ekokem-konsernin Yhteiskuntavastuuraportti 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ekokem-konsernin Yhteiskuntavastuuraportti 2009"

Transkriptio

1 ekokem-konsernin Yhteiskuntavastuuraportti 2009

2 10 ekokemin toiminta-ajatus, strategia, arvot ja hallinto 16 ekokem-yhtiöiden tuotteet ja palvelut 23 kokonaisjätehuollon kumppani 26 taloudellinen vastuu 50 sosiaalinen vastuu 30 Ympäristövastuu Ympäristöseuranta ja sen 36 tulokset 47 Ympäristötilinpäätös varmennuslausunto t038 (en iso/iec 17025) *) *) katso akkreditoitu pätevyysalue sisällysluettelo inspecta sertifiointi oy:n todennus...3 taloudellinen vastuu...26 toimitusjohtajan puheenvuoro...4 Ympäristövastuu...30 Lukijalle... 5 sosiaalinen vastuu...50 ekokem Case: Yhteiskuntavastuullinen tuki...54 toiminta-ajatus, strategia, arvot ja hallinto Gri-sisältövertailu...56 ekokem-yhtiöiden tuotteet ja palvelut...16 sanasto ja lyhenteet...58 Case: öljyt kierrätykseen...19 Yhteyshenkilöt...59 Case: kokonaisjätehuollon kumppani...23 ekokem on antanut inspecta sertifiointi oy:lle toimeksi varmentaa vuoden 2009 yhteiskuntavastuuraportointia koskevat tiedot. toimeksianto käsitti yhteiskuntavastuuraportin taloudellisen, ympäristö- ja sosiaalisen vastuun tietosisällön varmentamisen. taloudellisen vastuun tietojen osalta varmennus perustuu tilintarkastettuihin tietoihin. konsernin johto vastaa yhteiskuntavastuuraportin laatimisesta sekä sen sisältämien tietojen keräämisestä ja esittämisestä. tätä riippumatonta varmennusraporttia ei voida käyttää pohjana arvioitaessa ekokemin suoritustasoa sen määrittelemissä ei-taloudellisissa periaatteissa. varmennuksen kriteereinä on käytetty Global reporting initiative (Gri) sustainability reporting Guidelines -ohjeiston G3-versiota. varmennusprosessi sisälsi seuraavat päävaiheet: arvioinnin raportoinnin menettelytavoista ja tiedon keräämisestä yksityiskohtaiset tarkastustoimenpiteet raportin eri osa-alueiden yhteyshenkilöiden haastattelut arvioinnin esitetyn tiedon kattavuudesta, oikeellisuudesta ja vertailukelpoisuudesta. Lisäksi olen arvioinut ekokemin toimintoja ja toimintatapoja iso 9001, iso ja ohsas järjestelmien seuranta-arviointien yhteydessä. ohtopäätös tehtyjen varmennustoimenpiteiden perusteella tietooni ei ole tullut seikkoja, jotka antaisivat aihetta olettaa, ettei ekokemin vuotta 2009 koskeva yhteiskuntavastuuraportti olennaisilta osin anna edellä esitettyjen varmennuskriteerien tarkoittamalla tavalla tasapainoista ja asianmukaista selvitystä ekokemin yhteiskuntavastuun tuloksista. tietooni ei myöskään ole tullut seikkoja, jotka antaisivat aihetta olettaa, etteivät aikaisempina vuosina raportoidut tiedot ole vertailukelpoisia vuoden 2009 raportin tietojen kanssa. vakuutan myös, että en havainnut poikkeamia ympäristöä koskevien lakivaatimuksien noudattamisessa. espoossa 12. huhtikuuta 2010 inspecta sertifiointi oy helena kunttu laatu-, ympäristö- sekä työterveys- ja -turvallisuusjärjestelmien pääarvioija, emas-todentaja, päästökaupan ja sähkön alkuperän todentaja

3 4 toimitusjohtajan puheenvuoro LUKIALLE 5 Lukijalle Yrityksen toiminnan vastuullisuus lähtee arvoista ja kulttuurista. Se, minkä yritykset voivat investoinnein ja järjestelmiä rakentamalla tehdä vastuullisuuden parantamiseksi, on pääsääntöisesti jo aikoja sitten tehty. Yritykset ovat siirtyneet velvoitteiden täyttämisestä omaehtoiseen vastuullisuuteen sitä ei pelkällä rahalla saa. Henkilöstön ammattitaidon käsite on laajentunut. Entistä vähemmän on toimintoja, joita voidaan jättää yksinomaan spesialistien harteille. Asiakassuhteet, turvallisuus, ympäristöasiat, laatu ja monet muut kuuluvat koko henkilöstön toimenkuvaan. Perinteisen ammatillisen osaamisen rinnalle osaksi ammattitaitoa ovat nousseet sellaiset perusasiat kuin halu toimia hyvin, rehellisyys, vastuullisuus ja avoimuus. Vastuullisesta toiminnasta on tullut kokopäivätyötä. Ekokemille ehdottomuus ympäristömyötäisyydessä, avoin suhtautuminen eri sidosryhmiin ja osaamisen korostaminen ovat luonnollinen osa yrityskulttuuria jo syntyhistorian takia. Tämä ei tarkoita, ettei Ekokemillä olisi paljon mahdollisuuksia parantaa toimintaansa asiakkaiden, henkilöstön ja ympäröivän yhteiskunnan suuntaan. Toimitusjohtajan puheenvuoro Vuosi 2009 paransi monin tavoin suhteitamme eri sidosryhmiin. Ekokem on suunnannut osaamisensa entistä selvemmin auttamaan asiakkaitaan kaikilla jätehierarkian tasoilla: olemme kumppanina auttamassa jätteen määrän vähentämisessä, kierrätyksen ja muun hyödyntämisen lisäämisessä ja parantamassa energian käytön tehokkuutta. Osana suhdannesyistä käynnistettyä säästö- ja tuottavuusohjelmaa yhtiö vähensi henkilöstöä. Luonnollisen poistuman ja muiden järjestelyjen lisäksi irtisanomisiinkin jouduttiin turvautumaan. Tähän yhteyteen kytkettiin monia jaksamista ja irtisanottujen työllistymistä tukevia toimenpiteitä. Henkilöstön hyvinvointia parantavista muutoksista keskeisimpiä on ikäohjelma. Ikääntyvien työssä jaksamista Ekokem tukee uudella ohjelmalla, johon kuuluvat mm. tihennetyt terveystarkastukset ja työn rasituksista palautumista tukevat ylimääräiset vapaapäivät. Turvallisuuskehitys yhtiössä ei ole ollut tyydyttävää. Yhtiö käynnistikin vuoden 2009 aikana Turvallisuus tavaksi -ohjelman, joka tähtää turvallisuustason merkittävään ja pysyvään paranemiseen. atkona vuonna 2007 alkaneelle yhtiön normalisointiprosessille Ekokemin hallitus määritteli yhtiölle osinkopolitiikan, jolla pyritään omistajien kannalta tasaiseen ja ennustettavissa olevaan osingonjakoon. Lyhyen ja pitkän aikavälin kilpailukyvyn turvaamiseksi Ekokem käynnisti Suuntana asiakas -ohjelman. Tavoitteena on suunnata toiminnan painopiste entistä selvemmin asiakkaan ympäristöhuolien ratkaisemiseen sekä nostaa tuottavuutta kustannustehokkuuden, tuotannon kapasiteetin käyttöasteen ja energiatehokkuuden parantamisella. Ekokemillä on paikallisesti merkittävä panos fossiilisella polttoaineella tuotetun energian korvaamisessa jätepohjaisella energialla ja samalla kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä. Kaukolämpöä ja sähköä tuotetaan ongelmajätteiden käsittelystä vapautuvasta energiasta ja yhdyskuntajätteiden käsittelystä jätevoimalassa sekä suunnitteilla olevassa jätevoimala 2:ssa. Sekä Riihimäen että Hyvinkään kaupunkien kaukolämmön tarve kyetään tulevaisuudessa käytännöllisesti katsoen kokonaan tyydyttämään jätepohjaisella energialla. Tämä raportti on laadittu GRI-ohjeiston mukaisesti, ja se kattaa koko konsernin ja kaikki sen toimipaikat. Yhdessä maan parhaaksi Timo Piekkari, toimitusjohtaja ohdanto Ekokemin lähtökohtana on alusta alkaen ollut tarjota asiakkaille palveluja ja ratkaisuja ympäristöhuoliin, joita vaaralliset jätteet, tuotantoprosessien sivuvirrat ja erilaiset ympäristöongelmat aiheuttavat. Edistämme kestävää kehitystä auttamalla asiakkaitamme vähentämään ympäristön kuormitusta. Vuoden 2009 yhteiskuntavastuuraportin teemaksi otettiin jätehierarkia. ätehierarkia on jätehuollon toimia ohjaava tavoitteiden tärkeysjärjestys, jonka perimmäisenä tavoitteena on luonnonvarojen säästäminen. Vastuullisuus ja ympäristömyötäisyys ovat Ekokemin arvoja, jotka luovat pohjan työllemme ja ohjaavat kaikkea toimintaamme. Ne ovat myös sidosryhmiemme olennaisia odotuksia kaikkea toimintaamme kohtaan. Tavoitteenamme on olla avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa. Yhteiskuntavastuuraporttimme on yksi osa tätä vuoropuhelua. Tässä raportissa kerromme tuloksistamme. ulkaisuun on kerätty tiivistetysti vuoden 2009 taloudellista ja toiminnallista informaatiota, yhteenvetoja ympäristöön, henkilöstöön ja muihin sidosryhmiin kohdistuvista toimistamme sekä vertailumateriaalia edellisiltä vuosilta. Raportin laajuus ja periaatteet Ekokem Oy Ab on julkaissut ensimmäisen ympäristöraporttinsa vuodelta Tämä on järjestyksessä kahdeksas Global Reporting Initiativen (GRI) kestävän kehityksen raportointisuosituksen mukainen raportti. Sivuilla on kuvaus raportin sisällön suhteesta GRI-suosituksiin. Raportti kattaa nyt ensimmäistä kertaa Ekokem Oy Ab:n lisäksi tytäryhtiöiden Ekokem-Palvelu Oy:n ja Ekovoima Oy:n sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia. Tässä raportissa kuvataan myös Ekokemin strategia ja johtamisen käytännöt toiminnan vaikutusten hallitsemiseksi. Raportin toteutuksessa on otettu huomioon Kirjanpitolautakunnan yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja julkistamisesta. Tunnuslukujen laskennassa on noudatettu samoja periaatteita kuin vuoden 2008 raportissa. Edellisvuoden vertailuluvut poikkeavat edellisen vuoden raportissa kerrotuista luvuista, koska ne on päivitetty vastaamaan konsernirakennetta ja koska olemme korjanneet aiemmissa raporteissa havaitsemiamme epätarkkuuksia. Raportin tiedot perustuvat Ekokemin talous- ja henkilöstöhallinnon laskentajärjestelmiin sekä sertifioituihin laatu-, turvallisuus- ja ympäristöjärjestelmiin. Talouden tunnusluvut perustuvat tarkastettuun kirjanpitoon ja vahvistettuun tilinpäätökseen. Ympäristötiedot pohjautuvat Ekokemin sisäisiin, viranomaisille raportoitaviin tietoihin ja ulkoisiin tutkimustuloksiin. Raportin kokoamiseen on osallistunut suuri joukko Ekokemin henkilökuntaa. Riippumaton ja puolueeton Inspecta Sertifiointi Oy on todentanut raportin huhtikuussa Tämä raportti julkaistaan huhtikuussa Raportti jaetaan mm. Ekokem-yhtiöiden suurille asiakkaille, henkilökunnalle, osakkeenomistajille, lähinaapureille ja urakoitsijoille. Raportti on luettavissa myös internetsivuillamme Raportin voi tilata veloituksetta puhelimitse numerosta , sähköpostilla osoitteesta tai internetsivuiltamme osoitteesta > Yhteydenotot > Tilauslomakkeet > Esitemateriaalin tilaus. ulkaisemme internetsivuillamme myös Ekokem-konsernin ja emoyhtiö Ekokem Oy Ab:n tilinpäätöstiedot liitetietoineen. Verkkosivuillamme voit myös antaa palautetta tästä raportista ja kertoa näkemyksesi yhteiskuntavastuuraportointimme kehittämiseksi. Seuraava, vuoden 2010 raportti julkaistaan keväällä Sidosryhmävuorovaikutus Ekokemin viestinnän tarkoituksena on tarjota sidosryhmille tietoa yhtiön tavoitteista, toiminnasta ja liiketoimintaympäristöstä sekä toiminnan tuloksellisuudesta ja vaikutuksista, jotta sidosryhmät voivat muodostaa oikean kuvan yhtiön toiminnasta. Sitoudumme avoimeen, täsmälliseen, ajantasaisen ja ennakoivaan viestintään. Kerromme läpinäkyvästi toiminnastamme ja kehitämme saadun palautteen perusteella vuorovaikutusta eri sidosryhmien kanssa.

4 6 VUODEN 2009 MERKKIPAALUA NÄKYMÄT VUODELLE Ekokem-yhtiöiden vuoden 2009 merkkipaaluja Näkymät vuodelle 2010 Tammikuu Ekokem-Palvelu voitti tarjouskilpailut Kiertokapulan kahden kaatopaikan sulkemisesta. Helmikuu Ekokem toi markkinoille Verkostomessuilla CCA-puujätteisiin liittyvän liiketoimintansa. Ekokem Oy Ab:n Kuopion toimipaikassa aloitettiin maalilla likaantuneiden vesien käsittely. Länsi-Suomen ympäristökeskus antoi lausuntonsa Ekokem-Palvelu Oy:n Kokkolan teollisuusjätteen käsittely- ja kierrätyskeskushankkeen YVA-ohjelmasta. Maaliskuu Riihimäen laitosalueella tuli täyteen 500 peräkkäistä tapaturmatonta päivää. Huhtikuu Enocell Oy:n Uimaharjun tehtaan kanssa allekirjoitettiin kokonaisvaltainen jätehuoltosopimus. Uramon koululaiset tutustuivat Ekokemiin ja ongelmajätteisiin sekä teki - vät Ekokemin tukeman kevätretken tiedekeskus Heurekaan järjestetyssä henkilökunnan tiedotustilaisuudessa jaettiin tasavallan presidentin myöntämät kunniamerkit. Ekokem-Palvelun Kokkolan teollisuusjätteen käsittely- ja kierrätyskeskushankkeesta järjestettiin esittelytilaisuus yleisölle pidettiin Ekokemin yhtiökokous Helsingissä. Anjalankoskella järjestettiin kaksi teollisuusjätteen käsittelykeskuksen esittelytilaisuutta asiakkaille ja muille sidosryhmille. Huhti-toukokuussa Iisalmen alueella tehtiin ongelmajätteiden kunta- ja taajamakeräyksiä 18 päivänä sekä Oulun ja Lapin alueella kaikkiaan 36 päivän ajan. Toukokuu Puolustusvoimien kanssa allekirjoitettiin toukokuussa ongelmajätehuollon puitesopimus, joka koskee kaikkia maavoimien joukko-osastoja Ekokem esitteli toimintaansa ChemBio-, Teolliset Palvelut- ja Kaivos- Gruva-messuilla. Ekokem-Palvelu voitti tarjouskilpailun Albanian Vloran EU-hankkeesta, johon kuuluu pilaantuneen maan kunnostaminen ja kaatopaikan rakentaminen. Kesäkuu 1.6. Timo Piekkari otti vastaan tehtävät Ekokem Oy Ab:n toimitusjohtajana. Ekokem-Palvelu allekirjoitti sopimuksen Maailman Pankin Albanian Porto Romanoon rahoittamasta hankkeesta, jossa käsitellään pilaantunutta maata ja rakennetaan kaatopaikka. Ekokem jakoi opinto- ja tutkimusapurahoja ympäristöstipendirahastostaan 11 tutkimukseen yhteensä euroa. 11. ja juhlittiin 30-vuotiasta Ekokemiä. Riihimäen tuotantolaitoksen avoimet ovet järjestettiin Iisalmen, Kuopion, Oulun ja oensuun toimipaikkojen avoimissa ovissa kesäkuussa kävi yhteensä yli 300 vierailijaa. Heinäkuu Ekokemin Riihimäen toimipaikan jätteen energiahyötykäytön laajentamishankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA) valmistui, ja se luovutettiin Hämeen ympäristökeskukselle. Elokuu järjestettiin Riihimäellä lähinaapuritilaisuus, jossa esiteltiin sekä Ekokemin että Ekokem-Palvelun tulevia hankkeita. Ekokemin Riihimäen jätteen energiahyötykäytön laajentamishankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA) valmistuttua järjestettiin avoin yleisötilaisuus Ekokem-konsernin henkilökunnan testit lääketieteen lisensiaatti Mika Liukkosen Kehon ikä -tutkimusta varten alkoivat. Porin toimipaikkaa koskevat YT-neuvottelut käynnistyivät. Ekokem teki sopimuksen tuottajayhteisö ERP Finland ry:n kanssa kylmälaitteiden kierrätyksestä. Syyskuu 8.9. järjestettiin henkilökunnan tiedotustilaisuus, jossa kerrottiin Ekokemin uudesta kehittämisohjelmasta Suuntana asiakas käynnistyivät Iisalmen ja Riihimäen toimipaikkoja koskevat YT-neuvottelut. Ekokem-Palvelu sai Kyprokselta kaatopaikanrakentamisurakan. Lokakuu Uusi liiketoimintaorganisaatio astui voimaan ätehuoltoyhdistys ry:n syyskokouksessa yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Ekokemin johtava asiantuntija Auli Hovi. Yhdistyksen kunniajäsenyydellä työstään palkittiin Ekokemin eläköitynyt toimitusjohtaja Esa Tommila. Ekokem-Palvelu sai kaatopaikan rakentamishankkeen Liettuasta. Henkilöstön vähentämistä koskevat YTneuvottelut päättyivät Marraskuu Ekokem-Palvelun pohjaveden puhdistusurakka käynnistyi Mikkelin entisellä kyllästämöalueella. Ekokemin Riihimäen tuotantolaitokselle suunnitteilla olevan toisen jätevoimalan ja siihen liittyvän jätteen esikäsittelylaitoksen ympäristölupahakemus jätettiin Hämeen ympäristökeskukselle. oulukuu Ekokem esitteli energian tuotantoa jätteestä ohjelmasarjassa YLE:n Aamu-tv:ssä Ekokem lahjoitti vuoden 2009 joululahjavarat hyväntekeväisyyteen. Osa varoista annettiin Itämeren suojelutyöhön Puhdas Itämeri -hankkeeseen ja osa erityisnuorisotyöhön Riihimäen yöjalan tuki ry:lle. Ekokem-Palvelu Oy:n Kokkolan teollisuusjätteen käsittely- ja kierrätyskeskushankkeen ympäristövaikutusten arviointi (YVA) päättyi, ja Länsi-Suomen ympäristökeskus antoi lausuntonsa Ympäristöliiketoiminnassa suhdannevaihtelut näkyvät myöhemmin kuin valmistavassa teollisuudessa ja ongelmajätteiden määrän arvioidaan edelleen vähenevän. Osa markkinoiden muutoksista on tilapäisiä, ja osa muutoksista jää pysyviksi. Ekokem on varautunut muutoksiin sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä. Lyhyellä aikavälillä kannattavuutta parannetaan jatkamalla vuonna 2009 aloitettuja kustannustehokkuutta ja tuottavuutta parantavia toimenpiteitä sekä tiukennettua investointikontrollia. Näiden toimenpiteiden vaikutukset tulevat näkymään selvästi vuonna Aktiivinen uusien palvelukokonaisuuksien varaan rakentuva myyntityö ja entistä läheisempi yhteistyö avainasiakkaiden kanssa tukevat Ekokemin suuntautumista entistä selvemmin asiakkaiden ympäristöongelmien ratkaisijaksi. AVAINTUNNUSLUVUT ekokem-konserni Uusien kilpailukykyisten liiketoimintojen löytämiseksi Ekokem kasvattaa vuonna 2010 tutkimus- ja kehityspanostuksensa 2,2 %:iin konsernin liikevaihdosta. Kehitystyön painopisteitä ovat jätepohjaisen energiantuotannon tekniikat, kierrätyksen lisääminen, biojätteen käsittely ja palvelukonseptien kehittäminen eri avainasiakasryhmille. Ekokem-Palvelu Oy:n vientiprojektien osuuden Ekokemin liikevaihdosta arvioidaan kasvavan merkittäväksi vuonna Ekokem- Palvelu on kehittänyt kilpailukykyisen osaamisen kansainvälisiin maaperänkunnostus- ja kaatopaikkarakentamisprojekteihin. ätteisiin perustuvan energiantuotannon lisäämiseksi Ekokem käynnisti vuonna 2008 jätevoimala 2 -projektin. Hankkeen odotetaan etenevän investointipäätösvaiheeseen vuoden 2010 kesällä. Energiantuotannon lisääminen tultaneen jaksottamaan siten, että ensimmäisessä vaiheessa lisätään nykyisten laitosten energian talteenottoastetta. ätteen polttokapasiteettia suunnitellaan lisättävän kahdessa vaiheessa: ensimmäinen vaihe vuoteen 2012 mennessä ja seuraava vaihe Vaiheistus mahdollistaa erilaisten käsittelytekniikoiden hyödyntämisen ja pienentää isoon kertainvestointiin liittyvää taloudellista riskiä. Konsernin liikevaihto kasvanee hiukan ja tuloksen arvioidaan paranevan vuonna 2010 selvästi asiakastyöskentelyn tehostamisella sekä uusilla palvelukonsepteilla ja tuottavuutta parantavilla toimenpiteillä, mutta vuoden 2008 huipputasoa ei vielä saavutettane. Uudet palvelukonseptit, tutkimus- ja kehitystoiminnan kasvatus ja jätevoimala 2 -investointi ovat yhtiön merkittävimmät panostukset tulevaisuuteen e Taloudellinen vastuu Taseen loppusumma Liikevaihto Liikevoitto Osuus liikevaihdosta, % 7,5 % 13,5 % 11,5 % Oman pääoman tuotto, % 4,0 % 8,5 % 8,0 % Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI) 5,5 % 10,2 % 8,1 % Omavaraisuusaste, % 67,5 % 62,6 % 60,0 % Gearing, % 11,3 13,6 19,8 Tutkimus- ja kehittämismenot Osuus liikevaihdosta, % 1,7 1,9 2,4 Investoinnit Ympäristövastuu Ympäristökustannukset Ympäristötuotot Ympäristöinvestoinnit Sähköntuotanto, GWh 25,3 25,9 29,0 Kaukolämmön tuotanto, GWh 375,5 368,7 112,9 (2) Energiatehokkuus, % (3) Sosiaalinen vastuu Henkilöstö keskimäärin, henkilöä Palkat Koulutus- ja terveydenhoitomenot (1) Sponsorointi ja yhteisötuki Stipendit (1) sis. KELAn palautuksen (2) myynti ja omakäyttö kaukolämpö, ei sisällä prosessihöyryä (3) BREF vertailuasiakirjan mukainen energiatehokkuus

5 jätteen synnyn ehkäiseminen jätteen synnyn ehkäisemisellä tarkoitetaan ennakoivia toimia, jotka johtavat syntyvän jätteen määrän tai haitallisuuden vähenemiseen. nämä toimet voivat olla esimerkiksi raaka-aineiden hankintaa, tuotesuunnittelua, valmistusprosessien kehittämistä ja haitallisten aineiden korvaamista, tuotteiden pakkaamisen ja logistiikan kehittämistä tai henkilöstön osaamisen parantamista. ekokemin toiminta-ajatus, strategia, arvot ja hallinto

6 10 toiminta-ajatus, strategia, arvot ja hallinto toiminta-ajatus, strategia, arvot ja hallinto 11 ekokemin toiminta-ajatus, strategia, arvot ja hallinto Vapautamme asiakkaat ympäristöhuolista.tehtävässään Ekokem haluaa olla halutuin yhteistyökumppani Suomessa ja lähialueilla sekä toimialan markkinajohtaja Suomessa. Yhteinen maalimme Strategiset tavoitteet ohjaavat kaikkien liiketoimintojemme kehittämistä. Strategia päivitetään vuosittain ja tarvittaessa tiheämmin. Päivitetyn strategian perusteella laaditaan vuotuinen toimintasuunnitelma ja budjetti. Ekokemin menestys markkinoilla perustuu aktiiviseen yhteistyöhön asiakkaiden kanssa ja kykyyn tarjota entistä laajempia palvelukokonaisuuksia. asiakkaiden prosessien sivuvirrat ja jätteet ovat ekokemin ydinosaamista Ympäristötietoisuuden ja ympäristövastuullisuuden merkityksen lisääntyminen antaa Ekokemille liiketoimintamahdollisuuksia, ja Ekokemin osaaminen auttaa asiakkaita toimimaan jatkuvasti ympäristömyötäisemmin ja kannattavammin. Yhdessä asiakkaidemme kanssa etsimme mahdollisuuksia asiakkaan jätteiden määrän vähentämiseen sekä materiaalikierrätyksen ja muun hyötykäytön lisäämiseen. Kehitämme teknistä kilpailukykyämme ja tuottavuuttamme ja yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa laajennamme hyödyntämis- ja käsittelymenetelmiemme valikoimaa. Ekokemin toiminnan ytimessä on tinkimätön pyrkimys laadukkaaseen toimintaan. Asemamme vaativan jätehuollon osaajana luo asiakkaillemme ja muille sidosryhmillemme korkeat odotukset toimintaamme kohtaan. Varmistamalla toimintamme laadukkuuden kaikilla osa-alueilla pystymme vastaamaan odotuksiin. Se on edellytys myös hyvän maineemme säilymiselle. Olemme asettaneet tavoitteekseemme, että vuonna 2012 Ekokem on maan suurin ongelmajätepalvelujen tuottaja, jolla on vahva jalansija Suomen lähialueilla maan suurin jäteperäisen energialiiketoiminnanharjoittaja. Toiminta perustuu kahteen voimalaan Riihimäellä ja tätä tukevaan toimintaan muualla Suomessa maaperänkunnostuksessa ja ympäristörakentamisessa yksi kolmesta suuresta ja maan osaamisjohtaja, jolla on merkittävää liiketoimintaa itäisessä Euroopassa. Yhteiskuntavastuun hallintokäytännöt Kaikissa toimissamme, kaikkialla missä toimimme, sitoudumme noudattamaan lainsäädäntöä, toimintaamme koskevia määräyksiä, meille asetettuja velvoitteita sekä sitoumuksiamme. Toteutamme tehtäväämme tehokkaasti, taloudellisesti, turvallisesti ja ympäristömyötäisesti. Yhteiskuntavastuu Ekokemin yhteiskuntavastuu perustuu yhtiön arvoihin, eettisiin periaatteisiin ja toimintatapoihin. Yhteiskuntavastuu jakautuu taloudelliseen, ympäristöä koskevaan ja sosiaaliseen vastuuseen. Arvioimme varovaisuusperiaatetta noudattaen toimintamme yhteiskunnalliset vaikutukset ja riskit toimintojen suunnittelussa sekä uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä. Turvallisuus on keskeinen tekijä, emme ota toiminnassamme terveyteen tai ympäristöön liittyviä riskejä. Taloudellinen vastuu merkitsee kannattavasta liiketoiminnasta huolehtimista. Taloudellinen vastuu edellyttää toiminnaltamme tehokkuutta ja kilpailukykyä. Kannattavuus antaa meille mahdollisuudet vastata sidosryhmiemme odotuksiin ja toteuttaa ympäristö- ja sosiaalisen vastuumme. Ympäristövastuu merkitsee Ekokemille ympäristöstä ja luonnonvaroista huolehtimista omissa toiminnoissa sekä korkeatasoisten ympäristöratkaisujen kehittämistä ja toteuttamista asiakkaille. Palvelumme auttavat asiakkaitamme yltämään hyviin ympäristösuorituksiin. Hyödynnämme jätteitä taloudellisten ja teknisten mahdollisuuksien mukaan kaikessa palvelutoiminnassamme. Kehitämme energian tuotannon ja käytön tehokkuutta. Etsimme tapoja lisätä kannattavaa hyötykäyttöä materiaalina kierrättäen tai energiana. Pyrimme kaikin tavoin mahdollisimman vähäisiin oman käsittelytoimintamme päästöihin ja korkeaan jätteiden hyödyntämisasteeseen. Sosiaalinen vastuu merkitsee, että noudatamme hyviä toimintatapoja suhteessa kaikkiin sidosryhmiimme. Sosiaalista vastuutamme on sitoutuminen henkilöstön hyvinvointiin ja osaamiseen, palvelujen turvallisuus, osallistuminen toimialan kehittämiseen ja muu yleishyödyllinen toiminta. Tiivis ja avoin yhteistyö toimipaikkojemme lähiympäristön kanssa sekä aktiivinen viestintä kaikkien sidosryhmiemme kanssa ovat tärkeä osa sosiaalista vastuutamme. konsernirakenne Ekokem-konserni toimii monipuolisesti ympäristö- ja jätehuollon toimialalla. Konsernin yhtiöt Ekokem Oy Ab, Ekokem- Palvelu Oy ja Ekovoima Oy muodostavat kokonaisuuden, jossa kullakin yhtiöllä on oma toimialansa ja roolinsa. Emoyhtiö Ekokem Oy Ab vastaa ongelmaja yhdyskuntajätteiden palvelu- ja käsittelyliiketoiminnasta sekä konsernin yhteisistä toiminnoista kuten viestinnästä sekä henkilöstö-, talous- ja IT-hallinnosta. Ekokem-Palvelu Oy:n keskeistä toimintaa ovat maaperänkunnostus, siihen liittyvä infrastruktuurirakentaminen sekä jätteiden hyötykäyttö ja loppusijoitus. Ekovoima Oy:ssä ovat erityistä läpinäkyvyyttä vaativat toiminnot kuten energian myynti ja valtakunnallisen öljyjätehuollon järjestäminen. Sen tuotannollinen yksikkö on jätevoimala, jota käytännössä hoitaa emoyhtiö. Ekokem Oy Ab omistaa tytäryhtiöt 100 %:sesti. Toimintapolitiikka Ekokem tuottaa ympäristönhuollon palveluja elinkeinoelämälle ja yhteiskunnalle. Tehtäväänsä yhtiö toteuttaa tehokkaasti, taloudellisesti, turvallisesti ja ympäristömyötäisesti noudattaen toimintaan liittyvää lainsäädäntöä ja määräyksiä. Ekokemin tavoitteena on olla paras ympäristönhuollon yhteistyökumppani. Työterveys-, turvallisuus- ja ympäristöasiat ovat keskeinen osa Ekokemin toiminnan laatua, ja yhtiö sitoutuu näillä alueilla toimimaan kykyjensä ja resurssiensa puitteissa parhaalla mahdollisella tavalla. Ekokem tutkii ja selvittää jatkuvasti sekä nykyisten että suunnitelmissaan olevien toimintojen ja investointien turvallisuus- ja ympäristövaikutuksia. Yhtiö etsii määrätietoisesti uusia keinoja jätteiden mahdollisimman tehokkaaseen hyödyntämiseen. Tavoitteena on turvallisuuden ja ympäristönsuojelun tason jatkuva parantaminen. Yhtiö kannustaa myös alihankkijoitaan ja urakoitsijoitaan toimimaan yhtiön turvallisuus- ja ympäristöperiaatteiden mukaisesti. Yhtiö neuvoo ja tarvittaessa opastaa heitä, EKOKEM-KONSERNIN YHTIÖRAKENNE Ekokem-Palvelu Oy Ekokem Oy Ab Ekovoima Oy kuten myös asiakkaita ja kansalaisia, ongelmajätteiden oikeassa käsittelyssä, varastoinnissa ja kuljettamisessa. Ekokem tiedottaa avoimesti ja säännöllisesti turvallisuuteen ja ympäristönsuojeluun liittyvistä toimistaan ja suunnitelmistaan sekä ottaa toiminnassaan huomioon saamansa palautteen. Ekokemin henkilökunta ymmärtää vastuunsa yhtiön toiminnan laadusta, turvallisuudesta ja ympäristönsuojelusta. Yhtiön jokainen työntekijä on velvollinen olemaan mukana hyvän toimintatavan ylläpitämisessä, toteuttamisessa ja kehittämisessä. Yhtiö kouluttaa, opastaa ja kannustaa työntekijöitään suorittamaan työtehtävänsä turvallisuuden ja ympäristön kannalta vastuullisella tavalla. Riihimäki Ekokem Oy Ab Ekokem-Palvelu Oy Ekovoima Oy Ekokem Oy Ab - ätepalvelujen tuotanto - Käsittelyjen ja palvelun myynti - Ongelmajätteiden käsittely ja hyödyntäminen - Energiantuotanto ongelmajätteiden polttokäsittelystä - Konsernin yhteiset toiminnot Ekokem-palvelu Oy - Maaperän ja pohjaveden kunnostus - Teollisuuden erityisjätevesien käsittely - Pilaantuneiden maiden ja teollisuuden jätteiden vastaanotto ja käsittely omissa käsittelykeskuksissa - Ympäristörakentaminen ja teollisuuden sivutuotepalvelut Ekovoima Oy - ätevoimala - Kaukolämmön tukkumyynti - Määräävässä markkina-asemassa olevien käsittelypalvelujen myynti - Keräysöljyorganisaation valtakunnal linen hallinnointi

7 12 Arvot ja eettiset periaatteet HALLITUS 13 Ekokemin arvot ja eettiset periaatteet Ekokemin arvot: Vastuullisuus Ympäristömyötäisyys Avoimuus Yhteistyö ja palveluhenki Asiantuntijuus Tuloksellisuus Toimintajärjestelmä Ekokemin laatu-, turvallisuus- ja ympäristöjärjestelmästä käytetään nimitystä toimintajärjestelmä. Se on yksi kokonaisuus, jossa ympäristö- ja turvallisuusasiat on integroitu yhtiön laatutoimintoihin. Toimintajärjestelmän taustalla ovat toimintaa ohjaava lainsäädäntö ja toiminnan luvat, ja se on rakennettu laatu-, ympäristö- ja turvallisuusstandardien ISO 9001, ISO ja ISO 17025, OHSAS sekä kemianteollisuuden Responsible Care Vastuu Huomisesta -ohjelman (RC) perustalle. Ekokemin eettiset periaatteet: Lakien ja säädösten noudattaminen Rehellisyys Läpinäkyvyys ja avoimuus Ihmisoikeuksien kunnioittaminen Tasa-arvo ja tasapuolinen kohtelu Lahjonnan ja lahjusten ehkäiseminen Terveys ja turvallisuus Ympäristösuojelu Tavarantoimittajien ja alihankkijoiden eettiset periaatteet Toimintajärjestelmä kattaa konsernin kaikki toiminnot. Laatustandardi ISO koskee vain emoyhtiön laboratoriotoimintaa ja RC-ohjelma vain emoyhtiön toimintoja. Toimintajärjestelmässä on määritelty turvallisuus- ja ympäristöasioiden hallinnan johtamistavat ja käytännöt sekä yhteiset menetelmät. Toimintajärjestelmää arvioidaan erilaisin tarkastuksin ja katselmuksin, auditoinnein. Ulkoisia auditointeja suorittavat säännöllisesti mm. FINASakkreditointipalvelu, Inspecta Sertifiointi Oy ja Turvatekniikan keskus Tukes. Yhtiön Eettisten periaatteiden soveltaminen Ekokemin eettiset periaatteet säätelevät Ekokemin johdon ja kaikkien työntekijöiden toimintaa ja työsuhteita. Ekokem varmistaa, että eettiset periaatteet tiedotetaan kattavasti kaikille työntekijöille, ja edellyttää kaikkien omaksuvan ne ja toimivan niiden mukaisesti. Eettiset periaatteemme on kuvattu laajemmin verkkosivuillamme > Yritysvastuu > Sosiaalinen vastuu > Eettiset periaatteet. toimintajärjestelmän tehokkuus arvioidaan ja varmistetaan johdon ja henkilöstön edustajien yhteisissä katselmuksissa. Ekokem-yhtiöiden toimipaikkojen laatu-, ympäristö- sekä työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän on sertifioinut Inspecta Sertifiointi Oy. Ekokemin laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T038. Ekokem valitsi GRI-raportoinnin EMASraportoinnin sijaan vuodelta Hallitus Hallituksen toimikausi on yksi vuosi. Hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä. Hallituksen toimikausi alkaa vaalin suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous. Hallituksen ja sen jokaisen jäsenen tehtävänä on edistää yrityksen ja sen kaikkien osakkeenomistajien etua. Hallituksen tehtävänä on yhtiössä määriteltyjä arvoja noudattaen huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on järjestetty asianmukaisesti. Hallitus arvioi säännöllisesti yhtiön strategiaa, taloutta, hallintojärjestelmiä sekä johdon tehokkuutta hallintojärjestelmien toimeenpanossa. Hallitus valvoo toiminnan lainmukaisuutta ja yhtiön toimintaan kuuluvien riskien hallintaa. Hallitus käsittelee yhtiön ja sen tytäryhtiöiden toiminnan kannalta laajakantoiset ja periaatteellisesti tärkeät asiat. Hallitus nimittää toimitusjohtajan, hänen sijaisensa sekä toimitusjohtajan välittömässä alaisuudessa toimivat johtajat. Puheenjohtaja Maija-Liisa Friman diplomi-insinööri Varapuheenjohtaja Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja Muut hallituksen jäsenet: Pia Björk liiketoiminnan kehitysjohtaja orma Haavisto riskienhallintajohtaja Petri Kouvo jätehuoltojohtaja Helena Säteri ylijohtaja Hannu Vornamo filosofian maisteri Ekokemin hallinto, johtajisto Toimitusjohtajalla on yleistoimivalta hoitaa yhtiön ns. juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Keskeisimpiä toimitusjohtajan tehtäviä ovat yhtiön liiketoimintojen suunnittelu, johtaminen ja valvonta, yhtiön henkilöstön osaamisesta, resursseista ja hyvinvoinnista huolehtiminen samoin kuin yhtiön hallituksen asioiden valmistelu ja hallituksen päätösten toimeenpano. Toimitusjohtaja kokoaa johtoryhmän hallituksen nimittämistä johtajista ja johtoryhmätyöskentelyn kannalta tarpeellisista asiantuntijoista. ohtoryhmän tehtävänä on toimia toimitusjohtajan tukena strategisten kysymysten valmistelussa, merkittävien tai luonteeltaan periaatteellisten operatiivisten asioiden valmistelussa ja toimeenpanossa, yrityksen toiminnan valvonnassa ja koordinoinnissa sekä sisäisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun varmistamisessa. Henkilöstön edustus hallinnossa toteutuu Ekokem Oy Ab:n laajennetussa johtoryhmässä, jossa kaikilla henkilöstöryhmillä on oma edustajansa. EKOKEM OY AB:N OHTORYHMÄ Puheenjohtaja Timo Piekkari toimitusjohtaja Heikki Anttila talousjohtaja Heikki Metsäranta tuotantojohtaja Petri Onikki tekninen johtaja Vesa Soini palvelujohtaja EKOKEM-PALVELU OY Hallituksen puheenjohtaja Timo Piekkari Toimitusjohtaja uha Väyrilä EKOVOIMA OY Hallituksen puheenjohtaja Timo Piekkari HALLITUS Toimintajärjestelmän eri osien käyttöönotto konsernissa Laatu Standardi Ympäristö Standardi Turvallisuus Standardi Ekokem Oy Ab Riihimäki ISO 9001/1994 BS 7750/ ISO 14001/1996 EMAS/ Tukesin tarkastus 2:n vuoden välein (1999 ) OHSAS 18001/2007 Timo Piekkari toimitusjohtaja Ekokem Oy Ab Heikki Anttila talousjohtaja Heikki Metsäranta tuotantojohtaja Lisäksi laboratorio EN 45001/ ISO 17025/2001 Katso akkreditoitu pätevyysalue Muut toimipaikat ISO 9001/2001 ISO 14001/2001 OHSAS 18001/2007 Ekovoima Oy ISO 9001/2007 ISO 14001/2007 OHSAS 18001/2007 Ekokem Palvelu Oy ISO 9001/2001 ISO 14001/2001 OHSAS 18001/2007 Takana vasemmalta: Helena Säteri, orma Haavisto, Timo Kietäväinen, Hannu Vornamo ja Petri Kouvo. Edessä vasemmalta: Pia Björk ja Maija-Liisa Friman. Petri Onikki tekninen johtaja Vesa Soini palvelujohtaja uha Väyrilä toimitusjohtaja Ekokem-Palvelu Oy

8 uudelleenkäyttö uudelleenkäytössä jäte tai sen osa käytetään alkuperäiseen tarkoitukseensa. uudelleenkäyttö sisältää keräyspaikkaan, jakelijalle, kierrättäjälle ja valmistajalle palautettujen laitteiden tai niiden komponenttien jatketun käytön. uudelleenkäyttöön sopivat tuotteet, joita voidaan puhdistettuina ja kunnostettuina käyttää uudestaan alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan, esimerkiksi erilaiset kuljetuspakkaukset. ekokem-yhtiöiden tuotteet ja palvelut

9 16 ekokem-yhtiöiden tuotteet ja palvelut ekokem-konsernin toimipaikat äte- ja ympäristöliiketoiminnan toimipaikka riihimäki, turku, pori, kiiminki, iisalmi, kuopio, joensuu, kouvola, Ylivieska, seinäjoki teollisuusjätteiden käsittelykeskus hausjärvi, kouvola, pori, kuopio ongelmajätteen käsittely ja hyötykäyttö riihimäki, pori, jämsänkoski, kuopio ja kouvola energiaksi hyödyntäminen riihimäki, hanko seinäjoki pori hausjärvi Riihimäki kiiminki ylivieska iisalmi kuopio oensuu ämsänkoski palveluprosessimme alkaa asiakkaamme toiminnoista. olemme mukana jätteen synnyn ehkäisyssä ja jätteiden käsittelyratkaisuissa jo asiakkaidemme tuotantoprosesseissa. turku kouvola hanko ekokem palvelee ekokem-yhtiöt tarjoavat jäte- ja ympäristönhuollon ja ympäristörakentamisen palveekokem-yhtiöiden tuotteet ja palvelut toiminta-alue jäte- ja ympäristöpalvelut -liiketoiminnan toiminta-alueena on suomi ja lähialueet. Ympäristörakentaminen-liiketoiminnan toiminta-alueena on suomi sekä keski- ja etelä-eurooppa. konsernin päätoiminnot sijaitsevat riihimäellä, teollisuusjätteiden käsittelykeskukset sijaitsevat hausjärvellä, kouvolassa, kuopiossa ja porissa ja mm. palveluliiketoimintaa on lisäksi kymmenellä muulla paikkakunnalla. noin neljännes konsernin henkilökunnasta työskentelee muualla kuin riihimäellä. kiinteiden toimipaikkojen lisäksi yhtiöt toteuttavat maaperänkunnostus- ja ympäristörakennusprojekteja suomessa ja ulkomailla. luja asiakkaiden tarpeisiin. asiakkaidemme käytössä on laaja valikoima keräys- ja kuljetuspalveluja sekä palveluja, joissa jätteen käsittely on osa jätehuollon kokonaisratkaisua. palvelut ja tuotteet perustuvat asiantuntemukseen, vahvaan kokemukseen ja ympäristömyötäisiin käsittelyratkaisuihin. tavoitteenamme on asiakkaan jäteongelmien ratkaiseminen, ympäristökuormituksen vähentäminen sekä talteenotettavan energian ja kierrätyskelpoisten materiaalien yhä tehokkaampi hyödyntäminen. hyötykäytämme jätteitä materiaaleina ja energiana, käsittelemme vaarattomaksi, loppusijoitamme ja puhdistamme uusiokäyttöön ongelma- ja muita jätteitä sekä tarjoamme kokonaisvaltaisia maaperän kunnostuspalveluja sekä vesienkäsittelyjä ja ympäristörakentamisen palveluja. monipuoliset käsittelyprosessimme ja jatkuva tuotekehityksemme varmistavat, että jätteet käsitellään tehokkaasti, taloudellisesti, turvallisesti ja ympäristön kannalta oikealla tavalla. asiakkaamme saavat meiltä jätehuollon kokonaishallinnan. riskit vähenevät, hyötykäyttö lisääntyy ja asiakkaamme resurssit vapautuvat oman asiantuntemuksen tehtäviin. olemme toteuttaneet ongelmajätehuollon kokonaisprojekteja ja pilaantuneen maan kunnostusprojekteja maailmanpankin, Yk:n ja eu:n hankkeissa. prosessit palveluprosessi ekokemin palveluprosessi alkaa asiakkaan toiminnoista. olemme mukana jätteen synnyn ehkäisyssä ja jätteiden käsittelyratkaisuissa asiakkaidemme tuotantoprosesseissa. kartoitamme jätteen synnyn sekä suunnittelemme ja toteutamme yhdessä

10 18 EKOKEM-yhtiöiden tuotteet ja palvelut VUODEN ÖLYT 2009 KIERRÄTYKSEEN TAPAHTUMIA 19 Riihimäen toimipaikan yleiskuva Toimintojen sijainti 1 ätevoimalassa poltetaan syntypaikkalajiteltua teollisuus- ja yhdyskuntajätettä. 2 Korkealämpötilauuneilla poltetaan orgaanisia ongelmajätteitä. 3 Keskilämpötilauunilla käsitellään jätteitä ja pilaantuneita maamassoja. 4 Fysikaalis-kemiallisella laitoksella käsitellään epäorgaanisia jätteitä kuten happoja ja raskasmetalliliuoksia. 5 Haihdutuslaitoksella käsitellään teollisuuden liuotin- ja öljypitoisia jätevesiä. 6 Kylmälaiteromun hyödyntämislaitoksella otetaan talteen hyötykäyttökelpoiset jakeet, kylmälaitteiden fluorikloorihiilivedyt poltetaan korkealämpötilauuneissa. 7 Loisteputket käsitellään omassa erillisessä kemiallisessa prosessissaan. sovitut jäte- ja ympäristöpalvelut. Lajittelemme, pakkaamme ja merkitsemme jätteet sekä keräämme ja kuljetamme ne omiin tai yhteistyökumppaniemme kierrätys-, hyötykäyttö- tai käsittelylaitoksiin. Noin viidesosan kertyvistä ongelmajätteistä keräämme alueellisissa toimipaikoissamme Iisalmessa, oensuussa, Kouvolassa, Kuopiossa, Oulussa, Porissa, Seinäjoella, Turussa ja Ylivieskassa. ämsänkoskella vastaanotamme ja prosessoimme hyvälaatuisia käytettyjä voiteluaineita uusioöljyiksi. Kokonaisuuteen sisältyy merkittävä määrä erilaisia logistisia palveluja. Palveluprosessiin sisältyy myös asiakkaiden koulutus ja neuvonta, turvallisuusneuvonantajapalvelut, toteutuneen jätehuollon raportointi sekä Riihimäen toimipaikassa astia- ja pesupalvelut, jäteastioiden kunnossapito, jätteiden käsittely ja laboratoriopalvelut. Riihimäen toimipaikka Ekokemin päätoimipaikalla Riihimäellä vastaanotetaan, esikäsitellään, käsitellään, hyödynnetään ja loppusijoitetaan ongelma- ja teollisuusjätteitä, syntypaikkalajiteltuja yhdyskuntajätteitä, kylmälaiteromua ja loisteputkia sekä teollisuuden likaantuneita vesiä. Riihimäen tuotantolaitoksen käytössä on kaksi korkealämpötilauunia, keskilämpötilauuni, arinatekniikkaan perustuva jätevoimala, fysikaalis-kemiallinen laitos, haihdutuslaitos, kylmälaiteromun hyödyntämislaitos sekä prosessilinjat käytettyjen loisteputkien käsittelyyn ja jätevesien puhdistukseen Vastaanotetut jätteet varastoidaan laatunsa mukaan ennen käsittelyä. 9 ätteiden termisestä käsittelystä saatu energia hyödynnetään kaukolämpönä ja sähkönä sekä omissa energiatarpeissa. 10 ätteet, joita ei voida muuten hyödyntää ja joiden vaarallisuutta tai tilavuutta ei voida enää vähentää, loppusijoitetaan erityiselle ongelmajätteiden kaatopaikalle. 11 ätteet, joille Ekokemillä ei ole omaa käsittelyprosessia, toimitetaan käsiteltäväksi yhteistyökumppaneille Suomessa tai ulkomailla. Koko laitosalue on eristetty alapuolisesta maaperästä ja pohjavedestä. Alueelle satava vesi puhdistetaan ja käytetään hyödyksi prosessivetenä. 8 Loppusijoituspaikalle päätyvät vain ne jätteet, joita ei voida enää hyödyntää. Uudistamalla käsittelykapasiteettiamme keskitymme yhä tehokkaampaan jätteiden hyötykäyttöasteeseen. Teollisuusjätteiden käsittelykeskukset Ekokem-Palvelu Oy:n käsittelykeskuksissa Hausjärvellä, Kouvolassa, Kuopiossa ja Porissa vastaanotetaan lievästi ja voimakkaasti pilaantuneita maita, lietteitä ja sedimenttejä, teollisuuden prosessijätteitä, energiajätettä, käytettyjä renkaita sekä voimalaitostoimintojen tuhkaa, kuonaa ja kalkkipitoisia jätteitä. Vastaanotetuista materiaaleista hyödynnetään mahdollisimman suuri osa käsittelykeskuksen rakenteissa tai toimitetaan hyötykäyttöön muihin kohteisiimme. Loppusijoitus on aina viimeinen vaihtoehto. Vain hyötykäyttöön kelpaamattomat käsitellyt jätteet sijoitetaan alueella olevalle loppusijoitusalueelle. Käsittelyprosessit eri jätteille räätälöidään niin, että kaikki ainekset saadaan tehokkaasti hyödynnettyä tai loppusijoitettua. ätteiden analysointi ja kaatopaikkakelpoisuuden selvittäminen kuuluvat palvelukokonaisuuteen. Käsittelykeskukset ovat teknisesti, taloudellisesti ja ympäristön kannalta hyvä ratkaisu jätteille, joita ei voida käsitellä tai hyödyntää muilla tavoin. Toiminnan ympäristöpäästöt ja -vaikutukset minimoidaan rakentamalla käsittely- ja loppusijoitusalueet tiiviiksi. ätteiden kanssa tekemisissä oleva sadevesi kerätään laitosalueella talteen ja puhdistetaan tarvittaessa ennen vesien johtamista eteenpäin. Ympäristörakentaminen ja maaperän kunnostus Ekokem-Palvelu Oy suunnittelee itse ja yhdessä ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa erilaisia tiivistysrakenteita pohjaveden pilaantumisen estämiseksi. Toteutamme tiivistysrakennehankkeita Suomessa sekä Keskija Etelä-Euroopassa. Tavallisimpia kohteita ovat kaatopaikkojen pohja- ja pintarakenteet, erilaiset allas- ja kenttärakenteet sekä muut pohjaveden suojauskohteet. Kaatopaikkojen eristeratkaisut toteutetaan joko kokonaisurakkana tai esimerkiksi reseptöimällä ja valmistamalla pelkkä tiivistysmassa. Kaatopaikan rakenteissa käytetään myös teollisuuden sivutuotteita ja eri jätemateriaaleja, jotka näin päätyvät hyötykäyttöön. Samalla säästetään puhtaita luonnonmateriaaleja. Rakenneratkaisut tehdään aina tapauskohtaisesti viranomaisten hyväksymällä tavalla. Maaperän ja pohjaveden kunnostus Urakoimme maaperän ja pohjaveden kunnostuskohteita sekä myymme ja vuokraamme käsittelytekniikkaa ja käytettäviä laitteita. Asiakkaidemme käytössä on Suomen laajin valikoima maaperän kunnostusmenetelmiä, joita myös kehitämme edelleen. Tavoitteenamme on aina löytää asiakkaallemme kestävin ja kustannustehokkain ratkaisu. Öljyt kierrätykseen ja kiinteät öljyiset jätteet mukaan MetsäVahos Oy on Tammelassa toimiva puunkorjuuyritys, jolla on kuusi monitoimikonetta ja kolme ajokonetta. Yrityksellä on kolmetoista työntekijää ja kolme alihankkijaa. Kierrätystä käytännössä MetsäVahos on erinomainen esimerkki kierrätyksestä käytännön työssä. Yritykselle tärkeintä ovat tarkoituksenmukaiset tuotteet ja sujuva palvelu. Uusiutumattomien materiaalien tehokas käyttö ja kierrätys ovat lisäarvoa, mutta ne tuovat käytännössä säästöjä niin yritykselle kuin ympäristöllekin. MetsäVahoksen konehalli okioisilla on öljytuotteiden ja terälaitteiden huoltokeskus ja varasto. Hallilta haetaan metsäkoneille teräketjut ja öljyt, hallille tuodaan teroitukseen palaavat ketjut ja hallille myös varastoidaan käytetyt öljyt odottamaan noutoa hyötykäyttöön. Kaikki öljyt varastoidaan suursäiliöissä. Varastointiratkaisut ovat helpottaneet vaihteisto-, moottori- ja hydrauliikkaöljyjen käsittelyä. Käytämme Ekokemin teräketjuöljyä monitoimikoneissamme, ja Ekokem hoitaa käytettyjen öljyjen sekä öljyisten jätteiden jätehuollon. Kun olemme järjestäneet öljynkierrätyksen ulkopuolisen kumppanin kanssa, on öljyjen kanssa työskentelyyn käytettävä aika vähentynyt ja varmuus parantunut, koska asiat on organisoitu selkeästi. Myös kierrätys on otettu koko ketjussa huomioon, koneyrittäjä orma Vahos perustelee. Olennaista on lajittelu Toimivassa öljynkierrätyksessä olennaista on lajittelu, erilaisten öljyjen pitäminen erillään. Mustat käytetyt öljyt, moottoriöljyt ja nokeentuneet vaihteistoöljyt kerätään yhteen astiaan. Käytetyt hydrauliikkaöljyt, kirkkaat öljyt, kerätään erikseen. Huolellisuus ja pienet yksityiskohdat ovat tärkeitä. Esimerkiksi kun poistimme vanhat öljykannut käytöstä ja korvasimme ne uusilla kirkkailla kannuilla, öljyjen sekaantumisen vaara väheni välittömästi, orma Vahos myhäilee. Sujuva palvelu MetsäVahos on toiminut Ekokemin kanssa jo lähes kymmenen vuoden ajan. Muun muassa kiinteät öljyiset jätteet kuten suodattimet oli aiemmin vaikea saada hyötykäyttöön jo määränkin takia. Nyt riittää soitto Ekokemin asiakaspalveluun, kun esimerkiksi jäteöljyn tai suodattimien tyhjennysaika lähestyy. Sijaintimme sattuu olemaan mukavasti keräysauton reitin varrella, ja palvelu on pelannut hyvin, orma Vahos kertoo. Teräketjuöljyt säiliökuormina suoraan halliin MetsäVahos käyttää monitoimikoneiden teräketjuöljynä Ekokemin Motouusioöljyä. Tilaukset hoituvat ämsänkoskelta puhelimitse ja toimitukset tulevat säiliöautokuormina suoraan konehallin säiliöön. Luotettavien tuotteiden lisäksi orma Vahoksen mieltä lämmittää tieto, että uusioöljyä käyttäessään yritys säästää uusiutumattomia luonnonvaroja. Maailma tulee rahtusen paremmaksi paikaksi. Teksti: Erkki Eilavaara, Koneyrittäjä-lehti, ja Teuvo Heinonen, Ekokem

11 ekokem-yhtiöiden tuotteet ja palvelut 21 tavanomaisen jätteen kaatopaikan rakenteiden tyyppipoikkileikkauskuva esipeittokerros kaasunkeräyskerros ja keräysputket tiivistekerros kuivatuskerros kaasunkeräysjärjestelmä pintakerros kasvukerros tavoitteenamme on asiakkaidemme prosesseissa syntyvien jätteiden määrän vähentäminen, entistä laajempi jätejakeiden kierrätys sekä materiaalien uusiokäyttö. tiivistetty jäte kallio perusmaa mineraalinen tiivistekerros keinotekoinen eriste suojarakenne kuivatuskerros ja salaojitus suodatinkerros (hiekka tai geotekstiili) tiivistysrakenteiden toteutuksessa hyödynnämme mahdollisuuksien mukaan tilaajan käytettävissä olevia materiaaleja. kaikkein vaativimmissa kohteissa, kuten kaatopaikkojen pohjakerroksissa, käytetään yhdistelmärakenteita, jolloin tiivistysrakenteiden pintaosa muodostuu esimerkiksi bentoniittipohjaisista tai synteettisistä eristemateriaaleista. periaatekuva käsittelykeskuksen toiminnasta punnitus vastaanotto tuhkat ja kuonat teollisuusjäte rakennusjäte autonpaloittelujätteet lietteet pilaantuneet maat esikäsittely lajittelu murkaus seulonta kuivaus välivarastointi vesienkäsittely käsittely stabilointi pesu alipainekäsittely kompostointi terminen käsittely hyötykäyttö jätetäytön rakenteissa maarakentamisessa materiaalina, esim. metallit energiana, esim. puu ja muovit ongelmajätteet käsittelyyn loppusijoitus loppusijoitus hyötykäyttö jätetäytön rakenteissa kuopion teollisuusjätteen käsittely- ja kierrätyskeskus. käytettyjen voiteluöljyjen keräysjärjestelmä ekovoima oy järjestää ja ylläpitää ympäristöministeriön toimeksiannosta koko maan kattavaa käytettyjen voiteluaineiden keräysjärjestelmää. kaikenkokoiset öljyerät kerätään koko maasta talteen ja hyödynnettäviksi. kirkkaat käytetyt voiteluaineet kuten hydrauliikka- ym. öljyt puhdistetaan ja niistä valmistetaan ketjuvoiteluöljytuotteita jämsänkosken toimipaikassa. niin sanotut mustat, hyvälaatuiset käytetyt voiteluöljyt toimitetaan regeneroitaviksi voiteluaineteollisuuden käyttöön. ketjuvoitelu- ja perusöljyjen valmistus ovat jätteen parasta hyödyntämistä: uudelleenkäyttöä alkuperäistä vastaavaan tarkoitukseen. atkuva parantaminen: tutkimusta a kehitystyötä aktiivinen tutkimus- ja kehitystoiminta takaa asiakkaillemme parhaan käytettävissä olevan jätehuoltoteknologian myös kaikkein vaativimmille jätejakeille. kehitystyöllä vastaamme lainsäädännön ja toimintaympäristön muutoksiin ja uusiin palvelu- ja käsittelytarpeisiin. tutkimus- ja kehitystoiminta osana ekokemin kehittämistä painopistealueinamme ovat ympäristömyötäisten käsittelymenetelmien kehittäminen, materiaalitehokkuuden parantaminen sekä toiminnan energiatehokkuus. palvelu- ja käsittelyprosessimme vähentävät tuotteen elinkaaren aikaista ympäristökuormitusta merkittävästi. tutkimus- ja kehitystoimintamme perustuu omaan tutkimus- ja kehitystyöhön sekä yhteistyöhön tutkimuslaitosten ja muiden kehittäjäorganisaatioiden kanssa. osallistumme useisiin ohjelmallisiin tutkimushankkeisiin sekä perustutkimuksessa että soveltavassa teknologiakehityksessä.

12 22 kohti kestävää jätehuoltoa 23 EKOKEM-KONSERNI kokonaisjätehuollon kumppani 23 Teemme yhteistyötä eri hankekokonaisuuksissa Suomen johtavien kemian ja ympäristötekniikan tutkimuslaitosten, asiantuntijaorganisaatioiden ja yritysten kanssa. Ekokemillä työskentelee noin 30 henkilöä tutkimus-, kehitys- ja laadunvalvontatehtävissä. Tärkeimmät kehitysprojektit Vuoden 2009 suurimpana hankkeena valmisteltiin Riihimäelle toista jätevoimalaa. Voimalahankkeen lähtökohtana ovat alueellisen energiatarpeen tyydyttäminen, yhdistetty lämmön- ja sähköntuotanto sekä jätteiden taloudellinen hyödyntäminen materiaalina ja energiana. Hankkeessa on kehitetty mm. materiaalien erotteluun ja lajitteluun liittyviä prosesseja. Tutkimme jätevoimalan arinakuonan jalostamista arvokkaiden metallien erottelemiseksi sekä arinakuonan hyötykäyttöä ympäristörakentamisessa. Testaamme arinakuonan hyödyntämistä rakentamallamme maarakenteiden koekentällä käytännön olosuhteissa. Olemme aloittaneet uusien kunnostusmenetelmien kuten kemiallisen hapetuksen, sienten avulla tehtävän bioliuotuksen sekä sähkökineettisten menetelmien tutkimisen maaperän ja pohjaveden kunnostukseen. Osallistumme CLEEN Oy:n REMA-ohjelman valmisteluun. Ekokem on yksi CLEENin osakasyrityksistä. Valtakunnallisella ohjelmalla tähdätään mm. vaativien jätejakeiden ja materiaalien hyötykäytön ja kierrätyksen edistämiseen. atkamme tutkimustyötä lietteiden termisen käsittelyn ja kuivausprosessien kehittämiseksi. Hanke liittyy laajaan biohajoavien jätteiden käsittelyn, energiantuotannon ja polttoainetuotannon tutkimuskokonaisuuteen. Vuoden 2009 lopussa aloitimme nanomateriaalien ympäristövaikutuksia, turvallista ja ympäristöystävällistä kierrätystä ja energiahyödyntämistä koskevan tutkimushankekokonaisuuden valmistelun. Kohti kestävää jätehuoltoa Tutkimuspanostuksissa huomioidaan EU:n jätehierarkia, joka ohjaa kohti kestävää jätehuoltoa. Panostamme jätteiden synnyn ehkäisyyn lisäämällä jätealan osaamista Suomessa järjestämällä jätealan koulutusta sekä osallistumalla asiakkaidemme toimintaprosessien kehittämiseen. Materiaalihyötykäytön ja kierrätyksen lisääminen prosesseja kehittämällä, yhä vaativampien jätejakeiden energiahyödyntäminen ja energiatehokkuuden maksimointi edistävät sekä asiakkaidemme että oman toimintamme ympäristömyötäisyyttä. Ne ovat askelia kohti kestävää kehitystä edistäviä ympäristönhuollon kokonaisratkaisuja. ätehierarkia ätehierarkia tarkoittaa jätehuollon tavoitteiden tärkeysjärjestystä. Ensisijaista on jätteen synnyn ehkäisy, sitten uudelleenkäyttö, kierrätys ja muu hyödyntäminen. Viimeisenä on loppukäsittely. Perimmäisenä tavoitteena kaikissa vaiheissa on luonnonvarojen säästäminen. ätteen synnyn ehkäiseminen ätteen synnyn ehkäisemisellä tarkoitetaan ennakoivia toimia, jotka johtavat syntyvän jätteen määrän tai haitallisuuden vähenemiseen. Nämä toimet voivat olla esimerkiksi raaka-aineiden hankintaa, tuotesuunnittelua, valmistusprosessien kehittämistä ja haitallisten aineiden korvaamista, tuotteiden pakkaamisen ja logistiikan kehittämistä tai henkilöstön osaamisen parantamista. Uudelleenkäyttö Uudelleenkäytössä jäte tai sen osa käytetään alkuperäiseen tarkoitukseensa. Uudelleenkäyttö sisältää keräyspaikkaan, jakelijalle, kierrättäjälle ja valmistajalle palautettujen laitteiden tai niiden komponenttien jatketun käytön. Uudelleenkäyttöön sopivat tuotteet, joita voidaan puhdistettuina ja kunnostettuina käyttää uudestaan alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan, esimerkiksi erilaiset kuljetuspakkaukset. Kierrätys Kierrätys merkitsee jätteen tai sen osan käyttöä raaka-aineena joko alkuperäiseen tai muuhun tarkoitukseen. Uusioraaka-aineet vähentävät neitseellisten materiaalien tarvetta. Monia erilleen kerättyjä jätejakeita käytetään teollisuuden raaka-aineena. Uudelleen käytettävät materiaalit vähentävät myös energian tarvetta, koska jätteet sisältävät rikastettuja materiaaleja. Muu hyödyntäminen ätettä hyödynnettäessä otetaan talteen ja käyttöön jätteen tai sen osan sisältämä aine tai energia. Useilla teollisuuden aloilla syntyy jätteitä, joita voidaan hyödyntää muun muassa ympäristörakentamisessa. Syntypaikkalajiteltu kierrätyskelvoton jäte voidaan hyödyntää energiana jätevoimaloissa. ätteenpoltolla korvataan uusiutumattomia fossiilisia polttoaineita, öljyä ja maakaasua. ätteenpoltto on joissakin tapauksissa jopa materiaalihyödyntämistä ympäristömyötäisempi vaihtoehto. Loppukäsittely Käsittelyä on kaikki toiminta, jolla jätettä valmistellaan hyödyntämistä tai kierrätystä varten. Loppukäsittelyssä jäte tai sen osa tehdään vaarattomaksi tai sijoitetaan lopulliseen sijoituspaikkaansa. Kokonaisjätehuollon kumppani StyroChem Finland Oy, Pohjoismaiden johtava EPS-polystryreenin valmistaja oli alkujaan osa Neste Oy:n kemianteollisuutta. Tuotannossa käsitellään myös vaarallisia ja haitallisia aineita, ja siksi yhtiö on ollut Ekokemin asiakkaana Ekokemin toiminnan alusta alkaen. Vastuu ympäristöstä Keväällä 2009 StyroChem lähti hakemaan jätehuoltoonsa uutta toimintamallia. Haluttiin löytää yhteistyökumppani, joka kykenee ottamaan vastuun koko jätehuollosta, myös sen kehittämisestä. Kumppaniksi valittiin Ekokem. Meille on kriittisen tärkeää, että jätehuolto toimii. Ei kuitenkaan riitä, että jätteet vain viedään pois. Meidän on myös oltava varmoja, että jätteestä pidetään hyvää huolta ja että koko ketju toimii niin kuin on sovittu. Meidän vastuullamme on, että ympäristö ei rasitu enempää kuin on välttämätöntä, toteaa toimitusjohtaja Thomas Stendahl. StyroChemin ympäristösertifikaatit kertovat, että asiat ovat hyvin hallinnassa. Sidosryhmät pitävät nykyään itsestäänselvyytenä, että yrityksellä, jonka tuotevalikoima tukee energiansäästöä, myös oman toiminnan ympäristövaikutusten minimoiminen on hallussa. Laatujärjestelmä ja sertifikaatit ovat olleet jo niin kauan, että ne ovat osa identiteettiämme, kertoo EHQS-päällikkö Aimo Kauhaniemi. ätehuoltoon uusi toimintamalli StyroChem valitsi jätehuollon kumppaninsa osana tuotannon muutosprosessia. Muutos oli yrityksen mittakaavassa suuri. ätehuolto on nyt lähes osa tuotantoprosessia. Ekokem tarjosi toimivia logistisia ja hyötykäytön kokonaisratkaisuja ja niiden lisäksi poikkeavan yhteistoimintamallin, jossa yksi yhteyshenkilö hoitaa kaiken asiakkaan tarvitseman yhteydenpidon. Kun lupaukset ja toteutukset kohtaavat yhdessä yhteyshenkilössä, asiakas voi luottaa, että se mikä on puhuttu, myös pitää. Tämä organisaatiomalli on erittäin selvä. Täytyy sanoa, että arvostamme palvelutoimittajaa, jolla asiat kulkevat yhden yhteyshenkilön kautta. Kun olemme yhteydessä, niin kulloinkin tarvittava prosessi lähtee käyntiin, kertoo tuotantopäällikkö ari Kyrö. ätehuollon kehittäminen Kumppanuussuhde on vuorovaikutteista ja oppiminen molemminpuolista. Kokonaisuuteen kuuluu, että Ekokem on mukana Styro- Chemin jätehuollon kehittämisessä. Kierrätys ja hyötykäyttö ätteen synnyn välttäminen on luonnollisesti ensisijaista. StyroChemille se merkitsee ennen kaikkea reaktorikemian ymmärtämistä ja kehittämistä, hukkatuotannon välttämistä. Kaikesta huolimatta hukkatuotantoa joskus syntyy. Osa siitä voidaan kierrättää takaisin tuotantoprosessiin, mutta osa on sellaista, ettei se kelpaa kierrätettäväksi. Oppiminen on molemminpuolista ja jatkuva prosessi, toteavat StyroChemin käyttöinsinööri Heikki Lappi ja Ekokemin myyntipäällikkö Outi Nieminen. Tuotantojätteen muu hyötykäyttö on kuitenkin vaativaa, sillä eurooppalaiseen rakennuseristetuotantoon käytettävä EPS-polystyreeni sisältää bromipitoisia palonestoaineita. Hyvän energia-arvon omaava tuotantojäte sopii kuitenkin sellaiseen energiahyötykäyttöön, jossa bromi ei aiheuta ympäristöhaittoja. Meille on tärkeää, että mitään ei mene kaatopaikalle. Tämä oli ratkaisevaa, kun valitsimme yhteistyökumppania. Lähtökohtamme on, että jäte menee kohteeseen, jonka me olemme määritelleet. a jälkeen kaatopaikalle ei ole viety yhtään kuormaa, kertaa ari Kyrö tyytyväisenä. SavingEnergy StyroChem Finland Oy toimii Porvoon Kilpilahdessa. StyroChem Finland valmistaa raaka-ainetta EPS-tuotteiden valmistajille, yhtiön markkina-alueena on koko Eurooppa. EPS-polystyreeni on pakkaus- ja eritystarkoituksiin käytettävää erikoismuovia. Puhekielessä se tunnetaan styroksina. Lopputuotteita käytetään erityisesti elintarvikelogistiikassa ja rakennusteollisuudessa. okaisella öljykilolla, joka käytetään EPS-rakennuseristeeseen, saavutetaan keskimäärin 200 kg:n öljynsäästö rakennuksen tyypillisenä elinaikana (50 vuotta). Pienempi energiankulutus tarkoittaa myös vähäisempiä CO 2 -päästöjä. EPS-polystyreeni on kierrätettävyydeltään parhaita muovialan tuotteista. Teksti: Teuvo Heinonen, Ekokem

13 kierrätys kierrätys merkitsee jätteen tai sen osan käyttöä raaka-aineena joko alkuperäiseen tai muuhun tarkoitukseen. uusioraaka-aineet vähentävät neitseellisten materiaalien tarvetta. monia erilleen kerättyjä jätejakeita käytetään teollisuuden raaka-aineena. uudelleenkäytettävät materiaalit vähentävät myös energian tarvetta, koska jätteet sisältävät rikastettuja materiaaleja. taloudellinen vastuu

14 26 TALOUDELLINEN VASTUU TALOUDELLINEN VASTUU 27 Taloudellinen vastuu Taloudellinen vastuu merkitsee kannattavasta liiketoiminnasta huolehtimista ja edellyttää toiminnaltamme tehokkuutta ja kilpailukykyä. Kannattavuus antaa meille mahdollisuudet vastata sidosryhmiemme odotuksiin ja toteuttaa ympäristö- ja sosiaalisen vastuumme. Liikevaihto ja tulos Konsernin liikevaihto oli 94,3 M vuonna Liikevaihto pieneni suhdannesyistä 2,3 M eli -2,3 %, mutta liikevoitto lähes puolittui. Emoyhtiön ongelmajätekertymä väheni edellisvuodesta 9,6 %. Myös maaperänkunnostuksen ja infrastruktuurirakentamisen liikevaihto väheni voimakkaasti. Konserni jäi tulostavoitteistaan. Tuloksen heikkenemiseen vaikuttivat liikevaihdon pienenemisen lisäksi tuotannon kustannusylitykset ja kertaluonteiset kulut. Syksyllä käynnistettiin tuottavuuden parantamiseksi useita kehitysprojekteja, joiden kohteena ovat mm. tuotantotehokkuus, logistiikka ja hankintatoimi. Omistajat ja muutokset osakkeisiin liittyen Yhtiön osakekanta muodostuu A- ja B- osakesarjoista, joita molempia on kpl eli yhteensä kpl. B-osakkeet antavat 1 äänen ja A-osakkeet 20 ääntä yhtiökokouksessa. Kaikilla osakkeilla on yhtäläinen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. A-osake voidaan muuntaa liikkuvammaksi B-osakkeeksi osakkeenomistajan niin vaatiessa. Yhtiön osakkeet ovat arvo-osuusrekisterissä, jota ylläpitää Euroclear Finland Oy. Osakkaiden määrä vuoden vaihteessa oli 212 kpl. Osakkaista huomattavin on Suomen valtio, joka omistaa 34,1 % osakkeista. Vuoden aikana aloitettiin yhtiön osakkeen noteeraus Aalto Capital -pankkiiriliikkeessä. Osakkeiden vaihto on ollut vähäistä. Vaihdettavuuden parantamiseksi yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle osakkeen pilkkomista eli splittaamista nimellisarvoltaan pienempiin yksiköihin keväällä Rahoittajat Konsernilla on korollista vierasta pääomaa 18,5 M lähinnä pankkilainoina. Velkaantuminen on vähäistä, ja omavaraisuusaste on säilynyt hyvänä. Vuoden aikana vallinnut alhainen korkotaso vähensi pääomakustannuksia. Verotus Verovelvollisen pyynnöstä emoyhtiö Ekokem Oy Ab siirrettiin vuonna 2008 takautuvasti verovelvolliseksi alkaen. Verostatuksen muutos perustui Tulo- ja varallisuusverolain 20 :n muuttamiseen, jossa Ekokem Oy Ab poistettiin lain verosta vapaiksi nimettyjen yhteisöjen joukosta. Tytäryritykset ovat olleet koko toimintansa ajan normaalisti verovelvollisia. Konsernin kokoon nähden suuri investointi jätevoimalaan on siirtänyt veronmaksua muutamalla vuodella suurien EVL-poistojen vuoksi. Kiinteistö-, valmiste- ja muut vastaavat veroluonteiset maksut konserniyhtiöt maksavat normaalisti. Henkilöstö ja palkkausjärjestelmät Ekokemin palkkausjärjestelmät perustuvat pääosin kemianteollisuuden työehtosopimuksiin. Konsernissa on käytössä tavoitepalkkiojärjestelmä, joka muodostuu lyhyen ja pitkän aikavälin palkitsemis- ja kannustusjärjestelmistä. Konsernin maksamat palkat vuonna 2009 olivat 17,1 M (14,4 M ). Henkilökustannuksia nostivat monivuotisen palkkiojärjestelmän kulut, jotka rasittivat vuoden 2009 tulosta myös vuosilta , sekä syksyllä toteutetut YT-menettelyt. Yhteistyökumppanit ja epäsuora työllistäminen Yhtiö käyttää ulkopuolisia palveluja töissä, joita ei ole tarkoituksenmukaista suorittaa itse. Ulkoistettuja töitä ovat mm. suurimpien investointien toteuttaminen, kunnossapito ja kuljetukset sekä atk- ja ravintolapalvelut. Niiden epäsuora työllistävä vaikutus on kymmeniä henkilötyövuosia. Osa ulkopuolisista urakoitsijoista on pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita, joita käytetään myös palvelukokonaisuuksissa asiakkaiden luona eri paikkakunnilla. Investoinnit äte- ja ympäristöpalvelut -liiketoiminnan investoinnit olivat lähinnä ylläpito- ja ympäristöinvestointeja. Ympäristö-, päästöja turvallisuusvaikutteisten investointien yhteismäärä oli 2,9 M. ätevoimala 2:n suunnittelua jatkettiin. Ympäristörakentamisen liiketoiminta-alueella investoitiin aluekeskuksiin kolmella paikkakunnalla. Konsernin investoinnit tilikaudella olivat 9,0 M. Tutkimus- ja kehittämistoiminta Konserni kehittää uusia käsittely- ja hyötykäyttömenetelmiä sekä palveluja. Vuoden 2009 aikana painopiste oli energiatehokkuuden parantamisessa ja energiantuotannon lisäämisessä. Konsernin tavoitteena on laajentaa jäteperäisen energian tuotantoa siten, että se kattaa Riihimäki-Hyvinkää-alueen lisääntyvän lämmönkysynnän lähivuosina. Tutkimus- ja kehitystoimintaan käytettiin yhteensä 1,6 M. Ekokem oy ab:n omistus osakepääoman jakauma Rahavirrat Ekokem Oy Ab:n ja sen eri sidosryhmien välillä 2009 (2008) Liikevaihto 94,3 (96,6) Me Suomen valtio 34,1 % Suomen Kuntaliitto 21,4 % Ilmarinen 11,8 % HSY 10,5 % Muut 22,2 % Neste Oil Oyj 2,1 % Orion Oyj 2,0 % Nokia Oyj 1,9 % Tikkuria Oy 1,7 % Kemira Oyj 1,4 % Loput 201 kpl 13,1 % Suomen valtio 34,1 % Kunnat ja kuntien yhteisöt 32,0 % Elinkeinoelämä 33,9 % ätteet ätteenkäsittelypalvelut 53,3 (51,2) Me Vienti ätteenkäsittelypalvelut ja projektivienti 2,5 (2,7) Me Tuotteet ja palvelut Öljy, energia, metallit, kuljetus, muu 24,4 (24,1) Me EKOKEM-KONSERNI (ää yritykseen) EKP:n maanrakennus & oheispalvelut 14,1 (18,6) Me Muut tuotot Muut tuotot ja korvaukset 0,2 (0,3) Me Varausten lisäys 1,6 (väh. 0,9) Me Poistot 12,6 (11,7) Me Tulos 4,2 (8,2) Me Korkotuotot 0,3 (0,4) Me Valmistus omaan käyttöön (energia) 3,6 (3,0) Me Tavaroiden toimittajat Käyttöhyödykkeet 15,5 (15,6) Me Investointivarat ja palvelut 9,0 (13,3) Me Ulkopuoliset palvelut, muut kulut 36,8 (39,4) Me Henkilökunta Palkat ja palkkiot 17,1 (14,4) Me Henkilökunta keskimäärin 326 (324) henkilöä ulkinen valta, vakuuttajat Sosiaali- ja eläkemaksut 3,8 (3,6) Me Verot 2,3 (3,9) Me (laskennalliset verot) Rahoittajat Korkokulut 0,9 (1,3) Me Omistajat Osingonjako 3,5 (3,2) Me Tuki yleishyödyllisille yhteisöille ja tutkimuksille Stipendit ja muu tuki 0,2 (0,2) Me Oma käyttö (energia) 3,6 (3,0) Me Esitetyt rahavirrat ovat tuloslaskelmasta ja taseesta johdettuja. Vuodelta 2008 yhtiö jakoi osinkoa 3,5 Me, missä oli edelliseen vuoteen korotusta 9,9 %.

15 muu hyödyntäminen jätettä hyödynnettäessä otetaan talteen ja käyttöön jätteen tai sen osan sisältämä aine tai energia. useilla teollisuuden aloilla syntyy jätteitä, joita voidaan hyödyntää muun muassa ympäristörakentamisessa. syntypaikkalajiteltu kierrätyskelvoton jäte voidaan hyödyntää energiana jätevoimaloissa. jätteenpoltolla korvataan uusiutumattomia fossiilisia polttoaineita, öljyä ja maakaasua. jätteenpoltto on joissakin tapauksissa jopa materiaalihyödyntämistä ympäristömyötäisempi vaihtoehto. YmpÄristövastuu

16 30 YmpÄristövastuu YmpÄristövastuu Ympäristövastuu merkitsee ekokemille ympäristöstä ja luonnonvaroista huolehtimista omissa toiminnoissamme sekä korkeatasoisten ympäristöratkaisujen kehittämistä ja toteuttamista asiakkaille. palvelumme auttavat asiakkaitamme yltämään hyviin ympäristösuorituksiin. hyödynnämme jätteitä taloudellisten ja teknisten mahdollisuuksien mukaan kaikessa palvelutoiminnassamme. ekokemin merkittävät YmpÄristönÄkökohdat: valtakunnallisesti jätteiden hyödyntäminen materiaalina ja energiana ongelmajätteiden turvallinen ja korkeatasoinen käsittely jätteiden energiahyödyntäminen, neitseellisten polttoaineiden käytön vähentäminen koko maan kattava jäte- ja ongelmajätelogistiikka. paikallisesti tai alueellisesti toiminnan pieni kuormitus ihmisille ja ympäristölle päästöt ilmaan, maaperään ja pohja- sekä pintavesiin jätteiden loppusijoitus muun energiantuotannon päästöjen vähentäminen riihimäellä ja hyvinkäällä tuottamalla sijalle jäteperäistä energiaa kehitämme energian tuotannon ja käytön tehokkuutta. etsimme tapoja lisätä kannattavaa hyötykäyttöä materiaalina kierrättäen tai energiana. pyrimme kaikin tavoin mahdollisimman vähäisiin oman käsittelytoimintamme päästöihin ja korkeaan jätteiden hyödyntämisasteeseen. ympäristöohtaminen a tulokset Ympäristöjohtamisen työkalujamme ovat ympäristönäkökohtien arviointi, toimintajärjestelmän auditoinnit ja katselmukset sekä ympäristö- ja turvallisuuspäämäärien ja -tavoitteiden sekä toimenpiteiden määrittely ja toteuman seuranta. ympäristönäkökohtien arviointi Ympäristönäkökohtien arviointi sisältää yhtiön ympäristövastuun ja ympäristöriskien kartoittamisen sekä päästöjen ja muiden ympäristövaikutusten arvioinnin. Ympäristönäkökohdat ja niiden merkittävyys on arvioitu toiminto- ja osastokohtaisesti. merkittäville ympäristönäkökohdille on määritelty toimenpideohjelma ja kehittämistavoitteet, jotka liitetään osaksi osastokohtaisia toimintasuunnitelmia ja hyväksytään johtoryhmässä. toimintajärjestelmän auditoinnit toimintajärjestelmämme toimivuus varmistetaan säännöllisin auditoinnein, joita tekevät sertifiointi- ja tarkastuslaitokset, viranomaiset, asiakkaat ja oma laatuorganisaatio. vuonna 2009 sisäisiä auditointeja tehtiin yhteensä 7. poikkeamia todettiin yhteensä 26 ja kehitysehdotuksia kirjattiin 21. vuoden teemana oli ulkopuoliset prosessit. havainnoista 19 koski turvallisuusasioita ja 2 ympäristöasioita. poikkeamiin ja kehitysehdotuksiin on tehty tarvittavat toimenpide-ehdotukset. ulkoisia auditointeja tehtiin 9. niissä todettiin muutamia lieviä poikkeamia ja kehitysehdotuksia saatiin muutama, jotka kaikki johtivat toimenpiteisiin. inspecta sertifiointi oy:n suorittamassa auditoinnissa syksyllä 2009 kiinnitettiin erityistä huomiota toimintajärjestelmän käytettävyyteen sekä siihen, miten toimintajärjestelmä tukee käytännön työtä. dupont safety resources arvioi ekokemin turvallisuusjohtamisen keväällä inspectan ja dupontin tuloksia käytetään aloitettujen turvallisuuden ja toimintajärjestelmän kehitysprojektien lähtöaineistona. ulkopuoliset arvioijat ovat todenneet ekokemin toiminnan tason hyväksi. päämäärien ja tavoitteiden toteutuminen, ekokem oy ab Riihimäki vuoden 2009 ympäristö- ja turvallisuustavoitteista toteutui alle puolet. erityisesti turvallisuus- ja energiatehokkuustavoitteista jäätiin. hyötykäyttö- ja ympäristökuormitustavoitteet toteutuivat tyydyttävästi. tulosten perusteella turvallisuustavoitteiden ja -toteumien johtamiskäytäntöjä tehostettiin. päämäärä 1: turvallisuuden korkea taso koulutamme henkilöstöämme jatkuvasti turvallisuusasioissa ja edellytämme mm. työturvallisuuskorttia. vuonna 2009 tapaturmat kuitenkin lisääntyivät huomattavasti ja jäimme tavoitteista merkittävästi. ekokemiläisten ja yhteistyökumppaneiden tapaturmataajuus oli 29 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti. positiivista oli, että haitta-aineille altistuminen oli vähäistä ja turvallisuustarkastelut toteutuivat 85-prosenttisesti. päämäärä 2: pieni ympäristökuormitus Ympäristökuormituksemme jäi kokonaisuutena pieneksi, eikä merkittäviä ympäristöhaittoja syntynyt. jätteiden käsittely sujui tehokkaasti, savukaasujen vuosikeskiarvopitoisuudet olivat selvästi alle lupaehtojen ja yksittäisten vuorokausiylitysten määrä väheni. riihimäellä viemäröitävä vesimäärä puolittui, mutta toisaalta rajaarvojen ylityksiä oli edellisvuotta enemmän. Ympäristötiedusteluja vastaanotettiin aiempaa vähemmän. päämäärä 3: korkea jätteiden hyötykäyttöaste saavutimme lähes kaikki materiaalitehokkuudelle asetetut tavoitteet vuonna vain alueellisten toimipaikkojen hyötykäyttöselvitys jäi toteutumatta. polton kuonaa hyödynnettiin muun muassa kantatien 54 viereen rakennetussa maavallissa. kylmälaitteiden käsittelystä metallit, muovi ja polyuretaani hyödynnettiin lähes kokonaan. päämäärä 4: hyvä energiatehokkuus vuosi sitten asetimme energiatehokkuudelle vaativat tavoitteet, joita emme onnistuneet täysin toteuttamaan. kaukolämmön tuotantotavoitteet toteutuivat tyydyttävästi. keskittyessämme kaukolämmön tuotantoon jäimme sähkön tuotantotavoitteista. energiakatselmukset muissa yhtiön toimipaikoissa eivät toteutuneet vuonna vuoden 2010 päämäärät ja tavoitteet, ekokem ja ekokem-palvelu vuoden 2010 tavoitteena on turvallisuuden pysyvä ja pitkäaikainen parantaminen sekä kestävän kehityksen mukainen jätteiden käsittely. Lisäksi kaukolämmön ja sähköntuotannon korkea käyttöaste ja toimintavarmuus säilyvät edelleen toiminnan tärkeinä tavoitteina. ympäristön tilan parantaminen, korjaaminen tai suojaaminen.

17 YmpÄristövastuu 33 vuonna 2009 kasvatimme energiantuotantoa, vaikka raaka-aineen, syntypaikkalajitellun yhdyskuntajätteen, määrä säilyi ennallaan. vastaanotettu a käsitelty äte, kierrätys, hyötykäyttö vuonna 2009 ekokem vastaanotti yhteensä tonnia jätteitä esikäsittelyä, hyötykäyttöä tai käsittelyä varten tai siirrettäviksi käsittelyyn konsernin omaan tai ulkopuoliseen käsittelypaikkaan. ulkomailta tuotiin tonnia jätettä käsiteltäväksi korkealämpötilapoltossa. riihimäelle vastaanotettiin tonnia ja jäte- ja ympäristöpalvelut -liiketoiminnan muihin toimipisteisiin vastaanotettiin yhteensä tonnia ongelma- ja teollisuusjätteitä. teollisuusjätteiden käsittelykeskuksiin hausjärvelle, kuopioon, kouvolaan ja poriin vastaanotettiin tonnia pilaantuneita maita, teollisen tuotannon sivumateriaaleja ja prosessivesiä. Ympäristörakentamisen kunnostuskohteissa kaivettiin pilaantuneita maamassoja yhteensä tonnia, joista merkittävän osan asiakkaamme ohjasivat hyötykäyttöön omissa toiminnoissaan. pohjavesien kunnostuskohteissa käsiteltiin tonnia pilaantunutta pohjavettä. Lisäksi maaperää ja pohjavettä puhdistettiin ns. in-situ-menetelmillä (kohteessa, massoja kaivamatta) yhteensä yhdeksässä kohteessa. jämsänkoskelle uusioöljytuotantoon vastaanotettiin tonnia teollisuuden hyvälaatuisia käytettyjä voiteluaineita. hangossa tuotettiin energiaa 14,6 GWh, josta 24 % asiakkaan prosessista syntyvästä polttoaineesta. toimitimme ulkomaisille yhteistyökumppaneillemme jätteitä käsiteltäviksi yhteensä tonnia. välittömät ympäristövaikutukset ekokem vastaanottaa yli 90 % ja käsittelee lähes 97 % ongelma- ja yhdyskuntajätteistä riihimäen toimipaikassaan. Ympäristövaikutusten tarkastelussa keskitytään riihimäen toimipaikan välittömiin ja välillisiin ympäristövaikutuksiin. tuotanto Riihimäellä jätevoimalassa poltettiin syntypaikkalajiteltuja yhdyskuntajätteitä ja muita jätteitä yhteensä tonnia. korkealämpötilauuneissa poltettiin orgaanisia ongelmajätteitä ja tukipolttoaineita yhteensä tonnia. keskilämpötilauunilla käsiteltiin jätteitä ja pilaantuneita maamassoja yhteensä tonnia. vuosien YmpÄristö- ja turvallisuustavoitteiden toteutuminen suhdelukuina, ekokem oy ab hyvä energiatehokkuus korkea turvallisuuden taso korkea jätteiden hyötykäyttöaste ekokem oy ab, YmpÄristö- ja turvallisuustavoitteet 2010 korkea turvallisuuden taso kohti nollaa tapaturmaa, tapaturmataajuus < 7 ei terveyshaittoja eikä ammattitauteja turvallisuuden edistäminen havainnointikierrosten toteuma turvallisuustarkastelut pieni ympäristön kuormitus toiminnan ympäristötehokkuus toimintapoikkeamien vähentäminen korkea jätteiden hyötykäyttöaste kuona ja arinakuona hyötykäyttöön ser-tuotteet hyötykäyttöön hyötykäyttöselvitys eri toimipaikoissa hyvä energiatehokkuus kaukolämmön tuotantotavoitteet saavutettu sähkön tuotantotavoitteet saavutettu energiakatselmukset eri toimipaikoissa pieni ympäristön kuormitus maksimipisteet 25 yhteensä 100 ekokem-palvelu oy, YmpÄristö- ja turvallisuustavoitteet 2010 maksimipisteet turvallisuustavoitteet tavoitteena nolla tapaturmaa 80 ei haitta-aineille altistumista 10 kirjatut läheltä piti -tilanteet 10 ympäristötavoitteet tavoitteena nolla lupaehtoylitystä 65 ei ympäristövahinkoja 30 Ympäristötiedustelujen vähäinen määrä 5 yhteensä

18 34 välittömät ympäristövaikutukset välittömät ympäristövaikutukset 35 Lähinnä metallien pintakäsittelyssä syntyviä epäorgaanisia jätteitä käsiteltiin kemiallisin ja fysikaalisin menetelmin, joista muodostuu niukkaliukoisia sakkoja ja suodosvesiä. Haihdutuslaitoksella teollisuuden jätevesistä erotettiin liuotteet ja öljyt energiana hyödynnettäviksi jakeiksi. Puhdistettu vesi johdettiin Riihimäen kaupungin jäteveden puhdistuslaitokselle. Loisteputket käsiteltiin erillisessä prosessissaan, jossa loisteputkien sisältämä metallinen elohopea käsiteltiin kemiallisesti niukkaliukoiseksi, loppusijoitettavaksi elohopeasulfidiksi. Kylmälaiteromujen fluorikloorihiilivedyt tuhottiin termisesti ja puhdas polyuretaanipöly hyödynnettiin polttoprosesseissa energiana. Laiteromun muut jakeet kuten muovi, lasi ja metallit eroteltiin, lajiteltiin ja toimitettiin materiaalina hyödynnettäviksi. Pakatun jätteen varastot pienenivät. Talouden taantuma vähensi vastanotettujen ongelmajätteiden määrää lähes 10 %. ätteiden termisestä käsittelystä saatu energia hyödynnettiin omien prosessien energiatarpeissa sekä myytiin kaukolämpönä ja sähkönä. Omissa prosesseissa tarvittavasta sähköstä 60 % saatiin omasta tuotannosta. Riihimäellä jätteitä käsiteltiin yhteensä tonnia. Käsitellyistä jätteistä ohjattiin hyötykäyttöön materiaalina 3,2 % ja energiana 85,5 %. Energiantuotanto Uusi jätevoimala on ollut toiminnassa nyt kaksi täyttä vuotta. Tuotamme kaukolämpöä sekä Riihimäelle että Hyvinkäälle. Kaukolämpöyhtiöille myytiin lämpöä yhteensä 368 GWh (358 GWh vuonna 2008). Lämmön tuotantomme lisääntyi 2 % verrattuna edelliseen vuoteen. Se oli nyt 386 GWh. Osuutemme Riihimäen kaukolämmön tuotannosta oli n. 80 % ja Hyvinkään tuotannosta n. 55 %. Kaukolämmön myyntimme on yli viisinkertaistunut kymmenessä vuodessa. Vuonna 2009 kasvatimme energiantuotantoa, vaikka raaka-aineen, syntypaikkalajitellun yhdyskuntajätteen, määrä säilyi ennallaan. Savukaasupäästöt tuotettua energiayksikköä kohden pysyivät silti aiemmalla hyvällä tasollaan. Tavoitteenamme on lisätä tuotantoa edelleen nykyisiä toimintoja kehittämällä ja rakentamalla lisätehoa jätevoimala 2 -hankkeessa. Sähkön tuotantomme on pysynyt vuoden 2003 tasolla. Vuonna 2009 tuotimme sähköä 25 GWh, ja sitä käytettiin pääasiassa omissa prosesseissa. Sähköntuotannon osuus energian tuotannosta ei vastaa kaukolämmön tuotantomme määrää, ja niin sanotun rakennusasteen kehittämistarve on selkeä. Olemme keskittyneet kaukolämpöenergian tuotantoon jätevoimalassa ja sen lisäämiseen lukuisissa lämmön talteenottokohteissa. Tulevina vuosina painopisteemme on sähköntuotannon lisääminen. Suunnitteilla oleva toinen jätevoimala mahdollistaa myös kaukolämpötehon nostamisen tasolle, joka vastaa kaukolämpöyhtiöiden tarpeita pitkälle tulevaisuuteen. Vesienkäsittely Laitosalueen sade- ja suotovedet kerättiin käsiteltäviksi ja hyödynnettäviksi prosessivetenä. Vesi puhdistetaan hiekka- ja hiilisuodattimilla sekä ioninvaihtimilla. Vesilaitoksella valmistetaan ioninvaihtotekniikalla polttolaitosten höyrykattiloille tarvittava lisävesi. Vuonna 2009 lisävettä valmistettiin noin m³. Ylimääräinen puhdistettu vesi johdettiin Riihimäen kaupungin jäteveden puhdistuslaitokselle. Vuonna 2009 viemäriverkostoon johdettiin m 3 vettä, mikä oli lähes 60 % edellisvuotta vähemmän. Vesimäärän vähenemisen mahdollisti uusi puhdistusprosessi ja osaltaan vuoden pieni sademäärä. Vesien uudelleenkäyttö vähentää prosesseissa tarvittavan talousveden ja viemäriin johdettavan veden määrää. Sisäiset jätteet ja loppusijoitus Käsittelytoiminnassamme syntyvät jätejakeet, kuten kylmälaiteromun metallit ja muovit sekä loisteputkien lasi ja metallit otetaan talteen ja ohjataan hyötykäyttöön. Riihimäen tuotantolaitosten käsittelyprosesseissa saavutetaan kokonaisuutena yli 88 %:n hyödyntämisaste. Käsittelytoiminnan omista jätteistä otetaan talteen materiaalina hyödynnettävissä oleva osa. äljelle jäävien jätteiden sisältämä energia hyödynnetään poltossa. ätteiden poltossa syntyvä kuona on lasimaista, inerttiä ainetta, joka hyödynnetään ympäristörakentamisessa. Kuonaa varastoitiin tonnia odottamaan hyötykäyttöä. Loppusijoituspaikalle sijoitettiin laitoksen omasta toiminnasta muodostuneita kaatopaikkakelpoisia jätteitä tonnia ja lisäksi vähäisiä määriä loppusijoitukseen sopivia asiakkaiden jätteitä. Loppusijoituspaikka täyttää ongelmajätteen kaatopaikan vaatimukset. Loppusijoitusalueen rakenne on sellainen, että sade- ja suotovedet eivät voi liuottaa ja kuljettaa epäpuhtauksia maaperään tai pohjaveteen. Kaatopaikka-alueen sade- ja suotovedet kerätään vesilaitoksen altaisiin puhdistettaviksi ja käytettäviksi prosessivetenä. Alueen ulkopuolisia pinta- ja pohjavesiä tarkkaillaan ympäristötarkkailuohjelman mukaisesti. Savukaasujen puhdistuksessa syntyvää kattilatuhkaa ja jätevoimalan arinakuonaa toimitettiin Ekokem-Palvelun teollisuusjätteen käsittelykeskuksiin Hausjärvelle, Kouvolaan ja Poriin tonnia. Teollisuusjätteiden käsittelykeskukset Ekokem-Palvelu Oy:n käsittelykeskuksiin otettiin vastaan pilaantuneita maita ja teollisuusjätteitä yhteensä yli tonnia. Hyötykäyttökelvottomille massoille keskuksissa on turvallinen loppusijoituspaikka. Keskuksien hyötykäyttöaste oli vuonna 2009 käsitellyille massoille noin 30 %. Massoja hyödynnettiin materiaalina kaatopaikkojen pintarakenteissa sekä omien käsittelykeskusten kenttä- ja vallirakenteissa. Ekokemin jätevoimalan arinakuona soveltui rakennuskäyttöön, ja siitä tehtiin yli m 2 kenttärakennetta Kuulojan käsittelykeskukseen Hausjärvelle. Kunnostusprojektit Ekokem-Palvelu Oy toteutti 12 pilaantuneen maan kunnostusprojektia, 10 vesienkäsittelyprojektia sekä 15 kaatopaikan rakentamis- tai kunnostusprojektia, jotka kaikki tähtäsivät asiakkaan kohteen ympäristön tilan parantamiseen tai ympäristön suojaamiseen. Projektit toteutettiin tilaajan ympäristölupaehtojen mukaisesti. Kunnostusprojekteissa kaivettiin yhteensä lähes tonnia pilaantuneita massoja. Vesienkäsittelyprojekteissa käsiteltiin vesiä yhtensä noin kuutiota. ekokem-konsernin materiaalivolyymeja 2009, käsitellyt jätteet, tonnia Ongelmajäte Yhdyskuntajäte, teollisuuden, palvelujen ja kaupan jäte Pilaantuneet maat* *joista materiaalina hyödynnetty Loppusijoitus Vienti ulkomaille Teollisuusjätteen käsittelykeskukset vastaanotettu, hyötykäytetty ja loppusijoitettu jäte, tonnia ÄTTEIDEN polton energiavirrat ja hyötykäyttö 2009 äte + tukipolttoaine Yhteensä 100 % 639,9 GWh RIIHIMÄEN LAITOKSEn vesitase Pori (7 %) Kouvola (16 %) Kuopio (36 %) Kuuloja (67 %) Yhteensä (30 %) Vastaanotettu Hyötykäytetty materiaalina (%) Loppusijoitettu Sähkön tuotanto 4,0 % 25,3 GWh Kaukolämmön tuotanto 60,4 % 386,4 GWh Haihdutuslaitoksen käyttämä energia 1,5 % 9,3 GWh Prosessihöyryn oma käyttö 1,4 % 8,7 GWh Pesurivesien haihdutus 12,2 % 77,8 GWh Savukaasu- ja muut häviöt sekä lauhdutus 20,7 % 132,4 GWh Hyödyntämisaste: syötetystä energiasta tuotettu höyryn määrä. Hyödyntämisasteeseen ei lasketa savukaasujen puhdistusvesien haihdutusta, savukaasujen puhdistusta eikä muita häviöitä. Sade- ja suotovedet m 3 ätteenä tuleva vesi m 3 Talousvesi m 3 Oman alueen kaivoista pumpattu pohjavesi m 3 Käsitelty vesi yhteensä m 3 Viemäröitävä vesi m 3 Kaukolämmön lisävesi m 3 Prosessiveden käyttö ja haihdutus m 3

19 36 YmpÄristönseuranta ja sen tulokset ympäristönseuranta a sen tulokset yhteenveto Riihimäen toimipaikan ympäristönseurannasta jätteenpolton kokonaispäästöt olivat kokonaisuutena pieniä, ja savukaasujen mittaustuloksista lasketut pitoisuusvuosikeskiarvot alittivat selvästi lupaehtojen ohjearvot. Yksittäisiä vuorokausikeskiarvojen ylityksiä havaittiin eri polttolinjoilla kymmenen, ja ne painottuivat alkuvuoteen. viemäröitävän veden vuonna 2008 tiukentuneet raja-arvot aiheuttivat sekä pitoisuus- että kuormitusarvojen ylityksiä. Ympäristön pohja- ja pintaveden laatu on ennallaan. Ympäristön kasvistotutkimusten perusteella ekokemin riihimäen toimipaikan ympäristö vastaa normaalia kaupunkiympäristöä. Riihimäen toimipaikan ympäristöntarkkailu riihimäen toimipaikan toiminnan ympäristövaikutuksia on seurattu laajoin ja monipuolisin tutkimuksin 1980-luvulta alkaen. vertailupohjana on laaja ympäristön perustilatutkimus, joka tehtiin ennen toiminnan aloittamista. käyttötarkkailu käyttötarkkailu on normaalia laitoksella tehtävää prosessien tarkkailua. sillä huolehditaan laitoksen normaalista käynnistä, pyritään eliminoimaan häiriötilanteet ja minimoimaan päästöt. käyttötarkkailusta vastaa käyttöhenkilökunta. päästötarkkailu päästötarkkailu perustuu itsetarkkailuun valvontaviranomaisten hyväksymien tarkkailusuunnitelmien mukaisesti. polton päästöjä valvotaan pääasiassa jatkuvatoimisin mittauksin. mittauksille on asetettu tiukat vaatimukset, ja niiden luotettava toiminta varmistetaan vuosittain ulkopuolisella vertailumittauksella. Lisäksi yksittäisiä mittauksia tehdään manuaalisilla mittausmenetelmillä. jatkuvatoimiset päästömittarit ovat toimineet kokonaisuutena luotettavasti. vuoden 2009 ympäristönseurantaan kuuluivat: savukaasujen päästömittaukset viemäröitävien vesien laadun seuranta pohjavesiseuranta. Lisäksi ulkopuoliset tutkimuslaitokset tekivät mm. seuraavat selvitykset: pinta- ja pohjavesitarkkailu kasvistotutkimukset viemäröitävien vesien tarkkailu. Ympäristön kasvistotutkimusten perusteella ekokemin riihimäen toimipaikan ympäristö vastaa normaalia kaupunkiympäristöä. vuoden 2009 mittauksista ja tutkimuksista valmistuneet raportit savukaasumittaukset polttolina 1 vuosipäästömittaukset 2009 ja päästömittalaitteiden ast-mittaukset polttolina 2 vuosipäästömittaukset 2009 ja päästömittalaitteiden ast-mittaukset ätevoimala vuosipäästömittaukset 2009 ja päästömittalaitteiden ast-mittaukset Ramboll Analytics Oy poha- a pintavesitutkimukset ekokem oy ab:n pohjavesitarkkailu 2009 ekokem oy ab:n pintavesitarkkailu 2009 ekokem-palvelu oy:n kuulojan käsittelykeskus ekokem-palvelu oy:n käsittelykeskus pori Ramboll Analytics Oy / Ramboll Finland Oy ekokem-palvelu oy porin teollisuusjätteen käsittelykeskus Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry ekokem-palvelu oy kuopion teollisuusjätteen käsittelykeskus Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy ekokem-palvelu oy kouvolan keltakankaan teollisuusjätteen käsittelykeskus Kymijoen vesi ja ympäristö ry kasvisto- a maaperätutkimukset ekokem oy ab:n ympäristönseuranta vuonna 2009 yväskylän yliopisto, Ympäristöntutkimuskeskus ätevedet jätevesien valvontatarkkailu 2009 Pöyry Environment Oy työhygieeniset mittaukset työhygieeninen selvitys Työterveyslaitos muut selvitykset haittaeläinten seurantaraportti, ekokem oy ab:n jätevoimalan tilat Ympäristömelun mittaus läheisessä omakotitalossa

20 38 polton päästövaatimusten toteutuminen Kokonaissavukaasupäästöt 39 polton päästövaatimusten toteutuminen kokonaissavukaasupäästöt SAVUKAASUPÄÄSTÖEN KESKIMÄÄRÄISET PITOISUUDET 2009 POLTTOLINA 1 PCDD (I-TEQ), g 0,1 25 Hg, kg 200 0, ,0 Mittakaava = x 100 Mittakaava = x Raja-arvo ympäristöluvassa Mittausten keskiarvo 0,08 0,07 0,06 0, ,6 0,4 0,1 0,5 0,0 0,05 0,001 0,05 0,05 0,0019 0,1 0,003 0,04 0,03 0, CO SO 2 NO 2 Hiukkaset TOC HCI HF Hg E Muut metallit*) E Cd+TI**) E PCDD/F (I-TEQ) ng/nm 3 E 0, SAVUKAASUPÄÄSTÖEN KESKIMÄÄRÄISET PITOISUUDET 2009 POLTTOLINA 2 A KESKILÄMPÖTILAUUNI SO 2, t HCI, t Mittakaava = x 100 Mittakaava = x ,0 Raja-arvo ympäristöluvassa Mittausten keskiarvo , ,1 0,8 0,7 0,01 0,05 0,001 0,02 0,05 0,0004 0,1 0, CO SO 2 NO 2 Hiukkaset TOC HCI HF Hg Muut metallit*) E Cd+TI**) E PCDD/F (I-TEQ) ng/nm SAVUKAASUPÄÄSTÖEN KESKIMÄÄRÄISET PITOISUUDET 2009 ÄTEVOIMALA 200 3,0 Hiukkaset, t 250 CO 2, t 150 Mittakaava = x 100 Mittakaava = x Raja-arvo ympäristöluvassa 2, ,0 Mittausten keskiarvo 2, ,5 1,5 CO ,05 0, ,3 5 0,02 0,004 0,035 0,0019 0,1 0,035 SO 2 NO 2 = jatkuvatoiminen mittaus Hiukkaset TOC HCI e = erillismittaus HF Hg *) Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V **) mittausmenetelmän alaraja Muut metallit*) E Cd+TI**) E PCDD/F (I-TEQ) ng/nm 3 1,0 0,

Ekokemin Salon Jätevoimala-hanke

Ekokemin Salon Jätevoimala-hanke Ekokemin Salon Jätevoimala-hanke KOHTI KIERTOTALOUTTA ketterästi ja kunnianhimoisesti Ekokemin liiketoiminta-alueet Mitä Ekokem tekee? 1 Kehitämme jätteitä vähentäviä ja hyödyntäviä ratkaisuja asiakkaidemme

Lisätiedot

KOKOEKO-SEMINAARI öljynerotinjätteiden käsittely. Pekka Hyvärinen 3.10.2007

KOKOEKO-SEMINAARI öljynerotinjätteiden käsittely. Pekka Hyvärinen 3.10.2007 KOKOEKO-SEMINAARI öljynerotinjätteiden käsittely ESITYKSEN PÄÄKOHDAT Ekokem-yhtöt Öljynerotinjärjestelmän toiminta Erotinjätteiden luokitus Erotinjätteiden käsittely Iisalmen Keräysöljy Oy Suomen vanhimpia

Lisätiedot

KOKOEKO seminaari, Kuopio, 11.2.2014. Palvelun tuottajan näkökulma Jaakko Soini, Ekokem

KOKOEKO seminaari, Kuopio, 11.2.2014. Palvelun tuottajan näkökulma Jaakko Soini, Ekokem KOKOEKO seminaari, Kuopio, 11.2.2014 Palvelun tuottajan näkökulma Jaakko Soini, Ekokem Säästämme luonnonvaroja Säästämme luonnonvaroja parantamalla asiakkaiden materiaali- ja energiatehokkuutta. 2 Liikevaihto

Lisätiedot

Integroidun toimintajärjestelmän haasteet. Raili Kulmala 31.10.2006

Integroidun toimintajärjestelmän haasteet. Raili Kulmala 31.10.2006 Integroidun toimintajärjestelmän haasteet 31.10.2006 Ekokem Oy Ab, lyhyesti 1/2 Perustettu vuonna 1979 Jätteiden käsittely alkoi vuonna 1984 Liiketoiminta-alueet Ongelmajätteiden hyödyntäminen, kierrätys,

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Jätehuollon tulevaisuus Kainuussa 2012 Jukka Oikarinen puh. 08 636 611 fax. 08 636 614 www.eko-kymppi.fi info@eko-kymppi.fi

Lisätiedot

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 4.9.2013 Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj KULUTUSYHTEISKUNNASTA KIERRÄTYSYHTEISKUNNAKSI

Lisätiedot

Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN

Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN 30.10.2014 Hyvä ympäristö ei synny sattumalta. Se on yhteinen juttu. Kiertokapula Oy:n tehtävänä on huolehtia mahdollisimman ympäristöystävällisesti

Lisätiedot

Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa?

Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa? Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa? 1. Jätehuolto, kierrätys ja ongelmajätteet 16.8.2007 16.8.2007 Page 1 of 13 Sisältö 1.1 REF... 3 1.2 Läheisyysperiaate... 4 1.3 Metalli+ympäristö... 5 1.4 kaikki

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2014 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Valtion omistajaohjauspolitiikka

Valtion omistajaohjauspolitiikka Valtion omistajaohjauspolitiikka Ekokem Pohjoismainen kiertotalousyhtiö Nyborg Kumla Riihimäki Hyvät tuotantolaitokset keskeisillä sijainneilla Riihimäki: Kaksi arinapolttolaitosta yhdyskuntajätteen polttoa

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry. Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon?

Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry. Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon? Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon? Sisältö Yhdyskuntajätteet ja niiden käsittely Kierrätyksestä Jätteenpolton kehitys Suomessa Jätevoimala ja rinnakkaispoltto

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Sosiaalialan yritysvastuu tarkoittaa yrityksen vastuuta omista yhteiskunnallisista vaikutuksistaan toimia, jotka hyödyttävät työntekijöitä ja muita yrityksen

Lisätiedot

Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä

Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä Materiaalitehokkuusseminaari, Lahti 11.4.2013 Hanna Pynnönen Kuusakoski Oy Title and content slide Level 1 bullet - Level 2 bullet Level 3 bullet 1 Title and content

Lisätiedot

Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron

Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron alueellisen optimin etsinnässä 30.8.2016 Navigators of sustainability LCA Consulting Oy Erikoistunut materiaali- ja energiavirtojen hallinnan parantamiseen elinkaarimallintamisen

Lisätiedot

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka Kiertotalous ja jätehuolto Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka 15.11.2016 Esityksen sisältö 1. Johdanto 2. Mitä on kiertotalous? 3. Yhdyskuntajätehuolto ja kierrätys

Lisätiedot

Mustankorkea Oy:n esittely Jyväskylän Rotaryklubi 30.9.2013

Mustankorkea Oy:n esittely Jyväskylän Rotaryklubi 30.9.2013 Mustankorkea Oy:n esittely Jyväskylän Rotaryklubi 30.9.2013 Esko Martikainen Toimitusjohtaja Mustankorkea Oy 1 Mustankorkea Oy lyhyesti Perustettu vuonna 1998 Alueellinen jätteenkäsittely-yhtiö, jonka

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN MATERIAALIKÄSITTELYKESKUS

UUDENKAUPUNGIN MATERIAALIKÄSITTELYKESKUS UUDENKAUPUNGIN MATERIAALIKÄSITTELYKESKUS YVA-ohjelman julkistaminen 28.8.2013 MATERIAALINKÄSITTELYKESKUS HANKKEEN ESITTELY JORMA MIKKONEN Ympäristöhuollon tulevaisuuden trendit Niiden vaikutus Lounais-Suomeen

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

ASIKKALAN YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2014

ASIKKALAN YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2014 ASIKKALAN YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kuva: Päijänteen Eetunpohjaa 9/2014 K.V ASIKKALAN KUNNAN YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Katja Viita Arja Stenhammar Asikkala 3/2015 Yleistä ympäristötilinpäätöksestä Työ-

Lisätiedot

Osaamisen kehittymisen arviointi. Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6.

Osaamisen kehittymisen arviointi. Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6. Osaamisen kehittymisen arviointi Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6.2012 Helsinki Helsingin Energia Yksi Suomen suurimmista energiayrityksistä.

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Tulevaisuuden haasteet jätehuollossa, Joensuun tiedepuisto 24.10.2013 Yhdyskuntajäte Yhdyskuntajäte: vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa. EU-edunvalvontapäivä 13.2.2015

Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa. EU-edunvalvontapäivä 13.2.2015 Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa EU-edunvalvontapäivä EU:n kiertotalouspaketti Komissiolta 2.7.2014 Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa tiedonanto Direktiiviehdotukset mm. jätedirektiivin

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti!

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti! Skanskan väripaletti TM Ympäristötehokkaasti! { Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa projektiemme ja toimintamme ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä. Väripaletti (Skanska Color Palette

Lisätiedot

Jätteen energiahyödyntäminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö. Markku Salo Jätelaitosyhdistys ry 8.11.2007

Jätteen energiahyödyntäminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö. Markku Salo Jätelaitosyhdistys ry 8.11.2007 Jätteen energiahyödyntäminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö Markku Salo Jätelaitosyhdistys ry 8.11.2007 Kuntien jätehuoltotehtävät Jätehuollon järjestäminen kunnan näkökulmasta, Kuntaliitto 2006 huolehtia

Lisätiedot

Liiketoimintana luonnonvarojen säästäminen

Liiketoimintana luonnonvarojen säästäminen Liiketoimintana luonnonvarojen säästäminen Liiketoimintaa ympäristöstä -asiakastilaisuus 10.12.2013 Yliaktuaari Tilastokeskus Ympäristöliiketoiminta osana ympäristötilinpitoa Ympäristötilinpito mittaa

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Kaavoitus ja jätehuolto

Kaavoitus ja jätehuolto 1 Kaavoitus ja jätehuolto Kaarina Rautio 21.4.2008 2 Maakunnan kehittämisen malli 2 3 Kaavajärjestelmä (MRL) Valtakunnalliset alueidenkäyttö- tavoitteet - Valtioneuvosto hyväksyy MAAKUNTAKAAVA Kuntien

Lisätiedot

Pilaantuneiden maa-ainesten määrä ja käsittely. Satu Jaakkonen Suomen ympäristökeskus

Pilaantuneiden maa-ainesten määrä ja käsittely. Satu Jaakkonen Suomen ympäristökeskus Pilaantuneiden maa-ainesten määrä ja käsittely Lamminpäivät 2.10.2008 Satu Jaakkonen Suomen ympäristökeskus Taustaa 1/2 Suomessa kunnostetaan vuosittain kolmisensataa pilaantunutta maa-aluetta Yhteensä

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ TYÖTÄ CASE L&T Jorma Mikkonen, yhteiskuntasuhdejohtaja Eben 17.11.2015

KESTÄVÄÄ TYÖTÄ CASE L&T Jorma Mikkonen, yhteiskuntasuhdejohtaja Eben 17.11.2015 KESTÄVÄÄ TYÖTÄ CASE L&T Jorma Mikkonen, yhteiskuntasuhdejohtaja Eben 17.11.2015 Lassila & Tikanoja Oyj 2 MAAILMA ON RAJUSSA MURROKSESSA Lassila & Tikanoja Oyj Mukaillen: Finland Futures Research Centre

Lisätiedot

Uusiomateriaalien suunnittelun ja hankinnan kehittäminen

Uusiomateriaalien suunnittelun ja hankinnan kehittäminen Uusiomateriaalien suunnittelun ja hankinnan kehittäminen Timo Tirkkonen, Liikennevirasto UUMA2-vuosiseminaari 7.10.2014 Liikennevirasto UUMA2-ohjelmassa Liikennevirasto Osallistumme UUMA2-ohjelman ja sen

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Alla olevat tiedot täydentävät Munksjön 2014 vuosikertomuksessa annettuja tietoja.

Alla olevat tiedot täydentävät Munksjön 2014 vuosikertomuksessa annettuja tietoja. Global Reporting Initiative (GRI) Global Reporting Initiative (GRI) on riippumaton, verkostopohjainen organisaatio, joka on kehittänyt kestävän kehityksen raportointiviitekehyksen. GRI on vapaaehtoinen

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä. 28.4.2015 Kemi

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä. 28.4.2015 Kemi Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Kemi Maintpartner Suomessa Liiketoimintamme on 100 % teollisuuden kunnossapitoa Varmistamme teollisuuden tuotannon ja julkisen sektorin teknisten prosessien

Lisätiedot

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia 17.2.2010 Helen tänään Jarmo Karjalainen 1 EU:n tavoite sähkömarkkinoiden kehittymisestä Harmonisoitujen alueellisten markkinoiden kautta...... yhtenäiseen eurooppalaiseen markkina-alueeseen Pohjola Brittein

Lisätiedot

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus TTS:N ORGANISAATIO TIIMIT KOULUTUSPÄÄLLIKÖT ESKO NOUSIAINEN rehtori/koulutusjohtaja TUKIPALVELUT HALLINTOPALVELUT (Talous

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

HSY - katsaus. Isännöitsijäseminaari 13.11.2014. Raimo Inkinen, toimitusjohtaja

HSY - katsaus. Isännöitsijäseminaari 13.11.2014. Raimo Inkinen, toimitusjohtaja HSY - katsaus Isännöitsijäseminaari 13.11.2014 Raimo Inkinen, toimitusjohtaja 13.11.2014 HSY:n strategia 2020 Visio 2020 : Vastuulliset, tehokkaat ja kehittyvät vesihuolto-, jätehuolto- ja seututietopalvelut

Lisätiedot

ASIKKALAN YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2015

ASIKKALAN YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2015 ASIKKALAN YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2015 Kuva: Päijänne / Ykskoivu 7/2015 K.V ASIKKALAN KUNNAN YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2015 Katja Viita Arja Stenhammar Asikkala 3/2016 Yleistä ympäristötilinpäätöksestä Työ- ja

Lisätiedot

Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta

Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta Isännöitsijöiden koulutustilaisuus Kierrätys tehostuu, hyötykäyttö paranee, Lasi, Metalli ja Kartonki Lasin, metallin ja kartongin kierrätys tehostuu Uudet jätehuolto

Lisätiedot

SÄHKÖLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

SÄHKÖLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 (6) Arkistoitu: TeamWare/Arkisto/Sähkölaitos/Säännöt SÄHKÖLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Sähkölaitoksella on johtokunnan hyväksymä yleisorganisaatio. Sähkölaitoksella on seitsemän yksikköä (liiketoiminta-aluetta),

Lisätiedot

Taustoitusta PIMAkärkihankkeelle. ympäristöneuvos Anna-Maija Pajukallio I info- ja verkostoitumistilaisuus ympäristöministeriö

Taustoitusta PIMAkärkihankkeelle. ympäristöneuvos Anna-Maija Pajukallio I info- ja verkostoitumistilaisuus ympäristöministeriö Taustoitusta PIMAkärkihankkeelle ympäristöneuvos Anna-Maija Pajukallio I2.5.2016 info- ja verkostoitumistilaisuus ympäristöministeriö Valtakunnallinen PIMA-strategia Hyväksyttiin joulukuussa 2015 PIMA-alueiden

Lisätiedot

DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMINEN JÄTEHUOLLOSSA

DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMINEN JÄTEHUOLLOSSA DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMINEN JÄTEHUOLLOSSA 4.10.2016 Hanna-Liisa Järvinen Yhtiö on perustettu vuonna 2002 Yhtiö on perustettu vuonna 2002 Yhtiö on kuulunut RenoNorden ASA Group:iin vuodesta 2013 Yhtiö

Lisätiedot

Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!!

Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!! Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!! !!! Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS on Suomen johtava yritysvastuuverkosto. Autamme yrityksiä tekemään parempaa liiketoimintaa

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet. Biolaitosyhdistyksen ajankohtaisseminaari, Lahti 29.10.2014 Markku Salo JLY

Yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet. Biolaitosyhdistyksen ajankohtaisseminaari, Lahti 29.10.2014 Markku Salo JLY Yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet Biolaitosyhdistyksen ajankohtaisseminaari, Lahti 29.10.2014 Markku Salo JLY Arvio yhdyskuntajätteen koostumuksesta (2012) Lähde: Tilastokeskus 2012, Jätelaitosyhdistys

Lisätiedot

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER)

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER) VALTSU:n painopistealueetsähkö- ja elektroniikkalaiteromu (SER) Tarja-Riitta Blauberg /YM VALTSUn sidosryhmätilaisuus 23.9.2015 SYKEssä 1 VALTSUn painopistealueet Yhdyskuntajäte Biohajoava jäte Rakennusjäte

Lisätiedot

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja uusia päämääriä Johtaja, EK Säteilevät Naiset seminaari Rion ympäristö- ja kehityskonferenssi 1992 Suurten lukujen tapahtuma 180 valtiota, 120

Lisätiedot

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Laatu- ja ympäristöjärjestelmät 24.9.2015 Marika Kilpivuori OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 BRC ISO 14001 OHSAS 18001 IFS 1 MIKÄ JÄRJESTELMÄ MEILLÄ TARVITAAN? Yrityksen

Lisätiedot

Maintpartner Group. Yritysesittely Toukokuu 2017

Maintpartner Group. Yritysesittely Toukokuu 2017 Maintpartner Group Yritysesittely Toukokuu 2017 Maintpartner on Pohjois-Euroopan johtava teollisuuden käyttö- ja kunnossapitoyritys. Olemme alan asiantuntijoita ja yhdessä asiakkaidemme kanssa pyrimme

Lisätiedot

Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen. Rita Uotila sijoittajasuhdejohtaja

Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen. Rita Uotila sijoittajasuhdejohtaja Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen Rita Uotila sijoittajasuhdejohtaja Outotec lyhyesti Liikevaihto 1,9 mrd. euroa vuonna 2013 Toimituksia yli 80 maahan

Lisätiedot

Työssä ympäristöalalla - oma tarinani

Työssä ympäristöalalla - oma tarinani Työssä ympäristöalalla - oma tarinani Turun yliopiston työelämäpalvelut 4.4.2017 Ylitarkastaja Anna Laiho, ympäristönsuojeluyksikkö, Varsinais-Suomen ELY-keskus 5.4.2017 Toiminta-ajatus Elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 Lähdeviite: Kaunismaa Henna 2011: Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa.

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 13.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0199Y0187 114 No YS 660 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

materiaalitehokkuuden näkökulmasta

materiaalitehokkuuden näkökulmasta IE-direktiivi ja jätedirektiivi materiaalitehokkuuden näkökulmasta Laura Karvonen, Ulla Lassi ja Toivo Kuokkanen Analytiikkapäivät Kokkola Esityksen sisältö Materiaalitehokkuuden määritelmä Materiaalitehokkuus

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Kestävän kehityksen strategia

Kestävän kehityksen strategia Kestävän kehityksen strategia Yhtymähallitus xx.xx.2012 Sisällysluettelo 1. Kestävä kehitys... 1 2. Oppilaitosten ympäristösertifiointi... 1 3. Kestävä kehitys Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymässä...

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2015 lyhyesti Loimme aidosti pohjoismaisen kiertotalousyhtiön Otimme käyttöön uuden tavan johtaa organisaatiota Haastavat markkinaolosuhteet käynnistimme tehokkuusohjelman

Lisätiedot

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013 VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11. Meri Vehkaperä, KTL, lehtori, konsultti S-posti: meri.vehkapera@haaga-helia.fi Puh. 040 514 0646 2 Tänään aiheena Vastuullisuuden käsitteitä ja tasoja

Lisätiedot

Vastuullisuusraportointi ympäristönäkökulmasta

Vastuullisuusraportointi ympäristönäkökulmasta Vastuullisuusraportointi ympäristönäkökulmasta Oiva-iltapäivä 29.10.2014 / kk SATO lyhyesti 2 Vastuullisuus SATOssa Ympäristövastuu Energiatehokkuus Elinkaari-investoinnit Jätemäärien pienentäminen Investointien

Lisätiedot

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2.

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Strategia ja johtaminen kilpailijoita paremmaksi Pk-koulutusohjelma vastaa Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä STHS 40. koulutuspäivät 16.2.2016 Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä pentti.rantala@live.fi 1 Pirkanmaan Jätehuolto Oy kuntien omistama yhtiö toimialueella asuu noin 420 000 asukasta 2 jätteenkäsittelykeskusta

Lisätiedot

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa, Suomen ympäristökeskus ENY-C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa, Suomen ympäristökeskus ENY-C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka Kiertotalous ja jätehuolto Olli Sahimaa, Suomen ympäristökeskus 14.11.2017 ENY-C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka Sisältö 1. Johdanto 2. Kiertotalous Määritelmä Esimerkkejä Vaikutukset Suomessa 3. Jätehuolto

Lisätiedot

SYKEn strategia

SYKEn strategia SYKEn strategia 2011 2014 2 SYKEN MISSIO, VISIO JA ARVOT Tuotamme yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta välttämätöntä tietoa, osaamista ja palvelua. Parannamme ja turvaamme ympäristöämme sekä ratkomme

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Kokemuksia energianhallintajärjestelmän. käyttöönotosta - Case Parma - Sami Purtola, Tuotantojohtaja, Parma Oy sami.purtola@parma.

Kokemuksia energianhallintajärjestelmän. käyttöönotosta - Case Parma - Sami Purtola, Tuotantojohtaja, Parma Oy sami.purtola@parma. Kokemuksia energianhallintajärjestelmän käyttöönotosta - Case Parma - Sami Purtola, Tuotantojohtaja, Parma Oy sami.purtola@parma.fi Esityksen sisältö Parma Kokemukset alussa Etenemisvaihtoehdon valinta

Lisätiedot

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksikköseminaari 14.12.2011 Sisäinen tarkastaja Seija Henttinen Sisäinen valvonta tarkoittaa TOIMINTAPROSESSEIHIN SISÄÄN VIETYJÄ RAKENTEITA,

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2017

Abloy oy ympäristökatsaus 2017 Abloy oy ympäristökatsaus 2017 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt. Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä

Senaatti-kiinteistöt. Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä Senaatti-kiinteistöt Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä Teemme tilaa onnistumiselle Senaatti-kiinteistöt on yksi merkittävimmistä kiinteistöalan toimijoista ja valtionhallinnon

Lisätiedot

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote JOENSUUN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Joensuun voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1 Toimitusjohtajan katsaus Matti Lievonen 1 Neste Oilin johtoryhmä Toimitusjohtaja: Matti Lievonen Yhteiset toiminnot Liiketoiminta-alueet Tuotanto ja logistiikka Ilkka Poranen Henkilöstö Hannele Jakosuo-Jansson

Lisätiedot

Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke

Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke Joensuun seudun jätteiden energiahyötykäyttö 24.10.2013, Joensuu Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke Hanke käynnistyi syksyllä 2010 Hankkeen perustana: Tarve Itä-Suomen jätteenpolttolaitokselle

Lisätiedot

Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus

Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus Säätytalo Päivittäistavarakauppa ry Toimitusjohtaja 1 Elintarvikeketjun ympäristövastuu ja asiakastoiminnan haasteet Tuoteturvallisuus (Suomessa)

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2016 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

VIHREÄ LIPPU Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu

VIHREÄ LIPPU Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu VIHREÄ LIPPU Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry Aino Alasentie ECO SCHOOLS OHJELMA Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco Schools ohjelmaa Eco Schools

Lisätiedot

Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä. Anne Silla ja Juha Luoma VTT

Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä. Anne Silla ja Juha Luoma VTT Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä Anne Silla ja Juha Luoma VTT Click to edit Master Tutkimuksen title style tavoitteet Click Selvittää to edit toimintatapoja

Lisätiedot

Tekstiilijäte ja jätehuollon tavoitteet. Tekstiilijäte raaka-aineena -seminaari Sirje Stén, ympäristöministeriö

Tekstiilijäte ja jätehuollon tavoitteet. Tekstiilijäte raaka-aineena -seminaari Sirje Stén, ympäristöministeriö Tekstiilijäte ja jätehuollon tavoitteet Tekstiilijäte raaka-aineena -seminaari 4.6.2014 Sirje Stén, ympäristöministeriö Tekstiilijäte osana jätehuoltoa ja sen tavoitteita Tekstiilien uudelleenkäyttö ja

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Jätevirroista uutta energiaa. Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo

Jätevirroista uutta energiaa. Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo Jätevirroista uutta energiaa Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo 1 Etusijajärjestys 1. Määrän ja haitallisuuden vähentäminen 2. Uudelleenkäytön valmistelu 3. Hyödyntäminen

Lisätiedot

Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan

Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan Timo Toikka 0400-556230 05 460 10 600 timo.toikka@haminanenergia.fi www.haminanenergia.fi Haminan Energia lyhyesti Muutos

Lisätiedot

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TYÖPAJA 1 14.5.2012 Eero Parkkola etunimi.sukunimi@ramboll.fi 14.5.2012 JÄTEVOIMALAN YVA YVA-MENETTELYN KULKU Arviointimenettelyn

Lisätiedot

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Omavalvonta osana oman toiminnan systemaattista laadunhallintaa Valvira 25.8.2015 Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Mainiossa Vireessä jo 15 vuotta Tarjoamme sosiaali- ja hoivapalveluja

Lisätiedot

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja Boliden Kokkola vastuullinen sinkintuottaja Sinkkiteknologian edelläkävijä Luotettavaa laatua Boliden Kokkola on yksi maailman suurimmista sinkkitehtaista. Tehtaan päätuotteet ovat puhdas sinkki ja siitä

Lisätiedot

Jätteen hyödyntäminen tehostuu. Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu 21.5.2013

Jätteen hyödyntäminen tehostuu. Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu 21.5.2013 Jätteen hyödyntäminen tehostuu Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n jätehuolto Ruskeasannan Sortti-asemasta ympäristöä säästävä Toimipisteet

Lisätiedot

KONE-, LAITE- JA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN ASIANTUNTIJASEMINAARI LAHTI 19.11.2009 Pekka Savolainen Hämeen TE-keskus

KONE-, LAITE- JA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN ASIANTUNTIJASEMINAARI LAHTI 19.11.2009 Pekka Savolainen Hämeen TE-keskus KONE-, LAITE- JA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN ASIANTUNTIJASEMINAARI LAHTI 19.11.2009 Pekka Savolainen Hämeen TE-keskus ELYjen toimipaikat ja aluejako Asetusluonnoksen 1.9. mukaan JOHTAJA LUONNOS 14.10.2009

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA Kesko Oyj

VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA Kesko Oyj VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA 1 Megatrendi 5 Keskon uusi strategia 5/2015 Vastuullisuus yhdistettynä vahvaan identiteettiin ja houkutteleviin brändeihin on entistä enemmän toiminnan

Lisätiedot

BIOENERGIAN KÄYTÖN LISÄÄNTYMISEN VAIKUTUS YHTEISKUNTAAN JA YMPÄRISTÖÖN VUOTEEN 2025 MENNESSÄ 12.12.2006

BIOENERGIAN KÄYTÖN LISÄÄNTYMISEN VAIKUTUS YHTEISKUNTAAN JA YMPÄRISTÖÖN VUOTEEN 2025 MENNESSÄ 12.12.2006 BIOENERGIAN KÄYTÖN LISÄÄNTYMISEN VAIKUTUS YHTEISKUNTAAN JA YMPÄRISTÖÖN VUOTEEN 2025 MENNESSÄ BIOENERGIAN KÄYTÖN LISÄÄNTYMISEN VAIKUTUS VUOTEEN 2025 MENNESSÄ Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa on

Lisätiedot

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä 30.11.2016 Luotettavaa tietoa ja vaikuttavia ratkaisuja resurssitehokkaisiin toimiin

Lisätiedot

Omistajaohjauksen periaatteet

Omistajaohjauksen periaatteet Omistajaohjauksen periaatteet 1 Varma omistajana Haluamme tukea ja kannustaa yhtiöitä menestymään, mikä turvaa ja parantaa sijoitustuottojamme pitkällä aikavälillä. Omistajaohjauksen periaatteissa kerromme

Lisätiedot

Ympäristöjohtaminen pähkinänkuoressa Miten saadaan vihreä tuuli puhaltamaan yrityksessä? Ympäristöystävällinen IT 3.4.2008

Ympäristöjohtaminen pähkinänkuoressa Miten saadaan vihreä tuuli puhaltamaan yrityksessä? Ympäristöystävällinen IT 3.4.2008 Ympäristöjohtaminen pähkinänkuoressa Miten saadaan vihreä tuuli puhaltamaan yrityksessä? Ympäristöystävällinen IT 3.4.2008 Tuula Pohjola Dosentti, TkT Teknillinen korkeakoulu TKK Ilmastonmuutos Kasvihuonekaasut

Lisätiedot

Kierrätystä ja hyötykäyttöä

Kierrätystä ja hyötykäyttöä Kierrätystä ja hyötykäyttöä Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto on Oulun kaupungin liikelaitos, joka vastaa toimialueellaan jätteenkäsittelystä, kuljetusten toimivuudesta ja jäteneuvonnasta. Oulun Jätehuollon

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1(5) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Nordic Aluminium Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN

STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN EKOSUUNNITTELU STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN 30.1.2013, Riitta Lempiäinen, Motiva Oy 30.1.2013 RTL JOHDANTO EKOSUUNNITTELU

Lisätiedot