EUROOPAN PARLAMENTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN PARLAMENTTI"

Transkriptio

1 EUROOPAN PARLAMENTTI Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunta 26. kesäkuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2002/2010(INI) MIETINTÖLUONNOS Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan toteuttamisessa tapahtunut edistyminen (C5-0205/ /2010(INI)) Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunta Esittelijä: Elmar Brok PR\ doc PE

2 PE /22 PR\ doc

3 SISÄLTÖ Sivu ASIAN KÄSITTELY...4 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS... 5 PERUSTELUT PR\ doc 3/22 PE

4 ASIAN KÄSITTELY Parlamentin puhemies ilmoitti istunnossa 17. tammikuuta 2002, että ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunnalle on annettu lupa laatia työjärjestyksen 163 artiklan mukaisesti valiokunta-aloitteinen mietintö yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan toteuttamisessa tapahtuneesta edistymisestä. Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunta nimitti kokouksessaan 23. huhtikuuta 2002 esittelijäksi Elmar Brokin. Valiokunta käsitteli mietintöluonnosta kokouksessaan (kokouksissaan)... Viimeksi mainitussa kokouksessa se hyväksyi päätöslauselmaesityksen äänin... puolesta,... vastaan ja... tyhjä(ä) / yksimielisesti. Äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet:... (puheenjohtaja/puheenjohtajana),... (varapuheenjohtaja),... (varapuheenjohtaja),... (esittelijä),...,... (... puolesta),... (... puolesta työjärjestyksen 153 artiklan 2 kohdan mukaisesti),... ja valiokunnan (ja... valiokunnan) lausunto (lausunnot) on (ovat) tämän mietinnön liitteenä;;... valiokunta päätti... olla antamatta lausuntoa. Mietintö jätettiin käsiteltäväksi... Tarkistusten jättämisen määräaika ilmoitetaan sen istuntojakson esityslistaluonnoksessa, jonka aikana mietintöä käsitellään. / Tarkistusten jättämisen määräaika on... klo... PE /22 PR\ doc

5 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Euroopan parlamentin päätöslauselma yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan toteuttamisessa tapahtuneesta edistymisestä (C5-0205/ /2010(INI)) Euroopan parlamentti, joka ottaa huomioon 6. toukokuuta 1999 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen H jakson 40 kohdan mukaisesti 30. huhtikuuta 2002 Euroopan parlamentille esitetyn neuvoston vuosittaisen selvityksen YUTP:n tärkeimmistä näkökohdista ja perusvalinnoista sekä niiden taloudellisista vaikutuksista Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon (C5-0205/2002), ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklan sekä työjärjestyksen 103 artiklan 3 kohdan, ottaa huomioon 25. lokakuuta 2001 antamansa päätöslauselman yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan toteuttamisessa tapahtuneesta edistymisestä 1, ottaa huomioon 10. huhtikuuta 2002 antamansa päätöslauselmat Euroopan puolustusteollisuudesta sekä Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (ETPP) tämänhetkisestä tilasta sekä Euroopan unionin ja Naton suhteista 2, ottaa huomioon 15. toukokuuta 2002 antamansa päätöslauselman transatlanttisen kumppanuuden vahvistamisesta 3, ottaa huomioon 22. toukokuuta 2002 annetun komission tiedonannon "Euroopan unionin suunnitelma KOM(2002) 247, ottaa huomioon työjärjestyksensä 163 artiklan, ottaa huomioon ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunnan mietinnön (A5-0000/2002), A. arvostaa EU:n yksiselitteistä ja yksimielistä vastausta vuoden 2001 syyskuun 11. päivän terrori-iskuihin; katsoo, että tuolloin unioni osoitti olevansa valmis kantamaan myös maailmanlaajuista vastuuta liittymällä terrorismin vastaiseen liittoumaan sekä toimimalla Afganistanissa, B. muistuttaa, että EU tukee kattavaa turvallisuuden käsitettä käyttämällä entistä voimakkaammin perinteisiä keinojaan, kuten tukia, kauppaa ja diplomatiaa, ja pitää konfliktien ehkäisyä yhä selvemmin ulkopoliittisen toimintansa ohjenuorana; siten se ei pyri torjumaan vain terrorismin oireita vaan myös sen juuria, 1 Ei vielä julkaistu EYVL:ssä. 2 Hyväksytyt tekstit (P5_TAPROV(2002)0171). 3 Hyväksytyt tekstit (P5_TAPROV(2002)0243). PR\ doc 5/22 PE

6 C. muistuttaa, että vaikka kolmetoista EU:n jäsenvaltiota onkin edustettuna Afganistanin kansainvälisissä ISAF-joukoissa, sen paremmin Nato kuin ETPP:tä harjoittava EU:kaan ei osallistu joukkojen suunnitteluun ja johtoon monenkeskisenä instituutiona, D. toteaa, että syyskuun 11. päivän tapahtumat ovat kuitenkin kiihdyttäneet YUTP:n ja ETPP:n kehitystä, mikä ilmaistiin valtioiden päämiesten Laekenin julkilausumassa ETPP:n toimintakyvystä ja sen kyvystä toteuttaa tiettyjä kriisinhallintaoperaatioita, troikan ja korkean edustajan diplomaattisen toiminnan vahvistamisesta sekä komission konfliktienehkäisyn politiikan välineiden yksinkertaistamisen jatkamisesta, E. on vakuuttunut siitä, että syyskuun 11. päivän terrori-iskut muuttivat poliittista karttaa eurooppalaisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan suuntaan ja että EU:n osalle on selvemmin kuin koskaan idän ja lännen välisen vastakkainasettelun päätyttyä tullut kolme suurta strategista tehtävää, transatlanttisten suhteiden strateginen merkitys, Naton ja ETPP:n välisten suhteiden selvittäminen, joka on EU:n sotilaallisen kriisinhallinnan todellisen toimintakyvyn välttämätön edellytys, strategiset suhteet Venäjään ottaen huomioon erityisesti EU:n ja Naton laajentuminen sekä Yhdysvaltojen, EU:n ja Venäjän kolmenväliset suhteet, F. katsoo, ettei Yhdysvallat yksinään enempää kuin tilapäiset kansainväliset liittoumatkaan voi hallita uusia totalitaarisia uhkia, joiden tekijöinä ovat terrorismi, joukkotuhoaseet, radikaali islam ja valtioiden järjestyksen sortuminen, ja että EU:lle on tärkeää vakiinnuttaa asemansa USA:n, EU:n, Venäjän ja YK:n muodostamassa kvartetissa, G. on vakuuttunut, että tämä edellyttää eurooppalaisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan muuttumista yhteisöllisemmäksi, H. muistuttaa, että Nizzan jälkeen unionin kolme toimielintä, neuvosto, komissio ja parlamentti, ovat kukin jatkaneet ponnistelujaan oman ulko- ja turvallisuuspoliittisen välineistönsä kehittämiseksi käytännönläheisellä tavalla ajatellen seuraavaa hallitustenvälistä konferenssia vuonna 2004 mutta että neuvoston sihteeristön EU:n ulkoja turvallisuuspolitiikkaa hoitavia hallitustenvälisiä elimiä on laajennettu erityisesti uusien turvallisuus- ja puolustuspoliittisten rakenteiden laajenemisen vuoksi, YUTP:n kehityssuunnat vuosina toteaa, että läntinen Balkan on edelleen EU:n menestyksekkään kriisinhallinnan koetinkivi ja että EU on onnistunut vakauttamaan hajoamisen ja epävakauden leimaaman alueen ja liittämään sen uudelleen eurooppalaiseen kehitykseen vakauttamis- ja assosiointiprosessin, Cards-ohjelman talousavun ja päättäväisen poliittisen välityksen avulla sekä Naton (SFOR/KFOR/Amber Fox) voimakkaan sotilaallisen läsnäolon tukemana; 2. toteaa, että alueen väkivallan ja terrorin kierrettä ei ole pystytty katkaisemaan huolimatta korkean edustajan väsymättömistä poliittis-diplomaattisista Lähi-idän kriisin PE /22 PR\ doc

7 välitysyrityksistä ja EU:n huomattavista taloudellisista toimista ja rahoitustoimista, ja uskoo, että EU:lla on mahdollisuus vaikuttaa rauhanprosessiin vain toimimalla yhdessä Yhdysvaltojen, Venäjän ja Yhdistyneiden kansakuntien kanssa; 3. kehottaa siksi Yhdistyneitä kansakuntia kutsumaan pikaisesti koolle kansainvälisen rauhankonferenssin, jonka periaatteena on kahden valtion Israelin ja Palestiinan rauhanomainen rinnakkaiselo tunnustettuine ja turvallisine rajoineen ja jossa EU:n täytyy käyttää Yhdysvaltojen ja Venäjän rinnalla koko poliittista ja taloudellista, mahdollisesti myös turvallisuuspoliittista, potentiaaliaan; 4. toteaa, että EU, joka toimii Afganistanissa suurimpana kansainvälisenä jälleenrakennuksen tukijana ja oli järjestäjänä ja aloitteentekijänä joulukuun 2001 Bonnin Petersbergin konferenssissa Afganistanin poliittisen väliaikaishallituksen muodostamiseksi, pitää kansainvälistä kriisinhallintaansa maailmanlaajuisena eikä katso sen rajoittuvan lähimpiin naapurimaihin; 5. pitää siksi myönteisenä myös EU:n toimintaa kansainvälisessä yhteisössä Pakistanin ja Intian välisen Kašmirin konfliktin liennyttämiseksi ja vaatii molempia maita tekemään kaikkensa liennyttääkseen jännitystä ja ottaakseen ensimmäiset askelet kohti rakentavaa vuoropuhelua; * * * 6. huomauttaa kuitenkin kriittisesti, että huolimatta troikan näkyvästä esiintymisestä mainituissa kriisitilanteissa ja kriisinhallinnan parantumisesta EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikalle on tunnusomaista vallan keskittyminen kahdelle rinnakkaiselle instituutiolle, jäsenvaltioiden yhteistä tahtoa ilmaisevalle korkealle edustajalle sekä komissiolle, jonka rooli on tähän mennessä rajoittunut tiukasti yhteisten voimavarojen ja välineiden tarjoamiseen; 7. toistaa näkemyksensä, jonka mukaan tästä aiheutuvan tehottomuuden välttämiseksi on välttämätöntä yhdistää korkean edustajan ja ulkosuhteista vastaavan komission jäsenen tehtävät ja antaa tälle komission alaisuuteen kuuluvalle viralle suunnannäyttäjän rooli käytännön kriisinhallinnassa, siten että viran haltija on vastuussa sekä neuvostolle että Euroopan parlamentille; 8. olettaa, että EU:n konfliktinesto ja kriisinhallinta voitaisiin epäilemättä järjestää nykyistä yhtenäisemmin ja tehokkaammin perustamalla käynnissä olevan neuvoston uudistuksen yhteydessä ulkoministerineuvosto, joka käsittelisi vain ulko- ja turvallisuuspoliittisia kysymyksiä ja johon voitaisiin ottaa mukaan puolustuksesta, ulkopolitiikasta ja kehitysyhteistyöstä vastaavat ministerit; toistaa kuitenkin lisäksi vaatimuksena, jonka mukaan ETPP:hen liittyviä kysymyksiä varten tulisi perustaa oma puolustusministerineuvostonsa; 9. ehdottaa Zimbabwen maaliskuussa 2002 pidettyjen presidentinvaalien yhteydessä toteutetun EU:n huonon kriisinhallinnan vuoksi, että neuvoston tason päätöksenteossa voitaisiin käyttää määräenemmistöpäätöksiä; katsoo, että turvallisuus- ja puolustuspoliittisissa kysymyksissä tulisi ottaa käyttöön tiiviimmän yhteistyön sääntö, PR\ doc 7/22 PE

8 jotta mahdollistettaisiin niiden jäsenvaltioiden liittoutuminen, jotka haluavat ja pystyvät toteuttamaan tiettyjä Petersberg-operaatioita; 10. vaatii lisäksi, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklan velvoitetta, jonka mukaan puheenjohtajavaltio tiedottaa Euroopan parlamentille ja kuulee sitä, on täydennettävä tulevan korkean edustajan / ulkosuhteista vastaavan komissaarin kirjallisella raportointivelvollisuudella, jonka tulee koskea myös turvallisuus- ja puolustuspoliittisia kysymyksiä; katsoo, että neuvoston tähänastinen vuosittainen selvitys YUTP:n alaan liittyvien päätösten taloudellisista vaikutuksista ei ole tässä suhteessa riittävä; Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa tapahtunut edistyminen 11. pitää ilahduttavana, että ETPP:n rajallista toimintakykyä koskevan joulukuun 2001 Laekenin julistuksen ja toukokuussa 2002 pidetyn ensimmäisen virtuaalisen sotaharjoituksen (CME 02) jälkeen ETPP:llä alkaa pian olla todelliset toimintamahdollisuudet, mitä korostavat jo päätetty poliisioperaatio Bosniassa ja Hertsegovinassa ja aikomus siirtää Makedoniassa käynnissä oleva Naton operaatio Amber-Fox EU:n johdettavaksi; 12. pitää kiireellisenä ratkaisun löytämistä toistaiseksi umpikujassa olevaan EU:n ja Naton väliseen sopimukseen, jonka mukaan osapuolilla on oikeus tutustua toistensa suunnitteluelimiin ja sotilaalliseen kykyyn, ja vaatii neuvostolta selkeitä neuvotteluvaltuuksia suorien keskustelujen käymiseksi YUTP:n korkean edustajan ja Naton pääsihteerin välillä; toistaa kantansa, jonka mukaan kyseinen sopimus ei saa missään tapauksessa vaikuttaa EU:n päätöksentekoautonomiaan, eikä pidä hyväksyttävänä, että Turkki yhdistää kysymykseen siihen kuulumattomia vaatimuksia; 13. kannattaa Naton laajentumista ja pitää ilahduttavana Venäjän osallistumisen vahvistamista mutta varoittaa Euroopan valtioiden marginalisoitumisesta puutteellisen sotilaallisen toimintakyvyn vuoksi Natossa ja sen ulkopuolella; 14. kannattaa jäsenvaltioiden välisen työnjaon kehittämistä, jotta nopean toiminnan joukkojen sotilaallisen toimintakyvyn nykyiset puutteet voidaan korjata mahdollisimman nopeasti, ja toistaa kantansa, jonka mukaan tulisi perustaa eurooppalainen puolustusmateriaalivirasto ja harjoittaa yhteistä tutkimustoimintaa, joka rahoitetaan EU:n talousarviosta; pitää huolestuttavana eurooppalaisten puolustusmateriaaliyritysten myyntiä ja siihen liittyviä ongelmia, kuten teknistä jälkeenjääneisyyttä ja kasvavaa riippuvuutta Yhdysvalloista; 15. on sitä mieltä, että EU:n ja sen jäsenvaltioiden ei tulisi rajoittaa toimintaansa pelkästään rauhanturvatehtäviin, vaan uudet uhkakuvat huomioon ottaen niiden pitäisi pystyä toteuttamaan myös rauhanpalauttamistoimia; suosittelee siksi Afganistanista saatujen kokemusten jälkeen erikoiskoulutetun sotilaan pysyvän kommandoyksikön perustamista nopean toiminnan joukkojen yhteyteen muun muassa siksi, että tulevaisuudessa voitaisiin toimia Yhdysvaltojen liittolaisena yhteisissä operaatioissa; 16. pitää ilahduttavana 17. toukokuuta 2002 sotilasoperaatioiden rahoituksesta saavutettua sopimusta, jonka mukaan yhteiset kustannukset (tukikohdat kuljetus, majoitus, viestintävälineet - ja joukkojen tukemiseen liittyvät kustannukset infrastruktuuri, PE /22 PR\ doc

9 lääkintä) sekä toisaalta kunkin jäsenvaltion kantamat kustannukset (joukot, aseet, välineet) on erotettava toisistaan; on kuitenkin tämän lisäksi sitä mieltä, että joukkojen kuljettaminen toimialueelle ja niiden majoittaminen siellä tulisi aina katsoa yhteisiksi kustannuksiksi, eikä niitä tule ratkaista tapauskohtaisesti; 17. kannattaa sitä, että ETPP:n sotilasoperaatioiden yhteiset kustannukset rahoitetaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 28 artiklan muutoksen jälkeen yhteisön talousarviosta (kuten tällä hetkellä toimitaan siviilialalla poliisioperaatioissa) eikä jäsenvaltioiden sivutalousarviosta kuten ne tällä hetkellä suunnittelevat; sotilaskustannusten erityistalousarviota käytettäessä jätettäisiin ensinnäkin huomiotta siviili- ja sotilasalan yhteistyön tärkeä näkökohta ja kasvatettaisiin entisestään ensimmäisen ja toisen pilarin välistä kuilua, ja toisekseen se olisi parlamentaarisen tilinpidon valvonnan ja demokraattisen valvonnan periaatteen vastaista, koska sellaista sivutalousarviota eivät voisi valvoa enempää kansalliset parlamentit kuin Euroopan parlamenttikaan; Strategiset kumppanuudet 18. on sitä mieltä, että muuttunut kansainvälinen tilanne syyskuun 11. päivän jälkeen on tuonut selvemmin kuin koskaan esiin Euroopan ja Yhdysvaltojen välisen strategisen kumppanuuden merkityksen yhteisten arvojen ja etujen suojelemiseksi ja edistämiseksi; 19. korostaa 15. toukokuuta 2002 antamiaan suosituksia transatlanttisista suhteista 1 ja sitä, että tällöin tarvitaan myös tiiviimmät institutionaaliset suhteet Naton ja Euroopan unionin välille, jotta maailmanlaajuisiin haasteisiin, kuten kansainvälisen terrorismin torjuntaan, voidaan reagoida yhtenäisemmin; 20. katsoo, että Venäjästä on tulossa yhä tärkeämpi kumppani varsinkin ajatellen sen roolia kansainvälisessä terrorismin vastaisessa rintamassa ja näkee erityisesti kansainvälisen kriisinhallinnan ja turvallisuusyhteistyön alalla mahdollisuuksia yhä tiiviimpään yhteistyöhön, jollaista jo esiintyy Naton yhteydessä; 21. on sitä mieltä, että Yhdysvaltojen, Venäjän ja Mustanmeren rantavaltioiden tulisi keskittyä voimakkaammin konfliktinestoon tällä yhä herkemmäksi käyvällä alueella, jolla syntyy eturistiriitoja maakaasu- ja öljyputkista ja joka kehittyy yhä voimakkaammin myös vaaralliseksi huumeiden salakuljetuksen, laittoman maahanmuuton ja naiskaupan kauttakulkualueeksi; 22. toistaa viimevuotisessa mietinnössä esittämänsä ehdotuksen, jonka mukaan EU:n naapurimaille, jotka eivät tule saamaan ehdokasasemaa näköpiirissä olevana aikana, kehitetään uusi monenkeskisen kumppanuuspohjaisen yhteistyön muoto; 23. korostaa Euro-Välimeri-vuoropuhelun lisääntyvää merkitystä myös sen poliittisessa ja turvallisuuspoliittisessa ulottuvuudessa ja toistaa Barcelona V -kokousta varten tekemänsä ehdotuksen, jonka mukaan myös kriisinehkäisy ja ETPP yhdistettäisiin Barcelona-prosessiin pyrkien molemminpuoliseen turvallisuuteen; 1 Hyväksytyt tekstit (P5_TAPROV(2002)0243). PR\ doc 9/22 PE

10 24. viittaa omaan osuuteensa parlamentaarisessa Eurooppa-Välimeri-foorumissa ja ehdotukseensa, jonka mukaan luodaan alueellisesti suuntautuneita vuoropuhelu- ja keskustelurakenteita ja käsitellään kiireesti yhä edelleen ratkaisematonta Länsi-Saharan kysymystä sekä maahanmuuttokysymyksiä; 25. viittaa Latinalaisen Amerikan erilaisten alueellisten ryhmittymien kanssa tehtävään jatkuvaan yhteistyöhän ja pitää erityisen tärkeänä Kolumbian rauhanprosessin ja yhteiskunnallisen muutoksen tukemista; 26. on sitä mieltä, että EU:n ja Aasian strategisessa kumppanuudessa on käytävä erityisesti vuoropuhelua syyskuun 11. päivän jälkeisistä uusista uhista ja että terrorismin, laittoman maahanmuuton sekä huume- ja ihmiskaupan kysymysten tulisi olla etusijalla; 27. painottaa, että EU:n tulisi ryhtyä toimiin erityisesti suhteessa Kaakkois-Aasian maihin, kuten Malesiaan ja Indonesiaan, jotta näistä maista tulisi modernin islamilaisen maailman edustajia eikä islamilaisen radikalismin tyyssijoja; Konfliktinesto ja kriisinhallinta 28. katsoo, että yhteisellä ulko- ja turvallisuuspolitiikalla on kiireellisesti pyrittävä osaltaan estämään väkivaltaisten konfliktien puhkeaminen, leviäminen ja toistuminen; 29. arvostaa näin ollen menestyksekästä ennaltaehkäisevää diplomatiaa Serbian ja Montenegron suhteiden osalta, taloudellista ja poliittista toimintaa Afganistanissa sekä jatkuvia yrityksiä vaikuttaa siihen, ettei Lähi-idän konfliktissa luisuta terrorismin anarkiaan; 30. korostaa ihmisoikeuksien ja demokratisoinnin merkitystä konfliktien ehkäisemisessä ja ratkaisemisessa samoin kuin erilaisia yhteisöohjelmia, joilla tuetaan poliisikoulutusta ja -infrastruktuuria muun muassa Guatemalassa, El Salvadorissa, Etelä-Afrikassa, Algeriassa ja Makedoniassa; 31. katsoo, että 17. kesäkuuta 2002 saavutettu poliittinen yhteisymmärrys neuvotteluvaltuuksien antamisesta Iranin kanssa tehtävää kauppa- ja yhteistyösopimusta varten on tärkeä signaali maan uudistusmielisille voimille, ja pitää erityissopimuksia poliittisesta vuoropuhelusta ja terrorismin torjunnassa tehtävästä yhteistyöstä erittäin merkittävinä; * * * 32. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden parlamenteille. PE /22 PR\ doc

11 PERUSTELUT I. Johdanto: Syyskuun 11. päivä ja sen vaikutukset YUTP:hen/ETPP:hen Seuraava vuosittainen kertomus Euroopan unionin roolista maailmassa perustuu neuvoston selvitykseen "YUTP:n tärkeimmät näkökohdat ja perusvalinnat vuodelle 2001" (PESC /02). Vuoden 2001 syyskuun 11. päivän tapahtumat ja niistä johtuvat yhteisen eurooppalaisen ulkopolitiikan haasteet ovat siinä täysin määräävänä tekijänä. Tilanne on kahtalainen: Euroopan poliittinen ja diplomaattinen vastaus 11. syyskuuta 2001 tehtyihin terroriiskuihin oli yksiselitteinen ja yksimielinen, ja EU:n toimielimet osoittivat vastauksen laatimisessa verratonta yhteistyökykyä: ulkoministerit pitivät seuraavana päivänä erityiskokouksen, ja ulkoasioista ja puolustuspolitiikasta vastaavien kansallisten parlamenttien valiokuntien ja Euroopan parlamentin valiokunnan puheenjohtajat ja troikan edustajat, puheenjohtajavaltio Belgian ulkoministeri Michel, korkea edustaja Solana sekä ulkoasioista vastaava komission jäsen Patten pitivät yhteisen erityiskokouksen 18. syyskuuta 2001 Euroopan parlamentissa. Välittömästi tämän jälkeen troikka matkasi Washingtoniin 19. syyskuuta, ja Brysselissä 21. syyskuuta 2001 pidettävän Eurooppa-neuvoston ylimääräisen kokouksen valmistelut käynnistettiin. Tämän jälkeen EU:n kolme toimielintä eli neuvosto, komissio ja parlamentti, antoivat yhteisen julistuksen. Liittyessään terrorinvastaiseen liittoumaan EU osoitti näkyvästi ja painokkaasti olevansa valmis kantamaan myös maailmanlaajuista vastuuta. EU on myös todistanut tämän menestyksekkäästi järjestämällä joulukuussa 2001 Afganistania käsittelevän konferenssin Bonnissa, nimittämällä Klaus Klaiberin humanitaarisen avun ja jälleenrakentamisavun koordinoinnista vastaavaksi EU:n erikoislähettilääksi sekä lähettämällä korkea-arvoisen troikkaa edustavan valtuuskunnan Pakistaniin, Iraniin, Saudi-Arabiaan, Egyptiin, Jordaniaan ja Syyriaan syyskuussa 2001 ja Keski-Aasiaan lokakuussa Lisäksi on syytä muistaa EU:n taloudellinen osallistuminen; se on suurin Afganistaniin suunnatun kansainvälisen avun antaja, jonka osuus on 25 prosenttia kaikesta avusta. EU:n korkea edustaja Solana sekä troikka ovat osallistuneet pysyvästi poliittisdiplomaattisiin ponnisteluihin Lähi-idän konfliktin selvittämiseksi, ja EU onkin vakiinnuttanut asemansa epävirallisessa kvartetissa, jonka muita jäseniä ovat Yhdysvallat, Yhdistyneet Kansakunnat ja Venäjä. EU:n asema kansainvälisten konfliktien hallinnassa on siis selvästi vahvistunut laadullisesti. Bosnian ja Hertsegovinan ja Kosovon kriisejä selvitti vielä nk. yhteysryhmä, johon kuuluivat itsestään selvästi mahtimaat Yhdysvallat ja Venäjä sekä neljä Euroopan valtiota eli Yhdistynyt kuningaskunta, Ranska, Saksa ja Italia. Nyt sen sijaan tämä "maailmanlaajuisen vastuun kvartetti" muodostaa ensimmäistä kertaa tulevaisuuteenkin kelpaavan mallin PR\ doc 11/22 PE

12 kansainvälisten konfliktien ratkaisemiseksi monenvälisesti tavalla, jossa EU:n poliittisdiplomaattinen arvo lähenee sen taloudellista merkitystä. EU on asettanut konfliktien ehkäisemisen ulkopoliittisen toimintansa ohjenuoraksi korostamalla, että terrorismin torjunnassa ei pidä pyrkiä pelkästään terrorismin oireiden vaan erityisesti sen juurien poistamiseen ja että vuoropuhelua on käytävä nimenomaan heikkojen ja ailahtelevaisten valtioiden kanssa. Siten EU on kehittänyt eräänlaisen vastapainon Yhdysvaltojen pahuuden akseli -opille. EU on luonut kattavan lähestymistavan turvallisuuteen tehostamalla tietoisesti avun, kaupan ja diplomatian kaltaisten perinteisten välineiden tietoista käyttöä - erityisesti terroristien muodostaman uhan perusteella. Samalla on kuitenkin syytä todeta kriittisesti, ettei EU ole osallistunut sotilaallisesti millään tavoin Afganistanin kriisin ratkaisemiseen. *** Yhdysvallat murskasi Taliban-hallinnon ja tuhosi osittain Al-Quaida-verkoston lähes yksinään täysin uudentyyppisellä tietokoneiden avulla ohjattujen ilmaiskujen ja maasotaa käyvien erikoisjoukkojen yhdistelmällä. Vaikka viidettä artiklaa päätettiinkin soveltaa nyt ensimmäistä kertaa, Afganistaniin lähetettyjä kansainvälisiä joukkoja koskevia suunnittelu- ja johtotehtäviä ei kuitenkaan uskottu Natolle. Tämä johtui Yhdysvaltojen ja Yhdistyneen kuningaskunnan vastustuksesta. Puheenjohtajavaltio Belgia ehdotti Laekenin huippukokouksessa näiden tehtävien uskomista Natolle osana eurooppalaista toimintaa, mutta valtioiden päämiehet ilmoittivat päätelmänään, ettei EU voi osallistua yhteisesti kriisinhallintaan. EU ei ole vielä organisaationa valmis tähän: ei poliittisesti eikä sotilaallisten johtamisrakenteidensa perusteella, sotilaallisesta valmiudesta puhumattakaan. Saksalaisten joukkojen Kabuliin sijoittaminen kesti lähes kaksi kuukautta, mikä johtui soveltuvien kuljetusmahdollisuuksien puutteesta. Tästä huolimatta Afganistaniin lähetetyissä kansainvälisissä joukoissa, joita on kaikkiaan 18 maasta, on yhteensä henkeä 13:sta EU:n jäsenvaltiosta. Ainoastaan Luxemburg ja Irlanti eivät osallistu näiden joukkojen toimintaan. Kaksi kolmannesta Nato-maista on läsnä Afganistanissa, ja maajoukoissa on enemmän eurooppalaisia kuin yhdysvaltalaisia. Kuitenkaan sen paremmin Natolla kuin ETPP:tä harjoittavalla EU:llakaan ei ole monenkeskisenä instituutioina sotilaallista roolia tässä yhteydessä. Tämä antaa ajattelemisen aihetta. Syyskuun 11. päivän tapahtumat ovat vahvistaneet nykyisen suunnitelman YUTP:n ja ETPP:n kehittämiseksi ja nopeuttaneet merkittävästi sen toteuttamista. Tästä ovat esimerkkeinä valtioiden päämiesten Laekenissa antama julistus ETPP-valmiudesta ja kyvystä toteuttaa tiettyjä kriisinhallintaoperaatioita, troikan ja korkean edustajan *** PE /22 PR\ doc

13 diplomaattisen toiminnan tehostuminen, konfliktien ehkäisemiseen keskittyvän komission politiikan välineiden yksinkertaistamisen jatkaminen, varhaisvaroitusjärjestelmän parantaminen sekä "nopean toiminnan mekanismin" täyteen valmiuteen saattaminen tarvittavan käynnistysrahoituksen järjestämiseksi konfliktitilanteissa. Toisaalta syyskuun 11. päivän terrori-iskut ovat muuttaneet eurooppalaisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan poliittista karttaa ja saattaneet perinteiset painotukset täysin uuteen valoon. EU:n suuret strategiset haasteet ovat käyneet selvemmiksi kuin koskaan sitten idän ja lännen välisen konfliktin päättymisen: transatlanttisten suhteiden strateginen merkitys, jota Euroopan parlamentti korosti Ellesin mietinnössä 1, ehdoton tarve selvittää Naton ja ETPP:n suhteet, jotta EU:n sotilaallinen kriisinhallinta olisi todella täydessä käyttövalmiudessa 2, strategiset suhteet Venäjään, etenkin kun otetaan huomioon EU:n ja Naton laajentuminen sekä Yhdysvaltojen, EU:n ja Venäjän kolmenväliset suhteet 3. Läntiset yhteiskunnat joutuvat selvemmin kuin koskaan sitten idän ja lännen välisen konfliktin päättymisen kohtaamaan totalitaarisen uhan, jossa terrorismi, joukkotuhoaseet, radikaali islam ja valtioiden järjestyksen horjuminen yhdistyvät myrkylliseksi keitokseksi. Uhka on peräisin alueelta, joka ulottuu Israelin itärajalta Keski-Aasiaan. Lähi-idän, Irakin, Iranin ja Afganistanin ongelmia sekä Intian ja Pakistanin välistä kiistaa Kashmirin alueesta on tarkasteltava suuren strategisen tasapainottamisen yhteydessä ja osana sitä. Yhdysvallat ei kykene selviytymään tästä uhasta yksinään eivätkä siihen kykene myöskään tilapäiset kansainväliset liittoutumat. EU:n tehtävänä on lujittaa tulevaisuudessa entistä paremmin asemaansa Yhdysvaltain, EU:n, Venäjän ja Yhdistyneiden kansakuntien muodostaman kvartetin pysyvänä jäsenenä. Tästä syystä Valéry Giscard d'estaing toimii oikein edellyttäessään valmistelukunnan puheenjohtajana EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan lujittamista. Esittelijän mielestä EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikka on yhteisöllistettävä. Keskustelua voidaan hyvin pohjustaa komission 22. toukokuuta 2002 esittämillä ehdotuksilla: "unionin on hoidettava vastuunsa maailmanlaajuisena vaikuttajana". 4 1 EP:n 15. toukokuuta 2002 antama päätöslauselma komission tiedonannosta neuvostolle: Transatlanttisen kumppanuuden vahvistaminen: keskittyminen strategiaan ja tulostensaavuttamiseen. 2 EP:n 10. huhtikuuta 2002 antama päätöslauselma Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (ETPP) tämänhetkisestä tilasta sekä Euroopan unionin ja Naton suhteista. 3 EP:n 15. toukokuuta 2002 antama päätöslauselma 28. toukokuuta 2002 pidettävästä EU:n ja Venäjän huippukokouksesta. 4 Komission tiedonanto Euroopan unionin suunnitelma KOM(2002) 247 lopullinen. PR\ doc 13/22 PE

14 II. EU:n kriisinhallinnan ulko- ja turvallisuuspoliittiset painopisteet 1. Balkan Länsi-Balkan on edelleen EU:n menestyksekkään kriisinhallintakyvyn koetinkivi. EU on onnistunut liittämään hajoamisen ja epävakauden leimaaman alueen Euroopan kehityksen valtavirtaan vakauttamis- ja assosiointiprosessin, Cards-ohjelman talousavun ja päättäväisen poliittisen välityksen avulla sekä Naton (SFOR/KFOR/Amber Fox) voimakkaan sotilaallisen läsnäolon tukemana. Nyt Bosnian ja Hertsegovinan poliisioperaatio ja Naton Makedonian Task force Fox -operaation siirtäminen ETPP:n alaisuuteen ovat muodostumassa sen ensimmäiseksi tulikokeeksi todellisessa maailmassa. Näin kaikki sotilaallisen ja ei-sotilaallisen kriisinhallinnan elementit yhdistyisivät EU:n taloudellisen voiman ja rahoitusavun tukemana ensimmäisen kerran Euroopan lipun alle. Ulkoministerit päättivät 18. helmikuuta 2002 "International Police Task Force" -operaation tehtävien siirrosta EU:lle. Euroopan parlamentti ilmaisi 10. huhtikuuta 2002 tukensa sille, että osa vuosittaisista 38 miljoonan euron juoksevista kustannuksista rahoitettaisiin YUTP:n talousarviosta. Loppuosa kustannuksista on tarkoitus kattaa jäsenvaltioiden maksuilla periaatteena, että kustannukset maksetaan siellä, missä ne syntyvät. Poliisioperaation johtajaksi nimitettiin tanskalainen Sven Frederiksen. Hän on vastuussa EU:n Bosnian ja Hertsegovinan erityislähettiläälle lordi Ashdownille, joka puolestaan raportoi korkealle edustajalle Javier Solanalle ja poliittisten ja turvallisuusasioiden komitealle. Tällä selkeällä johtamisrakenteella pyritään takaamaan paras mahdollinen koordinointi poliisioperaation sekä vakautus- ja assosiointiprosessin välillä. Operaation valtuuksiin ei kuulu omien poliisivoimien käyttö, vaan siinä rajoitutaan Bosnian poliisivoimien tukemiseen ja kouluttamiseen. Operaation menestystä voidaan viime kädessä arvioida sen perusteella, miten hyvin onnistutaan tukemaan oikeusvaltioperiaatteen vakiintumista Bosniaan ja Hertsegovinaan. Komissiokin antaa tähän tarkoitukseen lisävaroja Cards-ohjelmasta. On vielä epäselvää, ottaako EU vastatakseen Makedonian Nato-operaation "Task Force Fox", jonka tehtävänä on EU:n ja ETYJ:n tarkkailijoiden suojeleminen ja Ochridin rauhansopimuksen valvominen EU:n toimiessa komentoketjun johtajana. Se olisi ensimmäinen Petersberg-tehtävien alempiin luokkiin kuuluva operaatio; tosin 700 miehen Nato-joukot koostuvat jo nyt pelkästään eurooppalaisista sotilaista ja ovat eurooppalaisen komentajan alaisuudessa (operaation johto siirtyi Saksalta Alankomaille kesäkuussa 2002). TFF-operaatio voitaisiin kuitenkin antaa eurooppalaisten vastuulle ainoastaan sillä edellytyksellä, että he voisivat varmasti käyttää Naton suunnittelu- ja komentojärjestelmiä (Shape ja D-Saceur), koska Makedonian EU-operaatiossa täytyisi toimia tiiviissä yhteistyössä Kosovon KFOR-yksiköiden ja niiden Makedoniassa olevien PE /22 PR\ doc

15 tukiyksiköiden kanssa. Sellaista EU:n ja Naton välistä sopimusta ei kuitenkaan ole vieläkään saatu aikaan. Aluksi Nato-maa Turkki ja nyttemmin EU-maa Kreikka ei ole pitänyt tähän mennessä neuvoteltua tekstiä hyväksyttävänä. Olipa ratkaisu millainen hyvänsä, Euroopan parlamentti on sitä mieltä, ettei kyseinen sopimus saa heikentää EU:n päätösvaltaa, ja on siksi ehdottanut suoria neuvotteluja pääsihteerien, Javier Solanan ja lordi Robertsonin välillä Lähi-itä Länsi-Balkanin lisäksi Lähi-itä on epäilemättä aivan EU:n poliittis-diplomaattisen asialistan kärjessä erityisesti syyskuun 11. päivän ja väkivallan ja terrorin kierteen kärjistymisen jälkeen. Alueelle virtaa myös huomattavasti tukivaroja erityisesti palestiinalaishallinnon tukemiseen (keskimäärin noin 250 miljoonaa euroa vuodessa, mikä on yli 50 prosenttia kaikesta kansainvälisestä avusta). Samalla EU on Israelin suurin kauppakumppani. EU on yhä uudelleen pyrkinyt vaikuttamaan rauhanprosessiin. Erityisesti korkea edustaja Solana on tehnyt lukuisia välitysyrityksiä Israelissa ja palestiinalaisalueilla. Rauhanprosessi voi kuitenkin viime kädessä toteutua vain toimimalla yhteistyössä Yhdysvaltojen, Venäjän ja Yhdistyneiden kansakuntien kanssa. Huhtikuussa 2002 pidetyssä Madridin konferenssissa luotiin jo hyvät puitteet tällaiselle monenkeskiselle lähestymistavalle. EU:lle on tärkeää antaa oma rakentava panoksensa vuodelle 2002 kaavaillun kansainvälien konferenssin onnistumiseksi ja käyttää taloudellista, poliittista ja mahdollisesti myös turvallisuuspoliittista potentiaaliaan. Euroopan parlamentti kehotti jo 10. huhtikuuta 2002 EU:n jäsenvaltioita valmistelemaan osuuttaan mahdollisten alueelle sijoitettavien Yhdistyneitten kansakuntien alaisten kansainvälisten rauhanturva- ja tarkkailijajoukkojen varalta. Parlamentti kehotti myös neuvostoa määräämään Israelin ja Palestiinan asevientikieltoon ja jäädyttämään Israelin kanssa tehtävän Eurooppa-välimeri-assosiaatiosopimuksen - tosin tuloksetta. Parlamentti ilmaisi poliittisen ja moraalisen tukensa Israelin ja Palestiinan väliselle rauhanliitolle yhteisessä istunnossa 13. toukokuuta 2002 Strasbourgissa osoittaakseen, että vihan ja terrorin leimaaman konfliktin molemmilla puolilla ihmisten enemmistö haluaa rauhaa. Iranin kanssa tehtävän paljon keskustelua herättäneen kauppa- ja yhteistyösopimuksen osalta neuvosto pääsi sopimukseen neuvotteluvaltuuksista vasta kuukausien kuluttua kesäkuussa Parlamentti oli jo joulukuussa 2001 ilmaissut tukensa ihmisoikeuksista, joukkotuhoaseista ja terrorismintorjunnasta käytävälle vuoropuhelulle sekä kauppasopimuksen tekemiselle maan uudistusmielisten voimien tukemiseksi. Tätä tavoitetta palveli myös tilapäisen valtuuskunnan lähettäminen Teheraniin heinäkuussa Euroopan parlamentin 13. kesäkuuta 2002 antama päätöslauselma Sevillassa 21. ja 22. kesäkuuta 2002 pidettävän Eurooppa-neuvoston kokouksen valmisteluista. PR\ doc 15/22 PE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 7. huhtikuuta 2003 (10.04) (OR. en,fr) 7038/03 PESC 111 FIN 92 PE 57

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 7. huhtikuuta 2003 (10.04) (OR. en,fr) 7038/03 PESC 111 FIN 92 PE 57 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 7. huhtikuuta 2003 (10.04) (OR. en,fr) 7038/03 PESC 111 FIN 92 PE 57 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: COREPER ja NEUVOSTO Ed. asiak. nro:

Lisätiedot

SUOMEN PAIKKA MAAILMASSA? EUROOPPA-TIETOA EUROPAKUNSKAP. EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikka

SUOMEN PAIKKA MAAILMASSA? EUROOPPA-TIETOA EUROPAKUNSKAP. EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikka PAULI JÄRVENPÄÄ KIRSTI KAUPPI OLLI KIVINEN HANNA OJANEN RISTO PIIPPONEN OLLI REHN ANTTI SIERLA SUOMEN PAIKKA MAAILMASSA? EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikka EUROOPPA-TIETOA EUROPAKUNSKAP SUOMEN PAIKKA

Lisätiedot

ISTUNTO KESKIVIIKKONA 9. HUHTIKUUTA 2003

ISTUNTO KESKIVIIKKONA 9. HUHTIKUUTA 2003 3-001 ISTUNTO KESKIVIIKKONA 9. HUHTIKUUTA 2003 3-002 (Istunto avattiin klo 9.00.) Puhetta johti puhemies COX 3-003 Alavanos (GUE/NGL). (EL) Arvoisa puhemies, käytän puheenvuoron kulttuuri-, nuoriso-, koulutus-,

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 18. HELMIKUUTA 2009

KESKIVIIKKO 18. HELMIKUUTA 2009 18-02-2009 1 KESKIVIIKKO 18. HELMIKUUTA 2009 PUHETTA JOHTI puhemies Hans-Gert PÖTTERING (Istunto avattiin klo 15.00.) 1. Istuntokauden uudelleen avaaminen Puhemies. (DE) Julistan torstaina 5. helmikuuta

Lisätiedot

LIITE NEUVOSTOLLE ESITETTÄVÄT KYSYMYKSET. Kysymyksen nro 11 esittäjä Per-Arne Arvidsson (H-0091/03)

LIITE NEUVOSTOLLE ESITETTÄVÄT KYSYMYKSET. Kysymyksen nro 11 esittäjä Per-Arne Arvidsson (H-0091/03) LIITE NEUVOSTOLLE ESITETTÄVÄT KYSYMYKSET Aihe: Luottamus YUTP:aa kohtaan Kysymyksen nro 11 esittäjä Per-Arne Arvidsson (H-0091/03) EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

NÄIN JATKUU EU:N MILITARISOINTI

NÄIN JATKUU EU:N MILITARISOINTI NÄIN JATKUU EU:N MILITARISOINTI Vaihtoehto EU:lle Tiedotuskeskus ry. Mäkelänkatu 15 00550 Helsinki p. (09) 682 3422 veu@co.inet.fi www.veu.fi Uutispoiminnat eri medioista vuosilta 2004-2007 Kaikki kuvat

Lisätiedot

TURVALLISUUTTA KUMPPANUUSOHJELMALLA

TURVALLISUUTTA KUMPPANUUSOHJELMALLA TURVALLISUUTTA KUMPPANUUSOHJELMALLA TURVALLISUUTTA KUMPPANUUSOHJELMALLA Esipuhe Julkaisussa esitellään euroatlanttisen rauhankumppanuuden perusperiaatteet ja keskeiset mekanismit. Tämän jälkeen käsitellään

Lisätiedot

MIKÄ SE NATO OIKEIN ON? Karoliina Honkanen - Janne Kuusela

MIKÄ SE NATO OIKEIN ON? Karoliina Honkanen - Janne Kuusela MIKÄ SE NATO OIKEIN ON? Karoliina Honkanen - Janne Kuusela www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto Oy Kansi: Antti Eklund Painopaikka:

Lisätiedot

20 kysymystä ja vastausta. Uusi Nato? Karoliina Honkanen Janne Kuusela. SUOMEN ATLANTTI-SEURA Finlands Atlantsällskap Atlantic Council of Finland

20 kysymystä ja vastausta. Uusi Nato? Karoliina Honkanen Janne Kuusela. SUOMEN ATLANTTI-SEURA Finlands Atlantsällskap Atlantic Council of Finland 20 kysymystä ja vastausta Uusi Nato? Karoliina Honkanen Janne Kuusela SUOMEN ATLANTTI-SEURA Finlands Atlantsällskap Atlantic Council of Finland UUSI NATO? 20 kysymystä ja vastausta Karoliina Honkanen

Lisätiedot

Maailma vuonna 2025. Miten Euroopan unionin tulisi vastata haasteisiin? KESKUSTELUASIAKIRJA MARRASKUU 2007. www.ein.eu. DV\697413FI.

Maailma vuonna 2025. Miten Euroopan unionin tulisi vastata haasteisiin? KESKUSTELUASIAKIRJA MARRASKUU 2007. www.ein.eu. DV\697413FI. Maailma vuonna 2025 Miten Euroopan unionin tulisi vastata haasteisiin? KESKUSTELUASIAKIRJA MARRASKUU 2007 www.ein.eu DV\697413.doc 2/57 DV\697413.doc Maailma vuonna 2025 Miten Euroopan unionin tulisi vastata

Lisätiedot

LIITE (Kirjalliset vastaukset)

LIITE (Kirjalliset vastaukset) LIITE (Kirjalliset vastaukset) KYSYMYKSET NEUVOSTOLLE (Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltio vastaa yksin näistä vastauksista.) Kysymyksen nro 10 esittäjä Jacky Henin (H-0093/07) Työterveys ja

Lisätiedot

Käsikirja Euroopan unionista

Käsikirja Euroopan unionista Käsikirja Euroopan unionista Werner Weidenfeld Wolfgang Wessels Institut für Europäische Politik EUROOPAN KOMISSIO 2 Sisällysluettelo Esipuhe Eurooppa murroksessa Eurooppa-tietoa Alueellinen rakennepolitiikka

Lisätiedot

Poliittiset suuntaviivat. Avauspuheenvuoro

Poliittiset suuntaviivat. Avauspuheenvuoro Uusi alku Euroopalle: Työllisyyden, kasvun, oikeudenmukaisuuden ja demokraattisen muutoksen ohjelma Poliittiset suuntaviivat seuraavalle Euroopan komissiolle Avauspuheenvuoro Euroopan parlamentin täysistunnossa

Lisätiedot

LEHDISTÖ EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO C/06/287. 13989/06 (Presse 287) (OR. en) Neuvoston 2757. istunto Ympäristö Luxemburg, 23.

LEHDISTÖ EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO C/06/287. 13989/06 (Presse 287) (OR. en) Neuvoston 2757. istunto Ympäristö Luxemburg, 23. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO C/06/287 13989/06 (Presse 287) (OR. en) LEHDISTÖTIEDOTE Neuvoston 2757. istunto Ympäristö Luxemburg, 23. lokakuuta 2006 Puheenjohtaja Jan-Erik Enestam Suomen ympäristöministeri

Lisätiedot

kokonaismaanpuolustuksesta 2006

kokonaismaanpuolustuksesta 2006 Maanpuolustuskorkeakoulu Tietoja Suomen kokonaismaanpuolustuksesta 2006 Sisäinen turvallisuus Väestön toimeentuloturva ja toimintakyky Valtakunnan sotilaallinen puolustus Valtion johtaminen Henkinen kriisinkestokyky

Lisätiedot

TIISTAI 13. TAMMIKUUTA 2009

TIISTAI 13. TAMMIKUUTA 2009 1 TIISTAI 13. TAMMIKUUTA 2009 Puhetta johti varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT 1. Istunnon avaaminen (Istunto avattiin klo 9.00.) 2. Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja 3. Keskustelu ihmisoikeuksien

Lisätiedot

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 27. kesäkuuta 2014 (OR. en)

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 27. kesäkuuta 2014 (OR. en) EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 27. kesäkuuta 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 CONCL 2 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat EUROOPPA-NEUVOSTO 26. JA 27. KESÄKUUTA 2014

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia E-JATKOKIRJE VNEUS2015-00096. VNEUS Jokelainen Jaana(VNK) 06.02.2015 VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta

Valtioneuvoston kanslia E-JATKOKIRJE VNEUS2015-00096. VNEUS Jokelainen Jaana(VNK) 06.02.2015 VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Valtioneuvoston kanslia E-JATKOKIRJE VNEUS2015-00096 VNEUS Jokelainen Jaana(VNK) 06.02.2015 VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Asia Komission ohjelmaan vaikuttaminen; komission työohjelma 2015 U/E/UTP-tunnus

Lisätiedot

TIETOA DEMOKRATIASTA

TIETOA DEMOKRATIASTA TIETOA DEMOKRATIASTA SISÄLLYSLUETTELO Alkulause....................................... 1 Mikä on opintokerho............................... 2 Euroopan unionin muodostuminen.................... 4 Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN LAAJENTAMINEN

EUROOPAN UNIONIN LAAJENTAMINEN EUROOPAN UNIONIN LAAJENTAMINEN *** SAAVUTUKSET JA HAASTEET Wim Kokin selonteko Euroopan komissiolle Wim Kok syntyi Bergambachtissa vuonna 1938. Ennen poliittista uraansa hän toimi aktiivisesti ammattiyhdistysliikkeessä,

Lisätiedot

MAANANTAI 19. TOUKOKUUTA 2008

MAANANTAI 19. TOUKOKUUTA 2008 19-05-2008 1 MAANANTAI 19. TOUKOKUUTA 2008 Puhetta johti puhemies Hans-Gert PÖTTERING (Istunto avattiin klo 17.05.) 1. Istuntokauden uudelleen avaaminen Puhemies. (DE) Julistan torstaina 8. toukokuuta

Lisätiedot

Herman Van Rompuy: Tämä talouskriisi joka on 1930-luvun jälkeen suurin taloudellinen taantuma Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa

Herman Van Rompuy: Tämä talouskriisi joka on 1930-luvun jälkeen suurin taloudellinen taantuma Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa ISSN 1830-6330 Helmikuu 2013 / 02 teemanumero FI ETSK info Euroopan talousja sosiaalikomitea silta Euroopan ja järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan välillä PÄÄKIRJOITUS Hyvä lukija Näemme ETSK:ssa itsemme

Lisätiedot

Helmikuun Strasbourgin täysistunto: Syyria, Mario Monti ja tuleva huippukokous

Helmikuun Strasbourgin täysistunto: Syyria, Mario Monti ja tuleva huippukokous Helmikuun Strasbourgin täysistunto: Syyria, Mario Monti ja tuleva huippukokous Helmikuun Strasbourgin täysistunnon 13.-16.2.2012 asialistalla on monia tärkeitä teemoja. Mepit keskustelevat Syyrian tilanteesta

Lisätiedot

Euroopan unioni. Eurooppa. Tietolehti nuorille

Euroopan unioni. Eurooppa. Tietolehti nuorille Euroopan unioni Eurooppa. Tietolehti nuorille Tämä tietolehti ja siihen liittyvä opettajan opas ovat saatavilla internetissä osoitteessa http://europa.eu/teachers corner/index_fi.htm https://bookshop.europa.eu/fi/home/

Lisätiedot

Erja Horttanainen, Anu Wikman-Immonen (toim.) Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina

Erja Horttanainen, Anu Wikman-Immonen (toim.) Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina Erja Horttanainen, Anu Wikman-Immonen (toim.) Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina Toimittaneet Erja Horttanainen Anu Wikman-Immonen Kuvat Futureimagebank, Comma Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Suomi ja Nato. Suomen Atlantti-Seuran 10-vuotisjulkaisu. Toim. Terhi Suominen Jyrki Karvinen

Suomi ja Nato. Suomen Atlantti-Seuran 10-vuotisjulkaisu. Toim. Terhi Suominen Jyrki Karvinen Suomen Atlantti-Seuran 10-vuotisjulkaisu Suomi ja Nato Toim. Terhi Suominen Jyrki Karvinen SUOMEN ATLANTTI-SEURA Finlands Atlantsällskap Atlantic Council of Finland suomi ja nato Suomen Atlantti-Seuran

Lisätiedot

ISTUNTO TIISTAINA 21. LOKAKUUTA 2003

ISTUNTO TIISTAINA 21. LOKAKUUTA 2003 2-001 ISTUNTO TIISTAINA 21. LOKAKUUTA 2003 2-002 Puhetta johti varapuhemies SCHMID 2-009 Puhemies. Hyvä jäsen Turmes, voisitteko selventää kantaanne? (Istunto avattiin klo 9.02.) 2-003 Päätös kiireellisestä

Lisätiedot

EMU JA GLOBALISOITUMINEN... 31 Markkinat ja hyvinvointi... 31 Markkinat ja rauha... 32 Markkinat ja demokratia... 32

EMU JA GLOBALISOITUMINEN... 31 Markkinat ja hyvinvointi... 31 Markkinat ja rauha... 32 Markkinat ja demokratia... 32 TIETOA EMU:STA Johdanto ESIPUHE....................................... 1 MÄKI ON OPINTOKERHO?.......................... 2 EUROOPAN UNIONI ALKU JA SYYT................. 4 Euroopan hiili ja teräsunioni................................

Lisätiedot

Eteläinen Makasiinikatu 8 PL 31, 00131 HELSINKI. www.defmin.fi. Taitto: Tiina Takala/puolustusministeriö Paino: Erweko Oy, 2012

Eteläinen Makasiinikatu 8 PL 31, 00131 HELSINKI. www.defmin.fi. Taitto: Tiina Takala/puolustusministeriö Paino: Erweko Oy, 2012 Muutosten Venäjä Eteläinen Makasiinikatu 8 PL 31, 00131 HELSINKI www.defmin.fi Taitto: Tiina Takala/puolustusministeriö Paino: Erweko Oy, 2012 ISBN: 978-951-25-2354-2 nid. ISBN: 978-951-25-2355-9 pdf Meidän

Lisätiedot

Hegemonia vai yhteistyö?

Hegemonia vai yhteistyö? Aarne Nurmio Risto Karinen Hegemonia vai yhteistyö? Neljä skenaariota maailmanpolitiikasta www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto

Lisätiedot