HYVÄÄ TYÖTÄ HENKILÖSTÖ- JA TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYVÄÄ TYÖTÄ HENKILÖSTÖ- JA TYÖHYVINVOINTIOHJELMA"

Transkriptio

1 HYVÄÄ TYÖTÄ HENKILÖSTÖ- JA TYÖHYVINVOINTIOHJELMA VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ

2 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 1. Tuemme työkykyä ja hyvinvointia 1.1 Työyhteisötaidot 1.2 Työympäristön 1.3 Työterveyshuolto työkyvyn tukijana 1.4 Varhaisen tuen malli 1.5 Ikäjohtaminen 2. Johtaminen ja esimiestoiminta on hyvinvointia edistävää 2.1 Esimiestoiminnan 2.2 Vuorovaikutustaidot 2.3 Kehityskeskustelut 3. Ammattitaito ja osaaminen tukee sitoutumista 3.1 Ammattiosaamisen ylläpitäminen 3.2 Ammattiosaamisen 3.3 Perehdyttäminen 4. Rekrytointi 4.1 Rekrytoinnin haasteet 4.2 Rekrytointiviestintä 5. Palkkaus- ja kannustinjärjestelmät kehittyvät 5.1 Palkkausjärjestelmän 5.2 Henkilöstöetuudet ja huomionosoitukset LIITE : Toteuttamisohjelma

3 Yleistä Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen osa tuloksellista henkilöstöjohtamista. Työhyvinvointityöllä tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla parannetaan terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia työpaikoilla siten, että samanaikaisesti edistetään tuottavuutta ja organisaation menestymistä. Työhyvinvointiin panostaminen on suunnitelmallista, pitkäjänteistä ja ennakoivaa toimintaa ja merkittävä osa kuntastrategiaa.työhyvinvointia tukemalla Pirkkalan kunta välittää itsestään kilpailukykyisen kuvan työnantajana ja näin pyrkii turvaamaan työvoiman saannin myös tulevaisuudessa. Hyvä henkilöstöjohtaminen ja henkilöstön työhyvinvoinnin ja jaksamisen edistäminen parantavat työhön sitoutumista ja tukevat laadukkaiden palveluiden aikaansaamista. Nopeasti muuttuva työelämä asettaa haasteita työuran hallinnalle, mutta samalla muuttuvan toimintaympäristön myötä myös työhyvinvoinnin tuen vaatimukset kasvavat. Vuonna 2010 kunnassa toteutetun työyhteisökyselyn perusteella tärkeimmiksi työhyvinvoinnin tekijöiksi koettiin henkilöstön hyvinvointi, johtaminen, ammattitaito ja osaaminen sekä toimintatapojen. Nämä teemat on otettu lähtökohdaksi henkilöstö- ja työhyvinvintointiohjelmaa laadittaessa. Ohjelman päämäärä, suunnitelma ja toteutuksen seuranta on kirjattu Pirkkalan kuntastrategiaan vuosille Valtuustokausittain tarkistettavan henkilöstö- ja työhyvinvointiohjelman liitteenä on vuosikohtainen toteuttamisohjelma, johon on sisällytetty konkreettiset hankkeet ja niitä tukevat toimenpiteet. Toteuttamisohjelman painopisteet arvioidaan kunkin vuoden toiminnansuunnittelun yhteydessä erikseen ja toimenpiteet sisällytetään talousarvioon. Toiminnalle asetetaan selkeät ja mitattavat tavoitteet ja sen toteutumista seurataan työyhteisökyselyjen ja kehityskeskustelujen avulla vuosittain. Toimenpiteiden vaikuttavuutta arvioidaan myös henkilöstötilinpäätöksen tunnuslukujen vuosivertailussa. Ohjelman toteuttamisesta vastaa henkilöstöjohtaja yhdessä osastojen, vastuualueiden ja yksiköiden esimiesten kanssa sekä kuntatasolla toteutettavien hankkeiden että yksikkökohtaisten toimenpiteiden avulla. Tuloksellista ja hyvinvoivaa työpäivää, Pirkkala! 3

4 1. TUEMME TYÖKYKYÄ JA HYVINVOINTIA 1.1 Työyhteisötaidot Työyhteisötaidoilla tarkoitetaan sekä työntekijä- että esimiestaitoja. Työyhteisötaitoihin kuuluvat työssä tapahtuva vuorovaikutus, yhteisten pelisääntöjen noudattaminen, ristiriitojen ratkaisutaidot, toisten henkilöiden kunnioitus, sivistyneet käytöstavat sekä omasta jaksamisesta huolehtiminen. Keskeisiä työyhteisötaitoja ovat myös tunnetaidot, jotka ovat tietoisuutta omista tunteista, omien tunteiden käsittelytaidot, itsensä motivointi, toisen ihmisen tunteiden tunnistaminen ja ihmissuhteiden hoitamisen taidot. Yleisesti työyhteisötaitoihin luetaan ne valmiudet, jotka edesauttavat hyvää yhteistyötä työpaikalla. 1.2 Yhteisöllisyyden lisääminen Työhyvinvoinnin perustana on terve ja tasaarvoinen työyhteisö, jossa toteutuu oikeudenmukaisuus, osallistuminen ja syrjimättömyys. Tällaisessa työyhteisössä toteutuu sukupuolten tasa-arvo, työn ja muun elämän yhteensovittaminen, eri-ikäisten huomioon ottaminen sekä eri kulttuuritaustoista tulleiden huomioiminen. Henkilöstön hyvinvointia edistetään kehittämällä sekä fyysistä että psykososiaalista työympäristöä. Myös työturvallisuuteen, työterveyteen ja työkykyyn liittyvät tekijät otetaan huomioon päivittäisessä toiminnassa. Työyhteisötaidot tarkoittavat usein samaa kuin yhteistyötaidot. Olli, hallintojohtaja 4

5 1.3 Työterveyshuolto työkyvyn tukijana Työterveyshuollon ja esimiesten yhteistyö perustuu työterveyshuollon strategiseen kumppanuuteen työkyvyn tukijana ja työhyvinvoinnin kehittäjänä. Työterveyshuollon rooli korostuu työelämän jatkuvassa muutoksessa, jota tukevat kohdennetut työpaikkakäynnit, ennaltaehkäisevä työyhteisötoiminta sisältäen verkostopalaverit sekä asiantuntijaluennot. Työterveyshuollon vaikuttavuuden parantaminen on jatkuva prosessi. Tavoitteena tulee olla työkykyä yhä tehokkaammin tukevien toimintamallien löytäminen kunnan omaa tilaajaosaamista kehittämällä. 1.4 Varhaisen tuen malli Varhaisen tuen toimintamallin tavoitteena on auttaa tunnistamaan työhyvinvoinnin riskitekijät ajoissa ja ohjaamaan ratkaisujen löytämiseen. Hälytysmerkkejä ovat mm. poissaolot, jaksamisongelmat, heikentynyt työsuoritus, työajanhallinnan ongelmat, käyttäytymisen muutokset sekä päihdeongelmat. Työntekijöiden työssä selviytymisen tukemista varten otetaan käyttöön puheeksiottokeskustelu yhteisesti sovitun menettelytavan mukaisesti. Jos työkykyongelman taustalta löytyy terveydellisiä syitä, sovitaan jatkotoimenpiteistä työterveyshuollon kanssa. Puheeksiottomenettelyn piiriin kuuluvat poissaoloista johtuvat keskustelut, joiden taustalla on työterveyshuollon suunnitelmassa kirjatut poissaolojen hälytysrajat ja niiden ylittyminen. 5

6 1.5 Ikäjohtaminen Ikäjohtaminen on arkista johtamista ja töiden organisointia, jossa otetaan huomioon ihmisen elämänkulkuun ja voimavaroihin liittyvät asiat. Ikäjohtamisessa huomioidaan erilaiset johtamistarpeet niin nuorilla kuin ikääntyneillä. Ikäjohtamisen lähtökohtana on organisaation perustehtävän toteuttaminen. Toiminnan johtamisessa otetaan huomioon tieto ikääntymisen vaikutuksista. Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtymistä voidaan parantaa perehdyttämisen yhteydessä ja tehokkailla verkostoitumiskäytännöillä mm. edistämällä eri sukupolvien välistä yhteistoimintaa työpaikoilla. Työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista voidaan tukea joustavilla työajoilla ja työvuorosuunnittelulla. Työkokemuksen karttuessa myös työtehtävät kehittyvät. Soili, palveluneuvoja 6

7 Työelämässä jaksaminen tarkoittaa jaksamista myös työn ulkopuolella. Juha-Antero, päiväkodin opettaja 7

8 2. JOHTAMINEN JA ESIMIESTOIMINTA ON HYVINVOINTIA EDISTÄVÄÄ 2.1 Esimiestoiminnan Organisaatioissa on noussut tarve uudenlaiseen johtajuuteen. Työmääräysten jakajasta ja työn valvojasta on yhä enemmän siirrytty motivoijan, innostajan sekä keskustelukumppanin suuntaan. Onnistunut esimies-alaissuhde ja oikeudenmukainen, tasa-arvoinen sekä yhdenvertainen johtaminen ovat merkittävimpiä työkyvyn ja hyvinvoinnin taustatekijöitä. Esimieheltä odotetaan ymmärrystä erilaisten konfliktitilanteiden tunnistamiseen ja hallintaan sekä häirinnän tai muun epäasiallisen käyttäytymisen torjuntaan. 2.2 Vuorovaikutustaidot Esimiehen on pyrittävä luomaan hyvä työskentelyilmapiiri ja kannustaa avoimeen vuorovaikutukseen. Tämä vaatii esimiehen roolin muuttamista asioiden johtamisesta ihmisten johtamisen suuntaan. Hyvä ihmisten johtaminen tukee henkilöstön työskentelyä ja luo edellytyksiä työssä onnistumiseen ja tuloksellisuuden saavuttamiseen. Vuorovaikutusta voidaan parantaa säännöllisesti pidettävissä työpaikkakokouksissa, joissa lisätään henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia ja mahdollistetaan myös palautteen antaminen ja vastaanottaminen. Rakentavan palautteen antaminen ja saaminen on tärkeää työhön sitoutumisen kannalta. Hyvään johtajuuteen kuuluu työtä koskevan palautteen antaminen ja tunnustukset hyvästä työsuorituksesta. 8

9 2.3 Kehityskeskustelut Esimies saa tuloksia aikaan ihmisten avulla. Esimiehen onnistuminen riippuu pitkälti siitä, miten ihmiset onnistuvat, saavuttavat tavoitteensa ja millaiseen yhteistoimintaan he kykenevät keskenään. Kehityskeskustelut ovat luonnollinen osa palautejärjestelmää, työn tuloksellisuuden ja hyvinvoinnin seurantaa sekä työn ja osaamisen kehittämistä. Esimiehen tehtävänä on pyrkiä luomaan avoin keskustelutilanne ja rohkaista keskustelua ja pyrkiä saamaan esiin mielipiteitä ja ehdotuksia. Kehityskeskusteluissa tehdään yksilölliset ja työyhteisöpohjaiset kehittymissuunnitelmat sekä sovitaan toteutukseen liittyvistä toimista. Työntekijä on oman työnsä sisällön paras asiantuntija ja siksi on tärkeää ottaa hänet mukaan kehittämään työtään ja työympäristöään. Esimiehen tulee kannustaa työntekijää aloitteellisuuteen. Jokainen työntekijä on itse oman työnsä paras asiantuntija. Helena, pormestari 9

10 3. AMMATTITAITO JA OSAAMINEN TUKEE SITOUTUMISTA 3.1 Ammattiosaamisen ylläpitäminen Työn hallinnalla tarkoitetaan päätöksentekovaltaa ja mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhön liittyviin olosuhteisiin ja sisältöihin. Työn hallintaa edistävät osallistumisen mahdollisuudet, sosiaaliset suhteet työpaikalla sekä esimiestyö. Hiljaisen tiedon siirto nuoremmille työntekijöille aloitetaan jo perehdyttämisen aikana, jolloin kokeneempi henkilö opastaa uutta työntekijää. Hiljainen tieto täydentää täsmätietoa ja on kokemukseen perustuvaa arvioivaa ajattelua, valikoivaa toimintaa ja kykyä yhdistellä eri tietoja. Työkierto ja vaihtotyöskentely avartavat näkemyksiä ja ovat tärkeitä organisaation sisäisen oppimisen muotoja. Työkierrossa henkilö sijoitetaan uuteen työympäristöön näkemään ja kokemaan uudenlaisia toimintatapoja eli oppimaan tekemisen kautta. Vaihtotyöskentelyssä kaksi eri yksikössä työskentelevää henkilöä vaihtaa ennalta sovituksi ajaksi työtehtäviään. Vaihtotyöskentely on vaativa, mutta tehokas työyhteisön kehittämisen ja tiedon siirron väline. 10

11 3.2 Ammattiosaamisen Ammatillinen kasvu tapahtuu työssä tekemällä, jolloin kasvu tulisi olla luonnollinen osa työuraa. Uuden oppimisen edellytys on oppimiseen sitoutuminen. Osaamisen kokonaisvaltainen on sekä organisaation johdon että työntekijän vastuulla. Henkilöstön osaamista ja osaamisen kehittämistarpeita selvitetään mm. kehityskeskustelujen avulla. Työyhteisö kannustaa omaehtoiseen koulutukseen hakeutumiseen. Oppisopimus on toimiva väylä kokemustiedon siirtämiseen sellaisissa tilanteissa, joissa palvelutuotannon osaamistarvetta vastaavia työntekijöitä ei muutoin ole saatavissa. Oppisopimus on tärkeä väylä myös tilanteessa, jolloin työntekijän työtehtävät edellyttävät ammattialalla erikoistavaa lisäkoulutusta. Ammattiosaamisen kasvu on kasvua myös ihmisenä. Tuomas, lääkäri 11

12 3.3 Perehdyttäminen Perehdyttämiseen kuuluu tutustuttaminen työpaikkaan, työyhteisöön, työtehtäviin sekä työympäristöön. Hyvin suunniteltu ja toteutettu perehdytys lyhentää työn oppimiseen käytettävää aikaa. Perehdyttämisellä tehdään työtehtävät tutuksi työntekijälle sekä autetaan häntä tulemaan osaksi työyhteisöä ja oppimaan työpaikan toimintatapoja. Perehdyttäminen on tärkeää paitsi uusille työntekijöille, myös työtehtävien muuttuessa tai työntekijän palatessa pitkältä poissaololta takaisin työhön. Työkierto laittaa ammattiosaamisen kiertoon ja jakoon. Erja, kokki 12

13 Perehdytys pitää työntekijän samassa tahdissa työvälineiden kehityksen kanssa. Tarja, sairaanhoitaja 13

14 4. REKRYTOINTI 4.1 Rekrytoinnin tarvearvio Rekrytointi on osa strategista henkilöstöjohtamista. Rekrytoinnin ensimmäinen kysymys on, millaista työvoimaa kuntaan hankitaan. Toimintaympäristön muutokset, kilpailu työvoimasta ja alakohtainen työvoimapula sekä monitaitoisuuden vaatimukset ohjaavat päätöksentekoa rekrytointitilanteessa. Uuden työntekijän palkkaaminen on merkittävä investointi, jolloin tarveharkinta ja osaamisvaatimukset korostuvat. 4.2 Rekrytointiviestintä Hyvin hoidettu rekrytointiviestintä vaikuttaa rekrytoinnin tuloksellisuuteen sekä työnantajakuvan muodostumiseen. Rekrytointikanavien valinta vaikuttaa olennaisesti siihen, millaisia hakijoita ilmoituksella tavoitellaan. Avoimet tehtävät asetetaan koko henkilökunnan haettavaksi kunnan intranet-sivuille. Näin tarjoutuu vanhoille työntekijöille mahdollisuus urakiertoon. Hallintokuntien rekrytointia tukeva kuntatason rekrytointiohje perustuu kunnan henkilöstöstrategiaan. 14

15 5. PALKKAUS- JA KANNUSTINJÄRJESTELMÄT KEHITTYVÄT 5.1 Palkkausjärjestelmän Palkitseminen on johtamisen väline ja se edellyttää kiinteää kytkentää organisaation strategiaan ja visioihin. Kilpailukykyinen ja oikeudenmukainen palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmä kannustaa henkilöstöä hyviin tuloksiin ja laadukkaaseen palveluun omaa ammattiosaamistaan kehittämällä. Tehtäväkohtaiset palkat perustuvat työn vaativuuteen ja ajan tasalla oleviin tehtäväkuvauksiin sekä seudullisesti kilpailukykyiseen palkkatasoon. Tehtävien uudelleenjärjestelyjen yhteydessä tarkistetaan sen vaikutus tehtävän vaativuuteen ja palkkaukseen. Hyvällä ja kehittyvällä työsuorituksella voi vaikuttaa palkkaansa. Yksilöpalkitsemisen ohella voidaan käyttää yhteishenkeä tukevaa ryhmäpalkitsemista. Tehtävän vaativuuden ja työsuorituksen arvioinneissa noudatetaan yhdenmukaista menettelytapaa. Esimieheltä saatu kiitos on palkitsemisen välittömin muoto. Kannustavan palkkauksen kehittämisessä edetään yleisten sopimusten mahdollistamalla tavalla. Palkitsemistapa voidaan päättää tapauskohtaisesti ja palkitsemisen muoto voi olla joko aineellista eli rahapalkkio tai rahassa selkeästi mitattavat edut tai aineetonta eli koulutus- ja kehittämismahdollisuudet, palaute työstä tai arvostuksen saaminen, työsuhteen pysyvyys ja osallistumismahdollisuudet tai työaikajoustot. 5.2 Henkilöstöetuudet ja huomionosoitukset Henkilöstöetuudet ja huomionosoitukset henkilöstölle edistävät monipuolisesti hyvinvointia ja sitoutumista työhön sekä työyhteisöön. Aloitepalkkiosääntöä kehitetään siten, että myös taloudellisuutta ja tuottavuutta edistävistä aloitteista palkitaan. Työnantaja huomioi henkilöstöä pitkästä työurasta kunnan palveluksessa, ikämerkkipäivinä sekä eläkkeelle siirtymisen yhteydessä. 15

16 LIITE

17 TOTEUTTAMISOHJELMA 2012 SISÄLTÖ TAVOITE TOIMENPIDE 1. Tuemme työkykyä ja hyvinvointia ASIAKIRJA Intranetissa AIKATAULU 1.1. Työyhteisötaidot Tiedostamme työyhteisötaitojen merkityksen ja toteutamme niitä Kehityskeskustelut, esimies- ja alaistaitojen Aloitetoiminta 1.2. Yhteisöllisyyden lisääminen Ymmärrämme toisiamme ja arvostamme erilaisuutta voimavarana Suvaitsevaisuuden lisääminen 1.3. Työterveyshuolto työkyvyn tukijana Edistämme yhteistyöllä työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta Yhteisneuvottelut, terveystarkastukset, vuosittaiset liikuntapäivät, terveyden edistämisen tukitoimet Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Varhaisen tuen malli Havaitsemme ajoissa varhaisen tuen hälytysmerkit ja uskallamme puuttua Varhaisen tuen mallin käyttöönotto. Varhe -ryhmän toiminnan käynnistys Varhe-maksu, Ammatillinen kuntoutus, Esimieskeskustelu Ikäjohtaminen Osaamme huomioida ja hyödyntää iän tuomaa kokemusta Joustavien työaikajärjestelyjen mahdollistaminen, kehityskeskustelut Esimieskeskustelu 2. Vahvistamme johtamista ja esimiestoimintaa 2.1. Esimiestoiminnan Panostamme ammattitaitoiseen esimiestyöhön ja muutosjohtamistaitoihin Systemaattisen johtamiskoulutuksen toteuttaminen. Esimiestiedotteet ja säännölliset ajankohtaisasioiden esimiespäivät Vuorovaikutustaidot Työyhteisössä annamme ja vastaanotamme rakentavaa palautetta. Vuorovaikutustaitojen mm. työpaikkakokousten avulla 2.3. Kehityskeskustelut Käymme kehityskeskustelut säännöllisesti ja systemaattisesti Kehityskeskustelujen toteutumisaste 100 % Kehityskeskustelut Toimintaohje 2012

18 TOTEUTTAMISOHJELMA 2012 SISÄLTÖ TAVOITE TOIMENPIDE 3. Kannustamme ammattitaidon ja osaamisen ylläpitoa ASIAKIRJA Intranetissa AIKATAULU 3.1. Ammattiosaamisen ylläpitäminen Annamme mahdollisuuden vaikuttaa työnsä sisältöön. Oppisopimuskoulutuksen mahdollisuus Osallistumismahdollisuuksien tarjoaminen työntekijöille eri muodoin Kokeneiden työntekijöiden osaamisen ja ns. hiljaisen tiedon siirtäminen nuoremmille, Kunnanvaltuuston päätös 61/ Ammattiosaamisen Lisäämme työn hallintaa ammatillisen osaamisen syventämisellä. Työkierto, tiimityöskentely, täydennyskoulutus myös omaehtoisena, osaamiskartoitus Kts. kohta 3.1., Koulutussopimuksen muuttaminen 3.3. Perehdyttäminen Huolehdimme aina uuden työntekijän ja tarvittaessa myös vanhan työntekijän perehdyttämisestä uusiin tehtäviin. Kehitämme perehdytysohjelmaa. Sähköisen perehdyttämiskansion ylläpito. Perehdyttäminen 4. Panostamme määrätietoiseen rekrytointiin 4.1. Rekrytoinnin tarvearvio Huomioimme vapautuvan vakanssin täyttötarpeen/uudelleenorganisoinnin Kuntatason rekrytointiohjeen laatiminen Toimintaohje perusturvan henkilöstön rekrytointiin Rekrytointiviestintä Kanavavalinnoilla ohjaamme osaavia hakijoita kunnan palvelukseen Rekrytointiviestinnän kokonaisuuden, henkilöstön urakehityksen turvaaminen Sähköinen rekrytointiprosessi Pirkkalan kunnassa Kannustamme ja palkitsemme 5.1. Palkkausjärjestelmän Kehitämme palkkausjärjestelmää kannustavuuden lisäämiseksi. Palkkausjärjestelmän kehittämistyöryhmän perustaminen. Tulospalkkioryhmä / Henkilöstöetuudet ja huomionosoitukset Muistamme henkilöstöä pitkän työuran sekä merkkipäivien johdosta. Ansiomerkit, kunniamerkit, Pirkkalan Tiima, henkilökuntaetuudet Merkkipäivälahjat. Lahjat ja muistamiset henkilöstölle ja luottamushenkilöille

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16)

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16) KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16) TYÖHYVINVOINNIN TOIMINTALINJAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT -SUOSITUS KUNTA-ALALLE 1 Työhyvinvoinnin merkitys 2 Työhyvinvoinnin määrittelyä Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen

Lisätiedot

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen 31.5.2013 Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen Bjarne Andersson, Karoliina Haggrén, Kari Haring, Päivi Lanttola, Oili Marttila, Jan Schugk ja Riitta Työläjärvi Sisällysluettelo

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA

KAUHAVAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KAUHAVAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 25.11.2013 2 Sisällysluettelo 1. Kauhavan kaupungin visio ja kehittämistavoitteet...3 2. Henkilöstöstrategian lähtökohdat...3 3.

Lisätiedot

Sisältö. 1 Visio Arvot Strategiset päämäärät... 3 Henkilöstöpoliittisen ohjelman visio... 3 Arvot... 3 Kaupungin strategiset päämäärät...

Sisältö. 1 Visio Arvot Strategiset päämäärät... 3 Henkilöstöpoliittisen ohjelman visio... 3 Arvot... 3 Kaupungin strategiset päämäärät... Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2010 2013 Sisältö 1 Visio Arvot Strategiset päämäärät... 3 Henkilöstöpoliittisen ohjelman visio... 3 Arvot... 3 Kaupungin strategiset päämäärät... 3 2 Alkusanat... 4 3 Kaupungin

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA 15.1.2010 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO 5 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA Viimeksi päivitetty 5.4.2012 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO

Lisätiedot

3 OSAAMINEN... 8 3.1 Lähtökohdat... 8 3.2 Osaamisen kehittäminen... 8

3 OSAAMINEN... 8 3.1 Lähtökohdat... 8 3.2 Osaamisen kehittäminen... 8 HENKILÖSTÖSTRATEGIA Henkilöstöpalvelun johtokunta 26. 9.2012 Yhteistyötoimikunta 10.10.2012 Henkilöstöpalvelun johtokunta 14.12.2012 Yhteinen kirkkoneuvosto 24.1.2013 Yhteinen kirkkovaltuusto 11.4.2013

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA Hämeenkyrön kunta

HENKILÖSTÖSTRATEGIA Hämeenkyrön kunta toimikunta Hallitus 5.11.2012 Valtuusto 12.11.2012 HENKILÖSTÖSTRATEGIA Hämeenkyrön kunta Hämeenkyrön kunta on arvostettu työnantaja SISÄLLYSLUETTELO 2 1. JOHDANTO 2. TYÖVOIMAN RIITTÄVYYS 2.1. Henkilöstövalinnat

Lisätiedot

SIUNTION KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA

SIUNTION KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA SIUNTION KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA SIUNTION KUNTA Hyväksytty valtuustossa 17.3. SIUNTION KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA Monia kiitoksen ääniä kuului valtuuston jäseniltä, kun henkilöstöstrategia hyväksyttiin

Lisätiedot

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016 L [Kirjoita yrityksen nimi] LAUKAAN KUNTA [Kirjoita tekijän nimi] YHDESSÄ TEHDEN ja valtuustokaudelle 2013-2016 henki Henkilöstöstrategia hyväksytty kunnan yhteistyöryhmässä 16.04.2014 hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 Johdanto Henkilöstöstrategia on pitkän aikavälin toimintasuunnitelma, jonka lähtökohtana on CIMOn strategia. Se avaa henkilöstön hyvinvoinnin ja kehittämisen näkökulman

Lisätiedot

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 1 Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 Kunnanvaltuusto 14.6.2010 39 2 ESIPUHE Tammela on luonnostaan kiinnostava lähes 600 vuoden ikäinen maalaispitäjä Kanta-Hämeessä. Tammelassa on moni-ilmeinen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA Yhteinen kirkkovaltuusto 3.6.2009

HENKILÖSTÖSTRATEGIA Yhteinen kirkkovaltuusto 3.6.2009 HENKILÖSTÖSTRATEGIA Yhteinen kirkkovaltuusto 3.6.2009 Sisällysluettelo 2 1 Johdanto... 3 1.1 Henkilöstöstrategia seurakuntayhtymän toiminnan turvaajana...3 1.2 Henkilöstöstrategian tarkoitus ja asema seurakuntayhtymän

Lisätiedot

Kyyjärven kunnan työhyvinvointisuunnitelma

Kyyjärven kunnan työhyvinvointisuunnitelma Kyyjärven kunnan työhyvinvointisuunnitelma Kyyjärven kunnan työsuojelutoimikunta on kokouksessaan 10.4.2014 tehnyt aloitteen työhyvinvointisuunnitelman laadinnasta Kyyjärven kuntaan. Vuonna2013 on kunnan

Lisätiedot

1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3.

1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3. 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3.1 Osaamisen johtamista suunnitelmallisesti... 6 3.2 Perehdyttämisen kautta

Lisätiedot

Henkilöstö- www.aanekoski.fi

Henkilöstö- www.aanekoski.fi Henkilöstö- strategia Sisältö Laatinut apulaiskaupunginjohtaja Heli Orenius puh. 020 632 2012, heli.orenius@aanekoski.fi - yhteistyötoimikunta 9.3.2009 - kaupunginhallitus 30.3.2009 Kannen kuvissa: sairaanhoitaja

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma 2015-2020

Henkilöstöohjelma 2015-2020 Henkilöstöohjelma 2015-2020 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Sisällysluettelo Arvot, visio ja strategiset tavoitteet 2 Henkilöstöohjelma 3 Houkutteleva työnantaja 4 Osaava henkilöstö 5 Hyvinvoiva henkilöstö

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma 2015-2017

Henkilöstöohjelma 2015-2017 Kh 26.1.2015, liite nro 1 Kouvolan kaupunki 2015 Henkilöstöohjelma 2015-2017 Hyvä työ ja reilu meininki! Kuva-alue Tekstit: Konsernipalvelut / Henkilöstöpalvelut Henkilöstöohjelmatyöryhmä Taitto: Suvi

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPOLIITTINEN OHJELMA

HENKILÖSTÖPOLIITTINEN OHJELMA HEPO 1(10) 27.08.04 YH 7.11.2002 HENKILÖSTÖPOLIITTINEN OHJELMA 1. TARKOITUS 2. TAVOITTEET Henkilöstöstrategiassa määritetään yhtenäiset toimintaperiaatteet kuntayhtymän henkilöstöasioiden hoitamiselle.

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia. Hyväksytty Khall 26.11.2012 Kvalt 10.12.2012

Henkilöstöstrategia. Hyväksytty Khall 26.11.2012 Kvalt 10.12.2012 Hyväksytty Khall 26.11.2012 Kvalt 10.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...2 1. Henkilöstöstrategian tarkoitus ja lähtökohdat...3 1.1. Yhteiset arvot ja mitä niillä tarkoitetaan...4 2. Työhyvinvointisyke

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA Henkilöstöstrategia ja toimintaohjelma

NASTOLAN KUNTA Henkilöstöstrategia ja toimintaohjelma NASTOLAN KUNTA Henkilöstöstrategia ja toimintaohjelma Tarkistaminen 2007 Johtoryhmä 21.5.2007 Yhteistyöryhmä 24.5.2007 Kunnanhallitus 18.6.2007 Valtuusto 13.8.2007 2 NASTOLAN KUNTA Henkilöstöstrategia

Lisätiedot

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli Teknologiateollisuus ry www.teknologiateollisuus.fi Metallityöväen Liitto ry www.metalliliitto.fi Ammattiliitto Pro ry www.proliitto.fi

Lisätiedot

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA Opas ikästrategian laatimisen tueksi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. ELÄMÄN JA TYÖELÄMÄN KULKU 5 Ihmisen monet iät 5 3. ERI-IKÄISTEN JOHTAMISEN HAASTEET 7 3.1

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma MHS 6/2014 As nro 84 Henkilöstösuunnitelma Uudenmaan liitto 2014 1 Valokuva(t): Tuula Palaste-Eerola Uudenmaan liitto // Nylands förbund Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa Region Esterinportti

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto...5 Yhteenveto strategisista valinnoista ja painopisteistä... 6-9 2. Henkilöstösuunnitteluun

Lisätiedot

Lopen kunta HENKILÖSTÖOHJELMA 2011-2013. Käsittely: Yhteistyötoimikunta 26.1.2011 ( 3) Henkilöstöasiaintoimikunta 17.2.2011 ( 1)

Lopen kunta HENKILÖSTÖOHJELMA 2011-2013. Käsittely: Yhteistyötoimikunta 26.1.2011 ( 3) Henkilöstöasiaintoimikunta 17.2.2011 ( 1) Lopen kunta HENKILÖSTÖOHJELMA 2011-2013 Käsittely: Yhteistyötoimikunta 26.1.2011 ( 3) Henkilöstöasiaintoimikunta 17.2.2011 ( 1) SISÄLLYSLUETTELO LOPEN KUNTASTRATEGIAN HENKILÖSTÖOHJELMA 2011-2013... 1 LOPEN

Lisätiedot

Uudenkaupungin henkilöstöstrategia

Uudenkaupungin henkilöstöstrategia 1 Uudenkaupungin henkilöstöstrategia Kaupunginhallitus 19.1.2004 Kaupungin johtoryhmä 2.2.2004 Yhteistyötoimikunta 4.2.2004 Kaupunginhallitus 15.3.2004 Kaupunginvaltuusto 22.3.2004 Henkilöstöstrategian

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma 2013 2016

Henkilöstöohjelma 2013 2016 Henkilöstöohjelma 2013 2016 Toimintatavat Osaamisen kehittäminen Palkkaus ja palkitseminen Työhyvinvointi www.nurmijarvi.fi Henkilöstöohjelma 2013 2016 Hyväksytty valtuustossa 19.12.2012 Henkilöstöohjelma

Lisätiedot