- ja lisääntymisterveyttä. Yhtenä tavoitteena on, että jokainen lapsi syntyy toivottuna ja perheelle sopivana aikana. Tavoitteena äitiyshuollossa on turvata äidin ja syntymättömän lapsen terveys raskauden aikaisten häiriöiden ehkäisyn ja toteamisen ja tarvittaessa hoitoon ohjaamisen avulla. Tärkeä tavoite on myös koko perheen selviytyminen lapsen kanssa vanhemmuutta tukien. Raskausaikana pyritään tunnistamaan perheen voimavaroja ja kuormittavia tekijöitä. Perheiden tukeminen parisuhteen muutoksiin lapsen synnyttyä sekä sosiaalisten verkostojen ylläpitäminen on tärkeää. Odottavat äidit käyvät neuvolassa noin 15 kertaa raskauden aikana. Näistä kolme käyntikertaa on lääkärillä, ja yksi on niin sanottu laaja terveystarkastus. Lisäksi kaikille odottajille tarjotaan mahdollisuus niin sanottuihin sikiöseulontakäynteihin Kuopion yliopistollisen sairaalan äitiyspoliklinikalle. Myös tulevat isät osallistuvat neuvolakäynteihin. Ensisynnyttäjille järjestetään perhevalmennusta yhdessä Suonenjoen neuvolan ja Kuopion yliopistollisen sairaalan kanssa. Synnytyksen jälkeen neuvolasta tehdään kotikäynti vauvaperheeseen. Näin päästään lähemmäksi perhettä ja saadaan ymmärrystä perheen arjesta. Kotikäynnillä käydään läpi synnytystä ja arvioidaan äidin ja vauvan tila. Synnytyksen jälkeisen masennuksen varhaiseen tunnistamiseen on apuna EPDS-seula, joka tehdään kaikille äidille. Synnyttäjä käy jälkitarkastuksessa lääkärinneuvolassa noin 2 kuukautta synnytyksen jälkeen. Lastenneuvolassa seurataan lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä. Tavoitteena on lapsen ja koko perheen terveys ja hyvän pohjan luominen aikuisiän terveydelle. Terveydenhoitaja tapaa lapsen ennen kouluikää kertaa. Lääkärinneuvola on lapsilla viisi kertaa. Laaja terveystarkastus tehdään neljän kuukauden, 18 kuukauden ja neljän vuoden iässä. 14

15 Neuvolassa tehdään lapsille ns. määräaikaistarkastukset sekä rokotukset. Työmenetelmänä on muun muassa LENE -testi leikki-ikäisille lapsille. 4-6-vuotiaiden kohdalla tehdään tiivistä yhteistyötä päivähoidon kanssa. Toiminnassa pyritään tukemaan lapsen ja vanhempien välistä vuorovaikutusta. Turvallisen kiintymyssuhteen luominen ensimmäisen ikävuoden aikana on lapsen myöhemmän kehityksen kannalta tärkeää. Vanhempien tulisi tunnistaa omat voimavaransa ja perhettä kuormittavat tekijät, koska vanhempien keskinäinen hyvinvointi on lapsen paras koti! Kouluterveydenhuolto jatkaa lastenneuvolan aloittamaa työtä. Tavoitteena on koululaisten terveyden edistäminen, terveen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä vanhempien kautta perheen omien voimavarojen ja selviytymiskeinojen tukeminen. Terveydenhoitaja tapaa oppilaat vuosittain, tarvittaessa useammin. Laajempi terveystarkastus (lääkäri, terveydenhoitaja ja vanhemmat) 1., 5., ja 8.-9 luokalla sekä lukion 2. luokalla. Masennuksen ja päihteiden käytön tunnistamiseksi koulussa käytetään BDI- masennusseulaa ja AUDIT -seulaa. Ylipainoisille koululaisille käytetään painopolku-ohjelmaa. Työmenetelmät: Tärkein työmenetelmä on normaalit ja lakisääteiset terveystarkastukset, johoin sisältyy ennaltaehkäisevä työote ja koko perheen huomioiminen. Yhtenä ennaltaehkäisevänä työmuotona on Toimiva lapsi- ja perhemenetelmä lapsiperheissä, joissa on kuormittavia tekijöitä. Tavoitteena on vanhemmuuden tukeminen ja lasten pärjäävyyden edistäminen ja psyykkisten ongelmien ennaltaehkäisy. 15

16 Käynnit Rautalammin neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa v. 2010: Terveydenhoitaja Lääkäri äitiysneuvolakäynnit: lastenneuvolakäynnit perhesuunnittelu terveysneuvontakäynnit kouluterveydenhuolto opiskelijaterveydenhuolto lapsia syntyi 24 lastenneuvola-asiakkaat 215 kouluterveydenhuolto 440 Yhteistyökumppanit Yhteistyökumppaneita ovat päivähoito, sosiaalitoimi, koulukuraattori, perheneuvola, mielenterveysneuvola, nuorten työryhmä, puhe-, fysio-, toiminta- ja ravitsemusterapeutti sekä muu terveydenhuolto. Huolenaiheet Suurimmat huolenaiheet ovat äidin väsymys ja masennus synnytyksen jälkeen, yleensä vanhempana jaksaminen sekä työttömyys ja taloudellinen tilanne, sosiaalisten verkostojen niukkuus, sairaudet, parisuhteiden hajoaminen ja selviäminen uusperheessä. Haasteellisia ovat lisääntyneet mielenterveyshäiriöt, oppimisvaikeudet ja ylipainoisuus/ syömishäiriöt sekä lisääntynyt päihteiden käyttö. 2.6 RAUTALAMMIN KUNNAN VARHAISKASVATUS Rautalammin kunnan varhaiskasvatuksen lähtökohtana on yhdessä vanhempien kanssa kasvattaa lapsista fyysisesti ja psyykkisesti hyvinvoivia ihmisiä ja mahdollistaa vanhempien työssäkäynti ja opiskelu. Rautalammin kunnan päivähoidolle on laadittu varhaiskasvatussuunnitelma, joka yhdessä esiopetussuunnitelman ja perusopetuksen opetussuunnitelman kanssa muodostaa lasten hyvinvointia, kasvua ja oppimista edistävän kokonaisuuden. 16

17 Varhaiskasvatus toteutuu kokonaisuutena, jossa lapsen hoito, kasvatus ja opetus muodostavat ehyen kokonaisuuden. Lapsen hyvinvoinnin taustalla on hyvinvoiva perhe. Tästä syystä hoitopaikan ja perheen välinen yhteistyö on lapsen hyvinvoinnin kannalta hyvin tärkeä. Yhteistyö perustuu kasvatuskumppanuuteen, tasavertaisuuteen, luottamukseen, avoimuuteen ja toisen kunnioittamiseen. Lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia tuetaan lapsen iän ja kehitysvaiheen mukaisesti ja hänen perustarpeistaan huolehditaan Varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatus sisältää päiväkotitoiminnan, esiopetuksen, perhepäivähoidon eri toimintamuotoineen, kotihoidontuen ja kuntalisän sekä yksityisen hoidon tuen Päiväkoti Rautalammilla on kaksi 21-paikkaista päiväkotia. Päiväkoti Riihikodossa toimii esikoulu sekä 3-5-vuotiaiden ryhmä. Riihikoto on auki klo Ryhmäperhepäivähoito Kerttuli muuttui päiväkodiksi alkaen. Kerttuli tarjoaa ilta- ja viikonloppuhoitoa 1-6-vuotiaille lapsille. Kerttuli on avoinna klo Päiväkodeissa ja ryhmäperhepäivähoidoissa noudatetaan Rautalammin kunnan keskuskeittiön yhteistä ruokalistaa. Erityisruokavaliot huomioidaan. 17

18 Koko- ja osapäivähoidossa olevien lasten lukumäärät ja hoitopäivät päiväkodissa vuosien aikana lukum hoitopv lukum hoitopv. Kokopäivähoidossa Osapäivähoidossa Osapäivähoidossa olevat lapset ovat esikoululaisia, jotka tarvitsevat iltapäivähoitoa Perhepäivähoito Perhepäivähoidon toimintamuotoina ovat Rautalammin kunnassa hoitajan kodissa tapahtuva perhepäivähoito sekä ryhmäperhepäivähoito. Omassa kodissa työskenteleviä perhepäivähoitajia on kaksi, joilla voi olla hoidossa maksimissaan neljä lasta + iltapäivähoitoa tarvitseva esikoululainen. Ryhmäperhepäivähoitoa tarjotaan kolmessa yksikössä. Ryhmäperhepäivähoito on perhepäivähoidon toimintaa, jossa kunta esimerkiksi vuokraa huoneiston ja johon tulee työskentelemään 2-3 perhepäivähoitajaa ja tarvittaessa yksi päivä-/lähihoitaja. Tällä hetkellä kaikki kolme ryhmäperhepäivähoitoa ovat kolmen hoitajan ryhmäperhepäivähoitoa. Hoidossa voi olla päivän aikana enintään 12 lasta. Lisäksi Rautalammin kunnassa toimii kaksi yksityistä perhepäivähoitajaa. Seuraavasta taulukosta näkyy koko- ja osapäivähoidossa olevien lasten lukumäärät ja hoitopäivät vuosien aikana. Tässä ovat sekä perhepäivähoitajien lasten määrät ja hoitopäivät että kaikki ryhmäperhepäivähoitokodit lukum hoitopv lukum hoitopv. Kokopäivähoidossa Osapäivähoidossa Esiopetus Esiopetusta tarjotaan kirkonkylällä sekä päiväkodissa että Pentinpellon koululla. Päiväkotiin on sijoitettu lapset, jotka tarvitset iltapäivähoitoa. Pentinpellon koululla tarjotaan pelkkä esiopetus. Lisäksi Kerkonjoensuulla on koulun yhteydessä esiopetusta. Lakisääteiseen vähintään 700 tun- 18

19 tia vuodessa kestävään maksuttomaan esiopetukseen ovat oikeutettuja kaikki lapset vuotta ennen oppivelvollisuuden alkua. Lukukausi noudattelee pääosin kouluissa noudatettavia toiminta-aikoja Lapsia esiopetuksen piirissä joilla myös päivähoidon tarve Kotihoidontuki ja kuntalisä Kunnanvaltuusto on tehnyt päätöksen, että kuntalisää maksetaan vuoden 2011 loppuun. Kuntalisää on maksettu Rautalammin kunnassa vuodesta 2006 lähtien 200 euroa/ perhe. Kotihoidon tuen ja Rautalampi-lisän (kuntalisä) piirissä perheiden lukumäärät: Kotihoidontukea saavat perheet - joista Rautalampilisää hakeneita perheitä Yksityisen hoidon tuki Vanhemmat voivat järjestää alle kouluikäisen lapsen hoidon yksityisen hoidon tuella. Lasten yksityisen hoidon tukeen kuuluu hoitoraha sekä perheen tulojen perusteella hoitolisä. Molemmat maksetaan erikseen jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta. Tukea haetaan Kelan kautta ja se maksetaan vanhempien valitsemalle yksityisen hoidon tuottajalle eli meidän kunnassa yksityisille perhepäivähoitajille, jotka kunta on hyväksynyt. Rautalammin kunnassa on tällä hetkellä kahden hoitajan ryhmäperhepäivähoitokoti. Yksityisen hoidon tuen hoitoraha on 160,64 e/kk/lapsi. Hoitolisä maksetaan perheen bruttotulojen perusteella, ja se on enintään 135,09 e/kk/lapsi Varhainen ja erityinen tuki päivähoidossa Lapsi ja perhe saattavat tarvita tukea eri kehityksen osa- alueilla eri pituisia aikoja ja tuen tarve voi ilmetä eri ympäristöissä ja eri tilanteissa. Tuen tarpeen havaitseminen edellyttää lapsen kehityksen hyvää tuntemusta. Lapsen tuen tarve arvioidaan yhdessä lapsen vanhempien/huoltajien, kasvatushenkilöstön ja asiantuntijoiden kanssa. Tunnistetaan tilanteet, jotka lapsi hallitsee ja joissa hän tarvitsee tukea. Keskusteluissa sovitaan varhaiskasvatuksen tukitoimien käytöstä päivittäisissä tilanteissa niin, että vanhemmille ja henkilöstölle muodostuu yhteinen 19

20 käsitys (kasvatuskumppanuus). Sovitut asiat varhaisen tuen tarpeesta kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja erityisen tuen tarpeesta kuntoutussuunnitelmaan. Suunnitelmassa määritellään lapsen vahvuudet, tuen tarve ja menetelmät. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan toimintakauden aikana ja arvioinnin pohjalta asetetaan uudet tavoitteet. Lapsen tarvitsemat tukitoimet järjestetään siihen päivähoitopaikkaan, missä lapsi on hoidossa. Näihin ryhmiin tukea järjestetään kiertävän erityislastentarhanopettajan sekä ryhmä- ja henkilökohtaisten avustajien avulla. Ensisijainen tukimuoto on suunnitella päivähoitopaikan toiminta ja oppimisympäristö lapsen tarpeita tukevaksi ottaen huomioon erityispedagoginen tieto ja osaaminen. Päivähoidon henkilöstöä sitoo lastensuojelulain 25 :n mukaan palveluksessa ollessaan ilmoitusvelvollisuus. Mikäli henkilöstö on huolissaan lapsen kehityksestä tai hänen kasvuolosuhteistaan, on heidän tehtävä lastensuojeluilmoitus, jos tilanne ei muutu, vaikka huoli on otettu puheeksi vanhempien kanssa. Kiertävä erityislastentarhanopettaja eli KELTO on osa päivähoitohenkilöstöä ja hän työskentelee yhdessä lapsen vanhempien, päivähoitohenkilöstön ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Hän on myös mukana arvioitaessa ja suunniteltaessa lapsiryhmän toimintaa ja lapsen tarvitsemia tukitoimia. 2.7 KOULU Rautalammin kunnassa toimii kaksi perusopetuksen koulua: keskustassa Matti Lohen koulu, joka on ns. yhtenäiskoulu ja antaa opetusta luokille 0 9 ja Kerkonjoen koulu, joka antaa opetusta luokille 0 6. Lisäksi Riihikodon päiväkodissa toimii esikouluryhmä. Kunnassa on myös Rautalammin lukio, jonka ratsastuslinja houkuttelee opiskelijoita ympäri Suomea. Perusopetuksessa on oppilaita noin 350, joista 50 Kerkonjoen koulussa loput Matti Lohen koulussa. Lukiossa on noin 100 opiskelijaa. Opettajia Matti Lohella on noin 25 ja 4 koulunkäyntiavustajaa. Kerkonjoella on 4 opettajaa ja 1 avustaja. Lukiolla on 10 opettajaa. Ryhmäkoot vaihtelevat eri kouluissa eri tuntien aikana, mutta yleensä alakoulun ryhmät ovat oppilasta ja yläkoulussa oppilasta. Erityistä tukea peruskoulussa tarvitsee oppilasta, eli lähes 10 % Oppilashuolto Oppilashuoltoryhmä seuraa oppilaiden hyvinvointia, tekee oppilaita koskevia havaintoja ja käsittelee hyvinvoinnissa esiintyneitä ongelmia sekä sopii tarvittavista toimenpiteistä, niiden toteuttamisesta ja toteuttajista tapauskohtaisesti. Yksittäistä oppilasta koskevien tarvittavien oppilashuollollisten tukitoimien suunnittelussa kuullaan oppilaan lisäksi huoltajaa. Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, oppilaan ja heidän huoltajiensa kunnioittaminen sekä eri osapuolien tiedonsaantia ja salassapitoa koskevat säännökset. 20

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Seinäjoki 11.3.2014 Ville Järvi Erityisopetuksen rehtori Seinäjoen kaupunki Tehtävänanto 1. Yhteistyötä edistävät tekijät 2. Yhteistyön kannalta kehitettävää

Lisätiedot

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Auta lasta ajoissa- moniammatillisessa yhteistyössä 14.1.2016 Alkoholi, perhe- ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS 1 Sisällys 1 Lapsiperheiden kotipalvelun ja kriteerien tarkoitus... 3 2 Lapsiperheiden kotipalvelun lainsäädännöllinen perusta... 3 3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava ja ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013

Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava ja ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013 Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava ja ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013 Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava sekä ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET Etelä-Suomen aluehallintovirasto Marja-Leena Stenroos 29.4.2014 EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN KÄSITE Käsite

Lisätiedot

Ville Järvi

Ville Järvi LSSAVI Lastensuojelukoulutus Ville Järvi 21.2.2017 Näkökulma päivän aiheeseen Millaisia oppilaan kasvua ja oppimista ja arjen hallintaa tukevia toimenpiteitä varhaiskasvatuksessa ja koulussa tehdään ennen

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Loimaan. Perhepalvelut

Loimaan. Perhepalvelut Loimaan Perhepalvelut PERHEPALVELUT Loimaan perhepalvelujen työmuotoja ovat palvelutarpeen arviointi, lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö ja sosiaa- liohjaus. Perhepalveluihin kuuluvat myös tukihenkilö-

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet alkaen

SIILINJÄRVEN KUNTA. Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet alkaen SIILINJÄRVEN KUNTA Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet 1.6.2015 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.5.2015 Sisältö 1 Sosiaalihuoltolain mukainen

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lastensuojelun perusta Vanhemmat ovat ensisijaisesti vastuussa lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua yhteiskunnalta.

Lisätiedot

Oppilashuolto Koulussa

Oppilashuolto Koulussa 1.8. 2014 Oppilashuolto Koulussa Keskeistä uudessa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa Kokoaa yhteen oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset, jotka aiemmin olleet hajallaan lainsäädännössä. Korostetaan

Lisätiedot

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 Suomenkielinen koulutusjaosto 17.9.2013 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUS-

Lisätiedot

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa 25.9.2015 Tampere Käytännön kokemuksia yhteistyöstä Hanna Gråsten-Salonen Vastaava koulukuraattori Varhaiskasvatus ja perusopetus Tampere

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015

VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015 VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015 Terveydenhoitajan näkökulma sosiaalihuoltolakiin JOENSUUSTA Perustettu vuonna 1848, 284 asukasta Asukkaita 1.1.2015 75 041 Syntyvyys v 2014 768 lasta Asukastiheys

Lisätiedot

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue Ajankohtaista Georg Henrik Wrede Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue 02953 30345 georghenrik.wrede@minedu.fi Uudistuksesta kysytty ja ehdotettu 1. Tavoitteet (2 ) 2. Nuorten määritelmä (3 ) 3.

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Kuopio 26.3.2014 Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta Oppilashuollon kehittäminen Liperissä Lukuvuoden 2011-12 aikana yhteensä neljä

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ 1.1 Tehostetaan ennaltaehkäisevää työtä kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät Aloitetaan työ 2011 ja päivitetään vuosittain Toimenpiteet jaetaan

Lisätiedot

Lastensuojelusta. Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi

Lastensuojelusta. Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi Lastensuojelusta Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi Lastensuojelulain kokonaisuudistus tuli voimaan 1.1.2008 Kaikkien lasten kehityksen turvaaminen Ongelmien ehkäiseminen

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Koulutusmateriaali vapaaehtoisille SPR/ Päihdetyö / Kati Laitila Koulutuksen tavoite Edistää lasten ja nuorten turvallisuuden, terveyden, oikeuksien ja

Lisätiedot

Lastensuojelun asiakkaana Suomessa

Lastensuojelun asiakkaana Suomessa Lastensuojelun asiakkaana Suomessa 16.6.2010 Uusi lastensuojelulaki 2008 lähtökohtana vanhempien ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista tavoitteena auttaa perheitä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena - jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin oman potentiaalinsa mukaan - oppilaan saama tuki

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) historia Opetuslautakunta 26.03.2013 40 Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle: Perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 Jyväskylän kaupungin esiopetussuunnitelma 2010 Oppilashuollon strategia Lapsen esiopetuksen

Lisätiedot

Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa

Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa 1. JOHDANTO Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa Oppilashuoltoon kuuluu lapsen ja nuoren oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10. Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.2016 1 Sosiaalihuoltoyksikön tehtävät ohjausta, yhteistyötä, lupahallintoa,

Lisätiedot

Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu

Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu 1 Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu Oppilashuoltoryhmä ohjaa lapsen / nuoren palveluiden piiriin. Miten prosessi etenee kussakin organisaatiossa / yksikössä? Miten palveluihin päästään? 2) Miten asia

Lisätiedot

Monialainen viranomaisyhteistyö ja etsivä nuorisotyö nuorisolaissa

Monialainen viranomaisyhteistyö ja etsivä nuorisotyö nuorisolaissa Monialainen viranomaisyhteistyö ja etsivä nuorisotyö nuorisolaissa (Laki 693/2010) http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100693 (HE 1/2010 vp) http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2010/20100001 Tuula

Lisätiedot

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon valtakunnallinen

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen Kivirannan koulun moniammatillinen yhteistyö joustavasti ja tavoitteellisesti Kivirannan koulu Oppilaita 320 16 opetusryhmää 2 pienryhmää luokanopettajia 16, kieltenopettajia

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Esimerkkinä Keuruu Merja Pihlajasaari 12.5.2016 Merja Pihlajasaari Lähisuhdeväkivalta tarkoittaa perhe-, sukulais-, pari- ja seurustelusuhteissa

Lisätiedot

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Oppilaiden tukimuodot Eriyttäminen, joustavat järjestelyt, yhteisopettajuus 14.3.2013 Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Tuija Vänni

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu OPPILASHUOLTO Oppilashuolto on toimintaa, jolla edistetään ja ylläpidetään oppilaan hyvinvointia, hyvää oppimista, tervettä kasvua ja kehitystä. Tavoite on edistää myös koulun yhteisöllisyyttä, myönteistä

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa Pirjo Koivula Opetushallitus 17.3.2015 HYVÄ KOULUPÄIVÄ Laadukas perusopetus, ennaltaehkäisevät toimintatavat, yhteisöllisyys, välittävä ja kannustava ilmapiiri,

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä 4.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Opetusneuvos OPH KE/OH www.edu.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Kajaanin varhaiskasvatus SK

Kajaanin varhaiskasvatus SK Kajaanin varhaiskasvatus 2014- SK 15.05.2014 Valtakunnalliset suuntaukset 2013- Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeiden arviointia vaikeuttaa: Valmistelussa laki varhaiskasvatuksesta. Lakiesitys tulee

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Seinäjoki 8.9.2016 Juha Mieskolainen LSSAVI Juha Mieskolainen, Länsi- ja Sisä Suomen aluehallintovirasto 1 LSSAVIn päihdehaittojen ehkäisyn ja terveyden edistämisen

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotakuu koulutus 21.3.2014 Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi 25.3.2014 1 Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuusta

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet 7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Näistä oppilas voi saada kerrallaan vain yhden tasoista tukea. Perusopetuslaissa

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Opiskeluhuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto - Ajankohtaista Kuopio 26.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies, STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9

Lisätiedot

Lasten ja Nuorten ohjelma

Lasten ja Nuorten ohjelma Lasten ja Nuorten ohjelma RVS LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN RYHMIEN VÄLISEN SOPIMUKSEN OHJELMALLE ASETTAMAT TAVOITTEET Panostetaan lapsiperheiden koti- ja perhepalveluihin. Tavoitteena on saada lasten

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI Opettajatyöpäivä Lauantai 29.10.2016 Raija-Liisa Hakala ja Taina Huhtala YLEINEN TUKI: Eriyttäminen Joustavat ryhmittelyt Tiimiopettajuus Samanaikaisopetus Tukiopetus Ohjaus-

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Keskiviikko 20.4.2011 klo 18.00 19.10

Keskiviikko 20.4.2011 klo 18.00 19.10 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2011 Sivistyslautakunta Sivu 1 (13) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 20.4.2011 klo 18.00 19.10 Matti Lohen koulu Emma Ilomäki Pertti

Lisätiedot

Lapset puheeksi - kohtaavatko perheiden tarpeet ja tarjolla olevat palvelut toisensa?

Lapset puheeksi - kohtaavatko perheiden tarpeet ja tarjolla olevat palvelut toisensa? Lapset puheeksi - kohtaavatko perheiden tarpeet ja tarjolla olevat palvelut toisensa? Iin perhepalveluiden palveluesimies vs. Leena Mämmi-Laukka p. 050 3950 339 leena.mammi-laukka@oulunkaari.com Seudullinen

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 1 (5) 17.10.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriölle LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti pyydettynä

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto 1.1.2011 alkaen Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa määrittävät normiasiakirjat Perusopetuslaki 642/2010 (voimaan 1.1.2011, velvoittaen

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

Perhevapaiden haasteet ja Väestöliiton joustomalli Helena Hiila-O Brien

Perhevapaiden haasteet ja Väestöliiton joustomalli Helena Hiila-O Brien Perhevapaiden haasteet ja Väestöliiton joustomalli 25.9.2012 Helena Hiila-O Brien KUKA LASTA KASVATTAA JA MITÄ VARTEN Lapsi työvoimana Lapsi rakentamassa kansakunnan tulevaisuutta Lapsi jatkamaan sukua

Lisätiedot

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne.

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne. YLEINEN TUKI Aloitetaan HETI tuen tarpeen ilmetessä. Ei vaadi testausta tai päätöstä. On yksittäinen pedagoginen ratkaisu sekä ohjaus- ja tukitoimi, jota toteutetaan joustavasti. Tuki järjestetään opettajien

Lisätiedot

8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö

8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö 8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö Oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala Kolmiportainen tuki Marjatta Takala 14.9.2011 1 Integraatio ja inkluusio Meillä on erityiskouluja ja -luokkia Integroitujen määrä lisääntyy koko ajan Inkluusio tavoitteena Erityinen tuki Tehostettu tuki

Lisätiedot

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Valma-hanke 2004-2005 Lastensuojelullisen huolen arvioinnin työväline on kokonaisuudessaan tarkoitettu välineeksi silloin

Lisätiedot

Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Helena Ylävaara

Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Helena Ylävaara Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut Helena Ylävaara Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17 -vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Kainuu Koko maa Kajaani

Lisätiedot

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma Suunnitelma tehtiin yhdessä: Sairaanhoitopiiri - Normiohjaus - Osaaminen UKK-Instituutti - Informaatio-ohjaus

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus

AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus 21.4.2015 Matti Ruuska Johtaja Opetus- ja kulttuuritoimi vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 21.4.2015 1 Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos Toimialan

Lisätiedot

Uuden lainsäädännön vaikutukset kuntien väkivallan ehkäisytyöhön. Martta October

Uuden lainsäädännön vaikutukset kuntien väkivallan ehkäisytyöhön. Martta October Uuden lainsäädännön vaikutukset kuntien väkivallan ehkäisytyöhön Martta October 5.4.2016 Martta October 1 Lähisuhdeväkivallan ehkäisy kunnissa säädösten soveltaminen Jotakin vanhaa Jotakin uutta Jotakin

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot