Kappale 2: Edellisten vuosien arviointikertomusten johdosta tehtyjen toimenpiteiden arviointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kappale 2: Edellisten vuosien arviointikertomusten johdosta tehtyjen toimenpiteiden arviointi"

Transkriptio

1 VASTINEET ARVIOINTIKERTOMUKSEEN 2012 Sivistyskeskuksen vastine Kappale 2: Edellisten vuosien arviointikertomusten johdosta tehtyjen toimenpiteiden arviointi sivu 4: Tarkastuslautakunta toteaa, että kaikilta osin vuotta 2011 koskevia sekä aikaisemmin esitettyjä huomautuksia ei ole pantu täytäntöön ja niistä tulee saada selvitys valtuustolle valmistusaikatauluineen syyskuun 2013 loppuun mennessä Näitä ovat mm kouluverkkoselvitys, liikuntatoimen ohjelma Kouluverkkoselvitys; Kouluverkkoselvitystyö on aloitettu sivistyslautakunnan valitseman työryhmän toimesta vuoden 2012 alusta ja selvitystyön väliraportti hyväksyttiin valtuustossa marraskuussa Sivistyslautakunta valitsi uuden työryhmän vuoden 2013 alusta ja lautakunnan hyväksymän aikataulun mukaan lopullinen selvitys valmistuu keväällä Liikuntatoimen ohjelma: Loviisan kaupungin strategia hyväksyttiin valtuustossa kesäkuussa Suunniteltua ja tavoitteissa mainittua liikuntatoimen ohjelmatyötä ei varsinaisesti ole käynnistetty, koska ko. ohjelman tulee perustua kaupungin strategiaan. Sen sijaan suurin osa vapaa-aikatoimen henkilökunnasta on osallistunut muiden kaupungissa valmisteilla olevien lakisääteisten ohjelmien, mm. asuntopoliittisen ohjelman, hyvinvointiohjelman sekä lasten ja nuorten hyvinvointiohjelman, laadintaan. Tarkoituksena on, että kyseinen ohjelma sisällytetään kaupungin muihin laadittaviin toimintaohjelmiin. Teknisen keskuksen vastine Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Syynä siihen, että sekä suomalaisen koulukeskuksen että terveyskeskuksen paloilmoitinjärjestelmät jäivät toteuttamatta, olivat hankinnassa ilmenneet ongelmat. Suomalaisen koulukeskuksen kilpailuttaminen jouduttiin hallinto-oikeuden päätöksen

2 jälkeen uusimaan. Terveyskeskuksen paloilmoitinjärjestelmän hankinta siirtyi myös vuodenvaihteen yli kilpailuttamisen uusimisen takia. Kiinteistöverotus suoritetaan valtion pitämän rekisterin perusteella. Loviisan kaupunki pitää rekisteriä ainoastaan omasta kiinteistöomistuksestaan ja vanhan Loviisan alueen asemakaava-alueista. Vanhan Loviisan alueella olevassa kiinteistörekisterissä on kiinteistötietoja, mutta ei rakennustietoja. Tämä rekisteri on ajan tasalla. Valtion rakennusrekisterissä on puutteita mm. sen vuoksi, että rakennusten omistajat eivät aina ilmoita tapahtuvia muutoksia viranomaisille. Kaikkien valtion rekisterissä olevien tietojen tarkistaminen ja korjaaminen on täysin ylivoimainen tehtävä, johon teknisellä keskuksella ei ainakaan tällä hetkellä ole henkilöstöresurssia. Kaikkien valtion rekisterin tietojen tarkistaminen ja ajantasaistaminen edellyttää jokaisen kiinteistön ja rakennuksen tarkistamista paikan päällä sekä tietojen vertaamista valtion rekisterin tietoihin. Arvioitu työmäärä on ainakin kymmenen henkilötyövuotta ja se edellyttäisi esimerkiksi neljän uuden rakennustarkastajan palkkaamista kolmeksi vuodeksi. Investoinnit Kiinteistöjen ja osakkeiden myyntitavoite oli euroa eikä euroa. Tätäkään tavoitetta ei saatu toteutettua, koska kiinteistöt ja osakkeet eivät ole vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa menneet kaupaksi. Luku euroa sisälsi mm. myös euron tuen suomalaiselle koulukeskukselle, joka jäi saamatta, koska hanke ei edennyt. Yhdyskuntatekniikan investoinnit alittivat talousarvion eurolla, eivätkä eurolla, kuten arviointikertomuksessa lukee. Alitus on niin pieni, ettei sitä ole erikseen selitetty. Luku euroa on todennäköisesti peräisin tilinpäätöksestä 2011, jossa lukua on selitetty. Kaupungin kiinteistöistä on vuoden 2012 aikana aloitettu energiakatselmukset kouluissa ja päiväkodeissa. Tällä hetkellä kattavaa kuntokartoitusta ei ole tehty kaikissa kiinteistöissä. Tietoa on melko paljon, mutta se ei ole kattavaa, eikä sitä ole koottu yhteen. Kaupungin kiinteistöjen korjausvelka on kuitenkin mittava ja tarkastuslautakunnan huoli on aiheellinen. Nykyinen peruskorjaustahti ei ole pitkällä aikavälillä riittävä. Perusturvakeskuksen vastine a) Strategiset tavoitteet sivu 5: Ikääntymispoliittinen ohjelma ei ole vuoden tilinpäätöksessä 2010 esitetyn tahtotilan mukaisesti valmistunut vuoden 2012 aikana.

3 Ikääntymispoliittisen ohjelman laatiminen ja työryhmän toiminnan käynnistäminen myöhästyivät, koska uusi fuusiokunta vaati aikansa myös keskuksen käytännön järjestelyissä. Myöhästyneen aloituksen jälkeen ehdotus Loviisan kaupungin ensimmäiseksi ikääntymispoliittiseksi ohjelmaksi on jo hyväksytty kaupunginvaltuustossa a) Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Käyttötalouden toteutuminen sivu 8: KESKUS TA MUUT TA TOT % Perusturvakeskus ,3 Taulukko 1 Käyttötalouden toteutuminen Perusturvakeskus ylitti toimintakatteen eurolla (1,3 %), muut keskukset pysyivät talousarviossa asetetun ulkoisen toimintakatteen puitteissa. Erikoissairaanhoito näytti neljän ja kahdeksan kuukauden raportoinnin yhteydessä ylittävän talousarvion noin 1,5 miljoonalla eurolla. Keskustelut HUS:n edustajan kanssa tukivat tätä ennusteanalyysiä. Ennusteen vuoksi perusturvakeskus anoi lisävaroja erikoissairaanhoitoon (kaupunginvaltuusto , 129). Joulukuussa ilmeni, että monet HUS:n hoitojaksoista oli kirjanpidossa luokitettu korkeaan maksuluokkaan ja Loviisan kaupunki sai korvausta siitä, että potilaita oli hoidettu korkean maksuluokan kriteerien mukaan. Tämän seurauksena erikoissairaanhoidon ylityksestä ei tullut niin suurta kuin oli ennustettu. Suurin osa euron ylityksestä muodostui lomapalkkavelan ennakoimattomasta kasvusta HUS:lta. 2. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen keskuksittain sivu 9: Perusturvakeskus Perusturvakeskuksen valtuustoon nähden sitovat avaintavoitteet ovat tasekirjan mukaisesti toteutuneet muilta osin kuin talouden ennakoitavuuden osalta. Tarkastuslautakunta tulkitsee tämän niin, että perusturvakeskus on pystynyt suunnitellusti ja kattavasti tuottamaan lakisääteiset perusturvapalvelut kaupungin asukkaille vuonna 2012.

4 Keskuksen euron talousarvioylityksestä euroa muodostuu lomapalkkavelan ennakoimattomasta kasvusta. Tarkastuslautakunta esittää näin ollen yleisarviona, että perusturvakeskus on pysynyt aika hyvin muutetussa talousarvioraamissa, mutta kiinnittää huomiota myös siihen, että keskuksen talousarviomuutokset olivat kaiken kaikkiaan 2,1 miljoonaa euroa. Näin ollen on todennettavissa keskuksen suoriutuneen palveluvelvoitteistaan, mutta huomattavasti alkuperäistä talousarviota korkeammin kustannuksin. Vuoden 2012 aikana tapahtui määrärahojen uudelleenjakoa keskusten välillä. Kaupunginhallituksen vastuualueelta (kaupunginhallitus , 7) ja hallinnon vastuualueelta siirrettiin varoja perusturvakeskukselle, jonka vuoksi vaikuttaa siltä, että raami on ylitetty 2,1 miljoonalla eurolla. Summa koostuu seuraavista osista: Kaupunginhallituksen päätöksessä , 7, määrärahoja siirrettiin kaupunginhallituksen vastuualueelta perusturvaan ennenaikaiseläkkeiden kuluista johtuvia kustannuksia varten euroa sekä euron määräraha kesätyöntekijöitä varten. Samassa päätöksessä siirrettiin määrärahoja hallinnon vastuualueelta perusturvakeskukselle työnkyvyn edistämistä (tyky-toiminta) varten euroa. Kaupunginvaltuuston päätöksessä , 129, hyväksyttiin 1,5 miljoonan euron lisämääräraha erikoissairaanhoitoon. Yleisen ja konsernihallinnon vastine Hallintopalvelut 4 Henkilöstö Vuoden 2014 talousarvion laadinnassa on asetettu lähtökohdaksi kaupungin henkilöstömäärän kasvun taittaminen. Henkilöstön hallittu vähentäminen toteutetaan eläkepoistumaa, tehtävien uudelleen järjestämistä ja sisäisen liikkuvuuden mahdollisuuksia hyödyntäen. Uusrekrytointi rajataan pääsääntöisesti koskemaan vain kaupungin peruspalveluiden tuotantoa ja huomioiden palvelukysynnän muutokset. Henkilöstön todellista käyttöä kuvaava htv-seuranta osoittaa, että henkilöstön käyttö on vuoden 2013 kahden ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana vakiintunut. Vuosina henkilöstön määrä kääntyy maltilliseen laskuun. Sairauspoissaolot kasvoivat merkittävästi vuonna 2012 ja kasvua on ollut niin lyhyissä sairauspoissaoloissa kuin pidemmissäkin työkyvyttömyyksissä. Erityistä yksittäistä syytä kasvuun ei voida osoittaa. Poissaoloilla on kuitenkin yhteys esim. työn fyysiseen kuormittavuuteen ja henkilöstön ikärakenteeseen. Myös jaksamiseen liittyvien tekijöiden

5 merkitys on korostunut viime vuosina. Sairauspoissaolot ovat kuitenkin vuoden 2013 kahden ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana vähentyneet 950 työpäivää, mikä vastaa lähes 10 %:n vähennystä vuoden takaisiin lukuihin. Esimiehille suunnatussa koulutuksessa on paneuduttu erityisesti työhyvinvoinnin johtamiseen liittyviin kysymyksiin. Poissaolojen seurantaa on tehostettu ja varhaisen puuttumisen mallia on yhä enemmän sisällytetty osaksi päivittäistä esimiestyötä. Henkilöstöhallinto yhtyy tarkastuslautakunnan näkemykseen, että työhyvinvointia tulee mitata vuosittain. Seuraava laaja henkilöstökysely on lähinnä kustannussyistä päätetty toteuttaa vasta vuonna Viimeksi vuonna 2011 toteutettu kysely hankittiin ulkopuoliselta palveluntarjoajalta ja sen kustannukset olivat tuolloin yli euroa. Työhyvinvointia ja työssä viihtymistä on jatkossa tarkoitus mitata kustannustehokkaammin kevyempien barometrityyppisten kyselyiden muodossa. Talouspalvelut Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan ohjeistus ja sen kehittäminen Sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyvä ohjeistus käsiteltiin kaupunginhallituksessa ja käsitellään kaupunginvaltuustossa lokakuussa Valtuutetuille järjestetyt kommentointikierrokset touko kesäkuussa 2013 pidensivät ohjeen valmistumisaikaa ja vaikuttivat alkuperäisen suunnitelman mukaisiin käsittelyaikoihin. Sataman kirjanpidollinen erityttäminen ei ole toteutunut. Sataman kirjanpidollinen erityttäminen on toteutettu ja siitä on raportoitu osavuosikatsauksien 1 4 ja 1 8 yhteydessä jo vuoden 2012 aikana. Raportointi on sisältänyt tuloslaskelman muodossa seuraavat vertailutiedot: talousarvion 2012, kulujen ja tulojen toteumatiedot sekä vertailun edellisvuoden vastaavan ajankohdan lukuihin sekä tilinpäätökseen Lisäksi on edellytetty sataman johtajan ennustetta tulojen ja kulujen toteutumisesta ko. talousarviovuoden aikana sekä sataman johtajan kirjallisia kommentteja johtamistoimenpiteistä, joiden avulla tulojen ja kulujen kehitys voidaan varmistaa talousarviotavoitteiden mukaisena. Sataman talousarvioraportti ei sen sijaan ole sisältänyt erillistä, satamaa koskevaa tasetta. Satamaa koskeva yhtiöittämisprosessi on keskeneräinen ja merkittävin, vielä ratkaisematon, kysymys on maa-alueista ja niiden omistajapoliittisesta roolista sataman tuloksen muodostumisessa. Annetaanko maa-alueet sataman omaisuudeksi vai toimiiko satama kaupungin vuokralaisena ko. maa-alueilla? Maa-alueiden rooli edellyttää jatkossa avointa keskustelua ja poliittista linjausta. Asia tuodaan poliittiseen päätöksentekoon sataman yhtiöittämisen yhteydessä. Kaupungin talous ja tulevaisuus Arviointikertomuksessa otetaan kantaa kaupungin tulevaisuuteen ja tehostamisen välttämättömyyteen. Samanaikaisesti todetaan, että kulujen hallittua kasvua ei ole voitu

6 toteuttaa yhdistymissopimuksen mukaisesti. Kaupungin tulevaisuuden haasteena on toimintojen tehostaminen ja kasvavan kulukehitystrendin kääntäminen laskuun. Toimintojen kokonaisvaltainen tehostaminen edellyttää tehostamisohjelmien toteuttamista ja palveluverkkojen leikkaamista sekä sivistys- että perusturvasektoreilla. Palvelurakenteisiin puuttuminen edellyttää yhteistä tahtotilaa ja poliittista päätöksentekoa. Kaupungin rahoitus- ja sijoitusstrategia Kaupungilla ei ole rahoitus- ja sijoitusstrategiaa. Kaupungin investointisuunnitelmat ovat mittavia ja kiinteistömassat sisältävät runsaasti korjausvelkaa. Siten kaupungin lainamäärä tulee kasvamaan lähivuosina merkittävästi. Lainat kilpailutetaan asianmukaisesti ja Kuntarahoitus on merkittävin toimija kuntien edullisen rahoituksen järjestäjänä. Lainaa ei ole myöskään järkevää nostaa sijoitustoimintaa varten. Vuonna 2012 pääomaturvattuja rahoitusarvopaperisijoituksia, jotka olivat tehty vuoden 2006 jälkeen vanhassa Loviisan kaupungissa, erääntyi neljä kappaletta, yhteensä 1,3 miljoonaa euroa. Varoja ei sijoitettu uudelleen, vaan rahat otettiin käyttöön investointiohjelman toteuttamista varten, jotta lainanottoa voitiin siirtää. Loviisan kaupungin taloudellisessa tilanteessa sijoitusstrategian laatiminen ei ole kovin ajankohtaista, mutta sellainen olisi hyvä olla ja sen laatimista tulee harkita ja valmistella tulevaisuudessa. Konserniin kuuluvien yhtiöiden fuusio Loviisan kaupunkikonserniin kuuluu 20 erillistä kiinteistöyhtiötä, jotka vastaavat pääosin kaupungin vuokra-asuntotoiminnasta. Tavoitteena on saada vuokra-asuntotoiminta terveelle ja kestävälle pohjalle. Yhtiöiden talouden tervehdyttämissuunnitelma saadaan päätöksentekovaiheeseen vuoden 2013 kuluessa tai viimeistään alkuvuodesta Hankkeelle saadaan asiantuntija-apua ARA:lta. Loviisan vesiliikelaitoksen vastine Vastaus yleisellä tasolla: Vesiliikelaitos toteaa monien arviointikertomuksen laitosta tarkoittavien kohtien olevan toteamuksia, ei kysymyksiä. On myös epäselvää, mitä huomioilla tarkoitetaan. Vesiliikelaitos viittaa vastineeseensa arviointikertomukseen vuodelta 2011 siltä osin, kuin tarkoitetaan samoja kohtia. Vastine seuraaviin konkreettisiin kohtiin: sivu 4: Edellisten vuosien.../vesiliikelaitoksen pidempiaikainen rahoitus- ja investointisuunnitelma

7 Investointeja toteutetaan kaupunginvaltuuston hyväksymän kehittämissuunnitelman mukaan. Suurimmat päätetyt hankkeet ovat vesitorni (alavesisäiliö) ja runkolinjat Pernajan kaupunginosassa. Jatkuvina kohteina ovat vanhojen putkien (paikoin n. 70 vuotta vanhoja) saneeraus ja muut esille tulevat (pienehköt) tarpeet sen mukaan kun tarvetta ja kysyntää on. Vanhojen johtojen saneerausta on tarkoitus lisätä vuodesta 2017 alkaen tarkennetun taloussuunnitelman mukaan, kun uusia isoja hankkeita ei ole tiedossa. Inspiran vuonna 2011 tekemä rahoitusanalyysi osoittaa taloudelliset puitteet toiminnalle. Asiakaskunnan/asukkaiden määrän kasvu Tilastokeskuksen tietojen mukaan, saatavat avustukset ja lainarahoitus ovat talouden keskeisiä tekijöitä. Nämä odottavat toteutumistaan. Liikelaitoksen tulos kattaa poistot lähes kokonaan ja on osatekijänä investointien rahoituksessa. Tariffitarkistusten kuuluu olla luonnollinen tulosta ja taloutta tasapainottava tekijä, mutta tarkistusten teko on kohdannut vastarintaa. sivu 6: Vesiliikelaitoksen ja kaupungin välisten rahaliikkeiden... Asia on monitahoinen - siitä ei saa tulla työlästä, työpanosta sitovaa ja hallintoa lisäävää kysymystä. Asiaa valmistellaan syksyn aikana taloustoimiston kanssa siten, että esitys menee vesiliikelaitoksen johtokunnan kautta kaupunginhallitukselle. sivu 9: Investoinnit Käytetty raha (yli euroa; vähintään) on tarkoitus hakea takaisin suunnittelijalta mahdollisena vahingonkorvausmenettelynä sen jälkeen kun alavesisäiliöhanke on käynnistynyt.

LOVIISAN KAUPUNKI. Arviointikertomus 2014. Loviisan kaupungin tarkastuslautakunta

LOVIISAN KAUPUNKI. Arviointikertomus 2014. Loviisan kaupungin tarkastuslautakunta LOVIISAN KAUPUNKI Arviointikertomus 2014 Loviisan kaupungin tarkastuslautakunta 27.5.2015 1 Sisällysluettelo 1 LAUTAKUNNAN TOIMINTA... 3 a) Tehtävät ja toiminnan tarkoitus sekä tavoitteet... 3 b) Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN

TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN Vuoden 2011 tarkastuslautakunnan arviointikertomus Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 18.06.2012 merkinnyt tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS 2012 3.6.2013 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA... 2 1.1 Tehtävät ja toiminnan tarkoitus sekä tavoitteet... 2 1.2 Kokoonpano... 2 1.3 Toimintamuodot

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 2 Sisällysluettelo 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA JA SEN TOIMINTA... 3 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano... 3 1.2. Tarkastuslautakunnan toiminta...

Lisätiedot

Loviisan kaupunki. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Loviisan kaupunki. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Loviisan kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Kaupunginhallitus 25.05.2015 Kaupunginvaltuusto 10.06.2015 2 Loviisan kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Loviisan kaupunki Tilinpäätös

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2010

ARVIOINTIKERTOMUS 2010 ARVIOINTIKERTOMUS 2010 NOKIAN KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNTA 20.5.2011 1 Puheenjohtajan katsaus Tämä tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodesta 2010 on nykyisen valtuustokauden toinen. Vuosi oli poikkeuksellinen

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Arviointivuoden 2011 yhtenä painopistealueena on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen arviointi. Sosiaali- ja terveyspalveluissa monessa henkilöstöryhmässä vallinnut henkilöstöpula

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 1 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Arviointivuoden 2011 yhtenä painopistealueena on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen arviointi. Sosiaali- ja terveyspalveluissa monessa henkilöstöryhmässä

Lisätiedot

Arviointikertomus 2010

Arviointikertomus 2010 Arviointikertomus 2010 Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 11.5.2011 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2010 SISÄLLYS Arviointikertomus 2010... 1 1. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Vuoden 2012 arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 30.5.2013

Vuoden 2012 arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 30.5.2013 Vuoden 2012 arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 30.5.2013 1 2 VUODEN 2012 ARVIOINTI SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 1 Talousarvio ja tilinpäätös 2012... 5 1.1 Talouden tunnusluvut ja vertailut muihin

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS (LIITE) 2 26 PORLAMMIN LUKION TOIMINNAN LOPETTAMINEN 6

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS (LIITE) 2 26 PORLAMMIN LUKION TOIMINNAN LOPETTAMINEN 6 KUNNANVALTUUSTO ESITYSLISTA 7/2014 Kokousaika 11.6.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Kapellby skola, Lapinjärventie 45 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Loviisan kaupunki. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013

Loviisan kaupunki. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Loviisan kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 2 Loviisan kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Loviisan kaupunki Tilinpäätös ja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2013

LEMPÄÄLÄN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 LEMPÄÄLÄN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 Tarkastuslautakunta 14.5.2014 Sisältö 1 Tarkastuslautakunta, tilintarkastaja ja lautakunnan suorittama toiminnan ja talouden arviointi... 3 2

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2013 SISÄLLYS Arviointikertomus 2013... 1 1. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan katsaus... 3 2. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2009

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2009 Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2009 www.vantaa.fi/arviointikertomus Tarkastuslautakunta 5.5.2010 Sisältö 1 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 3 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät... 3 1.2 Tarkastuslautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2013

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2013 Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2013 www.vantaa.fi/arviointikertomus Tarkastuslautakunta 29.4.2014 Sisältö TIIVISTELMÄ... 1 1 NÄKÖKULMANA JOHTAMINEN... 4 1.1 Tarkastuslautakunnan strategiakysely Vantaan

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 SODANKYLÄN KUNTA Kh 01.04.2014 83, liite nro 1 Kh 20.05.2014 153 Kv, liite nro Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Sisällysluettelo Kunnanjohtajan katsaus... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 2 2. TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA 3 3. ARVIO ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA 4

SISÄLLYSLUETTELO 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 2 2. TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA 3 3. ARVIO ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA 4 SISÄLLYSLUETTELO 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 2 2. TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA 3 3. ARVIO ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA 4 3.1. ARVIO KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA 4 3.2. ARVIO

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Kajaanin kaupunki Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Tarkastuslautakunta 27.5.2014 II Sisältö TIIVISTELMÄ... III 1 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 1.1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

Kuntalain 71 :ssä tarkastuslautakunnan tehtävistä säädetään seuraavaa:

Kuntalain 71 :ssä tarkastuslautakunnan tehtävistä säädetään seuraavaa: PARAISTEN KAUPUNKI (Käännös) TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Paraisten kaupunginvaltuustolle 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA 2013 2015 Kaupunginvaltuuston toimikaudelle 2013 2015 valitseman

Lisätiedot

Vuoden 2014 arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Vuoden 2014 arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 Vuoden 2014 arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 1 Talousarvio ja tilinpäätös 2014.. 7 1.1 Talouden tunnusluvut ja vertailut muihin kaupunkeihin...7 1.2

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. Julkaisuvapaa 24.3.2014 klo 13.00

Tilinpäätös 2013. Julkaisuvapaa 24.3.2014 klo 13.00 Tilinpäätös 2013 Julkaisuvapaa 24.3.2014 klo 13.00 SISÄLLYSLUETTELO 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA.. 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus. 1 1.2 Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset..

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Vihdin kunta Tarkastuslautakunta 19.5.2014 Esitysversio Tark 19.5.2014 22, liite 1 Arviointikertomus 2013 Vihdin kunnan tarkastuslautakunnan 2013-2016 ensimmäinen arviointi on tehty.

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Loviisan kaupunki. Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015 2017

Loviisan kaupunki. Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015 2017 Loviisan kaupunki Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginjohtajan esitys 20.10. 2 Loviisan kaupunki Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2017 Loviisan kaupunki Talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Kaupunginhallitus 23.3.2015. www.ylojarvi.fi

Tilinpäätös 2014. Kaupunginhallitus 23.3.2015. www.ylojarvi.fi Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 23.3.2015 www.ylojarvi.fi Sisällysluettelo Sivu Kaupunginjohtajan katsaus 1 Strategiasta johdetut tavoitteet vuosille 2014 ja niiden toteutuminen 3 1. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2011

TASEKIRJA VUODELTA 2011 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2011 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Antti Kärkkäinen, tarkastuspäällikkö Anitta Vilkko, puheenjohtaja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 SISÄLLYS 1 Yleiskatsaus talouden toteutumisesta 1 2 Talousarvion- ja suunnitelman rakenne ja sitovuus sekä tilivelvolliset 2-3 3 Käyttötalousosan toteutuminen 4-69

Lisätiedot

Sisällysluettelo KV, 11.5.2015 18:00, Esityslista 1

Sisällysluettelo KV, 11.5.2015 18:00, Esityslista 1 Sisällysluettelo KV, 11.5.2015 18:00, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 39 Pöytäkirjan tarkastajat... 4 40 Käsittelyjärjestys...

Lisätiedot