RAUTALAMMIN KUNTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTALAMMIN KUNTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma"

Transkriptio

1 RAUTALAMMIN KUNTA Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

2 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA Sisältö 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT RAUTALAMMILLA Rautalampi SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ORGANISAATIO RAUTALAMMILLA LASTEN JA NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SOSIAALIPALVELUT Sosiaalityö Toimeentulotuki Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta Perhetyö Perheneuvola NEUVOLA- ja KOULUTERVEYDENHUOLLON PALVELUT RAUTALAMMILLA RAUTALAMMIN KUNNAN VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Perhepäivähoito Esiopetus Kotihoidontuki ja kuntalisä Yksityisen hoidon tuki Varhainen ja erityinen tuki päivähoidossa KOULU Oppilashuolto Tukiopetus Erityisopetus Opinto-ohjaus Oppilaskuntatoiminta Opetusjärjestelyt Kodin ja koulun yhteistyö Koulun aamu- ja iltapäivätoiminta Kerhotoiminta

3 Tukioppilastoiminta Nuorten keskuudessa kouluilla tehtävä kriisityö NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN PALVELUT Nuorisotoimi Liikuntatoimi Erityisnuorisotyö Muu vapaa-ajan toiminta Kirjastotoimi Kulttuuritoimi Sisä-Savon kansalaisopisto Seurakunnat Rautalammin seurakunta Helluntaiseurakunta LASTENSUOJELUN TARVE KUNNASSA EHKÄISEVÄ LASTENSUOJELU LASTENSUOJELUILMOITUS LASTENSUOJELUTARPEEN SELVITYS LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMAN STRATEGISIA TAVOITTEITA TUKEVAT... TOIMENPIDEEHDOTUKSET VUOSILLE PÄÄTÖKSENTEKO, TOTEUTUS JA SEURANTA LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA, PÄÄTÖKSENTEKO, TOTEUTUS JA SEURANTA Päätöksenteko Seuranta ja arviointi LÄHTEET LIITTEET LIITE 1 KYSELY LIITE 2 PERHEPALVELUOPAS Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Päivitys:

4 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA SUUNNITELMA PROSESSINA Lastensuojelulaki (417/2007) 12 : Kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi kunnan tai kuntien toimintaa koskeva suunnitelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Suunnitelma on otettava huomioon kuntalain (365/1995) 65 :n mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa. Suunnitelma sisältää suunnittelukaudelta tiedot: 1) lasten ja nuorten kasvuoloista sekä hyvinvoinnin tilasta; 2) lasten ja nuorten hyvinvointia edistävistä sekä ongelmia ehkäisevistä toimista ja palveluista; 3) lastensuojelun tarpeesta kunnassa; 4) lastensuojeluun varattavista voimavaroista; 5) lastensuojelulain mukaisten tehtävien hoitamiseksi käytettävissä olevasta lastensuojelun palvelujärjestelmästä; 6) yhteistyön järjestämisestä eri viranomaisten sekä lapsille ja nuorille palveluja tuottavien yhteisöjen ja laitosten välillä; sekä 7) suunnitelman toteuttamisesta ja seurannasta. TYÖRYHMÄN TYÖSKENTELY Rautalammin kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman valmistelua varten koottu moniammatillinen työryhmä aloitti toimintansa Työryhmän puheenjohtajana ja sihteerinä toimi perusturvajohtaja Mira Laasonen. Päivähoidon edustajana toimi päivähoidonohjaajan sijainen Jonna Putila ja päivähoidonohjaaja Tiina Puranen ja erityislastentarhanopettaja Päivi Sedergren. Koulutoimesta edustajana toimi Arvo Leskinen ja nuoriso- ja vapaa-aikatoimen edustajana toimivat Minna Laitinen ja Anne Saari. Sosiaalitoimen edustajina toimivat sosiaalityöntekijä Lauri Ruotanen ja Marja-Liisa Kauppinen sekä perhetyöntekijä Sari Kärkkäinen sekä avohuollonohjaaja Anu Hotti. Terveydenhuollon edustajina toimivat kouluterveydenhoitaja Marketta Virta ja neuvolan terveydenhoitaja Kaisa Ruostila. Seurakunnan edustajan toimi nuorisopastori Sanna Husso ja diakoni/nuorisotyöntekijä Helena Korhonen, helluntaiseurakunnan edustajina toimivat Päivi Eklund ja Margit Lund, sivistyslautakunnan edustajana Jouni Lund. Perusturvalautakunta nimesi kokouksessaan edustajakseen työryhmään Raija Nevalaisen. Työryhmän sihteerinä ja perhepalveluoppaan kokoajana toimi Raija Heiskanen. Työryhmä kokoontui kevät- ja syyskaudella 2011 säännöllisesti kerran kuukaudessa. Kokoontumisten välillä työryhmään nimetyt edustajat kokosivat oman hallinnonalansa osalta tietoa ja tarvittaessa järjestivät mm. työkokouksia omalta hallinnonalaltaan tarvittavan tiedon aikaansaamiseksi ja keräämiseksi. Osana lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa toteutettiin Rautalammin kunnan perhepalveluopas, joka on suunnitelman liitteenä. Perhepalveluoppaassa esitel- 4

5 lään perheiden käytettävissä olevat hyvinvointipalvelut Rautalammilla. Palvelut on jaoteltu perhesuunnittelusta perheen perustamiseen ja lapsen kasvun ja kehityksen mukaan ikääntyvään perheeseen. Oppaasta löytyvät ne palvelut, joita perhe tarvitsee erilaisissa elämäntilanteissa. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman työryhmä teki kuntalaiskuulemisen Rautalammin kaikille kuntalaisille. Kuntalaiskuuleminen suoritettiin kyselylomakkeella, johon pystyi vastamaan kunnan nettisivuilla. (LIITE 1) Lomakkeita oli myös jaossa kouluilta, terveyskeskukselta, seurakuntakodilta sekä kunnan virastotalolta. Vastauksia saatiin 114. Työryhmä ehdottaa pysyvän lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmän nimeämistä, ja tekee kannanoton pestuurockin tulevaisuudesta. 5

6 2 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT RAUTALAMMILLA 2.1 Rautalampi Sijainti Rautalampi sijaitsee Pohjois-Savon maakunnan lounaisosassa rajoittuen lännessä Keski- Suomen ja etelässä Etelä-Savon maakuntiin. Naapureita ovat Suonenjoen ja Pieksämäen kaupunki sekä Hankasalmen, Konneveden, Vesannon ja Tervon kunnat. Kunnan pinta-ala on yhteensä 761,97 km², josta maata 548,55 km² ja vettä 213,42 km². Rautalampi kuuluu aluepoliittisessa vyöhykejaossa EU:n 1-tukialueeseen. Asukastiheys 6,6 as./km² Väestö Väestön ikärakenne 27, 3% 949 kpl 13,9 % 482 kpl Alle 14 vuotiaat Vuotiaat 58,8 % 2044 kpl Yli 65 vuotiaat Kuvio 1. Väestönrakenne

7 Rautalammin tilastotietoja Väestö yhteensä Väestö naiset Väestö miehet Väestöennuste 2020 yhteensä 3233 Väestöennuste 2020 naiset 1624 Väestöennuste 2020 miehet 1609 Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä yhteensä 18,3 19,7 19,7 Lapsiperheet, % perheistä yhteensä 33,7 33,1 32,7 Perheet yhteensä yhteensä Toimeentulotukea saaneet henkilöt vuoden aikana, % asukkaista yhteensä 6,3 6,7 6,9 Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet vuoden aikana yhteensä yhteensä Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet, % lapsiperheistä yhteensä 7 7,5 8,6 Työlliset, % väestöstä yhteensä 33,9 34,3 33,6 Työttömät, % työvoimasta yhteensä 11,1 9,8 11,5 Nuorisotyöttömät, % vuotiaasta työvoimasta yhteensä 6,8 9,9 16 Pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä yhteensä 17, ,1 7

8 2.2 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ORGANISAATIO RAUTALAMMILLA PERUSTURVALAUTAKUNTA HALLINTO SOSIAALITYÖ RUOKAPALVELU KOTI- JA VANHUS PALVELUT TERVEYSTOIMI Kuva 1. Organisaatiokaava 8

9 2.3 LASTEN JA NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT KUNNAN KAIKKIEN LASTEN JA NUORTEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT PALVELUT Lasten ja nuorten sekä perheiden palvelut on kuvattu kattavasti tämän suunnitelman liitteenä olevassa Rautalammin perhepalveluoppaassa. Perhepalveluopas antaa kokonaiskuvan Rautalammin perhepalveluista eri hallinnonaloilla. (Liite 2) 2.4 SOSIAALIPALVELUT Sosiaalipalvelujen lähtökohtana on huomioida kuntalaisten kussakin elämänvaiheessa tarvitsema tuki ja palvelut: lapset, nuoret, aikuiset, perheet ja vanhukset. Sosiaalipalvelujen kokonaisuudella pyritään edesauttamaan asukkaiden hyvinvointia ja ehkäisemään ongelmien syntymistä. Sosiaalipalveluiden asiakkaan asemasta ja oikeuksista on laki, joka sisältää asiakkaan osallistumiseen, kohteluun ja oikeusturvaan liittyvät periaatteet. Asiakkaalla on oikeus saada päätökset kirjallisesti. Jokaisesta päätöksestä käy ilmi, miten asiassa voi hakea muutosta. Jokaisella kunnalla on oltava sosiaaliasiamies, jonka tehtävänä on neuvoa sosiaalihuollon asiakkaita sosiaalipalvelujen saamiseen liittyvissä asioissa. Rautalammin kunnan sosiaaliasiamies on: Helena Moisio puh ja Sosiaalityö Sosiaalityö on osa kunnan sosiaalipalveluja. Sillä tuetaan vaikeuksissa olevia henkilöitä ja perheitä. Tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä ja ratkaista sosiaalisia ongelmia ja näin ylläpitää ja edistää kansalaisten ja yhteisöjen hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta. Sosiaalityö on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittamaa: - ohjausta - neuvontaa - sosiaalisten ongelmien selvittämistä ja - tukitoimien järjestämistä Toimeentulotuki Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jolla turvataan henkilön ja perheen toimeentulo ja edistetään itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuella turvataan vähintään välttämätön toimeentulo. Toimeentulotuen myöntää hakemuksesta oleskelukunta. 9

10 Toimeentulotukea voidaan hakea sekä kirjallisesti että henkilökohtaisesti asioimalla. Uudet asiakkaat asioivat aina ensimmäisellä kerralla henkilökohtaisesti sosiaalityöntekijän luona. Tuki perustuu lakiin ja asetukseen toimeentulotuesta. Lisäksi perusturvalautakunta on antanut soveltamisohjeen toimeentulotuesta, jolla tarkennetaan joitakin kohtia toimeentulotuen ehdoista Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta on vapaaehtoistyötä, joka täydentää lastensuojelussa toimivien ammattityöntekijöiden työtä. Tukihenkilötoiminnassa tuettava ja tukihenkilö tapaavat lapsen omassa elinympäristössä yhteisen tekemisen ja harrastuksen merkeissä. Tapaamisten kesto ja tiheys sovitaan kussakin tapauksessa erikseen ottaen huomioon tuettavan tarve ja tukihenkilön mahdollisuudet. Tukiperhetoiminnassa tuettava lapsi osallistuu tukiperheen arkeen ja mahdollisesti yöpyy tukiperheen luona esimerkiksi yhden viikonlopun kuukaudessa. Kun lapselle järjestetään avohuollon tukitoimena tukihenkilö tai tukiperhe, kirjataan se asiakassuunnitelmaan. Lisäksi on tärkeää tehdä selkeä sopimus ja suunnitelma tukisuhteen tavoitteista, tiiviydestä ja kestosta. Suunnitelma laaditaan yhdessä asiakkaan ja tukihenkilön tai perheen kanssa ja se tarkistetaan sovituin määräajoin. Myös tukisuhteen päättäminen on valmisteltava huolellisesti. Kunta voi organisoida tukihenkilö- ja tukiperhetoimintaa yksin tai yhteistyössä seudun muiden kuntien kanssa tai käyttää esimerkiksi kolmannen sektorin tuottamia palveluja. Tukihenkilölle tai perheelle maksetaan yleensä kulukorvaus ja/tai palkkio. Jos palvelu ostetaan järjestöltä, myönnetään asiakkaalle maksusitoumus, jonka nojalla palvelun tuottaja laskuttaa kuntaa. Tukihenkilöt ja perheet ovat vaitiolovelvollisia ja vaitiolovelvollisuus jatkuu vielä vapaaehtoistyön päättymisen jälkeen. Ennen tukihenkilöksi tai perheeksi hyväksymistä on tärkeää selvittää vapaaehtoisen tukijan motiiveja ja valmiuksia. Tukihenkilöt ja tukiperheet tarvitsevat riittävän koulutuksen, perehdytyksen, ohjausta ja tukea jaksamiseen. Vapaaehtoistyössä lapsen, nuoren tai tukea tarvitsevan perheen kanssa tarvitaan sitoutumista ja luotettavuutta Perhetyö Perhetyön perustana on sosiaalihuoltolaki /710. Tämän lain 20 :n mukaisesti perhetyö on perheen asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lastenhoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen ja totunnaiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista. Sosiaalihuoltolain mukaisen palvelupyynnön voi tehdä asiakas ja yhteistyössä perheen kanssa esimerkiksi neuvolan terveydenhoitaja ja sosiaalityöntekijä. Päätös perustuu sosiaalityöntekijän yhdessä perheen kanssa tekemään asiakassuunnitelmaan. Lastensuojelun perhetyö 10

11 Lastensuojelulain 36 :n mukaan perhetyö lastensuojeluperheissä on lastensuojelun avohuollon tukitoimi, joka perustuu lastensuojelulakiin. Asiakkaaksi tullaan lastensuojelun sosiaalityöntekijän tekemän arvioinnin ja päätöksen kautta. Lastensuojelun perhetyö perustuu aina lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tekemään asiakassuunnitelmaan. Perhetyön prosessi: Prosessikuvauksen tarkoituksena on auttaa perhettä ja viranomaisverkostoa jäsentämään perhetyötä työskentelymuotona. Tavoitteena on auttaa ja tukea lasta ja perhettä parhaalla mahdollisella tavalla. 1. Asiakkuuden vireille tulo 2. Perhetyön kartoitus 3. Perhetyön suunnitelman laatiminen 4. Perhetyön toteutus 5. Perhetyön arviointi 6. Perhetyön päättäminen tai jatkosuunnitelmasta sopiminen Kotiin annettava perhetyö: Perhetyön kokonaisuuden muodostavat kotiin annettava perhetyö ja lapsiparkki. Kotiin annettava perhetyö voi olla joko alle tai yli 4-tunnin tilapäistä palvelua tai säännöllistä palvelua. Palvelujen järjestämisen lähtökohtana on asiakasperheiden yhdenvertainen ja oikeudenmukainen kohtelu sekä samansuuntainen harkinta toteutettaessa perhetyötä. Jokaisen perheen tilanne ja tarve kartoitetaan yksilöllisesti. Kriteerien avulla kohdennetaan perhetyön palveluja lapsiperheille, jotka alentuneen toimintakykynsä vuoksi tarvitsevat tukea kotona selviytymiseen. Palvelu on ensisijaisesti tilapäistä apua, jota on tarjolla pääsääntöisesti alle kouluikäisten lasten perheille. Palvelua myönnetään tarpeen, käytettävissä olevien resurssien sekä talousarviomäärärahojen puitteissa. Perhetyön tarvetta arvioitaessa otetaan huomioon avun tarpeen kiireellisyys ja mahdollisuus saada muuta apua. Ensisijaisen kiireellisyyskriteerinä ovat lapsen arjet turvaaminen, kun lapsen arki ja päivän rutiinit ovat uhattuina vanhemman alentuneen toimintakyvyn vuoksi. Perhetyön lapsiparkki kokoontuu kerran viikossa. Se antaa vanhemmille mahdollisuuden asiointiaikaan ja lapsille mahdollisuuden sosiaaliseen kontaktiin muihin saman ikäisiin lapsiin Perheneuvola Perheneuvolatoiminta on sosiaalilain alaista toimintaa, jota kunnat tai kuntayhtymät järjestävät vaihtelevilla tavoilla. Rautalammin kunta ostaa perheneuvolapalvelut Psykologian Tieto Taito 11

12 Oy:ltä. Perheneuvolassa työskentelee yleensä ainakin psykologi, sosiaalityöntekijä ja lastenpsykiatri. Perheneuvola on eri asia kuin äitiys- tai lastenneuvola. Tavoitteena on auttaa lapsia, nuoria ja heidän perheitään kasvatukseen, kehitykseen ja perheiden ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa antamalla ohjausta ja neuvontaa, tekemällä tutkimuksia lapsen ja perheen kokonaistilanteesta ja toteuttamalla erilaisia hoitomuotoja kuten perheterapiaa, lasten yksilöterapiaa, vanhemmuuden hoitoa ja verkostoterapiaa. Perheneuvolan periaatte on, että perheen tulee itse ottaa sinne aktiivisesti yhteyttä. Rautalammilla perheneuvolaan on hakeuduttu neuvolan, kouluterveydenhoitajan tai sosiaalityöntekijän lähetteellä. Perinteisesti perheneuvola toimii terveydenhuollon ulkopuolella: siellä työskentelevät työntekijät eivät siis pääse lukemaan terveyskeskuksen potilasasiakirjoja, eikä se anna ulkopuolisille tietoja ilman vanhemmilta saatua lupaa. Palveluita joudutaan usein jonottamaan. Toisaalta perheneuvolaa voidaan pitää terveydenhuoltoa täydentävänä palveluna. Jos lapsen psyykkinen vointi vaatii kiireellistä paneutumista, perusterveydenhuollosta voidaan tehdä lähete perheneuvolan sijasta lasten- tai nuorisopsykiatriseen erikoissairaanhoitoon Nuorten työpajatoiminta Työpajan tehtävä on nuoren yhteiskuntaan liittäminen, ohjaaminen sekä yleinen kasvatus ja ohjaus. Työpajan toiminta on tarkoitettu kaikille vuoden ikäisille nuorille, jotka kaipaavat tukea elämänvaiheen tärkeissä saumakohdissa, siirryttäessä koulutuksesta tai työttömyydestä työelämään. Nuoren elämänhallinnan tukemiseen sisältyy mm. palveluohjausta, virkistystoimintaa ja työn kautta oppimista (mestari-kisälli malli). Nuorten työpaja toimii Kokkatoiminnan tiloissa joka arkipäivä. Ohjausresursseja nuorten työpajalla on puolitoista henkilötyövuotta. Nuorten paja tarjoaa myös avohuollon tukitoimena mahdollisuuden pajakouluun joka toteutetaan yhteistyössä Matti Lohen koulun kanssa. Koulu vastaa nuoren opintojen etenemisestä työpajan tiloissa. Työpajalla nuorelle tarjotaan mahdollisuus työn kautta oppimiseen. Erilaisten nuorten on mahdollista saada peruskoulun päästötodistus. 12

13 Kuvat Nuorten työpaja ja Kokkatoiminta Avohuollonohjaus Vammaisille tarkoitetut palvelut ja tukitoimet järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. (Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista / 380 Kokkatoiminnan palvelut Kokkatoiminta tuottaa kuntouttavaa työ- ja päivätoimintaa erityisryhmille yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Toiminta perustuu lakisääteisyyteen taustalla mm. lait erityisryhmien työllistämisestä, YK:n ihmisoikeuksien julistus, perustus-, sosiaalihuolto-, mielenterveys- ja kehitysvammaisten erityishuoltolaki. Kokkatoiminta sijaitsee osoitteessa Tallivirrantie 4. 13

14 2.5 NEUVOLA- ja KOULUTERVEYDENHUOLLON PALVELUT RAUTALAMMILLA Rautalammilla toimii yksi neuvola terveyskeskuksessa. Yhden terveydenhoitajan työhön kuuluu perhesuunnitteluneuvola sekä äitiys- ja lastenneuvola. Kouluterveydenhuollossa on yksi terveydenhoitaja. Kouluterveydenhoitajan tehtäviin kuuluu lisäksi sijaisena toimiminen neuvolassa. Terveydenhoitajien työhön kuuluvat lisäksi naisten joukkotarkastukset, influenssarokotukset ja kutsuntatarkastukset. Neuvola tavoittaa lähes 100 %:sti lasta odottavat perheet ja alle kouluikäiset lapset vanhempineen. Perhesuunnitteluneuvolassa tavoitetaan osa nuorista alle 18-vuotiaista tytöistä. Nuoret aloittavat yhä varhemmin sukupuolielämän. Usein vaihtuvat kumppanit ja liian varhainen aikuisuus tuovat omat haasteensa. Perhesuunnittelun tavoitteena on edistää väestön sekä pariskuntien ja yksilöiden seksuaali- ja lisääntymisterveyttä. Yhtenä tavoitteena on, että jokainen lapsi syntyy toivottuna ja perheelle sopivana aikana. Tavoitteena äitiyshuollossa on turvata äidin ja syntymättömän lapsen terveys raskauden aikaisten häiriöiden ehkäisyn ja toteamisen ja tarvittaessa hoitoon ohjaamisen avulla. Tärkeä tavoite on myös koko perheen selviytyminen lapsen kanssa vanhemmuutta tukien. Raskausaikana pyritään tunnistamaan perheen voimavaroja ja kuormittavia tekijöitä. Perheiden tukeminen parisuhteen muutoksiin lapsen synnyttyä sekä sosiaalisten verkostojen ylläpitäminen on tärkeää. Odottavat äidit käyvät neuvolassa noin 15 kertaa raskauden aikana. Näistä kolme käyntikertaa on lääkärillä, ja yksi on niin sanottu laaja terveystarkastus. Lisäksi kaikille odottajille tarjotaan mahdollisuus niin sanottuihin sikiöseulontakäynteihin Kuopion yliopistollisen sairaalan äitiyspoliklinikalle. Myös tulevat isät osallistuvat neuvolakäynteihin. Ensisynnyttäjille järjestetään perhevalmennusta yhdessä Suonenjoen neuvolan ja Kuopion yliopistollisen sairaalan kanssa. Synnytyksen jälkeen neuvolasta tehdään kotikäynti vauvaperheeseen. Näin päästään lähemmäksi perhettä ja saadaan ymmärrystä perheen arjesta. Kotikäynnillä käydään läpi synnytystä ja arvioidaan äidin ja vauvan tila. Synnytyksen jälkeisen masennuksen varhaiseen tunnistamiseen on apuna EPDS-seula, joka tehdään kaikille äidille. Synnyttäjä käy jälkitarkastuksessa lääkärinneuvolassa noin 2 kuukautta synnytyksen jälkeen. Lastenneuvolassa seurataan lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä. Tavoitteena on lapsen ja koko perheen terveys ja hyvän pohjan luominen aikuisiän terveydelle. Terveydenhoitaja tapaa lapsen ennen kouluikää kertaa. Lääkärinneuvola on lapsilla viisi kertaa. Laaja terveystarkastus tehdään neljän kuukauden, 18 kuukauden ja neljän vuoden iässä. 14

15 Neuvolassa tehdään lapsille ns. määräaikaistarkastukset sekä rokotukset. Työmenetelmänä on muun muassa LENE -testi leikki-ikäisille lapsille. 4-6-vuotiaiden kohdalla tehdään tiivistä yhteistyötä päivähoidon kanssa. Toiminnassa pyritään tukemaan lapsen ja vanhempien välistä vuorovaikutusta. Turvallisen kiintymyssuhteen luominen ensimmäisen ikävuoden aikana on lapsen myöhemmän kehityksen kannalta tärkeää. Vanhempien tulisi tunnistaa omat voimavaransa ja perhettä kuormittavat tekijät, koska vanhempien keskinäinen hyvinvointi on lapsen paras koti! Kouluterveydenhuolto jatkaa lastenneuvolan aloittamaa työtä. Tavoitteena on koululaisten terveyden edistäminen, terveen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä vanhempien kautta perheen omien voimavarojen ja selviytymiskeinojen tukeminen. Terveydenhoitaja tapaa oppilaat vuosittain, tarvittaessa useammin. Laajempi terveystarkastus (lääkäri, terveydenhoitaja ja vanhemmat) 1., 5., ja 8.-9 luokalla sekä lukion 2. luokalla. Masennuksen ja päihteiden käytön tunnistamiseksi koulussa käytetään BDI- masennusseulaa ja AUDIT -seulaa. Ylipainoisille koululaisille käytetään painopolku-ohjelmaa. Työmenetelmät: Tärkein työmenetelmä on normaalit ja lakisääteiset terveystarkastukset, johoin sisältyy ennaltaehkäisevä työote ja koko perheen huomioiminen. Yhtenä ennaltaehkäisevänä työmuotona on Toimiva lapsi- ja perhemenetelmä lapsiperheissä, joissa on kuormittavia tekijöitä. Tavoitteena on vanhemmuuden tukeminen ja lasten pärjäävyyden edistäminen ja psyykkisten ongelmien ennaltaehkäisy. 15

16 Käynnit Rautalammin neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa v. 2010: Terveydenhoitaja Lääkäri äitiysneuvolakäynnit: lastenneuvolakäynnit perhesuunnittelu terveysneuvontakäynnit kouluterveydenhuolto opiskelijaterveydenhuolto lapsia syntyi 24 lastenneuvola-asiakkaat 215 kouluterveydenhuolto 440 Yhteistyökumppanit Yhteistyökumppaneita ovat päivähoito, sosiaalitoimi, koulukuraattori, perheneuvola, mielenterveysneuvola, nuorten työryhmä, puhe-, fysio-, toiminta- ja ravitsemusterapeutti sekä muu terveydenhuolto. Huolenaiheet Suurimmat huolenaiheet ovat äidin väsymys ja masennus synnytyksen jälkeen, yleensä vanhempana jaksaminen sekä työttömyys ja taloudellinen tilanne, sosiaalisten verkostojen niukkuus, sairaudet, parisuhteiden hajoaminen ja selviäminen uusperheessä. Haasteellisia ovat lisääntyneet mielenterveyshäiriöt, oppimisvaikeudet ja ylipainoisuus/ syömishäiriöt sekä lisääntynyt päihteiden käyttö. 2.6 RAUTALAMMIN KUNNAN VARHAISKASVATUS Rautalammin kunnan varhaiskasvatuksen lähtökohtana on yhdessä vanhempien kanssa kasvattaa lapsista fyysisesti ja psyykkisesti hyvinvoivia ihmisiä ja mahdollistaa vanhempien työssäkäynti ja opiskelu. Rautalammin kunnan päivähoidolle on laadittu varhaiskasvatussuunnitelma, joka yhdessä esiopetussuunnitelman ja perusopetuksen opetussuunnitelman kanssa muodostaa lasten hyvinvointia, kasvua ja oppimista edistävän kokonaisuuden. 16

17 Varhaiskasvatus toteutuu kokonaisuutena, jossa lapsen hoito, kasvatus ja opetus muodostavat ehyen kokonaisuuden. Lapsen hyvinvoinnin taustalla on hyvinvoiva perhe. Tästä syystä hoitopaikan ja perheen välinen yhteistyö on lapsen hyvinvoinnin kannalta hyvin tärkeä. Yhteistyö perustuu kasvatuskumppanuuteen, tasavertaisuuteen, luottamukseen, avoimuuteen ja toisen kunnioittamiseen. Lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia tuetaan lapsen iän ja kehitysvaiheen mukaisesti ja hänen perustarpeistaan huolehditaan Varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatus sisältää päiväkotitoiminnan, esiopetuksen, perhepäivähoidon eri toimintamuotoineen, kotihoidontuen ja kuntalisän sekä yksityisen hoidon tuen Päiväkoti Rautalammilla on kaksi 21-paikkaista päiväkotia. Päiväkoti Riihikodossa toimii esikoulu sekä 3-5-vuotiaiden ryhmä. Riihikoto on auki klo Ryhmäperhepäivähoito Kerttuli muuttui päiväkodiksi alkaen. Kerttuli tarjoaa ilta- ja viikonloppuhoitoa 1-6-vuotiaille lapsille. Kerttuli on avoinna klo Päiväkodeissa ja ryhmäperhepäivähoidoissa noudatetaan Rautalammin kunnan keskuskeittiön yhteistä ruokalistaa. Erityisruokavaliot huomioidaan. 17

18 Koko- ja osapäivähoidossa olevien lasten lukumäärät ja hoitopäivät päiväkodissa vuosien aikana lukum hoitopv lukum hoitopv. Kokopäivähoidossa Osapäivähoidossa Osapäivähoidossa olevat lapset ovat esikoululaisia, jotka tarvitsevat iltapäivähoitoa Perhepäivähoito Perhepäivähoidon toimintamuotoina ovat Rautalammin kunnassa hoitajan kodissa tapahtuva perhepäivähoito sekä ryhmäperhepäivähoito. Omassa kodissa työskenteleviä perhepäivähoitajia on kaksi, joilla voi olla hoidossa maksimissaan neljä lasta + iltapäivähoitoa tarvitseva esikoululainen. Ryhmäperhepäivähoitoa tarjotaan kolmessa yksikössä. Ryhmäperhepäivähoito on perhepäivähoidon toimintaa, jossa kunta esimerkiksi vuokraa huoneiston ja johon tulee työskentelemään 2-3 perhepäivähoitajaa ja tarvittaessa yksi päivä-/lähihoitaja. Tällä hetkellä kaikki kolme ryhmäperhepäivähoitoa ovat kolmen hoitajan ryhmäperhepäivähoitoa. Hoidossa voi olla päivän aikana enintään 12 lasta. Lisäksi Rautalammin kunnassa toimii kaksi yksityistä perhepäivähoitajaa. Seuraavasta taulukosta näkyy koko- ja osapäivähoidossa olevien lasten lukumäärät ja hoitopäivät vuosien aikana. Tässä ovat sekä perhepäivähoitajien lasten määrät ja hoitopäivät että kaikki ryhmäperhepäivähoitokodit lukum hoitopv lukum hoitopv. Kokopäivähoidossa Osapäivähoidossa Esiopetus Esiopetusta tarjotaan kirkonkylällä sekä päiväkodissa että Pentinpellon koululla. Päiväkotiin on sijoitettu lapset, jotka tarvitset iltapäivähoitoa. Pentinpellon koululla tarjotaan pelkkä esiopetus. Lisäksi Kerkonjoensuulla on koulun yhteydessä esiopetusta. Lakisääteiseen vähintään 700 tun- 18

19 tia vuodessa kestävään maksuttomaan esiopetukseen ovat oikeutettuja kaikki lapset vuotta ennen oppivelvollisuuden alkua. Lukukausi noudattelee pääosin kouluissa noudatettavia toiminta-aikoja Lapsia esiopetuksen piirissä joilla myös päivähoidon tarve Kotihoidontuki ja kuntalisä Kunnanvaltuusto on tehnyt päätöksen, että kuntalisää maksetaan vuoden 2011 loppuun. Kuntalisää on maksettu Rautalammin kunnassa vuodesta 2006 lähtien 200 euroa/ perhe. Kotihoidon tuen ja Rautalampi-lisän (kuntalisä) piirissä perheiden lukumäärät: Kotihoidontukea saavat perheet - joista Rautalampilisää hakeneita perheitä Yksityisen hoidon tuki Vanhemmat voivat järjestää alle kouluikäisen lapsen hoidon yksityisen hoidon tuella. Lasten yksityisen hoidon tukeen kuuluu hoitoraha sekä perheen tulojen perusteella hoitolisä. Molemmat maksetaan erikseen jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta. Tukea haetaan Kelan kautta ja se maksetaan vanhempien valitsemalle yksityisen hoidon tuottajalle eli meidän kunnassa yksityisille perhepäivähoitajille, jotka kunta on hyväksynyt. Rautalammin kunnassa on tällä hetkellä kahden hoitajan ryhmäperhepäivähoitokoti. Yksityisen hoidon tuen hoitoraha on 160,64 e/kk/lapsi. Hoitolisä maksetaan perheen bruttotulojen perusteella, ja se on enintään 135,09 e/kk/lapsi Varhainen ja erityinen tuki päivähoidossa Lapsi ja perhe saattavat tarvita tukea eri kehityksen osa- alueilla eri pituisia aikoja ja tuen tarve voi ilmetä eri ympäristöissä ja eri tilanteissa. Tuen tarpeen havaitseminen edellyttää lapsen kehityksen hyvää tuntemusta. Lapsen tuen tarve arvioidaan yhdessä lapsen vanhempien/huoltajien, kasvatushenkilöstön ja asiantuntijoiden kanssa. Tunnistetaan tilanteet, jotka lapsi hallitsee ja joissa hän tarvitsee tukea. Keskusteluissa sovitaan varhaiskasvatuksen tukitoimien käytöstä päivittäisissä tilanteissa niin, että vanhemmille ja henkilöstölle muodostuu yhteinen 19

20 käsitys (kasvatuskumppanuus). Sovitut asiat varhaisen tuen tarpeesta kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja erityisen tuen tarpeesta kuntoutussuunnitelmaan. Suunnitelmassa määritellään lapsen vahvuudet, tuen tarve ja menetelmät. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan toimintakauden aikana ja arvioinnin pohjalta asetetaan uudet tavoitteet. Lapsen tarvitsemat tukitoimet järjestetään siihen päivähoitopaikkaan, missä lapsi on hoidossa. Näihin ryhmiin tukea järjestetään kiertävän erityislastentarhanopettajan sekä ryhmä- ja henkilökohtaisten avustajien avulla. Ensisijainen tukimuoto on suunnitella päivähoitopaikan toiminta ja oppimisympäristö lapsen tarpeita tukevaksi ottaen huomioon erityispedagoginen tieto ja osaaminen. Päivähoidon henkilöstöä sitoo lastensuojelulain 25 :n mukaan palveluksessa ollessaan ilmoitusvelvollisuus. Mikäli henkilöstö on huolissaan lapsen kehityksestä tai hänen kasvuolosuhteistaan, on heidän tehtävä lastensuojeluilmoitus, jos tilanne ei muutu, vaikka huoli on otettu puheeksi vanhempien kanssa. Kiertävä erityislastentarhanopettaja eli KELTO on osa päivähoitohenkilöstöä ja hän työskentelee yhdessä lapsen vanhempien, päivähoitohenkilöstön ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Hän on myös mukana arvioitaessa ja suunniteltaessa lapsiryhmän toimintaa ja lapsen tarvitsemia tukitoimia. 2.7 KOULU Rautalammin kunnassa toimii kaksi perusopetuksen koulua: keskustassa Matti Lohen koulu, joka on ns. yhtenäiskoulu ja antaa opetusta luokille 0 9 ja Kerkonjoen koulu, joka antaa opetusta luokille 0 6. Lisäksi Riihikodon päiväkodissa toimii esikouluryhmä. Kunnassa on myös Rautalammin lukio, jonka ratsastuslinja houkuttelee opiskelijoita ympäri Suomea. Perusopetuksessa on oppilaita noin 350, joista 50 Kerkonjoen koulussa loput Matti Lohen koulussa. Lukiossa on noin 100 opiskelijaa. Opettajia Matti Lohella on noin 25 ja 4 koulunkäyntiavustajaa. Kerkonjoella on 4 opettajaa ja 1 avustaja. Lukiolla on 10 opettajaa. Ryhmäkoot vaihtelevat eri kouluissa eri tuntien aikana, mutta yleensä alakoulun ryhmät ovat oppilasta ja yläkoulussa oppilasta. Erityistä tukea peruskoulussa tarvitsee oppilasta, eli lähes 10 % Oppilashuolto Oppilashuoltoryhmä seuraa oppilaiden hyvinvointia, tekee oppilaita koskevia havaintoja ja käsittelee hyvinvoinnissa esiintyneitä ongelmia sekä sopii tarvittavista toimenpiteistä, niiden toteuttamisesta ja toteuttajista tapauskohtaisesti. Yksittäistä oppilasta koskevien tarvittavien oppilashuollollisten tukitoimien suunnittelussa kuullaan oppilaan lisäksi huoltajaa. Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, oppilaan ja heidän huoltajiensa kunnioittaminen sekä eri osapuolien tiedonsaantia ja salassapitoa koskevat säännökset. 20

Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015

Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015 Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015 Perusturvalautakunta 28.04.2010 Kunnanhallitus 10.05.2010 Kunnanvaltuusto 07.06.2010

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2010-2012

LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2010-2012 EURAN KUNTA KÖYLIÖN KUNTA SÄKYLÄN KUNTA LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2010-2012 Lastensuojelulaki (417/2007) 12 SISÄLLYSLUETTELO 2(29) 1. JOHDANTO 3 2. LASTENSUOJELUN SUUNNITELMAN LAATIMINEN PROSESSINA 3

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2011 2015. Huittisten kaupunki

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2011 2015. Huittisten kaupunki LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2011 2015 Huittisten kaupunki 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO JA SUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN NYKYTILA... 7 3 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009-

UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009- UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009- Sisällysluettelo 1 Johdanto... 4 1.1 Lastensuojelusuunnitelman lähtökohdat... 4 1.2. Lastensuojelusuunnitelman laadinta... 5 2 Työryhmän toimenpide-ehdotukset

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA YHTEISTYÖLLÄ HYVÄÄ LAPSUUTTA JA NUORUUTTA PÄLKÄNEELLÄ

PÄLKÄNEEN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA YHTEISTYÖLLÄ HYVÄÄ LAPSUUTTA JA NUORUUTTA PÄLKÄNEELLÄ PÄLKÄNEEN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA YHTEISTYÖLLÄ HYVÄÄ LAPSUUTTA JA NUORUUTTA PÄLKÄNEELLÄ KUNNAN ERI TOIMIALOJEN, SEURAKUNNAN JA KOLMANNEN SEKTORIN KESKEN TEHTÄ- VÄLLÄ YHTEISTYÖLLÄ:

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA LEPPÄVIRRAN KUNTA. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.6.2013

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA LEPPÄVIRRAN KUNTA. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.6.2013 0 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013 2016 LEPPÄVIRRAN KUNTA Hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.6.2013 1 1 JOHDANTO: LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA PROSESSINA... 3 I NYKYTILA JA TULEVAN

Lisätiedot

OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA

OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 5 1. OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLON MÄÄRITTELY JA TOIMINNAN TAVOITTEET 7 1.1 Oppilas- ja opiskelijahuollon määrittely 7 1.2 Strategia 7

Lisätiedot

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS JA VALMISTELUPROSESSI... 1 1.1. HAMINAN KAUPUNGIN VISIO JA ARVOT... 2 1.2. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

ILMAJOEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016

ILMAJOEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 ILMAJOEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. HYVINVOINNIN NYKYTILA... 6 VÄESTÖTIEDOT... 6 VÄESTÖN ELINOLOT... 8 NUORTEN TERVEYDENTILA JA HYVINVOINTI... 10

Lisätiedot

ORIVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Lastensuojelulaki (417/2007) 12

ORIVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Lastensuojelulaki (417/2007) 12 ORIVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Tässä olen minä, omenapuu ja kukka. Olemme mummolassa. Mummola on paras paikka. Minut tekee mummolassa iloiseksi ihanat

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA

AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 17.01.2012 SISÄLLYS JOHDANTO 5 1 LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA 6 1.1 Väestörakenne ja väestöennuste 6 1.2 Työllisyys ja työttömyys

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ALAVUS 2013-2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Työn keskeiset käsitteet... 4 2.1 Ehkäisevä lastensuojelu... 5 2.2 Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu...

Lisätiedot

ELÄMÄLLE SIIVET LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Kinnula Pihtipudas Viitasaari 20.3..2013

ELÄMÄLLE SIIVET LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Kinnula Pihtipudas Viitasaari 20.3..2013 ELÄMÄLLE SIIVET LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA Kinnula Pihtipudas Viitasaari 20.3..2013 SISÄLLYS 1. ALKUSANAT... 3 2. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN NYKYTILA... 5 3. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI & SAUVON KUNTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2014-2017

PAIMION KAUPUNKI & SAUVON KUNTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2014-2017 PAIMION KAUPUNKI & SAUVON KUNTA Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2014-2017 Sisällysluettelo Johdanto 1. Paimio ja Sauvo lasten ja nuorten kuntina 1.1 Lasten päivähoitopalvelut 1.2 Terveyspalvelut

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma

Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA.. 3 2. LASTEN SEKÄ NUORTEN KASVUOLOJEN JA HYVINVOINNIN TILA OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA.. 2.1. Väestörakenne.......

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 Alavieskan kunta Nivalan kaupunki Sievin kunta Ylivieskan kaupunki Peruspalvelukuntayhtymä Kallio SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 4 1 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA LASTENSUOJELU- / HYVINVOINTISUUNNITELMA. Hyväksytty: Kvalt 14.9.2009 75

SIMON KUNTA LASTENSUOJELU- / HYVINVOINTISUUNNITELMA. Hyväksytty: Kvalt 14.9.2009 75 SIMON KUNTA LASTENSUOJELU- / HYVINVOINTISUUNNITELMA Hyväksytty: Kvalt 14.9.2009 75 SISÄLTÖ JOHDANTO 1 I NYKYTILA JA TULEVAN KEHITYKSEN ENNAKOINTI 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA...

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2012 Karkkilan kaupunki Nummi-Pusulan kunta Vihdin kunta Perusturvakuntayhtymä Karviainen 1 1. JOHDANTO 4 2. SUUNNITELMA LASTENSUOJELUN JÄRJESTÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ

Lisätiedot

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4.1 Terveysneuvonta Vastuualueen tarkoituksena on tarjota kuntalaisille lakisääteisiä terveyspalveluja. Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Lisätiedot

2/30. Esi- ja perusopetus tukee ja vahvistaa oppimisedellytyksiä ja itsetunnon kehitystä 19 Aamu- ja iltapäivätoiminta - lasten ohjattua toimintaa 19

2/30. Esi- ja perusopetus tukee ja vahvistaa oppimisedellytyksiä ja itsetunnon kehitystä 19 Aamu- ja iltapäivätoiminta - lasten ohjattua toimintaa 19 c cc Sodankylän lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma 2008-2013 Sodankylän kunta 2/30 Sisällysluettelo Sodankylän lasten ja nuorten hyvinvointiohjelman tarkoitus 3 Hyvinvointiohjelman taustaa ja valmistelua

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Lapuan kaupunki Perusturvalautakunta xx.4.2013 x SISÄLLYS LUETTELO 1. TAUSTAA

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuollon käsikirja

Perusopetuksen oppilashuollon käsikirja Hyvä oppiminen syntyy hyvinvoivasta oppilaasta Perusopetuksen oppilashuollon käsikirja Sivistyslautakunta 19.04.2011 29 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.05.2011 38 www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Johdanto...

Lisätiedot

LAPSI JA NUORISOYSTÄVÄLLINEN VESANTO 2015-2020

LAPSI JA NUORISOYSTÄVÄLLINEN VESANTO 2015-2020 LAPSI JA NUORISOYSTÄVÄLLINEN VESANTO 2015-2020 Vesannon ensimmäinen lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 on hyväksytty kunnanvaltuustossa 12.9.2011 / 40. Sitä valmistelemaan perustettiin

Lisätiedot

Esiopetuksen oppilashuollon käsikirja

Esiopetuksen oppilashuollon käsikirja Esiopetuksen oppilashuollon käsikirja Kuvalähde www.lahti.fi Sivistyslautakunta 19.4.2011 29 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 1.1. Käsikirjan käyttäjälle... 1 1.2. Mitä esiopetuksen

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2013. Jyväskylän kaupunki

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2013. Jyväskylän kaupunki LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2013 Jyväskylän kaupunki 2 1 JOHDANTO JA LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 Lähtökohdat...5 1.2 Jatkotyöskentely, seuranta ja arviointi...5 2 SUUNNITELMAN TOIMENPIDE-EHDOTUKSET...

Lisätiedot

TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 LAITILAN KAUPUNKI TERVEYSKESKUS Ehkäisevä terveydenhuolto NEUVOLATOIMINTA, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ EHKÄISEVÄ SUUN TERVEYDENHUOLTO Asetus 380/2009 TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Päivitetty marraskuussa

Lisätiedot