NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS"

Transkriptio

1 NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 4.3 Opiskelijahuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista sekä opiskeluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Opiskeluhuoltoa toteutetaan sekä yhteisöllisenä että yksilökohtaisena opiskeluhuoltona. Lukion opiskeluhuollon kokonaisuuteen sisältyvät koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuolto sekä opiskeluhuollon palvelut, joita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä opiskeluterveydenhuollon palvelut. Opiskelijalla on oikeus saada maksutta sellainen opiskeluhuolto, jota koulutukseen osallistuminen edellyttää lukuun ottamatta yli 18-vuotiaiden opiskelijoiden sairaanhoitopalveluja. Opiskeluhuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus. Opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa. Opiskeluhuolto on kaikkien oppilaitoksissa työskentelevien ja opiskeluhuoltopalveluista vastaavien työntekijöiden tehtävä. Ensisijainen vastuu opiskeluyhteisön hyvinvoinnista on oppilaitoksen henkilökunnalla Opiskeluhuollon keskeiset periaatteet Yhteisöllinen opiskeluhuolto Yhteisöllinen opiskeluhuolto on osa oppilaitoksen toimintakulttuuria ja toimia, joilla edistetään opiskelijoiden osallisuutta, oppimista, hyvinvointia ja terveyttä. Lisäksi edistetään ja seurataan opiskeluyhteisön hyvinvointia sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Yhteisöllisen opiskelijahuollon lähtökohtana on opiskelijan ja huoltajien osallisuus ja kuulluksi tuleminen. Toteuttamisessa otetaan huomioon sekä aikuistuvan nuoren itsenäisyyden tukeminen että huoltajien osallistuminen. Yhteisöllisten toimintatapojen kehittämisessä otetaan huomioon yhteistyö myös kunnan muiden nuorten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävien viranomaisten ja toimijoiden kanssa. Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Siihen kuuluu fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus. Opetuksen järjestämisen lähtökohtana on opiskelijoiden ja henkilökunnan turvallisuuden takaaminen kaikissa tilanteissa. Opiskelijoiden osallisuus opiskeluyhteisön turvallisuuden edistämisessä tukee hyvinvointia ja tarkoituksenmukaista toimintaa turvallisuutta vaarantavissa tilanteissa. Turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen on osa oppilaitoksen toimintakulttuuria ja se otetaan huomioon kaikessa oppilaitoksen toiminnassa. Yksilökohtainen opiskeluhuolto Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijalle annettavia opiskeluhuollon palveluja, joita ovat opiskeluterveydenhuolto, opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä yksittäistä opiskelijaa koskeva monialainen opiskeluhuolto. Opiskeluterveydenhuollossa toteutettavat terveystarkastukset ovat osa yksilökohtaista opiskelijahuoltoa ja niistä tehtävät yhteenvedot tuottavat tietoa myös yhteisöllisen opiskelijahuollon toteuttamiseen. Yksilökohtaisen opiskeluhuollon tehtävänä on edistää hyvinvointia, terveyttä ja opiskelukykyä sekä tunnistaa näihin ja opiskelijan elämäntilanteeseen liittyviä yksilöllisiä tarpeita. Tavoitteena on myös varhaisessa vaiheessa ehkäistä ongelmia ja huolehtia tarvittavan tuen järjestämisestä.

2 Yksilökohtaista opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijan kanssa ja hänen suostumuksellaan. Lähtökohtana on opiskelijaa arvostava, hänen mielipiteitään kuunteleva ja luottamusta rakentava vuorovaikutus. Toiminnassa otetaan huomioon opiskelijan itsenäinen asema opiskeluhuoltoon liittyvissä kysymyksissä. Opiskelijalle ja hänen huoltajalleen annetaan tietoa yksittäisen opiskelijan oikeuksista opiskeluhuollossa sekä asioiden käsittelyyn liittyvistä lain edellyttämistä menettelytavoista ja tietojen käsittelystä. Asian käsittely myös yksittäisen opiskelijan tueksi koottavassa tapauskohtaisessa asiantuntijaryhmässä ja ryhmän kokoonpano perustuu opiskelijan tai tarvittaessa huoltajan suostumukseen. Opiskelijan tai huoltajan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella asian käsittelyyn voi osallistua tarvittavia opiskelijahuollon yhteistyötahoja tai opiskelijan läheisiä. Ryhmän jäsenillä on lisäksi oikeus pyytää neuvoa opiskelijan asiassa tarpeellisiksi katsomiltaan asiantuntijoilta. Yksittäistä opiskelijaa koskevan asian käsittelystä asiantuntijaryhmässä laaditaan opiskeluhuoltokertomus. Ryhmän vastuuhenkilö, joka pääsääntöisesti on ryhmänohjaaja, kirjaa yksilökohtaisen opiskelijahuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi välttämättömät tiedot opiskeluhuoltokertomukseen. Kertomukseen kirjataan myös yksilölliset, jo toteutuneet tai sovitut tukitoimet. Myös muut tapauskohtaisen asiantuntijaryhmän jäsenet voivat tehdä tällaisia kirjauksia. Yksilökohtaista opiskeluhuollon rekisteriä ylläpitää Puolangan kunta. Kertomus laaditaan jatkuvaan muotoon, joka etenee aikajärjestyksessä. Opiskeluhuoltokertomukset muodostavat opiskeluhuoltorekisterin, jota säilytetään kansliassa. Opiskeluhuoltorekisterin vastuuhenkilö on koulun rehtori. Arkistoinnista vastaa koulun kanslisti. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki edellyttää, että kertomukseen kirjataan seuraavat asiat: yksittäisen opiskelijan nimi, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot sekä alaikäisen opiskelijan huoltajan tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot, kirjauksen päivämäärä sekä kirjauksen tekijä ja hänen ammatti- tai virka-asemansa, kokoukseen osallistuneet henkilöt ja heidän asemansa, asian aihe ja vireillepanija, opiskelija tilanteen selvittämisen aikana toteutetut toimenpiteet kuten arviot, tutkimukset ja selvitykset, toteutetut toimenpiteet kuten yhteistyö eri tahojen kanssa sekä aiemmat ja nykyiset tukitoimet, tiedot asian käsittelystä ryhmän kokouksessa, tehdyt päätökset ja niiden toteuttamissuunnitelma sekä toteuttamisesta ja seurannasta vastaavat tahot. Jos sivulliselle annetaan opiskeluhuoltokertomukseen sisältyviä tietoja, asiakirjaan on lisäksi merkittävä mitä tietoja, kenelle sivulliselle ja millä perusteella tietoja on luovutettu. Opiskelijan yksilökohtaisen opiskelijahuollon järjestämiseen ja toteuttamiseen osallistuvilla on salassapitovelvollisuuden estämättä oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä opiskelijahuollosta vastaavalle viranomaiselle sellaiset tiedot, jotka ovat välttämättömiä yksilökohtaisen opiskelijahuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi. Lisäksi heillä on oikeus saada ja luovuttaa toisilleen sekä opiskelijan opettajalle, rehtorille ja opetuksen järjestäjälle opiskelijan opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot. Tiedon luovuttaja joutuu harkitsemaan esimerkiksi sitä, onko kysymys sellaisesta tiedosta, joka on välttämätön opiskelijan tai muiden opiskelijoiden turvallisuuden varmistamiseksi. Vaikka tiedon luovuttamiselle olisikin edellä todettu lain tarkoittama peruste, yhteistyön ja luottamuksen turvaamiseksi pyritään aina ensisijaisesti hankkimaan opiskelijan tai huoltajan suostumus salassa pidettävän tiedon luovuttamiseen. Opiskeluhuoltoryhmät monialaisessa yhteistyössä Opiskeluhuollon monialaiseen yhteistyöhön kuuluvien opiskeluhuoltoryhmien toiminta on osa opiskeluhuollon kokonaisuutta. Jokaisella kolmella ryhmällä on omat tehtävät ja niiden perusteella määräytyvä kokoonpano. Kaikki opiskeluhuoltoryhmät ovat monialaisia, mikä tarkoittaa, että ryhmässä on opetushenkilöstön lisäksi opiskeluterveydenhuoltoa sekä psykologi- ja kuraattoripalveluja edustavia jäseniä sen mukaan kuin käsiteltävä asia edellyttää.

3 Opiskeluhuoltoryhmiä ovat: 1) opiskeluhuollon ohjausryhmä Opiskeluhuollon ohjausryhmä vastaa koulutuksen järjestäjäkohtaisen opiskeluhuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Puolangalla toimii yksi oppilas- ja opiskelijahuollon ohjausryhmä. Ohjausryhmään kuuluvat kouluterveydenhoitaja, psykiatrinen sairaanhoitaja, koulukuraattori, sosiaalijohtaja, laaja-alaiset erityisopettajat, apulaisrehtori/opinto-ohjaaja, seurakunnan nuorisotyöntekijä ja rehtori. Ryhmä kokoontuu vähintään kerran lukukaudessa ja ryhmää johtaa rehtori. Ohjausryhmän tehtävänä on laissa määrätyt tehtävät. 2) oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä Oppilaitoskohtaisen opiskeluhuoltoryhmän tehtävänä on vastata oppilaitoksen opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Opiskeluhuoltoryhmään kuuluvat kouluterveydenhoitaja, psykiatrinen sairaanhoitaja, koulukuraattori, sosiaalijohtaja, laaja-alaiset erityisopettajat, apulaisrehtori/opintoohjaaja ja rehtori. Ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan ja ryhmää johtaa rehtori. Opiskeluhuoltoryhmä voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita. Opiskeluryhmän tehtävänä on laissa määrätyt tehtävät. Keskeinen tehtävä on oppilaitosyhteisön terveellisyyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä muun yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttaminen ja kehittäminen. Oppilaitoskohtaisen opiskeluhuoltoryhmän toimintatavat ja käytännöt ryhmässä tehdään syksyllä toimintasuunnitelma, johon kirjataan toimintakäytännöt: tapaamispaikka ja -aika käsiteltävät asiat ryhmä kokoontuu säännöllisesti sovittuina ajankohtina noin kerran kuukaudessa samassa paikassa tarvittaessa kokoonnutaan useammin tai opiskelijahuoltoryhmä kokoontuu laajennettuna eri asiantuntijoilla ryhmän kokoontumisajat ja kesto sovitaan hyvissä ajoin koko lukuvuodeksi ja niistä tiedotetaan koulun ilmoitustauluilla opiskelijahuoltoryhmän asiantuntijoiden yhteystiedot löytyvät kotiin jaettavasta koulutiedotteesta sekä koulun internetsivuilta ryhmä toimii tarvittaessa yhteistyössä nuorisotoimen, lastensuojelun ja poliisin sekä muiden opiskeluhuollon kehittämiseen tarvittavien tahojen kanssa ryhmä koordinoi terveysneuvonnan ja terveystiedon opetuksen välistä yhteistyötä ryhmänohjaaja seuraa opiskeluun osallistumista ja poissaoloja Wilman kautta ja tarvittaessa pyrkii ehkäisemään ja puuttumaan niihin oppilaitoskohtainen ryhmä huolehtii esteettömästä opiskeluympäristöstä, tapaturmien ehkäisemisestä, ensiavun järjestämisestä ja hoitoonohjauksesta ryhmä vastaa tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäisemisestä ja käyttöön puuttumisesta ryhmä luo yhteistyötä ja käytänteitä oppilaitoksen terveellisyyden ja turvallisuuden sekä yhteisön hyvinvoinnin tarkastuksissa ryhmä ylläpitää suunnitelmaa opiskelijan suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä ryhmä koordinoi toimintaa äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa kriisitoimintamallin mukaisesti 3) tapauskohtaisesti koottava asiantuntijaryhmä Yksittäistä opiskelijaa koskevat asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa asiantuntijaryhmässä. Asiantuntijaryhmä kootaan yksittäisen opiskelijan tai opiskelijaryhmän opiskeluhuollon tuen tarpeen selvittämiseksi ja palvelujen järjestämiseksi. Asiantuntijaryhmän monialaisuus ja tapauskohtainen kokoonpano perustuu yksilölliseen harkintaan, käsiteltävään asiaan ja siinä vaadittavaan osaamiseen. Asiantuntijaryhmään

4 voidaan nimetä asiantuntijoita jäseneksi vain opiskelijan, tai, ellei hänellä ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, hänen huoltajansa suostumuksella. Asiantuntijaryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön. Opiskelijakohtaisissa asioissa ensisijaisena vastuuhenkilönä toimii ryhmänohjaaja. Hän huolehtii tarvittavista luvista ja opiskeluhuoltokertomuksen laatimisesta. Tarvittaessa vastuuhenkilöä voidaan vaihtaa opiskelijan edun mukaisesti. Opiskeluhuoltokertomuksen tulee edetä aikajärjestyksessä ja siihen voivat kirjata kaikki asiantuntijaryhmän jäsenet. Opiskeluterveydenhuollon henkilöstö ja psykologi kirjaavat yksilökohtaisen opiskeluhuoltotyön säädetysti potilaskertomukseen ja muihin potilasasiakirjoihin. Vastaavasti opiskeluhuollon kuraattori kirjaa asiakastiedon kuraattorin asiakaskertomukseen. Kaikkien opiskelijoiden asiakirjat säilytetään kanslian lukollisessa arkistotilassa. Opiskeluhuoltorekisterin vastuuhenkilö on koulun kanslisti. Hän huolehtii asiakirjojen säilytyksestä ja arkistoinnista. Ryhmän koolle kutsuminen ja toiminnan suunnittelu ryhmänohjaaja vastaa ryhmän koolle kutsumisesta ryhmänohjaaja on keskustellut alaikäisen huoltajien kanssa asiasta (huolen puheeksi ottaminen) ja valmistautuu opiskelijan asian esille tuomiseen etukäteen alaikäisen huoltajilta pyydetään kirjallinen lupa huolen viemisestä asiantuntijaryhmään kirjallisten lupien kysymiseen on hyvä varata aikaa ennen kokoontumista yhteishuoltajuudessa on huomioitava, että molemmat huoltajat vaikuttavat asioiden käsittelyyn (esimerkiksi allekirjoitukset molemmilta huoltajilta) ja molemmille huoltajille tarjotaan mahdollisuutta yhteistyöhön kiireellisissä tapauksissa lupa kysytään puhelimitse ja täydennetään myöhemmin kirjallisena (heti palaverin alussa tai sovitusti) opiskelijaa koskeva tarvittava materiaali on mukana kokouksessa selkeä kysymyksenasettelu: mistä keskustellaan ja mihin asioihin toivotaan toimenpiteitä tai tukea? Opiskeluhuoltosuunnitelmat ja niiden laatiminen Paikallisella tasolla opiskeluhuollon suunnittelua ja toteuttamista ohjaa kolme eri suunnitelmaa. Suunnitelmat ovat lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, johon sisältyy opiskeluhuoltoa koskeva osuus. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on kunnan laatima suunnitelma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi, lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Se hyväksytään kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Paikalliseen opetussuunnitelmaan sisältyy kuvaus opiskelijahuollosta sekä oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma. Oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma 1. Opiskeluhuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut Opiskeluhuolto on opiskelijoiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Tavoitteena on luoda turvallinen ja terve opiskelu- ja työympäristö sekä ehkäistä syrjäytymistä. Opiskeluhuolto on oppimisvaikeuksien ja muiden ongelmien varhaista tunnistamista ja niissä tukemista. Opiskelijoiden osallisuutta oman opiskeluyhteisönsä hyvinvoinnin edistämisessä tulee tukea. Vastuu opiskeluhuollosta kuuluu osaltaan kaikille opiskeluyhteisössä työskenteleville. Opiskeluhuollon sisäinen tiedonsiirto viranomaiselta toiselle toimii opiskelijan parhaaksi ja opiskelun edistämiseksi. Puolangan lukiolaisille tarjotaan opiskeluhuollon palveluita yhteistyössä Attendo Oy:n kanssa. Kuraattori on tavattavissa kahtena päivänä kuukaudessa. Koulupsykologi käy kaksi kertaa kuukaudessa. Kuraattori- ja psykologipalvelut järjestetään opiskelijan pyynnöstä viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä ja kiireellisissä tapauksissa samana tai seuraavana työpäivänä. Terveydenhoitaja on tavattavissa koululla kolmena päivänä viikossa ja muulloin läheisessä terveyskeskuksessa. Terveydenhoitajan vastaanotolle on mahdollista päästä ilman ajanvarausta. Lääkäri on tavattavissa koululla noin kerran kuukaudessa ja muulloin tarvittaessa terveyskeskusksessa. Edellä mainitut palvelut kattavat opiskeluhuollon tämänhetkisen kokonaistarpeen. Palvelut

5 suhteutetaan tarpeen mukaan niin, että voidaan varmistaa niiden yhdenvertainen saatavuus ja toiminta kohdennetaan tarkoituksenmukaisesti. Kunnanvaltuusto päättää koulun talousarviosta ja sivistyslautakunta käyttösuunnitelmasta. Rehtori seuraa raportein opetustoimen budjettia ja vastaa sen toteuttamisesta. Taloudellisten resurssien suunnittelussa hyödynnetään opiskelijamääräennustetta. Tällä hetkellä ikävuosiryhmät ovat pienentymässä. Rehtori seuraa opiskelijoiden lukumäärää, ja sen avulla voidaan suunnitellusti varautua opiskeluhuollon resursseihin. Koululla varaudutaan myös lukuvuoden aikana tuen tarpeen ja opiskelijamäärän yllättäviin muutoksiin. Seurannassa tärkeitä ovat myös Tilastokeskukselle syksyllä päivitettävät tiedot. Hallinto-ohjelmien Primuksen, Dynastyn ja Wilman sekä opiskelijatietoarkiston avulla opiskelijahuollon tilannetta seurataan, kehitetään ja arvioidaan ajantasaisesti. Päävastuu opiskelijatiedon hallinnasta on kanslialla. Koululla on ylläpitäjän laatima arkistointisuunnitelma ja opiskeluhuollolliset tiedot säilytetään arkistossa. Opiskeluhuollon tukitoimissa hyödynnetään muun muassa kouluterveys- ja asiakastyytyväisyyskyselyjä. Lisäksi opiskelijatiedoista seurataan poissaolojen, myöhästymisten ja käyttäytymisen tietoja. Ryhmänohjaaja seuraa oman ryhmänsä opiskelijoiden hyvinvointia. Koulun opiskelijahuoltosuunnitelma tarkistetaan vuoden kuluttua kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tarkistuksesta ja tehdään samalla tarvittavat muutokset. Työn- ja vastuunjako sekä palvelujen toteuttamisessa tarvittava yhteistyö Opiskeluhuoltotyö kuuluu kaikille kouluyhteisön jäsenille. Kaikki opiskelijahuollolliset asiat ovat siis osa jokaisen opettajan työpäivää. Esimerkiksi runsaiden tai selvittämättömien poissaolojen ja käyttäytymisen seuranta sekä oppimisen tukeminen ovat opiskeluhuoltotyötä. Tarvittaessa ryhmänohjaaja ryhtyy toimenpiteisiin opettajien, opiskelijahuoltohenkilöstön ja huoltajien kanssa. Opiskeluhuoltoon kuuluu kouluyhteisön toiminnan kehittäminen, koulukiusaamisen ennaltaehkäisy ja kiusaamistilanteissa sovellettavien toimintatapojen sekä kriisija päihdesuunnitelmien kehittäminen, seuranta ja käytännön toteutus. Rehtori vastuu tuen järjestämiseen ja toteuttamiseen liittyvistä ratkaisuista koulukiusaamisen selvittely käynnistää toimenpiteet äkillisissä kriisi- ja onnettomuustilanteissa ohjaa ja organisoi vastuu opiskelijahuoltoryhmien toiminnasta ja moniammatillisesta yhteistyöstä vastuu hallinnollisista päätöksistä Opinto-ohjaaja riittävä tuki ja henkilökohtainen ohjaus auttaa opiskelijoita sijoittumaan jatko-opintoihin opiskelijan kasvun ja kehityksen tukeminen opiskelijan sosiaalisten valmiuksien sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen edistäminen elämänsuunnittelussa ja -hallinnassa tarvittavien tietojen ja taitojen kehittymisen tukeminen ohjaus ja tuki opiskelutaitojen kehittymisessä sekä opiskelijan oman oppimistyylin tunnistamisessa ammatinvalintaan sekä jatko-opintoihin ja yhteishakuun liittyvä ohjaus henkilökohtainen ohjaus ja ryhmäohjaus tasa-arvon edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen jälkiohjaus Erityisopettaja konsultointi, yhteistyö ja tiedonsiirto ryhmäseulonnat ja yksilötestit Ryhmänohjaaja

6 opiskelijoiden hyvinvoinnin seuraaminen ja havainnointi, huolien ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen ja huolien vieminen eteenpäin tarvittaessa pedagoginen asiantuntijuus ja yhteistyö huoltajien, opettajien ja eri asiantuntijoiden kanssa opetus- ja kasvatustyö opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi ryhmän yhteishengen kasvattaminen sekä innostavan ja turvallisen oppimisympäristön luominen ohjaa opiskelijoita tunnistamaan omat voimavaransa, oppimiseen liittyvät vahvuutensa ja kehityshaasteensa tiedonsiirto huolehtii tuen jatkumisesta tiedottaa lyhytaikaisille sijaisille opiskelijoiden tuen tarpeesta Terveydenhoitaja ennaltaehkäisevä terveydenhoito osallistuu kouluyhteisön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen koulun työolojen ja koulutyön terveellisyyden ja turvallisuuden valvonta ja edistäminen osallistuu koulun opetussuunnitelman valmisteluun nuoren kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin asiantuntijana nuoren kasvun ja kehityksen seuranta ja tukeminen opiskelijan hyvinvoinnin ja terveyden kokonaisvaltainen seuraaminen, arviointi ja tukeminen yhteistyössä perheen ja kouluyhteisössä toimivien asiantuntijoiden kanssa osallistuu oppimisen, tunne-elämän ja käyttäytymisen ongelmien tunnistamiseen ja selvittämiseen yhteistyössä perheen sekä muun opiskeluhuolto- ja opetushenkilöstön kanssa huolehtii omalta osaltaan nuoren hoidon ja kuntoutuksen toteutumisesta yhteistyössä eri tahojen kanssa ikäkausitarkastukset kirjoittaa lähetteitä Lääkäri ennaltaehkäisevä terveydenhoito osallistuu kouluyhteisön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen yhteistyö ja konsultointi huolehtii omalta osaltaan opiskelijan hoidon ja kuntoutuksen toteutumisesta yhteistyössä eri tahojen kanssa ikäkausitarkastukset kirjoittaa lähetteitä Psykiatrinen sairaanhoitaja yksilötyö opiskelijoiden kanssa osallistuu kouluyhteisön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen yhteistyö huoltajien kanssa nuoren asioissa sekä opiskelijan ja perheiden tukemiseen liittyvä yhteistyö esim. perheneuvolan, lastensuojelun sekä lasten- ja nuorisopsykiatrian kanssa kirjoittaa lähetteitä konsultointi Koulukuraattori perhe-, ryhmä- ja yksilökeskeinen työ ohjaa opiskelijoita sosiaalisten taitojen ja ongelmanratkaisutaitojen hankkimisessa ja kehittämisessä on tukena koulussa esiintyvien vaikeiden tilanteiden selvittämisessä ja ratkaisemisessa käy yksilöllisiä ja yhteisöllisiä tukikeskusteluja, tukee perheitä ja ohjaa yhteistyössä psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa tarvittaessa oppilaan perheineen jatkohoitoon perheneuvolan, nuorisovastaanoton, keskussairaalan, sosiaalitoimen tai muun palvelun piiriin Koulupsykologi

7 konsultointi psykologiset tutkimukset, arviointi ja kuntoutuksen suunnittelu: suorittaa psykologisia tutkimuksia oppimisedellytysten kartoittamiseksi, oppimisvaikeuksien ja oppimisen esteiden selvittelemiseksi terapia ja kuntoutus opiskelijalle neuvottelee tarvittaessa opettajien, opiskelijan, huoltajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa opiskelijalle soveltuvan oppimissuunnitelman laatimiseksi Sosiaalityöntekijä osallistuu moniammatilliseen yhteistyöhön oman alansa asiantuntijana yhteistyö koulun kanssa tarvittaessa 2. Yhteisöllinen opiskeluhuolto ja sen toimintatavat Tässä opiskeluhuoltosuunnitelmassa kuvataan yhteisöllisen opiskeluhuollon järjestäminen opiskelijan ja opiskeluyhteisön terveyden, hyvinvoinnin ja oppimisen seuraamiseksi ja edistämiseksi. Opiskeluhuoltoa toteutetaan koulun arjessa päivittäin. Opiskeluhuollossa kehitetään, seurataan ja arvioidaan koko kouluyhteisön, yksittäisten ryhmien hyvinvointia sekä huolehditaan siitä, että opiskelijan yksilölliset kasvuun ja kehitykseen sekä terveyteen liittyvät tarpeet otetaan huomioon koulun arjessa. Opiskeluhuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen nuoreen ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen. Yhteisöllinen opiskeluhuolto on laaja yhteistyöverkosto. Puolangan kunnan opiskeluhuollon ohjausryhmä vastaa opiskeluhuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista koko kunnan tasolla. Käsiteltävät asiat koskevat koko kunnan laajuisesti lapsi- ja nuorisotyötä aina varhaiskasvatuksesta täysiikäisyyteen saakka. Ohjausryhmä voi tutustua esimerkiksi koko maan kattavaan kouluterveyskyselyyn, tehdä yhteistyötä etsivän nuorisotyön kanssa ja suunnitella koko kunnan laajuista toimintaa suurien kokonaisuuksien perusteella. Ohjausryhmän toiminta on varhaista ja ennaltaehkäisevää tukea kunnan lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaamiseksi. Yhteisöllinen opiskeluhuolto edistää kotien ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä. Koko kunnan kattavaan opiskeluhuollon ohjausryhmään kuuluu Puolangan seurakunnan nuorisotyöntekijä. Lisäksi ohjausryhmän kokoonpano voi hyödyntää laajemmin eri verkostojen yhteistyötä, kuten koulupoliisin, nuorisotyön, yhdistysten ja työvoimapoliittisten asiantuntijoiden osaamista. Oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä vastaa oppilaitoksen opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Ryhmässä suunnitellaan yhdessä tarvittavia tukitoimia esimerkiksi ohjauksen toimivuutta moniammatillisen tuen piiriin. Oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä vastaa kiusaamisen kartoittamisesta. Lisäksi Oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä suunnittelee ja toteuttaa ajankohtaisia tapahtumia, teemapäiviä ja koulun toimintamalleja. Sosiaalisen vastuullisuuden ja keskinäisen vuorovaikutuksen edistämiseksi koulussamme toimii oppilaskunta. Oppilaskunta tuo koulutyön eri osa-alueille opiskelijoiden näkökulman ja vastaa osaltaan opiskelijoiden osallisuudesta. Ohjaustoiminta muodostaa koko lukiokoulutuksen ajan kestävän jatkumon, joka ottaa huomioon jo esiopetuksen tuottamat valmiudet ja ohjaa jatko-opintoihin. Opinto-ohjaus on esillä vanhempainilloissa ja opinto-ohjaaja keskustelee opiskelijoiden kanssa henkilökohtaisesti. Opinto-ohjaaja tuo havaitsemansa huolen joko oppilaitoskohtaiseen opiskeluhuoltoryhmään tai asiantuntijaryhmälle. Ohjausta toteutetaan paitsi koulun sisällä, myös yhteistyössä eri koulujen ja oppilaitosten sekä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Opinto-ohjaaja toimii yhteistyössä huoltajien kanssa. Opinto-ohjaaja on mukana opiskelun eri vaiheissa. Opinto-ohjaaja tekee yhteistyötä etsivän nuorisotyön kanssa. Puolangan koulukeskuksen uudisrakennus ja remontti valmistuivat vuonna 2006, joten koulun tilat, varustetaso ja opetusmateriaalit tarjoavat edellytykset eriyttää opetusta opiskelijoiden tarpeiden, opetusryhmän koon ja tavoitteiden mukaan. Koulurakennuksessa on valvontakamerat hälytysjärjestelmän lisäksi tuomassa osaltaan lisää turvallisuutta koulukeskuksen alueelle. Turvallisuutta luovat yhteisesti sovitut järjestyssäännöt, jotka on sovitettu yhteen koulujen turvallisuusohjeiden kanssa. Tekninen toimi vastaa kouluympäristön terveellisyyteen liittyvistä

8 mittauksista ja pelastuslaitos yleisestä turvallisuudesta pelastusharjoitusten avulla. Työterveyshoitaja vastaa henkilöstön hyvinvoinnista yhteistyössä rehtorin kanssa. Terveystiedon opettaja on osallistunut tarvittaessa oppilaitoskohtaisen opiskeluhuoltoryhmän tapaamisiin ja tuonut esille opetustilanteista välittynyttä tietoa. Oppilaitoskohtaisen opiskeluhuoltoryhmän asiantuntija voi toimia työparina oppitunneilla. Yhteistyössä terveysneuvonnan ja terveystiedon opetuksen välillä voidaan luoda kouluun uusia toimintamalleja. Poissaoloja seurataan Wilma-hallinto-ohjelman välityksellä. Wilmassa ryhmänohjaaja voi seurata poissaolojen lisäksi myös muita koulun toimenpiteitä, kuten myöhästelyjä, huolimattomuutta tai esimerkiksi järjestyssääntöjen noudattamattomuutta sekä muita opiskeluun liittyviä tekijöitä. Toistuviin tai määrältään runsaisiin poissaoloihin reagoidaan keskustelemalla opiskelijan kanssa ja ottamalla yhteyttä alaikäisen opiskelijan huoltajaan. Poissaolojen seurannasta vastaa ryhmänohjaaja. Jos huoli jatkuu, opiskelija ohjataan tapauskohtaiseen asiantuntijaryhmään. Tapaturma- ja sairastumistilanteissa jokainen on velvollinen antamaan ensiapua. Opiskelija ohjataan avun tarpeesta riippuen joko opiskeluterveydenhoitajalle, tai hänen poissa ollessa terveyskeskuksen päivystykseen. Hätätapauksissa otetaan yhteys hätäkeskukseen ja toimitaan sieltä annettujen ohjeiden mukaisesti. Tapaturmien ehkäisyyn liittyvässä ohjeistuksessa otetaan huomioon tapaturmien torjunnan kansalliset linjaukset ja ohjeistukset sekä toiminnan edellyttämä yhteistyö. Opiskeluhuollon tavoitteena on tukea toimintakyvyn säilymistä myös fyysistä ja psyykkistä turvallisuutta vaarantavissa tilanteissa. Erilaisissa ongelma-, onnettomuus- ja kriisitilanteissa sekä niiden edellyttämässä jälkihoidossa huolehditaan opiskelijan ja koko yhteisön tarvitsemasta psykososiaalisesta tuesta. Opiskeluterveydenhoitaja ja muut opiskelijahuollon asiantuntijat keskustelevat nuoren kanssa tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytöstä ja niiden tuomista haitoista huolen ilmetessä. Ennaltaehkäisevässä toiminnassa on koulun yhteistyökumppanina usein kunnan nuorisotyöntekijä vapaa-aikaan liittyvissä tilanteissa. Valtakunnallisiin tapahtumiin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan. Opiskelija ei saa tuoda kouluun eikä työpäivän aikana pitää hallussa sellaista esinettä/ainetta, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty. Alaikäisiltä kiellettyjä ovat muun muassa alkoholilain sekä tupakkalain mukaiset tuotteet. Kaikilta on kielletty muun muassa toisen vahingoittamiseen soveltuvat esineet tai aineet, kuten teräaseet. Kielto koskee myös kaikkia muita sellaisia esineitä ja aineita, joilla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta tai jotka erityisesti soveltuvat omaisuuden vahingoittamiseen ja joiden hallussapidolle ei ole hyväksyttävää syytä. Kouluyhteisön jäsen ei saa esiintyä päihteiden tai huumeiden vaikutuksen alaisena kouluaikana ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa. Jos opiskelija on päihteiden vaikutuksen alaisena koulussa tai koulun järjestämässä tilaisuudessa, toimitaan Puolangan koulujen kriisivalmiussuunnitelman toimintaohjeiden mukaisesti: oppilas toimitetaan opiskeluterveydenhoitajan luokse/terveyskeskukseen ja asiasta ilmoitetaan huoltajille, lastensuojeluviranomaiselle ja rehtorille. Suunnitelma opiskelijan suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Siihen kuuluu fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus. Opetuksen järjestämisen lähtökohtana on opiskelijoiden ja koulun henkilökunnan turvallisuuden takaaminen kaikissa tilanteissa. Oppimisympäristön turvallisuuden edistäminen on osa kouluyhteisön toimintakulttuuria. Se tulee ottaa huomioon koulun kaikessa toiminnassa. Väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy sekä siihen puuttuminen kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville. Väkivalta, kiusaaminen tai häirintä voi olla suoraa tai epäsuoraa sanallista tai fyysistä voimankäyttöä tai sosiaalista manipulointia, joka loukkaa ihmisen fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista koskemattomuutta. Tekijänä voi olla opiskelija, koulussa työskentelevä aikuinen tai kouluyhteisön ulkopuolinen henkilö. Kiusaamisella tarkoitetaan systemaattista, tahallista ja toistuvaa samaan henkilöön tai ryhmään kohdistuvaa sanallista tai fyysistä kielteistä toimintaa. Kiusaamiselle on ominaista kiusaajan ja kiusatun välinen voimasuhteiden epätasapaino. Tavallista on myös se, että kiusaaminen tapahtuu ryhmässä. Häirintä voi

9 näyttäytyä epäasiallisena kohteluna ja puheena, joka voi sisältää sukupuoleen liittyviä vihjailevia ilmeitä, eleitä tai kaksimielistä puhetta tai ei-toivottuna fyysisenä kosketuksena. Kiusaamisen ja häirinnän lisäksi kouluyhteisössä voi esiintyä myös muuta ei-toivottua tai aggressiivista ja väkivaltaista käyttäytymistä. Väkivallalla tarkoitetaan tarkoituksellista itseen, toiseen henkilöön, ryhmään tai yhteisöön kohdistettua fyysisen voiman tai vallan käyttöä, uhkailua tai toteutettua. Sen seurauksena voi olla vamma, psyykkinen haitta tai kehitykseen liittyvä vaikeus. Kaikkiin näihin tilanteisiin on puututtava. Opiskelijoille, heidän huoltajilleen ja koulun henkilöstölle tulee antaa myös tietoa väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän erilaisista ilmenemistavoista, ennaltaehkäisystä ja kouluyhteisön toimintatavoista näissä tilanteissa sekä koulussa sovellettavista järjestysmääräyksistä. Puolangan koulujen toimintamalli kiusaamisen ehkäisemiseksi Koulussamme kiusaamistapauksiin puututaan välittömästi koulun aikuisten toimesta. Noudatamme kiusaamista ehkäisevää KiVa Koulu -toimenpideohjelmaa. Alakoululla sekä yläkoululla ja lukiossa on omat, koulutetuista opettajista koostuvat KiVa -tiimit. Ne käsittelevät tapauskohtaisesti toimenpideohjelmaa soveltaen tietoonsa saatetut toistuvat kiusaustapaukset, sopivat toimenpiteistä, seurannasta ja tiedottamisesta yhteistyössä rehtorin, ryhmänohjaajien ja oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Jos KiVa Koulu -toimenpiteet eivät tehoa, jatkotoimenpiteistä sovitaan yhteispalaverissa huoltajien kanssa. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä lastensuojelun ja poliisin kanssa. Kaikki toimenpiteet kirjataan. KiVa -ohjelmaan kuuluu myös oleellisena osana ennaltaehkäisevä kiusaamisen vastainen toiminta. Oppitunneilla käsitellään kiusaamisen erilaisia ilmenemistapoja ja mietitään keinoja puuttumiseen ja kiusaamisen estämiseen, korostetaan nollatoleranssia ja kaikkien vastuuta. KiVa -ohjelmasta tiedotetaan syksyn tiedotteessa ja koulun internetsivuilla. Yksittäiset kiusaamistapaukset käsitellään ryhmänohjaajien johdolla. Ryhmänohjaaja ilmoittaa kaikista kiusaamistapauksista kaikkien osapuolten huoltajille. Huoltajia lähestytään asiantuntijoina, joiden osaamista arvostetaan. Ryhmänohjaaja tai KiVa-tiimin opettaja keskustelevat tarvittaessa koko ryhmän kanssa, sillä opiskelijat ovat merkittävä voimavara kiusaamistilanteita torjuttaessa. KiVa-tiimi seuraa loppuuko kiusaaminen. Seuranta on jatkuvaa ja säännöllistä. Jokainen kiusaamistilanteen selvittely on oma prosessinsa ja vaatii luovaa ongelmanratkaisua. Vakavissa tilanteissa (esim. toistuvissa) rangaistaan. Suunnitelman perehdyttämisestä, seurannasta, arvioinnista ja päivittämisestä vastaa KiVa -tiimi. Suunnitelmaa laadittaessa otetaan huomioon sekä opiskelijoiden keskinäiset että opiskelijoiden ja aikuisten väliset vuorovaikutussuhteet koulussa. Kohdennettuihin toimenpiteisiin ryhdytään toistuvan kiusaamisen tultua ilmi KiVa-koulumenetelmällä. KiVa-koulumenetelmän vaiheet: 1. Seulonta. Kiusaamisepäilyistä tiedon saanut aikuinen ohjaa tapauksen KiVa-koulutiimille, joka on määritelty syyslukukauden alussa. Ala-, yläkoululla ja lukiolla on omat tiiminsä. 2. Keskustelu kiusatun kanssa. Valitut tiimin jäsenet keskustelevat ensimmäisenä kiusatun oppilaan kanssa. 3. Yksilökeskustelut kiusaamiseen osallistuneiden kanssa. Erilliset yksilökeskustelut kiusaamiseen osallistuneiden kesken toteutetaan yllättäen ja yksitellen. 4. Yhteiskeskustelu kiusaamiseen osallistuneiden kanssa. Sovitaan seurantakeskustelun ajankohta noin kahden viikon kuluttua. 5. Seuranta-aika. Seuranta-ajan jälkeen kokoonnutaan arvioimaan tilannetta uudelleen. Mikäli kiusaaminen edelleen jatkuu, vanhemmat kutsutaan koululle yhteispalaveriin. 6. Yhteistyöpyyntö tarvittaessa. Jos kiusaaminen toistuu yhteispalaverin jälkeenkin, koululta pyydetään yhteistyöhön sosiaalitoimi.

10 Päivittäinen arjessa tapahtuva yhteydenpito molempiin huoltajiin on luonteva osa koulun toimintakulttuuria. Luokanopettaja, -valvoja tai ryhmänohjaaja on yhteydessä huoltajiin Wilman välityksellä, puhelimitse, sähköpostitse ja tapaa heitä kasvotusten. Suunnitellusti lukuvuoden aikana järjestetään vanhempainiltoja, erilaisia koulun tapahtumia tai juhlia sekä yksilötapaamisia. Opetusta voi tulla aina seuraamaan ja koululla järjestetään myös avoimien ovien päivä. Huoltajien osallisuutta tuetaan erilaisten kyselyjen ja vanhempainyhdistyksen toiminnan kautta. Vanhempainilloissa on mahdollista, että vanhemmat ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja sopivat esimerkiksi yhteisistä kotiintuloajoista. Avoin tiedottaminen opiskelijahuollollisissa asioissa on luottamuksen kannalta keskeistä. Mitään tietoja ei siirretä opiskelijan tai alaikäisen huoltajien tietämättä. Kiusaamisen ennaltaehkäisemisen ja varhaisen tukemisen apuna Puolangan lukiossa toimii oppilaskunnan hallitus. Koulun oppilaskuntaan kuuluvat kaikki lukion opiskelijat. Opiskelijat ovat valinneet luokittain kolme edustajaa oppilaskunnan hallitukseen. Oppilaskunta pystyy vaikuttamaan koulun toimintaan; näin moniin asioihin saadaan mukaan oppilaan näkökulma. Jäsenille annetaan vastuuta ja he pääsevät vaikuttamaan koulutyöhön ja kouluympäristöön. Oppilaskunnan jäsenet ovat olleet mukana esim. opetussuunnitelmatyössä ja järjestyssääntöjen laatimisessa. Lisäksi on järjestetty monenlaista yhteistoimintaa kuten juhlia, tapahtumia, teemapäiviä ja -viikkoja. Toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa Puolangan kouluille on laadittu kriisivalmiussuunnitelma, joka sisältää toimintaohjeita ja työnjaon koulua mahdollisesti koskettavien kriisien varalle. Suunnitelmassa on myös hyödyllisiä taustatietoja kriisitilanteista. Kouluilla on myös räjähdyssuojausasiakirja, joka päivitetään tarvittaessa sekä pelastautumissuunnitelma. Pelastautumisharjoitukset pidetään säännöllisesti lukuvuosittain. Heti harjoitusten jälkeen arvioidaan, miten pelastautumisharjoitus onnistui ja tehdään tarvittavat tarkennukset suunnitelmaan. Uudet työntekijät ja opiskelijat perehdytetään pelastus- ja kriisivalmiussuunnitelmiin lukuvuoden alussa, jolloin suunnitelmat myös päivitetään. Suunnitelmista tiedotetaan koteihin syksyn lukuvuositiedotteessa. Mahdollisen kriisitilanteen jälkeen järjestetään purkukokous ja psykologinen jälkipuinti, jossa arvioidaan toimenpiteiden onnistuminen. Koko kunnan henkilöstölle on olemassa varhaisen tukemisen toimintamalli ja hoitoonohjausjärjestelmä. Fyysistä turvallisuutta edistetään huolehtimalla koulurakennukseen, opetustiloihin, opetusvälineisiin, opetuksen järjestämiseen, opetustilanteisiin ja välitunteihin sekä kouluyhteisön ulkopuolella tapahtuvaan opetukseen liittyvistä turvallisuustekijöistä. Kouluyhteisön turvallisuuden edistämiseen kuuluvat myös tapaturmien ennaltaehkäisyyn ja tietoturvallisuuteen liittyvät tekijät. Turvallisuuden edistämisessä ja turvallisuutta vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäisyssä noudatetaan turvallisuutta ohjaavaa lainsäädäntöä, eri oppiaineiden opetukseen laadittuja turvallisuusohjeita sekä muita paikallisia turvallisuutta koskevia linjauksia. Kouluyhteisön turvallisuutta ohjaavat myös työturvallisuuslaki ja sen mukainen työsuojelun toimintaohjelma. 3. Yksilökohtaisen opiskeluhuollon järjestäminen Opiskeluerveydenhuolto on lakisääteistä toimintaa, jonka tavoitteena on edistää nuoren mahdollisimman tervettä kasvua ja kehitystä, hyvinvointia, itsenäistä selviytymistä ja oppimistuloksia sekä edistää kouluyhteisön terveyttä ja turvallisuutta. Opiskeluterveydenhuollon toimintatapoina ovat opiskelijakohtainen terveydenhoito, terveyskasvatus, koulun terveydellisten olojen valvonta, koulupäivän aikana opiskelijoille sattuneiden sairastapausten ja tapaturmien ensiapu ja hoito sekä mahdollinen jatkohoitoon ohjaus. Terveystarkastus tehdään kerran lukion aikana. Terveystarkastuksen tekee terveydenhoitaja ja tarvittaessa on mahdollisuus lääkärintarkastukseen. Lisäksi tehdään kutsuntatarkastukset. Terveydenhoitajaan voi ottaa yhteyttä, mikäli kotona herää huolta nuoren kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi nuoren väsymys, jaksamattomuus, motivaation puute, kaverisuhteet ja

11 psyykkiset oireet. Terveydenhoitaja tekee yhteistyötä huoltajien, opettajien, miekkarin, kuraattorin sekä tarpeen mukaan muiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten esimerkiksi hammashoitolan, mielenterveystoimiston, lastensuojelun ja perheneuvolan psykologin kanssa. Opiskeluterveydenhoitaja on tavattavissa Puolangan lukiossa suunnitellusti. Mikäli terveydenhoitaja ei ole tavoitettavissa, nuoret ohjataan Puolangan terveysasemalle päivystyksen kautta. Terveydenhoitajan työparina toimii koululääkäri. Yhteistyötä tehdään myös erikoissairaanhoidon kanssa. Vain terveydenhuoltohenkilöstöön kuuluvalla on lääkkeenanto-oikeus koululla tai erikseen tapauksesta riippuen sovitulla ja perehdytetyllä henkilöllä. Ensiapu on jokaisen henkilökuntaan kuuluvan velvollisuus. Opiskelijoiden tarvitsemat lääkkeet ovat heidän mukanaan ja lisäksi terveydenhoitajan työtilassa. Opiskelijoiden tarvitsemasta erityisruokavaliosta vastaa keittiöhenkilökunta, joille ilmoitetaan ruokavalion muutoksista suoraan. Erityisen tuen tarkoituksena on auttaa ja tukea opiskelijaa siten, että hän selviytyy tasavertaisesti muiden kanssa lukio-opinnoista. Erityistä tukea tarvitsevat sellaiset opiskelijat, jotka ovat tilapäisesti jääneet jälkeen opinnoissaan tai joiden opiskelun edellytykset ovat heikentyneet vamman tai sairauden vuoksi. Lisäksi erityisen tuen piiriin kuuluvat opiskelijat, jotka tarvitsevat psyykkistä tai sosiaalista tukea. Opiskelijalla voi olla erityisen tuen tarve myös mielenterveyteen, sosiaaliseen sopeutumattomuuteen tai elämäntilanteeseen liittyvien ongelmien vuoksi. Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opiskelu voidaan lukiolain (629/1998) 13 :n (muutettu lailla 478/2003) mukaan järjestää osittain toisin kuin lukiolaissa ja -asetuksessa ja lukion opetussuunnitelmassa määrätään. Jos opiskelija vapautetaan jonkin oppiaineen opiskelusta, hänen tulee valita sen tilalle muita opintoja niin, että säädetty kurssien vähimmäismäärä täyttyy. Lukiolain 13 :ssä tarkoitetut oppimistilanteet ja kokeet tulee järjestää siten, että opiskelijan yksilölliset tarpeet otetaan huomioon. Opiskelijalle voidaan laatia suunnitelma, johon kirjataan, miten yksilölliset toimenpiteet voidaan toteuttaa. Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan tulee saada kaikkien opettajien tuki. Yksilöllistettyyn joustavaan opetukseen voi sisältyä yksilöllisiä koe- ja oppimistehtäviä, lisäaikaa kokeessa, erillinen koetila ja mahdollisuus täydentää koettaan suullisesti. Nykyinen tieto- ja viestintätekniikka ja verkkoympäristöt antavat lisämahdollisuuksia opiskelijan oppimiselle. Opiskelijan on mahdollista käyttää erityisopettajan palveluja esim. luki-vaikeuksissa ja muissa oppimisvaikeuksissa. Yksilöllistetty opetus koskee kaikkia aineita. Ylioppilaskirjoituksiin liittyvät poikkeuksellisia menettelyjä koskevat anomukset opiskelija, kanslia ja rehtori hoitavat hyvissä ajoin YTL:aan tavallisimmin lääkärintodistukseen vedoten. Ylioppilastutkinnossa käytännön järjestelyt hoidetaan tapauskohtaisesti. Opiskelijalle, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo järjestystä taikka menettelee vilpillisesti, voidaan antaa kirjallinen varoitus. Jos rikkomus on vakava tai opiskelija jatkaa epäasiallista käytöstä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa määräajaksi, enintään vuodeksi. Opetusta häiritsevä opiskelija voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokasta. Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään kolmen työpäivän ajaksi. Jos opiskelija on tutkimuksen alaisena rikoksesta, häneltä voidaan tutkimuksen ajaksi pidättää oikeus opiskeluun, jos se on perusteltua epäiltyyn rikokseen tai siihen liittyviin seikkoihin nähden. Koulun opettajilla ja rehtorilla on tarkastamis- ja poisotto-oikeus koskien kiellettyjä ja vaarallisia esineitä tai aineita. Tällaisessa tilanteessa on mukana aina vähintään kaksi koulun henkilökuntaan kuuluvaa aikuista. Tapauskohtaisesti koottava asiantuntijaryhmä kootaan yksittäisen opiskelijan tueksi. Koolle kutsumisesta vastaa ensisijaisesti ryhmänohjaaja tai henkilö, joka on havainnut huolen ensimmäisenä. Asiantuntijoita voidaan nimetä ryhmään vain opiskelijan tai huoltajan suostumuksella, lastensuojelu ylittää kuitenkin huoltajan suostumuksen. Asiantuntijaryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön, joka huolehtii lupa- ja vireillepanolomakkeista ja asian kirjaamisesta opiskelijakertomukseen. Asiantuntijaryhmän jäsen ei saa käyttää ryhmän jäsenenä saamiaan salassapidettäviä tietoja muuhun kuin opiskeluhuoltoon liittyvään tehtävään.

12 Koulu ylläpitää opiskelijoistaan opiskelijarekisteriä sisäistä hallintoa varten. Yksilökohtaisen opiskeluhuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi tarpeelliset tiedot kirjataan opiskeluhuollon kertomuksiin. Terveydenhuollon ammattihenkilöt kirjaavat opiskelijan yksilötapaamiset potilaskertomukseen. Opiskeluhuollon kuraattori kirjaa yksilötapaamiset opiskeluhuollon kuraattorin asiakaskertomukseen. Asiakasrekisterin ylläpitäjänä toimii Puolangan terveyskeskus. Puolangan lukio tekee yhteistyötä koulun ulkopuolisten palvelujen ja yhteistyökumppaneiden, kuten nuorisoohjaajan tai etsivä nuorisotyöntekijän kanssa tapauskohtaisesti. 4. Yhteistyö opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa kanssa Kasvatusvastuu on huoltajilla. Yhteistyössä huoltajien kanssa pyritään aina luottamukselliseen ja avoimeen vuorovaikutukseen. Huoltajilla on oikeus saada tietoa heidän lapsensa koulunkäynnistä ja oppimisesta. Asiantuntijaryhmässä käsitellään yksittäisen opiskelijan koulunkäyntiin ja yleiseen hyvinvointiin liittyviä asioita yhteistyössä kodin kanssa. Asiantuntijaryhmään osallistuvat moniammatilliset asiantuntijat sovitaan yhdessä huoltajien ja nuoren kanssa. Yksittäistä opiskelijaa koskevan asian käsittelyyn voivat osallistua vain ne opiskelijan opetukseen ja opiskeluhuollon järjestämiseen osallistuvat, joiden tehtäviin opiskelijan asian käsittely välittömästi kuuluu. Syksyn lukuvuositiedotteessa kerrotaan lyhyesti opiskeluhuollon toimintatavoista ja koulun tukitoimista. Tarkemmin opiskeluhuollosta kerrotaan huolen ilmetessä opiskelijalle ja huoltajille. Koulun henkilöstön tehtävänä on kertoa opiskelijalle ja huoltajalle opiskeluhuollollisista oikeuksista ja velvollisuuksista ja tarjota moniammatillista tukea. 5. Opiskeluhuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen Koulutuksen järjestäjä vastaa yhteistyössä oppilaitoksen sijaintikunnan opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen kanssa opiskeluhuollon kokonaisuuden omavalvonnan toteutumisesta. Sivistysjohtaja esittelee sivistyslautakunnalle koulun opetussuunnitelman opetushallituksen ohjeistuksen mukaisesti tai korjaustarpeiden ilmetessä. Korjattavat kohdat tuodaan koulussa esille heti niiden havaitsemisen jälkeen. Koko koulun opetushenkilöstölle järjestetään yhteinen VESO-päivä syksyllä koulun alkaessa, ja silloin sovitaan yhteisistä toimintalinjoista lukuvuoden ajalle. Yhteistoiminnalliset suunnitteluajat voidaan myös hyödyntää tarvittaessa tietojen kokoamiseksi. Oppilaitoskohtaisessa opiskeluhuoltoryhmässä voidaan lisäksi käsitellä opiskeluhuoltosuunnitelmaa, sen toteutumista ja arvioida sitä. Päivitetyt muutokset opiskeluhuoltosuunnitelmaan viedään Puolangan kunnan internetsivuille, josta tieto löytyy opiskelijoille, huoltajille ja tarvittaville yhteistyötahoille.

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto 2014 Paltamon kunta Paltamon lukio [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto PALTAMON KUNNAN NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

Palveluja tarjotaan opiskelijoille siten, että ne ovat helposti saatavilla. Palvelut järjestetään lain edellyttämässä määräajassa.

Palveluja tarjotaan opiskelijoille siten, että ne ovat helposti saatavilla. Palvelut järjestetään lain edellyttämässä määräajassa. Luku 4.3. Opiskeluhuolto Opiskeluhuoltoon sisältyvät koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen ennaltaehkäisevä ja yhteisöllinen opiskeluhuolto sekä lakisääteinen yksilökohtainen opiskeluhuolto.

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO LIITE 6/011/2014 NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista,

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO 1 NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot

4.3 Opiskeluhuolto. 4.3.1. Opiskeluhuollon keskeiset periaatteet

4.3 Opiskeluhuolto. 4.3.1. Opiskeluhuollon keskeiset periaatteet 1 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista sekä opiskeluympäristön terveellisyydestä

Lisätiedot

LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO

LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO Opetussuunnitelman kuntakohtainen osa Kotkan lukiokoulutuksessa opiskelijahuollon osalta 1.8.2014 lukien. LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO Opiskeluhuolto sisältää lain mukaan koulutuksen järjestäjän hyväksymän

Lisätiedot

Opiskeluhuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa 1.

Opiskeluhuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa 1. 1 LUKION OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 6.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on 1) edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia sekä osallisuutta ja ehkäistä

Lisätiedot

KERAVAN LUKION JA AIKUISLUKION NUORTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUS- SUUNNITELMAN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO

KERAVAN LUKION JA AIKUISLUKION NUORTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUS- SUUNNITELMAN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO KERAVAN LUKION JA AIKUISLUKION NUORTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUS- SUUNNITELMAN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Osaava, Lempäälä 15.4.2014 Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Esko Lukkarinen, Opetus- ja kulttuuritoimi-vastuualue 17.4.2014 1 Opiskeluhuollon prosessit ja toimijat

Lisätiedot

Kuraattori- ja psykologityö esi- ja perusopetuksessa Mikä muuttuu?

Kuraattori- ja psykologityö esi- ja perusopetuksessa Mikä muuttuu? Kuraattori- ja psykologityö esi- ja perusopetuksessa Mikä muuttuu? Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät XIII 27.-28.11.2013 Vastaava koulukuraattori Hanna Gråsten-Salonen, Tampere

Lisätiedot

Espoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelman muutos, Luku 3.2 Opiskelijahuolto

Espoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelman muutos, Luku 3.2 Opiskelijahuolto 1 Espoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelman muutos, Luku 3.2 Opiskelijahuolto 3.2 Opiskeluhuolto Opiskeluhuollosta on tullut yhä tärkeämpi osa oppilaitoksen perustoimintaa. Opiskeluhuollon

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 4.3 Opiskelijahuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO LIITE 6/011/2014 NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO Lempäälän kunta / lukio Kuntakohtaiset osuudet sinisellä. 4.3 Opiskeluhuolto Lukion

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO. Savonlinnan normaalikoulu / Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho ja Katja Räisänen

OPPILASHUOLTO. Savonlinnan normaalikoulu / Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho ja Katja Räisänen OPPILASHUOLTO Savonlinnan normaalikoulu 26.5.2014 / 12.4.2017 Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho ja Katja Räisänen SNOR - Oppilashuoltokäytännöt uudistuvat ENNEN / OPS 2012 Oppilashuollolla tarkoitetaan Oppilaan

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 7. OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 7. OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 7. OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Lasten ja nuorten kehitysympäristön ja koulun toimintaympäristön muuttuessa oppilashuollosta on

Lisätiedot

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto Leena Nousiainen / Rondo Training Oy 11.1.2013 Pori Keskeisiä linjauksia Uuteen lakiin ehdotetaan koottavaksi lainsäädännössä nyt hajallaan olevat oppilas-

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot

Opiskeluhuollon palvelut. Marke Hietanen-Peltola, LT, ylilääkäri Oikeus oppimiseen

Opiskeluhuollon palvelut. Marke Hietanen-Peltola, LT, ylilääkäri Oikeus oppimiseen Opiskeluhuollon palvelut Marke Hietanen-Peltola, LT, ylilääkäri Oikeus oppimiseen 24.3.2015 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) tuli voimaan 1.8.2014, mikä muuttui? Opiskeluhuollon suunnittelu

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO Ressun lukiossa koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa luku 5.3 5.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos

Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos SORA-KOULUTUS 31.1.2013 Anne Heikinkangas Lyhennelty OKM:n ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhosen esityksestä Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki uudistuu Koskee esi- ja perusopetusta

Lisätiedot

LIITE 1 (4) AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

LIITE 1 (4) AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS LIITE 1 (4) AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS VAMMAISTEN OPISKELIJOIDEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu - missä mennään lainvalmistelussa? Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu - missä mennään lainvalmistelussa? Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu - missä mennään lainvalmistelussa? Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen Uudistuksen taustaa Oppilashuoltoon liittyvän lainsäädännön uudistamistyöryhmässä (STM selvityksiä

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Marjaana Pelkonen, STM

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Marjaana Pelkonen, STM Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Marjaana Pelkonen, STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden Opiskeluhuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän fyysisen ja psyykkisen terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Opiskeluhuollon asiantuntijaryhmän asettaminen ja toiminta. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallitus

Opiskeluhuollon asiantuntijaryhmän asettaminen ja toiminta. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallitus Opiskeluhuollon asiantuntijaryhmän asettaminen ja toiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallitus 17.6.2015 Sisällys Ryhmän asettaminen ja sen toimintatavat... 3 Opiskeluhuollon rekisterit ja kertomukset

Lisätiedot

Oppilashuolto Koulussa

Oppilashuolto Koulussa 1.8. 2014 Oppilashuolto Koulussa Keskeistä uudessa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa Kokoaa yhteen oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset, jotka aiemmin olleet hajallaan lainsäädännössä. Korostetaan

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUKSEN OPISKELUHUOLLON OPETUSSUUNNITELMA

LUKIOKOULUTUKSEN OPISKELUHUOLLON OPETUSSUUNNITELMA LUKIOKOULUTUKSEN OPISKELUHUOLLON OPETUSSUUNNITELMA 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista

Lisätiedot

OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA Kannuksen lukio

OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA Kannuksen lukio 1 OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA Kannuksen lukio 2 SISÄLTÖ 1. Opiskeluhuolto 3 2. Yhteisöllinen opiskeluhuolto 3 2.1. Opiskeluhuoltoryhmä 3 2.2. Opiskeluhuollon kokonaistarve 3 2.3. Opiskeluhuollon toimenpiteet

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu. Koulutuspäivä Oulussa

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu. Koulutuspäivä Oulussa Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Koulutuspäivä Oulussa 6.2.2014 Järjestämisvastuut Koulutuksen järjestäjä vastaa 1. opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuoltosuunnitelman toteutumisesta 2. yhteistyön

Lisätiedot

ESIOPETUS. Luku 5.3. Esiopetuksen oppilashuolto

ESIOPETUS. Luku 5.3. Esiopetuksen oppilashuolto Luku 5.3. Esiopetuksen oppilashuolto Oppilashuoltoon sisältyvät opetuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen ennaltaehkäisevä ja yhteisöllinen oppilashuolto sekä lakisääteinen yksilökohtainen

Lisätiedot

OPISKELIJAHUOLTO LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

OPISKELIJAHUOLTO LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ LUKU X.X OPISKELUHUOLTO OPISKELIJAHUOLTO LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Me Kempeleessä haluamme taata kaikille kasvatuskumppanuuden ja monialaisen yhteistyön keinoin hyvinvoivan ja turvallisen

Lisätiedot

LUKU 8 OPPILASHUOLTO. 8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 1 3 mom. 2

LUKU 8 OPPILASHUOLTO. 8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 1 3 mom. 2 Sisällys LUKU 8 OPPILASHUOLTO... 1 8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö... 1 8.2 Yhteisöllinen oppilashuolto... 3 8.3 Yksilökohtainen oppilashuolto... 4 8.4 Oppilashuoltosuunnitelmat... 6 8.5 Paikallisesti

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Opiskeluhuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto - Ajankohtaista Kuopio 26.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies, STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Koulutuspäivä Helsingissä 27.2.2014 Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson Järjestämisvastuut Koulutuksen järjestäjä vastaa 1. opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuoltosuunnitelman

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Koulutuspäivä Kuopiossa 26.3.2014 Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson Summa summarum Opiskeluhuoltoa järjestetään joko yhteisöllisenä tai yksilökohtaisena Yksilökohtaista

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Aulanko 2.4.2014

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Aulanko 2.4.2014 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Aulanko 2.4.2014 1 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (voimaan 1.8.2014) Yhteisöllinen opiskeluhuolto ja yksilökohtaisen opiskeluhuolto Ennaltaehkäisevyys ja suunnitelmallisuus

Lisätiedot

ESITE Nilakan yhtenäiskoulun yksilökohtaisesta monialaisesta oppilashuoltotyöstä

ESITE Nilakan yhtenäiskoulun yksilökohtaisesta monialaisesta oppilashuoltotyöstä ESITE Nilakan yhtenäiskoulun yksilökohtaisesta monialaisesta oppilashuoltotyöstä Tällä asiakirjalla esitellään Nilakan yhtenäiskoulun yksilökohtaisen monialaisen oppilashuoltotyön toiminta ja sillä voidaan

Lisätiedot

4.4. Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen. 1. Opiskeluhuolto

4.4. Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen. 1. Opiskeluhuolto 4.4. Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen 1. Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista

Lisätiedot

VAALAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA (2011) Sivistyslautakunta 72/30.7.2014

VAALAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA (2011) Sivistyslautakunta 72/30.7.2014 VAALAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA (2011) Sivistyslautakunta 72/30.7.2014 Tämä opetussuunnitelman päivitys sisältää Opetushallituksen tekemän perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutoksen

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan opiskeluhuollon strategia

Kirkkonummen kunnan opiskeluhuollon strategia Kirkkonummen kunnan opiskeluhuollon strategia 1 Esipuhe Kirkkonummen kunnan opiskeluhuollon strategia perustuu Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin(1287/2013), joka astui voimaan 1.8.2014. Strategian tavoitteena

Lisätiedot

1 Johdanto Opiskeluhuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut Yhteisöllinen opiskeluhuolto ja sen

1 Johdanto Opiskeluhuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut Yhteisöllinen opiskeluhuolto ja sen 22.9.2016 1 Johdanto... 1 2 Opiskeluhuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut... 2 3 Yhteisöllinen opiskeluhuolto ja sen toimintatavat... 4 4 Yksilökohtaisen opiskeluhuollon

Lisätiedot

Kehittyvä opiskeluhuolto Lasten suojelun kesäpäivät 9.6.2015 Lastensuojelun haasteet 2015 - kehittämistyöllä tuloksiin

Kehittyvä opiskeluhuolto Lasten suojelun kesäpäivät 9.6.2015 Lastensuojelun haasteet 2015 - kehittämistyöllä tuloksiin Kehittyvä opiskeluhuolto Lasten suojelun kesäpäivät 9.6.2015 Lastensuojelun haasteet 2015 - kehittämistyöllä tuloksiin Marjaana Pelkonen Neuvotteleva virkamies, STM Sisällys Uuden lain tausta ja tarkoitus

Lisätiedot

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa Opiskeluhuollon opas 1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa 1. Johdanto Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki (1287/2013) tuli voimaan

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki yhden lainsäädännön piirissä nyt hajallaan olevat oppilas- ja opiskelijahuoltoa, henkilötietojen käsittelyä, kirjaamista, rekisteröimistä

Lisätiedot

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa 25.9.2015 Tampere Käytännön kokemuksia yhteistyöstä Hanna Gråsten-Salonen Vastaava koulukuraattori Varhaiskasvatus ja perusopetus Tampere

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Opetushallitus Peltonen Heidi, opetusneuvos Hyvinvointi ja erilaiset oppimisympäristöt VI Uusi koulu- hyvinvointia tukeva yhteisöllinen toimintakulttuuri 31.3.-1.4.2015

Lisätiedot

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS 7.3.2016 Annamari Murtorinne yläkoulun rehtori ja Niina Rekiö-Viinikainen erityisopettaja TOIMINTAKULTTUURIN KESKEISET PIIRTEET Hyvinvointi ja turvallinen arki Yhdenvertaisuus

Lisätiedot

SAKUn hyvinvointipäivät Opiskeluhuolto TAI:ssa. Kati Länsiö

SAKUn hyvinvointipäivät Opiskeluhuolto TAI:ssa. Kati Länsiö SAKUn hyvinvointipäivät 3. - 4.12.2014 Opiskeluhuolto TAI:ssa Kati Länsiö 5.12.2014 Kati Länsiö 1 Turun ammatti-instituutti 8 +4 koulutaloa, opiskelijamäärä 4000 +600 Terveydenhoitaja ja opo jokaisessa

Lisätiedot

Yhteisöllinen opiskeluhuolto arjessa. Lain hengen toteuttaminen Helsingissä

Yhteisöllinen opiskeluhuolto arjessa. Lain hengen toteuttaminen Helsingissä Uudenmaan liitto 26.4. LAINSÄÄDÄNNÖLLISIÄ NÄKÖKULMIA TOISEN ASTEEN AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN ARJEN TYÖHÖN Yhteisöllinen opiskeluhuolto arjessa. Lain hengen toteuttaminen Helsingissä Crister Nyberg, ohjauspalveluiden

Lisätiedot

Yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttaminen kouluissa ja oppilaitoksissa

Yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttaminen kouluissa ja oppilaitoksissa Yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttaminen kouluissa ja oppilaitoksissa 17.9.2014 Opetushallitus KOULUKOHTAINEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA Oppilashuollon vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA LASTEN

Lisätiedot

Hallituksen esitys oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Hallituksen esitys oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Oppilas- ja opiskeluhuollon kansalliset kehittämispäivät 28.11.2013 Järvenpää Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Lisätiedot

Opiskelijahuolto lisäopetuksessa

Opiskelijahuolto lisäopetuksessa Opiskelijahuolto lisäopetuksessa Opetushallitus 17.3.2015 Kristiina Laitinen Opetusneuvos 1 Säädökset, eduskunta-asiakirjat sekä opetussuunnitelmien perusteet Lait Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)

Lisätiedot

Lukion opiskeluhuollon suunnitelma lv

Lukion opiskeluhuollon suunnitelma lv Lukion opiskeluhuollon suunnitelma lv 2016-2017 Uuden oppilas- ja opiskeluhuoltolain tuomat muutokset koulun oppilashuollossa astuivat voimaan 1.8.2014. Lain tarkoituksena on 1) edistää opiskelijoiden

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Helsingin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas-

Lisätiedot

[OPS MUUTOS OPISKELIJAHUOLTO, YHTENÄISKOULU] 23. toukokuuta 2014

[OPS MUUTOS OPISKELIJAHUOLTO, YHTENÄISKOULU] 23. toukokuuta 2014 1. Opiskelijan tukeminen 1.1. Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista sekä opiskeluympäristön

Lisätiedot

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIIT- TYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUSKOULUSSA

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIIT- TYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUSKOULUSSA HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIIT- TYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUSKOULUSSA HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA Toimintasuunnitelma on lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä

Lisätiedot

Yhteiset työvälineemme. Esityksen toimittajat: * opetusneuvos Elise Virnes, OKM * verkostokoordinaattori Ville Virtanen, SAKU ry

Yhteiset työvälineemme. Esityksen toimittajat: * opetusneuvos Elise Virnes, OKM * verkostokoordinaattori Ville Virtanen, SAKU ry Yhteiset työvälineemme Esityksen toimittajat: * opetusneuvos Elise Virnes, OKM * verkostokoordinaattori Ville Virtanen, SAKU ry Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Uusi laki kokoaa yhteen lainsäädännössä

Lisätiedot

Paltamon kunta. Perusopetus. [PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen

Paltamon kunta. Perusopetus. [PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen 2014 Paltamon kunta Perusopetus [PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen PALTAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET MUUT MÄÄRÄYKSET

LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET MUUT MÄÄRÄYKSET LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET - - - 5 MUUT MÄÄRÄYKSET 5.6 Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö 5.7 Opiskelijahuolto Sen lisäksi, mitä laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Helsingin kuvataidelukion opiskeluhuoltosuunnitelma

Helsingin kuvataidelukion opiskeluhuoltosuunnitelma 1 NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Helsingin kuvataidelukion opiskeluhuoltosuunnitelma 1. Opiskeluhuollon kokonaistarve

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Kokkolan kaupunki Perusopetuksen opetussuunnitelman muutos 1.8.2014 alkaen PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 1 (6) ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.3 Oppilashuolto Lasten kehitysympäristön ja esiopetuksen toimintaympäristön muutosten

Lisätiedot

Nastolan kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 2014

Nastolan kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 2014 1 Nastolan kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 2014 Monialainen oppilashuollon yhteistyö Nastolassa esiopetuksen oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä sivistystoimen ja sosiaali

Lisätiedot

Espoon perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4. Oppilashuolto

Espoon perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4. Oppilashuolto 5.4 Oppilashuolto Oppilashuollosta on tullut yhä tärkeämpi osa koulun perustoimintaa. Se liittyy läheisesti koulun kasvatus- ja opetustehtävään. Oppilashuollon tavoitteena on oppilaan kokonaisvaltaisen

Lisätiedot

Esiopetuksessa olevien oppilashuolto

Esiopetuksessa olevien oppilashuolto Esiopetuksessa olevien oppilashuolto Valtakunnalliset neuvolapäivät 21. - 22.10.2014 Kristiina Laitinen Opetusneuvos Opetushallitus 1 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja opetussuunnitelmien perusteet Oppilas-

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja opiskeluterveydenhuolto

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja opiskeluterveydenhuolto Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja opiskeluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhuollon toimivuus - Opiskelijan terveys, hyvinvointi ja opiskelukyky -seminaari 20.4.2015, Vaasa Marjaana Pelkonen Neuvotteleva

Lisätiedot

2) perusopetuslain 46 :n 2 momentissa tarkoitettuun oppilaaseen;

2) perusopetuslain 46 :n 2 momentissa tarkoitettuun oppilaaseen; 1287/2013 Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain soveltamisala Tässä laissa säädetään

Lisätiedot

Haapajärven lukion opiskeluhuoltosuunnitelma

Haapajärven lukion opiskeluhuoltosuunnitelma Haapajärven lukion opiskeluhuoltosuunnitelma 1. Opiskeluhuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut Opiskeluhuoltoon kuuluvat opetussuunnitelman mukainen yhteisöllinen ja yksilöllinen

Lisätiedot

EURAN KUNNAN OPISKELUHUOLLON KURAATTORI- JA PSYKOLOGIPALVELUT

EURAN KUNNAN OPISKELUHUOLLON KURAATTORI- JA PSYKOLOGIPALVELUT EURAN KUNNAN OPISKELUHUOLLON KURAATTORI- JA PSYKOLOGIPALVELUT EURAN KUNNAN OPISKELUHUOLLON PSYKOLOGI- JA KURAATTORIPALVELUT Psykologi- ja kuraattoripalveluilla tarkoitetaan opiskeluhuollon psykologin ja

Lisätiedot

Alppilan lukion opiskeluhuoltosuunnitelma

Alppilan lukion opiskeluhuoltosuunnitelma 1 Alppilan lukion opiskeluhuoltosuunnitelma 1. Opiskeluhuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut Alppilan lukiossa on noin 465 opiskelijaa sekä 60 Stadin ammattiopistolaista

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 1 (9) 4/011/2014 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

Kallion lukion opiskeluhuoltosuunnitelma

Kallion lukion opiskeluhuoltosuunnitelma 1 NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Kallion lukion opiskeluhuoltosuunnitelma 1. Opiskeluhuollon kokonaistarve ja käytettävissä

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuolto

Opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuolto Heidi Peltonen 11.2.2014 1 (5) Eduskunnan tarkastusvaliokunta Eduskunta Miten kouluongelmat vaikuttavat nuorten syrjäytymiseen ja miten kouluterveydenhuollon avulla ehkäistään nuorten syrjäytymistä? Tarkastusvaliokunnan

Lisätiedot

OPPILAS- ja OPISKELIJAHUOLTOLAIN

OPPILAS- ja OPISKELIJAHUOLTOLAIN OPPILAS- ja OPISKELIJAHUOLTOLAIN SOVELTAMINEN HANGON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMESSA 1.8.2014 - (luku 3.5 Oikeusturva, lisätty 1.8.2015 alkaen) Lisäys kuntakohtaisiin opetussuunnitelmiin esiopetuksen opetussuunitelma

Lisätiedot

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteuttaminen oppilaitoksissa. Marke Hietanen-Peltola Opiskeluhuollosta hyvinvointia 17.9.2014

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteuttaminen oppilaitoksissa. Marke Hietanen-Peltola Opiskeluhuollosta hyvinvointia 17.9.2014 Yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteuttaminen oppilaitoksissa Marke Hietanen-Peltola Opiskeluhuollosta hyvinvointia 17.9.2014 Esityksen termit Opiskelija = esikoululainen, peruskoululainen ja lukion tai

Lisätiedot

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppilashuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan

Lisätiedot

Miten uudet oh-lain vaatimukset pystytään täyttämään ja millaisia eroja eri kouluasteilla toteutuksessa

Miten uudet oh-lain vaatimukset pystytään täyttämään ja millaisia eroja eri kouluasteilla toteutuksessa Miten uudet oh-lain vaatimukset pystytään täyttämään ja millaisia eroja eri kouluasteilla toteutuksessa Pori 30.10.2014 Opiskelijapalvelupäällikkö Fia Heino Länsirannikon koulutus Oy, WinNova Opiskeluhuollon

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuollosta kohti uutta opiskeluhuoltoa Kansalliset kehittämispäivät Helsingin Messukeskus

Oppilas- ja opiskelijahuollosta kohti uutta opiskeluhuoltoa Kansalliset kehittämispäivät Helsingin Messukeskus Oppilas- ja opiskelijahuollosta kohti uutta opiskeluhuoltoa Kansalliset kehittämispäivät 27.- 28.11.2014 Helsingin Messukeskus 28.11.2014 Päivän teema: Opiskeluhuollon monialainen yhteistyö ja yksilökohtaisen

Lisätiedot

KARJAAN LUKION OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA 2014

KARJAAN LUKION OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA 2014 KARJAAN LUKION OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA 2014 Opiskelijahuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä

Lisätiedot

Oppilashuolto Huittisissa. Koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Pori Eija Mattila, Huittisten kaupunki

Oppilashuolto Huittisissa. Koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Pori Eija Mattila, Huittisten kaupunki Oppilashuolto Huittisissa Koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena 1.11.2017 Pori Eija Mattila, Huittisten kaupunki Tuen ja oppilashuollon selvitystyö Huittisissa käynnistettiin keväällä

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja opiskeluterveydenhuolto

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja opiskeluterveydenhuolto Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja opiskeluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhuollon toimivuus - Opiskelijan terveys, hyvinvointi ja opiskelukyky -seminaari 29.4.2015, Oulu Marjaana Pelkonen Neuvotteleva

Lisätiedot

Helsingin kielilukion opiskeluhuoltosuunnitelma

Helsingin kielilukion opiskeluhuoltosuunnitelma NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Helsingin kielilukion opiskeluhuoltosuunnitelma 1. Opiskeluhuollon kokonaistarve

Lisätiedot

5.2 Oppilashuolto. 5.2.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö

5.2 Oppilashuolto. 5.2.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö 5.2 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain käsitteistön sijasta esiopetuksen opiskeluhuollosta nimitystä oppilashuolto, opiskelijasta käsitettä

Lisätiedot

Pälkäneen perusopetuksen opetussuunnitelma: OPPILASHUOLTO

Pälkäneen perusopetuksen opetussuunnitelma: OPPILASHUOLTO Pälkäneen perusopetuksen opetussuunnitelma: OPPILASHUOLTO Opetussuunnitelmassa kuvataan perusopetuksen oppilashuollon paikallisen toteuttamisen tavoitteet ja toimintatavat. Siinä määritellään opetussuunnitelman

Lisätiedot

Alakoulujen oppilashuoltosuunnitelma Säkylän sivistyslautakunta Alakoulujen koulukohtaiset oppilas- ja opiskeluhuoltosuunnitelmat

Alakoulujen oppilashuoltosuunnitelma Säkylän sivistyslautakunta Alakoulujen koulukohtaiset oppilas- ja opiskeluhuoltosuunnitelmat 1 Alakoulujen oppilashuoltosuunnitelma Säkylän sivistyslautakunta 13.12.2016 78 Alakoulujen koulukohtaiset oppilas- ja opiskeluhuoltosuunnitelmat Alakoulujen tarkennukset täydentävät Säkylän kunnan oppilas-

Lisätiedot

Opiskeluhuolto ja erityisopetus Aapo Halonen, yläkoulun rehtori Niina Rekiö-Viinikainen, erityisopetuksen lehtori Jyväskylän normaalikoulu

Opiskeluhuolto ja erityisopetus Aapo Halonen, yläkoulun rehtori Niina Rekiö-Viinikainen, erityisopetuksen lehtori Jyväskylän normaalikoulu Opiskeluhuolto ja erityisopetus 6.3.2017 Aapo Halonen, yläkoulun rehtori Niina Rekiö-Viinikainen, erityisopetuksen lehtori Jyväskylän normaalikoulu www.pollev.com/aapohalonen066 (Aineen)opettajan työtä

Lisätiedot

Oppilashuollossa kehitetään, seurataan ja arvioidaan koko kouluyhteisön, yksittäisten luokkien ja ryhmien

Oppilashuollossa kehitetään, seurataan ja arvioidaan koko kouluyhteisön, yksittäisten luokkien ja ryhmien LIITE 1 (7) 4/011/2014 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain käsitteistön sijasta perusopetuksen

Lisätiedot

Opiskeluhuolto - monialaisen yhteistyön ytimessä. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Pois syrjästä aloitusseminaari 19.11.

Opiskeluhuolto - monialaisen yhteistyön ytimessä. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Pois syrjästä aloitusseminaari 19.11. Opiskeluhuolto - monialaisen yhteistyön ytimessä Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Pois syrjästä aloitusseminaari 19.11.2014 Pori Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013 Edistää opiskelijoiden oppimista,

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 0 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO LIITE 6/011/2014 NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista,

Lisätiedot

OPISKELUHUOLLON ARVIOINTILOMAKE 2016

OPISKELUHUOLLON ARVIOINTILOMAKE 2016 OPISKELUHUOLLON ARVIOINTILOMAKE 2016 Arviointiin osallistujat: Päivämäärä: 1. OPISKELUHUOLLON RYHMÄT JA SUUNNITELMAT 1.1 Opiskeluhuollon ryhmä ja sen tehtävät 1) Opiskeluhuoltoryhmä on laatinut oppilaitoskohtaisen

Lisätiedot

Salassapito ja tiedonsiirto opiskeluhuollossa ja moniammatillisessa yhteistyössä

Salassapito ja tiedonsiirto opiskeluhuollossa ja moniammatillisessa yhteistyössä Salassapito ja tiedonsiirto opiskeluhuollossa ja moniammatillisessa yhteistyössä 4.6.2015 Mikkeli Itä-Suomen opiskeluhuollon päivät Hallintojohtaja Matti Lahtinen Opiskeluhuollon kokonaisuus ja määritelmät

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelma

Mänttä-Vilppulan perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelma Mänttä-Vilppulan perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 1. ARVIO OPPILASHUOLLON KOKONAISTARPEESTA Mänttä-Vilppulassa perusopetusta annetaan luokille 1-6 Savosenmäen koulussa, Koskelan alakoulussa, Vilppulankosken

Lisätiedot

Moision koulu Ylöjärven kaupunki

Moision koulu Ylöjärven kaupunki Moision koulu Ylöjärven kaupunki Väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy ja siihen puuttuminen kuuluvat kaikille kouluyhteisössä työskenteleville. 1. KIUSAAMINEN, HÄIRINTÄ JA VÄKIVALTA Väkivalta,

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1287/2013 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1287/2013 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2013 1287/2013 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhoito

Opiskeluterveydenhoito Opiskeluterveydenhoito Opiskeluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhuollolla tarkoitetaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 17 :n mukaista opiskeluterveydenhuoltoa, jota toteuttavat terveydenhoitaja ja lääkäri.

Lisätiedot