KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA"

Transkriptio

1 1 KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA Sisältö Miksi tarvitaan lastensuojelun suunnitelma? 2 I NYKYTILA JA PALVELUJÄRJESTELMÄ 4 1. Lasten ja nuorten kasvuolot ja hyvinvointi Kauniaisissa 4 2. Lasten ja nuorten hyvinvointia edistävät ja ongelmia ehkäisevät palvelut Äitiys- ja lastenneuvola 6 Äitiysneuvola 7 Lastenneuvola Neuvolan perhetyö Muu terveydenhuolto Päivähoito Perheneuvola Kotihoito Koulutoimi 14 Suomenkielinen koulutoimi 15 Ruotsinkielinen koulutoimi Nuorisotoimi Seurakuntien lapsi-, nuoriso ja perhetyö Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu Avohuolto 21 Lastensuojeluasiakkuuden alkaminen, Lastensuojelutarpeen selvitys, asiakkuus ja asiakassuunnitelma, Avohuollon tukitoimenpiteet, Lapsen osallisuus 3.2. Sijaishuolto 23 Kiireellinen sijoitus, huostaanotto ja sijaishuolto, Käytettävissä olevat sijaishuoltopaikat, Jälkihuolto, Moniammatillisen asiantuntemuksen turvaaminen II LASTENSUOJELUN HUOLENAIHEET, KEHITTÄMISEHDOTUKSET JA KONKREETTISET TOIMET Erityiset huolenaiheet Kauniaisissa Kehittämisehdotukset ja konkreettiset toimet 27 LIITTEET Liite 1. Lastensuojelulaki, suunnitelmatyötä ohjaavat pykälät 32 Liite 2. Ilmoitusvelvollisuus lastensuojelulain mukaan 35 Liite 3. Tahot, joista avohuollon tukitoimia voidaan Kauniaisissa hankkia 36

2 2 Miksi tarvitaan lastensuojelun suunnitelma? Viime vuosina lasten ja nuorten hyvinvointi ja sen uhkatekijät ovat herättäneet yhä enemmän kiinnostusta ja huolta. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma Kaste on ottanut yhdeksi osatavoitteekseen lasten ja nuorten osallisuuden lisäämisen ja syrjäytymisen ehkäisyn. Valtiontalouden tarkastusviraston tekemien laskelmien (146/2007) mukaan syrjäytymisen taloudelliset kustannukset ovat huomattavat: yhdestä pysyvästi syrjäytyneestä nuoresta aiheutuu yhteiskunnalle noin miljoonan euron kustannukset. Lapsen oikeudet on turvattu ja vahvistettu YK:n Lapsen oikeuksien yleissopimuksessa, Suomen perustuslaissa sekä lastensuojelulaissa. Vuosi 2009 on Lapsen oikeuksien sopimuksen 20- vuotisjuhlavuosi ja se osaltaan vahvistaa velvoitteita turvata jokaisen lapsen oikeus hyvään elämään ja huolenpitoon. Lasten tarpeisiin vastaaminen ja lasten hyvinvoinnin varmistaminen pitää ennakoida jo palvelujärjestelmää kehitettäessä. Lasten tarpeet on otettava huomioon myös aikuisille suunnatuissa palveluissa. Jokainen lasta koskeva päätös tai ratkaisu hallintokunnissa on tehtävä niin, että se on perusteltu lapsen näkökulmasta ja lapsen edun mukainen. Lapsen edun näkökulma korostuu silloin, kun vanhemmat eivät jostakin syystä pysty huolehtimaan kasvatusvastuustaan tai eivät kykene turvaamaan riittävän hyviä kasvuolosuhteita lapselle. Jos lapsen ja vanhemman edut ovat keskenään ristiriidassa, on asia ratkaistava lapsen edun hyväksi. Suomalaisen lastensuojelun johtavat periaatteet ovat lapsen edun periaate, koko perheen ja vanhempien tukeminen, lapsen osallisuuden vahvistaminen ja turvaaminen eli lapsen oikeus saada tietoa ja oikeus esittää asioista oma näkemyksensä ja mielipiteensä, yhdenvertaisuus, suhteellisuusperiaate (auttamiskeinon on oltava oikeassa suhteessa ongelmaan, jota yritetään ratkaista), suunnitelmallisuus, palvelujen oikea-aikaisuus. Näiden periaatteiden tulee näkyä kaikessa lastensuojelutyössä sekä sitä koskevassa suunnittelussa ja päätöksenteossa. Lastensuojelulain (417/2007) mukaan kunnan on laadittava lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi kunnan toimintaa koskeva suunnitelma. Suunnitelma hyväksytään kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Suunnitelma koskee koko laajaa lastensuojelun kenttää eli sekä ennaltaehkäisevää että lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua, ja se kattaa kunnan eri hallintokunnat. Suunnitelma on otettava huomioon kunnan talousarviota ja taloussuunnitelmaa laadittaessa. Suunnitelma ja siihen sisältyvä seuranta on kunnan lakisääteinen lastensuojelun ohjauksen, johtamisen ja toiminnan kehittämisen väline. Suunnitelman avulla kunta seuraa ja arvioi lasten ja nuorten hyvinvointia ja lastensuojelua sekä niihin liittyviä kehittämistarpeita. Suunnitelmaan kirjataan hallintokuntien yhteinen näkemys hyvinvointityön tavoitteista ja tarvittavista toimenpiteistä. Tavoitteena on kehittää lastensuojelua niin, että se vastaa mahdollisimman hyvin lasten, nuorten ja perheiden tarpeisiin sekä tukee vanhempia, huoltajia ja muita kasvattajia lasten hoidossa ja kasvatustyössä. Suunnitelma myös antaa lukijoilleen kokonaiskuvan siitä, millaiset lasten ja nuorten kasvuolot kunnassa ovat ja mitä palveluja lapsilla, nuorilla ja perheillä on käytettävissään.

3 3 Lastensuojelun suunnitelman tulee sisältää tiedot - lasten ja nuorten kasvuoloista sekä hyvinvoinnin tilasta, - lasten ja nuorten hyvinvointia edistävistä ja ongelmia ehkäisevistä toimista ja palveluista, - lastensuojelun tarpeesta kunnassa, - lastensuojeluun varattavista voimavaroista, - lastensuojelulain mukaisten tehtävien hoitamiseksi käytettävissä olevasta lastensuojelun palvelujärjestelmästä, - yhteistyön järjestämisestä eri viranomaisten sekä lapsille ja nuorille palveluja tuottavien yhteisöjen ja laitosten välillä sekä - suunnitelman toteuttamisesta ja seurannasta. Suunnitelman valmistelu Kauniaisissa Lastensuojelun suunnitelmaa valmistelleen työryhmän työskentelyyn Kauniaisissa ovat osallistuneet sosiaali- ja terveysjohtaja Ulla Tikkanen (puheenjohtaja), sosiaalipalvelupäällikkö Taru Kaikkonen (sihteeri), päivähoitopäällikkö Raija Laine, perheneuvoja Anita Virtanen, osastonhoitaja Kaija Jolkkonen, terveydenhoitaja May Bacher, terveydenhoitaja Eva-Stina Holmström, perheohjaaja Nina Eklund, kouluterveydenhoitaja Antonina Wallander, koulupsykologi Laura Jokiranta ja vs. nuorisosihteeri Kermit Haapalainen. Työryhmä kokoontui kahdeksan kertaa ajalla syyskuu 2008 maaliskuu Suunnitelman on kirjoittanut erikoissuunnittelija Päivi Sinko Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmeniasta. Suunnitelmassa kuvataan ensin luvussa 1 yleisellä tasolla kauniaislaisten lasten, nuorten ja perheiden kasvuoloja ja hyvinvointia sekä niiden uhkatekijöitä. Tämän jälkeen esitellään lastensuojelun palvelujärjestelmä. Ensin luvussa 2 kuvataan ennaltaehkäisevä lastensuojelu eli lasten ja nuorten hyvinvointia edistävät ja ongelmia ehkäisevät palvelut. Sen jälkeen kuvataan varsinaisen lastensuojelutyön eli lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun toiminta luvussa 3. Suunnitelman toisessa luvussa tuodaan esiin lastensuojelutyön kehittämistarpeet ja niihin liittyvät toimenpidesuunnitelmat.

4 4 I NYKYTILA JA PALVELUJÄRJESTELMÄ Kauniainen on yksi pääkaupunkiseudun neljästä kaupungista. Se sijaitsee naapurikaupunkinsa Espoon keskellä 15 km Helsingistä länteen. Kaupunkikuvalle on luonteenomaista pientalovaltaisuus ja luonnonläheisyys. Kauniainen on kaksikielinen kaupunki (noin 40 % asukkaista on ruotsinkielisiä) ja pinta-alaltaan Suomen pienin kunta. Asukkaita Kauniaisissa on noin Ulkomaalaisia väestöstä on noin 3 %. Kauniainen on pienestä koosta huolimatta hyvin omavarainen ja koko väestöä koskevat palvelut ovat kattavat. Monet asiat ovat kunnassa keskimääräistä paremmalla tolalla. Siitä huolimatta erilaisia sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia ja niiden kasvua on joillakin aloilla selvästi nähtävissä. Pienen kunnan on vaikea itse rakentaa aukotonta palvelujärjestelmää ja tämä näkyy erityisesti niissä tilanteissa, jolloin kuntalaiset tarvitsevat apua ja tukea yllättävään kriisitilanteeseen tai kun hyvin pieni asukasryhmä tarvitse pitkälle erikoistunutta palvelua. Ratkaisuna ovat tällöin yleensä ostopalvelut ja moniin palvelujärjestelmän haasteellisiin kohtiin haetaan seudullista ratkaisua. 1. Lasten ja nuorten kasvuolot ja hyvinvointi Kauniaisissa Vaikka lasten ja nuorten ongelmat ovat herättäneet lisääntynyttä huolta, valtakunnallisen arvion mukaan enemmistö suomalaislapsista voi tällä hetkellä hyvin %:lla on erityisesti psykososiaalisia ja mielenterveydellisiä ongelmia ja pieni vähemmistö (noin 5 % lapsista) voi erittäin huonosti. Kauniaisissa asuu noin perhettä ja näistä lapsiperheitä on noin tuhat. Lapsiperheiden osuus kaikista perheistä vuonna 2007 oli 45,8 %. Uudellamaalla luku on 43,8 % ja koko maassa 40,9 %. Yksinhuoltajaperheiden määrä on viime vuosina hieman noussut, mutta on edelleen muihin kuntiin verrattuna vähäinen. Vuonna 2007 yksinhuoltajaperheistä oli 17 % lapsiperheistä (Uudellamaalla 22,9 %). Elatustukea saaneita lapsia on Kauniaisissa erittäin vähän, vain 3,1 % (Uudellamaalla 9,4 %). Kauniaisissa on noin alle 14-vuotiasta ja noin vuotiasta. Väestöennusten mukaan alle 14-vuotiaiden lasten määrä tulee hieman laskemaan vuoteen 2015 mennessä, vuotiaiden määrä sen sijaan hieman kasvaa. Kauniainen on lähes kaikilla indikaattoreilla mitattuna hyvinvoiva kunta. Koulutustaso on maan korkein ja asukkaat ovat Suomen terveimpiä. Työttömyysaste on alhainen. Myös tulotaso on maan korkein. Pienituloisia oli 2,7 prosenttia kaikista asuntokunnista (Espoossa ja Vantaalla pienituloisia oli 4,7 %, Helsingissä 6,8 %). Toimeentulotukea saaneita lapsiperheitä onkin poikkeuksellisen vähän, vuonna 2006 vain 1,5 % lapsiperheistä (Uudellamaalla 8,2 %). Ehkäisevää toimeentulotukea saavia perheitä on Kauniaisissa vuosittain alle 10 (8 perhettä vuonna 2008). Samoin ahtaasti asuvia lapsiperheitä on kaupungissa keskimääräistä vähemmän (22 % perheistä, Uudellamaalla 29 %). Asutus on hyvin pientalovaltaista. THL:n (entisen Stakesin) kouluterveyskysely kerää tietoja yläkoulu- ja lukioikäisistä nuorista ja se on hyvä väline saada nuorten ääntä ja näkemyksiä esiin. Viimeisin kysely on vuodelta 2008 ja sitä on käsitelty Kauniaisissa laajasti. Kyselyn mukaan nuorison tilanne on kokonaisuudessaan hyvä, ilmapiiri kouluissa positiivinen ja monet asiat ovat etenkin yläkoululaisten osalta menneet parempaan suuntaan. Alkoholin käyttö on vähentynyt ja monet terveystottumukset ovat kehittyneet parempaan suuntaan. Huolestuttaviakin piirteitä silti löytyi. Esimerkiksi niiden nuorten osuus oli

5 5 kasvanut, joiden vanhemmat eivät tienneet lapsensa viikonloppuiltojen viettopaikkaa heitä oli yli puolet yläkouluikäisistä vastaajista. Yläluokkalaisten poikien kokemukset fyysisestä uhasta koulussa lisääntyivät. Samoin lisääntyi niiden nuorten määrä, jotka tekivät toistuvasti rikkeitä vuoden aikana. Lukiossa työilmapiiriongelmat ja kuulluksi tulemattomuuden tunne olivat lisääntyneet. Puutteita koulun fyysisissä työoloissa, avun puutetta koulunkäynnissä ja vaikeuksia opiskelussa kokevien määrä lisääntyi ja oli hieman suurempi kuin pääkaupunkiseudulla yleensä. Terveydellisiä oireita oli etenkin lukioikäisillä nuorilla runsaasti. Masentuneisuus lisääntyi. Väsymyksestä, niska- ja hartiakivuista ja päänsäryistä kärsivät etenkin tytöt. Poikien yksinäisyyden kokemukset ovat myös huolestuttavia. Yli kymmenesosa pojista kertoi, ettei heillä ole yhtään läheistä ystävää. Etenkin lukiolaistytöt kokivat, että kouluterveydenhoitajan tai -lääkärin vastanotolle on vaikea päästä. Vaikka koululaisten päihdetiedot paranivat, humalahakuinen juominen ja huumeiden kokeilu lisääntyivät lukioikäisillä edelleen. Etenkin poikien humalajuonti oli selvästi yleisempää kuin pääkaupunkiseudulla keskimäärin ja oli lisääntynyt vuodesta Kauniaislaisista lukiolaispojista lähes puolet juo itsensä tosihumalaan vähintään kerran kuukaudessa. Depressiolääkkeistä korvauksia saaneita on Kauniaisissa muihin kuntiin verrattuna vähän, mutta määrä on kasvanut 2000-luvulla samoin kuin koko maassa. Lastenpsykiatrian avohoitokäyntien määrä 0-12-vuotialla on lisääntynyt muutaman viime vuoden aikana tuntuvasti ja on korkeammalla kuin muualla maassa. Vuonna 2007 alle 13-vuotiailla oli 208 käyntiä tuhatta asukasta kohden. Koko maassa vastaava luku oli 160 ja Uudellamaalla 151. Pienessä kunnassa kyse voi olla satunnaisvaihtelusta ennemminkin kuin varsinaisesta trendistä ja johtopäätösten teko on vaikeaa. Ilman lisäanalyysia ei voida sanoa, onko lasten mielenterveysongelmia Kauniaisissa aiempaa enemmän, vai onko niiden havaitseminen ja hoitoon ohjaaminen tehostunut. Asiaa on syytä seurata pidemmällä aikavälillä luotettavan kuvan saamiseksi. Nuorisopsykiatrian puolella eli vuotiailla avohoitokäyntien määrä on 2000-luvulla pysynyt jokseenkin samana ja on alhainen muihin kuntiin verrattuna. Vuonna 2007 Kauniaisissa oli 240 nuorisopsykiatrian käyntiä tuhatta asukasta kohden kun vastaava luku muualla maassa oli 411 ja Uudellamaalla 628. Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 0-15-vuotiaita Kauniaisissa on keskimääräistä vähemmän ja vuotiatia saman verran kuin Uudellamaalla keskimäärin. Psykiatrista sairaalahoitoa saaneita alle 18-vuotiaita Kauniaisissa on vähän. Väkivalta- ja päihdeongelmat ovat keskeisiä ja selkeitä indikaattoreita lasten, nuorten ja perheiden pahoinvoinnista. Perheen sisäisestä väkivallasta ei Kauniaisissa ole tilastoitua tietoa mutta eri hallintokuntien yhteinen kokemus on, että väkivaltatilanteita on viime vuosin tullut esiin aiempaa enemmän. On mahdollista, että väkivalta sinänsä ei ole lisääntynyt, mutta se tulee esiin ja otetaan puheeksi aiempaa herkemmin. Turvakotisijoituksissa on vuosittain suurehkoja vaihteluita. Vuonna 2008 muutama kauniaislainen perhe on käyttänyt turvakodin palveluja. Yksikään lapsiperhe ei ole viimeisten neljän vuoden aikana ollut Kauniaisissa kuntouttavan laitospäihdehuollon asiakkaana. A-klinikalla asioinneista ei ole tilastotietoa käytettävissä. Yleinen käsitys on, että alkoholinkäyttö on Kauniaisissa melko runsasta ja että kaupungissa esiintyy muuta maata enemmän ns. arkipäiväistynyttä käyttöä. Huomattava osa nuorista, etenkin tytöistä, on kouluterveyskyselyn mukaan huolissaan jonkun läheisen ihmisen alkoholinkäytöstä. Tässä Kauniainen ei juuri eroa muusta pääkaupunkiseudusta, jossa pojista 30 % ja tytöistä peräti yli 40 % kantaa huolta jonkun läheisensä liiallisesta alkoholinkäytöstä. Asiaa on syytä seurata ja analysoida jatkossa huolella.

6 6 Kauniaisissa valmistellaan paraikaa vuoden 2009 hyvinvointikertomusta. Se tulee sisältämään yksityiskohtaisempaa tilastotietoa ja taulukoita hyvinvoinnin eri osa-alueilta. 2. Lasten ja nuorten hyvinvointia edistävät ja ongelmia ehkäisevät palvelut Lastensuojelulla on kolme perustehtävää: lasten yleisiin kasvuoloihin vaikuttaminen, vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä ja varsinainen lasten suojelutehtävä. Tavoitteena on sekä ehkäistä ongelmia mahdollisimman tehokkaasti että puuttua niihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin seuraaminen ja kehittäminen on kunnan eri viranomaisten ja yhteisöjen yhteistyön aluetta. Sosiaali- ja terveydenhuoltoa, opetustointa sekä muita kaikille lapsille, nuorille ja lapsiperheille tarkoitettuja palveluja järjestettäessä ja kehitettäessä kunnan on huolehdittava siitä, että palvelujen avulla tuetaan lapsia ja vanhempia ja edistetään heidän hyvinvointiaan. Tämä on ehkäisevää lastensuojelua. Kaikilla, jotka työskentelevät lasten ja perheiden kanssa, on vastuu heidän hyvinvoinnistaan. Edellisen lisäksi ehkäisevää lastensuojelua on kunnan peruspalvelujen piirissä annettava erityinen tuki silloin, kun lapsi tai perhe ei ole lastensuojelun asiakkaana. Erityinen tuki on jotakin muuta kuin normaalia peruspalveluissa tapahtuvaa toimintaa ja se kohdistuu niihin asiakkaisiin, joilla on tavallista suurempia haasteita elämässään. Kunnalle on lastensuojelulaissa säädetty velvollisuus huolehtia siitä, että lapsille, nuorille ja lapsiperheille tarkoitettujen palvelujen avulla saadaan selville erityisen tuen tarve ja että tähän tarpeeseen vastataan. Kauniaisissa on laadittu Mielenterveystyön kokonaissuunnitelma Siinä määriteltiin lasten ja nuorten osalta vuosille seuraavat kehittämiskohteet: - lapsen äänen kuuleminen päivähoidossa - kasvatuskumppanuuden vahvistaminen - perhekeskusverkoston toiminta - perheväkivallan tunnistaminen ja ehkäisy - masentuneiden pienten lasten äitien hoitomalli - huolen vyöhykkeellä olevien lasten tunnistaminen - tukimalli yhdeksäsluokkalaisille - palveluketjujen toimivuus - yhteistyö mielenterveysongelmaisten oppilaiden hoidossa. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen ja eriarvoistumisen estäminen on Kauniaisissa keskeinen tavoite. Lasten ja nuorten hyvinvointi on ollut esillä vuonna 2007 toteutetussa ehkäisevän päihdetyön hankkeessa ja 2008 hyväksytyssä strategiassa sekä vuonna 2007 valmistuneessa mielenterveystyön kokonaissuunnitelmassa. Molemmat toteutettiin verkostoyhteistyönä. Vuonna 2009 Kauniaisissa laaditaan lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma kaupungin eri toimialojen ja muiden toimijoiden yhteistyönä. 2.1 Äitiys- ja lastenneuvola Neuvolatoiminta on suomalaisen ehkäisevän lastensuojelun ja varhaisen tuen kulmakiviä ja kansainvälisesti ainutlaatuinen palvelujärjestelmä. Tällä hetkellä neuvoloista kehitetään entistä

7 7 monipuolisemmin koko perheen terveyttä ja hyvinvointia tukevia paikkoja. Yksi toiminnan keskeisiä periaatteita on varhainen puuttuminen. Äitiysneuvola Äitiysneuvolatoiminnan tavoitteena on edistää ja tukea tulevien vanhempien fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia siten, että he voivat iloita tulevasta lapsestaan, kokea turvallisen ja positiivisen synnytyksen ja elää toimivassa parisuhteessa, joka tukee lapsen kasvua ja kehitystä. Äitiysneuvolatoimintaa ohjaavat Stakesin suositukset vuodelta 1999 (Seulontatutkimukset ja yhteistyö äitiyshuollossa). Lisäksi sairaanhoitopiireillä on lähettämisindikaatiot, joista selviää, milloin tuleva äiti pitää ohjata äitiyspoliklinikalle. Kauniaisten äitiysneuvolassa on yksi kokopäivätoiminen terveydenhoitaja ja lääkäri 3-4 tuntia viikossa. Äitiysneuvolan asiakkuus on vapaaehtoista. Saadakseen äitiysavustuksen täytyy raskaana olevan naisen kuitenkin käydä terveystarkastuksessa ennen neljännen raskauskuukauden päättymistä. Tämä voi tapahtua joko perusterveydenhuollossa tai yksityisellä sektorilla. Arvion mukaan valtaosa kauniaislaisista odottavista naisista käyttää äitiysneuvolan palveluja. Raskaana oleva nainen käy neuvolassa terveydenhoitajan luona keskimäärin13 kertaa raskauden aikana ja kerran synnytyksen jälkeen. Synnytyksen jälkeen terveydenhoitaja käy kotikäynnillä. Lääkärillä käydään kolme kertaa raskauden aikana ja kerran jälkitarkastuksessa. Jos äidin ja/tai perheen hyvinvoinnista tai jaksamisesta herää huoli, voidaan neuvolakäyntejä lisätä. Mikäli se ei riitä, voidaan raskaana oleva ja/tai partneri ohjata esim. perheneuvolaan, terveyskeskuspsykologille tai neuvolan perheohjaajalle. Myös psykiatrian poliklinikan, Jorvin Sylkky-tiimin vauvaperhetyön, Varhaisen Vuorovaikutuksen Hoito- ja Tutkimuskeskuksen Alma-klinikan, Ensikodin ja sen Baby Blues -yksikön kanssa tehdään tarvittaessa yhteistyötä perheen hyvinvoinnin takaamiseksi. Äitejä ja vauvoja ohjataan aktiivisesti mukaan neuvolan ja seurakuntien järjestämiin ryhmiin ja näin ehkäistään äitien yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Yksinhuoltajaäitien kanssa selvitetään heidän tukiverkostonsa ja mahdollinen tuen tarve. Ns. Vavu-mallin avulla tuetaan tulevaa vanhemmuutta ja vuorovaikutussuhdetta vauvan kanssa. Vanhempien osallistuminen perhevalmennukseen mahdollistaa tutustumisen muihin tuleviin vanhempiin ja keskustelun samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Terveydenhoitajan kotikäynti ennen vauvan syntymää antaa hyvät mahdollisuudet keskustella elämästä tulevan vauvan kanssa varsinkin silloin, kun mielikuvia lapsesta ei ole syntynyt raskauden aikana. Äidin mielialan ja ahdistuksen tasoa voidaan tutkia käyttämällä synnytyksenjälkeistä masennusta kartoittavaa EPDS-seulaa jo raskauden aikana. Kaikille synnyttäneille äideille tehdään EPDS-seula viimeistään jälkitarkastuksen yhteydessä. Tarkalla anamneesillä raskauden alkuvaiheessa selvitetään esim. päihderiippuvuus- tai mielenterveysongelmat. Päihdeongelmaiset ohjataan äitiyspoliklinikan seurantaan, tarvittaessa käytetään myös Ensi - ja turvakotien liiton avopalveluyksikkö Esmiinaa tai erityisensikoti Helmiinaa Espoossa. Näihin tarvitaan sosiaalitoimen maksusitoumus. Raskauden aikana ei voida tehdä lastensuojeluilmoitusta, vaikka perheestä syntyisi suuri huoli. Mitään pakkotoimenpiteitä hoitoon saattamiseksi ei myöskään ole mahdollista tehdä, vaikka perhe

8 8 ei osallistu perhevalmennukseen tai ota vastaan tarjottuja palveluita. Neuvolasta ohjataan asiakasta itse ottamaan yhteyttä sosiaalityöntekijään esimerkiksi toimeentuloasioissa. Neuvolassa järjestetään perhevalmennusta viisi kertaa (joista sairaalan kätilö vetää kaksi) ennen lapsen syntymää ja kerran syntymän jälkeen. Perhe siirtyy lastenneuvolan asiakkaaksi, kun vauva on kahden viikon ikäinen. Lastenneuvola Lapsen ja koko perheen biopsykososiaalinen hyvinvointi on keskeistä lastenneuvolan toiminnassa. Työn sisällöt määräytyvät pitkälle lainsäädännöstä ja Sosiaali- ja terveysministeriön suosituksista (Lastenneuvola lapsiperheiden tukena, 2004). Kauniaisissa on noin 650 alle kouluikäistä lasta. Lastenneuvolapalvelut on melko hyvin resursoitu ja henkilökunnan määrä suhteessa asiakasmäärään on lähellä valtakunnallisia suosituksia. Lastenneuvolassa on yksi kokopäiväinen ja kaksi osa-aikaista terveydenhoitajaa, lisäksi neuvolassa käy kaksi lääkäriä (toinen 3 h viikossa ja toinen 3 h joka toinen viikko). Työskentelyn painopistealueita terveystarkastusten ja rokotusten ohella ovat perheen vahvuuksien löytäminen ja tukeminen. Perheiden hyvinvointiin ja perheenjäsenten vuorovaikutukseen kiinnitetään erityistä huomiota. Työskentelyn ja huomion kohteena ovat erityisesti varhainen vuorovaikutus, äidin vointi ja mieliala etenkin synnytyksen jälkeen, äidin mielenkiinto lapseensa, parisuhde ja perheen arjen sujuminen. Synnytyksenjälkeinen masennus pyritään havaitsemaan ja hoitamaan tehokkaasti. Kotikäyntejä tehdään tarpeen mukaan. Ensisynnyttäjälle pyritään tekemään kotikäynti vauvan ollessa 4 kk ikäinen. Äiti-vauva -ryhmä (Nyytti/Knytet) kokoontuu joka toinen viikko. Ohjelma suunnitellaan yhdessä äitien kanssa. Joka toinen viikko kokoontuu puolestaan seurakunnan vetämä äiti-vauva -ryhmä. Kauniainen Foreign Mothers Group eli tukiryhmä maahanmuuttajataustaisille äidille kokoontuu kerran kuukaudessa. Keskusteltukielenä on englanti ja tapaamisten teemat vaihtelevat asiakkaiden toivomuksien mukaan. Asioita, joihin lapsen ja perheen hyvinvoinnissa kiinnitetään erityistä huomiota, ovat: osallistuvatko molemmat vanhemmat perhevalmennukseen, tuleeko perhe kaikkiin lapsen tarkastuksiin, miten imetys sujuu, miten rokotukset hoidetaan, kasvuindeksi, lapsen tulokset neurologisissa testeissä (etenkin viisivuotistarkastus) ja terveydenhoitajan omat havainnot. Lasten terveystarkastuksissa on erilaisia seuloja ja menetelmiä, joiden avulla tukea tarvitsevat asiakkaat löytyvät paremmin. Tarvittaessa perheelle voidaan järjestää tavallista tiiviimpiä käyntejä neuvolassa. Tarvittaessa tukiverkostoa rakennetaan perheen tarpeiden mukaan. Erityslapsille tehdään kuntoutussuunnitelma. Jos lapsesta tai perheestä on enemmän huolta, voidaan olla yhteydessä perheohjaajaan, perheneuvolaan, terveyskeskuksen psykologiin tai sosiaalitoimistoon. Yhteistyötä tehdään myös päivähoidon, kouluterveydenhuollon, terveyskeskuksen lääkäreiden sekä fysioterapeuttien ja puheterapeutin kanssa. Tarvittaessa yhteistyötä on myös kotihoidon, Jorvin sairaalaan, eri terapeuttien ja seurakuntien tukihenkilöiden kanssa. Lapsen asioita voidaan vanhempien luvalla käsitellä moniammatillisissa verkostoryhmissä. LaKu (lasten kuntoutus) -ryhmään kuuluvat lastenneuvolan terveydenhoitajat ja lääkärit, konsultoivat erityislastentarhanopettajat, puheterapeutti, perheneuvolan työntekijä, perheohjaaja, fysioterapeutti ja ala- asteen kouluterveydenhoitajat sekä sosiaalityöntekijä. Toinen verkostoryhmä on PeKu

9 9 (perheen kuntoutus) -ryhmä, johon kuuluvat terveydenhoitajat äitiys- ja lastenneuvolasta, neuvolan perheohjaaja sekä perheneuvolan psykologi. Tarvittaessa mukaan voidaan kutsua konsultoiva erityislastentarhanopettaja tai sosiaalityöntekijä. Ryhmän vetäjänä on vuonna 2009 psykoterapeutti, joka on erikoistunut varhaiseen vuorovaikutukseen ja masentuneisiin äiteihin. Kun lapsi aloittaa koulun, neuvolan tiedot siirtyvät suoraan ala-asteiden kouluterveydenhoitajalle. Silloin otetaan myös esiin mahdolliset huolenaiheet. Tietojen siirrosta informoidaan vanhempia lapsen viimeisellä neuvolakäynnillä 6½-7-vuotiaana Neuvolan perhetyö Sosiaali- ja terveysministeriön lastenneuvolatyötä koskevissa suosituksissa vuonna 2004 ehdotettiin neuvolatyöhön lisättäväksi perhetyön osaamista erityistukea tarvitsevien perheiden kotikäyntitoimintaa varten. Perhetyö aloitettiin Kauniaisissa syksyllä Toiminta on selkeästi lastensuojelulain 3 :n mukaista erityistä tukea. Se on perheen tarpeista lähtevää matalan kynnyksen palvelua, jossa korostuu vanhemmuuden sekä vanhemman ja lapsen vuorovaikutuksen tukeminen ja vahvistaminen sekä opastaminen kasvatuskysymyksissä. Perheet ohjautuvat asiakkaaksi pääsääntöisesti äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajien kautta, mutta myös päivähoidon, perheneuvolan, terveyskeskuksen, kotihoidon ja sosiaalitoimen kautta. Perhetyön tarpeen taustalla saattaa olla äidin masennus, uupumus tai väsymys, muu tuen tarve odotusaikana tai synnytyksen jälkeen, arjen hallinnan pulmatilanteet tai ongelmat, epävarmuus lapsen hoidossa, muut kasvatukseen ja lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvät kysymykset ja huolet tai yksinhuoltajuuden tai uusperheen aiheuttama tuen tarve. Yksinäisyys ja lähiverkoston puuttuminen sekä perheiden erilaiset kriisit, kuten avioero tai sairaus, aiheuttaa myös perhetyön tarvetta. Perheohjaaja kartoittaa mahdollisimman kokonaisvaltaisesti asiakkaiden elämäntilanteen (kuormittavat tekijät, huolet, lähiverkosto, voimavarat jne.) ja asettaa tavoitteet työlle yhdessä perheen kanssa. Työmenetelmät ovat joustavia perheiden tarpeiden mukaan. Työmuotoina käytetään moniammatillista yhteistyötä ja varhaista ohjausta ja tukemista verkostotyön keinoin, palveluohjausta ja konsultointia, kotikäyntejä ja käyntejä perheohjaajan vastaanotolla. Työ painottuu kotikäynteihin ja asiakkaat ovat olleet tähän tyytyväisiä. Kotikäynti antaa mahdollisuuden päästä lähemmäksi perheen arkea ja lisää ymmärrystä perheen tilanteesta. Ilmapiiri on myös yleensä kiireetön. Vertaisryhmätoiminnan järjestäminen on tavoitteena. Sitä voidaan järjestää mahdollisesti yhdessä seurakuntien kanssa. Perheohjaukseen liittyy keskeisesti jatkuva arviointi lisätuen tarpeesta ja perheiden ohjaaminen muun tuen ja hoidon piiriin tarvittaessa (esim. perheneuvolaan). Asiakkaana perheohjauksessa on ollut vuoden 2008 aikana 23 perhettä. Työskentelyn pituus on vaihdellut muutamasta tapaamiskerrasta vuoden kestävään asiakkuuteen Muu terveydenhuolto Lastensuojelulain 10 asettaa terveydenhuollolle kaksi velvoitetta. Ensinnäkin lapsi on huomioitava aikuisille suunnatuissa palveluissa silloin, kun aikuisen kyvyn täysipainoisesti huolehtia lapsen hoidosta ja kasvatuksesta arvioidaan heikentyneen esimerkiksi päihde- tai

10 10 mielenterveysongelmien vuoksi. Terveydenhuollon tulee siis oma-aloitteisesti selvittää lapsen tilanne ja olla tarvittaessa yhteydessä muihin viranomaisiin lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Kauniaisissa tämä merkitsee sitä, että hoidettaessa päihde- ja mielenterveysasiakkaita esim. terveyskeskuksessa huomioidaan, että heillä saattaa olla hoidon ja tuen tarpeessa olevia lapsia. Asia selvitetään aikuisasiakkaalta kysymällä ja tarvittaessa lapsen potilasasiakirjamerkinnöistä vanhemman luvalla. Jos herää epäily, että potilas ei kykene hoitamaan lastaan asianmukaisesti, tehdään lastensuojeluilmoitus. Laki asettaa myös velvoitteen raskaana olevien naisten ja syntymättömien lasten erityiseksi suojelemiseksi. Säännöksellä on pyritty turvaamaan odottavalle äidille välttämättömät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja ehkäisemään lapsen alkoholialtistumasta johtuvaa vammautumista sikiökaudella. Säännöksen tehtävänä on tarjota riittävän varhainen tuki esimerkiksi odottavan äidin päihdeongelman poistamiseksi ja siitä aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi. Velvoite koskee ennen kaikkea äitiysneuvolaa. Tarvittavilla palveluilla pyritään turvaamaan raskaana oleville naisille sosiaalisesti, terveydellisesti ja fyysisesti sekä psyykkisesti turvalliset olosuhteet sekä tukemaan odottavia äitejä päihteettömyyteen ja vanhemmuuteen kasvamisessa. Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä on antanut raportin raskaana olevien päihdeongelmaisten naisten hoidon varmistamisesta (STM:n selvityksiä 2009:4). Siinä painotetaan johdonmukaista päihdehaittojen selvittämistä ja päihteiden käytön puheeksi ottoa raskausaikana, riittävän arvioinnin ja hoidon nopeaa tarjoamista sekä tehokasta sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötä. Kauniaisissa erityispalvelut ostetaan tarvittaessa päihdeongelmien hoitoon erikoistuneesta ensikoti Helmiinasta Espoosta. Isät voivat olla mukana hoidossa avohoitoasiakkaina. Tarvetta hoidolle on ollut vähän. Päihdeongelmaisia äitejä on ollut yksi tai kaksi vuosittain ja heidät on saatu ohjattua hoitoon. Lastensuojelulain 15 määrittelee terveydenhuollon eli terveyskeskusten ja sairaanhoitopiirien erityiset velvollisuudet. Näitä ovat asiantuntija-avun antaminen lastensuojelun työntekijöille sekä tutkimus, hoito- ja terapiapalveluiden järjestäminen lastensuojelun asiakkaana olveilla lapsille ja nuorille. Tutkimuksella tarkoitetaan esimerkiksi lain 28 :ssä säädettyä lapsen tutkimista vastoin huoltajan tahtoa ja 51 :ssä mainittua sijaishuoltoon sijoitettavan lapsen terveydentilan tutkimista, mutta myös muita lastensuojelutoimenpiteisiin liittyviä tutkimuksia. Lisäksi pykälä velvoittaa lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tai pahoinpitelyn epäilyn selvittämiseen liittyvien palvelujen järjestämiseen kiireellisinä. Lastensuojelulain 15 velvoitteiden täyttymisestä on vaikea tehdä johtopäätöksiä, koska lastensuojelutapauksia on Kauniaisissa niin vähän. Muutamia tilanteita on ollut ja kokemukset niistä vaihtelevat. Tarkempi arviointi vaatii pidempiaikaista ja täsmällistä tilanteiden seurantaa. Lastensuojeluilmoituksia ei ole viime vuosina tullut lääkäreiltä. Lääkärit ovat tarvittaessa olleet yhteydessä neuvolan perheohjaajaan tai perheneuvolaan, jos erityistä huolta lapsesta on herännyt. Myös yhteys kouluterveydenhoitajaan on mahdollinen. Muissa hallintokunnissa ilmentynyt lisääntynyt perheväkivallan havaitseminen ei ole näkynyt Kauniaisten terveyskeskuksessa. Tälle mahdollinen selitys on se, että perheväkivaltaa kokeneet hakeutuvat hoitoon virka-ajan ulkopuoliseen päivystykseen Jorvin sairaalaan. Tällöin perheväkivaltaa koskevat lastensuojeluilmoitukset tulevat Kauniaisiin Jorvissa toimivan Espoon sosiaali- ja kriisipäivystyksen kautta.

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma

Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma 18 KAUNIAISTEN kaupunki Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma 3.9.2013 2 1. Toimintaohjelman lähtökohdat 3 2. Lasten,

Lisätiedot

ORIVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Lastensuojelulaki (417/2007) 12

ORIVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Lastensuojelulaki (417/2007) 12 ORIVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Tässä olen minä, omenapuu ja kukka. Olemme mummolassa. Mummola on paras paikka. Minut tekee mummolassa iloiseksi ihanat

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA LEPPÄVIRRAN KUNTA. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.6.2013

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA LEPPÄVIRRAN KUNTA. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.6.2013 0 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013 2016 LEPPÄVIRRAN KUNTA Hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.6.2013 1 1 JOHDANTO: LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA PROSESSINA... 3 I NYKYTILA JA TULEVAN

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA

AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 17.01.2012 SISÄLLYS JOHDANTO 5 1 LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA 6 1.1 Väestörakenne ja väestöennuste 6 1.2 Työllisyys ja työttömyys

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 Alavieskan kunta Nivalan kaupunki Sievin kunta Ylivieskan kaupunki Peruspalvelukuntayhtymä Kallio SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 4 1 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2012 Karkkilan kaupunki Nummi-Pusulan kunta Vihdin kunta Perusturvakuntayhtymä Karviainen 1 1. JOHDANTO 4 2. SUUNNITELMA LASTENSUOJELUN JÄRJESTÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ

Lisätiedot

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS JA VALMISTELUPROSESSI... 1 1.1. HAMINAN KAUPUNGIN VISIO JA ARVOT... 2 1.2. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015

Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015 Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015 Perusturvalautakunta 28.04.2010 Kunnanhallitus 10.05.2010 Kunnanvaltuusto 07.06.2010

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA YHTEISTYÖLLÄ HYVÄÄ LAPSUUTTA JA NUORUUTTA PÄLKÄNEELLÄ

PÄLKÄNEEN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA YHTEISTYÖLLÄ HYVÄÄ LAPSUUTTA JA NUORUUTTA PÄLKÄNEELLÄ PÄLKÄNEEN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA YHTEISTYÖLLÄ HYVÄÄ LAPSUUTTA JA NUORUUTTA PÄLKÄNEELLÄ KUNNAN ERI TOIMIALOJEN, SEURAKUNNAN JA KOLMANNEN SEKTORIN KESKEN TEHTÄ- VÄLLÄ YHTEISTYÖLLÄ:

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ALAVUS 2013-2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Työn keskeiset käsitteet... 4 2.1 Ehkäisevä lastensuojelu... 5 2.2 Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu...

Lisätiedot

UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009-

UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009- UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009- Sisällysluettelo 1 Johdanto... 4 1.1 Lastensuojelusuunnitelman lähtökohdat... 4 1.2. Lastensuojelusuunnitelman laadinta... 5 2 Työryhmän toimenpide-ehdotukset

Lisätiedot

ILMAJOEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016

ILMAJOEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 ILMAJOEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. HYVINVOINNIN NYKYTILA... 6 VÄESTÖTIEDOT... 6 VÄESTÖN ELINOLOT... 8 NUORTEN TERVEYDENTILA JA HYVINVOINTI... 10

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma

Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA.. 3 2. LASTEN SEKÄ NUORTEN KASVUOLOJEN JA HYVINVOINNIN TILA OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA.. 2.1. Väestörakenne.......

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2011 2015. Huittisten kaupunki

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2011 2015. Huittisten kaupunki LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2011 2015 Huittisten kaupunki 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO JA SUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN NYKYTILA... 7 3 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

ELÄMÄLLE SIIVET LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Kinnula Pihtipudas Viitasaari 20.3..2013

ELÄMÄLLE SIIVET LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Kinnula Pihtipudas Viitasaari 20.3..2013 ELÄMÄLLE SIIVET LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA Kinnula Pihtipudas Viitasaari 20.3..2013 SISÄLLYS 1. ALKUSANAT... 3 2. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN NYKYTILA... 5 3. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013 2016

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013 2016 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013 2016 Hyvinvointilautakunta 29.10. 2013 Kunnanhallitus 03.12. 2013 Valtuusto 09.12.2013 1 Sisällys 1 LASTEN HYVINVOINNIN JA LASTENSUOJELUN ARVOT... 5 2 VUODEN

Lisätiedot

OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA

OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 5 1. OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLON MÄÄRITTELY JA TOIMINNAN TAVOITTEET 7 1.1 Oppilas- ja opiskelijahuollon määrittely 7 1.2 Strategia 7

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2013. Jyväskylän kaupunki

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2013. Jyväskylän kaupunki LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2013 Jyväskylän kaupunki 2 1 JOHDANTO JA LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 Lähtökohdat...5 1.2 Jatkotyöskentely, seuranta ja arviointi...5 2 SUUNNITELMAN TOIMENPIDE-EHDOTUKSET...

Lisätiedot

Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma NAANTALI - PARAS PAIKKA LAPSELLE Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2011-2012 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki 12 9.12.2010 Valmistelutyöryhmä: Sosiaalijohtaja Riitta

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2010-2012

LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2010-2012 EURAN KUNTA KÖYLIÖN KUNTA SÄKYLÄN KUNTA LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2010-2012 Lastensuojelulaki (417/2007) 12 SISÄLLYSLUETTELO 2(29) 1. JOHDANTO 3 2. LASTENSUOJELUN SUUNNITELMAN LAATIMINEN PROSESSINA 3

Lisätiedot

Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2013-2016

Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2013-2016 Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2013-2016 1 Sisällys 1 TOIMINTAOHJELMAN TAUSTA 2 2 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Lapuan kaupunki Perusturvalautakunta xx.4.2013 x SISÄLLYS LUETTELO 1. TAUSTAA

Lisätiedot

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2.

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. 1 SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. VALTAKUNNALLISET LINJAUKSET... 7 2.1. Toimiva lastensuojelu... 7 2.2. Lastensuojelun

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuollon käsikirja

Perusopetuksen oppilashuollon käsikirja Hyvä oppiminen syntyy hyvinvoivasta oppilaasta Perusopetuksen oppilashuollon käsikirja Sivistyslautakunta 19.04.2011 29 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.05.2011 38 www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Johdanto...

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN SEUDULLINEN HYVINVOINTIOHJELMA 2015-2018 JA KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET

LASTEN JA NUORTEN SEUDULLINEN HYVINVOINTIOHJELMA 2015-2018 JA KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET Viiru, Elli Suomalainen, Savonrannan peruskoulu LASTEN JA NUORTEN SEUDULLINEN HYVINVOINTIOHJELMA 2015-2018 JA KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET Enonkoski, Savonlinna, Sulkava 27.4.2009 Petra Turtiainen ja Jukka

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot