Varkauden kaupungin energiatehokkuutta koskeva suunnitelma vuosille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varkauden kaupungin energiatehokkuutta koskeva suunnitelma vuosille 2008 2016"

Transkriptio

1 1 (33) Varkauden kaupungin energiatehokkuutta koskeva suunnitelma vuosille Tekijä Pvm Versio Muutokset Markku Korpilauri / EK Koko suunnitelman päivitys Kati Mauno/Enegia Suunnitelman täydennys ja ulkoasupäivitys 13100

2 2 (33) Sisällysluettelo 1. JOHDANTO Energiansäästö- ja energiatehokkuustoiminnan lähtökohdat Tehokas toiminta edellyttää suunnitelmallisuutta Säästötavoite ja säästötoimien vaikuttavuus Energiatehokkuussopimukseen liittyviä määritelmiä SOPIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET SOPIMUKSEN RAJAUKSET JA TOIMINTASUUNNITELMAN KATTAVUUS ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEN PÄÄTAVOITE JA VÄLITAVOITTEET KAUPUNGIN TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Yleistä toiminnallisista tavoitteista ja toimenpiteistä Varhaistoimet Julkisten hankintojen energiatehokkuusohjeet Energiatehokkuuden huomioon ottava suunnittelun ohjaus Energiakatselmukset ja niissä havaitut energiansäästötoimet Uusien investointien säästötakuu- ja eri rahoitusmenettelyjen käyttö Kulutusseuranta ja energiatehokkuutta kuvaavat tunnusluvut Uudet toimintamallit Koulutus ja tiedotus Uusiutuvien energialähteiden käyttöönotto ENERGIATEHOKKUUDEN RAPORTOINTI

3 3 (33) 1. JOHDANTO 1.1 Energiansäästö- ja energiatehokkuustoiminnan lähtökohdat Kunta-alan energiatehokkuussopimus sekä energiaohjelma on laadittu sellaisten toimenpiteiden toteuttamiseksi, joita Suomen energia- ja ilmastostrategian tavoitteet edellyttävät. Yksi keskeinen kulmakivi on Kioton pöytäkirjan kasvihuonekaasujen rajoittamisvelvoitteen täyttäminen. Strategiassa on otettu huomioon Kioton kauden jälkeinen tilanne, jotta Suomi täyttäisi kansainväliset ympäristövelvoitteensa ja että energiapolitiikka tukisi kansantalouden tasapainoista kasvua ja työllisyyden kehitystä, ylläpitäisi energiahuollon varmuutta ja monipuolista energianhankinnan rakennetta sekä myötävaikuttaisi osaltaan kansantalouden kilpailukyvyn kehitykseen. Energiantuotannon ja -käytön tehokkuuteen, energiansäästöön sekä uusiutuvien energianlähteiden käytön lisäämiseen liittyvät toimet ovat mukana monissa Euroopan yhteisön politiikkatoimissa, joista johdettavien velvoitteiden täyttämiseen Suomi on osana Euroopan yhteisöä sitoutunut. Energiansäästöön liittyen keskeisin yhteisötason politiikkatoimi on toukokuussa 2006 voimaan tullut direktiivi energian loppukäytön tehokkuudesta ja energiapalveluista niin kutsuttu energiapalveludirektiivi, jossa asetetaan jäsenvaltioille ohjeellinen yhdeksän prosentin energiansäästötavoite jaksolla Kyseinen direktiivi velvoittaa jäsenvaltioita varmistamaan, että julkisella sektorilla on esimerkillinen rooli direktiivin toimeenpanoon liittyen. Kaupungille energiatehokkuussopimukseen liittyminen antaa eväitä oman energiankäytön hallintaan. Energiansäästön huomioiminen koko toiminnassa on keino parantaa yhteistyötä eri hallintokuntien välillä. Se lisäksi mahdollistaa tavoitteisiin pääsyn entistä paremmin. 1.2 Tehokas toiminta edellyttää suunnitelmallisuutta Energiatehokkuussopimuksen solminut kaupunki sitoutuu laatimaan viimeistään vuoden kuluessa sopimukseen liittymisestä toimintasuunnitelman, jossa esitetään toimet kaupungin energiankäytön tehostamiseksi sekä uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi. Energiatehokkuuden toimintasuunnitelmalla pyritään siis ensisijaisesti energiatehokkuuden parantamiseen kaupungin toiminnassa, mutta siihen sisältyy myös uusiutuvan energian edistämiseen liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä. Syy näiden kahden sitomiseen toisiinsa on selvä: molemmat edesauttavat energia- ja ilmastostrategian toteuttamista ja samat toimet voivat tukea sekä energiatehokkuuden parantumista että uusiutuvan energian edistämistä. Kaupungissa toimintasuunnitelman laatiminen voidaan tehdä eri tavoin. Ideana on, että energiatehokkuussopimuksen toimeenpano on sopimukseen liittyneessä kaupungissa selvästi suunniteltu ja aikataulutettu. Suunnitelmassa tuleekin selkeästi esittää miten suunnitelma etenee tavoitteista käytännön toimeenpanoon. Tärkeä osa toimintasuunnitelmaa on toimeenpanovastuiden määrittely tarkoituksenmukaisella tavalla ja suunnitelman hyväksyttäminen kaupungin vastuullisessa toimielimessä, esimerkiksi kaupunginhallituksessa. Toimintasuunnitelman kaikkien otsikoiden ja toimenpiteiden ei välttämättä ole aiheellista koskettaa kaupungin jokaista hallintokuntaa ja toimintoa. Varkauden kaupungin energiatehokkuustyötä valvomaan ja toteuttamaan perustettu energiatyöryhmä onkin tehnyt linjauksia siitä, mitkä toimenpiteet ja tavoitteet kutakin hallintokuntaa Varkauden energiankäytön tehostamissuunnitelmassa koskevat. Näiden linjanvetojen perusteella esimerkiksi rakennusten energiatehokkuustoimet ovat pääosin tilapalvelun vastuulla, kun taas muut hallintokunnat ovat enemmän palveluja tuottavia yksiköitä toiminnallisella tasolla

4 4 (33) 1.3 Säästötavoite ja säästötoimien vaikuttavuus Energiapalveludirektiivin mukainen säästötavoite ei tarkoita sitä, että kulutuksen tulee olla vuonna 2016 yhdeksän prosenttia alhaisempi kuin keskimäärin vuosina Tavoite on kiinteä GWh-yksiköissä ilmaistu energiamäärä, jonka saavuttaminen tulee osoittaa. Kaupungin loppukulutus voi teoriassa olla vuonna 2016 yhtä suuri tai jopa suurempi kuin laskettu keskiarvo. Säästöt voivat muodostua toimista, joilla nykyistä kulutusta vähennetään tai toimista, joiden seurauksena tuleva kulutus on alhaisempi verrattuna tilanteeseen ilman toimia. Jälkimmäisessä tilanteessa on kysymys laskennallisista säästöistä, joita voidaan saavuttaa esimerkiksi valitsemalla tavanomaista tasoa energiatehokkaampia laitteita. Energiapalveludirektiivissä ei ole selkeitä määrittelyjä sille, millaisten toimien vaikutukset säästötavoitteeseen hyväksytään tai miten energiansäästöt eri tilanteissa lasketaan. Kaikille EU-maille saman 9 % energiansäästötavoitteen hyväksymisen taustalla on ajatus, että eri maiden erilaiset lähtötilanteet saadaan huomioitua hyväksymällä niin sanottuja varhaistoimien vaikutuksia. Käytännössä siis kokonaissäästö muodostuu varhaistoimista (toteutettu ennen vuotta 2008) ja uusista toimenpiteistä (toteutettu vuoden 2008 aikana tai sen jälkeen). Varhaistoimia voidaan hyväksyä vuodesta 1995 lähtien, edellyttäen kuitenkin, että näiden toimien vaikutus on edelleen voimassa vuonna Jos on erityisiä perusteluja, voidaan varhaistoimia hyväksyä vuodesta 1991 lähtien. Oleellinen kysymys onkin toimien säästövaikutuksen elinikä. Jos säästövaikutus päättyy ennen vuotta 2016, ei toimesta ole energiatehokkuussopimuksen mukaisen tavoitteen saavuttamisessa apua. Suomessa on julkaistu Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa Säästölaskennan yleisiä pelisääntöjä -ohjeistus säästölaskennan kansallisista pelisäännöistä. Kyseinen ohjeistus sisältää laskentaohjeita, jotka koskevat sekä varhaistoimia että vuoden 2008 jälkeen toteutettuja ja toteutettavia toimia. Näissä säästölaskennan yleisissä pelisäännöissä listataan tyypillisiä säästökeinoja, joiden vaikutukset hyväksytään osaksi kaupunkikohtaista säästökertymää, määritellään yksinkertaisia periaatteita säästövaikutuksen karkeaan laskemiseen sekä otetaan kantaa yleisimpien säästötoimien elinikiin. Pyrkimyksenä ohjeistuksella on viitoittaa energiatehokkuussopimuksiin liittyvää raportointia niin, että raportoitavat säästötoimet tulisivat kaikissa mukaan liittyneissä kaupungeissa ja kunnissa sekä yhteisöissä ja yrityksissä laskea asiallisesti ja yhdenmukaisesti. Vuonna 2009 julkaistussa ohjeistuksessa viitataan myöhemmin tuleviin täydennyksiin tai lisäohjeistuksiin, mutta vielä kevääseen 2011 mennessä uusia virallisia ohjeistuksia ei ole annettu. 1.4 Energiatehokkuussopimukseen liittyviä määritelmiä Vuonna 2009 julkaistussa Säästölaskennan yleisiä pelisääntöjä -ohjeistuksessa on esitelty määritelmiä keskeisimmille energiatehokkuussopimukseen liittyville käsitteille. Seuraavassa on listattu näitä käsitteitä ja määritelmiä. Energiansäästö tarkoittaa aktiivisin toimenpitein aikaansaatua energiankulutuksen vähentämistä lähtö- eli vertailutasosta tai tulevan kulutuksen estämistä tai alentamista verrattuna siihen energiankulutukseen, joka toteutuisi ilman näitä aktiivisia toimenpiteitä. Ensin mainitussa tapauksessa energiansäästön määrä voidaan todentaa joko mittaamalla tai laskemalla, mutta jälkimmäisessä tapauksessa kyse on aina laskennallisesti määritetystä säästöstä. Energiansäästö ilmaistaan aina energiayksiköissä

5 5 (33) Energiansäästötoimi tarkoittaa energiansäästöä aikaansaavaa konkreettista toimenpidettä, joka toteutetaan nimenomaan energiansäästön aikaansaamiseksi. Toimenpiteen luokittelussa energiansäästötoimeksi olennaista on saavutettavan energiansäästön nostaminen ratkaisevaksi päätöksenteon perusteeksi, ja vain energiansäästötoimiksi luokiteltujen toimenpiteiden vaikutukset varhaistoimien vaikutusten ohella hyväksytään osaksi energiatehokkuussopimuksen säästötavoitteiden saavuttamista. Energiansäästötoimi voi olla luonteeltaan tekninen tai toiminnallinen, tai se voi olla vaikuttamista asenteisiin ja käyttäytymiseen. Energiatehokkuus tarkoittaa suhteellista käsitettä suoritteen tai palvelun ja sen tuottamiseen tarvittavan energiapanoksen keskinäisestä riippuvuudesta, jossa käytetyn energiapanoksen määrä säästäväinen tai tuhlaavainen on energiatehokkuuden tason arviointiperuste. Energiatehokkuuden tason arviointi edellyttää aina vertailukohtaa, joka on vastaavan suoritteen tai palvelun tuottaminen toisaalla, esimerkiksi toinen rakennus tai tuotantolaitos, tai muuna ajankohtana, esimerkiksi edellisenä vuonna. Energiatehokkuuden parantuminen tarkoittaa teknisistä tai ihmisten käyttäytymiseen liittyvistä muutoksista johtuvaa energian loppukäytön pienentymistä suoritteen tai palvelun määrän ja laadun pysyessä ennallaan. Vastaavasti energiatehokkuuden parantumista on myös palvelun määrän kasvaminen tai laadun parantuminen niiden tuottamiseen tarvittavan energiapanoksen pysyessä ennallaan. Energiatehokkuuden parantuminen ja saavutettu energiansäästö ovat kaksi eri asiaa. Energiatehokkuutta parantava toimenpide tarkoittaa kaikkia energiansäästötoimia, joista seuraa todennettavissa, mitattavissa tai arvioitavissa olevaa energiansäästöä, sekä myös muita nimenomaan energiatehokkuuden vuoksi toteutettuja toimia, joilla on suoritteen tai palvelun ja sen tuottamiseen tarvittavan energiapanoksen suhteeseen pienentävä ja pysyvä vaikutus. Energiatehokkuutta parantavat toimet on määritelmänä laajempi käsite kuin energiansäästötoimet ja myös energiatehokkuutta parantavia toimia luokiteltaessa keskeistä on energiatehokkuuden parantamisen pitäminen ratkaisevana päätöksenteon perusteena. Energiansäästötoimen elinikä tarkoittaa sitä aikaa vuosina, jona energiansäästötoimen säästövaikutus on toimenpiteen toteutuksen jälkeen voimassa. Jokaisen säästöä tuovan toimen vaikutus päättyy siis jossain vaiheessa. Säästötoimen eliniän huomioiminen on tärkeää, jotta samanlaisille toimenpiteille ei laskettaisi erilaisia säästövaikutuksia ja jotta toteutuneeksi esitetty energiansäästö ei kasvaisi todellista huomattavasti suuremmaksi. Elinikä määritellään erityyppisille toimille joko Euroopan komission antamien tai kansallisesti määriteltyjen ohjeiden mukaisesti

6 6 (33) 2. SOPIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET Varkauden kaupunki on ollut mukana kansallisessa energiansäästösopimustoiminnassa vuosina Sopimusjärjestelmän muuttuessa energiatehokkuussopimuksiksi Varkauden kaupunki solmi energiatehokkuussopimuksen Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa Liittyessään energiatehokkuussopimusjärjestelmään Varkauden kaupunki on sitoutunut laatimaan toimintasuunnitelman, jossa esitetään toimenpiteet kaupungin energiankäytön tehostamiseksi. Varkauden kaupungin osalta toimintasuunnitelman työstämisestä on vastannut kaupungin tilapalvelut, josta on tarpeen vaatiessa oltu yhteydessä eri hallintokuntiin. Toimintasuunnitelman laadinnassa avustavan osapuolena on toiminut Suunnittelutoimisto lamit.fi. Varkauden kaupungilta energiatehokkuussopimuksen yhdyshenkilöksi on nimetty LVI-tarkastaja Harri Hiltunen. Energiatehokkuussopimuksen vaatimia toimenpiteitä toteuttamaan ja toiminnan tuloksia seuraamaan on perustettu erillinen energiatyöryhmä. Energiatyöryhmä vastaa sopimusmenettelyn toteutuksesta sekä valvonnasta, ja se koostuu hallintokuntakohtaisista vastuuhenkilöistä, joita on nimetty yksi vastuujäsen ja yksi mahdollinen varajäsen hallintokuntaa kohti. Taulukko 1. Varkauden kaupungin energiatehokkuussopimuksen toimeenpanosta ja seurannasta vastaava energiatyöryhmä. Nimi Arto Lehtonen (pj) Paavo Tervonen Päivi Kauppinen Ari Kupiainen Timo Sydänmaa Arto Lehtonen Mikko Onkalo Merja Viitanen Jani Viljakainen Jarkko Karvinen Tuomo Väänänen Anne Ballweg Satu Reisko Toimipaikka, Hallintokunta, Yhtiö, Liiketoiminta-yksikkö Tekninen/Konsernihallinto Sivistystoimi Sosiaali- ja terveystoimi Tilapalvelu Tilapalvelu Keski-Savon Vesi Oy Varkauden Aluelämpö Oy Ruoka- ja puhtauspalvelut Kunnallistekniikka Teollisuuskylä Oy Wartalokodit Oy Viestintä Kaavoitus 13100

7 7 (33) Taru Hynninen Karita Krooks Logistiikka Ympäristö Energiatyöryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa, jolloin käydään läpi toteutettuja ja suunniteltuja toimenpiteitä sekä tavoitteiden toteutumista. Samalla energiatyöryhmä tarvittaessa päivittää toimintasuunnitelmaa ja suunniteltujen energiankäytön tehostamistoimenpiteiden listaa. AGENDAT (alustavat) 1. kokous (kevät) Toimintasuunnitelman läpikäynti Energiankulutusten kehittyminen edellisenä vuonna Edellisen vuoden toteutetut energiansäästötoimenpiteet ja niiden vaikutukset KETS-raportin läpikäynti Kuluvan vuoden energiasäästötoimenpiteiden tilanne 2. kokous (syksy) Toimintasuunnitelman läpikäynti Kuluvan vuoden energiankulutusten kehittyminen Kuluvan vuoden energiansäästötoimenpiteiden tilanne Seuraavan vuoden suunnitelmat energiansäästötoimenpiteiksi Budjetti energiansäästötoimenpiteille Energiatyöryhmä raportoi toteutuneista tehostamistoimista ja hankkeista sekä saavutetuista tuloksista vuosittain huhtikuun loppuun mennessä Työ- ja elinkeinoministeriölle sekä Motiva Oy:lle. Raportointi kaupunginhallitukselle edellisen vuoden energiatehokkuustoiminnasta tehdään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. 3. SOPIMUKSEN RAJAUKSET JA TOIMINTASUUNNITELMAN KATTAVUUS Varkauden kaupungin solmima energiatehokkuussopimus koskee kaupungin hallinnassa olevien rakennusten, myös asuinrakennusten, katu- ja ulkovalaistuksen, vesi- ja jätehuollon, katuverkon ja muiden yleisten alueiden käytön ja ylläpidon sekä liikenteen ja kuljetusten energiankäyttöä siltä osin, kuin nämä toiminnot eivät ole jonkun muun sopimuksen piirissä. Toisin sanoen Varkauden kaupungin täysin omistamat yhtiöt kuuluvat myös kaupungin energiatehokkuussopimuksen piiriin, sillä niillä ei ole omaa voimassa olevaa sopimusta. Kaupungin ulosvuokratut tilat kuuluvat energiankäytön tehostamissuunnitelman piiriin, mikäli kaupunki maksaa energiankulutuksen ja hoitaa kulutusseurannan. Kylmänä kaupungille vuokrattu tila kuuluu 13100

8 8 (33) suunnitelmaan, jos kaupunki maksaa erikseen esimerkiksi sähköstä. Toisin sanoen tila, jonka kaupunki on vuokrannut itselleen ja maksaa siitä energiakulut itse, kuuluu sopimuksen ja toimintasuunnitelman piiriin. Energiansäästö, joka on seurausta kunnan toteuttamista toimenpiteistä, mutta ei koske kunnan omaa toimintaa, voidaan myös laskea kunnan hyväksi. Tällöinkin ehtona on, että säästö ei kuulu jonkin muun sopimusalan piiriin. Esimerkkeinä kyseisenlaisista toimista ovat vaikkapa maankäytön suunnitelmien ja kaavojen energiataloudellisuus sekä omakotirakentajille annettava koulutus matalaenergiarakentamisesta. Näiden toimien vaikutusta energiatehokkuuteen on usein kuitenkin vaikea mitata ja saada siten mukaan säästökertymään. Yksiselitteisesti ja täysin kaupungin energiatehokkuussopimuksen ja toimintasuunnitelman ulkopuolelle jäävät energiantuotanto ja joukkoliikenne, joille on olemassa omat erilliset sopimusalat ja sopimukset. 4. ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEN PÄÄTAVOITE JA VÄLITAVOITTEET Varkauden kaupungin allekirjoittaman energiatehokkuussopimuksen tavoitteena on saavuttaa yhdeksän prosentin vuotuinen energiansäästö vuosien aikana. Kaupungin energiansäästön kokonaistavoite on kiinteä 5,355 GWh:n energiamäärä, joka pyritään saavuttamaan vuoden 2016 loppuun mennessä sopimusjärjestelmässä hyväksytyin säästötoimenpitein. Energiansäästön seurantapisteiksi ja välitavoitteiksi Varkauden kaupunki on asettanut vuoden 2010, jolle säästötavoite on 0,535 GWh (1,0 %), sekä vuoden 2013, jolle säästötavoite on 2,0 GWh (3,7 %). Energiansäästön 9 %:n kokonaistavoite on laskettu kaupungin vuoden 2008 koko omasta vuotuisesta energian loppukäytöstä, mikä tarkoittaa luvussa 3 esitetyn rajauksen mukaisesti kaupungin hallinnassa olevien rakennusten, koneiden, laitteiden ja tuotantoprosessien kyseisenä vuonna kuluttamaa energiaa. Huomionarvoista on, että tavoitteen laskennassa käytettyjä tilastotietoja ei ole korjattu rakenteellisten, ilmastollisten tai muiden vaikutusten osalta. Esimerkiksi tilojen lämmitykseen kulunutta energiaa ei siis ole normitettu lämmitystarveluvuilla. Taulukko 2. Varkauden kaupungin vuoden 2008 energiankulutus, josta energiatehokkuussopimuksen säästötavoite määräytyy. Hallintokunta/Yhtiö Sähkö (GWh) Lämpö (GWh) Polttoaineet (GWh) Yhteensä (GWh) Tilapalvelut Keski-Savon Vesi Oy Taitotalo Oy Teollisuuskylä Oy Wartalo Kodit Oy Muu Kulutus 13100

9 9 (33) Taulukko 3. Varkauden kaupungin vuosittaiset energiansäästötavoitteet Vuosi 2009 Prosentuaalinen säästötavoite (%) Energiamuotoinen säästötavoite (GWh) ,9 0, ,4 2, ,0 5,355 Yhteensä: 9,0 5,355 Energiansäästötavoitteen muuttaminen on energiatehokkuussopimuksen voimassaolon aikana mahdollista, mikäli säästötavoitteen laskentaperusteena käytetty energian loppukäyttö muuttuu omistuksellisista, rakenteellisista, tai muista syistä siten, että sopimuksen solmimisvaiheessa energiamääränä asetettu säästötavoite johtaisi merkittävästi sopimukseen liittymisvaiheessa asetettua korkeampaan prosentuaaliseen energiansäästön tasoon vuonna Energiansäästötavoitteen muuttaminen voi tulla kyseeseen myös joissain muissa tapauksissa, ja tällöin uuden säästötavoitteen määrittämisessä otetaan aina huomioon muutosajankohdasta vuoteen 2016 jäljellä oleva sopimusaika. Varkauden kaupunki on energiatehokkuussopimuksen ja siinä asetettujen konkreettisten tavoitteiden myötä sitoutunut toimimaan esimerkillisesti energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden käytön edistämisessä sekä levittämään aktiivisesti tietoa tällaisesta toiminnasta ja sen tuloksista. Esimerkillisellä toiminnallaan kunta voi osaltaan vaikuttaa myös Suomen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen

10 10 (33) 5. KAUPUNGIN TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET 5.1 Yleistä toiminnallisista tavoitteista ja toimenpiteistä Tämä toimintasuunnitelman osio on suunnitelman konkreettisin osa ja tässä on kuvattu Varkauden kaupungin käytännön toimenpiteet energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden edistämiseksi. Jäljempää löytyviin kaupungin energiankäytön tehostamistoimenpiteisiin ei ole valittu pelkästään teknisiä tai teknis-toiminnallisia toimenpiteitä, vaan mukana on myös toimintamalleja, koulutusta ja viestintää. Lähtökohtana toimintasuunnitelmassa ja sen mukaisissa toimissa on, että energiatehokkuussopimuksen toimeenpano on selkeästi suunniteltu ja aikataulutettu. Käytännössä tämä tarkoittaa tulevaisuudessa tehtävien toimenpiteiden ja niihin liittyvien vastuutahojen mahdollisimman tarkkaa määrittelyä. Samalla toiminnalliset tavoitteet on hyvä asettaa mahdollisimman tarkasti toimenpide- tai toimintamallikohtaisesti. Energiankäytön tehostamiseen tähtäävien toimenpiteiden määrittelyssä on käytetty hyväksi jo tällä hetkellä Varkauden kaupungin käytössä olevia toimintamalleja ja ohjeistuksia, mutta mukaan on luonnollisesti lisätty myös uusia tehostamistoimenpiteitä. Energiatehokkuussopimuksen energiansäästötavoitteeseen hyväksyttävää energiansäästöä on ennen vuotta 2008 tehdyillä varhaistoimilla ja vuosina toteutetuilla energiansäästötoimilla saavutettu vuotuinen energiansäästö. Säästön määrän on oltava mitattavissa sekä todennettavissa tai riittävän tarkasti ja luotettavasti laskennallisesti arvioitavissa. Vuodelle 2016 asetettuun säästötavoitteeseen voidaan sisällyttää vuotuinen energiansäästövaikutus vain niistä toimenpiteistä, joiden elinikä ulottuu vuoden 2016 loppuun saakka. Säästöjen laskentaperiaatteet ovat samat niin uusille toimenpiteille kuin aiemmin toteutetuille varhaistoimillekin. 5.2 Varhaistoimet Varhaistoimi on nimitys vuosina , eli ennen energiatehokkuussopimuskauden alkua, toteutetuille energiansäästötoimille. Erityisiä perusteluja vastaan voidaan varhaistoimiin ottaa myös vuosina toteutettuja toimia. Varhaistoimia määritettäessä oleellisia kysymyksiä ovat tarkkojen tietojen saatavuus sekä säästövaikutuksen elinikä. Tietojen ollessa saatavilla voidaan varhaistoimiksi laskea esimerkiksi pitkäikäiset ja isot rakenteelliset korjaukset kuten lisäeristäminen tai ikkunoiden uusiminen. Niin kutsutut nollainvestoinnit, kuten IV-säädöt, eivät ole varhaistoimiksi laskettavia niiden lyhytaikaisen vaikuttavuuden vuoksi. 5.3 Julkisten hankintojen energiatehokkuusohjeet Kaupungit ovat kansallisella tasolla merkittäviä hankintojen tekijöitä. Hankinnat koostuvat erilaisista tuotteista ja palveluista sekä rakennusurakoista. Hankinta voi tarkoittaa esimerkiksi toimistolaitteita ja -tarvikkeita, ajoneuvoja tai energian ostoa. Energiatehokas hankinta kuluttaa vähemmän energiaa ja jos kulutuksen pieneneminen on merkittävää, on energiatehokas hankinta myös kustannustehokas. Tällöin täytyy 13100

11 11 (33) tarkastella hankinnan koko elinkaarikustannuksia. Suurempikin alkuinvestointi kannattaa, kun rahaa säästetään riittävästi alentuneina käyttökustannuksina. Varkauden kaupunki on ulkoistanut hankintapalvelut Savon Hankinta Oy:lle Hankintapalvelu ohjeistetaan ottamaan energiatehokkuus huomioon yhtenä kriteerinä kaikissa niissä laite-, järjestelmä- ja hankintakokonaisuuksissa, joissa energiatehokkaampi hankinta johtaa kokonaistaloudellisesti edullisempaan lopputulokseen. Tällöin hankintojen yhteydessä tulee vertailla eri vaihtoehtojen elinkaarikustannuksia. Vertailu tulee tehdä aina kun se vain on kustannustehokasta. Toimenpide 1 Hankintojen energiatehokkuus mukana valintakriteerinä Kaikki hallintokunnat Savon Hankinta ohjeistettu energiatehokkuuden huomioon ottamisesta hankinnoissa ja niiden kilpailuttamisessa> kyllä/ei Tilanne 2013: Kyllä, toiminta jatkuu edelleen 5.4 Energiatehokkuuden huomioon ottava suunnittelun ohjaus Varkauden kaupunki ottaa rakentamiseen, maankäyttöön ja liikennejärjestelyihin liittyvässä päätöksenteossaan huomioon toteutusvaihtoehtojen energiatehokkuuden sekä elinkaarikustannukset. Kaupunki kehittää suunnittelunohjausta siten, että valinnoissa otetaan investointikustannusten lisäksi huomioon myös rakennuksen tulevat energia- ja muut käyttökustannukset. Käytännössä tämä tarkoittaa seuraavia eri hallintokunnille asetettuja toimenpiteitä. Toimenpide 2 Kaupungin oma uudisrakentaminen ottaa huomioon energiatehokkaat ratkaisut. Suunnitteluvaiheessa valitaan energiatehokkuus-luokka A, johon rakennuksen tulee valmistuttuaan mennä. Uudisrakentamisessa pyritään myös vähimmäisvaatimustasoa parempiin tuloksiin.,wartalo Kodit, Tilapalvelut 13100

12 12 (33) Luokkaan A menevien uudisrakennusten prosentuaalinen osuus kaikista valmistuneista uudisrakennuksista. Tilanne 2013: 3/3 100% Toimenpide 3 Kaupunki tekee rakennus- ja peruskorjausprojekteissa hankittaville merkittäville laitteille ja ratkaisuille suunnitteluvaiheessa elinkaari-laskelmat sekä energiavertailut., Wartalo Kodit, Teollisuuskylä Teetettyjen elinkaarilaskelmien ja energiavertailujen prosentuaalinen osuus kaikista rakennus- ja peruskorjausprojekteista tehdyistä merkittävistä hankinnoista. Toimenpide 4 Kaupunki ottaa yleiskaavaratkaisuissa huomioon kevyen liikenteen yhtenäisen ja kattavan liikkuvuuden kaupungin kaavoitetulla alueella. Kaavoitustoimi Kevyenliikenteen yleiskaava tehty> kyllä /ei 13100

13 13 (33) Tilanne 2013: Kaava työn alla kevyen liikenteen kehittämiseksi. Toimenpide 5 Kaavoituksen yhteydessä selvitetään alueen rakennusten mahdollisuudet liittyä kauko- tai aluelämpöjärjestelmään. Kaavoitustoimi ja Varkauden Aluelämpö Oy Yhteistyön kehittäminen Aluelämpö-Kaupunki> kyllä/ei Tilanne 2013: Aluelämpö ja Kaupunki jatkaa yhteistyötä kauko- ja aluelämpöverkon kehittämiseksi Toimenpide 6 Yleiskaavoituksessa huomioidaan tuulivoima-alueet ja tuulivoiman hyödyntämismahdollisuudet. Kaavoitustoimi Maakunnallinen tuulivoiman hyödyntämisselvitys tehty > kyllä/ei Tilanne 2013: Selvitys on tehty ja selvitys on hyväksyttävänä Huom! Kaupungin käytännöntoimia energiatehokkuuden huomioon ottavaan suunnittelun ohjaukseen liittyen on myös Koulutus ja viestintä -luvun alla

14 14 (33) 5.5 Energiakatselmukset ja niissä havaitut energiansäästötoimet Energiakatselmuksilla tarkoitetaan tässä toimintasuunnitelmassa rakennuksiin kohdistuvia kokonaisvaltaisia selvityksiä, joiden tavoitteena on analysoida katselmoitavan kiinteistön energiankäyttö, selvittää energiansäästöpotentiaali ja esittää ehdotettavat säästötoimenpiteet kannattavuuslaskelmineen. Energiakatselmuksissa selvitetään myös mahdollisuudet uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoon. Suunnitelmallisesti toteutettuna energiakatselmukset ovat järjestelmällinen tapa edetä kaupungin energiansäästötoiminnassa. On hyvä huomata, että energiakatselmukset eivät sellaisenaan vielä tuo säästöjä, vaan säästöjen konkretisointi vaatii havaittujen säästötoimenpiteiden toteutusta. Varkauden kaupunki toteuttaa suunnitelmallisesti energiakatselmuksia ja -selvityksiä rakennusten sekä muun toiminnan taloudellisesti kannattavien energiansäästömahdollisuuksien selvittämiseksi. Edelleen kaupunki toteuttaa katselmuksissa ja selvityksissä havaittuja säästötoimenpiteitä säästöjen konkretisoimiseksi. Käytännön tasolla tämä tarkoittaa seuraavia toimenpiteitä. Toimenpide 7 80 %:iin kaupungin rakennuksista, rakennustilavuudella mitattuna, tehdään energiakatselmus. Velvoite ei koske asuinrakennuksia, koska niihin ei myönnetä energiakatselmustukea. Vuoden 2013 loppuun mennessä Energiakatselmusten kattaman rakennustilavuuden prosentuaalinen osuus kaikkien kaupungin rakennusten rakennustilavuudesta. Tilanne 2013: Selvitetään määrä. Tehty on. Toimenpide 8 Energiakatselmuksia tehdään kaupungin rakennuksiin vähintään 5 kpl vuodessa. Velvoite ei koske asuinrakennuksia, koska niihin ei myönnetä energiakatselmustukea. Kunnes 80 %:n kattavuus on saavutettu 13100

15 15 (33) Laadittu katselmointisuunnitelma: kyllä/ ei Kiinteistöjen energiakatselmus-% vuosittain Tilanne 2013: Kts. taulukko 4 Taulukko 4. Kiinteistöjen katselmointisuunnitelma sekä tehdyt energiakatselmukset jaksolla SUUNNITELMA TOTEUTUS SÄÄSTÖPOTENTIAALI JA TMA VUOSI Investoinnit Säästö lämpö Säästö sähkö Säästö TMA KPL M³ KPL M³ MWh/a MWh/a /a a Toimenpide 9 Kaupungin rakennuksiin, joihin on tarkoitus tehdä kuntotarkastus, tehdään samalla myös energiakatselmus tai siihen verrattava energiatehokkuustarkastelu. Tehtyjen energiatehokkuustarkastelujen määrä kpl/a 13100

16 16 (33) Toimenpide 10 Rakennukseen, jossa kulutusseurantatietojen perusteella on havaittu normaalista poikkeava energiankulutuksen muutos tehdään seurantakatselmus Seurantakatselmusten määrä kpl/a Tilanne 2013: Seutuvalvomo valvoo ja reagoi kulutusmuutoksiin Toimenpide 11 Vuosittain käydään läpi kaupungin kaikkien yli 10 vuotta sitten katselmoitujen rakennusten tilanteet, jolloin arvioidaan tapauskohtaisesti käytön muutokset, kunto ja tulevaisuus huomioiden seurantakatselmusten tarve. Vuosittain tammikuun alussa Läpikäytyjen ja uudelleen arvioitujen rakennusten määrä kpl/a Tilanne 2013: Toimenpide 12 Käyttöönottokatselmus tehdään pinta-alaltaan vähintään 1000 m 2 :n uusissa rakennuksissa sekä rakennuksissa, joissa on tehty laaja korjaus tai joiden käyttötarkoitus on oleellisesti muuttunut

17 17 (33) Käyttöönottokatselmusten määrä kpl/a Tilanne 2013: Käyttöönottokatselmuksia tehdään aina kun se on tarpeen. Määrät selvitetään myöhemmin Toimenpide 13 Kussakin katselmoidussa rakennuksessa toteutetaan ne energiakatselmuksissa ehdotetut parannustoimenpiteet, jotka ovat rakennuksen nykyinen ja tuleva käyttö huomioon ottaen tarkoituksenmukaisia ja kustannustehokkaita., hankintatoimi Suunnitelma toimenpiteistä tehty kyllä/ei Säästöt MWh/a Tilanne 2013: Kts. taulukko 5 Taulukko 5. Toteutetut energiansäästötoimenpiteet TOTEUTUS SÄÄSTÖPOTENTIAALI JA TMA VUOSI Investoinnit Säästö lämpö Säästö sähkö Säästö TMA KPL M³ MWh/a MWh/a /a a

18 18 (33) Toimenpide 14 Tehdään selvitys ulkovalaistuksen energiansäästömahdollisuuksista. Toteutus on aloitettu Rahoitus tulee TA:n kautta 3+1 vuotta, 25 % valtionrahoituksesta hakemus 10/2011. Kunnallistekniikka Vuoden 2013 loppuun mennessä Selvitys tehty kyllä/ei Toteutettu kyllä /ei Säästöt MWh/a Oma + Valtion tuki 25% Tilanne 2013: Selvitys on tehty ja toteutus aloitettu 5.6 Uusien investointien säästötakuu- ja eri rahoitusmenettelyjen käyttö Edesauttaakseen energiatehokkuutta parantavaa toimintaa Varkauden kaupunki hankkii tarvittavan tietouden uusista säästötakuun tarjoavista menettelyistä ja erilaisista rahoitusratkaisuista. Säästötakuu tarkoittaa esimerkiksi yksittäisen laitteistohankinnan osalta, että suunnittelija tai laitteiston tarjoaja takaa ja todentaa laitteistolla saatavat säästöt. Jos säästötakuuseen yhdistetään toimenpiteen rahoitus toteutuneilla säästöillä, puhutaan kokonaisvaltaisesta ESCO-palvelusta 1. Näillä menettelyillä energiatehokkaiden järjestelmien ja laitteiden hankinta voidaan toteuttaa kokonaan tai osittain muusta kaupungin investointibudjetista riippumattomasti. Yhdyshenkilölle varataan ESCO-työhön tarvittavat resurssit ja viestintähenkilöstön tuki. Kaupungin uusiin säästötakuu- ja rahoitusmenettelyihin liittyviä konkreettisia toimenpiteitä on lueteltu seuraavassa

19 19 (33) Toimenpide 15 Kaupunki hankkii lisätietämystä ESCO-palvelusta ja seuraa ESCO-markkinoita. Tavoitteena on, että kaupunki osaa ja voi käyttää investointien toteuttamisessa uusia menettelyjä, joilla energiatehokkaiden järjestelmien ja laitteiden hankinta voidaan toteuttaa kokonaan tai osittain muusta investointibudjetista riippumattomasti Tilaliikelaitos Käyty keskustelua ESCO-palvelun hyödyntämisestä investoinnin vaihtoehtona: kyllä/ei Investoinnin vaihtoehtona käytetty ESCO-palvelua: kyllä/ ei Toimenpiteet 2012: Tilanne 2013: ESCO-palveluun on tutustuttu ja on vaihtoehtoinen malli käytettäväksi. Toistaiseksi kaupunki ei ole tehnyt ESCO-hankkeita 1 ESCO(Energy Service Company)-palvelu on sellaista palveluliiketoimintaa, jossa ulkopuolinen energiaasiantuntija toteuttaa asiakkaalleen investointeja ja toimenpiteitä energian säästämiseksi. ESCO-toimija eli ESCO sitoutuu sovittavalla tavalla asiakkaalle asetettujen energiankäytön tehostamistavoitteiden saavuttamiseen, ts. ESCO-palveluun sisältyy säästön todentaminen. Investointikohteen energiankulutuksen tarkalla seurannalla varmistetaan säästöjen synty ja pysyvyys. 5.7 Kulutusseuranta ja energiatehokkuutta kuvaavat tunnusluvut Kulutusseuranta on olennainen työkalu kartoitettaessa kaupungin tämän hetkisen kulutuksen tilaa sekä todennettaessa tehostamistoimenpiteiden onnistumista ja saavutettuja säästöjä. Riittävän tarkka kulutusseuranta mahdollistaa myös nopean reagoimisen vikatilanteisiin. Varkauden kaupunki panostaa kattavaan kulutusseurantaan ja hyödyntää siitä saatuja tietoja aktiivisesti ja tavoitteellisesti. Kulutusseurannan tietoja käytetään energiatehokkuuden hyvän tason saavuttamiseen ja ylläpitämiseen sekä vikatilanteista aiheutuvan tarpeettoman kulutuksen vähentämiseen. Käytännön toimia tähän liittyen on seuraavassa. Toimenpide 16 Kaupungin rakennusten energiankäytöstä vähintään 80 %:ia, rakennustilavuudella mitattuna, on kuukausitason kulutusseurannassa

20 20 (33) Vuoden 2012 loppuun mennessä Kuukausitason kulutusseurannassa olevan rakennustilavuuden prosentuaalinen osuus kaupungin koko rakennustilavuudesta. Tilanne 2013: Kulutusseuranta on seutuvalvomossa ja lähes kaikki kiinteistöt ovat seurannassa Kulutusseurannan toteutuksen osalta Varkauden kaupunki on mukana Kuopion, Leppävirran ja Varkauden yhteisessä kiinteistöjen seutuvalvomoprojektissa. Yhteisen seutuvalvomohankkeen tavoitteena on energiankulutuksen vähentäminen, mikä konkretisoituu kustannussäästöinä ja ilmastonsuojeluna sekä kiinteistöjen ylläpidon tuottavuuden ja laadun parantumisena. Seutuvalvomon laiteasennukset on aloitettu vuoden 2010 loppupuolella ja sen on tarkoitus olla täysin toiminnassa vuonna Seutuvalvomoon liitetään yksittäisten rakennusten osalta talotekniikan valvonta ja säätö lämmityksen, ilmanvaihdon, valaistuksen ja muiden sähkölaitteiden osalta sekä hälytysten vastaanotto ja siirto. Valvomosta saatu tietoa ei siten rajoitu pelkästään kulutusseurantaan, vaan sen kautta voidaan tehdä myös esimerkiksi kulutusseurannan perusteella esiin nousseita korjaus- ja säätötoimenpiteitä. Seutuvalvomon antama kulutustieto mahdollistaa kulutuksen seurannan tuntitasolla. Toimenpide 17 Energiankulutuslukuja ei pelkästään kirjata ylös, vaan kerättyjä kulutustietoja myös verrataan ja analysoidaan kuukausittain. Vertailua ja analysointia varten pidetään joka kuukauden alussa kulutusseurannan kuukausipalaveri. Kulutusseurantaa koskeva palaveri järjestetty kyllä/ei, kpl/a 13100

Uusiutuvan energian kuntakatselmus. Fredrik Åkerlund, Motiva Oy

Uusiutuvan energian kuntakatselmus. Fredrik Åkerlund, Motiva Oy Uusiutuvan energian kuntakatselmus Fredrik Åkerlund, Motiva Oy Kuntien KETS ja KEO sopimukset KETS (Kuntien energiatehokkuussopimus) yli 20 000 asukkaan kunnat yli 20 000 MWh/a:n kuntayhtymät KEO (Kuntien

Lisätiedot

energiatehokkuussopimus

energiatehokkuussopimus HUS-kuntayhtymän energiatehokkuussopimus Liittyjä Tämän sopimuksen kiinteänä osana ovat liittymistiedot sekä työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Kuntaliiton allekirjoittama Kunta-alan energiatehokkuussopimus.

Lisätiedot

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma:

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Seurantaindikaattorit ja kyselyn tulokset 2012 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 24.7.2012 PL 302, 53101 Lappeenranta Pohjolankatu 14 puh. (05) 6161 faksi (05) 616 4375

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Energiantehokkuussopimus vuosille / /2016

Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Energiantehokkuussopimus vuosille / /2016 Tekninen lautakunta 134 15.11.2016 Kunnanhallitus 277 21.11.2016 Energiantehokkuussopimus vuosille 2017-2025 532/10.03.02/2016 Tekninen lautakunta 15.11.2016 134 Mäntsälän kunta solmi 3.10.2002 kauppa-

Lisätiedot

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä 30.11.2016 Luotettavaa tietoa ja vaikuttavia ratkaisuja resurssitehokkaisiin toimiin

Lisätiedot

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Asuinkiinteistöt Toimenpideohjelma vuokra-asuntoyhteisöille

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Asuinkiinteistöt Toimenpideohjelma vuokra-asuntoyhteisöille Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Asuinkiinteistöt Toimenpideohjelma vuokra-asuntoyhteisöille Tällä toimenpideohjelmalla RAKLI ry (jäljempänä RAKLI) toteuttaa Kiinteistöalan energiatehokkuussopimusta,

Lisätiedot

KAUPUNGIN/KUNNAN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016 OHJEITA JA VINKKEJÄ SUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

KAUPUNGIN/KUNNAN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016 OHJEITA JA VINKKEJÄ SUUNNITELMAN LAATIMISEKSI KAUPUNGIN/KUNNAN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016 OHJEITA JA VINKKEJÄ SUUNNITELMAN LAATIMISEKSI marraskuu 2008 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat... 2 JOHDANTO... 3 1 Sopimuksen

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimusten seurantajärjestelmä TETS vuosiraportoinnin periaatteet

Energiatehokkuussopimusten seurantajärjestelmä TETS vuosiraportoinnin periaatteet Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Toimitilayhteisöjen toimenpideohjelma (TETS) Energiatehokkuussopimusten seurantajärjestelmä TETS vuosiraportoinnin periaatteet TETS-yhdyshenkilöpäivä 1.12.2011 Lähtökohtia

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Kaupan alan toimenpideohjelma

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Kaupan alan toimenpideohjelma Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Kaupan alan toimenpideohjelma Liittyvä yritys: Yrityksen nimi liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Liittymistiedot, Toimenpideohjelma)

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelma

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelma Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelma Liittyvä yritys: Yrityksen nimi liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Liittymistiedot, Toimenpideohjelma)

Lisätiedot

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 38 yritystä, jotka

Lisätiedot

Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen

Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen 12.5.2016 Helsingin energiatehokkuussopimukset Mukana kaikilla energiatehokkuussopimuskausilla (pilotointi alkaen vuodesta

Lisätiedot

1 ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET

1  ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET 1 www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET 2017 2025 Energiatehokkuussopimukset 2017 2025 ELINKEINOELÄMÄ KUNTA-ALA KIINTEISTÖALA ÖLJYLÄMMITYSKIINTEISTÖT ENERGIANSÄÄSTÖ- SOPIMUKSET

Lisätiedot

Kuntakatselmus paljastaa mahdollisuudet

Kuntakatselmus paljastaa mahdollisuudet Kuntakatselmus paljastaa mahdollisuudet Timo Määttä 6.10.2010 Kuntakatselmuksen tausta Energiansäästöllä ja uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämisellä edistetään kasvihuone- kaasupäästöjen vähentämistä

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä puutuoteteollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 11 yritystä, jotka koostuvat 42

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Siemens 160 vuotta Suomessa - juhlaseminaari CASE Lahden kaupunki: Kiinteistöjen energiatehokkuus julkisella sektorilla

Siemens 160 vuotta Suomessa - juhlaseminaari CASE Lahden kaupunki: Kiinteistöjen energiatehokkuus julkisella sektorilla Siemens 160 vuotta Suomessa - juhlaseminaari 10.12.2015 CASE Lahden kaupunki: Kiinteistöjen energiatehokkuus julkisella sektorilla Lahden Tilakeskus Kiinteistöpäällikkö DI Jouni Arola Lahden kaupunki 110

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiapalvelujen toimenpideohjelma

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiapalvelujen toimenpideohjelma 1(7) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiapalvelujen toimenpideohjelma Tällä toimenpideohjelmalla Energiateollisuus ry (jäljempänä Toimialaliitto) toteuttaa Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusta,

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä teknologiateollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 78 yritystä, jotka koostuvat

Lisätiedot

Ilmasto-ohjelman taustatekijät

Ilmasto-ohjelman taustatekijät Lappeenrannan kaupunki ILMASTO-OHJELMA Luonnos 20.4.2009 Ilmasto-ohjelman taustatekijät 2 Ilmastosopimukset Suomella on ollut vuodesta 2001 saakka kansallinen ilmastostrategia, jonka avulla pyritään toteuttamaan

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset. Energiavirasto Juha Toivanen

Energiatehokkuussopimukset. Energiavirasto Juha Toivanen Energiatehokkuussopimukset Energiavirasto Juha Toivanen 9.2.2016 Vapaaehtoista sopimustoimintaa energiansäästöstä energiatehokkuuteen ESD 2006 EED 2014 2020 Energiansäästö sopimukset Jatkoaika Energiatehokkuus

Lisätiedot

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma 18.11.2013 Lappeenrannan ilmasto-ohjelma Seurantaindikaattorien toteutuma vuonna 2012 1 Johdanto Lappeenrannan kaupunginhallitus hyväksyi 28.9.2009 kaupungille laaditun ilmasto-ohjelman. Lappeenrannan

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Energiansäästösuunnitelma 2016 2017 Nuorisoasiainkeskus ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA 2016 2017 28.12.2015 2 Sisällysluettelo 1. Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen energiansäästösuunnitelma... 4 1.1

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUS Kuntamarkkinat Kalevi Luoma

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUS Kuntamarkkinat Kalevi Luoma ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUS 2017 2025 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kalevi Luoma Energiatehokkuussopimukset 2017 2025 ELINKEINOELÄMÄ KUNTA-ALA KIINTEISTÖALA ÖLJYLÄMMITYSKIINTEISTÖT ENERGIANSÄÄSTÖ- SOPIMUKSET

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Autoalan toimenpideohjelma

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Autoalan toimenpideohjelma Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Autoalan toimenpideohjelma Tällä toimenpideohjelmalla Autoalan Keskusliitto ry (jäljempänä Toimialaliitto) toteuttaa Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusta, joka

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimus, tuloksia energiavaltaisen teollisuuden osalta vuodelta 2008. Hille Hyytiä 22.9.2009

Energiatehokkuussopimus, tuloksia energiavaltaisen teollisuuden osalta vuodelta 2008. Hille Hyytiä 22.9.2009 Energiatehokkuussopimus, tuloksia energiavaltaisen teollisuuden osalta vuodelta 2008 Hille Hyytiä 22.9.2009 1.1 Energiavaltainen teollisuus tavoitteet toimenpideohjelmassa 1. Toimenpideohjelman tavoitteet

Lisätiedot

Keinoja uusiutuvan energian lisäämiseen ja energian säästöön

Keinoja uusiutuvan energian lisäämiseen ja energian säästöön Keinoja uusiutuvan energian lisäämiseen ja energian säästöön Terhi Harjulehto 1.12.29 Elomatic-esittely Katselmustoiminnan tausta Uusiutuvan energian kuntakatselmus Sievin kunta Energiantuotannon ja -käytön

Lisätiedot

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Taustaa Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia Kymenlaakson maakuntaohjelma Kuntien tavoitteet, strategiat, alueellisen yhteistyön tarve ja kuntaliiton

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset kausi

Energiatehokkuussopimukset kausi Energiatehokkuussopimukset kausi 2017-2025 HINKU-foorumin kevätpäivät 6.4.2016, Joensuu Pia Outinen, Energiavirasto Energiatehokkuussopimukset 2017 2025 ELINKEINOELÄMÄ KUNTA-ALA KIINTEISTÖALA ÖLJYLÄMMITYSKIINTEISTÖT

Lisätiedot

Kuntien energiatehokkuussopimuksen ja energiaohjelman vuosiraportti

Kuntien energiatehokkuussopimuksen ja energiaohjelman vuosiraportti 2011 Kuntien energiatehokkuussopimuksen ja energiaohjelman vuosiraportti 1 2 Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet ja kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiantuotannon toimenpideohjelma

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiantuotannon toimenpideohjelma Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiantuotannon toimenpideohjelma Tällä toimenpideohjelmalla Energiateollisuus ry (jäljempänä Toimialaliitto) toteuttaa Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusta,

Lisätiedot

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Sisällys 1. Kulutuksen seuranta 2. Ympäristösuunnitelma 3. Valaistus 4. Uusien keittiölaitteiden hankinta 5. Keittiön energiankulutuksen

Lisätiedot

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin joukkoliikenteelle elokuussa 2008. Sopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun

Lisätiedot

Julkisen sektorin energiatehokkuus Velvoitteet energiankäytön tehostamisesta julkisella sektorilla

Julkisen sektorin energiatehokkuus Velvoitteet energiankäytön tehostamisesta julkisella sektorilla Julkisen sektorin energiatehokkuus Velvoitteet energiankäytön tehostamisesta julkisella sektorilla Timo Ritonummi Energiaosasto 25.4.2013 Energiatehokkuus EU:ssa ja Suomessa Energiatehokkuusdirektiivi

Lisätiedot

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö ClimBus-ohjelman päätösseminaari 9.-10.6.2009 Energiatehokkuustoimikunnan mietintö 9.6.2009 Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energian loppukulutus vuosina 1990 2006 sekä perusurassa

Lisätiedot

Kutteri-ohjelma Sopimus biokattiloiden energiatehokkuutta parantavasta neuvontamenettelystä

Kutteri-ohjelma Sopimus biokattiloiden energiatehokkuutta parantavasta neuvontamenettelystä SOPIMUS YM26/612/2014 1 (6) Kutteri-ohjelma Sopimus biokattiloiden energiatehokkuutta parantavasta neuvontamenettelystä 1 Sopimuksen osapuolet Suomen valtion puolesta ympäristöministeriö sekä bioenergia-alan

Lisätiedot

Helsingin kaupungin taidemuseo

Helsingin kaupungin taidemuseo Energiansäästön toimintasuunnitelma Helsingin kaupungin taidemuseo ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin taidemuseo vuoden 2016 talousarvion liitteeksi Hyväksytty Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelma Metsäteollisuus ry

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelma Metsäteollisuus ry Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelma Metsäteollisuus ry Tällä toimenpideohjelmalla energiavaltainen teollisuus 1 (jäljempänä Teollisuus) toteuttaa Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Elinkeinoelämä Energiantuotanto

Elinkeinoelämä Energiantuotanto 1 Elinkeinoelämä Energiantuotanto Millaisia muutoksia verrattuna sopimuskauteen 2008 2016? ELINKEINOELÄMÄ ENERGIANTUOTANTO Uusi elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus ja energiatuotannon toimenpideohjelma

Lisätiedot

Digital Lasso Solutions

Digital Lasso Solutions Digital Lasso Solutions Ohjelmistojen esittely: MX6 Energia 22.10.2015 Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@digitallasso.fi Digital Lasso Solutions Oy www.digitallasso.fi Digital Lasso Solutions Rakennusten

Lisätiedot

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin joukkoliikenteelle elokuussa 2008. Sopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

Roihuvuori seuran energia ilta

Roihuvuori seuran energia ilta Roihuvuori seuran energia ilta Asuinkerrostalon energiatehokkuuden parantaminen Johtava asiantuntija 13.10.2010 Alustuksen sisältö Motivan toimialueet Asuinkerrostalon energiankulutus ja säästömahdollisuudet

Lisätiedot

KIINTEISTÖT JA ENERGIATEHOKKUUS Y-SÄÄTIÖ

KIINTEISTÖT JA ENERGIATEHOKKUUS Y-SÄÄTIÖ KIINTEISTÖT JA ENERGIATEHOKKUUS Y-SÄÄTIÖ 10.11.2016 OMINAISKULUTUKSET 2016, KAIKKI KOHTEET (265 KPL) Lämmitys 39,8 kwh/rm3 Vesi 355 l/rm3 Sähkö 5,48 kwh/rm3 ENERGIAKUSTANNUKSET VS. MUUT HOITOKUSTANNUKSET

Lisätiedot

Ollako iso vai pieni yritys vaihtoehdot jatkossa ja mitä työkaluja on tarjolla? Risto Larmio, Motiva

Ollako iso vai pieni yritys vaihtoehdot jatkossa ja mitä työkaluja on tarjolla? Risto Larmio, Motiva Ollako iso vai pieni yritys vaihtoehdot jatkossa ja mitä työkaluja on tarjolla? Risto Larmio, Motiva Isoille selkeää Mennään energiatehokkuuslain mukaan ja Virasto valvoo toki kannattaa tehdä muutakin

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS

ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS HANKE-ESITTELY 14.4.2016 Tomi Kiuru, Motiva Oy ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS taustat ja lähtökohdat Energiatehokkuus on yksi tapa leikata laitoksen kustannuksia. Ns. Motivamallisissa

Lisätiedot

VAETS raportointijärjestelmän käyttö

VAETS raportointijärjestelmän käyttö VAETS raportointijärjestelmän käyttö VAETS yhdyshenkilöpäivä 20.1.2016 Harri Heinaro, Motiva Oy Yleistä raportoinnista Yleistä raportoinnista Liittyjäraportti Mikäli Jatkuvan parantamisen välilehtiä on

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Veikkola Insinöörinkatu 84 70 Tampere Rakennustunnus: 87-65-758- Rakennuksen valmistumisvuosi: 99 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Muut

Lisätiedot

YIT Kiinteistötekniikka Oy ENERGIAPALVELUT

YIT Kiinteistötekniikka Oy ENERGIAPALVELUT YIT Kiinteistötekniikka Oy ENERGIAPALVELUT Jyväskylän maalaiskunnan katselmointikohteet Teppo Manninen Palvelukokonaisuudet Energia-analyysipalvelut Analyysipalvelut nykytilanteen toiminnalliseen ja taloudelliseen

Lisätiedot

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli Emilia Olkanen & Lauri Penttinen TARMO Asuinalueiden viihtyisyys Asumisen mukavuus Yhteisöllisyys Rakennusten toiminnallisuus Energiatehokkuuden

Lisätiedot

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1. Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari ET:n ympäristötutkimusseminaari 1 VALKOISILLA SERTIFIKAATEILLA TEHDÄÄN

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuuden seurantajärjestelmä ja palvelut. - Keski-Suomen energiapäivä

Rakennusten energiatehokkuuden seurantajärjestelmä ja palvelut. - Keski-Suomen energiapäivä Rakennusten energiatehokkuuden seurantajärjestelmä ja palvelut - Keski-Suomen energiapäivä - 28.1.2010 lamit.fi lamit.fi on suunnittelutoimisto Äänekoskella joka on erikoistunut rakennusten energiatehokkuuden

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys,

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energialuokitus perustuu rakennuksen E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta energiankulutuksesta

Lisätiedot

Ohjelma

Ohjelma Ohjelma 22.-24.11.2011 klo 9.00 klo 9.15 klo 9.30 klo 10.30 klo 11.15 klo 12.00 klo 12.45 Klo 13.30 klo 13.30 Klo 14.15 Aamukahvi Tilaisuuden avaus ja johdatus päivän aiheeseen Marcus Engman, toimitusjohtaja,

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 137 Hopeatie 10 talo 1 Hopeatie 10 00440, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 137 Hopeatie 10 talo 1 Hopeatie 10 00440, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 7 Hopeatie 0 talo Hopeatie 0 00440, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 979 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain

Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain Ympäristöraportti 2010 TERVEYSKESKUS Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain 1. Ympäristöjohtaminen Terveyskeskuksen ympäristöasioiden hallinta ja vastuu on

Lisätiedot

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, 15.02.2016 Toni Semenoja Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Energian järkevä, tehokas ja taloudellinen käyttö on niin asiakkaan kuin energiayhtiönkin etu. Energia-alan

Lisätiedot

Liikenteen energiansäästöpolitiikka ja sen haasteet - näkökulma: kuorma-auto- ja pakettiautoliikenne sekä energiapalveludirektiivi

Liikenteen energiansäästöpolitiikka ja sen haasteet - näkökulma: kuorma-auto- ja pakettiautoliikenne sekä energiapalveludirektiivi Liikenteen energiansäästöpolitiikka ja sen haasteet - näkökulma: kuorma-auto- ja pakettiautoliikenne sekä energiapalveludirektiivi VTT 9.5.2006 Risto Saari Liikenne- ja viestintäministeriö Liikenteen energiansäästöpolitiikka

Lisätiedot

Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy

Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy Esityksen sisältö Motivan kestävien julkisten hankintojen neuvontapalvelu Mitkä hankinnat kestäviksi ja miten;

Lisätiedot

Puitesopimus elinkeinoelämän energiankäytön tehostamisesta

Puitesopimus elinkeinoelämän energiankäytön tehostamisesta 18/804/2007 Puitesopimus elinkeinoelämän energiankäytön tehostamisesta 1 Osapuolet Tämän Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen osapuolet ovat valtion puolesta kauppa- ja teollisuusministeriö (jäljempänä

Lisätiedot

Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa. Lea Gynther

Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa. Lea Gynther Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa Lea Gynther Webinaari 21.10.2014 Kurkistus suunnitelma-arkistoon TEM pyytänyt lähettämään tehdyt suunnitelmat Motivaan Voidaan

Lisätiedot

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa SIJAINTI 50 km SUUNNITTELUALUE ENERGIAMALLIT: KONSEPTIT Yhdyskunnan energiatehokkuuteen vaikuttaa usea eri tekijä. Mikään yksittäinen tekijä ei

Lisätiedot

Energiatehokkuuteen liittyvän kansallisen lainsäädännön tilannetta

Energiatehokkuuteen liittyvän kansallisen lainsäädännön tilannetta Energiatehokkuuteen liittyvän kansallisen lainsäädännön tilannetta SPiCE 3 -seminaari 14.1.2014 10.1.2014 1 Ehdotus uudeksi ympäristönsuojelulaiksi Hallituksen esitys uudeksi ympäristönsuojelulaiksi (YSL)

Lisätiedot

Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos

Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos www.ekokymenlaakso.fi Pia Outinen 1 1 Tavoite ja tarkoitus Tehtävä Kymenlaaksolle Strategia sisältää Kymenlaakson vision, toiminnalliset

Lisätiedot

Rovaniemen ilmasto-ohjelma

Rovaniemen ilmasto-ohjelma Rovaniemen ilmasto-ohjelma 2012-2020 Miksi ilmasto-ohjelma? Ilmastonmuutos on suuri globaali ympäristöongelma Kansainväliset ja kansalliset sitoumukset Maakunnallinen ilmastostrategiatyö Kunnille ei ole

Lisätiedot

50/50 - Energiansäästöä julkisissa rakennuksissa

50/50 - Energiansäästöä julkisissa rakennuksissa www.euronet50-50max.eu 50/50 - Energiansäästöä julkisissa rakennuksissa Rauma 9.11.16 Merja Pakkanen Vaasan yliopisto 50/50; idea Hankkeen tarkoituksena on vähentää energiankulutusta kouluissa (ja muissa

Lisätiedot

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Strategian laadintaa varten on tunnistettu neljä näkökulmaa, joiden kautta kaupungin toiminnalle asetetaan tavoitteita. Näkökulmat ovat: kuntalaisen hyvinvointi

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelma

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelma Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelma Liittyvä yritys: Yrityksen nimi liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Liittymistiedot, Toimenpideohjelma)

Lisätiedot

LOPPURAPORTIN TIIVISTELMÄ. Lisäksi hankkeessa kartoitettiin KUUMA-seudun energiatehokkuuspotentiaalia 0- investoinneilla

LOPPURAPORTIN TIIVISTELMÄ. Lisäksi hankkeessa kartoitettiin KUUMA-seudun energiatehokkuuspotentiaalia 0- investoinneilla Keski-Uudenmaan ympäristökeskus TR 24.11.2015 JULKISTEN KIINTEISTÖJEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN LOPPURAPORTIN TIIVISTELMÄ Hanke KUUMA-seudulla alkoi huhtikuussa 2013 hanke Julkisten kiinteistöjen

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Hannu Sipilä Suomen LVI-liitto SuLVI

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Hannu Sipilä Suomen LVI-liitto SuLVI ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Hannu Sipilä Suomen LVI-liitto SuLVI 1 Nykyinen energiatodistuskäytäntö Suomessa energiatodistuslaki voimaan vuoden

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET 2017 2025 Taustat Energiatehokkuussopimukset 2017 2025 Energiatehokkuussopimukset 2017 2025 ELINKEINOELÄMÄ KUNTA-ALA KIINTEISTÖALA ÖLJYLÄMMITYSKIINTEISTÖT ENERGIANSÄÄSTÖ- SOPIMUKSET

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

Vastuullisuusmallista hyötyä kuljetusyrityksille ja tilaajille

Vastuullisuusmallista hyötyä kuljetusyrityksille ja tilaajille Vastuullisuusmallista hyötyä kuljetusyrityksille ja tilaajille 10.1.2017 Marke Lahtinen Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. 11.1.2017 1 Vastuullisen ammattiliikenteen edistäminen vapaaehtoisuuden

Lisätiedot

Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti

Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti 2008 Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 5 2 Energiakatselmus-

Lisätiedot

Aleksanterinkaarin kaaren sisäkehä, tarjouskilpailu tontinluovutus- ja yhteistyömallista - hiilijalanjälkitulokset

Aleksanterinkaarin kaaren sisäkehä, tarjouskilpailu tontinluovutus- ja yhteistyömallista - hiilijalanjälkitulokset Aleksanterinkaarin kaaren sisäkehä, tarjouskilpailu tontinluovutus- ja yhteistyömallista - hiilijalanjälkitulokset Bionova Consulting, Tytti Bruce 3. kesäkuuta 2014 1. Kohteiden Bionova Consulting arviointimenetelmä

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi ja ilmastointijärjestelmät

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi ja ilmastointijärjestelmät Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi ja ilmastointijärjestelmät Yli-insinööri Maarit Haakana Ilmastointijärjestelmät kuntoon! seminaari 5.3.3013 Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) Uusittu

Lisätiedot

Helsingin kaupungin henkilöstökeskus

Helsingin kaupungin henkilöstökeskus ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin henkilöstökeskus vuoden 2011 talousarvion liitteeksi 6.9.2010 1 1. Helsingin kaupungin henkilöstökeskuksen energiansäästösuunnitelma... 3 1.1 Kaupungin henkilöstökeskuksen

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Toimijan liittymisasiakirja Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelma

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Toimijan liittymisasiakirja Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelma Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Toimijan liittymisasiakirja Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelma Liittyvä toimija: Toimijan nimi liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Liittymistiedot,

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Kaupan alan toimenpideohjelma

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Kaupan alan toimenpideohjelma Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Kaupan alan toimenpideohjelma Liittyvä yritys: Yrityksen nimi liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Liittymistiedot, Toimenpideohjelma)

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Pyörätie 50 0280 Vantaa 2000 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta. Pasi Tainio

Kuhmoisten kunta. Pasi Tainio Kuhmoisten kunta hiilineutraaliksi Pasi Tainio Pasi Tainio Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tekniikan kandidaatti Energiatekniikka Energiatekniikan diplomi-insinööri Energiatalous Kotoisin Padasjoelta

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimukset. Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka

Energiatehokkuusvaatimukset. Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka Energiatehokkuusvaatimukset Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka EU:n 2020 tavoitteet ja rakennukset 10.1.2014 TAMK 2014 2 RES Uusiutuvan energian käytön

Lisätiedot

AsOy Rappu PL JYVÄSKYLÄ

AsOy Rappu PL JYVÄSKYLÄ LIITE KIINTEISTÖN KUNTOARVIOON KH 90-00314 - ASUINKIINTEISTÖN KUNTOARVIO LAAJENNETTU ENERGIATALOUDELLINEN SELVITYS 13.6.2013 11.2.2013 1. KOHTEEN TIEDOT 1.1. Kiinteistön perustiedot AsOy Rappu Rakennuksia

Lisätiedot

Laki rakennuksen energiatodistuksesta 27.2.2013: Usein kysyttyjä kysymyksiä & vastauksia

Laki rakennuksen energiatodistuksesta 27.2.2013: Usein kysyttyjä kysymyksiä & vastauksia Laki rakennuksen energiatodistuksesta 27.2.2013: Usein kysyttyjä kysymyksiä & vastauksia K: Mikä on rakennuksen energiatodistus? Energiatodistus on työkalu rakennusten energiatehokkuuden vertailuun ja

Lisätiedot

ProHINKU Prosessit hiilineutraaleiksi pyrkivissä kunnissa

ProHINKU Prosessit hiilineutraaleiksi pyrkivissä kunnissa ProHINKU Prosessit hiilineutraaleiksi pyrkivissä kunnissa Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.2011 HAUS kehittämiskeskus Oy, Helsinki Kohti hiilineutraalia

Lisätiedot

Energiatehokkuuspäivä Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Esimerkkejä ja caseja

Energiatehokkuuspäivä Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Esimerkkejä ja caseja Energiatehokkuuspäivä 15.2.2016 Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Esimerkkejä ja caseja Petri Kuisma Esityksen sisältö: 1. Aurinkoenergia 2. Energiatehokkuus Tuotannon liittäminen sähköverkkoon Mikrotuotannolla

Lisätiedot

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa -Liikuntapaikkarakentamisen seminaari Säätytalo14.5.2012 Teppo Lehtinen Synergiaa vai törmäämisiä? Liikuntapolitiikan tavoitteet edistää liikuntaa, kilpa-

Lisätiedot

Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee

Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee 10.2.2014 Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee Kuuma-kunnissa käynnistyi huhtikuussa -13 kaksivuotinen Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke. Se on

Lisätiedot

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Päätösten ennakkovaikutusten arviointi EVA: Ratamoverkko-pilotti Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Ve0: Nykytilanne Ve1: Ratamopalveluverkko 2012 Ve2: Ratamopalveluverkko 2015 1.

Lisätiedot

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 8.0 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen

Lisätiedot

PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE

PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE Tarjoamme asiakkaillemme talotekniikan palvelut uudiskohteiden urakoinnista kiinteistön ylläpitoon ja huoltoon sekä korjausrakentamiseen. Yhteistyössä asiakkaan

Lisätiedot

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Toimijan liittymisasiakirja Toimitilayhteisöjen toimenpideohjelma

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Toimijan liittymisasiakirja Toimitilayhteisöjen toimenpideohjelma Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Toimijan liittymisasiakirja Toimitilayhteisöjen toimenpideohjelma Liittyvä toimija: Toimijan nimi liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Liittymistiedot, Toimenpideohjelma)

Lisätiedot

Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset

Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2014 2016 Kemin kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 0.1 25.4.2014 MKO/EK 0.1 VERSIO TUTUSTUTTAVAKSI Toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 50 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Lämmitysverkoston

Lisätiedot

Ja sinut nähdään uudessa valossa.

Ja sinut nähdään uudessa valossa. Ja sinut nähdään uudessa valossa. Jarno Hellman Valoa seminaari 24.11.2016 Valmistus Suomessa Yhtiö aloittanut toimintansa vuonna 2009 Suomalainen omistus Sisävalaistuksen rinnalle ulkovalaistus vuonna

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot