ekokem-konsernin Yhteiskuntavastuuraportti 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ekokem-konsernin Yhteiskuntavastuuraportti 2009"

Transkriptio

1 ekokem-konsernin Yhteiskuntavastuuraportti 2009

2 10 ekokemin toiminta-ajatus, strategia, arvot ja hallinto 16 ekokem-yhtiöiden tuotteet ja palvelut 23 kokonaisjätehuollon kumppani 26 taloudellinen vastuu 50 sosiaalinen vastuu 30 Ympäristövastuu Ympäristöseuranta ja sen 36 tulokset 47 Ympäristötilinpäätös varmennuslausunto t038 (en iso/iec 17025) *) *) katso akkreditoitu pätevyysalue sisällysluettelo inspecta sertifiointi oy:n todennus...3 taloudellinen vastuu...26 toimitusjohtajan puheenvuoro...4 Ympäristövastuu...30 Lukijalle... 5 sosiaalinen vastuu...50 ekokem Case: Yhteiskuntavastuullinen tuki...54 toiminta-ajatus, strategia, arvot ja hallinto Gri-sisältövertailu...56 ekokem-yhtiöiden tuotteet ja palvelut...16 sanasto ja lyhenteet...58 Case: öljyt kierrätykseen...19 Yhteyshenkilöt...59 Case: kokonaisjätehuollon kumppani...23 ekokem on antanut inspecta sertifiointi oy:lle toimeksi varmentaa vuoden 2009 yhteiskuntavastuuraportointia koskevat tiedot. toimeksianto käsitti yhteiskuntavastuuraportin taloudellisen, ympäristö- ja sosiaalisen vastuun tietosisällön varmentamisen. taloudellisen vastuun tietojen osalta varmennus perustuu tilintarkastettuihin tietoihin. konsernin johto vastaa yhteiskuntavastuuraportin laatimisesta sekä sen sisältämien tietojen keräämisestä ja esittämisestä. tätä riippumatonta varmennusraporttia ei voida käyttää pohjana arvioitaessa ekokemin suoritustasoa sen määrittelemissä ei-taloudellisissa periaatteissa. varmennuksen kriteereinä on käytetty Global reporting initiative (Gri) sustainability reporting Guidelines -ohjeiston G3-versiota. varmennusprosessi sisälsi seuraavat päävaiheet: arvioinnin raportoinnin menettelytavoista ja tiedon keräämisestä yksityiskohtaiset tarkastustoimenpiteet raportin eri osa-alueiden yhteyshenkilöiden haastattelut arvioinnin esitetyn tiedon kattavuudesta, oikeellisuudesta ja vertailukelpoisuudesta. Lisäksi olen arvioinut ekokemin toimintoja ja toimintatapoja iso 9001, iso ja ohsas järjestelmien seuranta-arviointien yhteydessä. ohtopäätös tehtyjen varmennustoimenpiteiden perusteella tietooni ei ole tullut seikkoja, jotka antaisivat aihetta olettaa, ettei ekokemin vuotta 2009 koskeva yhteiskuntavastuuraportti olennaisilta osin anna edellä esitettyjen varmennuskriteerien tarkoittamalla tavalla tasapainoista ja asianmukaista selvitystä ekokemin yhteiskuntavastuun tuloksista. tietooni ei myöskään ole tullut seikkoja, jotka antaisivat aihetta olettaa, etteivät aikaisempina vuosina raportoidut tiedot ole vertailukelpoisia vuoden 2009 raportin tietojen kanssa. vakuutan myös, että en havainnut poikkeamia ympäristöä koskevien lakivaatimuksien noudattamisessa. espoossa 12. huhtikuuta 2010 inspecta sertifiointi oy helena kunttu laatu-, ympäristö- sekä työterveys- ja -turvallisuusjärjestelmien pääarvioija, emas-todentaja, päästökaupan ja sähkön alkuperän todentaja

3 4 toimitusjohtajan puheenvuoro LUKIALLE 5 Lukijalle Yrityksen toiminnan vastuullisuus lähtee arvoista ja kulttuurista. Se, minkä yritykset voivat investoinnein ja järjestelmiä rakentamalla tehdä vastuullisuuden parantamiseksi, on pääsääntöisesti jo aikoja sitten tehty. Yritykset ovat siirtyneet velvoitteiden täyttämisestä omaehtoiseen vastuullisuuteen sitä ei pelkällä rahalla saa. Henkilöstön ammattitaidon käsite on laajentunut. Entistä vähemmän on toimintoja, joita voidaan jättää yksinomaan spesialistien harteille. Asiakassuhteet, turvallisuus, ympäristöasiat, laatu ja monet muut kuuluvat koko henkilöstön toimenkuvaan. Perinteisen ammatillisen osaamisen rinnalle osaksi ammattitaitoa ovat nousseet sellaiset perusasiat kuin halu toimia hyvin, rehellisyys, vastuullisuus ja avoimuus. Vastuullisesta toiminnasta on tullut kokopäivätyötä. Ekokemille ehdottomuus ympäristömyötäisyydessä, avoin suhtautuminen eri sidosryhmiin ja osaamisen korostaminen ovat luonnollinen osa yrityskulttuuria jo syntyhistorian takia. Tämä ei tarkoita, ettei Ekokemillä olisi paljon mahdollisuuksia parantaa toimintaansa asiakkaiden, henkilöstön ja ympäröivän yhteiskunnan suuntaan. Toimitusjohtajan puheenvuoro Vuosi 2009 paransi monin tavoin suhteitamme eri sidosryhmiin. Ekokem on suunnannut osaamisensa entistä selvemmin auttamaan asiakkaitaan kaikilla jätehierarkian tasoilla: olemme kumppanina auttamassa jätteen määrän vähentämisessä, kierrätyksen ja muun hyödyntämisen lisäämisessä ja parantamassa energian käytön tehokkuutta. Osana suhdannesyistä käynnistettyä säästö- ja tuottavuusohjelmaa yhtiö vähensi henkilöstöä. Luonnollisen poistuman ja muiden järjestelyjen lisäksi irtisanomisiinkin jouduttiin turvautumaan. Tähän yhteyteen kytkettiin monia jaksamista ja irtisanottujen työllistymistä tukevia toimenpiteitä. Henkilöstön hyvinvointia parantavista muutoksista keskeisimpiä on ikäohjelma. Ikääntyvien työssä jaksamista Ekokem tukee uudella ohjelmalla, johon kuuluvat mm. tihennetyt terveystarkastukset ja työn rasituksista palautumista tukevat ylimääräiset vapaapäivät. Turvallisuuskehitys yhtiössä ei ole ollut tyydyttävää. Yhtiö käynnistikin vuoden 2009 aikana Turvallisuus tavaksi -ohjelman, joka tähtää turvallisuustason merkittävään ja pysyvään paranemiseen. atkona vuonna 2007 alkaneelle yhtiön normalisointiprosessille Ekokemin hallitus määritteli yhtiölle osinkopolitiikan, jolla pyritään omistajien kannalta tasaiseen ja ennustettavissa olevaan osingonjakoon. Lyhyen ja pitkän aikavälin kilpailukyvyn turvaamiseksi Ekokem käynnisti Suuntana asiakas -ohjelman. Tavoitteena on suunnata toiminnan painopiste entistä selvemmin asiakkaan ympäristöhuolien ratkaisemiseen sekä nostaa tuottavuutta kustannustehokkuuden, tuotannon kapasiteetin käyttöasteen ja energiatehokkuuden parantamisella. Ekokemillä on paikallisesti merkittävä panos fossiilisella polttoaineella tuotetun energian korvaamisessa jätepohjaisella energialla ja samalla kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä. Kaukolämpöä ja sähköä tuotetaan ongelmajätteiden käsittelystä vapautuvasta energiasta ja yhdyskuntajätteiden käsittelystä jätevoimalassa sekä suunnitteilla olevassa jätevoimala 2:ssa. Sekä Riihimäen että Hyvinkään kaupunkien kaukolämmön tarve kyetään tulevaisuudessa käytännöllisesti katsoen kokonaan tyydyttämään jätepohjaisella energialla. Tämä raportti on laadittu GRI-ohjeiston mukaisesti, ja se kattaa koko konsernin ja kaikki sen toimipaikat. Yhdessä maan parhaaksi Timo Piekkari, toimitusjohtaja ohdanto Ekokemin lähtökohtana on alusta alkaen ollut tarjota asiakkaille palveluja ja ratkaisuja ympäristöhuoliin, joita vaaralliset jätteet, tuotantoprosessien sivuvirrat ja erilaiset ympäristöongelmat aiheuttavat. Edistämme kestävää kehitystä auttamalla asiakkaitamme vähentämään ympäristön kuormitusta. Vuoden 2009 yhteiskuntavastuuraportin teemaksi otettiin jätehierarkia. ätehierarkia on jätehuollon toimia ohjaava tavoitteiden tärkeysjärjestys, jonka perimmäisenä tavoitteena on luonnonvarojen säästäminen. Vastuullisuus ja ympäristömyötäisyys ovat Ekokemin arvoja, jotka luovat pohjan työllemme ja ohjaavat kaikkea toimintaamme. Ne ovat myös sidosryhmiemme olennaisia odotuksia kaikkea toimintaamme kohtaan. Tavoitteenamme on olla avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa. Yhteiskuntavastuuraporttimme on yksi osa tätä vuoropuhelua. Tässä raportissa kerromme tuloksistamme. ulkaisuun on kerätty tiivistetysti vuoden 2009 taloudellista ja toiminnallista informaatiota, yhteenvetoja ympäristöön, henkilöstöön ja muihin sidosryhmiin kohdistuvista toimistamme sekä vertailumateriaalia edellisiltä vuosilta. Raportin laajuus ja periaatteet Ekokem Oy Ab on julkaissut ensimmäisen ympäristöraporttinsa vuodelta Tämä on järjestyksessä kahdeksas Global Reporting Initiativen (GRI) kestävän kehityksen raportointisuosituksen mukainen raportti. Sivuilla on kuvaus raportin sisällön suhteesta GRI-suosituksiin. Raportti kattaa nyt ensimmäistä kertaa Ekokem Oy Ab:n lisäksi tytäryhtiöiden Ekokem-Palvelu Oy:n ja Ekovoima Oy:n sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia. Tässä raportissa kuvataan myös Ekokemin strategia ja johtamisen käytännöt toiminnan vaikutusten hallitsemiseksi. Raportin toteutuksessa on otettu huomioon Kirjanpitolautakunnan yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja julkistamisesta. Tunnuslukujen laskennassa on noudatettu samoja periaatteita kuin vuoden 2008 raportissa. Edellisvuoden vertailuluvut poikkeavat edellisen vuoden raportissa kerrotuista luvuista, koska ne on päivitetty vastaamaan konsernirakennetta ja koska olemme korjanneet aiemmissa raporteissa havaitsemiamme epätarkkuuksia. Raportin tiedot perustuvat Ekokemin talous- ja henkilöstöhallinnon laskentajärjestelmiin sekä sertifioituihin laatu-, turvallisuus- ja ympäristöjärjestelmiin. Talouden tunnusluvut perustuvat tarkastettuun kirjanpitoon ja vahvistettuun tilinpäätökseen. Ympäristötiedot pohjautuvat Ekokemin sisäisiin, viranomaisille raportoitaviin tietoihin ja ulkoisiin tutkimustuloksiin. Raportin kokoamiseen on osallistunut suuri joukko Ekokemin henkilökuntaa. Riippumaton ja puolueeton Inspecta Sertifiointi Oy on todentanut raportin huhtikuussa Tämä raportti julkaistaan huhtikuussa Raportti jaetaan mm. Ekokem-yhtiöiden suurille asiakkaille, henkilökunnalle, osakkeenomistajille, lähinaapureille ja urakoitsijoille. Raportti on luettavissa myös internetsivuillamme Raportin voi tilata veloituksetta puhelimitse numerosta , sähköpostilla osoitteesta tai internetsivuiltamme osoitteesta > Yhteydenotot > Tilauslomakkeet > Esitemateriaalin tilaus. ulkaisemme internetsivuillamme myös Ekokem-konsernin ja emoyhtiö Ekokem Oy Ab:n tilinpäätöstiedot liitetietoineen. Verkkosivuillamme voit myös antaa palautetta tästä raportista ja kertoa näkemyksesi yhteiskuntavastuuraportointimme kehittämiseksi. Seuraava, vuoden 2010 raportti julkaistaan keväällä Sidosryhmävuorovaikutus Ekokemin viestinnän tarkoituksena on tarjota sidosryhmille tietoa yhtiön tavoitteista, toiminnasta ja liiketoimintaympäristöstä sekä toiminnan tuloksellisuudesta ja vaikutuksista, jotta sidosryhmät voivat muodostaa oikean kuvan yhtiön toiminnasta. Sitoudumme avoimeen, täsmälliseen, ajantasaisen ja ennakoivaan viestintään. Kerromme läpinäkyvästi toiminnastamme ja kehitämme saadun palautteen perusteella vuorovaikutusta eri sidosryhmien kanssa.

4 6 VUODEN 2009 MERKKIPAALUA NÄKYMÄT VUODELLE Ekokem-yhtiöiden vuoden 2009 merkkipaaluja Näkymät vuodelle 2010 Tammikuu Ekokem-Palvelu voitti tarjouskilpailut Kiertokapulan kahden kaatopaikan sulkemisesta. Helmikuu Ekokem toi markkinoille Verkostomessuilla CCA-puujätteisiin liittyvän liiketoimintansa. Ekokem Oy Ab:n Kuopion toimipaikassa aloitettiin maalilla likaantuneiden vesien käsittely. Länsi-Suomen ympäristökeskus antoi lausuntonsa Ekokem-Palvelu Oy:n Kokkolan teollisuusjätteen käsittely- ja kierrätyskeskushankkeen YVA-ohjelmasta. Maaliskuu Riihimäen laitosalueella tuli täyteen 500 peräkkäistä tapaturmatonta päivää. Huhtikuu Enocell Oy:n Uimaharjun tehtaan kanssa allekirjoitettiin kokonaisvaltainen jätehuoltosopimus. Uramon koululaiset tutustuivat Ekokemiin ja ongelmajätteisiin sekä teki - vät Ekokemin tukeman kevätretken tiedekeskus Heurekaan järjestetyssä henkilökunnan tiedotustilaisuudessa jaettiin tasavallan presidentin myöntämät kunniamerkit. Ekokem-Palvelun Kokkolan teollisuusjätteen käsittely- ja kierrätyskeskushankkeesta järjestettiin esittelytilaisuus yleisölle pidettiin Ekokemin yhtiökokous Helsingissä. Anjalankoskella järjestettiin kaksi teollisuusjätteen käsittelykeskuksen esittelytilaisuutta asiakkaille ja muille sidosryhmille. Huhti-toukokuussa Iisalmen alueella tehtiin ongelmajätteiden kunta- ja taajamakeräyksiä 18 päivänä sekä Oulun ja Lapin alueella kaikkiaan 36 päivän ajan. Toukokuu Puolustusvoimien kanssa allekirjoitettiin toukokuussa ongelmajätehuollon puitesopimus, joka koskee kaikkia maavoimien joukko-osastoja Ekokem esitteli toimintaansa ChemBio-, Teolliset Palvelut- ja Kaivos- Gruva-messuilla. Ekokem-Palvelu voitti tarjouskilpailun Albanian Vloran EU-hankkeesta, johon kuuluu pilaantuneen maan kunnostaminen ja kaatopaikan rakentaminen. Kesäkuu 1.6. Timo Piekkari otti vastaan tehtävät Ekokem Oy Ab:n toimitusjohtajana. Ekokem-Palvelu allekirjoitti sopimuksen Maailman Pankin Albanian Porto Romanoon rahoittamasta hankkeesta, jossa käsitellään pilaantunutta maata ja rakennetaan kaatopaikka. Ekokem jakoi opinto- ja tutkimusapurahoja ympäristöstipendirahastostaan 11 tutkimukseen yhteensä euroa. 11. ja juhlittiin 30-vuotiasta Ekokemiä. Riihimäen tuotantolaitoksen avoimet ovet järjestettiin Iisalmen, Kuopion, Oulun ja oensuun toimipaikkojen avoimissa ovissa kesäkuussa kävi yhteensä yli 300 vierailijaa. Heinäkuu Ekokemin Riihimäen toimipaikan jätteen energiahyötykäytön laajentamishankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA) valmistui, ja se luovutettiin Hämeen ympäristökeskukselle. Elokuu järjestettiin Riihimäellä lähinaapuritilaisuus, jossa esiteltiin sekä Ekokemin että Ekokem-Palvelun tulevia hankkeita. Ekokemin Riihimäen jätteen energiahyötykäytön laajentamishankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA) valmistuttua järjestettiin avoin yleisötilaisuus Ekokem-konsernin henkilökunnan testit lääketieteen lisensiaatti Mika Liukkosen Kehon ikä -tutkimusta varten alkoivat. Porin toimipaikkaa koskevat YT-neuvottelut käynnistyivät. Ekokem teki sopimuksen tuottajayhteisö ERP Finland ry:n kanssa kylmälaitteiden kierrätyksestä. Syyskuu 8.9. järjestettiin henkilökunnan tiedotustilaisuus, jossa kerrottiin Ekokemin uudesta kehittämisohjelmasta Suuntana asiakas käynnistyivät Iisalmen ja Riihimäen toimipaikkoja koskevat YT-neuvottelut. Ekokem-Palvelu sai Kyprokselta kaatopaikanrakentamisurakan. Lokakuu Uusi liiketoimintaorganisaatio astui voimaan ätehuoltoyhdistys ry:n syyskokouksessa yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Ekokemin johtava asiantuntija Auli Hovi. Yhdistyksen kunniajäsenyydellä työstään palkittiin Ekokemin eläköitynyt toimitusjohtaja Esa Tommila. Ekokem-Palvelu sai kaatopaikan rakentamishankkeen Liettuasta. Henkilöstön vähentämistä koskevat YTneuvottelut päättyivät Marraskuu Ekokem-Palvelun pohjaveden puhdistusurakka käynnistyi Mikkelin entisellä kyllästämöalueella. Ekokemin Riihimäen tuotantolaitokselle suunnitteilla olevan toisen jätevoimalan ja siihen liittyvän jätteen esikäsittelylaitoksen ympäristölupahakemus jätettiin Hämeen ympäristökeskukselle. oulukuu Ekokem esitteli energian tuotantoa jätteestä ohjelmasarjassa YLE:n Aamu-tv:ssä Ekokem lahjoitti vuoden 2009 joululahjavarat hyväntekeväisyyteen. Osa varoista annettiin Itämeren suojelutyöhön Puhdas Itämeri -hankkeeseen ja osa erityisnuorisotyöhön Riihimäen yöjalan tuki ry:lle. Ekokem-Palvelu Oy:n Kokkolan teollisuusjätteen käsittely- ja kierrätyskeskushankkeen ympäristövaikutusten arviointi (YVA) päättyi, ja Länsi-Suomen ympäristökeskus antoi lausuntonsa Ympäristöliiketoiminnassa suhdannevaihtelut näkyvät myöhemmin kuin valmistavassa teollisuudessa ja ongelmajätteiden määrän arvioidaan edelleen vähenevän. Osa markkinoiden muutoksista on tilapäisiä, ja osa muutoksista jää pysyviksi. Ekokem on varautunut muutoksiin sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä. Lyhyellä aikavälillä kannattavuutta parannetaan jatkamalla vuonna 2009 aloitettuja kustannustehokkuutta ja tuottavuutta parantavia toimenpiteitä sekä tiukennettua investointikontrollia. Näiden toimenpiteiden vaikutukset tulevat näkymään selvästi vuonna Aktiivinen uusien palvelukokonaisuuksien varaan rakentuva myyntityö ja entistä läheisempi yhteistyö avainasiakkaiden kanssa tukevat Ekokemin suuntautumista entistä selvemmin asiakkaiden ympäristöongelmien ratkaisijaksi. AVAINTUNNUSLUVUT ekokem-konserni Uusien kilpailukykyisten liiketoimintojen löytämiseksi Ekokem kasvattaa vuonna 2010 tutkimus- ja kehityspanostuksensa 2,2 %:iin konsernin liikevaihdosta. Kehitystyön painopisteitä ovat jätepohjaisen energiantuotannon tekniikat, kierrätyksen lisääminen, biojätteen käsittely ja palvelukonseptien kehittäminen eri avainasiakasryhmille. Ekokem-Palvelu Oy:n vientiprojektien osuuden Ekokemin liikevaihdosta arvioidaan kasvavan merkittäväksi vuonna Ekokem- Palvelu on kehittänyt kilpailukykyisen osaamisen kansainvälisiin maaperänkunnostus- ja kaatopaikkarakentamisprojekteihin. ätteisiin perustuvan energiantuotannon lisäämiseksi Ekokem käynnisti vuonna 2008 jätevoimala 2 -projektin. Hankkeen odotetaan etenevän investointipäätösvaiheeseen vuoden 2010 kesällä. Energiantuotannon lisääminen tultaneen jaksottamaan siten, että ensimmäisessä vaiheessa lisätään nykyisten laitosten energian talteenottoastetta. ätteen polttokapasiteettia suunnitellaan lisättävän kahdessa vaiheessa: ensimmäinen vaihe vuoteen 2012 mennessä ja seuraava vaihe Vaiheistus mahdollistaa erilaisten käsittelytekniikoiden hyödyntämisen ja pienentää isoon kertainvestointiin liittyvää taloudellista riskiä. Konsernin liikevaihto kasvanee hiukan ja tuloksen arvioidaan paranevan vuonna 2010 selvästi asiakastyöskentelyn tehostamisella sekä uusilla palvelukonsepteilla ja tuottavuutta parantavilla toimenpiteillä, mutta vuoden 2008 huipputasoa ei vielä saavutettane. Uudet palvelukonseptit, tutkimus- ja kehitystoiminnan kasvatus ja jätevoimala 2 -investointi ovat yhtiön merkittävimmät panostukset tulevaisuuteen e Taloudellinen vastuu Taseen loppusumma Liikevaihto Liikevoitto Osuus liikevaihdosta, % 7,5 % 13,5 % 11,5 % Oman pääoman tuotto, % 4,0 % 8,5 % 8,0 % Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI) 5,5 % 10,2 % 8,1 % Omavaraisuusaste, % 67,5 % 62,6 % 60,0 % Gearing, % 11,3 13,6 19,8 Tutkimus- ja kehittämismenot Osuus liikevaihdosta, % 1,7 1,9 2,4 Investoinnit Ympäristövastuu Ympäristökustannukset Ympäristötuotot Ympäristöinvestoinnit Sähköntuotanto, GWh 25,3 25,9 29,0 Kaukolämmön tuotanto, GWh 375,5 368,7 112,9 (2) Energiatehokkuus, % (3) Sosiaalinen vastuu Henkilöstö keskimäärin, henkilöä Palkat Koulutus- ja terveydenhoitomenot (1) Sponsorointi ja yhteisötuki Stipendit (1) sis. KELAn palautuksen (2) myynti ja omakäyttö kaukolämpö, ei sisällä prosessihöyryä (3) BREF vertailuasiakirjan mukainen energiatehokkuus

5 jätteen synnyn ehkäiseminen jätteen synnyn ehkäisemisellä tarkoitetaan ennakoivia toimia, jotka johtavat syntyvän jätteen määrän tai haitallisuuden vähenemiseen. nämä toimet voivat olla esimerkiksi raaka-aineiden hankintaa, tuotesuunnittelua, valmistusprosessien kehittämistä ja haitallisten aineiden korvaamista, tuotteiden pakkaamisen ja logistiikan kehittämistä tai henkilöstön osaamisen parantamista. ekokemin toiminta-ajatus, strategia, arvot ja hallinto

6 10 toiminta-ajatus, strategia, arvot ja hallinto toiminta-ajatus, strategia, arvot ja hallinto 11 ekokemin toiminta-ajatus, strategia, arvot ja hallinto Vapautamme asiakkaat ympäristöhuolista.tehtävässään Ekokem haluaa olla halutuin yhteistyökumppani Suomessa ja lähialueilla sekä toimialan markkinajohtaja Suomessa. Yhteinen maalimme Strategiset tavoitteet ohjaavat kaikkien liiketoimintojemme kehittämistä. Strategia päivitetään vuosittain ja tarvittaessa tiheämmin. Päivitetyn strategian perusteella laaditaan vuotuinen toimintasuunnitelma ja budjetti. Ekokemin menestys markkinoilla perustuu aktiiviseen yhteistyöhön asiakkaiden kanssa ja kykyyn tarjota entistä laajempia palvelukokonaisuuksia. asiakkaiden prosessien sivuvirrat ja jätteet ovat ekokemin ydinosaamista Ympäristötietoisuuden ja ympäristövastuullisuuden merkityksen lisääntyminen antaa Ekokemille liiketoimintamahdollisuuksia, ja Ekokemin osaaminen auttaa asiakkaita toimimaan jatkuvasti ympäristömyötäisemmin ja kannattavammin. Yhdessä asiakkaidemme kanssa etsimme mahdollisuuksia asiakkaan jätteiden määrän vähentämiseen sekä materiaalikierrätyksen ja muun hyötykäytön lisäämiseen. Kehitämme teknistä kilpailukykyämme ja tuottavuuttamme ja yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa laajennamme hyödyntämis- ja käsittelymenetelmiemme valikoimaa. Ekokemin toiminnan ytimessä on tinkimätön pyrkimys laadukkaaseen toimintaan. Asemamme vaativan jätehuollon osaajana luo asiakkaillemme ja muille sidosryhmillemme korkeat odotukset toimintaamme kohtaan. Varmistamalla toimintamme laadukkuuden kaikilla osa-alueilla pystymme vastaamaan odotuksiin. Se on edellytys myös hyvän maineemme säilymiselle. Olemme asettaneet tavoitteekseemme, että vuonna 2012 Ekokem on maan suurin ongelmajätepalvelujen tuottaja, jolla on vahva jalansija Suomen lähialueilla maan suurin jäteperäisen energialiiketoiminnanharjoittaja. Toiminta perustuu kahteen voimalaan Riihimäellä ja tätä tukevaan toimintaan muualla Suomessa maaperänkunnostuksessa ja ympäristörakentamisessa yksi kolmesta suuresta ja maan osaamisjohtaja, jolla on merkittävää liiketoimintaa itäisessä Euroopassa. Yhteiskuntavastuun hallintokäytännöt Kaikissa toimissamme, kaikkialla missä toimimme, sitoudumme noudattamaan lainsäädäntöä, toimintaamme koskevia määräyksiä, meille asetettuja velvoitteita sekä sitoumuksiamme. Toteutamme tehtäväämme tehokkaasti, taloudellisesti, turvallisesti ja ympäristömyötäisesti. Yhteiskuntavastuu Ekokemin yhteiskuntavastuu perustuu yhtiön arvoihin, eettisiin periaatteisiin ja toimintatapoihin. Yhteiskuntavastuu jakautuu taloudelliseen, ympäristöä koskevaan ja sosiaaliseen vastuuseen. Arvioimme varovaisuusperiaatetta noudattaen toimintamme yhteiskunnalliset vaikutukset ja riskit toimintojen suunnittelussa sekä uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä. Turvallisuus on keskeinen tekijä, emme ota toiminnassamme terveyteen tai ympäristöön liittyviä riskejä. Taloudellinen vastuu merkitsee kannattavasta liiketoiminnasta huolehtimista. Taloudellinen vastuu edellyttää toiminnaltamme tehokkuutta ja kilpailukykyä. Kannattavuus antaa meille mahdollisuudet vastata sidosryhmiemme odotuksiin ja toteuttaa ympäristö- ja sosiaalisen vastuumme. Ympäristövastuu merkitsee Ekokemille ympäristöstä ja luonnonvaroista huolehtimista omissa toiminnoissa sekä korkeatasoisten ympäristöratkaisujen kehittämistä ja toteuttamista asiakkaille. Palvelumme auttavat asiakkaitamme yltämään hyviin ympäristösuorituksiin. Hyödynnämme jätteitä taloudellisten ja teknisten mahdollisuuksien mukaan kaikessa palvelutoiminnassamme. Kehitämme energian tuotannon ja käytön tehokkuutta. Etsimme tapoja lisätä kannattavaa hyötykäyttöä materiaalina kierrättäen tai energiana. Pyrimme kaikin tavoin mahdollisimman vähäisiin oman käsittelytoimintamme päästöihin ja korkeaan jätteiden hyödyntämisasteeseen. Sosiaalinen vastuu merkitsee, että noudatamme hyviä toimintatapoja suhteessa kaikkiin sidosryhmiimme. Sosiaalista vastuutamme on sitoutuminen henkilöstön hyvinvointiin ja osaamiseen, palvelujen turvallisuus, osallistuminen toimialan kehittämiseen ja muu yleishyödyllinen toiminta. Tiivis ja avoin yhteistyö toimipaikkojemme lähiympäristön kanssa sekä aktiivinen viestintä kaikkien sidosryhmiemme kanssa ovat tärkeä osa sosiaalista vastuutamme. konsernirakenne Ekokem-konserni toimii monipuolisesti ympäristö- ja jätehuollon toimialalla. Konsernin yhtiöt Ekokem Oy Ab, Ekokem- Palvelu Oy ja Ekovoima Oy muodostavat kokonaisuuden, jossa kullakin yhtiöllä on oma toimialansa ja roolinsa. Emoyhtiö Ekokem Oy Ab vastaa ongelmaja yhdyskuntajätteiden palvelu- ja käsittelyliiketoiminnasta sekä konsernin yhteisistä toiminnoista kuten viestinnästä sekä henkilöstö-, talous- ja IT-hallinnosta. Ekokem-Palvelu Oy:n keskeistä toimintaa ovat maaperänkunnostus, siihen liittyvä infrastruktuurirakentaminen sekä jätteiden hyötykäyttö ja loppusijoitus. Ekovoima Oy:ssä ovat erityistä läpinäkyvyyttä vaativat toiminnot kuten energian myynti ja valtakunnallisen öljyjätehuollon järjestäminen. Sen tuotannollinen yksikkö on jätevoimala, jota käytännössä hoitaa emoyhtiö. Ekokem Oy Ab omistaa tytäryhtiöt 100 %:sesti. Toimintapolitiikka Ekokem tuottaa ympäristönhuollon palveluja elinkeinoelämälle ja yhteiskunnalle. Tehtäväänsä yhtiö toteuttaa tehokkaasti, taloudellisesti, turvallisesti ja ympäristömyötäisesti noudattaen toimintaan liittyvää lainsäädäntöä ja määräyksiä. Ekokemin tavoitteena on olla paras ympäristönhuollon yhteistyökumppani. Työterveys-, turvallisuus- ja ympäristöasiat ovat keskeinen osa Ekokemin toiminnan laatua, ja yhtiö sitoutuu näillä alueilla toimimaan kykyjensä ja resurssiensa puitteissa parhaalla mahdollisella tavalla. Ekokem tutkii ja selvittää jatkuvasti sekä nykyisten että suunnitelmissaan olevien toimintojen ja investointien turvallisuus- ja ympäristövaikutuksia. Yhtiö etsii määrätietoisesti uusia keinoja jätteiden mahdollisimman tehokkaaseen hyödyntämiseen. Tavoitteena on turvallisuuden ja ympäristönsuojelun tason jatkuva parantaminen. Yhtiö kannustaa myös alihankkijoitaan ja urakoitsijoitaan toimimaan yhtiön turvallisuus- ja ympäristöperiaatteiden mukaisesti. Yhtiö neuvoo ja tarvittaessa opastaa heitä, EKOKEM-KONSERNIN YHTIÖRAKENNE Ekokem-Palvelu Oy Ekokem Oy Ab Ekovoima Oy kuten myös asiakkaita ja kansalaisia, ongelmajätteiden oikeassa käsittelyssä, varastoinnissa ja kuljettamisessa. Ekokem tiedottaa avoimesti ja säännöllisesti turvallisuuteen ja ympäristönsuojeluun liittyvistä toimistaan ja suunnitelmistaan sekä ottaa toiminnassaan huomioon saamansa palautteen. Ekokemin henkilökunta ymmärtää vastuunsa yhtiön toiminnan laadusta, turvallisuudesta ja ympäristönsuojelusta. Yhtiön jokainen työntekijä on velvollinen olemaan mukana hyvän toimintatavan ylläpitämisessä, toteuttamisessa ja kehittämisessä. Yhtiö kouluttaa, opastaa ja kannustaa työntekijöitään suorittamaan työtehtävänsä turvallisuuden ja ympäristön kannalta vastuullisella tavalla. Riihimäki Ekokem Oy Ab Ekokem-Palvelu Oy Ekovoima Oy Ekokem Oy Ab - ätepalvelujen tuotanto - Käsittelyjen ja palvelun myynti - Ongelmajätteiden käsittely ja hyödyntäminen - Energiantuotanto ongelmajätteiden polttokäsittelystä - Konsernin yhteiset toiminnot Ekokem-palvelu Oy - Maaperän ja pohjaveden kunnostus - Teollisuuden erityisjätevesien käsittely - Pilaantuneiden maiden ja teollisuuden jätteiden vastaanotto ja käsittely omissa käsittelykeskuksissa - Ympäristörakentaminen ja teollisuuden sivutuotepalvelut Ekovoima Oy - ätevoimala - Kaukolämmön tukkumyynti - Määräävässä markkina-asemassa olevien käsittelypalvelujen myynti - Keräysöljyorganisaation valtakunnal linen hallinnointi

7 12 Arvot ja eettiset periaatteet HALLITUS 13 Ekokemin arvot ja eettiset periaatteet Ekokemin arvot: Vastuullisuus Ympäristömyötäisyys Avoimuus Yhteistyö ja palveluhenki Asiantuntijuus Tuloksellisuus Toimintajärjestelmä Ekokemin laatu-, turvallisuus- ja ympäristöjärjestelmästä käytetään nimitystä toimintajärjestelmä. Se on yksi kokonaisuus, jossa ympäristö- ja turvallisuusasiat on integroitu yhtiön laatutoimintoihin. Toimintajärjestelmän taustalla ovat toimintaa ohjaava lainsäädäntö ja toiminnan luvat, ja se on rakennettu laatu-, ympäristö- ja turvallisuusstandardien ISO 9001, ISO ja ISO 17025, OHSAS sekä kemianteollisuuden Responsible Care Vastuu Huomisesta -ohjelman (RC) perustalle. Ekokemin eettiset periaatteet: Lakien ja säädösten noudattaminen Rehellisyys Läpinäkyvyys ja avoimuus Ihmisoikeuksien kunnioittaminen Tasa-arvo ja tasapuolinen kohtelu Lahjonnan ja lahjusten ehkäiseminen Terveys ja turvallisuus Ympäristösuojelu Tavarantoimittajien ja alihankkijoiden eettiset periaatteet Toimintajärjestelmä kattaa konsernin kaikki toiminnot. Laatustandardi ISO koskee vain emoyhtiön laboratoriotoimintaa ja RC-ohjelma vain emoyhtiön toimintoja. Toimintajärjestelmässä on määritelty turvallisuus- ja ympäristöasioiden hallinnan johtamistavat ja käytännöt sekä yhteiset menetelmät. Toimintajärjestelmää arvioidaan erilaisin tarkastuksin ja katselmuksin, auditoinnein. Ulkoisia auditointeja suorittavat säännöllisesti mm. FINASakkreditointipalvelu, Inspecta Sertifiointi Oy ja Turvatekniikan keskus Tukes. Yhtiön Eettisten periaatteiden soveltaminen Ekokemin eettiset periaatteet säätelevät Ekokemin johdon ja kaikkien työntekijöiden toimintaa ja työsuhteita. Ekokem varmistaa, että eettiset periaatteet tiedotetaan kattavasti kaikille työntekijöille, ja edellyttää kaikkien omaksuvan ne ja toimivan niiden mukaisesti. Eettiset periaatteemme on kuvattu laajemmin verkkosivuillamme > Yritysvastuu > Sosiaalinen vastuu > Eettiset periaatteet. toimintajärjestelmän tehokkuus arvioidaan ja varmistetaan johdon ja henkilöstön edustajien yhteisissä katselmuksissa. Ekokem-yhtiöiden toimipaikkojen laatu-, ympäristö- sekä työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän on sertifioinut Inspecta Sertifiointi Oy. Ekokemin laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T038. Ekokem valitsi GRI-raportoinnin EMASraportoinnin sijaan vuodelta Hallitus Hallituksen toimikausi on yksi vuosi. Hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä. Hallituksen toimikausi alkaa vaalin suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous. Hallituksen ja sen jokaisen jäsenen tehtävänä on edistää yrityksen ja sen kaikkien osakkeenomistajien etua. Hallituksen tehtävänä on yhtiössä määriteltyjä arvoja noudattaen huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on järjestetty asianmukaisesti. Hallitus arvioi säännöllisesti yhtiön strategiaa, taloutta, hallintojärjestelmiä sekä johdon tehokkuutta hallintojärjestelmien toimeenpanossa. Hallitus valvoo toiminnan lainmukaisuutta ja yhtiön toimintaan kuuluvien riskien hallintaa. Hallitus käsittelee yhtiön ja sen tytäryhtiöiden toiminnan kannalta laajakantoiset ja periaatteellisesti tärkeät asiat. Hallitus nimittää toimitusjohtajan, hänen sijaisensa sekä toimitusjohtajan välittömässä alaisuudessa toimivat johtajat. Puheenjohtaja Maija-Liisa Friman diplomi-insinööri Varapuheenjohtaja Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja Muut hallituksen jäsenet: Pia Björk liiketoiminnan kehitysjohtaja orma Haavisto riskienhallintajohtaja Petri Kouvo jätehuoltojohtaja Helena Säteri ylijohtaja Hannu Vornamo filosofian maisteri Ekokemin hallinto, johtajisto Toimitusjohtajalla on yleistoimivalta hoitaa yhtiön ns. juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Keskeisimpiä toimitusjohtajan tehtäviä ovat yhtiön liiketoimintojen suunnittelu, johtaminen ja valvonta, yhtiön henkilöstön osaamisesta, resursseista ja hyvinvoinnista huolehtiminen samoin kuin yhtiön hallituksen asioiden valmistelu ja hallituksen päätösten toimeenpano. Toimitusjohtaja kokoaa johtoryhmän hallituksen nimittämistä johtajista ja johtoryhmätyöskentelyn kannalta tarpeellisista asiantuntijoista. ohtoryhmän tehtävänä on toimia toimitusjohtajan tukena strategisten kysymysten valmistelussa, merkittävien tai luonteeltaan periaatteellisten operatiivisten asioiden valmistelussa ja toimeenpanossa, yrityksen toiminnan valvonnassa ja koordinoinnissa sekä sisäisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun varmistamisessa. Henkilöstön edustus hallinnossa toteutuu Ekokem Oy Ab:n laajennetussa johtoryhmässä, jossa kaikilla henkilöstöryhmillä on oma edustajansa. EKOKEM OY AB:N OHTORYHMÄ Puheenjohtaja Timo Piekkari toimitusjohtaja Heikki Anttila talousjohtaja Heikki Metsäranta tuotantojohtaja Petri Onikki tekninen johtaja Vesa Soini palvelujohtaja EKOKEM-PALVELU OY Hallituksen puheenjohtaja Timo Piekkari Toimitusjohtaja uha Väyrilä EKOVOIMA OY Hallituksen puheenjohtaja Timo Piekkari HALLITUS Toimintajärjestelmän eri osien käyttöönotto konsernissa Laatu Standardi Ympäristö Standardi Turvallisuus Standardi Ekokem Oy Ab Riihimäki ISO 9001/1994 BS 7750/ ISO 14001/1996 EMAS/ Tukesin tarkastus 2:n vuoden välein (1999 ) OHSAS 18001/2007 Timo Piekkari toimitusjohtaja Ekokem Oy Ab Heikki Anttila talousjohtaja Heikki Metsäranta tuotantojohtaja Lisäksi laboratorio EN 45001/ ISO 17025/2001 Katso akkreditoitu pätevyysalue Muut toimipaikat ISO 9001/2001 ISO 14001/2001 OHSAS 18001/2007 Ekovoima Oy ISO 9001/2007 ISO 14001/2007 OHSAS 18001/2007 Ekokem Palvelu Oy ISO 9001/2001 ISO 14001/2001 OHSAS 18001/2007 Takana vasemmalta: Helena Säteri, orma Haavisto, Timo Kietäväinen, Hannu Vornamo ja Petri Kouvo. Edessä vasemmalta: Pia Björk ja Maija-Liisa Friman. Petri Onikki tekninen johtaja Vesa Soini palvelujohtaja uha Väyrilä toimitusjohtaja Ekokem-Palvelu Oy

JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2008 Riihimäki, Pori ja Jämsänkoski. Teemme jätteestä historiaa. Ilmastonmuutos. Energia

JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2008 Riihimäki, Pori ja Jämsänkoski. Teemme jätteestä historiaa. Ilmastonmuutos. Energia Teemme jätteestä historiaa EKOKEM OY AB:N YMPÄRISTÖ- JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2008 Riihimäki, Pori ja Jämsänkoski Ilmastonmuutos Energia SisällysluettelO Lukijalle...3 vuoden 2008 tapahtumia...4 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Lukijalle...3. Toimitusjohtajan puheenvuoro...4. Ekokemin turvallinen toiminta...8

Lukijalle...3. Toimitusjohtajan puheenvuoro...4. Ekokemin turvallinen toiminta...8 EKOKEM OY AB:N YMPÄRISTÖ- JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2005 Riihimäki, Pori ja Jämsänkoski SisällysluettelO Lukijalle...3 Toimitusjohtajan puheenvuoro...4 Ekokemin toiminta-ajatus, visio, strategia ja arvot...5

Lisätiedot

YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2010

YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2010 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2010 Tutkimus& kehitys YHDEKSÄS YHTEIS KUNTA VASTUURAPORTTIMME, OLE HYVÄ! Yhteiskuntavastuuraportti on osa Eko toiminnot. Yhtiöiden palvelut kuvataan lyhyesti sivuilla 2 5 ja

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti

Yhteiskuntavastuuraportti Yhteiskuntavastuuraportti 212 Yhteiskuntavastuuraportti on osa Ekokemin viestintää. Tavoitteena on tarjota sidosryhmille tietoa yhtiön toiminnasta ja toiminnan vaikutuksista. Kerromme tässä raportissa

Lisätiedot

tehdään jätteestä arvokasta

tehdään jätteestä arvokasta tehdään jätteestä arvokasta yhteiskuntavastuuraportti 2013 sisältö Resurssitehokkuutta parantamalla Ekokem rakentaa omalta osaltaan kestävään kehitykseen perustuvaa kierrätysyhteiskuntaa. timo PieKKari

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions YRITYSVASTUURAPORTTI 2009 Casting Future Solutions Sisältö COMPONENTA-KONSERNI 1 Toimitusjohtajalta 2 Componenta lyhyesti 4 Componentan liiketoiminta ja toimintaympäristö 6 Yritysvastuu Componentassa 8

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012. Strategia. Asiakaspalvelua. Vastuullisuus. Halutuin valuratkaisujen toimittaja. Läpi koko toimitusketjun

VUOSIKERTOMUS 2012. Strategia. Asiakaspalvelua. Vastuullisuus. Halutuin valuratkaisujen toimittaja. Läpi koko toimitusketjun VUOSIKERTOMUS 2012 Strategia Halutuin valuratkaisujen toimittaja Asiakaspalvelua Läpi koko toimitusketjun Vastuullisuus Pohjana vahvat arvot ja kestävä kehitys s. 8 s. 10 s. 12 i Toimintatapamme ja prosessimme

Lisätiedot

energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008

energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008 energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008 2008 / YHTEISKUNTAvastuuRAPORTTI / VANTAAN ENERGIA Olemme tunnistaneet toimintamme merkittävimmät vaikutukset sekä ympäristöön että yhteiskuntaan. Jatkuvalla

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille. Taloudellinen tiedottaminen. Yhtiökokous. Osingonmaksu

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille. Taloudellinen tiedottaminen. Yhtiökokous. Osingonmaksu Vuosikertomus 2007 Tietoja osakkeenomistajille Taloudellinen tiedottaminen Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. julkaistaan 23.4.2008 Osavuosikatsaus 1.1. 30.6. julkaistaan 18.7.2008 Osavuosikatsaus 1.1. 30.9. julkaistaan

Lisätiedot

ekokemkonsernin tilinpäätös 2012

ekokemkonsernin tilinpäätös 2012 ekokemkonsernin tilinpäätös 2012 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2012 1 Ekokem-konserni Tuloslaskelma 5 tase 6 rahoituslaskelma 8 Tuloslaskelma 9 tase 10 rahoituslaskelma 12 Ekokem-konsernin liitetiedot

Lisätiedot

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti Yhteiskuntavastuun raportti Tikkurilan toimipaikat Ympäristöselonteon vahvistamispäätös DNV Certification Oy/Ab on akkreditoituna todentajana (FIN-V-002) tarkastanut Tikkurila Oy:n Vantaan toimipaikan

Lisätiedot

ekokemkonsernin tilinpäätös 2012

ekokemkonsernin tilinpäätös 2012 ekokemkonsernin tilinpäätös 212 Sisältö Hallituksen toimintakertomus vuodelta 212 Hallituksen toimintakertomus 212 1 Tuloslaskelma 5 Tase 6 Rahoituslaskelma 8 Tuloslaskelma 9 Tase 1 Rahoituslaskelma 12

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti 2006 Johtava sinkin ja kuparin toimittaja Euroopassa

Yhteiskuntavastuuraportti 2006 Johtava sinkin ja kuparin toimittaja Euroopassa Yhteiskuntavastuuraportti 2006 Johtava sinkin ja kuparin toimittaja Euroopassa Sisällys Maailmanluokan yhteistyökumppani 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Arvoketju 4 Yhteiskuntavastuun hallinta 6 Ympäristövastuu

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Toimitusjohtajalta 3. Yhteiskuntavastuun sisältö 4. Raportointiperiaatteet 5

SISÄLTÖ. Toimitusjohtajalta 3. Yhteiskuntavastuun sisältö 4. Raportointiperiaatteet 5 Yhteiskuntavastuuraportti 2008 SISÄLTÖ Toimitusjohtajalta 3 Yhteiskuntavastuun sisältö 4 Raportointiperiaatteet 5 Jyväskylän Energia -yhtiöiden profiili 6 Liiketoiminnat 6 Kumppanit 7 Avainluvut 8 Hallinto

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti. Orion-konsernin

Yritysvastuuraportti. Orion-konsernin Orion-konsernin Yritysvastuuraportti 21.6.2010 Tämä PDF-tiedosto sisältää vuoden raportin tiedot. Raportti on julkaistu verkkoversiona Orionin internet-sivuilla osoitteessa www.orion.fi/vastuullisuus 2/84

Lisätiedot

2/13. Kasvavaa moottorivalmistusta. Suomessa. Lehden liitteenä Ekokemin 2014 kurssiesite! Ekokem. Dieselmoottorivalmistaja

2/13. Kasvavaa moottorivalmistusta. Suomessa. Lehden liitteenä Ekokemin 2014 kurssiesite! Ekokem. Dieselmoottorivalmistaja Ekokem Tässä lehdessä myös 7 Jätelainsäädännön uudistus etenee 12 Ekokemin apurahat haettavana 22 Toimintamme laajentui 2/13 Lehden liitteenä Ekokemin 2014 kurssiesite! Kasvavaa moottorivalmistusta Suomessa

Lisätiedot

Orion-konsernin. Yritysvastuuraportti. Tämä raportti on saatavilla Orion-konsernin internetsivujen Vastuullisuus-osiossa osoitteessa www.orion.

Orion-konsernin. Yritysvastuuraportti. Tämä raportti on saatavilla Orion-konsernin internetsivujen Vastuullisuus-osiossa osoitteessa www.orion. Orion-konsernin Yritysvastuuraportti 2013 15.4.2014 Tämä raportti on saatavilla Orion-konsernin internetsivujen Vastuullisuus-osiossa osoitteessa www.orion.fi 2/77 Orion-konsernin GRI:n mukainen yhteiskuntavastuun

Lisätiedot

RAISIO YHTYMÄ YMPÄRISTÖ- JA SOSIAALISEN VASTUUN RAPORTTI 2003

RAISIO YHTYMÄ YMPÄRISTÖ- JA SOSIAALISEN VASTUUN RAPORTTI 2003 RAISIO YHTYMÄ YMPÄRISTÖ- JA SOSIAALISEN VASTUUN RAPORTTI 2003 Sisältö YLEISTÄ Pääjohtajan katsaus Konserni lyhyesti YMPÄRISTÖVASTUU Politiikat EHS-politiikka GMO-politiikka Eläinkokeista Päämäärät Johtaminen

Lisätiedot

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI Vastuullisuus on Vaconin liiketoiminnan perusta, ja se näkyy yhtiön toiminnassa, ajattelutavassa ja johtamisessa. Vastuullisena yhtiönä Vacon kehittää maailmanlaajuisia toimintojaan

Lisätiedot

Sisältö. Lassila & Tikanoja 2009 Lassila & Tikanoja 2009 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Tavoitteet 6 Strategia 7 Toimintaympäristö 8

Sisältö. Lassila & Tikanoja 2009 Lassila & Tikanoja 2009 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Tavoitteet 6 Strategia 7 Toimintaympäristö 8 VUOSIKERTOMUS 2009 Sisältö Lassila & Tikanoja 2009 Lassila & Tikanoja 2009 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Tavoitteet 6 Strategia 7 Toimintaympäristö 8 Toimialakatsaukset Toimialat lyhyesti 10 Ympäristöpalvelut

Lisätiedot

MÄNTYLUODON TEOLLISUUSJÄTEKESKUKSEN LAAJENNUS. Ympäristövaikutusten arviointiselostus

MÄNTYLUODON TEOLLISUUSJÄTEKESKUKSEN LAAJENNUS. Ympäristövaikutusten arviointiselostus MÄNTYLUODON TEOLLISUUSJÄTEKESKUKSEN LAAJENNUS Ympäristövaikutusten arviointiselostus Julkaisuluvan numero on 1930/MML/15 teksti Kiinteistörajat (c) Maanmittauslaitos 1930/MML/15 TIIVISTELMÄ Ekokem suunnittelee

Lisätiedot

M-REAL VUOSI 2005. Yhteiskuntavastuuraportti

M-REAL VUOSI 2005. Yhteiskuntavastuuraportti M-REAL VUOSI 2005 Yhteiskuntavastuuraportti Sisällysluettelo iii Raportin sisältö iv M-real lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Johdanto 2 Avaussanat 3 Tunnusluvut 4 Sitoutuminen 4 Periaatteet 5 M-real

Lisätiedot

Ympäristöasiat yhä tärkeämpiä lentoasemille. 18 Shell-COTEBA: Vastuullinen yritys. Akkreditoinnilla. Ekokem-yhtiöiden sidosryhmälehti 3/2010

Ympäristöasiat yhä tärkeämpiä lentoasemille. 18 Shell-COTEBA: Vastuullinen yritys. Akkreditoinnilla. Ekokem-yhtiöiden sidosryhmälehti 3/2010 Ekokem-yhtiöiden sidosryhmälehti 3/2010 www.ekokem.fi 6 Ympäristöasiat yhä tärkeämpiä lentoasemille 4 Sirpa Juutinen: 10 Posivan tutkimuskumppanina 18 Shell-COTEBA: Vastuullinen yritys Akkreditoinnilla

Lisätiedot

Jätteen energiakäytön laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus

Jätteen energiakäytön laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus Jätteen energiakäytön laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus 3.7.2009 82122611 Ekokem Oy Ab Jätteen energiakäytön laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ 4

Lisätiedot

VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU

VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU GLOBAALIT TRENDIT RESURSSIEN NIUKKUUS JA ENERGIAN HINNANNOUSU Maailman väestö kuluttaa tällä hetkellä resursseja enemmän kuin on maapallon kannalta kestävää. Tämän vuoksi raakaaineiden

Lisätiedot

www.orion.fi/yv-raportti-2011

www.orion.fi/yv-raportti-2011 Orion-konsernin Yritysvastuuraportti 2011 25.4.2012 Tämä PDF-tiedosto sisältää vuoden 2011 raportin tiedot. Raportti on julkaistu verkkoversiona Orionin internetsivulla osoitteessa www.orion.fi/yv-raportti-2011

Lisätiedot

1 astuuraportti 201 V

1 astuuraportti 201 V Vastuuraportti 2011 Lindström on tekstiilipalveluita yrityksille tuottava perheyritys. Lindström toimii 21 maassa Euroopassa ja Aasiassa noin 2500 henkilön voimin. Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön

Lisätiedot

Vuosiraportti 2013. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy. Ympäristössä.

Vuosiraportti 2013. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy. Ympäristössä. Vuosiraportti 2013 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Ympäristössä. 1 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Vuosiraportti 2013 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus... 3 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy... 4-11 Perustietoja

Lisätiedot

ONE VALU- HALUTUIN TYÖNTEKIJÄÄ RATKAISUJEN COMPONENTA. vuosikertomus 2011

ONE VALU- HALUTUIN TYÖNTEKIJÄÄ RATKAISUJEN COMPONENTA. vuosikertomus 2011 vuosikertomus 2011 ONE COMPONENTA 4 700 TYÖNTEKIJÄÄ HALUTUIN VALU- RATKAISUJEN TOIMITTAJA Sisällys 4 Toimintatapamme 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Strategia 10 Liiketoimintamme 16 Vastuullisuus 20 Tuotannon

Lisätiedot