NOKIAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NOKIAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA 2011 2016"

Transkriptio

1 NOKIAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA

2 SISÄLTÖ 1 ESIPUHE 3 2 SUUNNITELMAN TAUSTA SOPIMUKSESTA SUUNNITELMAAN ENERGIATEHOKKUUS JA KAUPUNKIA OHJAAVAT STRATEGIAT ENERGIANSÄÄSTÖN JA ENERGIATEHOKKUUDEN MÄÄRITELMÄT 5 3 SUUNNITELMAN KATTAVUUS 5 4 ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISTAVOITTEET 6 5 SUUNNITELMAN TOTEUTUKSEN ORGANISOINTI PÄÄTÖKSENTEKO JA BUDJETOINTI VASTUUTAHOT ENERGIATEHOKKUUSTYÖRYHMÄ ENERGIATEHOKKUUDEN SEURANTA RAPORTOINTI 8 6 ENERGIATEHOKKUUSTOIMENPITEET HANKINNAT SUUNNITTELUN OHJAUS KIINTEISTÖT LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET MUU KULUTUS KULUTUSSEURANTA UUDET TOIMINTAMALLIT VIESTINTÄ JA KOULUTUS UUSIUTUVAN ENERGIAN KÄYTTÖ 21 2

3 1 ESIPUHE Nokian kaupunki solmi vuonna 2007 ns. energiatehokkuussopimuksen työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Allekirjoittajina Helsingissä olivat kaupungin puolesta teknisen keskuksen johtaja Simo Latva ja ministeriön puolesta silloinen ministeri Mauri Pekkarinen. Sopimuksen myötä Nokian kaupunki sitoutui vähentämään energiankulutustaan yhdeksän prosenttia vuoden 2016 loppuun mennessä. Tavoite on haastava ja vaatii kaupunkiorganisaatiolta runsaasti erilaisia toimenpiteitä. Tähän Nokian kaupungin energiatehokkuussuunnitelmaan olemme koonneet tämän kevään lukuisten kokousten ja työpajojen tulokset. Energiankäytön tehostamisessa on kyse paitsi laajoista hankkeista ja kalliista investoinneista myös ruohonjuuritason käytännöistä. Toimintatapojen muutokset ruohonjuuritasolla tuovat usein ilmaista säästöä, kun taas energiatehokkaat investoinnit ja ratkaisut maksavat itsensä takaisin elinkaarensa aikana jotkut jopa useaan kertaan. Lisäksi on muistettava esimerkkirooli, joka julkishallinnolle lankeaa myös energiatehokkuuden saralla. Tämän energiatehokkuussuunnitelman laadintaan on osallistunut hyvin suuri joukko työntekijöitä kaupungin eri palvelukeskuksista ja vakaana tarkoituksenamme on jatkaa hyvin alkanutta yhteistyötä myös vuosittaisten toimintaohjelmien parissa. Energiankäytön tehostaminen onkin koko kaupunkiorganisaation yhteinen prosessi, josta viime kädessä hyötyy koko kaupunki asukkaineen ja ympäristöineen. Voidaan siis todeta, että Nokian kaupunki pyrkii eturiviin taistelussa ilmastonmuutosta ja kasvavia energiakustannuksia vastaan. Nokialla Jari Lehtonen Tilapalvelupäällikkö Nokian kaupunki 3

4 2 SUUNNITELMAN TAUSTA 2.1 SOPIMUKSESTA SUUNNITELMAAN Nokian kaupunki liittyi kuntien energiatehokkuussopimukseen (KETS). Energiatehokkuussopimus on osa vapaaehtoisten sopimusten järjestelmää, jolla tavoitellaan osaltaan energiapalveludirektiivin (ESD) Suomelle asettamaa yhdeksän prosentin energiansäästöä. Nokian kaupungin energiatehokkuussuunnitelma on KETS:n mukainen toimintasuunnitelma kaupungin energiankäytön tehostamiseksi. Nokian kaupungin energiatehokkuussuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa sekä kaupunginvaltuustossa ENERGIATEHOKKUUS JA KAUPUNKIA OHJAAVAT STRATEGIAT Energiatehokkuussuunnitelma toteuttaa osaltaan Nokian kaupungin strategiaa vuosille Strategia nostaa ilmastonmuutoksen yhdeksi yhteiskunnan ilmiöksi, johon kaupunki varautuu. Energiatehokkuussuunnitelmaa toteuttaessaan Nokian kaupunki toimii edistyksellisesti ilmastonmuutosta vastaan. Strategian mukaisesti Nokian kaupunki rakentaa suunnitelmallista ja viihtyisää kaupunkiympäristöä 1) joukkoliikennettä ja liikenneturvallisuutta parantamalla 2) vesihuoltoa kehittämällä ja 3) käyttämällä yhdyskuntasuunnittelua ilmastonmuutoksen hillinnän ja siihen sopeutumisen välineenä. Energiatehokkuus tukee myös strategian linjausta kustannustehokkaasta palvelujen tuottamisesta. Energiakustannuksia vähentämällä parannetaan kustannustehokkuutta ja kaupungin toimintojen taloudellisuutta. Strategian mukaan kustannustehokkuuteen pyritään mm. seuranta- ja ohjausjärjestelmiä kehittämällä ja vahvistamalla. Tätä pyrkimystä edistää myös energiankulutuksen seurannan kehittäminen, joka on oleellinen osa energiatehokkuussopimuksen toimeenpanoa. Energiatehokkuussuunnitelman koulutusta koskevat toimenpiteet tukevat strategian tavoitetta osaamisen jatkuvasta kehittämisestä. Tampereen kaupunkiseudulla toteutettiin vuosina yhdyskuntasuunnittelun hankekokonaisuus, jonka päätavoitteena korostettiin ilmastonmuutoksen hillintää. Nokian kaupunginvaltuusto hyväksyi hankekokonaisuuteen sisältyneen Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategian Energiatehokkuussuunnitelma on yksi ilmastostrategian toimeenpanovälineistä, jonka avulla päästään kohti strategian ilmastovisioita ja tavoitteita. 4

5 2.3 ENERGIANSÄÄSTÖN JA ENERGIATEHOKKUUDEN MÄÄRITELMÄT Energiatehokkuussopimuksen tavoitteena on saavuttaa energiansäästöä. KET-sopimuksessa energiansäästö tarkoittaa säästötoimilla saavutettua ja energiayksiköissä ilmaistua vaikutusta. Energiansäästö on sopimuksen mukaan nykyisen kulutuksen vähentämistä tai tulevan kulutuksen estämistä eli ns. laskennallista säästöä. Laskennallinen säästö tarkoittaa sitä, että kaupunki toteuttaa toimenpiteitä, joiden ansioista tuleva kulutus on pienempi kuin ilman ko. toimenpiteitä. Energiansäästöön lasketaan myös energiatehokkuuden parantaminen, jolla tarkoitetaan palveluiden ja suoritteiden tuottamista suhteessa alhaisemmalla energiankulutuksella. Energiatehokkuutta voidaan kuvata indikaattoreilla kuten ominaiskulutuksella. 3 SUUNNITELMAN KATTAVUUS Energiatehokkuussuunnitelma kattaa sopimuksen mukaisesti Nokian kaupungin hallinnassa olevien rakennusten, katu- ja muun ulkovalaistuksen, vesi- ja jätehuollon, katuverkon ja muiden yleisten alueiden käytön. Ostettuja palveluja suunnitelma koskee hankintamenettelyjen soveltamisen kautta. Sopimuksen mukaan energiansäästö, joka on seurausta kaupungin toteuttamista toimenpiteistä, muttei koske kaupungin omaa energiankäyttöä, voidaan laskea kaupungin hyväksi, ellei säästö kuulu muun sopimusalan piiriin. Joukkoliikenne ja energiantuotanto eivät kuulu sopimukseen, koska niille on olemassa omat sopimuksensa. 5

6 4 ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISTAVOITTEET Nokian kaupunki on asettanut tavoitteekseen sopimuksen mukaisen yhdeksän prosentin energiansäästön vuoteen 2016 mennessä. Tehostamistavoite eli vähentämistarve on 3,882 GWh, kun vertailuvuotena käytetään vuotta Kaupungin energiankäytön tehostamisen tavoitteet ovat KETsopimuksen mukaisesti seuraavanlaiset: 1 %:n (431 MWh) säästötavoite vuoden 2010 loppuun mennessä 3 %:n (1294 MWh) säästötavoite vuoden 2013 loppuun mennessä 9 %:n (3882 MWh) säästötavoite vuoden 2016 loppuun mennessä 5 SUUNNITELMAN TOTEUTUKSEN ORGANISOINTI 5.1 PÄÄTÖKSENTEKO JA BUDJETOINTI Suunnitelman toimenpiteitä ja budjetointia koskeva päätöksenteko toteutuu kuvion 1 mukaisesti. Suunnitelma päivitetään vuosittain, minkä yhteydessä laaditaan vuosittainen toimintaohjelma ja esitys talousarvioon. Energiatehokkuussuunnitelma on strateginen asiakirja, joka ohjaa vuosittain laadittavia toimintaohjelmia. Kuvio 1. Päätöksentekoprosessi energiatehokkuussuunnitelman toimenpiteistä ja budjetoinnista. 6

7 5.2 VASTUUTAHOT Suunnitelma koskee kaupungin kaikkia palvelukeskuksia. Energiatehokkuussuunnitelman toimenpiteiden toteutuksesta vastaavat tahot ilmoitetaan toimenpiteiden yhteydessä luvussa 6. Energiatehokkuustyöryhmä vastaa suunnitelman toteutumisen seurannasta. Nokian kaupungin energiatehokkuussopimuksen yhteyshenkilö vastaa KETS:n mukaisesta raportoinnista Motiva Oy:lle ja Kuntaliittoon. 5.3 ENERGIATEHOKKUUSTYÖRYHMÄ Nokian kaupunkiorganisaatioon on asetettu energiatehokkuustyöryhmä, joka on poikkihallinnollinen, koko kaupunkiorganisaation kattava työryhmä. Työryhmän koolle kutsujana on toiminut prosessiasiantuntija Terttu Haataja keskusteltuaan aiheesta teknisen keskuksen johtaja Simo Latvan kanssa. Nokian kaupungin energiatehokkuustyöryhmän tehtävänä on energiatehokkuussuunnitelman toteutumisen seuranta. Suunnitelman toimeenpanoa seurataan ja verrataan asetettuihin tavoitteisiin. Työryhmä käsittelee kaupungin energiankulutustietoja kerran vuodessa. Työryhmän tehtävänä on myös esittää kehittämisehdotuksia energiatehokkuustoimenpiteisiin. Työryhmä koostuu Nokian kaupungin hallintokeskuksen, teknisen keskuksen, perusturvakeskuksen sekä kasvatus- ja opetuskeskuksen henkilökunnasta (taulukko 1). Taulukko 1. Energiatehokkuustyöryhmän jäsenet NIMI Haataja Terttu, pj Jalkanen Tommi Kantola Tuula Korpela Hannu, siht. Lehtinen Katja Lehtonen Jari Menonen Juha Peurala Johanna Rannikko Pirjo Tamski Matti Tanhua Erkki Tuohisaari Raimo TOIMINIMIKE prosessiasiantuntija yhdyskuntatekniikan päällikkö siivouspäällikkö sähköinsinööri (KETS-yhteyshlö) vs. tiedottaja tilapalvelupäällikkö projektipäällikkö lastentarhanopettaja ruokapalvelupäällikkö käyttöinsinööri vs. talouspäällikkö ympäristönsuojelutarkastaja 7

8 5.4 ENERGIATEHOKKUUDEN SEURANTA Taulukko 2. Kerättävät seurantatiedot vastuuhenkilöineen. SEURANTATIETO Energiankulutus ja hankinta eri rakennuksissa Liikkuminen (virka- ja työmatkojen määrät ja pituudet liikennemuodoittain) Energiansäästöpotentiaalin hyödyntäminen (tunnistetut energiansäästötoimenpiteet suhteessa toteutettaviin ja toteutettuihin toimenpiteisiin) Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikutukset, investointi- ja käyttökustannukset sekä saavutetut energiankulutus- ja kustannussäästöt Erilaiset energiankulutukseen vaikuttavat toiminnalliset ja muut tekijät (esim. rakennuskannan uusiutuminen) VASTUUTAHO Tilatekniikka Kaupunginjohtajan johtoryhmä Tilatekniikka, varikko Tilatekniikka, varikko, tilapalvelut, vesihuolto, kunnallistekniikka, kaupunginvaltuusto Tilatekniikka 5.5 RAPORTOINTI Kaupunki raportoi vuosittain huhtikuun loppuun mennessä edellisen vuoden energiankäytöstä Kuntaliitolle sekä sopimuksen mukaisista toimenpiteistä ja asetettujen tavoitteiden toteutumisesta Motiva Oy:lle. Raportoinnista vastaa kaupungin energiatehokkuussopimuksen yhteyshenkilö. Kulutusseuranta- ja muun raportoitavan tiedon keräämiseksi kaupunkiorganisaatioon nimetään energiavastaavia, jotka vastaavat oman vastuualueensa tietojen toimittamisesta energiatehokkuussopimuksen yhteyshenkilölle. Tilakeskus järjestää energiavastaaville perehdytyksen aiheesta. Energiatehokkuustyöryhmä raportoi vuosittain kaupunginhallitukselle toteutuneesta energiankulutuksesta ja saavutetusta energiansäästöstä ja energian käytön tehostumisesta. Energiatehokkuuden seurantatietoja käsitellään säännöllisesti energiatehokkuustyöryhmässä ja niistä viestitään myös muulle henkilökunnalle ja kaupungin asukkaille. 8

9 6 ENERGIATEHOKKUUSTOIMENPITEET Seuraavassa esitetään suunnitellut energiatehokkuustoimenpiteet koko sopimuskaudella. Tätä suunnitelmaa ja siinä esitettyjä toimenpiteitä päivitetään vuosittain. Vuosittain laaditaan suunnitelmaan liite, joka kattaa seuraavan vuoden toimenpiteet ja vastuutahot. Tämän suunnitelman liitteenä esitetään toimenpiteet vuosille HANKINNAT Nokian kaupungin hankintoja toteutetaan palvelukeskuskohtaisesti Nokian kaupungin hankintaohjeen mukaisesti. Teknisellä keskuksella on käytössään myös oma hankintamenettelyohjeensa. Lisäksi Nokian kaupunki on osakkaana Tampereen kehyskuntien omistamassa Kuntien hankintapalvelut Ku- Ha Oy:ssä, joka tuottaa kuntien tarvitsemia hankintatoimen palveluja. KuHa Oy tekee kuntien yhteishankinnat, sekä ohjaa pyydettäessä erillishankintojen teossa. KuHa Oy:n yhteishankinnoissa otetaan energiatehokkuus huomioon markkinaolosuhteiden ja hankintalain asettamissa rajoissa. Tampereen kehyskuntien yhteinen hankintaohje, joka toimii Nokian kaupungin hankintaohjeena, sisältää luvun erillishankintojen ympäristö- ja energiatehokkuuskriteereistä. TOIMENPIDE AIKATAULU VASTUUTAHO TOTEUTU- MINEN 1. Kaupunginhallitus tekee periaatepäätöksen energiatehokkuuskriteerien nostamiseksi painoarvoltaan merkittäviksi Nokian kaupungin hankinnoissa. Julkaisu Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa (ja mahdolliset päivitykset) sisällytetään kaupungin omaan hankintaohjeistukseen ja jalkautetaan palvelukeskuksiin soveltuvin osin loppuun mennessä Tekninen keskus 2. Palvelukeskuksille osoitetaan resursseja energiatehokkuuden huomioimiseksi kaupungin hankinnoissa. Kaupunkiorganisaatio pyrkii laskemaan hankkeiden ja investointien elinkaarenaikaiset energiakustannukset ja investointien takaisinmaksuajat. Tavoitteen saavuttamiseksi osaamis- ja resurssitarve otetaan huomioon kaupungin tulevissa rekrytoinneissa sekä yhteistyötahojen kuten Verte Oy:n osaamisen kehittämisessä ja laajentamisessa. Elinkaarilaskelmille ja investointien takaisinmaksuajoille 2012 Tekninen keskus 9

10 annetaan merkittävä painoarvo suunnittelu- ja kilpailutusvaiheen päätöksenteossa. Ilmastostrategian mukaisesti kaupunki asettaa tavoitteekseen toteuttaa kaikki alle viiden/kymmenen vuoden takaisinmaksuajan sähkönsäästötoimenpiteet. 3. Luodaan mittareita hankintojen energiatehokkuuden arvioimiseen ja asettamaan mittareille tavoitteita (esim. energiatehokkuus on huomioitu x määrässä hankintoja). Luodaan järjestelmä energiatehokkailla hankinnoilla saavutettavien säästöjen raportointiin. Palvelukeskukset, erityisesti Tekninen keskus 4. Toteutetaan kokonaisvaltainen selvitys siitä, miten hankintojen taloudellisuutta ja energiatehokkuutta voidaan edistää sekä seudullisesti että kaupungin sisällä Palvelukeskukset 5. Palvelukeskusten johto ja KuHa Oy tekevät yhteistyötä kaupungin hankintamenettelyn ja hankintoja koskevan tiedonvaihdon kehittämiseksi sekä hankintojen ympäristö- ja energianäkökohtien huomioimiseksi. Kuntien yksilölliset tarpeet ja niiden muuttuminen huomioidaan hankintayhteistyössä ja hankintojen suunnittelussa. Palvelukeskukset 6. Hankintoja tekeville työntekijöille järjestetään säännöllisesti koulutusta energiatehokkaista hankinnoista. Palvelukeskukset, KuHa Oy 7. Keskitetään tarkoituksenmukaiset hankinnat varikolle. Vältetään päällekkäisiä hankintoja ja edistetään energiatehokkuutta arvioimalla hankinnan todellinen tarve ja käyttötarkoitus ennen hankintapäätöksen tekemistä. Huomioidaan myös hankinnan jälkihoito ja hankintaan liittyvä logistiikka. Palvelukeskukset 6.2 SUUNNITTELUN OHJAUS Nokian kaupunginvaltuusto hyväksyi Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelman 2030, joka tavoittelee yhdyskuntarakenteen tiivistämistä ja liikkumistapojen uudistamista kaupunkirakenteen energiatehokkuuden lisäämiseksi. Suunnitelman mukaan kaupunkiseudun kasvua keskite- 10

11 tään keskustoihin ja joukkoliikenneväylien varsille. Rakennesuunnitelma kuuluu Tampereen kaupunkiseudulla vuosina toteutettuun yhdyskuntasuunnittelun hankekokonaisuuteen, jota tukee Nokian kaupunginvaltuuston hyväksymä Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus Aiesopimuksen tavoitteena on parantaa yhdyskuntarakenteen ohjauksen ja maankäytön sekä asumisen ja liikenteen yhteensovittamisen edellytyksiä. TOIMENPIDE AIKATAULU VASTUUTAHO TOTEUTU- MINEN 1. Nokian keskustan aluetta tiivistetään osayleiskaavalla Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelman mukaisesti. Asutuksen lisäksi myös palveluja keskitetään keskustaan. Osayleiskaavaan liitetään myös liikennesuunnitelma Maankäyttö 2. Edistetään rakennusten energiatehokkuutta sisällyttämällä uusien asuntojen tontinluovutusehtoihin energian käyttöön ja käyttötapoihin liittyviä ehtoja Maankäyttö, rakennusvalvonta 3. Suunnittelun ohjauksessa edistetään energiatehokkuutta esimerkiksi luomalla hyviä julkisia liikenneyhteyksiä ja korkealuokkaisia kevyenliikenteen väyliä, toteuttamalla kestävään liikkumiseen kannustavia ratkaisuja sekä rakentamalla tiiviisti ja energia- ja tilatehokkaasti Maankäyttö, tilatekniikka, Verte Oy 4. Julkaisu Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa otetaan käyttöön Nokian kaupungin korjaus- ja uudisrakentamishankkeiden suunnittelussa ja hankintamenettelyssä. Nokian kaupunki osallistuu Tampereen alueen palvelurakennukset energiatehokkaiksi (TAPRE) -hankkeeseen, jonka tavoitteena on kehittää valmiuksia energiatehokkuuden parantamiseen kiinteistöjen koko elinkaaren ajalta. Kaupungissa otetaan käyttöön TAPREhankkeen tuotokset eli kirjalliset menettelytapaohjeet rakennusten energiatehokkaaseen suunnitteluun ja toteutukseen sekä sopimusmallit eri hankintoja varten. Lisäksi kaupungissa hyödynnetään TAP- RE-hankkeen pilottihankkeissa kertyviä kokemuksia. TEM:n ohjeet otetaan käyttöön välittömästi. TAPRE-hanke on käynnistynyt vuoden 2011 alussa ja päättyy kesäkuuhun 2013 mennessä. Tilatekniikka, muut suunnitteluhankinnoista vastaavat tahot 11

12 5. Rakennusten sijoittelussa ja suunnittelussa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan myös passiivinen aurinkoenergia. Tilatekniikka, maankäyttö 6. Rakennusjärjestyksessä edistetään energiatehokasta rakentamista. 2012, jatkuvaa Tekninen keskus 7. Pientalorakentajille ja tontin ostajille järjestetään koulutusta uusiutuvista energialähteistä ja energiansäästöstä. Rakennuslupien ja tontin oston yhteydessä kaupunki toimittaa asukkaille tietoa uusiutuvista energiavaihtoehdoista, passiivisen energian hyödyntämismahdollisuuksista, matalaenergiarakentamisesta, energiatodistuksista sekä mahdollisuudesta liittyäaluelämpöjärjestelmään. Rakennusvalvonta, maankäyttö, Verte Oy 8. Kaupunki edistää säästötakuu- ja rahoitusmenettelyjen käyttöä investointien toteutuksessa KETsopimuksen mukaisesti , jatkuvaa Palvelukeskukset 6.3 KIINTEISTÖT Energiatehokkuussuunnitelma koskee noin 135 Nokian kaupungin omistamaa tai hallinnoimaa kiinteistöä. Euroopan unioni on asettamassa direktiiviä julkisten rakennusten saneerauksesta, jonka säännösten mukaan julkishallinnon rakennusten lattia-alasta kunnostettaisiin 3 prosenttia vuosittain. Kunnostuksen jälkeen rakennusten olisi kuuluttava kansallisen rakennuskannan parhaiten suoriutuvan 10 prosentin joukkoon. Direktiivin toimeenpano ajoittunee syksyyn TOIMENPIDE AIKATAULU VASTUUTAHO TOTEU- TUMINEN 1. Energiakatselmukset Tilatekniikka Nokian kaupungin omistamissa kiinteistöissä ei ole aikaisemmin toteutettu energiakatselmuksia laajassa mittakaavassa. Kaupungin tilakeskus on laatinut katselmointiohjelman katselmoitavista kiinteistöistä vuosien aikana. Kiinteistöt katselmoidaan ohjelman mukaisesti ja katselmoinneissa todetut, kustannustehokkaat toimenpiteet toteutetaan. Käyttöönottokatselmuksia ja seurantakatselmuksia toteu- 12

13 tetaan tarpeen mukaan. Tavoite: 80 prosenttia (rakennustilavuudella mitattuna) kaupungin kiinteistöistä on katselmoitu vuoden 2016 loppuun mennessä. 2. Kiinteistöjen energiankäyttöä tehostetaan tar peen mukaan myös energiakatselmusten ulkopuolisissa kiinteistöissä saneeraus- ja käyttöteknisin toimenpitein Tilatekniikka 3. Selvitetään kaupungin omistamien kiinteistöjen lämmitysjärjestelmien kunto energiakatselmusten toteutuksen edellyttämällä tavalla. Lämmitysjärjestelmän uusimisen yhteydessä selvitetään uusiutuvien energianlähteiden käytön edellytykset Tilatekniikka, Verte Oy 4. Nokian kaupungin pääkirjasto suunnitellaan energiatehokkuuden esimerkkikohteeksi. Energiatehokkuus sisällytetään kilpailutuksen ehtoihin ja suunnittelukilpailuun. Energiatehokkaalla rakentamisella luodaan positiivista kaupunkikuvaa, jota pääkirjasto korkeine kävijämäärineen edistää. Ennen lopullista investointipäätöstä hankkeelle haetaan investointitukea Tilatekniikka 5. Lainsäädännön mukaisesti Nokian kaupunki asettaa energiatodistuksen nähtäville lähtien omistamissaan yli 1000 neliömetrin tiloissa, joissa tarjotaan julkisia palveluja. Myös uusissa vuokratiloissa asetetaan energiatodistukset esille uusissa vuokrasuhteissa mennessä ja siitä lähtien Tilatekniikka 6. Koulutetaan kunnossapitohenkilökuntaa energiatehokkaista toimintatavoista jatkuvaa Tilatekniikka 7. Laaditaan kiinteistöjen käyttäjille käyttöohjeita ja järjestetään opastusta esimerkiksi atk-laitteiden käytöstä, vedenkulutuksesta, liian korkeista tai alhaisista lämpötiloista ilmoittamisesta sekä valaistuksen käytöstä. Ohjeistuksia voidaan laatia ensin yksittäisestä kiinteistöstä, jonka käyttäjät ja kiinteistönhoitajat yhdessä määrittelevät hyvät käytännöt. Kehitetään tilojen käyttäjien ja tilakeskuksen yhteistyötä tapaamisten kautta kiinteistöjen energiatehokkaan käytön edistämiseksi Tilatekniikka 13

14 8. Parannetaan kiinteistöjen tilatehokkuutta nostamalla niiden käyttöastetta. Kiinteistöjen yhteiskäyttöä kehitetään. Tilatehokkuus otetaan huomioon suunnitteluvaiheessa. Palvelukeskukset 9. Säädetään energiansäästöasetukset oletusasetuksiksi koneisiin ja laitteisiin aina kun sen on käytön kannalta mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Palvelukeskukset 6.4 LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET Energiatehokkuussopimus kattaa liikenteen (työasia-, virka- ja työmatkat) ja kuljetusten energiankäytön. Joukkoliikenne ei kuulu KETS:iin, koska sitä koskee oma erillinen sopimuksensa. Energiatehokas liikkuminen tarkoittaa esimerkiksi kulkemista kävellen, polkupyörällä ja joukkoliikennevälineillä, taloudellista ajotapaa, kimppakyytejä ja liikkumisen tarpeen vähentämistä. Liikkumisen ohjaus on kestävän liikkumisen edistämistä erilaisin kannustavin toimenpitein (esimerkiksi tiedotus ja markkinointi, liikkumisen suunnittelu). TOIMENPIDE AIKATAULU VASTUUTAHO TOTEU- TUMINEN KULJETUKSET 1. Kaupungin kuljetuksista vastaava varikko kehittää kuljetuslogistiikkaa yhdistämällä kuljetuksia ja optimoimalla ajoreittejä. Kuljetusketjujen energiakatselmus tai muu selvitys tehdään kuljetusten tehostamispotentiaalin selvittämiseksi Varikko 2. Kuljetushenkilöstölle luodaan tuloksellisuuseriin perustuva palkkiojärjestelmä energiatehokkuuden edistämiseksi ajoneuvojen ja koneiden käytössä. Palkkiojärjestelmä toimii ajoneuvojen ja koneiden seurantalaitteilla ja ominaiskulutuslaskelmilla. Tasapainotettua tuloskorttia voidaan käyttää hyväksi palkkiojärjestelmässä Varikko 3. Kuljetusten ja liikennesuoritteiden energiatehokkuutta mitataan ominaiskulutuksilla, joille asetetaan tavoitteita. Mittareina käytetään polttoaineen kulu- koti- puis- Varikko, palvelu, 2012, jatkuvaa 14

15 tusta ajoneuvoilla (litraa/km) ja koneilla (litraa/käyttötunti). toyksikkö 4. Kehitetään kuntien välistä yhteistyötä jakelukuljetusten yhdistämiseksi Varikko 5. Kaupungin kuljetuskalustoa uusittaessa yhtenä vaihtoehtona kartoitetaan hybridiautojen hankkimista. Hybridiautot toimisivat esimerkkinä kaupungin asukkaille ja nostaisivat kaupungin imagoa päästöjen vähentämisen lisäksi. Hankintapäätös tehdään elinkaarikustannustenperusteella. Otetaan huomioon energiatuen hakumahdollisuus hybridiautoja hankittaessa. Energiatukea investointiin on mahdollista hakea tavanomaiseen tekniikkaan (tuki enintään 25 %) tai uuteen teknologiaan (tuki enintään 40 %). Tukea täytyy hakea ennen lopullista investointipäätöstä. Tarpeen mukaan Varikko LIIKKUMISEN OHJAUS 1. Kestävästä liikkumisesta kuten julkisten liikennevälineiden käytöstä työasia- ja työmatkoilla laaditaan ohjeistukset, joihin sekä uudet että vanhat työntekijät perehdytetään. 2012, jatkuvaa Henkilöstöhallinto, hallintokunnat 2. Kaupungin yksiköissä laaditaan kestävään liikkumiseen ohjaavia liikkumissuunnitelmia. Selvitetään liikkumisen ohjauksen rahoitusmahdollisuuksia Tampereelle perustettavan liikkumisen ohjauskeskuksen kautta. Liikkumisen suunnittelun yhteydessä selvitetään henkilökohtaisen liikuntaneuvonnan tai - suunnittelun lisäämistä ja sen yhdistämistä Ikinäätäprojektiin. Toteutuessaan yksikkö- tai henkilökohtainen liikuntaneuvontapalvelu vaatii panostamista liikunnanohjaus- ja neuvontapalveluihin Palvelukeskukset, liikuntapalvelut 3. Edistetään kaupungin henkilöstön polkupyöräilyä. Selvitetään henkilöstön halukkuus virkapyörien käyttöön lyhyillä työasiamatkoilla. Virkapyöriä hankitaan ja otetaan käyttöön yksiköissä, joissa niiden käyttö koetaan hyödylliseksi ja tarkoituksenmukaiseksi. Pyöräilyn edellyttämien sosiaalitilojen käyttöä aktivoidaan esimerkiksi niiden varustelua parantamalla Palvelukeskukset 4. Pyöräpysäköintiä kehitetään investoimalla telineisiin ja sateensuojiin kaupungin omistamissa kiinteis Tilatekniikka 15

16 töissä. Muiden kiinteistöjen osalta pyöräpysäköintiä edistetään yrityksiä ja kaupungin asukkaita tiedottamalla. 5. Järjestetään pyöräilyyn ja kävelyyn kannustavia tempauksia ja kisoja kaupungin asukkaille ja työntekijöille (esimerkiksi pyörien kevät- ja syyshuolto, hyötyliikuntakisat, Pyöräilyviikko, Kilometrikisa, Liikkujan viikko). Liikuntapalvelut 6. Hankitaan henkilöstön työasia- ja virkamatkoja varten lainattavia matkakortteja esimerkiksi välille Nokia Tampere. Taloustoimisto 7. Seurataan kestävää liikkumista selvittämällä työ- ja työasiamatkojen kulkutapajakauma säännöllisin väliajoin. Selvitetään, voiko liikkumista nostaa Kunta10 - tutkimuksen aihealueeksi. Vaihtoehtoisesti toteutetaan erillinen henkilöstön liikkumiskartoitus tai kysely intranetissä. 2011, jatkuvaa Henkilöstöpalvelut, liikuntapalvelut/työterveys 8. Työnsä vuoksi paljon ajaville (varikko ja kotipalvelu) järjestetään pakollista taloudellisen ajamisen koulutusta säännöllisesti. Kaupunki järjestää kaupungin asukkaille tiedotusta taloudellisesta ajamisesta. Varikko 9. Vähennetään autojen turhaa lämmittämistä talviaikaan rakentamalla uusia lämpöpistokejärjestelmiä tarpeen mukaan ja korjaamalla olemassa olevia järjestelmiä. Tekninen keskus 10. Kestävä liikkuminen on myös hyötyliikuntaa, jota edistetään ohjaamalla resursseja kaupunkilaisten liikuntaneuvontaan Liikuntapalvelut 11. Edistetään lähiliikuntapaikkoja ja niiden käyttöä. Liikuntapalvelut, tiedottaja, kunnallistekniikka, aluetuotanto 12. Ohjataan ja valvotaan liikuntaseurojen liikuntapaikkojen käyttöä. Laaditaan ohjeistus kiinteistöjen energiatehokkaaseen käyttöön, johon opastetaan etenkin käyttövuorojen jaon yhteydessä. Sisäliikunta- 2012, jatkuvaa Liikuntapalvelut 16

17 paikkojen käytön seuranta paranee 2012, mikäli sähköinen tilojen varaus-, hallinta- ja laskutusjärjestelmä saadaan hankittua. 13. Selvitetään tarvetta ja mahdollisuutta perustaa kaupungin asukkaille kimppakyytipörssi esimerkiksi kaupungin kotisivuille. Pörssin toimivuutta arvioidaan kaupungin työntekijöille suunnatun kimppakyytipörssin perusteella (ks. luku 6.8.) Tiedottaja 14. Liikkumistarpeen vähentämiseksi palveluja kilpailutettaessa yhdeksi kriteeriksi nostetaan palveluiden etäisyys palvelujen käyttäjistä. Palvelukeskukset 15. Valtuustoseminaarit ja muut vastaavat tilaisuudet pyritään järjestämään lähiseudulla matkustustarpeen vähentämiseksi. Hallintokeskus 16. Luodaan edellytykset ja kannustetaan etätyön tekemiseen kaupunkiorganisaatiossa Henkilöstöhallinto, ATKpalvelut 6.5 MUU KULUTUS TOIMENPIDE AIKATAULU VASTUUTAHO TOTEU- TUMINEN 1. KETS: Kaupungin muun kuin rakennusten energiankäytön osalta (kuten ulkovalaistus, vesihuolto, kuljetukset) tehdään selvitys energiansäästömahdollisuuksien kartoittamiseksi vuoteen 2013 mennessä, keskittyen niihin toiminnan osa-alueisiin, joiden energiankäyttö tai energiansäästön potentiaali on merkittävä mennessä Tilatekniikka, vesihuoltolaitos, varikko, kunnallistekniikka 2. Kaupungin katu- ja ulkovalaistusverkoston kunto ja investointitarpeet selvitetään. Katuvalojen uusimiseksi haetaan energiatukea tavanomaiseen tekniikkaan ja tehdään tarvittavat selvitykset. Rahoitusta on mahdollista hakea ennen vuotta 2015, jolloin lainsäädäntö muuttuu Tilatekniikka, kunnallistekniikka 17

18 3. Kullaanvuoren saneerattavan ja laajennettavan jätevedenpuhdistamon suunnittelussa otetaan energiatehokkuus keskeiseksi kriteeriksi. Selvitetään mah dollisuus energiatuen hakemiseen Vesihuolto 4. Kartoitetaan energiansäästöpotentiaali vesilaitoksen käyttämissä tiloissa, koneissa ja laitteissa sekä putkistossa. Selvitetään esimerkiksi Maatialan vesilaitoksen hiekkasuodattimien huuhteluveden kierrätysprosessin energiansäästöpotentiaali ja mahdollisuus energiatuen hakemiseen. Kustannustehokkaat energiatehokkuustoimenpiteet toteutetaan. Vesihuollon koneita ja laitteita uusittaessa otetaan energiatalous aina huomioon myös kunnossapidon hankinnoissa. 2012, jatkuvaa Vesihuolto 5. Jätevesipumppaamoita ja käyttöveden paineenkorotusasemia saneerataan yksi kappale vuosittain. Vuonna 2011 saneerataan Keskisen jätevedenpumppaamo. 2011, jatkuvaa Vesihuolto 6. Jätevesiviemärien vuotovedet aiheuttavat puhdistustarvetta ja turhaa energiankulutusta. Vesijohto- ja viemäriverkostojen vuotojen etsintää ja johtoverkkojen saneerausta jatketaan säännöllisesti. Vesihuolto 6.6 KULUTUSSEURANTA TOIMENPIDE AIKATAULU VASTUUTAHO TOTEU- TUMI- NEN 1. Otetaan aktiiviseen käyttöön Haahtela Oy:n kiinteistötietojärjestelmä, jonka avulla kaupungin kiinteistöjen energiankulutusta seurataan tavoitteiden mukaisesti. Kehitetään tunnuslukuja energian käytön tehokkuuden arvioimiseen. Kulutusseurantatietoa hyödynnetään aktiivisesti huolto- ja kunnossapitotoimenpiteisiin ryhtymiseksi. Tavoite: Kuukausitasoisenseurannan kattavuudelle asetetaan tavoitteeksi vähintään 80 % rakennusten energiankäytöstä ja vuositason tavoitteeksi vähintään 90 % kaupungin koko energiankäytöstä vuoteen 2013 mennessä , jatkuvaa Tilatekniikka 18

19 2. Etsitään keinoja ottaa joissakin kiinteistöissä käyttöön reaaliaikainen energiankulutuksen seuranta uusien toimintatapojen kehittämiseksi Tilatekniikka 6.7 UUDET TOIMINTAMALLIT TOIMENPIDE AIKATAULU VASTUUTAHO TOTEU- TUMINEN 1. Seudullinen KETS-yhteistyö Tampereen kaupunkiseudun kunnat tekevät yhteistyötä energiatehokkuussopimuksen puitteissa. Kunnalle ostetaan energiatehokkuuden neuvontatukea ja koulutuspalveluja tarvittaessa. Tekninen keskus 2. Energiatehokkuudesta palkitseminen Nokian kaupunki luo energiatehokkuuden palkitsemisjärjestelmän koko kaupungin käyttöön. Kaupunki toteuttaa pilottihankkeen, jossa kokeillaan ja kehitetään energiatehokkuuden palkitsemisjärjestelmää. Pilottihankkeeseen osallistuva kaupungin omistamassa kiinteistössä toimiva työyhteisö käynnistää aktiivisen energiankäytön tehostamisen. Työyhteisö palkitaan saavuttamastaan energiansäästöstä jakamalla työyhteisön käyttöön osa energiankulutuksessa säästyneistä varoista. Pilotti voidaan toteuttaa esimerkiksi koulussa, jonka oppilaat saavat tietyn prosentin säästetyistä varoista käyttöönsä esimerkiksi oppilaskunnalle tai virkistyspäivää varten. Kirjasto on ilmoittautunut vapaaehtoiseksi pilottikohteeksi. Pilottihankkeen työyhteisö valitaan vuoden 2011 aikana, ja hanke käynnistetään Tilatekniikka 6.8 VIESTINTÄ JA KOULUTUS TOIMENPIDE AIKATAU- LU VASTUUTA- HO TOTEU- TUMINEN 1. Energiatehokkuuden tavoitteista ja toteutettavista energiatehokkuustoimenpiteistä ja niiden vaikutuksista sekä saavutetusta säästöstä tiedotetaan kaupungin asukkaita ja henkilöstöä olemassa olevilla tiedotuskanavilla Tilatekniikka, tiedottaja 19

20 Tiedotuksen avulla voidaan motivoida ja muuttaa asenneilmastoa. Tärkeää on viestiä siitä, miten yksittäiset ihmiset voivat edistää energiatehokkuutta. Kaupungin intranetiin ja Satamaan luodaan osiot energiatehokkuudesta, joissa tiedotetaan energiatehokkuuden osaalueista, kaupungin energiatehokkaista toimintatavoista ja ohjeistuksista sekä hyödyllisistä linkeistä. 2. Nokian kaupunki on toiminut yhteistyökumppanina Ilmankos-projektissa, joka edistää ilmastoystävällistä toimintaa ja yhteisöllisyyttä kaupungin asukkaita ja yhteisöjä osallistamalla. Ilmankos-kampanja järjestää tapahtumia, tempauksia, retkiä ja yhteistyöprojekteja kohdealueiden asukkaiden ja yhteisöjen kanssa. Lisäksi toimintaan kuuluu ilmastonmuutoksesta viestintä koko Tampereen seudun asukkaille. Nokian kaupungissa järjestetään ilmastoystävällistä arkea edistäviä tilaisuuksia (noin kymmenen) kaupungin asukkaille ja yhteisöille vuonna Tämän jälkeen Ilmankos-projekti jatkaa toimintatapojen juurruttamista Nokialla esimerkiksi markkinoimalla tapahtumakonsepteja paikallisille toimijoille. Nokialla ilmestyvät lehdet ovat projektin tuottamien tiedotteiden lähetyslistalla kampanjan päättymiseen saakka Ilmankosprojekti 3. Nokian kaupungin vuoden 2012 henkilöstökoulutusten teemana on energia ja energiatehokkuus. Yleisellä koulutustarjottimella tarjotaan koko henkilöstölle suunnattuja koulutustilaisuuksia (6-10 kpl), jotka koskevat esimerkiksi taloudellista ajotapaa ja energiatehokasta toimistoa. Koulutuksia liitetään Energiansäästöviikkoon ja Liikkujan viikkoon Hallintokeskus 4. Kaupunki osallistuu vuosittain Energiansäästöviikkoon. Vuonna 2011 Energiansäästöviikon toimenpiteisiin kuuluu tiedotuskampanja kaupungin asukkaille, joille tiedotetaan kaupungin laatimasta energiatehokkuussuunnitelmasta ja sen sisältämistä toimenpiteistä ja tavoitteista. Sisäisenä toimenpiteenä lanseerataan kimppakyytipörssikoekäyttöön intranetiin. Kaikki kaupungin koulut ja päiväkodit osallistuvat Energiansäästöviikkoon. lokakuu 2011, jatkuvaa vuosittain Tiedottaja, kasvatus- ja opetuskeskus 5. Tiedotus energiatehokkuudesta liitetään osaksi uuden henkilöstön perehdytystä Henkilöstöhallinto, palvelukeskukset 20

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma:

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Seurantaindikaattorit ja kyselyn tulokset 2012 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 24.7.2012 PL 302, 53101 Lappeenranta Pohjolankatu 14 puh. (05) 6161 faksi (05) 616 4375

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Uusiutuvan energian kuntakatselmus. Fredrik Åkerlund, Motiva Oy

Uusiutuvan energian kuntakatselmus. Fredrik Åkerlund, Motiva Oy Uusiutuvan energian kuntakatselmus Fredrik Åkerlund, Motiva Oy Kuntien KETS ja KEO sopimukset KETS (Kuntien energiatehokkuussopimus) yli 20 000 asukkaan kunnat yli 20 000 MWh/a:n kuntayhtymät KEO (Kuntien

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Energiantehokkuussopimus vuosille / /2016

Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Energiantehokkuussopimus vuosille / /2016 Tekninen lautakunta 134 15.11.2016 Kunnanhallitus 277 21.11.2016 Energiantehokkuussopimus vuosille 2017-2025 532/10.03.02/2016 Tekninen lautakunta 15.11.2016 134 Mäntsälän kunta solmi 3.10.2002 kauppa-

Lisätiedot

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä 30.11.2016 Luotettavaa tietoa ja vaikuttavia ratkaisuja resurssitehokkaisiin toimiin

Lisätiedot

Ilmasto-ohjelman taustatekijät

Ilmasto-ohjelman taustatekijät Lappeenrannan kaupunki ILMASTO-OHJELMA Luonnos 20.4.2009 Ilmasto-ohjelman taustatekijät 2 Ilmastosopimukset Suomella on ollut vuodesta 2001 saakka kansallinen ilmastostrategia, jonka avulla pyritään toteuttamaan

Lisätiedot

Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen

Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen 12.5.2016 Helsingin energiatehokkuussopimukset Mukana kaikilla energiatehokkuussopimuskausilla (pilotointi alkaen vuodesta

Lisätiedot

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin joukkoliikenteelle elokuussa 2008. Sopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä puutuoteteollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 11 yritystä, jotka koostuvat 42

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset. Energiavirasto Juha Toivanen

Energiatehokkuussopimukset. Energiavirasto Juha Toivanen Energiatehokkuussopimukset Energiavirasto Juha Toivanen 9.2.2016 Vapaaehtoista sopimustoimintaa energiansäästöstä energiatehokkuuteen ESD 2006 EED 2014 2020 Energiansäästö sopimukset Jatkoaika Energiatehokkuus

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä teknologiateollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 78 yritystä, jotka koostuvat

Lisätiedot

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 38 yritystä, jotka

Lisätiedot

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin joukkoliikenteelle elokuussa 2008. Sopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun

Lisätiedot

KIINTEISTÖT JA ENERGIATEHOKKUUS Y-SÄÄTIÖ

KIINTEISTÖT JA ENERGIATEHOKKUUS Y-SÄÄTIÖ KIINTEISTÖT JA ENERGIATEHOKKUUS Y-SÄÄTIÖ 10.11.2016 OMINAISKULUTUKSET 2016, KAIKKI KOHTEET (265 KPL) Lämmitys 39,8 kwh/rm3 Vesi 355 l/rm3 Sähkö 5,48 kwh/rm3 ENERGIAKUSTANNUKSET VS. MUUT HOITOKUSTANNUKSET

Lisätiedot

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma 18.11.2013 Lappeenrannan ilmasto-ohjelma Seurantaindikaattorien toteutuma vuonna 2012 1 Johdanto Lappeenrannan kaupunginhallitus hyväksyi 28.9.2009 kaupungille laaditun ilmasto-ohjelman. Lappeenrannan

Lisätiedot

Rovaniemen ilmasto-ohjelma

Rovaniemen ilmasto-ohjelma Rovaniemen ilmasto-ohjelma 2012-2020 Miksi ilmasto-ohjelma? Ilmastonmuutos on suuri globaali ympäristöongelma Kansainväliset ja kansalliset sitoumukset Maakunnallinen ilmastostrategiatyö Kunnille ei ole

Lisätiedot

KUNTIEN ILMASTOTYÖ. Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli

KUNTIEN ILMASTOTYÖ. Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli KUNTIEN ILMASTOTYÖ Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli Marita Savo, ympäristötarkastaja Mikkelin kaupunki/mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut Kuntaliiton selvitys 2012:

Lisätiedot

Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta

Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta 1 Sari Hildén, kiinteistöpäällikkö Tilakeskus Helsingin kaupungin rakennuskannan ikäjakauma Arvokiinteistöjä, palvelukiinteistöjä ja torppia, joissa

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

Siemens 160 vuotta Suomessa - juhlaseminaari CASE Lahden kaupunki: Kiinteistöjen energiatehokkuus julkisella sektorilla

Siemens 160 vuotta Suomessa - juhlaseminaari CASE Lahden kaupunki: Kiinteistöjen energiatehokkuus julkisella sektorilla Siemens 160 vuotta Suomessa - juhlaseminaari 10.12.2015 CASE Lahden kaupunki: Kiinteistöjen energiatehokkuus julkisella sektorilla Lahden Tilakeskus Kiinteistöpäällikkö DI Jouni Arola Lahden kaupunki 110

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy

Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy Ilmastostrategiatyön käynnistämisseminaari 14.11.2012, Tampere, Vapriikki Tom Frisk Pirkanmaan ELY-keskus 1. ILMASTOSTRATEGIATYÖN LÄHTÖKOHDAT Valtioneuvoston pitkän

Lisätiedot

energiatehokkuussopimus

energiatehokkuussopimus HUS-kuntayhtymän energiatehokkuussopimus Liittyjä Tämän sopimuksen kiinteänä osana ovat liittymistiedot sekä työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Kuntaliiton allekirjoittama Kunta-alan energiatehokkuussopimus.

Lisätiedot

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Asuinkiinteistöt Toimenpideohjelma vuokra-asuntoyhteisöille

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Asuinkiinteistöt Toimenpideohjelma vuokra-asuntoyhteisöille Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Asuinkiinteistöt Toimenpideohjelma vuokra-asuntoyhteisöille Tällä toimenpideohjelmalla RAKLI ry (jäljempänä RAKLI) toteuttaa Kiinteistöalan energiatehokkuussopimusta,

Lisätiedot

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa -Liikuntapaikkarakentamisen seminaari Säätytalo14.5.2012 Teppo Lehtinen Synergiaa vai törmäämisiä? Liikuntapolitiikan tavoitteet edistää liikuntaa, kilpa-

Lisätiedot

OULU AKTIIVISTA ILMASTOPOLITIIKKAA?

OULU AKTIIVISTA ILMASTOPOLITIIKKAA? OULU AKTIIVISTA ILMASTOPOLITIIKKAA? Seudullisen ilmastostrategian ohjausryhmä (Kaupunginjohtajan työryhmän asettamispäätös 18.2.2008 41 ja Oulun seudun seutuhallituksen seudun kuntien nimeämispäätös 21.2.2008

Lisätiedot

Kuntien energiatehokkuussopimuksen ja energiaohjelman vuosiraportti

Kuntien energiatehokkuussopimuksen ja energiaohjelman vuosiraportti 2011 Kuntien energiatehokkuussopimuksen ja energiaohjelman vuosiraportti 1 2 Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet ja kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus

Lisätiedot

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa SIJAINTI 50 km SUUNNITTELUALUE ENERGIAMALLIT: KONSEPTIT Yhdyskunnan energiatehokkuuteen vaikuttaa usea eri tekijä. Mikään yksittäinen tekijä ei

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA

SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA Seinäjoki, Alavus, Ilmajoki, Jalasjärvi, Kauhava, Kuortane, Kurikka ja Lapua Kuntien ilmastokampanjatapaaminen 8.11.2012 Mika Yli-Petäys Projektipäällikkö Lapuan kaupunki

Lisätiedot

1 ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET

1  ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET 1 www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET 2017 2025 Energiatehokkuussopimukset 2017 2025 ELINKEINOELÄMÄ KUNTA-ALA KIINTEISTÖALA ÖLJYLÄMMITYSKIINTEISTÖT ENERGIANSÄÄSTÖ- SOPIMUKSET

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset kausi

Energiatehokkuussopimukset kausi Energiatehokkuussopimukset kausi 2017-2025 HINKU-foorumin kevätpäivät 6.4.2016, Joensuu Pia Outinen, Energiavirasto Energiatehokkuussopimukset 2017 2025 ELINKEINOELÄMÄ KUNTA-ALA KIINTEISTÖALA ÖLJYLÄMMITYSKIINTEISTÖT

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS

ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS HANKE-ESITTELY 14.4.2016 Tomi Kiuru, Motiva Oy ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS taustat ja lähtökohdat Energiatehokkuus on yksi tapa leikata laitoksen kustannuksia. Ns. Motivamallisissa

Lisätiedot

ECO 2 - EKOTEHOKAS TAMPERE Hankkeen johtaja Pauli Välimäki

ECO 2 - EKOTEHOKAS TAMPERE Hankkeen johtaja Pauli Välimäki ECO 2 - EKOTEHOKAS TAMPERE 2020 Hankkeen johtaja Pauli Välimäki 15.2.2010 ECO 2 EKOTEHOKAS TAMPERE 2020 Mikä on ECO 2? Tampereen kaupungin energia- ja ilmastohanke, jota Suomen itsenäisyyden juhlarahasto

Lisätiedot

Roihuvuori seuran energia ilta

Roihuvuori seuran energia ilta Roihuvuori seuran energia ilta Asuinkerrostalon energiatehokkuuden parantaminen Johtava asiantuntija 13.10.2010 Alustuksen sisältö Motivan toimialueet Asuinkerrostalon energiankulutus ja säästömahdollisuudet

Lisätiedot

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Taustaa Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia Kymenlaakson maakuntaohjelma Kuntien tavoitteet, strategiat, alueellisen yhteistyön tarve ja kuntaliiton

Lisätiedot

Ohjelma

Ohjelma Ohjelma 22.-24.11.2011 klo 9.00 klo 9.15 klo 9.30 klo 10.30 klo 11.15 klo 12.00 klo 12.45 Klo 13.30 klo 13.30 Klo 14.15 Aamukahvi Tilaisuuden avaus ja johdatus päivän aiheeseen Marcus Engman, toimitusjohtaja,

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiapalvelujen toimenpideohjelma

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiapalvelujen toimenpideohjelma 1(7) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiapalvelujen toimenpideohjelma Tällä toimenpideohjelmalla Energiateollisuus ry (jäljempänä Toimialaliitto) toteuttaa Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusta,

Lisätiedot

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Sisällys 1. Kulutuksen seuranta 2. Ympäristösuunnitelma 3. Valaistus 4. Uusien keittiölaitteiden hankinta 5. Keittiön energiankulutuksen

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi Leader-info Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään Leader-rahoitusta yhdistysten ja mikroyritysten

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen

Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö LIVE-vuositapaaminen 23.11.2011 Liikkumisen ohjauksen hankehaku

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YMPÄRISTÖOHJELMA 2013 2015. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Rehtorin päätös 21.5.2013

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YMPÄRISTÖOHJELMA 2013 2015. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Rehtorin päätös 21.5.2013 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YMPÄRISTÖOHJELMA 2013 2015 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Rehtorin päätös 21.5.2013 Kategoria 1: Toteutus ja koordinointi Tehtävät (vähintään GO-kriteerit) Aikataulu Vastuu(t) Mittari(t) 1.

Lisätiedot

Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos

Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos www.ekokymenlaakso.fi Pia Outinen 1 1 Tavoite ja tarkoitus Tehtävä Kymenlaaksolle Strategia sisältää Kymenlaakson vision, toiminnalliset

Lisätiedot

Thermopolis Oy. - Kestävän kehityksen ja energia-asioiden kehittämisen asiantuntija

Thermopolis Oy. - Kestävän kehityksen ja energia-asioiden kehittämisen asiantuntija Thermopolis Oy - Kestävän kehityksen ja energia-asioiden kehittämisen asiantuntija Energiatehokkuuden hanketreffit 28.1.2016 Mika Yli-Petäys, Thermopolis Oy Thermopolis Oy:n tavoitteet Parantaa energiateollisuuden

Lisätiedot

Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy

Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy Esityksen sisältö Motivan kestävien julkisten hankintojen neuvontapalvelu Mitkä hankinnat kestäviksi ja miten;

Lisätiedot

Energiatehokkuuteen liittyvän kansallisen lainsäädännön tilannetta

Energiatehokkuuteen liittyvän kansallisen lainsäädännön tilannetta Energiatehokkuuteen liittyvän kansallisen lainsäädännön tilannetta SPiCE 3 -seminaari 14.1.2014 10.1.2014 1 Ehdotus uudeksi ympäristönsuojelulaiksi Hallituksen esitys uudeksi ympäristönsuojelulaiksi (YSL)

Lisätiedot

Joensuun kaupungin HINKU-vuosikello 2017

Joensuun kaupungin HINKU-vuosikello 2017 Joensuun kaupungin HINKU-vuosikello 2017 2 Päästöjen hillintäsuunnitelma vuodelle 2017 Useita toimintaa ohjaavia toimenpiteitä mm.: Ilmasto-ohjelman päivitys Kestävän energiankäytön toimenpideohjelman

Lisätiedot

Energiatuen mahdollisuudet Tuusula pilotointialusta uusille energiaratkaisuille. Pekka Grönlund TEM Team Finland -talo

Energiatuen mahdollisuudet Tuusula pilotointialusta uusille energiaratkaisuille. Pekka Grönlund TEM Team Finland -talo Energiatuen mahdollisuudet Tuusula pilotointialusta uusille energiaratkaisuille Pekka Grönlund TEM 7.11.2016 Team Finland -talo Energiatuen tavoitteet Energiatukea voidaan myöntää sellaisiin ilmasto- ja

Lisätiedot

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ Ympäristöasiat Kuopiossa 10.4.2014 Tapio Kettunen Toimenpide Säästö vuodessa Vuotavan wc-istuimen tai hanan korjaaminen 100-900 Huonelämpötilan laskeminen yhdellä asteella

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA

SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA Seinäjoki, Alavus, Ilmajoki, Jalasjärvi, Kauhava, Kuortane, Kurikka ja Lapua Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis Oy ILMASTOSTRATEGIAN

Lisätiedot

Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee

Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee 10.2.2014 Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee Kuuma-kunnissa käynnistyi huhtikuussa -13 kaksivuotinen Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke. Se on

Lisätiedot

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI. LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI. LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen Työpaikat liikkumisen portinvartijana Yhteiskäyttöautot Pyörävuokraamot Pyöräliikkeet ja huolto palvelut

Lisätiedot

Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa. Lea Gynther

Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa. Lea Gynther Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa Lea Gynther Webinaari 21.10.2014 Kurkistus suunnitelma-arkistoon TEM pyytänyt lähettämään tehdyt suunnitelmat Motivaan Voidaan

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. uudistuu - tulevat haasteet

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. uudistuu - tulevat haasteet Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi uudistuu - tulevat haasteet Ajankohtaista rakennusten energiatehokkuudesta seminaari 8.10.2010 Aika: 8.10. perjantaina klo 9.30 11.30 8.10.2010 1 Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin

Lisätiedot

Julkisen sektorin energiatehokkuus Velvoitteet energiankäytön tehostamisesta julkisella sektorilla

Julkisen sektorin energiatehokkuus Velvoitteet energiankäytön tehostamisesta julkisella sektorilla Julkisen sektorin energiatehokkuus Velvoitteet energiankäytön tehostamisesta julkisella sektorilla Timo Ritonummi Energiaosasto 25.4.2013 Energiatehokkuus EU:ssa ja Suomessa Energiatehokkuusdirektiivi

Lisätiedot

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari 9.2.2013 Outi Aalto Esityksen sisältö Taustaa Hankkeen rahoitus Mitä hankkeessa tehdään? Lyhyesti ilmasto-ohjelmista

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset ja ajankohtaiskatsaus energiatehokkuusdirektiiviin. Risto Larmio Motiva

Energiatehokkuussopimukset ja ajankohtaiskatsaus energiatehokkuusdirektiiviin. Risto Larmio Motiva Energiatehokkuussopimukset ja ajankohtaiskatsaus energiatehokkuusdirektiiviin Risto Larmio Motiva Motiva Oy 100 % valtion omistama LIIKEVAIHTO milj. 9,25 Henkilöstö: 54 hlöä Asiantuntijapalveluita 7,96

Lisätiedot

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua Sara Lukkarinen, Motiva Oy Alustuksen sisältö Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat eli SUMPit, mistä kyse? Mitä

Lisätiedot

Liite 1. Vesihuollon investointistrategia ehdotus -esittelykalvosarja 1.4.2014

Liite 1. Vesihuollon investointistrategia ehdotus -esittelykalvosarja 1.4.2014 Liite 1. Vesihuollon investointistrategia ehdotus - Vesihuollon investointistrategian valmistelu Vesihuollon valmistelun lähtöaineistona on käytetty vuonna 2009 valmisteltua vesihuollon investointistrategiaa,

Lisätiedot

15 kiinteistön energiatehokkuuden parantaminen ESCO-konseptilla

15 kiinteistön energiatehokkuuden parantaminen ESCO-konseptilla 15 kiinteistön energiatehokkuuden parantaminen ESCO-konseptilla Juha Vuorenmaa, rakennuttajapäällikkö Marita Tamminen, projektipäällikkö Vantaan kaupunki, Tilakeskus Miksi ja millä perusteilla ESCOon -

Lisätiedot

Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea

Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea HSL:n ja Motivan työnantajaseminaari 14.3.2013 Päivi Huhtala Tuko Logistics Osuuskunta Päivittäistavarakaupan valikoima-, hankinta-

Lisätiedot

Työmatkaliikkumissuunnitelman taustakysely

Työmatkaliikkumissuunnitelman taustakysely Työmatkaliikkumissuunnitelman taustakysely Organisaation nimi: Toimipaikka: Katuosoite: Työntekijöiden määrä toimipaikassa: Lomakkeen täyttöpäivämäärä: Yhteyshenkilön nimi: Työtehtävä: Puhelin: Sähköpostiosoite:

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Päätösten ennakkovaikutusten arviointi EVA: Ratamoverkko-pilotti Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Ve0: Nykytilanne Ve1: Ratamopalveluverkko 2012 Ve2: Ratamopalveluverkko 2015 1.

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

LOPPURAPORTIN TIIVISTELMÄ. Lisäksi hankkeessa kartoitettiin KUUMA-seudun energiatehokkuuspotentiaalia 0- investoinneilla

LOPPURAPORTIN TIIVISTELMÄ. Lisäksi hankkeessa kartoitettiin KUUMA-seudun energiatehokkuuspotentiaalia 0- investoinneilla Keski-Uudenmaan ympäristökeskus TR 24.11.2015 JULKISTEN KIINTEISTÖJEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN LOPPURAPORTIN TIIVISTELMÄ Hanke KUUMA-seudulla alkoi huhtikuussa 2013 hanke Julkisten kiinteistöjen

Lisätiedot

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Vuoropuhelu on liian työläistä - tarjonta ja hintataso voidaan selvittää tarjouskilpailulla. Toimittajia ei saa rasittaa vuoropuhelulla ennen hankintaa heillä

Lisätiedot

Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät

Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät Marketta Karhu, ympäristönsuojeluyksikön päällikkö, Oulun seudunympäristötoimi, Oulun kaupunki Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa

Lisätiedot

Helsingin kaupungin taidemuseo

Helsingin kaupungin taidemuseo Energiansäästön toimintasuunnitelma Helsingin kaupungin taidemuseo ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin taidemuseo vuoden 2016 talousarvion liitteeksi Hyväksytty Helsingin kaupungin

Lisätiedot

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli Emilia Olkanen & Lauri Penttinen TARMO Asuinalueiden viihtyisyys Asumisen mukavuus Yhteisöllisyys Rakennusten toiminnallisuus Energiatehokkuuden

Lisätiedot

Energiatehokkuuspäivä Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Esimerkkejä ja caseja

Energiatehokkuuspäivä Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Esimerkkejä ja caseja Energiatehokkuuspäivä 15.2.2016 Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Esimerkkejä ja caseja Petri Kuisma Esityksen sisältö: 1. Aurinkoenergia 2. Energiatehokkuus Tuotannon liittäminen sähköverkkoon Mikrotuotannolla

Lisätiedot

Imatran ympäristöohjelma

Imatran ympäristöohjelma Imatran ympäristöohjelma Imatran kaupungin ympäristöohjelma on laadittu osana EAKRrahoitteista Etelä-Karjalan kuntien ympäristöohjelma -hanketta. Hankkeessa laadittiin ympäristöohjelmat jokaiselle Etelä-

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakennukset Valmistelun organisointi. Rakentaminen

Lähes nollaenergiarakennukset Valmistelun organisointi. Rakentaminen Lähes nollaenergiarakennukset Valmistelun organisointi Rakentaminen 30.9.2014 EPBD lähes nollaenergiarakennus 2 art. 2 alakohta: lähes nollaenergiarakennuksella tarkoitetaan rakennusta, jolla on erittäin

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton

Lisätiedot

YIT Kiinteistötekniikka Oy ENERGIAPALVELUT

YIT Kiinteistötekniikka Oy ENERGIAPALVELUT YIT Kiinteistötekniikka Oy ENERGIAPALVELUT Jyväskylän maalaiskunnan katselmointikohteet Teppo Manninen Palvelukokonaisuudet Energia-analyysipalvelut Analyysipalvelut nykytilanteen toiminnalliseen ja taloudelliseen

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Autoalan toimenpideohjelma

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Autoalan toimenpideohjelma Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Autoalan toimenpideohjelma Tällä toimenpideohjelmalla Autoalan Keskusliitto ry (jäljempänä Toimialaliitto) toteuttaa Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusta, joka

Lisätiedot

Ja sinut nähdään uudessa valossa.

Ja sinut nähdään uudessa valossa. Ja sinut nähdään uudessa valossa. Jarno Hellman Valoa seminaari 24.11.2016 Valmistus Suomessa Yhtiö aloittanut toimintansa vuonna 2009 Suomalainen omistus Sisävalaistuksen rinnalle ulkovalaistus vuonna

Lisätiedot

ProHINKU Prosessit hiilineutraaleiksi pyrkivissä kunnissa

ProHINKU Prosessit hiilineutraaleiksi pyrkivissä kunnissa ProHINKU Prosessit hiilineutraaleiksi pyrkivissä kunnissa Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.2011 HAUS kehittämiskeskus Oy, Helsinki Kohti hiilineutraalia

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA

ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA KESTÄVÄ KEHITYS o 2012 asukaskyselyn kohderyhmän muodostivat Hämeenlinnan kaupungin asukkaat, otos 9000 asukasta o Tutkimus perustuu 1591 henkilön antamiin vastauksiin,

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti. Riku Huttunen Kansallinen biotalouspaneeli

Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti. Riku Huttunen Kansallinen biotalouspaneeli Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti Riku Huttunen Kansallinen biotalouspaneeli 19.1.2016 Kärkihanke 1: Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti

Lisätiedot

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy on Kemin kaupungin 100 % omistama energiayhtiö Liikevaihto 16 miljoonaa euroa Tase 50 miljoonaa euroa 100 vuotta

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA

ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA Tämän lain tarkoituksena on erityisesti lisäämällä mahdollisuuksia rakennusten energiatehokkuuden vertailuun edistää rakennusten energiatehokkuutta ja

Lisätiedot

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta.

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta. Hyvinvoinnin toimiala kahden lautakunnan malli (muutokset luonnoksen pykäliin 12 16 ja 40). 5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 12 Kasvatus- ja opetuslautakunta ja sen jaosto Kasvatus- ja opetuslautakunnassa

Lisätiedot

KULTU-kokeiluhankkeet

KULTU-kokeiluhankkeet KULTU-kokeiluhankkeet Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman Vähemmästä viisaammin tavoitteena on vähentää niin kotien kuin julkisen sektorin ympäristöhaittoja ja kasvihuonekaasupäästöjä. Sen mukaan

Lisätiedot

SEURANTA KÄVELYN JA PYÖRÄILYN EDISTÄMISEN TYÖKALUNA

SEURANTA KÄVELYN JA PYÖRÄILYN EDISTÄMISEN TYÖKALUNA SEURANTA KÄVELYN JA PYÖRÄILYN EDISTÄMISEN TYÖKALUNA Katja Seimelä, Tampereen kaupunkiseutu Tampereen kaupunkiseudun kävelyn ja pyöräilyn visio 2030 Tampereen kaupunkiseudulla kävellään ja pyöräillään merkittävästi

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Energiansäästösuunnitelma 2016 2017 Nuorisoasiainkeskus ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA 2016 2017 28.12.2015 2 Sisällysluettelo 1. Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen energiansäästösuunnitelma... 4 1.1

Lisätiedot

Savon ilmasto-ohjelma Kuntalaisten silmin

Savon ilmasto-ohjelma Kuntalaisten silmin Savon ilmasto-ohjelma Kuntalaisten silmin www.ymparisto.fi/savonilmasto-ohjelma Pohjois-Savon ELY-keskuksen kuntakoulutus 5.12.2012 Suonenjoki 12.12.2012 Mikkeli 1 Maapallon ilmasto muuttuu - nopeus? 2

Lisätiedot

Ehdotus kestävän liikkumisen alatyöryhmän perustamiseksi ja Turun seudun liikennejärjestelmätyön organisoimiseksi. Mari Sinn Varsinais-Suomen liitto

Ehdotus kestävän liikkumisen alatyöryhmän perustamiseksi ja Turun seudun liikennejärjestelmätyön organisoimiseksi. Mari Sinn Varsinais-Suomen liitto Ehdotus kestävän liikkumisen n perustamiseksi ja Turun seudun liikennejärjestelmätyön organisoimiseksi Mari Sinn Varsinais-Suomen liitto Taustat ja tavoitteet Nykyisessä Turvallisen ja kestävän liikkumisen

Lisätiedot

Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat. Lea Gynther, Kirsi-Maaria Forssell ja Tapio Jalo

Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat. Lea Gynther, Kirsi-Maaria Forssell ja Tapio Jalo Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat Lea Gynther, Kirsi-Maaria Forssell ja Tapio Jalo 15.3.2012 Sisältö Lähestymistapa Energiasuunnitelman tavoitteet Prosessin eteneminen Vaiheet Esimerkkejä

Lisätiedot

Kutteri-ohjelma Sopimus biokattiloiden energiatehokkuutta parantavasta neuvontamenettelystä

Kutteri-ohjelma Sopimus biokattiloiden energiatehokkuutta parantavasta neuvontamenettelystä SOPIMUS YM26/612/2014 1 (6) Kutteri-ohjelma Sopimus biokattiloiden energiatehokkuutta parantavasta neuvontamenettelystä 1 Sopimuksen osapuolet Suomen valtion puolesta ympäristöministeriö sekä bioenergia-alan

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimus, tuloksia energiavaltaisen teollisuuden osalta vuodelta 2008. Hille Hyytiä 22.9.2009

Energiatehokkuussopimus, tuloksia energiavaltaisen teollisuuden osalta vuodelta 2008. Hille Hyytiä 22.9.2009 Energiatehokkuussopimus, tuloksia energiavaltaisen teollisuuden osalta vuodelta 2008 Hille Hyytiä 22.9.2009 1.1 Energiavaltainen teollisuus tavoitteet toimenpideohjelmassa 1. Toimenpideohjelman tavoitteet

Lisätiedot